Jet Express 1. 1 Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jet Express 1. 1 Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse OmJet 3 3. Hvaernytt 4 4. Installasjonogkonfigurasjon Hurtiginstallasjonsveiledning Forutsetninger InstallereJet KonfigurereJet Programinnstillinger Datakildeinnstillinger KonfigurereenDynamicsNAVdatakilde AvansertDynamicNAVkonfigurasjon SerenicNavigatorbrukertilgangsregler JetmedCitrix Jetbrukergrensesnitt Rapportmoduser Finans Jet-funksjonsveiviser(Jfx) Tabellbygger Detaljoversikt Detaljoversiktforrutenett Feilsøke Referanse NL-funksjon Filtreringavdata Blankefiltre Spesialtegnietfilter SpesifiseremerenntifiltreiNL-funksjon Begrensantalloppføringerienforespørsel HenterSpesialfeltmedNL(tabell) 14-15

2 Jet Express Sortering GL-funksjon DynamicsNAVGL-funksjon Filtrering Hurtigtaster Automatiskrapportformatering Distribuererapporter Rapportalternativer Rapportalternativvurdering Indeks 20-22

3 Jet Express 3 Om Jet HvaerJet? JeteretMicrosoftExcel-tilleggsomintegrererExcelmeddatabasen,slikatdukanlagerapportermedenkle regnearkfunksjoner.funksjonenelesesdirektefradatabasen,slikatistedetforåkopiereoglimeinn,kandu oppdateredataenedirekteiexcel.merinformasjonomjetsfunksjonerfinnerduireferanse-delen. Forutsettendekunnskap ForåkunnebrukeJetbørduhaerfaringmedMicrosoftExcel,inkludertcellereferanserogregnearkfunksjoner.Du børogsåhaengrunnleggendeforståelseavdatabase-struktur.

4 Jet Express 4 Hva er nytt HensiktenmeddettedokumenteteråbeskrivedenyefunksjoneneiJetExpress2012. NydesignpåJetfunksjonsveiviser(Jfx) Jetfunksjonsveiviser(Jfx)harfåttenfullstendignydesignmedfokuspåbekvemmelighetogbrukervennlighet. Mangenyefunksjonerharblittlagttil,inkludertetbåndsominneholdermangeavdetilgjengeligealternativenenår ensetteroppjet-funksjoner.ytterligereoppslagsvinduerharogsåblittlagttilforågiveiledningforallejetfunksjonargumentene.nårdubrukerdisseoppslagenefortabell-ogfeltverdierfradatakilden,kandunåvelgeå kunvisefavorittenedine,somdefinertijetbrowser.funksjonalitetforånøsteenekstrajet-funksjoninnietjet funksjonsargumenternåbygdinnigrensesnittet,oggjørdetenkeltånavigeregjennomenkjedeavnøstedejetfunksjoner.

5 Jet Express 5 4 Installasjon og konfigurasjon Hurtiginstallasjonsveiledning VIKTIG:Sørgforatduharadministrativerettigheterførinstallering. 1. KjørJetExpress-installasjonsfilen. 2. JetExpress-tilleggetskalaktiveresautomatiskiExcelforgjeldendebrukervedgjennomføringav installasjonen.seavsnittetomaktiveringjetexpress('installerejet'inderonlinedokumentation)foråaktiveretilleggetforflerebrukere. 3. SeytterligereForutsetninger(Sektion4.2)fordindatabasetype. 4. KonfigurerentilkoblingtildatabaseniDatakildeinnstillinger(Sektion4.4.2). Forutsetninger Allebrukere Operativsystemersomstøttes MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 StøttedeversjoneravMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-bitog64-bit) Støttededatabaser MicrosoftDynamicsNAV6.0SP1(eksekverbare)ellernyere DynamicsNAVBrukere FørdukanbrukeJetExpressmedDynamicsNAV,måduhafølgendetilleggsprogramvareinstallert: DynamicsNAVClassicClientmedeksekverbarversjon6.0ellersenere. DynamicsNAVClassicClientmåværetilstede,selvforDynamicsNAV2009RTCbrukere. DetkanogsåværenødvendigåinstalleresamsvarendeversjonavC/FRONT,somerinkludertiDynamicsNAV SDK.DetteerikkenødvendigideflestetilfellersidenJetinneholderdennødvendigeversjonavC/FRONTforalle størreversjonerogservicepakkeravdynamicsnav. EnDynamicsNAVlisensfilsomtillaterC/FRONTmålagressomFIN.FLFiDynamicsNAVklientprogrammappen forhverarbeidsstasjonsomskalkjørejet. DynamicsNAVSikkerhet ForåbrukeJet,måbrukerenhaenrolleiDynamicsNAVmedingenselskapsrestriksjonerdefinertsomtillaterdem åleseselskapetstabellobjektogtabelldata.demåogsåhalese-tillatelsertilalletabellersomdevilrapportere. DynamicsNAVSikkerhetsfiltreblirikkeautomatiskbruktavC/FRONT,menethvertforsøkpåålesedata utenforrammenavetsikkerhetsfiltervilmislykkesmedenfeilmelding. Installere Jet HvisdubrukerWindowsVistaellersenere,måduhøyreklikkepåsetup-programfilenogvelge"Kjørsom administrator".dettemågjøresselvomduerloggetpåsomadministratorforatinstallasjonenskalkjøremed utvidederettigheter.

6 Jet Express Konfigurere Jet Programinnstillinger Programinnstillingeneerbrukerpreferanserogandreprogramomspennendeinnstillingersompåvirkeratferdentil Jet. Språk SpråketforJetsbrukergrensesnitt Generelt Oppslagsgrenseforutvalgsverdi Detmaksimaleantallutvalgsverdiersomvilblihentetnårduutføreretoppslag. Oppslagsgrenseforoppføringsskanning Detmaksimaleantalloppføringersomvilbliskannetforåhenteutvalgsverdiernårduutføreretoppslag. Automatiskrapporteringavfeilsøkingsfeil BestemmeromJetautomatiskskannerrapportenfor#VERDI!feiletteråhakjørtrapporteneogviseendiagnostisk melding. Avansert Viskompatibilitetsmodus-advarsel BestemmeromJetvilviseenadvarselomproblemenesomertilknyttetkjøringavExcelikompatibilitetsmodus. Visspråkmodul-advarsel AvgjøromJetvilviseenadvarselnårduharvalgtetspråkforenDynamicsNAV-datakildehvorentilsvarende språkmodulikkeharblitteksportert. AktiverJet-logging Bestemmeromdriftenvilbliloggettilenfilidenangittekatalogen. Datakildeinnstillinger Datakildeinnstillingerbrukestilådefineredindatabasekobling. Nårinformasjonensomernødvendigforåetablereenforbindelseerutfylt,kandubekreftetilkoblingenvedå klikketesttilkobling-knappen. Konfigurere en Dynamics NAV datakilde Generelt Navisionklientmappe AngirmappensominneholderDynamicsNAV-klienten,fin.exeellerfinsql.exe.DynamicsNAV-lisensfilenbør ogsåliggeidennemappenoghanavnet"fin.flf". Språkmodulmappe

7 Jet Express 7 AngirmappensominneholderDynamicsNAV-språkmodulene. Jetkanbruketabeller,feltogalternativverdieridittspråkhvisdueksportererspråkmodulenfraDynamicsNAV ogangikatalogensominneholderden.språkmodulenbørhasammenavnsomspråkkodenpåtrebokstaverog en".flm"filutvidelse(f.eksendanskspråkmodulvilleblikalt"dan.flm"). Språk Foråeksportereenspråkmodul,måduharettighetersomObjektdesigneriDynamicsNAV. AngirspråketsomJetvilvisedatabasetitlerinkluderttabeller,feltogalternativverdier. Autentisering BestemmeromduskalbrukeautentiseringfraWindowsellerdatabaseserveren. HvisdatabasenbrukerDatabaseserver-autentisering,kanduangienbruker-IDogpassord.Hvisdularettav dissefelteneståtomt,vildublibedtompåloggingsinformasjondordatabasennårduprøveråkobletil. Tilkobling Servertype Angiromdukoblertilenlokaldatabasefil,enDynamicsNAVdatabaseserver,ellerenMicrosoftSQLServer. Server Angirnavnetpåserverensomervertfordatabasen. Database HvisdubrukerenMicrosoftSQLServer,skriverdunavnetpådatabasenher. Hvisdubrukerenlokaldatabase-filtype,klikkpåknappenBlagjennomogbladegfremtilDynamicsNAV databasefilensomduvilbruke. Nettverkstype Angirriktignettverksprotokoll. Selskap AngirselskapetsomJetvilbrukesomstandard. Display DisplayegenskapenebestemmerhvordantabellerogfeltvisesiJetbrukergrensesnitt-komponentene. Vistommetabeller Avgjøromduvilvisetabellermedutenoppføringer. Visantalloppføringer Avgjøromduvilviseantalloppføringerihvertabell. Tabellogfeltslippformat Angirformatetpåtabell-ogfeltidentifikatorernårdeblirautomatiskskrevettilJetformler. Avansert Algoritmefornøkkelsøk Angirdenalgoritmensombrukesforåvelgedenbestenøkkelenunderdatabaseforespørsler.

8 Jet Express 8 C/Frontmappe Hvisspesifisert,overstyrerdettestandardkatalogenderJetsøkeretterC/Front-biblioteker Avansert Dynamic NAV konfigurasjon Serenic Navigator brukertilgangsregler KonfigurereBusiness-objekter JetharevnentilåanvendeSerenicNavigatorsbrukertilgangsreglerforalleforespørslersomkjøresavenbruker somenellerflerereglergjelderfor.dennefunksjonenkanaktiveresvedåimporterenavigatortiljetbusobjekter-tabelleninninavigator-databasen. ForhvertBusiness-objekt,erdetetsettmedfelt-tilordningeri«NavigatortilJetBus-objekter»-tabellen.DissefelttilordningeneavgjørihvilketfeltihvilketabellerbrukertilgangsreglenevilblibruktforetgittBusiness-objekt. Dissefelt-tilordningenemåimporterestilNavigatorentenforhåndellervedhjelpavendataport. "NavigatortilJetBus-objekter"-tabellenharfølgendefemområder: Feltnr. Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 Tabellnr. Integer NummeretpåtabellensomBusiness-objektetkorresponderermot. 2 Feltnr. Integer NummeretpåfeltetsomBusiness-objektetkorresponderermot. 3 Businessobjekt Kode Business-objekt-ID.Dettevilentenværeenkode,f.eks.GLACCOUNT, ellerdimensjonsnummer. 4 Objekttype Alternativ TypenavBusiness-objekterdefinerti"Business-objekt"-feltet.Dette kanentenværeenkodeellerendimensjon. 5 Felttittel Tekst Tittelenavfeltetsomerdefinerti«Feltnr.»-feltet.Dettefelteterbaretil orienteringogbrukesikkeavjet. FølgendeereksemplerpåradersomdefinerernoenBusiness-objekttilordningertilbaketilG/L-kontotabellen: Tabellnr. Feltnr. Businessobjekt Objekttype Felttittel 15 1 GLACCOUNT kode Nr dimensjon Global dimensjon 1-filter Radeneoverdefinerertofelttilordningertilbaketiltabell15("G/LKonto")idatabasen.Denførsteradenindikerer atbrukertilgangsreglerfor"glaccount"business-objektvilblibrukttil«nr.»-felteti"g/lkonto"-tabellen. Merkatobjekttypener"koden",ogBusiness-objektet(GLACCOUNT)tilordnesdirektetilnavnetpåeteksisterende Business-objekt. Denandreradenieksempeletharobjekttypen"dimensjon".Dettebetyratverdieni«Business-objekt»-feltetskal tilsvareetdimensjonsnummer,idettetilfelletdimensjon«1».denneradenindikereratbrukertilgangsreglerfor dimensjon1,eller«program»inavigatoreksempeldatabasen,vilblibrukttil«globaldimensjon1-filter»-felteti «G/LKonto»-tabellen. HvisetBusiness-objektikketilordnesdirektetiletfeltpåentabell,kanreglerfordet Business-objektetikkeanvendes.DetteerfordifelttilordningerforslikeBusiness-objekterikkekan definerestilåbruketabellstrukturensombeskrevetovenfor.detteerikkeetvanligtilfelleistandardsettetav Business-objekter. Jet med Citrix

9 Jet Express 9 VIKTIG:JetstøttesikkeiCitrix-miljøerhvisikkeheleskrivebordeterpublisert. ForåkunnebrukeJetmedCitrix,gjelderfølgenderetningslinjer: Heleskrivebordetmåpubliseres. Jet,Excel,ogkunde-databasekomponentenemåalleværeinstallertpåCitrix-skrivebordet. HvisduerenDynamicsNAVbruker,måDynamicsNAVClassicClientinstallerespåCitrix-skrivebordet. HvisdubrukerenOLE-kobling,måOLE-driverenfordenbestemtedatabaseninstallerespåCitrix-skrivebordet. HvisdubrukerODBC,måenWindowsODBC-datakildeværekonfigurertpåCitrix-skrivebordet. Jet-tilleggetmåværeaktivertiExcelforhverCitrix-brukersomhartilhensiktåbrukedet.SeAktiveringav JetReports(Sektion4.3)formerinformasjon.

10 Jet Express 10 5 Jet brukergrensesnitt Rapportmoduser Design Designmodusbrukestilålagerapporter.IDesignmodus,erJet-funksjonsresultateneoptimalisertforhastighetog erikkegaranterttilåreturnerekorrekteresultater. Oppdater Oppdaterkjørerrapportenogoppdatereralledatadirektefradatabasen. Finans ÅpnerJfx(Sektion5.3)utfyltmedentomGL-funksjon. Jet-funksjonsveiviser (Jfx) GirenintuitivmåteforbrukerneåsetteJet-funksjonerinnietregneark. Tabellbygger TabellbyggerenoppretterenExcel-tabellfrafleredatabasetabellersomkanbrukessomgrunnlagforpivot-tabeller ogdiagrammer. TabellbyggerenkankunbrukesmedDynamicsNAV-datakilder. Detaljoversikt Foråutføreendetaljoversikt,klikk detaljoversikt-knappensomvisesiencellesominneholderenjet-formel ellervelgcellenogvelgdetaljoversikt. Detaljoversikt for rutenett Detaljoversiktforrutenettviserdetaljoversiktdataietrutenettsomgjørdetmuligågruppere,filtrereogsortere data. Detaljoversiktvisning Meddetaljoversiktforrutenettkandetaljoversiktresultatenebrukertilpasses.Vedåhøyreklikkeen kolonneoverskrift,kanbrukerenvelgehvilkefeltersomvisesidetaljoversiktskjemaet.itilleggkankolonnene omorganiseresvedådraenkolonneoverskrifttilønsketplassering. Nårdetaljoversiktskjemaeterstengtblirfeltenesomersynligeogfelt-rekkefølgenerlagretsom detaljoversiktvisningenfortabellen.nestegangbrukerenviserendetaljoversiktpåtabellen,vilbaredefeltenesom tidligerevarsynligevisesisammerekkefølge. Analyseredataidetaljoversiktforrutenett Nårdetaljoversiktskjemaetåpnesvilikkealleoppføringenelastesinn.Mensoppføringerblirlastetvisesen fremdriftsindikatorinedrevenstrehjørneavskjemaet.nåroppføringeneerferdiglastetvildettotaleantallet oppføringerhentetvises.gruppering,filtreringogsorteringkanaltgjøresmensoppføringenelastes.

11 Jet Express 11 DynamicsNAVogdetaljoversiktforrutenett FlowField-verdiereriutgangspunktetikkelastetidetaljoversiktforrutenett.ForålasteverdieneforetFlowField klikkpåoppdater-knappenifeltetskolonneoverskrift.flowfield-verdierkanikkelastesføralle detaljoversiktoppføringerharblitthentet. Feilsøke FeilsøkinghjelpertilmedådiagnostisereproblemermedJet-funksjoner.NårenJetfunksjonresultererien feilmelding,vil#verdi!visesiregnearkcellensominneholderfunksjonen.åfeilsøkepåfunksjonen,merkerdu cellensominneholderfeilenogvelgerfeilsøk.enmeldingsombidrartilåforklareproblemetvilvises.

12 Jet Express 12 6 Referanse NL-funksjon =NL(Hva, Tabell, Felt, FilterFelt1, Filter1,..., FilterFelt10, Filter10) Hensikt:Returnererfeltellertaroppføringsnøklenefraentabellbasertpåfiltre. Parameter Hva Beskrivelse Bestemmerhvasomreturneres. Argument "Lenke" "Tabell" "LenkFelt" "LenkSum" "FlowField" Beskrivelse OppretterenExcel-tabellobjektbasertpåfeltverdisomreturneres.Vedå lafelt-argumentetståtomtvilallefeltreturneres.bruketfelthurtigbuffer åreturnereflerefelt. Returnererenstrengsombrukestilåhenteetfeltfraetkoblingstabellien NL(Tabell)-funksjonen. Returnererenstrengsombrukestilåhenteensumavetfeltfraet koblingstabelliennl(tabell)-funksjonen. ReturnererenstrengsombrukestilåhenteetFlowFeltfradenprimære tabelleniennl(tabell)-funksjonen.flowfiltereidennefunksjonen brukesbarepådetangitteflowfeltogikkedenoverordnede forespørselen. Tabell Felt FilterFelt1 Navnet,nummeretellertittelenavtabellen. Navnet,nummerellerbildetekstavfeltetsomskalreturneres.ForDynamicsNAV-brukere, kandetteogsåværeenavansertdimensjon. Foråreturnereetfelthurtigbuffer,angiretmatrisefelt. EtfelthurtigbufferkanbrukesmedNL(tabell)nårdukunønskeråsenoenavfeltenefra tabellenistedetforalle.ennl-funksjonmedetfelthurtigbuffervilreturnerebaredeunike kombinasjoneravverdieneavfelteneifelthurtigbufferet. Navnetpådetførstefeltetsomskalfiltreres.ForDynamicsNAV-brukere,kandetteogså væreenavansertdimensjon.følgendespesielleverdierertillattsomfilterfelt-argumenter. FilterFelt "Selskap="eller0 "InklusivLink=" "Grense=" "Filtre=" Beskrivelse ReturnererenstrengverdisomkanbrukessometfilterienannenNLfunksjon. OverstyrerstandardselskapmedetsomerspesifisertavFilterargumentet. LenkerdenprimæretabellentilenspesifisertavFilter-argumentfor åkunnehentedata.formerinformasjonsehentespesialfelt mednl(tabell)(sektion6.1.2). Begrenserantalloppføringerellerverdiersomreturnerestil nummeretspesifisertavfilter-argumentet.formerinformasjonse Begrenseantalloppføringerienforespørsel(Sektion ). Angiretsettmedfiltreforforespørselenmedenrekkefiltre spesifisertavfilter-argumentet.formerinformasjonse SpesifiseremerenntifiltreiNL-funksjonen(Sektion ).

13 Jet Express 13 Parameter Beskrivelse "Overskrifter=" "SkjulTotaler=" "Tabellnavn=" Overstyrerfelttopptekstermedrekkenavoverskrifterspesifisertav Filter-argumentet.ForbrukmedenNL(Tabell)-funksjon. NårverdienavFilter-argumenteterSANN,skjulessummer-radene someropprettetavnl(tabell). AngirnavnetsomskalbrukesforExcel-tabellobjektetsomerlaget avnl(tabell)mednavnetifilter-parameteren.brukdennetilå henvisetiltabellenvednavnfraenpivot-tabell. Filter1 FilterFeltN FilterN VerdienavfilteretvilgjeldeforFilterFelt1. SammesomFilterFelt1.Opptil10feltogfilterparkanspesifiseres.Hvisduangirflerefiltre, deerkombinertmedenlogiskog. SammesomFilter1,mengjelderforFilterFeltN Filtrering av data Blanke filtre NoengangerduvilfiltrereenNL(Sektion6.1)-funksjonbasertpåenannenverdisomkanværetom.NLfunksjonenlardegikkeåspesifisereblankefiltre,ogduvilfåen#VERDI-feilmeldinghvisdufyllerutet FilterFelt ('NL-funksjon'inderonline-dokumentation)-argumentoglardettilsvarendeFilter('NL-funksjon'in deronline-dokumentation)-argumentetståtomt. AntaatverdienicelleC4kommerfraenannenJet-funksjonogkannoengangerværeblank.Idettetilfelletkandu bruketoenkleanførselstegn(')rundtfilterverdien.dukanbrukefølgendeformel. Selvomdenneformelenerlittvanskeligålese,erdetåsetteetenkeltanførselstegn(')påhversideavC4- referansen.hvisc4inneholderverdienelement1,vildetresulterendefilteretværeelement1.hvisc4ertomt,er resultatettoenkleanførselstegn,someretgyldigfilterfortommefelt. følgende. Spesialtegn i et filter Tegnsom passerefilteretsomenstrengogevalueresskikkelig. "John(Houston)".Denresulterendeformelenvilleseslikut. HvisnavnetJohn(Houston)liggerientilstøtendecelle,erdettedentilsvarendeformelenmedbrukaven cellereferanse: Hvisduharbehovforåkombinereflerefilterverdiersammensomalleinneholderspesialtegn,måduleggeved hvertfilterelementienkleanførselstegn('). Foreksempelantarviatduskalfiltrereetterkundersomheterenten"JohnA.M."eller"Ben&Jerrys".Dumåbruke denlogiskeeller( metodenforåkonstruerefilteret. =NL("Rader","Salgsfaktura","Nr.","Kunde","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Igjen,dissenavnenekankommefracellereferanser,slikattilsvarendeformelmedcellereferanserernedenfor. =NL("Rader","Salgsfaktura","Nr.","Kunde","'"&C3&"' '"&C4&"'")

14 Jet Express 14 Spesifisere mer enn ti filtre i NL-funksjon Filtre=lardegbrukeetutvalgtilåangifiltreiNL(Sektion6.1)-formler.Dettetillaterdegåbrukemerenn10 FilterFelt('NL-funksjon'inderonline-dokumentation)/Filter('NL-funksjon'inderonlinedokumentation)-par,somgjørrapportdesignenmertydelig,oggjørdetenklereåleggefiltrenetilenrapport senere. Foråbrukedennefunksjonen,angiFilterFeltienkolonneiExcelogtilsvarendefilterverdieridentilstøtende kolonnentilhøyre.angiderettercellematrisensominneholderbådefilterfeltogfiltreifilter-parameteren følgendefiltre=somfølgende: =NL("Rader","Salgsfaktura",,"Filters=",$B$2:$C$4) Begrens antall oppføringer i en forespørsel DukanplassereengrensepåantalloppføringersomNL(Sektion6.1)vilreturnerevedåleggeinnGrense=ien avfilterfelt('nl-funksjon'inderonline-dokumentation)parametreneogskriveinnetmaksimaltantalli dentilsvarendefilter('nl-funksjon'inderonline-dokumentation)parameteren. FølgendeeksempelskriverutKundenavnmeddetistørstesalgene. =NL("Rader","Kunde","Navn","-Salg ($)","*","Grense=",10) Henter Spesialfelt med NL(tabell) Henterfeltverdierfrakobledetabeller Syntaksenforåhentefeltverdierfrakobledetabellerserslikut: =NL("Tabell","Tabell1",{"Tabell1Felt","LenkFelt([Tabell2],[Tabell2Felt2])"},"InklusivLenk=","Tabell2","Tabell2Felt1","=Tabell1Felt") DennefunksjonenvilhentealleverdieravTabell1FeltfraTabell1ogdenførsteverdienavTabell2Felt2fraTabell2forhveroppføringiTabell1 hvorverdienavtabell2felt1samsvartemedverdienavtabell1feltogblankderingensamsvarendeoppføringblefunnetpåtabell2. NL(LenkFelt)-funksjonen Forågjøredetenklereåhentefeltfrakobledetabeller,erNL(LenkFelt)-funksjoneninnført.SyntaksentilNL(LenkFelt)serslikut: =NL("LenkFelt","Tabell2","Tabell2Felt") DennefunksjonenkandablihenvisttilifeltparameteriNL(Tabell)-funksjonen,hellerennåskriveiLenkFelt()-formelenforhånd. Henterfeltsummerfrakobledetabeller Syntaksenforåhentefeltsummerfrakobledetabellerserslikut: = NL ("Tabell", "Tabell1", {"Tabell1Felt", "LenkSum([tabell2], [Tabell2Felt2], [Tabell2Felt3], [A*])"}, InklusivLink=, "Tabell2", Tabell2Felt1", "=Tabell1Felt") DennefunksjonenvilhentealleverdieriTabell1FeltfraTabell1ogsummenavverdieneiTabell2Felt2forhveroppføringavTabell1hvor verdienitabell2felt1samsvartemedverdienavtabell1feltoghvorverdienitabell2felt3startetmedaog0deringensamsvarende oppføringerblefunnetitabell2. NL(LenkSum)-funksjonen Forågjøredetenklereåhentesummerfrakobledetabeller,erNL(LenkSum)-funksjoneninnført.SyntaksentilNL(LenkSum)serslikut: =NL("LenkSum","Tabell2","Tabell2Felt2","Tabell2Felt3","A*") DennefunksjonenkandablihenvisttilifeltparameteriNL(Tabell)-funksjonen,hellerennåskriveiLenkSum()-formelenforhånd. HentefeltverdierandFeltsommerfraNøstedekoblinger Feltverdierogsummerkanhentesfranøstedekobledetabellersomfølgende: =NL("Tabell","Kund. Regnskapsoppføring",{"Oppføringsnr.","LenkFelt([Kundeoppføringsgruppe], [Kode])"},"InklusivLink=","Kunde","Nr.","=Kundenr.","InklusivLink=","Kundeoppføringsgruppe","Kode","=Kundeoppføringsgruppe") Dennefunksjonenvilhentealleverdierfraoppføringsnr.feltetfraKund.RegnskapsoppføringstabellogkodefeltfraKundeoppføringsgruppetabellensomerkobletviaKundetabellen. HentefeltverdierandFeltSummerfrafleretabeller

15 Jet Express 15 Feltverdierogsummerkanogsåhentesfrafleretabellersomerkobletfradenprimæretabellensomfølgende: =NL("Tabell","Kunde",{"Nr.","LenkFelt([Kundeoppføringsgruppe], [Kode])", "LenkSum ([Kund. Regnskapoppføring], [Beløp])"},"InklusivLink=","Kund. Regnskapsoppføring", "Kundenr.", "=Nr.", "InklusivLink=Kunde", "Kundeoppføringsgruppe", "Kode", "=Kundeoppføringsgruppe") Dennefunksjonenvilhentealleverdieravnr.feltetfraKundetabellen,verdieneavkodefeltetfraKundeoppføringsgruppe-tabellen,og summenavverdieneavbeløp-feltetfrakund.regnskapsoppføringstabellen.merkatbådekundeoppføringsgruppetabellenogkund. RegnskapsoppføringstabelleneerkobletfraKundetabellen. HenteetFlowFieldmedFlowFiltere FlowFelt-syntaksen,sombrukesifeltargumentetiNL(Tabell)-funksjonen,girmulighetforhentingavetFlowFeltmedetbestemtsettav FlowFilteresomkunbrukespådettefeltet: =NL("Tabell", "Kunde", {"Navn", "FlowFelt([Salg],[Datofilter],[1/1/10..12/31/10])"}) DetførsteargumenteterFlowFeltforåhente,etterfulgtavenrekkeFlowFilterFelt-/FlowFilter-par. NL(FlowFelt)-funksjonen ForågjøredetenklereåhentedisseFlowFeltene,erNL(FlowFelt)-funksjoneninnført.SyntaksentilNL(FlowFelt)ersomfølger: =NL("FlowFelt", "Kunde", "Salg", "Datofilter", "1/1/10..12/31/10") DennefunksjonenkandablihenvisttilifeltparameteriNL(Tabell)-funksjonen,hellerennåskriveiFlowFelt()-formelenforhånd. EventuelleFlowFilteresomerbrukttildengenerelleforespørselen,f.eks.NL(Tabell)-funksjonen,vildenogsåblibrukttilfeltsomer spesifisertmedflowfelt-syntaksen. SpesiellefeltkanbarehentesfraNL(Tabell)vedbrukavDynamicsNAV-datakilder. Sortering SomstandardblirreturnerteresultaterfraJet-funksjonersortertistigenderekkefølgebasertpåverdienesomble returnert,mendukanoverstyrestandardsorteringenogsorterebasertpåverdieneietfeltitabellenhvordetskal returneresdatafra. Foråsorteredataistigenderekkefølge,settinnet"+"etterfulgtavfeltnavnetiFilterFelt('NL-funksjon'in deronline-dokumentation)-parameter. Foråsortereisynkenderekkefølge,settinnen"-"etterfulgtavfeltnavnet. Filter('NL-funksjon'inderonline-dokumentation)-argumentetfraFilterFelterogsånødvendig.Hvisduvil sorterepåetfeltutenfiltreringavdettefeltet,setten"*"itilsvarendefilter. FølgendeNL(Sektion6.1)-funksjonsortereretterselskapsnavnmensfiltreringforselskapsnavnstartermedB. =NL("Tabell","Kunder","+SelskapNavn","B*") FølgendeNL-funksjonensortererverdieneavfakturaenProduktID-feltetavverdienetilKundeIDfeltetistigende rekkefølge,deretteravverdieneimengde-feltetisynkenderekkefølge. =NL("Tabell","Fakturaer","ProduktID","+KundeID","*","-Mengde","*") 6.2 GL-funksjon Dynamics NAV GL-funksjon =GL(Hva, Konto, StartDato, SluttDato, Vis, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ForretningsEnhet, Selskap, Reservert, EksludertStengt, Reservert, Reservert, Reservert, Reservert, Reservert, Reservert, VisForespørsel, Reservert, DataKilde) Hensikt:Returnererbudsjett,balanse,nettoendring,debiteringerellerkreditteravenellerflereregnskapskontoer. Brukfunksjondefinisjonenovenforforåbestemmerekkefølgenavparametrenebeskrevetnedenfor. Parametremerketsomreservertbrukesikke.

16 Jet Express 16 Parameter Hva Konto StartDato SluttDato Visning Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Forretningsenhet Budsjett Selskap EksluderStengt VisForespørsel Datakilde Beskrivelse BestemmerhvaGL-funksjonenreturnerer.AlternativeneerBalanse,Budsjett, KreditterellerDebiteringer. G/LKontonummer,filterellerområde.Hvisduangirenenkelttotalkonto, returnererdetteverdienavdennekontoen.hvisduangirflerekontoerelleret utvalgavkontoer,viltotalkontoerikkebliinkludertiresultatet. Angirstartdatofortransaksjonersomskalinkluderes.Forbalansenavenkonto somavengittdato,lastartdatoværeblank.fornettoendringavenkonto,kandu brukebalanseogangibådestartdatoogsluttdato. Angirsluttdatofortransaksjonersomskalinkluderes. G/LAnalysevisningensombrukes.Vedåladetteståtomt,vilingen analysevisningblibrukt. Filterfordenførstedimensjonenavanalysevisningen.HvisVis-argumenteter tomt,erdettefilteretforglobaldimensjon1. Filterfordenandredimensjonenavanalysevisningen.HvisVisertomt,erdette filteretforglobaldimensjon2. Filterfordentredjedimensjonenavanalysevisningen. Filterforfjerdedimensjonavanalysevisningen. Filterforforretningsenheten. Budsjettfilter.Ladetteståtomtforallebudsjetter.Detteerubruktmedmindredet returneresbudsjetter. Firmanavn.Dersomdenneparameterenerblank,blirstandardselskapetbenyttet. "Sant"foråutelukketransaksjonerpåstengedato."Usant"somstandard. "Sant"foråvisefinhlink-strengensomskalbrukesfordetaljoversikt."Usant"som standard. Datakildenavn.Dersomdenneparameterenerblank,vilstandarddatakilde brukes. Filtrering Betydning Symbol Utvalgutrykk Oppføringerhentet Lik Ingen 377 BLÅ Demedfeltverdi377 DemedfeltverdiBLÅ Ikkelik <> <>0 Demedfeltverdiersomikkeerlik0 Og & >1000&<2000 Demedfeltverdierstørreenn1000og mindreenn2000 Eller Demedfeltverdiene1000eller2000 Størreenn > >1000 Demedfeltverdiersomerstørreenn1000

17 Jet Express 17 Betydning Symbol Utvalgutrykk Oppføringerhentet Erstørreenn ellerlik >= >=1000 Demedfeltverdierstørreennellerliktil 1000 Mindreenn < <1000 Demedfeltverdiersomermindreenn1000 Ermindreenn ellerlik <= <=1000 Demedfeltverdiermindreennellerlik1000 Område Demedfeltverdiermellom1000og2000, inkluderende Demedfeltverdieropptiloginkludert1000 Demedfeltverdiene1000ellermer Jokertegn * *co* *co co* Demedfeltverdiersominneholder"co" Demedfeltverdiersomsluttermed"co" Demedfeltverdiersombegynnermed"co" Enkelttegnjokertegn Rekkefølgeav driften Ignorer spesialtegn? Hans?n DemedfeltverdiersomHansonellerHansen () 30 (>10&<20) Demedfeltverdierpå30ellerfeltverdier størreenn10ogmindreenn20 DemedfeltverdiA&B '' 'A&B' 'C&D' Demedfeltverdiersomplassering, PLASSERING,ellerPlassering Hurtigtaster FølgendehurtigtasterertilgjengeligiJet: Snarvei Tilgjengeligfra Atferd F1 Brukergrensesnitt-komponenter Viser kontekstsensitivhjelp F4 Jfx Veksler adresseringsmodusen forencellereferanse F6 Brukergrensesnitt-komponentermed verdioppslag Automatisk rapportformatering Automatiskstørrelse Viseret databaseoppslag Noendataverdiereravvariabellengdeslikatduikkevethvorbredenkolonneskalværeførdukjørerenrapport. Hviskolonnenikkeerbrednoktilåvisedataene,vilExcelentenvise########,ellerbarevisedendelenavdata somfårplassicellen. Tilpass Enkolonnekanautomatiskformaterttilåpassedenbredestedatadelensomfinnesinnenfordetvedåplassere Tilpass-nøkkelordetiRad1fordenkolonnen.Høydenpåradenkanformaterespåsammemåte,bortsettfra Tilpass-nøkkelordetsomvillebliplassertikolonneAiradensomskalformateres. Automatiskskjuling

18 Jet Express 18 Noeinnholdiarbeidsbokenkanværenødvendigforutformingenavrapporten,menikkeønskeligåsei Rapportmodus('Rapportmoduser'inderonline-dokumentation). SkjulogSkjulArk EnkolonneellerradkanautomatiskskjulesvedåplassereSkjul-nøkkelordetiRad1ikolonnensomskalskjules ellerkolonneairadensomskalskjules.hvisduautomatiskskjulerheleark,kandulegge+skjularktilcellea1i regnearket.nårdukjørerrapportenviljetskjulerader,kolonnerellerarksomduharangitt. 6.6 Distribuere rapporter Rapportalternativer Foråviserapportalternativer-vinduetnårdukjørerenrapport,brukerdufølgenderegneark-koder:Valg,Tittel,og Verdi. Hverradavregnearketsominneholderetalternativsomduvilskalvisesirapportalternativervinduetmåinneholde Alternativ-kodenikolonneA.KolonnensominneholdertitleneavalternativenemåinneholdeTittel-kodenirad 1.KolonnensominneholderselvealternativverdienesomduskalrefereretilirapportenmåinneholdeVerdi-koden irad1.skjæringspunktetmellomalternativer-radenemedtittel-ogverdi-kolonneneutgjørrapportalternativene. Tabellennedenforviseretenkelteksempel: A B C 1 Auto+Skjul+Verdier Tittel Verdi 2 Alternativ Kunde * 3 Alternativ Åpne SANT A B C D 1 Auto+Skjul+Verdier Tittel Verdi Oppslag 2 Alternativ Kunde * =NL(«Oppslag»,"Kunde","Nr.") 3 Alternativ Åpne SANT Nårdukjørerenrapportmedrapportalternativer,vilrapportalternativer-vinduetvises. Hvisrapportalternativeneerpåetregnearksomduønskeråskjulefrabrukeren,leggerdubarekoden +SkjulArkikodenicelleA1. Rapportalternativ vurdering Nårrapportalternativerbenyttes,erdetmuligåvalideredeverdienesomerlagtinnnårengårinnirapportmodus ellernårenrapportoppdateres.forågjøredette,kandubenyttefølgende,valgfriekolonnekoderforregnearket: Gyldigogmelding. Gyldig Kolonnensominneholdervalid-kodenmåinneholdeengyldigExcel-funksjonsomreturnererTRUEellerFALSE basertpåverdienavrapportvalget. Melding Hvis,etteratenbyttertilrapportmodusograpportalternativverdieneerlagtinn,Excel-funksjonenreturnerer FALSEvilrapportbrukerenblipresentertmedmeldingensombledefinertikolonnensominneholdermessagekoden.

19 Jet Express 19 Tabellennedenforviseretenkelteksempel A B C D E 1 Auto+Skjul Tittel Verdi Gyldig Melding 2 Alternativ År 2011 =IF(VALUE(C2)>2010,TRUE,FALSE) Åretmå væresenere enn Alternativ Stat WA =IF(OR(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),TRUE,FALSE) Kun Washington, Oregoneller Idahoer gyldige staterfor denne rapporten. Nårenrapportkjøresmeddisserapportalternativene,ergyldigeverdierfor"År"enverdihøyereenn2010,og gyldigealternativerfor"stat"er"wa","or"eller"id". Nårenbrukerhargodkjentmeldingensomblevistnåralternativverdienblevalidert,vildenoriginale rapportalternativverdienblisattinniverdikolonnenigjen.verdienvilimidlertidblisattinnsomtekst.dette erviktigåhuskepånårenjobbermednumeriskeverdier,ogdisseverdienebørbehandlesderetteri valideringsformlene. Foreksempel:Istedenforåbenyttevalideringsformelen=IF(C3>10,TRUE,FALSE)foråsørgeforat rapportalternativererstørreennti,børdusørgeforatoriginalverdiensettesinnsomennumeriskverdii formelen:=if(value(c3)>10,true,false).

20 Jet Express 20 7 Indeks #VERDI!,11 Aktivering,5 Auto,17-18 Automatiskrapporteringavfeilsøkingsfeil,6 Automatiskrapportformatering,17-18 AvansertDynamicNAVkonfigurasjon SerenicNavigatorbrukertilgangsregler,8 Begrensantalloppføringerienforespørsel,14 Bestetilpassing,17-18 Blankefiltre,13 Budsjett,15-16 Citrix,8-9 Database,6 Datakilde,15-16 Datakildeinnstillinger,6 Datakildeinnstillinger Datakildeinnstillinger,6 KonfigurereenDynamicsNAVdatakilde,6-8 Designmodus,10 Detaljoversikt,10 Detaljoversikt Detaljoversikt,10 Detaljoversiktforrutenett,10-11 Detaljoversiktforrutenett,10-11 DynamicsNAVGL-funksjon,15-16 EksluderStengt,15-16 Eller,16-17 Ermindreennellerlik,16-17 Erstørreennellerlik,16-17 Excel,3 Express,3 Feil,11 Feilsøke,11 Filter,12-13 FilterFelt,12-13 Filtre,12-13 Filtrering,16-17 Filtreringavdata Blankefiltre,13 Spesialtegnietfilter,13 SpesifiseremerenntifiltreiNL-funksjon, 14 Begrensantalloppføringerienforespørsel,14 Finans,10 FlowField,14-15

21 Jet Express 21 FlowFilter,14-15 ForretningsEnhet,15-16 Forutsetninger,5 GL-funksjon DynamicsNAVGL-funksjon,15-16 HenterSpesialfeltmedNL(tabell),14-15 Hurtiginstallasjonsveiledning,5 Hurtigtaster,17 Hva,12-13,15-16 Hvaernytt,4 Ikkelik,16-17 Installasjonogkonfigurasjon Hurtiginstallasjonsveiledning,5 Forutsetninger,5 InstallereJet,5 InstallereJet,5 Intervall,16-17 JetmedCitrix,8-9 Jet-funksjonsveiviser(Jfx),10 Kompatibilitetsmodus,6 Konfigurasjon,6 KonfigurereenDynamicsNAVdatakilde,6-8 KonfigurereJet Programinnstillinger,6 JetmedCitrix,8-9 Konto,15-16 Lenke,12-13,14-15 LenkFelt,14-15 LenkSum,14-15 Lik,16-17 Logg,6 Logging,6 MicrosoftExcel,3 Mindreenn,16-17 NF-optimalisering,6 NL-funksjon,12-13 NL-funksjon NL-funksjon,12-13 HenterSpesialfeltmedNL(tabell),14-15 Sortering,15 Og,16-17 OmJet,3 Oppdater,10 Oppslagsgrenseforoppføringsskanning,6 Oppslagsgrenseforutvalgsverdi,6 Overskrifter,12-13

22 Jet Express 22 Programinnstillinger,6 Rapportalternativvurdering,18-19 Rapportalternativer,18 Rapportmodus,10 Rapportmoduser,10 Selskap,15-16 SerenicNavigatorbrukertilgangsregler,8 Skjul,17-18 SkjulArk,17-18 SluttDato,15-16 Sortering,15 Spesialtegnietfilter,13 SpesifiseremerenntifiltreiNL-funksjon,14 Språk,6 Størreenn,16-17 StartDato,15-16 Tabell,12-13 Tabellbygger,10 Tilkobling,6 Tilpass,17-18 Verdi,11 Visning,15-16

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok HP Hotkey Filter Administratorhåndbok Copyright 2013-2014, 2016 HP Development Company, L.P. Citrix er et registrert varemerke tilhørende Citrix Systems, Inc. og/eller ett eller flere av deres datterselskaper,

Detaljer

Hvorfor starte fra bunnen?

Hvorfor starte fra bunnen? Challenge us! Hvorfor starte fra bunnen? Rull ut BI4Dynamics på bare 1 dag! Installasjonsguiden bygger opp det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og ruller ut OLAP kuber i Microsoft Analysis

Detaljer

W i n T i. Oppgradering til versjon HRM

W i n T i. Oppgradering til versjon HRM W i n T i d Oppgradering til versjon 12.3.0 HRM Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4

Detaljer

Rabattkodemodul/ Rabattkuponger

Rabattkodemodul/ Rabattkuponger Rabattkodemodul/ Rabattkuponger Rabattkodemodul er en modul som gir deg muligheten å opprette rabatter til kunder som får en spesifikk rabattkode eller -kupong. Rabattkuponger kan tiltrekke nye kunder

Detaljer

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave.

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. 2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring Dynamisk spørring Generellt Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. Dynamisk spørring har tre filter

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse:

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse: TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR BRUKERMANUAL Kontaktadresse: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse Postboks 7810, 5020 Bergen Tlf 55

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Veiledning for appen Flexi Presentity for Android

Veiledning for appen Flexi Presentity for Android Veiledning for appen Flexi Presentity for Android Datatal har utviklet en mobilapp for din smarttelefon, og med den kan du enkelt angi viderekoblinger, ringe, søke etter kollegaer og høre på talemeldinger.

Detaljer

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg Phone Assistant Arne-Jørgen Auberg onsdag, 7. september 2016 1 Innhold Oversikt... 3 Veiviser... 4 Organsisasjonsnummer... 4 Datakilder... 5 Datakilde for Interbase... 5 Datakilde for Visual Foxpro Tables...

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

Opus Online Client. Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE. Sida 1 av 9

Opus Online Client. Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE. Sida 1 av 9 Opus Online Client Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE Sida 1 av 9 Installasjonsveiledning - Opus Online Client Opus Online Client er programmet hvor man administrerer sine

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

IC550 inneklimalogger

IC550 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av IC550 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. Brukerveiledningen tar

Detaljer

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund KursAdmin Veileder Rapportverktøy Musikkens Studieforbund 1 Innhold Innledning... 2 Rapporter... 3 1 Lagrede rapporter - Reports... 3 2 Søkefelt... 4 3 Avanserte funksjoner - Actions... 4 Select columns...

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

EQS-opplæring på lync: Meldingsoversikt filter (kriterier) oversikt over meldinger/ tiltak statistikk diagrammer og rapportgenerator 08.06.

EQS-opplæring på lync: Meldingsoversikt filter (kriterier) oversikt over meldinger/ tiltak statistikk diagrammer og rapportgenerator 08.06. EQS-opplæring på lync: Meldingsoversikt filter (kriterier) oversikt over meldinger/ tiltak statistikk diagrammer og rapportgenerator 08.06. 15 Sjekke skjema og hvilke felt en skal hente ut data fra Hva

Detaljer

Primus 5.6.4. Oppsett av strekkodeskriver. Primus 5.6.4

Primus 5.6.4. Oppsett av strekkodeskriver. Primus 5.6.4 Primus 5.6.4 Oppsett av strekkodeskriver Primus 5.6.4 Primus Oppsett av strekkodeskriver 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Oppsett av strekkodeskriver... 3 Installasjon av skriverdrivere....

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Veiledning for appen Flexi Presentity for iphone

Veiledning for appen Flexi Presentity for iphone Veiledning for appen Flexi Presentity for iphone Datatal har utviklet en mobilapp for din smarttelefon, og med den kan du enkelt angi viderekoblinger og høre på talemeldinger. Last ned mobilappen ved å

Detaljer

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning Manuell Revisjon: 12.2 Date: 29. MARS 2012 Language: Norwegian Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse 1.1 18.01.2011 Oppdatering av mal 2.2 18.04.2011

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE

3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE 3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE 3 MAY, 2016 Kontrollpanel lønn EFFEKTIV LØNNSPROSESS #EVRYFØRST Kontrollpanel lønn AGENDA Kort om meg Hva er kontrollpanel lønn Hvilke opplysninger vises? Stor

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Brukarrettleiing for saksbehandlar Prosjektskjønn

Brukarrettleiing for saksbehandlar Prosjektskjønn 2017 Brukarrettleiing for saksbehandlar Prosjektskjønn Silje Gustavsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 07.06.2017 0 Innhald Om denne rettleiaren... 3 Brukarroller... 3 Korleis søke om rolle... 3 Registrering...

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

WinTid g2. Oppgradering til versjon HRM

WinTid g2. Oppgradering til versjon HRM Oppgradering til versjon 6.6.1 HRM Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FOR

Detaljer

INTRODUKSJON. av thomfre. [STATISTIKK FOR ALLE] En introduksjon til Project Geocaching

INTRODUKSJON. av thomfre. [STATISTIKK FOR ALLE] En introduksjon til Project Geocaching INTRODUKSJON av thomfre [STATISTIKK FOR ALLE] En introduksjon til Project Geocaching [PROJECT-GC.COM] --.. --- -.-..- -.-...... -. --. Innholdsfortegnelse Hva er Project Geocaching?... 2 Hvor oppdatert

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

DatamedFT Brukerhåndbok

DatamedFT Brukerhåndbok DatamedFT Brukerhåndbok Datamed LLC DatamedFT v2.2 Doc ID DMD-10100-00700-NO Rev A 3/2014 COPYRIGHT Copyright Datamed LLC. Ettertrykk forbudt. Hel eller delvis kopiering er forbudt uten forhåndssamtykke

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Introduksjon til Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg...

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

WinTid Scheduler. Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM

WinTid Scheduler. Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FOR

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Versjon: 1 Dato: evry.com. Kursdokumentasjon. einnsyn

Versjon: 1 Dato: evry.com. Kursdokumentasjon. einnsyn Versjon: 1 Dato: 01.05.12 evry.com Kursdokumentasjon einnsyn Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av Side 2/13 Forord Velkommen til kurs. EVRY Arrangement og opplæring har et

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Nyheter i remote support platform 3.0

Nyheter i remote support platform 3.0 Nyheter Remote support platform for SAP Business One Dokumentversjon: 1.0 08.10.2012 OFFENTLIG Nyheter i remote support platform 3.0 Alle land Typografiske konvensjoner Skriftstil Eksempel Ord eller tegn

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning Versjon 1.3

Brukerveiledning Versjon 1.3 Brukerveiledning Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Registrering i elektronisk gjesteliste... 4 Tillatelser for gjestene... 4 Servicenivå... 4 Adgangsnivå... 4 Egendefinert... 4 Registrering

Detaljer

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hva er Nasjonal øvelseskalender?... 1 Hvem kan registrere øvelser?... 1 Hvordan få tilgang til å registrere øvelser?...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Versjon: 4.2.0 Oppdatert: 30.08.2017 Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem 2 Innhold Om dokumentet 3 Sikkerhet på klientsiden 3 Sikkerhetstiltak i koden 3 Rollesikkerhet

Detaljer

Installasjon av FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering i ASP-miljø

Installasjon av FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering i ASP-miljø Installasjon av FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering i ASP-miljø Dette dokumentet beskriver en del momenter i forbindelse med installasjon av FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering (Periodisering).

Detaljer

[MER ENN BARE STATISTIKK]

[MER ENN BARE STATISTIKK] INTRODUKSJON av thomfre [MER ENN BARE STATISTIKK] En introduksjon til Project-GC [PROJECT-GC.COM] --.. --- -.-..- -.-...... -. --. Hva er Project-GC? Project-GC er en nettside som tilbyr statistikk, challengesjekkere

Detaljer

Kort innholdsfortegnelse

Kort innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse Modul 4: Regneark... 15 Oppgaver til modul 4... 74 Modul 5: Database... 111 Oppgaver til modul 5... 168 Modul 6: Presentasjon... 193 Oppgaver til modul 6... 242 5 Detaljert innholdsfortegnelse

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB 9 Online Backup Det finnes mange tilbydere av Online Backup. Vi skiller oss ut med å være norske, gode på pris, men først og fremst med å la deg bygge din egen Backup tjeneste. Fordel for partner Bygg

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Utrulling av sertifikater til IOS

Utrulling av sertifikater til IOS Utrulling av sertifikater til IOS Utdanningsetaten - Oslo kommune Andre Frogner Telefon: 23 03 59 00 support@datametrix.no Innhold 1 Beskrivelse... 3 2 Iphone Configuration utility... 4 2.1 Åpne UDE KatB

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Oslo, januar 2013 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for produsenten.

Detaljer

Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler "..{ ~ høgskolen i oslo t:mne:--dtstribuerte informasjonssystemer Emnekode:SO I 34A ~,6ruppe(r):3AA.3AB,3AC,3AD,3AE,3Af I Dato:08. I 2.2003 Faglig veileder: Frode Eika Sandnes Eksamenstid:9-14 Eksamensoppgaven

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Sjåfør-veiledning for ViaTracks

Sjåfør-veiledning for ViaTracks Sjåfør-veiledning for ViaTracks PC og Mobilapp Elektronisk kjørebok INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. ViaTracks på PC... 2 1.1. Pålogging via PC... 2 1.2. Eksempel på PC tabell-visning...

Detaljer

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon!

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon! Oversikt System Replikering Integrasjon Web Services API I Utviklingsmiljø 3.0 Nyheter 3.0 Nyheter Publisering Publisering Publisering sansvarlig, Webmaster Konsulent, Rådgiver Utvikler Kontakt oss i Egroup

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin EKSTRA Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 3 1. EKSTRA FUNKSJONALITET

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

KAPITTEL 7 Konfigurasjonsfiler

KAPITTEL 7 Konfigurasjonsfiler KAPITTEL 7 Konfigurasjonsfiler Konfigurasjonsfilene kontrollerer alle funksjoner i ZoomText; inkludert forstørring, type zoomvindu, skjerforsterkning, valg for skjermleser, innstillinger for programmer

Detaljer

Lær filtréring i FS på åtte minutter Filtrering kan brukes i FS sine Bilder Rapporter, de fleste Rutiner, bare rapportdelen!

Lær filtréring i FS på åtte minutter Filtrering kan brukes i FS sine Bilder Rapporter, de fleste Rutiner, bare rapportdelen! Lær filtréring i FS på åtte minutter Filtrering kan brukes i FS sine Bilder Rapporter, de fleste Rutiner, bare rapportdelen! fornavn like 'Michael%' 30. oktober 2012 Lynkurs i filtering. FS Brukerforum

Detaljer

Kort brukerveiledning for EQS

Kort brukerveiledning for EQS Kort brukerveiledning for EQS Navn Versjon Kort brukerveiledning for EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 01.12.2015 Kort brukerveiledning for EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...

Detaljer