Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013"

Transkript

1 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

2 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt økonomiplan...11 Eurokrisen og renteutviklingen...12 Økonomiske rammebetingelser Hovedpunkter i Rådmannens budsjettforslag Fellesinntekter...18 Tjenestebudsjett Kommunalavdeling Personal, økonomi og utvikling...22 Organisering...22 Mål og hovedoppgaver...22 Driftsrammer...23 Reduksjonstiltak...24 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...24 NAV Halden kommunal del...25 Organisering...25 Mål og hovedoppgaver...25 Styringsindikatorer...27 Driftsrammer...27 Reduksjonstiltak...28 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...29 Kommunalavdeling Undervisning og oppvekst...30 Organisering...30 Mål og hovedoppgaver...30 Styringsindikatorer...31 Driftsrammer...32 Reduksjonstiltak...35 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...36 Kommunalavdeling helse og omsorg...38 Side 1

3 Organisering...38 Mål og hovedoppgaver...39 Styringsindikatorer...39 Driftsrammer...40 Reduksjonstiltak...47 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...47 Kommunalavdeling Teknisk og kultur...50 Teknisk...50 Organisering...50 Mål og hovedoppgaver...50 Styringsindikatorer...51 Driftsrammer...51 Reduksjonstiltak...52 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...52 Kultur...55 Organisering...55 Mål og hovedoppgaver...55 Styringsindikatorer...55 Driftsrammer...56 Reduksjonstiltak...56 Budsjettiltak og konsekvenser Kultur...57 Investeringer...59 Vedlegg...63 Prisliste kommunale tjenester Side 2

4 Rådmannens forord Halden kommune har slitt økonomisk i mange år. Det har ikke vært balanse mellom langsiktig, løpende inntekter og langsiktig, løpende utgifter siden Regnskapene ble likevel gjort opp i balanse fram til og med 2010, men det har bare vært mulig på grunn av bruk at tidligere avsatte midler. I 2011 var det slutt på avsetningene, og kommunen ble innhentet av realitetene: underskuddet ble på formidable 143 millioner kroner. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 bygger på Halden kommunes økonomiplan for , slik den ble vedtatt av kommunestyret 28. juni Budsjettforslaget tar også opp i seg at Halden kommune er en kommune i krise, med et skrikende behov for omstilling. I et slikt perspektiv er det viktig å gi rom for den omstillingen som organisasjonen må gjennom. Kommunestyrets utfordring blir å peke ut en strategisk retning. Den vedtatte økonomiplanen er et godt verktøy i så måte. Likevel har utviklingen siden økonomiplanen ble vedtatt, både i form av økte inntekter, men også i form av resultater i omstillingsarbeidet, gjort at det er riktig å avvike noe fra rammene i planen. Retningen er imidlertid ivaretatt i budsjettforslaget. Halden er en minsteinntektskommune, og vil aldri få god råd. Det vil alltid være nødvendig å prioritere noen tjenester fram for andre, for det vil ikke være råd til alt. Det vil heller ikke være råd til den beste kvaliteten. Det vil bare være penger nok til en kvalitet som er god nok. Hva som er godt nok innenfor de ulike tjenesteområdene må være opp til kommunestyret å definere, men ønsket om prioritering opp enkelte områder vil alltid føre med seg at kvaliteten på andre områder vil måtte reduseres under et nivå som med rette vil oppfattes som svært lav. Det vil utfordre politikerrollen i tiden som kommer, for det må prioriteres tydelig. I dette perspektivet stilles det enorme krav til konkurransedyktig tjenesteproduksjon. Halden kommune må være en effektiv organisasjon, som gir innbyggerne maksimalt tilbake for hver krone som brukes. Det vil ikke være ansvarlig å fremme kutt i omfang av og kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, før det er helt sikkert at kommunens inntekter disponeres på en mest mulig effektiv måte. Store organisasjoner som mangler strategiske vedtak kan aldri kompensere for dette med detaljstyring. Erfaringene bare i Halden kommune viser med all tydelighet at det er bare ledernes vilje og evne til å ta operativt lederansvar som sørger for gjennomføring av strategiene. En effektiv kommuneorganisasjon kan ikke oppnås gjennom vedtak i kommunestyret, men bare gjennom organisasjonsutvikling. Utvikling tar tid, og det kreves omstillingsmidler i den tiden det tar å utvikle effektiviteten. Derfor har rådmannen foreslått å dekke inn underskuddet over mer enn de fire årene som ligger inne i økonomiplanen, og som har medført at kommunen er meldt inn i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Rådmannen har også sett det som riktig å maksimere inntektene til kommunen gjennom økt eiendomsbeskatning. Disse to elementene vil skaffe kommunen handlingsrom til å gjennomføre omstillinger og organisasjonsutvikling. Noen av viktigste kjennetegnene på en veldrevet kommune er økonomisk kontroll og gode planer. Gjennom budsjettet for 2013 vil Halden kommune ta et stort sprang i retning av bedre økonomisk kontroll. Det er i tillegg viktig å utvikle planarbeidet i kommunen og særlig Side 3

5

6 Budsjettprosess 2013 Rådmannen utarbeider også for 2013 et budsjettforslag som danner grunnlaget for det politiske budsjettarbeidet. Dette ligger til grunn for et helhetlig budsjettfremlegg som fremmes av formannskapet. Forslaget fra formannskapet skal i henhold til forskriften for årsbudsjett 3 legges ut til alminnelig ettersyn senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Budsjettprosessen for 2013 startet med vedtak av økonomiplanen for i kommunestyret 28. juni Kommunalavdelingene skulle ta utgangspunkt i vedtatte rammer i økonomiplanen i sitt budsjettarbeid. Dette viste seg å bli en svært krevende oppgave ettersom dagens driftsnivå er vesentlig høyere enn det som ligger til grunn i økonomiplanen. Starten på budsjettarbeidet måtte derfor bli å lage en fremskrevet prognose for 2013 basert på dagens drift korrigert for helårsvirkning av lønnsvekst i Etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013 i oktober ble budsjettet for kommunens inntektsside beregnet. Inntektssiden viste da en økning på 32 millioner kroner i forhold til det som var beregnet i økonomiplanen. Likevel viste kommunalavdelingenes innleverte budsjettforslag over dagens driftsnivå korrigert for lønnsvekst i 2012 at driftsnivået var langt over nivået for å kunne presentere et budsjettforslag i balanse. Arbeidet med tiltak for å bringe økonomien i balanse startet og pågikk parallelt med en gjennomgang av alle kommunalavdelingenes budsjettforslag. Det ble avholdt enhetsledermøte 23. oktober der enhetslederne ble informert om økonomisk status for 2012 og forutsetningene for budsjett Ettersom tiltaksarbeidet fortsatt pågikk for fullt i kommunalavdelingene ble det ikke gitt informasjon til enhetslederne om hvilke tiltak som ville være med i det endelige budsjettforslaget. Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte (HTV) ble holdt mandag 5. november. De tillitsvalgte kommenterte at de hadde vært lite involverte i prosessen (bortsett fra i Teknisk og kultur) og at de hadde fått kort frist til gjennomgang av tiltakene. De ønsket også en oversikt over rammene for hver kommunalavdeling. Rådmannen tok innspillene til etterretning og inviterte de tillitsvalgte til et nytt drøftingsmøte tirsdag 6. november. Innspillene fra HTV ble vurdert frem til fremleggelsen av budsjettet, og i flere tilfeller ble forslagene fra HTV tatt inn i budsjettdokumentet. Områdene der tillitsvalgte har påvirket retningen i budsjettet er: Flere tiltak innenfor forebyggende tjenester innen helse blir kuttet mindre omfattende enn administrasjonen opprinnelig la opp til: Maurtua barnehage videreføres, miljøkontakter i skolen videreføres og dagsenter psykiatri opprettholdes. Styrking av sentral personalfunksjon for å støtte omstillingsarbeidet i kommunalavdelingene Side 5

7 Organisasjon Kommunens øverste ledelse består høsten 2012 av rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef undervisning og oppvekst, kommunalsjef teknisk og kultur, NAVleder, personalsjef og økonomisjef. Kommunalavdeling helse og omsorg er organisert i 3 enheter som ledes av enhetsleder. Enhet hjemmebaserte tjenester Enhet sykehjem Enhet basistjenester Enhetene er delt inn i underområder med en eller flere områdeledere avhengig av type virksomhet. I tillegg har kommunalavdelingen et eget område for koordinerende fellestjenester. Kommunalavdeling undervisning og oppvekst er organisert i 23 enheter med enhetsledere. 10 barneskoler med rektor som enhetsleder 3 ungdomsskoler med rektor som enhetsleder 7 kommunale barnehager med styrer som enhetsleder PPT og Logopedtjeneste med enhetsleder Voksenopplæring med enhetsleder Skole- og miljøsenteret med avdelingsleder Kommunalavdeling Teknisk og Kultur er organisert i 6 enheter som ledes av enhetsleder. Miljø og landbruk Bygg, plan og geodata Teknisk forvaltning Kommunalteknikk Brann Kultur og idrett Kommunalavdeling personal, økonomi og utvikling er organisert i 3 enheter som ledes av enhetsleder. Økonomi og plan Personal og organisasjon Service- og IT-utvikling Rådmannen har i tillegg sin stab som består av avdelinger som ledes av avdelingsledere, samt NAV. Juridisk Politisk sekretariat NAV Næring Ved fremleggelsen av budsjettforslaget pågår det en gjennomgang av organiseringen av kommunalavdeling helse og omsorg. Budsjettvedtaket i desember vil også legge føringer for hvilke endringer rådmannen anser som nødvendig å gjennomføre i forhold til organiseringen Side 6

8 av kommunen. For å møte utfordringene med omstilling som Halden kommune nå må igjennom er det viktig med en dynamisk organisasjon som tilpasser seg utfordringene og endrer seg i takt med omstillingsprosessen. Rådmannen vurderer derfor til en hver tid om gjeldende organisering er optimal i forhold til omstillingen. Økonomisk status Rådmannen har i 2012 rapportert hver måned (med unntak av januar og juli) til formannskap og kommunestyret om status per enhet. Rapportene for 1. og 2. tertial har vært mer utfyllende enn månedsrapportene og har blant annet inneholdt rapporter fra hver kommunalavdeling. Budsjettet for 2012 var preget av stor risiko og det ble allerede fra januar meldt om merforbruk i forhold til 2012 dersom det ikke ble iverksatt nødvendige tiltak. I kommunestyret 10. mai 2012 ble det vedtatt en rekke tiltak for å bringe økonomien i balanse i Det viste seg imidlertid i løpet av sommeren at det ikke ville være mulig å få økonomien i balanse for Økonomirapporten per september viser et forventet underskudd i 2012 på 52,4 millioner kroner. Dette betyr at Halden kommune har et forventet akkumulert underskudd på nærmere 200 millioner kroner ved inngangen til Den økonomiske situasjonen i Halden kommune må betegnes som svært utfordrende. Grafen under viser utviklingen i prognosen per kommunalavdeling for Alle kommunalavdelingene har rapportert negativt avvik gjennom hele året. Generelt sett var det størst avvik i begynnelsen av året, en bedring i forkant av sommeren med en liten nedgang etter sommeren. Per september er det svake forbedringer i prognosen i forhold til august. Håper er at det vedvarer ut året slik at avviket fortsatt kan reduseres. Fellesinntektene hadde en vesentlig forbedring i prognosen i september på grunn av økt anslag på skatteinntektene i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet. I tillegg hadde det tidligere hadde vært prognostisert med inndekning av deler av fjorårets underskudd samt en avsetning til disposisjonsfond. Dette ble tatt ut av prognosen i september ettersom det med stor sannsynlighet blir underskudd også i I en situasjon med underskudd er det ikke mulig med inndekning av tidligere års underskudd eller avsetninger til disposisjonsfond. Side 7

9 Utvikling prognose KKR Fellesinntekter Sentral/ Felles (inkl NAV) Teknisk og kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Den underliggende driften har de siste årene vært negativ selv om regnskapene av ulike årsaker har vært positive frem til og med Rådmannen innser at det er en tidkrevende prosess å snu den økonomiske underbalansen som har bygd seg opp over flere år. Et akkumulert underskudd på nærmere 200 millioner kroner medfører også utfordringer i forhold til likviditeten. Det ble i desember 2011 vedtatt en trekkrettighet i bank på 125 millioner kroner. Det har i løpet av sommeren 2012 vært nødvendig å bruke deler av denne trekkrettigheten i to perioder. Rådmannen er bekymret for likviditetssituasjonen i november og desember og har varslet formannskapet om at det blir satt opp en sak direkte til kommunestyret i november der kommunestyret blir bedt om å vedta en økning i trekkrettigheten fra 125 til 200 millioner kroner for perioden frem til 1. mars Langsiktig gjeld har økt mye fra og med 2005 da momskompensasjonsordningen ble innført. Det har generelt vært en økning i lånegjelden for kommunene, men Halden kommune har beveget seg fra å ha en samlet lav lånegjeld i forhold til sammenlikningsgrunnlaget i 2005 til å ha den klart høyeste andelen lånegjeld i prosent av driftsinntektene i I 2011 var langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) på 108,7 % av driftsinntektene. Side 8

10 Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Aksetittel Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Kostra gr År Selv om nivået på langsiktig gjeld er høyt er ikke dette i seg selv medvirkende til kommunens økonomiske utfordringer. Det skyldes at kommunen avdrar lite på lånene samt et lavt rentenivå på langsiktig gjeld. Rådmannen presiserer at den valgte avdragsstrukturen som benyttes i dag ikke er forenelig med en forsvarlig økonomisk drift på sikt og kommunen må på et eller annet tidspunkt foreta en endring i avdragsstrukturen som medfører økte avdragsutgifter per år. Pensjon Fra og med regnskapsåret 2002 ble det innført en ordning der kommunene bokfører kostnadene ved pensjon, og ikke utgiftene som er hovedprinsippet i det kommunale regnskapet, og som hadde vært benyttet fram til da. Avviket mellom premien og kostnaden kalles premieavviket. Dette premieavviket har i alle år siden vært positivt, det vil si at premien har vært høyere enn den beregnede kostnaden. Det har medført at kommunen har kunnet inntektsføre differansen, og dermed fått økt handlingsrom. Det inntektsførte beløpet skal utgiftsføres i påfølgende regnskapsår. Det kunne velges en av to modeller; enten utgiftsføre hele beløpet året etter eller fordele utgiftsføringen på de påfølgende 15 regnskapsårene. Valget var bindende for all framtidig bokføring av premieavvik. Halden kommune valgte, som majoriteten av øvrige kommuner, å utgiftsføre premieavviket over 15 år da det ga mest handlingsrom. Det er fortsatt positive premieavvik som kan inntektsføres i inneværende år, og kanskje også kommende 2 3 regnskapsår, men summen av de tidligere inntektsførte avvikene som nå blir utgiftsført vil i større og større grad nøytralisere denne inntekten. Det er viktig å ta høyde for at på et eller annet tidspunkt vil summen av tidligere Side 9

11 års inntektsførte premieavvik bli større enn årets premieavvik, og kommunen må da begynne å betale ned på den gjelden som er opparbeidet gjennom denne ordningen. Det vil gå ut over kommunens inntekter og redusere omfanget av kommunale tjenester i framtiden, på samme måte som ordningen tidligere har bidratt til å holde omfanget av kommunale tjenester oppe. Kommunal og regionaldepartementet innførte nye regler for amortisering fra og med regnskapsåret 2011 for å skape mer samsvar mellom inntektsføring og utgiftsføring av premieavvik. Ordningen med fordeling av avviket på 15 år opphørte, og ble erstattet med en fordeling på maksimalt 10 år. Dette vil øke den regnskapsmessige belastningen som følge at utgiftsføring av tidligere års premieavvik ytterligere i årene som kommer. Departementet har med virkning fra 1.januar 2012 innført nye regler for beregning av kommunenes pensjonskostnader. Reglene er skjerpet, og kostnadene vil øke år for år ved at forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst reduseres. I tillegg justerer bransjen opp estimatene for antatt levealder, og dette vil også medføre høyere kostnader og premier. Kommuneproposisjonen varsler om høyere pensjonskostnader i Dette vil føre til at kostnadene ved pensjonsordningen i større grad vil harmonere med utgiftene. Budsjett Budsjett Regnskap Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Netto premieavvik til inntekt I tillegg til at regnskapsreglene er i ferd med å gjøre pensjonskostnaden til en større del av kommunens ressursbruk i årene som kommer vil også den faktiske kostnaden øke. Dette vil prege kommunens utgifter i årene som kommer, også i Side 10

12 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt økonomiplan Økonomiplan 2013 Budsjett 2013 Endring Endring i % Fellesinntekter ,34 % Rådmannen/Politisk/Fellesfunksjoner ,43 % Personal, økonomi og utvikling ,49 % NAV ,43 % Kultur & Idrett ,21 % Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst ,74 % Kommunalavdeling Helse og Sosial ,71 % Kommunalavdeling Teknisk ,63 % Budsjettforslaget inneholder høyere inntekter enn økonomiplanen som ble vedtatt i juni. Inntektsøkningen skriver fordeler seg slik: Inndekning av tidligere års underskudd over 10 år 37,5 Økt eiendomsskatt 20,0 Økt skatteinngang 36,0 Til sammen 93,5 Halden kommune trenger handlingsrom og tid til omstilling. De endrede forutsetningene på inntektssiden øker handlingsrommet vesentlig og dermed mulighetene for å lykkes med omstillingsarbeidet. Dersom kommunestyret vedtar inndekking av tidligere års underskudd over 10 år, er det ikke dermed slik at kommunen er låst til denne beslutningen. Omstillingsarbeidet vil lykkes tidlig i 10 årsperioden, og tilbakebetalingstakten kan dermed reduseres. Inndekking av underskudd for en periode som strekker seg ut over fire år, krever godkjenning fra kommunal- og regionaldepartementet. Bestemmelsen om inndekking ut over de fire årene som i Fylkesmannen i utgangspunktet kan gi anledning til, ble innført som en følge av de store underskuddene som oppsto i noen kommuner i 2008 og 2009 som følge at den såkalte Terra-skandalen. Terra-kommunene tapte eventyrlige summer i finansmarkedene, og hadde behov for å dekke inn disse underskuddene over flere enn fire år dersom ikke tjenestetilbudet i kommunene skulle raseres. Rådmannen mener at det akkumulerte underskuddet i Halden kommune på mange måter kan sammenlignes med Terrakommunenes, og at det er riktig å søke departementet om anledning til utvidet underskuddsdekning for at ikke tjenestetilbudet skal bli dramatisk redusert. Det økte handlingsrommet er fordelt på kommunalavdelingene. Kommunalavdelingene Helse og sosial og Undervisning og oppvekst som yter størstedelen av tjenestene til innbyggerne har naturlig nok blitt tilført hoveddelen av det tilgjengelige handlingsrommet. Side 11

13 Personal, økonomi og utvikling og Teknisk har den prosentvis største økningen i rammer i forhold til økonomiplanen. For Personal, utvikling og økonomi sin del skyldes det to forhold. Det ene er at drift av skrivere/ kopimaskiner er trukket inn fra sektorene og sentralisert på kommunalavdelingen. Det andre er at økonomiplanen i sine rammer forutsatt en omfattende nedbemanning i kommunalavdelingen. Halden kommune har ingen stor administrasjon. Det framgår blant annet tydelig av saksbehandlingstider, kapasitet i saksbehandlingen og støtte til linjeledelsen i økonomi og personalsaker. Undersøkelser NHH har gjort viser at Halden kommune er nummer 34 av 420 kommuner i en rangering av kostnadseffektiv administrasjon. Rådmannen vil med dette signalet være tydelig på stab og støttefunksjonenes avgjørende betydning for at omstillingsarbeidet i de øvrige kommunalavdelingene skal lykkes. For Teknisk skyldes økningen at det er budsjettert med langt mindre inntekter knyttet til avfallshåndtering og byggesak. Erfaringene fra 2012 viser at det er vanskelig å oppnå de inntektene som var forventet for driftsåret, og det har rådmannen i sitt budsjettforslag tatt konsekvensen av. Eurokrisen og renteutviklingen Den økonomiske krisen i Sør- Europa skyldes at en rekke industriland har lånefinansiert privat og offentlig konsum, i husholdninger, bedrifter og fram for alt stater altfor mye over mange år. Gjeldsnivået har bygd seg opp til nivåer som ikke er bærekraftige i forhold til å ha en sunn økonomi. Bedriftene i privat sektor restrukturerte i stor grad driften i , først og fremst ved bistand fra statsregnskapene. Private husholdninger i er stor grad også ute av problemene, i hvert fall i de husholdninger som ikke er rammet av arbeidsledighet. Det truende nå er gjeldsnivået i statene i eurosonen. Denne delen er fortsatt ikke løst (med unntak for Irland), og brer seg ut i eurosonen. Uroen i finansmarkedet har økt ettersom flere land har fått problemer med å betjene lånemengden. Dersom de mest gjeldsutsatte landene i Europa ikke kan betjene lånemengden er risikoen stor for at de europeiske bankene som har lånt ut pengene også får problemer. Aktiviteten i økonomien faller når landene må stramme til budsjettene og bankenes mulighet til å gi lån blir mindre. Dette skjer i områder der den økonomiske veksten allerede er lav og arbeidsledigheten høy. Virkemiddelet mot krisen er å sikre markedet tilgang på likviditet i den tiden det tar å omstille bedrifter, husholdninger og stater. Tilgang på likviditet sikres gjennom en statlig finanspolitikk og en pengepolitikk fra sentralbankenes side som sikrer en høy pengemengde til lav pris, det vil si lav rente. Eurokrisen påvirker derfor Halden kommune først og fremst gjennom at vi fortsatt kan låne penger til en lav rente. Selv om bankenes innlånskostnader har økt det siste året er det lite som tyder på at rentenivået vil øke vesentlig det nærmeste året. Budsjettforslaget bygger på en forventning om at en lav internasjonal rente kombinert med en sterk krone vil bidra til å holde det norske rentenivået nede også i Side 12

14 Økonomiske rammebetingelser 2013 Samlede inntekter De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2013 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 304 milliarder kroner. Dette er en reell vekst på 1,7 % regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett. Ut i fra anslag i forhold til regnskapet ved fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober er den reelle veksten anslått til 0,8 %. Diagrammet under viser sammenhengen mellom veksten i frie inntekter i 2012 i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett for Diagrammet viser også samlet forventet inntektsnivå for kommunesektoren i Vekst i frie inntekter Anslag på regnskap 2012 Nivå RNB ,6 mrd kr 5 mrd kr I forhold til veksten er det størst usikkerhet knyttet til den delen som kommer fra skatteinntektene. Skatteinntektene blir anslått ut i fra skatteanslaget for 2012 fremskrevet med forventet innbyggertall for Skatteutjevning Det overordnede målet med inntektssystemet er å jevne ut forskjeller slik at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved utjevningen tas det hensyn til at kommunene er ulike med hensyn til demografi og geografi. Det tas også hensyn til sosiale forskjeller. Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Skatteutjevningen omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet (kommune B i bildet under) blir kompenserte for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet (kommune A) blir trukket for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet (kommune C) blir i tillegg, kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landssnittet. Side 13

15 Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Halden kommune har de siste tre årene hatt en gjennomsnittlig skatteinngang på 77,5 % av landsgjennomsnittet. Gjennom skatteutjevningen er det beregnet at skatteinntektene for 2013 vil utgjøre 94,1 % av landsgjennomsnittet. Statsbudsjettets innvirkning på Halden kommune Kommunesektoren har i 2012 opplevd en sterk vekst i skatteinntektene i forhold til hva som var forventet. Rådmannens budsjettforslag for 2013 inneholder en forventet økning i de frie inntektene (rammetilskudd og skatteinntekter) på 13 millioner kroner i forhold til prognosen per september for Det blir hvert år hevdet at økningen i rammeoverføringer/ frie inntekter inneholder forventet kostnadsvekst i form av en deflator (3,3 % for 2013). Rådmannen erfarer at dette ikke er tilfelle og at dersom kostnadsnøklene og skatteutjevningen legges til grunn så er det i realiteten en skjult innsparing i inntektsoverføringene. Tabellen under viser den oppgavekorrigerte økningen i frie inntekter fra 2012 til 2013 for Halden kommune hentet fra inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2013 (også omtalt som grønt hefte). Tall i KKR. Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning 2721 Saker med særskilt fordeling 0 Side 14

16 INGAR (inntektsgarantiordning) Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 5400 Sum rammetilskudd (uten inntektsutjevning) Anslag på skatteinntekter (med inntektsutjevning) Sum anslag på frie inntekter Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Anslag oppgavekorrigert vekst fra 2012 til I henhold til statsbudsjettet skal 60 millioner kroner være nok til å dekke innlemminger av tidligere øremerkede tilskudd og flere oppgaveoverføringer/ korreksjoner. Tabellen under viser en beregning av hvor mye endringene for 2013 faktisk koster Halden kommune. Tall i tusen kroner. Statsbudsjettet Halden Innlemminger Kommunalt rusarbeid Driftstilskudd barnehager Korreksjoner Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Omlegging av kontatstøtteordningen, helårsvirkning Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager, helårsvirkning Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager, Innføring av valgfag på 8. trinn Innføring av valgfag på 9. trinn Innføring av kulturskoletilbud i skole/ SFO Vergemålsreformen Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Økning av skjønnsrammen i RNB 2012 i forbindelse med naturskader Omdisponering av midler fra kap. 571, post 64 til kap. 571, post Nye plasser i statlige og private skoler Utfordringer som ikke er nevnt i kommuneopplegget Pris- og lønnsvekst (deflator) Demografikostnader (økt antall innbyggere) Endring i mva- kompensasjon 9023 Økte pensjonskostnader Sum innlemminger og korreksjoner Side 15

17 Ut i fra beregningene koster endringene i statsbudsjettet Halden kommune 89 millioner kroner mot faktisk endring i inntektene som følge av endrede oppgaver på 60 millioner kroner. Dette er en underdekning på 29 millioner kroner som Halden kommune må foreta omprioriteringer for å dekke inn. Dette er en effekt som har vært i de siste årenes statsbudsjett og er ikke noe spesielt for Tilsvarende underdekning for 2012 ble beregnet til 38 millioner kroner. Hovedpunkter i Rådmannens budsjettforslag 2013 Rådmannen ser det som nødvendig med handlingsrom til å gjennomføre godt planlagte endringer. Det ligger også en antagelse til grunn om at det er enklere å holde driftsnivået konstant, fremfor å redusere for så å øke nivået igjen når den økonomiske situasjonen tillater det. Halden kommune skal også i fremtiden gi gode nok tjenester til innbyggerne og det er derfor viktig at endringene er planlagte og gjennomføres på en god måte i forhold til berørte parter. Rådmannens budsjettforslag legger derfor opp til økt handlingsrom gjennom å dekke inn underskuddet over ti år i stedet for fire år som forutsatt i økonomiplanen. Ved å dekke inn underskuddet over ti år er det budsjettert 37,5 mkr mindre som skal dekkes inn i 2013 enn forutsatt i økonomiplanen. En inndekning over ti år må godkjennes av departementet og kommunen er i prosess for å få godkjennelse til dette. Inntektssystemet er basert på behovskriterier knyttet til ulike befolkningsgrupper og deres behov for tjenester i løpet av et år. Inntektssystemet har dermed ikke rom for en større underskuddsdekning på det nivået som det var lagt opp til i økonomiplanen. Inntektssystemet er i det vesentligste bygd opp med kriterier som sikrer en tilførsel i forhold til en kommunes kjernevirksomhet som helse/ omsorg og barnehage/ undervisning. Det er få kriterier som går på teknisk infrastruktur, kommunale bygg, kultur og næringslivsvirksomhet. En underskuddsinndekning der man samtidig bevarer en prioritering av slike tjenester vil dermed nærmest være umulig. Et annet tiltak for å øke handlingsrommet er økt eiendomsskatt. Rådmannen anser dette som omstillingsmidler som kan brukes til å opprettholde tjenester i den vanskelige økonomiske perioden. Økning av eiendomsskatten er foreslått med 2 o/oo for boliger og fritidseiendom. Økningen innebærer en endring fra 3,75 o/oo til 5,75 o/oo. Dette er beregnet å gi en inntektsøkning på 20 mkr for Formannskapet har tidligere hatt en egen bevilgning til disposisjon gjennom året. Rådmannen har ikke kunnet prioritere en slik bevilgning i budsjettet for Økonomien i Norge er i vekst til tross for at landene sør i Europa opplever en svært vanskelig økonomisk periode. Lønnsveksten i Norge har vært høy de siste årene og statistisk sentralbyrå og Kommunenes Sentralforbund oppgir at det kan forventes en lønnsvekst opp i mot fire prosent i Rådmannens budsjettforslag legger opp til en noe mer nøktern lønnsvekst og har budsjettert en økning på 3,5 % fra mai desember Til tross for inndekning av underskuddet over flere år, økt eiendomsskatt og økt skatteanslag i forhold til statsbudsjettet inneholder kommunalavdelingenes budsjetter krevende tiltak for Side 16

18 å bringe kommunens økonomi i balanse i Kommunalavdelingenes tiltak er beskrevet nærmere i de ulike kommunalavdelingenes kapitler. Side 17

19 Fellesinntekter Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Rammetilskudd Skatt inntekt/ formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Eiendomsskatt - annen fast eiendom Sum eiendomsskatt Momskompensasjon investering Overføring til investeringsregnskapet Sum netto momskompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Avdrag lån Sum finansutgifter Renter - bankinnskudd og fond Renter - utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Inndekning underskudd Avsetning til/ bruk av fond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Ved budsjetteringen av statstilskuddet er det tatt utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett og «grønt hefte». Det forventes en prisvekst på 3,3 % som er lagt til grunn ved beregningen av tilskuddet. Skatteinntektene er justert opp med 5,5 mkr i forhold til det som er beregnet i statsbudsjettet. Årsaken til dette er at Halden kommune gjennom mange år har fått mer i skatteinntekter enn det anslaget som blir gitt gjennom statsbudsjettet. Differansen har vært mellom 2 og 6 % økning. Den økningen som er forventet i budsjettet er på under 1 %. Det er budsjettert en økning i eiendomsskatten med 20 mkr i forhold til Dette er en økning på 2 o/oo for boliger og fritidseiendom, fra 3,75 o/oo til 5,75 o/oo. Dette medfører høyere eiendomsskatt for innbyggerne i Halden kommune. Side 18

20 Momskompensasjon fra investeringsprosjekter er lagt inn med 45 mkr, av dette skal 80 % føres tilbake til investeringsregnskapet. Det tilsvarer 36 mkr. Fra og med 2014 skal momskompensasjon fra investeringsprosjekter i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Ved budsjetteringen av finansutgiftene er det tatt utgangspunkt i låneporteføljen per september korrigert for forventninger i Rentenivået er beregnet ut i fra vektede rentenivåer på følgende grupperinger: Flytende rente i bank 3,25 % Sertifikat (flytende i markedet): 2,69 % Fast rente i bank: 4,32 % Rentebytteavtaler (fast rente i markedet): 1,12 %(prosentpoeng påslag på flytende rente) Av kommunens totale gjeldsportefølje er 60,87 % sikret. Utbytte fra Østfold Energi er budsjettert ut i fra nivået på utbyttet fra 2011 (9,6 mkr) som ble utbetalt i Side 19

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2014 Innhold Rådmannens innledning...4 Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag...5 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...7 Budsjettprosess 2014...9

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Halden kommune. Budsjett 2014

Halden kommune. Budsjett 2014 Halden kommune Budsjett 2014 Innhold Samarbeidspartienes innledning...4 Rådmannens innledning...5 Hovedpunkter i budsjettet...6 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...8 Budsjettprosess

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Halden kommune. Budsjett 2014

Halden kommune. Budsjett 2014 Halden kommune Budsjett 2014 Innhold Rådmannens innledning... 3 Hovedpunkter i budsjettet... 6 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester... 8 Budsjettprosess 2014... 9 Organisasjon... 10 Økonomisk

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer