Markedskommentar til det norske aksjemarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskommentar til det norske aksjemarkedet"

Transkript

1 Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

2 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske verdipapirer, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskapsvekter. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av selskaper. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 576 mill. Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 3,00 % Omløpshastighet 0,6 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,50 % Risikoprofil Høy ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 7,19 5,36 Meravkastning i % 1,83 - Annualisert standardavvik i % 27,75 28,62 Relativ volatilitet i % 5,53 - Information Ratio 0,33 - Sharpe Ratio 0,12 - Diversifiseringsgrad i % 96,66 - Fondets ti største poster i % Yara International 8,98 Petroleum Geo-Service 5,54 Norsk Hydro 5,46 Subsea 7 5,45 Atea 4,58 Acergy 4,43 Seadrill 4,24 Royal Caribbean Cruises 4,23 Cermaq 4,00 Schibsted 3,95 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 22,98 17,65 siste 6 måneder 41,95 39,31 siste 12 måneder 26,98 22,27 siste 48 måneder 9,12-2, ,77 70, ,05-57, ,85 10, ,68 32,98 Siden oppstart ,44 298,31 Ann. avkastning siden oppstart 12,30 9,65 hittil i år 26,98 22,27 Avkastningsmessig kan året deles i tre. Begynnelsen viste en sterk oppgang en fortsettelse av oppgangen i Dette var den første oppgangsfasen da markedet begynte å se veien ut av finanskrisen. Utover på vårparten var nok markedet modent for en reaksjon på den sterke oppgangen. Dette skjedde samtidig med Macondoulykken, og vi merket dette ekstra godt i Norge. Makromessig, var man også ferdig med de enkle sammenligningstallene fra året før, slik at alle tall for årsvekst etablerte seg på lavere nivåer. Frem til midten av sommeren falt børsen kraftig, men deretter steg den kraftig igjen resten av året. I sum ble 2010 et godt børsår. Avkastningen ble 18,3 % for Hovedindeksen. Likevel var dette ganske moderat i forhold til våre naboland. Dette er litt unormalt ettersom Norge med sin store råvareeksponering ofte er et av ytterpunktene avkastingsmessig. Forklaringen i 2010 ligger nok mest på makrosiden. Nedturen for Norge ble ikke spesielt merkbar under finanskrisen, og dette gjorde at år-over-år veksten i etterkant, heller ikke ble særlig stor. Energiindeksen steg med 11,5 % og trakk dermed ned gjennomsnittet. Effekten av Macondoulykken ble stor i det norske aksjemarkedet. Selskapene som ble direkte berørt var Statoil og seismikkselskapene TGS Nopec og PGS. Seismikkselskapene ble hurtig berørt ettersom Mexicogulfen er verdens største marked for multiklientseismikk og et sted hvor marginene er høye. Det går et stort skille mellom Statoil og de andre oljeselskapene på Oslo Børs. Statoil er det eneste selskapet som er stort nok til at resultater fra enkeltbrønner har lite å si for den totale produksjonen og reservene. Fra de små selskapene har det vært lite positive resultater. I sum har ikke disse selskapene klart å øke reserver eller produksjon i 2010, noe som har vært en skuffelse. Denne gruppen har derfor vært svak avkastningsmessig. Boreselskapene ble til en viss grad påvirket av ulykken, men bare i mindre grad. De mest avanserte riggene hadde lenge kontraktsdekning, og markedet forventet ikke at ulykken ville få langvarige konsekvenser. For noen eldre rigger forsvant imidlertid en del av markedet for en stund, og vi kan forvente strengere krav til rigger fremover. Dette kan bety at flere eldre rigger nå må kjempe om kontrakter i mindre strenge deler av verden. Energisektoren opplevde et par viktige fusjoner. Subsea 7 og Acergy slo seg sammen, og det samme gjorde BW Offshore og Prosafe Production. I begge tilfellene var selskapene relativt like og de slo seg sammen for å utnytte stordriftsfordeler. Materialsektoren steg med 17,2 % etter en formidabel avslutning på året for Yara og Norsk Hydro. Yara-aksjen var svak i første halvår, da gjødselmarkedet fremdeles var preget av tilbudsoverskudd. Etter sommeren ble det mer klart at kineserne ikke ville oversvømme markedene, og prisene strammet seg til. Norsk Hydro har kjøpt seg bakover i verdikjeden, og blir mindre sårbar for knapphet og prisoppgang. Aksjen var likevel en av få store selskaper med negativ avkastning i Shippingaksjene inngår i industriindeksen og har bidratt til en oppgang på beskjedne 4,4% i Orkla veier også tungt i indeksen og hadde heller ikke noe godt år avkastningsmessig. Stolt-Nielsen og Wilhelmsen har imidlertid vært to hederlige unntak i en ellers svak shippingsektor Forbruks- og konsumsektorene leverte den høyeste avkastningen med henholdsvis 50,6 % og 54,5 %. Fiskesektoren og cruiserederiet RCCL har utmerket seg i positiv retning i disse sektorene. Lakseprisene har ligget på rekordnivåer gjennom store deler av året. Utsiktene for sektoren er fremdeles gode, og tidspunktet for når prisene vil falle igjen har stadig blitt forskjøvet av analytikerne. Den eneste sektoren med negativ avkastning var Helsevern. Denne sektoren falt med 4,1%. Pronova bidro mest med en svak utvikling gjennom hele året og et resultatvarsel tidlig på sommeren Fond Ref. indeks Alfred Berg Aktiv Periode: Kilde: Tall hentet fra Oslo Børs og Bloomberg. 1

3 Alfred Bergs norske aksjeporteføljer i 2010 Porteføljene leverte god avkastning i 2010 både absolutt og relativt til referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks. Den viktigste bidragsyteren til meravkastningen kom innenfor fiskesektoren, vi traff godt på vårt valg her. Vi mente at analytikerne lå alt for lavt på prisforventningene på laks for andre halvår 2010, og vi fikk rett i det. Vi har ved inngangen av 2011 fortsatt god eksponering mot oppdrettselskapene og vi har forventninger om gode priser også i Vi traff også bra på enkeltselskaper innen energisektoren. Oljeserviceselskapene Seawell og Subsea 7 bidro bra til meravkastningen. Vi ser frem til en fortsatt god utvikling i ordreboken i disse selskapene også i Vi lå undervekt i Yara i første halvår 2010, men med stigende energipriser og kornpriser utover året vektet vi opp og timet dette bra. Vi skjønner ikke helt prisingen av REC aksjen. Bransjen er utsatt for enorm konkurranse fra produsenter i Asia, og derfor ser vi ikke helt hvordan de store investeringene REC har gjort skal bli lønnsomme. Vi tjente bra på å ikke eie REC aksjer i Vi økte på slutten av året beholdningen i Norsk Hydro i porteføljene våre. Selskapet har gjennom oppkjøp skaffet seg god tilgang til råvarene i aluminiumproduksjonen, og vi mener dette blir en viktig faktor fremover. Kineserne har redusert den energitunge produksjonen av aluminium den senere tiden og prisene steg gjennom Vi tapte på noen av de mindre posisjonene våre gjennom IT selskapet Vizrt opplevde ett svakt år, mediebransjens investeringslyst avtok gjennom finanskrisen og aksjen kom under press. Pronova ble også en svak aksje for porteføljene gjennom Selskapet skuffet på salgssiden og den nye fabrikken skuffet også. 2

4 Styrets årsberetning 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, som har kontorer i Oslo, er forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene som dekkes av denne beretning. Depotmottaker for samtlige verdipapirfond er DnB NOR. Ved utløpet av 2010 var samlet forvaltningskapital 26,8 milliarder kroner hvorav 16,9 milliarder kroner i verdipapirfond. Dette gir en markedsandel på 3,6 % i det norske markedet. I tråd med Verdipapirfondlovens definisjon retter verdipapirfondene sin virksomhet mot en ubestemt krets av andelseiere. Verdipapirfondenes investeringsstrategi og finansielle risikostyring er nedfelt i faktaark, prospekt og vedtekter. Her er angitt rammer og investeringsbegrensninger på selskaps- og sektornivå, og for internasjonale fond også på landnivå. Som en del av den finansielle risikostyringen har forvaltningsselskapet implementert Forskrift om internkontroll. Driften av verdipapirfondene forløp tilfredsstillende gjennom året. Risikostyring av fondene skjer både gjennom daglige kontroller av at porteføljene ikke bryter sine investeringsrammer og gjennom månedlige analyser av risiko og relativ risiko. Våre produkter er i ulik grad eksponert mot forskjellige typer risiko. Nedenfor følger en beskrivelse av generelle risikoelementer, og hvordan de kan påvirke svingninger i andelsverdien for våre verdipapirfond. Renterisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i det generelle rentenivået. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og den vil avhenge av gjennomsnittlig løpetid på renteinstrumentene. Denne typen risiko overvåkes daglig av våre renteforvaltere, og holdes innen rammene som er satt for hvert enkelt produkt. Historisk risiko rapporteres i vårt markedsmateriell for hvert enkelt produkt. Aksjemarkedsrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i aksjekurser. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i aksjer og andre egenkapitalinstrumenter. Hvor stor aksjemarkedsrisiko et verdipapirfond har vil i første rekke avhenge av hvilken risikoprofil produktet har. Våre aksjeforvaltere overvåker slik risiko på daglig basis, og historisk risiko rapporteres for hvert enkelt produkt i vårt markedsmateriell. Valutarisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i valutakursene. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i utenlandske verdipapirer. Valutasvingninger vil dermed påvirke verdsettelsen av verdipapirene, som gjøres i norske kroner. For aksjefond utgjør slik risiko en mindre del av den totale svingningsrisikoen. For renteprodukter uten valutasikring vil slik risiko utgjøre en større del av den totale risikoen, noe som har ført til at noen investorer ønsker å sikre seg mot slik risiko. Kredittrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på en utsteders kredittverdighet. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som er eksponert mot kredittpapirer i pengemarkeds- og obligasjonsmarkedet. Risikoen i våre pengemarkeds- og obligasjonsfond overvåkes daglig av våre renteforvaltere. Risikoen kan justeres ved å endre fondets eksponering mot kredittpapirer, og gjennom hvilken kredittverdighet utstederne har. Likviditetsrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Risikoen vil være rettet mot alle verdipapirfond, og vil være til stede i større eller mindre grad avhengig av fondets investeringsmandat. Aksjefond som i hovedsak retter sine investeringer mot mindre selskaper, vil ha større innslag av slik risiko enn andre aksjefond. Risikoelementene for det enkelte fond er nærmere beskrevet i faktaark, prospekt og vedtekter. Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Verdiutvikling for verdipapirfondet var i 2010: Fond Verdiutvikling i 2010 Volatilitet 60 mnd Relativ volatilitet Alfred Berg Aktiv 26,98 % 27,75 % 5,53 % Referanse indeks 22,27 % 28,62 % Styret i forvaltningsselskapet har gjennomgått regnskapene til verdipapirfondene og har besluttet følgende disponering av årsresultatet: Verdipapirfond Årsresultat Overført til/fra egenkapital Egenkapital pr Alfred Berg Aktiv Finanskrisen ga et voldsomt produksjonsfall for våre handelspartnere. I 2010 hentet imidlertid produksjonen inn alt det tapte, takket være lave renter og rause offentlige budsjetter i mange land. Veksten var imidlertid skjevt fordelt, og særdeles de fremvoksende økonomier, med Kina og India i spissen, ga solide vekstbidrag til verden. Ved inngangen til 2011 ser de lave rentene ut til å vedvare i USA, Storbritannia, Japan og euro-landene. I andre land, som Sverige, startet prosessen med å heve rentene allerede i 2010, og dette ventes å fortsette i år. I enkelte land med store statsfinansielle underskudd ble tiltak på EU-nivå i 2010 nødvendige for å sikre fortsatt tilgang til kreditt. Oslo Børs steg noe mer enn det amerikanske marked i 2010, og gjorde det klart bedre enn gjennomsnittet for Europa. For 2011 forventer vi fortsatt moderat vekst med gode selskapsresultater, men med usikkerhet knyttet til virkningen både av de varslede innstrammingene i de offentlige budsjettene og i prisstigning på viktige råvarer. Vi takker våre kunder for tilliten og samarbeidet i 2010 og ser frem til fortsatt godt samarbeid i Oslo, / Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Björn Jonsson Søren Rytoft Magnus Antonsson Styrets leder Tore H. Eilertsen Kjell Bjørndalen Helge S. Arnesen Adm. Direktør 3

5 Porteføljeoversikt ISIN Navn Notert Antall Valuta Markeds- Kostpris Markedsverdi Urealisert Andel % Eierandel i kurs inkl renter gevinst/tap selskap % Industri 3,78 NO Comrod Comm. Oslo NOK 13, ,02 2,30 BMG Stolt Nielsen Oslo NOK 142, ,76 0,17 Energi 31,87 LU Acergy Oslo NOK 143, ,43 0,09 BMG1190N1002 BW Offshore Oslo NOK 16, ,13 0,06 NO DOF Oslo NOK 49, ,02 0,13 NO Fred Olsen Energy Oslo NOK 257, ,02 0,10 NO Petroleum Geo-Service Oslo NOK 90, ,54 0,16 BMG7945E1057 Seadrill Oslo NOK 197, ,24 0,03 BMG Seawell Oslo NOK 37, ,30 0,16 NO Statoilhydro Oslo NOK 138, ,96 0,00 KYG8549P1081 Subsea Oslo NOK 151, ,45 0,14 NO TGS Nopec Oslo NOK 131, ,77 0,07 IT 8,11 NO Atea Oslo NOK 58, ,58 0,47 IL Vizrt Oslo NOK 24, ,54 1,29 Forbruksvarer 10,54 NO BWG Homes Oslo NOK 21, ,36 0,65 LR Royal Caribbean Cruises Oslo NOK 276, ,23 0,04 NO Schibsted Oslo NOK 172, ,95 0,12 Konsumvarer 15,69 NO Austevoll Seafood Oslo NOK 49, ,53 0,09 FO Bakkafrost Oslo NOK 49, ,85 0,20 NO Cermaq Oslo NOK 90, ,00 0,28 NO Copeinca Oslo NOK 55, ,38 0,60 NO Leroy Seafood Oslo NOK 198, ,57 0,08 NO Marine Harvest Oslo NOK 6, ,84 0,07 NO Salmar Oslo NOK 61, ,51 0,14 Materialer 14,44 NO Norsk Hydro Oslo NOK 42, ,46 0,05 NO Yara International Oslo NOK 337, ,98 0,05 Finans 11,08 NO Bank2 Unotert NOK 2, ,06 0,18 NO DnB Nor Oslo NOK 81, ,23 0,02 NO Gjensidige Forsikring Oslo NOK 58, ,50 0,07 NO Protector Forsikring Oslo NOK 11, ,55 1,45 NO Storebrand Oslo NOK 43, ,75 0,05 Telekom 3,15 NO Mobile Media A Unotert NOK 0, ,00 0,22 NO Mobile Media B Unotert NOK 0, ,00 0,18 NO Mobile Media C Unotert NOK 0, ,00 0,02 NO Telenor Oslo NOK 94, ,15 0,01 Helse 1,14 NO Clavis Pharma Oslo NOK 40, ,14 0,54 NO Clavis Pharma retter Unotert NOK 5, ,00 0,01 Sum verdipapirportefølje ,81 Likvider ,19 Sum egenkapital ,00 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. 4

6 Fondsregnskap ALFRED BERG AKTIV Resultatregnskap Porteføljeinntekter og porteføljekostnader Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/tap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Forvaltningsresultat Årsresultat Årsresultat som er disponert som følger: Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Eiendeler Fondets verdipapirportefølje (note 2) Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital (note 4) Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Noter Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Verdivurdering av porteføljen skjer etter markedsverdiprinsippet. Dette medfører at fondets eiendeler og gjeld vurderes til markedsverdi ved verdifastsettelse. Fastsettelse av virkelig verdi Verdipapirene er verdsatt i henhold til sist kjente kurs på den respektive børs pr Det samme gjelder valutakurser. Vi benytter ulike datakilder som Reuters og Bloomberg for å innhente informasjon om prisene på verdipapirene. Kurser på lite omsatte obligasjoner og sertifikater fastsettes ved hjelp av rentedifferanse over statsrentekurven. Disse differansene kontrolleres daglig og justeres slik at obligasjons- og sertifikatkursene er i overensstemmelse med det norske rentemarkedet. Beregningen vil imidlertid inneholde en subjektiv vurdering. Unoterte aksjer er verdsatt etter selskapets prisingsrutiner. Om aksjen ikke er omsatt gjelder følgende: Dersom aksjen ikke er omsatt og det er fallende marked skal prisen på aksjen nedskrives tilsvarende fallet i relevant aksjeindeks. I et stigende marked skal en eventuell oppskriving av kursen gjøres etter et forsiktighetsprinsipp. En pris som ikke er basert på notering eller faktisk handel i markedet skal dokumenteres særskilt og arkiveres. Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondet er kursgevinster/-tap beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader Kurtasje til megler ved anskaffelse av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris og kostnadsføres ved salg av verdipapirene. Kurtasjekostnaden inngår i resultatposten gevinst/tap ved realisasjon. Transaksjonsdrevne depotkostnader blir belastet fondet etter gjeldende satser, avhengig av marked. Årets transaksjonskostnader er kr Note 3: Omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på hvor stort handelsvolumet er i forhold til fondets størrelse. En verdi på èn tilsier at fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes med månedlig frekvens for siste 12 måneder. Omløpshastigheten for verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv var på 0,6. Note 4: Egenkapital for fondet Egenkapital pr kr Tegninger Innløsninger Årsresultat Egenkapital pr kr Note 5: Risiko Utgangspunktet for risikovurderingen av fondet er totalrisiko; volatilitet. Dette risikomålet gir en indikasjon på hvor store svingninger man kan forvente i fondets andelsverdi. Fond med Meget lav risiko vil kun i meget sjeldne tilfeller kunne gi negativ avkastninger gjennom et år. Fond med Lav angitt risiko vil kun i færre enn 2 av 3 tilfeller gi negativ avkastning gjennom et år. Fond med Moderat risiko har en høyere forventet avkastning over tid, men investor må påregne å oppleve år med negativ avkastning også med en investeringshorisont på 3-5 år. Fond med Høy angitt risiko er fond med betydelige svingninger i andelsverdi. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv har en høy markedsrisiko. Note 6: Andeler og innløsningskurs Dato Antall andeler Innløsningskurs , , ,47 Forvaltningshonorar Verdipapirfondet betaler månedlig et forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet, og kostnaden beregnes på daglig basis basert på dagens porteføljeformue. For Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er forvaltningshonoraret 1,50 %. Provisjoner Det trekkes 0,3 % av basiskurs ved innløsning. Ved tegning belastes det maksimalt 3,00 % tegningsgebyr. Grunnlaget for beregning av tegnings- og innløsningsprovisjon er verdipapirfondets netto andelsverdi. Netto andelsverdi fremkommer ved å dividere fondets samlede porteføljeformue på antall utstedte andeler. Note 2: Porteføljeoversikt Se porteføljeoversikten. 6

8 Revisjonsberetning 7

9 Revisjonsberetning 8

10 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika N-0111 Oslo, Norway E-post: Telefon: Faks:

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Investeringspolitikk Gambak er et fond hvor Alfred Bergs forvaltningsteam bruker sin kunnskap og erfaring på

Detaljer

Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag.

Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag. Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG HUMANFOND Kjære andelseier Året 2010 hadde en solid avslutning på Oslo Børs. Alfred Berg Humanfond hadde en avkastning i året 2010 på 23,3 % mot fondets referanseindeks

Detaljer

Årsrapport pr. 31.12.08. kjære andelseier!

Årsrapport pr. 31.12.08. kjære andelseier! kjære andelseier! Året 2008 vil gå inn i historien som ett av de verste årene på Oslo Børs til nå. Riktignok hentet børsen seg noe inn ved slutten av året, men totalt for året 2008 falt Oslo Børs Fondsindeks

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2009. Verdipapirfond

Årsrapport 2009. Verdipapirfond Årsrapport 2009 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret 2009. En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 213 ODINs aksjefond ODINs kombinasjonsfond Februar 214 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6-7 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Årsrapport 2014. Verdipapirfond

Årsrapport 2014. Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 3 Årsberetning for... 4 Årsregnskap og balanse... 8 Noter til fondene...

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FOR DAGENE SOM KOMMER INNHOLD KLP FONDSFORVALTNING 2006 Styrets årsberetning 4 Markedskommentar 9 Kostnader er viktig i langsiktig sparing 16 Opplysninger om fondene 19 KLP Pengemarked

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 1 Foto: Arvid Berg holberg fondene 2013 Årsrapport 987moh gullfjellet Gullfjellet (Gullfjelltoppen) er med sine 987 moh. det høyeste fjellet i Bergen. Grensen

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer