Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25.3.2011."

Transkript

1 SIDE 478 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest INNLEDNING Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom. Femårig lektorutdanning i geografi er et studium der lærerutdanning (PPU) er integrert i et masterstudium. Studentene følger mye av bachelor- og masterstudiet i geografi, og får en lærerutdanning. Gjennom studiet vil man få faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb Utdanningen vil gi en god faglig utdanning i geografi. Sammen med en fagdidaktisk skolering kvalifiserer dette for undervisning i samfunnsfag/geografi fra 5. årstrinn i grunnskolen til og med videregående skole. I tillegg velger studentene i løpet av studiet undervisningsfag. Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn i et romlig perspektiv. «Hvorfor er det slik akkurat her?» er et grunnleggende spørsmål i faget. Det å kartlegge og forstå romlige variasjoner er et viktig faglig fokus. Et annet viktig fokus er samspillet mellom mennesker og omgivelser. Geografer legger vekt på å forstå hvordan omgivelsene påvirker menneskelig aktivitet, kultur og velferd, og hvordan mennesket, på sin side, påvirker sine omgivelser. Undervisningen omfatter både samfunnsgeografiske og naturgeografiske emner. Denne lærerutdanningen består av praktisk-pedagogisk utdanning og fagstudier gjennom alle de fem årene studiet tar. Hensikten med slike løp er å sette lærerperspektivet i fokus gjennom hele studietiden, og dermed gjøre studenten spesielt godt rustet til å undervise i sine fag. LÆRINGSMÅL En kandidat fra NTNUs lektorutdanning skal være kjent for sin faglige styrke og integritet, sitt bidrag til elevenes kunnskapsutvikling og personlige vekst samt sin evne til nytenkning og utvikling av faginnhold, læringsmiljø og læringsmetoder. En lektor fra NTNU skal medvirke til elevens dannelse som aktiv deltaker i et demokratisk samfunn. Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et positivt møte med geografi/samfunnsfag i skolen. Kunnskap Etter endt utdanning vil kandidaten: Faglig kompetanse: ha allsidig skolering i emner, begreper, teorier, analyse- og forskningsmetoder innenfor faget. Faglig og didaktisk kompetanse: ha brede kunnskaper knyttet til utøvelse av faget, til utøvelse av læreryrket, til samspillet mellom fag og skole, til fagets historikk som skolefag, og til fagets betydning i samfunnet. Ferdigheter Etter endt utdanning kan kandidaten: Faglig kompetanse: planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt på selvstendig og kritisk vis

2 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 479 anvende forskningsbasert kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger beherske akademisk og populærvitenskapelig formidling av vitenskapelig arbeid bruke relevante teorier og analysemetoder på empirisk materiale Didaktisk kompetanse: planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget formidle kunnskap i faget på en pedagogisk og motiverende måte drøfte faglige spørsmål og læreplaner i faget ved selvstendig og kritisk analyse med grunnlag i relevant teori og metode Generell kompetanse Etter endt utdanning vil kandidaten:. kunne lede og motivere elevene i klasserommet, skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø og bidra til elevenes personlige og faglige utvikling. kunne samarbeide med elever, andre lærere, foresatte og fagmiljøer utenfor skolen. kunne bidra til utvikling og nytenking i skolen gjennom en kritisk, kreativ og analytisk tilnærming til faginnhold, læringsmiljø og læringsmetoder. ha en forståelse for skolens og lærerens ansvar for å ivareta samfunnets fellesskapsverdier og for å realisere disse verdiene i oppdragelse og undervisning kunne forholde seg til etiske normer innen forskning være bevisst på geografifagets allmenndannende og holdningsskapende rolle YRKESMÅL Med femårig lektorutdanning i geografi kan man arbeide som lektor i skolen. Man er kvalifisert som lærer fra 5. klasse til og med videregående skole. Studiet kvalifiserer også til andre yrker hvor det kreves høy pedagogisk kompetanse og god formidlingsevne. Med femårig lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (ph.d), som i sin tur gir mulighet for forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høyskoler. I grunnskolen kvalifiserer femårig lektorutdanning til å undervise i samfunnsfag fra årstrinn. Avhengig av hvilket fag som velges som undervisningsfag kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre fag i grunnskolen. I videregående skole kvalifiserer utdanningen til å undervise i fellesfaget geografi. Dette faget undervises i alle studieforberedende utdanningsprogram. Videre kvalifiserer utdanningen til å undervise i programfagene samfunnsgeografi og geofag. Som lærer skal du også ha innsikt i elevens oppvekstmiljø og livssituasjon og kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Du må også kunne samarbeide med foreldre/foresatte, bedrifter, etater, foreninger og andre som kan bidra til et godt og allsidig lærings- og oppvekstmiljø. Utdanningen gir deg også den kompetansen. Samtidig som utdanningen gir lærerkompetanse, kvalifiserer den også blant annet til planleggings- og utredningsoppgaver innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv, formidlingsog informasjonsoppgaver i ulike informasjonsorganer, arbeid i interesseorganisasjoner og ledelsesoppgaver.

3 SIDE 480 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Studiet er et samarbeid mellom Geografisk institutt, Program for lærerutdanning (PLU) og de fakulteter/enheter som tilbyr valgbare undervisningsfag. Studiet administreres av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), med Geografisk institutt som ansvarlig enhet. Program for lærerutdanning er faglig ansvarlig for den praktisk-pedagogiske delen inkludert perspektivemnet ex.paed. OPPTAKSKRAV Femårig lektorutdanning i geografi er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra videregående skole. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er krav om minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3.0 i norsk (393 timer) og 3.0 i matematikk (4 timer). INNPASSING TIL STUDIET Innpassing av fag gjøres i henhold til universitets- og høgskoleloven. Siden femårig lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium og det er begrenset antall praksisplasser, er man imidlertid ikke garantert å få tilsvarende reduksjon i lengden på studiet. Det betyr at den totale studietiden kan bli fem år, på tross av at man har fått faglig fritak for fag som er fullført før opptak. Studenter som får innpasset første år av utdanningen, og som skal begynne rett på undervisningsfag, kan ikke påregne å få internt opptak til adgangsbegrensede undervisningsfag, da plassene på disse fordeles 1. juni. DELSTUDIER I UTLANDET Det er mulig å ta et utenlandsopphold i ett eller to semester, fortrinnsvis i 6, 7. eller 9. semester. Det er også mulig å ta undervisningsfag i utlandet. Program for lærerutdanning (PLU) har etablert samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner i flere land. For et begrenset antall studenter er det mulig å gjennomføre praksis ved en utenlandsk skole. For tiden har PLU avtale med Utrecht Universitet, Nederland, Pennsylvania State University, USA og University of Washington i Seattle, USA STUDIETS OPPBYGGING OG STRUKTUR Femårig lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. Studiet er derfor fast programmert med mindre valgfrihet enn for mange andre studier. Den praktisk pedagogiske delen av studiet (PPU) er bundet til visse semester, og permisjoner eller andre forhold som gjør at dette forskyves, kan føre til forlengelse av studietiden. Lektorutdanningen i geografi består av følgende emner: Innføringsemnene PPU4000 ex.paed. og EXPH0001 ex.phil. De obligatoriske geografiemnene GEOG1000, GEOG1001, GEOG100, GEOG1003, GEOG1004, GEOG1005, GEOG1006, GEOG300, GEOG3001 og GEOG sp valgbare geografiemner i serien GEOG001-GEOG007 GEOG3005 og 30 sp valgbare masteremner i serien GEOG3505-GEOG351 samt GEOG3030, GEOG3053 og GEOG35. (GEOG3005 kan byttes ut med et valgbart masteremne slik at man tar 37,5 sp valgbare masteremner.) Inntil 15 sp av de valgbare masteremnene kan erstattes med 15 sp. fra 000-serien.

4 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 481 Et undervisningsfag på 60 studiepoeng (se egen liste under) GEOG3901 Masteroppgave Modell av lektorutdanningen i geografi: År Sem Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp V 9H 8V 7H 6V 5H GEOG3001 Faghistorie; teorier og begreper GEOG3005 Qualitative methods/ Valgbart masteremne PPU 470 Pedagogikk GEOG3003 Methodology and the research process Valgbart masteremne Valgbare masteremner/eller et GEOG00X-emne GEOG001 Mennesket endrer landskapet (15 sp), eventuelt 15 sp blant emnene GEOG008 Kartografi, GIS og fjernanalyse (7,5 sp) GEOG003 Istider og glasiale prosesser (7,5 sp), GEOG006 Regional næringsutvikling (7,5) GEOG300 Prosjekt fagformidling 4V 3H V 1H GEOG1005 Jordas naturmiljø PPU4000 Ex.paed. (perspektivemne) PPU4700 Pedagogikk GEOG1000 Menneske og sted I GEOG 3901 Masteroppgave (30 sp) PPU4741 Fagdidaktikk geografi II Valgbare masteremner/ eller et GEOG00Xemne GEOG1006 Geografifagets historie PPU4740 Fagdidaktikk geografi I GEOG1001 Menneske og sted II GEOG100 Befolkning ressurser og miljø PPU47-emne Fagdidaktikk fag Valgbare masteremner EXPH0001 ex.phil. PPU47-emne Fagdidaktikk fag GEOG1004 Geografi i praksis - Tall kart og bilder GEOG1003 Geografi i praksis Kvalitative analyser *Undervisning i de valgfrie emnene gis bare dersom det er et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter. EMNEOVERSIKT Emne Tittel Sp Undervisning Adgangsbegrensninger Fellesemner og praktisk-pedagogiske emner PPU4000 Examen Paedagogicum (ex.paed) 7,5 H Studierettskrav EXPH0001 Examen philosophicum (ex.phil) 7,5 H/V Åpent PPU4700 Pedagogikk 7,5 H Studierettskrav PPU4708 Praksis del I 0 H

5 SIDE 48 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI Emne Tittel Sp Undervisning Adgangsbegrensninger PPU4740 Fagdidaktikk i geografi del I (5. semester) 7,5 H Studierettskrav PPU47-emne Fagdidaktikk undervisningsfag, del i (5. semester) 7,5 H Studierettskrav PPU470 Pedagogikk 15 V Studierettskrav PPU4741 Fagdidaktikk i geografi del II (8. semester) 7,5 V Studierettskrav PPU4709 Praksis del II 0 V PPU47-emne Fagdidaktikk undervisningsfag del II (8. semester) 7,5 V Studierettskrav Obligatoriske geografiemner på bachelornivå GEOG1000 Menneske og sted I (ex.fac.) 7,5 H Åpent GEOG1001 Menneske og sted II 7,5 V Åpent GEOG100 Befolkning, ressurser og miljø 7,5 H Åpent GEOG1003 Geografi i praksis - Kvalitative analyser 7,5 H Åpent GEOG1004 Geografi i praksis - Tall, kart og bilder 7,5 V Åpent GEOG1005 Jordas naturmiljø 15 V Åpent GEOG1006 Geografifagets historie 7,5 H/V Åpent Valgbare geografiemner på bachelornivå *GEOG001 Mennesket endrer landskapet 15 V Åpent *GEOG00 Nord/Sør-relasjoner 7,5 H Åpent *GEOG008 Kartografi, GIS og fjernanalyse 7,5 V Åpent *GEOG003 Istider og glasiale prosesser 7,5 V Åpent *GEOG004 Skred og fluviale prosesser 15 H Åpent *GEOG005 Regionale endringer bosetting og flytting 7,5 H Åpent *GEOG006 Regional næringsutvikling 7,5 V Åpent GEOG007 Changing Climate Effects 7,5 H Åpent Obligatoriske masteremner i geografi GEOG300 Prosjekt fagformidling 7,5 H Studierettskrav GEOG3001 Fagfilosofi; teorier og begreper 15 V Åpent GEOG3003 Methodology and the Research Process 7,5 H Åpent GEOG3901 Masteroppgave 30 H/V Studierettskrav Valgbare masteremner i geografi GEOG3005 Qualitative methods 7,5 H Åpent *GEOG3053 Theories of Development and Globalization 7,5 H Åpent *GEOG3505 Landscape and Planning 15 H Åpent *GEOG3506 Geography, Health and Development 7,5 H Åpent *GEOG3509 Naturgeografisk seminar 7,5 H Åpent *GEOG3519 Geographical Information Systems - I 7,5 H Åpent *GEOG350 Geographical Information Systems - II 7,5 V Åpent *GEOG351 Urban Application of GIS 7,5 H Åpent *GEOG35 Migration and Development 7,5 V Åpent *GEOG3513 Fluivale systemer 7,5 H Åpent *GEOG3514 Skråningssystemer 7,5 H Åpent *GEOG3515 Environment, Development and Changing Rural Livelihoods 7,5 H Åpent *GEOG3516 Humanitarism: theory and practice 7,5 H Åpent *GEOG3517 Sosial ulikhet, identitet og sted 7,5 H Åpent

6 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 483 Emne Tittel Sp Undervisning Adgangsbegrensninger *GEOG3518 Knowledge Management in a Global Economy 7,5 H Åpent *Undervisning i de valgfrie emnene gis bare dersom det er et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter. I tillegg kan emnet GEOG3030 Natural Resources Management (7,5 sp) inngå som et valgbart masteremne etter avtale med fakultetet. Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter tatt opp til studieprogrammet. EMNEBESKRIVELSER Emnebeskrivelser for GEOG300 Prosjekt fagformidling og GEOG3901 Masteroppgaven finner du her. Emnebeskrivelser for øvrig emner finner du i studiehåndbøkene: og emnelisten «Alle emner A-Å»: (søk etter emnekode). GEOG300 Prosjekt fagformidling Dissemination of Geography Undervisning: Høst: 7.5 SP Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Seminarer, prosjektarbeid og muntlig/praktisk presentasjon Forkunnskapskrav: 5,5 sp. geografi. Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til femårig lektorutdanning i geografi. Læringsmål: Emnet har som mål å øke studentenes bevissthet omkring hvordan sentrale tema innen geografifaget best gjøres tilgjengelig for elever og andre. Gjennom forelesninger, seminarer og prosjektarbeid tar emnet sikte på å sette faglige og pedagogiske formidlingsutfordringer i sammenheng. Faglig innhold: Emnet er en obligatorisk del av den femårige lektorutdanning i geografi, og det søker å videreføre tidligere aktiviteter i dette utdanningsløpet. Emnet vil fokusere på sentrale tema innen geografifaget og hvordan disse temaene på ulike måter kan formidles i undervisnings- og/eller annen opplysningssammenheng. Gjennom dette vil det også søkes demonstrert hvorfor og hvordan geografi som fagtilnærming kan belyse sentrale samfunnsspørsmål. En viktig del av emnet er et prosjektarbeid der det under veiledning skal jobbes med et fag- og formidlingsopplegg av et selvvalgt geografisk tema. Læringsformer og aktiviteter: 6 timer forelesning og 6 timer seminar. Obligatorisk aktivitet: seminarer, prosjektarbeid og muntlig/praktisk presentasjon. Vurderingsform: prosjektarbeid og muntlig/praktisk presentasjon. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til lektorprogrammet i geografi. Vurderingsform: Oppgave/Muntlig Vurderingsdel Tid Tell.andel Innleveringsfrist Oppgave 70/100 Muntlig eksamen 30/100 GEOG3901 Masteroppgave i geografi- lærermaster Master Thesis in Geography- Teacher s master Undervisning: 1. sem. høst,. sem. vår: 30.0 SP Karakter: Bokstavkarakterer

7 SIDE 484 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI Obl. aktiviteter: Ingen Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i obligatoriske kurs i fagfilosofi (GEOG3001), forskingsmetode (GEOG3003) og prosjekt fagformidling (GEOG300), samt totalt 37,5 studiepoeng valgfrie kurs. Læringsmål: Målet er å gi studentene trening i å gjennomføre et større, selvstendig vitenskapelig arbeid. Faglig innhold: Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og bør være på sider. Instituttet har utarbeidet en arbeidsplan for oppgavearbeidet, som gjør det lettere for studentene å gjennomføre studiet på normert tid. Viktige punkter er: - I 7. semester taes GEOG3003, Methodology and the research process. Studenten bør bestemme seg for tema for masteroppgaven allerede tidlig i dette semester. Et 6-8 siders prosjektnotat må leveres til godkjenning innen 1. november som del av obligatorisk emne. Dette danner grunnlag for tildeling av veileder. - I 8. semester taes det andre PPU-semesteret. Hvis problemstillingen tilsier det, er det viktig at studenten bruker semesteret til å samle inn data til masteroppgaven. - I 9. semester må dataene eventuelt kompletteres og analyseres. Semesteret er avsatt til skriving av masteroppgaven og to valgfrie emner. Ett av emnene kan være GEOG3005, Qualitative methods. - I 10. semester skal emnet GEOG3001 Faghistorie og fagfilosofi, tas. Masteroppgaven fullføres. - Første utkast må være levert innen 1. mai (10. semester). - Endelig utkast og avsluttende eksamen taes i juni eller august. - Rett til veileder opphører etter 10. semester. Læringsformer og aktiviteter: Vurderingsform: Masteroppgaven, samt 30 minutters presentasjon av masteroppgaven for åpent auditorium og inntil 1 times muntlig eksamen med utgangspunkt i masteroppgaven. Vurderingsform: Avhandling Vurderingsdel Tid Tell.andel Innleveringsfrist Avhandling Valg av undervisningsfag anbefalte fag I tredje og fjerde semester inngår det et undervisningsfag på 60 studiepoeng. velges fortrinnsvis fra listen med anbefalte undervisningsfag under. Det er mulig å søke til fakultetet om å få andre fag enn de som er nevnt ovenfor som undervisningsfag. Søknaden må begrunnes. Valg av undervisningsfag gjøres via utdanningsplanen på Studweb innen 1. juni. Enkelte av undervisningsfagene har et begrenset antall plasser hvor det er satt av kvoter for lektorstudenter. Rangering for opptak til adgangsbegrensede fag/emner gjøres etter NTNUs rangeringsregler fastsatt i NTNUs Forskrift om studier. Studenter som vil ta et adgangsbegrenset undervisningsfag hvor det ikke er satt av kvoter for lektorstudenter i geografi, må søke opptak til det aktuelle årsstudiet via Samordna opptak innen 15. april. Nedenfor følger oversikt over godkjent årsstudier og emnegrupper på 60 studiepoeng for anbefalte undervisningsfag. Utfyllende informasjon om hvilke emner som inngår fremgår av studiehåndboka til det fakultetet som eier undervisningsfaget:

8 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 485 Nordisk (årsstudium) Engelsk (årsstudium) Det forutsettes kunnskaper og ferdigheter i engelsk tilsvarende en god karakter i engelsk som studieretningsfag over to år på allmennfaglig studieretning/studiespesialiserende utdanningsprogram i videregående skole. Se Kroppsøving og idrett (årsstudium) - adgangsbegrenset Det settes årlig av interne kvoter til lektorstudenter som vil ta dette årsstudiet som undervisningsfag. Søknad gjøres via utdanningsplanen innen 1. juni i. semester. Se Religionsvitenskap: Religionsvitenskap er mest relevant for undervisning i religion og etikk i videregående skole, mens KRL er mest relevant med tanke på undervisning i religion, livssyn og etikk grunnskolen. Begge kvalifiserer imidlertid formelt for undervisning på begge nivå. Se Kristendom, religion og livssyn (KRL) Årsstudiet i KRL er mest relevant med tanke på undervisning i faget religion, livssyn og etikk i grunnskolen., mens religionsvitenskap er mest relevant for undervisning i religion og etikk i videregående skole. Begge kvalifiserer imidlertid formelt for undervisning på begge nivå. Se Fransk (årsstudium) Det anbefales forkunnskaper tilsvarende fransk C-språk i studieretning for allmenne fag/- studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen. Se Tysk (årsstudium) Det anbefales forkunnskaper tilsvarende tysk C-språk i studieretning for allmenne fag/studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen. Se Spansk (årsstudium) adgangsbegrenset Det anbefales forkunnskaper tilsvarende spansk C-språk i studieretning for allmenne fag/studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen. Spansk årsstudium er et adgangsbegrenset studium og søkere fra lektorutdanningen i geografi anbefales å søke opptak til årsstudiet via Samordna opptak i tillegg til å søke internt via utdanningsplanen 1. juni i. semester. Se Matematikk (anbefalt emnesamling 60 sp) Krever fordypning i realfag fra videregående skole tilsvarende opptakskrav til årsstudium i matematikk via Samordna opptak.. Se

9 SIDE 486 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI Andre samfunnsfag som undervisningsfag Vi gjør spesielt oppmerksom på at faget samfunnsfag i grunnskolen er likt fordelt mellom geografi, historie, og samfunnskunnskap. Geografi faller inn under samfunnskunnskap, og gir automatisk undervisningskompetanse for hele samfunnsfaget. Vi anbefaler derfor ikke at undervisningsfag velges blant de to andre samfunnsfagene geografi og historie. I videregående utdanning er dette noe annerledes, med geografi og historie og som egne fag. Likevel er det fag med begrenset undervisningstid, noe som kan skape problemer med å få full stilling. Psykologi og samfunnsøkonomi kan ikke inngå som undervisingsfag i lektorutdanningen i geografi. PROGRESJON For å kunne gjennomføre PPU, stilles det egne krav til avlagte studiepoeng i undervisningsfagene. Kravet for å begynne på PPU1 (femte semester), er at man må ha bestått 90 studiepoeng i undervisningsfagene, og minst 37,5 studiepoeng i hvert fag. Studenten må også ha bestått PPU4000 Examen Paedagogicum. For å kunne begynne på PPU (8. semester), må man ha bestått 60 studiepoeng i begge fagene, samt ha bestått PPU1 i sin helhet. Begrunnelsen for dette er at en stor del av PPU er praksis i skolen, hvor det stilles krav til faglig kompetanse. OVERGANGSORDNINGER Fra studieåret 011/01 endrer valgbare emner på bachelornivå kode fra 1500-nivå til 000- nivå. Emnene godkjennes om hverandre slik at studenter som har tatt emner på 1500-nivå får disse godkjent som valgbare emner på 000-nivå. Tidligere studieplanendringer: GEOG300 på 15 studiepoeng som tidligere var plassert hovedsakelig i 10 semester er delt i to emne: GEOG3003 Feltkurs, forskningsdesign og prosess og GEOG3005 Qualitative methods. GEOG3003 er nå plassert i 7. semester mens GEOG3005 er i 9. semester. Studenter som tar GEOG3003 i 6. semester vil kunne ta 30 studiepoeng valgfrie masteremner i 7 semester. Studenter som i henhold til tidligere studieplaner har avlagt/planlagt andre valgemner i geografi på bachelornivå enn de som er foreslått i 6. semester (vår) vil få disse godkjent. OVERLAPP Emne Emne Sp GEOG1510 GEOG1516 7,5 studiepoeng GEOG1510 GEOG1517 7,5 studiepoeng GEOG1000 GEOG6000 7,5 studiepoeng GEOG100 SFEL000 7,5 studiepoeng GEOG1005 GEOG1506 7,5 studiepoeng GEOG1507 GEOG001 7,5 studiepoeng GEOG1508 GEOG00 7,5 studiepoeng GEOG1511 GEOG008 7,5studiepoeng GEOG151 GEOG003 7,5studiepoeng GEOG1513 GEOG004 7,5studiepoeng GEOG1516 GEOG005 7,5 studiepoeng GEOG1517 GEOG006 7,5 studiepoeng GEOG3050 GEOG3504 7,5 studiepoeng GEOG3510 GEOG351 6 studiepoeng

10 Emne Emne Sp GEOG3510 GEOG351 3 studiepoeng GEOG3510 GEOG studiepoeng GEOG3003 GEOG300 7,5 studiepoeng GEOG3005 GEOG300 7,5 studiepoeng GEOG3005 GEOG305 7,5 studiepoeng GEOG3005 AFR300 7,5 studiepoeng GEOG3005 AFR3005 7,5 studiepoeng GEOG3005 GEOG3004 7,5 studiepoeng GEOG3006 GEOG300 7,5 studiepoeng GEOG3006 GEOG305 7,5 studiepoeng GEOG3006 GEOG3004 7,5 studiepoeng FEMÅRIG LEKTORUTDANNING - GEOGRAFI SIDE 487

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 488 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25.3.2011 INNLEDNING Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et studium

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 24.01.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 24.01.2011. SIDE 194 PEDAGOGIKK PEDAGOGIKK Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 24.01.2011. ÅRSSTUDIUM I PEDAGOGIKK BACHELORPROGRAM

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. SIDE 404 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I MASTER I INNLEDNING Hva er statsvitenskap?

Detaljer

Lektorutdanning i språk og samfunnsfag

Lektorutdanning i språk og samfunnsfag Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av rådgiver Beathe Paulsen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 7.juni 2012 Studieplan for integrert mastergradsprogram Lektorutdanning i

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 23.1.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 23.1.2012. SIDE 288 PSYKOLOGI PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 23.1.2012. Studietilbud i psykologi: ÅRSSTUDIUM I

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 289 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.02.2011. BACHELOR I EMNER I ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING OG IDRETT MASTER

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG. Lektorutdanning: Se kap. 1.12 og 3.12. 1.1.2 KRAV FOR Å BLI TATT OPP TIL PROGRAMMENE

1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG. Lektorutdanning: Se kap. 1.12 og 3.12. 1.1.2 KRAV FOR Å BLI TATT OPP TIL PROGRAMMENE 1. GENERELT 1. GENERELT SIDE 7 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid

Detaljer

1. GENERELT 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG 1.1.2 KRAV FOR Å BLI TATT OPP TIL PROGRAMMENE

1. GENERELT 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG 1.1.2 KRAV FOR Å BLI TATT OPP TIL PROGRAMMENE 1. GENERELT 1. GENERELT SIDE 9 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid

Detaljer

lærerutdanning 1. 7. trinn Master of Education year 1 7

lærerutdanning 1. 7. trinn Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Kristina Stensen-Lotre, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 01. september 2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi Oppdatert 29.11.2013 Studieplan Bachelorgradsprogram i sosialantropologi UiT Norges arktiske universitet Institutt for arkeologi og sosialantropologi Gjelder fra og med høsten 2014 1 Yrkesmuligheter Sosialantropologen

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Master of Education year 1 7

Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Svitlana Synyuk Pedersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 04.08.2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Utdanningsvitenskap - masterprogram Utdanningsvitenskap - masterprogram Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi studiekatalog INNHOLD 3 Velkommen 5 Studentene trives 7 Oslo - den pulserende studentbyen 8 Studieopphold i utlandet 9 Praktisk informasjon 10 Grafisk presentasjon av studieprogram 13 Årsstudier 14 Årsstudium

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. SIDE 361 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13.01.12.

Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13.01.12. SIDE 40 Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13.01.12. Studietilbud: BACHELOR I MASTER I EMNER I Kort om faget Bevegelsesvitenskap

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Studieplan for Bachelorgradsprogram i arkeologi

Studieplan for Bachelorgradsprogram i arkeologi Studieplan for Bachelorgradsprogram i arkeologi Gjelder fra og med høsten 2015 Yrkesmuligheter Bachelor i arkeologi kvalifiserer for arbeid innenfor sektorer som museer og kulturminnevern, inklusive assistent

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogram i helsefag

Studieplan for Mastergradsprogram i helsefag DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG Studieplan for Mastergradsprogram i helsefag - studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn og voksne Studieplan godkjent

Detaljer

Modell for femårig lærerutdanning ved NTNU. Innstilling fra intern arbeidsgruppe

Modell for femårig lærerutdanning ved NTNU. Innstilling fra intern arbeidsgruppe Modell for femårig lærerutdanning ved NTNU Innstilling fra intern arbeidsgruppe Program for lærerutdanning NTNU 09.05.2008 1 1. Oppnevning og mandat Arbeidsgruppa ble oppnevnt av FULs leder i brev datert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN

DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Navn: Barnehagelærerutdanning. Early Childhood Teacher Education. Oppnådd grad: Bachelor barnehagelærer. Omfang: Utdanningen er på til sammen 180 studiepoeng,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer