KOMPETANSEMÅL 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEMÅL 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL"

Transkript

1 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Målestokk Navn på linjer, hjørner, vinkler Måle vinkler, vinkelsum Tegne og konstruere: Trekanter: rettvinklet, likebeint, likesidet Normaler og paralleller Omkrets og areal Symmetri og speiling om linje Hele tall kap.2 Plassverdisystemet Multiplikasjon med og 1000 Par-, odde-, prim- og sammensatte tall De fire regneartene Rekkefølgen til regneoperasjonene Romertall, negative tall Budsjett og regnskap Lommeregneren Tallmønstre Måling, deler og desimaler kap.3 Volum, lengde, meter, masse Desimaltall og brøk Avrunding, overslag, størst/minst Tideler, hundredeler Tid- min.og timer Fart Forhold mellom enheter Målenheter i USA Målenheter før i tida - analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger - utføre og grunngi geometriske konstruksjoner og avbildinger med passer og linjal og andre hjelpemidler - tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved å bruke ulike hjelpemidler - utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer, og gjøre rede for geometriske forhold som har særlig mye å si i teknologi, kunst og arkitektur - gjøre overslag og beregne lengde, omkrets, vinkler, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk - sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter - bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger - utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene - sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi - sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter - utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene - velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet

2 Data og diagrammer kap.4 Sektor-, søyle-, linjediagram og histogram Frekvenstabell Gjennomføre og presentere en undersøkelse Befolkningspyramiden Porto og vekt Gjennomsnitt, median og typetall Regneark: excel Prosent kap.5 Rabatt, prosent, brøk, desimaltall Renteregning Vekstfaktor Kontant, avbetaling Budsjett Sammenhenger kap.6 Sirkel, omkrets Koordinatsystemet Valuta Enkel bokstavregning Formler areal og omkrets Lineære, proporsjonale, omvendt proporsjonale og kvadratiske sammenhenger (grafer) Regneark Sammenheng i mønstre - sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter - gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og utvise kildekritikk - ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, og presentere data med og uten digitale verktøy - sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter - sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi - bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsing og i prosjekt med teknologi og design - bruke koordinater til å avbilde figurer og finne egenskaper ved geometriske former - gjøre rede for tallet pi og bruke det i beregninger av omkrets, areal og volum - lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekst - identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner, og gi eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives med disse funksjonene

3 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: NATURFAG TEMA/KAPITTEL Arbeide med stoffer Læren om stoffene Reaksjoner og brannsikkerhet Laboratorieutstyr Renseteknologi Celler er grunnlaget for alt liv Cellen og mikroskop Bakterier Planteceller og planter Fotosyntese, klorofyll og celleånding Dyreceller Transportsystem Oksygengass Stoffers byggesteiner og modeller Faseoverganger Partikkelmodellen og tetthet Atomer, modeller og symboler Grunnstoffer og kjemiske forbindelser Bare luft Påvisning Syrer og baser Egenskaper ph og farer - planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser - demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagsundervisningen - presentere rapporter( ) - beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller( ) - gjøre greie for biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem( ) Ikke spesifikt nevnt, men disse mål kan brukes: - gjøre greie for biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem, og forklare sammenhengen mellom faktorene -forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene, og grunnlaget for disse tidene - beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding - beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding - gjøre greie for biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem, og forklare sammenhengen mellom faktorene - vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen - planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, og analyse av ukjent stoff - gjennomføre forsøk for å klassifisere syrer og baser - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen - demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagsundervisningen

4 Teknologi og design Analysere, design og designprosess Stjerner og galakser Lys, bølger, sola, stjerner, galakser, planetbevegelse Måne- og solformørkelse Universets utvikling Big Bang Teknologi og utforskning av verdensrommet Teleskoper og raketter Romstasjoner Historien om jorda Jordskorpa og jordas byggesteiner Alfred Wegener og geologi - ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter( ), evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet - (teste og) beskrive egenskaper hos materialer som brukes i en produksjonsprosess - beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg - beskrive planetenes bevegelser over himmelen ved bruk av simuleringer og forklare hvordan sol- og måneformørkelse og årstider oppstår - gjennomføre forsøk med lys, syn, farger, beskrive og forklare resultatene - presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger liv på andre planeter - beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg - presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger liv på andre planeter - gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet - forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

5 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: NORSK TEMA/KAPITTEL Studieteknikk Grip ordet Tegneserier Skrivekløe/skrive fortelling Grammatikk Lesomani Norrøn tid - å trene på studietekniske ferdigheter - gi elevene redskap for å nå læreplanens mål i de ulike fagene - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon. - vurdere egne og andres muntlige framføringer. - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk - lese og skrive tekster i ulike sjangere - vise hvordan tekster i ulike sjangrer kan bygges opp på ulike måter - lære å bruke språklige virkemidler - uttrykke seg presist med et nyansert ordforråd - bruke tekstbehandlingsverktøy - vurdere egne tekster og skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst - uttrykke seg presist med et nyansert ordforråd - vurdere tekster ved hjelp av kunnskap om språk - lese kritisk og vurdere teksters troverdighet - bruke lesestrategier variert og fleksibelt - orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon - presentere resultatet av fordypning i et selvvalgt emne - presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteratur

6 Historier på vandring Nynorsk Aviser og avisskriverier Rettskriving - presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteratur - forklare bakgrunnen for de to likestilte norske skriftspråkene - uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk - lese og skrive tekster i ulike sjangrer - bruke tekster kritisk - uttrykke seg presist og med variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster - vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

7 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: ENGELSK TEMA Ch. 1 "Day by day" Tema: Samtale om skole, elever, venner, dagligliv og skolesystemet i Storbritannia Grammatikk: Verb i presens, to be, to do, to have Språkfunksjoner: Klasseromsuttrykk, å presentere seg, å snakke i telefonen, matematikk Ch. 2 "Our four-legged friends" Tema: Husdyr og kjæledyr Gr: Gradbøying av adjektiv og presens samtidsform Spr.funk: uttrykk for å like og mislike Ch. 3 "Two big cities" Tema: London and New York Gr: Flertall av subst. og relativt pronomen Spr.funk: Å spørre om veien, å forklare veien Ch. 4 "Eat and enjoy!" Tema: Mat og tradisjoner Gr: spørsmål og nektelse i presens Spr.funk: Uttrykk brukt rundt matbordet og uttrykk brukt ved restaurantbesøk Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne : - utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk - identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring - bruke ulike hjelpmidler kritisk og selvstendig - bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner - bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig - forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner - uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng - tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon - presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer - lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere - velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon

8 Ch. 5 "Just fantasy?" Tema: Folketro i Storbritannia Gr: preteritum av verb og preteritum av to be Spr.funk: Uttrykk for tro og vantro Ch. 6 "What an idea! Tema: Oppfinnelser, teknologi og design, bruksanvisning Gr: ubestemte artikler og eiendomspronomen Spr.funk: Å forklare hvordan ting fungerer. Å uttrykke årstall og datoer Ch. 7 "Watch out! Tema: Kriminalitet og dårlig oppførsel Gr: Spørsmål og nektelse i preteritum. Spørsmål med spørreord Spr.funk: Ord og uttrykk å bruke i diskusjoner, hvordan beskrive personer Ch.8 "Down under" Tema: Australia and New Zealand Gr: Genitiv Spr.funk: Ord om naturen og ville dyr, hvordan ta avskjed - skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt - bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte - vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker - kommunisere via digitale medier - beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia og Norge - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia - beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land - gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land - lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden - beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk - lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst

9 KOMPETANSE 8.KLASSE FAG: Samfunnsfag TEMA/KAPITTEL GEOGRAFI Jorda og kartet Jordas indre krefter Jordas ytre krefter Vær klima og vegetasjon Norge, land og landskap - lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn - fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon, og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn - beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet HISTORIE Den amerikanske og franske revolusjon - drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og følger som dette fikk for den demokratiske utviklinga i Norge Det store året - finne eksempler på hendinger som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendingene hadde utviklet seg annerledes Den industrielle revolusjon Nasjonalisme - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som fulgte av den industrielle revolusjonen - skape fortellinger om menneske i fortida, og slik vise hvordan rammer og

10 Mer demokrati Imperialismen verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdelen av 1900-tallet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag - gjør greie for imperialisme og gi eksempler på avkolonialisering SAMFUNNSKUNNSKAP Skolesamfunnet Det flerkulturelle samfunn - planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkinger og vurdere arbeidsprosessen og resultatene - forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn Identitet og påvirkning - forklare hvorfor kultur ikke er medfødt, og gjør greie for og analysere kulturelle variasjoner - analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Norge og reflektere over holdninger til rusmiddel

11 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: RLE TEMA/KAPITTEL Kap. 1: Å undre seg, å tro, å tenke De store spørsmålene Sokrates og den filosofiske samtalen Å filosofere sammen Odin Guden som tørsten etter å forstå verden Kap 2: Religioner og livssyn i dag Det nye mangfoldet i Norge Hva er religion, og hva er livssyn? Religiøst liv mennesket og det hellige Respekt og toleranse hva handler det om? Kap. 3: Jødedommen Hva vil det si å være jøde? Viktige hendelser i jødenes historie Arkitektur, kunst og musikk Mangfoldet i jødedommen i vår tid Kap. 4: Islam Hva vil det si å være muslim? De to hovedretningene i islam sunni og sjia Viktige hendelser i islams historie Å være muslim i Europa mangfold og utfordringer - reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt - presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer - samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter - forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til andre religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn - vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder - forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen - gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder - forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer

12 Kap. 5: Å leve sammen Identitet hvem er du? Familieliv Heterofili og homofili Likeverd og likestilling Venner og vennskap Kap. 6 : Bibelen Hva slags bok er Bibelen? Å finne fram i Bibelen Hvordan er forholdet mellom Bibelens to deler? Den store bibelske fortellingen Ringenes Herre og kampen mellom godt og ondt Kap. 7: Profetene i Det gamle testamentet Profetene de som ropte ut en protest og et håp Desmond Tutu protest og håp i Sør- Afrika - drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunk i kjente forbilder -reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur - finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente - drøfte ulike bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse - drøfte ulike syn på Bibelen - drøfte ulike bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse Kap. 8: Rett og galt Moral og etikk hva er det? Jeg og de andre Samvittigheten et urolig spørsmål inni oss Lover og regler normer verdier Kap. 9: Fra Norges religionshistorie Kristendommen i Norge: Noen viktige hendelser fra reformasjonen til vår tid Fra katolsk til luthersk kristendom Pietismen og konfirmasjonen Læstadianismen og det samiske kirkelivet Hans Nielsen Hauges folkebevegelse Storhetstiden for organisert kristent arbeid - gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter - drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati - gi en presentasjon av Den norske kirke, læstadianisme og samisk kirkeliv - gjør rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og verden og for kristendommens stilling i dag - gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen

13 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: MUSIKK TEMA/KAPITTEL Musisere Komponere Lytte - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter - velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene - øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk - bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk - improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner - gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk - gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk - diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser - gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere

14 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: TYSK TEMA/KAPITTEL Lektion 1 Tema: Du und ich Grammatikk: tallord, spørreord, 1. og 2. person entall av verb i presens Språkfunksjoner: Presentere seg og ta avskjed, lage og svare på spørsmål (intervju), telle fra 1-20, fortelle om egne hobbyer, snakke i telefonen, legge sammen tall Lektion 2 Tema: Meine Familie Grammatikk: presens av zu sein, alfabetet, ss/ß, personlige pronomen, spørreord, stor forbokstav på substantiv, bestemt og ubestemt artikkel Språkfunksjoner: Kunne fortelle om egen familie, kunne navnet på ulike yrker, kunne fortelle om egne interesser Språklæring - utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Eleven skal kunne - bruke språkets alfabet og tegn - finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - gi uttrykk for egne meninger og følelser - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale

15 Lektion 3 Tema: Grüße aus Deutschland Grammatikk: Kunne bøye zu haben i presens, kunne bøye noen regelrette verb i presens, kunne bruke adjektiv for å beskrive steder og personer Språklæring: kunne skrive SMS-meldinger, kunne fortelle litt om Berlin, kunne beskrive personer, kunne skrive enkle dikt Lektion 4 Tema: Weinachten Grammatikk: repetere bøyning av verb i presens Språklæring: kunne snakke og skrive om tyske og norske juletradisjoner, kunne uttrykke hva en ønsker seg, kunne svare på spørsmål knyttet til temaet jul, forstå hovedinnholdet i enkle tekster om tyske juletradisjoner, kunne lese enkle tekster slik at de blir forstått, kunne føre en enkel samtale om tysk jul Lektion 5 Tema: Der Alltag Grammatikk: Tallordene 0-100, personlige pronomen for den og det, flertall av substantiv, repetisjon av stor forbokstav i substantiv Språkfunksjoner: klokka, forstå og bruke uttrykk om egen hverdag, kunne skrive e-post, kunne lage og besvare spørsmål, kunne bruke småord - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner - skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Språk, kultur og samfunn Eleven skal kunne - samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge - sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet - gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Lektion 6 Tema: Winterurlaub Grammatikk: modale hjelpeverb i presens, bøyning av sterke verb med omlyd i presens: fahren og laufen, subjekt og verbal Språkfunksjoner: kunne fortelle om vinteraktiviteter og tilhørende utstyr, kunne samtale om kjøp av heiskort og leie av skiutstyr, kunne fylle ut registreringsskjema på et hotell

16 og kort ved leie av skiutstyr, kunne lage og besvare spørsmål Lektion 7 Tema: Jetzt essen wir Grammatikk: flere sterke verb med vokalskifte i presens, setningsanalyse, kasus, ubestemt og bestemt artikkel i akkusativ Språkfunksjoner: kunne føre en enkel samtale om mat, kunne bestille mat, kunne bruke småord for å lage tyske setninger, kunne fortelle om egne matvaner Lektion 8 Tema: Die Jahreszeiten Grammatikk: lære preposisjoner som styrer akkusativ og hvordan de brukes, lære personlige pronomen i nominativ og akkusativ og lære hvordan de brukes Språkfunksjoner: kunne snakke om vær, vind og årstider, kunne stille og svare på spørsmål om kjente tema Lektion 9 Tema: Jugend Grammatikk: repetere modale hjelpeverb Språkfunksjoner: kunne handle klær, kunne si noen argumenter for og mot moteklær, kunne si sin mening om musikk, kunne fortelle om egen bolig og eget rom, kunne ulike hilsninger Lektion 10 Tema: Sommerferien Grammatikk: setninger i imperativ i forskjellige former, verb som slutter på d og t i stammen av verbet, repetisjon av preposisjoner som styrer akkusativ Språkfunksjoner: kunne snakke om egne ferieplaner, kunne bestille togbilletter, kunne bestille rom, kunne si hvor mye klokka er på ulike måter

17 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: SPANSK TEMA/KAPITTEL Minigrammatikken bak i boka Grammatiske begreper - forstå dem og bruke dem i skrift og tale + faste uttrykk 1. Hola! Cómo te llamas? Hilsninger /Presentasjoner 2. Dos entrevistas. Presentere seg selv Land i Europa Tall 3. El mundo de los libros. Barn i litteraturen. Byen. Verb, adjektiv og artikler 4. En clase Ting i klasserommet Fag. Timeplan Beliggenhet. Ukedagene 5.La familia de Victor. Familien Tall Måneder og dato 6. Puedo hablar con Carla? Telefonsamtale Høflighetsfraser 7. En la cafeteía Tú y Yo. Venner på kafé Språklæring -utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Eleven skal kunne - bruke språkets alfabet og tegn - finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - gi uttrykk for egne meninger og følelser - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - tilpasse språkbruken i noen grad til ulike

18 Mat og drikke 8. España Faktatekster 9. Me llamo Don Lobón Ulven og andre dyr 10. Soy Neo Chatting Vennskap Utseende 11. Qué hora es? Klokka 13. Deportes Ulike sportsgrener Lesetekst. 14. Estoy de vacaciones På ferie Været 15. Chile Faktatekster 16.Estoy resfriado y enamorado. Ferie Strandliv 17. A qué hora desayunas? måltider 18. Adónde vas? 19. Quiero una chaqueta Å handle klær Sang: Eres tú 20. México Faktatekster 21. Él día nacional Faktatekst 22. La Cenicienta Eventyr/skuespill 23. Julesang La navidad en España. Faktatekst om jul kommunikasjonssituasjoner - skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Språk, kultur og samfunn Eleven skal kunne - samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge - sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet - gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Ekstratekster

19 KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: Fordypning i Engelsk TEMA/KAPITTEL Being Young Om å være ung, skole, kjærlighet, mobbing, fritid og andre aktuelle temaer Down your spine Halloween, hva en er redd for, skumle ting You can t live without it Oppfinnelser, teknologi og design To the extreme Om ekstremsport, ekstreme aktiviteter og yrker Fascinating folk Om mennesker som har betydd mye på sitt område Let s cook Om mat og kosthold, å lage mat, ha bevisste holdninger History talks Viktige og spennende historiske hendelser Utforskning av språk og tekst - presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk - presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenligne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tankemåter - sammenligne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk - eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg - identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstproduksjon - eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere - utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon - dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst Let s go to Australia and New Zealand Om Australia og New Zealand

20 Tekst og mening - lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa - formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre - formidle medieoppslag fra selvvalgt engelskspråklige medier og lage egne oppslag - framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster - ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn - produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgt fordypningsarbeider - sammenligne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design - sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern - dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster

21 KOMPETANSE 8.KLASSE FAG: KROPPSØVING TEMA Friidrett Styrke/utholdenhet Volleyball Dans Friluftsliv (ski, skøyter, dagstur) Basketball Orientering Svømming og livredning Livsstil og helse bakes inn i temaene gjennom hele året Være med i et brett utvalg av idretter Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter, praktisere noe individuelle idretter og gjøre greie for treningsprinsipper til idrettene. Svømme på magen og dykke Forklare og utføre livredning i vann og livbergende førstehjelp Skape dans og delta i danser som andre har laget Utføre danser fra ungdomskulturer Vurdere erfaringer fra idrett og dans Praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturtyper Orientere seg ved hjelp av kart i variert terreng Gjennomføre turer til ulike årstider Nytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjente aktiviteter Gjøre greie for sammenhenger mellom fysiske aktiviteter, livsstil og helse.

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag:RLE År: 2012/2013 Klasse: 8abc Lærer: Håvard Herseth og Sveinung Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Arbeidsmetode Delmål Vurdering Årshjul 34-37 Å

Detaljer

Halvårsplan RLE våren TRINN HOLTE SKOLE

Halvårsplan RLE våren TRINN HOLTE SKOLE Halvårsplan RLE våren 2015 8. TRINN HOLTE SKOLE PERIODE KOMP.MÅL DELEMNER METODER VURDERING Periode 4: Kristendom: Kapittel 6: Bibelen Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: finne fram til sentrale

Detaljer

LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8

LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8 RLE 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 31-32 (Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015 Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn)

RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn) RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn) 1. Forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende

Detaljer

På sporet av Jesus.l Kristendommen

På sporet av Jesus.l Kristendommen Årsplan i KRLE 8.trinn 10.trinn KRISTENDOM Kompetansemål: forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende Går igjen i alle

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

FAGPLAN I RLE 8. KLASSE

FAGPLAN I RLE 8. KLASSE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I RLE 8. KLASSE 2011-2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 33-36 Forelesning, samtaler Film: Sofies verden Kap 1 s. 6-23. Plantest

Detaljer

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i Høy Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen om en gitt person eller hendelse.

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt.

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt. Profetene i GT Filosofi og etikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Presentere noen Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kap 1 (s 623) Muntlig aktivitet betydningsfulle

Detaljer

(tverrfaglig med ideer

(tverrfaglig med ideer Uke Kapittel/ Emne 34-38 Kapittel 1: Å undre seg, å tro, å tenke + Kapittel 5: Identitet - hvem er du? Læreplanmål Del/læringsmål Metode Vurdering Grunnleggende ferdigheter presentere noen Tavleundervisning

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE Klasse:10a og 10b Faglærarar: Åse Hagesæter og Elin Monstad Johannesen

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE Klasse:10a og 10b Faglærarar: Åse Hagesæter og Elin Monstad Johannesen Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2017-2018 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Åse Hagesæter og Elin Monstad Johannesen Veke Emne/kapittel Kompetansemål Arbeidsmåtar/vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole

ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole Undervisningen i faget følger læreplanen i Kunnskapsløftet med fokus på ferdigheter og måloppnåelse. Målene i faget er delt inn i 3 hovedområder, med mål innenfor:

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

ÅRSPLAN Eng.fordypning 8.kl

ÅRSPLAN Eng.fordypning 8.kl Øyslebø oppvekstsenter Fag: Engelsk fordypning. Tekstbok: On the Move 1 Trinn: 8.kl Lærer: Tove Mørkesdal ÅRSPLAN 2017 2018 Eng.fordypning 8.kl Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 10.årstrinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Kompetansemål fra K06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kristendom finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og

Detaljer

Lærar: Eva Madeleine Buer

Lærar: Eva Madeleine Buer FAGPLAN Lærar: Eva Madeleine Buer Fag: KRLE Trinn: 9 Periode: 2016/2017 Kompetansemål Lærestoff/Tema Arbeidsmetode Vurdering Tid Buddhisme, og aktuelle hendingar Forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk

Detaljer

Læreverket Horisonter 8: «Å undre seg, å tro og tenke» (kap. 1) Læreverket Horisonter 8: «Rett og galt» (kap. 8) Digital nettressurs til læreverket

Læreverket Horisonter 8: «Å undre seg, å tro og tenke» (kap. 1) Læreverket Horisonter 8: «Rett og galt» (kap. 8) Digital nettressurs til læreverket Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Faglærere: KML og SH Trinn: 8. trinn Skoleår: 2017/2018 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. FILOSOFI 33-35 RETT OG GALT 36-38 - presentere noen betydningsfulle filosofer

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

ÅRSPLAN Eng.fordypning 8.kl

ÅRSPLAN Eng.fordypning 8.kl Øyslebø oppvekstsenter Fag: Engelsk fordypning Trinn: 8.kl Lærer: Tove Mørkesdal ÅRSPLAN 2015 2016 Eng.fordypning 8.kl Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s,

Detaljer

Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole

Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole Undervisningtid per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 90 min 60 min 90 min Læremidler: Under samme himmel 1-3, Cappelen forlag,

Detaljer

Halvårsplan for 8. trinn høst 2017

Halvårsplan for 8. trinn høst 2017 Halvårsplan for 8. trinn høst 2017 Uke Norsk /Kine Matematikk /Kine Engelsk /Raymond Samfunnsfag /Mariann Krle/ Mariann Naturfag/ Kine Kunst og Håndverk/ Annet 34 35 36 37 38 39 Tverrfaglig og aldersblandet

Detaljer

Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner

Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Faglærere: KML og GHA Trinn: 8. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. FILOSOFI RELIGIONER OG LIVSSYN I DAG - vise respekt for menneskers tros-

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i KRLE for 8. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i KRLE for 8. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i KRLE for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (målene er utdypet under selve årsplanen.) 34 Informasjon og forventninger Oppstar t uke 35 Rendalsmodellen: Samer

Detaljer

Læringsressurser. Læreverket Horisonter 10 (kap.1) Digital nettressurs til læreverket. nrk.skole. YouTube. Se eksempel på fagsamtale på (udir)

Læringsressurser. Læreverket Horisonter 10 (kap.1) Digital nettressurs til læreverket. nrk.skole. YouTube. Se eksempel på fagsamtale på (udir) Fag: KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Faglærere: SAS og GHA Trinn: 10 Skoleår: 2017/18 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter * 1 FILOSOFI OG ETIKK Filosofi og etikk: - presentere noen betydningsfulle

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet)

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård og Hans Dillekås Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i (fra Kunnskapsløftet) Å uttrykke seg

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34 - UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN Kapittel 3: Jødedommen

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN Kapittel 3: Jødedommen V VO S O ÅSP 2015-16 Uke 34 35 36 37 38 39 40 ema apittel 2: eligioner og livssyn i dag ompetansemål -samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter.

Detaljer

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Periode Hovedtema Kompetansemål mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1 Arbeid med Planlegge og gjennomføre stoffer undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer

Sektor for skole og oppvekst Breilia skole ÅRSPLAN. Skoleår: Høst og Vår 2015/2016. Kjersti Nilsen

Sektor for skole og oppvekst Breilia skole ÅRSPLAN. Skoleår: Høst og Vår 2015/2016. Kjersti Nilsen Sektor for skole og oppvekst Breilia skole ÅRSPLAN Fag: Trinn: KRLE 9. og 10. trinn Skoleår: Høst og Vår 2015/2016 Faglærere: Tor Inge Mathisen Kjersti Nilsen Kompetansemål Tema/emne Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Veke Emne/kapittel Kompetansemål Arbeidsmåtar/vurdering /

Detaljer

Tema: - Alfabetet - Hilsing - Presentasjon av seg selv - Berlin - Spørreord - Tallene 1 20 Personlig pronomen - Haben og sein

Tema: - Alfabetet - Hilsing - Presentasjon av seg selv - Berlin - Spørreord - Tallene 1 20 Personlig pronomen - Haben og sein SKOLEÅR: 2016/2017 FAG: Tysk FAGLÆRERE: Tina Dufke TRINN: 8. Uke Kompetansemål og læringsressurser Tema og arbeidsmåter Grunnleggende ferdigheter 34 38 Los geht s 8, kap.1 Hallo, wie geht s? - Alfabetet

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN Kapittel 3: Jødedommen

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN Kapittel 3: Jødedommen V VO S O ÅSP 2017-18 Uke 34 35 36 37 38 39 40 ema apittel 2: eligioner og livssyn i dag ompetansemål -samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter.

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj108 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 8. trinn 2014/15 Læreverk: Amigos uno, Gyldendal Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

Detaljer

Eksamen i engelsk 10.klasse:

Eksamen i engelsk 10.klasse: Eksamen i engelsk 10.klasse: Erfaringer fra 2009: - Forberedelsesmateriellet - Tema: Believe it or not! Eleven skal svare på: To kortsvaroppgaver En langsvaroppgave Samme struktur i 2010. Eksamen i engelsk

Detaljer

Årsplan Spansk 8BC 2016/17 Amigos uno

Årsplan Spansk 8BC 2016/17 Amigos uno Årsplan Spansk 8BC 2016/17 Amigos uno Lærer: Heidi Alexandra Uhlgren Gudmestad Skole: Hinna skole Klasse: 8B/C Uke Hovedområde Kompetansemål (LK16) Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering 34-38 Introduksjon Kap.

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Tysk. Klasse: 8.trinn. Planen blir fortløpende revidert ved behov

ÅRSPLAN. Fag: Tysk. Klasse: 8.trinn. Planen blir fortløpende revidert ved behov ÅRSPLAN Fag: Tysk Klasse: 8.trinn Planen blir fortløpende revidert ved behov Woche Ziele Lektion Grammatik Arbeitsweise Ereignisse Bewertungen 34-37 forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse

Detaljer

Fag: Engelsk fordypning 8. trinn. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering. Læringsressurser.

Fag: Engelsk fordypning 8. trinn. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering. Læringsressurser. Fag: Engelsk fordypning 8. trinn Faglærere: Trinn: Skoleår: Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. Being Young! ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige

Detaljer

Kap. 1 i lærebok Horisonter. Internett. Kap. 1 i lærebok Horisonter. Internett

Kap. 1 i lærebok Horisonter. Internett. Kap. 1 i lærebok Horisonter. Internett Halvårsrapport i RLE KLASSE 8 ABCD, HØSTEN 2014 LÆRER: CAMILLA RØNNESTAD, ELIN ENGH Tidsbruk/perioder Emne/Tema Læringsmål (kompetansemål) Uke 34-35 Å undre seg, å tro, å tenke -Sokrates -Eksistensielle

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over filosofiske

Detaljer

Årsplan for RLE 8. trinn

Årsplan for RLE 8. trinn Årsplan for RLE 8. trinn 2015-2016 Tidspunkt: Kompetansemål: (punkter fra K- 06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-38 Valg og verdier - Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere

Detaljer

Halvårsplan i KRLE,8.trinn høst 2017

Halvårsplan i KRLE,8.trinn høst 2017 Halvårsplan i KRLE,8.trinn høst 2017 Uke Pensum Kompetansemål Arbeidsmetode Læringsmål Vurding 34-36 Kap. 2 Religion og i dag -forklare hva, og vise komm til uttrykk på ulike måt - samtale om og forklare

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN Fagets mål: kompetansemålene er beskrevet i KL og ligger innenfor emnene: - Forskerspiren - Mangfold i naturen - Kropp og helse - Verdensrommet - Fenomener og stoffer - Teknologi

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 01 01 Faglærer: Torild A. Varhaug Faget har timer i uka. Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Tema: Tall og tallforståelse sammenligne og omregne hele tall,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Lokal læreplan 9 trinn matematikk

Lokal læreplan 9 trinn matematikk Lokal læreplan 9 trinn matematikk Lærebok: Gruntal Antall uker Geometri i planet Gruntall 9 153-198 11 utføre, beskrive og grunngi geometriske konstruksjoner med passer og linjal (og dynamiske geometriprogram)

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk

Læreplan i religion, livssyn og etikk Læreplan i religion, livssyn og etikk http://www.udir.no/kl06/rle1-01 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap

Detaljer

Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug. Standarder i faget: Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015

Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug. Standarder i faget: Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015 Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015 Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug Standarder i faget: Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Tysk. Trinn: 8.

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Tysk. Trinn: 8. ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Tysk Trinn: 8. Periode: veke 34-37 Tema: Du und ich Lesing: Bli kjent med korte tekster og dialoger på tysk. Øve på å lese høyt for klassen. Skriving: Lage egne dialoger

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer Årsplan i RLE for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g 35-39 Gresk kultur, filosofi,religioner og livssyn i dag, å leve sammen - Reflektere over

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 35 37 Capítulo uno: Hola! Cómo

Detaljer

Læreplan i matematikk. Kompetansemål etter 10. årstrinn

Læreplan i matematikk. Kompetansemål etter 10. årstrinn Læreplan i matematikk Kompetansemål etter 10. årstrinn Tall og algebra Eleven skal kunne: 1. Sammenlikne og regne om hele tal, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform 2. Regne med

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formål med kristendom, religion, livssyn og etikk.

Detaljer

Års- og vurderingsplan Engelsk fordypning Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Engelsk fordypning Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Engelsk fordypning Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 9 Kompetansemål Utforsking av språk og tekst Hovedområdet utforsking

Detaljer

Skoleår: Faglærer: Inger Salvesen Metode Mål fra K-06. Muntlig og skriftlig arbeid med tekstene Elevene skal presentere i grupper

Skoleår: Faglærer: Inger Salvesen Metode Mål fra K-06. Muntlig og skriftlig arbeid med tekstene Elevene skal presentere i grupper Tema Årsplan tysk Trinn 8 Wie heisst du? -presentere seg, hilse, Tyskland, alfabetet Grammatikk: spørreord, stille spørsmål Rund um die Uhr -telle på tysk -fortelle hva du liker å gjøre -klokka Grammatikk:

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET 2016-2017 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33 - UKE 39 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering Årsplan Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. klasse 01/01 Faglærer: Heidi Angelsen Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Detaljer

Årsplan i naturfag 2016/2017

Årsplan i naturfag 2016/2017 Celler er grunnlag et for alt liv Kap 1: Arbeid med stoffer Årsplan i naturfag 2016/2017 8. trinn Periode Tema Læremiddel Kompetansemål eleven skal kunne: 1 formulere testbare 7-31 hypoteser, planlegge

Detaljer

Skoleår: Faglærer: Inger Salvesen Metode Mål fra K-06. Muntlig og skriftlig arbeid med tekstene Elevene skal presentere i grupper

Skoleår: Faglærer: Inger Salvesen Metode Mål fra K-06. Muntlig og skriftlig arbeid med tekstene Elevene skal presentere i grupper Tema Årsplan tysk Trinn 8 Wie heisst du? -presentere seg, hilse, Tyskland, alfabetet Grammatikk: spørreord, stille spørsmål Fagstoff hentet fra 1 + Klokketimer forbruk Skoleår: 2016 2017 Faglærer: Inger

Detaljer

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole.

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Målinger Statistikk, sannsynlighet og Funksjoner Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 3,00 2,25 3,00 Læreverk/materiell:

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kristendom, religion, livssyn og etikk Selsbakk skole 8.trinn

Års- og vurderingsplan Kristendom, religion, livssyn og etikk Selsbakk skole 8.trinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kristendom, religion, livssyn og etikk Selsbakk skole 8.trinn Side 2 av 11 Kompetansemål Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen

Detaljer

Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Fag: Jorunn Tjoflaat Uke Emne Kompetansemål (K06) Læringsmål (nedbrutt) Metoder Vurdering for læring Læringsmåter Materiell Organisering 34-37 Wer bist du? Deutschland

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE 8. trinn 2017/2018

ÅRSPLAN I KRLE 8. trinn 2017/2018 ÅRSPLAN I KRLE 8. trinn 2017/2018 Fra læreplan- formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt à til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formål med

Detaljer

Årsplan i naturfag for 8. klasse

Årsplan i naturfag for 8. klasse Årsplan i naturfag for 8. klasse 2017-18. Bjørn Erling Waage Lærebok: Eureka 8, Gyldendal Norsk Forlag. Uke 34-37 Kapittel 1 Arbeid med stoff. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

ÅRSPLAN Eng.fordypning 10.kl

ÅRSPLAN Eng.fordypning 10.kl Øyslebø oppvekstsenter Fag: Engelsk fordypning. Tekstbok: On the Move 1 Trinn: 10.kl Lærer: Tove Mørkesdal ÅRSPLAN 2015 2016 Eng.fordypning 10.kl Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler

Detaljer

Årsplan KRLE 10. Fag: KRLE Klasse: 10 År: 2016/2017 Faglærar: Magnus Stokke. Period e

Årsplan KRLE 10. Fag: KRLE Klasse: 10 År: 2016/2017 Faglærar: Magnus Stokke. Period e Fag: KRLE Klasse: 10 År: 2016/2017 Faglærar: Magnus Stokke Period e Emne Kompetansemål Kjelde Arbeidsmåtar/ Vurdering 34 37 Val, ansvar, utfordringar Presentere noen betydningsfulle filosofar og diskutera

Detaljer

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis.

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN I RLE 8. 10. trinn ELVERUM UNGDOMSSKOLE

LOKAL ÅRSPLAN I RLE 8. 10. trinn ELVERUM UNGDOMSSKOLE LOKAL ÅRSPLAN I RLE 8. 10. trinn ELVERUM UNGDOMSSKOLE Elverum Ungdomsskole Lokal læreplan i Religion, livssyn og etikk (RLE) for 8. 10. trinn. Formål med faget (Hentet fra Kunnskapsløftet) Religioner og

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 9.trinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopieringsoriginaler i Lærerens bok.

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopieringsoriginaler i Lærerens bok. Noch Einmal Til læreverket Noch Einmal har vi laget forslag til årsprøver. Det er viktig å merke seg at dette er forslag. Hver skole må tilpasse tyskfagets årsplan til andre fagplaner og aktivitetsplaner

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

On the move, kap. 1 Interaktive oppgåver til kapitlet. Øvingsark. Munnleg: gr. Øvingar, dialog, spørsmål svar

On the move, kap. 1 Interaktive oppgåver til kapitlet. Øvingsark. Munnleg: gr. Øvingar, dialog, spørsmål svar Veke MÅL Tema Grammatikk Kjelder ARBEIDSMÅTAR/ VURDERING 35-40 -lese og presentere et utvalg -identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstproduksjon 42-43 -lese og presentere

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Engelsk År: 2010-11 Trinn og gruppe: 8.trinn Lærer: Utarbeidet av Andreas Reksten og Perdy Røed Uke Årshjul 33-38 39-44 Hovedtema Kompetansemål Delmål

Detaljer

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering Årsplan Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. klasse 01/01 Faglærer: Kirsten.E.Riis Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Detaljer

Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017

Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017 Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017 Tidsrom Emne (jfr. læreverk) 33-36 Å undre seg, å tru, å tenkje Kompetansemål (frå Kunnskapsløftet) Presentere nokre viktige filosofar og diskutere deira idear.

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Presentere ulike emner muntlig SKOLEÅR 2015-2016

Detaljer

Gjennomgående plan i engelsk fordypning for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i engelsk fordypning for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i engelsk fordypning for 8. - 10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID,

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tema: Statistikk gjennomføre undersøkelser og bruke databaser

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer