nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 32 2002.08.05 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ECABINET (730) Innehaver: Ricoh Silicon Valley Inc, 4 Results Way, Cupertino, CA , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for behandling, erobring/sikring, lagring og gjenfinning av data og dokumenter, datamaskiner og data ytre enheter, dataprogram og dataprogramvare, tynnserver datautstyr forbindbar til kontor-datanett for små foretak og arbeidsgrupper for å erobre/sikre, lagre og gjenfinne papir og elektroniske dokumenter fra forskjellige kontor ytre enheter. (730) Innehaver: Airwalk International LLC, 603 Park Point Drive, Suite 100, Golden, CO 80401, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; bager, sekker, vesker og kofferter for alle formål; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær; fottøy, herunder snowboardstøvler; hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler herunder snowboards, snowboardbindinger og remmer for snowboardstøvler, ikke opptatt i andre klasser. US, , 76/304,188 US, , 76/304,650 US, , 76/304,779 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEVPARTNER (730) Innehaver: Compuware Corp, Northwestern Highway, Farmington Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Elektriske, optiske, magnetiske, elektroniske, geodetiske og vitenskapelige apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for nettverk, måling og kontroll; kommunikasjons- og sikkerhetsapparater og - instrumenter; hardware, software og firmware for computere; software, firmware og hardware for computere for bruk med computernettverk; apparater, instrumenter og media for opptak, gjengivelse, bæring, lagring, behandling, manipulering, overføring, kringkasting, vising og gjenfinning av publikasjoner, tekster, signaler, software, informasjon, data, koder, lyd og bilder; audio- og videoopptak; audioopptak, videoopptak, musikk, lyd, bilder, tekster, publikasjoner, signaler, software, informasjon, data og koder fremskaffet via telekommunikasjonsnettverk, via onlineleveranse og via globale datanettverk og world-wide-web; multimediaapparater og -instrumenter; ikke-trykte publikasjoner; apparater og instrumenter for utdannelse og opplæring; deler og komponenter for alle de forannevnte varer. EM, , (730) Innehaver: Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo, NO KL. 16: Kontorrekvisita (unntatt møbler), publikasjoner, prospekter, formularer, undervisningsmateriell, dokumentomslag samt øvrig papir, papp og varer laget av disse materialene, ikke opptatt i andre klasser. KL. 35: Rådgivning og bistand for bedrifts-, organisasjons- og forretningsledelse, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, utarbeidelse av skatteberegning, økonomisk planlegging økonomiske beregninger, bedriftsundersøkelser. KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom, børsnoteringer, fondsopprettelse, eiendomsregler for fast eiendom, finansanalyse, finansiell virksomhet, finansieringsvurdering, finansinformasjon, finansrådgivning, finanstransaksjoner, forvaltning av formuer, forsikrings- og pensjonsvirksomhet, inkassoforretninger, konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål, rådgivning i finansielle spørsmål, rådgivning i forsikringsspørsmål, deponering av verdipapirer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. KL. 42: Juridiske tjenester, juridisk forskning, rådgivning for immateriell eiendomsrett utarbeidelse av dataprogrammer, oversettelsesvirksomhet. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EARTHPULSE CAP NOR (730) Innehaver: National Geographic Society, th Street, NW, Washington, DC 20036, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Innspilte videobånd og videodisker; innspilte compaktdisker og kassettbånd; computerprogrammer; samtlige forannevnte varer er relatert til området for miljøvern og bevaring av miljø. KL. 16: Bøker og blader; bøker og magasiner innen området for miljøvern og bevaring av miljø; adressebøker, autografbøker, gjestebøker, dagbøker, avtalebøker; fotoalbum; utklippsbøker, protokoller; notatbøker og skisseblokker; notatblokker og notatkort; bokstøtter, bokbind, bokmerker, papirunderlag; konvolutter og brevpapir, mapper for brevpapir; adresseetiketter, boketiketter og bokplater; plakater, innrammede trykk, trykk i passe-partout; gratulasjonskort, gavekort; spillkort og kortetuier; penner og blyanter; pennaler, penneetuier; esker og bokser; penneholdere; brevholdere og brevåpnere; kalendere; gummistempler og stempelsett; klistremerker, klistremerker for støtfangere samt overføringsbilder. KL. 41: Fjernsynsprogramserier innen området for miljøvern og bevaring av miljø. KL. 42: Informasjonstjenester via et online globalt datanettverk, nemlig tilveiebringelse av informasjon vedrørende miljøvern og bevaring av miljøer. (730) Innehaver: V & S Vin & Sprit AB, Förmansvägen 19, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: National-Oilwell LP, Richmond Avenue, Suite 400, Houston, TX , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: National-Oilwell LP, Richmond Avenue, Suite 400, Houston, TX , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Fabrikkerte strukturer, maskiner, verktøy, samt utskiftningsdeler til det forannevnte, for bruk ved utvinning og produksjon av olje og gass fra brønner, og til boring av olje- og gassbrønner. KL. 7: Fabrikkerte strukturer, maskiner, verktøy, samt utskiftningsdeler til det forannevnte, for bruk ved utvinning og produksjon av olje og gass fra brønner, og til boring av olje- og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NOI (730) Innehaver: National-Oilwell LP, Richmond Avenue, Suite 400, Houston, TX , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Fabrikkerte strukturer; maskiner, verktøy, samt utskiftningsdeler til det forannevnte, for bruk ved utvinning og produksjon av olje og gass fra brønner, og til boring av olje- og gassbrønner. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AFFINITY (730) Innehaver: Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Medisinerte preparater for behandling av hudlidelser og tilstander ved håret. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Galleberg AS, Industriveien 25, 2021 Skedsmokorset, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 30: Konfektyrer, søtsaker, sjokolade, lakris og karameller. (730) Innehaver: Candy Girl AS, Postboks 1658 Lura, 4309 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av sjokolade og sukkertøy; franchising; import- og eksportagenturer. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR NEXTRA (730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1330 Fornebu KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring. KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Galleberg AS, Industriveien 25, 2021 Skedsmokorset, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 30: Konfektyrer, søtsaker, sjokolade, lakris og karameller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ETHERTRONICS (730) Innehaver: Ethertronics, Inc, 1093 Broxton Ave, Suite 226, Los Angeles, CA 90024, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Mobile trådløse systemer, nemlig mobile trådløse telefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ITUNES (730) Innehaver: Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datasoftware for bruk ved nedlasting, overføring, mottak, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, avspilling, lagring og organisering av data, inkludert lydog bildedata; lyd-, bilde-, og dataopptak; digitale kameraer; integrerte kretser, disker, disketter og bånd inneholdende eller for opptak av dataprogrammer og software; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; multimediaprodukter som innbefatter eller for bruk i forbindelse med overføring av lyd- og bildedata; apparater for nedlasting, overføring, koding, dekoding, redigering, avspilling og lagring av data, inkludert lyd- og bildeopptak; interaktive produkter som innbefatter eller for bruk i forbindelse med noen av de forannevnte varer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. US, , 78/

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAXIMA (730) Innehaver: Henry Schein Inc, Melville, NY 11747, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen (730) Innehaver: Celine Dion, 2540 Daniel-Johnson, 755 Laval, H7T 253 QC, CA (740,750) Fullmektig: Thommesen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 9: Optiske artikler og utstyr som briller, solbriller, brilleinnfatninger, linser og optiske linser, linser for solbriller, korrigerende linser, kontaktlinser, kikkerter, etuier, brillesnorer, -strikk, -lenker og andre brillebånd; beskyttende sidestykker for briller og solbriller samt annet tilbehør for solbriller, briller og andre optiske artikler og utstyr. KL. 3: Blekemidler for tenner, blekemidler og profesjonelle renseprodukter, desinfiserende såper, samtlige forannevnte varer til bruk for tannleger. KL. 5: Dentale desinfiserende midler, lotion, tannkroner, materialer til broer, blandingsmaterialer for tannleger, materialer for tannavtrykk, teststrimler for å fastslå glotaraldehydeinnholdet i desinfiserende oppløsninger, samtlige forannevnte varer til bruk for tannleger. KL. 10: Dentale håndverktøy og deler og tilbehør dertil, blokkeringsklemmer, anestesinåler, munnspeil, håndverktøy, herunder skraper, operasjonslys, skjæreverktøy, ultralyd renseapparater, endodontiske instrumenter; samtlige forannevnte varer til bruk for tannleger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INPASYS (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og helsebringende produkter; plaster; alle til bruk som medisin for mennesker. KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter, magnetiske databærere og registreringsdisker for bruk innen medisin. KL. 16: Trykksaker; fotografier; instruksjons- og undervisningsmaterial innen medisin. KL. 41: Utdannelse, fremskaffelse av opplæring, underholdning, sport og kulturelle aktiviteter. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VERSATIS VALDOXAN (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og helsebringende produkter; plaster; alle til bruk som medisin for mennesker. KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter, magnetiske databærere og registreringsdisker for bruk innen medisin. KL. 16: Trykksaker; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell innen medisin. KL. 41: Utdannelse, fremskaffelse av opplæring, underholdning, sport og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F Neuilly-sur-Seine, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: SYSTEMS (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: M-Xsport OY, Kauppalantie 4, SF Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 12: Transportmidler. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg (bortsett fra hansker). KL. 28: Gymnastikk- og sportsutstyr (bortsett fra skistaver). (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Namdal Arbeidssamvirke AS, 7977 Høylandet, NO FI, , T (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BALLANTINE S GO PLAY (730) Innehaver: Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, The Pavilions, Bridgewater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Viner, brennevin (drikker), likører, cocktailer; alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEULASTA (730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NULASTA (730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Skiens Såpefabrikk AS, Skien, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Bilvaskemidler. KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEULARTA (730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEULASTYL ETRUST (730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEULAST (730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY 11749, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare for å oppnå sikkerhet ved distribusjon i et datamiljø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INFANRIX TETRA (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New Horizons Court, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for mennesker; vaksiner. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JEWELULTRA (730) Innehaver: Jewelultra Ltd, 3 Downs Court, Yalding Hill, Maidstone, Kent ME16 6AL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Midler til rengjøring, polering og flekkfjerning. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CUSTOM EDGE FLASH (730) Innehaver: Compaq Information Technologies Group LP, State Highway 249, Houston, TX 77070, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Rådgivningstjenester for bedriftsledelse vedrørende tilgjengelighet, prising, kompatibilitet og erstatning av computer hardware og telekommunikasjonsprodukter, informasjon vedrørende ordrestatus for innkjøp av computer hardware, software og telekommunikasjonsprodukter. KL. 42: Konsultasjonstjenester vedrørende computer hardware og software etter andres spesifikasjoner, design av computer hardware og software etter andres spesifikasjoner, sammenstilling av computer hardware og software etter andres spesifikasjoner. US, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEGINTRON (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: American Cyanamid Co, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Insekticider, larvicider, fungicider, herbicider, pesticider, rodenticider, molluskicider, nematocider, ugressdrepende preparater og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INNOVALUE (730) Innehaver: China External Trade Development Council, Taipei, TW (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 35: Markedsføring av varer og tjenester produsert i eller tilbudt i Taiwan av tredjemann ved spredning av reklamemateriell ved arrangering og gjennomføring av utstillinger for slike varer og tjenester, og ved distribusjon av t-skjorter, handlevesker og andre salgsfremmende gaver. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; injeksjonsutstyr til bruk for mennesker. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZETIA SAFLEX (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; kolesterolabsorbsjonsinhibitor. (730) Innehaver: Solutia Inc, 575 Maryville Centre Drive, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 19: Laminert glass til bygningsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOU BLÅ (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Nikon Corp, 2-3, Marunouchi 3- chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Teleskoper, kikkerter, deler og tilbehør til forannevnte varer. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VITALHBOOSTERS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål. KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. CH, , 09960/2000 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ONCE (730) Innehaver: Engineering Systems AS, Torridalsveien 21a, 4630 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MILSLUKER N SPORT (730) Innehaver: Milsluker n Sport, Sognsveien 75a, 0855 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H. Beck - Adv. fa. Storeng, Beck & Due Lund, Postboks 36 Bygdøy, 0211 Oslo KL. 35: Kundeveiledning ved salg av kajakk med tilhørende utstyr, herunder årer og bekledning; sykkel med tilhørende utstyr, herunder sko og bekledning; joggesko og tilhørende bekledning; ski (langrenn) med tilhørende utstyr, herunder bindinger, staver, sko og smørning; ski (telemark) med tilhørende utstyr, herunder bindinger, staver, sko og smørning; snowboard med tilhørende utstyr, herunder sko, bindinger og bekledning; vannsportutstyr, herunder wakeboard og vannski med tilhørende utstyr; fjellutstyr, herunder bekledning, sko, soveposer, telt, primus og sekker. KL. 37: Reparasjon av kajakk med tilhørende utstyr, herunder årer og bekledning, sykkel med tilhørende utstyr, herunder sko og bekledning, joggesko og tilhørende bekledning, ski (langrenn) med tilhørende utstyr, herunder bindinger, staver, sko og smørning, ski (telemark) med tilhørende utstyr, herunder bindinger, staver, sko og smørning, snowboard med tilhørende utstyr, herunder sko, bindinger og bekledning, vannsportsutstyr, herunder wakeboard og vannski med tilhørende utstyr, fjellutstyr, herunder bekledning, sko, soveposer, telt, primus og sekker. KL. 9: Dataprogrammer. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; utdannelse og undervisning; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; programmering for datamaskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; administrasjon av immaterielle rettigheter; lisensiering; analysevirksomhet; bistand i forbindelse med datamaskiner; sertifisering; dataassistert forskning, informasjon, design og tegning; databehandling for andre; websidedesign; ingeniørvirksomhet; integrering av datasystemer og datanettverk; kvalitetskontroll; prosjektstudier; teknisk rådgivning; gjenopprettelse av data; rapportutarbeidelse; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENSOCOAT (730) Innehaver: Stora Enso OYj, Kanavaranta 1, SF Helsingfors, FI (730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Hydro ASA v/frode Alnæs, 0240 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for personalrelaterte tjenester i bedrifter. KL. 35: Systematisering av informasjon for bruk i databaser. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer og konsulenttjenester i forbindelse med dette. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Tykk kartong, pappkartong, papp, bølgekartong, bølgepapp, grafisk kartong og kartong for trykking; belagt og ubelagt papir, bølget papir; varer laget av papir og papp nemlig permer for bøker og brosjyrer, heftede bøker, bøker, barnebøker, pocketbøker, lærebøker, notisbøker, registere, årsberetninger, gratulasjonskort, postkort, svarkort, oppskriftskort, hobbykort, kalendere, fremvisningsmontere for plassering ved kasse (point of sales), plakater, etiketter, billetter, audio- og videoemballasje, emballasje, omslag og innlegg for CDplater, CD-R og DVD; innpakningspapp og -papir, papiresker, papir- og pappesker kombinert med polyethylene nemlig fryse- og barnematesker; sammenleggbar papp, kartong og papirposer for emballasje; beholdere av papir og bølgepapp; sammenleggbare esker av papir; limt laminert kartong; dobbelsidig belagt kartong og ubelagt kartong for utstillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EARS (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, Shell Centre, London SE1 7NA, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Akustiske og seismiske mikrofoner for overvåkning av reservoarers respons på endringer. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLTAB (730) Innehaver: NV Organon, 6, Kloosterstraat, NL AB Oss, NL (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker; anti-depressiva. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Jonas Min Knarvik, Finnmarksgt. 57 B, 0563 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; våtdrakter fra vannsport; stropper for sko og benklær, gamasjer (ekstra utstyr for klær, fottøy, hodeplagg). KL. 28: Spill og leketøy, utstyr til diverse sport og spill, elektroniske spill andre enn for bruk sammen med tvapparater, vatteringsinnretninger, sportsartikler som kroppsbeskyttelse. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, potetgull, chips, nøtter og drikker av melk. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, kaffeerstatning, ris, tapioka, mel, næringsmidler av korn, brød, bakverk, konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, is, sukkertøy; drikker basert på kaffe, te, sjokolade; godteri; korn og ris tilberedt som næringsmidler for mennesker, soya, soyabønner. KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Helly Hansen ASA, Solgaard Skog 139, 1599 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHIT (730) Innehaver: Toilet Brush Productions, 4014 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, t-skjorter; luer, caps; sokker; bukser, gensere, jakker; hansker. KL. 28: Rullebrett; deler og tilbehør til rullebrett; rullebrett-bager; snowboard, snowboardsekker og -bager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MISTLETOE (730) Innehaver: PartyLite WorldWide, Inc, 59 Armstrong Road, Plymouth, MA 02360, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 4: Stearinlys; parfymerte stearinlys; flytende stearinlys; telys; nattlys; stearinlys for absorbering av røk; klebende stearinlys; stearinlys for spesielle anledninger, fruktstearinlys; lampeoljer og -veker; voksfylte potter; terrakottapotter fylt med voks; krukker fylt med voks; stearinlys i bokser; aromaterapeutiske parfymerte stearinlys; voks; brennolje, fyringsolje; talg; trefliser for belysning. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Inventio Media AS, Kristian Augusts gt. 15b, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; reklametavler av papir, papp eller plast; reklametavler utplassert i treningssentre, på toaletter, på skapdører i treningssentre og i andre offentlige rom; plastlaminerte reklametavler; trykksaker; reklamebrosjyrer; prospektkort; fotografier; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 20: Oppslagstavler; oppslagstavler av papir, papp eller plast; plastlaminerte oppslagstavler; oppslagstavler utplassert i treningssentre, på toaletter, på skapdører i treningssentre og i andre offentlige rom. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet i form av utplassering av reklame- og oppslagstavler i treningssentre, på toaletter, på skapdører i treningssentre og i andre offentlige rom. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CORDIS (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Inventio Media AS, Kristian Augusts gt. 15b, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; reklametavler av papir, papp eller plast; reklametavler utplassert på restauranter, i barer, på toaletter og i andre offentlige rom; plastlaminerte reklametavler; trykksaker; reklamebrosjyrer; prospektkort; fotografier; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 20: Oppslagstavler; oppslagstavler av papir, papp eller plast; plastlaminerte oppslagstavler; oppslagstavler utplassert på restauranter, i barer, på toaletter og i andre offentlige rom. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet i form av utplassering av reklame- og oppslagstavler på restauranter, i barer, på toaletter og i andre offentlige rom. (730) Innehaver: Radionor Communications AS, 7047 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Antenner og gruppeantennesystemer; avstandsmålere, herunder systemer for posisjonering av gjenstander i rommet der trigonometrisk signalprosessering inngår; computer periferutstyr; detektorer, herunder systemer for detektering av aktive trådløse nettverksnoder. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefonitjenester; radiokommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RADIOEYE (730) Innehaver: Radionor Communications AS, 7047 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Antenner og gruppeantennesystemer; avstandsmålere, herunder systemer for posisjonering av gjenstander i rommet der trigonometrisk signalprosessering inngår; computer periferutstyr; detektorer, herunder systemer for detektering av aktive trådløse nettverksnoder. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefonitjenester; radiokommunikasjonsvirksomhet. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Acem v/daglig leder, Postboks 2559 Solli, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Utdannelses-, og opplærings- og instruksjonsvirksomhet, herunder opplæring i yoga; fysisk trening; kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Olje- og energidepartementet, Einar Gerhardsens pl 1, 0181 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; oppstilling, for andre, av et utvalg av tjenester slik at kunden på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse tjenestene. KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 41: Undervisnings-, utdannelses- og kursvirksomhet. KL. 42: Informasjon og rådgivning om energibesparelser (enøk) og nye fornybare energikilder. PALO ALTO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Vina Francisco De Aguirre SA, Camino a Punitaqui s/n, Km 12, Ovalle, CL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 33: Viner, musserende viner, forskårede viner og likører og alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Olje- og energidepartementet, Einar Gerhardsens pl 1, 0181 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; oppstilling, for andre, av et utvalg av tjenester slik at kunden på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse tjenestene. KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 41: Undervisnings-, utdannelses- og kursvirksomhet. KL. 42: Informasjon og rådgivning om energibesparelse(enøk) og nye fornybare energikilder. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hydrotec, Capelle a/d Ijssel, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Beskyttelsesmidler mot brann, brannslukningsmidler, brannforebyggende midler; kjemiske produkter til rengjøring av pipeløp; faste celluloseholdige kjemisk/katalytiske midler til bruk for nøytralisering av tjærebelegg, fjerning av beksot og for reduksjon av fare for brann i pipeløp, ildsteder og fyrkjeler. KL. 9: Brannslukningsapparater, brannvarslere, brannpumper, brannsprøyter, brannslangespredere, branntepper, brannseil, klær for beskyttelse mot brann. (730) Innehaver: Twentieth Century Fox Film Corp, West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXAM (730) Innehaver: Cee.tv AS, Drammensveien 10, 0255 Oslo, NO (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Transportbransjens Trafikkopplæring og Kompetansesenter AS, Heggstadmoen 2, 7080 Heimdal, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; korrespondansekurs; korrespondanseopplæring; kursvirksomhet; teoretisk og praktisk sjåføropplæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 9: Datalagringsmedie for spill, konkurranser og annen underholdning, herunder CD-rom, DVD, disketter. KL. 16: Bøker inneholdende spill, konkurranser og annen underholdning; magasin og blader innholdende spill, konkurranser og annen underholdning. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill, herunder brettspill og elektroniske spill. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder produksjon av globale datanettverktjenester, SMS- og mobiltelefontjenester vedrørende underholdning. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; organisasjon og produksjon av konkurranser; organisasjon og produksjon av radio- og fjernsynsprogram vedrørende underholdning. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXAMEN (730) Innehaver: Cee.tv AS, Drammensveien 10, 0255 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 9: Datalagringsmedie for spill, konkurranser og annen underholdning, herunder CD-rom, DVD, disketter. KL. 16: Bøker inneholdende spill, konkurranser og annen underholdning; magasin og blader inneholdende spill, konkurranser og annen underholdning. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill, herunder brettspill og elektroniske spill. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder produksjon av globale datanettverktjenester, SMS- og mobiltelefontjenester vedrørende underholdning. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; organisasjon og produksjon av konkurranser; organisasjon og produksjon av radio- og fjernsynsprogram vedrørende underholdning. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cee.tv AS, Drammensveien 10, 0255 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 9: Datalagringsmedie for spill, konkurranser og annen underholdning, herunder CD-rom, DVD, disketter. KL. 16: Bøker inneholdende spill, konkurranser og annen underholdning; magasin og blader innholdene spill, konkurranser og annen underholdning. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill, herunder brettspill og elektroniske spill. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder produksjon av globale datanettverktjenester, SMS- og mobiltelefontjenester vedrørende underholdning. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; organisasjon og produksjon av konkurranser; organisasjon og produksjon av radio- og fjernsynsprogram vedrørende underholdning. (730) Innehaver: Cee.tv AS, Drammensveien 10, 0255 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 9: Datalagringsmedie for spill, konkurranser og annen underholdning, herunder CD-rom, DVD, disketter. KL. 16: Bøker inneholdende spill, konkurranser og annen underholdning; magasin og blader innholdende spill, konkurranser og annen underholdning. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill, herunder brettspill og elektroniske spill. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder produksjon av globale datanettverktjenester, SMS- og mobiltelefontjenester vedrørende underholdning. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; organisasjon og produksjon av konkurranser; organisasjon og produksjon av radio- og fjernsynsprogram vedrørende underholdning. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JPMORGAN FLEMING (730) Innehaver: J P Morgan Chase & Co, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen (730) Innehaver: Cee.tv AS, Drammensveien 10, 0255 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 9: Datalagringsmedie for spill, konkurranser og annen underholdning, herunder CD-rom, DVD, disketter. KL. 16: Bøker inneholdende spill, konkurranser og annen underholdning; magasin og blader innholdende spill, konkurranser og annen underholdning. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill, herunder brettspill og elektroniske spill. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder produksjon av globale datanettverktjenester, SMS- og mobiltelefontjenester vedrørende underholdning. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; organisasjon og produksjon av konkurranser; organisasjon og produksjon av radio- og fjernsynsprogram vedrørende underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JPMORGAN CHASE (730) Innehaver: J P Morgan Chase & Co, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet. JPMORGAN H&Q (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: J P Morgan Chase & Co, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet. JPMORGAN (730) Innehaver: J P Morgan Chase & Co, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: A GALAXY OF TOYS NO-ROLL (730) Innehaver: Geoffrey Inc, 461 From Road, Paramus, NJ 07652, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Salg og detaljhandel i relasjon til leker, spill og leketøy. (730) Innehaver: Terje Thon Stenli, 2450 Rena, NO KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 39: Transportvirksomhet, innpakking og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIOTI (730) Innehaver: BioTi AS v/peter Lyngstadaas, Haakonsvei 5, 1450 Nesoddtangen, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 10: Medisinske implantater; implantater for medisinsk bruk; proteser; pacemakere; kunstige ledd, knokler og skjelettdeler; kunstige lemmer, øyne og tenner. KL. 40: Behandling av medisinske implantater, av kunstige knokler, ledd og skjelettdeler; av pacemakere og proteser såvel som kunstige øyne og tenner. KL. 42: Forskning og utvikling for andre; kjemisk forskning; medisinsk behandling; poliklinikker; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger i form av stenter. EM, ,

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GMS TESTPARTNER (730) Innehaver: Norsk Luftambulanse AS, Ramstadsletta 15, 1363 Høvik, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; medisinsk transport, flytransport av pasienter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; medisinsk rådgivning og annen sikkerhetsmessig rådgivning før reiser, medisinsk beredskap, herunder legebakvakt for off-shorevirksomhet, medisinsk responssenter og alarmsentral for telemedisinske signaler. (730) Innehaver: Compuware Corp, Northwestern Highway, Farmington Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Elektriske, optiske, magnetiske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for nettoppbygging, geodetiske og vitenskapelige apparater og instrumenter, måle- og kontrollapparater og - instrumenter; kommunikasjons- og sikkerhetsapparater og -instrumenter; computer hardware, software og firmware; computer software, firmware og hardware til bruk i computernettverk; apparater, instrumenter og media for opptak, reproduksjon, transport, lagring, behandling, manipulering, overføring, kringkasting, fremvisning og gjenfinning av publikasjoner, tekst, signaler, software, informasjon, data, koder, lyd og bilder; audio- og videoopptak; audio-opptak, video-opptak, musikk, lyd, bilder, tekst, publikasjoner, signaler, software, informasjon, data og koder fremskaffet og tilgjengeliggjort via telekommunikasjonsnettverk, ved online levering og ved hjelp av internett og web; multimedia-apparater og - instrumenter; ikke trykte publikasjoner, utdannelses- og undervisningsapparater og -instrumenter; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 26

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2001.03.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2001.03.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2001.03.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 6-2003.07.21 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 13-2003.10.27 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer