KOMPETANSEMÅL 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEMÅL 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL"

Transkript

1 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Målestokk Navn på linjer, hjørner, vinkler Måle vinkler, vinkelsum Tegne og konstruere: Trekanter: rettvinklet, likebeint, likesidet Normaler og paralleller Omkrets og areal Symmetri og speiling om linje Hele tall kap.2 Plassverdisystemet Multiplikasjon med og 1000 Par-, odde-, prim- og sammensatte tall De fire regneartene Rekkefølgen til regneoperasjonene Romertall, negative tall Budsjett og regnskap Lommeregneren Tallmønstre Måling, deler og desimaler kap.3 Volum, lengde, meter, masse Desimaltall og brøk Avrunding, overslag, størst/minst Tideler, hundredeler Tid- min.og timer Fart Forhold mellom enheter Målenheter i USA Målenheter før i tida - analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger - utføre og grunngi geometriske konstruksjoner og avbildinger med passer og linjal og andre hjelpemidler - tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved å bruke ulike hjelpemidler - utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer, og gjøre rede for geometriske forhold som har særlig mye å si i teknologi, kunst og arkitektur - gjøre overslag og beregne lengde, omkrets, vinkler, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk - sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter - bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger - utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene - sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi - sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter - utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene - velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet

2 Data og diagrammer kap.4 Sektor-, søyle-, linjediagram og histogram Frekvenstabell Gjennomføre og presentere en undersøkelse Befolkningspyramiden Porto og vekt Gjennomsnitt, median og typetall Regneark: excel Prosent kap.5 Rabatt, prosent, brøk, desimaltall Renteregning Vekstfaktor Kontant, avbetaling Budsjett Sammenhenger kap.6 Sirkel, omkrets Koordinatsystemet Valuta Enkel bokstavregning Formler areal og omkrets Lineære, proporsjonale, omvendt proporsjonale og kvadratiske sammenhenger (grafer) Regneark Sammenheng i mønstre - sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter - gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og utvise kildekritikk - ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, og presentere data med og uten digitale verktøy - sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter - sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi - bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsing og i prosjekt med teknologi og design - bruke koordinater til å avbilde figurer og finne egenskaper ved geometriske former - gjøre rede for tallet pi og bruke det i beregninger av omkrets, areal og volum - lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekst - identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner, og gi eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives med disse funksjonene

3 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: NATURFAG TEMA/KAPITTEL Arbeide med stoffer Læren om stoffene Reaksjoner og brannsikkerhet Laboratorieutstyr Renseteknologi Celler er grunnlaget for alt liv Cellen og mikroskop Bakterier Planteceller og planter Fotosyntese, klorofyll og celleånding Dyreceller Transportsystem Oksygengass Stoffers byggesteiner og modeller Faseoverganger Partikkelmodellen og tetthet Atomer, modeller og symboler Grunnstoffer og kjemiske forbindelser Bare luft Påvisning Syrer og baser Egenskaper ph og farer - planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser - demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagsundervisningen - presentere rapporter( ) - beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller( ) - gjøre greie for biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem( ) Ikke spesifikt nevnt, men disse mål kan brukes: - gjøre greie for biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem, og forklare sammenhengen mellom faktorene -forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene, og grunnlaget for disse tidene - beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding - beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding - gjøre greie for biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem, og forklare sammenhengen mellom faktorene - vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen - planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, og analyse av ukjent stoff - gjennomføre forsøk for å klassifisere syrer og baser - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen - demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagsundervisningen

4 Teknologi og design Analysere, design og designprosess Stjerner og galakser Lys, bølger, sola, stjerner, galakser, planetbevegelse Måne- og solformørkelse Universets utvikling Big Bang Teknologi og utforskning av verdensrommet Teleskoper og raketter Romstasjoner Historien om jorda Jordskorpa og jordas byggesteiner Alfred Wegener og geologi - ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter( ), evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet - (teste og) beskrive egenskaper hos materialer som brukes i en produksjonsprosess - beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg - beskrive planetenes bevegelser over himmelen ved bruk av simuleringer og forklare hvordan sol- og måneformørkelse og årstider oppstår - gjennomføre forsøk med lys, syn, farger, beskrive og forklare resultatene - presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger liv på andre planeter - beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg - presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger liv på andre planeter - gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet - forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

5 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: NORSK TEMA/KAPITTEL Studieteknikk Grip ordet Tegneserier Skrivekløe/skrive fortelling Grammatikk Lesomani Norrøn tid - å trene på studietekniske ferdigheter - gi elevene redskap for å nå læreplanens mål i de ulike fagene - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon. - vurdere egne og andres muntlige framføringer. - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk - lese og skrive tekster i ulike sjangere - vise hvordan tekster i ulike sjangrer kan bygges opp på ulike måter - lære å bruke språklige virkemidler - uttrykke seg presist med et nyansert ordforråd - bruke tekstbehandlingsverktøy - vurdere egne tekster og skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst - uttrykke seg presist med et nyansert ordforråd - vurdere tekster ved hjelp av kunnskap om språk - lese kritisk og vurdere teksters troverdighet - bruke lesestrategier variert og fleksibelt - orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon - presentere resultatet av fordypning i et selvvalgt emne - presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteratur

6 Historier på vandring Nynorsk Aviser og avisskriverier Rettskriving - presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteratur - forklare bakgrunnen for de to likestilte norske skriftspråkene - uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk - lese og skrive tekster i ulike sjangrer - bruke tekster kritisk - uttrykke seg presist og med variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster - vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

7 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: ENGELSK TEMA Ch. 1 "Day by day" Tema: Samtale om skole, elever, venner, dagligliv og skolesystemet i Storbritannia Grammatikk: Verb i presens, to be, to do, to have Språkfunksjoner: Klasseromsuttrykk, å presentere seg, å snakke i telefonen, matematikk Ch. 2 "Our four-legged friends" Tema: Husdyr og kjæledyr Gr: Gradbøying av adjektiv og presens samtidsform Spr.funk: uttrykk for å like og mislike Ch. 3 "Two big cities" Tema: London and New York Gr: Flertall av subst. og relativt pronomen Spr.funk: Å spørre om veien, å forklare veien Ch. 4 "Eat and enjoy!" Tema: Mat og tradisjoner Gr: spørsmål og nektelse i presens Spr.funk: Uttrykk brukt rundt matbordet og uttrykk brukt ved restaurantbesøk Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne : - utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk - identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring - bruke ulike hjelpmidler kritisk og selvstendig - bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner - bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig - forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner - uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng - tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon - presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer - lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere - velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon

8 Ch. 5 "Just fantasy?" Tema: Folketro i Storbritannia Gr: preteritum av verb og preteritum av to be Spr.funk: Uttrykk for tro og vantro Ch. 6 "What an idea! Tema: Oppfinnelser, teknologi og design, bruksanvisning Gr: ubestemte artikler og eiendomspronomen Spr.funk: Å forklare hvordan ting fungerer. Å uttrykke årstall og datoer Ch. 7 "Watch out! Tema: Kriminalitet og dårlig oppførsel Gr: Spørsmål og nektelse i preteritum. Spørsmål med spørreord Spr.funk: Ord og uttrykk å bruke i diskusjoner, hvordan beskrive personer Ch.8 "Down under" Tema: Australia and New Zealand Gr: Genitiv Spr.funk: Ord om naturen og ville dyr, hvordan ta avskjed - skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt - bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte - vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker - kommunisere via digitale medier - beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia og Norge - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia - beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land - gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land - lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden - beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk - lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst

9 KOMPETANSE 8.KLASSE FAG: Samfunnsfag TEMA/KAPITTEL GEOGRAFI Jorda og kartet Jordas indre krefter Jordas ytre krefter Vær klima og vegetasjon Norge, land og landskap - lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn - fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon, og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn - beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet HISTORIE Den amerikanske og franske revolusjon - drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og følger som dette fikk for den demokratiske utviklinga i Norge Det store året - finne eksempler på hendinger som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendingene hadde utviklet seg annerledes Den industrielle revolusjon Nasjonalisme - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som fulgte av den industrielle revolusjonen - skape fortellinger om menneske i fortida, og slik vise hvordan rammer og

10 Mer demokrati Imperialismen verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdelen av 1900-tallet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag - gjør greie for imperialisme og gi eksempler på avkolonialisering SAMFUNNSKUNNSKAP Skolesamfunnet Det flerkulturelle samfunn - planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkinger og vurdere arbeidsprosessen og resultatene - forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn Identitet og påvirkning - forklare hvorfor kultur ikke er medfødt, og gjør greie for og analysere kulturelle variasjoner - analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Norge og reflektere over holdninger til rusmiddel

11 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: RLE TEMA/KAPITTEL Kap. 1: Å undre seg, å tro, å tenke De store spørsmålene Sokrates og den filosofiske samtalen Å filosofere sammen Odin Guden som tørsten etter å forstå verden Kap 2: Religioner og livssyn i dag Det nye mangfoldet i Norge Hva er religion, og hva er livssyn? Religiøst liv mennesket og det hellige Respekt og toleranse hva handler det om? Kap. 3: Jødedommen Hva vil det si å være jøde? Viktige hendelser i jødenes historie Arkitektur, kunst og musikk Mangfoldet i jødedommen i vår tid Kap. 4: Islam Hva vil det si å være muslim? De to hovedretningene i islam sunni og sjia Viktige hendelser i islams historie Å være muslim i Europa mangfold og utfordringer - reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt - presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer - samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter - forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til andre religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn - vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder - forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen - gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder - forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer

12 Kap. 5: Å leve sammen Identitet hvem er du? Familieliv Heterofili og homofili Likeverd og likestilling Venner og vennskap Kap. 6 : Bibelen Hva slags bok er Bibelen? Å finne fram i Bibelen Hvordan er forholdet mellom Bibelens to deler? Den store bibelske fortellingen Ringenes Herre og kampen mellom godt og ondt Kap. 7: Profetene i Det gamle testamentet Profetene de som ropte ut en protest og et håp Desmond Tutu protest og håp i Sør- Afrika - drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunk i kjente forbilder -reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur - finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente - drøfte ulike bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse - drøfte ulike syn på Bibelen - drøfte ulike bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse Kap. 8: Rett og galt Moral og etikk hva er det? Jeg og de andre Samvittigheten et urolig spørsmål inni oss Lover og regler normer verdier Kap. 9: Fra Norges religionshistorie Kristendommen i Norge: Noen viktige hendelser fra reformasjonen til vår tid Fra katolsk til luthersk kristendom Pietismen og konfirmasjonen Læstadianismen og det samiske kirkelivet Hans Nielsen Hauges folkebevegelse Storhetstiden for organisert kristent arbeid - gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter - drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati - gi en presentasjon av Den norske kirke, læstadianisme og samisk kirkeliv - gjør rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og verden og for kristendommens stilling i dag - gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen

13 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: MUSIKK TEMA/KAPITTEL Musisere Komponere Lytte - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter - velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene - øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk - bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk - improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner - gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk - gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk - diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser - gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere

14 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: TYSK TEMA/KAPITTEL Lektion 1 Tema: Du und ich Grammatikk: tallord, spørreord, 1. og 2. person entall av verb i presens Språkfunksjoner: Presentere seg og ta avskjed, lage og svare på spørsmål (intervju), telle fra 1-20, fortelle om egne hobbyer, snakke i telefonen, legge sammen tall Lektion 2 Tema: Meine Familie Grammatikk: presens av zu sein, alfabetet, ss/ß, personlige pronomen, spørreord, stor forbokstav på substantiv, bestemt og ubestemt artikkel Språkfunksjoner: Kunne fortelle om egen familie, kunne navnet på ulike yrker, kunne fortelle om egne interesser Språklæring - utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Eleven skal kunne - bruke språkets alfabet og tegn - finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - gi uttrykk for egne meninger og følelser - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale

15 Lektion 3 Tema: Grüße aus Deutschland Grammatikk: Kunne bøye zu haben i presens, kunne bøye noen regelrette verb i presens, kunne bruke adjektiv for å beskrive steder og personer Språklæring: kunne skrive SMS-meldinger, kunne fortelle litt om Berlin, kunne beskrive personer, kunne skrive enkle dikt Lektion 4 Tema: Weinachten Grammatikk: repetere bøyning av verb i presens Språklæring: kunne snakke og skrive om tyske og norske juletradisjoner, kunne uttrykke hva en ønsker seg, kunne svare på spørsmål knyttet til temaet jul, forstå hovedinnholdet i enkle tekster om tyske juletradisjoner, kunne lese enkle tekster slik at de blir forstått, kunne føre en enkel samtale om tysk jul Lektion 5 Tema: Der Alltag Grammatikk: Tallordene 0-100, personlige pronomen for den og det, flertall av substantiv, repetisjon av stor forbokstav i substantiv Språkfunksjoner: klokka, forstå og bruke uttrykk om egen hverdag, kunne skrive e-post, kunne lage og besvare spørsmål, kunne bruke småord - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner - skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Språk, kultur og samfunn Eleven skal kunne - samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge - sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet - gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Lektion 6 Tema: Winterurlaub Grammatikk: modale hjelpeverb i presens, bøyning av sterke verb med omlyd i presens: fahren og laufen, subjekt og verbal Språkfunksjoner: kunne fortelle om vinteraktiviteter og tilhørende utstyr, kunne samtale om kjøp av heiskort og leie av skiutstyr, kunne fylle ut registreringsskjema på et hotell

16 og kort ved leie av skiutstyr, kunne lage og besvare spørsmål Lektion 7 Tema: Jetzt essen wir Grammatikk: flere sterke verb med vokalskifte i presens, setningsanalyse, kasus, ubestemt og bestemt artikkel i akkusativ Språkfunksjoner: kunne føre en enkel samtale om mat, kunne bestille mat, kunne bruke småord for å lage tyske setninger, kunne fortelle om egne matvaner Lektion 8 Tema: Die Jahreszeiten Grammatikk: lære preposisjoner som styrer akkusativ og hvordan de brukes, lære personlige pronomen i nominativ og akkusativ og lære hvordan de brukes Språkfunksjoner: kunne snakke om vær, vind og årstider, kunne stille og svare på spørsmål om kjente tema Lektion 9 Tema: Jugend Grammatikk: repetere modale hjelpeverb Språkfunksjoner: kunne handle klær, kunne si noen argumenter for og mot moteklær, kunne si sin mening om musikk, kunne fortelle om egen bolig og eget rom, kunne ulike hilsninger Lektion 10 Tema: Sommerferien Grammatikk: setninger i imperativ i forskjellige former, verb som slutter på d og t i stammen av verbet, repetisjon av preposisjoner som styrer akkusativ Språkfunksjoner: kunne snakke om egne ferieplaner, kunne bestille togbilletter, kunne bestille rom, kunne si hvor mye klokka er på ulike måter

17 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: SPANSK TEMA/KAPITTEL Minigrammatikken bak i boka Grammatiske begreper - forstå dem og bruke dem i skrift og tale + faste uttrykk 1. Hola! Cómo te llamas? Hilsninger /Presentasjoner 2. Dos entrevistas. Presentere seg selv Land i Europa Tall 3. El mundo de los libros. Barn i litteraturen. Byen. Verb, adjektiv og artikler 4. En clase Ting i klasserommet Fag. Timeplan Beliggenhet. Ukedagene 5.La familia de Victor. Familien Tall Måneder og dato 6. Puedo hablar con Carla? Telefonsamtale Høflighetsfraser 7. En la cafeteía Tú y Yo. Venner på kafé Språklæring -utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Eleven skal kunne - bruke språkets alfabet og tegn - finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - gi uttrykk for egne meninger og følelser - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - tilpasse språkbruken i noen grad til ulike

18 Mat og drikke 8. España Faktatekster 9. Me llamo Don Lobón Ulven og andre dyr 10. Soy Neo Chatting Vennskap Utseende 11. Qué hora es? Klokka 13. Deportes Ulike sportsgrener Lesetekst. 14. Estoy de vacaciones På ferie Været 15. Chile Faktatekster 16.Estoy resfriado y enamorado. Ferie Strandliv 17. A qué hora desayunas? måltider 18. Adónde vas? 19. Quiero una chaqueta Å handle klær Sang: Eres tú 20. México Faktatekster 21. Él día nacional Faktatekst 22. La Cenicienta Eventyr/skuespill 23. Julesang La navidad en España. Faktatekst om jul kommunikasjonssituasjoner - skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Språk, kultur og samfunn Eleven skal kunne - samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge - sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet - gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Ekstratekster

19 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: Fordypning i Engelsk TEMA/KAPITTEL Being Young Om å være ung, skole, kjærlighet, mobbing, fritid og andre aktuelle temaer Down your spine Halloween, hva en er redd for, skumle ting You can t live without it Oppfinnelser, teknologi og design To the extreme Om ekstremsport, ekstreme aktiviteter og yrker Fascinating folk Om mennesker som har betydd mye på sitt område Let s cook Om mat og kosthold, å lage mat, ha bevisste holdninger History talks Viktige og spennende historiske hendelser Utforskning av språk og tekst - presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk - presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenligne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tankemåter - sammenligne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk - eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg - identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstproduksjon - eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere - utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon - dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst Let s go to Australia and New Zealand Om Australia og New Zealand

20 Tekst og mening - lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa - formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre - formidle medieoppslag fra selvvalgt engelskspråklige medier og lage egne oppslag - framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster - ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn - produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgt fordypningsarbeider - sammenligne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design - sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern - dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster

21 KOMPETANSE 8.KLASSE FAG: KROPPSØVING TEMA Friidrett Styrke/utholdenhet Volleyball Dans Friluftsliv (ski, skøyter, dagstur) Basketball Orientering Svømming og livredning Livsstil og helse bakes inn i temaene gjennom hele året Være med i et brett utvalg av idretter Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter, praktisere noe individuelle idretter og gjøre greie for treningsprinsipper til idrettene. Svømme på magen og dykke Forklare og utføre livredning i vann og livbergende førstehjelp Skape dans og delta i danser som andre har laget Utføre danser fra ungdomskulturer Vurdere erfaringer fra idrett og dans Praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturtyper Orientere seg ved hjelp av kart i variert terreng Gjennomføre turer til ulike årstider Nytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjente aktiviteter Gjøre greie for sammenhenger mellom fysiske aktiviteter, livsstil og helse.

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Romfigurer: terning, firkantet og trekantet prisme, sylinder, pyramide og kjegle Arealet til trekanter, firkanter, sirkler og overflaten

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 10. KLASSE FAG: MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL 10. KLASSE FAG: MATEMATIKK KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Konstruksjon og beregninger Sirkelens geometri Avbildninger: speiling, rotasjon og parallellforskyvning Pytagoras-setningen Formlikhet

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole temaplan 2010/11 1 Skoleåret 2010/11 Velkommen til nytt skoleår! Breidablikk ungdomsskole ønsker å fokusere på hvordan hver elev på best mulig måte kan nå målene i opplæringsloven

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Breidablikk ungdomsskole 8. trinn temaplan 2010/11

SANDEFJORD KOMMUNE Breidablikk ungdomsskole 8. trinn temaplan 2010/11 Breidablikk ungdomsskole temaplan 2010/11 Skoleåret 2010/11 Velkommen til ny skole og nytt skoleår! Breidablikk ungdomsskole ønsker å fokusere på hvordan hver elev på best mulig måte kan nå målene i opplæringsloven

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

Lokal læreplan for Stabbursmoen skole 2006-2007 FORORD

Lokal læreplan for Stabbursmoen skole 2006-2007 FORORD FORORD Vår nye læringsplan Kunnskapsløftet innføres fra skoleåret 2006/2007. Planens generelle del er en videreføring fra Læreplanverket fra 1997. Nytt er Læringsplakaten, fag- og timefordeling i grunnopplæringa

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Stavanger vs Berlin, Reichstag 2008, Alexander Tokarov Europa i bevegelse Uke 9-16 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE

Detaljer

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole Kompetansemål etter Kunnskapsløftet Rømskog skole Navn: F.dato: 1 Om heftet Dette heftet inneholder alle kompetansemål for 1.-. klasse i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Heftet gir en oversikt over

Detaljer

ÅRSPLAN 5. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 5. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 5. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 5. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 5. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Gosen skole 2015-2016 Periodeplan for 10.trinn

Gosen skole 2015-2016 Periodeplan for 10.trinn Gosen skole 2015-2016 Periodeplan for 10.trinn Liv Eiene Fuglene To be, or not to be Uke 34-40 www.gosenskole.no 1 INNHOLD INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN 5. TRINN 2015-2016 Arbeidsperiode 1 Uke 34-36 FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne TEMA/NØKK ELORD

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk

Læreplan i religion, livssyn og etikk Læreplan i religion, livssyn og etikk http://www.udir.no/kl06/rle1-01 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015 Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN 7. TRINN 2015-2016 Arbeidsperiode 1 Uke 34-36 FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne TEMA/NØKK ELORD

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

ÅRSPLAN 7. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 7. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 7. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 7. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 7. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Jul og tradisjoner. Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Uke 47-51. Jakob Weidemann, Akeleie. Vincent Van Gogh 1853-1890, Starry Night

Jul og tradisjoner. Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Uke 47-51. Jakob Weidemann, Akeleie. Vincent Van Gogh 1853-1890, Starry Night Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie Vincent Van Gogh 1853-1890, Starry Night Jul og tradisjoner Uke 47-51 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 10.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 10.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 10.trinn Gustav Klimt (1862-1918) Lysere tider Uke 9-16 www.gosenskole.no INNHOLD INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn KRISTENDOM

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn KRISTENDOM Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne KRISTENDOM forklare særpreget ved kristendom og kristen tro

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer

Krl-boka 2013 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Kristent Pedagogisk Nettverk - 1 -

Krl-boka 2013 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Kristent Pedagogisk Nettverk - 1 - Krl-boka 2013 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Kristent Pedagogisk Nettverk - 1 - Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Fagets plass i skolen og formål Denne planen er laget til bruk

Detaljer

Gosen skole 2015-2016 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2015-2016 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2015-2016 Periodeplan for 9.trinn Blått tre som kneiser, Jakob Weidemann Vi er i gang Uke 34-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8

Detaljer