Din bruksanvisning GAGGENAU RW

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547388"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:. Henvisningen om sikkerhet og advarsler Henvisning om avskaffing (skroting).... Lær apparatet å kjenne. Betjeningselement..... Plassering Ta hensyn til romtemperatur og ventilasjon... Transport Oppstilling og tilkopling av apparatet... Innkopling av apparatet..... Grunnfunksjoner Når apparatet skal koples ut eller tas ut av bruk..... Påfylling av flaskene... Praktiske tips for lagring av vin... Drikketemperaturer.... Temperering..... Tidsur. Grunninnstillinger

3 . Presentasjonslys Rengjøring av apparatet..... Skift av lyspære Sparing av energi. Helt normale lyder Små feil som du kan utbedre selv. Displaymeldinger Kundeservice.... og hvitvin kan uavhengig av hverandre samtidig lagres med den optimale drikketemperaturen i tre klimasoner som kan innstilles uavhengig av hverandre. Dette nye apparatet ditt er utpreget av et sparsomt energiforbruk. Et hvert apparat som forlater vår fabrikk blir omhyggelig kontrollert for funksjon og en lytefri tilstand. Ved spørsmål særlig dersom det gjelder plassering og tilkopling av apparatet står vår kundeservice gjerne til disposisjon, se kapittel Kundeservice. Videre informasjoner såsom et utvalg av våre produkter finnes på vår internet side. på at rørene på kjølemiddel kretsløpet ikke blir skadet under transport eller montering. Dersom kjølemiddel spruter ut, kan dette føre til skader på øynene eller det kan antennes. Ved skade - Åpen flamme og antenningskilder må holdes borte fra apparatet. - Trekk ut støpselet. - Rommet må luftes ut godt i noen minutter. - Kundeservice må informeres. Jo mer kuldemiddel det er i et apparat, jo større må rommet være hvor apparatet skal stå. I små rom kan det derfor ved et eventuelt lekk oppstå en brennbar blanding av luft og gass. Per 8 g kuldemiddel må rommet være minst 1 m3 stort. Mengden kuldemiddel i kjøleskapet ditt står på typeskiltet på innsiden av apparatet. D Skift av elektrisk kabel og andre reparasjoner må kun foretas av kundeservice. Ikke sakkyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren. 4 Under bruken D Barn i husholdningen D Det må aldri brukes elektriske apparater inne i dette apparatet (f. eks. varmeapparater, elektriske isberedere osv.). Fare for eksplosjon! Rim aldri av eller rengjør apparatet med dampvasker. Dampen kan trenge inn i de elektriske delene og kan utløse en kortslutning. Fare for strømstøt! Ikke bruk gjenstander som er spisse eller har skarpe kanter til å fjerne rim og islag. De kan ødelegge kuldemiddelrørene. Dersom kuldemiddelet spruter ut, kan dette antenne eller det kan føre til skade på øynene. Ikke lagre produkter med brennbar drivgass (f. eks. spraybokser) og ingen eksplosive stoffer i kjøleskapet. Fare for eksplosjon! Sokkel, uttrekk, dører osv. må ikke brukes som stigbrett eller som støtte. For avriming og rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen slås av. Trekk i støpselet, ikke i snoren. Flasker som inneholder alkohol med høy prosent må alltid oppbevares stående og må holdes godt lukket under lagringen. Deler av kunststoff og dørpakninger må ikke bli tilsmusset med fett eller olje. Kunststoff og dørpakninger blir porøs av dette. Ventilasjonsåpningene på apparatet må aldri dekkes til eller blokkeres. Personer som har innskrenket fysisk, sensorisk eller psykiske evner, må kun få bruke dette apparatet under tilsyn eller få utførlig veiledningen når det gjelder bruken. Emballasjen og deler av denne må ikke være tilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning på grunn av foldekartonger og folier. Kjøleskapet er ikke leketøy for barn! Ved skap som er utstyrt med lås, må nøkkelen til skapet oppbevares utilgjengelig for barn. D D D D Generelle bestemmelser Skapet er beregnet for D D kjøling av drikkevarer. Det er beregnet for bruk i husholdningen. Apparatet er fjernet for radiostøy i henhold til EU direktivet 89/336/EEC. Kuldekretsløpet er kontrollert for tetthet. Dette produktet tilsvarer de gyldige sikkerhetsbestemmelsene for elektroapparater (EN 60335/2/24). D D D D D D 5 Henvisning om avskaffing (skroting) x Kast av emballasje Emballasjen beskytter apparatet mot skader under transporten. Alle brukte materialer er miljøvennlige og kan brukes igjen. Vennligst hjelp oss: emballasjen må avskaffes på en miljøvennlig måte. Angående aktuelle måter for avskaffing kan du informere deg hos din faghandel eller hos kommunen på stedet der du bor.! Advarsel Bed gamle apparater som skal utrangeres D D Trekk ut støpselet. Skjær over strømkabelen og fjern denne sammen med støpselet. Ikke fjern hyller og beholdere for på den måten å hindre at barn kan krype inn i apparatet! Ikke la barn leke med den gamle apparatet. Fare for kvelning! D x Skroting av gammelt apparat Gamle apparater er ikke verdiløst avfall! Ved skroting av apparatet på en miljøvennlig måte, kan verdifulle råstoffer gjenvinnes. Dette apparatet er kjennetegnet i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EG angående elektro og elektroniske kuldeapparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktivet fastlegger rammen for tilbakelevering og gjenvinning av gamle apparater som gjelder for hele EU. D Kuldeapparater inneholder kuldemiddel og i isoleringen

4 også gass. Kuldemiddel og gass må kvittes med på en sakkyndig måte. Rørene i kuldemiddel kretsløpet må ikke skades før de når fram til et avfallsdeponi som kan avskaffe dem på en sakkyndig måte. 6 Lær apparatet å kjenne Denne bruksveiledningen gjelder for flere modeller. Det er mulig med avvik på bildene. 1 B C 2 A 3 D Hovedbryter PÅ/AV for hele apparatet Dørlås Flaskehyller som kan trekkes ut Luftegitter (for inn og utlufting) A B C D Høyre klimasone (fra +4 C til +21 C) Venstre klimasone oppe (fra +4 C til +21 C) Betjeningspanel Venstre klimasone nede (fra +4 C til +21 C) 7 Betjeningselement Indikasjon Indikasjonen på midten av displayet viser den aktuelle innstillingen av de enkelte klimasonene.

5 Oppbyggingen av displayet tilsvarer også plasseringen i apparatet. Symbol? B C a = q u b Bildet viser en framstilling av displayet. Ved normal bruk blir sjeldent alle symbolene vist samtidig. Taster Tastene til venstre og høyre ved siden av displayet blir aktivert ved berøring. Alt etter innstilling er tastene forskjellig belagt. Hvordan tasten er belagt for øyeblikket, viser symbolet ved siden av tasten. Avhengig av den hhv. funksjonen kan et symbol ha forskjellige betydninger. c d 3 f m G Betydning Grunninnstillinger Tilbake/til venstre Framover/til høyre Verdien senkes Verdien forhøyes Bekrefte/lagre Informasjonsvindu Temperere Ikke temperere Presentasjonslys scenario valgt ut Presentasjonslys for alle klimasonene slås på/av samtidig Humidity Tidsur Velg rom (klimasone) Melding fra det interne diagnosesystemet Bekrefte Hvile modus, intet lys Slette/prosessen avbrytes n F 8 Plassering Plasseringssted Som plasseringssted egnes et tørt rom som kan ventileres. Plasseringsstedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke være i nærheten av en varmekilde som f. eks. komfyr, ovn etc. Dersom det ikke kan unngås at apparatet blir plassert i nærheten av en varmekilde, må det brukes en isoleringsplate eller det må overholdes følgende minste avstander til varmekilden: D D Oppstilling og tilkopling av apparatet Apparatet må plasseres i henhold til vedlagte monteringsveiledning av en fagmann. Etter plasseringen av apparatet, må det stå i minst ½ time, før det tas i bruk. må ikke brukes forlengelseskabel eller fordeler. må være fritt tilgjengelig. befinner seg i kjøle rommet til høyre nede. varme luften må kunne slippe ut i det fri uten hindringer. Kjølemaskinen må ellers yte mere. Dette forhøyer strømforbruket. Derfor må aldri ventilasjonsåpningene dekkes til eller stenges! Advarsel! Under ingen omstendighet må apparatet tilkoples en energi sparekontakt eller en omformer som omdanner likestrøm i 230 V vekselstr&oslasng; i loddrett stilling. Det må ikke oppbevares eksplosive stoffer i apparatet. D D 4. Tast a På indikasjonene vises det ved hver av de avslåtte klimasonene [OFF]. D Flaskeuttrekk Når flaskehyllene skal tas ut D Trekk ut flaskehyllene, trykk flaskehyllen og uttrekksskinnen i pilens retning, løsne den fra holderen og ta den helt ut. Påfylling av flaskene Pass på når du fyller skapet D Til sammen kan det lagres 118 tre fjerdedels lirer du så den valgte grunninnstillingen. innstilte scenario blir lagret og kan velget ut og startes ved behov. Følgende ønsker kan innstilles i scenariet: Innstilling [TID] [DATO] [DATOFORMAT] Funksjon Innstilling av ukedag/ timer/minutter dag/måned/år Dag DD. Måned MM. År YYYY, Måned MM. Dag DD. År YY, År YY. Dag DD. Måned MM. Språk på displayet: tysk, engelsk, fransk, italiensk, hollandsk, spansk, dansk, norsk, svensk, russisk. Ønske [VALG AV FAG] [VALG AV STARTTID] [VALG AV TID] Forklaring En eller flere klimasoner blir belyst samtidig. Starttid for belysning, kan innstilles i timer og minutter. Varighet for belysningen, kan innstilles i skritt med 30 minutter, begynner ved starttid. Ukedag eller flere ukedager hvor presentasjonslyset skal være slått på. [SPRÅK] [VALG AV DAG] Temperaturenhet [CELSIUS] ( C) eller [FAHRENHEIT] ( F) [STANDBY SCREEN] [LYDSTYRKE TASTELYD] [LYSSTYRKE DISPLAY] [KONTRAST DISPLAY] [TASTELYD] Tast på/av Det finnes ni forskjellige indikasjonsvarianter med logo, dato og tid for indikasjonen under driften. lavere/høyere lysere/mørkere sterkere/svakere Beep/klikk/lyd av [ALLE KLIMASONER ER SLÅTT PÅ], [KUN HØYRE SIDE INNKOPLET], [KUN VENSTRE SIDE INNKOPLET] [PÅ]/[AV] Ved [PÅ] er signallyden slått av når tasten er trykket. Det utvendige lyset under åpningen av dørene blir slått av. Presentasjonslyset forblir i aktuell tilstand. Lyset på displayet er dimmet. Åtte scenarier for presentasjonslyset. Start av presentasjonslysscenario 1. Taste? åpner menyen for grunninnstillinger. 2. Med de øvre tastene B hhv. C velges funksjonen [PRESENTASJONSLYSSCENARIER]. DD MM YY F C [HVILE MODUS] [PRESEN TASJONSLYS SCENARIER] 3. Med tastene på midten B eller C skifter du om mellom de forskjellige scenarier. Også innstillingen [INTET SCENARIO FOR PRESENTASJONSLYS] kan velges. I dette tilfellet vises det intet presentasjonslys. Dersom det allerede er slått på et presentasjons lysscenario, så blirdette vist først. 4. Velg så scenario og bekrefte med a. 5. Bekrefte [ENDRE?] med a [NEI]. [LYSSCENARIER Seks lysscenarier for inn /utkopling NÅR DØREN av presentasjonslyset når døren blir BLIR ÅPNET] åpnet [STARTE?] Med [JA] taste G blir scenariet startet. 7. [VALG AV STARTTID] Med tastene B eller C velges tiden når lyset skal slås på. 23:00 Endring av presentasjonslysscenario 1. Taste? åpner menyen for grunninnstillinger. 2. Med de øvre tastene B hhv. C velges funksjonen [PRESENTASJONSLYSSCENARIER]. 8. Tast a 9. [VALG AV TID] Med tastene B eller C velges den ønskede varigheten av lyset (i skritt på 30 minutter). DD MM YY F C 22:0 h 3. Med de midterste tastene B eller C skifter du om mellom de forskjellige scenarier. 4. Velg så scenario og bekrefte med a. 5. Bekrefte [ENDRE?] med G [JA]. 10. Tast a 11. [VALG AV DAG] Med tastene B eller C skifter du om mellom ukedagene. Den valgte dagen blir angitt ved en kraftig ring rundt. Med G aktiverer du den valgte dagen. De aktiverte dagene blir vist ved en lett ring rundt. Med F kan en aktivert dag tilbakekalles igjen. C 6. Velg kombinasjonen og bekrefte med a. 12. Tast a 18 Rengjøring av apparatet 13. [STARTE?] Med [JA] taste G blir endringen lagret og scenariet blir startet. Med [NEI] taste a blir denne endringen lagret. Scenariet blir ikke startet. 1. Rengjør apparatet med lunkent vann. slås på igjen. utvendig blir værened avslått. Apparatet må aldri rengjøres med damprens! Dampen kan trenge inn i spenningsførende deler på apparatet og kan forårsake kortslutning eller strømstøt. Dampen kan også skade overflater av kunststoff. Henvisninger D Ikke bruk pusse eller løsemidler som inneholder sand eller syre. Hyllene må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan bli deformert. D Rengjøring av støvfilteret Når støvfilteret 2 er smusset eller dersom det vises indikasjonen [FIL] på displayet, må støvfilteret rengjøres.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Derved blir effektiviteten av apparatet bibeholdt og du sparer strøm. Henvisning Under rengjøringen må du ta hensyn til at lamellene på ventilasjonsgitteret ikke må ta skade, ventilasjonen blir dermed garantert. 1. Taste? åpner menyen for grunninnstillinger. 2. Med de øvre tastene B hhv. C velges funksjonen [LYSSCENARIO FOR DØRÅPNER]. 3. Med de midterste tastene B eller C skifter du om mellom de forskjellige scenarier. 4. Velg så scenario og bekrefte med a. 19 Skift av lyspære Rengjøring 1. Ta ut støvfilteret Ventilasjonsgitteret 1 trekkes framover og ut. Dersom denne finnes, må vippesikringen tas ut av den midterste sokkeldelen. Støvfilteret 2 trekkes lett oppover i håndtaket inntil det går av, deretter trekkes det framover og ut. 2. Rengjøring av støvfilteret Rengjør med støvfilteret 2, sprekkene 3 og gitteret på siden 4 med en støvsuger. 1. Slå av hovedbryteren. 2. Trekk ut støpselet hhv. slå av sikringen. 3. Skift av lyspære. Øvre døråpningslys på utsiden Det øvre døråpningslyset på utsiden lyser opp klimasonene oppe til venstre og høyre. Lampen må kun berøres med en ren og tørr klut. 3. Sett støvfilteret inn igjen Skyv støvfilteret 2 inn oppe i holderen og trykk så nedenfra mot apparatet inntil filteret smekker inn igjen. kompressoren, ventilatorer). Bobling, surring eller gurgling - kommer fra kuldemiddelet som renner igjennom rørene. Et klikk høres når bryteren og magnetventilene slås på/av. Susing - blir forårsaket av ventilatoren i No Frost systemet. Slik kan lyder unngås Apparatet står ikke jevnt på gulvet Rett opp apparatet med hjelp av et water. Bruk dertil også skruføttene eller legg noe under apparatet. mot. for øyenskader! Reparasjoner på denne belysningen må kun utføres av kundeservice eller autoriserte fagfolk. Reservelamper fåes i handelen: V vekselstrøm, GX53, 1,5 Watt Sparing av energi D Beholderne berører hverandre Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre. Plasser apparatet i et tørt, ventilert rom, ikke direkte i sollys eller i nærheten av varmekilder (f. eks. ovn, komfyr). Ellers må det brukes en isolasjonsplate. Varme retter og drikkevarer må først avkjøles utenfor apparatet. Åpne apparatet i så kort tid som mulig. Støvfilteret må rengjøres regelmessig. Derved blir ytelsen bibeholdt og du sparer strøm. Dersom du ikke bruker enkelte klimasoner, bør disse tas ut av bruk for en tid (se Når apparatet skal tas ut av bruk/utkopling). D D D D 21 Små feil som du kan utbedre selv Før du ringer til kundeservice: Kontroller om du ved hjelp av de følgende tipsene ikke kan utbedre feilen selv. Feil Lyset fungerer ikke. y g Mulig årsak Lyspæren er defekt. Den siden av apparatet som skal belyses er slått av. Døren har vært for lenge åpen. Lyset blir slått av etter ca. 10 min. I slike tilfeller må du nemlig ved rådgivning, også i garantitiden, allikevel betale montørens kostnader! Hjelp Skift ut lampen. Når denne siden av apparatet trengs, slå den på igjen. Etter at døren er lukket og åpnet igjen, lyser lampen på igjen. Displaymeldinger Apparatet ditt har et automatisk diagnosesystem som gjør deg oppmerksom på mulige vedlikeholdsprosesser og feilkilder. Dersom det foreligger en melding, blir symbolet m på displayet vist. Det kan også vises flere meldinger samtidig. Vising av meldinger 1. Når meldingen foreligger, blir symbolet m vist på displayet. 4. Ved flere meldingen blir deretter den neste meldingen vist. 5. Dersom problemet fremdeles er tilstede, blir det på displayet vist symbolet m ved siden av den respektive klimasonen. Varselsmeldingen (se skritt 1) blir stadig vist igjen inntil problemet er utbedret. Meldinger Betegnelse 2. Tast m Meldingen blir vist. 3. Gjennomfør vedlikeholdet eller utbedring av feilen og bekreft ved å betjene tasten G. Ved bestemte vedlikeholdsprosesser kan du også gjennomføre utbedringen på et senere tidspunkt. Velg i dette tilfellet [MINNE SENERE?] tasten G nede til høyre på displayet. Du blir så minnet på nytt om vedlikeholdsprosessen etter at en viss tid er omme. [FIL ER STØV FILTERET RENGJORT] Forklaring Kontroller om støvfilteret er smusset og rengjør dette om nødvendig med støvsuger, se Rengjøring av støvfilter. 22 Kundeservice Nærmeste kundeservice finner du i telefonkatalogen eller i fortegnelsen over kundeservice. Vennligst oppgi Produkt nummer (E Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet. Du finner disse opplysningene på typeskiltet. Vennligst hjelp oss ved å nevne produkt og produksjonsnummer. Vi sparer oss unødig kjøring og ekstra kostnader som er forbundet med dette. 23 Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl Wery Straße 34 D München (8811) no * *.

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496280 http://no.yourpdfguides.com/dref/3560816

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496280 http://no.yourpdfguides.com/dref/3560816 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gaggenau no Bruksanvisning RW 414 RW 464. Skap for lagring av vin

Gaggenau no Bruksanvisning RW 414 RW 464. Skap for lagring av vin Gaggenau no Bruksanvisning RW 414 RW 464 Skap for lagring av vin no Innholdsfortegnelse Bruksanvisning no Informasjon og advarsler om sikkerhet 3 Informasjon om avhending av apparat (skroting) 4 Leveringsomfang

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Gaggenau. Bruksanvisning RW 414 RW 464

Gaggenau. Bruksanvisning RW 414 RW 464 Gaggenau no Bruksanvisning RW 414 RW 464 2 Innholdsfortegnelse Gratulation... 5 Sikkerhetsregler... 5 Før apparatet tas i bruk... 5 Teknisk sikkerhet... 5 Under bruken... 6 Barn i husholdningen... 6 Generelle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC9420A. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC9420A i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Sikkerhetsveiledninger Oppstillingsflaten Vaske-/tørkemaskinen er meget tung vær forsiktig når den løftes opp. Obs: Slanger som er frosne kan sprekke/brekke. Vaske-/tørkemaskinen må derfor ikke stilles

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Gaggenau Bruksanvisning. Veggmontert hette AW 250

Gaggenau Bruksanvisning. Veggmontert hette AW 250 Gaggenau Bruksanvisning Veggmontert hette AW 250 Innhold Sikkerhetsinformasjon 4 Før første bruk 5 Bruk 5 Dette er ditt nye apparat 6 Veggmontert hette AW 250 6 Kontrollpanel 6 Tilbehør 7 Spesialtilbehør

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer