Installasjon: Lisens:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon: Lisens:"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Installasjon:... 2 Lisens:... 2 DataHandler menyen:... 3 Data manager, bruk:... 4 Lagre dialog parametere:... 5 Trend diagram:... 5 Standard Excel:... 5 DataHandler - Chart dialog:... 5 Dynamisk datakildestørrelse og kategoriaksen:... 6 Statistikk analyse:... 6 Representative data:... 6 Statistisk test på samvariasjon:... 6 Målesystem nøyaktighet:... 7 Normalfordeling:... 7 Variasjonsanalyse ANOVA:... 7 Statistikk analyse forklaring:... 8 SPC analyse:... 9 SPC analyse, kontroll diagrammer: SPC/statistikk konfigurering: Statistikk analyse konfigurering: SPC dialog: Standard verdier i SPC dialog:

2 Vaske data for uteliggere: Gruppering av data: Beregning av kontrollgrenser: Data manager, konfigurering: Tillegg: Tidsserieanalyse korrelogram: Referanser: Installasjon: Datahandler er et Excel tillegg som består av kodefil «DataHandler.xla» og hjelpefil «DataHandler.pdf». Disse filene må være installert i mappa for Excel tillegg typisk «C:\Users\BRUKERNAVN\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\». Du kan også bruke installasjonsfila «Install Excel Add-in.xls» Hvis ikke DataHandler dukker opp under Tillegg menyen, åpne Fil Alternativer Tillegg Start. I dialogboksen som dukker opp når du trykker start knappen, må DataHandler være krysset på. Lisens: Hvis ikke gyldig lisens er Datahandler menyen aktiv i 10 minutter. For at lisensen skal være gyldig må «Order code» og «License code» matche sammen. Du skaffer riktig lisens code ved å sende Order Code til meg 2

3 DataHandler menyen: Åpner SPC dialogen Åpner data manager dialogen for å hente inn eksterne datakilder Her kan du lage linje diagram basert på merket område, eller ulike kontroll diagramer. Kjører statistikk analyse basert på merket område eller serie i diagram. Søker etter lagrede «Datamanager» eller «SPC-data» dialoger i området A1:Z100, og oppdaterer disse. {UPDATE-DATAHANDLER} i celle A1 aktiverer oppdatere funksjonen ved åpning av regnearket. Dialog som viser de 8 signal reglene for trend og uteligger formel. Åpner regnearket «DataHandler.xla» med ulike skilleark for konfigurasjon. Lagre konfigurasjonen i Datahandler her eller vanlig lagre. 3

4 Data manager, bruk: Data manager dialogen kan settes opp til å hente inn data gjennom Microsoft OLE DB protokollen. Denne protokollen støtter mange ulike datakilder. Typisk data dialog når datakilden(e) er satt opp med riktig connection og SQL streng. Datakildenavn. Opptil 8 datakilde parametere kan settes opp For hver parameter kan det defineres en cellereferanse å skrive denne til. Her kan du definere referanse for å kjøre SPC analyse hver gang data hentes inn. SPC analyse må settes opp i SPC dialog først. Område som data skrives til. Dataområdet utvides automatisk. Hent data. Cellereferanse for å lagre data dialogen. Bruk knappene Save for å lagre og evnt. Load for å hente inn fra referanse. Hvis du oppretter et skilleark Datamanager i ditt lokale regneark, vil datakildenavnene vises med * stjerne først i navnet. 4

5 Lagre dialog parametere: Både Datamanager og SPC dialogen kan lagres for å kjøres senere med samme parametere. Dette gjøres ved å lagre dialogen i en regnearkcelle. Dialogene hentes opp igjen ved å dobbeltklikke på en parametercelle for å hente opp dialogen igjen, eller bare merke cella og hente opp den aktuelle dialogen fra DataHandler menyen. Data manager dialogen har i tillegg muligheten til å kobles sammen med en SPC dialog, slik at når datakilden oppdateres og tilhørende diagram oppdateres, oppdateres også SPC analysen. Se bilde under: Trend diagram: For å lage trenddiagram på datakilden du har hentet inn i regnearket med Datamanager eller annen metode, kan du bruke standard Excel eller «Chart dialog» i DataHandler menyen. Standard Excel: Merk dataområdet inkludert kategori og serie tittel. Sett inn linjediagram. DataHandler - Chart dialog: Merk dataområdet inkludert kategori og serie tittel. Velg DataHandler Chart dialog, og dialogboksen under kommer opp. Velg nå «Selected range plot» Du får nå 3 spørsmål: Plot Series in Columns=2, rows=1: Velg 2 hvis datakilden er organisert i kolonne Category names in column(s): Series names in row(s): Skriv 1 hvis du har kategorinavn i kolonnen til venstre for tallkolonne Skriv 1 hvis navnet på tallserien er i første rad 5

6 Dynamisk datakildestørrelse og kategoriaksen: Ofte er det fint å kunne definere et større dataområde i diagrammet enn datakilden, slik at ikke dataområdet i diagrammet hele tiden må justeres etter kildestørrelsen. Hvis kategoriaksen inneholder datoer kan du gjøre følgende: Merk kategoriaksen og høyreklikk og velg Formater akse og dialogboksen under vises. Under Aksealternativer og Aksetype velg Datoakse, da vises ikke tomme celler i diagrammet. Statistikk analyse: Du kan få en rask oversikt over tallene i en tallkolonne i regnearket, eller en merket serie i et diagram ved å kjøre Statistics fra DataHandler menyen. For at tallmateriale du har egner seg til å kjøre statistisk analyse på, er det flere tester du kan kjøre for å beregne forklaringskraften og nøyaktigheten i resultatet. Representative data: Generelt kan man si at jo større tallmateriale, jo bedre blir forklaringskraften i resultatet av analysen. Det er også viktig at tallmateriale er representativt med nok tall i måleområdet du er mest interessert i. Dette kalles gjerne Konfidensintervall i statistikk dvs. området som denne testen er gyldig i innenfor gjerne 95% sannsynlighet. Det er også viktig at tallmateriale ikke inneholder ikke representative data som er langt utenfor måleområdet, gjerne enkeltstående målinger en eller flere etter hverandre som tydelig er feil. Disse vil forstyrre beregninger som standardavvik og gjennomsnitt, og reduserer forklaringskraften på analysen. Disse kalles uteliggere eller outliers, og må fjernes før analysen. Ved å svare ja på «Remove Outliers?» gjøres dette. Statistisk test på samvariasjon: Først og fremst må du helst kjenne datakilden, slik at du vet litt om dataene dine påvirkes av andre parametere eller ikke. Har du mistanke om dette kan du plotte 2 tallserier i et X/Y diagram, kjøre lineær regresjon eller korrelasjonstest på de 2 tallseriene. Hvis X/Y plottet danner en noenlunde rett linje stigende eller synkende, eller at korrelasjonstesten gir høy verdi gjerne over 0,7, er det samvariasjon mellom disse. 6

7 Målesystem nøyaktighet: Du bør også kjenne litt til målesystemets nøyaktighet, slik at du kan stole på at tallverdiene representerer virkelige svingninger og ikke feil i prøve eller målesystem. Dette er gjerne omfattende arbeid. Variogram diagrammet i Chart dialogen er et alternativ. Normalfordeling: Det er nå relevant å teste om tallmateriale er normalfordelt. Dvs. at en sortert gruppering av alle data satt opp i et stolpediagram (frekvensanalyse), kan sammenlignes med den bjelleformede normalfordelingskurven. Data som er normalfordelte egner seg bedre å kjøre statistiske analyser på, da statistikk forutsetter at dataene er noenlunde normalfordelt for å kunne gi stor sikkerhet i resultatet. Datasett analyse variasjon, gjennomsnitt, trend: For å si noe om tallmateriale har noenlunde lik variasjon gjennom hele datasettet kan man kjøre en test som sier noe om gruppert kortsiktig variasjonen en noenlunde likt fordelt. For å kunne forutse utviklingen til en måling, må du vite noe om denne har en stabil variasjon. Dette er ANOVA et mål på. ANOVA «analyse of variance». Her grupperes tallmateriale i like store grupper, og man sammenligner variasjonen innbyrdes i gruppene med variasjonen mellom gruppene. Akkurat som normalfordelingstesten som testes mot normalfordelingskurven, så testes resultatet her med F-kurven, og ser om resultatet havner innenfor eller utenfor en kritisk verdi for å kunne si at variasjonen på kort og lang sikt er likt fordelt. Man får da en F- verdi lavere enn Fcrit og en p verdi gjerne høyere enn 0,05 (5%). Illustrasjonen viser 2 ulike datasett hvor den «stabile prosessen» har en forutsigbar fortsettelse basert på at variasjonen er jevnt fordelt gjennom datasettet. Den «ustabile prosessen» har en uforutsigbar fortsettelse da variasjonen først er medium, så veldig liten for så å bli veldig stor, så medium igjen osv. I tillegg varierer gjennomsnittet også i gruppene. Den stabile vil få en høy p verdi langt over 5%, mens den ustabile vil havne langt utenfor Fcrit og få en p verdi nær 0. En annen utfordring i et datasett illustreres i de tre diagrammene, hvor spesielt de 2 første ikke vil slå ut på ANOVA, da ANOVA ikke måler økende/synkende verdier, eller endring av gjennomsnitt nivå gjennom datsettet. Bruk da heller en av SPC plottene som «ANOM-Chart» (Analysis of means) 7

8 Statistikk analyse forklaring: Statistics: De vanligste statistiske beregningene Mean: Gjennomsnitt Median/Q2: Midterste tallet av alle tallene sortert i stigende rekkefølge Q1: 1. kvartal Q3: 3. kvartal StdDev: Standardavvik %StdDev/CV: Standardavvik / Gjennomsnittet Count/CountA: Antall gyldige tall, antall totalt CI/Norm: StdErr: CI95%: CI95% LB: CI95% UB: R2 norm: Forklaringskraft/feilmargin og gyldighets område Standard feil, eller feilmargin = Stddev / Rot(antall) Forventet spredning i tallmateriale. Konfidens intervall = 1,96 x Stddev Nedre grense for forventet verdi. Gjennomsnitt (Konfidens intervall/2) Øvre grense for forventet verdi. Gjennomsnitt + (Konfidens intervall/2) Jo høyere tall jo nærmere normalfordelt tall. Over 0,9 er ofte godt nok. CI95% eller 95% Konfidensintervall sier noe om at 95% av dataene kan forventes innenfor CI95% LB og CI95% UB. ANOVA-ANOM: Variasjon fordeling gjennom datasettet CI: Konfidensintervall området # n, N: Antall grupper 1, Antall verdier - 1 Df v1, v2: Antall frihetsgrader F: F Verdi. Sammenlignes mot Fcrit, og skal ikke være større for å defineres som stabil. Fcrit: F kritisk verdi er største F verdi gyldig for å kunne si at variasjonen er jevnt fordelt p: p verdi vil også da være større enn 5% Anom: Analyse av kortsiktig gjennomsnitt fordeling 8

9 SPC analyse: Opprette ny SPC analyse ved først å merke serien i linjediagramen. Åpne SPC dialogen i Datahandler «Open SPC dialog». Dialogboksen vist under kommer opp. Chart området viser diagram og serienavn. Data området styrer variasjonsberegning og vasking av uteliggere i datakilden mm. Plot Lines området styrer kontrollgrenselinjene. Kan definere grupper og ulike gruppemoduser for å beregne kontrollgrenser. LSL, CSL og USL er spesifikasjons linjer som plottes i diagrammet og i tillegg brukes til å beregne CP/CPk/Error% Signal rules området styrer hvilke 8 signalregler som skal brukes for å identifisere trender, og hvordan disse skal markeres i diagrammet. Axis området styrer vanlig min, max og kryssningspunkt for verdiaksen (Y) Sub Control chart området brukes til å legge til ulike underkontroll diagrammer som kan oppdateres hver gang hoveddiagrammet oppdateres. Se SPC analyse kontrolldiagrammer i neste avsnitt. SPC parameters feltet brukes til å lagre dialogen slik at denne kan kjøres om og om igjen med oppdaterte kildedata og de samme dialog parametere. 9

10 SPC analyse, kontroll diagrammer: Ulike kontrolldiagrammer kan kjøres på merket tallserie i kolonne i regnearket, eller på merket serie i diagram. Åpne så Chart dialog i DataHandler menyen og dialogen vist under kommer opp. Diagrammene 2 til 11 kan velges. «Selected range plot» er for å opprette diagram fra merket område. Du har også tilgang til disse fra SPC dialogen slik at de kan kobles mot hoveddiagrammet, og da velges de under området Sub Control chart i feltet Control Chart. Tittelen på kontroll diagrammet blir automatisk navngitt med hoveddiagram_kontrolldiagramtype. Du kan endre tittelen til egen tittel ved å sette * tegn først i tittelen. Du kan sette inn parametere for å bestemme eks. underguppestørrelse på kontrolldiagrammene ved å bruke pipe tegnet slik (tegnet til venstre for 1): XbarS_Chart 5 Undergruppestørrelse 5 Correlogram ,05 Lags 30, 0 differensing, 95% kontrollgrenser R-Chart 10 Undergruppestørrelse 10 ND-HistPlot 3 0,5 Z bredde = 3, Z oppløsning = 0,5 10

11 Q-Q plot/nd-qqplot er en test på normalfordeling. Jo nærmere dataene plottes langs den rette regresjonslinjen, jo bedre normalfordeling. Se forklaring av normalfordeling under «Statistikk analyse» Ingen parametere tilgjengelig. Histogram plot Z span/nd-histplot er frekvensplot av datakilden sammenlignet med den bjelleformede normalfordelings kurven. Histogram plot CV span har samme funksjon, mens her styres frekvensplottets ytterpunkter av %standardavvik eller CV (coefficient of variation). Se forklaring av normalfordeling under «Statistikk analyse» Parametere i SPC dialog: Parameter1 = Z bredde, Parameter2 = Z oppløsning. Eks. ND_HistPlot 4 0,5 11

12 XbarR-Chart/XbarS-Chart plotter gjennomsnitt undergrupper og bruker Range eller Standardavvik som kontrollgrenser. Parametere i SPC dialog: Parameter1 = Undergruppestørrelse. Eks. XbarR-Chart 10 R-Chart/S-Chart plotter Range eller Standardavvik for undergrupper og bruker kontrollgrenser for disse. Parametere i SPC dialog: Parameter1 = Undergruppestørrelse. Eks. R-Chart 10 mr-chart er moving range plot hvor absoluttavviket løpende mellom 2 etterfølgende punkter. Her fremtrer endring i variasjon tydelig. Ingen parametere tilgjengelig. 12

13 IXbarS-Chart ligner på XbarS-Chart. Forskjellen er at hvert datapunkt i undergruppene plottes sammen med gjennomsnittet av tilhørende undergruppe. Parametere i SPC dialog: Parameter1 = Undergruppestørrelse. Eks. IXbarS-Chart 10 IXbarS-Chart2 er lik IXbarS_Chart men her varierer kontrollgrensene med spredningen i hver gruppe. Parametere i SPC dialog: Parameter1 = Undergruppestørrelse. Eks. IXbarS-Chart2 5 ANOM-Chart Analyse av gjennomsnitt i grupper, er et diagram som plotter gjennomsnitt av hver gruppe. Hvis ingen av plottene er utenfor UCL2/LCL2 regnes datasettet for å være uten for store endringer i «bevegelig gjennomsnitt» (moving average) gjennom datasettet innen ConfidensIntervalANOM vanligvis 95%CI. Parametere i SPC dialog: Parameter1 = Undergruppestørrelse. Eks. ANOM-Chart 5 13

14 Variogram er et diagram egnet for å hente ut informasjon om variasjoner i målesystemet, totalvariasjon og sykliske variasjoner. For å kunne si noe om målesystemvariasjon, må oppløsningen på datagrunnlaget være så fin at man får flere målinger etter hverandre som er målt tettere enn virkelig/mulig prosessvariasjon. I teorien skal da nærliggende målinger ha mindre og mindre prosessvariasjon jo nærmere de er hverandre, og nesten bare variasjon fra målesystemet er tilstede. På grunnlag av dette tegnes en kurve som starter rett over målesystemvariasjonen og stiger opp til et punkt hvor den flater ut og evnt. går inn i sykluser fra prosessvariasjonen ettersom målingene relativt i forhold til hverandre øker utover på X aksen. V0 er beregnet målesystemvariasjonen i Varians ved hjelp av Excel funksjonen Forecast fra de 5 første plottene langs X aksen ved X=0. V1 er første målte varians mellom 2 etterfølgende verdier. Sill er beregnet gjennomsnitt verdi som totalvariasjonen i Varians. Sykliske svingninger fremtrer rundt sill nivået, når Variogram kurven har flatet ut. CUSUM trendplot egner seg fint til å oppdage trender da disse fremtrer som mer tydelige. Beregnes slik at trenden begynner på gjennomsnittverdien og legges fortløpende til avviket mellom verdien og gjennomsnittet altså (verdien gjennomsnitt) 14

15 Korrelogram brukes også på tidsserie datasett til å oppdage trender, autokorrelasjoner og nivåendring i datasettet slik at disse fremtrer som mer tydelige. Består av 3 diagrammer hvor den første er visning av datasettet evnt. korrigert for trender, ACF er autokorrelasjon i datasettet, mens PACF viser partiell autokorrelasjon. Parametere i SPC dialog: Parameter1 = Lags, Parameter2 = Differensing eller detrending, Parameter3 = Kontrollgrenser. Eks. Correlogram ,05 ACF diagrammet identifiserer autokorrelasjon signatur i datasettet, gjerne kalt autoregressive prosesser (AR). PACF diagrammet identifiserer partiell autokorrelasjon som «moving average» (MA). De viktigste mønstrene korrelogram diagrammene kan identifisere er: Hvit støy Random walk Autoregressive prosesser (AR) Moving average prosesser (MA) Blandede autoregressive og moving average prosesser (ARMA) Trender i datasettet «integrated trends» (I) Tidsserie modellen kalles gjerne ARIMA i tidsserie analyser hvor (AR) står for auto regressive prosesser, (I) står for integrated trends og (MA) står for moving average. Autokorrelasjon tar utgangspunkt i en tidsserie, og beregner korrelasjonen med en kopi av samme tidsserie samtidig som disse 2 tidsseriene forskyves et og et intervall. Forskyvningene kalles «lag». Lag 0 er alltid 1 da disse er identiske, mens lag1 er forskjøvet med et tidsintervall, lag2 med 2 tidsintervall osv... Du kan også beregne autokorrelasjon mellom 2 ulike tidsserier for å oppdage samvariasjon på enkelte lag/forskyvninger i data. Dette kan oppdage forsinket samvariasjon i en serie prosess. I Datahandler kan dette gjøres ved å merke 2 kolonner og velge «Correlogram» fra Chart dialogen. Dette kalles gjerne krysskorrelasjon. Autokorrelasjon (ACF diagrammet): Dette diagrammet identifiserer autokorrelasjon, som vil vise seg med høy grad av korrelasjon på tidlige lag mens denne faller mot 0 utover for hvert lag. Partiell autokorrelasjon (PACF diagrammet): Er ikke så lett å forklare, men ta utgangspunkt i autokorrelasjonen på lag 2. Er denne autokorrelasjonen på lag 2 kun et resultat av at det finnes en autokorrelasjon på lag 1, eller er den større eller mindre enn det man skulle forvente på grunnlag av autokorrelasjonen på lag 1? Kan gjerne sies litt enkelt å være utslaget av manglende forventet autokorrelasjon på samme lag. Begge disse diagrammene brukes samtidig for å identifisere ulike mønstre da de identifiserer signaturen til strukturen i de forskjellige mønstrene. Tidsserier som inneholder trender, dvs. at de ikke er stasjonære, kan korrigeres med «Differensing». Dette er en måte å fjerne trender ved at man bytter ut originalverdien med differansen mellom en verdi og neste verdi gjennom hele tidsserien. Dette kan gjøres i flere omganger. 1 gang fjerner trender, 2 ganger og mer glatter tidsserien i økende grad. Her ser du en hovedgruppering av mønster du kan lese ut av datasettet: 15

16 AR er ren autokorrelasjon effekt, MA er ren «moving average» effekt mens ARMA er kombinasjon. Eksempel fra Datahandler: 16

17 Diagrammene viser stor grad av autokorrelasjon med ACF langt utenfor UCL, samtidig som nivåendring i datasettet avsløres i PACF ved at stolpene her går utenfor UCL frem til lag 5. For mer informasjon om tolking av korrelogrammer, se tillegg. SPC/statistikk konfigurering: I DataHandler menyen kan du konfigurere SPC og statistikk analyse parametere på Edit Parameters og i skillearket SPC-data finner du denne variabel tabellen med forklaring. Statistikk analyse konfigurering: 0 AddPlotLinesWeight Adds plot wight line 0 AddPlotmarkersSize Adds markes size 0,89 FactorAltDeviation Factor for Moving Range 0,0027 ConfidensInterval Confidence intervall ANOVA 0,05 ConfidensIntervalANOM Confidence intervall ANOM 1,5 LimOutl1 Outlier 1, IQR 3 LimOutl2 Outlier 2, IQR 3 LimRemoveOutl Remove outlier IQR 4 NormalityTestZWidth Z value span normality histogram 0,5 NormalityTestZSolution Z value group span normality histogram 1 ShowStatistics Shows statistics default i SPC dialog 5 FstatSubGroups Default sub group size 10 FstatSubGroupsNumber If not 0, number of subgroups 1 FstatsGroupMode Sub group calculation mode 1000 MaxDataPoints Limits data points for signal rule test 40 VariogramGroupSpan Variogram groups span 30 CorrelogramLags Correlogram time lags 0 DeTrending Detrending variogram/correlogram 0,05 CorrelogramCIValue Correlogram Confidence Interval 0 CorrelogramCIType Correlogram Confidence Interval calculation 1 or 2 1 CalculateSheetBefore If 1/true calculates sheet before SPC analyse SPC dialog: I SPC dialogen kan du endre metode for beregning av kontrollgrenser i Deviation feltet. Lar du feltet stå tomt brukes StdDev som standardmetode. Du kan også bruke en fast verdi når disse er forhåndsberegnet. Du kan også bruke MR (moving ranges) som ikke er så følsom for datapunkter utenfor normalområdet og dermed holder kontrollgrensene smalere. Du kan også bruke AD (average deviation) og MD (Median deviation). Du kan i tillegg bruke undergrupper for å beregne disse da denne metoden er lite følsom for kortsiktig variasjon. Ved undergruppe størrelse større enn 10 benyttes gjerne Sbar (gjennomsnittlig standardavvik) 17

18 og korrigeres med å dele på C4 faktor. For undergruppe størrelser under 10 benyttes da gjerne Rbar (gjennomsnittlig Range) som korrigeres med d2 faktor. Fjerning av uteliggere i data gjøres på standard metode ved å la feltet stå tomt. Da brukes X ganger IQR osv En finesse her er å bruke «Out SL» hvis du ønsker å fjerne data over og under LSL feltet og USL feltet i SPC dialogen. Ønsker du ingen vasking av data velger du False. I Subgroup mode feltet kan du bestemme hvilket område/undergruppe kontrollgrensene skal utarbeides fra. Standard er hele dataområdet. Du kan velge i første, beste, verste og beste løpende innenfor LSL/USL. Velger du 0 vil det lages individuelle kontrollgrenser for hver undergruppe justert for gjeldende standardavvik i gruppen. 5 (Average Groups) bruker felles kontrollgrenser, men beregner individuelle gjennomsnitts mål for hver undergruppe. Standard verdier i SPC dialog: I DataHandler menyen kan du konfigurere standard SPC dialog parametere på Edit Parameters og i skillearket «SPC-data» finner du disse i området A1:B27 Vaske data for uteliggere: Fjerning av uteliggere og ikke representative verdier i normalt måleområdet gjøres av DataHandler med formelen: Verdi < Q1 - (LimRemoveOutl * ABS(Q3-Q1)) eller verdi > Q3 + (LimRemoveOutl * ABS(Q3-Q1)) fjernes fra datasettet. LimRemoveOutl er normalt 3, men denne kan du endre se Statistikk analyse konfigurering. Gruppering av data: Bruk av undergrupper er kraftfullt i mange data analyser. Dette brukes for å analysere variasjons fordeling gjennom datasettet, og for kontrolldiagrammene Xbar-R, Xbar-S, R, S og IXbar. Brukes for ANOVA test for beregning av F verdi og kritisk grense for variasjon på kort og lang sikt. Se FstatSubGroups variabelen. Beregning av kontrollgrenser: Det beregnes kontrollgrenser for alle diagrammene bortsett fra Variogram og QC plot. 18

19 For hoveddiagrammet kan du se hvordan disse beregnes i SPC dialog avsnittet. Kontrollgrenser for kontrolldiagrammene beregnes etter faste formler med korreksjonsfaktorer for undergruppestørrelse. Data manager, konfigurering: Data manager dialogen bruker Microsoft OLE.DB protokollen. Denne protokollen støtter mange ulike datakilder. Se gjerne protokollen trenger en Provider streng som brukes til koblingsadressen kalt connection. I tillegg brukes en SQL streng som styres datakilden med ulike felter og filtrering. Se gjerne Åpne gjerne «Edit Parameters» og arkfane DataHandler for å se eksempler. En annen metode er å bruke Excel s innebygde eksterne dataimport direkte fra Access eller «Fra andre kilder» menyen. Når datakilden er hentet inn i Excel, kan du se Provider og evnt. SQL strengen. Excel s hent data fra eksterne kilder: 19

20 20

21 Aktiverer du en celle i dataområdet, kan du på Data menyen velge Egenskaper og får da opp egenskaper for datakilden. Provider streng Tabell Eller SQL 21

22 Tillegg: Tidsserieanalyse korrelogram: Tabell med ulike ACF og PACF mønstre: 22

23 Identifisering av mønstre i tidsserier basert på variantene i tabellen: ARIMA modeller beskrives med ARIMA(p, d, q) p=autoregressiv del, d=trend og behov for differensiering og q=moving average ledd. AR mønster ved ARIMA(p, 0, 0) ACF starter høyt og går langsomt mot 0, mens PACF kun på 1lag. Hvis 2 høye PACF da (2, 0, 0) MA mønster ved ARIMA(0, 0, q) akkurat motsatt for ARIMA(p, 0, 0) Kombinert ARMA ARIMA(p, 0, q) Trend ved ARIMA(0, 1, 0) versjon 1, ACF konstant høy og kun PACF(1) høy. ARIMA(0, 1, 0) versjon 2, ACF sinus kurve og kun PACF(1) høy ARIMA(0, 1, 0) er typisk Random Walk signatur Fjern ført trender i ikke-stasjonære tidsserier ved differensiering, evnt. log norm. Transformering Veldig sterk AR mangler differensiering. Veldig sterk MA kan være overdifferensiert 23

24 Justering av ARIMA modeller: Differensiering og konstant ledd: 1. Auto korrelasjon I mange lag utover, øk differensiering 2. Hvis lag 1 for ACF < -0,5 er kanskje modellen overdifferensiert 3. Sjekk standardavviket. Ofte er den beste modellen med lavest standard avvik 4. Hvis ingen differensiering er modellen stasjonær. 1 diff konstant gjsn. Trend eks. Random walk. 2 diff tidsvarierende trend eks. tilfeldig trend. 5. Hvis ingen differensiering inneholder vanligvis modellen et constant led. Hvis 2 ikke. Hvis 1 bør konstant ledd inkluderes hvis serien hare n ikke 0 basert gjsn. Trend. AR og MA ledd: 6. Hvis PACF diff serie stopper brått og/eller lag1 ACF er positive, er modellen muligens underdiff. 7. Hvis ACF diff serie stopper brått og/eller lag1 PACF er negativ, er modellen muligens overdiff. 8. AR og MA ledd kan ofte nulle nøytralisere hverandre 9. Hvis enhetsledd i AR del (hvis sum av AR coeff. er nesten 1) reduser AR ledd med 1 og øk diff med Hvis enhetsledd i MA del (hvis sum av MA coeff. er nesten 1) reduser MA ledd og diff med Hvis langsiktig forecast virker feilaktig og ustabilt, kan enhetsledd være en Unit Root i AR eller MA coeff. Sesong ledd: 12. Hvis sesong mønster, bruk diff. Aldri mer enn 1 diff og 1 sesong diff. 24

25 Tidsserie ARIMA defenisjoner 25

26 26

27 27

28 Referanser: https://datajobs.com/data-science-repo/time-series-analysis-guide.pdf 28

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring

En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring Notatnr Forfattere SAMBA/41/07 Mathilde Wilhelmsen Xeni K. Dimakos Dato 6. november 2007 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat,

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

EXCEL. 1.1 Arbeidsbøker og regneark

EXCEL. 1.1 Arbeidsbøker og regneark 1 EXCEL Excel er et regnearkprogram som utgjør en del av programpakken Microsoft Office. Dette dataprogrammet har blitt utviklet gjennom mange år og er i dag det regnearkprogrammet som dominerer markedet.

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

Brukermanual for Opinio 7

Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Table of Contents 1. Komme igang... Om Opinio... 1 Hurtigguide for spørreundersøkelser... 2 Brukergrensesnittet... 5 2. Organisere spørreundersøkelser

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2

Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2 Analyseskolen Innhold I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til Teknisk Analyse Side 3 Candlestick Side 4 Volum Side 7 Støtte/Motstand Side 9 Trender Side 11 Formasjoner Side 14 Glidende gjennomsnitt

Detaljer

Forord. Oslo, mai 2012 Camilla Hegde Kluge

Forord. Oslo, mai 2012 Camilla Hegde Kluge Forord Jeg vil først takke min veileder Egil Matsen for gode råd og innspill. Videre vil jeg takke Gunnar Bårdsen og Kåre Johansen for hjelp med OxMetrics. Til hjelp med datainnsamling vil jeg takke Andreas

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen

Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen Masteroppgave i statistikk Finansteori og forsikringsmatematikk Matematisk institutt Universitetet i Bergen 18. september 2009

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Better Lender interactive showcase

Better Lender interactive showcase Better Lender interactive showcase ii Better Lender interactive showcase Contents Chapter 1. Innledning......... 1 Velkommen til Better Lender......... 1 Et kjapt blikk på virksomheten........ 2 Chapter

Detaljer

Minitab for skrekkslagne

Minitab for skrekkslagne Minitab for skrekkslagne Espen Andersen Denne manualen/læreboken ble skrevet sent på 80-tallet, for studenter på BI og andre steder som skulle benytte Minitab, et statistikkprogram som fremdeles er mye

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 Bruksanvisning for 2012 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2012 Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 3 1.1. Hvem bruker

Detaljer