Jet Express 1. 1 Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jet Express 1. 1 Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse OmJet 3 3. Hvaernytt 4 4. Installasjonogkonfigurasjon Hurtiginstallasjonsveiledning Forutsetninger InstallereJet KonfigurereJet Programinnstillinger Datakildeinnstillinger KonfigurereenDynamicsNAVdatakilde AvansertDynamicNAVkonfigurasjon SerenicNavigatorbrukertilgangsregler JetmedCitrix Jetbrukergrensesnitt Rapportmoduser Finans Jet-funksjonsveiviser(Jfx) Tabellbygger Detaljoversikt Detaljoversiktforrutenett Feilsøke Referanse NL-funksjon Filtreringavdata Blankefiltre Spesialtegnietfilter SpesifiseremerenntifiltreiNL-funksjon Begrensantalloppføringerienforespørsel HenterSpesialfeltmedNL(tabell) 14-15

2 Jet Express Sortering GL-funksjon DynamicsNAVGL-funksjon Filtrering Hurtigtaster Automatiskrapportformatering Distribuererapporter Rapportalternativer Rapportalternativvurdering Indeks 20-22

3 Jet Express 3 Om Jet HvaerJet? JeteretMicrosoftExcel-tilleggsomintegrererExcelmeddatabasen,slikatdukanlagerapportermedenkle regnearkfunksjoner.funksjonenelesesdirektefradatabasen,slikatistedetforåkopiereoglimeinn,kandu oppdateredataenedirekteiexcel.merinformasjonomjetsfunksjonerfinnerduireferanse-delen. Forutsettendekunnskap ForåkunnebrukeJetbørduhaerfaringmedMicrosoftExcel,inkludertcellereferanserogregnearkfunksjoner.Du børogsåhaengrunnleggendeforståelseavdatabase-struktur.

4 Jet Express 4 Hva er nytt HensiktenmeddettedokumenteteråbeskrivedenyefunksjoneneiJetExpress2012. NydesignpåJetfunksjonsveiviser(Jfx) Jetfunksjonsveiviser(Jfx)harfåttenfullstendignydesignmedfokuspåbekvemmelighetogbrukervennlighet. Mangenyefunksjonerharblittlagttil,inkludertetbåndsominneholdermangeavdetilgjengeligealternativenenår ensetteroppjet-funksjoner.ytterligereoppslagsvinduerharogsåblittlagttilforågiveiledningforallejetfunksjonargumentene.nårdubrukerdisseoppslagenefortabell-ogfeltverdierfradatakilden,kandunåvelgeå kunvisefavorittenedine,somdefinertijetbrowser.funksjonalitetforånøsteenekstrajet-funksjoninnietjet funksjonsargumenternåbygdinnigrensesnittet,oggjørdetenkeltånavigeregjennomenkjedeavnøstedejetfunksjoner.

5 Jet Express 5 4 Installasjon og konfigurasjon Hurtiginstallasjonsveiledning VIKTIG:Sørgforatduharadministrativerettigheterførinstallering. 1. KjørJetExpress-installasjonsfilen. 2. JetExpress-tilleggetskalaktiveresautomatiskiExcelforgjeldendebrukervedgjennomføringav installasjonen.seavsnittetomaktiveringjetexpress('installerejet'inderonlinedokumentation)foråaktiveretilleggetforflerebrukere. 3. SeytterligereForutsetninger(Sektion4.2)fordindatabasetype. 4. KonfigurerentilkoblingtildatabaseniDatakildeinnstillinger(Sektion4.4.2). Forutsetninger Allebrukere Operativsystemersomstøttes MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 StøttedeversjoneravMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-bitog64-bit) Støttededatabaser MicrosoftDynamicsNAV6.0SP1(eksekverbare)ellernyere DynamicsNAVBrukere FørdukanbrukeJetExpressmedDynamicsNAV,måduhafølgendetilleggsprogramvareinstallert: DynamicsNAVClassicClientmedeksekverbarversjon6.0ellersenere. DynamicsNAVClassicClientmåværetilstede,selvforDynamicsNAV2009RTCbrukere. DetkanogsåværenødvendigåinstalleresamsvarendeversjonavC/FRONT,somerinkludertiDynamicsNAV SDK.DetteerikkenødvendigideflestetilfellersidenJetinneholderdennødvendigeversjonavC/FRONTforalle størreversjonerogservicepakkeravdynamicsnav. EnDynamicsNAVlisensfilsomtillaterC/FRONTmålagressomFIN.FLFiDynamicsNAVklientprogrammappen forhverarbeidsstasjonsomskalkjørejet. DynamicsNAVSikkerhet ForåbrukeJet,måbrukerenhaenrolleiDynamicsNAVmedingenselskapsrestriksjonerdefinertsomtillaterdem åleseselskapetstabellobjektogtabelldata.demåogsåhalese-tillatelsertilalletabellersomdevilrapportere. DynamicsNAVSikkerhetsfiltreblirikkeautomatiskbruktavC/FRONT,menethvertforsøkpåålesedata utenforrammenavetsikkerhetsfiltervilmislykkesmedenfeilmelding. Installere Jet HvisdubrukerWindowsVistaellersenere,måduhøyreklikkepåsetup-programfilenogvelge"Kjørsom administrator".dettemågjøresselvomduerloggetpåsomadministratorforatinstallasjonenskalkjøremed utvidederettigheter.

6 Jet Express Konfigurere Jet Programinnstillinger Programinnstillingeneerbrukerpreferanserogandreprogramomspennendeinnstillingersompåvirkeratferdentil Jet. Språk SpråketforJetsbrukergrensesnitt Generelt Oppslagsgrenseforutvalgsverdi Detmaksimaleantallutvalgsverdiersomvilblihentetnårduutføreretoppslag. Oppslagsgrenseforoppføringsskanning Detmaksimaleantalloppføringersomvilbliskannetforåhenteutvalgsverdiernårduutføreretoppslag. Automatiskrapporteringavfeilsøkingsfeil BestemmeromJetautomatiskskannerrapportenfor#VERDI!feiletteråhakjørtrapporteneogviseendiagnostisk melding. Avansert Viskompatibilitetsmodus-advarsel BestemmeromJetvilviseenadvarselomproblemenesomertilknyttetkjøringavExcelikompatibilitetsmodus. Visspråkmodul-advarsel AvgjøromJetvilviseenadvarselnårduharvalgtetspråkforenDynamicsNAV-datakildehvorentilsvarende språkmodulikkeharblitteksportert. AktiverJet-logging Bestemmeromdriftenvilbliloggettilenfilidenangittekatalogen. Datakildeinnstillinger Datakildeinnstillingerbrukestilådefineredindatabasekobling. Nårinformasjonensomernødvendigforåetablereenforbindelseerutfylt,kandubekreftetilkoblingenvedå klikketesttilkobling-knappen. Konfigurere en Dynamics NAV datakilde Generelt Navisionklientmappe AngirmappensominneholderDynamicsNAV-klienten,fin.exeellerfinsql.exe.DynamicsNAV-lisensfilenbør ogsåliggeidennemappenoghanavnet"fin.flf". Språkmodulmappe

7 Jet Express 7 AngirmappensominneholderDynamicsNAV-språkmodulene. Jetkanbruketabeller,feltogalternativverdieridittspråkhvisdueksportererspråkmodulenfraDynamicsNAV ogangikatalogensominneholderden.språkmodulenbørhasammenavnsomspråkkodenpåtrebokstaverog en".flm"filutvidelse(f.eksendanskspråkmodulvilleblikalt"dan.flm"). Språk Foråeksportereenspråkmodul,måduharettighetersomObjektdesigneriDynamicsNAV. AngirspråketsomJetvilvisedatabasetitlerinkluderttabeller,feltogalternativverdier. Autentisering BestemmeromduskalbrukeautentiseringfraWindowsellerdatabaseserveren. HvisdatabasenbrukerDatabaseserver-autentisering,kanduangienbruker-IDogpassord.Hvisdularettav dissefelteneståtomt,vildublibedtompåloggingsinformasjondordatabasennårduprøveråkobletil. Tilkobling Servertype Angiromdukoblertilenlokaldatabasefil,enDynamicsNAVdatabaseserver,ellerenMicrosoftSQLServer. Server Angirnavnetpåserverensomervertfordatabasen. Database HvisdubrukerenMicrosoftSQLServer,skriverdunavnetpådatabasenher. Hvisdubrukerenlokaldatabase-filtype,klikkpåknappenBlagjennomogbladegfremtilDynamicsNAV databasefilensomduvilbruke. Nettverkstype Angirriktignettverksprotokoll. Selskap AngirselskapetsomJetvilbrukesomstandard. Display DisplayegenskapenebestemmerhvordantabellerogfeltvisesiJetbrukergrensesnitt-komponentene. Vistommetabeller Avgjøromduvilvisetabellermedutenoppføringer. Visantalloppføringer Avgjøromduvilviseantalloppføringerihvertabell. Tabellogfeltslippformat Angirformatetpåtabell-ogfeltidentifikatorernårdeblirautomatiskskrevettilJetformler. Avansert Algoritmefornøkkelsøk Angirdenalgoritmensombrukesforåvelgedenbestenøkkelenunderdatabaseforespørsler.

8 Jet Express 8 C/Frontmappe Hvisspesifisert,overstyrerdettestandardkatalogenderJetsøkeretterC/Front-biblioteker Avansert Dynamic NAV konfigurasjon Serenic Navigator brukertilgangsregler KonfigurereBusiness-objekter JetharevnentilåanvendeSerenicNavigatorsbrukertilgangsreglerforalleforespørslersomkjøresavenbruker somenellerflerereglergjelderfor.dennefunksjonenkanaktiveresvedåimporterenavigatortiljetbusobjekter-tabelleninninavigator-databasen. ForhvertBusiness-objekt,erdetetsettmedfelt-tilordningeri«NavigatortilJetBus-objekter»-tabellen.DissefelttilordningeneavgjørihvilketfeltihvilketabellerbrukertilgangsreglenevilblibruktforetgittBusiness-objekt. Dissefelt-tilordningenemåimporterestilNavigatorentenforhåndellervedhjelpavendataport. "NavigatortilJetBus-objekter"-tabellenharfølgendefemområder: Feltnr. Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 Tabellnr. Integer NummeretpåtabellensomBusiness-objektetkorresponderermot. 2 Feltnr. Integer NummeretpåfeltetsomBusiness-objektetkorresponderermot. 3 Businessobjekt Kode Business-objekt-ID.Dettevilentenværeenkode,f.eks.GLACCOUNT, ellerdimensjonsnummer. 4 Objekttype Alternativ TypenavBusiness-objekterdefinerti"Business-objekt"-feltet.Dette kanentenværeenkodeellerendimensjon. 5 Felttittel Tekst Tittelenavfeltetsomerdefinerti«Feltnr.»-feltet.Dettefelteterbaretil orienteringogbrukesikkeavjet. FølgendeereksemplerpåradersomdefinerernoenBusiness-objekttilordningertilbaketilG/L-kontotabellen: Tabellnr. Feltnr. Businessobjekt Objekttype Felttittel 15 1 GLACCOUNT kode Nr dimensjon Global dimensjon 1-filter Radeneoverdefinerertofelttilordningertilbaketiltabell15("G/LKonto")idatabasen.Denførsteradenindikerer atbrukertilgangsreglerfor"glaccount"business-objektvilblibrukttil«nr.»-felteti"g/lkonto"-tabellen. Merkatobjekttypener"koden",ogBusiness-objektet(GLACCOUNT)tilordnesdirektetilnavnetpåeteksisterende Business-objekt. Denandreradenieksempeletharobjekttypen"dimensjon".Dettebetyratverdieni«Business-objekt»-feltetskal tilsvareetdimensjonsnummer,idettetilfelletdimensjon«1».denneradenindikereratbrukertilgangsreglerfor dimensjon1,eller«program»inavigatoreksempeldatabasen,vilblibrukttil«globaldimensjon1-filter»-felteti «G/LKonto»-tabellen. HvisetBusiness-objektikketilordnesdirektetiletfeltpåentabell,kanreglerfordet Business-objektetikkeanvendes.DetteerfordifelttilordningerforslikeBusiness-objekterikkekan definerestilåbruketabellstrukturensombeskrevetovenfor.detteerikkeetvanligtilfelleistandardsettetav Business-objekter. Jet med Citrix

9 Jet Express 9 VIKTIG:JetstøttesikkeiCitrix-miljøerhvisikkeheleskrivebordeterpublisert. ForåkunnebrukeJetmedCitrix,gjelderfølgenderetningslinjer: Heleskrivebordetmåpubliseres. Jet,Excel,ogkunde-databasekomponentenemåalleværeinstallertpåCitrix-skrivebordet. HvisduerenDynamicsNAVbruker,måDynamicsNAVClassicClientinstallerespåCitrix-skrivebordet. HvisdubrukerenOLE-kobling,måOLE-driverenfordenbestemtedatabaseninstallerespåCitrix-skrivebordet. HvisdubrukerODBC,måenWindowsODBC-datakildeværekonfigurertpåCitrix-skrivebordet. Jet-tilleggetmåværeaktivertiExcelforhverCitrix-brukersomhartilhensiktåbrukedet.SeAktiveringav JetReports(Sektion4.3)formerinformasjon.

10 Jet Express 10 5 Jet brukergrensesnitt Rapportmoduser Design Designmodusbrukestilålagerapporter.IDesignmodus,erJet-funksjonsresultateneoptimalisertforhastighetog erikkegaranterttilåreturnerekorrekteresultater. Oppdater Oppdaterkjørerrapportenogoppdatereralledatadirektefradatabasen. Finans ÅpnerJfx(Sektion5.3)utfyltmedentomGL-funksjon. Jet-funksjonsveiviser (Jfx) GirenintuitivmåteforbrukerneåsetteJet-funksjonerinnietregneark. Tabellbygger TabellbyggerenoppretterenExcel-tabellfrafleredatabasetabellersomkanbrukessomgrunnlagforpivot-tabeller ogdiagrammer. TabellbyggerenkankunbrukesmedDynamicsNAV-datakilder. Detaljoversikt Foråutføreendetaljoversikt,klikk detaljoversikt-knappensomvisesiencellesominneholderenjet-formel ellervelgcellenogvelgdetaljoversikt. Detaljoversikt for rutenett Detaljoversiktforrutenettviserdetaljoversiktdataietrutenettsomgjørdetmuligågruppere,filtrereogsortere data. Detaljoversiktvisning Meddetaljoversiktforrutenettkandetaljoversiktresultatenebrukertilpasses.Vedåhøyreklikkeen kolonneoverskrift,kanbrukerenvelgehvilkefeltersomvisesidetaljoversiktskjemaet.itilleggkankolonnene omorganiseresvedådraenkolonneoverskrifttilønsketplassering. Nårdetaljoversiktskjemaeterstengtblirfeltenesomersynligeogfelt-rekkefølgenerlagretsom detaljoversiktvisningenfortabellen.nestegangbrukerenviserendetaljoversiktpåtabellen,vilbaredefeltenesom tidligerevarsynligevisesisammerekkefølge. Analyseredataidetaljoversiktforrutenett Nårdetaljoversiktskjemaetåpnesvilikkealleoppføringenelastesinn.Mensoppføringerblirlastetvisesen fremdriftsindikatorinedrevenstrehjørneavskjemaet.nåroppføringeneerferdiglastetvildettotaleantallet oppføringerhentetvises.gruppering,filtreringogsorteringkanaltgjøresmensoppføringenelastes.

11 Jet Express 11 DynamicsNAVogdetaljoversiktforrutenett FlowField-verdiereriutgangspunktetikkelastetidetaljoversiktforrutenett.ForålasteverdieneforetFlowField klikkpåoppdater-knappenifeltetskolonneoverskrift.flowfield-verdierkanikkelastesføralle detaljoversiktoppføringerharblitthentet. Feilsøke FeilsøkinghjelpertilmedådiagnostisereproblemermedJet-funksjoner.NårenJetfunksjonresultererien feilmelding,vil#verdi!visesiregnearkcellensominneholderfunksjonen.åfeilsøkepåfunksjonen,merkerdu cellensominneholderfeilenogvelgerfeilsøk.enmeldingsombidrartilåforklareproblemetvilvises.

12 Jet Express 12 6 Referanse NL-funksjon =NL(Hva, Tabell, Felt, FilterFelt1, Filter1,..., FilterFelt10, Filter10) Hensikt:Returnererfeltellertaroppføringsnøklenefraentabellbasertpåfiltre. Parameter Hva Beskrivelse Bestemmerhvasomreturneres. Argument "Lenke" "Tabell" "LenkFelt" "LenkSum" "FlowField" Beskrivelse OppretterenExcel-tabellobjektbasertpåfeltverdisomreturneres.Vedå lafelt-argumentetståtomtvilallefeltreturneres.bruketfelthurtigbuffer åreturnereflerefelt. Returnererenstrengsombrukestilåhenteetfeltfraetkoblingstabellien NL(Tabell)-funksjonen. Returnererenstrengsombrukestilåhenteensumavetfeltfraet koblingstabelliennl(tabell)-funksjonen. ReturnererenstrengsombrukestilåhenteetFlowFeltfradenprimære tabelleniennl(tabell)-funksjonen.flowfiltereidennefunksjonen brukesbarepådetangitteflowfeltogikkedenoverordnede forespørselen. Tabell Felt FilterFelt1 Navnet,nummeretellertittelenavtabellen. Navnet,nummerellerbildetekstavfeltetsomskalreturneres.ForDynamicsNAV-brukere, kandetteogsåværeenavansertdimensjon. Foråreturnereetfelthurtigbuffer,angiretmatrisefelt. EtfelthurtigbufferkanbrukesmedNL(tabell)nårdukunønskeråsenoenavfeltenefra tabellenistedetforalle.ennl-funksjonmedetfelthurtigbuffervilreturnerebaredeunike kombinasjoneravverdieneavfelteneifelthurtigbufferet. Navnetpådetførstefeltetsomskalfiltreres.ForDynamicsNAV-brukere,kandetteogså væreenavansertdimensjon.følgendespesielleverdierertillattsomfilterfelt-argumenter. FilterFelt "Selskap="eller0 "InklusivLink=" "Grense=" "Filtre=" Beskrivelse ReturnererenstrengverdisomkanbrukessometfilterienannenNLfunksjon. OverstyrerstandardselskapmedetsomerspesifisertavFilterargumentet. LenkerdenprimæretabellentilenspesifisertavFilter-argumentfor åkunnehentedata.formerinformasjonsehentespesialfelt mednl(tabell)(sektion6.1.2). Begrenserantalloppføringerellerverdiersomreturnerestil nummeretspesifisertavfilter-argumentet.formerinformasjonse Begrenseantalloppføringerienforespørsel(Sektion ). Angiretsettmedfiltreforforespørselenmedenrekkefiltre spesifisertavfilter-argumentet.formerinformasjonse SpesifiseremerenntifiltreiNL-funksjonen(Sektion ).

13 Jet Express 13 Parameter Beskrivelse "Overskrifter=" "SkjulTotaler=" "Tabellnavn=" Overstyrerfelttopptekstermedrekkenavoverskrifterspesifisertav Filter-argumentet.ForbrukmedenNL(Tabell)-funksjon. NårverdienavFilter-argumenteterSANN,skjulessummer-radene someropprettetavnl(tabell). AngirnavnetsomskalbrukesforExcel-tabellobjektetsomerlaget avnl(tabell)mednavnetifilter-parameteren.brukdennetilå henvisetiltabellenvednavnfraenpivot-tabell. Filter1 FilterFeltN FilterN VerdienavfilteretvilgjeldeforFilterFelt1. SammesomFilterFelt1.Opptil10feltogfilterparkanspesifiseres.Hvisduangirflerefiltre, deerkombinertmedenlogiskog. SammesomFilter1,mengjelderforFilterFeltN Filtrering av data Blanke filtre NoengangerduvilfiltrereenNL(Sektion6.1)-funksjonbasertpåenannenverdisomkanværetom.NLfunksjonenlardegikkeåspesifisereblankefiltre,ogduvilfåen#VERDI-feilmeldinghvisdufyllerutet FilterFelt ('NL-funksjon'inderonline-dokumentation)-argumentoglardettilsvarendeFilter('NL-funksjon'in deronline-dokumentation)-argumentetståtomt. AntaatverdienicelleC4kommerfraenannenJet-funksjonogkannoengangerværeblank.Idettetilfelletkandu bruketoenkleanførselstegn(')rundtfilterverdien.dukanbrukefølgendeformel. Selvomdenneformelenerlittvanskeligålese,erdetåsetteetenkeltanførselstegn(')påhversideavC4- referansen.hvisc4inneholderverdienelement1,vildetresulterendefilteretværeelement1.hvisc4ertomt,er resultatettoenkleanførselstegn,someretgyldigfilterfortommefelt. følgende. Spesialtegn i et filter Tegnsom passerefilteretsomenstrengogevalueresskikkelig. "John(Houston)".Denresulterendeformelenvilleseslikut. HvisnavnetJohn(Houston)liggerientilstøtendecelle,erdettedentilsvarendeformelenmedbrukaven cellereferanse: Hvisduharbehovforåkombinereflerefilterverdiersammensomalleinneholderspesialtegn,måduleggeved hvertfilterelementienkleanførselstegn('). Foreksempelantarviatduskalfiltrereetterkundersomheterenten"JohnA.M."eller"Ben&Jerrys".Dumåbruke denlogiskeeller( metodenforåkonstruerefilteret. =NL("Rader","Salgsfaktura","Nr.","Kunde","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Igjen,dissenavnenekankommefracellereferanser,slikattilsvarendeformelmedcellereferanserernedenfor. =NL("Rader","Salgsfaktura","Nr.","Kunde","'"&C3&"' '"&C4&"'")

14 Jet Express 14 Spesifisere mer enn ti filtre i NL-funksjon Filtre=lardegbrukeetutvalgtilåangifiltreiNL(Sektion6.1)-formler.Dettetillaterdegåbrukemerenn10 FilterFelt('NL-funksjon'inderonline-dokumentation)/Filter('NL-funksjon'inderonlinedokumentation)-par,somgjørrapportdesignenmertydelig,oggjørdetenklereåleggefiltrenetilenrapport senere. Foråbrukedennefunksjonen,angiFilterFeltienkolonneiExcelogtilsvarendefilterverdieridentilstøtende kolonnentilhøyre.angiderettercellematrisensominneholderbådefilterfeltogfiltreifilter-parameteren følgendefiltre=somfølgende: =NL("Rader","Salgsfaktura",,"Filters=",$B$2:$C$4) Begrens antall oppføringer i en forespørsel DukanplassereengrensepåantalloppføringersomNL(Sektion6.1)vilreturnerevedåleggeinnGrense=ien avfilterfelt('nl-funksjon'inderonline-dokumentation)parametreneogskriveinnetmaksimaltantalli dentilsvarendefilter('nl-funksjon'inderonline-dokumentation)parameteren. FølgendeeksempelskriverutKundenavnmeddetistørstesalgene. =NL("Rader","Kunde","Navn","-Salg ($)","*","Grense=",10) Henter Spesialfelt med NL(tabell) Henterfeltverdierfrakobledetabeller Syntaksenforåhentefeltverdierfrakobledetabellerserslikut: =NL("Tabell","Tabell1",{"Tabell1Felt","LenkFelt([Tabell2],[Tabell2Felt2])"},"InklusivLenk=","Tabell2","Tabell2Felt1","=Tabell1Felt") DennefunksjonenvilhentealleverdieravTabell1FeltfraTabell1ogdenførsteverdienavTabell2Felt2fraTabell2forhveroppføringiTabell1 hvorverdienavtabell2felt1samsvartemedverdienavtabell1feltogblankderingensamsvarendeoppføringblefunnetpåtabell2. NL(LenkFelt)-funksjonen Forågjøredetenklereåhentefeltfrakobledetabeller,erNL(LenkFelt)-funksjoneninnført.SyntaksentilNL(LenkFelt)serslikut: =NL("LenkFelt","Tabell2","Tabell2Felt") DennefunksjonenkandablihenvisttilifeltparameteriNL(Tabell)-funksjonen,hellerennåskriveiLenkFelt()-formelenforhånd. Henterfeltsummerfrakobledetabeller Syntaksenforåhentefeltsummerfrakobledetabellerserslikut: = NL ("Tabell", "Tabell1", {"Tabell1Felt", "LenkSum([tabell2], [Tabell2Felt2], [Tabell2Felt3], [A*])"}, InklusivLink=, "Tabell2", Tabell2Felt1", "=Tabell1Felt") DennefunksjonenvilhentealleverdieriTabell1FeltfraTabell1ogsummenavverdieneiTabell2Felt2forhveroppføringavTabell1hvor verdienitabell2felt1samsvartemedverdienavtabell1feltoghvorverdienitabell2felt3startetmedaog0deringensamsvarende oppføringerblefunnetitabell2. NL(LenkSum)-funksjonen Forågjøredetenklereåhentesummerfrakobledetabeller,erNL(LenkSum)-funksjoneninnført.SyntaksentilNL(LenkSum)serslikut: =NL("LenkSum","Tabell2","Tabell2Felt2","Tabell2Felt3","A*") DennefunksjonenkandablihenvisttilifeltparameteriNL(Tabell)-funksjonen,hellerennåskriveiLenkSum()-formelenforhånd. HentefeltverdierandFeltsommerfraNøstedekoblinger Feltverdierogsummerkanhentesfranøstedekobledetabellersomfølgende: =NL("Tabell","Kund. Regnskapsoppføring",{"Oppføringsnr.","LenkFelt([Kundeoppføringsgruppe], [Kode])"},"InklusivLink=","Kunde","Nr.","=Kundenr.","InklusivLink=","Kundeoppføringsgruppe","Kode","=Kundeoppføringsgruppe") Dennefunksjonenvilhentealleverdierfraoppføringsnr.feltetfraKund.RegnskapsoppføringstabellogkodefeltfraKundeoppføringsgruppetabellensomerkobletviaKundetabellen. HentefeltverdierandFeltSummerfrafleretabeller

15 Jet Express 15 Feltverdierogsummerkanogsåhentesfrafleretabellersomerkobletfradenprimæretabellensomfølgende: =NL("Tabell","Kunde",{"Nr.","LenkFelt([Kundeoppføringsgruppe], [Kode])", "LenkSum ([Kund. Regnskapoppføring], [Beløp])"},"InklusivLink=","Kund. Regnskapsoppføring", "Kundenr.", "=Nr.", "InklusivLink=Kunde", "Kundeoppføringsgruppe", "Kode", "=Kundeoppføringsgruppe") Dennefunksjonenvilhentealleverdieravnr.feltetfraKundetabellen,verdieneavkodefeltetfraKundeoppføringsgruppe-tabellen,og summenavverdieneavbeløp-feltetfrakund.regnskapsoppføringstabellen.merkatbådekundeoppføringsgruppetabellenogkund. RegnskapsoppføringstabelleneerkobletfraKundetabellen. HenteetFlowFieldmedFlowFiltere FlowFelt-syntaksen,sombrukesifeltargumentetiNL(Tabell)-funksjonen,girmulighetforhentingavetFlowFeltmedetbestemtsettav FlowFilteresomkunbrukespådettefeltet: =NL("Tabell", "Kunde", {"Navn", "FlowFelt([Salg],[Datofilter],[1/1/10..12/31/10])"}) DetførsteargumenteterFlowFeltforåhente,etterfulgtavenrekkeFlowFilterFelt-/FlowFilter-par. NL(FlowFelt)-funksjonen ForågjøredetenklereåhentedisseFlowFeltene,erNL(FlowFelt)-funksjoneninnført.SyntaksentilNL(FlowFelt)ersomfølger: =NL("FlowFelt", "Kunde", "Salg", "Datofilter", "1/1/10..12/31/10") DennefunksjonenkandablihenvisttilifeltparameteriNL(Tabell)-funksjonen,hellerennåskriveiFlowFelt()-formelenforhånd. EventuelleFlowFilteresomerbrukttildengenerelleforespørselen,f.eks.NL(Tabell)-funksjonen,vildenogsåblibrukttilfeltsomer spesifisertmedflowfelt-syntaksen. SpesiellefeltkanbarehentesfraNL(Tabell)vedbrukavDynamicsNAV-datakilder. Sortering SomstandardblirreturnerteresultaterfraJet-funksjonersortertistigenderekkefølgebasertpåverdienesomble returnert,mendukanoverstyrestandardsorteringenogsorterebasertpåverdieneietfeltitabellenhvordetskal returneresdatafra. Foråsorteredataistigenderekkefølge,settinnet"+"etterfulgtavfeltnavnetiFilterFelt('NL-funksjon'in deronline-dokumentation)-parameter. Foråsortereisynkenderekkefølge,settinnen"-"etterfulgtavfeltnavnet. Filter('NL-funksjon'inderonline-dokumentation)-argumentetfraFilterFelterogsånødvendig.Hvisduvil sorterepåetfeltutenfiltreringavdettefeltet,setten"*"itilsvarendefilter. FølgendeNL(Sektion6.1)-funksjonsortereretterselskapsnavnmensfiltreringforselskapsnavnstartermedB. =NL("Tabell","Kunder","+SelskapNavn","B*") FølgendeNL-funksjonensortererverdieneavfakturaenProduktID-feltetavverdienetilKundeIDfeltetistigende rekkefølge,deretteravverdieneimengde-feltetisynkenderekkefølge. =NL("Tabell","Fakturaer","ProduktID","+KundeID","*","-Mengde","*") 6.2 GL-funksjon Dynamics NAV GL-funksjon =GL(Hva, Konto, StartDato, SluttDato, Vis, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ForretningsEnhet, Selskap, Reservert, EksludertStengt, Reservert, Reservert, Reservert, Reservert, Reservert, Reservert, VisForespørsel, Reservert, DataKilde) Hensikt:Returnererbudsjett,balanse,nettoendring,debiteringerellerkreditteravenellerflereregnskapskontoer. Brukfunksjondefinisjonenovenforforåbestemmerekkefølgenavparametrenebeskrevetnedenfor. Parametremerketsomreservertbrukesikke.

16 Jet Express 16 Parameter Hva Konto StartDato SluttDato Visning Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Forretningsenhet Budsjett Selskap EksluderStengt VisForespørsel Datakilde Beskrivelse BestemmerhvaGL-funksjonenreturnerer.AlternativeneerBalanse,Budsjett, KreditterellerDebiteringer. G/LKontonummer,filterellerområde.Hvisduangirenenkelttotalkonto, returnererdetteverdienavdennekontoen.hvisduangirflerekontoerelleret utvalgavkontoer,viltotalkontoerikkebliinkludertiresultatet. Angirstartdatofortransaksjonersomskalinkluderes.Forbalansenavenkonto somavengittdato,lastartdatoværeblank.fornettoendringavenkonto,kandu brukebalanseogangibådestartdatoogsluttdato. Angirsluttdatofortransaksjonersomskalinkluderes. G/LAnalysevisningensombrukes.Vedåladetteståtomt,vilingen analysevisningblibrukt. Filterfordenførstedimensjonenavanalysevisningen.HvisVis-argumenteter tomt,erdettefilteretforglobaldimensjon1. Filterfordenandredimensjonenavanalysevisningen.HvisVisertomt,erdette filteretforglobaldimensjon2. Filterfordentredjedimensjonenavanalysevisningen. Filterforfjerdedimensjonavanalysevisningen. Filterforforretningsenheten. Budsjettfilter.Ladetteståtomtforallebudsjetter.Detteerubruktmedmindredet returneresbudsjetter. Firmanavn.Dersomdenneparameterenerblank,blirstandardselskapetbenyttet. "Sant"foråutelukketransaksjonerpåstengedato."Usant"somstandard. "Sant"foråvisefinhlink-strengensomskalbrukesfordetaljoversikt."Usant"som standard. Datakildenavn.Dersomdenneparameterenerblank,vilstandarddatakilde brukes. Filtrering Betydning Symbol Utvalgutrykk Oppføringerhentet Lik Ingen 377 BLÅ Demedfeltverdi377 DemedfeltverdiBLÅ Ikkelik <> <>0 Demedfeltverdiersomikkeerlik0 Og & >1000&<2000 Demedfeltverdierstørreenn1000og mindreenn2000 Eller Demedfeltverdiene1000eller2000 Størreenn > >1000 Demedfeltverdiersomerstørreenn1000

17 Jet Express 17 Betydning Symbol Utvalgutrykk Oppføringerhentet Erstørreenn ellerlik >= >=1000 Demedfeltverdierstørreennellerliktil 1000 Mindreenn < <1000 Demedfeltverdiersomermindreenn1000 Ermindreenn ellerlik <= <=1000 Demedfeltverdiermindreennellerlik1000 Område Demedfeltverdiermellom1000og2000, inkluderende Demedfeltverdieropptiloginkludert1000 Demedfeltverdiene1000ellermer Jokertegn * *co* *co co* Demedfeltverdiersominneholder"co" Demedfeltverdiersomsluttermed"co" Demedfeltverdiersombegynnermed"co" Enkelttegnjokertegn Rekkefølgeav driften Ignorer spesialtegn? Hans?n DemedfeltverdiersomHansonellerHansen () 30 (>10&<20) Demedfeltverdierpå30ellerfeltverdier størreenn10ogmindreenn20 DemedfeltverdiA&B '' 'A&B' 'C&D' Demedfeltverdiersomplassering, PLASSERING,ellerPlassering Hurtigtaster FølgendehurtigtasterertilgjengeligiJet: Snarvei Tilgjengeligfra Atferd F1 Brukergrensesnitt-komponenter Viser kontekstsensitivhjelp F4 Jfx Veksler adresseringsmodusen forencellereferanse F6 Brukergrensesnitt-komponentermed verdioppslag Automatisk rapportformatering Automatiskstørrelse Viseret databaseoppslag Noendataverdiereravvariabellengdeslikatduikkevethvorbredenkolonneskalværeførdukjørerenrapport. Hviskolonnenikkeerbrednoktilåvisedataene,vilExcelentenvise########,ellerbarevisedendelenavdata somfårplassicellen. Tilpass Enkolonnekanautomatiskformaterttilåpassedenbredestedatadelensomfinnesinnenfordetvedåplassere Tilpass-nøkkelordetiRad1fordenkolonnen.Høydenpåradenkanformaterespåsammemåte,bortsettfra Tilpass-nøkkelordetsomvillebliplassertikolonneAiradensomskalformateres. Automatiskskjuling

18 Jet Express 18 Noeinnholdiarbeidsbokenkanværenødvendigforutformingenavrapporten,menikkeønskeligåsei Rapportmodus('Rapportmoduser'inderonline-dokumentation). SkjulogSkjulArk EnkolonneellerradkanautomatiskskjulesvedåplassereSkjul-nøkkelordetiRad1ikolonnensomskalskjules ellerkolonneairadensomskalskjules.hvisduautomatiskskjulerheleark,kandulegge+skjularktilcellea1i regnearket.nårdukjørerrapportenviljetskjulerader,kolonnerellerarksomduharangitt. 6.6 Distribuere rapporter Rapportalternativer Foråviserapportalternativer-vinduetnårdukjørerenrapport,brukerdufølgenderegneark-koder:Valg,Tittel,og Verdi. Hverradavregnearketsominneholderetalternativsomduvilskalvisesirapportalternativervinduetmåinneholde Alternativ-kodenikolonneA.KolonnensominneholdertitleneavalternativenemåinneholdeTittel-kodenirad 1.KolonnensominneholderselvealternativverdienesomduskalrefereretilirapportenmåinneholdeVerdi-koden irad1.skjæringspunktetmellomalternativer-radenemedtittel-ogverdi-kolonneneutgjørrapportalternativene. Tabellennedenforviseretenkelteksempel: A B C 1 Auto+Skjul+Verdier Tittel Verdi 2 Alternativ Kunde * 3 Alternativ Åpne SANT A B C D 1 Auto+Skjul+Verdier Tittel Verdi Oppslag 2 Alternativ Kunde * =NL(«Oppslag»,"Kunde","Nr.") 3 Alternativ Åpne SANT Nårdukjørerenrapportmedrapportalternativer,vilrapportalternativer-vinduetvises. Hvisrapportalternativeneerpåetregnearksomduønskeråskjulefrabrukeren,leggerdubarekoden +SkjulArkikodenicelleA1. Rapportalternativ vurdering Nårrapportalternativerbenyttes,erdetmuligåvalideredeverdienesomerlagtinnnårengårinnirapportmodus ellernårenrapportoppdateres.forågjøredette,kandubenyttefølgende,valgfriekolonnekoderforregnearket: Gyldigogmelding. Gyldig Kolonnensominneholdervalid-kodenmåinneholdeengyldigExcel-funksjonsomreturnererTRUEellerFALSE basertpåverdienavrapportvalget. Melding Hvis,etteratenbyttertilrapportmodusograpportalternativverdieneerlagtinn,Excel-funksjonenreturnerer FALSEvilrapportbrukerenblipresentertmedmeldingensombledefinertikolonnensominneholdermessagekoden.

19 Jet Express 19 Tabellennedenforviseretenkelteksempel A B C D E 1 Auto+Skjul Tittel Verdi Gyldig Melding 2 Alternativ År 2011 =IF(VALUE(C2)>2010,TRUE,FALSE) Åretmå væresenere enn Alternativ Stat WA =IF(OR(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),TRUE,FALSE) Kun Washington, Oregoneller Idahoer gyldige staterfor denne rapporten. Nårenrapportkjøresmeddisserapportalternativene,ergyldigeverdierfor"År"enverdihøyereenn2010,og gyldigealternativerfor"stat"er"wa","or"eller"id". Nårenbrukerhargodkjentmeldingensomblevistnåralternativverdienblevalidert,vildenoriginale rapportalternativverdienblisattinniverdikolonnenigjen.verdienvilimidlertidblisattinnsomtekst.dette erviktigåhuskepånårenjobbermednumeriskeverdier,ogdisseverdienebørbehandlesderetteri valideringsformlene. Foreksempel:Istedenforåbenyttevalideringsformelen=IF(C3>10,TRUE,FALSE)foråsørgeforat rapportalternativererstørreennti,børdusørgeforatoriginalverdiensettesinnsomennumeriskverdii formelen:=if(value(c3)>10,true,false).

20 Jet Express 20 7 Indeks #VERDI!,11 Aktivering,5 Auto,17-18 Automatiskrapporteringavfeilsøkingsfeil,6 Automatiskrapportformatering,17-18 AvansertDynamicNAVkonfigurasjon SerenicNavigatorbrukertilgangsregler,8 Begrensantalloppføringerienforespørsel,14 Bestetilpassing,17-18 Blankefiltre,13 Budsjett,15-16 Citrix,8-9 Database,6 Datakilde,15-16 Datakildeinnstillinger,6 Datakildeinnstillinger Datakildeinnstillinger,6 KonfigurereenDynamicsNAVdatakilde,6-8 Designmodus,10 Detaljoversikt,10 Detaljoversikt Detaljoversikt,10 Detaljoversiktforrutenett,10-11 Detaljoversiktforrutenett,10-11 DynamicsNAVGL-funksjon,15-16 EksluderStengt,15-16 Eller,16-17 Ermindreennellerlik,16-17 Erstørreennellerlik,16-17 Excel,3 Express,3 Feil,11 Feilsøke,11 Filter,12-13 FilterFelt,12-13 Filtre,12-13 Filtrering,16-17 Filtreringavdata Blankefiltre,13 Spesialtegnietfilter,13 SpesifiseremerenntifiltreiNL-funksjon, 14 Begrensantalloppføringerienforespørsel,14 Finans,10 FlowField,14-15

21 Jet Express 21 FlowFilter,14-15 ForretningsEnhet,15-16 Forutsetninger,5 GL-funksjon DynamicsNAVGL-funksjon,15-16 HenterSpesialfeltmedNL(tabell),14-15 Hurtiginstallasjonsveiledning,5 Hurtigtaster,17 Hva,12-13,15-16 Hvaernytt,4 Ikkelik,16-17 Installasjonogkonfigurasjon Hurtiginstallasjonsveiledning,5 Forutsetninger,5 InstallereJet,5 InstallereJet,5 Intervall,16-17 JetmedCitrix,8-9 Jet-funksjonsveiviser(Jfx),10 Kompatibilitetsmodus,6 Konfigurasjon,6 KonfigurereenDynamicsNAVdatakilde,6-8 KonfigurereJet Programinnstillinger,6 JetmedCitrix,8-9 Konto,15-16 Lenke,12-13,14-15 LenkFelt,14-15 LenkSum,14-15 Lik,16-17 Logg,6 Logging,6 MicrosoftExcel,3 Mindreenn,16-17 NF-optimalisering,6 NL-funksjon,12-13 NL-funksjon NL-funksjon,12-13 HenterSpesialfeltmedNL(tabell),14-15 Sortering,15 Og,16-17 OmJet,3 Oppdater,10 Oppslagsgrenseforoppføringsskanning,6 Oppslagsgrenseforutvalgsverdi,6 Overskrifter,12-13

22 Jet Express 22 Programinnstillinger,6 Rapportalternativvurdering,18-19 Rapportalternativer,18 Rapportmodus,10 Rapportmoduser,10 Selskap,15-16 SerenicNavigatorbrukertilgangsregler,8 Skjul,17-18 SkjulArk,17-18 SluttDato,15-16 Sortering,15 Spesialtegnietfilter,13 SpesifiseremerenntifiltreiNL-funksjon,14 Språk,6 Størreenn,16-17 StartDato,15-16 Tabell,12-13 Tabellbygger,10 Tilkobling,6 Tilpass,17-18 Verdi,11 Visning,15-16

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 13.2.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 13.2.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 13.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

EQS-opplæring på lync: Meldingsoversikt filter (kriterier) oversikt over meldinger/ tiltak statistikk diagrammer og rapportgenerator 08.06.

EQS-opplæring på lync: Meldingsoversikt filter (kriterier) oversikt over meldinger/ tiltak statistikk diagrammer og rapportgenerator 08.06. EQS-opplæring på lync: Meldingsoversikt filter (kriterier) oversikt over meldinger/ tiltak statistikk diagrammer og rapportgenerator 08.06. 15 Sjekke skjema og hvilke felt en skal hente ut data fra Hva

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund KursAdmin Veileder Rapportverktøy Musikkens Studieforbund 1 Innhold Innledning... 2 Rapporter... 3 1 Lagrede rapporter - Reports... 3 2 Søkefelt... 4 3 Avanserte funksjoner - Actions... 4 Select columns...

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

NPK - Teknisk dokumentsjon

NPK - Teknisk dokumentsjon NPK - Teknisk dokumentsjon 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 3 3 NPK DESIGN PRINSIPPER... 3 4 SYSTEMKRAV... 3 5 NPK MODULER, REGLER OG KJØREJOBBSEKVENS.... 4 6 INTEGRASJON MED NPK... 4 6.1 INTEGRASJON AV NPK I

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.81 Referansehåndbok ii NVC for arbeidsstasjoner - Referansehåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke

Detaljer

Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING. 2006-2010 Merovinger

Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING. 2006-2010 Merovinger Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING 2006-2010 Merovinger INNHOLD DEKKHOTELL VERSJONER... 4 DEKKHOTELL STANDARD OG PROFF... 4 NEDLASTING OG INSTALLASJON... 5 NEDLASTING AV INSTALLASJONSPAKKEN... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Introduksjon til Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg...

Detaljer

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning 1 Innhold 1 INTRODUKSJON TIL PROGRAMVAREN DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTE TEKNISK STØTTE

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.no INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmodul Side 2 av 70 1 INNLEDNING...4 1.1

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Integrasjon, Import og Eksport

Integrasjon, Import og Eksport Innhold Integrasjon... 3 Import av Personopplysninger... 3 Filtyper ved import til Aditro Lønn... 3 Formater... 3 StillingID/ løpenummer... 3 Avdeling/ organisasjonsenhet... 4 Logging... 4 Spesielt...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 3

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 3 Håndbok EPiServer 7 Platform Utgave A, 2012 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Om EPiServer-plattformen 5 Dashbord 5 Gadgeter 8 Søk 16 System for tillegg 19 Live Monitor 21

Detaljer