1.1 Kva er eit rekneark 1.2 Kopiering av formlar 1.3 Rekneark som verktøy 1.4 Funksjonar på reknearket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1 Kva er eit rekneark 1.2 Kopiering av formlar 1.3 Rekneark som verktøy 1.4 Funksjonar på reknearket"

Transkript

1 1 SELJE SKULE GJENNOMFØRING Våren 2002 var eg på praksisbesøk til Wenche Bosnes i klasse 8A ved Selje skule. Ho var vidareutdanningsstudent på IKT for lærarar arrangert av Høgskulen i Sogn og Fjordane. Tema for praksisbesøket var presentasjonar på PowerPoint og enkel bruk av EXCEL. Eg vart imponert over arbeida til elevane og satsinga på ikt ved Selje skule. Det vart difor naturleg for meg å bruka denne skulen som samarbeidspartnar i Skuleretta vidareutdanning som er eit delprosjekt i Utvida læringsplattform med ikt i skuleverket i Sogn og Fjordane. Framdrifta i prosjektet var slik: Juni 03 Møte med Wenche Bosnes (rådgjevar) og Ole Bosnes (rektor). Begge er faglærarar i matematikk og ønskte eit samarbeid om bruk av EXCEL med utgangspunkt i 10. klasse. Grunngjevinga var eit ønskje om integrering av rekneark i matematikk og at elevane ved ein eventuell eksamen skulle bruka rekneark. Dette arbeidet skulle verta utgangspunktet for den vidare satsinga ved skulen. Rektor var oppteken av at arbeidet skulle få konsekvensar for andre klassar enn 10. klasse ved skulen. Med dette utgangspunktet skulle eg førebu ei innføring i bruk av rekneark og laga eit notat til neste møte. Oktober 03 Drøftingar og gjennomføring av innføring i rekneark. Eg brukte VEDLEGG 1 som drøftingsgrunnlag. Wenche Bosnes var oppteken av at elevane skulle få kjensle av å lukkast i bruk av rekneark. Innhaldet i innføringa var: 1.1 Kva er eit rekneark 1.2 Kopiering av formlar 1.3 Rekneark som verktøy 1.4 Funksjonar på reknearket Wenche Bosnes meinte at kap 1.1, 1.2 og 1.4 var tenlege, men stilte spørsmål om vanskegraden i 1.3. Vidare meinte ho det var naudsynt med ei kokebok i bruk av grafikk. Konklusjonen vart at eg skulle undervisa i 1.1, 1.2 og 1.4. Etterpå skulle elevane få eit kurs i grafikk og eventuelt gjennomføra 1.3 til slutt. Til denne undervisninga fekk elevane eit kopihefte med innhald frå VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 UTDRAG Innføring i rekneark Rekneark og grafikk Skriftserien xxx Undervisningsøkta på tre timar vart gitt av meg saman med Wenche Bosnes. Eg vart kontakta av rektor som ønskte at klasse 10B skulle få det same tilbodet. Det same opplegget vart utført i klasse 10B saman med faglærar John Eltvik. RAPPORT FRÅ SELJE SKULE

2 2 Februar 04 Frå faglærar er det ønskje om rekneark og statistikk då ho ønskte å få nok omeir erfaring på dette området.eg viste bruken av ANTAL.HVIS til å laga frekvenstabellar. I simulering av terningkast hadde me ikkje tilgang til TILFELDIGMELLOM(), men brukte funksjonen TILFELDIG(). Det faglege innhaldet for totimarsøkta var: VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5 VEDLEGG 6 Alternativ til TILFELDIGMELLOM Bruk av ANTAL.HVIS Produktet mellom tala på to terningar Oppgåveløysing Som lærar i ei avgangsklasse er det naturleg at Wenche Bosnes ønskjer at elevane er godt førebudde til ei avgangsprøve i matematikk med krav om bruk av rekneark. Eg kopierte difor eksempeloppgåvene frå læringssenteret til eit elevhefte. Med utgangspunkt i dette heftet løyste elevane eit utvalg av oppgåvene, sendte dei til meg som e-post og fekk tilbakemelding i ein telefonsamtale. Eg har erfaring frå denne arbeidsforma som effektiv frå desentralisert undervisning av lærarstudentar. Eg laga ei nettside som skulle støtta undervisninga. Elevane var delvis kjende med denne arbeidsforma i KRL. Det var rektor Ole Bosnes som kom med dette utspelet. Trond Sætren er lærar ved Selje skule og tek vidareutdanning i Matematikk 3 ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det vert avgjort at praksis til Trond Sætren skulle byggja på samarbeidet mellom Jon Henjum og Wenche Bosnes. Sætren ga difor elevane i 7. klasse ei innføring i rekneark med Wenche Bosnes som øvingslærar. KOMMENTARAR I vidareutdanningskurset IKT for lærarar fekk studentane ei innføring i rekneark som hjelpemiddel i matematikkundervisninga. Til vanleg stoppar kontakten mellom lærar og student etter at kurset er ferdig. Det er heller ikkje garanti for at læraren brukar meir rekneark i undervisninga etter ei innføring på eit vidareutdanningskurs. Med kjennskapen til dei to læraranene frå Selje skule var eg likevel overtydd om at dei ville auka bruken av rekneark etter kurset var avslutta. Med ei aktiv deltaking frå meg i undervininga, ville dette vonleg auka kvaliteten i undervisninga både på Selje skule og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Begge studentane var i leiargruppa ved skulen og var difor opptekne av at bruk av rekneark for elevane ikkje var avhengig av kva lærar dei hadde. Det var eit klart mål at rekneark ikkje skulle veljast bort. Med klare signal frå læringssenteret om bruk av rekneark i avgangsprøva vart dette enno meir aktuelt. Som lærar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har eg gitt undervisning i bruk av rekneark sidan Undervisninga til studentane tok utgangspunkt i kompendium og noko av målet for arbeidet ved Selje skule var eg at eg skulle laga eit hefte for elevane. I løpet av prosjektet endra eg oppfattinga til at elevane måtte få ei kort innføring i bruk av rekneark og ellers måtte bruk av reknearket koplast til den samanhengen elevane arbeidde i. På samlinga i oktober 03 vart det gitt ei innføring til elevane, medan samlinga i februar 04 tok utgangspunkt i sannsysnrekning. RAPPORT FRÅ SELJE SKULE

3 3 Undervisninga var grundig førebudd og med to lærarar på 20 elevar fungerte undervisninga godt. Elevane var erfarne i bruk av datamaskin og det var få problem i den praktiske gjennomføringa. Elevane arbeidde to og to saman. Dette er ei god arbeidsform som kan skapa rom for diskusjonar elevane mellom. I VEDLEGG 1 møter elevane prinsippet for eit rekneark i eit døme som matematisk ikkje er for vanskeleg: 1.1 Kva er eit rekneark? Elevane møter omgrepa tekst,tal,formlar,funksjonar,celle,rad, kolonne 1.2 Kopiering av formlar Elevane møter kopiering av formlar som klart viser effektiviteten i bruk av rekneark 1.3 Oppgåva er utfordrande, men elevane hadde lite problem med gjennomføringa. Elevane henta eit talmateriale frå som er aktuelt for Sogn og Fjordane. Sluttresultatet viser at industrikommunane har nedgang i folketal, medan kommunane i bygdesentra får auka folketal. Excel er eit godt hjelpemiddel til å visa denne samanhengen og eleven sparar mykje tid på å sleppa å skriva store talmengder inn i eit rekneark. Dømet illustrerer bruk av matematikk og rekneark som hjelpemiddel i samfunnsfag. 1.4 Elevane møter ein reknearkmodell for Pytagoras setning I VEDLEGG 2 møter elevane ei kokebok i bruk av grafikk. Vedlegget inneheld skjermbilete som viser grafikk. Dette fungerte godt og dei raskaste elevane brukte om lag 15 minutt på heile øvinga, medan dei seinaste elevane brukte om lag 35 minuttar. Eg har i ettertid brukt vedlegg 2 som eit kompendium som me kan bruka i undervisninga av studentar med liten bakgrunn i Excel. Ved Selje skule vart det bestemt at dette skulle verta eit fast innslag i undervisninga og at det skulle brukast som eit læremiddel og at det måtte koma på eit tidlegare tidpunkt enn 10. klasse. Konklusjonen på økta i oktober03: VEDLEGG 1 og VEDLEGG 2 kan brukast som læremiddel i eit innføringskurs i rekneark. Tidpunktet kan flyttast til eit tidlegare klassesteg. VEDLEGG 2 kan brukast som eit læremiddel for studentar med liten bakgrunn i bruk av EXCEL 10B ved Selje skule får det same tilbodet som 10A og lettar arbeidet til læraren i denne klassa På økta i februar tok me utgangspunkt i matematikk (sannsynsrekning/statistikk) og viste korleis funskjonane ANTAL.HVIS og TILFELDIGMELLOM kan heva kvaliteten i undervisninga. Desse funksjonane bør presenterast for elevane når dei arbeider med sannsynsrekning og ikkje i eit eige reknearkkurs. RAPPORT FRÅ SELJE SKULE

4 4 Som støtte for ein diskusjon om bruk av desse funksjonane laga eg ei nettside om simulering av store tal lov: RAPPORT FRÅ SELJE SKULE

5 5 KAPITTEL 1 INNFØRING 1.1 KVA ER EIT REKNEARK? Nedanfor ser du ein reknearkmodell for utrekning av prisen på CD-ar. Me skal bruka denne reknearkmodellen som innføring i rekneark. Det er fleire typar rekneark i bruk. Reknearket nedanfor er Microsoft Excel Skjermbiletet vil variera etter kva versjon av Excel som vert brukt. I reknearket kan du mellom anna skriva : Tekst Tal Formlar Funksjonar VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

6 6 Bruk biletet nedanfor til innleiande samtale om rekneark: Skriv inn i reknearket som vist nedanfor: Prøv å endra stykkprisen og talet på CD-ar. Du ser då at reknearket vert justert. Innhaldet i cella d7 er gitt med formelen: =D4+D5+D6 Du må alltid setja teiknet = framfor ein formel. Du kan erstatta formelen =D4+D5+D6 med å bruka summerfunksjonen: =SUMMER(d4:d6) Prøv summerfunksjonen. VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

7 7 1.2 KOPIERING AV FORMLAR Kopiering av formlar er nyttig når du skal gjera fleire utrekningar. Me kan visa dette med å laga ein oversikt på prisen for 1-20 CD-ar. Me reknar at stykkprisen er 198 kr. Skriv inn i reknearket: Me skal no kopiera formelen i a5 nedover. Flytt markøren til a5. Flytt markøren til du får ein kross nede i den vesle ruta i a5: Hald så venstre musetast nede og dra til a23. Tilsvarande flytter du markøren til b4 og kopier formelen til b23. Resultatet vert slik: Dette er døme på ein klikk og dra teknikk. VEDLEGG 1: Innføring i rekneark Talet på CD-ar Pris

8 8 1.3 REKNEARK SOM VERKTØY Rekneark er ein nyttig reidskap i bruk av matematikk. Folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane frå 1993 til 2001 fortel noko om utviklinga innan fylket. Me hentar data frå Statistisk Årbok på og vel emne 52 som vist nedanfor: Dette er ikkje ei fil som høver for Excel, men ved å klikka på ikonet øverst til høgre kan du opna fila i Excel: Klikk deg nedover til du finn Sogn og Fjordane. Marker området som vist på den neste sida. Kopier og lim inn i eit nytt rekneark. VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

9 9 Me kan no ta differansen mellom folketalet i 1993 og 2001 og dette er vist for Flora nedanfor: Kopier nedover for dei andre kommunane. Skilnaden i folketalet for kommunane kan ordnast i stigande rekkefølgje med bruk av Data/Sorter og vel den kolonna ein skal sortera etter, i dette tilfellet kolonne D: VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

10 10 Du har no fått eit talmateriale som kan brukast til å analysera folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane: 1432 Førde Flora Sogndal Stryn Fjaler Naustdal Eid Jølster Hornindal Lærdal Leikanger Vågsøy Gulen Balestrand Aurland Askvoll Hyllestad VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

11 Gaular Vik Selje Solund Luster Gloppen Høyanger Bremanger Årdal FUNKSJONAR PÅ REKNEARKET Som elev har du arbeidt med Pytagoras setning: Me skal no laga ein reknearkmodell for utrekning av hypotenusen når katetane er kjende. Funksjonen ROT returnerer kvadratrota til talet. Reknearkmodellen for dette vert vist på den neste sida: VEDLEGG 1: Innføring i rekneark

12 VEDLEGG 1: Innføring i rekneark 12

13 13 1. STOLPEDIAGRAM Me skal laga eit stolpediagram for elevtalet på ein ungdomsskule som vist nedanfor. Talmaterialet er markert i b2:c5. Klikk på diagramvegvisaren (ring). Vel stolpediagram som vist nedanfor: : Etterpå vel du som vist nedanfor: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

14 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 14

15 15 Resultatet av handlingane vert: Talet på elevar Talet på elevar Sektordiagram Me skal no laga eit sektordiagram med det same talmaterialet som for stolpediagrammet. Du kan då markera talmaterialet og du vel no dei fire stega i diagramvegvisaren som vist : VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

16 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 16

17 17 Resultatet av handlingane vert: Talet på elevar VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

18 18 3 FORMATERING AV REKNEARK Me skal no forandra på presentasjonen av eit diagram og brukar stolpediagrammet som vart laga i 2.1 Talet på elevar Talet på elevar Legg musepeikaren inn i diagrammet og venstreklikk. Då har du merka diagrammet og dette vert vist med dei åtte ankerpunkta: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

19 19 Du dobbelklikkar og får dialogboksen som vist nedanfor. Me skal no setja inn eit bilete som bakgrunn i diagrammet. Me vel då fylleffekter. Hald fram som vist nedanfor: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

20 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 20

21 21 Resultatet av handlingane er vist på den neste sida. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

22 22 Talet på elevar Talet på elevar Du har no fått eit bakgrunnsbilete for diagrammet. Du kan no markera teikneområdet ved å leggja musepeikaren inn i området og venstreklikka. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

23 23 Du får fram same dialogboksen og du kan gjera dei vala du vil. Vel fylleffekter. Prøv deg litt fram med å velja på denne menyen: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

24 24 Til slutt ønskjer du gjera noko med søylene i diagrammet. Legg musepeikaren inn i ei av søylene og venstreklikk: Du kan no dobbelklikka og gjera dei endringane du vil. Ønskjer du gjera noko berre med ei søyle må du markera den søyla du ønskjer gjera endringar i. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

25 25 4. Grafar i excel I dette dømet skal me sjå på arealet til ein sirkel når radius er 1, 2, cm. Hovudmomenta vil då vera: 1. Laga ein reknearkmodell 2. Kopiera formlar 3. Presentera talmaterialet med grafikk Me lagar ein reknearkmodell med to kolonner. Arealet til ein sirkel er gitt med formelen πr 2. π er eit irrasjonalt tal og vert gitt som ein funksjon i rekneark PI(). Me skriv så a2+1 i a3 for å skriva tala 1-20 på ein rask måte. Etterpå kopierer me formlane i a3 og b2 slik at arealet til ein sirkel med radius på 1 20 cm vert utrekna. Me markerer området som er grunnlaget for teikninga me skal laga. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

26 26 Me vel punktdiagram (som er det enklaste): VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

27 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 27

28 28 Reultatet vert slik: areal 1400, , ,00 800,00 600,00 areal 400,00 200,00 0, Me skal no laga eit linjediagram med utgangspunkt i dei gitte punkta. Me vel som vist nedanfor: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

29 29 Her må me passa på å ta vekk grafen for radius (innringa). Me vel då serie og fjernar det me ønskjer som vist på den neste sida: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

30 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 30

31 31 Kategoriaksen vert markert ved å setja skrivemerket i feltet som vist nedanfor. Etterpå dreg du området a1:a20. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

32 32 Resultatet vert: areal 1200, ,00 800,00 600,00 areal 400,00 200,00 0,00 radius Du kan gjera endringar i grafen: Verdiakse Kategoriakse Tegneområde Du må då leggja musepeikaren i det aktuelle området for og venstreklikka. Etterpå dobbelklikkar du og gjer dei endringane du ønskjer. På den neste sida er det gitt ei skjematisk framstilling av korleis du kan merka dei områda du ønskjer å endra. VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

33 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 33

34 34 5. WORD/POWERPOINT Me vil setja linjediagrammet for arealet til ein sirkel inn i eit dokument i Word. Me må merka diagrammet: Me kopierer diagrammet med hurtigtast : ctrl + c Du opnar Word og limer inn diagrammet der du ønskjer med hurtigtast: ctrl + v Tilsvarande kan du setja inn diagrammet i ein presentasjon i PowerPoint. PowerPoint har ferdige malar som er laga for diagram. Du kan då velja denne: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

35 35 Etter å ha skrive teksten Arealet til ein sirkel, venstreklikkar du i ruta for diagram. Lim inn (ctrl + v) det diagrammet du har på utklyppslista. Resultatet vert slik: VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk

36 VEDLEGG 2: Rekneark og grafikk 36

37 37 HELTALL ALTERNATIV TIL TILFELDIGMELLOM TILFELDIG BRUK AV MATEMATIKK Kopier formelen i a1 så mange gonger du ønskjer. VEDLEGG 3: Alternativ til tilfeldigmellom

38 38 BRUK AV ANTAL.HVIS Kopier frå Internett (http://www.hisf.no/alu/matematikk/meny/paalegg.htm) og lim inn i Excel: ost ost leverpostei sild leverpostei leverpostei pølse pølse pølse sild leverpostei sild ost sild ost sild leverpostei sild leverpostei ost pølse kaviar pølse ost sild sild ost ost ost sild leverpostei kaviar sild sild pølse pølse sild leverpostei ost ost kaviar ost sild leverpostei pølse leverpostei leverpostei pølse kaviar ost leverpostei kaviar leverpostei pølse Datamaskina kan hjelpa deg med å laga ein frekvenstabell: Du brukar då ANTAL.HVIS og funksjonsvegvisaren: Alternativt kunne du skrive dette direkte: VEDLEGG 4

39 VEDLEGG 4 39

40 40 PRODUKTET MELLOM TALA PÅ TO TERNINGAR Produkt Tal gonger VEDLEGG 5

41 41 OPPGÅVELØYSING I EXCEL FOR 10A VED SELJE SKULE Som del av samarbeidet mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane (førstelektor Jon Henjum) og Selje skule (rådgjevar Wenche Bosnes og rektor Ole Bosnes) skal elevane arbeida med oppgåveløysing i Excel. Elevane har fått utdelt eit hefte med 28 oppgåver som er laga av Læringssenteret. Desse oppgåvene viser kva elevane kan verta prøvde i ved den skriftlege avgangsprøva i matematikk. I tillegg skal elevane løysa ei oppgåve som inneheld ANTAL.HVIS. Elevane vart kjende med denne funksjonen i ein time eg hadde med elevane. Elevane skal velja seg tre oppåver av desse oppgåvene i oppgåvesettet: Oppgåve 3 Oppgåve 6 Oppgåve 7 Oppgåve 11 Oppgåve 12 Ei oppgåve i ANTAL.HVIS To og to elevar samarbeider og sender løysingane til : Oppgåvene skal leggjast som vedlegg og fila skal heita oppgåve3 om de løyser oppgåve 3. Det skal vera eitt vedlegg for kvar oppgåve. Tidsfrist for innsending av e-post: Fredag klokka Samtaletimar vert måndag i tidsrommet 16:00 19:00. Det vert avsett 15 minuttar telefonsamtale til to samarbeidane elevar etter ein oppsett plan. I samtalen må eleven ha tilgang til oppgåvene. Det innsende arbeidet er grunnlaget for samtalen med meg. Selje 25. februar 2004 Jon Henjum VEDLEGG 6

42 VEDLEGG 6 42

43 VEDLEGG 6 43

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Bilete og figurar i Word

Bilete og figurar i Word Bilete og figurar i Word av Kjell Skjeldestad Ofte har me behov for å setje inn ulike illustrasjonar i teksten vår. Det kan vere bilete, teikningar, diagram osv. Me skal sjå på nokre av dei mulegheitene

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Statistikk Kommentarar til bruken av ehandel 25 kommunar på ehandel i Sogn og Fjordane Visma som felles plattform Rådgjevar på ehandel i SFFI Statistikk ehandel

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER

UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER I prosjektideen står det skrive: Dette prosjektet vil setja fokus på oppvekstsentra og samanheng og progresjon i aktiviteten frå barnehage over i skulen og vidare i grunnskuletida

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Klare mål hyppig rettleiing

Klare mål hyppig rettleiing Klare mål hyppig rettleiing Tilbakemelding og framovermelding Mål del 1 Elevane kan omarbeida ein hypertekst slik at dei kan lesa og forstå. Elevane kan følgja ein instruksjon og laga plakat. Gjer Utført

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Oppgåver til side 130 Oppgåve B Kommenter forholdet mellom omgrep. a) Morfem, leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Brukarrettleiing (v. 1.5) i OpenOffice.org v. 2.0.1. Brukarrettleiing. Kvam herad. 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36

Brukarrettleiing (v. 1.5) i OpenOffice.org v. 2.0.1. Brukarrettleiing. Kvam herad. 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36 Brukarrettleiing Kvam herad 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36 1 Forord Denne brukarrettleiinga tek for seg programme i OpenOffice.org 2.0.1 OpenOffice.org (heretter forkorta til OpenOffice) er

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

Store dokument i Word

Store dokument i Word Store dokument i Word versjon 2007 av Kjell Skjeldestad Hjelp til betre organisering av skrivearbeidet august 2009 Ved skriving av store dokument er det viktig å få god oversikt over dei ulike delane av

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp

Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp 1. Bakgrunn Gjennom prosjektet med innføring av ehandel ser ein behovet for eit sterkare og betre forankra SFFI. Innføringa av ehandel er eit felles prosjekt for

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Opprydding i mapper og filer

Opprydding i mapper og filer Opprydding i mapper og filer Office 2013/2016 1. Filer og mapper Ei fil inneheld informasjon, for eksempel tekst, bilde eller musikk. På datamaskina kan du vise filene som ikon, og kjenne att ei filtype

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt Rapport for spørreundersøkelse: Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø Generert: 2010-02-01 10:31:01 1. Kva kommune høyrer du til? Askvoll 1 5,9 % Aurland

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Installasjonsrettleiing

Installasjonsrettleiing Installasjonsrettleiing Legg mappa «RomRes» på server. Mappa «RomRes» skal innehalda filene: RomRes.exe Timer_RomRes.exe RomRes.exe er reservasjonsprogrammet. Timer_RomRes.exe er eit program som vert køyrt

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Instruks for munnleg eksamen for lærar Frå forskrift til opplæringslova 3-18. Lokalt gitt eksamen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar.

Detaljer

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT.

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Dei etterfylgjande reknearka viser modellar for driftsutgiftene til eit nytt PPT kontor for deltakande kommunar i Indre Sogn. Modellane tek utgangspunkt

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Førde kommune www.forde.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer