årsrapport pålitelig Fleksibel PROAktiv Årsrapport Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport pålitelig Fleksibel PROAktiv Årsrapport 2011 - Side 1"

Transkript

1 årsrapport 2011 pålitelig Fleksibel PROAktiv Årsrapport Side 1

2 Definisjoner Ammoniakk / NH3 Brukes som råmateriale til kunstgjødselproduksjon. Cbm Kubikkmeter. Den vanligste måten å beskrive lastekapasiteten på et gasskip. CoA Contract of Affrightment. En kontrakt mellom reder og en kunde om transport av et minimummaksimum volum av last til en avtalt fraktrate per tonn. Normalt over ett eller flere år. Dokking Brukes som betegnelse på klassepålagt vedlikehold av et skip. Utføres normalt med femårsintervaller på nyere skip. ESE Evergas Solvang Ethylen. 50/50 joint venture mellom Solvang og Evergas som markedsfører ethylenskip. FFJV Fully Fledge Joint Venture. Fraktrate Den pris kunden betaler til reder for den transporttjeneste som leveres. Kan være enten på per tonn basis eller per måned. HMSK Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. IFRS International Financial Reporting Standards. Alle selskaper notert på Oslo Børs må følge denne regnskapsstandarden. IGC International Gas Carriers. Markedsfører Solvangs LGC- og VLGC skip. KPI Key Performance Indicators. Nøkkeltall. LGC Large Gas Carrier. LPG-skip mellom cbm og cbm. Normal størrelse for nyere skip er cbm. LIBOR London Interbank Offered Rate. LPG Liquid Petroleum Gas. LTI Lost Time Incident ratio. Måler nivået på antall skader I et selskap eller en del av et selskap. Panamax VLGC Very Large Gas Carrier med en maksimum bredde på 32,2 meter. Dette gjør skipet i stand til å gå gjennom Panamakanalen. Petrokjemiske gasser Gasser som brukes som innsatsfaktor i den petrokjemiske industrien. Semi- ref- / Ethylenskip Et gasskip som kan frakte last både under høyt trykk så vel som fullt nedkjølt. Spotrate Den rate man oppnår ved å slutte skipet for en enkelt reise. TC Time Charter. En fast kontrakt til fast rate mellom reder og kunde for leie av skip i alt fra to måneder til flere år. Alle reiseavhengige kostnader slik som bunkers, kanal- og havneutgifter betales av kunden. Driftskostnader er for reders regning. VLGC Very Large Gas Carrier. LPG skip med over cbm lastekapasitet. Normal størrelse for moderne skip er cbm. I motsetning til Panamax VLGC, kan ikke disse seile i Panamakanalen. Årsrapport Side 2

3 Markedsanalyse Fraktmarkedet styrket seg i alle Solvangs segmenter i De fullkjølte skipene dro fordel av sterk vekst i sjøverts handel av LPG og ammoniakk, som koblet med beskjeden flåtevekst, løftet fraktratene. Etyleneskipene dro fordel av sterk økning i etyleneksporten fra Midtøsten som løftet fraktratene tross en sterk flåtevekst i segmentet. Markedene har vært svakere i de første tre månedene av 2012, spesielt i VLGC-segmentet mens nedgangen har vært mindre i LGC- og ethylenratene. Tross en svakere start på året så er sentimentet for 2012 positivt ettersom forventet flåtevekst fremstår som håndterbar. Sjøvertse handel av LPG og ammoniakk er forventet å vokse ytterligere, dog til en noe lavere takt enn i Transporten av petrokjemiske gasser vil sannsynligvis se en nedgang grunnet handelssanksjoner på Iran, selv om økt volum i andre lasteområder og for de andre petrokjemiske gassene kan kompensere for hele eller deler av dette fallet. VLGC VLGC-ratene styrket seg betraktelig i annen halvdel av året, fremdrevet av økte eksportvolumer fra Midtøsten. Denne eksporten utgjør omtrent 80 prosent av beskjeftigelsen for de 130 VLGC skipene som ikke er beskjeftiget som lagerskip. I mai økte Saudi Arabia sin råoljeproduksjon for å kompensere for bortfall av produksjon i andre OPEC-land, noe som økte tilgjengeligheten av LPG for eksport. Oppstart av ytterligere LNGproduksjon i Qatar og ferdigstillelsen av tre LPGeksportprosjekter i De Forente Arabiske Emirater ga en sterk økning i LPG-volumene i Med begrenset flåtevekst gjennom året, lå forholdene godt til rette og inntjeningen i spotmarkedet lå over USD 1 million fra juli gjennom november. Året sluttet svakere, bl.a. pga oppstart av nedstrømsanlegg i Saudi Arabia og produksjonsproblemer og vedlikeholdsstanser i Qatar og Emiratene. Sentimentet for 2012 er likevel lovende da netto flåtevekst vil være begrenset og produksjonen igjen sannsynligvis vil øke etterhvert som produksjonen kommer tilbake til kapasitet. VLGC Rater LGC Rater Ethylen/Semiref Rater Årsrapport Side 3

4 LGC Spot ratene i LGC-segmentet fulgte VLGC-markedet opp og styrket seg gjennom annen halvdel av året. Etter resirkulering av Clipper Posh, teller dette segmentet 20 skip. Beskjeftigelsen fordeler seg på ca 70% i LPG og 30% i ammoniakk. Det er først og fremst i LPG at etterspørselen styrket seg i 2011, men det har også vært økt interesse for moderne tonnasje i ammoniakk. Ethylen/Semiref Ethylen-ratene styrket seg i to perioder i 2011; først tidlig i året drevet av et aktivt marked for Midtøsteneksport, dernest som følge av en økning i importen av butadiene og crude C4 til USA og Mexicogulfen. Markedet absorberte leveringen av fem 8000kbm+ etylenskip og 10 handysize semikjølte skip fra verftene. Ordreboken i dag teller 25 enheter for denne skipsstørrelsen mot 145 eksisterende etylenog fullkjølte skip over 8000 kubikk. Av disse er 16 enheter allerede 25 år eller eldre. Netto flåtevekst forventes håndterbar for 2012, tross et blandet etterspørselsbilde. Volumene ut av Midtøsten forventes redusert som følge av handelssanksjonene mot Iran som trer i full kraft 1 juni Noe av frafallet forventes kompensert av produksjonsøkninger andre steder, og for shippingmarkedet kan også en forventet økning i andre handelsruter, spesielt import av butadiene og crude C4 til USA og Mexico, kompensere helt eller delvis for dette. VLGC alder LGC alder Ethylen/Semiref alder Årsrapport Side 4

5 Solvang ASA Årsberetning INNLEDNING 2011 har vært et blandet år, med en del av flåten på svært god inntjening, mens andre deler fremdeles ikke har tilfredsstillende inntjening. Alle segment har dog hatt en markant økning i inntjening fra 2010, men året sett under ett er fremdeles ikke på et tilfredsstillende nivå. Finans bidrog negativt hovedsaklig grunnet verdireduksjon på selskapets verdipapirportefølje i tråd med aksjemarkedet generelt i Konsernet fikk et overskudd før skatt på NOK 14,2 mill mot et underskudd på NOK 0,7 mill i Kontantstrømmen var NOK 36,1 mill mot NOK -0,6 mill i Tilbakeføring av balanseført skattefordel ga en regnskapsmessig skattekostnad på NOK 36,7 mill, som resulterte i et underskudd etter skatt på NOK -22,5 mill. På grunn av usikkerheten rundt inntjeningsnivået for shipping aktiviteten, foreslås det å ikke dele ut utbytte for VIRKSOMHETEN Konsernet har aktivitet innen to hovedsegmenter Skipsdisponering og Skipseierskap, hvorav sistnevnte igjen kan deles inn i tre segmenter for transport av Liquified Petroleum Gas (LPG), ammoniakk (NH3) og petrokjemiske gasser; cbm cbm skip (Semiref/Ethylen) cbm fullkjølte LPG-skip (LGC) cbm fullkjølte LPG skip (VLGC) Rederiet har hovedkontor i Stavanger og drift av alle skip foregår ut fra selskapets fullt integrerte rederiorganisasjon. Befraktning av Ethylenflåten utføres av Evergas Solvang Ethylen (ESE), et 50/50 joint-venture (j/v) selskap i København. Befraktning for LGC/VLGC flåten utføres av International Gas Carriers (IGC) i Oslo. Konsernet har bemanningskontor i Manila, Filippinene. I 2011 fortsatte oppgangen i markedene som startet i Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel de to siste årene som skyldes en kombinasjon av overkontrahering samt lav etterspørsel, var for deler av flåten tilbake i balanse i 2011, mens andre segment fremdeles er i ubalanse selv om det er vist en markant bedring. 3. MARKEDET 3.1 Semiref/Ethylenskip I dette segmentet inkluderes semi-ref og ethylenskip fra til cbm. Konsernet disponerer 7 skip i dette segmentet hvorav 5 skip seiler i ESE. Solvangs skip i dette segmentet oppnådde en betydelig økning i gjennomsnittlig inntjening og var 94% høyere enn i Oppgangen for Ethylenskip begynte i 4.kvartal i 2010, en positiv trend som fortsatte i 2011, grunnet stabilt eksportvolum fra Midtøsten. Årsrapport Side 5

6 Clipper Harald seiler på TC frem til oktober 2015 med befrakters opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere en periode på 5 år. Clipper Skagen seiler på TC frem til september LGC Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på cbm. Flåten bestod av 7 skip i Clipper Posh ble solgt for resirkulering i februar 2011 slik at flåten nå består av 6 skip. Skipene blir markedsført av IGC. 4 av skipene går på kortere TC, mens Clipper Neptun er sluttet på en 3+2 års TC og Clipper Mars går på TC frem til Gjennomsnittlig inntjening på TC-basis viste en økning på 25% i forhold til Selv om inntjeningen har vist en oppgang i forhold til 2009 og 2010, er den fremdeles ikke tilfredsstillende. Markedet har vært variabelt med en positiv underliggende trend. 3.3 VLGC Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på cbm og større. Solvang disponerer 2 Panamax VLGCskip på cbm som blir markedsført fra IGC. Skipene er bygget spesielt for markedet for transport av LPG fra Atlanterhavsområdet og Mexicogulfen til vestkysten av Mellom-Amerika. På grunn av Panamax egenskapene har de i 2011 hatt bedre inntjening enn LGC skipene. Clipper Victory er sluttet på TC frem til august 2016, mens Clipper Sirius seiler i spotmarkedet. Clipper Sun på cbm seiler på TC frem til september RESULTAT (tall i parentes gjelder 2010) Konsernets resultat etter skatt ble et underskudd på NOK -22,5 mill (NOK 13,8 mill). Resultat pr. aksje var NOK -0,93 (NOK 0,57). For morselskapet utgjorde resultatet NOK -22,1 mill (NOK -92,5 mill). 4.1 Finansielle poster Konsernet hadde et finansresultat på NOK -24,2 mill (NOK 17,4 mill). For morselskapet var tallene NOK -10,3 mill (NOK -96,9 mill). Konsernets verdipapirportefølje viste et resultat på NOK -28 mill (NOK 20,3 mill). 4.2 Likviditet og soliditet Konsernet hadde ved årsskiftet likvide midler bestående av kontanter, børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis på i alt NOK 121 mill (NOK 132,7 mill). Av dette utgjorde verdipapirporteføljen bokført til markedsverdi NOK 77,4 mill (NOK 125,2 mill). Tilsvarende tall for morselskapet var NOK 57,5 mill (NOK 55,9 mill), hvorav verdipapirporteføljen utgjorde NOK 35,6 mill (NOK 53,2 mill). Sum omløpsmidler ved årsskiftet utgjorde NOK 134,3 mill (NOK 159,3 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 16,4 mill (NOK 82,6 mill). Langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 51,4 mill (NOK 54,2 mill). For morselskapet utgjorde omløpsmidler ved årsskiftet NOK 155,2 mill (NOK 169,9 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 165,1 mill (NOK 163,6 mill). Morselskapets langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 56,7 mill (NOK 54,1 mill). Konsernets andel av omløpsmidler og gjeld i de skipseiende selskaper utgjør henholdsvis NOK 71,5 mill. og NOK 812,3 mill. Konsernets bokførte egenkapital ved årets utgang var NOK 498,7 mill (NOK 525,0 mill). 4.3 Skatt Konsernet har ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til midlertidige forskjeller i datterselskapet Clipper Shipping AS. Bakgrunnen for unnlatt balanseføring av utsatt skattefordel er at selskapet vurderer inntreden i rederibeskatningsordningen fra Utnyttelse av skatteposisjoner er derfor beheftet med usikkerhet, og konsernet har dermed valgt å tilbakeføre tidligere utsatt skattefordel knyttet til datterselskapet. Dette medførte en økt skattekostnad for 2011 på NOK 16,3 mill. For nærmere spesifikasjon av skattekostnad vises til note 8 i konsernregnskapet. Alle selskapets nåværende skipsandeler er eid under normal beskatning. 4.4 Finansiell risiko Konsernets skipsandeler, eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar, er i hovedsak USD-basert. Det alt Årsrapport Side 6

7 vesentlige av inntekter og en stor andel av utgiftene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene, og dermed størstedelen av aktiva priset i USD. Det samme gjelder finansieringen av skipene. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset. Konsernets flåte er fullfinansiert med langsiktig finansiering til gunstige betingelser i forhold til det som kan oppnås i markedet i dag. Konsernet har ikke inngått kontrakter for derivater eller andre finansielle instrumenter der motpartsrisiko utgjør særlig risiko. Det vesentlige av konsernets gjeld er andel av pantegjeld på skip som eies av partrederier. Gjelden i USD er til flytende LIBOR rente. I tillegg er pantegjelden i enkelte partrederier sikret gjennom fastrentekontrakter. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalgrad, og dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved en eventuell endring i rentenivået er akseptabel. Konsernets portefølje av verdipapirer var ved årsskiftet bokført til NOK 77,4 mill mot kostpris på NOK 96,9 mill. Forvaltningen av porteføljen forestås internt. Det er lagt en relativt konservativ strategi til grunn for investeringsaktiviteten. Det betydelige fallet i verdipapirmarkedene i siste halvdel av 2011 ga en negativ verdijustering for porteføljen i Konsernets skip seiler delvis på lange TC kontrakter, kortere TC kontrakter og i spotmarkedet. Dette er resultat av en bevisst strategi for å sikre inntjening og cashflow, samtidig som skip i spotmarkedet kan dra nytte av oppgang i markedet. Utviklingen i verdensøkonomien skaper usikkerhet for markedsutsiktene. Konsernet har fem skip på TC kontrakter utover 1 år. Befrakter er større olje- & gass selskap, og større operatører innen NH3. Kredittrisikoen ansees som begrenset. Konsernet anser oppgjørsrisikoen for den forretning som gjøres i spotmarkedet som tilfredsstillende. 4.5 Generelt I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en rettvisende oversikt over resultatet i året og selskapets stilling ved årsskiftet. Konsernets skipsandeler er eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar. Nåværende regnskapsprinsipper gir etter styrets mening ikke en fullgod informasjon om selskapets hovedaktivitet. I note 2 til regnskapet er derfor resultatregnskap og balanse satt opp etter bruttometoden for å gi utfyllende regnskapsmessig informasjon om virksomheten. Alle konsernets eierandeler i skip er betydelige og regnskapsføres i henhold til IFRS etter egenkapitalmetoden. 5 ORGANISASJON, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 5.1 Organisasjon Både på sjø og land er selskapets hovedfokus å skape kontinuitet på personellsiden. Gjennom medarbeiderundersøkelser og andre tiltak prøver selskapet å legge til rette for interessante og attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg dyktige medarbeidere. Dette føler vi at vi har lyktes med og har god stabilitet og kvalitet i arbeidsstyrken. Av selskapets kontoransatte er 37% kvinner og 63% menn. Kvinner og menn har like muligheter for å kvalifisere seg for alle typer oppgaver og stillinger, og avansemulighetene er de samme. Arbeidsforholdene vurderes som gode. Lønn reflekterer den enkeltes kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn. Solvang er et internasjonalt konsern med ansatte fra en rekke land og kulturer i tillegg til Norge. Denne ansettelsesolitikken er viktig for den fremtidige utviklingen i selskapet og vi ser ikke at det vil være endringer i dette fremover. Selskapet ønsker å tiltrekke seg dyktige ansatte uavhengig av religion, kjønn, rase og legning. Selskapet driver forsknings- og utviklingsarbeid for å optimalisere skipenes drift og redusere utslipp. Årsrapport Side 7

8 5.2 Helse Konsernet har 36 ansatte på land og ca 400 seilende personell. Arbeidsforholdene både på land og på skipene vurderes som godt. På skipene var sykefraværet 0,64 %. Konsernet hadde ingen skader som medførte sykefravær i Dette er et særdeles godt resultat som skyldes bevisst fokus på dette området i hele konsernet. Sykefraværet blant de landansatte i 2011 var 3,64 %. Av dette utgjorde to langtidssykemeldinger 2,59 %, fravær ved egenmeldinger var på 0,8%. Det var ingen hendelser som medførte personskade på kontoret i Styret Av styrets medlemmer er 1 kvinne og 2 menn. Det jobbes for tiden med å styrke styret med ytterligere to personer. Det er et godt og positivt samarbeidsklima mellom administrasjon og styre. 5.4 Lønnspolitikk Gjennom et totalt tilbud av arbeidsoppgaver, lønn og andre ytelser, ønsker Solvang å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg dyktige fagfolk innen alle disipliner. Alle ansatte i Solvang, inkludert administrerende direktør, er ansatt på fast lønn uten faste bonus- eller opsjonselementer. Lønn justeres en gang pr. år. Likeledes vurderes administrerende direktørs lønn av styret en gang pr. år. Selskapet har en pensjonsordning som dekker ca. 66 % av lønn med full opptjening basert på 30 års tjeneste og 67 års pensjonsalder for ansatte som startet i selskapet før Personer som er ansatt etter dette tidspunkt blir tilbudt innskuddspensjon. Videre har selskapet et normalt forsikringstilbud for uførhet, ulykke og død. Styret avlønnes med et fast styrehonorar som fastsettes av generalforsamlingen hvert år. Styrets medlemmer har ikke bonus- eller opsjonsavtaler med selskapet. 5.5 Ytre miljø Sjøverts transport av LPG og petrokjemiske gasser medfører liten fare for utslipp eller lekkasje til vann. Laste- og losseoperasjoner foregår i lukkede systemer, og strenge krav til kvalitet og sikkerhet reduserer risikoen for utslipp til et minimum. All transport på sjø medfører utslipp til luft fra forbrenning av olje på skipenes hovedog hjelpemaskiner. Vår politikk innenfor dette området er derfor å redusere slike utslipp så langt det er praktisk mulig. Konsernet fokuserer i første omgang på reduksjon i forbruk av bunkers og smøremidler og har gjennom aktive tiltak også i 2011 hatt en positiv utvikling på dette området. Målinger foregår regelmessig ved hjelp av en rekke systemer. Drivstofforbruk målt mot utseilt distanse er et av de viktigste nøkkeltallene. Når det er mulig optimaliserer vi fart, det vil si den fart som gir lavest utslipp og forbruk, gitt kontraktsforpliktelsene vi har mot våre kunder. Dette systematiske arbeidet har på kort tid gitt oss gode resultater. Vår moderne flåte er også vesentlig mer miljøvennlig enn eldre skip. Selskapet ble i 2010 sertifisert og godkjent i henholdt til miljøstandarden ISO 14001, og vil fortsette arbeidet med å etterleve standarden i fremtiden. 5.6 Sikkerhet Rederiet har strenge krav til kvalitet og sikkerhet både om bord i skipene og for organisasjonen på land. Dette avspeiler seg blant annet i gode tall for skader (Loss Time Incident) fra , med null skader i I tillegg reflekteres dette i god forsikringsstatistikk. For å sikre denne positive utviklingen, bruker selskapet betydelige resurser på kontinuerlige programmer for kvalitets- og sikkerhetsforbedring om bord og på land. En del av dette arbeidet er at vi gjennomfører regelmessige og systematiske inspeksjoner av skipene. Det samme gjør flere av våre kunder som bl.a. inkluderer flere store oljeselskap. Totalt i 2011 var det 224 inspeksjoner på våre 16 skip. 111 ble utført av Solvang, mens våre kunder, havnestater og klasseselskaper gjennomførte i alt 113 inspeksjoner. I farvann der situasjonen tilsier det anvender selskapet Best Management Practice. Årsrapport Side 8

9 6. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Solvang legger vekt på å ha god eierstyring. Det er et godt forhold mellom eiere, styre og ledelse og det er et ønske og et uttalt mål fra alle tre parter om at alle vesentlige krav som koden for Eierstyring og Selskapsledelse setter, skal etterleves. 6.1 Generelt Solvang skal forestå en drift som er forretningsmessig sunn og til fordel for eiere, ansatte, kunder og leverandører. Driften skal skje etter klare etiske retningslinjer og med fokus på vår drifts innvirkning på miljø og samfunnet for øvrig. 6.2 Virksomhet Virksomheten er beskrevet i selskapets vedtekter til å være skipsfart, rederivirksomhet og eiendomsvirksomhet. I dag er virksomheten fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart. 6.3 Selskapskapital og utbytte Shipping er en syklisk næring som krever at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert både med hensyn til egenkapital og likviditet. Dette reflekteres i selskapets balansestruktur. Selskapet tilstreber å ha en jevn og forutsigbar utbyttepolitikk. Dette innebærer at utbyttet skal reflektere årets resultat, men det er også delt ut utbytte i år med mindre gode resultater. Aksjeutbyttet de senere år er en avveining mellom disse to hensyn. Det foreslås ikke utbytte for Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Selskapet har kun en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer. Transaksjoner med nærstående foregår etter de retningslinjer som koden setter. Konsernets hovedmeglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle investeringer med andre selskaper innen Steensland gruppen. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår. Styret har fått tildelt en fullmakt fra generalforsamlingen om utvidelse av aksjekapitalen med inntil 4 mill aksjer. Fullmakten gjelder for 18 måneder og er så langt ikke anvendt. Styret har også de seneste år hatt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Pr. i dag eier selskapet egne aksjer, 1,3 % av aksjekapitalen. 6.5 Fri omsettelighet Det er fri omsetning av aksjen og det kreves ikke styregodkjenning av aksjeerverv. 6.6 Generalforsamling Generalforsamling innkalles og avholdes i henhold til selskapets vedtekter. Revisor og styreledermøter på generalforsamling. Det gis gode tidsrammer for gjennomføring av generalforsamling, samt for diskusjon. 6.7 Valgkomité Mer enn 70 % av aksjekapitalen er representert i selskapets styre. Det anses derfor ikke nødvendig å opprette en egen valgkomité. 6.8 Styre, sammensetning og uavhengighet Styret har en viktig rolle som bindeledd og kontrollfunksjon mellom aksjonærer og selskapets ledelse. Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. Generalforsamlingen velger også styrets leder. Enkelte av styrets medlemmer er aksjonærer i selskapet. Dette er aksjer som er anskaffet til markedspris. Styret avlønnes gjennom et fast styrehonorar. Årsrapport Side 9

10 Styrets sammensetning gjenspeiler eierstrukturen og behovet for en bredt sammensatt kompetanse innen shipping, finans, juss og HMS. Ingen av styrets medlemmer er eller har vært ansatt i selskapet. 6.9 Styrets arbeid Styrets arbeid og møteplan fastlegges en gang i året for den neste 12 måneders perioden. Møtene innholder regelmessig rapportering og diskusjon på alle vesentlige områder inkludert sikkerhet, kvalitet, teknisk drift og økonomi. Minst en gang pr. år deltar selskapets revisor i styremøtet der det bl.a. gis tilbakemelding på selskapets intern kontroll Risikostyring og Internkontroll Viktige elementer i selskapets risikostyring og internkontroll, er en åpen og systematisk dialog mellom styret og administrasjonen. En detaljert gjennomgang av selskapets finansielle og operasjonelle posisjon blir gjort av styret før fremlegging av alle kvartalsrapporter. I tillegg mottar styret månedlige rapporter som omhandler hovedtall for resultat og balanse. Det er generelt sett en god dialog mellom styret og administrasjon. Ingen endringer i forretningsplan eller betydelige investeringer blir gjennomført uten en forutgående diskusjon og godkjenning i styret Godtgjørelse til styret Prinsippene for avlønning av styret og ledelse har ligget fast i lang tid. Ingen av styrets medlemmer har tilleggsoppgaver for selskapet. Styret er ikke tildelt opsjoner i selskapet Godtgjørelse til ledende ansatte Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet opsjoner eller faste bonuser til lønnsavtalen. Det er redegjort for godtgjørelse til styret og ledende ansatte i note 9 i årsregnskapet for konsernet og note 8 i årsregnskapet for Solvang ASA. Selskapet har i flere år hatt et program for salg av aksjer til ansatte, sist gjennomført i Hver ansatt har kunnet kjøpe aksjer til en verdi inntil NOK med 20 % rabatt Informasjon og Kommunikasjon Selskapet legger stor vekt på at alle aksjonærer og markedet generelt mottar korrekt og utfyllende informasjon samtidig og til riktig tid. Rapportene blir offentliggjort og utsendt relativt kort tid etter kvartals- og årsslutt. Selskapet vil fra 2011 kun offentliggjøre årsrapporten og kvartalsrapporter via internett Selskapsovertagelse Som nevnt under pkt. 6.5 er det fri omsettelighet av selskapets aksjer. Ved et eventuelt bud på selskapet, vil styret tilstrebe at alle selskapets aksjonærer får korrekt og tidsriktig informasjon samt tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. Hvis situasjonen tilsier det, vil styret søke en uavhengig verdivurdering for å evaluere verdien i et fremlagt tilbud Revisor Revisor legger årlig frem plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet og rapporterer resultatet av gjennomført revisjon. Styret innkaller revisor til styremøter der vesentlige regnskapsmessige forhold skal behandles. Normalt skjer dette 1-2 ganger pr. år. Informasjon om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og annet arbeid blir presentert i selskapets årsrapport samt fremlagt for godkjenning på generalforsamling. Det avholdes ett møte per år mellom revisor og styret uten at administrasjonen er til stede. 7. FREMTIDSUTSIKTER 2011 var et godt år for Ethylenflåten, hvor oppgangen i Ethylenmarkedet fra 4.kvartal 2010 forstsatte gjennom hele Det forventes et fortsatt tilfredsstillende Ethylenmarked i 2012, men noe usikkerhet er knyttet til forventet flåtevekst. For de fullkjølte skipene var markedet ikke tilfredsstillende totalt sett, mens andre halvdel av 2011 var vesentlig bedre en første halvdel er forventet å være i videre positiv utvikling, og inntjening totalt sett er forventet å være høyere enn i Årsrapport Side 10

11 8. DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT Solvang ASA fikk et resultat på KNOK Styret foreslår følgende disponering: Overført fra fond for vurderingsforskjeller: KNOK 1 Overført fra annen egenkapital: KNOK Morselskapets bokførte egenkapital utgjorde ved årets utgang KNOK (KNOK ). 9. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Ett VLGC skip, cbm, er kontrahert fra Hyundai Heavy Industries i mars Konsernet vil eie minimum 20%. Utover dette har det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for balanse og resultat etter regnskapsårets slutt. 10. AVSLUTNING Styret og ledelse ønsker å takke alle ansatte, både på sjø og land, for meget god innsats i en periode der shippingmarkedet for deler av flåten fremdeles er for svakt, mens forventningene til kvalitet og sikkerhet er og vil forbli uendret. Likeledes vil vi takke våre kunder og leverandører for god støtte og et godt samarbeid i 2011 og ser frem til et like godt samarbeid i 2012 Stavanger 28. Mars 2012 Årsrapport Side 11

12 Resultatregnskap Solvang ASA Konsern Beløp i hele tusen NOK Korrigert Avlagt Note Disponentgodtgjørelse Sum driftsinntekter Lønns- og personalkostnader 9, Ordinære avskrivinger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Skipsselskaper egenkapitalmetoden 2,3, Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Skipsselskaper til virkelig verdi Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden Annen finansinntekt Annen finanskostnad 7, Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Resultat per aksje (hele kr) 13-0,93 0,57 0,57 Utvannet resultat per aksje (hele kr) 13-0,93 0,56 0,57 UTVIDET RESULTAT Årsresultat Omregningsdifferanser tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden Omregningsdifferanser skipsselskaper etter egenkapitalmetoden Skatteeffekter av omregningsdifferanser skipsselskaper etter egenkapitalmetoden Totalresultat til aksjonærene i Solvang ASA Årsrapport Side 12

13 Balanse Solvang ASA Konsern Korrigert Avlagt Beløp i hele tusen NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kontormaskiner, inventar etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 2,3, Investeringer i tilknyttet selskap Andre aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 11, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer 6,7, Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport Side 13

14 Balanse Solvang ASA Konsern Korrigert Avlagt Beløp i hele tusen NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 11, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsrapport Side 14

15 Endringer i egenkapital Konsern Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum egenkapital Beløp i hele tusen NOK Aksjekapital Egne aksjer 2010 Egenkapital pr Årsresultat Endringer knyttet til omregningsprinsipp skipsselskaper Totalresultat Utdelt utbytte Kjøp / salg av egne aksjer Avsatt utbytte Sum endringer i egenkapitalen i året Avlagt egenkapital Endringer knyttet til omregningsprinsipp skipsselskaper Korrigert egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Annen egenkapital Sum egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 2011 Egenkapital Årsresultat Endringer knyttet til omregningsprinsipp skipsselskaper Totalresultat Utdelt utbytte Kjøp / Salg av egne aksjer Avsatt utbytte Sum endringer i egenkapitalen i året Egenkapital Årsrapport Side 15

16 Kontantstrømoppstilling Konsern Beløp i hele tusen NOK Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling Skipsselskaper etter egenkapitalmetoden 2,3, Resultatandel tilknyttet selskap Endring i arbeidskapital Finansinntekter Finanskostnader Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler Utbetalinger knyttet til verdipapirer Innbetalinger knyttet til verdipapirer Mottatt utbytte på verdipapirer Investering tilknyttet selskap Innbetalinger fra skipsselskaper Utbetalinger til skipsselskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt Kjøp/salg av egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Årsrapport Side 16

17 Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på Oslo Børs. Selskapet ble stiftet i 1936 og adressen til hovedkontoret er Solvang ASA, Næringslivets Hus, Haakon VII s gate 8, 4005 Stavanger, Norge. Solvang ASA og datterselskapenes ( Solvang eller Selskapet ) virksomhet er fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart via investeringer i kommandittselskaper og partrederier. Investeringene i kommandittselskaper og partrederier er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I tillegg bruker selskapet en del ressurser på forvaltning av egen likviditet. Solvang er deleiere i og disponent for en flåte som består av 16 skip som frakter flytende petrokjemiske gasser, LPG og ammoniakk. GRUNNLAG FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSE Konsernregnskapet har blitt utarbeidet med utgangspunkt i historisk kost, med unntak av investering i skipsandeler hvor man har lavere eierandel enn 20% og investeringer i verdipapirer og andre finansielle instrumenter, som har blitt regnskapsført til virkelig verdi i henhold til IAS 39. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner. Erklæring om at konsernregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrifter og børsregler, og som skal anvendes per Forslaget til årsregnskap ble fastsatt av styret og administrerende direktør på tidspunkt som fremgår av datert og signert balanse. Årsregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling 10. mai 2012 for endelig godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret fullmakt til å endre regnskapet. Prinsipper for konsolidering Konsernregnskapet for Solvang ASA omfatter morselskapet Solvang ASA og dets datterselskaper. Pr. 31. desember 2011 har Solvang ASA fire heleide datterselskaper: Solvang Shipping AS, Clipper Shipping AS, Årsrapport Side 17

18 Solvang Maritime AS og International Gas Carriers AS. International Gas Carriers AS er utelatt fra konsolidering da oppkjøp til datterselskap kun er gjort med sikte på midlertidig eie og holdes i påvente av å knytte til seg ny partner. Selskapet har dermed beholdt strukturen som et Joint Venture oppsett til tross for at det p.t er et heleid datterselskap. Konsernet anser det dermed mest korrekt å klassifisere eierandelen sammen med de øvrige tilknyttede selskap. Konsistente regnskapsprinsipper er benyttet i konsernet. Alle konserninterne balanser, transaksjoner, inntekter og kostnader, samt urealiserte gevinster og tap som følge av konserninterne transaksjoner inkludert i eiendeler, er eliminert. Funksjonell valuta Funksjonell valuta for en virksomhet er den valuta som virksomhetens økonomiske rammebetingelser gis. Normalt vil dette være i den valuta som virksomheten hovedsakelig genererer og bruker kontanter. Selskapet har norske kroner som presentasjonsvaluta på konsernbasis. Både Solvang ASA og de heleide datterselskapene Solvang Shipping AS, Clipper Shipping AS og Solvang Maritime AS har norske kroner som funksjonell valuta. For International Gas Carriers AS, samt investeringer i skipsandeler som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, er imidlertid USD funksjonell valuta. Omregningsdifferanser som oppstår ved omregning av skipsselskapene fra USD til NOK, føres som en egen post i egenkapitalen, etter fradrag for eventuell utsatt skatt. VESENTLIG SKJØNNSUTØVELSE OG ESTIMATER Usikkerhet knyttet til estimater Utarbeidelsen av konsernregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør estimater og forutsetninger som påvirker de rapporterte beløp for eiendeler og gjeld samt noteinformasjon om betingede eiendeler og forpliktelser på balansedagen og de rapporterte beløp for inntekter og kostnader i perioden. De mest vesentlige estimater og forutsetninger knytter seg til nedskrivningstest av varige driftsmidler, økonomisk levetid for avskrivning av driftsmidler, pensjonsforpliktelse og inntekts- og kostnadsføring og verdsettelse av skipsandeler medtatt til virkelig verdi. Selskapet gjennomgår disse estimatene løpende og benytter historisk erfaring, konsultasjon med eksperter og andre metoder som vi anser rimelige, forholdene tatt i betraktning. Allikevel kan faktiske resultater avvike vesentlig fra disse estimatene. De viktigste forutsetninger og annen usikkerhet knyttet til estimater på balansedagen som har en betydelig risiko for vesentlige endringer av bokført verdi av eiendeler eller gjeld innen neste balansedag, er diskutert nedenfor: Nedskrivning av varige driftsmidler Selskapet investerer i skip via partrederier. På hver balansedag vurderer selskapet, for skip eiet av selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden, om det foreligger indikasjoner på om eiendeler, holdt i selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden, er utsatt for verdiforringelse. Hvis slike indikasjoner foreligger, beregner selskapet gjenvinnbart beløp for eiendelen, som er den høyeste verdi av netto salgsverdi og bruksverdi. Alle varige driftsmidler vurderes for verdiforringelse, når det inntreffer hendelser eller andre endringer i forholdene som tyder på at det bokførte beløp ikke vil kunne inndekkes. Dette krever beregning av eiendelens verdi, som hvis tilgjengelig, er basert på markedsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi fastsettes på grunnlag av estimerte, fremtidige, diskonterte kontantstrømmer, før skatt. I vurderingen av verdifall for varige driftsmidler, må ledelsen foreta vurderinger for å estimere de kontantstrømmer som kan genereres av eiendelen. Diskonteringsrente må også estimeres. Forutsetningene som benyttes i estimatene, er i overensstemmelse med selskapets interne prognoser. For å underbygge ledelsens estimater har markedsprognoser og andre vurderinger fra samarbeidsselskapene for befraktning blitt benyttet. Hvis bokført verdi av en eiendel er høyere enn gjenvinnbart beløp (bruksverdi), anses eiendelen å ha vært utsatt for verdifall og blir nedskrevet til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningen reflekteres i selskapets andel av resultat fra skipsselskaper i resultatregnskapet. Selskapet vurderer hvorvidt det foreligger grunnlag for reversering av tidligere foretatte nedskrivninger ved å benytte de samme vurderingskriteriene som for nedskrivning. Hvis vurderingen viser at det er grunnlag for reversering, blir bokført verdi reversert til eiendelens estimerte virkelige verdi, begrenset oppad til det beløp som eiendelen ville vært bokført til dersom ingen nedskrivning hadde vært foretatt. VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Inntekts- og kostnadsføring Selskapets inntekter er i hovedsak disponentgodtgjørelser for skip. Disse inntektene er iht. årlige avtaler, og inntektsføres månedlig gjennom året. Driftskostnader kostnadsføres når de påløper. Inntekter i kommandittselskaper og partrederier regnskapsført etter egenkapitalmetoden, er enten samseilingsinntekter eller t/c-inntekter. Fraktinntekter og demurrage inntektsføres i henhold til månedlig Årsrapport Side 18

19 samseilingsavregning og månedlig t/c hyre. Reiseavhengige kostnader sammenstilles med inntektene i den grad det er relevant. I det alt vesentlige er reiseavhengige kostnader for samseilingene og t/c på befrakteres regning. Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres etter transaksjonsdagens kurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Agiogevinst og -tap føres som finansielle poster når de inntreffer. Investeringer i skipsandeler - egenkapitalmetoden Egenkapitalmetoden blir benyttet for investeringer i kommandittselskaper og partrederier hvor selskapet har betydelig innflytelse. Selskapets resultatandel korrigeres for eventuelle meravskrivninger på merverdier på skip som skyldes at kostpris på eierandelene er høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres opp til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivning. Avskrivninger beregnes etter den lineære metode over driftsmidlets forventede brukstid. Når varige driftsmidler selges eller utrangeres, føres kostpris og akkumulerte avskrivninger ut av balansen og gevinst eller tap resultatføres. Estimater for brukstid, utrangeringsverdi og avskrivningsmetoder gjennomgås ved utgangen av hvert regnskapsår, og justeres hvis nødvendig. Eventuelle endringer får regnskapsmessig virkning fremover i tid, idet de er å anse som estimatendringer. Varige driftsmidler i partrederier I partrederier regnskapsført etter egenkapitalmetoden blir skip bokført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger for verdifall. Kostpris inkluderer utgiften med å påkoste/erstatte deler av skip, maskiner og utstyr når utgiften er påløpt og vilkårene for balanseføring er oppfylt. Bokført verdi på deler som er erstattet, blir kostnadsført. Avskrivninger for skip beregnes ved å benytte en lineær avskrivning over forventet økonomisk levetid. Avskrivbart beløp er fastsatt etter at utrangeringsverdi er fratrukket. Kostprisen for skip kategoriseres separat for hver av hovedkomponentene og forventet økonomisk levetid vurderes separat for hver komponent. Gjennomsnittlig forventet økonomisk levetid er 30 år for gasskip. En del av opprinnelig kostpris er allokert til langsiktig vedlikehold. Langsiktig vedlikehold for skip er balanseført som eiendel og kostnadsføres over perioden frem til neste langsiktige vedlikehold. Løpende vedlikehold kostnadsføres løpende. Når eiendeler selges eller utrangeres, føres kostpris og akkumulerte avskrivninger ut av balansen og gevinst eller tap resultatføres. Estimater for økonomisk levetid, utrangeringsverdi og avskrivningsmetoder gjennomgås ved utgangen av hvert regnskapsår, og justeres hvis nødvendig. Eventuelle endringer får regnskapsmessig virkning fremover i tid idet de er å anse som estimatendringer. Estimert brukstid for skip kan endres, noe som kan medføre endrede avskrivninger i fremtiden. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes på avtaletidspunktet, da konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. Konsernet fraregner en finansiell eiendel når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra eiendelen utløper, eller når konsernet overfører de kontraktsmessige rettene i en transaksjon hvor praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den finansielle eiendelen overføres. Alle rettigheter og plikter som skapes eller beholdes ved denne type overføring innregnes separat som eiendeler eller forpliktelser. Konsernet klassifiserer vanligvis de finansielle eiendelene i følgende kategorier; finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, lån og fordringer, samt finansielle eiendeler tilgjengelige for salg. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet En finansiell eiendel klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette, ellers klassifiseres den som holdes for omsetning. Finansielle eiendeler øremerkes til virkelig verdi over resultatet dersom styring, samt kjøps- og salgsbeslutninger baseres på instrumentets virkelige verdi i samsvar med konsernets dokumenterte risikostyrings- eller investeringsstrategi. Ved førstegangsinnregning, innregnes henførbare transaksjonsutgifter i resultatet når de er påløpt. Instrumentene måles til virkelig verdi, og endringer i verdien innregnes i resultatet. Årsrapport Side 19

20 Lån og fordringer Lån og fordringer er finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette og som ikke blir kvotert i et aktivt marked. Lån og fordringer førstegangsinnregnes til virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning måles utlån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente-metode, redusert med eventuelle tap ved verdifall. Tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivate finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler så sant ikke investeringen forfaller eller ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. Motregning Finansielle eiendeler og forpliktelser presenteres netto dersom konsernet har en juridisk rett til å motregne beløpene samt har til hensikt enten å gjøre de opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Finansielle forpliktelser Finansielle forpliktelser innregnes på avtaletidspunktet, da konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Ikke-derivate finansielle forpliktelser førstegangsinnregnes til virkelig verdi, tillagt direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning blir slike forpliktelser målt til amortisert kost ved hjelp av effektiv rente-metode. Aksjekapital Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter, som er direkte henførbare til utstedelse av ordinære aksjer og aksjeopsjoner, innregnes som en reduksjon av egenkapital (overkursfond) netto etter eventuell skatt. Når aksjer innregnet som egenkapital kjøpes tilbake, innregnes vederlaget, inkludert direkte henførbare kostnader, som en reduksjon i egenkapitalen, netto etter skatt. Aksjene som er kjøpt klassifiseres som egne aksjer og presenteres separat. Aksjens pålydende skilles ut og regnes mot aksjekapitalen. Når egne aksjer selges innregnes mottatt beløp som en økning i egenkapitalen fordelt mellom aksjekapital og annen egenkapital. Gevinst eller tap som følge av transaksjonen overføres til/fra opptjent egenkapital. Verdifall finansielle eiendeler På balansedagen (rapporteringstidspunktet) vurderes finansielle eiendeler som ikke føres til virkelig verdi med verdiendringene over resultatet, med hensyn til om det er objektive indikasjoner på verdifall. En finansiell eiendel anses for å være utsatt for verdifall dersom det finnes objektive indikasjoner på at én eller flere hendelser har hatt en negativ effekt på estimert fremtidig kontantstrøm for eiendelen,. Objektive indikasjoner på at finansielle eiendeler er utsatt for verdifall kan være mislighold hos debitor, endring av vilkår på utestående krav som konsernet ellers ikke ville akseptert, indikasjoner på at en skyldner eller utsteder vil gå konkurs eller opphør av et aktivt marked for verdipapiret. For egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg vil det foreligge objektive indikasjoner for verdifall ved betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi til under kostpris. Resultat per aksje og utvannet resultat per aksje Resultat per aksje beregnes ved å dividere årsresultat med et vektet gjennomsnitt av utestående ordinære aksjer i perioden. Ved en utvannet beregning justeres både årsresultat og utestående aksjer for å hensynta alle potensielle aksjer som har vært utestående i perioden. For utvannet resultat per aksje, må selskapet også hensynta potensielle utestående aksjer i investeringene som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Verken selskapet eller noen av dets investeringer som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, har noen potensielle utestående aksjer utover egne aksjer. Følgelig er resultat per aksje og utvannet resultat per aksje det samme. Pensjoner Selskapet har både ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsplan, hvorav den ytelsesbaserte pensjonsplanen ble låst pr slik at alle nyansatte fra og med 2011 vil inngå i den innskuddsbaserte pensjonsplanen. Ytelsesbasert pensjonsplan Selskapet har en kollektiv pensjonsordning, som er administrert og finansiert gjennom et norsk livsforsikringsselskap, og usikrede pensjonsforpliktelser overfor 2 pensjonister, som faller utenfor den ordinære foretakspensjonsordningen. Nåverdi av antatte fremtidige pensjonsytelser beregnes basert på forsikringstekniske metoder og sammenholdes mot verdien på pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser og midler etter korrigering for estimatavvik, balanseføres enten som langsiktig gjeld eller langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler og amortisering av akkumulerte estimatavvik), inngår i personalkostnader. Årsrapport Side 20

21 Estimatendringer og avvik inntekts- eller kostnadsføres i resultatregnskapet når netto akkumulerte urealiserte estimatavvik for hver enkelt plan ved utgangen av forrige regnskapsår overstiger 10% av det høyeste av nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelse og virkelig verdi av pensjonsmidlene. Disse gevinster og tap fordeles da over antatt gjennomsnittlig opptjeningstid til medlemmene i planen. Innskuddsbasert pensjonsplan Ved innskuddsbasert pensjonsplan betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad i takt med at plikten til å betale innskudd påløper. Skatter Periodens skattekostnad i resultatregnskapet omfatter både betalbare skatter i perioden og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt for inneværende periode og tidligere perioder gir uttrykk for den skatt som forventes å måtte betales til skattemyndighetene for inneværende og tidligere år. Skatteberegningen er basert på de skattesatser og skatteregler som er vedtatt på balansedagen. Endring utsatt skatt gir uttrykk for fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av periodens aktiviteter. Utsatt skatt i balansen beregnes basert på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, etter fradrag for skattemessige underskudd til fremføring. Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og reduseres i den grad det ikke er sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte den utsatte skattefordel. Ikke-balanseført utsatt skattefordel revurderes ved hver balansedag og balanseføres i den grad det har blitt sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte den utsatte skattefordelen. Utsatt skattefordel og utsatt skatt måles til de skattesatser som er forventet å være gjeldende i det år når skattefordelen blir utnyttet eller skattegjelden gjøres opp, med utgangspunkt i de skattesatser og skatteregler som er vedtatt på balansedagen. Avsetninger Avsetninger blir balanseført når selskapet har en eksisterende forpliktelse (rettslig eller antatt) som følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig at det vil kreves en utgående strøm av økonomiske fordeler fra selskapet for å innfri forpliktelsen og det er mulig å gjøre et pålitelig estimat for beløpet. Utbytte Utbytte som foreslås av styret bokføres som en forpliktelse i regnskapet først når det er godkjent av aksjonærene i generalforsamling. Nærstående parter Parter anses å være nærstående hvis en part har mulighet til direkte eller indirekte å kontrollere den annen part eller har betydelig påvirkningsmulighet ovenfor den annen part med hensyn til finansielle og driftsmessige beslutninger. Parter er også nærstående hvis de underlagt felles kontroll eller er under felles betydelig påvirkning. Selskapet mener at alle transaksjoner mellom nærstående parter er basert på prinsippet om armlengdes avstand (antatt markedsverdi). Virksomhetsområder/ Segmenter Skipsdisponering og skipseierskap er virksomhetsområdet til Solvang. Skipseierskapet deles i skipsklasser basert på type og størrelse. Solvang har eierandeler i gass-skip. Disse deles inn i 3 størrelsesklasser, Semi-ref skip fra cbm, LGC skip fra cbm og VLGC skip over 75,000 cbm. Det er gitt regnskapsinformasjon basert på virksomhetsområder og skipsklasser i note 2 til regnskapet. Kontantstrømoppstilling / Kontanter og kontantekvivalenter Selskapet benytter den indirekte metode for kontantstrømoppstilling. Kontantstrømmen fra investerings- og finansieringsaktiviteter vises brutto, mens det for driften vises en avstemming mellom regnskapsmessig resultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd. NYE IFRS OG IFRIC FORTOLKNINGER Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2011-årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirkning på konsernet. Nye standarder og fortolkninger som ikke er trådt i kraft Det er en rekke nye standarder og fortolkninger som er vedtatt men ikke trådt i kraft for regnskapsåret som avsluttes 31. Desember Dette gjelder for eksempel IFRS 9 Financial Instruments skal erstatte IAS 39. IFRS 10 Consolidated Financial Statements IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities Årsrapport Side 21

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Noter 2012 Solvang Konsern

Noter 2012 Solvang Konsern Noter 2012 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Morselskap Solvang ASA Solvang Shipping AS Clipper Shipping AS Solvang Maritime AS International Gas Carriers AS

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015

RAPPORT 1. KVARTAL 2015 RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Høydepunkt; - Historisk høyt ratenivå for VLGC markedet i første kvartal. - Inntjening fra shippingaktiviteten på NOK 32,8 mill, opp fra NOK 15,7 mill i første kvartal 2014. - Resultat

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011

SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011 SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011 Shippingaktiviteten ga et positivt resultat for 2. kvartal på NOK 11.0 mill mot NOK 1.0 mill samme periode i fjor. Resultatet gir et overskudd før skatt på NOK 0.6 mill

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 2 Leder 2013 var et begivenhetsrikt år for Solvangansatte med ti

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer