Burlesk realisme under jøkulen. En lesning av Beatlesmanifestet av Einar Már Gudmundsson 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Burlesk realisme under jøkulen. En lesning av Beatlesmanifestet av Einar Már Gudmundsson 1"

Transkript

1 Asbjørn Kolberg: Burlesk realisme under jøkulen. En lesning av Beatlesmanifestet av Einar Már Gudmundsson 1 Følgende er et forelesningsmanuskript til kurset Nordisk oppvekst. Tematisering av barndom og oppvekst i nyere nordisk prosa, HiNT Sidetallene henviser til den danske utgaven, Beatlemanifestet (2005). 1. Innledning Beatlesmanifestet (Bítlaávarpið, 2004) er en oppvekstroman og en generasjonsroman. Det handler om overgangen barndom ungdom voksen, det er et tidsbilde fra 60-tallet. Det handler om barn i et forstadsmiljø, og det handler om konfrontasjoner (i vid forstand), den er episodisk, fortelleren er dramatisert, og har slik sett en del felles med romanen Underdog (fortellerne heter begge faktisk Johan!), men som fortelling er den likevel forskjellig fra Flygts roman. Det skyldes ikke minst fortellerstemmen og dermed tonen i verket. Vi så på Flygts roman i et sjangerhistorisk perspektiv, nemlig i lys av dannelsesromanen. Jeg skal bl.a. også se på Beatlesmanifestet ut fra et tilsvarende perspektiv; på bakgrunn av narrativ struktur og fortellerrolle slår det meg at den tilsvarer flere karakteristiske trekk ved pikareskromanen. Først et par ord om omslagsillustrasjonene og om den norsk og danske oversettelsen (siden vi nå forholder oss til både den danske og norske utgaven). 2. Dansk og norsk versjon Forsidene på henholdsvis den islandske, danske og norske utgaven viser et eplemotiv i ulik versjon. Det henspiller nok både på Beatles plateselskap Apple og scener i romanen hvor syndefallsmyten og eplets rolle i den sammenheng nevnes. Bokdesignernes variasjoner over eplemotivet kan jo i seg selv være en interessant inngang til boka i en gitt sammenheng, for eksempel som introduksjon til boka som fellestekst i en klasse i videregående skole. Når vi beveger oss over i brødteksten, er kanskje det første som bokstavelig talt faller oss i øynene ved den danske oversettelsen at det er flere komma enn i den norske. Det skyldes at den danske oversetteren fortsatt holder fast ved det danske grammatiske komma (avløst på 90- tallet av det ny komma som stort sett tilsvarer reglene i Norge og Sverige). Mer interessant i vår sammenheng er et par påfallende forskjeller mellom den danske og norske oversettelsen. I den norske utgaven er åpningslinjen følgende: En ånd går løs i verdens gater, Beatles ånd (i originalteksten: Vofa gengur laus um götur heimsins, vofa Bítlanna. ). Siden dette er en åpenbar allusjon til åpningslinjene i det kommunistiske manifest, kan man spørre hvorfor den norske oversetteren ikke har gjort som den danske, nemlig å tydeliggjør denne referansen: Et spøgelse går gennem verdens gader, Beatlesernes spøgelse. I den norske oversettelsen av det kommunistiske manifest benyttes jo nettopp ordet spøkelse, og ikke ånd : Et spøkelse går omkring i Europa kommunismens spøkelse 2. Skyldes det rett og slett uvitenhet fra den norske oversetterens side? Videre på første side nevner ikke den norske oversettelsen, i motsetning til den danske, det surrealistiske manifest. Hvorfor denne utelatelsen? 1 Den observante leseren aner sikkert allusjonen til Laxness roman Kristenrøkt under jøkulen (1968). Magisk realisme er en merkelapp brukt om Einar Már Gudmundssons forfatterskap. Burlesk: Grovkornet og løssluppen humor a la Rabelais. 2 Her sitert fra Morten Falcks oversettelse fra 1998, gjengitt på AKPs nettside: (hentet ) 1

2 I den norske versjonen brukes de islandske navneformene, for eksempel Jóhann Pétursson, mens den danske oversetteren omskriver navnene til danske former, eller, når det gjelder hovedpersonens navn, i tråd med islandsk uttale: Johan Pjetursson. Oversettelse/gjendiktning er en krevende oppgave som innebærer mange språklige valg. Sammenligning og drøfting av ulike oversettelser kan være interessant i undervisningssammenheng, ikke minst for å styrke elevenes metaspråklige bevissthet (Jf. den nye læreplanen, Vg 2: strekpunktet om vurdering av språklige nyanser ved oversettelser). 3. Innplassering i forfatterskapet I Beatlesmanifestet vender Gudmundsson tilbake til personer og miljø fra sine første romaner (han gav først ut lyrikk), den såkalte Reykjavik-trilogien: Riddarar hringstigans, 1982 (Ridderne av den runde trapp, på norsk 1986) Vængjasláttur í þakrennum, 1983 (Vingeslag i takrenna, på norsk 1987) Eftirmáli regndropanna, 1986 (Regndråpenes epilog, dansk: samlet utgave av trilogien i 1998) I Reykjavik-trilogien er språket preget av Gudmundssons bakgrunn som lyriker. Kapitlene innledes av relativt lange prosalyriske avsnitt (jf. eksempel i Vingeslag i takrenna). I Beatlesmanifestet er fortellestilen i hovedsak lakonisk, men det fins eksempler på det man kan kalle poetisk språk eller prosalyriske vendinger noen steder i teksten, se f.eks. s. 132, fortellerens refleksjoner i forbindelse med forelskelsen i Helga. 4. Teksten: Inndeling, struktur, komposisjon Det første som slår en, er at teksten er typografisk inndelt i fire hoveddeler, dernest er hver hoveddel oppdelt i fire kapitler som er fortløpende nummerert gjennom boka. Hvert nummerert kapittel er inndelt i fra tre til fem underkapitler med titler som antyder innholdet. Ved første øyekast minner slik sett teksten om en samling fortellinger eller noveller, og etter å ha lest boka, får man bekreftet dette inntrykket for så vidt som at romanen er episodisk komponert. Den består av mange mindre fortellinger mer eller mindre løst bundet sammen av den overordnede fortellingen om Johan og vennene hans, band-prosjektet deres og Johans forhold til Helga. Etter hvert utkrystalliserer seg en fortelling om Johan og familien, sentrert rundt morens sykdom og død. Flere av underavsnittene er frittstående fortellinger, eller store deler av teksten utgjøres av digresjoner fra den overordnede fortellingen, slik at de blir fortellinger i fortellinga. En anmelder karakteriserer boka som en samling anekdoter, og jeg fikk under lesningen litt assosiasjoner til folkelivsskildringer à la Løglege skruvar og anna folk. Den forseggjorte inndelingen i deler, kapitler og underavsnitt gjør at man blir nysgjerrig. Ligger det noe meningsbærende i dette? Er de fire hoveddelene en allusjon til aktinndeling i dramaet, eller satsene i klassiske symfonier? En akt i teatret er en avsluttende hoveddel markert med teppefall. Ibsen innførte fire akter, og brøt med det tradisjonelle 3 eller 5, men hva så? Jeg ser at hver hoveddel avsluttes med noe om forholdet til Helga. Helga spiller etter hvert en viktigere og viktigere rolle i fortellerens utvikling fra umoden bajas til reflektert person som innser at livet er komplisert. 2

3 Hoveddel tre utgjør et handlingsmessig høydepunkt i Helga-diskursen. Johan nødes til å synge fra rektor Herberts talerstol 3, en slags kvalifiserende prøve i forholdet til Helga (s. 131 og videre). Oppsummerende kan vi altså snakke om følgende tre nivåer i teksten (for å bruke narratologiens begrepsapparat): 1. Fortellingsnivået (teksten som den foreligger for leseren, diskursen): Episoder som henger løst sammen, noen tilbakeblikk, mange digresjoner. De ulike delene er holdt i ulike tempus: presens eller preteritum. I noen veksles det. 2. Historienivået (den underliggende historien som rekonstrueres av leseren): Etter hvert som vi leser, aner vi konturene av et forløp gjennom hele romanen, hovedsakelig drevet fram av Johans Helga-prosjekt, dannelsen av orkesteret Matchbox og etter hvert morens sykdom og død. Etter å ha lest boka, ser vi at det først og fremst dreier seg om Johans utvikling og modning, altså en slags dannelsesroman, men mer i slekt med en av dannelsesromanens forløpere, nemlig pikareskromanen. 3. Nettopp dette er knyttet til det tredje nivået, det man kaller narrasjonsnivået, selve fortellehandlingen, som i denne boka blir synliggjort allerede i åpningsavsnittet, og flere steder utover i teksten. Et slags metaplan, hvor fortelleren kommenterer selve fortellingen og fortellingsakten. Enkelte har omtalt det som en postmoderne trend: teksten synliggjør seg selv som tekst, eller her, fortelleren synliggjør seg selv som fiksjonsprodukt. Han har ligget i forfatterens skuff i lang tid (siden Reykjavik-trilogien på 80-tallet, skjønner man om man kjenner forfatterskapet til Einar Már G.). Det som gjør Johan til noe annet en den bajasen, klassens klovn, som han framtrer som i begynnelsen, er nettopp at vi får innblikk i hans refleksjoner omkring sin rolle som forteller, sin rolle i miljøet og hans refleksjoner knyttet til sitt indre liv. 5. Miljø (tid og sted) og persongalleri Handlingen er hovedsakelig lagt til Reykjavik, andre geografiske steder nevnes også, f.eks. Skagafjord, Saudarkrokur. Vi fornemmer den tradisjonelle sentrum-periferi-motsetningen. Hovedstad - provins. Island og verden (Hamburg, Liverpool); verden formidlet av sjømennene, en erfaring mange norske lesere også vil kjenne igjen fra egen oppvekst, særlig i kystmiljø, for noen tiår tilbake. At handlingen foregår på 60-tallet er ganske innlysende fra starten av, men det er ingen spesifikke angivelser av år i teksten. De mange referansene til Beatles plateutgivelser fungerer imidlertid som tidfesting, og for lesere med kjennskap til Island vil dessuten referansene til islandsk politikk og samfunnsliv kunne gi ytterligere tidsholdepunkt. Handlingen utspilles på tre hovedarenaer: Hjemme gata/byen skolen. Kiosken til Siggi antar rollen som halvt mytisk møteplass og nyhetssentral. I det relativt tallrike persongalleriet er de fleste først og fremst representanter for de ulike personkonstellasjonene i boka, for eksempel lærere, barna i gata, Johans venner, de voksne osv. De fleste er ikke så utdypet som personer, først og fremst dreier det seg om typetegninger 3 Omtalt som inspektør Herbert i den danske oversettelsen. 3

4 innenfor konstellasjonen barna vs. de voksne (jf. opprørsmotivet som anslås i og med Beatlesmanifestet omtalt i innledningskapitlet). De voksne er tilsynelatende antagonistene i fortellingen, men det er egentlig mer nyansert enn som så: Det fins positivt tegnede voksne (for eksempel Johans foreldre og kinokontrolløren Bjarne) og det fins rene karikaturer som rektor Herbert og lærer Stella. Helgas mor framstilles ikke som særlig sympatisk, men vi får glimtvis avdekket årsaker til at hun er som hun er, og bildet blir dermed ikke så endimensjonalt. Blant barna møter vi først og fremst Helga og de nærmeste vennene til fortelleren (medlemmene i gruppa Matchbox: Jon, Finn og Gunni, Ole og Rebbi (s. 27). Det er egentlig bare Helga som er noenlunde nyansert framstilt. En spesiell rolle spilles av Knoll og Tottparet Erik og Gylfi. I egen kategori, med mytiske dimensjoner, har vi Ulli boksehanske, - og Katrin. Aner vi en underliggende utviklingslinje fra hjemmet via skolen til gata (sistnevnte som bilde på livet og friheten)? Stemmer dette førsteinntrykket? Våre leserforventninger oppfylles kanskje ikke. 6. Sjangerhistorisk perspektiv: Den pikareske romanen Førsteinntrykket er at Johan er en bråkjekk og sjarmerende døgenikt, en luring. En upålitelig forteller i ordets grunnleggende betydning (han har ikke lest skolereglementet, men kan likevel hevde at det ikke står noe fornuftig der). En forteller som ligger i åpen konflikt med autoritetene, dvs. lærerne, som har hodet på rett plass, og raskt er situasjonens herre. Hva minner denne fortelleren om? Etter min mening, den pikareske helten. En av forløperne til den moderne romanen slik den utvikler seg utover 1700-tallet, er den såkalte pikareskromanen som oppstår i Spania på tallet. (Av pícaro : gatetyv, svindler, ung, omflakkende eventyrer). Dette er jeg-fortellinger, ofte med reisemotiv, vanligvis episodiske, hvor fortelleren konfronteres med et mer eller mindre korrupt samfunn, men klarer seg takket være intellektuelle evner og smartness. Det som kjennetegner pikareskromanen er at helten reflekterer over det han ser og hører, vanligvis med klar satirisk brodd mot det bestående. Romanen som tradisjonelt nevnes som utgangspunkt for sjangeren er Vesle Lasarus frå Tormes (Lazarillo de Tormes) som kom ut anonymt i 1554 (oversatt til norsk 1976 av Sigmund Skard 4 ). Den første romanen som regnes som klart pikaresk er Guzmán de Alfarache ( ) av Mateo Alemán. Disse tekstene representerer en orientering mot den virkelige verden, og dermed peker de framover mot romanen slik den utvikler seg mot vår tid. Selv om pikareskroman i streng forstand er knyttet til Spania på tallet, brukes begrepet som mer eller mindre presis betegnelse på romaner helt opp til vår tid. I romanhistorien regnes bl.a. Daniel Defoes Moll Flanders (1722) som en pikareskroman, i Frankrike Gil Blas ( ) av Alain René Lesage, Simplicissimus ( ) av tyskeren Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen. 4 Senere også: Lazarillo de Tormes. Hans liv og levned i medgang og motgang, Oversatt av Olaug Berdal. Oslo 1992 (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) 4

5 Det sies at Mark Twain bevisst skrev Adventurs of Huckleberry Finn (1884) som en pikareskroman. Likeså nevnes Blikktrommen (1959) av Günter Grass vanligvis i oversikter over nyere romaner i slekt med pikaresken. Poenget er at den pikareske helten er en jeg-forteller som overlever i møtet med en tøff verden i kraft av sine evner; han/hun er gjerne en outsider, en luring (pikaresken betegnes på engelsk gjerne som a rogue s tale ). Mens fortelleren i Underdog appellerer til vår empati, fungerer den bråkjekke tonen til Johan i Beatlesmanifestet distanseskapende, vi holder med ham, men det er ikke før mot slutten, ironisk nok når han står iført gorillakostymet, at han er avkledd den tilsynelatende tøffheten; da føler vi med ham, og synes i grunnen synd på ham. Fortelleren har utviklet seg i løpet av fortellingen, han er ikke så endimensjonal som vi trodde. Et interessant trekk ved den opprinnelige pikareskromanen er nettopp at tekstene avslører en splittethet mellom en ytre og en indre side ved fortelleren. I artikkelen Noen betraktninger rundt pikaresken som historisk fenomen i Romansk forum, 6, 1997, UiO 5, refererer professor Anne Sletsjøe til Claudio Guilléns åtte karakteristika ved pikareskromanen i hans essaysamling Literature as System, Blant disse åtte nevnes som et punkt 2 pikareskens karakter av selvbiografi og følgene det får for fortellerformen, bl.a. en splittelse mellom det Guillen ifølge Sletsjøe kaller homo interior og homo exterior, som i ord og handling kan forholde seg ulikt til begivenhetene som gjenfortelles 7. På denne måten representerte iflg. Sletsjøe/Guillen pikareskromanen i sin tid et avgjørende bidrag til romanhistorien. De bryter med den middelalderlige forestillingen om mennesket som enhetlig, der det ytre, homo exterior, ble sett på som et selvfølgelig uttrykk for det indre, homo interor. Pícaroen er altså en upålitelige forteller. Johan er ikke bare en overflatisk bajas og spilloppmaker, han avslører gradvis seg selv som et menneske med evne til refleksjon og innsikt. I vår sammenheng kan det også være av interesse å trekke fram Guillens åttende og siste punkt (her referert etter Sletsjøe, s. 14): nemlig den periodiske strukturen som tilsynelatende kun har pícaroen selv som sammenbindende instans. Den selvbiografiske formen, individet som gjenforteller, åpner for tematiske og handlingsmessige innskudd og avbrudd, og rene digresjoner; nettopp slik vi ser det både i Underdog og Beatlesmanifestet. 7. Det burleske og groteske. Beatlesmanifestet som uttrykk for den folkelig fortellertradisjonen Spilloppene til Johan og kameratene retter seg mot voksne autoriteter, eller mot de andre i gata som fortjener det, slik vi ser det i innslaget om lappen som blir beslaglagt av Stella, spørsmålene til doktor Vilhjalmur (s. 159/60) og videre via sjokoladeknepet mot Erik (s. 150) til Jons steinkasting (s. 165). 5 Nettversjonen, hentet : 6 Claudio Guillén: Toward a Definition of the Picaresque og Genre and Countergenre: The Discovery of the Picaresqur i: Claudio Guillén, Literature as System: Essays Towards the Theory of Literary History. Princeton: Princeton UP, Sletsjø, s. 11 5

6 I tillegg til skildringer av spillopper og ren ugagn preges fortellingen av mange referanser til overdreven spising og kroppsfunksjoner. Først i de to avsnittene om gutten nordfra, Fridrik, og senere ved flere anledninger, som for eksempel i Jons fortelling i Politistationen i Posthusstræti hvor det bl.a. dreier seg om pølsespising, og om at noen synes det er best å lese Morgenbladet (en konservativ avis) mens de skider (s. 139), og i Skoletandlæge (s. 173). m.fl. Disse beskrivelsene antar til dels groteske dimensjoner. Slike overdrivelser er noe som vanligvis forbindes med visse typer folkelig fortellerkunst, gjerne med brodd mot maktens representanter. Slik sett representerer Beatlesmanifestet også en trend fra 80-tallet av, nemlig interessen for den folkelige latterkulturen inspirert av Mikael Bakhtins verk om det karnevaleske i den franske renessanseforfatteren Francois Rabelais romaner om Gargantua og Pantagruel 8. I Norge er det særlig representert av Kjartan Fløgstad i romanene Dalen Portland og Fyr og Flamme, og generelt i kretsen rundt det litterære tidsskriftet Basar (bl.a. som eksponenter for et oppgjør med den doktrinært sosialrealistiske AKP-litteraturen og kretsen rundt Profil). I forordet til den svenske utgaven av Bakhtins verk om Rabelais og latterens historie skriver oversetteren Lars Fyhr: I historien och kulturen pågår en ständig kamp mellan monolitisk inskränkthet och dialogisk öppenhet [ ]. Mot den officiella kulturen står vad Bachtin kallar den folkliga skrattkulturen 9 De burleske og groteske innslagene understøtter det antiautoritære prosjektet til Einar Már Gudmundsson, og gjør ham til en karnevalesk forteller i Bakhtins forstand. 8. Vores historie blev ikke nogen historie (s. 233) Fortellingen slutter noe resignert, vi blir som lesere i begynnelsen av kapittel 2 forespeilet historien om garasjebandet Matchbox, vi får høre om det igjen mot slutten, men orkesteret går i oppløsning allerede under åpningskonserten, og hele band-historien punkteres. Etter lesningen, når det hele betraktes med en viss analytisk distanse, kan man så spørre seg om hva denne romanen egentlig handler om på ulike nivå. Det er en oppvekstskildring, fra rene røverhistorier til såre skildringer av hvordan tøffe realiteter griper inn i ens liv når man minst venter det. Som de fleste gode romaner, handler det altså om menneskets grunnvilkår: her om overgangen fra barn til voksen, og om alle de konfrontasjonene det medfører. Under den humoristiske overflata lurer vemodet og melankolien. Det blir framtredende mot slutten. Matchbox, som var en drøm og i ferd med å bli en realitet, går i oppløsning. Kameratene Jon og Finn svikter. Forbildene Beatles er i fortelleøyebliket for lengst gått i oppløsning, og John Lennon er død. Beatlesmanifestet er også blitt en del av historien, akkurat som det kommunistiske manifest. Fortelleren roter på slutten av fortellingen gjennom leketøykassen, - for å drive tankene på flugt, for nu kan jeg mærke, hvor mørkt og tomt alting er, når mor ikke er hjemme. Hans siste pek får ikke den forventede effekt. Han beskyldes for å være barnslig, men barndommen er definitivt over. 8 Michael Bachtin: Rabelais och skrattets historia, 1965, svensk utg. 1986, 2. opplag Ibid., s. 9 6

7 Opprøret har preg av karneval (i Bakhtins forstand), en antiautoritær, men kortvarig time-out som bekrefter det bestående; likevel, sett på en annen, mer håpefull måte: boka forteller om latteren som grep, den avslører stupide autoriteter, nå som før. Latteren er slik sett de undertryktes mest effektive våpen, - eller, i alle fall en trøst. Og så kan man jo si at boka handler om hvor viktige fortellingene er i våre liv. Som mye av den moderne kunsten, handler altså romanen også om seg selv som kunstnerisk uttrykk. Vi har allerede påpekt metaperspektivet via fortellerens kommentarer. I påfallende stor grad handler Beatlesmanifestet om fortellinger og det å fortelle, det å dikte: sagafortellerne nevnes, forfatteren Laxness nevnes, og mødrene som forteller historier: digterne var vistnok holdt op med at fortælle historier, så fortalte husmødrene dem (s. 67); guttene syntes det var morsomt å høre på Johans mor for hun kunne så mange historier (s. 196). Dessuten kan jo teksten i seg selv betraktes som en rammehistorie omkring en samling mer eller mindre frittstående fortellinger, som nevnt tidligere i dette foredraget (s. 2). Det fortellende subjektet, Johan, er den sammenbindende instans, han refererer alle fortellingene, han står for alle digresjonene og innfallene. Hans egne refleksjoner binder det hele sammen og utgjør den overordnede fortellingen, eller rammefortellingen, om man vil. Når han som forteller på slutten av boka sier noe resignert at vor historie blev ikke nogen historie (s. 233) motsier han jo faktisk seg selv, og bekrefter det metatematiske i boka, den handler jo nettopp om historienes betydning. Matchbox-prosjektet rant ut i sanden, men det hele ble dog en fortelling, en historie. 9. Sluttbetraktninger Fredrik Wandrup skriver i en anmeldelse av Dag Helleves roman Svevet i 1995: I nyere norsk litteratur er slike oppvekstbøker blitt en egen disiplin for en viss generasjon menn 10. Disse oppvekstskildringene fra tallet, er det de veletablerte 50-åringenes erindringer som et utrykk for nostalgisk lengsel, eller uttrykker de allmenne og tidløse erfaringer: den unge personens behov for å gjøre opprør i en overgangsfase i livet, eller den vanskelige søken etter identitet? Er Beatlesmanifestet i så fall bare 60-tallsnostalgi for godt voksne lesere, eller har den relevans for unge lesere i dag? Jeg vil mene det. Både Underdog og Beatlesmanifestet rommer, hver på sin måte, en oppriktig sårhet og et vemod som, etter min mening, gjør dem troverdige og allmenngyldige. Begge bøkene har dessuten distanseskapende trekk som gjør at de ikke blir sentimentale. Hos Einar Már Gudmundsson ikke minst takket være den burleske og til tider grovkornede humoren som gjør at hans fortellinger har bred appell. Dessuten: er ikke de gamles fortellinger viktigere enn noensinne, nettopp i en tid som hevdes være preget av postmoderne forvirring og historieløshet? Slik sett har oppvekstromanen en funksjon som mønster for lesernes egne livsfortellinger, ikke som bekreftelser eller modeller å leve opp til, men kanskje snarere som motskrifter og korrektiv. For unge lesere kan det rett og slett være befriende å erfare, gjennom fiksjonen, hvordan livet ikke er dans på roser, men at ens liv samtidig kan gis en mening gjennom fortellingen, gjennom språkliggjøringen. 10 Dagbladet

8 Litteratur: Bachtin, Michael: Rabelais och skrattets historia, Stockholm 1991 Berdal, Olaug (overs.): Lazarillo de Tormes. Hans liv og levned i medgang og motgang, Oslo 1992 (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) Guillén, Claudio: Toward a Definition of the Picaresque og Genre and Countergenre: The Discovery of the Picaresqur i: Claudio Guillén, Literature as System: Essays Towards the Theory of Literary History. Princeton: Princeton UP, 1971 Marx, Karl og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest, oversatt av Morten Falck. Utgitt av tidsskriftet Røde fane til 150-årsjubileet På nettet, hentet : Skard, Sigmund (overs.): Vesle Lasarus frå Tormes: hans medgang og motgang i livet, Oslo 1992 Sletsjø, Anne: Noen betraktninger rundt pikaresken som historisk fenomen i: Romansk forum, 6, 1997, UiO. Nettversjonen, hentet : Wandrup, Fredrik: En country-skihopper i: Dagbladet Nettversjon hentet : 8

Underdog en moderne dannelsesroman?

Underdog en moderne dannelsesroman? Asbjørn Kolberg: Underdog en moderne dannelsesroman? Forelesningsmanuskript til kurset Nordisk oppvekst. Tematisering av barndom og ungdom i nyere nordisk prosa, første samling 21.2.06. Sidetallene henviser

Detaljer

Jens Breivik og Håvard Løkke. Filosofi i skolen - en kunnskapsoversikt

Jens Breivik og Håvard Løkke. Filosofi i skolen - en kunnskapsoversikt Jens Breivik og Håvard Løkke Filosofi i skolen - en kunnskapsoversikt Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. De to forfatterne Jens Breivik og Håvard Løkke er tilknyttet

Detaljer

Roller og kulturkritikk

Roller og kulturkritikk Line Langeng Hammerås Roller og kulturkritikk En intratekstuell lesning av Dag Solstads Genanse og verdighet. Masteroppgave i nordisk litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Det humanistiske

Detaljer

Kort ved ørene. En analyse av adaptasjonen av Lars Saabye Christensens Den misunnelige frisøren. Nor-3930. Marianne Isaksen Grøtheim

Kort ved ørene. En analyse av adaptasjonen av Lars Saabye Christensens Den misunnelige frisøren. Nor-3930. Marianne Isaksen Grøtheim Kort ved ørene En analyse av adaptasjonen av Lars Saabye Christensens Den misunnelige frisøren Nor-3930 Marianne Isaksen Grøtheim Mastergradsoppgave i nordisk- integrert 10 stp PPU. Fakultet for humaniora,

Detaljer

Livsfragmenter : en studie av selvframstilling i Knut Hamsuns kortprosa. Linn Karlsen

Livsfragmenter : en studie av selvframstilling i Knut Hamsuns kortprosa. Linn Karlsen Livsfragmenter : en studie av selvframstilling i Knut Hamsuns kortprosa Linn Karlsen Mastergradsoppgave i ALLMENN LITTERATUR Institutt for kultur og litteraturvitenskap Det humanistiske fakultet Universitetet

Detaljer

Litteraturundervisning. for kommende ingeniørstudenter. -et forsøk med lesestimulering

Litteraturundervisning. for kommende ingeniørstudenter. -et forsøk med lesestimulering Litteraturundervisning for kommende ingeniørstudenter -et forsøk med lesestimulering Ellen Cecilie Evju Masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning UNIVERSITETET I OSLO 22.5.2007 2 Sammendrag Denne

Detaljer

Rein tekst 2014: Lærerveiledning

Rein tekst 2014: Lærerveiledning Rein tekst 2014: Lærerveiledning Velkommen til Rein tekst 2014 Denne lærerveiledningen inneholder tips og ideer som vi håper kan inspirere dere i arbeidet med å legge til rette for at elevene utvikler

Detaljer

Narrative strukturer i Johan Borgens Jeg (1959) eller - Jeg av Johan Borgen en roman, ikke for fastholdere

Narrative strukturer i Johan Borgens Jeg (1959) eller - Jeg av Johan Borgen en roman, ikke for fastholdere Narrative strukturer i Johan Borgens Jeg (1959) eller - Jeg av Johan Borgen en roman, ikke for fastholdere Prøveforelesning nordisk hovedfag, UiO 2003 av Knut Michelsen 2 Innledning Jeg vil først redegjøre

Detaljer

RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE

RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE Øystein Aspaas Høgskolen i Tromsø, Avdeling for lærerutdanning Dette er del tre i serien Presentasjoner en rekke orienterende artikler om moderne litteratur- og kulturteori.

Detaljer

Under ordene. Merete Røsvik Granlund. En presentasjon av Merethe Lindstrøms forfatterskap

Under ordene. Merete Røsvik Granlund. En presentasjon av Merethe Lindstrøms forfatterskap Merete Røsvik Granlund Under ordene En presentasjon av Merethe Lindstrøms forfatterskap Da Merethe Lindstrøm våren 2012 fikk Nordisk Råds litteraturpris, var hun en forfatter med relativt få lesere, til

Detaljer

«Jeg er så fri at jeg har en mistanke om at jeg kan bli spilt et puss»

«Jeg er så fri at jeg har en mistanke om at jeg kan bli spilt et puss» Runa Eugenie Røttereng Greiner «Jeg er så fri at jeg har en mistanke om at jeg kan bli spilt et puss» En lesning av Dag Solstads roman Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman i et intratekstuelt forfatterskapsperspektiv

Detaljer

Inger Beate Haga. Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen

Inger Beate Haga. Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen Inger Beate Haga Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen Masteroppgave i kunstkritikk og kulturformidling Våren 2011 Institutt

Detaljer

Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900

Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Læreplan eller leseglede? - Om skjønnlitteratur på mellomtrinnet av Jorid Tollefsbøl Kandidatnummer: 576 Veileder: Inger Vederhus, Norsk Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og

Detaljer

En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan.

En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan. Astrid Johnsrud En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må Masteroppgave i nordisk litteraturvitenskap Våren

Detaljer

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring En litteraturdidaktisk vurdering av hvordan Johan Falkbergets An-Magritt kan brukes i den videregående skolen i dag Mastergradsavhandling

Detaljer

Gud en kompis. Sissel Bøe. Veileder. Førsteamanuensis Kjetil Fretheim. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Gud en kompis. Sissel Bøe. Veileder. Førsteamanuensis Kjetil Fretheim. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Gud en kompis Sissel Bøe Veileder Førsteamanuensis Kjetil Fretheim Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Det teologiske Menighetsfakultet og er godkjent som del av denne utdanningen

Detaljer

Linn Nybakk Berntsen. Tilværelsen har aldri besvart mine spørsmål. En intratekstuell lesning av Dag Solstads Ellevte roman, bok atten.

Linn Nybakk Berntsen. Tilværelsen har aldri besvart mine spørsmål. En intratekstuell lesning av Dag Solstads Ellevte roman, bok atten. Linn Nybakk Berntsen Tilværelsen har aldri besvart mine spørsmål En intratekstuell lesning av Dag Solstads Ellevte roman, bok atten. Masteroppgave i nordisk litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Detaljer

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955).

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Foredrag ved Truls Winther, Nordberg Menighet 26 mars 2011. I. Kjære

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Åse Kristin Bleka (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Åse Kristin Bleka (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Lesevitenskap Vårsemesteret, 2014 Åpen Forfatter: Åse Kristin Bleka (signatur forfatter) Veileder: Nora Simonhjell Tittel på masteroppgaven: Fiksjonalisering?

Detaljer

En torpedo under Arken Jan Kjærstad

En torpedo under Arken Jan Kjærstad En torpedo under Arken Jan Kjærstad Kilde: Alf van der Hagen: Dialoger 2 (Forlaget Oktober 1996) "Overambisiøse prosjekter må man fordømme innen mange områder, men aldri innen litteraturen," hevdet Italo

Detaljer

Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010

Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Innhold Innledning... 5 Om veiledningen... 5 Hvordan veiledningen kan brukes... 5 Hva er faglighet i norsk?... 6 Hvilke oppgaver gis til skriftlig

Detaljer

BAKALÁRSKA DIPLOMOVÁ PRÁCA. Vennskap og søskenforhold i bildebøkene Tvillingbror og Tvillingsøster av Liv Marie Austrem og Akin Düzakin

BAKALÁRSKA DIPLOMOVÁ PRÁCA. Vennskap og søskenforhold i bildebøkene Tvillingbror og Tvillingsøster av Liv Marie Austrem og Akin Düzakin MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky BAKALÁRSKA DIPLOMOVÁ PRÁCA Vennskap og søskenforhold i bildebøkene Tvillingbror og Tvillingsøster av Liv Marie

Detaljer

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet f ag f e l l e v u r de r t a r t i k k e l Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet rådet Muntlige tekster). Med planens un ene til gode

Detaljer

Sjangerhefte. i norsk for SSP. Gunnar S. Gundersen, Svart Form, 1966. Olje på lerret, 150 x 130 cm.

Sjangerhefte. i norsk for SSP. Gunnar S. Gundersen, Svart Form, 1966. Olje på lerret, 150 x 130 cm. Sjangerhefte i norsk for SSP Gunnar S. Gundersen, Svart Form, 1966. Olje på lerret, 150 x 130 cm. Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Del 1: Å skrive og analysere skjønnlitteratur...s.2-7 1. Å skrive

Detaljer

Sangenes Sang i ny språkdrakt!

Sangenes Sang i ny språkdrakt! Sangenes Sang i ny språkdrakt! En sammenlignende analyse av det poetiske språket i Det Norske Bibelselskapet sine oversettelser av Høysangen fra Bibel 1978/85 og Bibel 2011 Roksana Valand Masteroppgave

Detaljer

Virksom filosofi. Nietzsches stil. Jostein Christensen

Virksom filosofi. Nietzsches stil. Jostein Christensen Virksom filosofi Nietzsches stil Jostein Christensen Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Noen barn er brune. om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Maria Brandt Skoglund

Noen barn er brune. om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Maria Brandt Skoglund Noen barn er brune om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006 Maria Brandt Skoglund Masteroppgave i Allmenn litteraturvitenskap Institutt for litteratur, områdestudier

Detaljer

Aase Berit Antonsen. Fascinasjon på topp. Utlånstoppen sett gjennom leseranmeldelser

Aase Berit Antonsen. Fascinasjon på topp. Utlånstoppen sett gjennom leseranmeldelser Aase Berit Antonsen Fascinasjon på topp Utlånstoppen sett gjennom leseranmeldelser Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag I denne masteroppgaven ser jeg nærmere

Detaljer

Barnetimeboka gjennom 50 år

Barnetimeboka gjennom 50 år Barnetimeboka gjennom 50 år Spenningshistorier, solidaritet og møter med de andre F rida Aune Forland Masteroppgave i Litteraturformidling ved Humanistisk Fakultet UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Eksamensbesvarelse NORD6104 høst 2012

Eksamensbesvarelse NORD6104 høst 2012 Eksamensbesvarelse NORD6104 høst 2012 Kandidatnummer 10007 s 1/17 1. Innledning Som lesere er vi nok mange som higer etter å finne bøker som vi blir så fengslet av at verden rundt forsvinner. Bøker som

Detaljer