Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25.3.2011."

Transkript

1 SIDE 478 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest INNLEDNING Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom. Femårig lektorutdanning i geografi er et studium der lærerutdanning (PPU) er integrert i et masterstudium. Studentene følger mye av bachelor- og masterstudiet i geografi, og får en lærerutdanning. Gjennom studiet vil man få faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb Utdanningen vil gi en god faglig utdanning i geografi. Sammen med en fagdidaktisk skolering kvalifiserer dette for undervisning i samfunnsfag/geografi fra 5. årstrinn i grunnskolen til og med videregående skole. I tillegg velger studentene i løpet av studiet undervisningsfag. Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn i et romlig perspektiv. «Hvorfor er det slik akkurat her?» er et grunnleggende spørsmål i faget. Det å kartlegge og forstå romlige variasjoner er et viktig faglig fokus. Et annet viktig fokus er samspillet mellom mennesker og omgivelser. Geografer legger vekt på å forstå hvordan omgivelsene påvirker menneskelig aktivitet, kultur og velferd, og hvordan mennesket, på sin side, påvirker sine omgivelser. Undervisningen omfatter både samfunnsgeografiske og naturgeografiske emner. Denne lærerutdanningen består av praktisk-pedagogisk utdanning og fagstudier gjennom alle de fem årene studiet tar. Hensikten med slike løp er å sette lærerperspektivet i fokus gjennom hele studietiden, og dermed gjøre studenten spesielt godt rustet til å undervise i sine fag. LÆRINGSMÅL En kandidat fra NTNUs lektorutdanning skal være kjent for sin faglige styrke og integritet, sitt bidrag til elevenes kunnskapsutvikling og personlige vekst samt sin evne til nytenkning og utvikling av faginnhold, læringsmiljø og læringsmetoder. En lektor fra NTNU skal medvirke til elevens dannelse som aktiv deltaker i et demokratisk samfunn. Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et positivt møte med geografi/samfunnsfag i skolen. Kunnskap Etter endt utdanning vil kandidaten: Faglig kompetanse: ha allsidig skolering i emner, begreper, teorier, analyse- og forskningsmetoder innenfor faget. Faglig og didaktisk kompetanse: ha brede kunnskaper knyttet til utøvelse av faget, til utøvelse av læreryrket, til samspillet mellom fag og skole, til fagets historikk som skolefag, og til fagets betydning i samfunnet. Ferdigheter Etter endt utdanning kan kandidaten: Faglig kompetanse: planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt på selvstendig og kritisk vis

2 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 479 anvende forskningsbasert kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger beherske akademisk og populærvitenskapelig formidling av vitenskapelig arbeid bruke relevante teorier og analysemetoder på empirisk materiale Didaktisk kompetanse: planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget formidle kunnskap i faget på en pedagogisk og motiverende måte drøfte faglige spørsmål og læreplaner i faget ved selvstendig og kritisk analyse med grunnlag i relevant teori og metode Generell kompetanse Etter endt utdanning vil kandidaten:. kunne lede og motivere elevene i klasserommet, skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø og bidra til elevenes personlige og faglige utvikling. kunne samarbeide med elever, andre lærere, foresatte og fagmiljøer utenfor skolen. kunne bidra til utvikling og nytenking i skolen gjennom en kritisk, kreativ og analytisk tilnærming til faginnhold, læringsmiljø og læringsmetoder. ha en forståelse for skolens og lærerens ansvar for å ivareta samfunnets fellesskapsverdier og for å realisere disse verdiene i oppdragelse og undervisning kunne forholde seg til etiske normer innen forskning være bevisst på geografifagets allmenndannende og holdningsskapende rolle YRKESMÅL Med femårig lektorutdanning i geografi kan man arbeide som lektor i skolen. Man er kvalifisert som lærer fra 5. klasse til og med videregående skole. Studiet kvalifiserer også til andre yrker hvor det kreves høy pedagogisk kompetanse og god formidlingsevne. Med femårig lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (ph.d), som i sin tur gir mulighet for forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høyskoler. I grunnskolen kvalifiserer femårig lektorutdanning til å undervise i samfunnsfag fra årstrinn. Avhengig av hvilket fag som velges som undervisningsfag kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre fag i grunnskolen. I videregående skole kvalifiserer utdanningen til å undervise i fellesfaget geografi. Dette faget undervises i alle studieforberedende utdanningsprogram. Videre kvalifiserer utdanningen til å undervise i programfagene samfunnsgeografi og geofag. Som lærer skal du også ha innsikt i elevens oppvekstmiljø og livssituasjon og kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Du må også kunne samarbeide med foreldre/foresatte, bedrifter, etater, foreninger og andre som kan bidra til et godt og allsidig lærings- og oppvekstmiljø. Utdanningen gir deg også den kompetansen. Samtidig som utdanningen gir lærerkompetanse, kvalifiserer den også blant annet til planleggings- og utredningsoppgaver innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv, formidlingsog informasjonsoppgaver i ulike informasjonsorganer, arbeid i interesseorganisasjoner og ledelsesoppgaver.

3 SIDE 480 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Studiet er et samarbeid mellom Geografisk institutt, Program for lærerutdanning (PLU) og de fakulteter/enheter som tilbyr valgbare undervisningsfag. Studiet administreres av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), med Geografisk institutt som ansvarlig enhet. Program for lærerutdanning er faglig ansvarlig for den praktisk-pedagogiske delen inkludert perspektivemnet ex.paed. OPPTAKSKRAV Femårig lektorutdanning i geografi er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra videregående skole. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er krav om minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3.0 i norsk (393 timer) og 3.0 i matematikk (4 timer). INNPASSING TIL STUDIET Innpassing av fag gjøres i henhold til universitets- og høgskoleloven. Siden femårig lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium og det er begrenset antall praksisplasser, er man imidlertid ikke garantert å få tilsvarende reduksjon i lengden på studiet. Det betyr at den totale studietiden kan bli fem år, på tross av at man har fått faglig fritak for fag som er fullført før opptak. Studenter som får innpasset første år av utdanningen, og som skal begynne rett på undervisningsfag, kan ikke påregne å få internt opptak til adgangsbegrensede undervisningsfag, da plassene på disse fordeles 1. juni. DELSTUDIER I UTLANDET Det er mulig å ta et utenlandsopphold i ett eller to semester, fortrinnsvis i 6, 7. eller 9. semester. Det er også mulig å ta undervisningsfag i utlandet. Program for lærerutdanning (PLU) har etablert samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner i flere land. For et begrenset antall studenter er det mulig å gjennomføre praksis ved en utenlandsk skole. For tiden har PLU avtale med Utrecht Universitet, Nederland, Pennsylvania State University, USA og University of Washington i Seattle, USA STUDIETS OPPBYGGING OG STRUKTUR Femårig lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. Studiet er derfor fast programmert med mindre valgfrihet enn for mange andre studier. Den praktisk pedagogiske delen av studiet (PPU) er bundet til visse semester, og permisjoner eller andre forhold som gjør at dette forskyves, kan føre til forlengelse av studietiden. Lektorutdanningen i geografi består av følgende emner: Innføringsemnene PPU4000 ex.paed. og EXPH0001 ex.phil. De obligatoriske geografiemnene GEOG1000, GEOG1001, GEOG100, GEOG1003, GEOG1004, GEOG1005, GEOG1006, GEOG300, GEOG3001 og GEOG sp valgbare geografiemner i serien GEOG001-GEOG007 GEOG3005 og 30 sp valgbare masteremner i serien GEOG3505-GEOG351 samt GEOG3030, GEOG3053 og GEOG35. (GEOG3005 kan byttes ut med et valgbart masteremne slik at man tar 37,5 sp valgbare masteremner.) Inntil 15 sp av de valgbare masteremnene kan erstattes med 15 sp. fra 000-serien.

4 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 481 Et undervisningsfag på 60 studiepoeng (se egen liste under) GEOG3901 Masteroppgave Modell av lektorutdanningen i geografi: År Sem Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp V 9H 8V 7H 6V 5H GEOG3001 Faghistorie; teorier og begreper GEOG3005 Qualitative methods/ Valgbart masteremne PPU 470 Pedagogikk GEOG3003 Methodology and the research process Valgbart masteremne Valgbare masteremner/eller et GEOG00X-emne GEOG001 Mennesket endrer landskapet (15 sp), eventuelt 15 sp blant emnene GEOG008 Kartografi, GIS og fjernanalyse (7,5 sp) GEOG003 Istider og glasiale prosesser (7,5 sp), GEOG006 Regional næringsutvikling (7,5) GEOG300 Prosjekt fagformidling 4V 3H V 1H GEOG1005 Jordas naturmiljø PPU4000 Ex.paed. (perspektivemne) PPU4700 Pedagogikk GEOG1000 Menneske og sted I GEOG 3901 Masteroppgave (30 sp) PPU4741 Fagdidaktikk geografi II Valgbare masteremner/ eller et GEOG00Xemne GEOG1006 Geografifagets historie PPU4740 Fagdidaktikk geografi I GEOG1001 Menneske og sted II GEOG100 Befolkning ressurser og miljø PPU47-emne Fagdidaktikk fag Valgbare masteremner EXPH0001 ex.phil. PPU47-emne Fagdidaktikk fag GEOG1004 Geografi i praksis - Tall kart og bilder GEOG1003 Geografi i praksis Kvalitative analyser *Undervisning i de valgfrie emnene gis bare dersom det er et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter. EMNEOVERSIKT Emne Tittel Sp Undervisning Adgangsbegrensninger Fellesemner og praktisk-pedagogiske emner PPU4000 Examen Paedagogicum (ex.paed) 7,5 H Studierettskrav EXPH0001 Examen philosophicum (ex.phil) 7,5 H/V Åpent PPU4700 Pedagogikk 7,5 H Studierettskrav PPU4708 Praksis del I 0 H

5 SIDE 48 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI Emne Tittel Sp Undervisning Adgangsbegrensninger PPU4740 Fagdidaktikk i geografi del I (5. semester) 7,5 H Studierettskrav PPU47-emne Fagdidaktikk undervisningsfag, del i (5. semester) 7,5 H Studierettskrav PPU470 Pedagogikk 15 V Studierettskrav PPU4741 Fagdidaktikk i geografi del II (8. semester) 7,5 V Studierettskrav PPU4709 Praksis del II 0 V PPU47-emne Fagdidaktikk undervisningsfag del II (8. semester) 7,5 V Studierettskrav Obligatoriske geografiemner på bachelornivå GEOG1000 Menneske og sted I (ex.fac.) 7,5 H Åpent GEOG1001 Menneske og sted II 7,5 V Åpent GEOG100 Befolkning, ressurser og miljø 7,5 H Åpent GEOG1003 Geografi i praksis - Kvalitative analyser 7,5 H Åpent GEOG1004 Geografi i praksis - Tall, kart og bilder 7,5 V Åpent GEOG1005 Jordas naturmiljø 15 V Åpent GEOG1006 Geografifagets historie 7,5 H/V Åpent Valgbare geografiemner på bachelornivå *GEOG001 Mennesket endrer landskapet 15 V Åpent *GEOG00 Nord/Sør-relasjoner 7,5 H Åpent *GEOG008 Kartografi, GIS og fjernanalyse 7,5 V Åpent *GEOG003 Istider og glasiale prosesser 7,5 V Åpent *GEOG004 Skred og fluviale prosesser 15 H Åpent *GEOG005 Regionale endringer bosetting og flytting 7,5 H Åpent *GEOG006 Regional næringsutvikling 7,5 V Åpent GEOG007 Changing Climate Effects 7,5 H Åpent Obligatoriske masteremner i geografi GEOG300 Prosjekt fagformidling 7,5 H Studierettskrav GEOG3001 Fagfilosofi; teorier og begreper 15 V Åpent GEOG3003 Methodology and the Research Process 7,5 H Åpent GEOG3901 Masteroppgave 30 H/V Studierettskrav Valgbare masteremner i geografi GEOG3005 Qualitative methods 7,5 H Åpent *GEOG3053 Theories of Development and Globalization 7,5 H Åpent *GEOG3505 Landscape and Planning 15 H Åpent *GEOG3506 Geography, Health and Development 7,5 H Åpent *GEOG3509 Naturgeografisk seminar 7,5 H Åpent *GEOG3519 Geographical Information Systems - I 7,5 H Åpent *GEOG350 Geographical Information Systems - II 7,5 V Åpent *GEOG351 Urban Application of GIS 7,5 H Åpent *GEOG35 Migration and Development 7,5 V Åpent *GEOG3513 Fluivale systemer 7,5 H Åpent *GEOG3514 Skråningssystemer 7,5 H Åpent *GEOG3515 Environment, Development and Changing Rural Livelihoods 7,5 H Åpent *GEOG3516 Humanitarism: theory and practice 7,5 H Åpent *GEOG3517 Sosial ulikhet, identitet og sted 7,5 H Åpent

6 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 483 Emne Tittel Sp Undervisning Adgangsbegrensninger *GEOG3518 Knowledge Management in a Global Economy 7,5 H Åpent *Undervisning i de valgfrie emnene gis bare dersom det er et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter. I tillegg kan emnet GEOG3030 Natural Resources Management (7,5 sp) inngå som et valgbart masteremne etter avtale med fakultetet. Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter tatt opp til studieprogrammet. EMNEBESKRIVELSER Emnebeskrivelser for GEOG300 Prosjekt fagformidling og GEOG3901 Masteroppgaven finner du her. Emnebeskrivelser for øvrig emner finner du i studiehåndbøkene: og emnelisten «Alle emner A-Å»: (søk etter emnekode). GEOG300 Prosjekt fagformidling Dissemination of Geography Undervisning: Høst: 7.5 SP Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Seminarer, prosjektarbeid og muntlig/praktisk presentasjon Forkunnskapskrav: 5,5 sp. geografi. Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til femårig lektorutdanning i geografi. Læringsmål: Emnet har som mål å øke studentenes bevissthet omkring hvordan sentrale tema innen geografifaget best gjøres tilgjengelig for elever og andre. Gjennom forelesninger, seminarer og prosjektarbeid tar emnet sikte på å sette faglige og pedagogiske formidlingsutfordringer i sammenheng. Faglig innhold: Emnet er en obligatorisk del av den femårige lektorutdanning i geografi, og det søker å videreføre tidligere aktiviteter i dette utdanningsløpet. Emnet vil fokusere på sentrale tema innen geografifaget og hvordan disse temaene på ulike måter kan formidles i undervisnings- og/eller annen opplysningssammenheng. Gjennom dette vil det også søkes demonstrert hvorfor og hvordan geografi som fagtilnærming kan belyse sentrale samfunnsspørsmål. En viktig del av emnet er et prosjektarbeid der det under veiledning skal jobbes med et fag- og formidlingsopplegg av et selvvalgt geografisk tema. Læringsformer og aktiviteter: 6 timer forelesning og 6 timer seminar. Obligatorisk aktivitet: seminarer, prosjektarbeid og muntlig/praktisk presentasjon. Vurderingsform: prosjektarbeid og muntlig/praktisk presentasjon. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til lektorprogrammet i geografi. Vurderingsform: Oppgave/Muntlig Vurderingsdel Tid Tell.andel Innleveringsfrist Oppgave 70/100 Muntlig eksamen 30/100 GEOG3901 Masteroppgave i geografi- lærermaster Master Thesis in Geography- Teacher s master Undervisning: 1. sem. høst,. sem. vår: 30.0 SP Karakter: Bokstavkarakterer

7 SIDE 484 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI Obl. aktiviteter: Ingen Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i obligatoriske kurs i fagfilosofi (GEOG3001), forskingsmetode (GEOG3003) og prosjekt fagformidling (GEOG300), samt totalt 37,5 studiepoeng valgfrie kurs. Læringsmål: Målet er å gi studentene trening i å gjennomføre et større, selvstendig vitenskapelig arbeid. Faglig innhold: Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og bør være på sider. Instituttet har utarbeidet en arbeidsplan for oppgavearbeidet, som gjør det lettere for studentene å gjennomføre studiet på normert tid. Viktige punkter er: - I 7. semester taes GEOG3003, Methodology and the research process. Studenten bør bestemme seg for tema for masteroppgaven allerede tidlig i dette semester. Et 6-8 siders prosjektnotat må leveres til godkjenning innen 1. november som del av obligatorisk emne. Dette danner grunnlag for tildeling av veileder. - I 8. semester taes det andre PPU-semesteret. Hvis problemstillingen tilsier det, er det viktig at studenten bruker semesteret til å samle inn data til masteroppgaven. - I 9. semester må dataene eventuelt kompletteres og analyseres. Semesteret er avsatt til skriving av masteroppgaven og to valgfrie emner. Ett av emnene kan være GEOG3005, Qualitative methods. - I 10. semester skal emnet GEOG3001 Faghistorie og fagfilosofi, tas. Masteroppgaven fullføres. - Første utkast må være levert innen 1. mai (10. semester). - Endelig utkast og avsluttende eksamen taes i juni eller august. - Rett til veileder opphører etter 10. semester. Læringsformer og aktiviteter: Vurderingsform: Masteroppgaven, samt 30 minutters presentasjon av masteroppgaven for åpent auditorium og inntil 1 times muntlig eksamen med utgangspunkt i masteroppgaven. Vurderingsform: Avhandling Vurderingsdel Tid Tell.andel Innleveringsfrist Avhandling Valg av undervisningsfag anbefalte fag I tredje og fjerde semester inngår det et undervisningsfag på 60 studiepoeng. velges fortrinnsvis fra listen med anbefalte undervisningsfag under. Det er mulig å søke til fakultetet om å få andre fag enn de som er nevnt ovenfor som undervisningsfag. Søknaden må begrunnes. Valg av undervisningsfag gjøres via utdanningsplanen på Studweb innen 1. juni. Enkelte av undervisningsfagene har et begrenset antall plasser hvor det er satt av kvoter for lektorstudenter. Rangering for opptak til adgangsbegrensede fag/emner gjøres etter NTNUs rangeringsregler fastsatt i NTNUs Forskrift om studier. Studenter som vil ta et adgangsbegrenset undervisningsfag hvor det ikke er satt av kvoter for lektorstudenter i geografi, må søke opptak til det aktuelle årsstudiet via Samordna opptak innen 15. april. Nedenfor følger oversikt over godkjent årsstudier og emnegrupper på 60 studiepoeng for anbefalte undervisningsfag. Utfyllende informasjon om hvilke emner som inngår fremgår av studiehåndboka til det fakultetet som eier undervisningsfaget:

8 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 485 Nordisk (årsstudium) Engelsk (årsstudium) Det forutsettes kunnskaper og ferdigheter i engelsk tilsvarende en god karakter i engelsk som studieretningsfag over to år på allmennfaglig studieretning/studiespesialiserende utdanningsprogram i videregående skole. Se Kroppsøving og idrett (årsstudium) - adgangsbegrenset Det settes årlig av interne kvoter til lektorstudenter som vil ta dette årsstudiet som undervisningsfag. Søknad gjøres via utdanningsplanen innen 1. juni i. semester. Se Religionsvitenskap: Religionsvitenskap er mest relevant for undervisning i religion og etikk i videregående skole, mens KRL er mest relevant med tanke på undervisning i religion, livssyn og etikk grunnskolen. Begge kvalifiserer imidlertid formelt for undervisning på begge nivå. Se Kristendom, religion og livssyn (KRL) Årsstudiet i KRL er mest relevant med tanke på undervisning i faget religion, livssyn og etikk i grunnskolen., mens religionsvitenskap er mest relevant for undervisning i religion og etikk i videregående skole. Begge kvalifiserer imidlertid formelt for undervisning på begge nivå. Se Fransk (årsstudium) Det anbefales forkunnskaper tilsvarende fransk C-språk i studieretning for allmenne fag/- studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen. Se Tysk (årsstudium) Det anbefales forkunnskaper tilsvarende tysk C-språk i studieretning for allmenne fag/studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen. Se Spansk (årsstudium) adgangsbegrenset Det anbefales forkunnskaper tilsvarende spansk C-språk i studieretning for allmenne fag/studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen. Spansk årsstudium er et adgangsbegrenset studium og søkere fra lektorutdanningen i geografi anbefales å søke opptak til årsstudiet via Samordna opptak i tillegg til å søke internt via utdanningsplanen 1. juni i. semester. Se Matematikk (anbefalt emnesamling 60 sp) Krever fordypning i realfag fra videregående skole tilsvarende opptakskrav til årsstudium i matematikk via Samordna opptak.. Se

9 SIDE 486 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI Andre samfunnsfag som undervisningsfag Vi gjør spesielt oppmerksom på at faget samfunnsfag i grunnskolen er likt fordelt mellom geografi, historie, og samfunnskunnskap. Geografi faller inn under samfunnskunnskap, og gir automatisk undervisningskompetanse for hele samfunnsfaget. Vi anbefaler derfor ikke at undervisningsfag velges blant de to andre samfunnsfagene geografi og historie. I videregående utdanning er dette noe annerledes, med geografi og historie og som egne fag. Likevel er det fag med begrenset undervisningstid, noe som kan skape problemer med å få full stilling. Psykologi og samfunnsøkonomi kan ikke inngå som undervisingsfag i lektorutdanningen i geografi. PROGRESJON For å kunne gjennomføre PPU, stilles det egne krav til avlagte studiepoeng i undervisningsfagene. Kravet for å begynne på PPU1 (femte semester), er at man må ha bestått 90 studiepoeng i undervisningsfagene, og minst 37,5 studiepoeng i hvert fag. Studenten må også ha bestått PPU4000 Examen Paedagogicum. For å kunne begynne på PPU (8. semester), må man ha bestått 60 studiepoeng i begge fagene, samt ha bestått PPU1 i sin helhet. Begrunnelsen for dette er at en stor del av PPU er praksis i skolen, hvor det stilles krav til faglig kompetanse. OVERGANGSORDNINGER Fra studieåret 011/01 endrer valgbare emner på bachelornivå kode fra 1500-nivå til 000- nivå. Emnene godkjennes om hverandre slik at studenter som har tatt emner på 1500-nivå får disse godkjent som valgbare emner på 000-nivå. Tidligere studieplanendringer: GEOG300 på 15 studiepoeng som tidligere var plassert hovedsakelig i 10 semester er delt i to emne: GEOG3003 Feltkurs, forskningsdesign og prosess og GEOG3005 Qualitative methods. GEOG3003 er nå plassert i 7. semester mens GEOG3005 er i 9. semester. Studenter som tar GEOG3003 i 6. semester vil kunne ta 30 studiepoeng valgfrie masteremner i 7 semester. Studenter som i henhold til tidligere studieplaner har avlagt/planlagt andre valgemner i geografi på bachelornivå enn de som er foreslått i 6. semester (vår) vil få disse godkjent. OVERLAPP Emne Emne Sp GEOG1510 GEOG1516 7,5 studiepoeng GEOG1510 GEOG1517 7,5 studiepoeng GEOG1000 GEOG6000 7,5 studiepoeng GEOG100 SFEL000 7,5 studiepoeng GEOG1005 GEOG1506 7,5 studiepoeng GEOG1507 GEOG001 7,5 studiepoeng GEOG1508 GEOG00 7,5 studiepoeng GEOG1511 GEOG008 7,5studiepoeng GEOG151 GEOG003 7,5studiepoeng GEOG1513 GEOG004 7,5studiepoeng GEOG1516 GEOG005 7,5 studiepoeng GEOG1517 GEOG006 7,5 studiepoeng GEOG3050 GEOG3504 7,5 studiepoeng GEOG3510 GEOG351 6 studiepoeng

10 Emne Emne Sp GEOG3510 GEOG351 3 studiepoeng GEOG3510 GEOG studiepoeng GEOG3003 GEOG300 7,5 studiepoeng GEOG3005 GEOG300 7,5 studiepoeng GEOG3005 GEOG305 7,5 studiepoeng GEOG3005 AFR300 7,5 studiepoeng GEOG3005 AFR3005 7,5 studiepoeng GEOG3005 GEOG3004 7,5 studiepoeng GEOG3006 GEOG300 7,5 studiepoeng GEOG3006 GEOG305 7,5 studiepoeng GEOG3006 GEOG3004 7,5 studiepoeng FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 487

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 589 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.3.2012. KORT OM STUDIEPROGRAMMET Læreryrket

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 488 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25.3.2011 INNLEDNING Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et studium

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 444 Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 23.02.2010 INNLEDNING Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et studium der praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE 176 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Det humanistiske fakultet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen som følge av innføring

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI SIDE 259 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI Med endringer vedtatt av FUL senest 07.04.2015. Kort om studieprogrammet Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 622 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG Med endringer vedtatt av FUL senest april 2013. SVT-fakultetet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen som følge av

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI Med endringer vedtatt av FUL senest 07.04.2015. FEMÅRIG LEKTORUTDANNING GEOGRAFI SIDE 237 Kort om studieprogrammet Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG SIDE 266 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING KROPPSØVING OG IDRETTSFAG FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG Vedtatt av Styret ved NTNU 01.10.2014, med endringer vedtatt av FUL senest 07.04.2015. Kort

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG SIDE 293 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG Vedtatt av Styret ved NTNU 01.10.2014, med endringer vedtatt av FUL senest 07.04.2015. Kort

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 275 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG Med endringer vedtatt av FUL senest 07.04.2015. Kort om studieprogrammet Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE 172 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Det humanistiske fakultet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen. Denne studieplanen

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK KUNSTFAG SIDE 45 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG Kort om studieretningen Studiets målsetting er å gi fordypning i fagdidaktikk i kunstfag

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE Lektorutdanning i historie 183 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Den integrerte femårige lektorutdanningen er et profesjonsstudium som kvalifiserer kandidatene for arbeid i skolens 8. 13. årstrinn (ungdomstrinnet

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

LEKTORUTDANNING I SPRÅKFAG

LEKTORUTDANNING I SPRÅKFAG Lektorutdanning i språkfag 187 LEKTORUTDANNING I SPRÅKFAG Det humanistiske fakultet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen som følge av innføring av ny rammeplan

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017

Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017 Midlertidig oversikt over emneendringer ved SVT-fakultetet Studieåret 2016/2017 Nye emner Emnekode Emnetittel SP Semester Merknad SARB3012 Internship 30 Høst Emne tilbys av GEO men veiledes av SARB3910

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG SIDE 92 MASTER I FAGDIDAKTIKK - NATURFAG MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG Vedtatt av Styret ved NTNU 6. juni 2004 INNLEDNING Med fagdidaktikk i naturfag menes alle de overveielser som er

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 162 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER AFRIKASTUDIER Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.1.2015. Studietilbud AFRIKASTUDIER SIDE 19 ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Norsk som andrespråk 283 NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglige og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 626 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - SAMFUNNSFAG FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG Med endringer vedtatt av FUL senest 28.2.2014. KORT OM STUDIEPROGRAMMET Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

272 Studiehåndboka for humanistiske fag

272 Studiehåndboka for humanistiske fag 272 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIET OG GRADER 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER 15 STUDIET OG GRADER 15 BACHELORGRADER Alle bachelorgrader skal tilfredsstille følgende krav: Fullførte eksamener på minimum 180 studiepoeng eller 3 års fulltidsstudier Fellesemner på minst 22,5 studiepoeng Det skal inngå

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer