Overføring av midler til 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overføring av midler til 2015"

Transkript

1 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/ Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap NMBU 2014 med ledelseskommentarer 2. Overføring av midler til 2015 a. Overføring av midler til institutter og sentre b. Overføring av midler til US og felles tiltak Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret tar det rapporterte regnskap 2014 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til orientering med følgende merknader; 2. Det overføres midler i henhold til tabellen under. NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 Budsjettenhet Utgående balanse 2014 Disp. mot Forslag virksomhetskapital saldering Midler til Overskudd overføring oppdragsprosjekter Inngående balanse 2015 SamVit MiljøTek VetBio Sum institutter og fakulteter Sentre UA Felles tiltak Totalt Innløsning av overskudd OA -74 Frie midler (- frie midler/ + udekket) i tkr (tall i tusen kr, minus viser overforbruk eller saldering/frigjøring) Universitetsstyret vedtar å disponere de frigjorte 12,310 mill. kr på følgende måte: 3. Dekke inn gjenstående underdekning i budsjett 2015 på 0,8 mill. kr. 4. Erstatte 5,2 mill. kr disponert av virksomhetskapitalen med tilsvarende beløp fra de frigjorte midlene. 5. Avsette 6,310 mill. kroner til styrets reserve. Den utgjør da 11,310 mill. kroner. 25. februar 2015 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 1. Årsregnskap NMBU 2014 Rektor legger med dette frem Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sitt årsregnskap for 2014 i henhold til retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Universitetsstyret har allerede godkjent det avlagte finansregnskap for 2014 sendt til Kunnskapsdepartementet (KD) 16. februar då. Inkludert godkjennelse av ledelseskommentaren som fulgte med det offisielle regnskapet. I denne saken omtales utvalgte deler av finansregnskapet som ikke er omtalt i ledelseskommentaren. Videre omtales internregnskapet for enhetene. Det er gitt utvidet omtale på områder for å bedre styrets innsikt i sentrale økonomiske trender. Saken omtaler videre overføring av midler fra 2014 til Begrepsavklaring Følgende sentrale begreper betyr: Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Begrepet omfatter all virksomhet finansiert over den ordinære bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) og tilleggsbevilgninger fra KD eller andre departementer. Virksomheten inkluderer også all omsetning fra klinikkdriften på institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed) Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Bidrags- (BA) og oppdragsaktivitet (OA) omfatter all oppdrags- og forskningsvirksomhet finansiert ved andre oppdragsgivere. Bidragsaktivitet omfatter også tilskudd fra Norges forskningsråd (NFR) og EU. Virksomhetskapital (egenkapital) KD understreker at bevilgningsfinansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler ikke kan gi regnskapsmessig resultat. Dette innebærer at ubrukte midler skal avregnes og avsettes som forpliktelse i balansen. Det er som følge av dette bare eksternt finansiert virksomhet som kan gi et regnskapsmessig resultat (overskudd/underskudd). Siden statlige forvaltningsorganer ikke har egenkapital, slik begrepet brukes i privat sektor, har departementet til erstatning innført begrepet virksomhetskapital. Virksomhetskapital kan dannes gjennom at oppdragsprosjekter avsluttes med overskudd. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 2. NMBUs finansregnskap Regnskapsavleggelse Det avlagte finansregnskap som styret godkjente 16. februar omfatter regnskap for både BFV og BOA. Tallene representerer det offisielle regnskapet for NMBU i alle eksterne sammenhenger hvor regnskapet blir presentert. Årsregnskapet består av: Ledelseskommentarer til regnskapet Resultatregnskap Balanseoppstilling Kontantstrømoppstilling Noter Riksrevisjonen reviderer det avlagte årsregnskapet. Riksrevisjonens beretning skal rapporteres til DBH innen 14 dager etter at denne er mottatt og senest 15. juli Hovedpunkter ikke omtalt i ledelseskommentaren Under følger utvidete kommentarer til notene der dette er funnet vesentlig for styret sin forståelse av finansregnskapet. Årets resultat Etter avregning mot statskassen (ubrukte midler BFV) ender årsresultat for NMBU med et overskudd på kr, herav utgjør kr overskudd på oppdragsprosjekter ved enhetene. Resultatmarginene er meget svake på oppdragsprosjektene. Årsakene er flere, blant annet svak budsjettering, liten risikomargin og tøff konkurranse om oppdrag. Virksomhetskapital (Note 8) Samlet virksomhetskapital per utgjør 27,5 mill. kroner. Av dette er 23 mill. kr ikke bundet. Styrets disponerer 13,5 mill. kr av denne virksomhetskapitalen. Øvrige midler disponeres av de 4 instituttene på Adamstuen. Midlene deres ble redusert med 4,0 mill. kr til å understøtte drift i Kundefordringer (Note 13) Utestående fordringer ved årsskiftet var på 77,6 mill. kr, en økning på 38,5 mill. kr fra Av dette er 51,8 mill. kr ikke-forfalte krav. Hovedforklaring til økningen er at i forbindelse med overgang til nytt økonomisystem ved årsskiftet 2013/2014 måtte en stenge for utfakturering allerede i midten av desember I tillegg ligger det noen store fakturaer ubetalt på flere BOA-prosjekter. Det er avsatt ca. 1,0 mill. kr til latent tap på de utestående fordringer. Avsetning for forpliktelser (Note 15) Avsetninger for forpliktelser dreier seg om midler fra BFV som ikke er brukt i løpet av regnskapsåret. KD har som mål for enhetene i sektoren at de skal sette de tildelte NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 budsjettmidler i anvendelse. NMBU har i 2014 økt avsetningen fra 81,2 mill. kr til 226,6 mill. kr, opp 145,4 mill. kr. De største økningene er: Salg av eiendommen Sem i Asker - 50 mill. kr. Midler til utstyr og inventar Urbygningen 39,6 mill. kr. Midler til utstyr og inventar samlokaliseringsprosjektet 14,6 mill. kr. SAK-midler ,5 mill. kr. Midler udisponert ved enhetene 14,1 mill. kr. Samlet forklarer disse postene en økning på 125,8 mill. kr. For øvrig hadde enkelte institutter betydelige ubrukte midler per INTERNREGNSKAPET NMBU. Mens oppsettet til finansregnskapet defineres av KD og Finansdepartementet, velger institusjonen selv hvordan internregnskapet defineres. Internregnskapet omtales i denne saken hovedsakelig på konsernnivå. På noen områder med særlig betydning eller utvikling, er det funnet plass til mer detaljerte kommentarer. I hoveddelen av analysen brukes sammenlignbare tall fra fjorårets regnskap som grunnlag for å bedømme trend eller status. 3.1 Omtale av inntektene A. Bevilgningsfinansierte inntekter - BVF Dette er inntekter fra bevilgende organer, hovedsakelig fra KD. Rammen i tildelingsbrevet var på mill. kr. Herav var 50 mill. kr midler til utstyr og inventar til brukerutstyrsprosjektet på Ås, 40 mill. kr var til utstyr og inventar til rehabilitering av Urbygningen. Tildelt ramme i 2014 var 54,7 mill. kr høyere enn i 2013 når en ser bort fra alle engangsposter i begge årene. Den ordinære rammen økte med 5,6 % fra 2013 til 2014, og inkluderer kompensasjon for pris- og lønnsvekst (3,5 %), økning i incentivmidler og tillegg i grunnrammen for studieplasser og rekrutteringsstillinger. B. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Av BOA-inntektene blir inntekter fra Norges forskningsråd (NFR), EU oppdragsvirksomhet omtalt. NFR og EU-inntektene er viktige indikatorer for om NMBU sin forskning er relevant for samfunnet og de tema som er utpekt som forskningssatsninger med offentlig finansiering. NRF- og EU-inntektene gir incentivmidler fra KD i den bevilgningsfinansierte rammen om 2 år (2016). Inntektene er oppgitt brutto, uten de korrigeringer som gjøres i finansregnskapet (avregninger og periodiseringer), og viser innbetalingene. Bruttoinntektene vurderes å være en bedre indikator enn nettoinntekter på den suksessrate NMBU har på å tiltrekke seg ekstern finansiering av faglig aktivitet. NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 Prosjektinntekter NFR: Etter noen års blandet utvikling viser 2014 kanskje starten på en ny oppadgående trend. 6 NFR bruttoinntekter Serie Diagram 1 brutto inntekter fra NFR (tusen kr) Inntektene i 2014 er opp ca. 29 mill. kr; en økning på 17 %. Flere fagmiljøer har fått tildelt og startet opp store NFR-prosjekter i Disse vil løpe med tilsvarende finansiering i flere år fremover. Forutsatt en stabil utvikling i disse inntektene i påfølgende budsjettår vil dette bety økte NFR-incentivmidler fra KD. Estimatet for budsjettrammen 2016 er på ca. 5,0 mill. kr. Prosjektinntekter EU: Det har vært en periode over flere år med ustabil utvikling i inntektene fra EU for NMBU sine fagmiljøer. Mens sektoren for øvrig har økt sine EU-inntekter betydelig, har NMBU hatt en lavere vekstrate. For 2014 viser tallene en liten økning fra EU bruttoinntekter Serie Diagram 2 brutto inntekter fra EU (tusen kr) Selv om økningen fra 2013 er beskjeden, er det forventet at NMBU i 2015 og kommende år vil øke sine EU-inntekter betydelig. I fagmiljøer på begge Campus har NMBU i løpet av 2014 blitt tildelt koordinatoransvar for store EU-prosjekter i tillegg til deltakelse som vanlig partner i EU-prosjekter. Utbetalingene fra EU til de NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 fleste av de nye prosjektene kommer først i Det estimeres derfor med økte incentivinntekter fra KD i budsjettrammen for 2017; anslaget er på 5,0 mill. kr. Inntekter fra oppdragsprosjekter: Oppdragsinntektene ved NMBU har vist en nedadgående trend de senere år. Dette skyldes delvis tøffere konkurranse fra norske og utenlandske leverandører av laboratorietjenester, og delvis kutt i budsjetter hos hel- og halvoffentlige institusjoner som etterspør slik tjenester. 7 Oppdragsinntekter Oppdrag Diagram 3 inntekter fra oppdragsvirksomhet (OA) (tusen kr) Nedgangen fra 2013 til 2014 er på 17,1 mill. kr (28 %) og reflekterer de utfordringene flere enheter ved NMBU har med å opprettholde oppdragsinntektene. Den største enkeltforklaringen til reduksjonen finner en hos institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf). Instituttet tapte høsten 2013 en stor kontrakt med Mattilsynet på det såkalte fremmedstoffprogrammet. Denne tapte kontrakten alene reduserer NMBU sine oppdragsinntekter med 12 mill. kr i Utviklingen av oppdragsinntektene er negativ også for øvrige institutter ved NMBU, reduksjonen er på 6,9 mill. kr i tillegg til nedgangen ved MatInf. C. Inntekter fra ordinært salg av tjenester. Det er salg av tjenester som ligger utenfor BOA-klassifiseringen og inkluderer inntektene fra klinikk- og etterutdanningsvirksomheten. Inntektene økte med ca. 8,3 mill. kr. (10,3 %) i 2014 og bekrefter en positiv trend de senere år. Hva som er resultatmarginene på denne omsetningen er uviss. NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 Salgs- og leieinntekter Salgs- og leieinntetker Diagram 4 inntekter fra salg og leie på ordinær virksomhet (tusen kr) Omsetningen på dyreklinikkene øker fra 31,3 til 33,5 mill. kr i 2014, en økning på 2,1 mill. kr (7 %). Hovedårsaken er omlegging til døgnbasert drift i henhold til kravene fra EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education). Klinikkdriften har i en årrekke hatt en inntjening på marginalen, det er risiko for fall i inntektene fra denne konkurranseutsatte delen av virksomheten. Senter for husdyrforsøk (SHF) har klart å øke sin ordinære salgsinntekter til tross for at senteret har vært involvert i en travel bygge- og overgangsperiode i SHF økte omsetningen med 12 % (0,5 mill. kr). Dette virker lovende for oppstarten i det nye anlegget i Omtale av de mest sentrale kostnadselementene. Analysen av regnskapet viser at flere enheter har merket fusjonen i form av økte kostnader på lønn og drift. Utviklingen på lønnskostnader er utfordrende på sikt. Kostnadsanalysen skiller mellom BFV og BOA virksomhet samt mellom faglig aktivitet (institutter og sentre) og sentraladministrasjonen. A. Utvikling i lønnskostnader BFV og BOA Samlet steg lønnskostnadene med 40,2 mill. kr fra 2013 til 2014, en økning på 4 %. Dette ligger litt over den lønnsvekst som har vært innen offentlig sektor på 3,2 % (fra desember 2013 til desember 2014) i samme periode. Ser en på hvor lønnsveksten har vært kan en skille mellom prosjektrelatert virksomhet (BOA) og ordinær virksomhet (BFV). Finanskilde Endring % BFV ,9 % BOA ,8 % Sum % Tabell 1 utvikling lønnskostnader (i tusen kr, minus betyr økte kostnader) NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 Tabellen viser at økningen har vært innen BFV, hovedforklaringen er delvis flere stillinger tilknyttet ny organisasjon og aktiviteten rundt byggeprosjektene og brukerutstyr. Men tallene viser også en reduksjon innen BOA som følge av færre prosjekter. Gitt at NMBU er blitt tildelt flere nye NFR- og EU prosjekter i løpet av 2014 er forventingen økt antall tilsatte innen BOA-virksomheten i løpet av Skiller en lønnskostnadene mellom sentralnivået og den faglige virksomheten (herunder institutter og sentre, og vises som «institutt» i tabellen), samt deler opp i type finansiering (BFV eller BOA) er utviklingen i lønnskostnadene slik: 9 U.Adm/Institutt Finanskilde Endr. Endr. % Institutt BFV % BOA % U.Adm BFV % BOA % Sum % Tabell 2 utvikling lønnskostnader per type aktivitet og finansiering (i tusen kr, minus betyr økte kostnader) Økningen innen BFV har vært størst innen den faglige virksomheten (opp 7 %) mens Universitetsadministrasjonen har en økning på 2 % i lønnskostnadene. Noen hovedforklaringer: Den faglige virksomheten - BFV: 1. Lønn fast tilsatte opp 7 %. Hovedforklaringene er Cigene som er lagt til IHA sin ordinære drift og et generelt dyrt lønnsoppgjør Effekten av utjevningen for ubegrunnede lønnsforskjeller er moderat bortsett fra et institutt på Adamstuen (SportFamed, vekst 11 %). 2. Lønn bistillinger opp 61 % til 11,6 mill. kr 3. Bruk av midlertidig engasjement opp 16 % til 63,6 mill. kr 4. Overtidsarbeid, honorarer til sensorer og timehjelpere holder seg nesten uendret 5. Refusjoner sykepenger holder seg også uendret. Den faglige virksomheten - BOA: 1. Lønn fast tilsatte ned 35 %, trolig som følge av lavere prosjektaktivitet. 2. Bruk av midlertidig engasjement nesten uendret fra Lønn postdoktorer ned 12 %, mens lønn stipendiater holder seg uendret. NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 Universitetsadministrasjonen BFV 1. Lønn fast tilsatte uendret fra Bruk av vikarer gikk ned med 18 % mens bruken av midlertidig engasjement ble redusert med 3 % til 14,4 mill. kr 3. Overtidsarbeid faste stillinger opp 20 % til ca. 2,0 mill. kr. 4. Refusjoner sykepenger økte med 25 %. Det holdes generelt god kontroll på lønnskostnadene innen den ordinære virksomheten, fusjonen har ikke gitt økte faste lønnskostnader innen universitetsadministrasjonen. Men det må forventes at når de store prosjektgruppene rettet mot bygg og brukerutstyr bemannes i 2015 vil dette bildet endre seg frem mot samlokalisering. 10 B. Omtale av driftskostnadene BFV og BOA Fra 2013 til 2014 steg driftskostnadene (eks. avskrivninger) med 56,1 mill. kr (ca. 14 %) til 451,5 mill. Dette inkluderer all virksomhet, både BFV og BOA. I tabellen under ser vi fordelingen i driftskostnader og utviklingen, fordelt mellom faglig virksomhet (institutter og sentre) og universitetsadministrasjonen samt mellom type finansieringskilde (BFV eller BOA). Den regnskapsmessige effekten fra salget av Sem gjestegård er tatt ut av tallene. U.Adm/Institutt Finanskilde Endr Endr. % Institutt BFV % BOA % Institutt Total % U.Adm BFV % U.Adm Total % Sum % Tabell 3 utvikling driftskostnader per type aktivitet og finansiering (i tusen kr, minus betyr økte kostnader) For den faglige virksomhet (instituttene i tabellen) er kostnadene relatert til prosjektaktiviteten stabile, mens den innen BFV øker med ca. 10 %. Det er ingen store enkeltforklaringer til veksten innen BFV blant instituttene. Universitetsadministrasjonen BFV: Årsakene til den tilsynelatende store nedgangen i driftskostnader er som følgene: 1. Store prosjekter fullført hos teknisk avdeling, reduserer kostnadene med 16. mill. kr 2. Endrede faktureringstidspunkt for Universitetsbiblioteket (fra forskudd til etterskudd), reduserer kostnadene midlertidig med 8,0 mill. kr. 3. Innføring av periodisering (ved årsavslutning) ned på enhetsnivå for avdelingene på Ås, effekten er på 16 mill. kr. Ser en bort fra disse postene utvikler driftskostnadene seg stabilt også innen UA. NMBU Universitetsstyret Møtedato

11 11 4. ØKONOMISTATUS ENHETENE Universitetsadministrasjonen Regnskapsmessig resultat for UA sees av tabellen under. Den omfatter resultat for driftsbudsjettene per avdeling (lønn og drift) og omfatter ikke de budsjettposter for felles tiltak som den enkelte avdeling disponerer på vegne av NMBU. Budsjettenhet IB 2014 Resultat UB Adminstrasjonsdirektør Økonomi- og eiendomsdirektør Forskningsavdelingen Studieavdelingen Kommunikasjon- og markedsføringsavd Personal- og organisasjonsavdelingen Senter for etter- og videreutdanning Universitetsbiblioteket Ledelsesstab Økonomiavdelingen IT-avdelingen Felles ressurssenter Teknisk avdeling Totalt (1000 kr) Tabell 4 resultat driftsbudsjett UA (i tusen kr, minus er overforbruk) De fleste avdelingene har en krevende budsjettsituasjon har vært utfordrende med ekstrakostnader tilknyttet den administrative sammenslåingen. Universitetsbiblioteket fikk, på grunn av omlegging i fakturering for elektroniske tidsskrifter, et midlertidig overskudd i Midlene fordeles igjennom overføringsoppgjøret. Rammekuttet som ble tildelt UA for 2015 på 4,3 mill. kr, vil sette enda større krav til budsjettdisiplin og nøye vurdering av kostnads- og aktivitetsnivået på avdelingene i kommende budsjettår. Det vises til vedlegg 2b for detaljer på hvilke midler som overføres per avdeling og hva som frigjøres. NMBU Universitetsstyret Møtedato

12 Institutter og sentre Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Årsregnskapene til instituttene ble behandlet på MiljøTek sitt fakultetsstyremøte 11. februar Under følger omtale for hvert av instituttene på fakultet. - Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) hadde sitt beste årsresultat på lang tid i 2014 med et overskudd på 3,134 mill. kr. Tross dette drar instituttet med seg tidligere års underskudd inn i 2015 og må holde nøye kontroll på kostnadene for å fortsette den positive utviklingen. - Institutt for naturforvaltning (INA) hadde ved utgangen av 2014 en solid økonomi etter nok et år med positivt årsresultat. Overskuddet endte på 1,275 mill. kr. Det er lav risiko knyttet til INAs økonomi. Instituttet økte tildelingen knyttet til undervisningsaktiviteten i 2014, den økonomiske situasjonen til instituttet er avhengig av at dette nivået opprettholdes eller økes. - Institutt for miljøvitenskap (IMV) hadde et positivt årsresultat i instituttets første år etter splittingen av IPM. Overskuddet ble på 2,113 mill. kr. BOA-omsetningen og det økonomiske samspillet mellom BFV og BOA viser at IMV i større grad er avhengig av ekstern finansiering enn IPM og INA for å få økonomisk balanse. Således vurderes usikkerheten og risikoen knyttet til økonomien ved IMV som relativt stor Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Årsregnskapene til instituttene ble behandlet på SamVit sitt fakultetsstyremøte 11. februar Under følger omtale for hvert av instituttene på fakultet. - Handelshøyskolen NMBU (HH) sitt regnskapsresultat for 2014 endte med et lite overskudd på 0,267 mill. kr. Økonomien er i balanse ved inngangen til 2015, men det er lite handlingsrom. Resultatet for 2014 var ca. 2 mill. kroner dårligere enn prognostisert i instituttets rapport per 2. tertial. Avviket skyldtes høyere lønnskostnader enn antatt. HH sin økonomiske situasjon vurderes som utfordrende. - Institutt for landskapsplanlegging (ILP) fikk et overskudd for 2014 på 0,980 mill. kr. Instituttet har frie midler som gir handlingsrom. ILP sin økonomi vurderes som svært solid ved inngangen til Noragric fikk et overskudd på 0,790 mill. kr for Instituttet har betydelige utestående fordringer fra 2014 som det er usikkert om vil bli betalt. Instituttet er generelt mer avhengig enn øvrige institutter av ekstern finansiering for å drive økonomisk i balanse. Noragric sin økonomiske situasjon er utfordrende og krever tett oppfølging i NMBU Universitetsstyret Møtedato

13 Fakultet for veterinærmedisin- og biovitenskap (VetBio) Årsregnskapene til instituttene ble behandlet på VetBio sitt fakultetsstyremøte 13. februar Under følger omtale for hvert av instituttene på fakultet. - Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAm) sitt regnskapsresultat for 2014 endte med et lite underskudd på 0,154 mill. kr. Økonomien er utfordrende ved inngangen til 2015, fortsatt balanse fordrer streng kostnadsstyring. Det er knyttet usikkerhet til to av instituttets utestående fordringer, og det er to faste årsverk knyttet til et oppdragsprosjekt som det er usikkert om blir videreført etter Samlet har BasAms en utfordrende økonomiske situasjon med relativt høy risiko for svakere drift i Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) gikk med et resultatmessig overskudd på 1,398 mill. kr. Økonomien var i balanse ved inngangen til ProdMeds sin økonomiske situasjon vurderes som relativt solid, selv om det ikke er stort handlingsrom. - Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) endte resultatmessig med et underskudd på mill. kr i Instituttet er inne i en omstillingsfase etter at det mistet et stort oppdragsprosjekt. Instituttet har brukt 2,8 mill. kr av virksomhetskapitalen til å dekke driftskostnader. MatInf har fremdeles en solid økonomi og god forutsetninger for å klare omstillingen etter den plan instituttet har lagt for de kommende budsjettår. - Institutt for Sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed) sitt resultat for 2014 ble et underskudd på 2,042 mill. kr. Instituttet er ikke i økonomisk balanse ved utgangen av 2014 og situasjonen vurderes som utfordrende. Klinikkdriften har pressede marginer i en bransje med sterk priskonkurranse. Personalkostnadene økte betydelig i 2014 og utfordrer budsjettbalansen. - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) fikk et resultat for 2014 på 6,510 mill. kr i overskudd. Instituttet har ubrukte midler på rundt 21 mill. kroner ved utgangen av 2014, dette gir stort økonomisk handlingsrom og mulighet til faglige satsninger. IKBM har en svært solid økonomi ved utgangen av Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) endte med et underskudd på 5,160 mill. kr for Det negative resultatet skyldes delvis omstilling etter at CIGENE ble avsluttet. Instituttets ubrukte midler på rundt 16 mill. kroner ved utgangen av 2014 gir økonomisk handlingsrom og mulighet til å møte eventuelle omstillinger. IHA har ved utgangen av 2014 en svært solid økonomi. - Institutt for plantevitenskap (IPV) fikk et underskudd i 2014 på mill. kr. Instituttet er ikke i økonomisk balanse ved utgangen av 2014 og situasjonen vurderes som utfordrende for 2015 med hensyn til å drive i balanse. NMBU Universitetsstyret Møtedato

14 Sentre Omtalen er avgrenset til de to største enhetene, senter for husdyrforsøk (SHF) og senter for klimaregulert forskning (SKP). - SHF fikk et regnskapsmessig overskudd på 2,026 mill. kr per Byggeperioden og flyttingen av aktiviteten til nytt anlegg har medført økte kostnader på enkelte områder og til dels lavere inntekter enn normalt. Det har i perioden vært nødvendig å holde ledighet i stillinger og et mindre antall dyr. Gjennom disse tiltakene har SHF klart å drive med overskudd i SKP klarte også å drift med overskudd i 2014, overskuddet endte på 0,848 mill. kr. Dermed er senteret i stand til å redusere tidligere års akkumulerte underskudd. Senteret har klart å få plass til større investeringer i 2014, driften vurderes å være i balanse ved inngangen til Det vises til vedlegg 2a for detaljer på hvilke midler som overføres per institutt og sentre og hva som frigjøres. 5. Overføring av midler fra 2014 til Prinsipper for overføring av midler til neste regnskapsår Regler og intern praksis for overføring av tildelinger mellom årene. Budsjettenhetene ved NMBU får i utgangspunktet, som ett ledd i rammestyringen, overført sine ubrukte midler uavkortet til neste budsjettår. Dette bidrar til forutsigbarhet og langsiktig planlegging i enhetenes økonomistyring. Besparelser og overskridelser av sentrale poster salderes ved overføringer mellom årene. Begrunnelsen er at midler avsatt til disse tiltakene avsettes årlig i budsjettbehandlingen ut i fra forventet aktivitetsnivå. I en del tilfeller er det imidlertid nødvendig å overføre innsparinger til påfølgende år grunnet forskyvninger på når kostnadene påløper. Det er i dette notatet lagt til grunn en streng håndtering av overføring av innsparinger. 5.2 Overføring av midler fra 2014 til 2015 Følgende forslag til saldering legges frem: 1. Alle fakulteter, institutter og sentre får overført sine respektive saldoer fra 2014 til Dette utgjør 85,750 mill. kr for fakultet og institutter. Sentrene får overført tilsammen 2,640 mill. kr. NMBU Universitetsstyret Møtedato

15 15 2. UA har ubrukte midler per på til sammen 17,6 mill. kr. Med utgangspunktet i prinsippene omtalt under 5.1 foreslåes 7,240 mill. kr frigjort (salderes) til nye formål. 10,341 mil kr foreslås videreført ved avdelingene til Felles tiltak rommer ulike budsjettposter som vedrører aktiviteter for hele NMBU. Totalt sto det igjen 130,45 mill. kr av disse midlene ved årsslutt, herunder: - 54,6 mill. kr i midler bevilget til Urbygningen og samlokaliseringsprosjektet - 50 mill. kr av salgssummen for Sem gjestegård - 7,5 mill. kr i SAK-midler (der storparten er disponert) - 12,7 mill. kr i midler øremerket vedlikehold og bygningsmessige investeringer (TA) Av de 130,45 mill. kr ubrukt ved årsskiftet foreslåes det at 5,145 mill. kr frigjøres (salderes) mens 125,305 mill. kr overføres til samme formål i Alle de omtalte midlene i listen over overføres i sin helhet til neste år. Gitt forslagene under pkt. 2 og 3 frigjøres det gjennom salderingen 12,310 mill. kr. Disse foreslås benyttet som følger: Budsjettenhet Utgående balanse 2014 Disp. mot Forslag virksomhetskapital saldering Midler til Overskudd overføring oppdragsprosjekter Inngående balanse 2015 SamVit MiljøTek VetBio Sum institutter og fakulteter Sentre UA Felles tiltak Totalt Innløsning av overskudd OA -74 Frie midler (- frie midler/ + udekket) i tkr Tabell 5 overføring av midler fra 2014 til 2015 (i tusen kr, minus viser overforbruk eller saldering/frigjøring) 1. I forbindelse med Universitetsstyrets endelige behandling av budsjettet for 2015 gjensto en underdekning på 0,8 mill. kroner. Det forslås derfor å dekke denne innenfor de frigjorte midler. 2. I forbindelse med Universitetsstyrets endelige behandling av budsjettet for 2015 ble det disponert 5,2 mill. kroner av universitets virksomhetskapital til ulike tiltak knyttet til fusjonen. Da virksomhetskapitalen gir universitet enkelte frihetsgrader foreslås det heller å bruke 5,2 mill. kroner av midlene som frigjøres i forbindelse med årsoppgjøret slik at virksomhetskapitalen forblir urørt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 16 3. Resterende del av frie midler, 6,310 mill. kroner foreslås avsatt til styrets reserve som etter dette vil utgjøre 11,310 mill. kroner. Det vises til vedlegg 2a og b for detaljer på hvilke midler som overføres per enhet og hva som frigjøres. NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 US-sak 26/2015 Vedlegg 1 Årsregnskap MVA

18

19

20

21

22

23 Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og de tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS 10 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse, er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Møteinnkalling Oslo, 05.06.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 13. 6.2014 Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Innkallingsbrev

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning.

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. 100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. I 2013 ble 8 av 19 544 nye pensjoner betalt for sent. Det betyr at 99,9 % ble betalt i tide. 50 Årsregnskap

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer