Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013"

Transkript

1 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

2 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt økonomiplan...11 Eurokrisen og renteutviklingen...12 Økonomiske rammebetingelser Hovedpunkter i Rådmannens budsjettforslag Fellesinntekter...18 Tjenestebudsjett Kommunalavdeling Personal, økonomi og utvikling...22 Organisering...22 Mål og hovedoppgaver...22 Driftsrammer...23 Reduksjonstiltak...24 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...24 NAV Halden kommunal del...25 Organisering...25 Mål og hovedoppgaver...25 Styringsindikatorer...27 Driftsrammer...27 Reduksjonstiltak...28 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...29 Kommunalavdeling Undervisning og oppvekst...30 Organisering...30 Mål og hovedoppgaver...30 Styringsindikatorer...31 Driftsrammer...32 Reduksjonstiltak...35 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...36 Kommunalavdeling helse og omsorg...38 Side 1

3 Organisering...38 Mål og hovedoppgaver...39 Styringsindikatorer...39 Driftsrammer...40 Reduksjonstiltak...47 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...47 Kommunalavdeling Teknisk og kultur...50 Teknisk...50 Organisering...50 Mål og hovedoppgaver...50 Styringsindikatorer...51 Driftsrammer...51 Reduksjonstiltak...52 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...52 Kultur...55 Organisering...55 Mål og hovedoppgaver...55 Styringsindikatorer...55 Driftsrammer...56 Reduksjonstiltak...56 Budsjettiltak og konsekvenser Kultur...57 Investeringer...59 Vedlegg...63 Prisliste kommunale tjenester Side 2

4 Rådmannens forord Halden kommune har slitt økonomisk i mange år. Det har ikke vært balanse mellom langsiktig, løpende inntekter og langsiktig, løpende utgifter siden Regnskapene ble likevel gjort opp i balanse fram til og med 2010, men det har bare vært mulig på grunn av bruk at tidligere avsatte midler. I 2011 var det slutt på avsetningene, og kommunen ble innhentet av realitetene: underskuddet ble på formidable 143 millioner kroner. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 bygger på Halden kommunes økonomiplan for , slik den ble vedtatt av kommunestyret 28. juni Budsjettforslaget tar også opp i seg at Halden kommune er en kommune i krise, med et skrikende behov for omstilling. I et slikt perspektiv er det viktig å gi rom for den omstillingen som organisasjonen må gjennom. Kommunestyrets utfordring blir å peke ut en strategisk retning. Den vedtatte økonomiplanen er et godt verktøy i så måte. Likevel har utviklingen siden økonomiplanen ble vedtatt, både i form av økte inntekter, men også i form av resultater i omstillingsarbeidet, gjort at det er riktig å avvike noe fra rammene i planen. Retningen er imidlertid ivaretatt i budsjettforslaget. Halden er en minsteinntektskommune, og vil aldri få god råd. Det vil alltid være nødvendig å prioritere noen tjenester fram for andre, for det vil ikke være råd til alt. Det vil heller ikke være råd til den beste kvaliteten. Det vil bare være penger nok til en kvalitet som er god nok. Hva som er godt nok innenfor de ulike tjenesteområdene må være opp til kommunestyret å definere, men ønsket om prioritering opp enkelte områder vil alltid føre med seg at kvaliteten på andre områder vil måtte reduseres under et nivå som med rette vil oppfattes som svært lav. Det vil utfordre politikerrollen i tiden som kommer, for det må prioriteres tydelig. I dette perspektivet stilles det enorme krav til konkurransedyktig tjenesteproduksjon. Halden kommune må være en effektiv organisasjon, som gir innbyggerne maksimalt tilbake for hver krone som brukes. Det vil ikke være ansvarlig å fremme kutt i omfang av og kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, før det er helt sikkert at kommunens inntekter disponeres på en mest mulig effektiv måte. Store organisasjoner som mangler strategiske vedtak kan aldri kompensere for dette med detaljstyring. Erfaringene bare i Halden kommune viser med all tydelighet at det er bare ledernes vilje og evne til å ta operativt lederansvar som sørger for gjennomføring av strategiene. En effektiv kommuneorganisasjon kan ikke oppnås gjennom vedtak i kommunestyret, men bare gjennom organisasjonsutvikling. Utvikling tar tid, og det kreves omstillingsmidler i den tiden det tar å utvikle effektiviteten. Derfor har rådmannen foreslått å dekke inn underskuddet over mer enn de fire årene som ligger inne i økonomiplanen, og som har medført at kommunen er meldt inn i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Rådmannen har også sett det som riktig å maksimere inntektene til kommunen gjennom økt eiendomsbeskatning. Disse to elementene vil skaffe kommunen handlingsrom til å gjennomføre omstillinger og organisasjonsutvikling. Noen av viktigste kjennetegnene på en veldrevet kommune er økonomisk kontroll og gode planer. Gjennom budsjettet for 2013 vil Halden kommune ta et stort sprang i retning av bedre økonomisk kontroll. Det er i tillegg viktig å utvikle planarbeidet i kommunen og særlig Side 3

5

6 Budsjettprosess 2013 Rådmannen utarbeider også for 2013 et budsjettforslag som danner grunnlaget for det politiske budsjettarbeidet. Dette ligger til grunn for et helhetlig budsjettfremlegg som fremmes av formannskapet. Forslaget fra formannskapet skal i henhold til forskriften for årsbudsjett 3 legges ut til alminnelig ettersyn senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Budsjettprosessen for 2013 startet med vedtak av økonomiplanen for i kommunestyret 28. juni Kommunalavdelingene skulle ta utgangspunkt i vedtatte rammer i økonomiplanen i sitt budsjettarbeid. Dette viste seg å bli en svært krevende oppgave ettersom dagens driftsnivå er vesentlig høyere enn det som ligger til grunn i økonomiplanen. Starten på budsjettarbeidet måtte derfor bli å lage en fremskrevet prognose for 2013 basert på dagens drift korrigert for helårsvirkning av lønnsvekst i Etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013 i oktober ble budsjettet for kommunens inntektsside beregnet. Inntektssiden viste da en økning på 32 millioner kroner i forhold til det som var beregnet i økonomiplanen. Likevel viste kommunalavdelingenes innleverte budsjettforslag over dagens driftsnivå korrigert for lønnsvekst i 2012 at driftsnivået var langt over nivået for å kunne presentere et budsjettforslag i balanse. Arbeidet med tiltak for å bringe økonomien i balanse startet og pågikk parallelt med en gjennomgang av alle kommunalavdelingenes budsjettforslag. Det ble avholdt enhetsledermøte 23. oktober der enhetslederne ble informert om økonomisk status for 2012 og forutsetningene for budsjett Ettersom tiltaksarbeidet fortsatt pågikk for fullt i kommunalavdelingene ble det ikke gitt informasjon til enhetslederne om hvilke tiltak som ville være med i det endelige budsjettforslaget. Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte (HTV) ble holdt mandag 5. november. De tillitsvalgte kommenterte at de hadde vært lite involverte i prosessen (bortsett fra i Teknisk og kultur) og at de hadde fått kort frist til gjennomgang av tiltakene. De ønsket også en oversikt over rammene for hver kommunalavdeling. Rådmannen tok innspillene til etterretning og inviterte de tillitsvalgte til et nytt drøftingsmøte tirsdag 6. november. Innspillene fra HTV ble vurdert frem til fremleggelsen av budsjettet, og i flere tilfeller ble forslagene fra HTV tatt inn i budsjettdokumentet. Områdene der tillitsvalgte har påvirket retningen i budsjettet er: Flere tiltak innenfor forebyggende tjenester innen helse blir kuttet mindre omfattende enn administrasjonen opprinnelig la opp til: Maurtua barnehage videreføres, miljøkontakter i skolen videreføres og dagsenter psykiatri opprettholdes. Styrking av sentral personalfunksjon for å støtte omstillingsarbeidet i kommunalavdelingene Side 5

7 Organisasjon Kommunens øverste ledelse består høsten 2012 av rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef undervisning og oppvekst, kommunalsjef teknisk og kultur, NAVleder, personalsjef og økonomisjef. Kommunalavdeling helse og omsorg er organisert i 3 enheter som ledes av enhetsleder. Enhet hjemmebaserte tjenester Enhet sykehjem Enhet basistjenester Enhetene er delt inn i underområder med en eller flere områdeledere avhengig av type virksomhet. I tillegg har kommunalavdelingen et eget område for koordinerende fellestjenester. Kommunalavdeling undervisning og oppvekst er organisert i 23 enheter med enhetsledere. 10 barneskoler med rektor som enhetsleder 3 ungdomsskoler med rektor som enhetsleder 7 kommunale barnehager med styrer som enhetsleder PPT og Logopedtjeneste med enhetsleder Voksenopplæring med enhetsleder Skole- og miljøsenteret med avdelingsleder Kommunalavdeling Teknisk og Kultur er organisert i 6 enheter som ledes av enhetsleder. Miljø og landbruk Bygg, plan og geodata Teknisk forvaltning Kommunalteknikk Brann Kultur og idrett Kommunalavdeling personal, økonomi og utvikling er organisert i 3 enheter som ledes av enhetsleder. Økonomi og plan Personal og organisasjon Service- og IT-utvikling Rådmannen har i tillegg sin stab som består av avdelinger som ledes av avdelingsledere, samt NAV. Juridisk Politisk sekretariat NAV Næring Ved fremleggelsen av budsjettforslaget pågår det en gjennomgang av organiseringen av kommunalavdeling helse og omsorg. Budsjettvedtaket i desember vil også legge føringer for hvilke endringer rådmannen anser som nødvendig å gjennomføre i forhold til organiseringen Side 6

8 av kommunen. For å møte utfordringene med omstilling som Halden kommune nå må igjennom er det viktig med en dynamisk organisasjon som tilpasser seg utfordringene og endrer seg i takt med omstillingsprosessen. Rådmannen vurderer derfor til en hver tid om gjeldende organisering er optimal i forhold til omstillingen. Økonomisk status Rådmannen har i 2012 rapportert hver måned (med unntak av januar og juli) til formannskap og kommunestyret om status per enhet. Rapportene for 1. og 2. tertial har vært mer utfyllende enn månedsrapportene og har blant annet inneholdt rapporter fra hver kommunalavdeling. Budsjettet for 2012 var preget av stor risiko og det ble allerede fra januar meldt om merforbruk i forhold til 2012 dersom det ikke ble iverksatt nødvendige tiltak. I kommunestyret 10. mai 2012 ble det vedtatt en rekke tiltak for å bringe økonomien i balanse i Det viste seg imidlertid i løpet av sommeren at det ikke ville være mulig å få økonomien i balanse for Økonomirapporten per september viser et forventet underskudd i 2012 på 52,4 millioner kroner. Dette betyr at Halden kommune har et forventet akkumulert underskudd på nærmere 200 millioner kroner ved inngangen til Den økonomiske situasjonen i Halden kommune må betegnes som svært utfordrende. Grafen under viser utviklingen i prognosen per kommunalavdeling for Alle kommunalavdelingene har rapportert negativt avvik gjennom hele året. Generelt sett var det størst avvik i begynnelsen av året, en bedring i forkant av sommeren med en liten nedgang etter sommeren. Per september er det svake forbedringer i prognosen i forhold til august. Håper er at det vedvarer ut året slik at avviket fortsatt kan reduseres. Fellesinntektene hadde en vesentlig forbedring i prognosen i september på grunn av økt anslag på skatteinntektene i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet. I tillegg hadde det tidligere hadde vært prognostisert med inndekning av deler av fjorårets underskudd samt en avsetning til disposisjonsfond. Dette ble tatt ut av prognosen i september ettersom det med stor sannsynlighet blir underskudd også i I en situasjon med underskudd er det ikke mulig med inndekning av tidligere års underskudd eller avsetninger til disposisjonsfond. Side 7

9 Utvikling prognose KKR Fellesinntekter Sentral/ Felles (inkl NAV) Teknisk og kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Den underliggende driften har de siste årene vært negativ selv om regnskapene av ulike årsaker har vært positive frem til og med Rådmannen innser at det er en tidkrevende prosess å snu den økonomiske underbalansen som har bygd seg opp over flere år. Et akkumulert underskudd på nærmere 200 millioner kroner medfører også utfordringer i forhold til likviditeten. Det ble i desember 2011 vedtatt en trekkrettighet i bank på 125 millioner kroner. Det har i løpet av sommeren 2012 vært nødvendig å bruke deler av denne trekkrettigheten i to perioder. Rådmannen er bekymret for likviditetssituasjonen i november og desember og har varslet formannskapet om at det blir satt opp en sak direkte til kommunestyret i november der kommunestyret blir bedt om å vedta en økning i trekkrettigheten fra 125 til 200 millioner kroner for perioden frem til 1. mars Langsiktig gjeld har økt mye fra og med 2005 da momskompensasjonsordningen ble innført. Det har generelt vært en økning i lånegjelden for kommunene, men Halden kommune har beveget seg fra å ha en samlet lav lånegjeld i forhold til sammenlikningsgrunnlaget i 2005 til å ha den klart høyeste andelen lånegjeld i prosent av driftsinntektene i I 2011 var langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) på 108,7 % av driftsinntektene. Side 8

10 Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Aksetittel Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Kostra gr År Selv om nivået på langsiktig gjeld er høyt er ikke dette i seg selv medvirkende til kommunens økonomiske utfordringer. Det skyldes at kommunen avdrar lite på lånene samt et lavt rentenivå på langsiktig gjeld. Rådmannen presiserer at den valgte avdragsstrukturen som benyttes i dag ikke er forenelig med en forsvarlig økonomisk drift på sikt og kommunen må på et eller annet tidspunkt foreta en endring i avdragsstrukturen som medfører økte avdragsutgifter per år. Pensjon Fra og med regnskapsåret 2002 ble det innført en ordning der kommunene bokfører kostnadene ved pensjon, og ikke utgiftene som er hovedprinsippet i det kommunale regnskapet, og som hadde vært benyttet fram til da. Avviket mellom premien og kostnaden kalles premieavviket. Dette premieavviket har i alle år siden vært positivt, det vil si at premien har vært høyere enn den beregnede kostnaden. Det har medført at kommunen har kunnet inntektsføre differansen, og dermed fått økt handlingsrom. Det inntektsførte beløpet skal utgiftsføres i påfølgende regnskapsår. Det kunne velges en av to modeller; enten utgiftsføre hele beløpet året etter eller fordele utgiftsføringen på de påfølgende 15 regnskapsårene. Valget var bindende for all framtidig bokføring av premieavvik. Halden kommune valgte, som majoriteten av øvrige kommuner, å utgiftsføre premieavviket over 15 år da det ga mest handlingsrom. Det er fortsatt positive premieavvik som kan inntektsføres i inneværende år, og kanskje også kommende 2 3 regnskapsår, men summen av de tidligere inntektsførte avvikene som nå blir utgiftsført vil i større og større grad nøytralisere denne inntekten. Det er viktig å ta høyde for at på et eller annet tidspunkt vil summen av tidligere Side 9

11 års inntektsførte premieavvik bli større enn årets premieavvik, og kommunen må da begynne å betale ned på den gjelden som er opparbeidet gjennom denne ordningen. Det vil gå ut over kommunens inntekter og redusere omfanget av kommunale tjenester i framtiden, på samme måte som ordningen tidligere har bidratt til å holde omfanget av kommunale tjenester oppe. Kommunal og regionaldepartementet innførte nye regler for amortisering fra og med regnskapsåret 2011 for å skape mer samsvar mellom inntektsføring og utgiftsføring av premieavvik. Ordningen med fordeling av avviket på 15 år opphørte, og ble erstattet med en fordeling på maksimalt 10 år. Dette vil øke den regnskapsmessige belastningen som følge at utgiftsføring av tidligere års premieavvik ytterligere i årene som kommer. Departementet har med virkning fra 1.januar 2012 innført nye regler for beregning av kommunenes pensjonskostnader. Reglene er skjerpet, og kostnadene vil øke år for år ved at forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst reduseres. I tillegg justerer bransjen opp estimatene for antatt levealder, og dette vil også medføre høyere kostnader og premier. Kommuneproposisjonen varsler om høyere pensjonskostnader i Dette vil føre til at kostnadene ved pensjonsordningen i større grad vil harmonere med utgiftene. Budsjett Budsjett Regnskap Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Netto premieavvik til inntekt I tillegg til at regnskapsreglene er i ferd med å gjøre pensjonskostnaden til en større del av kommunens ressursbruk i årene som kommer vil også den faktiske kostnaden øke. Dette vil prege kommunens utgifter i årene som kommer, også i Side 10

12 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt økonomiplan Økonomiplan 2013 Budsjett 2013 Endring Endring i % Fellesinntekter ,34 % Rådmannen/Politisk/Fellesfunksjoner ,43 % Personal, økonomi og utvikling ,49 % NAV ,43 % Kultur & Idrett ,21 % Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst ,74 % Kommunalavdeling Helse og Sosial ,71 % Kommunalavdeling Teknisk ,63 % Budsjettforslaget inneholder høyere inntekter enn økonomiplanen som ble vedtatt i juni. Inntektsøkningen skriver fordeler seg slik: Inndekning av tidligere års underskudd over 10 år 37,5 Økt eiendomsskatt 20,0 Økt skatteinngang 36,0 Til sammen 93,5 Halden kommune trenger handlingsrom og tid til omstilling. De endrede forutsetningene på inntektssiden øker handlingsrommet vesentlig og dermed mulighetene for å lykkes med omstillingsarbeidet. Dersom kommunestyret vedtar inndekking av tidligere års underskudd over 10 år, er det ikke dermed slik at kommunen er låst til denne beslutningen. Omstillingsarbeidet vil lykkes tidlig i 10 årsperioden, og tilbakebetalingstakten kan dermed reduseres. Inndekking av underskudd for en periode som strekker seg ut over fire år, krever godkjenning fra kommunal- og regionaldepartementet. Bestemmelsen om inndekking ut over de fire årene som i Fylkesmannen i utgangspunktet kan gi anledning til, ble innført som en følge av de store underskuddene som oppsto i noen kommuner i 2008 og 2009 som følge at den såkalte Terra-skandalen. Terra-kommunene tapte eventyrlige summer i finansmarkedene, og hadde behov for å dekke inn disse underskuddene over flere enn fire år dersom ikke tjenestetilbudet i kommunene skulle raseres. Rådmannen mener at det akkumulerte underskuddet i Halden kommune på mange måter kan sammenlignes med Terrakommunenes, og at det er riktig å søke departementet om anledning til utvidet underskuddsdekning for at ikke tjenestetilbudet skal bli dramatisk redusert. Det økte handlingsrommet er fordelt på kommunalavdelingene. Kommunalavdelingene Helse og sosial og Undervisning og oppvekst som yter størstedelen av tjenestene til innbyggerne har naturlig nok blitt tilført hoveddelen av det tilgjengelige handlingsrommet. Side 11

13 Personal, økonomi og utvikling og Teknisk har den prosentvis største økningen i rammer i forhold til økonomiplanen. For Personal, utvikling og økonomi sin del skyldes det to forhold. Det ene er at drift av skrivere/ kopimaskiner er trukket inn fra sektorene og sentralisert på kommunalavdelingen. Det andre er at økonomiplanen i sine rammer forutsatt en omfattende nedbemanning i kommunalavdelingen. Halden kommune har ingen stor administrasjon. Det framgår blant annet tydelig av saksbehandlingstider, kapasitet i saksbehandlingen og støtte til linjeledelsen i økonomi og personalsaker. Undersøkelser NHH har gjort viser at Halden kommune er nummer 34 av 420 kommuner i en rangering av kostnadseffektiv administrasjon. Rådmannen vil med dette signalet være tydelig på stab og støttefunksjonenes avgjørende betydning for at omstillingsarbeidet i de øvrige kommunalavdelingene skal lykkes. For Teknisk skyldes økningen at det er budsjettert med langt mindre inntekter knyttet til avfallshåndtering og byggesak. Erfaringene fra 2012 viser at det er vanskelig å oppnå de inntektene som var forventet for driftsåret, og det har rådmannen i sitt budsjettforslag tatt konsekvensen av. Eurokrisen og renteutviklingen Den økonomiske krisen i Sør- Europa skyldes at en rekke industriland har lånefinansiert privat og offentlig konsum, i husholdninger, bedrifter og fram for alt stater altfor mye over mange år. Gjeldsnivået har bygd seg opp til nivåer som ikke er bærekraftige i forhold til å ha en sunn økonomi. Bedriftene i privat sektor restrukturerte i stor grad driften i , først og fremst ved bistand fra statsregnskapene. Private husholdninger i er stor grad også ute av problemene, i hvert fall i de husholdninger som ikke er rammet av arbeidsledighet. Det truende nå er gjeldsnivået i statene i eurosonen. Denne delen er fortsatt ikke løst (med unntak for Irland), og brer seg ut i eurosonen. Uroen i finansmarkedet har økt ettersom flere land har fått problemer med å betjene lånemengden. Dersom de mest gjeldsutsatte landene i Europa ikke kan betjene lånemengden er risikoen stor for at de europeiske bankene som har lånt ut pengene også får problemer. Aktiviteten i økonomien faller når landene må stramme til budsjettene og bankenes mulighet til å gi lån blir mindre. Dette skjer i områder der den økonomiske veksten allerede er lav og arbeidsledigheten høy. Virkemiddelet mot krisen er å sikre markedet tilgang på likviditet i den tiden det tar å omstille bedrifter, husholdninger og stater. Tilgang på likviditet sikres gjennom en statlig finanspolitikk og en pengepolitikk fra sentralbankenes side som sikrer en høy pengemengde til lav pris, det vil si lav rente. Eurokrisen påvirker derfor Halden kommune først og fremst gjennom at vi fortsatt kan låne penger til en lav rente. Selv om bankenes innlånskostnader har økt det siste året er det lite som tyder på at rentenivået vil øke vesentlig det nærmeste året. Budsjettforslaget bygger på en forventning om at en lav internasjonal rente kombinert med en sterk krone vil bidra til å holde det norske rentenivået nede også i Side 12

14 Økonomiske rammebetingelser 2013 Samlede inntekter De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2013 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 304 milliarder kroner. Dette er en reell vekst på 1,7 % regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett. Ut i fra anslag i forhold til regnskapet ved fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober er den reelle veksten anslått til 0,8 %. Diagrammet under viser sammenhengen mellom veksten i frie inntekter i 2012 i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett for Diagrammet viser også samlet forventet inntektsnivå for kommunesektoren i Vekst i frie inntekter Anslag på regnskap 2012 Nivå RNB ,6 mrd kr 5 mrd kr I forhold til veksten er det størst usikkerhet knyttet til den delen som kommer fra skatteinntektene. Skatteinntektene blir anslått ut i fra skatteanslaget for 2012 fremskrevet med forventet innbyggertall for Skatteutjevning Det overordnede målet med inntektssystemet er å jevne ut forskjeller slik at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved utjevningen tas det hensyn til at kommunene er ulike med hensyn til demografi og geografi. Det tas også hensyn til sosiale forskjeller. Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Skatteutjevningen omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet (kommune B i bildet under) blir kompenserte for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet (kommune A) blir trukket for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet (kommune C) blir i tillegg, kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landssnittet. Side 13

15 Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Halden kommune har de siste tre årene hatt en gjennomsnittlig skatteinngang på 77,5 % av landsgjennomsnittet. Gjennom skatteutjevningen er det beregnet at skatteinntektene for 2013 vil utgjøre 94,1 % av landsgjennomsnittet. Statsbudsjettets innvirkning på Halden kommune Kommunesektoren har i 2012 opplevd en sterk vekst i skatteinntektene i forhold til hva som var forventet. Rådmannens budsjettforslag for 2013 inneholder en forventet økning i de frie inntektene (rammetilskudd og skatteinntekter) på 13 millioner kroner i forhold til prognosen per september for Det blir hvert år hevdet at økningen i rammeoverføringer/ frie inntekter inneholder forventet kostnadsvekst i form av en deflator (3,3 % for 2013). Rådmannen erfarer at dette ikke er tilfelle og at dersom kostnadsnøklene og skatteutjevningen legges til grunn så er det i realiteten en skjult innsparing i inntektsoverføringene. Tabellen under viser den oppgavekorrigerte økningen i frie inntekter fra 2012 til 2013 for Halden kommune hentet fra inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2013 (også omtalt som grønt hefte). Tall i KKR. Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning 2721 Saker med særskilt fordeling 0 Side 14

16 INGAR (inntektsgarantiordning) Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 5400 Sum rammetilskudd (uten inntektsutjevning) Anslag på skatteinntekter (med inntektsutjevning) Sum anslag på frie inntekter Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Anslag oppgavekorrigert vekst fra 2012 til I henhold til statsbudsjettet skal 60 millioner kroner være nok til å dekke innlemminger av tidligere øremerkede tilskudd og flere oppgaveoverføringer/ korreksjoner. Tabellen under viser en beregning av hvor mye endringene for 2013 faktisk koster Halden kommune. Tall i tusen kroner. Statsbudsjettet Halden Innlemminger Kommunalt rusarbeid Driftstilskudd barnehager Korreksjoner Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Omlegging av kontatstøtteordningen, helårsvirkning Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager, helårsvirkning Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager, Innføring av valgfag på 8. trinn Innføring av valgfag på 9. trinn Innføring av kulturskoletilbud i skole/ SFO Vergemålsreformen Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Økning av skjønnsrammen i RNB 2012 i forbindelse med naturskader Omdisponering av midler fra kap. 571, post 64 til kap. 571, post Nye plasser i statlige og private skoler Utfordringer som ikke er nevnt i kommuneopplegget Pris- og lønnsvekst (deflator) Demografikostnader (økt antall innbyggere) Endring i mva- kompensasjon 9023 Økte pensjonskostnader Sum innlemminger og korreksjoner Side 15

17 Ut i fra beregningene koster endringene i statsbudsjettet Halden kommune 89 millioner kroner mot faktisk endring i inntektene som følge av endrede oppgaver på 60 millioner kroner. Dette er en underdekning på 29 millioner kroner som Halden kommune må foreta omprioriteringer for å dekke inn. Dette er en effekt som har vært i de siste årenes statsbudsjett og er ikke noe spesielt for Tilsvarende underdekning for 2012 ble beregnet til 38 millioner kroner. Hovedpunkter i Rådmannens budsjettforslag 2013 Rådmannen ser det som nødvendig med handlingsrom til å gjennomføre godt planlagte endringer. Det ligger også en antagelse til grunn om at det er enklere å holde driftsnivået konstant, fremfor å redusere for så å øke nivået igjen når den økonomiske situasjonen tillater det. Halden kommune skal også i fremtiden gi gode nok tjenester til innbyggerne og det er derfor viktig at endringene er planlagte og gjennomføres på en god måte i forhold til berørte parter. Rådmannens budsjettforslag legger derfor opp til økt handlingsrom gjennom å dekke inn underskuddet over ti år i stedet for fire år som forutsatt i økonomiplanen. Ved å dekke inn underskuddet over ti år er det budsjettert 37,5 mkr mindre som skal dekkes inn i 2013 enn forutsatt i økonomiplanen. En inndekning over ti år må godkjennes av departementet og kommunen er i prosess for å få godkjennelse til dette. Inntektssystemet er basert på behovskriterier knyttet til ulike befolkningsgrupper og deres behov for tjenester i løpet av et år. Inntektssystemet har dermed ikke rom for en større underskuddsdekning på det nivået som det var lagt opp til i økonomiplanen. Inntektssystemet er i det vesentligste bygd opp med kriterier som sikrer en tilførsel i forhold til en kommunes kjernevirksomhet som helse/ omsorg og barnehage/ undervisning. Det er få kriterier som går på teknisk infrastruktur, kommunale bygg, kultur og næringslivsvirksomhet. En underskuddsinndekning der man samtidig bevarer en prioritering av slike tjenester vil dermed nærmest være umulig. Et annet tiltak for å øke handlingsrommet er økt eiendomsskatt. Rådmannen anser dette som omstillingsmidler som kan brukes til å opprettholde tjenester i den vanskelige økonomiske perioden. Økning av eiendomsskatten er foreslått med 2 o/oo for boliger og fritidseiendom. Økningen innebærer en endring fra 3,75 o/oo til 5,75 o/oo. Dette er beregnet å gi en inntektsøkning på 20 mkr for Formannskapet har tidligere hatt en egen bevilgning til disposisjon gjennom året. Rådmannen har ikke kunnet prioritere en slik bevilgning i budsjettet for Økonomien i Norge er i vekst til tross for at landene sør i Europa opplever en svært vanskelig økonomisk periode. Lønnsveksten i Norge har vært høy de siste årene og statistisk sentralbyrå og Kommunenes Sentralforbund oppgir at det kan forventes en lønnsvekst opp i mot fire prosent i Rådmannens budsjettforslag legger opp til en noe mer nøktern lønnsvekst og har budsjettert en økning på 3,5 % fra mai desember Til tross for inndekning av underskuddet over flere år, økt eiendomsskatt og økt skatteanslag i forhold til statsbudsjettet inneholder kommunalavdelingenes budsjetter krevende tiltak for Side 16

18 å bringe kommunens økonomi i balanse i Kommunalavdelingenes tiltak er beskrevet nærmere i de ulike kommunalavdelingenes kapitler. Side 17

19 Fellesinntekter Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Rammetilskudd Skatt inntekt/ formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Eiendomsskatt - annen fast eiendom Sum eiendomsskatt Momskompensasjon investering Overføring til investeringsregnskapet Sum netto momskompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Avdrag lån Sum finansutgifter Renter - bankinnskudd og fond Renter - utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Inndekning underskudd Avsetning til/ bruk av fond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Ved budsjetteringen av statstilskuddet er det tatt utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett og «grønt hefte». Det forventes en prisvekst på 3,3 % som er lagt til grunn ved beregningen av tilskuddet. Skatteinntektene er justert opp med 5,5 mkr i forhold til det som er beregnet i statsbudsjettet. Årsaken til dette er at Halden kommune gjennom mange år har fått mer i skatteinntekter enn det anslaget som blir gitt gjennom statsbudsjettet. Differansen har vært mellom 2 og 6 % økning. Den økningen som er forventet i budsjettet er på under 1 %. Det er budsjettert en økning i eiendomsskatten med 20 mkr i forhold til Dette er en økning på 2 o/oo for boliger og fritidseiendom, fra 3,75 o/oo til 5,75 o/oo. Dette medfører høyere eiendomsskatt for innbyggerne i Halden kommune. Side 18

20 Momskompensasjon fra investeringsprosjekter er lagt inn med 45 mkr, av dette skal 80 % føres tilbake til investeringsregnskapet. Det tilsvarer 36 mkr. Fra og med 2014 skal momskompensasjon fra investeringsprosjekter i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Ved budsjetteringen av finansutgiftene er det tatt utgangspunkt i låneporteføljen per september korrigert for forventninger i Rentenivået er beregnet ut i fra vektede rentenivåer på følgende grupperinger: Flytende rente i bank 3,25 % Sertifikat (flytende i markedet): 2,69 % Fast rente i bank: 4,32 % Rentebytteavtaler (fast rente i markedet): 1,12 %(prosentpoeng påslag på flytende rente) Av kommunens totale gjeldsportefølje er 60,87 % sikret. Utbytte fra Østfold Energi er budsjettert ut i fra nivået på utbyttet fra 2011 (9,6 mkr) som ble utbetalt i Side 19

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer