INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Configurator v2.*.*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Configurator v2.*.*"

Transkript

1 INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK

2 Installeringsog driftshåndbok Innhold Side 1. Definisjoner 1. Definisjoner Betydning av advarsler og symboler Betydningen av termer Generelle sikkerhetshensyn Innføring Generell informasjon Funksjoner uten tilkobling til enheten (frakoblet) Funksjoner under tilkobling til en enhet Historikk... 2 Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter ("Heating\01\")... 3 Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma Hybrid og Groundsource ("Heating\02\")... 5 Sammendrag av funksjonene for VRV IV utendørsenheter ("Air Conditioning\01\") Minimumskrav Tilkoblingskabel PC-krav Programvareinstallering Koble EKPCCAB* USB-kabelen til enheten Fremgangsmåte ved betjening Første gangs oppstart av Daikin Configurator Oversikt over Daikin Configurator-skjermbildet (eksempel for oppvarming) Hurtigguide for oppretting og opplasting av innstillingsfil Hurtigguide for nedlasting av en innstillingsfil og kopiering av den til en annen enhet Detaljer om drift Applikasjonskategori/autooppdagingsvalg Velg apparat Opprette/redigere innstillinger (frakoblet) Laste språk og innstillinger opp/ned Feilsøking Manuell installering av EKPCCAB*-driver Avinstallere Daikin Configurator Takk for at du kjøpte dette Daikin-produktet. Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene. LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR INSTALLE- RINGEN BEGYNNER. DE VIL FORTELLE DEG HVORDAN DU INSTALLERER OG BRUKER DAIKIN CONFIGURATOR RIKTIG. OPPBEVAR DENNE HÅNDBOKEN PÅ ET LETT TILGJENGELIG STED FOR FREMTIDIG REFERANSE. DETTE ER ET ALTERNATIV SOM SKAL BRUKES I KOMBINASJON MED DAIKIN-ENHETER. DU FINNER INSTALLERINGS- OG DRIFTSINSTRUKSJONER I ENHETENES INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Denne enheten er ikke ment brukt av personer, inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet. ADVARSEL Før du bruker Daikin Configurator, må du sørge for at installasjonen gjennomføres på riktig måte av en installatør. Kontakt installatøren for å få råd og informasjon hvis du er usikker på hvordan enheten skal brukes Betydning av advarsler og symboler Advarslene i denne håndboken er klassifisert i henhold til alvorsgrad og sannsynligheten for forekomst. FARE Angir en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL Angir en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. LIVSFARE Angir en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. Det kan også brukes til å advare mot usikre arbeidsrutiner. MERKNAD Angir situasjoner som kan føre til uhell som bare fører til skade på utstyr eller eiendom. Dette symbolet identifiserer nyttige tips eller tilleggsinformasjon. Noen typer fare representeres av spesielle symboler: Elektrisk støt. Fare for forbrenninger og skålding Betydningen av termer Installeringshåndbok: Instruksjonshåndbok for et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer og vedlikeholder det. Driftshåndbok: Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer bruken. Forhandler: Salgsdistributør for produkter ifølge emnet for denne håndboken. Installatør: Teknisk kvalifisert person som er kvalifisert til å installere produktene som beskrives i denne håndboken. Bruker: Person som eier produktet og/eller bruker det. 1

3 Tilbehør: Utstyr som leveres med enheten og som må installeres i henhold til instruksjoner i dokumentasjonen. Tilleggsutstyr: Utstyr som valgfritt kan kombineres med produktene som beskrives i denne håndboken Generell informasjon Denne håndboken beskriver Daikin Configurator v.2.*.* for konfigurering av følgende elementer: Daikin Altherma lavtemperatur Split-enhetene VRV IV-utendørsenheter. Se de neste sidene hvis du vil ha en oversikt over mulighetene. 2. Generelle sikkerhetshensyn Forholdsreglene angitt her er inndelt i følgende fire typer. De omfatter alle svært viktige temaer, så sørg for å følge dem nøye. FARE: ELEKTRISK STØT Slå av all strømforsyning før du fjerner servicepanelet på bryterboksen eller før du kobler til/fra eller tar på elektriske deler. Unngå berøre brytere med fuktige fingrer. Berøring av brytere med fuktige fingrer kan forårsake elektrisk støt. Slå av all aktuell strømforsyning før du berører elektriske deler. For å unngå elektrisk støt må du sørge for å koble fra strømforsyningen i 1 minutt eller mer før du utfører service på elektriske deler. Selv etter 1 minutt må du alltid måle spenningen på terminalene i hovedkretsens kondensatorer eller elektriske deler og, før du berører dem, sørge for at disse spenningene er 50 V DC eller mindre. Hvis servicepaneler blir fjernet, kan det være lett å komme borti strømførende deler. Forlat aldri enheten uten tilsyn under installering eller ved service når servicepanelet er fjernet. FARE: IKKE TA PÅ RØRDELER OG INNVENDIGE DELER Ikke ta på kjølerørene, vannrørene eller innvendige deler under og rett etter bruk. Røropplegget og interne deler kan være varme eller kalde avhengig av enhetens arbeidstilstand. Hendene kan få brann- eller frostskader hvis du tar på rørdeler eller innvendige deler. For å unngå skader må du la rørdelene og innvendige deler få tid til å vende tilbake til normal temperatur. Bruk vernehansker hvis du må ta på dem. 3. Innføring Daikin Configurator-programvaren er beregnet på bruk i kombinasjon med EKPCCAB* USB-kabelen. Den siste tilgjengelige Daikin Configurator-programvaren kan lastes ned fra webområdet: software-downloads/ Fordi funksjonaliteten til Daikin Configurator avhenger av en oppdatert intern database, må du sørge for å oppgradere til den siste Daikin Configurator-programvaren før du foretar en faktisk tilkobling til enheten Funksjoner uten tilkobling til enheten (frakoblet) Avhengig av det valgte elementet kan innstillingsfiler bli opprettet. For hver innstilling er en hjelpetekstbeskrivelse tilgjengelig. Beskrivelsen er tilgjengelig på forskjellige språk. Innstillingene kan eksporteres til en csv-fil (csv = commaseparated values, dvs. kommaatskilte verdier). Csv-filer kan åpnes i Microsoft Excel Funksjoner under tilkobling til en enhet Automatisk oppdagelse av enhetstype er mulig. Ved opplasting er det mulig å endre enhetens innstillinger og brukergrensesnittspråk (tilgjengeligheten avhenger av enhetstypen). Ved nedlasting er det mulig å laste ned innstillingene fra enheten og undersøke alle innstillinger på PC-skjermen. Disse innstillingene vil omfatte redigerbare og skrivebeskyttede innstillinger. Så snart innstillingene er lastet ned, er det mulig å kopiere de redigerbare innstillingene (de skrivebeskyttede innstillingene kopieres ikke) til en annen enhet (innen samme enhetstype) Historikk Installeringspakke Configurator_v msi kun for Daikin Altherma lavtemperatur Splitenheter se merknad Configurator_v2.0.0 (VRV IV only).msi Se merknad Configurator_v2.1.0.msi for Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter og VRV IV Configurator_v2.2.0.msi for Daikin Altherma of VRV IV (a) (b) Apparat: Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter Funksjon: endring av språket Ikke mulig Funksjon: endring av språket Funksjon: konfigurasjon av innstillingene Databaseendringer: La til nye kompatible enheter (Altherma Hybrid og Groundsource) (a) Omdøpte underkataloger (inkludert "Mine dokumenter"- underkataloger "Heating\EHVX- H_CA EHBX-H_CA" til "Heating\01") Små forbedringer (b) Apparat: VRV IVutendørsenheter Ikke mulig Funksjon: konfigurasjon av innstillingene Funksjon: konfigurasjon av innstillingene Databaseendringer: La til nye kompatible enheter: -VRVIV-Q - VRV-erstatning Omdøpte underkataloger (inkludert "Mine dokumenter"- underkataloger "Air Conditioning\RYYQ- TRYMQ-TRXYQ_T" til "Air Conditioning\01") Small improvements (b) Merk: Konfiguratoren er bare kompatibel med nyeste Altherma Hybrid- og Groundsource-programvare. Eldre programvareversjoner må oppdateres før konfiguratoren kan brukes. Merk: Innstillingsfiler (*.set + *.dwn) opprettet med tidligere konfiguratorversjoner kan bare lastes opp med Configurator v2.2.0 etter kun en åpning og lagring av filene i vinduet "Rediger innstilling". Merk: "Configurator_v msi" og "Configurator_v2.0.0 (bare VRV IV).msi" kan ikke installeres på samme PC. Installer en oppgradert Configurator_v2.1.0.msi når den blir tilgjengelig. 2

4 Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter ("Heating\01\") A. Modeller EHV(X/H)*CA* EHB(X/H)*CA* Brukergrensesnitt EKRUCAL1 er standard grensesnitt som følger med enheten. Som 2. valgfrie grensesnitt kan EKRUCAL1 eller EKRUCAL2 brukes. For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter vil språk og innstillinger lastes opp til begge brukergrensesnitt i tilfelle et oppsett med 2 brukergrensesnitt. Se "8.4. Laste språk og innstillinger opp/ned" på side 13 hvis du vil ha flere innstillinger. Disse språkene leveres med Daikin Configurator v.2.x.x-programvaren. B. Daikin Configurator-funksjoner Konfigurasjon av innstillingene. For hver innstilling er en hjelpetekstbeskrivelse tilgjengelig. Denne beskrivelsen er tilgjengelig på forskjellige språk. Tilgjengelige innstillinger: Meny Innstillinger på startskjermbildet (f.eks. ønsket temperatur,...) "1. Still klokke/ dato"-menyen Implementerte menyinnstillinger Nei Ja "2. Ferie"-menyen Nei "3. Stille modus"- innstilling Ja "4. Dm"-innstilling Nei "5. Velg tidsplaner"- menyen Ja "6. Informasjon"- menyen "7. Bruker- innstillinger"- menyen "A. Installeringsinnst."-menyen Nei Detaljer Ikke implementert: datoog klokkeslettinnstillinger. Implementert: sommertid og klokketype. Unntatt: innstilling for kontakt/helpdesk-nummer. Ja Inkluderer planleggingstidsbryter,... Ja Alle innstillinger er implementert, unntatt: - A.2.1.B Brukergrensesnittets plassering: ikke implementert. - A.7 Igangsetting-menyen: Alle undermenyer ikke implementert. Bare A.7.2 Angi tidsplaninnstillinger for uttørking er implementert. - A.8 Oversiktsinnstillinger-menyen: Alle innstillinger er implementert. Bare [A-xx] og [B-xx] utendørskoder er ikke implementert. Oppstartsveiviser for hurtigveiviser kan deaktiveres/aktiveres. Endring av språket i brukergrensesnittet. Brukergrensesnittene er allerede forhåndslastet med 6 språk: brukergrensesnitt EKRUCAL1 (leveres med enheten) brukergrensesnitt EKRUCAL2 Språk 1 English (fast) English (fast) Språk 2 Deutsch Português Språk 3 Français Türkçe Språk 4 Nederlands Svenska Språk 5 Español Norsk Språk 6 Italiano Čeština Språk 1 er fastsatt til English og kan bare oppgraderes til en ny versjon av English. Språk 2 til 6 kan endres ved hjelp av Daikin Configurator til et annet språk. Språk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Filnavn fw_wording_english_v1.00.bin fw_wording_german_v1.00.bin fw_wording_french_v1.00.bin fw_wording_dutch_v1.00.bin fw_wording_spanish_v1.00.bin fw_wording_italian_v1.00.bin fw_wording_portuguese_v1.00.bin fw_wording_turkish_v1.00.bin fw_wording_swedish_v1.00.bin fw_wording_norwegian_v1.00.bin fw_wording_czech_v1.00.bin fw_wording_greek_v1.00.bin fw_wording_russian_v1.00.bin fw_wording_danish_v1.00.bin fw_wording_finnish_v1.00.bin fw_wording_croatian_v1.00.bin fw_wording_hungarian_v1.00.bin fw_wording_polish_v1.00.bin fw_wording_romanian_v1.00.bin fw_wording_slovenian_v1.00.bin fw_wording_bulgarian_v1.00.bin fw_wording_slovak_v1.00.bin 3

5 C. Daikin Configurator-filer *.set-fil: innstillingsfil *.dwn-fil: nedlastet fil med innstillinger *.bin-fil: språkfil For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter 1 Enhetsavhengige innstillinger: *.set-filen inneholder 6 innstillinger som er enhetsavhengige. Verdiene må stemme overens med enhetstypen: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Når du lager en ny *.set-fil, vil disse innstillingene som standard "ignorert under opplasting ". Dette betyr at de nåværende enhetsavhengige innstillingene IKKE vil endres under opplasting. Konsekvens: Når du kopierer innstillingene til forskjellige enhetstyper, anbefales du å beholde valget "ignorert under opplasting " for disse enhetsavhengige innstillingene. Dette betyr at denne filen kan kopieres mellom forskjellige modeller. 2 Betingede innstillinger: *.set-filen inneholder også betingede innstillinger, for eksempel: [4-02]-verdien for betingelsen "*04/08*-modeller" [4-02]-verdien for betingelsen "*16*-modeller" [6-0E]-verdien for betingelsen "[E-07]=0" [6-0E]-verdien for betingelsen "[E-07]=1" Forskjellige verdier kan angis for forskjellige modeller, og begge verdier lastes opp til enheten. Avhengig av betingelsen vil den riktige verdien brukes og vises av enheten. Generelt anbefales du først å konfigurere innstillingene på "A. Installeringsinnst."-menyen. Innstillingene på andre menyer er synlige og avhenger ikke av innstillingen du foretok på "A. Installatørinnstillinger"-menyen. En *.dwn-fil vil inneholde alle innstillinger (medregnet enhetsavhengige innstillinger). Dette betyr at *.dwn-filen bare kan lastes opp til samme type enhet. I tilfelle innstillingene må kopieres til en annen enhetstype: 1 Åpne *.dwn-filen og lagre den som en *.set-fil. 2 Endre valget "angi under opplasting " til "ignorert under opplasting " i *.set-filen for de enhetsavhengige innstillingene. D. Koble Daikin Configurator til Daikin Altherma lavtemperatur Split-enhet Tilkobling av EKPCCAB* USB-kabelen til Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheten må skje via A1P. Koble EKPCCAB* USB-kabelen til den 5-pinners blå kontakten X10A. Koble den andre enden av EKPCCAB* USB-kabelen til USB-porten på PC-en. H JST X10A a USB a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Innendørsenhet d Enhetsgrensesnitt 1 e Enhetsgrensesnitt 2 (valgfritt) E. Brukergrensesnittvisning 1 Visning ved opptatt / nedlasting til/fra enheten. Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 Under opplasting/nedlasting vil fremdriftslinjen gå flere ganger fra tom tilstand til maksimal tilstand. 2 Visning i ferdig tilstand. b A1P Ytterrammen blinker. Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 3 Visning når opp-/nedlasting er stoppet, men ikke ferdig. Ytterrammen blinker. X10A c d e Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 4

6 Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma Hybrid og Groundsource ("Heating\02\") (nytt i utgave v2.2.0) A. Modeller EHYHBX-H AA: Daikin Altherma hybridvarmepumpe EGSQH AA: Daikin Altherma grunnvarmepumpe B. Daikin Configurator-funksjoner Konfigurasjon av innstillingene. For hver innstilling er en hjelpetekstbeskrivelse tilgjengelig. Denne beskrivelsen er tilgjengelig på forskjellige språk. Tilgjengelige innstillinger: Meny Innstillinger på startskjermbildet (f.eks. ønsket temperatur,...) "1. Angi klokkeslett/dato"- menyen Implementerte menyinnstillinger Nei Ja "2. Ferie"-menyen Nei "3. Stille modus"- innstilling Ja "4. Driftsmodus"- innstilling Nei "5. Velg tidsplaner"- menyen Ja "6. Informasjon"- menyen "7. Brukerinnstillinger"-menyen "A. Installatørinnstillinger"-menyen Nei Detaljer Ikke implementert: datoog klokkeslettinnstillinger. Implementert: sommertid og klokketype. Unntatt: innstilling for kontakt/helpdesk-nummer. Ja Inkluderer planleggingstidsbryter,... Ja Alle innstillinger er implementert, unntatt: - A.2.1.B Brukergrensesnittets plassering: ikke implementert. - A.6.9 saltvannsfrysetemp.: ikke implementert - A.7 Igangsetting-menyen: Alle undermenyer ikke implementert. Bare A.7.2 Angi tidsplaninnstillinger for uttørking er implementert. - A.8 Oversiktsinnstillinger-menyen: Alle innstillinger er implementert. Bare [A-xx] og [B-xx] utendørskoder er ikke implementert. Oppstartsveiviser for hurtigveiviser kan deaktiveres/aktiveres. Endring av språket i brukergrensesnittet. Brukergrensesnittene er allerede forhåndslastet med 4 språk: EKRUCBL* Språk Engelsk Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovakisk = Dette språket er forhåndslastet i EKRUCBL* Alle språk kan endres ved hjelp av Daikin Configurator til et annet språk. For Daikin Altherma-enheter vil språk og innstillinger lastes opp til begge brukergrensesnitt i tilfelle et oppsett med 2 brukergrensesnitt. Se "8.4. Laste språk og innstillinger opp/ned" på side 13 hvis du vil ha flere innstillinger. Disse språkene leveres med Daikin-programvaren Configurator v.2.x.x. Språk Engelsk Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovakisk Filnavn fw_wording_english_v2.bin fw_wording_german_v2.bin fw_wording_french_v2.bin fw_wording_dutch_v2.bin fw_wording_spanish_v2.bin fw_wording_italian_v2.bin fw_wording_portuguese_v2.bin fw_wording_turkish_v2.bin fw_wording_swedish_v2.bin fw_wording_norwegian_v2.bin fw_wording_czech_v2.bin fw_wording_greek_v2.bin fw_wording_russian_v2.bin fw_wording_danish_v2.bin fw_wording_finnish_v2.bin fw_wording_croatian_v2.bin fw_wording_hungarian_v2.bin fw_wording_polish_v2.bin fw_wording_romanian_v2.bin fw_wording_slovenian_v2.bin fw_wording_bulgarian_v2.bin fw_wording_slovak_v2.bin 5

7 C. Daikin Configurator-filer *.set-fil: innstillingsfil *.dwn-fil: nedlastet fil med innstillinger *.bin-fil: språkfil For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter 1 Enhetsavhengige innstillinger: *.set-filen inneholder 6 innstillinger som er enhetsavhengige. Verdiene må stemme overens med enhetstypen: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Når du lager en ny *.set-fil, vil disse innstillingene som standard "ignoreres under opplasting ". Dette betyr at de nåværende enhetsavhengige innstillingene IKKE vil endres under opplasting. Konsekvens: Når du kopierer innstillingene til forskjellige enhetstyper, anbefales du å beholde valget "ignorert under opplasting " for disse enhetsavhengige innstillingene. Dette betyr at denne filen kan kopieres mellom forskjellige modeller. 2 Betingede innstillinger: *.set-filen inneholder også betingede innstillinger, for eksempel: [4-02]-verdien for betingelsen "*04/08*-modeller" [4-02]-verdien for betingelsen "*16*-modeller" [6-0E]-verdien for betingelsen "[E-07] 1" [6-0E]-verdien for betingelsen "[E-07]=1" Forskjellige verdier kan angis for forskjellige modeller, og begge verdier lastes opp til enheten. Avhengig av betingelsen vil den riktige verdien brukes og vises av enheten. Generelt anbefales du først å konfigurere innstillingene på "A. Installatørinnstillinger"-menyen. Innstillingene på andre menyer er synlige og avhenger ikke av innstillingen du foretok på "A. Installatørinnstillinger"-menyen. En *.dwn-fil vil inneholde alle innstillinger (medregnet enhetsavhengige innstillinger). Dette betyr at *.dwn-filen bare kan lastes opp til samme type enhet. I tilfelle innstillingene må kopieres til en annen enhetstype: 1 Åpne *.dwn-filen og lagre den som en *.set-fil. 2 Endre valget "angi under opplasting " til "ignorert under opplasting " i *.set-filen for de enhetsavhengige innstillingene. D. Koble Daikin Configurator til Daikin Altherma-enheten Tilkobling av EKPCCAB* USB-kabelen til Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheten må skje via A1P. Koble EKPCCAB* USB-kabelen til den 5-pinners blå kontakten X10A. Koble den andre enden av EKPCCAB* USB-kabelen til USB porten på PC-en. H JST X10A a USB a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Innendørsenhet d Enhetsgrensesnitt 1 e Enhetsgrensesnitt 2 (valgfritt) E. Brukergrensesnittvisning 1 Visning ved opptatt / nedlasting til/fra enheten. Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 Under opplasting/nedlasting vil fremdriftslinjen gå flere ganger fra tom tilstand til maksimal tilstand. 2 Visning i ferdig tilstand. b A1P Ytterrammen blinker. X10A c d e Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 3 Visning når opp-/nedlasting er stoppet, men ikke ferdig. Ytterrammen blinker. Enhetsgrensesnitt 1 Enhetsgrensesnitt 2 6

8 Sammendrag av funksjonene for VRV IV utendørsenheter ("Air Conditioning\01\") A. Modeller RYYQ*T* RYMQ*T* RXYQ*T* RXYQQ*T* (nytt i utgave v2.2.0) D. Koble Daikin Configurator til VRV IV utendørsenheter Tilkobling av EKPCCAB* USB-kabelen til utendørsenheten må skje via A1P. Koble EKPCCAB* USB-kabelen til den 5-pinners blå kontakten X27A. Koble den andre enden av EKPCCAB* USB-kabelen til USB-porten på PC-en. LIVSFARE Arbeid på utendørsenheten bør utføres i tørre værforhold for å unngå vanninntrengning. B. Daikin Configurator-funksjoner H JST a c b Konfigurasjon av innstillingene. For hver innstilling er en hjelpetekstbeskrivelse tilgjengelig. Beskrivelsen er tilgjengelig på forskjellige språk. De konfigurerte innstillingene er tilgjengelige på følgende språk: Språk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Tilgjengelige innstillinger: Hovedinnstillingene som brukes under igangsetting av modus 1 (skrivebeskyttet) og modus 2 (lesing/skriving), er implementert. C. Daikin Configurator-filer *.set-fil: innstillingsfil *.dwn-fil: nedlastet fil med innstillinger For VRV IV-utendørsenheter *.set-filen og *.dwn-filen inneholder IKKE enhetsavhengige innstillinger og kan kopieres mellom forskjellige modeller. X27A a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Utendørsenhet 4. Minimumskrav 4.1. Tilkoblingskabel Daikin Configurator-programvaren kan bare brukes i kombinasjon med EKPCCAB* USB-kabelen. Dette maskinvareproduktet er utformet og sertifisert for følgende forhold: IP-klasse: IPX0, høyde opptil 2000 m, miljøtemperaturområde (strømtilkoblet): 25 C til 65 C miljøtemperaturområde (ikke strømtilkoblet): 25 C til 65 C, maksimum relativ fuktighet på 95% ved 40 C, nettstrømsvingninger på opptil ±10% av nominell spenning, forbigående overspenninger vises typisk i nettstrømtilførselen overspenningskategori II, midlertidige overspenninger som oppstår på nettstrømtilførselen, gjeldende miljø, rangert forurensningsgrad PC-krav X27A A1P LIVSFARE Ikke rengjør utstyret med løsemidler eller andre rengjøringsmidler. Ikke senk utstyret i vann eller andre væsker Bruk av en fuktet klut til rengjøring er tillatt. Unngå vanninntrengning Windows XP (SP2), Windows Vista (SP2) eller Windows 7 Microsoft.NET FrameWork 2.0 Pentium III 400 MHz eller raskere Ledig USB 2.0-port med strømkapasitet på minst 50 ma Minimum skjermoppløsning

9 5. Programvareinstallering 4 Klikk "Neste" for å bekrefte installasjonen. 5 Så snart installeringen er fullført, klikker du på "lukk". LIVSFARE Sørg for at EKPCCAB* USB-kabelen IKKE er tilkoblet under installeringsprosedyren. Dette for å sikre at driverne installeres riktig av installeringsprogrammet. 1 Gå til software-downloads/ og klikk på koblingen Download Software under Configurator Software (programvare). Pakk ut den nedlastede pakken, og start ved å dobbeltklikke på *.msi-filen. Dette vil starte installeringsprogrammet. Klikk på "Next". Når en annen versjon av Daikin Configurator allerede er installert på PC-en, kan ikke den nye versjonen installeres. Det er nødvendig å fjerne den andre versjonen fra PC-en før den nye versjonen av Daikin Configurator kan installeres (se "9.2. Avinstallere Daikin Configurator" på side 15). 2 Velg "I Agree" etter at du har lest og godtatt lisensavtalen, og klikk på "Next". 3 Klikk på "Browse" og velg installeringsplasseringen. Klikk på "Next". Som standard er installeringsplasseringen: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Configurator\ eller C:\Program Files (x86)\daikin Europe NV\Configurator\ Installeringen er fullført. Programmet og håndboken er nå tilgjengelig under Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator. 6. Koble EKPCCAB* USB-kabelen til enheten Se enhetens installerings- og driftshåndbok og installeringshåndboken for EKPCCAB* USB-kabelen for å finne riktig tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, se modelltypene som er beskrevet i "Sammendrag over funksjonene i Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter ("Heating\01\")" på side 3 og "Sammendrag av funksjonene for VRV IV utendørsenheter ("Air Conditioning\01\")" på side 7. 8

10 7. Fremgangsmåte ved betjening 7.1. Første gangs oppstart av Daikin Configurator Hvis ingen USB-driver blir funnet, kan du "Lukke og starte USB-driverinstallasjon". Etter dette vil driverinstallasjonsprogrammet starte. Følg instruksjonene. MERKNAD Kontroller at EKPCCAB* USB-kabelen er riktig koblet til PC-en og enheten. 1 Naviger til Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator og klikk på "Daikin Configurator" for å starte Daikin Configurator. 2 Oppsettsveiviser (trinn 1): Det er mulig å velge språket. Klikk på "Neste". Merk at administratorrettigheter kreves for å installere driveren. Etter installasjonen kan USB-kabelen plugges inn i PC-en. Etter dette kan du starte konfiguratoren på nytt. I tilfelle en USB-driver allerede er installert. 3 Oppsettsveiviser (trinn 2): Klikk "Bla gjennom" og velg hvor du vil lagre Configurator-katalogene med brukerfiler. Hvis manuelt valg er ønskelig, er det mulig å fjerne merket for "Velg automatisk COM-port med beskrivelsen [USB Serial Port]". Klikk på Neste. 5 Oppsettsveiviseren er ferdig, og hovedskjermbildet "Kategori" vises. 4 Oppsettsveiviser (trinn 3): Som standard er boksen "Velg automatisk COM-port med beskrivelsen [USB Serial Port]" automatisk avmerket. 9

11 7.2. Oversikt over Daikin Configurator-skjermbildet (eksempel for oppvarming) 7.3. Hurtigguide for oppretting og opplasting av innstillingsfil 2 Velg enheten ved å klikke på bildet av den. Enheten vil fremheves. Klikk nå på "Opprett og rediger innstilling (frakoblet)". FORSIKTIG IKKE avbryt opplastingen ved å koble forbindelsen fra tilkoblingskabelen eller slå av strømmen. Daikin kan ikke holdes ansvarlig for feil som følge av avbrutte opplastinger. 1 TRINN 2 Velg ønsket applikasjonskategori. 3 TRINN 1 Opprett (se også "8.3. Opprette/redigere innstillinger (frakoblet)" på side 12) og lagrede ønskede innstillinger (*.set). Klikk på "Tilbake". 10

12 4 Velg nedlastingsarket, velg hvilken innstillingsfil (*.dwn) som skal lastes ned og klikk på "Last ned". TRINN 3 TRINN 4 4 Koble EKPCCAB* USB-kabelen og strøm til enheten. Klikk på "Koble til apparat". TRINN 4 5 Når nedlastingen er ferdig, slår du av enheten og kobler EKPCCAB* USB-kabelen fra enheten. 6 Koble til EKPCCAB* USB-kabelen og slå på den andre enheten. 7 Velg opplastingsarket og klikk på "Koble til igjen". 5 Velg opplastingsarket, velg de opprettede innstillingene og klikk på "Last opp". TRINN 7 TRINN 5 6 Når opplastingen er ferdig, slår du av enheten. Koble fra EKPCCAB* USB-kabelen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om disse trinnene, se "8. Detaljer om drift" på side Hurtigguide for nedlasting av en innstillingsfil og kopiering av den til en annen enhet 1 Koble til EKPCCAB* USB-kabelen og slå på enheten. 2 Velg ønsket applikasjonskategori. Når du velger "Oppdag automatisk ved tilkobling", bytter du umiddelbart til trinn 4. TRINN 2 3 Velg enheten ved å klikke på bildet av den. Enheten vil fremheves. Klikk på "Koble til apparat". TRINN 3 11

13 8 Velg de nedlastede innstillingene (*.dwn) og klikk på "Last opp" Opprette/redigere innstillinger (frakoblet) Klikk på "Ny" for å opprette nye innstillinger eller på "Åpne" for å redigere eksisterende innstillinger. Når du klikker på "Åpne", vises en dialogboks. Velg innstillingsfilen du vil redigere. TRINN 8 9 Når nedlastingen er ferdig, slår du av enheten. Koble fra EKPCCAB* USB-kabelen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om disse trinnene, se "8. Detaljer om drift" på side Detaljer om drift Når du åpner nedlastede innstillinger (*.dwn), er noen parametere skrivebeskyttet. 2 Velg de forskjellige innstillingsparameterne, og fyll ut informasjonen for å opprette ønskede innstillinger. Ved å merke av for "Vis avanserte innstillinger" er det mulig å lese ut katalogen med brukerfilene. Applikasjonskategori/autooppdagingsvalg Klikk på ønsket applikasjonskategori ("Oppvarming" eller "Luftkondisjonering") for å velge enheten manuelt. Ved å klikke på "Oppdag automatisk ved tilkobling" blir enheten oppdaget automatisk, og Daikin Configurator skifter automatisk til opplastings-/nedlastingsvisningen (se " Last opp" på side 13). Valgfelt: "Vis innstillinger i henhold til apparat- og enhetstype" for betingede innstillinger (bare for en *.set-fil). Se Betingede innstillinger på side 4. For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter inneholder innstillingsfilen (*.set) forskjellige betingede innstillinger. Bare de aktuelle betingede innstillingene for den valgte enhetstypen vil vises. Eksempel: 8.2. Velg apparat 1 Velg ønsket apparat. 2 Klikk på "Opprett og rediger innstilling (frakoblet)" for å opprette eller redigere innstillinger, eller på "Koble til apparat" for å laste opp / laste ned innstillinger. [4-02] for betingelsen *04/08*-modeller [4-02] for betingelsen *16*-modeller Bare 1 av de 2 innstillingene ovenfor vises på skjermen, avhengig av valget. Verdiene for begge betingede innstillinger lagres i samme fil. Merk: "Vis innstillinger i henhold til apparat- og enhetstype er ikke tilgjengelig når du åpner en *.dwn-fil. De betingede innstillingene vises i henhold til enhetstypen som innstillingene ble lastet ned fra. Merk: "Vis innstillinger i henhold til apparat- og enhetstype" brukes bare for å vise eller skjule betingede innstillinger på skjermen. Den endrer IKKE innstillingene. Dette tilsvarer et faktisk brukergrensesnitt. For hver innstilling: Innstillingen vil ignoreres under opplasting. Innstillingen vil angis under opplasting. 12

14 For hver innstilling: Ved å merke av for "Vis avanserte innstillinger" har du mulighet til å lese ut katalogen over brukerfiler og slå opp loggingsparameterne. Ifølge standardinnstillingen blir ALLE handlinger lagret i brukerfilkatalogen. Du kan velge følgende alternativer: Hvis siste celle IKKE har noen farge: verdien er ikke den samme som standardverdien. Hvis den siste cellen IKKE er blå: verdien er ikke den samme som standardverdien. Blå celle med teksten "standard": verdien er ikke standardverdien. "Lagre loggdata": hvis dette alternativet er valgt, opprettes en loggfil der alle handlinger registreres. Loggfilnavet kan endres. "Lagre dato/klokkeslett": hvis dette alternativet er valgt, vil datoen og klokkeslettet for hver handling lagres i loggfilen. "Overskriv loggen hver gang": hvis dette alternativet ikke er valgt, vil handlingen tilføyes samme loggfil for hver ny operasjon. Hvis det er valgt, vil filen overskrives ved hver operasjon. For Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter: Hvis du vil redigere eller programmere planleggingstidsbrytere, vises en dedikert dialogboks. 3 4 Klikk på "Last opp" for å laste opp de valgte språkene og innstillingene til enheten. 5 Visningen av brukergrensesnittet (bare for Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter) viser fremdriftsskjermbildet når enheten er opptatt med opplasting. 6 Etter fullført opplasting vil ytterrammen begynne å blinke på skjermen. Tilbakestilling av strømmen er nødvendig. Klikk på "Lagre" eller "Lagre som" for å lagre innstillingene. Ved å klikke på "Eksporter til csv" kan du eksportere innstillingene til en csv-fil (csv = "comma separated values", dvs. kommadelte verdier). En *.csv-fil kan åpnes i Microsoft Excel Laste språk og innstillinger opp/ned 1 Koble til EKPCCAB* USB-kabelen. 2 Strøm på enheten Last opp FORSIKTIG IKKE avbryt opplastingen ved å koble forbindelsen fra tilkoblingskabelen eller slå av strømmen. Daikin kan ikke holdes ansvarlig for feil som følge av avbrutte opplastinger. 1 Velg fanen "Last opp". 2 Installerte versjoner vil vises. Koble til igjen hvis det oppstår feil. 3 Velg språkene/innstillingene du vil laste opp for sporene Last ned 1 Velg kategorien "Last ned". 2 Merk av for "Innstilling" hvis du vil laste ned innstillingene fra enheten. For avanserte innstillinger, se " Last opp" på side Klikk på "Last ned" for å laste ned de valgte språkene og innstillingene fra enheten. Tilgjengelige muligheter avhenger av den tilkoblede enheten. Tilgjengelige enheter for opplasting i rullegardinlisten: filer som er tilgjengelige i konfiguratordatabasen, filer som er tilgjengelige i brukerkatalogen til det valgte apparatet. 13

15 Løsning: Avinstaller Daikin Configurator (se "9.2. Avinstallere Daikin Configurator" på side 15). Problem: Kjøring av Daikin-konfiguratoren i Windows 7 fører til at en del tekst på skjermen bare er delvis synlig. Løsning: Kontroller den valgte tekststørrelsen (kontrollpanel/skjerm). Størrelse på tekst 125 % bør endres til 100 % eller 150 %. Problem: Åpning av den eksporterte csvfilen i Excel fører til merkelige tegn på skjermen. Løsning: 1 Åpne Excel 2 Åpne filen Bare for Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter. Med et 2-brukers grensesnittoppsett velger du "2. brukergrensesnitt til stede". 4 Brukergrensesnittet (bare for Daikin Altherma lavtemperatur Split-enheter) viser fremdriftsskjermbildet når enheten er opptatt med nedlasting. 5 Etter fullført opplasting vil ytterrammen begynne å blinke på skjermen. Tilbakestilling av strømmen er nødvendig. 9. Feilsøking Problem: COM-porten [USB Serial Port] er ikke tilgjengelig i innstillingsvinduet for COM-port. Løsning: 1 Undersøk om EKPCCAB* USB-kabelen er koblet til en ledig USB-port på PC-en. 2 Hvis EKPCCAB* USB-kabelen er riktig tilkoblet og COM-porten fortsatt ikke er tilgjengelig, er ikke driveren riktig installert. Følg prosedyren "9.1. Manuell installering av EKPCCAB*-driver" på side 14. Problem: Opplastingen/nedlastingen har ikke startet. Loggfilen inneholder: <<<ERROR>>>. Løsning: 1 Undersøk om COM-portinnstillingene er OK. 2 Undersøk om EKPCCAB* USB-kabelen er riktig koblet til USB-porten på PC-en og kontakten på enhetens kretskort er som angitt i den aktuelle enhetens installeringshåndbok. 3 Kontroller om enheten er strømtilkoblet. Problem: Når du installerer Daikin Configurator mens en annen versjon allerede er installert på PC-en, kan ikke den nye versjonen installeres. Det er nødvendig å fjerne den andre versjonen fra PC-en. 3 Sett "filtype" til csv 4 Åpne den valgte csv-filen 5 Sørg for at importinnstillingen (UTF) Unicode er valgt (med "semikolon" som skilletegn). Problem: Opplasting av en innstillingsfil fører til følgende loggfeilmelding: <<<FEIL - Produktinformasjon i filen skiller seg fra målapparatet.>>>. Løsning: Dersom målapparatet er riktig, men du må laste opp innstillingsfiler (*.set + *.dwn) opprettet med tidligere konfiguratorversjoner, kan du bare fortsette med opplasting i Configurator v2.2.0 etter at du har åpnet og lagret filene bare én gang i vinduet "Rediger innstilling" i Configurator v Manuell installering av EKPCCAB*-driver Bare hvis en normal installeringsprosedyre mislyktes, kan manuell driverinstallasjon foretas som følger: 1 Koble fra USB-kabelen. Lukk Daikin Configurator-programvaren. 2 Naviger til applikasjonsmappen. I dette eksempelet: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Daikin Configurator\ EKPCCAB* driver\ Applikasjonsmappen avhenger av den valgte installeringsplasseringen (se "5. Programvareinstallering" på side 8). 3 Start "CDM v WHQL Certified.exe" og følg instruksjonene. 4 Når du er ferdig, kobler du til EKPCCAB* USB-kabelen. 5 Start Daikin Configurator-programvaren. COM-porten bør nå være tilgjengelig. 14

16 9.2. Avinstallere Daikin Configurator For Windows XP 1 Åpne Legg til / fjern programmer ved å klikke på Start-knappen, klikke på Innstillinger, klikke på Kontrollpanel og velge "Add/Remove Programs". 2 Velg Daikin Configurator fra listen og klikk på "Remove". 3 Daikin Configurator-programvaren vil fjernes fra PC-en For Windows Vista eller Windows 7 1 Åpne Programmer og funksjoner ved å klikke på Start-knappen, klikke på Kontrollpanel, klikke på Programmer og deretter klikke på Programmer og funksjoner. 2 Velg Daikin Configurator fra listen og klikk på "Avinstaller". 3 Daikin Configurator-programvaren vil fjernes fra PC-en. 15

17

18

19

20 Copyright 2013 Daikin 4P D

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Configurator v2.*.* INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK Daikin Configurator v.*.* Installeringsog driftshåndbok Daikin Configurator v.*.* Innhold Side ADVARSEL. Definisjoner..... Betydning av advarsler og symboler..... Betydningen

Detaljer

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Configurator v2.*.* INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK Installeringsog driftshåndbok Innhold Side 1. Definisjoner 1. Definisjoner... 1 1.1. Betydning av advarsler og symboler... 1 1.2. Betydningen av termer... 1 2. Generelle

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1 INSTALLERINGSHÅNDBOK Digitalt trykkmålersett BHGP6A BHGP6A Digitalt trykkmålersett Installeringshåndbok INNHOLD Side INSTALLERING Tilbehør... Installering... Arbeidsprosedyre... Driftskontroll... 3 Feilsøking...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Installerings og driftshåndbok

Installerings og driftshåndbok Installerings og driftshåndbok EKRUCBS Installerings og driftshåndbok Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse For brukeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 For montøren 3 3 Oversikt: Installering og

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide . 2014-12-04 Corentium Rapport & Analyse SW v2.2 Installasjonsguide E-post: info@corentium.com Telefon: +47 468 46 155 www.corentium.com 2 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 HW og SW betingelser... 3 3 Software

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC INSTALLERINGSHÅNDBOK Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLERINGSHÅNDBOK -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 Les denne håndboken nøye før installering.

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. 1 Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Alarmkontroll Strømsparer Fortsett auto. Tidsavb utskrift Skjermspråk Skriverspråk

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Produktmerknader McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Til bruk med McAfee epolicy Orchestrator Innhold Om denne versjonen Nye funksjoner Forbedringer Problemer som er løst Oversikt

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

ViaTripMy. Installasjonsmanual

ViaTripMy. Installasjonsmanual ViaTripMy Installasjonsmanual Rev Date Prepared By Approved By ECO No Pages 01 05.03.2009 AM - - 22 Innholdsfortegnelse 1 ViaTripMy programvareinstallasjon... 4 1.1 Installasjon av.net Framework 3.5 SP1...

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer