Overføring av midler til 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overføring av midler til 2015"

Transkript

1 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/ Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap NMBU 2014 med ledelseskommentarer 2. Overføring av midler til 2015 a. Overføring av midler til institutter og sentre b. Overføring av midler til US og felles tiltak Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret tar det rapporterte regnskap 2014 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til orientering med følgende merknader; 2. Det overføres midler i henhold til tabellen under. NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 Budsjettenhet Utgående balanse 2014 Disp. mot Forslag virksomhetskapital saldering Midler til Overskudd overføring oppdragsprosjekter Inngående balanse 2015 SamVit MiljøTek VetBio Sum institutter og fakulteter Sentre UA Felles tiltak Totalt Innløsning av overskudd OA -74 Frie midler (- frie midler/ + udekket) i tkr (tall i tusen kr, minus viser overforbruk eller saldering/frigjøring) Universitetsstyret vedtar å disponere de frigjorte 12,310 mill. kr på følgende måte: 3. Dekke inn gjenstående underdekning i budsjett 2015 på 0,8 mill. kr. 4. Erstatte 5,2 mill. kr disponert av virksomhetskapitalen med tilsvarende beløp fra de frigjorte midlene. 5. Avsette 6,310 mill. kroner til styrets reserve. Den utgjør da 11,310 mill. kroner. 25. februar 2015 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 1. Årsregnskap NMBU 2014 Rektor legger med dette frem Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sitt årsregnskap for 2014 i henhold til retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Universitetsstyret har allerede godkjent det avlagte finansregnskap for 2014 sendt til Kunnskapsdepartementet (KD) 16. februar då. Inkludert godkjennelse av ledelseskommentaren som fulgte med det offisielle regnskapet. I denne saken omtales utvalgte deler av finansregnskapet som ikke er omtalt i ledelseskommentaren. Videre omtales internregnskapet for enhetene. Det er gitt utvidet omtale på områder for å bedre styrets innsikt i sentrale økonomiske trender. Saken omtaler videre overføring av midler fra 2014 til Begrepsavklaring Følgende sentrale begreper betyr: Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Begrepet omfatter all virksomhet finansiert over den ordinære bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) og tilleggsbevilgninger fra KD eller andre departementer. Virksomheten inkluderer også all omsetning fra klinikkdriften på institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed) Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Bidrags- (BA) og oppdragsaktivitet (OA) omfatter all oppdrags- og forskningsvirksomhet finansiert ved andre oppdragsgivere. Bidragsaktivitet omfatter også tilskudd fra Norges forskningsråd (NFR) og EU. Virksomhetskapital (egenkapital) KD understreker at bevilgningsfinansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler ikke kan gi regnskapsmessig resultat. Dette innebærer at ubrukte midler skal avregnes og avsettes som forpliktelse i balansen. Det er som følge av dette bare eksternt finansiert virksomhet som kan gi et regnskapsmessig resultat (overskudd/underskudd). Siden statlige forvaltningsorganer ikke har egenkapital, slik begrepet brukes i privat sektor, har departementet til erstatning innført begrepet virksomhetskapital. Virksomhetskapital kan dannes gjennom at oppdragsprosjekter avsluttes med overskudd. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 2. NMBUs finansregnskap Regnskapsavleggelse Det avlagte finansregnskap som styret godkjente 16. februar omfatter regnskap for både BFV og BOA. Tallene representerer det offisielle regnskapet for NMBU i alle eksterne sammenhenger hvor regnskapet blir presentert. Årsregnskapet består av: Ledelseskommentarer til regnskapet Resultatregnskap Balanseoppstilling Kontantstrømoppstilling Noter Riksrevisjonen reviderer det avlagte årsregnskapet. Riksrevisjonens beretning skal rapporteres til DBH innen 14 dager etter at denne er mottatt og senest 15. juli Hovedpunkter ikke omtalt i ledelseskommentaren Under følger utvidete kommentarer til notene der dette er funnet vesentlig for styret sin forståelse av finansregnskapet. Årets resultat Etter avregning mot statskassen (ubrukte midler BFV) ender årsresultat for NMBU med et overskudd på kr, herav utgjør kr overskudd på oppdragsprosjekter ved enhetene. Resultatmarginene er meget svake på oppdragsprosjektene. Årsakene er flere, blant annet svak budsjettering, liten risikomargin og tøff konkurranse om oppdrag. Virksomhetskapital (Note 8) Samlet virksomhetskapital per utgjør 27,5 mill. kroner. Av dette er 23 mill. kr ikke bundet. Styrets disponerer 13,5 mill. kr av denne virksomhetskapitalen. Øvrige midler disponeres av de 4 instituttene på Adamstuen. Midlene deres ble redusert med 4,0 mill. kr til å understøtte drift i Kundefordringer (Note 13) Utestående fordringer ved årsskiftet var på 77,6 mill. kr, en økning på 38,5 mill. kr fra Av dette er 51,8 mill. kr ikke-forfalte krav. Hovedforklaring til økningen er at i forbindelse med overgang til nytt økonomisystem ved årsskiftet 2013/2014 måtte en stenge for utfakturering allerede i midten av desember I tillegg ligger det noen store fakturaer ubetalt på flere BOA-prosjekter. Det er avsatt ca. 1,0 mill. kr til latent tap på de utestående fordringer. Avsetning for forpliktelser (Note 15) Avsetninger for forpliktelser dreier seg om midler fra BFV som ikke er brukt i løpet av regnskapsåret. KD har som mål for enhetene i sektoren at de skal sette de tildelte NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 budsjettmidler i anvendelse. NMBU har i 2014 økt avsetningen fra 81,2 mill. kr til 226,6 mill. kr, opp 145,4 mill. kr. De største økningene er: Salg av eiendommen Sem i Asker - 50 mill. kr. Midler til utstyr og inventar Urbygningen 39,6 mill. kr. Midler til utstyr og inventar samlokaliseringsprosjektet 14,6 mill. kr. SAK-midler ,5 mill. kr. Midler udisponert ved enhetene 14,1 mill. kr. Samlet forklarer disse postene en økning på 125,8 mill. kr. For øvrig hadde enkelte institutter betydelige ubrukte midler per INTERNREGNSKAPET NMBU. Mens oppsettet til finansregnskapet defineres av KD og Finansdepartementet, velger institusjonen selv hvordan internregnskapet defineres. Internregnskapet omtales i denne saken hovedsakelig på konsernnivå. På noen områder med særlig betydning eller utvikling, er det funnet plass til mer detaljerte kommentarer. I hoveddelen av analysen brukes sammenlignbare tall fra fjorårets regnskap som grunnlag for å bedømme trend eller status. 3.1 Omtale av inntektene A. Bevilgningsfinansierte inntekter - BVF Dette er inntekter fra bevilgende organer, hovedsakelig fra KD. Rammen i tildelingsbrevet var på mill. kr. Herav var 50 mill. kr midler til utstyr og inventar til brukerutstyrsprosjektet på Ås, 40 mill. kr var til utstyr og inventar til rehabilitering av Urbygningen. Tildelt ramme i 2014 var 54,7 mill. kr høyere enn i 2013 når en ser bort fra alle engangsposter i begge årene. Den ordinære rammen økte med 5,6 % fra 2013 til 2014, og inkluderer kompensasjon for pris- og lønnsvekst (3,5 %), økning i incentivmidler og tillegg i grunnrammen for studieplasser og rekrutteringsstillinger. B. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Av BOA-inntektene blir inntekter fra Norges forskningsråd (NFR), EU oppdragsvirksomhet omtalt. NFR og EU-inntektene er viktige indikatorer for om NMBU sin forskning er relevant for samfunnet og de tema som er utpekt som forskningssatsninger med offentlig finansiering. NRF- og EU-inntektene gir incentivmidler fra KD i den bevilgningsfinansierte rammen om 2 år (2016). Inntektene er oppgitt brutto, uten de korrigeringer som gjøres i finansregnskapet (avregninger og periodiseringer), og viser innbetalingene. Bruttoinntektene vurderes å være en bedre indikator enn nettoinntekter på den suksessrate NMBU har på å tiltrekke seg ekstern finansiering av faglig aktivitet. NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 Prosjektinntekter NFR: Etter noen års blandet utvikling viser 2014 kanskje starten på en ny oppadgående trend. 6 NFR bruttoinntekter Serie Diagram 1 brutto inntekter fra NFR (tusen kr) Inntektene i 2014 er opp ca. 29 mill. kr; en økning på 17 %. Flere fagmiljøer har fått tildelt og startet opp store NFR-prosjekter i Disse vil løpe med tilsvarende finansiering i flere år fremover. Forutsatt en stabil utvikling i disse inntektene i påfølgende budsjettår vil dette bety økte NFR-incentivmidler fra KD. Estimatet for budsjettrammen 2016 er på ca. 5,0 mill. kr. Prosjektinntekter EU: Det har vært en periode over flere år med ustabil utvikling i inntektene fra EU for NMBU sine fagmiljøer. Mens sektoren for øvrig har økt sine EU-inntekter betydelig, har NMBU hatt en lavere vekstrate. For 2014 viser tallene en liten økning fra EU bruttoinntekter Serie Diagram 2 brutto inntekter fra EU (tusen kr) Selv om økningen fra 2013 er beskjeden, er det forventet at NMBU i 2015 og kommende år vil øke sine EU-inntekter betydelig. I fagmiljøer på begge Campus har NMBU i løpet av 2014 blitt tildelt koordinatoransvar for store EU-prosjekter i tillegg til deltakelse som vanlig partner i EU-prosjekter. Utbetalingene fra EU til de NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 fleste av de nye prosjektene kommer først i Det estimeres derfor med økte incentivinntekter fra KD i budsjettrammen for 2017; anslaget er på 5,0 mill. kr. Inntekter fra oppdragsprosjekter: Oppdragsinntektene ved NMBU har vist en nedadgående trend de senere år. Dette skyldes delvis tøffere konkurranse fra norske og utenlandske leverandører av laboratorietjenester, og delvis kutt i budsjetter hos hel- og halvoffentlige institusjoner som etterspør slik tjenester. 7 Oppdragsinntekter Oppdrag Diagram 3 inntekter fra oppdragsvirksomhet (OA) (tusen kr) Nedgangen fra 2013 til 2014 er på 17,1 mill. kr (28 %) og reflekterer de utfordringene flere enheter ved NMBU har med å opprettholde oppdragsinntektene. Den største enkeltforklaringen til reduksjonen finner en hos institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf). Instituttet tapte høsten 2013 en stor kontrakt med Mattilsynet på det såkalte fremmedstoffprogrammet. Denne tapte kontrakten alene reduserer NMBU sine oppdragsinntekter med 12 mill. kr i Utviklingen av oppdragsinntektene er negativ også for øvrige institutter ved NMBU, reduksjonen er på 6,9 mill. kr i tillegg til nedgangen ved MatInf. C. Inntekter fra ordinært salg av tjenester. Det er salg av tjenester som ligger utenfor BOA-klassifiseringen og inkluderer inntektene fra klinikk- og etterutdanningsvirksomheten. Inntektene økte med ca. 8,3 mill. kr. (10,3 %) i 2014 og bekrefter en positiv trend de senere år. Hva som er resultatmarginene på denne omsetningen er uviss. NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 Salgs- og leieinntekter Salgs- og leieinntetker Diagram 4 inntekter fra salg og leie på ordinær virksomhet (tusen kr) Omsetningen på dyreklinikkene øker fra 31,3 til 33,5 mill. kr i 2014, en økning på 2,1 mill. kr (7 %). Hovedårsaken er omlegging til døgnbasert drift i henhold til kravene fra EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education). Klinikkdriften har i en årrekke hatt en inntjening på marginalen, det er risiko for fall i inntektene fra denne konkurranseutsatte delen av virksomheten. Senter for husdyrforsøk (SHF) har klart å øke sin ordinære salgsinntekter til tross for at senteret har vært involvert i en travel bygge- og overgangsperiode i SHF økte omsetningen med 12 % (0,5 mill. kr). Dette virker lovende for oppstarten i det nye anlegget i Omtale av de mest sentrale kostnadselementene. Analysen av regnskapet viser at flere enheter har merket fusjonen i form av økte kostnader på lønn og drift. Utviklingen på lønnskostnader er utfordrende på sikt. Kostnadsanalysen skiller mellom BFV og BOA virksomhet samt mellom faglig aktivitet (institutter og sentre) og sentraladministrasjonen. A. Utvikling i lønnskostnader BFV og BOA Samlet steg lønnskostnadene med 40,2 mill. kr fra 2013 til 2014, en økning på 4 %. Dette ligger litt over den lønnsvekst som har vært innen offentlig sektor på 3,2 % (fra desember 2013 til desember 2014) i samme periode. Ser en på hvor lønnsveksten har vært kan en skille mellom prosjektrelatert virksomhet (BOA) og ordinær virksomhet (BFV). Finanskilde Endring % BFV ,9 % BOA ,8 % Sum % Tabell 1 utvikling lønnskostnader (i tusen kr, minus betyr økte kostnader) NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 Tabellen viser at økningen har vært innen BFV, hovedforklaringen er delvis flere stillinger tilknyttet ny organisasjon og aktiviteten rundt byggeprosjektene og brukerutstyr. Men tallene viser også en reduksjon innen BOA som følge av færre prosjekter. Gitt at NMBU er blitt tildelt flere nye NFR- og EU prosjekter i løpet av 2014 er forventingen økt antall tilsatte innen BOA-virksomheten i løpet av Skiller en lønnskostnadene mellom sentralnivået og den faglige virksomheten (herunder institutter og sentre, og vises som «institutt» i tabellen), samt deler opp i type finansiering (BFV eller BOA) er utviklingen i lønnskostnadene slik: 9 U.Adm/Institutt Finanskilde Endr. Endr. % Institutt BFV % BOA % U.Adm BFV % BOA % Sum % Tabell 2 utvikling lønnskostnader per type aktivitet og finansiering (i tusen kr, minus betyr økte kostnader) Økningen innen BFV har vært størst innen den faglige virksomheten (opp 7 %) mens Universitetsadministrasjonen har en økning på 2 % i lønnskostnadene. Noen hovedforklaringer: Den faglige virksomheten - BFV: 1. Lønn fast tilsatte opp 7 %. Hovedforklaringene er Cigene som er lagt til IHA sin ordinære drift og et generelt dyrt lønnsoppgjør Effekten av utjevningen for ubegrunnede lønnsforskjeller er moderat bortsett fra et institutt på Adamstuen (SportFamed, vekst 11 %). 2. Lønn bistillinger opp 61 % til 11,6 mill. kr 3. Bruk av midlertidig engasjement opp 16 % til 63,6 mill. kr 4. Overtidsarbeid, honorarer til sensorer og timehjelpere holder seg nesten uendret 5. Refusjoner sykepenger holder seg også uendret. Den faglige virksomheten - BOA: 1. Lønn fast tilsatte ned 35 %, trolig som følge av lavere prosjektaktivitet. 2. Bruk av midlertidig engasjement nesten uendret fra Lønn postdoktorer ned 12 %, mens lønn stipendiater holder seg uendret. NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 Universitetsadministrasjonen BFV 1. Lønn fast tilsatte uendret fra Bruk av vikarer gikk ned med 18 % mens bruken av midlertidig engasjement ble redusert med 3 % til 14,4 mill. kr 3. Overtidsarbeid faste stillinger opp 20 % til ca. 2,0 mill. kr. 4. Refusjoner sykepenger økte med 25 %. Det holdes generelt god kontroll på lønnskostnadene innen den ordinære virksomheten, fusjonen har ikke gitt økte faste lønnskostnader innen universitetsadministrasjonen. Men det må forventes at når de store prosjektgruppene rettet mot bygg og brukerutstyr bemannes i 2015 vil dette bildet endre seg frem mot samlokalisering. 10 B. Omtale av driftskostnadene BFV og BOA Fra 2013 til 2014 steg driftskostnadene (eks. avskrivninger) med 56,1 mill. kr (ca. 14 %) til 451,5 mill. Dette inkluderer all virksomhet, både BFV og BOA. I tabellen under ser vi fordelingen i driftskostnader og utviklingen, fordelt mellom faglig virksomhet (institutter og sentre) og universitetsadministrasjonen samt mellom type finansieringskilde (BFV eller BOA). Den regnskapsmessige effekten fra salget av Sem gjestegård er tatt ut av tallene. U.Adm/Institutt Finanskilde Endr Endr. % Institutt BFV % BOA % Institutt Total % U.Adm BFV % U.Adm Total % Sum % Tabell 3 utvikling driftskostnader per type aktivitet og finansiering (i tusen kr, minus betyr økte kostnader) For den faglige virksomhet (instituttene i tabellen) er kostnadene relatert til prosjektaktiviteten stabile, mens den innen BFV øker med ca. 10 %. Det er ingen store enkeltforklaringer til veksten innen BFV blant instituttene. Universitetsadministrasjonen BFV: Årsakene til den tilsynelatende store nedgangen i driftskostnader er som følgene: 1. Store prosjekter fullført hos teknisk avdeling, reduserer kostnadene med 16. mill. kr 2. Endrede faktureringstidspunkt for Universitetsbiblioteket (fra forskudd til etterskudd), reduserer kostnadene midlertidig med 8,0 mill. kr. 3. Innføring av periodisering (ved årsavslutning) ned på enhetsnivå for avdelingene på Ås, effekten er på 16 mill. kr. Ser en bort fra disse postene utvikler driftskostnadene seg stabilt også innen UA. NMBU Universitetsstyret Møtedato

11 11 4. ØKONOMISTATUS ENHETENE Universitetsadministrasjonen Regnskapsmessig resultat for UA sees av tabellen under. Den omfatter resultat for driftsbudsjettene per avdeling (lønn og drift) og omfatter ikke de budsjettposter for felles tiltak som den enkelte avdeling disponerer på vegne av NMBU. Budsjettenhet IB 2014 Resultat UB Adminstrasjonsdirektør Økonomi- og eiendomsdirektør Forskningsavdelingen Studieavdelingen Kommunikasjon- og markedsføringsavd Personal- og organisasjonsavdelingen Senter for etter- og videreutdanning Universitetsbiblioteket Ledelsesstab Økonomiavdelingen IT-avdelingen Felles ressurssenter Teknisk avdeling Totalt (1000 kr) Tabell 4 resultat driftsbudsjett UA (i tusen kr, minus er overforbruk) De fleste avdelingene har en krevende budsjettsituasjon har vært utfordrende med ekstrakostnader tilknyttet den administrative sammenslåingen. Universitetsbiblioteket fikk, på grunn av omlegging i fakturering for elektroniske tidsskrifter, et midlertidig overskudd i Midlene fordeles igjennom overføringsoppgjøret. Rammekuttet som ble tildelt UA for 2015 på 4,3 mill. kr, vil sette enda større krav til budsjettdisiplin og nøye vurdering av kostnads- og aktivitetsnivået på avdelingene i kommende budsjettår. Det vises til vedlegg 2b for detaljer på hvilke midler som overføres per avdeling og hva som frigjøres. NMBU Universitetsstyret Møtedato

12 Institutter og sentre Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Årsregnskapene til instituttene ble behandlet på MiljøTek sitt fakultetsstyremøte 11. februar Under følger omtale for hvert av instituttene på fakultet. - Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) hadde sitt beste årsresultat på lang tid i 2014 med et overskudd på 3,134 mill. kr. Tross dette drar instituttet med seg tidligere års underskudd inn i 2015 og må holde nøye kontroll på kostnadene for å fortsette den positive utviklingen. - Institutt for naturforvaltning (INA) hadde ved utgangen av 2014 en solid økonomi etter nok et år med positivt årsresultat. Overskuddet endte på 1,275 mill. kr. Det er lav risiko knyttet til INAs økonomi. Instituttet økte tildelingen knyttet til undervisningsaktiviteten i 2014, den økonomiske situasjonen til instituttet er avhengig av at dette nivået opprettholdes eller økes. - Institutt for miljøvitenskap (IMV) hadde et positivt årsresultat i instituttets første år etter splittingen av IPM. Overskuddet ble på 2,113 mill. kr. BOA-omsetningen og det økonomiske samspillet mellom BFV og BOA viser at IMV i større grad er avhengig av ekstern finansiering enn IPM og INA for å få økonomisk balanse. Således vurderes usikkerheten og risikoen knyttet til økonomien ved IMV som relativt stor Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Årsregnskapene til instituttene ble behandlet på SamVit sitt fakultetsstyremøte 11. februar Under følger omtale for hvert av instituttene på fakultet. - Handelshøyskolen NMBU (HH) sitt regnskapsresultat for 2014 endte med et lite overskudd på 0,267 mill. kr. Økonomien er i balanse ved inngangen til 2015, men det er lite handlingsrom. Resultatet for 2014 var ca. 2 mill. kroner dårligere enn prognostisert i instituttets rapport per 2. tertial. Avviket skyldtes høyere lønnskostnader enn antatt. HH sin økonomiske situasjon vurderes som utfordrende. - Institutt for landskapsplanlegging (ILP) fikk et overskudd for 2014 på 0,980 mill. kr. Instituttet har frie midler som gir handlingsrom. ILP sin økonomi vurderes som svært solid ved inngangen til Noragric fikk et overskudd på 0,790 mill. kr for Instituttet har betydelige utestående fordringer fra 2014 som det er usikkert om vil bli betalt. Instituttet er generelt mer avhengig enn øvrige institutter av ekstern finansiering for å drive økonomisk i balanse. Noragric sin økonomiske situasjon er utfordrende og krever tett oppfølging i NMBU Universitetsstyret Møtedato

13 Fakultet for veterinærmedisin- og biovitenskap (VetBio) Årsregnskapene til instituttene ble behandlet på VetBio sitt fakultetsstyremøte 13. februar Under følger omtale for hvert av instituttene på fakultet. - Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAm) sitt regnskapsresultat for 2014 endte med et lite underskudd på 0,154 mill. kr. Økonomien er utfordrende ved inngangen til 2015, fortsatt balanse fordrer streng kostnadsstyring. Det er knyttet usikkerhet til to av instituttets utestående fordringer, og det er to faste årsverk knyttet til et oppdragsprosjekt som det er usikkert om blir videreført etter Samlet har BasAms en utfordrende økonomiske situasjon med relativt høy risiko for svakere drift i Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) gikk med et resultatmessig overskudd på 1,398 mill. kr. Økonomien var i balanse ved inngangen til ProdMeds sin økonomiske situasjon vurderes som relativt solid, selv om det ikke er stort handlingsrom. - Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) endte resultatmessig med et underskudd på mill. kr i Instituttet er inne i en omstillingsfase etter at det mistet et stort oppdragsprosjekt. Instituttet har brukt 2,8 mill. kr av virksomhetskapitalen til å dekke driftskostnader. MatInf har fremdeles en solid økonomi og god forutsetninger for å klare omstillingen etter den plan instituttet har lagt for de kommende budsjettår. - Institutt for Sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed) sitt resultat for 2014 ble et underskudd på 2,042 mill. kr. Instituttet er ikke i økonomisk balanse ved utgangen av 2014 og situasjonen vurderes som utfordrende. Klinikkdriften har pressede marginer i en bransje med sterk priskonkurranse. Personalkostnadene økte betydelig i 2014 og utfordrer budsjettbalansen. - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) fikk et resultat for 2014 på 6,510 mill. kr i overskudd. Instituttet har ubrukte midler på rundt 21 mill. kroner ved utgangen av 2014, dette gir stort økonomisk handlingsrom og mulighet til faglige satsninger. IKBM har en svært solid økonomi ved utgangen av Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) endte med et underskudd på 5,160 mill. kr for Det negative resultatet skyldes delvis omstilling etter at CIGENE ble avsluttet. Instituttets ubrukte midler på rundt 16 mill. kroner ved utgangen av 2014 gir økonomisk handlingsrom og mulighet til å møte eventuelle omstillinger. IHA har ved utgangen av 2014 en svært solid økonomi. - Institutt for plantevitenskap (IPV) fikk et underskudd i 2014 på mill. kr. Instituttet er ikke i økonomisk balanse ved utgangen av 2014 og situasjonen vurderes som utfordrende for 2015 med hensyn til å drive i balanse. NMBU Universitetsstyret Møtedato

14 Sentre Omtalen er avgrenset til de to største enhetene, senter for husdyrforsøk (SHF) og senter for klimaregulert forskning (SKP). - SHF fikk et regnskapsmessig overskudd på 2,026 mill. kr per Byggeperioden og flyttingen av aktiviteten til nytt anlegg har medført økte kostnader på enkelte områder og til dels lavere inntekter enn normalt. Det har i perioden vært nødvendig å holde ledighet i stillinger og et mindre antall dyr. Gjennom disse tiltakene har SHF klart å drive med overskudd i SKP klarte også å drift med overskudd i 2014, overskuddet endte på 0,848 mill. kr. Dermed er senteret i stand til å redusere tidligere års akkumulerte underskudd. Senteret har klart å få plass til større investeringer i 2014, driften vurderes å være i balanse ved inngangen til Det vises til vedlegg 2a for detaljer på hvilke midler som overføres per institutt og sentre og hva som frigjøres. 5. Overføring av midler fra 2014 til Prinsipper for overføring av midler til neste regnskapsår Regler og intern praksis for overføring av tildelinger mellom årene. Budsjettenhetene ved NMBU får i utgangspunktet, som ett ledd i rammestyringen, overført sine ubrukte midler uavkortet til neste budsjettår. Dette bidrar til forutsigbarhet og langsiktig planlegging i enhetenes økonomistyring. Besparelser og overskridelser av sentrale poster salderes ved overføringer mellom årene. Begrunnelsen er at midler avsatt til disse tiltakene avsettes årlig i budsjettbehandlingen ut i fra forventet aktivitetsnivå. I en del tilfeller er det imidlertid nødvendig å overføre innsparinger til påfølgende år grunnet forskyvninger på når kostnadene påløper. Det er i dette notatet lagt til grunn en streng håndtering av overføring av innsparinger. 5.2 Overføring av midler fra 2014 til 2015 Følgende forslag til saldering legges frem: 1. Alle fakulteter, institutter og sentre får overført sine respektive saldoer fra 2014 til Dette utgjør 85,750 mill. kr for fakultet og institutter. Sentrene får overført tilsammen 2,640 mill. kr. NMBU Universitetsstyret Møtedato

15 15 2. UA har ubrukte midler per på til sammen 17,6 mill. kr. Med utgangspunktet i prinsippene omtalt under 5.1 foreslåes 7,240 mill. kr frigjort (salderes) til nye formål. 10,341 mil kr foreslås videreført ved avdelingene til Felles tiltak rommer ulike budsjettposter som vedrører aktiviteter for hele NMBU. Totalt sto det igjen 130,45 mill. kr av disse midlene ved årsslutt, herunder: - 54,6 mill. kr i midler bevilget til Urbygningen og samlokaliseringsprosjektet - 50 mill. kr av salgssummen for Sem gjestegård - 7,5 mill. kr i SAK-midler (der storparten er disponert) - 12,7 mill. kr i midler øremerket vedlikehold og bygningsmessige investeringer (TA) Av de 130,45 mill. kr ubrukt ved årsskiftet foreslåes det at 5,145 mill. kr frigjøres (salderes) mens 125,305 mill. kr overføres til samme formål i Alle de omtalte midlene i listen over overføres i sin helhet til neste år. Gitt forslagene under pkt. 2 og 3 frigjøres det gjennom salderingen 12,310 mill. kr. Disse foreslås benyttet som følger: Budsjettenhet Utgående balanse 2014 Disp. mot Forslag virksomhetskapital saldering Midler til Overskudd overføring oppdragsprosjekter Inngående balanse 2015 SamVit MiljøTek VetBio Sum institutter og fakulteter Sentre UA Felles tiltak Totalt Innløsning av overskudd OA -74 Frie midler (- frie midler/ + udekket) i tkr Tabell 5 overføring av midler fra 2014 til 2015 (i tusen kr, minus viser overforbruk eller saldering/frigjøring) 1. I forbindelse med Universitetsstyrets endelige behandling av budsjettet for 2015 gjensto en underdekning på 0,8 mill. kroner. Det forslås derfor å dekke denne innenfor de frigjorte midler. 2. I forbindelse med Universitetsstyrets endelige behandling av budsjettet for 2015 ble det disponert 5,2 mill. kroner av universitets virksomhetskapital til ulike tiltak knyttet til fusjonen. Da virksomhetskapitalen gir universitet enkelte frihetsgrader foreslås det heller å bruke 5,2 mill. kroner av midlene som frigjøres i forbindelse med årsoppgjøret slik at virksomhetskapitalen forblir urørt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 16 3. Resterende del av frie midler, 6,310 mill. kroner foreslås avsatt til styrets reserve som etter dette vil utgjøre 11,310 mill. kroner. Det vises til vedlegg 2a og b for detaljer på hvilke midler som overføres per enhet og hva som frigjøres. NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 US-sak 26/2015 Vedlegg 1 Årsregnskap MVA

18

19

20

21

22

23 Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og de tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS 10 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse, er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

1.tertial 2015 969 159 570 MVA

1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 102/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.02.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avlagt årsregnskap 2014 HS-V-02/15 Saksbehandler/-sted: SØR / økonomidirektør Tidligere sak(er):

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter RESULTAT (Beløp i NOK 1.000) Note 31.08.2007 31.08.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 116/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar årsregnskap 2014 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens

Detaljer