Fasit EKSAMEN VÅREN 2008 SENSORTEORI. Klasse OM2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fasit EKSAMEN VÅREN 2008 SENSORTEORI. Klasse OM2"

Transkript

1 JØKRGKOLEN Tirsdag Fasit EKAMEN VÅREN 8 ENORTEOR Klasse OM Tillatt tid: 5 timer Hjelpemidler: Formelsamling ensorteori OM Tabeller i fysikk for den videregående skole Formelsamling i matematikk for den videregående skole Kalkulator Antall oppgaver: 4 Vektlegging er angitt i % på hver oppgave Jan R. Lien Harald Totland Lars Olav Tveita ensor Lærer Lærer

2 Fasit EKAMEN VÅREN 8 ENORTEOR Oppg. (5 %) Vi hengjer lodd med ulik masse m i ei fjør og måler forlenging x av fjøra. Resultatet er vist i tabellen: Masse m/gram Forlenging x/cm 8, 9,7, F/x =mg/x [N/m] 6,3 6,7 6,4 a) Finn fjørstivheten. Fjørstivheten k=6,5 N/m. Med 5 g - loddet først hengande i ro i fjøra, startar vi svinging ved å dra loddet 5, cm nedover frå likevektsstillinga og sleppe det. b) Finn frekvens for svinginga og skriv uttrykk for korleis utslaget og farten varierer med tida. k 6,5 ω ω = = =,875 f = =,76 Hz m,5 π x(t)=-,5cos(,t) m v(t)=x (t)=aωsin(ωt)=,55sin(,t) m/s Figur viser ein enkel radiomottakar (krystallapparat). Figur viser eit radiosignal som antenna fangar opp. D 5 s(t)/mv Høyretelefon t/ms Figur. Enkel AM-mottakar (krystallapparat) Figur. Antennesignal c) Kva type modulasjon har dette signalet? Les av frekvensar for bærebølgje c(t) og for modulerande signal m(t) og skisser frekvensspektrum for signalet s(t). Dette er amplitudemodulert signal (AM). Frekvensar: f c =6 khz, f m = khz

3 , f/khz s(t)=v[+,5cosω m t]sinω c t=vsinω c t +,5sin(ω c -ω m )t+,5sin(ω c +ω m )t d) Finn den induktansen til den variable spolen som gir best mottaking (resonans). ω = L = = =, mh LC ω C (π 6 khz) 47 e) Kva misjon har dioden D og kondensatoren C? kisser signalet som går i ulike punkt i kretsen for å illustrere svaret. Dioden og kondensatoren utgjer ein demodulator (detektor). Dioden likerettar signalet ved å kutte den negative delen av signalet, kondensatoren kortsluttar dei høge frekvensane, glattar ut signalet, fungerer saman med motstanden R som eit lavpassfilter, dei lave frekvensane tilsvarande det modulerande signalet - blir liggjande over høyretelefonen. trøm gjennom dioden trøm gjennom høyretelefon

4 Fasit EKAMEN VÅREN 8 ENORTEOR Oppg. (5 %) Ein dopplerlogg måler dopplerskift for reflekterte lydsignal frå botnen eller frå havmassane. Formelen for å finne farten til eit skip vha dopplerlogg er: c f vskip = f cosθ a) Ta utgangspunkt i formlane for dopplereffekt for lyd og vis korleis vi kjem fram til denne formelen. kip v skip θ f L v f s Når lydstrålen går nedover, er skipet sendar () og botnen eller sjøen lyttar (L). Positiv retning er oppover på skrå, og vi må bruke senderfart v s = -v. Når lydstrålen kjem tilbake, er botnen eller sjøen sendar () og skipet lyttar (L). Positiv retning er då nedover på skrå, og vi må bruke lytterfart v L = v. f f L f f L = blir då = c+ v c+ v c+ v cv L c+ v fl = f og dopplerskiftet blir c v c+ v v v f = fl f = ( ) f = f f når v c cv cv c v c f Farten til skipet er vskip = = cosθ f cosθ b) Ein Atlas dopplerlogg brukar frekvens 79, khz og tiltvinkel 3 o. eit tilfelle måler loggen beatfrekvens 75 Hz. Lydfarten i sjøen er 5 m/s. Finn farten til skipet. Farten til skipet er v skip c f 5m/s 75Hz = = = 8,4m/s 3 o f cosθ 79 Hz cos3 4

5 Ei antenne for kontinuerleg radarstråle med bølgjelengde, cm sender ut gjennomsnittseffekt. avstand, m frå antenna måler vi midt i hovedloben ein maksimal elektrisk feltstyrke på V/m. Radarstråla er horisontalt polarisert. c) Finn gjennomsnittsintensiteten til radarstrålinga midt i hovedloben i denne avstanden. m Em (V/m) = 53 = µ c = 377 Ω = m d) Finn direktiviteten til antenna. iso P = = =,7958 4πr 4 π(m) m 53 Gain: G = = m = 66,66 Direktivitet D = lgg = 8 db iso,7958 m e) For å demonstrere faren som radarstråling kan representere, vil vi bruke radarstrålene til å steike bitar av wienerpølse i sentrum av hovedloben - denne gangen i avstand, m frå antenna. Vi går ut frå at pølsene har om lag samme eigenskapar som mus når det gjeld absorbsjon av radarbølgjer. Vi antar spesifikk varmekapasitet, kj/kgk for pølser. Finn temperaturauke pr. minutt i pølsene dersom det ikkje er varmetap. Bruk AR-kurvene i vedlegg. Kva retning vil du plassere pølsene horisontalt/vertikalt, på langs /på tvers av retningen mot antenna og kor lange ville du kutte pølsebitane for å oppnå maksimal oppvarming? Grunngi svara. Avstanden er /5 av den i d). ntensiteten er då 5x den i d): = 53 5= 35 m m c Frekvens f = =,5 GHz kg kg m,4 Avlesing AR-kurve: AR = =,5 når = 35 Her er AR =,5 = 333 kg kg 333 6s AR t kg Temperaturauke på minutt: T = = = K c J/kgK Pølsebitane bør ha lengderetning langs elektrisk feltvektor, dvs horisontalt på tvers av retningen mot antenna og lengde lik / = 6 cm for å få best elektrisk dipolantenne. 5

6 Fasit EKAMEN VÅREN 8 ENORTEOR Oppgave 3 (5 %) a) To punktladninger, Q 5, C =+ og Q 3, C =, er plassert som vist på figuren. Punktet P er 6, cm fra Q og 4, cm fra Q. Tegn figur, og finn den elektriske feltstyrken i P (verdi og retning). P + Q Q Den elektriske feltstyrken E er vektorsummen av E + og E. Absoluttverdiene er Q Q 9 5, 3, C E+ = ke = 8,99 N/C=,5 kn/c, E r = ke = k e = 6,9 kn/c,,6 r (,4 m) E = E + + E = kn/c = kv/m. Vinkelen mellom E og E E er arctan + = 36,5. E b) Et elektron akselereres i vakuum fra den negative til den positive platen i en kondensator. Det tar 9,5 s. Avstanden mellom platene er cm. Finn (i) spenningen og (ii) den elektriske feltstyrken mellom platene (i den rekkefølgen du foretrekker). v + v s, m 7 Enten: s= t, 9,5 m/s v = = =. = E k, eu = mv, t 9,5 s 3 mv 9, kg (,5 m/s) U 87 V U = = = 87 V=,8 kv. E = = = 9 5 kv/m. e,6 C d, m s, m 5 Eller: s= vt + at, a = = =,66 m/s. t (9,5 s) 3 5 F ma 9, kg,66 m/s E = = = = 5 kv/m. U = Ed = 5 kv/m, m=,8 kv. 9 q q,6 C c) To rette, parallelle strømledere har strømretning ut av papirplanet. De vil da påvirke hverandre med krefter. (i) Lag en tegning som viser magnetfeltet skapt av strømmen i ledning. (ii) hvilken retning peker magnetkraften på ledning? Begrunn svaret. Høyrehåndsregelen: Rette fingre (strøm) ut av papiret, bøyde fingre (magnetfelt) nedover på arket tommel (kraft) mot høyre: (iii) Blir magnetkraften på ledning større, mindre eller like stor som magnetkraften på ledning eller er det ikke nok opplysninger til å avgjøre dette? Begrunn svaret. Ledning påvirker ledning med kraften F ovenfor. følge Newtons 3. lov påvirker ledning ledning med en kraft som er like stor og motsatt rettet (dvs. ledningene tiltrekker hverandre). B B F 6

7 d) Et fly flyr med farten m/s over et område der jordas magnetfelt har en loddrett 5 komponent på 5, T nedover. Avstanden mellom vingespissene er 7 m. (i) Hvor stor er spenningen som blir indusert mellom vingespissene? 5 ε = vbl = m/s 5, T7 m=,8 V. (ii) Hvilken av vingespissene er positiv? Begrunn svaret. Høyrehåndsregelen: Rette fingre (fartstretning) fremover, bøyde fingre (magnetfelt) nedover tommel (kraft på positive ladninger) mot venstre. e) Et konstant og homogent magnetfelt på,5 T står vinkelrett på en ledersløyfe med areal,4 m. Ledersløyfen roteres 3 i løpet av, s (se figur). Finn den gjennomsnittlige induserte spenningen. Φ = BA =,5 T,4 m =, b, Φ = BAcosϕ =,5 T,4 m cos3 =,73 b, Φ Φ Φ, b,73 b ε = = = =,3 V. t t, s Oppgave 4 (5 %) a) Glødetråden i en 6 lyspære har en temperatur på 5 C. (i) Hvor stort overflateareal har glødetråden? Antar at glødetråden stråler som et svart legeme, med intensitet = σt = 5,67 m K (5+ 73,5) K = 3,35 /m. P 6 5 P = A, A = = =,8 m = 8 mm. 6 3,35 /m (ii) Finn bølgelengden for maksimum i strålingen. a,9 Km 6 topp, = = = m =, µ m. T 773,5 K (iii) Hvor mange prosent av effekten stråles ut som synlig lys (38 75 nm)? Plancks 6 3,75 strålingslov for denne temperaturen er (med standard-enheter) u =. 5, 6 5 e ,75 5 synlig lys = ud = d =,6 /m. Enten: 5, e Psynlig lys Eller: Psynlig lys = synlig lys A = 4,67, =,78. Altså ca. 8 %. P 7 synlig lys =,78.

8 b) (i) Forklar begrepene n-doping og p-doping. Doping: i en halvlederkrystall erstattes en (liten) del av atomene med lignende atomer, med det resultat at ledningsevnen øker kraftig. n-doping: fremmedatomene har ett elektron mer, disse ekstra elektronene blir ledningselektroner, altså negative ladningsbærere. p-doping: fremmedatomene har ett elektron mindre, hullene (ledige elektronplasser) blir positive ladningsbærere. (ii) Forklar hvordan en pn-overgang må kobles til polene i et batteri for å lede strøm, og forklar hvorfor det ikke går omvendt. p-siden til pluss og n-siden til minus. Med motsatt kobling p til minus og n til pluss vil både hull og ledningselektroner trekkes vekk fra grensesjiktet, som blir uten frie ladningsbærere. (iii) Forklar hvorfor det dannes et permanent elektrisk felt i sperresjiktet i en pn-overgang. Elektronene er i stadig bevegelse, noen av dem forlater n-siden som dermed blir positivt ladet og fyller hull på p-siden som dermed blir negativt ladet. Det elektriske feltet går altså fra n- til p-siden. (iv) Gi et eksempel på en anvendelse som utnytter det elektriske feltet omtalt i (iii). Fotodiode, CCD: lysfotoner overfører energi til elektroner i atomene (indre fotoelektrisk effekt), det skapes ledningselektroner og hull, det elektriske feltet trekker disse til hver sin side. c) Lyset fra en halvlederlaser brukt til avlesning av CD-ROM-plater, har bølgelengde 85 nm. Effekten er, m. Hvor mange fotoner sendes ut pr. sekund? 3 3 løpet av ett sekund: N E Pt Pt, s, J = = = = 34 8 = = 8,5 E hf h c 3 m/s 9 6,63 J 9,34 J foton 85 m d) (i) Hva er forskjellen(e) mellom et reelt og et virtuelt bilde, og hva må til for å registrere et virtuelt bilde? Reelt bilde: lysstråler samles, bildet kan vises på en skjerm eller registreres av en detektor. Virtuelt bilde: ingen lysstråler samles i bildeplanet; for å registrere bildet trengs en samlelinse (f.eks. øyet). (ii) En spredelinse med brennvidde cm blir brukt til å avbilde et objekt som er cm unna. Finn bildeavstanden, og konstruer strålegangen. f = cm, a = cm, siden av linsen som objektet). + =, a b f b = = =7,5 cm f a, cm cm 5 (altså på samme. 8

9 Vedlegg. AR-verdiar ved intensitet /m med E-felt parallelt med lengderetningen til kroppen. 9

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi. Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Koblinger av enkle komponenter

Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi. Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Koblinger av enkle komponenter 1 Elektronikk Teknikk som er basert på elektroniske komponenter Enkle Komponenter Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Motstand

Detaljer

4. ANTENNER. 4.1 Innledning

4. ANTENNER. 4.1 Innledning 4. ANTENNER 4.1 Innledning En antenne kan enkelt beskrives som en omformer av tilfort effekt (strom og spenning) til utstrålt effekt i rommet. Siden en antenne er resiprok, dvs. at antennen har samme egenskaper

Detaljer

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er

Detaljer

Illustrasjonene er egne tegninger og bilder fra klipparkivet.

Illustrasjonene er egne tegninger og bilder fra klipparkivet. LAILA LØSET 2007 1 INNHOLD Lys og syn.3 Refleksjon 13 Brytning 21 arger..30 Linser...34 Optiske apparater...40 Illustrasjonene er egne tegninger og bilder fra klipparkivet. 2 LYS OG SYN Lys Lys Lys er

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Esten Øyen Fremmegaard Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 20 Hovedveileder: Erling Ildstad,

Detaljer

Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe?

Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe? 1 Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe? Olav Skipnes Cand real 2 Innhold Hvordan blir det holografiske bildet registrert?... 3 Bildet av et punkt... 3 Interferens...4

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse Grunnskoleeksamen 2002 Innholdsfortegnelse Delprøve 1...1 Oppgave 1 (2p)...1 Oppgave 2...1 Oppgave 3...1 Oppgave 4...2 Oppgave 5...2 Oppgave 6...2 Oppgave 7 (1p)...3 Oppgave 8 (1p)...3 Oppgave 9 (1p)...4

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

OPTIKK. side. side. side. side. Optikk. side FYSIKK

OPTIKK. side. side. side. side. Optikk. side FYSIKK OPTIKK 97 side 98 side 100 side 102 side 104 Optikk side 106 98 OPTIKK LASERE Laser 1 mw Solid danskprodusert skolelaser. Sender ut laserlys med bølgelengde 632,8 nm. Liten spredning på strålen som har

Detaljer

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Elektrisitet og magnetisme ligger som grunnlag for vårt tekniske samfunn. Vi vil vise elevene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002 Side 1 av 5 sider EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002 Eksamen i : Fys-1002 Elektromagnetisme Eksamensdato : 29. september, 2011 Tid : 09:00 13:00 Sted : Administrasjonsbygget B154 Tillatte hjelpemidler : K. Rottmann:

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

Solur har ord på seg å være unøyaktige,

Solur har ord på seg å være unøyaktige, I samverkan mellan Nämnaren och Tangenten ANNE BRUVOLD Lag et solur som virker Hur man bygger ett solur som visar korrekt tid är inte självklart. I artikeln kan man läsa om olika typer av solur, från de

Detaljer

Elbilen. Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo

Elbilen. Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo Elbilen Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo Prosjekt i FY 1303 Elektrisitet og magnetisme Høsten 2004 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 Innledning...4 Historie...5 Litt

Detaljer

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time.

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. 1) Hvor mange prosent steg lønnen? Konsumprisindeksen (KPI) var 100 det året Grete tjente 160 kroner per time. 2)

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Kunsten å forstå radiostøy

Kunsten å forstå radiostøy Kunsten å forstå radiostøy fig 1 Støy V4.0 Støy har eksistert siden tidenes morgen på godt og vondt. Radiostøy er ikke bare heavy metal musikk på P4 fra stue-radioen, men også molykulær /galaktisk/kosmisk

Detaljer

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K F Y S Y S-3921 M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K Optisk resonans i mikrokuler av glass med høy brytningsindeks Bjarne Janson Husabø Juni,

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer