Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013"

Transkript

1 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

2 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt økonomiplan...11 Eurokrisen og renteutviklingen...12 Økonomiske rammebetingelser Hovedpunkter i Rådmannens budsjettforslag Fellesinntekter...18 Tjenestebudsjett Kommunalavdeling Personal, økonomi og utvikling...22 Organisering...22 Mål og hovedoppgaver...22 Driftsrammer...23 Reduksjonstiltak...24 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...24 NAV Halden kommunal del...25 Organisering...25 Mål og hovedoppgaver...25 Styringsindikatorer...27 Driftsrammer...27 Reduksjonstiltak...28 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...29 Kommunalavdeling Undervisning og oppvekst...30 Organisering...30 Mål og hovedoppgaver...30 Styringsindikatorer...31 Driftsrammer...32 Reduksjonstiltak...35 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...36 Kommunalavdeling helse og omsorg...38 Side 1

3 Organisering...38 Mål og hovedoppgaver...39 Styringsindikatorer...39 Driftsrammer...40 Reduksjonstiltak...47 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...47 Kommunalavdeling Teknisk og kultur...50 Teknisk...50 Organisering...50 Mål og hovedoppgaver...50 Styringsindikatorer...51 Driftsrammer...51 Reduksjonstiltak...52 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...52 Kultur...55 Organisering...55 Mål og hovedoppgaver...55 Styringsindikatorer...55 Driftsrammer...56 Reduksjonstiltak...56 Budsjettiltak og konsekvenser Kultur...57 Investeringer...59 Vedlegg...63 Prisliste kommunale tjenester Side 2

4 Rådmannens forord Halden kommune har slitt økonomisk i mange år. Det har ikke vært balanse mellom langsiktig, løpende inntekter og langsiktig, løpende utgifter siden Regnskapene ble likevel gjort opp i balanse fram til og med 2010, men det har bare vært mulig på grunn av bruk at tidligere avsatte midler. I 2011 var det slutt på avsetningene, og kommunen ble innhentet av realitetene: underskuddet ble på formidable 143 millioner kroner. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 bygger på Halden kommunes økonomiplan for , slik den ble vedtatt av kommunestyret 28. juni Budsjettforslaget tar også opp i seg at Halden kommune er en kommune i krise, med et skrikende behov for omstilling. I et slikt perspektiv er det viktig å gi rom for den omstillingen som organisasjonen må gjennom. Kommunestyrets utfordring blir å peke ut en strategisk retning. Den vedtatte økonomiplanen er et godt verktøy i så måte. Likevel har utviklingen siden økonomiplanen ble vedtatt, både i form av økte inntekter, men også i form av resultater i omstillingsarbeidet, gjort at det er riktig å avvike noe fra rammene i planen. Retningen er imidlertid ivaretatt i budsjettforslaget. Halden er en minsteinntektskommune, og vil aldri få god råd. Det vil alltid være nødvendig å prioritere noen tjenester fram for andre, for det vil ikke være råd til alt. Det vil heller ikke være råd til den beste kvaliteten. Det vil bare være penger nok til en kvalitet som er god nok. Hva som er godt nok innenfor de ulike tjenesteområdene må være opp til kommunestyret å definere, men ønsket om prioritering opp enkelte områder vil alltid føre med seg at kvaliteten på andre områder vil måtte reduseres under et nivå som med rette vil oppfattes som svært lav. Det vil utfordre politikerrollen i tiden som kommer, for det må prioriteres tydelig. I dette perspektivet stilles det enorme krav til konkurransedyktig tjenesteproduksjon. Halden kommune må være en effektiv organisasjon, som gir innbyggerne maksimalt tilbake for hver krone som brukes. Det vil ikke være ansvarlig å fremme kutt i omfang av og kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, før det er helt sikkert at kommunens inntekter disponeres på en mest mulig effektiv måte. Store organisasjoner som mangler strategiske vedtak kan aldri kompensere for dette med detaljstyring. Erfaringene bare i Halden kommune viser med all tydelighet at det er bare ledernes vilje og evne til å ta operativt lederansvar som sørger for gjennomføring av strategiene. En effektiv kommuneorganisasjon kan ikke oppnås gjennom vedtak i kommunestyret, men bare gjennom organisasjonsutvikling. Utvikling tar tid, og det kreves omstillingsmidler i den tiden det tar å utvikle effektiviteten. Derfor har rådmannen foreslått å dekke inn underskuddet over mer enn de fire årene som ligger inne i økonomiplanen, og som har medført at kommunen er meldt inn i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Rådmannen har også sett det som riktig å maksimere inntektene til kommunen gjennom økt eiendomsbeskatning. Disse to elementene vil skaffe kommunen handlingsrom til å gjennomføre omstillinger og organisasjonsutvikling. Noen av viktigste kjennetegnene på en veldrevet kommune er økonomisk kontroll og gode planer. Gjennom budsjettet for 2013 vil Halden kommune ta et stort sprang i retning av bedre økonomisk kontroll. Det er i tillegg viktig å utvikle planarbeidet i kommunen og særlig Side 3

5

6 Budsjettprosess 2013 Rådmannen utarbeider også for 2013 et budsjettforslag som danner grunnlaget for det politiske budsjettarbeidet. Dette ligger til grunn for et helhetlig budsjettfremlegg som fremmes av formannskapet. Forslaget fra formannskapet skal i henhold til forskriften for årsbudsjett 3 legges ut til alminnelig ettersyn senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Budsjettprosessen for 2013 startet med vedtak av økonomiplanen for i kommunestyret 28. juni Kommunalavdelingene skulle ta utgangspunkt i vedtatte rammer i økonomiplanen i sitt budsjettarbeid. Dette viste seg å bli en svært krevende oppgave ettersom dagens driftsnivå er vesentlig høyere enn det som ligger til grunn i økonomiplanen. Starten på budsjettarbeidet måtte derfor bli å lage en fremskrevet prognose for 2013 basert på dagens drift korrigert for helårsvirkning av lønnsvekst i Etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013 i oktober ble budsjettet for kommunens inntektsside beregnet. Inntektssiden viste da en økning på 32 millioner kroner i forhold til det som var beregnet i økonomiplanen. Likevel viste kommunalavdelingenes innleverte budsjettforslag over dagens driftsnivå korrigert for lønnsvekst i 2012 at driftsnivået var langt over nivået for å kunne presentere et budsjettforslag i balanse. Arbeidet med tiltak for å bringe økonomien i balanse startet og pågikk parallelt med en gjennomgang av alle kommunalavdelingenes budsjettforslag. Det ble avholdt enhetsledermøte 23. oktober der enhetslederne ble informert om økonomisk status for 2012 og forutsetningene for budsjett Ettersom tiltaksarbeidet fortsatt pågikk for fullt i kommunalavdelingene ble det ikke gitt informasjon til enhetslederne om hvilke tiltak som ville være med i det endelige budsjettforslaget. Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte (HTV) ble holdt mandag 5. november. De tillitsvalgte kommenterte at de hadde vært lite involverte i prosessen (bortsett fra i Teknisk og kultur) og at de hadde fått kort frist til gjennomgang av tiltakene. De ønsket også en oversikt over rammene for hver kommunalavdeling. Rådmannen tok innspillene til etterretning og inviterte de tillitsvalgte til et nytt drøftingsmøte tirsdag 6. november. Innspillene fra HTV ble vurdert frem til fremleggelsen av budsjettet, og i flere tilfeller ble forslagene fra HTV tatt inn i budsjettdokumentet. Områdene der tillitsvalgte har påvirket retningen i budsjettet er: Flere tiltak innenfor forebyggende tjenester innen helse blir kuttet mindre omfattende enn administrasjonen opprinnelig la opp til: Maurtua barnehage videreføres, miljøkontakter i skolen videreføres og dagsenter psykiatri opprettholdes. Styrking av sentral personalfunksjon for å støtte omstillingsarbeidet i kommunalavdelingene Side 5

7 Organisasjon Kommunens øverste ledelse består høsten 2012 av rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef undervisning og oppvekst, kommunalsjef teknisk og kultur, NAVleder, personalsjef og økonomisjef. Kommunalavdeling helse og omsorg er organisert i 3 enheter som ledes av enhetsleder. Enhet hjemmebaserte tjenester Enhet sykehjem Enhet basistjenester Enhetene er delt inn i underområder med en eller flere områdeledere avhengig av type virksomhet. I tillegg har kommunalavdelingen et eget område for koordinerende fellestjenester. Kommunalavdeling undervisning og oppvekst er organisert i 23 enheter med enhetsledere. 10 barneskoler med rektor som enhetsleder 3 ungdomsskoler med rektor som enhetsleder 7 kommunale barnehager med styrer som enhetsleder PPT og Logopedtjeneste med enhetsleder Voksenopplæring med enhetsleder Skole- og miljøsenteret med avdelingsleder Kommunalavdeling Teknisk og Kultur er organisert i 6 enheter som ledes av enhetsleder. Miljø og landbruk Bygg, plan og geodata Teknisk forvaltning Kommunalteknikk Brann Kultur og idrett Kommunalavdeling personal, økonomi og utvikling er organisert i 3 enheter som ledes av enhetsleder. Økonomi og plan Personal og organisasjon Service- og IT-utvikling Rådmannen har i tillegg sin stab som består av avdelinger som ledes av avdelingsledere, samt NAV. Juridisk Politisk sekretariat NAV Næring Ved fremleggelsen av budsjettforslaget pågår det en gjennomgang av organiseringen av kommunalavdeling helse og omsorg. Budsjettvedtaket i desember vil også legge føringer for hvilke endringer rådmannen anser som nødvendig å gjennomføre i forhold til organiseringen Side 6

8 av kommunen. For å møte utfordringene med omstilling som Halden kommune nå må igjennom er det viktig med en dynamisk organisasjon som tilpasser seg utfordringene og endrer seg i takt med omstillingsprosessen. Rådmannen vurderer derfor til en hver tid om gjeldende organisering er optimal i forhold til omstillingen. Økonomisk status Rådmannen har i 2012 rapportert hver måned (med unntak av januar og juli) til formannskap og kommunestyret om status per enhet. Rapportene for 1. og 2. tertial har vært mer utfyllende enn månedsrapportene og har blant annet inneholdt rapporter fra hver kommunalavdeling. Budsjettet for 2012 var preget av stor risiko og det ble allerede fra januar meldt om merforbruk i forhold til 2012 dersom det ikke ble iverksatt nødvendige tiltak. I kommunestyret 10. mai 2012 ble det vedtatt en rekke tiltak for å bringe økonomien i balanse i Det viste seg imidlertid i løpet av sommeren at det ikke ville være mulig å få økonomien i balanse for Økonomirapporten per september viser et forventet underskudd i 2012 på 52,4 millioner kroner. Dette betyr at Halden kommune har et forventet akkumulert underskudd på nærmere 200 millioner kroner ved inngangen til Den økonomiske situasjonen i Halden kommune må betegnes som svært utfordrende. Grafen under viser utviklingen i prognosen per kommunalavdeling for Alle kommunalavdelingene har rapportert negativt avvik gjennom hele året. Generelt sett var det størst avvik i begynnelsen av året, en bedring i forkant av sommeren med en liten nedgang etter sommeren. Per september er det svake forbedringer i prognosen i forhold til august. Håper er at det vedvarer ut året slik at avviket fortsatt kan reduseres. Fellesinntektene hadde en vesentlig forbedring i prognosen i september på grunn av økt anslag på skatteinntektene i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet. I tillegg hadde det tidligere hadde vært prognostisert med inndekning av deler av fjorårets underskudd samt en avsetning til disposisjonsfond. Dette ble tatt ut av prognosen i september ettersom det med stor sannsynlighet blir underskudd også i I en situasjon med underskudd er det ikke mulig med inndekning av tidligere års underskudd eller avsetninger til disposisjonsfond. Side 7

9 Utvikling prognose KKR Fellesinntekter Sentral/ Felles (inkl NAV) Teknisk og kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Den underliggende driften har de siste årene vært negativ selv om regnskapene av ulike årsaker har vært positive frem til og med Rådmannen innser at det er en tidkrevende prosess å snu den økonomiske underbalansen som har bygd seg opp over flere år. Et akkumulert underskudd på nærmere 200 millioner kroner medfører også utfordringer i forhold til likviditeten. Det ble i desember 2011 vedtatt en trekkrettighet i bank på 125 millioner kroner. Det har i løpet av sommeren 2012 vært nødvendig å bruke deler av denne trekkrettigheten i to perioder. Rådmannen er bekymret for likviditetssituasjonen i november og desember og har varslet formannskapet om at det blir satt opp en sak direkte til kommunestyret i november der kommunestyret blir bedt om å vedta en økning i trekkrettigheten fra 125 til 200 millioner kroner for perioden frem til 1. mars Langsiktig gjeld har økt mye fra og med 2005 da momskompensasjonsordningen ble innført. Det har generelt vært en økning i lånegjelden for kommunene, men Halden kommune har beveget seg fra å ha en samlet lav lånegjeld i forhold til sammenlikningsgrunnlaget i 2005 til å ha den klart høyeste andelen lånegjeld i prosent av driftsinntektene i I 2011 var langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) på 108,7 % av driftsinntektene. Side 8

10 Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Aksetittel Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Kostra gr År Selv om nivået på langsiktig gjeld er høyt er ikke dette i seg selv medvirkende til kommunens økonomiske utfordringer. Det skyldes at kommunen avdrar lite på lånene samt et lavt rentenivå på langsiktig gjeld. Rådmannen presiserer at den valgte avdragsstrukturen som benyttes i dag ikke er forenelig med en forsvarlig økonomisk drift på sikt og kommunen må på et eller annet tidspunkt foreta en endring i avdragsstrukturen som medfører økte avdragsutgifter per år. Pensjon Fra og med regnskapsåret 2002 ble det innført en ordning der kommunene bokfører kostnadene ved pensjon, og ikke utgiftene som er hovedprinsippet i det kommunale regnskapet, og som hadde vært benyttet fram til da. Avviket mellom premien og kostnaden kalles premieavviket. Dette premieavviket har i alle år siden vært positivt, det vil si at premien har vært høyere enn den beregnede kostnaden. Det har medført at kommunen har kunnet inntektsføre differansen, og dermed fått økt handlingsrom. Det inntektsførte beløpet skal utgiftsføres i påfølgende regnskapsår. Det kunne velges en av to modeller; enten utgiftsføre hele beløpet året etter eller fordele utgiftsføringen på de påfølgende 15 regnskapsårene. Valget var bindende for all framtidig bokføring av premieavvik. Halden kommune valgte, som majoriteten av øvrige kommuner, å utgiftsføre premieavviket over 15 år da det ga mest handlingsrom. Det er fortsatt positive premieavvik som kan inntektsføres i inneværende år, og kanskje også kommende 2 3 regnskapsår, men summen av de tidligere inntektsførte avvikene som nå blir utgiftsført vil i større og større grad nøytralisere denne inntekten. Det er viktig å ta høyde for at på et eller annet tidspunkt vil summen av tidligere Side 9

11 års inntektsførte premieavvik bli større enn årets premieavvik, og kommunen må da begynne å betale ned på den gjelden som er opparbeidet gjennom denne ordningen. Det vil gå ut over kommunens inntekter og redusere omfanget av kommunale tjenester i framtiden, på samme måte som ordningen tidligere har bidratt til å holde omfanget av kommunale tjenester oppe. Kommunal og regionaldepartementet innførte nye regler for amortisering fra og med regnskapsåret 2011 for å skape mer samsvar mellom inntektsføring og utgiftsføring av premieavvik. Ordningen med fordeling av avviket på 15 år opphørte, og ble erstattet med en fordeling på maksimalt 10 år. Dette vil øke den regnskapsmessige belastningen som følge at utgiftsføring av tidligere års premieavvik ytterligere i årene som kommer. Departementet har med virkning fra 1.januar 2012 innført nye regler for beregning av kommunenes pensjonskostnader. Reglene er skjerpet, og kostnadene vil øke år for år ved at forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst reduseres. I tillegg justerer bransjen opp estimatene for antatt levealder, og dette vil også medføre høyere kostnader og premier. Kommuneproposisjonen varsler om høyere pensjonskostnader i Dette vil føre til at kostnadene ved pensjonsordningen i større grad vil harmonere med utgiftene. Budsjett Budsjett Regnskap Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Netto premieavvik til inntekt I tillegg til at regnskapsreglene er i ferd med å gjøre pensjonskostnaden til en større del av kommunens ressursbruk i årene som kommer vil også den faktiske kostnaden øke. Dette vil prege kommunens utgifter i årene som kommer, også i Side 10

12 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt økonomiplan Økonomiplan 2013 Budsjett 2013 Endring Endring i % Fellesinntekter ,34 % Rådmannen/Politisk/Fellesfunksjoner ,43 % Personal, økonomi og utvikling ,49 % NAV ,43 % Kultur & Idrett ,21 % Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst ,74 % Kommunalavdeling Helse og Sosial ,71 % Kommunalavdeling Teknisk ,63 % Budsjettforslaget inneholder høyere inntekter enn økonomiplanen som ble vedtatt i juni. Inntektsøkningen skriver fordeler seg slik: Inndekning av tidligere års underskudd over 10 år 37,5 Økt eiendomsskatt 20,0 Økt skatteinngang 36,0 Til sammen 93,5 Halden kommune trenger handlingsrom og tid til omstilling. De endrede forutsetningene på inntektssiden øker handlingsrommet vesentlig og dermed mulighetene for å lykkes med omstillingsarbeidet. Dersom kommunestyret vedtar inndekking av tidligere års underskudd over 10 år, er det ikke dermed slik at kommunen er låst til denne beslutningen. Omstillingsarbeidet vil lykkes tidlig i 10 årsperioden, og tilbakebetalingstakten kan dermed reduseres. Inndekking av underskudd for en periode som strekker seg ut over fire år, krever godkjenning fra kommunal- og regionaldepartementet. Bestemmelsen om inndekking ut over de fire årene som i Fylkesmannen i utgangspunktet kan gi anledning til, ble innført som en følge av de store underskuddene som oppsto i noen kommuner i 2008 og 2009 som følge at den såkalte Terra-skandalen. Terra-kommunene tapte eventyrlige summer i finansmarkedene, og hadde behov for å dekke inn disse underskuddene over flere enn fire år dersom ikke tjenestetilbudet i kommunene skulle raseres. Rådmannen mener at det akkumulerte underskuddet i Halden kommune på mange måter kan sammenlignes med Terrakommunenes, og at det er riktig å søke departementet om anledning til utvidet underskuddsdekning for at ikke tjenestetilbudet skal bli dramatisk redusert. Det økte handlingsrommet er fordelt på kommunalavdelingene. Kommunalavdelingene Helse og sosial og Undervisning og oppvekst som yter størstedelen av tjenestene til innbyggerne har naturlig nok blitt tilført hoveddelen av det tilgjengelige handlingsrommet. Side 11

13 Personal, økonomi og utvikling og Teknisk har den prosentvis største økningen i rammer i forhold til økonomiplanen. For Personal, utvikling og økonomi sin del skyldes det to forhold. Det ene er at drift av skrivere/ kopimaskiner er trukket inn fra sektorene og sentralisert på kommunalavdelingen. Det andre er at økonomiplanen i sine rammer forutsatt en omfattende nedbemanning i kommunalavdelingen. Halden kommune har ingen stor administrasjon. Det framgår blant annet tydelig av saksbehandlingstider, kapasitet i saksbehandlingen og støtte til linjeledelsen i økonomi og personalsaker. Undersøkelser NHH har gjort viser at Halden kommune er nummer 34 av 420 kommuner i en rangering av kostnadseffektiv administrasjon. Rådmannen vil med dette signalet være tydelig på stab og støttefunksjonenes avgjørende betydning for at omstillingsarbeidet i de øvrige kommunalavdelingene skal lykkes. For Teknisk skyldes økningen at det er budsjettert med langt mindre inntekter knyttet til avfallshåndtering og byggesak. Erfaringene fra 2012 viser at det er vanskelig å oppnå de inntektene som var forventet for driftsåret, og det har rådmannen i sitt budsjettforslag tatt konsekvensen av. Eurokrisen og renteutviklingen Den økonomiske krisen i Sør- Europa skyldes at en rekke industriland har lånefinansiert privat og offentlig konsum, i husholdninger, bedrifter og fram for alt stater altfor mye over mange år. Gjeldsnivået har bygd seg opp til nivåer som ikke er bærekraftige i forhold til å ha en sunn økonomi. Bedriftene i privat sektor restrukturerte i stor grad driften i , først og fremst ved bistand fra statsregnskapene. Private husholdninger i er stor grad også ute av problemene, i hvert fall i de husholdninger som ikke er rammet av arbeidsledighet. Det truende nå er gjeldsnivået i statene i eurosonen. Denne delen er fortsatt ikke løst (med unntak for Irland), og brer seg ut i eurosonen. Uroen i finansmarkedet har økt ettersom flere land har fått problemer med å betjene lånemengden. Dersom de mest gjeldsutsatte landene i Europa ikke kan betjene lånemengden er risikoen stor for at de europeiske bankene som har lånt ut pengene også får problemer. Aktiviteten i økonomien faller når landene må stramme til budsjettene og bankenes mulighet til å gi lån blir mindre. Dette skjer i områder der den økonomiske veksten allerede er lav og arbeidsledigheten høy. Virkemiddelet mot krisen er å sikre markedet tilgang på likviditet i den tiden det tar å omstille bedrifter, husholdninger og stater. Tilgang på likviditet sikres gjennom en statlig finanspolitikk og en pengepolitikk fra sentralbankenes side som sikrer en høy pengemengde til lav pris, det vil si lav rente. Eurokrisen påvirker derfor Halden kommune først og fremst gjennom at vi fortsatt kan låne penger til en lav rente. Selv om bankenes innlånskostnader har økt det siste året er det lite som tyder på at rentenivået vil øke vesentlig det nærmeste året. Budsjettforslaget bygger på en forventning om at en lav internasjonal rente kombinert med en sterk krone vil bidra til å holde det norske rentenivået nede også i Side 12

14 Økonomiske rammebetingelser 2013 Samlede inntekter De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2013 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 304 milliarder kroner. Dette er en reell vekst på 1,7 % regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett. Ut i fra anslag i forhold til regnskapet ved fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober er den reelle veksten anslått til 0,8 %. Diagrammet under viser sammenhengen mellom veksten i frie inntekter i 2012 i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett for Diagrammet viser også samlet forventet inntektsnivå for kommunesektoren i Vekst i frie inntekter Anslag på regnskap 2012 Nivå RNB ,6 mrd kr 5 mrd kr I forhold til veksten er det størst usikkerhet knyttet til den delen som kommer fra skatteinntektene. Skatteinntektene blir anslått ut i fra skatteanslaget for 2012 fremskrevet med forventet innbyggertall for Skatteutjevning Det overordnede målet med inntektssystemet er å jevne ut forskjeller slik at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved utjevningen tas det hensyn til at kommunene er ulike med hensyn til demografi og geografi. Det tas også hensyn til sosiale forskjeller. Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Skatteutjevningen omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet (kommune B i bildet under) blir kompenserte for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet (kommune A) blir trukket for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet (kommune C) blir i tillegg, kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landssnittet. Side 13

15 Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Halden kommune har de siste tre årene hatt en gjennomsnittlig skatteinngang på 77,5 % av landsgjennomsnittet. Gjennom skatteutjevningen er det beregnet at skatteinntektene for 2013 vil utgjøre 94,1 % av landsgjennomsnittet. Statsbudsjettets innvirkning på Halden kommune Kommunesektoren har i 2012 opplevd en sterk vekst i skatteinntektene i forhold til hva som var forventet. Rådmannens budsjettforslag for 2013 inneholder en forventet økning i de frie inntektene (rammetilskudd og skatteinntekter) på 13 millioner kroner i forhold til prognosen per september for Det blir hvert år hevdet at økningen i rammeoverføringer/ frie inntekter inneholder forventet kostnadsvekst i form av en deflator (3,3 % for 2013). Rådmannen erfarer at dette ikke er tilfelle og at dersom kostnadsnøklene og skatteutjevningen legges til grunn så er det i realiteten en skjult innsparing i inntektsoverføringene. Tabellen under viser den oppgavekorrigerte økningen i frie inntekter fra 2012 til 2013 for Halden kommune hentet fra inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2013 (også omtalt som grønt hefte). Tall i KKR. Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning 2721 Saker med særskilt fordeling 0 Side 14

16 INGAR (inntektsgarantiordning) Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 5400 Sum rammetilskudd (uten inntektsutjevning) Anslag på skatteinntekter (med inntektsutjevning) Sum anslag på frie inntekter Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Anslag oppgavekorrigert vekst fra 2012 til I henhold til statsbudsjettet skal 60 millioner kroner være nok til å dekke innlemminger av tidligere øremerkede tilskudd og flere oppgaveoverføringer/ korreksjoner. Tabellen under viser en beregning av hvor mye endringene for 2013 faktisk koster Halden kommune. Tall i tusen kroner. Statsbudsjettet Halden Innlemminger Kommunalt rusarbeid Driftstilskudd barnehager Korreksjoner Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Omlegging av kontatstøtteordningen, helårsvirkning Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager, helårsvirkning Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager, Innføring av valgfag på 8. trinn Innføring av valgfag på 9. trinn Innføring av kulturskoletilbud i skole/ SFO Vergemålsreformen Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Økning av skjønnsrammen i RNB 2012 i forbindelse med naturskader Omdisponering av midler fra kap. 571, post 64 til kap. 571, post Nye plasser i statlige og private skoler Utfordringer som ikke er nevnt i kommuneopplegget Pris- og lønnsvekst (deflator) Demografikostnader (økt antall innbyggere) Endring i mva- kompensasjon 9023 Økte pensjonskostnader Sum innlemminger og korreksjoner Side 15

17 Ut i fra beregningene koster endringene i statsbudsjettet Halden kommune 89 millioner kroner mot faktisk endring i inntektene som følge av endrede oppgaver på 60 millioner kroner. Dette er en underdekning på 29 millioner kroner som Halden kommune må foreta omprioriteringer for å dekke inn. Dette er en effekt som har vært i de siste årenes statsbudsjett og er ikke noe spesielt for Tilsvarende underdekning for 2012 ble beregnet til 38 millioner kroner. Hovedpunkter i Rådmannens budsjettforslag 2013 Rådmannen ser det som nødvendig med handlingsrom til å gjennomføre godt planlagte endringer. Det ligger også en antagelse til grunn om at det er enklere å holde driftsnivået konstant, fremfor å redusere for så å øke nivået igjen når den økonomiske situasjonen tillater det. Halden kommune skal også i fremtiden gi gode nok tjenester til innbyggerne og det er derfor viktig at endringene er planlagte og gjennomføres på en god måte i forhold til berørte parter. Rådmannens budsjettforslag legger derfor opp til økt handlingsrom gjennom å dekke inn underskuddet over ti år i stedet for fire år som forutsatt i økonomiplanen. Ved å dekke inn underskuddet over ti år er det budsjettert 37,5 mkr mindre som skal dekkes inn i 2013 enn forutsatt i økonomiplanen. En inndekning over ti år må godkjennes av departementet og kommunen er i prosess for å få godkjennelse til dette. Inntektssystemet er basert på behovskriterier knyttet til ulike befolkningsgrupper og deres behov for tjenester i løpet av et år. Inntektssystemet har dermed ikke rom for en større underskuddsdekning på det nivået som det var lagt opp til i økonomiplanen. Inntektssystemet er i det vesentligste bygd opp med kriterier som sikrer en tilførsel i forhold til en kommunes kjernevirksomhet som helse/ omsorg og barnehage/ undervisning. Det er få kriterier som går på teknisk infrastruktur, kommunale bygg, kultur og næringslivsvirksomhet. En underskuddsinndekning der man samtidig bevarer en prioritering av slike tjenester vil dermed nærmest være umulig. Et annet tiltak for å øke handlingsrommet er økt eiendomsskatt. Rådmannen anser dette som omstillingsmidler som kan brukes til å opprettholde tjenester i den vanskelige økonomiske perioden. Økning av eiendomsskatten er foreslått med 2 o/oo for boliger og fritidseiendom. Økningen innebærer en endring fra 3,75 o/oo til 5,75 o/oo. Dette er beregnet å gi en inntektsøkning på 20 mkr for Formannskapet har tidligere hatt en egen bevilgning til disposisjon gjennom året. Rådmannen har ikke kunnet prioritere en slik bevilgning i budsjettet for Økonomien i Norge er i vekst til tross for at landene sør i Europa opplever en svært vanskelig økonomisk periode. Lønnsveksten i Norge har vært høy de siste årene og statistisk sentralbyrå og Kommunenes Sentralforbund oppgir at det kan forventes en lønnsvekst opp i mot fire prosent i Rådmannens budsjettforslag legger opp til en noe mer nøktern lønnsvekst og har budsjettert en økning på 3,5 % fra mai desember Til tross for inndekning av underskuddet over flere år, økt eiendomsskatt og økt skatteanslag i forhold til statsbudsjettet inneholder kommunalavdelingenes budsjetter krevende tiltak for Side 16

18 å bringe kommunens økonomi i balanse i Kommunalavdelingenes tiltak er beskrevet nærmere i de ulike kommunalavdelingenes kapitler. Side 17

19 Fellesinntekter Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Rammetilskudd Skatt inntekt/ formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Eiendomsskatt - annen fast eiendom Sum eiendomsskatt Momskompensasjon investering Overføring til investeringsregnskapet Sum netto momskompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Avdrag lån Sum finansutgifter Renter - bankinnskudd og fond Renter - utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Inndekning underskudd Avsetning til/ bruk av fond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Ved budsjetteringen av statstilskuddet er det tatt utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett og «grønt hefte». Det forventes en prisvekst på 3,3 % som er lagt til grunn ved beregningen av tilskuddet. Skatteinntektene er justert opp med 5,5 mkr i forhold til det som er beregnet i statsbudsjettet. Årsaken til dette er at Halden kommune gjennom mange år har fått mer i skatteinntekter enn det anslaget som blir gitt gjennom statsbudsjettet. Differansen har vært mellom 2 og 6 % økning. Den økningen som er forventet i budsjettet er på under 1 %. Det er budsjettert en økning i eiendomsskatten med 20 mkr i forhold til Dette er en økning på 2 o/oo for boliger og fritidseiendom, fra 3,75 o/oo til 5,75 o/oo. Dette medfører høyere eiendomsskatt for innbyggerne i Halden kommune. Side 18

20 Momskompensasjon fra investeringsprosjekter er lagt inn med 45 mkr, av dette skal 80 % føres tilbake til investeringsregnskapet. Det tilsvarer 36 mkr. Fra og med 2014 skal momskompensasjon fra investeringsprosjekter i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Ved budsjetteringen av finansutgiftene er det tatt utgangspunkt i låneporteføljen per september korrigert for forventninger i Rentenivået er beregnet ut i fra vektede rentenivåer på følgende grupperinger: Flytende rente i bank 3,25 % Sertifikat (flytende i markedet): 2,69 % Fast rente i bank: 4,32 % Rentebytteavtaler (fast rente i markedet): 1,12 %(prosentpoeng påslag på flytende rente) Av kommunens totale gjeldsportefølje er 60,87 % sikret. Utbytte fra Østfold Energi er budsjettert ut i fra nivået på utbyttet fra 2011 (9,6 mkr) som ble utbetalt i Side 19

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2014 Innhold Rådmannens innledning...4 Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag...5 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...7 Budsjettprosess 2014...9

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Halden kommune. Budsjett 2014

Halden kommune. Budsjett 2014 Halden kommune Budsjett 2014 Innhold Samarbeidspartienes innledning...4 Rådmannens innledning...5 Hovedpunkter i budsjettet...6 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...8 Budsjettprosess

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Halden kommune. Budsjett 2014

Halden kommune. Budsjett 2014 Halden kommune Budsjett 2014 Innhold Rådmannens innledning... 3 Hovedpunkter i budsjettet... 6 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester... 8 Budsjettprosess 2014... 9 Organisasjon... 10 Økonomisk

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer