1.1 Kva er eit rekneark 1.2 Kopiering av formlar 1.3 Rekneark som verktøy 1.4 Funksjonar på reknearket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1 Kva er eit rekneark 1.2 Kopiering av formlar 1.3 Rekneark som verktøy 1.4 Funksjonar på reknearket"

Transkript

1 1 SELJE SKULE GJENNOMFØRING Våren 2002 var eg på praksisbesøk til Wenche Bosnes i klasse 8A ved Selje skule. Ho var vidareutdanningsstudent på IKT for lærarar arrangert av Høgskulen i Sogn og Fjordane. Tema for praksisbesøket var presentasjonar på PowerPoint og enkel bruk av EXCEL. Eg vart imponert over arbeida til elevane og satsinga på ikt ved Selje skule. Det vart difor naturleg for meg å bruka denne skulen som samarbeidspartnar i Skuleretta vidareutdanning som er eit delprosjekt i Utvida læringsplattform med ikt i skuleverket i Sogn og Fjordane. Framdrifta i prosjektet var slik: Juni 03 Møte med Wenche Bosnes (rådgjevar) og Ole Bosnes (rektor). Begge er faglærarar i matematikk og ønskte eit samarbeid om bruk av EXCEL med utgangspunkt i 10. klasse. Grunngjevinga var eit ønskje om integrering av rekneark i matematikk og at elevane ved ein eventuell eksamen skulle bruka rekneark. Dette arbeidet skulle verta utgangspunktet for den vidare satsinga ved skulen. Rektor var oppteken av at arbeidet skulle få konsekvensar for andre klassar enn 10. klasse ved skulen. Med dette utgangspunktet skulle eg førebu ei innføring i bruk av rekneark og laga eit notat til neste møte. Oktober 03 Drøftingar og gjennomføring av innføring i rekneark. Eg brukte VEDLEGG 1 som drøftingsgrunnlag. Wenche Bosnes var oppteken av at elevane skulle få kjensle av å lukkast i bruk av rekneark. Innhaldet i innføringa var: 1.1 Kva er eit rekneark 1.2 Kopiering av formlar 1.3 Rekneark som verktøy 1.4 Funksjonar på reknearket Wenche Bosnes meinte at kap 1.1, 1.2 og 1.4 var tenlege, men stilte spørsmål om vanskegraden i 1.3. Vidare meinte ho det var naudsynt med ei kokebok i bruk av grafikk. Konklusjonen vart at eg skulle undervisa i 1.1, 1.2 og 1.4. Etterpå skulle elevane få eit kurs i grafikk og eventuelt gjennomføra 1.3 til slutt. Til denne undervisninga fekk elevane eit kopihefte med innhald frå VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 UTDRAG Innføring i rekneark Rekneark og grafikk Skriftserien xxx Undervisningsøkta på tre timar vart gitt av meg saman med Wenche Bosnes. Eg vart kontakta av rektor som ønskte at klasse 10B skulle få det same tilbodet. Det same opplegget vart utført i klasse 10B saman med faglærar John Eltvik. RAPPORT FRÅ SELJE SKULE

2 2 Februar 04 Frå faglærar er det ønskje om rekneark og statistikk då ho ønskte å få nok omeir erfaring på dette området.eg viste bruken av ANTAL.HVIS til å laga frekvenstabellar. I simulering av terningkast hadde me ikkje tilgang til TILFELDIGMELLOM(), men brukte funksjonen TILFELDIG(). Det faglege innhaldet for totimarsøkta var: VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5 VEDLEGG 6 Alternativ til TILFELDIGMELLOM Bruk av ANTAL.HVIS Produktet mellom tala på to terningar Oppgåveløysing Som lærar i ei avgangsklasse er det naturleg at Wenche Bosnes ønskjer at elevane er godt førebudde til ei avgangsprøve i matematikk med krav om bruk av rekneark. Eg kopierte difor eksempeloppgåvene frå læringssenteret til eit elevhefte. Med utgangspunkt i dette heftet løyste elevane eit utvalg av oppgåvene, sendte dei til meg som e-post og fekk tilbakemelding i ein telefonsamtale. Eg har erfaring frå denne arbeidsforma som effektiv frå desentralisert undervisning av lærarstudentar. Eg laga ei nettside som skulle støtta undervisninga. Elevane var delvis kjende med denne arbeidsforma i KRL. Det var rektor Ole Bosnes som kom med dette utspelet. Trond Sætren er lærar ved Selje skule og tek vidareutdanning i Matematikk 3 ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det vert avgjort at praksis til Trond Sætren skulle byggja på samarbeidet mellom Jon Henjum og Wenche Bosnes. Sætren ga difor elevane i 7. klasse ei innføring i rekneark med Wenche Bosnes som øvingslærar. KOMMENTARAR I vidareutdanningskurset IKT for lærarar fekk studentane ei innføring i rekneark som hjelpemiddel i matematikkundervisninga. Til vanleg stoppar kontakten mellom lærar og student etter at kurset er ferdig. Det er heller ikkje garanti for at læraren brukar meir rekneark i undervisninga etter ei innføring på eit vidareutdanningskurs. Med kjennskapen til dei to læraranene frå Selje skule var eg likevel overtydd om at dei ville auka bruken av rekneark etter kurset var avslutta. Med ei aktiv deltaking frå meg i undervininga, ville dette vonleg auka kvaliteten i undervisninga både på Selje skule og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Begge studentane var i leiargruppa ved skulen og var difor opptekne av at bruk av rekneark for elevane ikkje var avhengig av kva lærar dei hadde. Det var eit klart mål at rekneark ikkje skulle veljast bort. Med klare signal frå læringssenteret om bruk av rekneark i avgangsprøva vart dette enno meir aktuelt. Som lærar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har eg gitt undervisning i bruk av rekneark sidan Undervisninga til studentane tok utgangspunkt i kompendium og noko av målet for arbeidet ved Selje skule var eg at eg skulle laga eit hefte for elevane. I løpet av prosjektet endra eg oppfattinga til at elevane måtte få ei kort innføring i bruk av rekneark og ellers måtte bruk av reknearket koplast til den samanhengen elevane arbeidde i. På samlinga i oktober 03 vart det gitt ei innføring til elevane, medan samlinga i februar 04 tok utgangspunkt i sannsysnrekning. RAPPORT FRÅ SELJE SKULE

3 3 Undervisninga var grundig førebudd og med to lærarar på 20 elevar fungerte undervisninga godt. Elevane var erfarne i bruk av datamaskin og det var få problem i den praktiske gjennomføringa. Elevane arbeidde to og to saman. Dette er ei god arbeidsform som kan skapa rom for diskusjonar elevane mellom. I VEDLEGG 1 møter elevane prinsippet for eit rekneark i eit døme som matematisk ikkje er for vanskeleg: 1.1 Kva er eit rekneark? Elevane møter omgrepa tekst,tal,formlar,funksjonar,celle,rad, kolonne 1.2 Kopiering av formlar Elevane møter kopiering av formlar som klart viser effektiviteten i bruk av rekneark 1.3 Oppgåva er utfordrande, men elevane hadde lite problem med gjennomføringa. Elevane henta eit talmateriale frå som er aktuelt for Sogn og Fjordane. Sluttresultatet viser at industrikommunane har nedgang i folketal, medan kommunane i bygdesentra får auka folketal. Excel er eit godt hjelpemiddel til å visa denne samanhengen og eleven sparar mykje tid på å sleppa å skriva store talmengder inn i eit rekneark. Dømet illustrerer bruk av matematikk og rekneark som hjelpemiddel i samfunnsfag. 1.4 Elevane møter ein reknearkmodell for Pytagoras setning I VEDLEGG 2 møter elevane ei kokebok i bruk av grafikk. Vedlegget inneheld skjermbilete som viser grafikk. Dette fungerte godt og dei raskaste elevane brukte om lag 15 minutt på heile øvinga, medan dei seinaste elevane brukte om lag 35 minuttar. Eg har i ettertid brukt vedlegg 2 som eit kompendium som me kan bruka i undervisninga av studentar med liten bakgrunn i Excel. Ved Selje skule vart det bestemt at dette skulle verta eit fast innslag i undervisninga og at det skulle brukast som eit læremiddel og at det måtte koma på eit tidlegare tidpunkt enn 10. klasse. Konklusjonen på økta i oktober03: VEDLEGG 1 og VEDLEGG 2 kan brukast som læremiddel i eit innføringskurs i rekneark. Tidpunktet kan flyttast til eit tidlegare klassesteg. VEDLEGG 2 kan brukast som eit læremiddel for studentar med liten bakgrunn i bruk av EXCEL 10B ved Selje skule får det same tilbodet som 10A og lettar arbeidet til læraren i denne klassa På økta i februar tok me utgangspunkt i matematikk (sannsynsrekning/statistikk) og viste korleis funskjonane ANTAL.HVIS og TILFELDIGMELLOM kan heva kvaliteten i undervisninga. Desse funksjonane bør presenterast for elevane når dei arbeider med sannsynsrekning og ikkje i eit eige reknearkkurs. RAPPORT FRÅ SELJE SKULE

4 4 Som støtte for ein diskusjon om bruk av desse funksjonane laga eg ei nettside om simulering av store tal lov: RAPPORT FRÅ SELJE SKULE

5 5 KAPITTEL 1 INNFØRING 1.1 KVA ER EIT REKNEARK? Nedanfor ser du ein reknearkmodell for utrekning av prisen på CD-ar. Me skal bruka denne reknearkmodellen som innføring i rekneark. Det er fleire typar rekneark i bruk. Reknearket nedanfor er Microsoft Excel Skjermbiletet vil variera etter kva versjon av Excel som vert brukt. I reknearket kan du mellom anna skriva : Tekst Tal Formlar Funksjonar VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

6 6 Bruk biletet nedanfor til innleiande samtale om rekneark: Skriv inn i reknearket som vist nedanfor: Prøv å endra stykkprisen og talet på CD-ar. Du ser då at reknearket vert justert. Innhaldet i cella d7 er gitt med formelen: =D4+D5+D6 Du må alltid setja teiknet = framfor ein formel. Du kan erstatta formelen =D4+D5+D6 med å bruka summerfunksjonen: =SUMMER(d4:d6) Prøv summerfunksjonen. VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

7 7 1.2 KOPIERING AV FORMLAR Kopiering av formlar er nyttig når du skal gjera fleire utrekningar. Me kan visa dette med å laga ein oversikt på prisen for 1-20 CD-ar. Me reknar at stykkprisen er 198 kr. Skriv inn i reknearket: Me skal no kopiera formelen i a5 nedover. Flytt markøren til a5. Flytt markøren til du får ein kross nede i den vesle ruta i a5: Hald så venstre musetast nede og dra til a23. Tilsvarande flytter du markøren til b4 og kopier formelen til b23. Resultatet vert slik: Dette er døme på ein klikk og dra teknikk. VEDLEGG 1: Innføring i rekneark Talet på CD-ar Pris

8 8 1.3 REKNEARK SOM VERKTØY Rekneark er ein nyttig reidskap i bruk av matematikk. Folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane frå 1993 til 2001 fortel noko om utviklinga innan fylket. Me hentar data frå Statistisk Årbok på og vel emne 52 som vist nedanfor: Dette er ikkje ei fil som høver for Excel, men ved å klikka på ikonet øverst til høgre kan du opna fila i Excel: Klikk deg nedover til du finn Sogn og Fjordane. Marker området som vist på den neste sida. Kopier og lim inn i eit nytt rekneark. VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

9 9 Me kan no ta differansen mellom folketalet i 1993 og 2001 og dette er vist for Flora nedanfor: Kopier nedover for dei andre kommunane. Skilnaden i folketalet for kommunane kan ordnast i stigande rekkefølgje med bruk av Data/Sorter og vel den kolonna ein skal sortera etter, i dette tilfellet kolonne D: VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

10 10 Du har no fått eit talmateriale som kan brukast til å analysera folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane: 1432 Førde Flora Sogndal Stryn Fjaler Naustdal Eid Jølster Hornindal Lærdal Leikanger Vågsøy Gulen Balestrand Aurland Askvoll Hyllestad VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

11 Gaular Vik Selje Solund Luster Gloppen Høyanger Bremanger Årdal FUNKSJONAR PÅ REKNEARKET Som elev har du arbeidt med Pytagoras setning: Me skal no laga ein reknearkmodell for utrekning av hypotenusen når katetane er kjende. Funksjonen ROT returnerer kvadratrota til talet. Reknearkmodellen for dette vert vist på den neste sida: VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

12 VEDLEGG 1: Innføring i rekneark 12

13 13 1. STOLPEDIAGRAM Me skal laga eit stolpediagram for elevtalet på ein ungdomsskule som vist nedanfor. Talmaterialet er markert i b2:c5. Klikk på diagramvegvisaren (ring). Vel stolpediagram som vist nedanfor: : Etterpå vel du som vist nedanfor: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

14 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 14

15 15 Resultatet av handlingane vert: Talet på elevar Talet på elevar Sektordiagram Me skal no laga eit sektordiagram med det same talmaterialet som for stolpediagrammet. Du kan då markera talmaterialet og du vel no dei fire stega i diagramvegvisaren som vist : VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

16 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 16

17 17 Resultatet av handlingane vert: Talet på elevar VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

18 18 3 FORMATERING AV REKNEARK Me skal no forandra på presentasjonen av eit diagram og brukar stolpediagrammet som vart laga i 2.1 Talet på elevar Talet på elevar Legg musepeikaren inn i diagrammet og venstreklikk. Då har du merka diagrammet og dette vert vist med dei åtte ankerpunkta: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

19 19 Du dobbelklikkar og får dialogboksen som vist nedanfor. Me skal no setja inn eit bilete som bakgrunn i diagrammet. Me vel då fylleffekter. Hald fram som vist nedanfor: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

20 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 20

21 21 Resultatet av handlingane er vist på den neste sida. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

22 22 Talet på elevar Talet på elevar Du har no fått eit bakgrunnsbilete for diagrammet. Du kan no markera teikneområdet ved å leggja musepeikaren inn i området og venstreklikka. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

23 23 Du får fram same dialogboksen og du kan gjera dei vala du vil. Vel fylleffekter. Prøv deg litt fram med å velja på denne menyen: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

24 24 Til slutt ønskjer du gjera noko med søylene i diagrammet. Legg musepeikaren inn i ei av søylene og venstreklikk: Du kan no dobbelklikka og gjera dei endringane du vil. Ønskjer du gjera noko berre med ei søyle må du markera den søyla du ønskjer gjera endringar i. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

25 25 4. Grafar i excel I dette dømet skal me sjå på arealet til ein sirkel når radius er 1, 2, cm. Hovudmomenta vil då vera: 1. Laga ein reknearkmodell 2. Kopiera formlar 3. Presentera talmaterialet med grafikk Me lagar ein reknearkmodell med to kolonner. Arealet til ein sirkel er gitt med formelen πr 2. π er eit irrasjonalt tal og vert gitt som ein funksjon i rekneark PI(). Me skriv så a2+1 i a3 for å skriva tala 1-20 på ein rask måte. Etterpå kopierer me formlane i a3 og b2 slik at arealet til ein sirkel med radius på 1 20 cm vert utrekna. Me markerer området som er grunnlaget for teikninga me skal laga. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

26 26 Me vel punktdiagram (som er det enklaste): VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

27 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 27

28 28 Reultatet vert slik: areal 1400, , ,00 800,00 600,00 areal 400,00 200,00 0, Me skal no laga eit linjediagram med utgangspunkt i dei gitte punkta. Me vel som vist nedanfor: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

29 29 Her må me passa på å ta vekk grafen for radius (innringa). Me vel då serie og fjernar det me ønskjer som vist på den neste sida: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

30 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 30

31 31 Kategoriaksen vert markert ved å setja skrivemerket i feltet som vist nedanfor. Etterpå dreg du området a1:a20. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

32 32 Resultatet vert: areal 1200, ,00 800,00 600,00 areal 400,00 200,00 0,00 radius Du kan gjera endringar i grafen: Verdiakse Kategoriakse Tegneområde Du må då leggja musepeikaren i det aktuelle området for og venstreklikka. Etterpå dobbelklikkar du og gjer dei endringane du ønskjer. På den neste sida er det gitt ei skjematisk framstilling av korleis du kan merka dei områda du ønskjer å endra. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

33 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 33

34 34 5. WORD/POWERPOINT Me vil setja linjediagrammet for arealet til ein sirkel inn i eit dokument i Word. Me må merka diagrammet: Me kopierer diagrammet med hurtigtast : ctrl + c Du opnar Word og limer inn diagrammet der du ønskjer med hurtigtast: ctrl + v Tilsvarande kan du setja inn diagrammet i ein presentasjon i PowerPoint. PowerPoint har ferdige malar som er laga for diagram. Du kan då velja denne: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

35 35 Etter å ha skrive teksten Arealet til ein sirkel, venstreklikkar du i ruta for diagram. Lim inn (ctrl + v) det diagrammet du har på utklyppslista. Resultatet vert slik: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

36 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 36

37 37 HELTALL ALTERNATIV TIL TILFELDIGMELLOM TILFELDIG BRUK AV MATEMATIKK Kopier formelen i a1 så mange gonger du ønskjer. VEDLEGG 3: Alternativ til tilfeldigmellom

38 38 BRUK AV ANTAL.HVIS Kopier frå Internett (http://www.hisf.no/alu/matematikk/meny/paalegg.htm) og lim inn i Excel: ost ost leverpostei sild leverpostei leverpostei pølse pølse pølse sild leverpostei sild ost sild ost sild leverpostei sild leverpostei ost pølse kaviar pølse ost sild sild ost ost ost sild leverpostei kaviar sild sild pølse pølse sild leverpostei ost ost kaviar ost sild leverpostei pølse leverpostei leverpostei pølse kaviar ost leverpostei kaviar leverpostei pølse Datamaskina kan hjelpa deg med å laga ein frekvenstabell: Du brukar då ANTAL.HVIS og funksjonsvegvisaren: Alternativt kunne du skrive dette direkte: VEDLEGG 4

39 VEDLEGG 4 39

40 40 PRODUKTET MELLOM TALA PÅ TO TERNINGAR Produkt Tal gonger VEDLEGG 5

41 41 OPPGÅVELØYSING I EXCEL FOR 10A VED SELJE SKULE Som del av samarbeidet mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane (førstelektor Jon Henjum) og Selje skule (rådgjevar Wenche Bosnes og rektor Ole Bosnes) skal elevane arbeida med oppgåveløysing i Excel. Elevane har fått utdelt eit hefte med 28 oppgåver som er laga av Læringssenteret. Desse oppgåvene viser kva elevane kan verta prøvde i ved den skriftlege avgangsprøva i matematikk. I tillegg skal elevane løysa ei oppgåve som inneheld ANTAL.HVIS. Elevane vart kjende med denne funksjonen i ein time eg hadde med elevane. Elevane skal velja seg tre oppåver av desse oppgåvene i oppgåvesettet: Oppgåve 3 Oppgåve 6 Oppgåve 7 Oppgåve 11 Oppgåve 12 Ei oppgåve i ANTAL.HVIS To og to elevar samarbeider og sender løysingane til : Oppgåvene skal leggjast som vedlegg og fila skal heita oppgåve3 om de løyser oppgåve 3. Det skal vera eitt vedlegg for kvar oppgåve. Tidsfrist for innsending av e-post: Fredag klokka Samtaletimar vert måndag i tidsrommet 16:00 19:00. Det vert avsett 15 minuttar telefonsamtale til to samarbeidane elevar etter ein oppsett plan. I samtalen må eleven ha tilgang til oppgåvene. Det innsende arbeidet er grunnlaget for samtalen med meg. Selje 25. februar 2004 Jon Henjum VEDLEGG 6

42 VEDLEGG 6 42

43 VEDLEGG 6 43

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet GeoGebra 3.0 for mellomtrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhald: Innhald:... 2 Kva er GeoGebra?...3 Kvar kan eg få tak i dette programmet?...3 Korleis kjem eg i gong med å bruke programmet?...4 Å hente og legge

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Evaluering av NynorskPluss

Evaluering av NynorskPluss Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 3/2004 Evaluering av NynorskPluss Sandra Marsh, Knut Atle Skjær Øyvind H. Larsen, Svein Ølnes og Astrid

Detaljer

GeoGebra eit matematisk kinderegg

GeoGebra eit matematisk kinderegg GeoGebra eit matematisk kinderegg Barnetrinnet Innhald: Kva er eit matematisk kinderegg? s. 1 Litt om GeoGebra s. 1 Kompetansemål i LK-06 som passar for GeoGebra s. 2 Oppgåve 1. Plassering av koordinatar

Detaljer

Om reflektert og ureflektert moromatematikk

Om reflektert og ureflektert moromatematikk Noen ganger skjer det et kupp, et hyggelig og positivt kupp. Et slikt kupp har redaksjonen for TANGENTEN vært vitne til da vi skulle lage dette heftet i TANGENTEN. Lesere og bidragsytere har overtatt.

Detaljer

Tradisjon og fornying

Tradisjon og fornying Arbeidsrapport nr. 185 Thorstein Vasset Tradisjon og fornying Nye samarbeids- og organisasjonsformer i praksisopplæringa i Kunst og handverk HØGSKULE GRUNNSKULE PRAKSIS VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Hvor i all verden? Helge Jellestad

Hvor i all verden? Helge Jellestad «Lengdegrader og brede grader er noen streker som går på kryss og tvers rundt jorden. De er parallallallelle og møtes ved nordpolen. Hvis vi ikke har dem vet vi ikke hvor vi er.» Dette sitatet fra Stompa

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord Vestlandsforsking-rapport nr. 14/2012 Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord - Evaluering av elektronisk verktøy til kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre i Nordfjordskulane Øyvind Heimset

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 8 Kom i gang med Base Lag ein innebygd flat database Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer