NLI Eiendomsinvest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NLI Eiendomsinvest AS"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 NLI Eiendomsinvest AS Inklusiv presentasjon av selskapets eiendomsportefølje

2 Selskapet NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS er nå fullinvestert. I tråd med selskapet investeringsstrategi har selskapet over de siste 12 måneder planmessig bygd opp en diversifisert portefølje av kvalitetseiendommer innen næring, logistikk og industri. Porteføljen består av både finansielle prosjekter med lange, sikre kontantstrømmer samt mer operasjonelle eiendomsprosjekter med høyere krav til aktiv forvaltning. For å utnytte utviklingspotensialet i eiendomsporteføljen er det i flere tilfeller inngått forvaltningsavtaler/incentivordninger med tidligere eiere. Eiendomsporteføljen er i praksis 100 % utleid. Ledige lokaler og korte leiekontrakter er i all hovedsak sikret ved leiegarantiavtaler som løper fra ett til ti år. Eiendommene er i all hovedsak beliggende i Sør Norge og i Sør Sverige. Investeringsprosessen I informasjonsmemorandumet som ble utarbeidet i forbindelse med kapitalinnhentingen i oktober/november 2006 var kjøp av 75 % av Raufoss Næringspark ANS den største enkeltstående investeringen som NLI Eiendomsinvest AS var i prosess med. Dette kjøpet hadde alene en verdi på NOK 840 mill av totalt NOK mill i prosess. Selskapet styre valgte imidlertid å avbryte denne kjøpsprosessen som følge av at konserndirektør Eivind Reiten i Norsk Hydro ASA i november 2006 meddelte media at Norsk Hydro ASA ville avvikle alle sine engasjementer innen produksjon av bildeler i aluminium. Høsten 2007 endret imidlertid Norsk Hydro ASA syn i saken, da de meddelte at bildelproduksjonen på Raufoss allikevel skulle være et satsningsområde for selskapet. Tilfeldigheter førte til at NLI Eiendomsinvest AS i november 2007 fikk mulighet til å erverve 25 % av Raufoss Næringspark ANS. Andre eiendomsporteføljer som var omtalt i informasjonsmemorandumet var Forus-porteføljen, Promens(Polimoon)- porteføljen, Halden-porteføljen samt kjøp av Europris to lagre i Fredrikstad (Borg Logistikkbygg). I tillegg var eiendommer tilhørende Veolia omtalt som mulige oppkjøpskandidater. Foruten Veolia-eiendommene, ble de øvrige eiendomsporteføljene overtatt av NLI Eiendomsinvest AS i perioden fra 1. desember 2006 til 1. februar 2007 for til sammen ca NOK mill målt i eiendomsverdi justert for skatteulempe ved kjøp av selskap. For Forus- og Haldenporteføljen ble det inngått forvaltningsavtaler med tidligere eiere for å ivareta en best mulig forvaltning av disse operasjonelle eiendomsporteføljene. Selgeren av Halden-porteføljen (C-G Holding AS) gikk for øvrig inn som 25 % minoritetsaksjonær i datterselskapet som kjøpte Haldenporteføljen. I januar 2007 kjøpte NLI Eiendomsinvest AS Kitron ASAs produksjonsanlegg i Tangen Allé 39 på Hisøya i Arendal for ca NOK 105 mill, og senere på våren kjøpte selskapet en diversifisert portefølje i Bergen («Bergen-porteføljen») for ca NOK 455 mill. Også de to selgerne av eien dommene i Bergen (Nallow AS og Frydenbø Eiendom AS) gikk inn som minoritetsaksjonærer, begge med 15 % eierandel. I tillegg inngikk selgerne forvaltningsavtale for eiendomsporteføljen hvor de påtok seg det operative ansvaret hva gjelder drift, forvaltning og utvikling av eiendommene. Selskapshierarki med eierandelsprosenter NLI Eiendomsinvest AS Tangen All Bergen porteføljen Halden porteføljen Forusporteføjen Borg Logistikkbygg Promensporteføljen Sverige I porteføljen Raufoss Næringspark Sverige II porteføljen 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 70 % 100 % 25 % 100 % 2 NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

3 Kvartalstall Regnskap per Generell stor etterspørsel etter næringseiendom i det norske markedet holdt yield-nivået lavt til tross for stigende rentenivå i Dette førte til at styret i NLI Eiendomsinvest AS viste økt interesse for kjøp av større næringseiendommer i Sverige hvor rentenivået var markert lavere. I løpet av sommeren kjøpte NLI Eiendomsinvest AS til sammen fire logistikkbygg i Västerås og Malmø fra det svenske børsnoterte selskapet Kungsleden Fastighets AB for SEK 605 mill samt en eiendom i Lidköping fra Karolinska Machinery Tools AB for SEK 167 mill. I høst har NLI Eiendomsinvest AS arbeidet for å overta nok en eiendomsportefølje i Sverige, denne gang tre logistikkeiendommer i henholdsvis Tibro, Skara og Vetlanda. Avtale om kjøp av eiendommene for til sammen ca SEK 350 mill ble inngått i november/desember NLI Eiendomsinvest AS har nylig inngått avtale med Newsec Asset Management AB om forvaltning av selskapets eiendomsportefølje i Sverige. Avslutningsvis kjøpte NLI Eiendomsinvest AS 25 % av Raufoss Næringspark ANS fra Raufoss Industripark i oktober 2007 for ca NOK 300 mill. Selskapet har registrert kjøpsinteresse for flere enkeltbygg i porteføljen. Selskapet har imidlertid avvist henvendelsene da selskapets styre i dagens marked mener det vil forringe merverdien som ligger i å holde den diversifiserte eiendomsporteføljen samlet. NLI Eiendomsinvest AS har per utgangen av september måned samlede inntekter på NOK 104,9 mill og et positivt konsernresultat på NOK 1,6 mill. Selskapet hadde per samme dato sammen med sine datterselskaper omlag 175 leieforhold med en vektet gjenværende leietid på vel 8 år. Selskapet eier tomter, bygninger og annen fast eiendom for NOK mill og har en samlet langsiktig gjeld på NOK mill. Den langsiktige gjelden i NLI Eiendomsinvest AS med datterselskaper har per utgangen av september måned en vektet lengde på omlag 8,2 år, hvorav ca 70 % er sikret til en vektet fast rente på 5,55 % inklusiv margin. Vektet fast rente på investeringene i Norge er på 5,52 % mens investeringene i Sverige er sikret til 5,61 %. I regnskapstallene inngår ikke de tre sist innkjøpte eiendommene i Sverige (Sverige II - porteføljen) samt andelen i Raufoss Næringspark ANS, da disse handlene ble inngått etter 30. september NLI Eiendomsinvest Konsern Resultat (TNOK) Driftsinntekter Sum leieinntekter Sum leieinntekter Driftskostnader Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finans Resultat før skatt Tilordnet: Aksjonærer 310 Minoritetsinteresser Balanse (TNOK) Anleggsmidler Utsatt skatt Eiendommer og tomter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Akk resultat hittil i år 310 Sum egenkapital herav minoritetens andel Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal

4 NLI Eiendomsinvest AS Selskapsinformasjon Egenkapital NLI Eiendomsinvest AS hentet i november 2006 inn NOK 800 mill i egenkapital. Aksjekapitalen i selskapet er NOK 1,6 mill fordelt på aksjer pålydende NOK Generalforsamlingen godkjente emisjonen 7. november 2006 hvorpå emisjonen ble registrert i Brønnøysund og i Verdipapirsentralen. Styret Ordinær generalforsamling valgte 25. juni 2007 nytt styre på fem personer for en periode på to år. Styret består av personer med høy kompetanse og bred erfaring fra investeringsvirksomhet og eiendom. Styrets leder er Tom Rune Lian, partner i Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS. Lian har bred og lang erfaring med eiendomstransaksjoner og strukturering av eiendomsselskaper i inn og utland. Styret består for øvrig av tre representanter fra aksjonærene samt en representant fra Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA som tilrettelegger. Aksjonærrepresentantene er Leif Gunnar Brandal (eiendomsdirektør Ulsmo Eiendom AS), Kjell Bettmo (daglig leder Nortura Konsernpensjonskasse) og Jan T Ødegård (direktør Cape Invest AS). Lars R Kristiansen (direktør i Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA) representerer tilretteleggeren. Styrets ansvar Styret er ansvarlig for å sørge for en forsvarlig organisering og forvaltning av selskapet virksomhet, og for å følge opp avtaler inngått med forretningsfører og tilrettelegger. Styret behandler alle investeringsbeslutninger, alle saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet, og treffer beslutninger på vegne av selskapet i alle saker der myndigheten etter aksjeloven tilligger styret. Daglig drift Selskapets daglige drift forestås, i henhold til inngått avtale om forretningsførsel, av Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA v/leder av avdelingen Management, Christian Stray. Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA har i henhold til inngått mandatavtale ivaretatt det praktiske arbeidet knyttet til gjennomføring av selskapets investeringsstrategi. Dette innebærer alt arbeid knyttet til initieringen av eiendomsinvesteringene samt gjennomføringen av kjøpene. Forvaltningen av selskapets eiendommer som ikke leies ut på barehouse betingelser, ivaretas i all hovedsak av eiendommenes tidligere eiendomsforvaltere. Dette for å ivareta kontinuitet og lokal forankring av eiendomsforvaltningen. Aksjonærinformasjon Selskapet har per utgangen av november måned 437 aksjonærer. Aksjonærstrukturen er diversifisert med både profesjonelle, institusjonelle og private investorer. De 20 største aksjonærene eier til sammen ca 37 % av aksjene. Ingen aksjonærer eier over 7 % av aksjekapitalen. Det har vært lav omsetning i aksjen siden emisjonen. NLI Eiendomsinvest AS har i investeringsperioden informert aksjonærene ved kvartals vise informasjonsbrev. Disse har i hovedsak angitt status for selskapet samt fremdrift knyttet til selskapets investeringer. Nå som selskapet er fullinvestert vil selskapet forbedre aksjonærinformasjonen ved kvartalsvis å sende aksjonærene rapport om selskapets status og resultatutvikling. I tillegg til selskapets kvartalsrapporter vil selskapet også legge ut annen viktig aksjonær informasjon på Orkla Finans nettsted Investeringsstrategi NLI Eiendomsinvest AS formål er å kjøpe og eie næringseien dommer primært i Norge, men med mulig het for investeringer i Skandinavia. Hensikten er å etablere en diversi fisert og balansert eiendoms portefølje innen næringseiendom, logistikk og industri som er differensiert fra andre investerings muligheter i eiendomsmarkedet. Porteføljen skal bestå av både finansielle prosjekter med lange, sikre kontant strømmer samt operasjonelle eiendomsprosjekter som krever aktivt eierskap. Målet er at eiendoms porteføljen skal gi en attraktiv direkteavkastning på kjøpstidspunktet samt muligheter for videre verdiutvikling gjennom utøvelse av aktivt eierskap. I prosjekter der krav til aktiv forvaltning og utvikling er betydelig, vil det søkes etablert et forpliktende samarbeid med selger eller annen profesjonell aktør som er egnet til å ivareta eiernes interesser i denne forbindelse. NLI Eiendomsinvest AS sikres på denne måten god for valtning av eiendommene gjennom kontinuitet og lokal forankring. 4 NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

5 Lulea Skelleftea mea Trondheim Ostersund Vaasa Tampere Bergen Gavle Vejle Goteborg ppsala Liepaja Forus porteføljen Klaipeda Borg Logistikkbygg Promens porteføljen Tangen All Parnu Halden porteføljen Bergen porteføljen Tartu Sverige I porteføljen Raufoss Næringspark Sverige II porteføljen Daugavpils Pskov Leningrad Novgorod Sovietsk Vitebsk Smolensk Hamburg Gdansk Presentasjon av Eiendomsporteføljen Ols tyn Lida Mogilev Selskapene som NLI Eiendomsinvest AS har eierandeler i, har en samlet eiendomsmasse på omlag kvm fordelt på 40 eiendommer med ca 225 leietakere. Eiendommene har i 2007 brutto leieinntekter på omlag NOK 320 mill og eierkostnader i størrelsesorden 9 %. Vektet for NLI Eiendomsinvest AS eierandeler i selskapene er eiendomsmassen på omlag kvm og brutto leieinntekter for 2007 på vel NOK 230 mill. Leieavtalene har en vektet lengde per 30. november 2007 på 8,5 år. Eiendomsporteføljen forventes å gi aksjonærene en egenkapitalavkastning (IRR) på ca 10 %, som er i samsvar med det som ble forespeilet i informasjonsmemorandumet som ble utarbeidet i forbindelse med kapitalinnhentingen. Eiendommene ligger i Sør Norge og i Sør Sverige med unntak av en mindre eiendom i Danmark. Inntektene fordeler seg med 65 % fra Norge, 34 % fra Sverige og 1 % fra Danmark. Tilsvarende fordeling basert på arealer er 49 % (Norge), 50 % (Sverige) og 1 % (Danmark). Vektet eiendomsverdi for selskapets investeringer er på omlag NOK 3,1 mrd og investeringene er foretatt til en vektet yield på eiendom på 6,72 %. Justert for nåverdien av lavere avskrivninger som følge av selskapskjøp er vektet yield for investeringene 6,93 %. Eiendommene som NLI Eiendomsinvest AS har investert i, har ved kjøpstidspunktet en vektet fremmedkapitalfinansiering på 77 % av eiendomsverdien. Omlag 69 % av fremmedfinansieringen er sikret ved rentebindingsavtaler med en vektet rente inklusiv margin på 5,59 %. Fremmedfinansieringen har per 30. november 2007 en vektet lånelengde på 8,4 år. Lånelengden for deler seg med vel 10 år for lån opptatt i norske låneinstitusjoner og i underkant av 5 år for lån opptatt i svenske. I forhold til det norske lånemarkedet, kjennetegnes det svenske ved kortere lånelengder og høyere rentemarginer. Selskapets eiendomsinvesteringer i Sverige er lånefinansiert i svenske kroner, noe som innebærer at kun egenkapi talen benyttet ved disse investeringene er utsatt for valutarisiko. Selskapet overlater til aksjonærene å foreta eventuell sikring av denne valutarisikoen. På de neste sidene følger en oversikt over porte føljens enkelte eiendommer: NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal

6 Eiendomskjøp 1. desember 2006: Forus-porteføljen De første næringseiendommene som NLI Eiendomsinvest AS overtok, var en porte følje bestående av syv kontor- og lager eiendommer beliggende i Stavanger-/Forus-området. Eiendommene ble kjøpt av selskaper som direkte eller indirekte er eiet av Tore Lie, en større eiendomsbesitter i Stavanger-området. I forbindelse med kjøpet ble det inngått forvaltningsavtale med Tore Lies forvaltningsselskap Verven Eiendomsforvaltning AS for å ivareta kontinuitet og lokal forankring i den videre forvaltningen av eiendommene. I tillegg ble det inngått garantiavtale med selger (Otium AS) som garanterer for eiendommenes brutto leieinntekter i 10 år. Garantien som forutsetter 100 % utleie, har full KPIregulering. Eien dommene var ved overtagelsen nær fullt utleid med en vektet gjenværende løpetid på drøye fem år. Luramyrveien 51 og 53 Eiendommen Luramyrveien 51 og 53 er et bygg med bæresystem i stål sentralt beliggende til på Forus, midt mellom kjøpesentrene Kvadrat og IKEA. Luramyrveien 53 har god eksponering mot riksvei 44 som er en mye trafikkert vei på dagtid. Eiendommen har til sammen seks leietakere hvorav BIS Industrier AS er den klart største med vel 50 % av arealet. BIS Industrier AS er en fremgangsrik bedrift med rundt ansatte og en årsomsetning på omlag NOK 1 mrd. BIS Industrier AS eies av det tyske selskapet Bilfinger Berger Industrial Services AG. Det foreligger godkjente planer om å utvide Luramyrveien 51 med en ny kontoretasje (3. etasje) på ca 575 kvm. Oppstart av arbeidet er foreløpig stilt i bero. Arealets leieinntekter inngår imidlertid i selgers leie garanti for eiendomsporteføljen. I løpet av 2007 er hele 1. etasje i Luramyrveien 53 ombygget for utleie til Peppes Pizza. Koppholen 18 Eiendommen Koppholen 18 er det tidligere «Tybring-Gjedde»-bygget på Forus. Lager- og logistikkbygget som er på drøye kvm leies i likhet med Lurmyr veien 51/53 i all hovedsak ut til BIS Industrier AS på ni års leiekontrakt. Eiendommen anses å ha potensial til utvidelse ved erverv av tilliggende arealer. Fabrikkveien 11 Eiendommen leies i sin helhet ut til Ryfylke Aluminium AS hvor selskapet har lager og butikkutsalg for sine produkter innen stiger/stillaser/flaggstenger og transportutstyr. Ryfylke Aluminium AS er et solid selskap i vekst. Leietakers arealbehov for produksjon er økende, noe som er løst ved oppsetting av plasthall for oppbevaring av diverse materiell. Tomtens størrelse gir ikke rom for ekspansjon av bygningmassen. Fabrikkveien 2 Eiendommen Fabrikkveien 2 består av to relativt enkle og slitte næringsbygg på Forus i nærheten av Tvedt-senteret. Bygningene leies i dag ut til en rekke mindre leietakere på til dels korte kontrakter. Som følge av et godt leiemarked er største parten av arealene per i dag utleid. Tomten som er på omlag 8 dekar har imidler tid en veldig bra beliggenhet i et om råde som også er regulert for stor handel. Det vurderes derfor å rive eksi sterende bygnings masse og i stedet oppføre et nytt moderne bygg på tomten. To eiere av nabotomter i umiddelbar nærhet arbeider mot å få oppført to større «signal bygg». Anleggelse av bybane planlegges dess uten i området. Petroleumsveien 8 Petroleumsveien 8 er en fire etasjers kontorbygning som ligger sentralt til på Forus i nærheten av Statoil, BP og Telenors kontorer. Bygget har siden overtakelsen i desember 2006 blitt opprustet med ny innvendig innredning i byggets tre første etasjer som nylig er utleid til SR-Bank som inngår i Sparebank 1 Gruppen. Bygningens fasade skal opprustes ved å legge en ny glassfasade utenpå den eksisterende fasaden. Arbeidet for ventes utført i løpet av vinteren 2007/2008. Avtalefestet rett til parkering på nabotomt. Travbaneveien 1 Travbaneveien 1 ligger rett ved siden av Petroleumsveien 8. Eiendommen består av et mindre kontorbygg på ca kvm over tre etasjer som fra og med 1. januar 2008 i sin helhet skal leies ut til Otium AS som eies av eiendomsbesitteren og investoren Tore Lie. 6 NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

7 Conrad Mohsvei i Bergen Treskeveien 5 7 Eiendommen som har en tomt på ca 38 dekar, ligger i et område på Madla som preges av boligutvikling. Over tid forventes det at eiendommen kan egne seg for konvertering til dette formål. Per i dag leies ca 27 dekar av tomten inklusiv en påstående bygningsmasse på ca kvm ut til Veolia Transport Sør AS på en kontrakt som løper til 2013 med rett til 3 års forlengelse. Eiendomskjøp 15. desember 2006: Borg Logistikkbygg Borg Logistikkbygg AS heleide datterselskaper eier Europris Norge AS gamle og nye engros-/sentrallager i Norge. Begge eiendommene er sentralt beliggende i Fredrikstad som anses å være en fremtidsrettet beliggenhet for større lager/logistikkbygg i Oslo regionen. Begge eiendommene leies ut til Europris Norge AS på lange leieavtaler. Disse løper til henholdsvis 1. oktober 2019 (Hjalmar Bjørges vei 105) og 1. mars 2022 (Kortbølgen 4), med rett til fornyelse for ytterligere 10 år til markedsmessige betingelser. Europris er et non-food/dagligvare konsern som driver lavpriskonseptene Europris og Max. Selskapet eies 80 % av et fond kontrollert av Industri kapital og 20 % av Terje Høili eller personer/ selskaper tilknyttet Høili. Det er inngått forvaltningsavtale med Terje Høili Eiendom AS som omfatter administrasjon, forvaltning, drift og alt nødvendig løpende vedlikehold av eiendommene som ikke omfattes av leietakers vedlikeholdsplikter. Hjalmar Bjørges vei 105, Kiær Det eldste lageret er beliggende på vest- siden av Glomma like nord for jernbanestasjonen i Fredrikstad. Eiendomsmassen består av flere bygg som er oppført i perioden Bygningsmassen består hovedsakelig av lager (ca 80 %) og kontorer/velferdsbygg (ca 20 %) på til sammen ca kvm. Lageret har en takhøyde på 10 12,5 meter og totalt 24 automatiske leddporter, hvorav 18 stykker har sluser og lasteramper. Bygnings massen er i generelt god stand som følge av normalt godt byggteknisk vedlikehold. Kortbølgen 4, Øra Det nye lageret som ble ferdigstilt våren 2007 er beliggende på Øra, et industriområde sør for Gamle Fredrikstad ved Borg havn. Bygget, som er på hele kvm, har en takhøyde på ca 10 meter og en tidsriktig utrustning. Det har tidligere vært diskutert å utvide bygningsmassen med kvm, noe som tomten gir rom for. NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal

8 Eiendomskjøp 1. januar 2007: Promens-porteføljen Promens-porteføljen består av produksjons- og lagerlokalene til tidligere Polimoon ASA i Kambo (Moss), Stjørdal, Kristiansand og Bjæverskov utenfor København. Overtakelsen av eiendomsporteføljen var en sale-lease-back transaksjon til barehouse-betingelser hvor Polimoon ASA garanterte for leietakers forpliktelser i leieperioden som løper til ut Porteføjen er på til sammen ca kvm. I desember 2006 ble det børsnoterte selskapet Polimoon ASA kjøpt av det islandske selskapet Promens som er en ledene internasjonal plastbearbeider med over 60 produksjonsenheter i Europa, Nord-Amerika, Asia og Afrika. Selskapet står sterkt innen områdene som emballasje og bildeler. Som en del av integreringsprosessen skiftet Polimoon navn til Promens i november Stadionveien 15, Kristiansand S Bygningen i Stadionveien 15 er et kombinasjonsbygg på i underkant av kvm som rommer kontorer, lager og produk- sjonslokale. Bygningsmassen er oppført i flere trinn over tidsperioden Eiendommen ligger omlag tre kilometer utenfor Kristiansand, rett ved den nye fotball arenaen Sør Arena ved Topdalsfjorden. Som et ledd i reguleringsplanen for fotballarenaen, skiftet eien dommen adresse i oktober 2007 fra Torsgate 49 / Industrigaten 16 til Stadionveien 15. Breivikveien 535, Kambo, Moss Den største eiendommen i Promensporteføljen ligger på Kambo nær E6, ca 10 minutter utenfor Moss. Eiendommen som totalt er på i underkant av 70 mål ligger attraktivt til nær sjøen i et område med både boliger og andre næringseiendommer. Eiendommen består av ca kvm produksjon, kvm lager og kvm kontorer. Bygningsmassen er bygd i flere trinn i perioden Havnegata 12, Stjørdal Eiendommen i Stjørdal ligger logistikkmessig sentralt til med nærhet til havn, tog, E6 og Trondheim Lufthavn Værnes. Foruten noe kontorer består eiendommen hovedsakelig av lager og produksjonslokaler som er oppført/påbygd i perioden , til sammen ca kvm. Tomten er på ca 20 dekar. Området hvor eiendommen ligger har innslag av lett industri og boliger med nærhet til sentrum av Stjørdal. Industrivej 3, Bjæverskov, Danmark Eiendommen Industrivej 3 i Bjæverskov uten f or København ble overtatt av Promens i forbindelse med Promens kjøp av P-Industrier A/S i mars Produksjonen ble vesentlig økt sommeren 2006 som følge av at Promens valgte å legge ned en annen fabrikk som selskapet kjøpte av AP Moeller. Bygningsmassen på omlag kvm består hovedsakelig av mellom lager og produksjons lokaler. Tomten er på ca 30 dekar. Leietakers ekspansjonsbehov gjorde at det høsten 2007 ble igangsatt oppføring av et lager på kvm som NLI Eiendomsinvest AS vil overta ved ferdigstillelse. Deler av tomten inngår i en plan for mulig omlegging av jernbanen i om rådet. Forholdet som ikke var kjent for NLI Eiendomsinvest AS ved overtakelsen, tilsier at selskapet mottar en kompensasjon fra Promens for verdiforringelsen dette medfører for eiendommen, alternativt at eiendommen selges tilbake til Promens. Hjalmar Bjørges vei 105 i Fredrikstad 8 NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

9 Eiendomskjøp 8. januar 2007: Tangen Allé Porteføljen på ca kvm består av til sammen syv eiendommer som alle ligger på aksen mellom E6 og Halden sentrum. Fire eiendommer er beliggende på Sørlie-feltet og to eiendommer i Storgata i Halden sentrum. i 1972 og stedvis rehabilitert i 2005, mens andre byggetrinn ble oppført i Eiendommen har åtte leietakere, hvorav Nexans er størst med nær kvm. Tangen Allé 39, Hisøya, Arendal Eiendommen, som er kjent som det tidligere ABB-bygget, ligger i naturskjønne omgivelser på Hisøya i Arendal, omgitt av idylliske Nidelva. Bygget er et industribygg med kontorer og produksjonslokaler, som i all vesentlighet er utleiet til det børsnoterte selskapet Kitron ASA til 2016, med rett til 10 år forlengelse på markedsmessige vilkår. Bygget som er på totalt kvm ble oppført i 1967, 1969 og 1975 og er senere betydelig påkostet. Noe fasadearbeid gjenstår imidlertid. Tomten er på totalt 75 dekar og antas å ha utviklingspotensial til næring og/eller boligformål. Kitron er et skandinavisk selskap med fokus på utvikling og produksjon av elektronikk for medisin-, forsvar/marine-, data/ telekom- og prosessindustrien. Selskapet har omlag ansatte og hadde en omsetning på NOK 1,7 mrd i Kitron ASA, som har hovedkontor i Oslo, har flere produksjonsfabrikker lokalisert i Norge, Sverige og Litauen. En av disse er eiendommen i Tangen Allé på Hisøya i Arendal. Kitron opplever for tiden sterk vekst i omsetning og resultat i Norge og Sverige, og har i løpet av 2007 fått flere store ordrer, noe som innebærer at selskapet i øyeblikket har en ordrereserve til tilsvarer omlag et halvt års omsetning. Eiendomskjøp 1. februar 2007: Halden-porteføljen Haldenregionen er i positiv utvikling med etablering av ny fire-felts motorvei(e6) og ny flyplass på Rygge. Halden-porteføljen er en interessant portefølje av butikk-, lager-, kontor- og produksjonsarealer i Halden som ble kjøpt samlet fra C-G Holding AS, et eiendomsselskap eiet av Carl Haakon Garder som kjenner Halden-markedet meget godt. For å ivareta lokal forankring i forvaltningen av eiendommene samt kontinuitet i utviklingen av porteføljen, ble det i forbindelse med kjøpet inngått forvaltningsavtale med Carl Haakon Garders forvaltningsselskap Aktøren AS. I tillegg gikk C-G Holding AS inn som 25 % minoritetsaksjonær i sel skapet som kjøpte Halden-porteføljen. Storgata 5 Storgata i Halden er byens hovedgate og gågate. På eiendommen Storgata 5 er det oppført en tre etasjers teglsteinsbygning fra 1985 på kvm med fem leieforhold. Det er butikklokaler i 1. etasje, og kontorer i 2. og 3.etasje. Storgata 20 Storgata 20 er en liten hjørnebygning på 750 kvm oppført i 1920, sentralt be liggende ved torget i Halden. Eiendommen har til sammen ni mindre leieforhold, hovedsakelig på korte kontrakter. Det er butikklokaler i 1. etasje og kontorer i 2. og 3. etasje. Knivsøveien 50 Knivsøveien 50 er et lagerbygg på ca kvm oppført i én etasje i to byggetrinn. Første byggetrinn ble oppført Isebakkeveien 49 Bygget er et kombinert kontorbygg oppført i murstein i to etasjer i 1987 samt en tilstøtende lagerbygning oppført i profilerte stålplater. Bygningsmassen er på til sammen ca kvm og i sin helhet utleid til Saab Microwave. Leien anses å ligge under dagens markedsleie. Tomtens størrelse gir rom for å utvide eien dommen med tilbygg og/eller ved påbygg av kontorbygget med en ny tredje etasje. Isebakkeveien 75 Eiendommen har et kombinert administrasjonsbygg og lager oppført i Bygningen er på ca kvm og har to leieforhold, hvorav marketingselskapet Transcom er størst. Eiendommen ble fullstendig ombygd og rehabilitert i år Svinesundveien 78 Svinesundveien 78 er en moderne lagerhall oppført i 2005 på nær kvm. Lagerhallen er oppført på en tomt som festes av legemiddelselskapet Fresenius Kabi Norge AS som også har inngått leieavtale om leie av hallen til Økt arealbehov for leietaker gjør at det vurderes bedre utnyttelse av eksisterende lager, alternativt utvidelse av lageret. Fresenius-Kabi Norge AS er et datterselskap av det tyske Fresenius-Kabi som igjen er en del av det tyske Fresenius AG. NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal

10 Fresenius-Kabi har ca ansatte, hvorav ca 300 er ansatt ved det norske hovedkontoret og fabrikken som ligger i Halden. Ved fabrikken i Halden produseres vannbaserte legemidler til infusjon,injeksjon, skylling og desinfeksjon i plast emballasje. Fresenius-Kabi har i de siste årene gjennom ført et omfattende investeringsprogram i nye produksjonslinjer med meget høyt automatiseringsnivå. a Svinesundveien 336 Svinesundveien 336 er oppført i én etasje og regulert til produksjonshall med administrasjonsavdeling. Den har et samlet areal på ca kvm som for tiden leies ut til syv leietakere, hvorav legemiddelselskapet Fresenius Kabi Norge AS og Granada AS er de to største. a Fem eiendommer ligger i umiddelbar nærhet til hverandre i et attraktivt industri-/næringsområde på Minde i Bergen, med god eksponering fra sydlig hovedfartsåre (E39) inn til Bergen. Området ligger kun ca 5 min kjøring fra Bergen sentrum. To andre eiendommer ligger ved siden av hverandre, sentralt til i Åsane nord for Bergen, i et område med handelsvirksomhet og med nærhet til flere større forretningssentre, boligog industriområder. Området har bra med parkeringsplasser og ligger kun ca 10 min kjøring fra Bergen sentrum. De to siste eiendommene i Bergensområdet er sentralt beliggende i Jonstadveien i Fyllingsdalen, et område som grenser mot etablerte boligområder ca 5 min kjøring fra Bergen sentrum. Eiendommen kan på sikt utvikles videre, blant annet ved å øke andelen kontor- og butikkarealer i bygget. Conrad Mohrs vei 7, 9 A-B-C Conrad Mohrs vei 7 og 9 er et sammenhengende kontorbygg på ca kvm som er bygget i flere bestanddeler. Eiendommen har sentral beliggenhet med store parkerings arealer (ca 300 p-plasser) på Kristianborg på Minde i Bergen. Bygningsmassen er opprinnelig fra tallet men senere totalrehabilitert i Eiendommen har til sammen 11 leie takere hvorav Steen Hansen Maling, EM Systemer og Norkart er de største. Eiendommen er fullt utleid og fullt ut viklet. Granada AS er en servicebedrift som ut fører ulike trivielle funksjoner som katalogutsendelser, ordremottak, lagerhold, ekspedisjon, betalingsrutiner og regnskapsførsel. Det er for tiden noe ledighet i bygget. Selger har imidlertid stillet 5 års leiegaranti. Tomten er på omlag 30 dekar, hvorav det er inngått avtale om utkjøpsrett for 12 dekar. Eiendomskjøp 2. mai 2007: Bergen-porteføljen Bergen-porteføljen består av næringseiendommer som tidligere var eiet av eiendomsselskapene Frydenbø Eiendom AS og Kristianborg Eiendom AS. Porteføljen består av til sammen 9 eiendommer fordelt på tre områder i og i nærheten av Bergen samt en eiendom på Skedsmo utenfor Oslo. Bergen-porteføljen har et betydelig utbyggingspotensial på i størrelsesorden kvm. Selger har stillet begrenset leiegaranti for 3 år. Minde Allé 35 Minde Allé 35 er den klart største eiendommen i Bergens-porteføljen ; en kombinasjonseiendom på ca kvm sentralt beliggende med førsteklasses eksponering ved Fjøsangerveien på Minde. Bygningsmassen ble opprinnelig oppført som et industribygg i ca 1950, men er senere ombygget og oppgradert flere ganger, herunder en større ombygging i 1997 som gjør at eiendommen i dag fremstår som up-to-date. Eiendommen har ca 25 leietakere, hvorav Frydenbø Bilsenter AS er hovedleie taker med ca kvm i 1. etasje. Øvrige større leietakere er Bergensavisen Trykk, Malermesternes Andelslag, Riis Montasje, Hjelp 24 og Frydenbø Holding. Det skal i 2008 bygges nytt hovedinngangsparti samt ny adkomst til bygget med kjøreramper og nytt parkeringsdekke med ca 70 parkeringsplasser. Conrad Mohrs vei 11 Conrad Mohrs vei 11 er et kontorbygg på ca kvm som ble oppført i 1983 i forlengelsen av Conrad Mohrsvei 7 og 9A-B-C. Eiendommen er totalrehabilitert de senere år og huser i dag til sammen ni leietakere hvorav Handelsbanken, Concis og Neas er de største. Eiendommen er fullt utleid. Kanalveien 117 A-B Kanalveien 117 A-B er et eldre kontorbygg opprinnelig oppført ca 1900 (117A), som senere ble påbygget i 1965 (117B). Eiendommen er sentralt beliggende på Kristianborg på Minde i Bergen, på den andre siden av Kanalveien i forhold til eiendommene Conrad Mohrs vei 7, 9 og NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

11 Samlet kontorareal er ca kvm som leies ut til seks leietakere. Det pågår totalrehabilitering av Kanalveien 117 B som forventes ferdigstilt primo Kanalveien 119 Kanalveien 119 ligger ved siden av Kanalveien 117 A-B. Eiendommen består av et kontorbygg over fem etasjer på ca kvm oppført i Arealene er totalrehabilitert de senere år. Totalt syv leietakere leier arealer i bygningen, hvorav TietoEnator, Multikontroll, EDBergen og MB Auto er de største. Eiendommen er fullt utleid. Eiendommen kan utvikles ved å øke andelen kontorarealer i bygget. Åsamyrene 76 Åsamyrene 76 er en sentralt be liggende kombinasjonseiendom på ca kvm som ble oppført i Åsane i Eiendommen ligger ved siden av Elkjøp og Åsane Hagesenter, og inngår sammen med eiendommen Åsamyrene 82 i en påbegynt felles regulering for dette 42 dekar store området. Åsamyrene 76 har åtte leietakere hvorav God Smak AS (kro), Bergen Kommune og Bergen Kirkelige Fellesråd er største leie takere. Det er for tiden noe ledighet i byggets andre etasje. Åsamyrene 82 Åsamyrene 82 er en moderne kombinasjonseiendom på ca kvm som grenser til eiendommen Åsamyrene 76 i Åsane i Bergen i Eiendommen inngår sammen med Åsamyrene 76 i en på begynt reguleringsplan. Frydenbø Bilsenter er hovedleietaker i eiendommen med ca kvm. Andre større leietakere er Elprice, Fokus Bank, Anders O. Grevstad-gruppen, MX Sport og Peppes Pizza. Eiendommen er fullt utleid på lengre leiekontrakter. Jonstadveien 6 Jonstadveien 6 er en kombinasjonseiendom på ca kvm beliggende i Fyllings dalen i Bergen. Eiendommen er opprinnelig et industribygg som ble totalrehabilitert og om - bygget i 2001 til et moderne kombinasjonsbygg. Bygningen huser totalt åtte leie - takere hvorav Sønnico Installasjon og Lakk spesialisten (Mekonomen) er de største. Jonstadveien 8 Jonstadveien 8 er en ubebygd tomt med utbyggingspotensiale Lurudveien 5 Breivikveien 535 på Kambo i Moss Lurudveien 5 er et eldre kombinasjonsbygg fra ca 1960 på ca kvm beliggende på Skedsmo utenfor Oslo. Frydenbø Power AS leier hele bygget på en lang siktig barehouse leiekontrakt. Eiendomskjøp 31. mai / 12.juli 2007: Sverige I - porteføljen Sverige I - porteføljen består av industri, lager og kontoreiendommer, hvorav indu stri utgjør den vesentligste del av porte føljen. Porteføljen består av til sammen seks eiendommer i Västerås, Malmø og Lidköping med et samlet areal på cirka kvm. Porteføljen leies for tiden ut til 18 leietakere. NLI Eiendomsinvest AS har nylig inngått avtale med Newsec Asset Management AB om forvaltning av selskapets eiendomsportefølje i Sverige. NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal

12 Broby 25:1 og Broby 47:1, Vetlanda Finnslätten 5, Västerås Västerås har ca innbyggere. Byen har et sterkt næringsliv i sterke bransjer industriell informasjonsteknologi, proses styring og automatikk, logistikk, transport, handel, media, samt grafisk industri og reklame. Internasjonalt sees Västerås på som ett verdensledende sentrum for industriell informasjonsteknologi og automatikk. Finnslätten 5 ligger i Finnslätten som er det største industriområdet i Västerås. Her er også store deler av ABB s svenske virksomhet lokalisert. Finnslätten har en meget gunstig beliggenhet for logistikkbygg med flere europaveier i umiddelbar nærhet samt jernbanelinje helt inn i bygget som har en takhøyde på opptil 29 meter. Bygningsmassen er på ca kvm fordelt på industri og lager. Bygningens eierkostnader er estimert til 28 %. Det arbeides for tiden med å redusere disse ved å montere elektriske målere for å fordele energibruken i bygget mer korrekt mellom leietakere og eier. Største leietakere i Finnslätten 5 er ABB, Bombardier og Alstom Power. ABB sysselsetter i Sverige ca personer fordelt på ca 35 lokaliseringer. Selskapet er en ledende leverandør av produkter og systemer for kraftoverføring, samt prosess- og industriautomatikk. En stor del av virksomheten er lokalisert i Västerås, hvor ABB sysselsetter ca årsverk Bombardiers fabrikk i Finnslätten 5 produserer strømstyringssystem for tog og sporvogner. Fabrikken er en videreføring av ABB s togproduksjon og har ca. 120 års tradisjon innen utvikling og tilvirkning av tog og trafikkløsninger for sporgående trafikk. Pr i dag inngår fabrikken i Bombardier konsernet som har hovedsete i Montereal i Canada. Fabrikken i Västerås sysselsetter ca årsverk. Alstom Power arbeider med handel og leveranse av et brett utvalg av produkter, herunder gassturbiner, vannkraftsystemer, generatorer, samt tog og andre produkter innen transport. Alstom Power konsernet sysselsetter ca 800 årsverk. Järnet 1, Stålet 2, Värmet 3 og 7, Malmø Malmø er Sveriges tredje største by med omlag innbyggere. Malmø som region er i vekst, først og fremst som følge av åpningen av Öresundbroen i 2000 som forbinder Malmø med den danske hovedstaden København. Samtlige fire eiendommer i Malmø er lokalisert ved Östra havnen som er en meget ettertraktet godstrafikkhavn. Eiendommene i Malmø har lange leiekontrakter på relativt lave leienivåer. Järnet 1 er et kaldt-lager på ca kvm som er utleid på kortsiktig basis. Stålet 2 består av både kontor og lager på totalt ca kvm. BE-Group leier hele kontorarealet. Kontorarealet ble re habilitert i 2006 og fremstår som tidsriktig og moderne. Lagerdelen er et eldre kaldt lager på ca kvm. Arealet er under utvikling med forventet ferdigstillelse i mai Kungsleden Fastighets AB, som NLI Eiendomsinvest AS kjøpte eiendommen av, har avgitt leiegaranti på SEK 400 pr kvm/år inntil dette arealet er utleid, maksimert til ut år Värmet 3 og Värmet 7 består av transport mottak (kontor) samt 2 lager og industriarealer på til sammen ca kvm. Den største industrihallen er på ca kvm med store traverskraner og jern banespor direkte inn i hallen. Eiendommene leies i sin helhet ut til BE-Group på barehouse betingelser. 12 NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

13 BE-Group AB er et av Europas ledende handels- og serviceselskaper innen stål og andre metaller. BE Group tilbyr ulike typer tjenester ved bruk av stål, rustfritt stål og aluminium. Konsernet har ca kunder hovedsakelig innen byggeog verkstedsindustrien. I 2006 omsatte BE-Group konsernet for SEK 6,7 mrd. Selskapet har til sammen ca 950 ansatte i Nord-Europa, hovedsakelig i Norden og øst-europeiske stater. Hovedkontoret ligger i Malmø. BE-Group AB har vært notert på Stockholmsbørsen siden Städet 12, Lidköping Lidköping ligger ved Vänerns sørlige del i Västra Götalands fylke. Det bor ca innbyggere i Lidköping kommune. Nærheten til Vänern betyr mye for atmosfæren i byen. Raufoss Næringspark på Raufoss Städet 12 ble kjøpt av KMT Lidköping AB som eies av det børsnoterte selskapet KMT Group. Kjøpet er en sale-lease-back tran saksjon som innebærer at KMT Lidköping fortsetter å leie ca kvm industri- og kontorarealer av eiendommens vel kvm på barehouse be tingelser. I tillegg forvalter KMT Lidköping AB de øvrige lokalene i eiendommen. Lidköping kommune leier ca kvm til undervisning (høyskole) og kontor. Lokalene ble konvertert til moderne undervisnings- og kontorarealer så sent som i Eiendommen har en meget sentral beliggen het i havneområdet i Lidköping. Den sentrumsnære beliggenheten egner seg godt for eventuell alternativ utnyttelse i fremtiden. KMT Lidköping AB produserer avanserte presisjonsmaskiner for produksjonsindustrien. Selskapet ble etablert i 1875, og har 165 årsverk i Lidköping. Eiendomskjøp 1. desember 2007: Raufoss Næringspark Raufoss Næringspark er en av Norges største industriparker, beliggende i Vestre Toten og Gjøvik Kommuner, ca 120 km nord for Oslo. Industriparken kan se tilbake på mer enn 100 års industrihistorie, og i dag syder det av aktivitet med nærmere 40 ulike bedrifter og ca ansatte. Bedriftene produserer høyteknologiske produkter innen mange bransjer til verdens mest krevende kunder verden over. Virksomheten på stedet startet opp på slutten av 1800-tallet, og siden har det vært en rivende utvikling preget av kontinuerlig innovasjon og nytenkning. Gjennom årene har det blitt utviklet nye og banebrytende produkter og teknologi både til sivile og militære markeder. De siste årene har verden endret seg i stadig større hastighet, og dette har også påvirket industrimiljøet i parken. Fra å være én stor bedrift, Raufoss ASA, har kompetansemiljøet nå blitt fisjonert til nærmere 40 ulik bedrifter. Industriparken er i dag spesielt kjent for sitt fokus på foredling av lettvektsmaterialer aluminium og kompositt. Raufoss Næringspark består i dag av totalt av ca 300 bygg på til sammen ca kvm. Tomtearelet er på totalt ca dekar, noe som gjør at industri parken har et betydelig utviklings potensial. Største leietakere er Nammo og Hydro som til sammen leier vel 50 % av parken. Forvaltningen utføres av Raufoss Eiendoms forvaltning AS, i samarbeid med flere tjeneste- og servicetilbydere. I tillegg til NLI Eiendomsinvest AS eierandel på 25 %, eies Raufoss Næringspark ANS fra og med 1. desember 2007 av Storebrand Otimer med 50 %, Storebrand Liv med 15 % og Raufoss Næringspark III AS med de resterende 10 %. NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal

14 Eiendomskjøp 19. november 2007 / 11. desember 2007 : Sverige II - porteføljen Sverige II - porteføljen består hovedsakelig av industri-, logistikk- og lagerarealer, fordelt på tre eiendommer lokalisert i Skara, Tibro og Vetlanda i Sør-Sverige. NLI Eiendomsinvest AS har nylig inngått avtale med Newsec Asset Management AB om forvaltning av selskapets eiendomsportefølje i Sverige. Finnslätten 5 i Västerås Pagen 4, Skara Skara er en by med ca innbyggere som ligger mellom Sveriges to største innsjøer; Vänern og Lake Vättern. Eiendommen Pagen 4 ligger i industriområdet Glasbacken, omlag 1 km sørøst for Skara sentrum nær hovedveien(e20) mellom Stockholm og Gøteborg. Pagen 4 er en industrieiendom på ca kvm som i sin helhet leies ut til selskapet IAC AB på en barehouse leieavtale frem til Hammaren 1 er en logistikk/kontoreiendom på ca kvm som i sin helhet leies ut til LBC Sweden AB på en barehouse kontrakt frem til år LBC Sweden AB er et selskap med virksomhet innen transport og logistikkvirksomhet av møbler. Selskapet omsatte for SEK 10,7 mrd i LBC Sweden AB s største kunder er MIO, Europamøbler og Svenska Hem. kostnader er estimert til 24 %. For å ivareta kontinuitet i driftingen av eiendomsmassen, er det inngått avtale med tidligere eier og eiendomsforvalter, Rüdenstamn Fastigheter AB. Eiendommen består av industriarealer som hovedsakelig leies ut til Trivselshus AB og Pegewell Smurfit AB og lagerarealer som leies ut til Rusta AB. Gjennomsnittlig leielengde i eiendommen er ca 8 år, med Trivselshus AB s på lengste kontrakt (utløper i 2021). Leietakerne sysselsetter samlet ca 160 årsverk på eiendommen. IAC AB produserer innredninger til bilindustrien. Selskapets er en stor leverandør til bilprodusenten Volvo. Produksjonen er i stor grad automatisert. Selskapets virksomhet på Skara sysselsetter ca. 400 årsverk. Hammaren 1, Tibro Tibro er en liten by med ca innbyggere som ligger i Västergötland, midt mellom Stockholm, Göteborg og Malmø. Regionen har mange selskaper med virksomhet innen møbelindustrien, noe som gjør at Tibro omtales som Sveriges og Nordens møbelsentrum. Broby 25:1 og Broby 47:1, Vetlanda Vetlanda er en kommune som logistikkmessig ligger sentralt til i Småland, ca 30 mil fra både Stockholm, Göteborg og Malmø. Nærmeste sentrale områder med flyplasser er Jönköping og Vaxsjö som ligger ca 8 mil unna. Landbruk, handel og håndtverk har historisk sett vært dominerende virksomheter i Vetlanda. I dag har imidlertid produksjons industri og treindustri (blant annet møbler og prefabrikerte ferdighus) overtatt som dominerende bransjer. Broby 25:1 og Broby 47:1 sin bygningsmasse på totalt ca kvm, består av til sammen 8 bygninger som er oppført i perioden Bygningens eier- Rusta AB er et privateid selskap med ca 600 ansatte som ble etablert i Rusta AB selger praktiske og trendriktige produkter for hjem og fritid. Kjeden er lokalisert i store deler av Sverige. Rusta AB leier et varmt-lager på kvm. Pegewell Smurfit AB produser spesialemballasje produkter, og er en ledende aktør innen denne nisjen i Sverige med en omsetning på SEK 40 mill. Pegewell Smurfit AB leier produksjonsarealer på til sammen ca kvm. Trivselhus AB inngår i Ittur-konsernet som eies privat av familien Johan Hansen en av Sveriges 30 største privateide selskapskonsern som omsetter for ca SEK 10 mrd pr år. Trivselhus AB er en ledende ferdighus produsent i Sverige. I Vetlanda leier Trivselshus AB ca kvm. 14 NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

15 NLI Eiendomsinvest AS Porteføljeoversikt Portefølje / Adresser Forus -porteføljen Land Ervervsdato Koppholen 18, Forus, Stavanger Norge Koppholen ANS 100 % Travbaneveien 1, Forus, Stavanger Norge Vinkelhuset V AS 100 % Fabrikkveien 2, Forus, Stavanger Norge Fabrikkveien 2 AS 100 % Fabrikkveien 11, Forus, Stavanger Norge Fabrikkveien 11 AS 100 % Petroleumsveien 8, Forus, Stavanger Norge Vinkelhuset IV AS 100 % Luramyrveien 51 53, Forus, Sandnes Norge Luramyrveien 51 og 53 AS 100 % Treskeveien 5 7, Madla, Hafrsfjord Norge Revheim Eiendom AS 100 % Leiegaranti SUM 100 % ,5 år 6,50 % 6,63 % Borg logistikkbygg Hjalmar Bjørges vei 105, Kiær, Fredrikstad Norge Kiær Invest Eiendom II AS 100 % Kortbølgen 4, Øra, Gamle Fredrikstad Norge Øra Invest Eiendom AS 100 % SUM 100 % ,3 år 6,27 % 6,48 % Promens-porteføljen Havnegata 12, Stjørdal Norge Industriplast Eiendom I ANS 100 % Stadionveien 15, Kristiansand S Norge Industriplast Eiendom I ANS 100 % Breivikveien 535, Kambo, Moss Norge Industriplast Eiendom II ANS 100 % Industrivej 3, Bjæverskov Danmark Industriplast Ejendom ApS 100 % SUM 100 % ,2 år 6,47 % 6,57 % Tangen Allé Tangen Allé 39, Hisøya, Arendal Norge Tangen Allé KS 100 % SUM 100 % ,4 år 7,43 % 7,80 % Halden- porteføljen Storgata 5, Halden Norge Royal Eiendom AS 75 % Storgata 20, Halden Norge Royal Eiendom AS 75 % Knivsøveien 50, Berg i Østfold Norge Knivsøyveien 50 AS 75 % Isebakkeveien 49, Berg i Østfold Norge Royal Eiendom AS 75 % Isebakkeveien 75, Berg i Østfold Norge Royal Eiendom AS 75 % Svinesundveien 78, Berg i Østfold Norge Svinesundveien 80 AS 75 % Svinesundveien 336, Berg i Østfold Norge Royal Eiendom AS 75 % SUM 75 % ,4 år 6,93 % 7,31 % Bergen-porteføljen Minde Allé 35, Bergen Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Kanalveien 117, Bergen Norge Frydenborg Eiendom II AS 70 % Kanalveien 119, Bergen Norge Frydenborg Eiendom II AS 70 % Conrad Mohrs vei 7 9, Bergen Norge Frydenborg Eiendom II AS 70 % Conrad Mohrs vei 11, Bergen Norge Frydenborg Eiendom II AS 70 % Åsamyrene 76, Ulset Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Åsamyrene 82, Ulset Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Jonstadveien 6, Fyllingsdalen Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Jonstadveien 8, Fyllingsdalen Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % 0 Lurudveien 5, Skedsmokorset Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Leiegaranti SUM 70 % ,6 år 6,44 % 6,78 % Sverige I - porteføljen Finnslätten 5, Västerås Sverige NLI Fastigheter Västerås AB 100 % Järnet 1, Stålet 2, Värmet 3 og 7, Malmø Sverige NLI Fastigheter Malmö AB 100 % Städet 12, Lidköping Sverige NLI Fastigheter Lidköping AB 100 % SUM (SEK omregnet til NOK til kurs 0,84) 100 % ,9 år 6,99 % 7,08 % Raufoss Næringspark Raufoss Næringspark, Raufoss Norge Raufoss Næringspark ANS 25 % SUM 25 % ,8 år 7,13 % 7,41 % Sverige II - porteføljen Pagen 4, Skara Sverige NLI Fastigheter Skara Tibro AB 100 % Hammaren 1 / Fågelviksleden 4, Tibro Sverige NLI Fastigheter Skara Tibro AB 100 % Broby 25:1 og 47:1, Vetlanda Sverige NLI Fastigheter Vetlanda AB 100 % SUM (SEK omregnet til NOK til kurs 0,84) 100 % ,7 år 6,92 % 7,18 % Sum totaler ,9 år 6,80 % 7,03 % Sum totaler (vektet for NLI Eiendomsinvest AS eierandeler) ,6 år 6,72 % 6,93 % Eierandel Areal Antall leieforhold Brutto leie 2007 (NOK) Selskapsnavn Eiendomsverdi (NOK) Vektet leielengde per Vektet yield, eiendom Vektet yield, selskap* * Kun justert for skatteulempe ved kjøp av selskap.

16 Innoventure Design Center Forretningsfører: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Avd. Management v/christian Stray Tordenskioldsgate 8 10 Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Tilrettelegger: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Aksjonærinformasjon: NLI Eiendomsinvest AS vil legge ut viktig aksjonærinformasjon på tilretteleggers nettsted:

Halvårsrapport 1. halvår 2008. NLI Eiendomsinvest AS

Halvårsrapport 1. halvår 2008. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008 NLI Eiendomsinvest AS Selskapet NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS har i første halvår 2008 utviklet seg i tråd med forventningene. Lange leieavtaler med solide leietakere,

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009 NLI Eiendomsinvest AS Narvik Trondheim SVERIGE Bergen-porteføljen Bergen NORGE Raufoss Næringspark Promens-porteføljen Forus-porteføljen Fredrikstad Stavanger Sandnes Arendal

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2011

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2011 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2011 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2011 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Baltic Sea Properties AS

Baltic Sea Properties AS Baltic Sea Properties AS Presentasjon nøkkeltall Q3 2017 22. november 2017 www.balticsea.no Selskapet er 22.november 2017 opptatt til handel på Merkur Market Baltic Sea Properties styre og ledelse mener

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2013

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2013 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING INNHOLD 3 INNHOLD Fabritius Gruppen 7 Organisasjon/drift 9 Utviklingsområder 10 Utviklingsprosjekter 12 Våre eiendommer 24 Referanseprosjekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Aksjonærrapport. Ryger Eiendomsinvest AS. 1

Aksjonærrapport. Ryger Eiendomsinvest AS.  1 Aksjonærrapport 2016 Ryger Eiendomsinvest AS www.rygereiendom.no 1 1. Hovedpunkter i 2016 Driftsmessige forhold: Hittil i år har det ikke vært utført større vedlikeholds- eller oppgraderingsarbeider. Leieforhold:

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Aksjonærrapport. Ryger Eiendomsinvest AS. 1

Aksjonærrapport. Ryger Eiendomsinvest AS.  1 Aksjonærrapport 2015 Ryger Eiendomsinvest AS www.rygereiendom.no 1 1. Hovedpunkter 2015 Driftsmessige forhold: * Sørhauggata 150, Haugesund. Oppgradering av fasaden og nytt inngangsparti er utført. Det

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no VEK-beregning pr. 30.06.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr.

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2015 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Møte 21-10-15 EIERMØTE

Møte 21-10-15 EIERMØTE Møte 21-10-15 EIERMØTE Agenda: 1. Vår filosofi 2. Nøkkeltall 3. Regnskap 30.09 4. Ny selskapsstruktur 5. Aksjer- omsetning- kursutvikling 6. Utleiesituasjonen 7. Investeringer 2015 8. PROSJEKTER under

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kjøpesentrene i Steen & Strøm har i 3. kvartal hatt en økning i butikkomsetningen med 6,3 %. Driftsinntektene i Steen & Strøm utgjorde i samme periode NOK 407,4 mill. Dette

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer