Burlesk realisme under jøkulen. En lesning av Beatlesmanifestet av Einar Már Gudmundsson 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Burlesk realisme under jøkulen. En lesning av Beatlesmanifestet av Einar Már Gudmundsson 1"

Transkript

1 Asbjørn Kolberg: Burlesk realisme under jøkulen. En lesning av Beatlesmanifestet av Einar Már Gudmundsson 1 Følgende er et forelesningsmanuskript til kurset Nordisk oppvekst. Tematisering av barndom og oppvekst i nyere nordisk prosa, HiNT Sidetallene henviser til den danske utgaven, Beatlemanifestet (2005). 1. Innledning Beatlesmanifestet (Bítlaávarpið, 2004) er en oppvekstroman og en generasjonsroman. Det handler om overgangen barndom ungdom voksen, det er et tidsbilde fra 60-tallet. Det handler om barn i et forstadsmiljø, og det handler om konfrontasjoner (i vid forstand), den er episodisk, fortelleren er dramatisert, og har slik sett en del felles med romanen Underdog (fortellerne heter begge faktisk Johan!), men som fortelling er den likevel forskjellig fra Flygts roman. Det skyldes ikke minst fortellerstemmen og dermed tonen i verket. Vi så på Flygts roman i et sjangerhistorisk perspektiv, nemlig i lys av dannelsesromanen. Jeg skal bl.a. også se på Beatlesmanifestet ut fra et tilsvarende perspektiv; på bakgrunn av narrativ struktur og fortellerrolle slår det meg at den tilsvarer flere karakteristiske trekk ved pikareskromanen. Først et par ord om omslagsillustrasjonene og om den norsk og danske oversettelsen (siden vi nå forholder oss til både den danske og norske utgaven). 2. Dansk og norsk versjon Forsidene på henholdsvis den islandske, danske og norske utgaven viser et eplemotiv i ulik versjon. Det henspiller nok både på Beatles plateselskap Apple og scener i romanen hvor syndefallsmyten og eplets rolle i den sammenheng nevnes. Bokdesignernes variasjoner over eplemotivet kan jo i seg selv være en interessant inngang til boka i en gitt sammenheng, for eksempel som introduksjon til boka som fellestekst i en klasse i videregående skole. Når vi beveger oss over i brødteksten, er kanskje det første som bokstavelig talt faller oss i øynene ved den danske oversettelsen at det er flere komma enn i den norske. Det skyldes at den danske oversetteren fortsatt holder fast ved det danske grammatiske komma (avløst på 90- tallet av det ny komma som stort sett tilsvarer reglene i Norge og Sverige). Mer interessant i vår sammenheng er et par påfallende forskjeller mellom den danske og norske oversettelsen. I den norske utgaven er åpningslinjen følgende: En ånd går løs i verdens gater, Beatles ånd (i originalteksten: Vofa gengur laus um götur heimsins, vofa Bítlanna. ). Siden dette er en åpenbar allusjon til åpningslinjene i det kommunistiske manifest, kan man spørre hvorfor den norske oversetteren ikke har gjort som den danske, nemlig å tydeliggjør denne referansen: Et spøgelse går gennem verdens gader, Beatlesernes spøgelse. I den norske oversettelsen av det kommunistiske manifest benyttes jo nettopp ordet spøkelse, og ikke ånd : Et spøkelse går omkring i Europa kommunismens spøkelse 2. Skyldes det rett og slett uvitenhet fra den norske oversetterens side? Videre på første side nevner ikke den norske oversettelsen, i motsetning til den danske, det surrealistiske manifest. Hvorfor denne utelatelsen? 1 Den observante leseren aner sikkert allusjonen til Laxness roman Kristenrøkt under jøkulen (1968). Magisk realisme er en merkelapp brukt om Einar Már Gudmundssons forfatterskap. Burlesk: Grovkornet og løssluppen humor a la Rabelais. 2 Her sitert fra Morten Falcks oversettelse fra 1998, gjengitt på AKPs nettside: (hentet ) 1

2 I den norske versjonen brukes de islandske navneformene, for eksempel Jóhann Pétursson, mens den danske oversetteren omskriver navnene til danske former, eller, når det gjelder hovedpersonens navn, i tråd med islandsk uttale: Johan Pjetursson. Oversettelse/gjendiktning er en krevende oppgave som innebærer mange språklige valg. Sammenligning og drøfting av ulike oversettelser kan være interessant i undervisningssammenheng, ikke minst for å styrke elevenes metaspråklige bevissthet (Jf. den nye læreplanen, Vg 2: strekpunktet om vurdering av språklige nyanser ved oversettelser). 3. Innplassering i forfatterskapet I Beatlesmanifestet vender Gudmundsson tilbake til personer og miljø fra sine første romaner (han gav først ut lyrikk), den såkalte Reykjavik-trilogien: Riddarar hringstigans, 1982 (Ridderne av den runde trapp, på norsk 1986) Vængjasláttur í þakrennum, 1983 (Vingeslag i takrenna, på norsk 1987) Eftirmáli regndropanna, 1986 (Regndråpenes epilog, dansk: samlet utgave av trilogien i 1998) I Reykjavik-trilogien er språket preget av Gudmundssons bakgrunn som lyriker. Kapitlene innledes av relativt lange prosalyriske avsnitt (jf. eksempel i Vingeslag i takrenna). I Beatlesmanifestet er fortellestilen i hovedsak lakonisk, men det fins eksempler på det man kan kalle poetisk språk eller prosalyriske vendinger noen steder i teksten, se f.eks. s. 132, fortellerens refleksjoner i forbindelse med forelskelsen i Helga. 4. Teksten: Inndeling, struktur, komposisjon Det første som slår en, er at teksten er typografisk inndelt i fire hoveddeler, dernest er hver hoveddel oppdelt i fire kapitler som er fortløpende nummerert gjennom boka. Hvert nummerert kapittel er inndelt i fra tre til fem underkapitler med titler som antyder innholdet. Ved første øyekast minner slik sett teksten om en samling fortellinger eller noveller, og etter å ha lest boka, får man bekreftet dette inntrykket for så vidt som at romanen er episodisk komponert. Den består av mange mindre fortellinger mer eller mindre løst bundet sammen av den overordnede fortellingen om Johan og vennene hans, band-prosjektet deres og Johans forhold til Helga. Etter hvert utkrystalliserer seg en fortelling om Johan og familien, sentrert rundt morens sykdom og død. Flere av underavsnittene er frittstående fortellinger, eller store deler av teksten utgjøres av digresjoner fra den overordnede fortellingen, slik at de blir fortellinger i fortellinga. En anmelder karakteriserer boka som en samling anekdoter, og jeg fikk under lesningen litt assosiasjoner til folkelivsskildringer à la Løglege skruvar og anna folk. Den forseggjorte inndelingen i deler, kapitler og underavsnitt gjør at man blir nysgjerrig. Ligger det noe meningsbærende i dette? Er de fire hoveddelene en allusjon til aktinndeling i dramaet, eller satsene i klassiske symfonier? En akt i teatret er en avsluttende hoveddel markert med teppefall. Ibsen innførte fire akter, og brøt med det tradisjonelle 3 eller 5, men hva så? Jeg ser at hver hoveddel avsluttes med noe om forholdet til Helga. Helga spiller etter hvert en viktigere og viktigere rolle i fortellerens utvikling fra umoden bajas til reflektert person som innser at livet er komplisert. 2

3 Hoveddel tre utgjør et handlingsmessig høydepunkt i Helga-diskursen. Johan nødes til å synge fra rektor Herberts talerstol 3, en slags kvalifiserende prøve i forholdet til Helga (s. 131 og videre). Oppsummerende kan vi altså snakke om følgende tre nivåer i teksten (for å bruke narratologiens begrepsapparat): 1. Fortellingsnivået (teksten som den foreligger for leseren, diskursen): Episoder som henger løst sammen, noen tilbakeblikk, mange digresjoner. De ulike delene er holdt i ulike tempus: presens eller preteritum. I noen veksles det. 2. Historienivået (den underliggende historien som rekonstrueres av leseren): Etter hvert som vi leser, aner vi konturene av et forløp gjennom hele romanen, hovedsakelig drevet fram av Johans Helga-prosjekt, dannelsen av orkesteret Matchbox og etter hvert morens sykdom og død. Etter å ha lest boka, ser vi at det først og fremst dreier seg om Johans utvikling og modning, altså en slags dannelsesroman, men mer i slekt med en av dannelsesromanens forløpere, nemlig pikareskromanen. 3. Nettopp dette er knyttet til det tredje nivået, det man kaller narrasjonsnivået, selve fortellehandlingen, som i denne boka blir synliggjort allerede i åpningsavsnittet, og flere steder utover i teksten. Et slags metaplan, hvor fortelleren kommenterer selve fortellingen og fortellingsakten. Enkelte har omtalt det som en postmoderne trend: teksten synliggjør seg selv som tekst, eller her, fortelleren synliggjør seg selv som fiksjonsprodukt. Han har ligget i forfatterens skuff i lang tid (siden Reykjavik-trilogien på 80-tallet, skjønner man om man kjenner forfatterskapet til Einar Már G.). Det som gjør Johan til noe annet en den bajasen, klassens klovn, som han framtrer som i begynnelsen, er nettopp at vi får innblikk i hans refleksjoner omkring sin rolle som forteller, sin rolle i miljøet og hans refleksjoner knyttet til sitt indre liv. 5. Miljø (tid og sted) og persongalleri Handlingen er hovedsakelig lagt til Reykjavik, andre geografiske steder nevnes også, f.eks. Skagafjord, Saudarkrokur. Vi fornemmer den tradisjonelle sentrum-periferi-motsetningen. Hovedstad - provins. Island og verden (Hamburg, Liverpool); verden formidlet av sjømennene, en erfaring mange norske lesere også vil kjenne igjen fra egen oppvekst, særlig i kystmiljø, for noen tiår tilbake. At handlingen foregår på 60-tallet er ganske innlysende fra starten av, men det er ingen spesifikke angivelser av år i teksten. De mange referansene til Beatles plateutgivelser fungerer imidlertid som tidfesting, og for lesere med kjennskap til Island vil dessuten referansene til islandsk politikk og samfunnsliv kunne gi ytterligere tidsholdepunkt. Handlingen utspilles på tre hovedarenaer: Hjemme gata/byen skolen. Kiosken til Siggi antar rollen som halvt mytisk møteplass og nyhetssentral. I det relativt tallrike persongalleriet er de fleste først og fremst representanter for de ulike personkonstellasjonene i boka, for eksempel lærere, barna i gata, Johans venner, de voksne osv. De fleste er ikke så utdypet som personer, først og fremst dreier det seg om typetegninger 3 Omtalt som inspektør Herbert i den danske oversettelsen. 3

4 innenfor konstellasjonen barna vs. de voksne (jf. opprørsmotivet som anslås i og med Beatlesmanifestet omtalt i innledningskapitlet). De voksne er tilsynelatende antagonistene i fortellingen, men det er egentlig mer nyansert enn som så: Det fins positivt tegnede voksne (for eksempel Johans foreldre og kinokontrolløren Bjarne) og det fins rene karikaturer som rektor Herbert og lærer Stella. Helgas mor framstilles ikke som særlig sympatisk, men vi får glimtvis avdekket årsaker til at hun er som hun er, og bildet blir dermed ikke så endimensjonalt. Blant barna møter vi først og fremst Helga og de nærmeste vennene til fortelleren (medlemmene i gruppa Matchbox: Jon, Finn og Gunni, Ole og Rebbi (s. 27). Det er egentlig bare Helga som er noenlunde nyansert framstilt. En spesiell rolle spilles av Knoll og Tottparet Erik og Gylfi. I egen kategori, med mytiske dimensjoner, har vi Ulli boksehanske, - og Katrin. Aner vi en underliggende utviklingslinje fra hjemmet via skolen til gata (sistnevnte som bilde på livet og friheten)? Stemmer dette førsteinntrykket? Våre leserforventninger oppfylles kanskje ikke. 6. Sjangerhistorisk perspektiv: Den pikareske romanen Førsteinntrykket er at Johan er en bråkjekk og sjarmerende døgenikt, en luring. En upålitelig forteller i ordets grunnleggende betydning (han har ikke lest skolereglementet, men kan likevel hevde at det ikke står noe fornuftig der). En forteller som ligger i åpen konflikt med autoritetene, dvs. lærerne, som har hodet på rett plass, og raskt er situasjonens herre. Hva minner denne fortelleren om? Etter min mening, den pikareske helten. En av forløperne til den moderne romanen slik den utvikler seg utover 1700-tallet, er den såkalte pikareskromanen som oppstår i Spania på tallet. (Av pícaro : gatetyv, svindler, ung, omflakkende eventyrer). Dette er jeg-fortellinger, ofte med reisemotiv, vanligvis episodiske, hvor fortelleren konfronteres med et mer eller mindre korrupt samfunn, men klarer seg takket være intellektuelle evner og smartness. Det som kjennetegner pikareskromanen er at helten reflekterer over det han ser og hører, vanligvis med klar satirisk brodd mot det bestående. Romanen som tradisjonelt nevnes som utgangspunkt for sjangeren er Vesle Lasarus frå Tormes (Lazarillo de Tormes) som kom ut anonymt i 1554 (oversatt til norsk 1976 av Sigmund Skard 4 ). Den første romanen som regnes som klart pikaresk er Guzmán de Alfarache ( ) av Mateo Alemán. Disse tekstene representerer en orientering mot den virkelige verden, og dermed peker de framover mot romanen slik den utvikler seg mot vår tid. Selv om pikareskroman i streng forstand er knyttet til Spania på tallet, brukes begrepet som mer eller mindre presis betegnelse på romaner helt opp til vår tid. I romanhistorien regnes bl.a. Daniel Defoes Moll Flanders (1722) som en pikareskroman, i Frankrike Gil Blas ( ) av Alain René Lesage, Simplicissimus ( ) av tyskeren Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen. 4 Senere også: Lazarillo de Tormes. Hans liv og levned i medgang og motgang, Oversatt av Olaug Berdal. Oslo 1992 (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) 4

5 Det sies at Mark Twain bevisst skrev Adventurs of Huckleberry Finn (1884) som en pikareskroman. Likeså nevnes Blikktrommen (1959) av Günter Grass vanligvis i oversikter over nyere romaner i slekt med pikaresken. Poenget er at den pikareske helten er en jeg-forteller som overlever i møtet med en tøff verden i kraft av sine evner; han/hun er gjerne en outsider, en luring (pikaresken betegnes på engelsk gjerne som a rogue s tale ). Mens fortelleren i Underdog appellerer til vår empati, fungerer den bråkjekke tonen til Johan i Beatlesmanifestet distanseskapende, vi holder med ham, men det er ikke før mot slutten, ironisk nok når han står iført gorillakostymet, at han er avkledd den tilsynelatende tøffheten; da føler vi med ham, og synes i grunnen synd på ham. Fortelleren har utviklet seg i løpet av fortellingen, han er ikke så endimensjonal som vi trodde. Et interessant trekk ved den opprinnelige pikareskromanen er nettopp at tekstene avslører en splittethet mellom en ytre og en indre side ved fortelleren. I artikkelen Noen betraktninger rundt pikaresken som historisk fenomen i Romansk forum, 6, 1997, UiO 5, refererer professor Anne Sletsjøe til Claudio Guilléns åtte karakteristika ved pikareskromanen i hans essaysamling Literature as System, Blant disse åtte nevnes som et punkt 2 pikareskens karakter av selvbiografi og følgene det får for fortellerformen, bl.a. en splittelse mellom det Guillen ifølge Sletsjøe kaller homo interior og homo exterior, som i ord og handling kan forholde seg ulikt til begivenhetene som gjenfortelles 7. På denne måten representerte iflg. Sletsjøe/Guillen pikareskromanen i sin tid et avgjørende bidrag til romanhistorien. De bryter med den middelalderlige forestillingen om mennesket som enhetlig, der det ytre, homo exterior, ble sett på som et selvfølgelig uttrykk for det indre, homo interor. Pícaroen er altså en upålitelige forteller. Johan er ikke bare en overflatisk bajas og spilloppmaker, han avslører gradvis seg selv som et menneske med evne til refleksjon og innsikt. I vår sammenheng kan det også være av interesse å trekke fram Guillens åttende og siste punkt (her referert etter Sletsjøe, s. 14): nemlig den periodiske strukturen som tilsynelatende kun har pícaroen selv som sammenbindende instans. Den selvbiografiske formen, individet som gjenforteller, åpner for tematiske og handlingsmessige innskudd og avbrudd, og rene digresjoner; nettopp slik vi ser det både i Underdog og Beatlesmanifestet. 7. Det burleske og groteske. Beatlesmanifestet som uttrykk for den folkelig fortellertradisjonen Spilloppene til Johan og kameratene retter seg mot voksne autoriteter, eller mot de andre i gata som fortjener det, slik vi ser det i innslaget om lappen som blir beslaglagt av Stella, spørsmålene til doktor Vilhjalmur (s. 159/60) og videre via sjokoladeknepet mot Erik (s. 150) til Jons steinkasting (s. 165). 5 Nettversjonen, hentet : 6 Claudio Guillén: Toward a Definition of the Picaresque og Genre and Countergenre: The Discovery of the Picaresqur i: Claudio Guillén, Literature as System: Essays Towards the Theory of Literary History. Princeton: Princeton UP, Sletsjø, s. 11 5

6 I tillegg til skildringer av spillopper og ren ugagn preges fortellingen av mange referanser til overdreven spising og kroppsfunksjoner. Først i de to avsnittene om gutten nordfra, Fridrik, og senere ved flere anledninger, som for eksempel i Jons fortelling i Politistationen i Posthusstræti hvor det bl.a. dreier seg om pølsespising, og om at noen synes det er best å lese Morgenbladet (en konservativ avis) mens de skider (s. 139), og i Skoletandlæge (s. 173). m.fl. Disse beskrivelsene antar til dels groteske dimensjoner. Slike overdrivelser er noe som vanligvis forbindes med visse typer folkelig fortellerkunst, gjerne med brodd mot maktens representanter. Slik sett representerer Beatlesmanifestet også en trend fra 80-tallet av, nemlig interessen for den folkelige latterkulturen inspirert av Mikael Bakhtins verk om det karnevaleske i den franske renessanseforfatteren Francois Rabelais romaner om Gargantua og Pantagruel 8. I Norge er det særlig representert av Kjartan Fløgstad i romanene Dalen Portland og Fyr og Flamme, og generelt i kretsen rundt det litterære tidsskriftet Basar (bl.a. som eksponenter for et oppgjør med den doktrinært sosialrealistiske AKP-litteraturen og kretsen rundt Profil). I forordet til den svenske utgaven av Bakhtins verk om Rabelais og latterens historie skriver oversetteren Lars Fyhr: I historien och kulturen pågår en ständig kamp mellan monolitisk inskränkthet och dialogisk öppenhet [ ]. Mot den officiella kulturen står vad Bachtin kallar den folkliga skrattkulturen 9 De burleske og groteske innslagene understøtter det antiautoritære prosjektet til Einar Már Gudmundsson, og gjør ham til en karnevalesk forteller i Bakhtins forstand. 8. Vores historie blev ikke nogen historie (s. 233) Fortellingen slutter noe resignert, vi blir som lesere i begynnelsen av kapittel 2 forespeilet historien om garasjebandet Matchbox, vi får høre om det igjen mot slutten, men orkesteret går i oppløsning allerede under åpningskonserten, og hele band-historien punkteres. Etter lesningen, når det hele betraktes med en viss analytisk distanse, kan man så spørre seg om hva denne romanen egentlig handler om på ulike nivå. Det er en oppvekstskildring, fra rene røverhistorier til såre skildringer av hvordan tøffe realiteter griper inn i ens liv når man minst venter det. Som de fleste gode romaner, handler det altså om menneskets grunnvilkår: her om overgangen fra barn til voksen, og om alle de konfrontasjonene det medfører. Under den humoristiske overflata lurer vemodet og melankolien. Det blir framtredende mot slutten. Matchbox, som var en drøm og i ferd med å bli en realitet, går i oppløsning. Kameratene Jon og Finn svikter. Forbildene Beatles er i fortelleøyebliket for lengst gått i oppløsning, og John Lennon er død. Beatlesmanifestet er også blitt en del av historien, akkurat som det kommunistiske manifest. Fortelleren roter på slutten av fortellingen gjennom leketøykassen, - for å drive tankene på flugt, for nu kan jeg mærke, hvor mørkt og tomt alting er, når mor ikke er hjemme. Hans siste pek får ikke den forventede effekt. Han beskyldes for å være barnslig, men barndommen er definitivt over. 8 Michael Bachtin: Rabelais och skrattets historia, 1965, svensk utg. 1986, 2. opplag Ibid., s. 9 6

7 Opprøret har preg av karneval (i Bakhtins forstand), en antiautoritær, men kortvarig time-out som bekrefter det bestående; likevel, sett på en annen, mer håpefull måte: boka forteller om latteren som grep, den avslører stupide autoriteter, nå som før. Latteren er slik sett de undertryktes mest effektive våpen, - eller, i alle fall en trøst. Og så kan man jo si at boka handler om hvor viktige fortellingene er i våre liv. Som mye av den moderne kunsten, handler altså romanen også om seg selv som kunstnerisk uttrykk. Vi har allerede påpekt metaperspektivet via fortellerens kommentarer. I påfallende stor grad handler Beatlesmanifestet om fortellinger og det å fortelle, det å dikte: sagafortellerne nevnes, forfatteren Laxness nevnes, og mødrene som forteller historier: digterne var vistnok holdt op med at fortælle historier, så fortalte husmødrene dem (s. 67); guttene syntes det var morsomt å høre på Johans mor for hun kunne så mange historier (s. 196). Dessuten kan jo teksten i seg selv betraktes som en rammehistorie omkring en samling mer eller mindre frittstående fortellinger, som nevnt tidligere i dette foredraget (s. 2). Det fortellende subjektet, Johan, er den sammenbindende instans, han refererer alle fortellingene, han står for alle digresjonene og innfallene. Hans egne refleksjoner binder det hele sammen og utgjør den overordnede fortellingen, eller rammefortellingen, om man vil. Når han som forteller på slutten av boka sier noe resignert at vor historie blev ikke nogen historie (s. 233) motsier han jo faktisk seg selv, og bekrefter det metatematiske i boka, den handler jo nettopp om historienes betydning. Matchbox-prosjektet rant ut i sanden, men det hele ble dog en fortelling, en historie. 9. Sluttbetraktninger Fredrik Wandrup skriver i en anmeldelse av Dag Helleves roman Svevet i 1995: I nyere norsk litteratur er slike oppvekstbøker blitt en egen disiplin for en viss generasjon menn 10. Disse oppvekstskildringene fra tallet, er det de veletablerte 50-åringenes erindringer som et utrykk for nostalgisk lengsel, eller uttrykker de allmenne og tidløse erfaringer: den unge personens behov for å gjøre opprør i en overgangsfase i livet, eller den vanskelige søken etter identitet? Er Beatlesmanifestet i så fall bare 60-tallsnostalgi for godt voksne lesere, eller har den relevans for unge lesere i dag? Jeg vil mene det. Både Underdog og Beatlesmanifestet rommer, hver på sin måte, en oppriktig sårhet og et vemod som, etter min mening, gjør dem troverdige og allmenngyldige. Begge bøkene har dessuten distanseskapende trekk som gjør at de ikke blir sentimentale. Hos Einar Már Gudmundsson ikke minst takket være den burleske og til tider grovkornede humoren som gjør at hans fortellinger har bred appell. Dessuten: er ikke de gamles fortellinger viktigere enn noensinne, nettopp i en tid som hevdes være preget av postmoderne forvirring og historieløshet? Slik sett har oppvekstromanen en funksjon som mønster for lesernes egne livsfortellinger, ikke som bekreftelser eller modeller å leve opp til, men kanskje snarere som motskrifter og korrektiv. For unge lesere kan det rett og slett være befriende å erfare, gjennom fiksjonen, hvordan livet ikke er dans på roser, men at ens liv samtidig kan gis en mening gjennom fortellingen, gjennom språkliggjøringen. 10 Dagbladet

8 Litteratur: Bachtin, Michael: Rabelais och skrattets historia, Stockholm 1991 Berdal, Olaug (overs.): Lazarillo de Tormes. Hans liv og levned i medgang og motgang, Oslo 1992 (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) Guillén, Claudio: Toward a Definition of the Picaresque og Genre and Countergenre: The Discovery of the Picaresqur i: Claudio Guillén, Literature as System: Essays Towards the Theory of Literary History. Princeton: Princeton UP, 1971 Marx, Karl og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest, oversatt av Morten Falck. Utgitt av tidsskriftet Røde fane til 150-årsjubileet På nettet, hentet : Skard, Sigmund (overs.): Vesle Lasarus frå Tormes: hans medgang og motgang i livet, Oslo 1992 Sletsjø, Anne: Noen betraktninger rundt pikaresken som historisk fenomen i: Romansk forum, 6, 1997, UiO. Nettversjonen, hentet : Wandrup, Fredrik: En country-skihopper i: Dagbladet Nettversjon hentet : 8

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

En nesten pinlig affære

En nesten pinlig affære En nesten pinlig affære En novelle av Johan Harstad Kompetansemål etter 10. årstrinn Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund Vurdering FOR læring MÅL FOR DAGEN: Jeg kan skape liv i læringsmålene Jeg kan utarbeide kriterier på ulike måter Jeg kan gi ulike former for tilbakemelding Jeg kan bruke den informasjonen jeg får i videre

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 34- UKE 39 forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner skrive en karikerende

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Det er kaldt etter natta

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Her følger en gjennomgang av de ulike oppgavene i opplegget, med en del konkrete tips og råd. For mer om mål og begrunnelser, se eget dokument betegnet bakgrunn,

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

- en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001

- en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001 - til bruk i undervisningen - en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001 På bakgrunn av forespørsler fra folk i skolen, har jeg laget en oversikt over noen av Ingeborg Refling

Detaljer

Muntlig eksamen 48 timers modell. Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune

Muntlig eksamen 48 timers modell. Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune Muntlig eksamen 48 timers modell Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune 48-timers modell på VUS Eleven kan velge å gå opp individuelt eller i par (bestemmes i forkant) Eleven får vite

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Holocaust i kulturen -elevens materiale

Holocaust i kulturen -elevens materiale Holocaust i kulturen -elevens materiale Sannsynligvis har du mange inntrykk av 2. verdenskrig, nazismen og Holocaust fra andre kilder enn læreboka. Kanskje har du sett spillefilmer, lest romaner eller

Detaljer

Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning)

Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning) Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning) En skjønnlitterær sjanger Sjanger = en bestemt type tekst Deles i to hovedtyper: skjønnlitteratur og saktekster Viktige begreper

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Trinn: 7.klasse Tidsramme: 6 skoletimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur

Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur UNDERVISNINGSOPPLEGG TIL LNUs NETTSIDE FORSIDEARK Trinn: VG3 Tema: Lyrikkkafé i mellomkrigstiden Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur Kompetansemål: sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

Lesing av skjønnlitteratur. Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen

Lesing av skjønnlitteratur. Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen Lesing av skjønnlitteratur Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen «På trikken» av Nina Lykke, fra samlingen Orgien og andre fortellinger. 2010. Hvorfor novellen? Det litterære språket kommer

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

"Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.)

Purriot og den forsvunne bronsehesten av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) "Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) En ekte detektiv dukket opp da Katrin Handeland presenterte denne boken til en andreklasse. Presentasjon av boka Boken er

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok, og så blei jeg hekta!

Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok, og så blei jeg hekta! hans-fredrik, 12 år Jeg liker bøkene om Artemis Fowl (Eoin Colfer). De er spennende og kjekke, og jeg liker at et supergeni og en superskurk er så ung! Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok,

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal Vurdering for læring Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Line Tyrdal 2013 Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

PP 3 Oppgavetyper til skriftlig eksamen

PP 3 Oppgavetyper til skriftlig eksamen PP 3 Oppgavetyper til skriftlig eksamen 1 Oppgavetyper til skriftlig eksamen Eksamensoppgavene er basert på kompetansemålene fra hovedområdene: Skriftlig kommunikasjon (Vg2 og Vg3) Språk, litteratur og

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Norske folkeeventyr fra Moe. Asbjørnsen

Norske folkeeventyr fra Moe. Asbjørnsen EVENTYR OG SAGN Eventyr Eventyr er oppdiktede, fantasifulle fortellinger om mennesker, dyr og overnaturlige vesener. Det fins mange slags eventyr, og vi kan dele dem i to hovedgrupper: folkeeventyr og

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Undervisningsopplegg: Peer Gynt

Undervisningsopplegg: Peer Gynt Undervisningsopplegg: Peer Gynt Vedlagt finner du den opprinnelige åpningen av Ibsens drama Peer Gynt. Vi møter en sint og fortvilet mor Aase som er oppgitt over sønnen som bare driver dank og ikke gjør

Detaljer

I denne oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i en problemstilling basert på studiet Tekst i

I denne oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i en problemstilling basert på studiet Tekst i Analyse av Henrik Wergelands dikt Til min Gyldenlak I denne oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i en problemstilling basert på studiet Tekst i Kontekst. Jeg vil på bakgrunn av problemstillingen analysere

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

CRISS - CREATING INDEPENDENCE

CRISS - CREATING INDEPENDENCE CRISS - CREATING INDEPENDENCE THROUGH STUDENT OWNED STRATEGIE Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet: Norges historie Lærer: Gabriela Hetland Min bestemor strøk kongens skjorter av Torill Kove FØRLESEFASEN

Detaljer

MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER

MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 10/18/07 Birgit Hertzberg Kaare IMK 1 HVA ER H. På det kognitive plan kan h. ses som en lek med tanken som krever fleksibilitet smidighet, nytelsen av eksistensielle

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Hovedformålet med dette kapitlet er å gi elevene et grunnlag for å utvikle «evne til demokratisk deltakelse», som er et av punktene i læringsplakaten.

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 10 Kontekst 8-10, Gyldendal Lærere: Oddlaug H. Tjomsland og Bente Bruskeland Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål 37 38 Muntlighet KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Les

Detaljer

Refleksjonsnotat Neptun Oktober 2017

Refleksjonsnotat Neptun Oktober 2017 Refleksjonsnotat Neptun Oktober 2017 September var preget av mye jobbing med venner, og det har vi også gjort i oktober. Vi prøver å ha et jevnt fokus på dette i hverdagen. Vi synger vennesanger, snakker

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk: Musikkisum og sanghefte UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Kunne holde en jevn puls i ulike tempi Kunne imitere og improvisere over

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Oversikt over kompetansemålene finnes fra side 5 til 7 i dokumentet. NB! Planen er tentativ, endringer kan forekomme Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Tommy

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer