Din bruksanvisning GAGGENAU RW

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547388"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:. Henvisningen om sikkerhet og advarsler Henvisning om avskaffing (skroting).... Lær apparatet å kjenne. Betjeningselement..... Plassering Ta hensyn til romtemperatur og ventilasjon... Transport Oppstilling og tilkopling av apparatet... Innkopling av apparatet..... Grunnfunksjoner Når apparatet skal koples ut eller tas ut av bruk..... Påfylling av flaskene... Praktiske tips for lagring av vin... Drikketemperaturer.... Temperering..... Tidsur. Grunninnstillinger

3 . Presentasjonslys Rengjøring av apparatet..... Skift av lyspære Sparing av energi. Helt normale lyder Små feil som du kan utbedre selv. Displaymeldinger Kundeservice.... og hvitvin kan uavhengig av hverandre samtidig lagres med den optimale drikketemperaturen i tre klimasoner som kan innstilles uavhengig av hverandre. Dette nye apparatet ditt er utpreget av et sparsomt energiforbruk. Et hvert apparat som forlater vår fabrikk blir omhyggelig kontrollert for funksjon og en lytefri tilstand. Ved spørsmål særlig dersom det gjelder plassering og tilkopling av apparatet står vår kundeservice gjerne til disposisjon, se kapittel Kundeservice. Videre informasjoner såsom et utvalg av våre produkter finnes på vår internet side. på at rørene på kjølemiddel kretsløpet ikke blir skadet under transport eller montering. Dersom kjølemiddel spruter ut, kan dette føre til skader på øynene eller det kan antennes. Ved skade - Åpen flamme og antenningskilder må holdes borte fra apparatet. - Trekk ut støpselet. - Rommet må luftes ut godt i noen minutter. - Kundeservice må informeres. Jo mer kuldemiddel det er i et apparat, jo større må rommet være hvor apparatet skal stå. I små rom kan det derfor ved et eventuelt lekk oppstå en brennbar blanding av luft og gass. Per 8 g kuldemiddel må rommet være minst 1 m3 stort. Mengden kuldemiddel i kjøleskapet ditt står på typeskiltet på innsiden av apparatet. D Skift av elektrisk kabel og andre reparasjoner må kun foretas av kundeservice. Ikke sakkyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren. 4 Under bruken D Barn i husholdningen D Det må aldri brukes elektriske apparater inne i dette apparatet (f. eks. varmeapparater, elektriske isberedere osv.). Fare for eksplosjon! Rim aldri av eller rengjør apparatet med dampvasker. Dampen kan trenge inn i de elektriske delene og kan utløse en kortslutning. Fare for strømstøt! Ikke bruk gjenstander som er spisse eller har skarpe kanter til å fjerne rim og islag. De kan ødelegge kuldemiddelrørene. Dersom kuldemiddelet spruter ut, kan dette antenne eller det kan føre til skade på øynene. Ikke lagre produkter med brennbar drivgass (f. eks. spraybokser) og ingen eksplosive stoffer i kjøleskapet. Fare for eksplosjon! Sokkel, uttrekk, dører osv. må ikke brukes som stigbrett eller som støtte. For avriming og rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen slås av. Trekk i støpselet, ikke i snoren. Flasker som inneholder alkohol med høy prosent må alltid oppbevares stående og må holdes godt lukket under lagringen. Deler av kunststoff og dørpakninger må ikke bli tilsmusset med fett eller olje. Kunststoff og dørpakninger blir porøs av dette. Ventilasjonsåpningene på apparatet må aldri dekkes til eller blokkeres. Personer som har innskrenket fysisk, sensorisk eller psykiske evner, må kun få bruke dette apparatet under tilsyn eller få utførlig veiledningen når det gjelder bruken. Emballasjen og deler av denne må ikke være tilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning på grunn av foldekartonger og folier. Kjøleskapet er ikke leketøy for barn! Ved skap som er utstyrt med lås, må nøkkelen til skapet oppbevares utilgjengelig for barn. D D D D Generelle bestemmelser Skapet er beregnet for D D kjøling av drikkevarer. Det er beregnet for bruk i husholdningen. Apparatet er fjernet for radiostøy i henhold til EU direktivet 89/336/EEC. Kuldekretsløpet er kontrollert for tetthet. Dette produktet tilsvarer de gyldige sikkerhetsbestemmelsene for elektroapparater (EN 60335/2/24). D D D D D D 5 Henvisning om avskaffing (skroting) x Kast av emballasje Emballasjen beskytter apparatet mot skader under transporten. Alle brukte materialer er miljøvennlige og kan brukes igjen. Vennligst hjelp oss: emballasjen må avskaffes på en miljøvennlig måte. Angående aktuelle måter for avskaffing kan du informere deg hos din faghandel eller hos kommunen på stedet der du bor.! Advarsel Bed gamle apparater som skal utrangeres D D Trekk ut støpselet. Skjær over strømkabelen og fjern denne sammen med støpselet. Ikke fjern hyller og beholdere for på den måten å hindre at barn kan krype inn i apparatet! Ikke la barn leke med den gamle apparatet. Fare for kvelning! D x Skroting av gammelt apparat Gamle apparater er ikke verdiløst avfall! Ved skroting av apparatet på en miljøvennlig måte, kan verdifulle råstoffer gjenvinnes. Dette apparatet er kjennetegnet i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EG angående elektro og elektroniske kuldeapparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktivet fastlegger rammen for tilbakelevering og gjenvinning av gamle apparater som gjelder for hele EU. D Kuldeapparater inneholder kuldemiddel og i isoleringen

4 også gass. Kuldemiddel og gass må kvittes med på en sakkyndig måte. Rørene i kuldemiddel kretsløpet må ikke skades før de når fram til et avfallsdeponi som kan avskaffe dem på en sakkyndig måte. 6 Lær apparatet å kjenne Denne bruksveiledningen gjelder for flere modeller. Det er mulig med avvik på bildene. 1 B C 2 A 3 D Hovedbryter PÅ/AV for hele apparatet Dørlås Flaskehyller som kan trekkes ut Luftegitter (for inn og utlufting) A B C D Høyre klimasone (fra +4 C til +21 C) Venstre klimasone oppe (fra +4 C til +21 C) Betjeningspanel Venstre klimasone nede (fra +4 C til +21 C) 7 Betjeningselement Indikasjon Indikasjonen på midten av displayet viser den aktuelle innstillingen av de enkelte klimasonene.

5 Oppbyggingen av displayet tilsvarer også plasseringen i apparatet. Symbol? B C a = q u b Bildet viser en framstilling av displayet. Ved normal bruk blir sjeldent alle symbolene vist samtidig. Taster Tastene til venstre og høyre ved siden av displayet blir aktivert ved berøring. Alt etter innstilling er tastene forskjellig belagt. Hvordan tasten er belagt for øyeblikket, viser symbolet ved siden av tasten. Avhengig av den hhv. funksjonen kan et symbol ha forskjellige betydninger. c d 3 f m G Betydning Grunninnstillinger Tilbake/til venstre Framover/til høyre Verdien senkes Verdien forhøyes Bekrefte/lagre Informasjonsvindu Temperere Ikke temperere Presentasjonslys scenario valgt ut Presentasjonslys for alle klimasonene slås på/av samtidig Humidity Tidsur Velg rom (klimasone) Melding fra det interne diagnosesystemet Bekrefte Hvile modus, intet lys Slette/prosessen avbrytes n F 8 Plassering Plasseringssted Som plasseringssted egnes et tørt rom som kan ventileres. Plasseringsstedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke være i nærheten av en varmekilde som f. eks. komfyr, ovn etc. Dersom det ikke kan unngås at apparatet blir plassert i nærheten av en varmekilde, må det brukes en isoleringsplate eller det må overholdes følgende minste avstander til varmekilden: D D Oppstilling og tilkopling av apparatet Apparatet må plasseres i henhold til vedlagte monteringsveiledning av en fagmann. Etter plasseringen av apparatet, må det stå i minst ½ time, før det tas i bruk. må ikke brukes forlengelseskabel eller fordeler. må være fritt tilgjengelig. befinner seg i kjøle rommet til høyre nede. varme luften må kunne slippe ut i det fri uten hindringer. Kjølemaskinen må ellers yte mere. Dette forhøyer strømforbruket. Derfor må aldri ventilasjonsåpningene dekkes til eller stenges! Advarsel! Under ingen omstendighet må apparatet tilkoples en energi sparekontakt eller en omformer som omdanner likestrøm i 230 V vekselstr&oslasng; i loddrett stilling. Det må ikke oppbevares eksplosive stoffer i apparatet. D D 4. Tast a På indikasjonene vises det ved hver av de avslåtte klimasonene [OFF]. D Flaskeuttrekk Når flaskehyllene skal tas ut D Trekk ut flaskehyllene, trykk flaskehyllen og uttrekksskinnen i pilens retning, løsne den fra holderen og ta den helt ut. Påfylling av flaskene Pass på når du fyller skapet D Til sammen kan det lagres 118 tre fjerdedels lirer du så den valgte grunninnstillingen. innstilte scenario blir lagret og kan velget ut og startes ved behov. Følgende ønsker kan innstilles i scenariet: Innstilling [TID] [DATO] [DATOFORMAT] Funksjon Innstilling av ukedag/ timer/minutter dag/måned/år Dag DD. Måned MM. År YYYY, Måned MM. Dag DD. År YY, År YY. Dag DD. Måned MM. Språk på displayet: tysk, engelsk, fransk, italiensk, hollandsk, spansk, dansk, norsk, svensk, russisk. Ønske [VALG AV FAG] [VALG AV STARTTID] [VALG AV TID] Forklaring En eller flere klimasoner blir belyst samtidig. Starttid for belysning, kan innstilles i timer og minutter. Varighet for belysningen, kan innstilles i skritt med 30 minutter, begynner ved starttid. Ukedag eller flere ukedager hvor presentasjonslyset skal være slått på. [SPRÅK] [VALG AV DAG] Temperaturenhet [CELSIUS] ( C) eller [FAHRENHEIT] ( F) [STANDBY SCREEN] [LYDSTYRKE TASTELYD] [LYSSTYRKE DISPLAY] [KONTRAST DISPLAY] [TASTELYD] Tast på/av Det finnes ni forskjellige indikasjonsvarianter med logo, dato og tid for indikasjonen under driften. lavere/høyere lysere/mørkere sterkere/svakere Beep/klikk/lyd av [ALLE KLIMASONER ER SLÅTT PÅ], [KUN HØYRE SIDE INNKOPLET], [KUN VENSTRE SIDE INNKOPLET] [PÅ]/[AV] Ved [PÅ] er signallyden slått av når tasten er trykket. Det utvendige lyset under åpningen av dørene blir slått av. Presentasjonslyset forblir i aktuell tilstand. Lyset på displayet er dimmet. Åtte scenarier for presentasjonslyset. Start av presentasjonslysscenario 1. Taste? åpner menyen for grunninnstillinger. 2. Med de øvre tastene B hhv. C velges funksjonen [PRESENTASJONSLYSSCENARIER]. DD MM YY F C [HVILE MODUS] [PRESEN TASJONSLYS SCENARIER] 3. Med tastene på midten B eller C skifter du om mellom de forskjellige scenarier. Også innstillingen [INTET SCENARIO FOR PRESENTASJONSLYS] kan velges. I dette tilfellet vises det intet presentasjonslys. Dersom det allerede er slått på et presentasjons lysscenario, så blirdette vist først. 4. Velg så scenario og bekrefte med a. 5. Bekrefte [ENDRE?] med a [NEI]. [LYSSCENARIER Seks lysscenarier for inn /utkopling NÅR DØREN av presentasjonslyset når døren blir BLIR ÅPNET] åpnet [STARTE?] Med [JA] taste G blir scenariet startet. 7. [VALG AV STARTTID] Med tastene B eller C velges tiden når lyset skal slås på. 23:00 Endring av presentasjonslysscenario 1. Taste? åpner menyen for grunninnstillinger. 2. Med de øvre tastene B hhv. C velges funksjonen [PRESENTASJONSLYSSCENARIER]. 8. Tast a 9. [VALG AV TID] Med tastene B eller C velges den ønskede varigheten av lyset (i skritt på 30 minutter). DD MM YY F C 22:0 h 3. Med de midterste tastene B eller C skifter du om mellom de forskjellige scenarier. 4. Velg så scenario og bekrefte med a. 5. Bekrefte [ENDRE?] med G [JA]. 10. Tast a 11. [VALG AV DAG] Med tastene B eller C skifter du om mellom ukedagene. Den valgte dagen blir angitt ved en kraftig ring rundt. Med G aktiverer du den valgte dagen. De aktiverte dagene blir vist ved en lett ring rundt. Med F kan en aktivert dag tilbakekalles igjen. C 6. Velg kombinasjonen og bekrefte med a. 12. Tast a 18 Rengjøring av apparatet 13. [STARTE?] Med [JA] taste G blir endringen lagret og scenariet blir startet. Med [NEI] taste a blir denne endringen lagret. Scenariet blir ikke startet. 1. Rengjør apparatet med lunkent vann. slås på igjen. utvendig blir værened avslått. Apparatet må aldri rengjøres med damprens! Dampen kan trenge inn i spenningsførende deler på apparatet og kan forårsake kortslutning eller strømstøt. Dampen kan også skade overflater av kunststoff. Henvisninger D Ikke bruk pusse eller løsemidler som inneholder sand eller syre. Hyllene må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan bli deformert. D Rengjøring av støvfilteret Når støvfilteret 2 er smusset eller dersom det vises indikasjonen [FIL] på displayet, må støvfilteret rengjøres.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Derved blir effektiviteten av apparatet bibeholdt og du sparer strøm. Henvisning Under rengjøringen må du ta hensyn til at lamellene på ventilasjonsgitteret ikke må ta skade, ventilasjonen blir dermed garantert. 1. Taste? åpner menyen for grunninnstillinger. 2. Med de øvre tastene B hhv. C velges funksjonen [LYSSCENARIO FOR DØRÅPNER]. 3. Med de midterste tastene B eller C skifter du om mellom de forskjellige scenarier. 4. Velg så scenario og bekrefte med a. 19 Skift av lyspære Rengjøring 1. Ta ut støvfilteret Ventilasjonsgitteret 1 trekkes framover og ut. Dersom denne finnes, må vippesikringen tas ut av den midterste sokkeldelen. Støvfilteret 2 trekkes lett oppover i håndtaket inntil det går av, deretter trekkes det framover og ut. 2. Rengjøring av støvfilteret Rengjør med støvfilteret 2, sprekkene 3 og gitteret på siden 4 med en støvsuger. 1. Slå av hovedbryteren. 2. Trekk ut støpselet hhv. slå av sikringen. 3. Skift av lyspære. Øvre døråpningslys på utsiden Det øvre døråpningslyset på utsiden lyser opp klimasonene oppe til venstre og høyre. Lampen må kun berøres med en ren og tørr klut. 3. Sett støvfilteret inn igjen Skyv støvfilteret 2 inn oppe i holderen og trykk så nedenfra mot apparatet inntil filteret smekker inn igjen. kompressoren, ventilatorer). Bobling, surring eller gurgling - kommer fra kuldemiddelet som renner igjennom rørene. Et klikk høres når bryteren og magnetventilene slås på/av. Susing - blir forårsaket av ventilatoren i No Frost systemet. Slik kan lyder unngås Apparatet står ikke jevnt på gulvet Rett opp apparatet med hjelp av et water. Bruk dertil også skruføttene eller legg noe under apparatet. mot. for øyenskader! Reparasjoner på denne belysningen må kun utføres av kundeservice eller autoriserte fagfolk. Reservelamper fåes i handelen: V vekselstrøm, GX53, 1,5 Watt Sparing av energi D Beholderne berører hverandre Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre. Plasser apparatet i et tørt, ventilert rom, ikke direkte i sollys eller i nærheten av varmekilder (f. eks. ovn, komfyr). Ellers må det brukes en isolasjonsplate. Varme retter og drikkevarer må først avkjøles utenfor apparatet. Åpne apparatet i så kort tid som mulig. Støvfilteret må rengjøres regelmessig. Derved blir ytelsen bibeholdt og du sparer strøm. Dersom du ikke bruker enkelte klimasoner, bør disse tas ut av bruk for en tid (se Når apparatet skal tas ut av bruk/utkopling). D D D D 21 Små feil som du kan utbedre selv Før du ringer til kundeservice: Kontroller om du ved hjelp av de følgende tipsene ikke kan utbedre feilen selv. Feil Lyset fungerer ikke. y g Mulig årsak Lyspæren er defekt. Den siden av apparatet som skal belyses er slått av. Døren har vært for lenge åpen. Lyset blir slått av etter ca. 10 min. I slike tilfeller må du nemlig ved rådgivning, også i garantitiden, allikevel betale montørens kostnader! Hjelp Skift ut lampen. Når denne siden av apparatet trengs, slå den på igjen. Etter at døren er lukket og åpnet igjen, lyser lampen på igjen. Displaymeldinger Apparatet ditt har et automatisk diagnosesystem som gjør deg oppmerksom på mulige vedlikeholdsprosesser og feilkilder. Dersom det foreligger en melding, blir symbolet m på displayet vist. Det kan også vises flere meldinger samtidig. Vising av meldinger 1. Når meldingen foreligger, blir symbolet m vist på displayet. 4. Ved flere meldingen blir deretter den neste meldingen vist. 5. Dersom problemet fremdeles er tilstede, blir det på displayet vist symbolet m ved siden av den respektive klimasonen. Varselsmeldingen (se skritt 1) blir stadig vist igjen inntil problemet er utbedret. Meldinger Betegnelse 2. Tast m Meldingen blir vist. 3. Gjennomfør vedlikeholdet eller utbedring av feilen og bekreft ved å betjene tasten G. Ved bestemte vedlikeholdsprosesser kan du også gjennomføre utbedringen på et senere tidspunkt. Velg i dette tilfellet [MINNE SENERE?] tasten G nede til høyre på displayet. Du blir så minnet på nytt om vedlikeholdsprosessen etter at en viss tid er omme. [FIL ER STØV FILTERET RENGJORT] Forklaring Kontroller om støvfilteret er smusset og rengjør dette om nødvendig med støvsuger, se Rengjøring av støvfilter. 22 Kundeservice Nærmeste kundeservice finner du i telefonkatalogen eller i fortegnelsen over kundeservice. Vennligst oppgi Produkt nummer (E Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet. Du finner disse opplysningene på typeskiltet. Vennligst hjelp oss ved å nevne produkt og produksjonsnummer. Vi sparer oss unødig kjøring og ekstra kostnader som er forbundet med dette. 23 Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl Wery Straße 34 D München (8811) no * *.

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 760 740 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Din brugermanual BOSCH KIN32A41 http://da.yourpdfguides.com/dref/3565017

Din brugermanual BOSCH KIN32A41 http://da.yourpdfguides.com/dref/3565017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

SANTO. Indbygningskøleskabe Kjøleskap for innbygging Kylskåp för inbyggnad. kbrugsanvisning sbruksanvisning

SANTO. Indbygningskøleskabe Kjøleskap for innbygging Kylskåp för inbyggnad. kbrugsanvisning sbruksanvisning SANTO Indbygningskøleskabe Kjøleskap for innbygging Kylskåp för inbyggnad kbrugsanvisning nbruksanvisning sbruksanvisning Kjære kunde, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Din brugermanual SIEMENS GS40NA30 http://da.yourpdfguides.com/dref/3555071

Din brugermanual SIEMENS GS40NA30 http://da.yourpdfguides.com/dref/3555071 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel

Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel 050612 7084680-00 SWTNes/WTNes... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med isbitmaskin, NoFrost-system og DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin CVA 6431 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer