SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.: 376-2014"

Transkript

1 SYSLIFE BRUKERVEILEDNING PUBLIKASJONSNR.:

2 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: Telefaks: Epost: Internett: Publ.nr: ISBN-nr: Energi Norge AS Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, uten tillatelse av Energi Norge AS. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved trykking, kopiering, stensilering, båndspill, elektronisk o.l.

3

4

5 Innholdsfortegnelse 1 Oversikt Bakgrunn Tilstandskarakterer Rådata og prosesserte data Generell datastruktur Definisjoner i SysLife-systemet Oversikt over definisjoner i Syslife Definisjon av utstyr og utstyrshierarki Definisjon av egenskaper og eksterne faktorer Definisjon av tilstandsdata, vedlikeholdsdata og sviktdata Definisjon av skadetyper og inspeksjonsmetoder Definisjon av Begreper (IFD) Rådataimport og -eksport Rådataimport Rådataeksport Generering av CSV-filer i EXCEL Rådataanalyse Utvalg av rådata for analyse Presentasjon av rådataanalyseresultater Prosesserte data Oppretting og lagring av levetidskurver Uthenting av levetidskurver Tilstandskontrollhåndbøker Skadeatlas Administrering av bilder og tilstandskriterier Visning av bilder og tilstandskriterier Visning av tilstandstabeller i XWiki Visning av skadeatlasbilder i XWiki Innsending av bilder til skadeatlas via xwiki Litteraturreferanser av 66

6 Vedlegg 1: Modeller og algoritmer for rådataanalyse V1.1 Modeller for rådataanalyse V1.1.1 Statistikk-modellen V1.1.2 MTBF-modellen V1.1.3 Markov-modellen V1.1.4 Gamma-modellen V1.2 R-algoritmer fro rådataanalyse V1.2.1 Statistikk.R V1.2.2 MTBF.R V1.2.3 Markov.R V1.2.4 Gamma.R Vedlegg 2: Bruk av resultater fra SysLife i videre analyser V2.1 Resultater fra rådataanalysemodellen Statistikk V2.2 Resultater fra rådataanalysemodellen feilrate/mtbf V2.3 Resultater fra rådataanalysemodellen Markov V2.4 Resultater fra rådataanalysemodellen Gamma Vedlegg 3: Rutiner for generering av XWiki-sider basert på Word-dokumenter av 66

7 1 Oversikt I SysLife-prosjektet er de følgende to programvaresystemene utviklet: 1. SysLife-systemet 2. Wiki for tilstandskontrollhåndbøkene SysLife-systemet er delt inn i flere moduler hvorav en av modulene (skadeatlas) utveksler data med tilstandskontrollhåndbøkene. Både SysLife-systemet og tilstandskontrollhåndbøkene er nettbaserte systemer som i prinsippet ikke krever installasjon på PC-en, så lenge det ikke er ønskelig å kjøre systemene lokalt. Bruk av systemene krever internettilgang. Det er mulig å laste ned deler av tilstandskontrollhåndbøkene som f.eks. pdf-dokument for å lagre håndboksider lokalt for bruk der hvor det ikke er nettilgang. SysLife-systemet er utviklet i Vaadin/Java og benytter algoritmer utviklet i statistikkprogrammet og programmeringsspråket R til analysen av rådata. Databasen som brukes til å lagre informasjon i SysLifesystemet er utviklet i MySQL. Tilstandskontrollhåndbøkene er basert på wikiprogrammet XWiki. Alle programmene som er brukt i systemutviklingen i SysLife-prosjektet er tilgjengelig som åpen kildekode (open-source) programvare. Det presiseres at SysLife-systemet i sin nåværende form er å betrakte som prototyp, og det vil derfor kunne forekomme feil og begrensninger/uhensiktsmessigheter i brukergrensesnitt og funksjonalitet. Informasjon om bakgrunn, konsepter og rammeverk som programvaresystemene bygger på er beskrevet i Kapittel 2, etterfulgt i Kapitlene 3-8 av beskrivelser av hovedfunksjonene til systemene utviklet i SysLifeprosjektet. Beskrivelsene i denne brukerveiledningen følger hovedfunksjonene som SysLife-programvarene tilbyr: Definisjon av informasjonselementene i SysLife-systemet Kapittel 3 Import og -eksport av rådata Kapittel 4 Analyse av rådata (= generering av prosesserte data) Kapittel 5 Uthenting av prosesserte data Kapittel 6 Tilstandskontrollhåndbøker (bearbeiding 1, visning, kommentering) Kapittel 7 Skadeatlas og tilstandskriterier (lagring, bearbeiding, visning) Kapittel 8 Hovedfunksjonene er illustrert i figuren under. Mens funksjonene beskrevet i Kapitlene 3-6 er en del av SysLife-systemet, ligger funksjonene knyttet til tilstandskontrollhåndbøkene (Kapittel 7) i wiki-systemet. Funksjonene knyttet til skadeatlas og tilstandskriterier (Kapittel 8) bruker begge systemene. Lagring og bearbeiding skjer i SysLife-systemet, mens visning av tilstandskriteriene og skadeatlasbildene skjer i wikiprogrammet for tilstandskontrollhåndbøkene. Kommunikasjonen mellom, disse to systemene skjer vha. en webservice. Dette er illustrert med den gule pilen i figuren. 1 Bearbeiding inkluderer funksjoner for å opprette nytt innhold (tekst/bilder, etc.), endre eksisterende innhold og slette eksisterende innhold. 5 av 66

8 Rapporten inneholder tre vedlegg som beskriver: 1. Modeller og R-algoritmer for rådataanalyse 2. Bruk av resultater fra SysLife i videre analyser 3. Rutiner for generering av XWiki-sider basert på Word-dokumenter SysLife-systemet Definisjon av informasjonselementer Import og eksport av rådata Analyse av rådata Uthenting av prosesserte data Skadeatlas og tilstandskriterier (bearbeiding og lagring) Wiki for tilstandskontrollhåndbøkene Tilstandskontrollhåndbøker (visning, bearbeiding, lagring, kommentering) Skadeatlas og tilstandskriterier (visning) Figur 1.1 SysLife-systemet og tilstandskontrollhåndbøkene og tilhørende hovedfunksjoner/-moduler. 6 av 66

9 2 Bakgrunn 2.1 Tilstandskarakterer Karaktersystemet som er brukt i tilstandskontrollhåndbøkene for klassifisering av teknisk tilstand og degradering er viktig for arbeidet med tilstandsmodellering, skadeatlaset og tilhørende funksjoner som er implementert i SysLife-systemet. Dette karaktersystemet med fem tilstandskarakterer er brukt som grunnlag for modellering av tilstandsutvikling (Solvang et al., 2006, Welte 2008, Solvang et al. 2011). En generell beskrivelse av tilstandskarakterene og modellen er gitt i tabellen under: Tabell 2.1 Tilstandskarakterer og generelle kriterier for karaktersetting. Karakter Betydning 1 Ingen tegn til svekkelse. 2 Noe tegn til nedbrytning. Resultatet er noe dårligere enn i ny tilstand. 3 Utbredt tegn til nedbrytning. Betydelig dårligere enn i ny tilstand. 4 Tilstanden er kritisk. 5 Feil 2.2 Rådata og prosesserte data Et viktig prinsipp i SysLife er at levetidsrelaterte data er delt inn i rådata og prosesserte data (Figur 2.1). Mens rådata er observasjoner fra utstyr i ulike type anlegg i kraftsystemet, er prosesserte data relatert til generisk utstyr som representerer en gruppe eller en populasjon av sammenlignbart utstyr. Prosesserte data er parametere som brukes som inngangsdata for videre analyser som f.eks. vedlikeholdsoptimering, RCM eller estimering av (rest-)levetid og sviktsannsynlighet. Prosesserte data estimeres/genereres vha. rådata,det vil si observasjoner fra utstyr i produksjonsanlegg. To eksempler på rådata og prosesserte data, samt tilhørende metoder for rådataanalyse, er vist nederst i figuren. Figur 2.1 Rådata og prosesserte data i SysLife-systemet. 7 av 66

10 2.3 Generell datastruktur SysLife bygger på en datastruktur og en informasjonsmodell som er basert på ISO (2006) og som er presentert i Welte et al. (2011). Strukturen er illustrert i Figur 2.2, og hovedinformasjonselementene er: Utstyrsdata equipment data o Informasjon om utstyret og data knyttet til utstyret (f.eks. type utstyr, utstyrskoder, produsent, ytelse, material, driftsforhold og eksterne faktorer utstyret er utsatt til, mm.) Vedlikeholdsdata maintenance data (preventive/corrective maintenance) o Informasjon om forebyggende og korrektive vedlikeholdstiltak og data knyttet til disse tiltakene (f.eks. type tiltak, dato for tiltak, kostnader, utetid, tapt produksjon, mm.) Sviktdata failure data o Informasjon om svikt (feil) som har oppstått på utstyret og data knyttet til disse (f.eks. type svikt, dato for svikt, reparasjonskostnader, tapt produksjon, mm.) Tilstandsdata condition data (ikke inkludert i ISO (2006), men illustrert nederst i Figur 2.2) o Informasjon fra utførte tilstandskontroller/inspeksjoner og data knyttet til disse (f.eks. type tilstandskontroll, dato for tilstandskontroll, kostnad for tilstandskontroll, tilstandskarakter eller målt tilstandsverdi, mm.) Andre viktige informasjonselementer i SysLife er inspeksjons-/tilstandskontrollmetoder og skadetyper (ikke vist i figuren). 8 av 66

11 Classification/ Equipment data Installation/Plant data Equipment data Event data Preventive maintenance no. 1 Preventive maintenance no. 2 Preventive maintenance no. m Failure no. 1 Corrective maintenance no. 1 Failure no. 2 Corrective maintenance no. 2 Failure no. n Corrective maintenance no. n Condition data Technical condition Technical condition Technical condition Technical condition Technical condition Technical condition Figur 2.2 Prinsipiell datastruktur, basert på ISO (2006). 9 av 66

12 3 Definisjoner i SysLife-systemet I kapitlene 3-6 er hovedfunksjonene til Syslife-systemet beskrevet. En viktig funksjon i SysLife-systemet er Definisjoner. Alle SysLife-funksjonene relatert til rådata, prosesserte data og skadeatlas forutsetter en definisjon av informasjonen (informasjonselementene) som skal inn i SysLife. Når det lages en definsjon i SysLife-systemet opprettes en plass til å lagre data i SysLife-databasen (MySQL-database). Det innebærer at SysLife tilbyr et grensesnitt som gjør det mulig for alle brukere å definere en informasjonsmodell med tilhørende informasjonselementer og database uten at det er nødvendig å ha erfaring med bruk av databaseprogrammet MySQL. Løsningen SysLife tilbyr er også veldig fleksibelt mht. utvidelse og tilpasning av informasjonsmodellen og databasen, for eksempel når ny type informasjon skal legges til eller når det skal opprettes nytt utstyr i SysLife. Det er også mulig å slette eksisterende definisjoner. Denne muligheten bør imidlertid brukes med stor forsiktighet, fordi det kan være data i databasen som samtidig blir slettet eller det kan være andre deler av SysLife som refererer til det som blir slettet. 3.1 Oversikt over definisjoner i Syslife Figuren under viser valgene i Definisjons-menyen. En kort beskrivelse av definisjonene som kan lages i SysLife er gitt i Tabell 3.1. Figur 3.1 Meny for definisjoner i SysLife-systemet. 10 av 66

13 Tabell 3.1 Definisjoner i SysLife-systemer. Menyvalg Utstyr Utstyr - Egenskaper Utstyr - Eksterne faktorer Tilstandsdata Vedlikeholdsdata Sviktdata Skadetyper Inspeksjonsmetoder Begreper (IFD) Beskrivelse Utstyr og utstyrshierarki Utstyrsegenskaper som f.eks. produsent, material, ytelse, mm. Viktige eksterne faktorer som evt. påvirker levetiden til utstyret (f.eks. mengde sand i vann, klimasone, driftsbetingelser, antall start/stopp, mm.) Informasjon fra utførte tilstandskontroller/inspeksjoner og data knyttet til disse (f.eks. type tilstandskontroll, dato for tilstandskontroll, kostnad for tilstandskontroll, tilstandskarakter eller målt tilstandsverdi, mm) Informasjon fra utførte vedlikeholdstiltak (både korrektive og forebyggende tiltak) og data knyttet til disse (f.eks. type tiltak, dato for tiltak, kostnad for tiltaket, mm.) Informasjon om svikt (feil) som har oppstått på utstyret og data knyttet til disse (f.eks. type svikt, dato for svikt, reparasjonskostnader, tapt produksjon, mm.) Skadetyper utstyret er utsatt for (iht. til beskrivelsene gitt i tilstandskontrollhåndbøkene) De mest relevante tilstandskontrollmetoder (iht. beskrivelsene gitt i tilstandskontrollhåndbøkene) SysLife-systemet er tilrettelagt for å kunne ta i bruk på et senere tidspunkt et rammeverk for flerspråklige ordbøker, kalt IFD (IFD, 2013), som kan forenkle videreutvikling av SysLife til bruk av ulike språk 3.2 Definisjon av utstyr og utstyrshierarki Ved å velge Utstyr i hovedmenyen i Figur 3.1 kommer brukeren til skjermbildet for å definere utstyr og utstyrshierarki. Utstyrshierarkiet i SysLife er basert på den fysiske oppbyggingen av hovedkomponentene slik at en hovedkomponent består av en eller flere delkomponenter, hver delkomponent av en eller flere deler, osv. Brukergrensesnittet for definisjon av utstyr og utstyrshierarki er vist i Figur 3.2, henvisninger til figuren er gitt om nummer i klammeparenteser, eksempelvis {1}. Først velges hovedkomponent {1} eller det må opprettes ny hovedkomponenten {2}. Etter å ha valgt/opprettet hovedkomponenten vises utstyrshierarkiet {3}. Utstyret kan slettes ved å klikke på "Slett", eller nytt utstyr kan legges til ved å klikke på "Legg til". Nytt utstyr som legges til blir lagt til ett nivå under det nivået en har brukt "Legg til"-funksjonen. For eksempel når en ny lagerdel kalt "indre ring" skal legges til, velger brukeren "Legg til" på "lager" (se Figur 3.3, {1}). Dermed åpnes et nytt vindu for å velge ut utstyret som skal legges til. I dette vinduet er det mulig å søke etter utstyr. Når utstyr er valgt og valget er bekreftet ved å trykke på select-knappen blir "Indre ring" lagt til i hierarkiet på nivået under "lager"; se Figur 3.3, {3}. Hvis utstyret som skal legges til ikke er definert fra før, kan brukeren ved å velge Not found create new eller Quickly create new (not recommended) definere et nytt utstyr (Figur 3.4). Det anbefales å velge Not found create new for å lage en fullstendig definisjon av et nytt utstyr inkludert beskrivelser, både på norsk og engelsk. En fullstendig utstyrsdefinisjon gjør det enklere for andre brukere å finne ut og skjønne hva som allerede er definert i SysLife, fordi begrepet (navnet til utstyret) gir ikke nødvendigvis en entydig beskrivelse av utstyret. I tillegg vil engelskspråklige definisjoner og beskrivelser forenkle videreutvikling av SysLifesystemet til bruk på flere språk. 11 av 66

14 Det kan knyttes opp egenskaper, Figur 3.2 {4}, skadetyper {5} og eksterne faktorer {6} til hvert utstyr. Både egenskaper, skadetyper og eksterne faktorer må først defineres før de kan knyttes opp til utstyret (se kapitlene 3.3 og 3.5). Det er også mulig å legge til kodenøkler (utstyrskoder) til utstyret {7} Figur 3.2 Utstyr og utstyrshierarki Figur 3.3 Legge til utstyr i utstyrshierarkiet. 12 av 66

15 Figur 3.4 Definisjon av nytt utstyr. 3.3 Definisjon av egenskaper og eksterne faktorer Figur 3.5 viser skjermbildet for definisjon av utstyrsegenskaper. Definisjoner som allerede er opprettet i SysLife-systemet vises i den øvre delen i figuren. Her er det også mulighet til å slette egenskaper. I tillegg kan nye egenskaper opprettes. Opprettes en ny egenskap må det gis et navn, og en kort beskrivelse av egenskapen bør lages. I tillegg må det velges format (type) på dataene som skal lagres i SysLife. Mulig valg er: Flervalg Tekst Heltall Flyttall Dato Boolean Er dataene av typen "flervalg" må det i tillegg angis ei liste med lovlige valg. Noen eksempler er vist i Figur 3.5. Definisjonen av eksterne faktorer utføres på den samme måten som beskrevet for egenskaper. I tidligere prosjekter er det laget spesifikasjoner for utstyrsdata (Eggen og Heggset, 2006; Eggen, 2009). Det anbefales å basere definisjonene på utstyrsegenskaper og eksterne faktorer på disse spesifikasjonene. 13 av 66

16 Figur 3.5 Definisjon av utstyrsegenskaper. 3.4 Definisjon av tilstandsdata, vedlikeholdsdata og sviktdata Definisjon av tilstandsdata, vedlikeholdsdata og sviktdata gjennomføres på den samme måten som beskrevet i Kapittel 3.3 for utstyrsegenskaper. I tidligere prosjekter er det laget spesifikasjoner på tilstandsdata, vedlikeholdsdata og sviktdata (Eggen og Heggset, 2006; Eggen, 2009). Det anbefales å basere definisjonene på tilstandsdata, vedlikeholdsdata og sviktdata på disse spesifikasjonene. 3.5 Definisjon av skadetyper og inspeksjonsmetoder Figur 3.6 viser skjermbildet for definisjon av skadetyper. Definisjoner som allerede er opprettet i SysLifesystemet vises øverst i figuren. I tillegg er det mulig å opprette nye egenskaper nederst. Definisjon av inspeksjonsmetoder gjennomføres på den samme måten som for skadetyper. Det anbefales å bruke de samme begrepene for skadetyper og inspeksjonsmetoder både i SysLife-systemet og i tilstandskontrollhåndbøkene. 14 av 66

17 Figur 3.6 Definisjon av skadetyper. 3.6 Definisjon av Begreper (IFD) Det er et menyvalg for definisjon av begreper. SysLife er tilrettelagt for å kunne ta i bruk, på et senere tidspunkt, et rammeverk for flerspråklige ordbøker, kalt IFD (IFD, 2013). Som allerede beskrevet i Kapittel 3.2 og vist i Figur 3.4 bør utstyrsdefinisjoner angis på både norsk og engelsk, samt at korte beskrivelser bør lages. Et konsept i IFD er at begrep fra alle språk knyttes opp mot det engelske begrepet slik at det er mulig å lage oversettelser ved å finne riktige begreper i andre språk vha. det engelske begrepet. SysLife-systemet er tilrettelagt for dette konseptet, selv om systemet ikke støtter flere språk i nåværende versjon. Det anbefales å ta i bruk dette konseptet for å forenkle videreutvikling av SysLife til bruk på flere språk. 15 av 66

18 4 Rådataimport og -eksport Funksjonene for rådataimport og -eksport er tilgjengelig i Rådata-menyen. Et viktig konsept som brukes i SysLife-systemet for import og eksport av rådata er at alle dataene er tilknyttet et bestemt datasett som kan gis et navn. Et navngitt datasett gjør det enklere å finne data igjen og bruke dataene for rådataanalyse når en bruker laster opp rådata til SysLife for et bestemt formål, f.eks. en undersøkelse (survey) på en bestemt komponent eller skadetype. Hvis for eksempel et nettselskap ønsker å gjennomføre en analyse på rådata fra stolper fra en bestemt kraftlinje, så kan selskapet laste opp disse dataene i SysLife og oppretter under opplastingen et nytt datasett med eget navn. Analysen kan etterpå enkel startes ved å velge ut dette datasettet for rådataanalyse. Dette gjør det veldig enkelt å filtrere ut fra alle dataene som ligger for kraftledningsstolper i SysLife nøyaktig de dataene som selskapet nettopp lastet opp som eget datasett for et bestemt analyseformål. Eksemplet i etterfølgende kapitler som beskriver rådataimport og -eksport illustrerer dette. SysLife-systemet bruker filer med kommaseparerte verdier (CSV-filer) for rådataimport- og eksport. I kapittel 0 er det gitt en kort beskrivelse på hvordan EXCEL kan brukes for generering av CSV-filer i riktig filformat. Rådata i CSV-filene i SysLife må alltid være sortert i kolonner hvor hver kolonne representerer et informasjonselement, dvs. en bestemt type informasjon som skal legges inn i SysLife. Alle kolonnene skal ha overskrift. Rådataene er ført opp under overskriftene i kolonnene. 4.1 Rådataimport Etter å ha valgt Rådataimport i Rådata-menyen vises i SysLife en oversikt over tilgjengelige rådatasett i SysLife-systemet; se skjermbilde i Figur 4.1. I dette skjermbildet har brukeren enten mulighet til å velge et eksisterende rådatasett {2} for å laste opp flere data til dette settet, eller opprette et nytt datasett {1}. I tillegg er det mulig å slette eksisterende datasett {3}. Opprettes det det et nytt datasett, har brukeren mulighet til å gjøre datasettet "offentlig". Et "offentlig" datasett er synlig for alle SysLife-brukere, mens et datasett som ikke er "offentlig" er kun synlig og tilgjengelig til rådataanalyse for brukere fra samme bedrift. 16 av 66

19 1 2 3 Figur 4.1 Datasett for import av data. Etter opprettelse og valg av datasettet (Figur 4.2) må det velges en datakilde (CSV-fil) hvor SysLife kan hente rådata fra (Figur 4.3). Figur 4.2 Opprettelse av nytt datasett og valg av datasett for import av data. 17 av 66

20 Figur 4.3 Valg av CSV-fil med rådata. Etter valg av rådatafil kommer brukeren til et nytt skjermbilde (Figur 4.4) hvor informasjonen i rådatafila mappes med informasjonsmodellen i SysLife. Figuren viser også rådata i CSV-filen. I Figur 4.4 representerer felt som er merket med en boks av grønn-stiplete linjer pliktfelt i informasjonsmodellen i SysLife-systemet. Firma, Lokasjon, Utstyrstype og Intern ID er informasjon som alltid følge med i rådatafila. Denne informasjonen brukes for å identifisere utstyret i SysLife. Mens det ikke gis spesielle føringene på formatet på Firma, Lokasjon og Intern ID må Utstyrstype angis i formatet "hovedkomponent.delkomponent.del " hvor hovedkomponent, delkomponent, del, osv. er iht. til utstyrshierarkiet definert i SysLife-systemet (se kapittel 3.2). I tillegg til Firma, Lokasjon, Utstyrstype og Intern ID er det pliktfelt for SviktrapportId, VedlikeholdRapportId og TilstandsrapportId. Disse må brukes når datafila inneholder sviktdata, vedlikeholdsdata eller tilstandsdata. Svikt, vedlikehold og tilstandskontroller er hendelser (se Figur 2.2) som er relatert til utstyr. I løpet av levetiden til utstyret utføres mange vedlikeholdstiltak og tilstandskontroller, og det kan oppstå flere svikt (feil). Disse hendelsene med tilhørende data (se Tabell 3.1) registreres i selskapenes FDV-systemene. Når en bruker laster opp data fra hendelser (svikt, vedlikeholdstiltak og tilstandskontroller) er det viktig at systemet kan identifisere om dataene kommer fra hendelser som allerede er registrert i SysLife, eller om dataene kommer fra nye (uregistrerte) hendelser. Det er derfor viktig at det brukes et entydig ID-nummer for hendelser for å kunne skille mellom ulike hendelsene. Hvis Utstyrstype er likt for all data i rådatafila tilbyr SysLife som alternativ til å angi utstyrstype i en egen kolonne i rådatafila at det velges Utstyrstype før rådataimporten. Brukes dette alternativet må det velges "Lås til", samt at Utstyrstype velges fra en nedtrekksmeny (Figur 4.4) 18 av 66

21 Figur 4.4 Tilordning (mapping) av informasjonen i fila til informasjonsmodellen i SysLife. I brukergrensesnittet i Figur 4.4 må brukeren nå tilordne informasjonen i rådatafila til informasjonsmodellen i SysLife. I den øvre delen med pliktfelt i brukergrensesnittet kan det velges kolonner fra rådatafila som inneholder informasjonen som SysLife krever. Det som er merket med en rød boks (både med vanlig og stiplet linje) i Figur 4.4 representerer informasjon som er tilgjengelig i rådatafilen. I eksempelet i Figur 4.4 er kolonne i rådatafila merket "Selskap", "Anlegg", "Utstyr" og "ID" tilordnet SysLife-pliktfeltene Firma, Lokasjon, Utstyrstype og Intern ID. I den nedre delen i figuren er de gjenstående kolonnene i rådatafila ("Dato_start_registrering", "Dato_slutt_registrering" og "mean_operating_hours_per_year") tilordnet SysLife sine utstyrsegenskaper DatoStartRegistrering, DatoSluttRegistrering og DriftstimerGjennomsnittAar. Før utstyrsegenskapene som er definert i SysLife-systemet kan velges i nedtrekksmenyen til høyre, må det velges i nedtrekksmenyen til venstre (merket med blå boks med stiplete linjer i figuren) datatype som er definert i SysLife (se Tabell 3.1). Er tilordningen fullført kan rådataimporten startes ved å klikke på Import-knappen i Figur 4.4. SysLife forbereder nå rådataimporten og gjennomfører en test på om rådataene kan importeres. Etter testen kommer det opp en tabell (Figur 4.5) som viser om importen kan suksessfull fullføres eller om det vil oppstå feil under importen. Hvis Firma, Utstyrstype, Lokasjon og Intern ID allerede er opprettet i SysLife merkes dette med "found" i "Status"-kolonnen. Hvis Firma, Lokasjon og Intern ID ikke finnes fra før opprettes disse i SysLife. Dette er merket med gul farge og "create" i tabellen. Utstyrstype som ikke finnes i SysLife merkes med rød farge og "error" i tabellen. En feil vil også oppstå av andre årsaker, f.eks. når data har feil format. 19 av 66

22 Figur 4.5 Rådataimport Sjekk på feil. I eksempelet i Figur 4.4/Figur 4.5 oppstår en feil fordi Utstyrstype er skrevet feil. Ved å velge "<< Back", og etter at feilen er opprettet og rådataimporten er startet på nytt (Figur Figur 4.4), viser en ytterlig sjekk (Figur 4.6) at importen kan fullføres uten feil. Rådataene blir først lagt til SysLife-rådatabasen etter at importen avsluttes med "Continue >>". Rådataimporten avsluttes med skjermbildet vist i Figur 4.7 med en oppsummering. Oppsummeringen viser: Antall verdier som er importert (i eksempelet er dette er verdiene merket med fiolett boks i Figur 4.4) Antall problemer (issues) som har oppstått under importen Dekningsgrad (andel rådata som er importert i forhold til rådata i CSV-filen) Tabell med oversikt over problemer 20 av 66

23 Figur 4.6 Rådataimport Feilfri import. Figur 4.7 Oppsummering av rådataimport. Et eksempel på rådataimport med sviktdata er vist i Figur av 66

24 Figur 4.8 Tilordning (mapping) av informasjon i et eksempel med sviktdata. 4.2 Rådataeksport Etter å ha valgt Rådataeksport i Rådata-menyen vises et brukergrensesnitt (Figur 4.9) som er delt opp i to faner: Query (spørring) og Preview (forhåndsvisning). I Query-fanen velges rådataene som skal eksporteres. Preview-fanen gir mulighet til en forhåndsvisning av utvalgte rådata før dataene skrives til en CSV-fil. Siden all rådata er knyttet opp mot et utstyr og et navngitt datasett (survey) velges rådata for eksport gjennom å velge ut utstyr eller datasett, eller begge deler. Rådataene som er knyttet til utvalgt utstyr/datasett blir etterpå eksportert til en CSV-fil. 22 av 66

25 Brukergrensesnittet i Figur 4.9 tilbyr i den øvre delen funksjoner for å velge datasett (survey) og i den nedre delen utstyr. For valg av utstyr tilbyr SysLife ulike kriterier: Utstyrstype (iht. til definisjonen i SysLife, se Kapittel 3.2) Selskap Egenskaper I Figur 4.9 er det vist et eksempel hvor seks datasett (survey) er valgt. I forhåndsvisningen for dette utvalget (Figur 4.10) vises i kolonnen for utstyrstype (equipmenttype) at utvalget består både av løpehjul og lagre fra Francisturbiner. Utvalget kan begrenses på data fra lagre ved å gå tilbake til spørringen (Query-fane), og opprette en ytterlig avgrensning på francisturbin.lager som vist i Figur I en ny forhåndsvisning vil alle dataene som er knyttet til løpehjul ha forsvunnet, og rådataeksporten kan avsluttes ved å klikke på knappen "Export". Figur 4.9 Valg av rådata. 23 av 66

26 Figur 4.10 Forhåndsvisning av utvalgte data. Figur 4.11 Videre avgrensning av utvalget. 24 av 66

27 4.3 Generering av CSV-filer i EXCEL SysLife bruker CSV-filer for rådataimport og -eksport. Hvis programmet/systemet som er datakilde for SysLife (f.eks. FDV-systemet) ikke kan generere CSV-filer i riktig format kan EXCEL brukes som et mellomledd for å lage CSV-filer i det formatet som SysLife krever. Dataene for opplasting i SysLife-systemet må være sortert i tabellform med alle verdiene i kolonner. CSVfiler som skal brukes som datautvekslingsfiler må ha riktig format. Formatkravene er: Hver kolonne må ha navn (rad 1) Komma brukes som kolonneskilletegn Punktum brukes som desimalskilletegn Dato er angitt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD Figurene under viser et eksempel av en tabell med rådata i EXCEL (Figur 4.12). Denne tabellen kan være utgangspunkt for å generere en CSV-fil i et format som SysLife kan importere (Figur 4.13) ved hjelp av EXCEL. Hvis datokolonnen ikke har riktig format (ÅÅÅÅ-MM-DD) kan dette endres før CSV-filen genereres ved å merke av kolonnen og endre datoformatet (Figur 4.14). CSV-filer kan lagres med EXCEL vha. "Lagre som/save as"-funksjonen. Det skal velges "CSV (comma delimited)" som filtype. NB: Ikke bruk "CSV (Macintosh)" eller "CSV (MS-DOS)". Har CSV-filen ikke riktig format (f.eks. feil desimal- eller kolonneskilletegn) bør innstillingene i EXCEL (Figur 4.15) og i operativsystemet (Figur 4.16) sjekkes og evt. endres. Det er mulig å overstyre operativsystemets innstillinger for desimalskilletegnet i EXCEL slik at det kan være tilstrekkelig med endringer i EXCEL. Endringer på kolonneskilletegn (list separator) må vanligvis utføres i operativsysteminnstillingene. Figur 4.12 EXCEL tabell med data i riktig format. 25 av 66

28 Figur 4.13 CSV-fil med data i riktig format. Figur 4.14 Endring av datoformat i EXCEL. 26 av 66

29 Figur 4.15 Innstillinger i EXCEL (File Options Advanced). Figur 4.16 Systeminnstillinger (Control Panel Region and Language Additional settings ). 27 av 66

30 5 Rådataanalyse I dette kapittelet er funksjoner relatert til rådataanalyse beskrevet. Beskrivelsene i dette kapittelet er begrenset på brukerveiledningen på det som er tilgjengelig som funksjoner for rådataanalyser i SysLifesystemet. Videre bruk av resultatene fra rådataanalysen i analyser på sviktsannsynlighet og restlevetid er beskrevet i Vedlegg 2). Beskrivelsene på modellene og matematisk teori, samt algoritmene for rådataanalyse som er utviklet i programmet R er beskrevet i Vedlegg Utvalg av rådata for analyse Funksjonene for rådataanalyse er tilgjengelig fra SysLife-hovedmenyen Rådata. Rådataanalysen startes alltid med å velge ut rådata det skal kjøres analyse på. For utvelgelsen av dataene brukes Eksport-funksjonen som beskrevet i Kapittel 4.2. Mens eksportfunksjonen avsluttes etter utvelgelsen av rådata ved å velge Eksport i skjermbildet i Figur 4.10, fortsetter rådataanalysen med å klikke på Analyse-knappen. Et nytt brukergrensesnitt åpnes åpnes (Figur 5.1) hvor en først velger type modell som skal brukes for rådataanalyse. En oversikt over de ulike modellene for rådataanalyse som SysLife tilbyr er gitt i tabellen under. Tabell 5.1 Modeller for rådataanalyse i SysLife-systemet. Menyvalg Modellnavn (kortnavn) Kapittel med modellbeskrivelser Statistikk Statistikk V1.1.1 i Vedlegg 1 Feilrate (MTBF) MTBF V1.1.2 i Vedlegg 1 Markov Markov V1.1.3 i Vedlegg 1 Gamma Gamma V1.1.4 i Vedlegg 1 Etter at type modell for rådataanalyse er valgt må informasjonen som kreves for rådataanalysen knyttes opp mot informasjonen som er lagret i SysLife. Hver rådataanalysemodell krever et sett av inngangsparametere som må velges og hentes ut fra SysLife før selve analysen kan startes. Figur 5.1 viser et eksempel for dette brukergrensesnittet for modellen Feilrate/MTBF. Denne modellen krever informasjon om utstyr som skal inkluderes i analysen, og om feil som har oppstått på utstyret. En liste over all informasjon (alle inngangsparametere) som Feilrate/MTBF -modellen krevet er vist i venstre delen i brukergrensesnittet (merket med rød ramme i figuren). I høyre delen (merket med grønn ramme i figuren) må brukeren velge ut informasjon fra SysLife-systemet som tilsvarer den informasjon som kreves av valgt rådataanalysemodell. For en del informasjon kommer SysLife-systemet automatisk med forslag (f.eks for utstyrs-id hvor SysLife foreslår å bruke systeminterne ID-numre). Vanligvis er det ikke behov for å gjennomføre endringer på forslagene. Ved å klikke på knappen "Analyse" avslutte utvalg av informasjon som skal brukes for rådataanalysen og selve rådataanalysen startes. 28 av 66

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Sammendrag Rapporten oppsummerer resultatene fra forskningsprosjektet "System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

Detaljer

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller

Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Plan for økt nytteverdi av levetidsmodeller Eivind Solvang / Jørn Heggset Innhold

Detaljer

Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid

Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid Jørn Heggset SINTEF Energiforskning EBL Temadag 14. oktober 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Sviktmodell Vedlikeholdsobjekt Design Skadetyper Påkjenning

Detaljer

Verktøy for estimering av sviktsannsynlighet og restlevetid

Verktøy for estimering av sviktsannsynlighet og restlevetid Temadag Estimering av restlevetid Trondheim, 14.10.2009 Verktøy for estimering av sviktsannsynlighet og restlevetid Thomas Welte SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold Demo av programmet

Detaljer

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual GrandView Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon Brukermanual Forskningsprogrammet Concept, NTNU November 2017 1 «Forløperen til dette programmet var en enkel

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter

Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter Jørn Heggset Nettkonferansen 2006 5-6 desember 2006 i Oslo 1 OPAL Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett Prosjektperiode:

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter Brukerdokumentasjon Dynamiske Rapporter Restricted Edition Rapporteringsmodul for utvalgte maritech programmer Side 2 Contents Beskrivelse av konsept... 3 Ta ut en rapport... 3 Oppdaterte rapporter...

Detaljer

EN LITEN INNFØRING I USIKKERHETSANALYSE

EN LITEN INNFØRING I USIKKERHETSANALYSE EN LITEN INNFØRING I USIKKERHETSANALYSE 1. Forskjellige typer feil: a) Definisjonsusikkerhet Eksempel: Tenk deg at du skal måle lengden av et noe ullent legeme, f.eks. en sau. Botemiddel: Legg vekt på

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Driftssikkerhet for vindturbiner. Aktiviteter. Målsetning. NEtV-3 Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner. Aktiviteter. Målsetning. NEtV-3 Driftssikkerhet for vindturbiner NEtV- Driftssikkerhet for vindturbiner Prosjekteier EBL Kompetanse AS, ved Lene Mostue / Henriette Rogde Haavik Driftssikkerhet for vindturbiner Vindkraft FoU Seminar, Trondheim, Epost: Arnt.O.Eggen@sintef.no

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench 21 MYSQL WORKBENCH 207 >>21 Datamodellering i MySQL Workbench I dette kapittelet vil du lære hvordan man lager datamodeller i MySQL Workbench hvordan man overfører en modell til MySQL I tillegg til å være

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon 2.0... 5 1.1 Bruker hensyn... 5 1.2 Utvalgsliste... 5 1.3 Lenke liste...

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Brukerveiledning for Roundcube webmail

Brukerveiledning for Roundcube webmail Brukerveiledning for Roundcube webmail Introduksjon Skolepost bruker en webmail-løsning som heter Roundcube. De aller fleste vil greie å bruke Roundcube uten hjelp, men noen kan kanskje lære noe nytt om

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

VEILEDNING. Webrapporter

VEILEDNING. Webrapporter VEILEDNING Webrapporter br9-webrapporter-veiledning.doc Side 1 av 23 VEILEDNING INNHOLD: DOKUMENTSTYRING... 3 ENDRINGSKATALOG... 3 INNLEDNING... 4 FORMÅLET MED DETTE DOKUMENTET... 4 FORUTSETNINGER... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

L12-Dataanalyse. Introduksjon. Nelson Aalen plott. Page 76 of Introduksjon til dataanalyse. Levetider og sensurerte tider

L12-Dataanalyse. Introduksjon. Nelson Aalen plott. Page 76 of Introduksjon til dataanalyse. Levetider og sensurerte tider Page 76 of 80 L12-Dataanalyse Introduksjon Introduksjon til dataanalyse Presentasjonen her fokuserer på dataanalyseteknikker med formål å estimere parametere (MTTF,, osv) i modeller vi benytter for vedlikeholdsoptimering

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Asker Idrettsråds Prioriteringsmodell

BRUKERVEILEDNING. Asker Idrettsråds Prioriteringsmodell BRUKERVEILEDNING Asker Idrettsråds Prioriteringsmodell Prioriteringsmodell v1.0 OKTOBER 2016 1 INNHOLD 1. Intro... 3 2. Prosess... 6 2.1 Vekting og skåring av kriterier... 6 3. Krav til programvare...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Visio 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Oppdaterte maler Med maler blir det enklere å starte

Detaljer

Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier

Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier EBL temamøte: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim, 19. mars 2009 Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier Eivind Solvang Innhold Teknisk-økonomisk

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer