forstå og bli forstått

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forstå og bli forstått"

Transkript

1 forstå og bli forstått Årsrapport for Signo 2006 Uretten rammet døve Fritz Moen - det må ikke skje igjen

2 Forstå og bli forstått! n Fritz Moen-saken fikk et sterkt mediefokus i Fritz ble frikjent for begge drapene som han hadde sittet fengslet for i over 18 år. Frikjennelsesdommen for det siste drapet opplevde han ikke selv, ettersom han brått og uventet døde i påsken dette året Etter fengselsperioden fikk Fritz noen gode år ved Signos virksomhet, Conrad Svendsen Senter på Nordstrand i Oslo, der han sovnet stille KUNNSKAP SOM FOLK HAR BRUK FOR inn i sin leilighet. Den siste delen av hans liv fikk han dermed leve i en sammenheng der han opplevde respekt og fellesskap, et sted der kommunikasjonen fungerte, der han som døv kunne forstå og bli forstått. Dette var gode erfaringer for han, kvaliteter som han også i ung alder n Noe å skrive... hadde opplevd, ikke minst den gang han var elev ved Signos skole i Andebu (AKS). Store deler av hans liv var han imidlertid henvist til å leve uten det språklige og sosiale fellesskapet som de fleste av oss tar for gitt. Fritz Moen-saken setter fokus på helt sentrale og grunnleggende menneskeretts-forhold. Den demonstrerer hvor galt det kan bære av sted når basale forutsetninger for å forstå og bli forstått mangler. Enkeltmennesker kan da i ytterste konsekvens totalt miste det krav på beskyttelse og rettssikkerhet som enhver skal ha. Dette viste seg i Fritz sitt tilfelle. Det er ikke tilfeldig at dette skjedde nettopp med en døv! Der det er språklige kommunikasjonsutfordringer mellom enkeltmennesker og storsamfunn, er faren for at ting kan gå galt alltid til stede. Det må være et samfunns ansvar å sørge for at også dets døve borgere har rettigheter, kommunikasjonsmessig tilrettelegging og grunnleggende betingelser for at de fullt ut kan være likestilte og deltakende. Det er vårt håp at Fritz Moen saken kan bidra til at de mangler som ennå eksisterer i så måte, kan bli avdekket og bedret. En egen tegnspråklov, som Norges Døveforbund kjemper for, står sentralt i denne sammenhengen. I årsrapporten for 2006 har vi valgt å løfte fram Fritz Moen, hans liv og noen fokusområder knyttet til saken hans. Noe av svikten i Fritz Moen-saken handlet om forståelse i kommunikasjon. Tittelen på denne årsrapporten har derfor blitt: Forstå og bli forstått. Vi har bedt ulike personer om å skrive korte innlegg, artikler basert på deres relasjon til Fritz eller betraktninger rundt spørsmål som hans sak reiser. Disse innleggene finner du i temadelen i årsrapportens første del. Når det gjelder driften ved Stiftelsen Signo, har også 2006 vært et godt år. Dette er hovedinntrykket når vi ser alle virksomheter og enheter under ett. Selv om endringer skjer, enkelte tjenesteområder nedbygges og noen av virksomhetene har økonomiske utfordringer, utvikles det samtidig nye tiltak, virksomhet utvides og spennende prosjekter iverksettes. Totalt sett er arbeidet styrket, både nasjonalt og internasjonalt. Les mer om dette under kapitelet Sentrale arbeidsområder i Når du leser Årsrapport 2006, vil du se at vi øker bruken av bilder, blant annet i innholdsfortegnelsen. Dette er et ledd i arbeidet med å bli mer visuelle i vår kommunikasjon. Vi håper at du vil finne interessant stoff både i Hovedstyrets årsberetning, i årsregnskap og økonomiredegjørelser, i de korte presentasjonene fra alle virksomhetene ved Signo, pluss i midtside-oversikten med ulike data. Til slutt har vi også en oppstilling over ulike kunnskapsutviklingstiltak i vår sammenheng. Samlet vil dette kunne gi et godt overblikk over den totale virksomheten i stiftelsen. Det er vårt mål at både kunnskapsutvikling og vår praksis på ulike felt skal være preget av de verdiene vi sier vi bygger på. Vi opplever å lykkes med dette når mange gir uttrykk for at det er godt å høre til i Signosammenhengen. I en diakonal virksomhet er det naturlig å takke Gud for nok et godt år og vi ber om å få fortsette å være under denne velsignelsen.

3 Forstå og bli forstått - seks personer skriver om fritz og saken hans

4 Tema: Forstå og bli forstått post mortem unnskyldning av Knut Storberget justisminister n Vi viser til at det er bedt ulike personer om å bidra i årsmeldingen til å ære Fritz Moen og hans sak ikke glemmes. Jeg har vært svært opptatt av denne saken og av å gi Fritz Moen en post mortem unnskyldning, som går ut på tiltak for å hindre uriktige domfellelser i framtida. n De fleste leserne av denne årsmeldingen kjenner sikkert hovedtrekkene i forhistorien som førte til at Fritz Moen ble uskyldig dømt for to drap og senere frikjent. Fritz Moen er død, og det er ikke mulig å gi ham oppreisning for den urett samfunnet begikk mot han. På vegne av det norske rettvesenet har jeg ønsket å be om unnskyldning. Dette har jeg gjort ved å sette i gang konkrete oppfølgingstiltak for å trekke lærdom av sakene. Den overordnede målsettingen for disse tiltakene er å finne fram til årsakene til uretten som ble begått mot Fritz Moen. Det er satt i gang tre tiltak: 1. Et eget hurtigarbeidende granskingsutvalg for å granske politiets og påtalemyndighetenes behandling av Fritz Moen saken. Formålet med granskingen er først og fremst å finne frem til hvilke feil som ble begått under de ulike fasene av straffesakene. Arbeidet i granskingsutvalget avsluttes 31. mai. 2. Bevisstgjøring av politiet og påtalemyndigheten. Saken omtales på kurs, etatsmøter, utdanning og i andre sammenhenger som kan bidra til at politiet og påtalemyndighetene blir minnet om viktigheten av å kunne se en sak i et nytt lys. 3. Forskning for å klarlegge hvilke sider ved etterforskningsapparatet som kan innebære en risiko for uriktige domfellelser. Jeg vil initiere en ny og forsterket forskningsinnsats på dette området. Forskning er viktig for å avdekke generelle svakheter ved rettsystemet. Siktemålet er en flerfaglig forskningsinnsats hvor både samfunnsvitenskapelig, psykologisk, naturvitenskaplig og juridisk forskning kunne og burde inngå. Som et første steg på veien har departementet i samarbeid med Politihøgskolen avholdt et ideseminar for forskning innen strafferettspleien. Her kom det fram mange gode innspill til forskningstemaer. I tillegg var det også en oppsummering av en del eksisterende forskning. En omfattende seminarrapport vil bli lagt ut på før sommeren. Et av de temaene som er aktuelle for forskning er om såkalt utsatte grupper eller personer med spesielle funksjonshemninger står i særlig fare for å bli utsatt for uriktige domfellelser. En sammenstilling av materialet fra Granskingsutvalgets rapport sammen med erfaringene fra andre gjenopptakelsessaker de siste årene vil utgjøre et omfattende materiale som forskningsmiljøene kan sammenstille og dra nytte av. Andre viktige temaer er bruken av sakkyndige og bevisteori. I neste runde vil resultatene fra gransking og forskning kunne danne grunnlag for en vurdering av om det er behov for nye tiltak og ny lovgivning innen strafferettssystemet for å hindre uriktige domfellelser i framtida. 13

5 Tema: Forstå og bli forstått Fritz Moen var en av oss AV Paal Richard Peterson generalsekretær i Norges Døveforbund n Fred over Fritz Yngvar Moens minne. Mange tok feil, du var uskyldig dømt. La oss lære av saken, slik at nye justismord kan unngås! Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige. Vår fremste kampsak er anerkjennelse av tegnspråk som offisielt språk. Fritz Moen var en av oss, nemlig døv og tegnspråklig. Moen-saken må ikke bare føre til en intern granskning av politi og rettsvesen. Like viktig er det å finne ut hvor mye Moens døvhet kan ha spilt inn for de skjebnesvangre dommene. Så må det tas konsekvenser av dette og spørres hvordan vi kan unngå at det skjer igjen. Hva kan gjøres annerledes hos politi og i retten? 1. Ta opp alt som sies på video Med videoopptak av politiavhør og rettsmøter kan det kontrolleres om det tolkes riktig. Dessuten vil man med videoopptak kunne gi ettertiden anledning til å se på saken på nytt, eventuelt med ny kunnskap som har kommet til. 2. Pek ut jurymedlemmer som selv kan tegnspråk Jurymedlemmer som selv kan tegnspråk vil kunne vurdere kommunikasjonssituasjonen i rettssakene, og la dette få innvirkning på dommen. 3. Økt kunnskap om døve hos politiet Vi vet at døve er avhørt uten tolker, selv om det er etablert en akuttolketjeneste. Politi og rettsvesen trenger økt kunnskap om døve og tegnspråk. 4. Utdannelse av døve/tegnspråklige advokater og lekmenn I Norge finnes det ingen døve advokater. Vi tror at døve advokater og døve meddommere vil kunne bidra til økt kunnskap og forståelse av døves kommunikasjonssituasjon. 5. Profesjonalisering av døve mellomtolker Døve morsmålstegnspråklige vil gjerne ha de aller beste forutsetninger for å kunne forstå andre døve. Derfor bør vi få en ordning med at døve kan brukes som mellomtolker. Et enda bedre tolkesystem En av manglene ved tolkeordningen i Norge er for eksempel at det ikke er en uttrykkelig hjemmel i norsk straffeprosess eller påtaleinstruks som gir hørselshemmede rett til tolk i møte med politiet. Kunnskap om denne og andre mangler ved tolkesystemet har gjort at Norges Døveforbund i 2007 har valgt å prioritere å få til en gjennomgående evaluering av tolketjenesten. Tegnspråk som offisielt språk Fellesnevner for alle de foreslåtte forbedringene knyttes til økt offisiell anerkjennelse av tegnspråk som språk. Vi tror ikke døves rettssikkerhet kan ivaretas godt nok så lenge det ikke finnes en lov som slår fast at døve har rett til å uttrykke seg på tegnspråk, og at uttalelser på tegnspråk skal tillegges like stor vekt som talte ord. 12

6 11

7 Tema: Forstå og bli forstått Rettstolking - utfordringer og tilrettelegging av Marianne lindheim og Siri gjelland Muller tolker ansatt ved en av signos virksomheter, rycon as n En tolk er det ekstraleddet som skal avhjelpe, lette og sikre kommunikasjonen for begge parter. Men for at tolken skal ha mulighet for å utføre god oversettelse, er det en rekke forhold som bør legges til rette. Ved tolking under avhør eller i rettssalen blir dette særdeles viktig da det for eksempel under prosedyre og domsavsigelse bygges på avhør av tiltalte og vitner. Det som er oversatt fra tegnspråk til norsk tale, står nå på papiret og det felles en dom. Å tolke i rettssalen er nok blant de oversettelsesoppgaver som innebærer flest potensielle hindringer for god oversettelse. Situasjonen og stemningen er alvorlig, kanskje anspent. Språket inneholder juridiske særtrekk med faste formuleringer og mange fremmedord. Tolken skal oversette så ekvivalent som mulig. Men selv om enkeltord og stil kan være viktig så vil det overordnede være at det tolkes mening for mening. Tolken må ha tilgang på informasjon om saken, helst være involvert i tolking fra begynnelsen. Tolken må snakke med advokater, dommere, tiltalte og vitner i forkant. Dette er fordi tolken tolker bedre når hun er forberedt, men også fordi det er med på å trygge tolken i en språklig presset situasjon. Under denne forberedelsesprosessen, vil de impliserte også få vite mer om tolkens upartiske rolle og taushetsplikt. Det er også viktig at tolken kan informere om - og beskrive hva tolking fra norsk til tegnspråk betyr, at det er to fullstendige språk med ulik oppbygging. Denne informasjonen er viktig for å begrunne hvorfor man må stoppe opp, hvorfor det er noe man ikke forstår og evt. hvorfor man misforstår. Det bør alltid vurderes om det er behov for mellomtolker, det være seg om de impliserte er av utenlandsk opprinnelse eller av andre grunner har behov for et mellomledd. Det finnes dyktige døve tegnspråkbrukere som har særlig gode ferdigheter i mellomtolking. Videoopptak av tegnspråktolking og tegnspråkbrukerne må være obligatorisk og tilrettelagt fra rettens side. Tolking skjer der og da. Og selv om man er to, og i enkelte tilfeller tre tolker, så kan det oppstå situasjoner der man må gå tilbake og se om det faktisk var noe man overså. Det må selvsagt også taes høyde for ekstra tid til videogjennomsyn og evt. korrigering. Hvordan er rettsvesenets syn på tolkerollen? Vi må jobbe for at retten i samarbeid med tolkene, det språklige ekstraleddet, skal være så bra som overhode mulig. I løpet av de første tiår, bør tolkeutdanningen etablere en egen påbygging/etterutdanning i rettstolking. Dessuten bør det etableres en formell utdannelse for døve mellomtolker. Historien forteller oss at det er gjort fatale og altfor dyrekjøpte feil. Det gir oss en god grunn for å satse spesielt på det som er av de mest kritiske tolkesituasjoner nemlig rettstolking. 10

8 Tema: Forstå og bli forstått Min underligste sak av John Christian Elden Advokat med møterett for høyesterett, Fritz Moens forsvarer fra n Jeg møtte Fritz Moen første gang i 2000 i kjelleren i Oslo tinghus. Da var han satt i arresten fordi politiet ville gjøre om frisikringen hans til lukket sikring på Ila fengsel. Han var jo fortsatt farlig fordi han ikke innrømmet sine drapshandlinger, må vite. Vi satt i kjelleren og jeg forsto på han at det absolutt verste han kunne tenke seg var å ende på Ila på nytt. Så kom vi opp i rettssalen til en hyggelig kvinnelig erfaren dommer. Hun smilte til Fritz og sa blant annet at Ila må da være et fint sted for deg å være nå, der er du kjent, og Fritz svarte henne tilbake - slik det ble tolket - at jo da, det var et fint sted. Og jeg skjønte ingenting. Etter rettsmøtet fikk jeg snakket videre med Fritz, og forsto at han ikke hadde oppfattet hva dommeren spurte om, og at han heller ikke var helt sikker på hva han hadde svart på. Det var en aha opplevelse når vi gikk løs på de gamle straffesakene mot Fritz. Kunne vi feste noen som helst tillit til hans såkalte tilståelser? Og svaret ble raskt nei. Politiet selv sto for døvetolkingen ved at den som avhørte også tolket. Det var sikkert ikke så vanskelig å få de forventede svar på sine spørsmål da. Når vi valgte å se bort fra tilståelsene sto vi ikke igjen med noe - eller for å være nøyaktig: Vi sto igjen med en del uomtvistelige motbevis. Vårt ufeilbarlige rettssamfunn var ikke modent til å gi Fritz de rettssikkerhetsgarantier vi ellers skryter av. Vi hadde ikke kompetanse til å forstå døve, og det hjalp neppe å hete Fritz og være født i Jeg håper vi er kommet lengre i 2007, og at Fritz sitt store offer der livet til slutt gikk med, gjør samfunnet mer ydmyk neste gang man trenger en syndebukk.

9 Tema: Forstå og bli forstått Forglem meg ei - Takk til et medmenneske! Av Randi Thelle ansatt på conrad svendsen senter, tolk og ledsager for fritz de siste årene av hans liv n Jeg har ett bilde på skrivebordet mitt av Fritz og meg på et hotellrom i Tromsø. Fritz sitter med sigaren i hånda. Vi var på rettsmøte i Tromsø, en uke rett før jul i 2001 og det snødde tett der vi gikk mellom hotellet og rettssalen. På tavla over henger et kort med Randi! Takk! Fritz Y. Moen. Takk til deg også, Fritz, fordi du lot meg få lov til å være et menneske nær deg! Det var ingen av oss som kunne vite at våre veier skulle krysses. Du kom ut av Ila for å fortsette sikringsdommen på Conrad Svendsen Senter og jeg var avdelingsleder der du skulle bo. Slik var settingen. Jeg var autoriteten som du lot deg innrette under. I starten hadde vi møter og samtaler fordi vi måtte. En mann som var dømt for to mord. Det førte en del ekstra med seg. Du sa du var uskyldig. Ja, det kunne du jo si, men hva kunne vel gjøres med det? Både jeg som avdelingsleder og de andre i personalet var glade for den kontakten vi fikk. Du var en mann som inngav tillit. Etter hvert som kontakten med Tore Sandberg ble opprettet og gjenopptagelsesprosessen kom i gang, fikk jeg rollen som kontaktperson og tilrettelegger. Samtalene med deg dreide seg mye om for- og etterarbeid i forhold til møtepunkter med Tore Sandberg, advokater, politi, Se og Hør og annen presse. Men midt oppi dette så var hverdagen her og nå, din historie og livserfaring. Du hadde mye med deg i bagasjen. Mye mer enn et enkelt menneske skulle måtte bære. Du var lydhør og sta på samme tid. En utfordrende og spennende samtalepartner. Takk for at du lot meg komme innpå deg. Da jeg sluttet som avdelingsleder, fikk jeg kortet med takk fra deg sammen med en saks og en penn. Du var et jordnært menneske. Helt frem til din død hadde vi samtaler og fortsatte jobbingen med gjenopptagelse. Det var frifinnelse som var din store drivkraft. Jeg og mange med meg er glad du fikk oppleve den første. Også etter din død har jeg fått lov til å være med. Det er faktisk godt å kunne være med å løfte frem den personen du var. Selvfølgelig er det utfordrende også å skulle balansere informasjonen i forhold til taushetsplikt og lojalitet. Men jeg føler du er med meg og sitter på skulderen av og til. Et lite minne til slutt. Vi hadde mast og lokket for å få deg med på en sommerutflukt. Plutselig hadde du bestemt deg for å være med og turen gikk til Fetsund. Du gikk en tur langs elva mens andre kjørte bil det lille stykket. Du kom oss i møte glad og fornøyd, du hadde plukket en blomst: - forglemmegei. Det vil vi heller aldri gjøre, Fritz!

10 Tema: Forstå og bli forstått justismord uten sidestykke Av tore sandberg privatetterforsker n Mitt første møte med Fritz Moen var en ren lydopplevelse. Som reporter i Dagsrevyen sto jeg en oktoberdag i 1977 i en korridor på politikammeret i Trondheim. Uvanlige lyder kom ut gjennom en åpen dør. En lettere beklemt polititjenestemann lukket skyndsomt døra inn til avhørsrommet. Ingen av oss ante at jeg var vitne til innledningen av dramatiske hendelser som etter hvert skulle lede til justismord. Jutsismord som jeg ikke kjenner noe sidestykke til i den vestlige verden i fredstid. Kort tid i forveien var Fritz Moen blitt pågrepet av politiet etter at den 20 år gamle skoleeleven Torunn Finstad fra Kongsberg var funnet drept liggende delvis ut i Nidelva. Befolkningen i Trondheim var i sjokk. For annen gang på bare 13 måneder opplevde byen et grusomt seksualdrap. I september 1976 hadde Sigrid Heggheim fra Jølster i Sogn og Fjordane lidd samme skjebne. Også hun en 20 år gammel skoleelev som nettopp hadde kommet til byen. Etter drap nummer to reiste det seg nærmest et folkekrav om at gjerningsmannen måtte pågripes. Det skulle bli Fritz Moen som fikk unngjelde. Gjennom mine egne Dagsrevy-reportasjer var jeg med å tegne bildet av gjerningsmannen. Jeg har derfor et betydelig medansvar for det inntrykk befolkningen fikk av de dramatiske hendelsene og mannen som ble pekt ut. Vi var likevel mange som tvilte sterkt på at Fritz Moen kunne ha begått disse forferdelige forbrytelsene. Det var så mye som ikke stemte. Vi visste det. Politiet visste det. Det samme gjorde påtalemyndigheten og domstolene. Likevel skjedde det. Likevel ble Fritz Moen dømt for drap. Ikke en gang men to. Politiet visste jo at Fritz i hvert fall ikke kunne ha drept Sigrid Heggheim. Han var ikke i Trondheim den natten Sigrid gikk hjemover fra Studentersamfundet. Han overnattet på kjent adresse i Selbu. I alt 18 vitner hadde bekreftet at han hadde forlatt byen mange timer før Sigrid dro på lørdagsfesten i Trondheim-studentenes hus ved Nidelva, rett overfor den mektige Nidarosdomen. Dessuten talte biologiske spor på åstedet med styrke for at Fritz Moen ikke kunne være gjerningsmannen. Fritz hadde rett og slett alibi og en annen person hadde lagt igjen sine spor på stedet. Likevel måtte han sitte 18 ½ år i fengsel for de to drapene. Gjennom 30 år var han stigmatisert som den verste seksualforbryter. Da jeg vel 20 år etter drapene fikk tilgang til straffesaksdokumentene, skulle det bli sjokkerende lesning. For meg er det helt umulig å ta inn over meg at ikke en eneste myndighetsperson gjennom alle disse 30 årene skulle ha forstått at det var feil å tiltale og dømme Fritz Moen. Gjenopptakelsesprosessen begynte høsten 1998 et par år etter at Fritz slapp fri fra soningen på Ila. Også denne prosessen skulle bli en beinhard kamp. En kamp som varte helt til Fritz døde 2. påskedag 2005 og så ytterligere nesten 1 ½ år. Mens han ennå var i live fikk han den 7. oktober 2004 oppleve å bli frifunnet for Sigrid-drapet. Men ettersom Høyesteretts kjæremålsutvalg ikke tillot Torunnsaken gjenopptatt, gikk Fritz juridisk sett i graven som drapsmann. For meg er også det et av de mørkeste kapitler i norsk rettshistorie. Men noen personer har betydd mye for Fritz Moen gjennom hans vanskelige livsskjebne. Jeg har møtt flere av dem. De har beskrevet en mann som har møtt ufattelig motgang men også en varm og omsorgsfull person. Jeg betrakter flere av disse personene som helter. Personer som skrek opp om hvilken urett Fritz Moen var blitt utsatt for. Dessverre talte de før døve ører.

11 Fritz Moen - hendelser i livet n Fritz Yngvar Moen ble født 17. desember 1941 i Sarpsborg, og døde 28. mars 2005 i Oslo. Han ble uskyldig dømt for to drap; dommen på Sigrid Heggheim var i 1981 og dømt i Torunn Finstad-saken i Samlet ble Moen idømt 21 års fengselsstraff pluss 10 års sikring for de to drapene, og til sammen sonet han 18 og et halvt år av dommen. Han ble frikjent for begge drapene i Fritz var sterkt funksjonshemmet og noe av sin skoletid hadde han ved AKS, Signos skole i Andebu. De siste ti årene bodde han på en av Signos virksomheter, Conrad Svendsen Senter (CSS). Han var døv og lam i høyre arm. Fritz Moen var sønn av en tysk soldat og en norsk kvinne. Han oppnådde aldri kontakt med sin far, som døde på slagmarken. Sin mor hadde han liten eller ingen kontakt med. Før sin død, testamenterte Fritz Moen alt han eide til CSS. I 1998 engasjerte privatetterforsker Tore Sandberg seg i saken til Fritz Moen. Han dekket sakene som journalist for Dagsrevyen i 1976 til I 1998 hadde Moen sonet over 18 år i fengsel for de to drapene. Fritz ble frikjent for det ene drapet i 2004, altså før han døde. Og i 2006, etter sin død, ble han også frikjent for den andre forbrytelsen. Sandberg sammen med advokat John Christian Elden har dermed vært med på å avdekke et justismord som er det alvorligste i norsk juridisk historie. Justisminister Knut Storberget har nedsatt et granskningsutvalg etter mønster av Liland-kommisjonen. I tilegg blir domstoler i saken gransket.

12 14

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo)

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) 1 Bakgrunn Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) Generelt inntrykk: Lite fokus på funksjonshemmede i kriminalomsorgen - integreringens siste skanse? (Luckasson, 2001) Sondering forut

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Straffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Hilde Haualand Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU

Straffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Hilde Haualand Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU Straffet og isolert Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler Hilde Haualand Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU Fritz Moens forskningsfond/stiftelsen Signo Straff uten rehabilitering? Kriminalomsorgen

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Innledning. kapittel 1

Innledning. kapittel 1 [[[start kap] kapittel 1 Innledning Kreves det et naturlig talent for å bli en god forsvarer? Svaret på dette er et utvetydig «tja». Antakelig kreves det visse evner, men mye er det nok mulig å lære seg.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Innst. S. nr. 235. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. S. nr. 235. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. S. nr. 235 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende henvendelse fra Tore Sandberg med begjæring

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer