forstå og bli forstått

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forstå og bli forstått"

Transkript

1 forstå og bli forstått Årsrapport for Signo 2006 Uretten rammet døve Fritz Moen - det må ikke skje igjen

2 Forstå og bli forstått! n Fritz Moen-saken fikk et sterkt mediefokus i Fritz ble frikjent for begge drapene som han hadde sittet fengslet for i over 18 år. Frikjennelsesdommen for det siste drapet opplevde han ikke selv, ettersom han brått og uventet døde i påsken dette året Etter fengselsperioden fikk Fritz noen gode år ved Signos virksomhet, Conrad Svendsen Senter på Nordstrand i Oslo, der han sovnet stille KUNNSKAP SOM FOLK HAR BRUK FOR inn i sin leilighet. Den siste delen av hans liv fikk han dermed leve i en sammenheng der han opplevde respekt og fellesskap, et sted der kommunikasjonen fungerte, der han som døv kunne forstå og bli forstått. Dette var gode erfaringer for han, kvaliteter som han også i ung alder n Noe å skrive... hadde opplevd, ikke minst den gang han var elev ved Signos skole i Andebu (AKS). Store deler av hans liv var han imidlertid henvist til å leve uten det språklige og sosiale fellesskapet som de fleste av oss tar for gitt. Fritz Moen-saken setter fokus på helt sentrale og grunnleggende menneskeretts-forhold. Den demonstrerer hvor galt det kan bære av sted når basale forutsetninger for å forstå og bli forstått mangler. Enkeltmennesker kan da i ytterste konsekvens totalt miste det krav på beskyttelse og rettssikkerhet som enhver skal ha. Dette viste seg i Fritz sitt tilfelle. Det er ikke tilfeldig at dette skjedde nettopp med en døv! Der det er språklige kommunikasjonsutfordringer mellom enkeltmennesker og storsamfunn, er faren for at ting kan gå galt alltid til stede. Det må være et samfunns ansvar å sørge for at også dets døve borgere har rettigheter, kommunikasjonsmessig tilrettelegging og grunnleggende betingelser for at de fullt ut kan være likestilte og deltakende. Det er vårt håp at Fritz Moen saken kan bidra til at de mangler som ennå eksisterer i så måte, kan bli avdekket og bedret. En egen tegnspråklov, som Norges Døveforbund kjemper for, står sentralt i denne sammenhengen. I årsrapporten for 2006 har vi valgt å løfte fram Fritz Moen, hans liv og noen fokusområder knyttet til saken hans. Noe av svikten i Fritz Moen-saken handlet om forståelse i kommunikasjon. Tittelen på denne årsrapporten har derfor blitt: Forstå og bli forstått. Vi har bedt ulike personer om å skrive korte innlegg, artikler basert på deres relasjon til Fritz eller betraktninger rundt spørsmål som hans sak reiser. Disse innleggene finner du i temadelen i årsrapportens første del. Når det gjelder driften ved Stiftelsen Signo, har også 2006 vært et godt år. Dette er hovedinntrykket når vi ser alle virksomheter og enheter under ett. Selv om endringer skjer, enkelte tjenesteområder nedbygges og noen av virksomhetene har økonomiske utfordringer, utvikles det samtidig nye tiltak, virksomhet utvides og spennende prosjekter iverksettes. Totalt sett er arbeidet styrket, både nasjonalt og internasjonalt. Les mer om dette under kapitelet Sentrale arbeidsområder i Når du leser Årsrapport 2006, vil du se at vi øker bruken av bilder, blant annet i innholdsfortegnelsen. Dette er et ledd i arbeidet med å bli mer visuelle i vår kommunikasjon. Vi håper at du vil finne interessant stoff både i Hovedstyrets årsberetning, i årsregnskap og økonomiredegjørelser, i de korte presentasjonene fra alle virksomhetene ved Signo, pluss i midtside-oversikten med ulike data. Til slutt har vi også en oppstilling over ulike kunnskapsutviklingstiltak i vår sammenheng. Samlet vil dette kunne gi et godt overblikk over den totale virksomheten i stiftelsen. Det er vårt mål at både kunnskapsutvikling og vår praksis på ulike felt skal være preget av de verdiene vi sier vi bygger på. Vi opplever å lykkes med dette når mange gir uttrykk for at det er godt å høre til i Signosammenhengen. I en diakonal virksomhet er det naturlig å takke Gud for nok et godt år og vi ber om å få fortsette å være under denne velsignelsen.

3 Forstå og bli forstått - seks personer skriver om fritz og saken hans

4 Tema: Forstå og bli forstått post mortem unnskyldning av Knut Storberget justisminister n Vi viser til at det er bedt ulike personer om å bidra i årsmeldingen til å ære Fritz Moen og hans sak ikke glemmes. Jeg har vært svært opptatt av denne saken og av å gi Fritz Moen en post mortem unnskyldning, som går ut på tiltak for å hindre uriktige domfellelser i framtida. n De fleste leserne av denne årsmeldingen kjenner sikkert hovedtrekkene i forhistorien som førte til at Fritz Moen ble uskyldig dømt for to drap og senere frikjent. Fritz Moen er død, og det er ikke mulig å gi ham oppreisning for den urett samfunnet begikk mot han. På vegne av det norske rettvesenet har jeg ønsket å be om unnskyldning. Dette har jeg gjort ved å sette i gang konkrete oppfølgingstiltak for å trekke lærdom av sakene. Den overordnede målsettingen for disse tiltakene er å finne fram til årsakene til uretten som ble begått mot Fritz Moen. Det er satt i gang tre tiltak: 1. Et eget hurtigarbeidende granskingsutvalg for å granske politiets og påtalemyndighetenes behandling av Fritz Moen saken. Formålet med granskingen er først og fremst å finne frem til hvilke feil som ble begått under de ulike fasene av straffesakene. Arbeidet i granskingsutvalget avsluttes 31. mai. 2. Bevisstgjøring av politiet og påtalemyndigheten. Saken omtales på kurs, etatsmøter, utdanning og i andre sammenhenger som kan bidra til at politiet og påtalemyndighetene blir minnet om viktigheten av å kunne se en sak i et nytt lys. 3. Forskning for å klarlegge hvilke sider ved etterforskningsapparatet som kan innebære en risiko for uriktige domfellelser. Jeg vil initiere en ny og forsterket forskningsinnsats på dette området. Forskning er viktig for å avdekke generelle svakheter ved rettsystemet. Siktemålet er en flerfaglig forskningsinnsats hvor både samfunnsvitenskapelig, psykologisk, naturvitenskaplig og juridisk forskning kunne og burde inngå. Som et første steg på veien har departementet i samarbeid med Politihøgskolen avholdt et ideseminar for forskning innen strafferettspleien. Her kom det fram mange gode innspill til forskningstemaer. I tillegg var det også en oppsummering av en del eksisterende forskning. En omfattende seminarrapport vil bli lagt ut på før sommeren. Et av de temaene som er aktuelle for forskning er om såkalt utsatte grupper eller personer med spesielle funksjonshemninger står i særlig fare for å bli utsatt for uriktige domfellelser. En sammenstilling av materialet fra Granskingsutvalgets rapport sammen med erfaringene fra andre gjenopptakelsessaker de siste årene vil utgjøre et omfattende materiale som forskningsmiljøene kan sammenstille og dra nytte av. Andre viktige temaer er bruken av sakkyndige og bevisteori. I neste runde vil resultatene fra gransking og forskning kunne danne grunnlag for en vurdering av om det er behov for nye tiltak og ny lovgivning innen strafferettssystemet for å hindre uriktige domfellelser i framtida. 13

5 Tema: Forstå og bli forstått Fritz Moen var en av oss AV Paal Richard Peterson generalsekretær i Norges Døveforbund n Fred over Fritz Yngvar Moens minne. Mange tok feil, du var uskyldig dømt. La oss lære av saken, slik at nye justismord kan unngås! Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige. Vår fremste kampsak er anerkjennelse av tegnspråk som offisielt språk. Fritz Moen var en av oss, nemlig døv og tegnspråklig. Moen-saken må ikke bare føre til en intern granskning av politi og rettsvesen. Like viktig er det å finne ut hvor mye Moens døvhet kan ha spilt inn for de skjebnesvangre dommene. Så må det tas konsekvenser av dette og spørres hvordan vi kan unngå at det skjer igjen. Hva kan gjøres annerledes hos politi og i retten? 1. Ta opp alt som sies på video Med videoopptak av politiavhør og rettsmøter kan det kontrolleres om det tolkes riktig. Dessuten vil man med videoopptak kunne gi ettertiden anledning til å se på saken på nytt, eventuelt med ny kunnskap som har kommet til. 2. Pek ut jurymedlemmer som selv kan tegnspråk Jurymedlemmer som selv kan tegnspråk vil kunne vurdere kommunikasjonssituasjonen i rettssakene, og la dette få innvirkning på dommen. 3. Økt kunnskap om døve hos politiet Vi vet at døve er avhørt uten tolker, selv om det er etablert en akuttolketjeneste. Politi og rettsvesen trenger økt kunnskap om døve og tegnspråk. 4. Utdannelse av døve/tegnspråklige advokater og lekmenn I Norge finnes det ingen døve advokater. Vi tror at døve advokater og døve meddommere vil kunne bidra til økt kunnskap og forståelse av døves kommunikasjonssituasjon. 5. Profesjonalisering av døve mellomtolker Døve morsmålstegnspråklige vil gjerne ha de aller beste forutsetninger for å kunne forstå andre døve. Derfor bør vi få en ordning med at døve kan brukes som mellomtolker. Et enda bedre tolkesystem En av manglene ved tolkeordningen i Norge er for eksempel at det ikke er en uttrykkelig hjemmel i norsk straffeprosess eller påtaleinstruks som gir hørselshemmede rett til tolk i møte med politiet. Kunnskap om denne og andre mangler ved tolkesystemet har gjort at Norges Døveforbund i 2007 har valgt å prioritere å få til en gjennomgående evaluering av tolketjenesten. Tegnspråk som offisielt språk Fellesnevner for alle de foreslåtte forbedringene knyttes til økt offisiell anerkjennelse av tegnspråk som språk. Vi tror ikke døves rettssikkerhet kan ivaretas godt nok så lenge det ikke finnes en lov som slår fast at døve har rett til å uttrykke seg på tegnspråk, og at uttalelser på tegnspråk skal tillegges like stor vekt som talte ord. 12

6 11

7 Tema: Forstå og bli forstått Rettstolking - utfordringer og tilrettelegging av Marianne lindheim og Siri gjelland Muller tolker ansatt ved en av signos virksomheter, rycon as n En tolk er det ekstraleddet som skal avhjelpe, lette og sikre kommunikasjonen for begge parter. Men for at tolken skal ha mulighet for å utføre god oversettelse, er det en rekke forhold som bør legges til rette. Ved tolking under avhør eller i rettssalen blir dette særdeles viktig da det for eksempel under prosedyre og domsavsigelse bygges på avhør av tiltalte og vitner. Det som er oversatt fra tegnspråk til norsk tale, står nå på papiret og det felles en dom. Å tolke i rettssalen er nok blant de oversettelsesoppgaver som innebærer flest potensielle hindringer for god oversettelse. Situasjonen og stemningen er alvorlig, kanskje anspent. Språket inneholder juridiske særtrekk med faste formuleringer og mange fremmedord. Tolken skal oversette så ekvivalent som mulig. Men selv om enkeltord og stil kan være viktig så vil det overordnede være at det tolkes mening for mening. Tolken må ha tilgang på informasjon om saken, helst være involvert i tolking fra begynnelsen. Tolken må snakke med advokater, dommere, tiltalte og vitner i forkant. Dette er fordi tolken tolker bedre når hun er forberedt, men også fordi det er med på å trygge tolken i en språklig presset situasjon. Under denne forberedelsesprosessen, vil de impliserte også få vite mer om tolkens upartiske rolle og taushetsplikt. Det er også viktig at tolken kan informere om - og beskrive hva tolking fra norsk til tegnspråk betyr, at det er to fullstendige språk med ulik oppbygging. Denne informasjonen er viktig for å begrunne hvorfor man må stoppe opp, hvorfor det er noe man ikke forstår og evt. hvorfor man misforstår. Det bør alltid vurderes om det er behov for mellomtolker, det være seg om de impliserte er av utenlandsk opprinnelse eller av andre grunner har behov for et mellomledd. Det finnes dyktige døve tegnspråkbrukere som har særlig gode ferdigheter i mellomtolking. Videoopptak av tegnspråktolking og tegnspråkbrukerne må være obligatorisk og tilrettelagt fra rettens side. Tolking skjer der og da. Og selv om man er to, og i enkelte tilfeller tre tolker, så kan det oppstå situasjoner der man må gå tilbake og se om det faktisk var noe man overså. Det må selvsagt også taes høyde for ekstra tid til videogjennomsyn og evt. korrigering. Hvordan er rettsvesenets syn på tolkerollen? Vi må jobbe for at retten i samarbeid med tolkene, det språklige ekstraleddet, skal være så bra som overhode mulig. I løpet av de første tiår, bør tolkeutdanningen etablere en egen påbygging/etterutdanning i rettstolking. Dessuten bør det etableres en formell utdannelse for døve mellomtolker. Historien forteller oss at det er gjort fatale og altfor dyrekjøpte feil. Det gir oss en god grunn for å satse spesielt på det som er av de mest kritiske tolkesituasjoner nemlig rettstolking. 10

8 Tema: Forstå og bli forstått Min underligste sak av John Christian Elden Advokat med møterett for høyesterett, Fritz Moens forsvarer fra n Jeg møtte Fritz Moen første gang i 2000 i kjelleren i Oslo tinghus. Da var han satt i arresten fordi politiet ville gjøre om frisikringen hans til lukket sikring på Ila fengsel. Han var jo fortsatt farlig fordi han ikke innrømmet sine drapshandlinger, må vite. Vi satt i kjelleren og jeg forsto på han at det absolutt verste han kunne tenke seg var å ende på Ila på nytt. Så kom vi opp i rettssalen til en hyggelig kvinnelig erfaren dommer. Hun smilte til Fritz og sa blant annet at Ila må da være et fint sted for deg å være nå, der er du kjent, og Fritz svarte henne tilbake - slik det ble tolket - at jo da, det var et fint sted. Og jeg skjønte ingenting. Etter rettsmøtet fikk jeg snakket videre med Fritz, og forsto at han ikke hadde oppfattet hva dommeren spurte om, og at han heller ikke var helt sikker på hva han hadde svart på. Det var en aha opplevelse når vi gikk løs på de gamle straffesakene mot Fritz. Kunne vi feste noen som helst tillit til hans såkalte tilståelser? Og svaret ble raskt nei. Politiet selv sto for døvetolkingen ved at den som avhørte også tolket. Det var sikkert ikke så vanskelig å få de forventede svar på sine spørsmål da. Når vi valgte å se bort fra tilståelsene sto vi ikke igjen med noe - eller for å være nøyaktig: Vi sto igjen med en del uomtvistelige motbevis. Vårt ufeilbarlige rettssamfunn var ikke modent til å gi Fritz de rettssikkerhetsgarantier vi ellers skryter av. Vi hadde ikke kompetanse til å forstå døve, og det hjalp neppe å hete Fritz og være født i Jeg håper vi er kommet lengre i 2007, og at Fritz sitt store offer der livet til slutt gikk med, gjør samfunnet mer ydmyk neste gang man trenger en syndebukk.

9 Tema: Forstå og bli forstått Forglem meg ei - Takk til et medmenneske! Av Randi Thelle ansatt på conrad svendsen senter, tolk og ledsager for fritz de siste årene av hans liv n Jeg har ett bilde på skrivebordet mitt av Fritz og meg på et hotellrom i Tromsø. Fritz sitter med sigaren i hånda. Vi var på rettsmøte i Tromsø, en uke rett før jul i 2001 og det snødde tett der vi gikk mellom hotellet og rettssalen. På tavla over henger et kort med Randi! Takk! Fritz Y. Moen. Takk til deg også, Fritz, fordi du lot meg få lov til å være et menneske nær deg! Det var ingen av oss som kunne vite at våre veier skulle krysses. Du kom ut av Ila for å fortsette sikringsdommen på Conrad Svendsen Senter og jeg var avdelingsleder der du skulle bo. Slik var settingen. Jeg var autoriteten som du lot deg innrette under. I starten hadde vi møter og samtaler fordi vi måtte. En mann som var dømt for to mord. Det førte en del ekstra med seg. Du sa du var uskyldig. Ja, det kunne du jo si, men hva kunne vel gjøres med det? Både jeg som avdelingsleder og de andre i personalet var glade for den kontakten vi fikk. Du var en mann som inngav tillit. Etter hvert som kontakten med Tore Sandberg ble opprettet og gjenopptagelsesprosessen kom i gang, fikk jeg rollen som kontaktperson og tilrettelegger. Samtalene med deg dreide seg mye om for- og etterarbeid i forhold til møtepunkter med Tore Sandberg, advokater, politi, Se og Hør og annen presse. Men midt oppi dette så var hverdagen her og nå, din historie og livserfaring. Du hadde mye med deg i bagasjen. Mye mer enn et enkelt menneske skulle måtte bære. Du var lydhør og sta på samme tid. En utfordrende og spennende samtalepartner. Takk for at du lot meg komme innpå deg. Da jeg sluttet som avdelingsleder, fikk jeg kortet med takk fra deg sammen med en saks og en penn. Du var et jordnært menneske. Helt frem til din død hadde vi samtaler og fortsatte jobbingen med gjenopptagelse. Det var frifinnelse som var din store drivkraft. Jeg og mange med meg er glad du fikk oppleve den første. Også etter din død har jeg fått lov til å være med. Det er faktisk godt å kunne være med å løfte frem den personen du var. Selvfølgelig er det utfordrende også å skulle balansere informasjonen i forhold til taushetsplikt og lojalitet. Men jeg føler du er med meg og sitter på skulderen av og til. Et lite minne til slutt. Vi hadde mast og lokket for å få deg med på en sommerutflukt. Plutselig hadde du bestemt deg for å være med og turen gikk til Fetsund. Du gikk en tur langs elva mens andre kjørte bil det lille stykket. Du kom oss i møte glad og fornøyd, du hadde plukket en blomst: - forglemmegei. Det vil vi heller aldri gjøre, Fritz!

10 Tema: Forstå og bli forstått justismord uten sidestykke Av tore sandberg privatetterforsker n Mitt første møte med Fritz Moen var en ren lydopplevelse. Som reporter i Dagsrevyen sto jeg en oktoberdag i 1977 i en korridor på politikammeret i Trondheim. Uvanlige lyder kom ut gjennom en åpen dør. En lettere beklemt polititjenestemann lukket skyndsomt døra inn til avhørsrommet. Ingen av oss ante at jeg var vitne til innledningen av dramatiske hendelser som etter hvert skulle lede til justismord. Jutsismord som jeg ikke kjenner noe sidestykke til i den vestlige verden i fredstid. Kort tid i forveien var Fritz Moen blitt pågrepet av politiet etter at den 20 år gamle skoleeleven Torunn Finstad fra Kongsberg var funnet drept liggende delvis ut i Nidelva. Befolkningen i Trondheim var i sjokk. For annen gang på bare 13 måneder opplevde byen et grusomt seksualdrap. I september 1976 hadde Sigrid Heggheim fra Jølster i Sogn og Fjordane lidd samme skjebne. Også hun en 20 år gammel skoleelev som nettopp hadde kommet til byen. Etter drap nummer to reiste det seg nærmest et folkekrav om at gjerningsmannen måtte pågripes. Det skulle bli Fritz Moen som fikk unngjelde. Gjennom mine egne Dagsrevy-reportasjer var jeg med å tegne bildet av gjerningsmannen. Jeg har derfor et betydelig medansvar for det inntrykk befolkningen fikk av de dramatiske hendelsene og mannen som ble pekt ut. Vi var likevel mange som tvilte sterkt på at Fritz Moen kunne ha begått disse forferdelige forbrytelsene. Det var så mye som ikke stemte. Vi visste det. Politiet visste det. Det samme gjorde påtalemyndigheten og domstolene. Likevel skjedde det. Likevel ble Fritz Moen dømt for drap. Ikke en gang men to. Politiet visste jo at Fritz i hvert fall ikke kunne ha drept Sigrid Heggheim. Han var ikke i Trondheim den natten Sigrid gikk hjemover fra Studentersamfundet. Han overnattet på kjent adresse i Selbu. I alt 18 vitner hadde bekreftet at han hadde forlatt byen mange timer før Sigrid dro på lørdagsfesten i Trondheim-studentenes hus ved Nidelva, rett overfor den mektige Nidarosdomen. Dessuten talte biologiske spor på åstedet med styrke for at Fritz Moen ikke kunne være gjerningsmannen. Fritz hadde rett og slett alibi og en annen person hadde lagt igjen sine spor på stedet. Likevel måtte han sitte 18 ½ år i fengsel for de to drapene. Gjennom 30 år var han stigmatisert som den verste seksualforbryter. Da jeg vel 20 år etter drapene fikk tilgang til straffesaksdokumentene, skulle det bli sjokkerende lesning. For meg er det helt umulig å ta inn over meg at ikke en eneste myndighetsperson gjennom alle disse 30 årene skulle ha forstått at det var feil å tiltale og dømme Fritz Moen. Gjenopptakelsesprosessen begynte høsten 1998 et par år etter at Fritz slapp fri fra soningen på Ila. Også denne prosessen skulle bli en beinhard kamp. En kamp som varte helt til Fritz døde 2. påskedag 2005 og så ytterligere nesten 1 ½ år. Mens han ennå var i live fikk han den 7. oktober 2004 oppleve å bli frifunnet for Sigrid-drapet. Men ettersom Høyesteretts kjæremålsutvalg ikke tillot Torunnsaken gjenopptatt, gikk Fritz juridisk sett i graven som drapsmann. For meg er også det et av de mørkeste kapitler i norsk rettshistorie. Men noen personer har betydd mye for Fritz Moen gjennom hans vanskelige livsskjebne. Jeg har møtt flere av dem. De har beskrevet en mann som har møtt ufattelig motgang men også en varm og omsorgsfull person. Jeg betrakter flere av disse personene som helter. Personer som skrek opp om hvilken urett Fritz Moen var blitt utsatt for. Dessverre talte de før døve ører.

11 Fritz Moen - hendelser i livet n Fritz Yngvar Moen ble født 17. desember 1941 i Sarpsborg, og døde 28. mars 2005 i Oslo. Han ble uskyldig dømt for to drap; dommen på Sigrid Heggheim var i 1981 og dømt i Torunn Finstad-saken i Samlet ble Moen idømt 21 års fengselsstraff pluss 10 års sikring for de to drapene, og til sammen sonet han 18 og et halvt år av dommen. Han ble frikjent for begge drapene i Fritz var sterkt funksjonshemmet og noe av sin skoletid hadde han ved AKS, Signos skole i Andebu. De siste ti årene bodde han på en av Signos virksomheter, Conrad Svendsen Senter (CSS). Han var døv og lam i høyre arm. Fritz Moen var sønn av en tysk soldat og en norsk kvinne. Han oppnådde aldri kontakt med sin far, som døde på slagmarken. Sin mor hadde han liten eller ingen kontakt med. Før sin død, testamenterte Fritz Moen alt han eide til CSS. I 1998 engasjerte privatetterforsker Tore Sandberg seg i saken til Fritz Moen. Han dekket sakene som journalist for Dagsrevyen i 1976 til I 1998 hadde Moen sonet over 18 år i fengsel for de to drapene. Fritz ble frikjent for det ene drapet i 2004, altså før han døde. Og i 2006, etter sin død, ble han også frikjent for den andre forbrytelsen. Sandberg sammen med advokat John Christian Elden har dermed vært med på å avdekke et justismord som er det alvorligste i norsk juridisk historie. Justisminister Knut Storberget har nedsatt et granskningsutvalg etter mønster av Liland-kommisjonen. I tilegg blir domstoler i saken gransket.

12 14

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Døv - men hører bra!

Døv - men hører bra! MARKUS ISAKKA - TOM HARALD DAHL Døv - men hører bra! I hvilken grad opplever tegnspråklige døve/sterkt tunghørtfødte, Cl-opererte voksne endringer i sosial atferd og kulturell tilhørighet etter operasjonen.

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor Når jeg blir stor hvis jeg blir stor om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz 1 Små barn stiller store spørsmål 1 Krisepedagogikk

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA?

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I OVERGREPSROMMET OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? "Grooming" De aller færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som blir utsatt

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

KAPITTEL 1: INNLEDNING OG PRESENTASJON AV OPPGAVENS PROBLEMSTILLING... 5 KAPITTEL 2: METODE... 10 2. 1 OPPGAVENS UTGANGSPUNKT OG TEMAVALG...

KAPITTEL 1: INNLEDNING OG PRESENTASJON AV OPPGAVENS PROBLEMSTILLING... 5 KAPITTEL 2: METODE... 10 2. 1 OPPGAVENS UTGANGSPUNKT OG TEMAVALG... KAPITTEL 1: INNLEDNING OG PRESENTASJON AV OPPGAVENS PROBLEMSTILLING.... 5 KAPITTEL 2: METODE... 10 2. 1 OPPGAVENS UTGANGSPUNKT OG TEMAVALG...10 2. 1. 1 ENDRET FOKUS... 11 2. 1. 2 KVALITATIV METODE OG SUBJEKTIVITET...

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Taktil kommunikasjonsutvikling hos personer med medfødt døvblindhet i tilknytning til bygging av BUA-MI Kari Schjøll Brede Del 1:2 2013 Eikholt nasjonalt ressurssenter

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer