SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Grammatikk og uttale kursuke 14. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete. Ocho.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Grammatikk og uttale kursuke 14. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete. Ocho."

Transkript

1 SPANSK MED DIDAKTIKK Uno Grammatikk og uttale kursuke 14 Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans Erik Bugge 2012 V.1

2 Grammatikk og uttale Informasjon Denne pdf-filen (heretter kalt pdf en ) er opphavsrettslig beskyttet gjennom lisenshaverens navn, Hans Erik Bugge. Enhver bruk av pdf en uten tillatelse fra Universitetet i Stavanger er strengt forbudt. Du kan ikke kopiere, selge, gjenbruke eller re-distribuere pdf en uten skriftlig tillatelse fra Universitetet i Stavanger. Pdf en er KUN til bruk for studenter og ansatte ved Universitetet i Stavanger eller andre undervisningsinstitusjoner som har fått skriftlig tillatelse til bruk, og kan ikke benyttes av andre, selges videre eller distribueres. Gjenbruk og salgsbetingelser vil være gjenstand for forhandling. Alle henvendelser om dette skal rettes til Universitetet i Stavanger, ved NettOp. Kopiering, distribusjon eller nedlasting av pdf en eller deler av denne er forbudt. Pdf en er ment for visning på Internett, men kan også skrives ut helt eller delvis og brukes til studier og til undervisningsformål ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger tar spørsmålet om opphavsrett på alvor. Hvis du finner brudd på opphavsrett i denne publikasjonen oppfordrer vi de berørte til å ta kontakt via e-post med oss på følgende adresse: Extract from Copyright Notice in English: This product is registered for copyright under the license holders name, Hans Erik Bugge. Any unauthorized production is strictly prohibited. You may not copy, sell, re-use or distribute this PDF or part(s) of its content to persons who are not current students or staff at the University of Stavanger. For complete Copyright information, you must examine the paragraphs above in Norwegian. Om forfatteren Hans Erik Bugge har hovedfag i spansk språk og latinamerikastudier fra Universitetet i Bergen. Han har en lektorstilling ved samme institusjon i spansk språk og latinamerikastudier på nettbaserte kurs, og han har også undervist spanskrelaterte emner ved Universitetet i Stavanger og i videregående skole i lengre tid. Siden høsten 2009 har han holdt på med et doktorgradsprosjekt i fremmedspråksdidaktikk. Han jobber i den forbindelse med metakognisjon knyttet til tysk-, spansk- og franskundervisningen i norsk skole. Doktorgradsarbeidet planlegges ferdigstilt våren

3 Grammatikk og uttale Innhold Grammatikk og uttale... 4 Hva er egentlig grammatikk?... 4 Grammatikk i språklæringsklasserommet... 5 Grammatikk og feilproduksjon... 6 Hvordan kan vi definere uttale?... 7 Forskjellen mellom fonologi og fonetikk... 8 Uttale og det utvidede grammatikkbegrepet... 8 Referanser

4 Grammatikk og uttale Vi har sett på pragmatikk som meningen som ligger rundt en talehandling, vi har sett på hva kultur og kontekst generelt innebærer og vi har sett på betydningsmessige strukturer inne i språket i form av semantiske prinsipper. I forlengelsen av disse prinsippene har vi sett hvordan semantiske faktorer inne i språket spiller sammen med pragmatiske prinsipp utenfor språket for så å danne de strukturene som til syvende og sist gir språket mening. Vi skal i dag se på to nye viktige felt som er til stede i læreplanens hovedområde to, nemlig grammatikk og uttale. Hovedfokus vil være å se på hvordan vi kan forholde oss til disse emnene i språkundervisningen. Ikke minst skal ukens tema danne grunnlag for refleksjon rundt disse forholdene. Slik er det vårt håp at denne fremleggingen kan gi et bakgrunnsteppe for utvidet syn på egen praksis. Hva er egentlig grammatikk? Grammatikk er læren om språkets formelle strukturer. Grammatikk omfatter således setningsoppbygning og forholdet mellom setningselementene (syntaks), ordsammensetning (morfologi) og uttalemessige forhold (fonologi/fonetikk). Semantikk og pragmatikk vil også kunne defineres inn under grammatikk i vid forstand. På den måten vil et utvidet grammatikkbegrep i tillegg til syntaks og morfologi også inneholde fonologi, fonetikk, semantikk og pragmatikk. I tradisjonell forstand vil det ofte være syntaks og morfologi som utgjør grammatikken i et språk. Vi skal i dette kapitlet se nærmere på problemstillinger knyttet til grammatikk i form av syntaks, morfologi, fonologi og fonetikk. Pragmatikk og semantikk har vi sett på tidligere i dette kurset. Grammatikk forstått som syntaks og morfologi er dessverre i mange sammenhenger blitt et slags fyord. Det har blitt skapt en følelse av at grammatikk er noe uhumskt som egentlig bør unngås. Grammatikk gir mening til setningsstrukturene, slik vi så på forrige uke da vi hadde om semantikk og semantikkens plass i grammatikkforståelsen. Språket består i bunn og grunn av ord pluss grammatikk som binder sammen ord til meningsfulle enheter. Uten grammatiske prinsipper vil de fleste ordsammensetninger bli meningsløse. Grammatiske regelverk har til dels blitt oppfattet som et brysomt element i språklæringen, og det er klart at for mye fokus på pugging av dette og hint kan virke mot sin hensikt i undervisningen. Hvis vi formidler til elevene at grammatikken er noe som gir mening til språket, er vi på god vei. En slik forklaring kan også virke motiverende på elevene. Hvis du også selv har en holdning om at grammatikk er viktig i så måte at også grammatikk formidler mening, kan det skinne igjennom i undervisningen slik at elevene ser grammatikkens plass i språklæringsprosessen. Samtidig er det en generelt akseptert sak at milelang pugging av regler ikke er et godt pedagogisk prinsipp i våre dagers språkundervisning. Vi kan uansett få frem at grammatikken gir mening til språkstrukturene og dermed sette grammatikken inn i en større sammenheng for å fremme innsikt i språklæringsprosessen hos elevene. 4

5 Grammatikk i språklæringsklasserommet Spørsmålet vil være hvor mye grammatikk eleven til syvende og sist bør kunne. En pekepinn vil være at eleven skal kunne være i stand til å formidle en eller annen mening med det han eller hun sier. Ord og uttrykk må nemlig settes sammen på en meningsbærende måte selv om ikke grammatisk perfeksjon nødvendigvis er et mål for språkundervisningen vår. Vi må selv foreta en vurdering av hva som er kommunikasjonsforstyrrende og hva som ikke er det. Samtidig må vi tenke på at det er viktig ikke å ødelegge gleden ved det å lære seg et språk. Som språklærer er det derfor nyttig å ha kunnskap om mellomspråksproblematikk og hvilke faste mønstre elever på vei fra L1 til L2 tilsynelatende beveger seg langs. Da er det mulig i skille klinten fra hveten i forhold til generell feilproduksjon og hva som snarere er individuelt betinget hos elevene. Det kan som nevnt være en idé å formidle til elevene hvilken betydning grammatikken har for språkets oppbygning. Samtidig er det viktig å vektlegge det faktum at streben etter grammatisk korrekthet ikke må være til hinder for gleden ved å lære seg språket. Det er saktens mulig å formidle en viss mening ved å stokke sammen noen ord til en ytring. Dette første skritt er uansett viktig for å skape mestringsfølelse og språklæringsglede hos elevene. Samtidig vil det evige spørsmålet om hvor mye grammatikken i seg selv skal vektlegges være til stede. Skal man terpe på grammatikk for grammatikkens skyld, eller skal man prøve å lure det inn bakveien? Uansett bør man ha en holdning til grammatikken om at det er noe som trengs for å skape mening til språkstrukturene. Graden av vektlegging bestemmes av vær- og føreforhold i den aktuelle klassen. Grammatisk korrekthet er ikke et mål i seg selv, men varierende grad av grammatisk korrekthet kan være kommunikasjonsforstyrrende i gitte sammenhenger. Et tips i selve undervisningssammenhengen vil være å gjøre elevene oppmerksomme på hva som er kommunikasjonsforstyrrende og hva som ikke er det i samme grad. Metakognisjon og innsikt i egen læringsprosess inngår i disse undervisningsprinsippene, og vi viser da til første del av dette kursopplegget hvor nettopp metakognisjon og innsikt i egen språklæring var hovedtemaet. Ut i fra kunnskap om at grammatikken er med på å formidle mening til språket, er det klart at jo bedre grammatisk forståelse og innsikt man har klart å utvikle, jo bedre mening er man i stand til å skape. Hvis man som språkbruker gjør så mange alvorlige feil at det virker skjemmende vil en slik språkbruk samtidig være kommunikasjonsforstyrrende fordi det forkludrer hele budskapet i det som blir sagt. Det er allikevel slik at en samtalepartner vil ha en stor toleransegrense for hvilke feil som produseres, slik at en elev ikke bør føle seg hemmet av en diffus redsel for å gjøre feil i sin språkproduksjon. Det å snakke om disse forholdene i klasserommet kan være et bidrag til å fremme innsikt i språklæringsprosessen i så måte at det gir et metaperspektiv på språkundervisningen. Eleven kan da få hjelp til å vurdere kritisk hvor han eller hun står hen i en slik sammenheng. 5

6 Grammatikken har som vi ser en viktig plass i det å være kommunikativ. Kommunikativ kompetanse betyr således ikke at vi kan hoppe over grammatikken, siden grammatikken er en viktig brikke i det å skape god mening i den språklige produksjonen. Det betyr snarere at vi må se bort i fra mye grammatisk pugg for puggingens skyld, og snarere fokusere på hvilken kommunikative mening grammatikken har over seg for så å skille ut hva som er kommunikasjonsforstyrrende og hva som ikke er det. Vi vil forfekte at det ikke forholder seg slik at vi sier at grammatikk skal ut for å få inn kommunikativ kompetanse, men snarere slik at vi må finne en funksjonell plass til grammatikken i språkundervisningen i et kommunikasjonsperspektiv. Grammatikk og feilproduksjon Ved vektlegging av grammatisk korrekthet er det viktig å skille mellom grammatisk feilbruk som gir rom for misforståelser og feilbruk som ikke fører til kommunikasjonssvikt. I den sammenhengen er det betimelig med noe pragmatisk kunnskap samt kunnskap om mellomspråklige prosesser. Elevene kan bevisstgjøres på hvor de befinner seg hen i språklæringsprosessen i formativt øyemed. I begynnelsen av språklæringen er det naturlig at graden av feilproduksjon er større enn lengre ute i læringsprosessen. Det er da viktig å kunne skille ut individuelle feil fra mer mellomspråklige feil. Disse faktorene kan brukes i formativt vurderingsøyemed for å øke elevens selvforståelse og selvinnsikt i forhold til hvor eleven befinner seg til enhver tid i disse prosessene. Vi skal nå se på noen konkrete eksempler fra spanskfaget for å belyse nettopp disse problemstillingene. Bruk av presens i stedet for indefinido kan på spansk føre til misforståelser. Hvis mottakeren må tolke hvilken tid den som taler egentlig mener, kan det virke kommunikasjonsforstyrrende hvis verbtidene brukes galt. Den som lytter vil også måtte ha en stor grad av kompetanse for å kunne gjøre om det som blir sagt til rett tid, og tid og krefter går med til slik en omforming snarere enn konsentrasjon rundt selve budskapet. Gal genusbøyning (grammatisk kjønn) vil vanligvis ikke gi rom for de store misforståelser. Hvis man sier una hombre i stedet for un hombre vil det fleste forstå hva det dreier seg om. På spansk er det kun i marginale tilfeller at grammatisk kjønn er avgjørende for hvordan ytringen skal forstås, for eksempel i tilfellene el cometa (kometen) vs. la cometa (papirdragen) og el cólera (koleraen) vs. la cólera (raseriet). Det er uansett forholdsvis få tilfeller av denne typen på spansk, og skulle feil kjønn bli brukt vil konteksten allikevel være betydningsfull for å gi rett mening. Det er med andre ord mindre kommunikasjonshemmende å bruke feil grammatisk kjønn enn gal verbbøyning, og slike forhold kan godt eleven bli gjort oppmerksom på som en del av den metalingvistiske kompetansen vi ønsker å fremme. Oppsummert ser vi altså at ved tempusbruk vil det være et større spekter av semantiske referansepunkt som kan tolkes inn, noe som gjør feil verbbøyning i tid til et større problem enn feil genusbruk. Ved feil verbtid vil det derfor stilles enda større krav til samtalepartneren i forhold til å forstå hvilket referansepunkt som egentlig er ment fra mottakeren sin side. 6

7 Poenget er uansett som vi har sett på tidligere at grammatiske strukturer i seg selv kommuniserer mening. Ord satt sammen i visse strukturer i gitte sammenhenger gir en unik form for mening. Det er denne meningsskapende funksjonen vi kan prøve å få frem til elevene våre. Samtidig må vi huske på at det ikke er et gjeldende prinsipp å fokusere på grammatikken for grammatikkens skyld. Vi må vite hva som er kommunikasjonshemmende og hva som er kommunikasjonsfremmende, vi må vite hva som er viktig å få inn, hva som eleven kan hoppe over, hva som er mellomspråklig betinget hos eleven, og hva som er individuelt betinget. Det er mulig å snakke med elevene om hvordan viktigheten av grammatisk korrekthet varierer ut i fra de omstendighetene vi har skissert over. Man kan drøfte med elevene hvilke feilskjær som egentlig betyr noe når det kommer til stykket. Elevene kan da bevisstgjøres på hva som er viktigst i prosessen slik at de kan fokusere på de rette forhold ut i fra egne forutsetninger. Disse forutsetningene vil avhenge av elevenes kognitive utvikling på et gitt stadium, og vurderinger foretas fortløpende i forhold til hvor mye samtale om grammatikk som skal legges inn underveis. Hvordan kan vi definere uttale? Uttale er også noe vi strever en del med. Uttalemessige forhold deles vanligvis inn i fonologi og fonetikk. Fonologi er læren om lydenes interne forhold og system, for eksempel hvilke sammenhenger harkelyden forekommer i på spansk. Fonetikk er læren om hvordan lyder uttales, for eksempel hvordan harkelyden uttales på spansk. Som ved grammatikken gjelder også her hvorvidt perfeksjon skal tilstrebes eller om det kan tillates et visst slingringsmonn i forhold til korrekthet. God uttale har for så vidt noe å si i så måte at vi oppfatter forskjellig en fremmedspråklig person med en svært god norsk uttale i forhold til en person som ikke har det. Slik vil det naturlig nok også oppleves hvis det er motsatt, og god uttale bør tilstrebes til en viss grad. En stadfestet målsetning i læreplanen er at elevene skal kunne kommunisere med forståelig uttale etter 10. årstrinn/vg2 og god uttale og intonasjon etter Vg2/ Vg3. Politikere som ikke snakker godt engelsk er noe vi i hvert fall legger merke til i det offentlige rom. Det er nå slik det er og god uttale på et fremmed språk verdsettes, selv om de færreste klarer å snakke fremmedspråket med nærmest innfødt uttalemessig perfeksjon. Slik kan uttalemessig perfeksjon tilstrebes, siden elegant uttale er et positivt mål å ha for øye under alle omstendigheter. Og med utgangspunkt i våre egne erfaringer vet vi at vi oppfatter det positivt når utlendinger lærer seg bra norsk uttale. Vi vet også at vi ler av nordmenn som har en forferdelig engelsk uttale i det offentlige rom, noe satt på spissen selvfølgelig. Men å tilstrebe noe betyr at man har et klart mål foran seg uten at det målet nødvendigvis må nås for enhver pris. 7

8 Forskjellen mellom fonologi og fonetikk Uttalemessige forhold deles vanligvis inn i fonologi og fonetikk. Disse to begrepene svirrer imidlertid ofte en del i luften uten at man helt har klart i tankene hva som er forskjellen mellom dem til enhver tid. Fonologi er læren om lydenes interne forhold og system, for eksempel hvilke sammenhenger harkelyden forekommer i på spansk. Med fonologien oppretter man systemer for hvilke lyder som står i forhold til hvilke. På norsk vil et eksempel være når /sj/-lyden skal uttales versus /sk/-lyden ved sk-sammensetninger, som i skip versus skap. Kunnskap om hvilke lyder som uttales hvor er altså fonologisk kunnskap samt også forholdet mellom forskjellige uttaleforekomster. Fonetikk er læren om hvordan lyder uttales, for eksempel hvordan harkelyden uttales på spansk. Med fonetisk kunnskap lærer man hvordan lyder fysisk skal uttales, altså hvilke taleorganer som fungerer sammen ved uttalen av konkrete lyder. Fonetisk kunnskap er altså teoretisk kunnskap om hvordan taleorganene formes ved uttale av de forskjellige lydene. Uttale og det utvidede grammatikkbegrepet Uttalemessige forhold hører til det utvidede grammatikkbegrepet. Grammatikk omfatter det som gir mening til ordenes sammensetning, og i det perspektivet gir også uttalemessige forhold mening. Vi kan tenke på skjell versus Kjell. Uttaleforskjellen mellom de to innledende lydene i disse ordene er viktig for å gi mening til det ene eller det andre ordet. Som vi har drøftet over, er et viktig spørsmål hvor mye vekt man skal legge på streben etter god uttale. En tommelfingerregel kan være at man fokuserer på uttalefeil som tydelig kan føre til misforståelser på grunn av uttaleavviket. For nordmenn som lærer seg spansk vil det være marginalt med uttalefeil slik som skjell og Kjell på norsk. Uansett har spansk et par fenomen som ofte kan volde besvær for nordmenn, nemlig harkelyden og stum /h/. Hvis ikke harkelyden uttales, men snarere en j-lyd, kan ordet høres såpass forvrengt ut at en innfødt i hvert fall må stoppe opp litt for å få med seg det som blir sagt. Ord hvor den stumme h en faktisk uttales, noe en del nordmenn gjør i starten, kan også forvrenge ordet såpass at det kan bli fremmed for en innfødt spansktalende som ikke er vant til å snakke med utlendinger. Legges godviljen til vil det selvfølgelig være mulig å forstå slike uttalefeil, men for nordmenn som lærer seg spansk kan det være viktig å fokusere på disse forholdene. Uttalefeil som ikke nødvendigvis fører til store forvrengninger er det strengt tatt ikke nødvendig å terpe for mye på, siden det kan virke mot sin hensikt. De færreste lærer seg som nevnt et fremmedspråk med nærmest perfekt klang, og da sier det seg selv at det blir energispille å bruke for mye tid og krefter på den siden av saken. Samtidig står det i læreplanen at god uttale skal tilstrebes, slik at en viss innsats på feltet alltid er på sin plass. Det er viktig å se sin klasse an for å vurdere hvilke forhold man skal gripe fatt i. 8

9 Man bør da analysere seg frem til hvilke forhold som er mellomspråklig betinget og hvilke som snarere skyldes individuelle forhold. Mellomspråk vil også slå ut når det gjelder uttalemessige forhold, siden elevene vil følge et noenlunde felles spor fra norsk til spansk på uttalefronten. Problemer med harkelyden vil kunne dukke opp, /o/ blir av mange spansklærende med norsk som utgangspunkt uttalt som /o/ i Oslo og ikke som /å/ i nok, /u/ blir uttalt som /u/ i ulv og ikke som /o/ i dum, elevene glemmer å utelate stum /h/ i uttalen og /ch/ uttales som /sj/ i skip og ikke som /ch/ i det engelske ordet much. Slike uttalefeil vil skyldes mellomspråklige forhold som det følgelig er mulig å gjøre noe med. Hvis elevene lider av individuelle talefeil vil dette naturlig nok ikke skyldes mellomspråklige faktorer, og det må annen lut til. Igjen vil det å skille ut mellomspråklige forhold fra individuelle vansker være et viktig prinsipp for å fokusere innsatsen på rett måte. 9

10 Referanser Byram, M. (Ed.). (2004). Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. London: Routledge. Lewandowski, T. (1992). Diccionario de lingüística. Madrid: Ediciones Cátedra, S.A. 10

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Pragmatikk og språkhandlinger kursuke 11. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres.

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Pragmatikk og språkhandlinger kursuke 11. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. SPANSK MED DIDAKTIKK Pragmatikk og språkhandlinger kursuke 11 Uno Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans Erik

Detaljer

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Semantikk og semantiske felt kursuke 13. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres.

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Semantikk og semantiske felt kursuke 13. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. SPANSK MED DIDAKTIKK Semantikk og semantiske felt kursuke 13 Uno Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans Erik

Detaljer

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Kognitive læringsstrategier kursuke 5. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete.

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Kognitive læringsstrategier kursuke 5. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete. SPANSK MED DIDAKTIKK Uno Kognitive læringsstrategier kursuke 5 Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans Erik

Detaljer

Spansk med didaktikk Hola! Hablas Español? Solo Un Poquito. No Problema! Uno Dos Cuatro Cinco Sí Siete Ocho Tres Seis Nueve Diez

Spansk med didaktikk Hola! Hablas Español? Solo Un Poquito. No Problema! Uno Dos Cuatro Cinco Sí Siete Ocho Tres Seis Nueve Diez SPANSK MED DIDAKTIKK Norge vs. Spania og Latin-Amerika kursuke 21 Uno Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans

Detaljer

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Hva er kultur og interkulturell kompetanse? kursuke 17. Hablas Español? No Problema! Dos Sí.

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Hva er kultur og interkulturell kompetanse? kursuke 17. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. SPANSK MED DIDAKTIKK Hva er kultur og interkulturell kompetanse? kursuke 17 Uno Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp,

Detaljer

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Språklæring kursuke 3. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Seis.

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Språklæring kursuke 3. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Seis. SPANSK MED DIDAKTIKK Uno Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Produsert av NettOp, UiS Hans Erik Bugge 2011 V.1 Språklæring kursuke 3 Cuatro Siete Tres

Detaljer

Spansk med didaktikk Hola! Hablas Español? Solo Un Poquito. No Problema! Uno Dos Cuatro Cinco Sí Siete Ocho Tres Seis Nueve Diez

Spansk med didaktikk Hola! Hablas Español? Solo Un Poquito. No Problema! Uno Dos Cuatro Cinco Sí Siete Ocho Tres Seis Nueve Diez SPANSK MED DIDAKTIKK Metakognisjon og læringsstrategier kursuke 4 Uno Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans

Detaljer

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Affektive læringsstrategier kursuke 7. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete.

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Affektive læringsstrategier kursuke 7. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete. SPANSK MED DIDAKTIKK Uno Affektive læringsstrategier kursuke 7 Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans Erik

Detaljer

Spansk med didaktikk Hola! Hablas Español? Solo Un Poquito. No Problema! Uno Dos Cuatro Cinco Sí Siete Ocho Tres Seis Nueve Diez

Spansk med didaktikk Hola! Hablas Español? Solo Un Poquito. No Problema! Uno Dos Cuatro Cinco Sí Siete Ocho Tres Seis Nueve Diez SPANSK MED DIDAKTIKK Uno Presentasjon av kurset kursuke 1 Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans Erik Bugge

Detaljer

Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen

Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen FREMMEDSPRÅKSENTERET FOKUS PÅ SPRÅK NR 10 / FEBRUAR 2008 Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Rapport fra en intervjuundersøkelse Gunn Elin Heimark FOKUS PÅ SPRÅK Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen

Detaljer

Fra fransklærerstudent til fransklærer. En undersøkelse av seks nyutdannede fransklæreres praksis gjennom deres tre første arbeidsår.

Fra fransklærerstudent til fransklærer. En undersøkelse av seks nyutdannede fransklæreres praksis gjennom deres tre første arbeidsår. FREMMEDSPRÅKSENTERET FOKUS PÅ SPRÅK NR 12 / FEBRUAR 2008 Fra fransklærerstudent til fransklærer En undersøkelse av seks nyutdannede fransklæreres praksis gjennom deres tre første arbeidsår Rita Gjørven

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø. Del 1 av 3

Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø. Del 1 av 3 Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø Del 1 av 3 1 Av Jorun Høier Kjølaas Høgskolen i Tromsø 9293 Tromsø (e-post: Jorun.H.Kjolaas@hitos.no) KOMMUNIKASJON KOMMUNIKATIVE

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900

Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Læreplan eller leseglede? - Om skjønnlitteratur på mellomtrinnet av Jorid Tollefsbøl Kandidatnummer: 576 Veileder: Inger Vederhus, Norsk Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no

Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no Forfattere: Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no Marit Greek, Rådhusgata 34, 3015 Drammen, telefon 22 45 28 24. marit.greek@hio.no Forfatterpresentasjon:

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Veiledning Språkkompetanse i grunnleggende norsk Innhold nnhold 1. Innledning... 3 3. Flerspråklighet og flerspråklig utvikling... 8 4. Det europeiske rammeverket - kort introduksjon... 10 5. Læreplaner...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson H E F T E F O R Ett skritt foran 2 Iréne Johansson K U R S H O L D E R 2 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag. Evaluering av prosjektet Visuell Matematikk i Agder

HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag. Evaluering av prosjektet Visuell Matematikk i Agder HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag Evaluering av prosjektet Visuell Matematikk i Agder Forord Denne evalueringsrapporten er en del av prosjektet Visuell Matematikk i Agder Prosjekteier er Mandal kommune

Detaljer

Læring Mennesker Samspill Kompetanseutvikling i en lærende organisasjon

Læring Mennesker Samspill Kompetanseutvikling i en lærende organisasjon Guri Birgitte Auran og Frode Rydland Læring Mennesker Samspill Kompetanseutvikling i en lærende organisasjon Master i skoleledelse NTNU 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Forord... iv Sammendrag...

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Elevenes selvoppfatning og følelse av egen verdi i skolen med et blikk på dansen som bidrag til en positiv utvikling Students' self-esteem and sense of self worth in school - with

Detaljer

Heike Speitz Evaluering av prosjektet PROFFT Program for fransk og tysk i skolen. Rapport 05/2005 Telemarksforsking-Notodden

Heike Speitz Evaluering av prosjektet PROFFT Program for fransk og tysk i skolen. Rapport 05/2005 Telemarksforsking-Notodden Heike Speitz Evaluering av prosjektet PROFFT Program for fransk og tysk i skolen Rapport 05/2005 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet PROFFT Program for fransk og tysk i skolen

Detaljer

Generell informasjon om Prisme

Generell informasjon om Prisme Generell informasjon om Prisme Innhold I Allment om studiet... 2 Velkommen som Prisme-student!... 2 Om å være Prisme-student... 3 Om startgrunnlaget... 4 Om å få tilgang til pensumtekstene... 4 Om å komme

Detaljer

Bacheloroppgave. Vektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norge

Bacheloroppgave. Vektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norge Rena Marie Lund Grønseth Bacheloroppgave Vektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norge How competency in the English language is emphasized in

Detaljer

Ulike perspektiver på arbeid med muntlighet i norskfaget

Ulike perspektiver på arbeid med muntlighet i norskfaget munnleg norsk Foto: A.E. Kleiveland Ulike perspektiver på arbeid med muntlighet i norskfaget Muntlighet inngår som en grunnleggende ferdighet i alle fag i Kunnskapsløftet. I dag er skolen og læreplanen

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer