INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Configurator v2.*.*

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Configurator v2.*.*"

Transkript

1 INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK

2 Installeringsog driftshåndbok Innhold Side 1. Definisjoner 1. Definisjoner Betydning av advarsler og symboler Betydningen av termer Generelle sikkerhetshensyn Innføring Generell informasjon Funksjoner uten tilkobling til enheten (frakoblet) Funksjoner under tilkobling til en enhet Historikk... 2 Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter ("Heating\01\")... 3 Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma Hybrid og Groundsource ("Heating\02\")... 5 Sammendrag av funksjonene for VRV IV utendørsenheter ("Air Conditioning\01\") Minimumskrav Tilkoblingskabel PC-krav Programvareinstallering Koble EKPCCAB* USB-kabelen til enheten Fremgangsmåte ved betjening Første gangs oppstart av Daikin Configurator Oversikt over Daikin Configurator-skjermbildet (eksempel for oppvarming) Hurtigguide for oppretting og opplasting av innstillingsfil Hurtigguide for nedlasting av en innstillingsfil og kopiering av den til en annen enhet Detaljer om drift Applikasjonskategori/autooppdagingsvalg Velg apparat Opprette/redigere innstillinger (frakoblet) Laste språk og innstillinger opp/ned Feilsøking Manuell installering av EKPCCAB*-driver Avinstallere Daikin Configurator Takk for at du kjøpte dette Daikin-produktet. Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene. LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR INSTALLE- RINGEN BEGYNNER. DE VIL FORTELLE DEG HVORDAN DU INSTALLERER OG BRUKER DAIKIN CONFIGURATOR RIKTIG. OPPBEVAR DENNE HÅNDBOKEN PÅ ET LETT TILGJENGELIG STED FOR FREMTIDIG REFERANSE. DETTE ER ET ALTERNATIV SOM SKAL BRUKES I KOMBINASJON MED DAIKIN-ENHETER. DU FINNER INSTALLERINGS- OG DRIFTSINSTRUKSJONER I ENHETENES INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Denne enheten er ikke ment brukt av personer, inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet. ADVARSEL Før du bruker Daikin Configurator, må du sørge for at installasjonen gjennomføres på riktig måte av en installatør. Kontakt installatøren for å få råd og informasjon hvis du er usikker på hvordan enheten skal brukes Betydning av advarsler og symboler Advarslene i denne håndboken er klassifisert i henhold til alvorsgrad og sannsynligheten for forekomst. FARE Angir en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL Angir en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. LIVSFARE Angir en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. Det kan også brukes til å advare mot usikre arbeidsrutiner. MERKNAD Angir situasjoner som kan føre til uhell som bare fører til skade på utstyr eller eiendom. Dette symbolet identifiserer nyttige tips eller tilleggsinformasjon. Noen typer fare representeres av spesielle symboler: Elektrisk støt. Fare for forbrenninger og skålding Betydningen av termer Installeringshåndbok: Instruksjonshåndbok for et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer og vedlikeholder det. Driftshåndbok: Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer bruken. Forhandler: Salgsdistributør for produkter ifølge emnet for denne håndboken. Installatør: Teknisk kvalifisert person som er kvalifisert til å installere produktene som beskrives i denne håndboken. Bruker: Person som eier produktet og/eller bruker det. 1

3 Tilbehør: Utstyr som leveres med enheten og som må installeres i henhold til instruksjoner i dokumentasjonen. Tilleggsutstyr: Utstyr som valgfritt kan kombineres med produktene som beskrives i denne håndboken Generell informasjon Denne håndboken beskriver Daikin Configurator v.2.*.* for konfigurering av følgende elementer: Daikin Altherma lavtemperatur Split-enhetene VRV IV-utendørsenheter. Se de neste sidene hvis du vil ha en oversikt over mulighetene. 2. Generelle sikkerhetshensyn Forholdsreglene angitt her er inndelt i følgende fire typer. De omfatter alle svært viktige temaer, så sørg for å følge dem nøye. FARE: ELEKTRISK STØT Slå av all strømforsyning før du fjerner servicepanelet på bryterboksen eller før du kobler til/fra eller tar på elektriske deler. Unngå berøre brytere med fuktige fingrer. Berøring av brytere med fuktige fingrer kan forårsake elektrisk støt. Slå av all aktuell strømforsyning før du berører elektriske deler. For å unngå elektrisk støt må du sørge for å koble fra strømforsyningen i 1 minutt eller mer før du utfører service på elektriske deler. Selv etter 1 minutt må du alltid måle spenningen på terminalene i hovedkretsens kondensatorer eller elektriske deler og, før du berører dem, sørge for at disse spenningene er 50 V DC eller mindre. Hvis servicepaneler blir fjernet, kan det være lett å komme borti strømførende deler. Forlat aldri enheten uten tilsyn under installering eller ved service når servicepanelet er fjernet. FARE: IKKE TA PÅ RØRDELER OG INNVENDIGE DELER Ikke ta på kjølerørene, vannrørene eller innvendige deler under og rett etter bruk. Røropplegget og interne deler kan være varme eller kalde avhengig av enhetens arbeidstilstand. Hendene kan få brann- eller frostskader hvis du tar på rørdeler eller innvendige deler. For å unngå skader må du la rørdelene og innvendige deler få tid til å vende tilbake til normal temperatur. Bruk vernehansker hvis du må ta på dem. 3. Innføring Daikin Configurator-programvaren er beregnet på bruk i kombinasjon med EKPCCAB* USB-kabelen. Den siste tilgjengelige Daikin Configurator-programvaren kan lastes ned fra webområdet: software-downloads/ Fordi funksjonaliteten til Daikin Configurator avhenger av en oppdatert intern database, må du sørge for å oppgradere til den siste Daikin Configurator-programvaren før du foretar en faktisk tilkobling til enheten Funksjoner uten tilkobling til enheten (frakoblet) Avhengig av det valgte elementet kan innstillingsfiler bli opprettet. For hver innstilling er en hjelpetekstbeskrivelse tilgjengelig. Beskrivelsen er tilgjengelig på forskjellige språk. Innstillingene kan eksporteres til en csv-fil (csv = commaseparated values, dvs. kommaatskilte verdier). Csv-filer kan åpnes i Microsoft Excel Funksjoner under tilkobling til en enhet Automatisk oppdagelse av enhetstype er mulig. Ved opplasting er det mulig å endre enhetens innstillinger og brukergrensesnittspråk (tilgjengeligheten avhenger av enhetstypen). Ved nedlasting er det mulig å laste ned innstillingene fra enheten og undersøke alle innstillinger på PC-skjermen. Disse innstillingene vil omfatte redigerbare og skrivebeskyttede innstillinger. Så snart innstillingene er lastet ned, er det mulig å kopiere de redigerbare innstillingene (de skrivebeskyttede innstillingene kopieres ikke) til en annen enhet (innen samme enhetstype) Historikk Installeringspakke Configurator_v msi kun for Daikin Altherma lavtemperatur Splitenheter se merknad Configurator_v2.0.0 (VRV IV only).msi Se merknad Configurator_v2.1.0.msi for Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter og VRV IV Configurator_v2.2.0.msi for Daikin Altherma of VRV IV (a) (b) Apparat: Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter Funksjon: endring av språket Ikke mulig Funksjon: endring av språket Funksjon: konfigurasjon av innstillingene Databaseendringer: La til nye kompatible enheter (Altherma Hybrid og Groundsource) (a) Omdøpte underkataloger (inkludert "Mine dokumenter"- underkataloger "Heating\EHVX- H_CA EHBX-H_CA" til "Heating\01") Små forbedringer (b) Apparat: VRV IVutendørsenheter Ikke mulig Funksjon: konfigurasjon av innstillingene Funksjon: konfigurasjon av innstillingene Databaseendringer: La til nye kompatible enheter: -VRVIV-Q - VRV-erstatning Omdøpte underkataloger (inkludert "Mine dokumenter"- underkataloger "Air Conditioning\RYYQ- TRYMQ-TRXYQ_T" til "Air Conditioning\01") Small improvements (b) Merk: Konfiguratoren er bare kompatibel med nyeste Altherma Hybrid- og Groundsource-programvare. Eldre programvareversjoner må oppdateres før konfiguratoren kan brukes. Merk: Innstillingsfiler (*.set + *.dwn) opprettet med tidligere konfiguratorversjoner kan bare lastes opp med Configurator v2.2.0 etter kun en åpning og lagring av filene i vinduet "Rediger innstilling". Merk: "Configurator_v msi" og "Configurator_v2.0.0 (bare VRV IV).msi" kan ikke installeres på samme PC. Installer en oppgradert Configurator_v2.1.0.msi når den blir tilgjengelig. 2

4 Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter ("Heating\01\") A. Modeller EHV(X/H)*CA* EHB(X/H)*CA* Brukergrensesnitt EKRUCAL1 er standard grensesnitt som følger med enheten. Som 2. valgfrie grensesnitt kan EKRUCAL1 eller EKRUCAL2 brukes. For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter vil språk og innstillinger lastes opp til begge brukergrensesnitt i tilfelle et oppsett med 2 brukergrensesnitt. Se "8.4. Laste språk og innstillinger opp/ned" på side 13 hvis du vil ha flere innstillinger. Disse språkene leveres med Daikin Configurator v.2.x.x-programvaren. B. Daikin Configurator-funksjoner Konfigurasjon av innstillingene. For hver innstilling er en hjelpetekstbeskrivelse tilgjengelig. Denne beskrivelsen er tilgjengelig på forskjellige språk. Tilgjengelige innstillinger: Meny Innstillinger på startskjermbildet (f.eks. ønsket temperatur,...) "1. Still klokke/ dato"-menyen Implementerte menyinnstillinger Nei Ja "2. Ferie"-menyen Nei "3. Stille modus"- innstilling Ja "4. Dm"-innstilling Nei "5. Velg tidsplaner"- menyen Ja "6. Informasjon"- menyen "7. Bruker- innstillinger"- menyen "A. Installeringsinnst."-menyen Nei Detaljer Ikke implementert: datoog klokkeslettinnstillinger. Implementert: sommertid og klokketype. Unntatt: innstilling for kontakt/helpdesk-nummer. Ja Inkluderer planleggingstidsbryter,... Ja Alle innstillinger er implementert, unntatt: - A.2.1.B Brukergrensesnittets plassering: ikke implementert. - A.7 Igangsetting-menyen: Alle undermenyer ikke implementert. Bare A.7.2 Angi tidsplaninnstillinger for uttørking er implementert. - A.8 Oversiktsinnstillinger-menyen: Alle innstillinger er implementert. Bare [A-xx] og [B-xx] utendørskoder er ikke implementert. Oppstartsveiviser for hurtigveiviser kan deaktiveres/aktiveres. Endring av språket i brukergrensesnittet. Brukergrensesnittene er allerede forhåndslastet med 6 språk: brukergrensesnitt EKRUCAL1 (leveres med enheten) brukergrensesnitt EKRUCAL2 Språk 1 English (fast) English (fast) Språk 2 Deutsch Português Språk 3 Français Türkçe Språk 4 Nederlands Svenska Språk 5 Español Norsk Språk 6 Italiano Čeština Språk 1 er fastsatt til English og kan bare oppgraderes til en ny versjon av English. Språk 2 til 6 kan endres ved hjelp av Daikin Configurator til et annet språk. Språk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Filnavn fw_wording_english_v1.00.bin fw_wording_german_v1.00.bin fw_wording_french_v1.00.bin fw_wording_dutch_v1.00.bin fw_wording_spanish_v1.00.bin fw_wording_italian_v1.00.bin fw_wording_portuguese_v1.00.bin fw_wording_turkish_v1.00.bin fw_wording_swedish_v1.00.bin fw_wording_norwegian_v1.00.bin fw_wording_czech_v1.00.bin fw_wording_greek_v1.00.bin fw_wording_russian_v1.00.bin fw_wording_danish_v1.00.bin fw_wording_finnish_v1.00.bin fw_wording_croatian_v1.00.bin fw_wording_hungarian_v1.00.bin fw_wording_polish_v1.00.bin fw_wording_romanian_v1.00.bin fw_wording_slovenian_v1.00.bin fw_wording_bulgarian_v1.00.bin fw_wording_slovak_v1.00.bin 3

5 C. Daikin Configurator-filer *.set-fil: innstillingsfil *.dwn-fil: nedlastet fil med innstillinger *.bin-fil: språkfil For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter 1 Enhetsavhengige innstillinger: *.set-filen inneholder 6 innstillinger som er enhetsavhengige. Verdiene må stemme overens med enhetstypen: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Når du lager en ny *.set-fil, vil disse innstillingene som standard "ignorert under opplasting ". Dette betyr at de nåværende enhetsavhengige innstillingene IKKE vil endres under opplasting. Konsekvens: Når du kopierer innstillingene til forskjellige enhetstyper, anbefales du å beholde valget "ignorert under opplasting " for disse enhetsavhengige innstillingene. Dette betyr at denne filen kan kopieres mellom forskjellige modeller. 2 Betingede innstillinger: *.set-filen inneholder også betingede innstillinger, for eksempel: [4-02]-verdien for betingelsen "*04/08*-modeller" [4-02]-verdien for betingelsen "*16*-modeller" [6-0E]-verdien for betingelsen "[E-07]=0" [6-0E]-verdien for betingelsen "[E-07]=1" Forskjellige verdier kan angis for forskjellige modeller, og begge verdier lastes opp til enheten. Avhengig av betingelsen vil den riktige verdien brukes og vises av enheten. Generelt anbefales du først å konfigurere innstillingene på "A. Installeringsinnst."-menyen. Innstillingene på andre menyer er synlige og avhenger ikke av innstillingen du foretok på "A. Installatørinnstillinger"-menyen. En *.dwn-fil vil inneholde alle innstillinger (medregnet enhetsavhengige innstillinger). Dette betyr at *.dwn-filen bare kan lastes opp til samme type enhet. I tilfelle innstillingene må kopieres til en annen enhetstype: 1 Åpne *.dwn-filen og lagre den som en *.set-fil. 2 Endre valget "angi under opplasting " til "ignorert under opplasting " i *.set-filen for de enhetsavhengige innstillingene. D. Koble Daikin Configurator til Daikin Altherma lavtemperatur Split-enhet Tilkobling av EKPCCAB* USB-kabelen til Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheten må skje via A1P. Koble EKPCCAB* USB-kabelen til den 5-pinners blå kontakten X10A. Koble den andre enden av EKPCCAB* USB-kabelen til USB-porten på PC-en. H JST X10A a USB a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Innendørsenhet d Enhetsgrensesnitt 1 e Enhetsgrensesnitt 2 (valgfritt) E. Brukergrensesnittvisning 1 Visning ved opptatt / nedlasting til/fra enheten. Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 Under opplasting/nedlasting vil fremdriftslinjen gå flere ganger fra tom tilstand til maksimal tilstand. 2 Visning i ferdig tilstand. b A1P Ytterrammen blinker. Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 3 Visning når opp-/nedlasting er stoppet, men ikke ferdig. Ytterrammen blinker. X10A c d e Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 4

6 Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma Hybrid og Groundsource ("Heating\02\") (nytt i utgave v2.2.0) A. Modeller EHYHBX-H AA: Daikin Altherma hybridvarmepumpe EGSQH AA: Daikin Altherma grunnvarmepumpe B. Daikin Configurator-funksjoner Konfigurasjon av innstillingene. For hver innstilling er en hjelpetekstbeskrivelse tilgjengelig. Denne beskrivelsen er tilgjengelig på forskjellige språk. Tilgjengelige innstillinger: Meny Innstillinger på startskjermbildet (f.eks. ønsket temperatur,...) "1. Angi klokkeslett/dato"- menyen Implementerte menyinnstillinger Nei Ja "2. Ferie"-menyen Nei "3. Stille modus"- innstilling Ja "4. Driftsmodus"- innstilling Nei "5. Velg tidsplaner"- menyen Ja "6. Informasjon"- menyen "7. Brukerinnstillinger"-menyen "A. Installatørinnstillinger"-menyen Nei Detaljer Ikke implementert: datoog klokkeslettinnstillinger. Implementert: sommertid og klokketype. Unntatt: innstilling for kontakt/helpdesk-nummer. Ja Inkluderer planleggingstidsbryter,... Ja Alle innstillinger er implementert, unntatt: - A.2.1.B Brukergrensesnittets plassering: ikke implementert. - A.6.9 saltvannsfrysetemp.: ikke implementert - A.7 Igangsetting-menyen: Alle undermenyer ikke implementert. Bare A.7.2 Angi tidsplaninnstillinger for uttørking er implementert. - A.8 Oversiktsinnstillinger-menyen: Alle innstillinger er implementert. Bare [A-xx] og [B-xx] utendørskoder er ikke implementert. Oppstartsveiviser for hurtigveiviser kan deaktiveres/aktiveres. Endring av språket i brukergrensesnittet. Brukergrensesnittene er allerede forhåndslastet med 4 språk: EKRUCBL* Språk Engelsk Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovakisk = Dette språket er forhåndslastet i EKRUCBL* Alle språk kan endres ved hjelp av Daikin Configurator til et annet språk. For Daikin Altherma-enheter vil språk og innstillinger lastes opp til begge brukergrensesnitt i tilfelle et oppsett med 2 brukergrensesnitt. Se "8.4. Laste språk og innstillinger opp/ned" på side 13 hvis du vil ha flere innstillinger. Disse språkene leveres med Daikin-programvaren Configurator v.2.x.x. Språk Engelsk Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovakisk Filnavn fw_wording_english_v2.bin fw_wording_german_v2.bin fw_wording_french_v2.bin fw_wording_dutch_v2.bin fw_wording_spanish_v2.bin fw_wording_italian_v2.bin fw_wording_portuguese_v2.bin fw_wording_turkish_v2.bin fw_wording_swedish_v2.bin fw_wording_norwegian_v2.bin fw_wording_czech_v2.bin fw_wording_greek_v2.bin fw_wording_russian_v2.bin fw_wording_danish_v2.bin fw_wording_finnish_v2.bin fw_wording_croatian_v2.bin fw_wording_hungarian_v2.bin fw_wording_polish_v2.bin fw_wording_romanian_v2.bin fw_wording_slovenian_v2.bin fw_wording_bulgarian_v2.bin fw_wording_slovak_v2.bin 5

7 C. Daikin Configurator-filer *.set-fil: innstillingsfil *.dwn-fil: nedlastet fil med innstillinger *.bin-fil: språkfil For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter 1 Enhetsavhengige innstillinger: *.set-filen inneholder 6 innstillinger som er enhetsavhengige. Verdiene må stemme overens med enhetstypen: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Når du lager en ny *.set-fil, vil disse innstillingene som standard "ignoreres under opplasting ". Dette betyr at de nåværende enhetsavhengige innstillingene IKKE vil endres under opplasting. Konsekvens: Når du kopierer innstillingene til forskjellige enhetstyper, anbefales du å beholde valget "ignorert under opplasting " for disse enhetsavhengige innstillingene. Dette betyr at denne filen kan kopieres mellom forskjellige modeller. 2 Betingede innstillinger: *.set-filen inneholder også betingede innstillinger, for eksempel: [4-02]-verdien for betingelsen "*04/08*-modeller" [4-02]-verdien for betingelsen "*16*-modeller" [6-0E]-verdien for betingelsen "[E-07] 1" [6-0E]-verdien for betingelsen "[E-07]=1" Forskjellige verdier kan angis for forskjellige modeller, og begge verdier lastes opp til enheten. Avhengig av betingelsen vil den riktige verdien brukes og vises av enheten. Generelt anbefales du først å konfigurere innstillingene på "A. Installatørinnstillinger"-menyen. Innstillingene på andre menyer er synlige og avhenger ikke av innstillingen du foretok på "A. Installatørinnstillinger"-menyen. En *.dwn-fil vil inneholde alle innstillinger (medregnet enhetsavhengige innstillinger). Dette betyr at *.dwn-filen bare kan lastes opp til samme type enhet. I tilfelle innstillingene må kopieres til en annen enhetstype: 1 Åpne *.dwn-filen og lagre den som en *.set-fil. 2 Endre valget "angi under opplasting " til "ignorert under opplasting " i *.set-filen for de enhetsavhengige innstillingene. D. Koble Daikin Configurator til Daikin Altherma-enheten Tilkobling av EKPCCAB* USB-kabelen til Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheten må skje via A1P. Koble EKPCCAB* USB-kabelen til den 5-pinners blå kontakten X10A. Koble den andre enden av EKPCCAB* USB-kabelen til USB porten på PC-en. H JST X10A a USB a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Innendørsenhet d Enhetsgrensesnitt 1 e Enhetsgrensesnitt 2 (valgfritt) E. Brukergrensesnittvisning 1 Visning ved opptatt / nedlasting til/fra enheten. Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 Under opplasting/nedlasting vil fremdriftslinjen gå flere ganger fra tom tilstand til maksimal tilstand. 2 Visning i ferdig tilstand. b A1P Ytterrammen blinker. X10A c d e Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 3 Visning når opp-/nedlasting er stoppet, men ikke ferdig. Ytterrammen blinker. Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 6

8 Sammendrag av funksjonene for VRV IV utendørsenheter ("Air Conditioning\01\") A. Modeller RYYQ*T* RYMQ*T* RXYQ*T* RXYQQ*T* (nytt i utgave v2.2.0) D. Koble Daikin Configurator til VRV IV utendørsenheter Tilkobling av EKPCCAB* USB-kabelen til utendørsenheten må skje via A1P. Koble EKPCCAB* USB-kabelen til den 5-pinners blå kontakten X27A. Koble den andre enden av EKPCCAB* USB-kabelen til USB-porten på PC-en. LIVSFARE Arbeid på utendørsenheten bør utføres i tørre værforhold for å unngå vanninntrengning. B. Daikin Configurator-funksjoner H JST a c b Konfigurasjon av innstillingene. For hver innstilling er en hjelpetekstbeskrivelse tilgjengelig. Beskrivelsen er tilgjengelig på forskjellige språk. De konfigurerte innstillingene er tilgjengelige på følgende språk: Språk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Tilgjengelige innstillinger: Hovedinnstillingene som brukes under igangsetting av modus 1 (skrivebeskyttet) og modus 2 (lesing/skriving), er implementert. C. Daikin Configurator-filer *.set-fil: innstillingsfil *.dwn-fil: nedlastet fil med innstillinger For VRV IV-utendørsenheter *.set-filen og *.dwn-filen inneholder IKKE enhetsavhengige innstillinger og kan kopieres mellom forskjellige modeller. X27A a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Utendørsenhet 4. Minimumskrav 4.1. Tilkoblingskabel Daikin Configurator-programvaren kan bare brukes i kombinasjon med EKPCCAB* USB-kabelen. Dette maskinvareproduktet er utformet og sertifisert for følgende forhold: IP-klasse: IPX0, høyde opptil 2000 m, miljøtemperaturområde (strømtilkoblet): 25 C til 65 C miljøtemperaturområde (ikke strømtilkoblet): 25 C til 65 C, maksimum relativ fuktighet på 95% ved 40 C, nettstrømsvingninger på opptil ±10% av nominell spenning, forbigående overspenninger vises typisk i nettstrømtilførselen overspenningskategori II, midlertidige overspenninger som oppstår på nettstrømtilførselen, gjeldende miljø, rangert forurensningsgrad PC-krav X27A A1P LIVSFARE Ikke rengjør utstyret med løsemidler eller andre rengjøringsmidler. Ikke senk utstyret i vann eller andre væsker Bruk av en fuktet klut til rengjøring er tillatt. Unngå vanninntrengning Windows XP (SP2), Windows Vista (SP2) eller Windows 7 Microsoft.NET FrameWork 2.0 Pentium III 400 MHz eller raskere Ledig USB 2.0-port med strømkapasitet på minst 50 ma Minimum skjermoppløsning

9 5. Programvareinstallering 4 Klikk "Neste" for å bekrefte installasjonen. 5 Så snart installeringen er fullført, klikker du på "lukk". LIVSFARE Sørg for at EKPCCAB* USB-kabelen IKKE er tilkoblet under installeringsprosedyren. Dette for å sikre at driverne installeres riktig av installeringsprogrammet. 1 Gå til software-downloads/ og klikk på koblingen Download Software under Configurator Software (programvare). Pakk ut den nedlastede pakken, og start ved å dobbeltklikke på *.msi-filen. Dette vil starte installeringsprogrammet. Klikk på "Next". Når en annen versjon av Daikin Configurator allerede er installert på PC-en, kan ikke den nye versjonen installeres. Det er nødvendig å fjerne den andre versjonen fra PC-en før den nye versjonen av Daikin Configurator kan installeres (se "9.2. Avinstallere Daikin Configurator" på side 15). 2 Velg "I Agree" etter at du har lest og godtatt lisensavtalen, og klikk på "Next". 3 Klikk på "Browse" og velg installeringsplasseringen. Klikk på "Next". Som standard er installeringsplasseringen: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Configurator\ eller C:\Program Files (x86)\daikin Europe NV\Configurator\ Installeringen er fullført. Programmet og håndboken er nå tilgjengelig under Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator. 6. Koble EKPCCAB* USB-kabelen til enheten Se enhetens installerings- og driftshåndbok og installeringshåndboken for EKPCCAB* USB-kabelen for å finne riktig tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, se modelltypene som er beskrevet i "Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter ("Heating\01\")" på side 3 og "Sammendrag av funksjonene for VRV IV utendørsenheter ("Air Conditioning\01\")" på side 7. 8

10 7. Fremgangsmåte ved betjening 7.1. Første gangs oppstart av Daikin Configurator Hvis ingen USB-driver blir funnet, kan du "Lukke og starte USB-driverinstallasjon". Etter dette vil driverinstallasjonsprogrammet starte. Følg instruksjonene. MERKNAD Kontroller at EKPCCAB* USB-kabelen er riktig koblet til PC-en og enheten. 1 Naviger til Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator og klikk på "Daikin Configurator" for å starte Daikin Configurator. 2 Oppsettsveiviser (trinn 1): Det er mulig å velge språket. Klikk på "Neste". Merk at administratorrettigheter kreves for å installere driveren. Etter installasjonen kan USB-kabelen plugges inn i PC-en. Etter dette kan du starte konfiguratoren på nytt. I tilfelle en USB-driver allerede er installert. 3 Oppsettsveiviser (trinn 2): Klikk "Bla gjennom" og velg hvor du vil lagre Configurator-katalogene med brukerfiler. Hvis manuelt valg er ønskelig, er det mulig å fjerne merket for "Velg automatisk COM-port med beskrivelsen [USB Serial Port]". Klikk på Neste. 5 Oppsettsveiviseren er ferdig, og hovedskjermbildet "Kategori" vises. 4 Oppsettsveiviser (trinn 3): Som standard er boksen "Velg automatisk COM-port med beskrivelsen [USB Serial Port]" automatisk avmerket. 9

11 7.2. Oversikt over Daikin Configurator-skjermbildet (eksempel for oppvarming) 7.3. Hurtigguide for oppretting og opplasting av innstillingsfil 2 Velg enheten ved å klikke på bildet av den. Enheten vil fremheves. Klikk nå på "Opprett og rediger innstilling (frakoblet)". FORSIKTIG IKKE avbryt opplastingen ved å koble forbindelsen fra tilkoblingskabelen eller slå av strømmen. Daikin kan ikke holdes ansvarlig for feil som følge av avbrutte opplastinger. 1 TRINN 2 Velg ønsket applikasjonskategori. 3 TRINN 1 Opprett (se også "8.3. Opprette/redigere innstillinger (frakoblet)" på side 12) og lagrede ønskede innstillinger (*.set). Klikk på "Tilbake". 10

12 4 Velg nedlastingsarket, velg hvilken innstillingsfil (*.dwn) som skal lastes ned og klikk på "Last ned". TRINN 3 TRINN 4 4 Koble EKPCCAB* USB-kabelen og strøm til enheten. Klikk på "Koble til apparat". TRINN 4 5 Når nedlastingen er ferdig, slår du av enheten og kobler EKPCCAB* USB-kabelen fra enheten. 6 Koble til EKPCCAB* USB-kabelen og slå på den andre enheten. 7 Velg opplastingsarket og klikk på "Koble til igjen". 5 Velg opplastingsarket, velg de opprettede innstillingene og klikk på "Last opp". TRINN 7 TRINN 5 6 Når opplastingen er ferdig, slår du av enheten. Koble fra EKPCCAB* USB-kabelen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om disse trinnene, se "8. Detaljer om drift" på side Hurtigguide for nedlasting av en innstillingsfil og kopiering av den til en annen enhet 1 Koble til EKPCCAB* USB-kabelen og slå på enheten. 2 Velg ønsket applikasjonskategori. Når du velger "Oppdag automatisk ved tilkobling", bytter du umiddelbart til trinn 4. TRINN 2 3 Velg enheten ved å klikke på bildet av den. Enheten vil fremheves. Klikk på "Koble til apparat". TRINN 3 11

13 8 Velg de nedlastede innstillingene (*.dwn) og klikk på "Last opp" Opprette/redigere innstillinger (frakoblet) Klikk på "Ny" for å opprette nye innstillinger eller på "Åpne" for å redigere eksisterende innstillinger. Når du klikker på "Åpne", vises en dialogboks. Velg innstillingsfilen du vil redigere. TRINN 8 9 Når nedlastingen er ferdig, slår du av enheten. Koble fra EKPCCAB* USB-kabelen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om disse trinnene, se "8. Detaljer om drift" på side Detaljer om drift Når du åpner nedlastede innstillinger (*.dwn), er noen parametere skrivebeskyttet. 2 Velg de forskjellige innstillingsparameterne, og fyll ut informasjonen for å opprette ønskede innstillinger. Ved å merke av for "Vis avanserte innstillinger" er det mulig å lese ut katalogen med brukerfilene. Applikasjonskategori/autooppdagingsvalg Klikk på ønsket applikasjonskategori ("Oppvarming" eller "Luftkondisjonering") for å velge enheten manuelt. Ved å klikke på "Oppdag automatisk ved tilkobling" blir enheten oppdaget automatisk, og Daikin Configurator skifter automatisk til opplastings-/nedlastingsvisningen (se " Last opp" på side 13). Valgfelt: "Vis innstillinger i henhold til apparat- og enhetstype" for betingede innstillinger (bare for en *.set-fil). Se Betingede innstillinger på side 4. For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter inneholder innstillingsfilen (*.set) forskjellige betingede innstillinger. Bare de aktuelle betingede innstillingene for den valgte enhetstypen vil vises. Eksempel: 8.2. Velg apparat 1 Velg ønsket apparat. 2 Klikk på "Opprett og rediger innstilling (frakoblet)" for å opprette eller redigere innstillinger, eller på "Koble til apparat" for å laste opp / laste ned innstillinger. [4-02] for betingelsen *04/08*-modeller [4-02] for betingelsen *16*-modeller Bare 1 av de 2 innstillingene ovenfor vises på skjermen, avhengig av valget. Verdiene for begge betingede innstillinger lagres i samme fil. Merk: "Vis innstillinger i henhold til apparat- og enhetstype er ikke tilgjengelig når du åpner en *.dwn-fil. De betingede innstillingene vises i henhold til enhetstypen som innstillingene ble lastet ned fra. Merk: "Vis innstillinger i henhold til apparat- og enhetstype" brukes bare for å vise eller skjule betingede innstillinger på skjermen. Den endrer IKKE innstillingene. Dette tilsvarer et faktisk brukergrensesnitt. For hver innstilling: Innstillingen vil ignoreres under opplasting. Innstillingen vil angis under opplasting. 12

14 For hver innstilling: Ved å merke av for "Vis avanserte innstillinger" har du mulighet til å lese ut katalogen over brukerfiler og slå opp loggingsparameterne. Ifølge standardinnstillingen blir ALLE handlinger lagret i brukerfilkatalogen. Du kan velge følgende alternativer: Hvis siste celle IKKE har noen farge: verdien er ikke den samme som standardverdien. Hvis den siste cellen IKKE er blå: verdien er ikke den samme som standardverdien. Blå celle med teksten "standard": verdien er ikke standardverdien. "Lagre loggdata": hvis dette alternativet er valgt, opprettes en loggfil der alle handlinger registreres. Loggfilnavet kan endres. "Lagre dato/klokkeslett": hvis dette alternativet er valgt, vil datoen og klokkeslettet for hver handling lagres i loggfilen. "Overskriv loggen hver gang": hvis dette alternativet ikke er valgt, vil handlingen tilføyes samme loggfil for hver ny operasjon. Hvis det er valgt, vil filen overskrives ved hver operasjon. For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter: Hvis du vil redigere eller programmere planleggingstidsbrytere, vises en dedikert dialogboks. 3 4 Klikk på "Last opp" for å laste opp de valgte språkene og innstillingene til enheten. 5 Visningen av brukergrensesnittet (bare for Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter) viser fremdriftsskjermbildet når enheten er opptatt med opplasting. 6 Etter fullført opplasting vil ytterrammen begynne å blinke på skjermen. Tilbakestilling av strømmen er nødvendig. Klikk på "Lagre" eller "Lagre som" for å lagre innstillingene. Ved å klikke på "Eksporter til csv" kan du eksportere innstillingene til en csv-fil (csv = "comma separated values", dvs. kommadelte verdier). En *.csv-fil kan åpnes i Microsoft Excel Laste språk og innstillinger opp/ned 1 Koble til EKPCCAB* USB-kabelen. 2 Strøm på enheten Last opp FORSIKTIG IKKE avbryt opplastingen ved å koble forbindelsen fra tilkoblingskabelen eller slå av strømmen. Daikin kan ikke holdes ansvarlig for feil som følge av avbrutte opplastinger. 1 Velg fanen "Last opp". 2 Installerte versjoner vil vises. Koble til igjen hvis det oppstår feil. 3 Velg språkene/innstillingene du vil laste opp for sporene Last ned 1 Velg kategorien "Last ned". 2 Merk av for "Innstilling" hvis du vil laste ned innstillingene fra enheten. For avanserte innstillinger, se " Last opp" på side Klikk på "Last ned" for å laste ned de valgte språkene og innstillingene fra enheten. Tilgjengelige muligheter avhenger av den tilkoblede enheten. Tilgjengelige enheter for opplasting i rullegardinlisten: filer som er tilgjengelige i konfiguratordatabasen, filer som er tilgjengelige i brukerkatalogen til det valgte apparatet. 13

15 Løsning: Avinstaller Daikin Configurator (se "9.2. Avinstallere Daikin Configurator" på side 15). Problem: Kjøring av Daikin-konfiguratoren i Windows 7 fører til at en del tekst på skjermen bare er delvis synlig. Løsning: Kontroller den valgte tekststørrelsen (kontrollpanel/skjerm). Størrelse på tekst 125 % bør endres til 100 % eller 150 %. Problem: Åpning av den eksporterte csvfilen i Excel fører til merkelige tegn på skjermen. Løsning: 1 Åpne Excel 2 Åpne filen Bare for Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter. Med et 2-brukers grensesnittoppsett velger du "2. brukergrensesnitt til stede". 4 Brukergrensesnittet (bare for Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter) viser fremdriftsskjermbildet når enheten er opptatt med nedlasting. 5 Etter fullført opplasting vil ytterrammen begynne å blinke på skjermen. Tilbakestilling av strømmen er nødvendig. 9. Feilsøking Problem: COM-porten [USB Serial Port] er ikke tilgjengelig i innstillingsvinduet for COM-port. Løsning: 1 Undersøk om EKPCCAB* USB-kabelen er koblet til en ledig USB-port på PC-en. 2 Hvis EKPCCAB* USB-kabelen er riktig tilkoblet og COM-porten fortsatt ikke er tilgjengelig, er ikke driveren riktig installert. Følg prosedyren "9.1. Manuell installering av EKPCCAB*-driver" på side 14. Problem: Opplastingen/nedlastingen har ikke startet. Loggfilen inneholder: <<<ERROR>>>. Løsning: 1 Undersøk om COM-portinnstillingene er OK. 2 Undersøk om EKPCCAB* USB-kabelen er riktig koblet til USB-porten på PC-en og kontakten på enhetens kretskort er som angitt i den aktuelle enhetens installeringshåndbok. 3 Kontroller om enheten er strømtilkoblet. Problem: Når du installerer Daikin Configurator mens en annen versjon allerede er installert på PC-en, kan ikke den nye versjonen installeres. Det er nødvendig å fjerne den andre versjonen fra PC-en. 3 Sett "filtype" til csv 4 Åpne den valgte csv-filen 5 Sørg for at importinnstillingen (UTF) Unicode er valgt (med "semikolon" som skilletegn). Problem: Opplasting av en innstillingsfil fører til følgende loggfeilmelding: <<<FEIL - Produktinformasjon i filen skiller seg fra målapparatet.>>>. Løsning: Dersom målapparatet er riktig, men du må laste opp innstillingsfiler (*.set + *.dwn) opprettet med tidligere konfiguratorversjoner, kan du bare fortsette med opplasting i Configurator v2.2.0 etter at du har åpnet og lagret filene bare én gang i vinduet "Rediger innstilling" i Configurator v Manuell installering av EKPCCAB*-driver Bare hvis en normal installeringsprosedyre mislyktes, kan manuell driverinstallasjon foretas som følger: 1 Koble fra USB-kabelen. Lukk Daikin Configurator-programvaren. 2 Naviger til applikasjonsmappen. I dette eksempelet: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Daikin Configurator\ EKPCCAB* driver\ Applikasjonsmappen avhenger av den valgte installeringsplasseringen (se "5. Programvareinstallering" på side 8). 3 Start "CDM v WHQL Certified.exe" og følg instruksjonene. 4 Når du er ferdig, kobler du til EKPCCAB* USB-kabelen. 5 Start Daikin Configurator-programvaren. COM-porten bør nå være tilgjengelig. 14

16 9.2. Avinstallere Daikin Configurator For Windows XP 1 Åpne Legg til / fjern programmer ved å klikke på Start-knappen, klikke på Innstillinger, klikke på Kontrollpanel og velge "Add/Remove Programs". 2 Velg Daikin Configurator fra listen og klikk på "Remove". 3 Daikin Configurator-programvaren vil fjernes fra PC-en For Windows Vista eller Windows 7 1 Åpne Programmer og funksjoner ved å klikke på Start-knappen, klikke på Kontrollpanel, klikke på Programmer og deretter klikke på Programmer og funksjoner. 2 Velg Daikin Configurator fra listen og klikk på "Avinstaller". 3 Daikin Configurator-programvaren vil fjernes fra PC-en. 15

17

18

19

20 Copyright 2013 Daikin 4P D

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.7 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller du kan bruke sammen med Nokia PC Suite...2 1.3 Komme i gang...2 1.4 Dette trenger du...2

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals Startveiledning Les denne håndboken før du betjener produktet. Oppbevar håndboken på et trygt sted etter du har lest den, slik at du kan finne den igjen senere. Innhold Oversikt over maskinfunksjoner...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24 BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4 1/24 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Juridisk merknad Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Installasjonsveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite My Book Elite Brukerhåndbok Brukerhåndbok for My Book Elite Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Hvis du skulle støte på problemer, ber vi om at du gir oss muligheten til å løse problemet før du

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 nn Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 7 1.1 Om denne håndboken 7 1.2 Juridisk informasjon 7 1.3 Sikkerhetsregler 7 1.4

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2. Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

My Passport Bærbar harddisk

My Passport Bærbar harddisk My Passport Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer