Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning"

Transkript

1 Utbredelsen av tilnærmede metoder for beregning av avkastning er stor. Problemet med disse tilnærmede metodene er at de har iboende svakheter ved avgang og tilgang av kapital i portefølgjen. Innledning Avkastning er et vanlig mål for å beskrive en porteføljes verdiutvikling. Forvalterens suksess eller fiasko er knyttet til den oppnådde avkastningen. Graden av suksess og fiasko avgjøres ofte ved å sammenligne avkastningen mot benchmark og konkurrenters oppnådde resultater. Suksess eller fiasko vil være avgjørende for om forvaltningsoppdraget opphører, fortsetter eller utvides. Den beregnede avkastning benyttes også i etterfølgende analyser omkring risiko, bidragsanalyser (dekomponering), fakturering av forvaltningshonorar m.m. Akademia har forsøkt å utarbeide modeller og måltall for å skille den dyktige forvalteren fra den heldige. I slike analyser inngår avkastningen som en av flere parametere. Konklusjoner fra slike analyser er betinget av at avkastningen er beregnet med høy grad av presisjon. Endret plasseringsadferd kombinert med forbedrede IT-løsninger gjør at mange bedrifter i dag mottar, beregner og analyserer avkastningsdata i egen virksomhet. Praksis viser at utbredelsen av tilnærmede metoder for beregning av avkastning er stor. Problemet med disse tilnærmede metodene er at de har iboende svakheter ved avgang og tilgang av kapital i porteføljen. Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning Meget er skrevet om de ulike metoder for å evaluere den historiske avkastningen. Lite er skrevet om kvaliteten av den beregnede avkastningen. Denne artikkelen gir en grundig innføring i når de tilnærmede metodene for avkastningsmåling har svakheter. Svakheten ved en tilnærmet beregning blir analysert i dimensjonene porteføljevolatilitet, tid og porteføljestørrelse. Konklusjonen er at de tilnærmede metodene ofte har liten forventet feilmargin sammenlignet med den virkelige avkastningen. Variasjonen (standardavviket) til feilmarginen er imidlertid betydelig. Dermed blir utfallsrommet for feilmarginen stor, noe som forringer kvaliteten på den beregnede avkastningen betydelig. Avkastningsmåling I avkastningsmåling er det vanlig å skille mellom pengevektet og tidsvektet avkastningsberegning. Allerede sent på 960-tallet anbefalte Bank Administration Institute å anvende tidsvektet avkastning ved resultatmåling av porteføljeforvaltere. Dette er også kravet i Global Investement Performance Standards (GIPS ) som bl.a. er anbefalt av Norske Finansanalytikeres Forening. I en tidsvektet avkastningsberegning vil JØRN GUNNAR KLEVEN Jørn Gunnar Kleven (34) er Autorisert Finansanalytiker (AFA), CEFA, MBM (handelsøkonom) og har avlagt forsikringseksamen. Han er tidligere ansvarlig for bl.a. investeringsrapportering i KLP Forsikring og Storebrand Kapitalforvaltning ASA. Han er i dag controller i Oppland Energi AS og leder av Norske Finansanalytikeres Forenings komité for avkastningsmåling (GIPS-komité). Han er og deputy i European Investment Performance Committee (EIPC). 99

2 resultater oppnådd med en stor portefølje tillegges samme vekt som resultater oppnådd med en liten portefølje. Dette til forskjell fra en pengevektet beregning hvor resultater oppnådd med en stor portefølje tillegges mest vekt. Den tidsvektede beregningen separerer vekk effekter fra eierens beslutninger om å endre porteføljens verdi og de etterfølgende resultateffekter fra slike verdiendringer. I fravær av kontantstrømmer vil pengevektet og tidsvektet avkastning være identisk. I slike tilfeller kan avkastningen alltid beregnes som sluttverdi dividert på startverdi fratrukket ( er den investerte krona). For å beregne en korrekt tidsvektet avkastning er man avhengig av å kjenne porteføljens verdi rett før porteføljen har avgang eller tilgang av kapital. I det etterfølgende benevnes slike tilganger og avganger for kontantstrømmer. Å fremskaffe verdien av porteføljen på kort varsel kan i mange tilfeller være kostbar og tidkrevende. Av praktiske årsaker velger mange kapitalforvaltere å beregne verdien av porteføljen kun ved månedsslutt. I fravær av kontantstrømmer er dette tilstrekkelig. Ved kontantstrømmer på andre tidspunkter enn månedsslutt, forutsetter de forenklede metodene at startporteføljen og de etterfølgende kontantstrømmene har en konstant avkastning gjennom perioden. Det vil i mange tilfeller være en feil forutsetning. En global undersøkelse fra 00 viser at så mange som 57 % av alle kapitalforvaltere anvender tilnærmede metoder i sine avkastningsmålinger. Valget av en tilnærmet metode er som regel praktisk begrunnet. Norges største kapitalforvalter, Norges Bank Kapitalforvaltning, beskriver sitt metodevalg i årsberetning for 00: «Norges Bank har foreløpig kvalitetssikrede markedsverdier kun ved månedsslutt, og beregner derfor ikke tidsvektet avkastning internt i måneden. I stedet benyttes en pengevektet metode (modifisert Dietz metode)». I det etterfølgende blir det gitt en beskrivelse av utfallsrommet for feilleddet ved å benytte en pengevektet metode som substitutt for en tidsvektet avkastningsberegning.. Tidsvektet avkastning eksakt metode Under vises formelen for tidsvektet avkastning. Produktet R t er avhengig av de ulike periodeavkastningene (ri). For sluttproduktet R t utgjør 5 % i periode like meget som 5 % i periode n. Produktet Rt er således uavhengig av om porteføljeavkastningen på 5 % oppstår i en portefølje med verdi på 00 Mkr i periode eller i en portefølje på 0 Mkr i periode n. R [ + r ) ( + r )...( + r ) ] 00 t = ( n R t = tidsvektet avkastning for hele historikken t r i = avkastning i delperiode i Dersom vi kjenner porteføljens verdi (MV i ) rett før hver kontantstrøm (K i ) kan () omskrives som: MV MV 0 MV MV K R + t = +... MV0 MV + K MVn MVn + K + MVn + Kn n 00 Innenfor hver parentes står delperiodens resultat over brøkstreken. Under brøkstreken står delperiodens startverdi. Avkastningen beregnes som resultat dividert med startverdi. Vi vil i det etterfølgende beregne avkastningen for en portefølje som kun består av aksjer i Norsk Hydro. Forvalteren for denne porteføljen har kun anledning til å investere i nevnte aksje. Hans prestasjon vil også bli målt mot aksjens kursutvikling. 00 praktisk økonomi & finans 4/ 003

3 Tabell Periode Dag 0 5 Dag 6 30 Verdi IB (MVn ) Kontantstrøm (Kn ) (= 5aksjer) Verdi etter kontantstrøm Verdi UB (MVn) # aksjer IB 0 0 # aksjer UB 0 5 Kurs IB 00 0 Kurs UB 0 90 Avkastning 0 % 5 % Med utgangspunkt i formel () og data fra tabell kan den tidsvektede avkastningen beregnes som R t = = 0% R t = [( + 0,) ( 0,5) ] 00 = 0% Aksjen Norsk Hydro har i perioden svekket seg med 0 % (fra 00 kr til 90 kr). Vår portefølje av Norsk Hydro-aksjer har ikke uventet også falt 0 % i verdi. Vi har således eliminert effekten av at porteføljen ble tilført kapital ved dag nr. 6. Resultatet i kroner for porteføljen er 50 (UB IB kontantstrøm).. Pengevektet metode tilnærmet metode Om porteføljeverdien før hver kontantstrøm er ukjent må en tilnærmet beregning av periodeavkastningen ri utføres. Den mest benyttede metoden til dette formålet er modifisert Dietz. Den er svært anvendelig i praksis ved at databehovet begrenser seg til informasjon om de kontantstrømmer som har inntruffet i delperioden. I tillegg må porteføljen verdsettes med jevne mellomrom. Mellom verdsettelsestidspunktene forutsetter metoden at avkastningen er lineær. Forutsetningen om linearitet er også metodens svakhet. Mod. Dietz W d D = W MVE = Sluttverdi av porteføljen MVB = Startverdi av porteføljen Dj = Brøk som skalerer kontantstrømmen j etter # dager. W = Antall dager i løpet av delperioden d = Dag nr. for kontantstrøm i delperioden Kj = Kontantstrøm j delperioden t t = Delperiode t rt = Avkastning for delperiode t n = Antall kontantstrømmer Den tilnærmede avkastningsberegningen blir med utgangspunkt i formel (3) og data fra tabell r t = r = = ( ) t MV MV E MV B = 6,67% Til forskjell fra i formel har man i formel 3 et vektet kapitalgrunnlag under brøkstreken. Over brøkstreken står i begge tilfeller delperiodens resultat. Porteføljens avkastning er 6,67 %, mens porteføljens eneste aktiva har svekket seg med 0 %. + n j= B j n j= K D K, ved forutsetning om at kontantstrøm, investeres i slutten av dag nr. d W d +, ved forutsetning om at kontantstrøm D = W, investeres i starten av dag nr. d j j 0

4 Tabell Beløp Andel av Avkastning Resultat periode (D) i periode % 6,67 % 66, ,33 % (5 dg/ 30 dg) 6,67 % 83,33 Sum 6,67 % 50,00 3 Analyse av feilleddet i en tilnærmet metode Den tilnærmede avkastningsberegningen produserer et feilledd på 6,67 % = 6,67 % ( 0 %). Avviket i forhold til den eksakte avkastningen på 0 % er således betydelig. I det etterfølgende anvendes feilledd og feilmargin synonymt. Feilleddet, F, kan i vårt tilfelle beregnes som; Tidsvektet metode () = Tilnærmet metode (3) + Feilledd Feilledd = Tilnærmet metode (3) Tidsvektet metode () Pengevektet Tidsvektet MV MV0 K MV MV F = MV0 + K D MV0 MV + K r +r +r Den årvåkne leser vil av formel (4) se at det første leddet ikke inneholder interimsverdien MV. Det er bruken av DK i stedet for MV som skaper feilleddet. Ved bruk av formel (4) og data fra tabell kan feilleddet mellom 6,67 % og 0 % etterregnes som ,67% = ( ) Om vi bearbeider noen av leddene i formel (4) videre kan vi lage en generell formel for feilleddet. Avkastningen før kontantstrømmen K benevnes heretter r. Avkastningen etter kontantstrømmen benevnes r. Om vi videre lager oss et forholdstall på kontantstrømmens størrelse i forhold til porteføljens startverdi lik K K = kan vi substituere og løse formel (4) V 0 mht. feilleddet F: K F = + + D K ( r D ( r + r r r )) Vi ser av formel (5) at feilleddet øker med kontantstrømmen K s størrelse. Videre vil tidspunktet for kontantstrømmen, D, påvirke feilmarginen. Til sist vil volatilitet i avkastningen påvirke feilmarginen gjennom det siste leddet i formel (5), (r D(r+r+rr). Med utgangspunkt i formel (5) og data fra tabell kan feilleddet (forskjellen mellom 0 % og 6,67 %) etterregnes som (ex.post) 0,6 F = ( 0,5 0,83 + 0,83 0,6 (0, + 0,5 + 0, 0,5) ) = 6,67% Dr. Peter Vann har i en artikkel 3 utledet en formel for forventet feilledd 4 og standardavvik 5 for feilleddet. Beregningen gjøres ex.ante. Vi vil i det etterfølgende vise hvilke 0 praktisk økonomi & finans 4/ 003

5 variasjoner i feilleddet vi må påregne innen en måned når vi anvender en tilnærmet metode på bekostning av en eksakt tidsvektet metode. I det etterfølgende er analyseperioden en måned. Analyseperiodens lengde gjør at alle tall er små. Dersom en forvalter forventer å gjøre det % bedre enn sin benchmark pr. år tilsvarer det en månedlig meravkastning på 7 bp. I figur og studeres en aksjeportefølje med årlig forventet avkastning på 5 % p.a. Volatiliteten til porteføljen er forutsatt å være 0 % p.a. Tidsperioden er en måned. Ex.ante er forventet feilmargin ved en tilnærmet avkastningsberegning liten. Det som er bekymringsfullt er at variasjonen til feilleddet er betydelig. Dermed blir også utfallsrommet til feilmarginen stor (forventning + / standardavvik). 4 Analyse av feilleddet i en tilnærmet avkastningsberegning I figurene benyttes forkortelsen STDAV for standardavviket til feilleddet. Når feilleddet i figuren er oppgitt til f. eks. 0,50 % så betyr det at avkastningen feilmåles med 50 bp i forhold til den virkelige avkastningen. I figur vises standardavviket til feilleddet som en funksjon av kontantstrømmens størrelse. Som vi ser må det påregnes store feilledd når kontantstrømmene øker i forhold til porteføljens startverdi. Kontantstrømmen er forutsatt å inntre midt i måneden. Allerede ved kontantstrømmer som utgjør 0 % av porteføljens verdi, vil utfallsrommet for feilleddet pr. måned i 67 % av tilfellene ligge innenfor et helt års forvaltningshonorar (0,5 %) for en stor aksjeportefølje. I avkastningsmåling vil alltid store kontantstrømmer medføre mulighet for feilmåling. Dette skyldes at startkapitalen og kontantstrømmen nesten aldri har samme avkastning. Ved store kontantstrømmer blir konsekvensen av forutsetningen om samme avkastning for startkapital og etterfølgende kontantstrøm størst. I figur vises standardavviket til feilmarginen som en funksjon av tidspunktet for kontantstrømmen. I figuren har vi forutsatt at kontantstrømmen utgjør 0 % av porteføljens startverdi. Om kontantstrømmen skjer midt i måneden er sannsynligheten for feilmåling størst. Figur Figur STDAV (feilledd) - % poeng Utfallsrom i feilledd pr. mnd,5 %,0 %,5 %,0 % 0,5 % STDAV (feilmargin) - % poeng 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0, % 0, % 0,0 % Utfallsrom for feilledd mnd pr Dag i måned 0,0 % 0 % 0 % 40 % 60 % Str. kontantstrøm +/-(K) 80 % 00 % 03

6 Årlig portefølje volatilitet 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % 30 bp 0 bp 0 bp Som vi husker fra formelen for modifisert Dietz (3) så forutsettes det at all kapital innen måneden har samme avkastning. Dette gjøres ved å skalere kontantstrømmen med tiden den har vært investert, se tabell. Om kontantstrømmen inntreffer tidlig i måneden, så vil ikke forutsetningen om samme avkastning for startkapitalen og kontantstrøm nødvendigvis være feil. Derfor er utfallsrommet til feilmarginen moderat i starten. Videre ser vi av formel (3) at kontantstrømmen K skal vektes med tiden D. Når kontantstrømmen skjer i slutten av måneden vil den tillegges liten vekt. Derfor blir også konsekvensen av feil forutsetning skalert ned. Ved en kontantstrøm (K) på 0 % midt i måneden vil utfallsrommet for feilmarginen være innenfor +/ 0,5 % i 67 % (ett standardavvik) av tilfellene. Utfallsrommet tilsvarer det årlige forvaltningshonoraret på en stor aksjeportefølje. Figur 3 Isolinjer - Stdav( feilledd) med årlig volatilitet på 0 % i 67 % av tilfellene vil ha et feilledd på /+ 0 bp ved en kontantstrøm på 5 %. Det understrekes at dette er feilledd for en måned og en kontantstrøm, og at beregningen er gjort ex.ante. For forvalteren bør det være bekymringsfullt at volatile perioder kombinert store kontantstrømmer alltid forringer kvaliteten på den rapporterte avkastningen. Det er nettopp i volatile markeder at investoren pålegger forvalteren å reallokere midler mellom de ulike forvalterporteføljer. For rentebærende portefølje vil den årlige volatiliteten være betydelig mindre enn for en aksjeportefølje. Det tilsier at forutsetningen om samme avkastning for porteføljens startverdi og påfølgende kontantstrøm blir mindre feil enn for en aksjeportefølje. Til gjengjeld vil mulighetene for å gjøre det betydelig bedre enn benchmark i prosentpoeng være mindre. Det tilsier høy presisjon i selve målingen. I tillegg er ofte innslaget av kontantstrømmer i slike porteføljer større enn i aksjeporteføljer. Det er derfor grunn til å være varsom også i slike porteføljer, til tross for at den underliggende volatiliteten er mindre. En feilmåling på 0 bp i en pengemarkedsportefølje må karakteriseres som betydelig i forhold til den meravkastningen som er mulig å oppnå for en slik portefølje. Av figur 3 kan vi avlese at ved porteføljevolatilitet på 4 % vil feilleddet være +/ 0 bp ved kontantstrømmer over 0 %. Figur 4 0 % 5 % 0 % 5 % 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % +/-Kontantstrøm / Startverdi I figur 3 er kombinasjoner av kontantstrøm og porteføljevolatilitet vist 6). Det er beregnet isolinjer for variasjon i feilleddet på hhv. 0 bp, 0 bp og 30 bp. Kontantstrømmer inntreffer midt i måneden. Av figuren kan vi avlese at en portefølje Stdav feilledd- % poeng 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0, % 0, % 0,0 % Utfallsrom for feilledd, frekvens for verdsettelse 0 0, 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Tidspunkt 30 dg 7 dg 04 praktisk økonomi & finans 4/ 003

7 Når man ikke er i stand til å beregne porteføljens verdi før hver kontantstrøm kan presisjonsnivået økes betydelig ved å verdsette porteføljen hver uke. Som det fremgår av figur 4, er utfallsrommet for feilleddet halvert om man velger å verdsette porteføljen fire ganger pr. måned i motsetning til én. Figur 4 viser variasjon av feilleddet ved en kontantstrøm på 0 % ved hhv. ukentlig og månedlig verdsettelse. Tidspunkt lik 0,5 vil være dag 5 ved månedlig verdsettelse, og det noe teoretiske tidspunktet dag 3,5 ved ukentlig verdsettelse. Tabell 3 FOND (empiri) ANTAGELSE (figur ) Tidsperiode Jan. 99 Nov. 0 Ikke aktuelt Tilnærmet metode M. Dietz (d=5) M. Dietz (d=5) Eksakt metode Tidsvektet Tidsvektet Antall observasjoner 47 Ikke aktuelt Kontantstrøm (K) 0 % 0 % Største feilledd,4 %,04 % (95 % intervall) Minste feilledd,03 %,04 % (95 % intervall) Feilledd (STDAV) 58,4 bp 5 bp Målt volatilitet ex. post,4 % p.a 0 % p.a. 5 Empirisk test av feilrapportert avkastning Et verdipapirfond beregner sin avkastning med utgangspunkt i daglige verdier, justert for alle nytegninger og innløsninger (kontantstrømmer). En slik beregning kvalifiserer betegnelsen eksakt når verdifastsettelsen er korrekt. I tabell 3 er det foretatt en empirisk test av feilleddet som oppstår når en tilnærmet metode anvendes som substitutt for en eksakt beregning. Objektet som analyseres er en portefølje bestående av andeler i ett norsk aksjefond i perioden /999 til /00. Avkastningen for fondsporteføljen er beregnet både eksakt og tilnærmet. Feilleddet utgjør forskjellen mellom de to beregningene. Det er forutsatt at investoren (andelshaveren) kun avlegger regnskap hver måned, og at investorens fondsportefølje verdsettes den siste dagen i hver måned. Dette til forskjell fra porteføljeforvalteren som verdsetter verdipapirfondet (porteføljen) hver dag. Investoren og porteføljeforvalteren har således forskjellig utgangspunkt for sin månedlige avkastningsmåling. Det er videre forutsatt at ervervet av nye andeler skjer den 5. i hver måned, og at den månedlige spareavtalen utgjør 0 % av fondporteføljens startverdi. I tilknyting til figur hevdet jeg at kontantstrømmer på 0 % vil produsere et feilledd med standardavvik på 5 bp ved en porteføljevolatilitet på 0 % p.a. I tabell 3 fremgår det at standardavviket til feilleddet for vår fondsportefølje er beregnet til 58 bp. Største feilledd som ble målt var på,4%. Dette er marginalt utenfor konfidensintervallet (95 %) på +/-,04 prosentpoeng som ble skissert i tilknytning til figur. Det målte feilleddet (ex.post) stemmer således godt overens med det feilleddet som ble postulert ex.ante i figur for en norsk aksjeportefølje med volatilitet på 0 % p.a. Fondsporteføljen fikk økt sin annualiserte tracking error med prosentpoeng i forhold til tracking error målt ved en eksakt avkastningsberegning. Økningen skjer som en følge av økt variasjon i avkastningen over måleperioden. En økning i tracking error oppleves av de fleste forvaltere som negativt. 6 Avslutning Leseren har forhåpentligvis fått forståelse for at muligheten for feilrapportering av avkastning er stor i fravær av en eksakt tidsvektet beregning. Selv om feilleddet ikke systematisk øker avkastningen i noen retning, er det egnet 05

8 til å forringe all etterbruk av investeringsrapporteringen. For eksempel vil det utilsiktet øke forvalterens tracing error (TE). Forvaltere som etterlever Global Investement Performance Standards (GIPS ) er anbefalt å foreta verdsettelse av porteføljen ved alle kontantstrømmer som overstiger 0 % av porteføljens verdi. Praksis viser at selv de største forvalterne må anvende tilnærmede metoder når avkastningen skal beregnes. Både YK og innføring av Euro medførte at de fleste forvaltningsinstitusjoner anskaffet nye verdipapirsystemer. Til tross for dette, fortsetter mange å anvende kun månedlig verdsettelse når avkastning skal beregnes. Noe av årsaken må tilskrives forvalteres avhengighet av rapporter fra depotbanker for avstemming og verdsettelse av posisjoner. Slike rapporter blir ofte kun produsert én gang pr. måned. Som mottaker og bruker av historisk avkastningsinformasjon er det viktig å være kritisk til de forutsetninger og metoder kapitalforvalteren har anvendt ved beregning av avkastning. Dette er spesielt viktig siden reallokering av investerte midler normalt skjer i perioder med stor volatilitet. Som forklart er det kombinasjonen av store kontantstrømmer og volatile markeder som produserer feilleddene. Noter og henvisninger Bank Administration Institute (968), Measuring the Performance of Pension Funds, Bond Administration Institute, Park Ridge, Illinois Price WaterhoseCoopers: 00 Global Trends in Performance Measurement. 3 Dr. Peter Vann (999). An Analysis of a Source of Errors in Performance Measurement. 4 5 K Forventet feilledd = µ ( F) = + T K µ p N T ( T ) Variasjon feilledd = Var K ( F) T ( T ) N σ p T K + K = kontantstrøm dividert med startverdi av porteføljen (K )/MV T = andel av delperiode en kontantstrøm er investert, eks 0,5 N = # dager i delperioden, eksempel 30 for en måned µ p = forventet årlig avkastning eks.5% p. a eller ( + 5% p. a) pr. dag σ p = årlig var iasjon i avkastning, eks.(0% p. a) eller (0,0 ) / 365 pr. dag, forutsatt uavhengighet 6 I figuren er det forutsatt at feilleddet er det samme ved positive og negative kontantstrømmer. Det er en forenkling. Funksjonen er en andregradligning med to løsninger (en for positiv kontantstrøm og en for negativ kontantstrøm). En negativ kontantstrøm vil medføre større feilledd enn en postitiv kontantstrøm. Eksempel vil K = 0 % medføre et på feilledd på 0,7 % ved en årlig porteføljevolatilitet på 0 % p.a. og forventet avkastning på 0 % p.a. Ved K = 0 % er feilleddet 0,30 %, altså større. (/ 365) 06 praktisk økonomi & finans 4/ 003

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering. Finansdepartementet v/ Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2005 Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo 19.11.2002 Deres ref: 99/1294 FM JOE Høring: Forslag til forskrift etter lov 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond - forvaltningsselskapers informasjonsplikt

Detaljer

Investment Performance Attribution Dekomponeringsanalyse. avkastning i verdipapirporteføljer 1. INNLEDNING 2. ENPERIODISK ANALYSE JØRN GUNNAR KLEVEN

Investment Performance Attribution Dekomponeringsanalyse. avkastning i verdipapirporteføljer 1. INNLEDNING 2. ENPERIODISK ANALYSE JØRN GUNNAR KLEVEN Investment Performance Attribution Dekomponeringsanalyse av oppnådd avkastning i verdipapirporteføljer 1. INNLEDNING De siste års negative avkastning i aksjemarkedet har økt behovet for å forklare den

Detaljer

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning Kredittilsynet 12. februar 2009 ~ HØRINGSNOTAT ~ UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEREGNING AV KAPITALAVKASTNING I LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1. Innledning Beregning av kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Temaartikkel. Statens pensjonsfond Norge, avkastningsutviklingen 1998 2008

Temaartikkel. Statens pensjonsfond Norge, avkastningsutviklingen 1998 2008 Temaartikkel Statens pensjonsfond Norge, avkastningsutviklingen 1998 2008 Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Global Investment Performance Standards (GIPS)

Global Investment Performance Standards (GIPS) Norges Handelshøyskole Bergen, høsten 2002 Utredning i fordypningsområdet: Veileder: Finansiering og finansiell økonomi Professor Thore Johnsen Global Investment Performance Standards (GIPS) Annar Schiander

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

temaartikkel Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998 2010, Statens pensjonsfond Norge

temaartikkel Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998 2010, Statens pensjonsfond Norge temaartikkel Avkastningsutviklingen 1998-2010, Avkastningsutviklingen 1998 2010, Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998-2010, Avkastningsutviklingen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Vedtatt i kommunestyret Utarbeidet av: Økonomiavdelingen Gjelder fra: Vedtatt

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Resultater fra seks år med aktiv forvaltning

Resultater fra seks år med aktiv forvaltning 32 Resultater fra seks år med aktiv forvaltning Gode resultater i kapitalforvaltning kan skyldes dyktighet, tilfeldigheter eller flaks. Høy avkastning kan vel så mye være et uttrykk for at det er tatt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva 1 Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Revisjonsnr: 1 Utarbeidet av: Økonomisjefen Godkjent av: Rådmann Gjelder

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland Lars Haakon Søraas Rubina Ranas gate 3 0190 Oslo Email: lh@lh.no Tlf: +47 988 68 270 Blogg: larshaakon.blogspot.com Finanskomiteen Att: Hans Olav Syversen Stortinget 0026 Oslo Oslo, 28. april 2009 Innspill

Detaljer

Avtale om klassifisering, rapportering, beregning av avkastning og markedsføring av investeringsporteføljer som ikke er verdipapirfond

Avtale om klassifisering, rapportering, beregning av avkastning og markedsføring av investeringsporteføljer som ikke er verdipapirfond Avtale om klassifisering, rapportering, beregning av avkastning og markedsføring av investeringsporteføljer som ikke er verdipapirfond Vedtatt av 1 Finans Norge/Bransjestyre liv og pensjon Vedtagelsestidspunkt

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1998 til 31.12.2008 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2011 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Prises norske fond ansvarlig?

Prises norske fond ansvarlig? Prises norske fond ansvarlig? Nordmenn kan spare 500 millioner i året i kostnader og samtidig få bedre avkastning over tid Sammendrag KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Morningstar Fund Awards Norway 2011

Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Bakgrunn og metode Bakgrunn Belønne utmerket forvaltning Investors first gjennomsyrer metodikk og tildeling Ingen rett selv med gode

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.17 : 101,32 Effektiv rente* : 1,0 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,11

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien

Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien Analyse av DNB Norge, DNB Norge I, Avanse Norge I og Avanse Norge II for tidsrommet 31..2009 til 31..2014. Petter Bjerksund, professor NHH og Trond

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2017

Månedsrapport Holberg OMF September 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,83 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2012 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2013 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Møte med Færøernes Lagtings Finansudvalg, 6. september 2006 Svein Gjedrem 1 The Ranking of Oil Producers 2005 (mill b/d) Norges Bank Investment Management

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer