DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro"

Transkript

1 DDS-CAD 9 Nyheter i VVS & elektro

2 2 Velkommen til DDS-CAD 9 Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt september Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye funksjonene selv om du føler det er tidkrevende. Flere nye muligheter er tilføyd for å forbedre programmet slik at det blir enklere å bruke. Håndbok for elektro og VVS kan åpnes med Hjelp i DDS-CAD fra menyen Hjelp. Basis Prosjekt og filer fra eldre versjoner Prosjekter fra eldre versjoner av DDS-CAD kan åpnes i denne versjonen. Er de åpnet i denne versjonen kan de senere IKKE åpnes igjen i en eldre versjon. Kopier hele prosjektmappen fra området de ligger for den eldre versjonen til dit prosjektene til denne versjonen ligger. Hvis du ved installering valgte å oppdatere versjon 8 vil prosjektene i denne mappen være tilgjengelig direkte når versjon 9 åpnes. Det anbefales at det tas en sikkerhetsbackup av prosjektene før de åpnes i denne versjon for å sikre seg i tilfelle problemer ved konvertering til ny versjon. Hvis du oppretter nye tegninger i et prosjekt fra en eldre versjon vil det i disse brukes oppstartsfiler med navn og innhold tilpasset den produktdatabase som tilhører prosjektet. Det vil si at er prosjektet startet med produktdatabase AB0609.ard (fra versjon 6.33) så vil nye tegninger også bruke denne. Dette for å unngå meldinger om feil produktdatabase på sentral og at mengdefiler mister informasjon om utstyr. Skal kun enkle prosjekter fra tidligere versjoner åpnes i denne versjonen kopieres kun prosjektkatalogen fra sin originale plassering på disken til dit prosjektene for denne versjonen er plassert. Åpne deretter prosjektet på vanlig måte. Endre ALDRI eksisterende AU(Aktiver produktdatabase) eller LU (Aktiver symbolbibliotek) i kommandofilen (QE) i et eldre prosjekt for å få tilgang til nye produkter og symboler. Dette vil medføre bl.a. at alle eksisterende artikler i prosjektet kan miste sin referanse og dermed vise feil symbol og gi feil i mengdeliste. Symbolbiblioteker og produktdatabase fra tidligere versjoner installeres sammen med denne versjonen. Fortsett derfor bare tegning på vanlig måte etter at de er åpnet i denne versjonen. Vær spesielt oppmerksom på: Endel symboler og produkter som finnes i denne versjonen vil IKKE være tilgjengelig selv om du åpner eldre prosjekt i denne versjonen. Avsnittene som beskriver Symbol og produkt vil derfor ikke gjelde ved åpning av gamle prosjekter i denne versjon. Bruker-mappen fra forrige versjon NB! Behold alltid kopier av filene i sine originale mapper. Ved ny parallell installasjon vil det være mulig å velge om filer fra Bruker-mappen for forrige versjon skal kopieres over til ny Bruker-mappe for denne versjon. Følgende filtypene vil da bli kopiert til den nye Bruker-mappen: Filtype Innhold Bim Egne figurfiler Dwg/Cfi/Vec Innsatte filer fra Bruker-mappen Bmp Bilderfiler, f.eks Logo-fil Ard Egne produktdatabaser Lib Egne symbolbibliotek Txt Tekstfiler, f.eks tabell for automasjonssymboler og kontaktsett(elp-nos.txt) Arp Komfigurasjonfil for benyttede tilleggs produktdatabaser Shr Font, lag og pennfiler Filen Setup.log i Bruker-mappen vil vise hvor filer er kopiert fra. Bruker-mappen er som standard plassert på C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenter\DDS\MEP 9\Bruker. Enkleste måten å åpne mappen på er å velge Vis Systeminformasjon fra menyen Hjelp. I dialogen som åpnes velges fanen DDS-Info. Velg der Utforsk Bruker/User-mappen i feltet "Utforsk DDS-mapper". Menyer og knapperader Endel forbedringer i menyer og hovedknapperad er foretatt. Noen endringer er også foretatt kun for elektro. Les om disse i avsnittet Elektro

3 3 Noen lite brukte felt i tidligere versjoner er skjult. Ved å høyreklikke oppe i hovedknapperaden kan en velge hvilke menyer og felt i listefeltet som skal vises. Selv om kommandofelt nå som standard ikke viser er det fortsatt mulig å gi kommandoer via tastatur sin før. Øverste del er for hovedknapperad, meldingsliste, kommandofelt og verktøysett øverst i skjermen. Nederste del for hva som skal vises i listefeltet. Valget Kursliste er kun for elektro og den vises eventuelt i eget horisontalt listefelt nederst på skjermen. Det er nå mulig å flytte menyer og hovedknapperaden til andre posisjoner i skjermen. Det er også mulig å plassere en menylinje eller verktøylinje utenfor DDS-CAD på en annen skjerm. Se video av hvordan flytte hovedknapperad. Innholdet i listefeltet kan flyttes eller skjules om ønskelig. Se video av hvordan flytte, skjule eller vise igjen felt i listefeltet. Når en peker på pilene som vises i skjermen får en forhåndsvisning på hvor det plasseres om musetasten slippes. Standard plassering av menyene, hovedknapperaden og feltene i listefeltet kan gjenopprettes med å velge Gjenopprett standardoppsett for meny- og vindusfelt i menyen Verktøy -> Innstillinger (Målsetting) er flyttet fra verktøysettet til hovedknapperad. Funksjoner for å rotere skjermbildet er flyttet til hovedknapperad. Les om dette i eget avsnitt Ved redigering av dwg filer kan en koble dwg-symboler til DDS produkter. Funksjonen Koble DWG-symboler til DDS produkter i menyen Sett inn er flyttet til menyen Rediger. Noen funksjoner som alltid var tilgjengelig øverst i verktøysettet er nå flyttet ned i nederste knapperad Dette gjelder funksjonene: Bruk snappunkt Bruk gitter Bruk smart snapping Bruk flatemodus Bruk automatisk rotasjon Bruk ortho modus Funksjonene virker på samme måte som før.

4 4 Endringer i menytekster Noen funksjoner i menyen Vis har fått ny tekster, selv om ikke nødvendigvis funksjonen er endret Hvor Navn i v8 Navn i v9 Hva gjør den Menyen Rediger Objektegenskap Endre egenskap Åpner dialog med egenskap til valgt komponent for redigering Menyen Rediger Kopier objekt Kopier Kopier valgt(e) komponent(er) Menyen Rediger Lim inn kopierte objekt Lim inn kopierte Lim inn kopiert(e) komponent(er) Menyen Rediger Slett objekt Slett Slett valgt(e) komponent(er) Menyen Rediger Flytt objekt Flytt Flytt valgt(e) komponent(er) Menyen Vis OpenGL Bruk realistisk visning Viser installasjon i henhold til høyde den er plassert i og ikke i henhold til rekkefølge i kommandofilen Menyen Vis 2D <-> 3D (Isometrisk) Bruk 3D Isometrisk Roterer modellen til 3D isometrisk visning eller tilbake til 2D om den allerede er i 3D Menyen Vis 2D <-> 3D (Kamera) Bruk 3D Kamera Roterer modellen til 3D kamera visning eller tilbake til 2D om den allerede er i 3D Menyen Vis 2D/3D symboler Bruk 3D symboler Bruk 3D symboler i 2D visning av modellen eller tilbake til å bruke 2D symboler om 3D symboler allerede er brukt. Menyen Vis 2D enkel <-> utvidet presentasjon Bruk utvidet presentasjon Menyen Vis Fyll segmenter Bruk fylte segmenter Menyen Vis Render ID fra medium Bruk render ID fra medium Menyen Vis Kalkulasjonsfarger Bruk kalkulasjonsfarger Endringer i hurtigtaster Noen funksjoner har fått nye eller endret hurtigtast Funksjonen Ny hurtigtast Hva gjør den Skriv ut område Shift + P Skriver ut området gitt med to diagonale punkt Flytt Shift + M Flytter markert(e) komponenter Mål mellom to punkt Ctrl + M Måler avstanden mellom to valgte punkt Målsetting Shift + D Målsetter et gitt antall punkt Brukes bl.a. i Varme/Sanitær til å vise rør i korrekt dimensjon og ikke bare som en tynne strek. Brukes bl.a. i ventilasjon til å tegne fyll i kanalene Når aktivert vil medium for rør sette hvilket materiale røret skal renderes i Når aktivert vil de ulike systemene i VVS vises med egne farger som viser resultat av beregninger. Deltegning har endret navn til utsnitt Deltegning har endret navn til Utsnitt. Funksjonene finnes på samme plass og fungere ellers som før. Det er nå også mulig generere en 3D presentasjon av et område definert som utsnitt. Det er dessverre ikke mulig å sette denne presentasjonen direkte inn i en plottsammenstilling, men en cfi-fil kan eksporteres og settes inn. Les mer om utsnitt i håndboken i menyen Hjelp. Snitt Definering av snitt er blitt forenklet. Når en nå velger å definer nytt snitt er det nok å gi to punkt for bredden og et punkt for lengden fortløpende, så er snittet ferdig og tilgjengelig i listefeltet. Neste snitt kan defineres direkte uten å måtte velge fra dialogen. Snittene for navn fortløpende og starter med A-A. For å definere snitt med flere punkter slik det ble gjort i v8 kan en høyreklikke i feltet som viser definerte snitt i snittdialogen og velge Nytt basert på flere punktpar. Les mer om snitt i håndboken i menyen Hjelp.

5 5 Dele opp installasjonen i flere modeller Siden v7.3 har det vært mulig å dele opp installasjonen i flere modeller uten å måtte opprette flere etasjer. Dette er viktig nå når BuildingSmart(IFC) brer om seg mer og mer der etasjeinndeling er meget viktig. F.eks kan elektroinstallasjonen deles i egne modeller for Føringsveier, Teknisk, Lys, Adgangskontroll og Tele og data. I v9 blir denne innstillingen kopiert til prosjektmappen. Dermed er det mulig å ha ulik inndeling for de forskjellige prosjekter. Innstillingene blir dermed også med om prosjektet sendes til en annen maskin eller bruker. Ta kontakt med DDS-support for hjelp med å dele opp installasjonen. Rotere skjermbildet Funksjonene for å rotere skjermbildet er alle flyttet fra verktøysettet til hovedknapperad Funksjon (Gitter X-akse - 2 punkt) (Visning med gitterets X-akse horisontalt (Normastill gitter) Beskrivelse Roterer aksesystemet slik at f.eks piltaster følger gitterets rotasjon. Første punkt gir gitterets 0-punkt. Roterer skjermbildet slik at aksen valgt som gitters X-akse blir horisontal. Normastiller gitter og slår av Visning med gitterets X-akse horisontalt. Ifc eksport Bakkehøyde i (Bygning) brukes til å angi byggets plassering over havet. Denne blir nå også brukt ved eksport til Ifc. Denne er nyttig i de tilfeller bygget er flyttet i løpet av prosjekteringen, eller at prosjektet er startet f.eks kun med dwg filer som underlag der plassering over havet ikke er gitt. Les mer om å flyttet installasjonen i avsnittet Import og eksport av filer -> Eksport av Ifc -> Flytte installasjonen i håndboken i menyen Hjelp.

6 6 Skrive til PDF Utskrift til PDF er nå mulig direkte fra hovedknapperaden med å velge (Skriv ut til PDF). PDF skriver må fortsatt være installert på forhånd og denne må velges første gang denne utskriften velges slik som beskrevet i håndboken i menyen Hjelp og avsnittet Skriv ut. Logo Når filen logo.bmp ligger på Brukermappen er den med i alle tittelfelt ved utskrift. Den har imidlertid ikke vært med ved eksport til dwg og dxf. Når disse filene så sendes til andre var det nødvendig å sende med logo.bmp for at denne skulle vise når mottakeren åpnet disse filene. Hvis en setter inn filen logo.bmp i egen tegning og eksporterer denne som VI9901.cfi til Brukermappen vil denne brukes i alle tittelfelt og bli med både ved utskrift og eksport til dwg og dxf. Det er dermed ikke nødvendig å sende med logoen som egen fil når dwg og dxf filer sendes til andre. Les mer om dette i avsnittet Logo -> Redigere eksisterende logo som du finner i håndboken i menyen Hjelp. Eksempel på skjema Eget prosjekt som viser eksempel på hvordan skjema kan brukes er lagt ved denne installasjonen. Prosjektet heter _900- DDS-Skjema og legges i standard mappe for prosjekter gitt ved installasjon av v9. Prosjektet inneholder egne modeller i disiplinene Elektro og Varme/Sanitær som viser eksempel på hvordan skjema kan tegnes. Geometri i bakgrunnsfarge Noen ganger er noe av geometrien i importerte filer tegnet i det som er satt opp som vår bakgrunnsfarge, eller i en farge som er tilnærmet lik denne. Dette har da ikke vist, eller i beste fall vist veldig dårlig før en har markert det i modellen. Første gang en fil importeres med slik geometri i v9 vil en melding vise på skjermen: Fargen for denne geometrien blir da invertert slik at den blir synlig i skjermen. Velg Gjør objekt i samme farge som bakgrunnen bedre synlig i menyen Verktøy -> Innstillinger for i etterkant å slå av eller på denne funksjonen. Meldingen viser ikke neste gang en slik fil importeres, men funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres via samme meny.

7 7 Symboltekst Kryssboksen Tillat egenskaper pr. tekst i dialogen for symboltekst er fjernet. Denne var som standard på og tillot at hver enkel symboltekst kan ha egen egenskaper for tekshøyde, penn og lag. Menyvalget Globale egenskap for symboltekst i menyen Verktøy -> Innstillinger vil om den er aktiveres gjøre at alle symboltekster bruker samme egenskaper for teksthøyde, lag og penn. Bygg Soner Det er ikke lenger mulig å definere frie soner. Det er kun definerte rom, eller rom importert fra ifc som kan definere som soner. En sone kan overlappe eller inneholde en annen sone. Gå gjennom dører Det er nå mulig i render å gå gjennom dører uten å kollidere når en bruker spasermodus. Høyreklikk og velg Lydsignal ved kollisjon når lyden er på og høyttalere er tilkoblet maskinen. (Spasermodus) er valgt. Når en da går på en vegg vil et lydsignal høres om Målsett definert rom automatisk Denne funksjonen er fjernet da den ikke hadde noen muligheter til å tilpasse hva som skulle målsettes. Bruk (Målsetting) i hovedknapperaden der en selv kan gi punkter som skal målsettes. Etasjeskille Lag for etasjeskille er i utgangspunktet låst for redigering: Da vil dobbelklikk på en vegg åpne egenskaper for veggen og ikke for etasjeskillet. Etasjeskillet kan fortsatt redigeres fra (Romdata) for det enkelte rom eller fra (Romoversikt) for hele bygget, eller laget kan låses opp for å redigere det med dobbeltklikk i modellen.

8 8 Elektro Forhåndsvisning ved innsetting av kurser Ved innsetting av nye kurser i kurslisten vil nå Ny kurs-dialogen vise en forhåndsvisning av valgt kurs: Legg merke til at det slik kursen vil tegnes i et flerlinjeblad som vises i forhåndsvisningen. Dvs at kurser som ikke kan tegnes i flerlinjeblad, f.eks svakstrøm, patchepanel, SD-I/O panel osv, foreløpg ikke vil ha forhåndsvisning. Dette vil gjøre det lettere å velge korrekt kurs første gang. Det er også kun utstyr som er plassert foran kabel i kurslisten som vil vise. Dette kan i noen tilfeller medføre at forhåndsvisningen ikke er komplett, selv om kursen blir satt inn med alt utstyret. Endring av antall faser, N og PE eller Ib1 i dialogen vil ikke påvirke forhåndsvisningen. Det vil også være mulig å velge annet utstyr underveis ved innsetting av noen kursene som gjør at forhåndsvisningen dermed ikke vil være lik det endelige utseende til kursen.

9 9 Installasjon Størrelse på kurspeker Det er blitt enklere å skalere kurspekere i henhold til tekststørrelse. Velg fanen Tekstegenskaper i kurspekerdialogen og gi ønsket størrelse på teksten i feltet Høyde: Størrelse på teksten for kurspekeren vil endres i henhold til gitt verdi og rammen vil tilpasses denne. I feltet Penn nedenfor kan en velge penn for teksten inne i kurspekeren. Penn og lag for selve rammen til pekeren velges i fanen Egenskap. Lag Noen grupper av komponenter har fått endret standard lag etter NS3451. Brytere, stikkontakter og koblingsbokser er endret til å bruke lag 414 Elkraftuttak som standard. De var tidligere på lag 440 Lys/Stikk utstyr. Lag 411 har endret navn til Kabelføring. Det het tidligere Tom rør Lag 433 har endret navn til Kabel/rør. Det het tidligere Kabel Filer fra brukermappen i forrige versjon kunne ved installering av v9 kopieres til ny brukermappe. Var det i denne brukermappe egne filer for lag ville disse også bli kopiert. Nye lag i v9 som ikke eksisterte i tidligere versjoner vil da ikke vise lagnavn, kun id og med rød skrift. Høyreklikk på lag med rød skrift og velg Nytt i menyen som åpnes. Laget blir da registrert. Høyreklikk så på det igjen og velg Gi nytt navn. Skriv det nye navnet, ELKRAFTUTTAK og trykk [Enter].

10 10 Ble det i forrige versjon laget egne lagoppsett må disse oppdateres med nye lag. Velg et lagoppsett og endre status for nye lag. Lagoppsettet vises da med rød tekst. Velg [Lagre] for å oppdatere lagoppsettet. Gjenta for alle lagoppsett. Velg så [Oppdater] og i dialogen som åpnes velges [Kopier til brukerkatalog] for overføre endringen til brukermappen slik at de blir tilgjengelige i alle prosjekt. Spenningsfallberegning Forbedret beregning Spenningsfallberegning er forbedret for denne versjonen. Beregningen tar hensyn til om ulike tverrsnitt er brukt i deler av kabelstrekket. Resultatet viser nå i utvidet dialog der verste del av kabelen vises i eget felt i tillegg til valgt del av kabel. I bildet viser grønnmarkert felt i dialog beregningen for valgt del av kabel i modellen. Lillamarkert felt viser beregningen for verste del av kabel som går ut til venstre ovenfor. Gjøres det endringer i f.eks. belastning på kabel som forårsaker for høyt spenningsfall vil en informasjonliste åpnes og vise hvor feilen er: I eldre prosjekter som åpnes i v9 må Sjekk og oppdater kabel-tilkoblinger i menyen Verktøy -> Utvidet verktøy kjøres for å oppdatere alle kabellengder. Tekste komponenter med spenningsfall Det er mulig å tekste de enkelte komponenter tilkoblet kurs med spenningsfallet i kabelen frem til denne.

11 11 I bildet er Spenning, Spenningsfall, og Kabellelengde til sentral aktivert i symbolteksten for komponentene som er tilkoblet kursen. De tre lysrørarmaturene viser beregnede verdier for kabelen tilbake til sentralen. Ingen komponentgrupper viser disse verdier som standard i symboltekst, men de kan aktiveres på vanlig måte for alle elektrokomponenter om ønskelig. Utskrift av kabelbelastning En ny rapport er lagt til som summerer opp effektene fra komponentene kablene er tilkoblet. Eksporter først mengdeliste og fra dialogen som åpnes og viser resultatet velges knappen [Skriv ut]. Velg rapporten BQ_ELP_INS-Kabelbelastning.rpt. En ny dialogen åpnes der en velger ønsket sentral fra prosjektet og deretter åpnes rapporten som henter prosjektinformasjon og viser alle kablene til valgt sentral og hva de er tilkoblet. Rapporten kan skrives ut direkte, eksporteres til PDF eller til CSV som igjen kan åpnes med separerte kolonner i Excel. Kabel og stamme Endre kabel til stamme I mange tilfeller vil det i nærheten av eksisterende komponenter som allerede er koblet til en kabel komme til nye komponenter. Når en så skal koble til den nye komponenten med egen kurs og kabel så måtte en i tidligere versjoner tegne ny kabel helt fra sentralen den skal tilkobles. Nå er det mulig å endre den allerede tegnede kabel til stamme helt tilbake til sentralen eller stammen den er startet fra. Start å tegne ny kurs og kabel fra den samme sentral som den eksisterende kabelen er tegnet fra og pek på kabelen der det ønskes å avgreines fra. Skjermtipset viser det er mulig å endre denne kabel til stamme: Her er en stamme tegnet og en kabel er avgreinet fra denne. Når ny kabel nå tegnes og en peker på den eksisterende kabel vil hele denne bli markert og et skjermtips viser at denne delen av kabelen kan endres til en stamme.

12 12 Pek og klikk i ønsket posisjon på den eksisterende kabelen. Den markerte delen av kabelen tilbake til sentralen, eller stammen den er avgreinet fra, endres til en stamme. Tegn den nye kabelen videre på vanlig måte. (Bruk smart snapping) i statuslinjen må være aktivert for å kunne koble kabel til eksisterende kabel. Kabel og stamme uten tilkobling til komponenter Kabler som ikke er tilkoblet komponenter og stammer uten tilkobling til sentral vil vise en x i enden for å indikere at de ikke er tilkoblet noe. Bildet viser en stamme tegnet ut til høyre som ikke er tilkoblet sentralen og derfor har "x" i endene. Kabelen ut fra sentralen nede til venstre er heller ikke tilkoblet en komponent og har derfor og en "x" i enden. Utskrift av kabelliste Alle kabler tilhørende en sentral kan skrives ut med kabellengde i en egen rapport. Eksporter først mengdeliste og fra dialogen som åpnes og viser resultatet velges knappen [Skriv ut]. Velg rapporten BQ_ELP_INS-Kabelliste.rpt. En ny dialogen åpnes der en velger ønsket sentral fra prosjektet og om kabellengde skal være med. Deretter åpnes rapporten som henter prosjektinformasjon og viser alle kablene til valgt sentral og deres lengde. Feltene Bemerkning og Utført er for manuell tilføyelse av tekst.. Rapporten kan skrives ut direkte, eksporteres til PDF eller til CSV som igjen kan åpnes med separerte kolonner i Excel. Kanaler og bokser i gulv Bokser for kanaler lagt i gulv er forbedret. Boksene velges som før med (Bokser i gulv) fra (Verktøysett Føringsveier). Boksene plasseres normalt i overkant rådekke. De har en standard høyde på 120mm og vil dermed akkurat vise i topp påstøp når den er 12cm. Her vises et bygg fra siden med boks plassert overkant rådekke og med påstøp på 120mm. Kanal er tegnet ut til venstre fra boksen. Nye produkter i databasen med egne mål kan opprettes på vanlig måte. Kanaler tegnes ut fra boksene som vanlig.

13 13 Konvertere FI i gamle prosjekt I prosjekt fra v6.24 og tidligere ble symboler satt inn i tegningene med kommando FI: Disse blir nå konvertert til objekter som er mye enklere å vedlikeholde for deg som bruker og for oss til å legge flere egenskaper til. Endre egenskaper I tidligere versjoner kunne en ved å skrive direkte i feltene i dialogene for installasjonskomponenter velge en ny fra produktdatabasen. I feltene som er rødmerket kunne en skrive verdier for å velge et annet produkt. For andre typer komponenter vil andre felt vise.

14 14 Dette krevde at produkter med verdier som ble gitt eksistererte i samme gruppe i databasen. Hvis ikke viste dialogen at ingen produkter ble funnet. Da denne muligheten ofte ikke fant ønsket produkt er det nå ikke lenger mulig å endre verdier i feltene i område Dimensjon i dialogene. Føringsveier (Verktøysett Kabelbro - Kanal - Rør) har endret navn til Verktøysett Føringsveier. Også menyvalget Kabelbro, kanal og rør i menyen Sett inn har endret navn til Føringsveier. Symboler og produkter i elektro installasjon Bevegelsesdetektor Bevegelsesedetektor har fått "boks" sammen med symbolet når skjult forlegning velges: Lysrørarmatur i himling Lysrørarmaturer montert i himling er flyttet til egne grupper for åpen og skjult i produktdatabasen.

15 15 Gitterrist og pendel i lysrørarmatur I render vises nå lysrørarmaturer med gitter eller glassflate slik at de bryter eventuell himling eller takflate de er satt inn i. I tidligere versjoner var armaturene åpne i bunn noe som gjorde at himling eller takflaten gikk gjennom armaturen og gjorde at det ikke så bra ut. Ved eksport til Ifc vil nå armaturene også bryte flatene de er satt inn i. Armaturer med pendel har nå pendel i hver ende istedenfor kun i senter, som de hadde i tidligere versjoner. Alarm og brann For at både plassering og visning av brann og alarm symboler på vegg eller i tak i 2D og 3D skal bli bedre har vi laget nye symboler og grupper i produktdatabasen. I feltet til venstre er det nå egne filter for vegg og tak både for alarm og brann. Symboler for vegg har hektepunkt i nedre kant, mens de for tak har i senter. Da vil de for vegg enkelt kunne plasseres inntil veggen mens de for tak enkelt kan plasseres i senter av en himlingsplate. I 3D vil symbolene også ha ulik rotasjon.

16 16 I bildet sees to like meldere plassert, en på vegg og en i himling. Den på vegg har riktig rotasjon mot veggen, mens den i himling er plassert i senter av platen. Koblingsbokser Det er ikke lenger lov å koble stamme til koblingsbokser, kun kabel. Alle symboler er endret fra å bruke EP,,,,2 til å bruke EP,,,,1. Det er kun mulig å koble stamme til sentraler og etasjepekere.. Automasjon Produktdatabase Automasjon bruker nå produktdatabase med lik visning som i installasjon. Nå vil det være forhåndsvisning av symbolet for valgt produkt nede til venstre. I tillegg vil en ved å markere Søk i alle filter nederst enkelt kunne søke seg frem til ønsket produkt med å skrive i feltet Beskrivelse øverst det en ønsker å finne. Rekkeklemmer på kabel i kurslisten Rekkeklemmer på kabel i kurslisten har blitt endret til å ha egen fane på kabeldialogen med samme egenskaper som de frie rekkeklemmene vi har hatt i noen år.

17 17 Nå kan hver enkelt klemme gis ønsket navn eller nummer. For å renummerere flere eller alle rekkeklemmer må en nå merke ønskede kabler i kurslisten, høyreklikke og velge Endre rekkeklemmer i hurtigmenyen. I dialogen som åpnes velges fanen Renummerer hvor en kan velge hvordan de skal renummereres- PLS Menyvalget PLS som tidligere lå i menyen Sett inn er fjernet. Utstyret er fortsatt i produktdatabasen og finnes ved å velge (Komponenter) i verktøysettet og i dialogen som åpnes velges type A-KNX, PLS & Svakstrøm før knappen [Ny] trykkes:

18 18 Alt utstyret som en kunne velge direkte fra PLS-menyen finner en ved å velge i de ulike PLS undergruppene i A-KNX, PLS & Svakstrøm i databasen. Menyvalget PLS symboler(enkle-/utganger) ligger nå direkte i menyen Sett inn. KNX KNX kurser I kursgruppen KNX er det lagt til nye kurser som er mer fleksible enn de som var der tidligere. De kursene som var i denne kursgruppen før er flyttet nederst i feltet og heter nå KNX -- til versjon Kursgruppen KNX inneholder nå nye kurser som er mer fleksible enn de som var der før. Kursgruppen KNX -- til versjon inneholder de KNX kursene som var i gruppen KNX tidligere. Se håndboken i menyen Hjelp i programmet og velg avsnittet Automasjon -> Kurslisten -> Kurstyper -> KNX for nærmere beskrivelse av de nye krusene. Manuell plassering av komponenter for KNX kurser til versjon 7.3 Menyvalget KNX som tidligere lå i menyen Sett inn er fjernet. Alt av utstyr er fortsatt i produktdatabasen og finnes ved å velge trykkes: (Komponenter) i verktøysettet og i dialogen som åpnes velges type A-KNX, PLS & Svakstrøm før knappen [Ny]

19 19 Alt utstyret som en kunne velge direkte fra KNX-menyen finner en ved å velge i de ulike KNX undergruppene i A-KNX, PLS & Svakstrøm i databasen. Elp-nos.dat Begrensningen på 8 linjer med 8 klemmernummer hver for en #-post er fjernet. Det er nå ubegrenset antall linjer og klemmenummer for hver post. Styrestrømsvinduet(CM) og kommando FZ som bruker EZ for klemmer har fortsatt begrensingenn på 8 klemmer pr post. Det vil si at om en komponent med mer enn 8 klemmer legges til i CM vil kun de 8 første vise. Patchepanel Når patchepanelet var plassert foran hub i kurslisten ble ikke kursen tegnet ut riktig siden symbolene hadde ulik størrelse: Bildet viser slik det ble tegnet med feil frem til v8 Symboler er oppdatert til å ha samme størrelse slik at komponentenes rekkefølge i kurslisten kan varieres etter behov.

20 20 Symboler og produkter i elektro automasjon Flottørbryter Det er lagt til flottørbrytere (nc, no og veksel) i produktdatabasen i gruppen S-Brytere/vendere -> Manøverbrytere -> Grense/nærhet Omformer og vekselretter DC/DC omformer og Vekselretter er lagt til i produktdatabasen i gruppen U-Likeretter -> Likerettere -> Generelle

21 21 Tidsbrytere Tidsbrytere med no, nc eller vekselkontakt er lagt til i ny gruppe S-Brytere/vendere -> Manøverbrytere -> Tid Rotasjonsvakt Rotasjonsvakt er lagt til i gruppen K-Rele -> Målerele Releet har veksel hjelpkontakt som kan fritt plasseres i ønsket posisjon.

22 22 Likestrømsgenerator Likestrømsgenerator er lagt til i gruppen G Generator/Frekvensomformer -> Generator Ventilasjon Start kanal Start av kanal har fått tilbake feltene for å velge automatisk tilknytning

23 23 Rister Symbolene for rister er oppdatert Auranor Oppdatert Auranor database med lyd er lagt til. Den kan aktiveres via Tilleggs produktdatabase i menyen Verktøy. Varme/Sanitær Spylekasse Innbygningssisterner er lagt til i ny komponentgruppe Spylekasse som kan velges fra menyen Sett inn -> Sanitæreutstyr

24 24 Vannlås Vannlås for servant er lagt til i eget filter i produktdatabasen Rørtyper Nye rørtyper for Uponor, JRG Sanipex MT og Logstor er lagt til i egne filter i produktdatabasen

25 25 Filter Det er lagt til filter for de ulike rørdimensjoner i produktdatabasen Jordingsmuffer og stakeluker Flere jordingsmuffer og stakeluker er lagt til i nytt filter i produktdatabasen for Generell komponent

26 26 Pumper Det er lagt til pumper for de ulike rørdimensjoner i produktdatabasen Sprinklerhoder Problemet med tegneretning opp/ned for sprinklerhoder er fikset med nye sprinklerhoder i produktdatabasen Sprinklerhodene i grønnemerket filter i bildet er beholdt for ikke å endre de som er plassert i eldre versjoner

27 27 Data Design System ASA Øksnevad Næringspark N-4353 Klepp st. Tel.: Faks:

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon DDS-CAD 9 Nyheter i DDS-CAD Arkit tekt DDS-CAD Konstruksjon Innhold... Side Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon... 4 Før installasjonn... 4 2 Installasjon... 4 Drivere for skjermkort og printer...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Eaton RF System 2.42 Manual

Eaton RF System 2.42 Manual Eaton RF System 2.42 Manual 2 Eaton RF-System - Hjelp Innhold 1 Oversikt Eaton... RF System 6 2 Hva er nytt... i denne versjonen? 6 3 Hvordan begynne... 9 4 Menyen... 10 Fil-menyen... 10 Kommandoer...

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer