STATENS VEGVESEN REGION VEST SOTRASAMBANDET DELPROSJEKT 2: SOTRA SØR FORPROSJEKT BRU OVER DALEVÅGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS VEGVESEN REGION VEST SOTRASAMBANDET DELPROSJEKT 2: SOTRA SØR FORPROSJEKT BRU OVER DALEVÅGEN"

Transkript

1 REGION VEST SOTRASAMBANDET DELPROSJEKT 2: SOTRA SØR FORPROSJEKT BRU OVER DALEVÅGEN Bergen, Utarbeidet av : Opticonsult AS

2 RAPPORT Nr.: B - R DATO: Forprosjektrapport OME BH BH REV. REV. DATO STATUS AV KONTROLL GODKJENT Rapport tittel: SOTRASAMBANDET DELPROSJEKT 2: SOTRA SØR FORPROSJEKT BRU OVER DALEVÅGEN Andre dokumenter: Ingen. Forfatter(e): Odd M. Eidsheim Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Vest Faggruppe / Avdeling: BYGG-ANLEGG. Sted: Sotra Antall sider: Oppdragsgivers representant: Rolf Nordeide 14 Nøkkelord: Sotrasambandet Fv. 555 Kolltveit - Austefjorden Forprosjekt Bru over Dalevågen Kostnadsoverslag for ulike bruløsninger OPTICONSULT AS Bergen, Kundeteamleder Saksbehandler Bjørn Hammer Odd M. Eidsheim

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING SAMMENDRAG KONSTRUKSJONER ALTERNATIV Bru over Dalevågen - Fritt frambygg (Tegn. K201) Bru over Dalevågen Stålkasse i samvirke med betongdekke (Tegn. K202) Bru over Dalevågen - Buebru (Tegn. K203) KOSTNADSOVERSLAG Generelt Enhetspriser for ulike brutyper fra Brupriser Kostnadsoverslag konstruksjoner...14 VEDLEGG: TEGNINGSLISTE KONSTRUKSJONSTEGNINGER

4 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side 3 1 INNLEDNING. I forbindelse med framlegg til kommunedelplan for Sotrasambandet har Opticonsult AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utarbeide forprosjekt for ny bru over Dalevågen på Rv. 555 Parsell Kolltveit Austefjorden, vegalternativ 34. Forprosjektet beskriver ulike bruløsninger med kostnadsoverslag. Kostnadsregningen er basert på enhetspriser pr. m 2 bru for tilsvarende brutyper gitt i Statens vegvesens database Brupriser. Prisene i databasen er beregnet gjennomsnitt for 3-5 anbud pr. bru. Kostnadsoverslagene er entreprisekostnader eks. MVA med prisnivå år Kostnader for merverdiavgift, planlegging, grunnerverv og byggeledelse er ikke inkludert i kostnadsoverslagene. I forprosjektfasen har følgende deltatt: Statens vegvesen: Roald Sletten Rolf Nordeide Opticonsult AS : Bjørn Hammer Steinar Samnøy Odd M. Eidsheim

5 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side 4 2 SAMMENDRAG Det planlegges ny 2-felts veg på Rv. 555 mellom Kolltveit og Austefjorden. Dette forprosjektet omhandler bru over Dalevågen for vegalternativ 34. Tre ulike bruløsninger er utredet. Løsningene er opplistet under, med angivelse av brulengder og entreprisekostnader. Alt. Konstruksjon Tegn. nr. Lengde (m) Entreprisekostn. 34 Bru over Dalevågen Fritt Frambygg K kr Bru over Dalevågen Stålkassebru K kr Bru over Dalevågen Buebru K kr

6 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side 5 3 KONSTRUKSJONER ALTERNATIV Bru over Dalevågen - Fritt frambygg (Tegn. K201) Generelt Vegen går tvers over Dalevågen og Angskotvågen ved Dalaneset. Som bruløsning er i dette alternativet valgt fritt frambygg med to hovedspenn på 160 m. Mot nord er det ett sidespenn med 50 m lengde utført som ballastkasse. På sørsiden er det ett sidespenn på 80 m og ett på 50 m. Total brulengde er 500,0 m. Brua har en pilar på Dalaneset. Løsningen er vist på tegning K201 med angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. Kostnadsoverslag er utført i kapittel 4. Brua er kostnadsregnet til kr ,- eks. mva. Vegdata Vegen går i kurve med radius 1000 m over Dalevågen. Fra Dalaneset og sørover er vegen rettlinjet. I vertikalplanet ligger vegen i et høybrekk med radius 5000 m. Største høyde på vegen er kote +48,6 m. Brua har føringsbredde 12,5 m og totalbredde 13,5 m. Vegen har takfall på brua. Underbygning Brua fundamenteres på berg over vann. Landkarene i akse 1 og 6 utføres som kasselandkar. Hovedpilarene i akse 2, 3 og 4 utføres som rektangulære søyler med kassetverrsnitt. Pilaren i akse 5 utføres som massiv skivepilar. Overbygning Overbygningen er en kontinuerlig, spennarmert betongkasse utført i betongkvalitet B45. Brukassen har konstant bredde 7000 mm. Kassehøyden varierer fra minimum 2800 mm til 9500 mm ved hovedpilarene. Overbygningen er støpt monolittisk sammen med pilarene i akse 2, 3 og 4. På grunn av kort sidespenn mot nord må det benyttes ballast (sprengstein) i brukassen her. Utstyr Bruoverbygningen hviler på glidelagre på landkar i akse 1, pilar i akse 5 og landkar i akse 6. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk. Det skal være belysning på brua og innvendig i kassen. Byggemetode Sidespennene akse 1 2 og 5 6 bygges på fast stillas reist fra bakken. Hovedspennene bygges som fritt frambygg med flyttbar forskalingsvogn fra akse 2, 3 og 4. Det kan monteres hjelpepilarer for avstivning av konstruksjonene i byggetilstand. Kragarmene støpes sammen i hovedspennene.

7 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side Bru over Dalevågen Stålkasse i samvirke med betongdekke (Tegn. K202) Generelt I dette alternativet er det valgt en løsning med stålkassebru i samvirke med betongdekke. Spennviddene er 95,0 m + 2x120,0 m + 90,0 m + 50,0 m, og total brulengde er 475 m. Brua har en pilar på i sjø i Dalevågen og en pilar på Dalaneset. Løsningen er vist på tegning K202 med angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. Kostnadsoverslag er utført i kapittel 4. Brua er kostnadsregnet til kr ,- eks. mva. Underbygning Det er ikke utført grunnundersøkelser i Dalevågen. Som fundamenteringsløsning er foreløpig antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av fundamenteringsmetode. Landkarene i akse 1 og 6 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2-5 utføres som skivepilarer. Pilaren i akse 2 står i sjø og krever undervannsarbeider. Det må graves og sprenges for fundamentene. Overbygning Stålkassen består av bunnplate, vegger, toppflenser med dybler, samt langs- og tverrstivere. Det er valgt å variere kassehøyden i lengderetning av brua. Minimum kassehøyde er 2500 mm i felt og 4800 mm over støtte. Stålkvalitet S355 N benyttes. Kassen utstyres med avfuktingsanlegg. Betongplaten utføres i betongkvalitet B45. Det er betongkanter for å få kontrollert avrenning samt for innfesting av rekkverksbolter. Som forskaling mellom stålflensene kan korrugerte stålplater benyttes. Utstyr Bruoverbygningen hviler på glidelagre på landkarene i akse 1 og 6 og på pilarene i akse 2, 3, 4 og 5. Brua utstyres med fuger ved begge landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk. Det skal være belysning på brua. Videre må det være lanterne i senter av seilløp, lys på pilarer og innvendig belysning i kassen. Byggemetode Forskaling og armering til undervannsfundamentet kan prefabrikkeres på land. Utstøpningen utføres som undervannstøp. Stålkassen produseres i seksjoner i verksted. Seksjonene kan fraktes sjøvegen og monteres med flytekran. Etter ferdig montert og sammensveist stålkasse støpes betongdekket seksjonsvis i henhold til fastlagt støperekkefølge. Det kan benyttes flyttbar forskalingsvogn til dette. Deler av brudekket kan eventuelt støpes på stålseksjonene før montasje.

8 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side Bru over Dalevågen - Buebru (Tegn. K203) Generelt I dette alternativet er det valgt en løsning med to buebruer etter hverandre. Hver buebru har to underliggende stålbuer og overbygning i plasstøpt, spennarmert betong. Buene har spennvidde 160 m og 130 m. Total brulengde er 480 m. Brua har to buefundamenter og ett søylefundament på Dalaneset. Kostnadsoverslag er utført i kapittel 4. Brua er kostnadsregnet til kr ,- eks. mva. Løsningen er vist på tegning K203 med angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. Underbygning Brua fundamenteres på berg over vann. Landkarene utføres som kasselandkar. Buene utføres som to parallelle stålkasser med innbyrdes senteravstand 5,5 m. Buene er forbundet med rigler ved hver søyleakse. Akseavstanden er 20,0 m. Søylene utføres som runde stålsøyler på buene og runde stålsøyler utstøpt med betong i sidespennene. På Dalaneset er det en skivepilar som er monolittisk forbundet med overbygningen for å føre ned vindlaster. Det må graves og sprenges for buefundamentene og søylefundamentene i sidespennene. Overbygning Overbygningen utføres som en spennarmert bjelkebru med to langsgående bjelker med høyde 1,6 m og innbyrdes senteravstand 5,5 m. Mellom bjelkene er bruplaten 300 mm tykk. På utsiden av bjelkene krager bruplaten ut 3,0 m. Ved søyleaksene er det slakkarmerte tverrbjelker. Utstyr Bruoverbygningen hviler på to glidelagre ved landkarene og i søyleaksene med runde søyler. Brua utstyres med fuger ved begge landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk. Det er avfuktingsanlegg i stålbuene. Det skal være belysning på brua. Byggemetode Stålbuene prefabrikkeres og transporteres til brustedet i større seksjoner. Montasje utføres med kraner og ved hjelp av midlertidige tårnkonstruksjoner for å holde seksjonene i stilling før sammensveising. Overbygningen støpes i avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn. Før framskyving av vogn må spennarmeringen oppspennes.

9 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side 8 4 KOSTNADSOVERSLAG. 4.1 Generelt Kostnadsregningen er basert på enhetspriser pr. m 2 bru for tilsvarende brutyper gitt i Statens vegvesens database Brupriser. Prisene i databasen er beregnet gjennomsnitt for 3-5 anbud pr. bru for bruer bygget i perioden Alle prisene i databasen er justert til 2006 kr. Det er ikke utført statiske beregninger, dimensjonering og masseberegning for de ulike konstruksjonene. Kostnadsoverslagene er entreprisekostnader eks. MVA med prisnivå år Kostnader for mva., planlegging, grunnerverv og byggeledelse samt prisstigning etter 2006 er ikke inkludert i kostnadsoverslagene. Følgende forhold er tatt i betraktning ved utarbeidelsen av kostnadsoverslagene: Brutype Spennvidde og brulengde Fundamentering (sjø/land) Stedlige forhold (nærhet til eksisterende veg, trafikkavvikling) 4.2 Enhetspriser for ulike brutyper fra Brupriser Enhetspriser fra Statens vegvesens database Brupriser er framstilt grafisk nedenfor, der kr/m 2 er vist som funksjon av spennvidde. Bruene er gruppert i fire grupper : 1. Betong-plate/bjelkebruer 2 Betong-kassebruer 3. Betong Fritt Frambygg bruer 4. Stålbruer bjelke-, samvirke-, buebruer

10 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side 9 Brupriser betongbruer plate/bjelke kr/m Spennvidde (m) Figur 4.1 Type 1: Betong-plate/bjelkebruer. Entreprisekost./m 2 Figuren viser at denne brutypen er aktuell for spennvidder opp til ca. 35 m. Det er forholdsvis stor spredning i prisene. Ulike grunnforhold kan her selvsagt være en grunn for dette. Bruene med lavest enhetspris går over land. Enhetsprisene varierer lite med spennvidden. Sammenlignet med de andre brutypene kommer denne brutypen gunstig ut med hensyn til pris.

11 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side 10 Brupriser be tongbrue r Kasse kr/m Spennvidde (m) Figur 4.2 Type 2: Betong-kassebruer. Entreprisekost./m 2 Denne brutypen er aktuell for spennviddeområdet m. Bortsett fra brua med 60 m spennvidde går alle disse bruene over land. Prismessig kommer de gunstig ut og kan sammenlignes med betongplate- og bjelkebruene.

12 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side 11 Brupriser betongbruer Fritt Frambygg kr/m Spennvidde (m) Figur 4.3 Type 3: Betong Fritt Frambygg bruer. Entreprisekost./m 2 Fritt frambygg-bruer bygges i et forholdsvis stort spennviddeområde fra rundt 100 m til 300 m. Figuren viser en at enhetsprisen øker med økende spennvidde. Spredningen i enhetspriser skyldes for en stor del fundamenteringen. De fleste bruene i figuren har fundamenter i sjø, med dybder fra 4 m til 39 m. Bruene som er fundamentert på størst dyp har høyest enhetskostnader.

13 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side Brupriser stålbruer kr/m Spennvidde (m) Figur 4.4 Type 4: Stålbruer. Entreprisekost./m 2 Denne figuren viser enhetspriser for forskjellige typer stålbruer, som bjelkebruer, stålkasse i samvirke med betongdekke og buebruer (nettverksbuer). De fleste av disse bruene går over sjø. Dette muliggjør sjøtransport fra verksted og montasje med flytekran, noe som kan gi et konkurransefortrinn i mange tilfeller. Den store spredningen i enhetsprisene kan blant annet skyldes ulike fundamenteringskostnader. En ser at det er mange bruer i spennviddeområdet 40 til 125 m.

14 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side 13 Brupriser kr/m Spennvidde (m ) Betongbruer plate bjelke Betongbruer Kasse Betongbruer Fritt Frambygg Stålbruer Figur 4.5 Alle brutyper. Entreprisekost./m 2 I denne figuren er enhetsprisene for alle brutypene framstilt. Spennviddeområdene for de forskjellige brutypene framgår. Videre viser figuren en tendens til at enhetsprisene øker med økende spennvidde.

15 Forprosjekt Bru over Dalevågen Side Kostnadsoverslag konstruksjoner Basert på enhetsprisene som er presentert foran, er det estimert enhetspriser på de aktuelle brukonstruksjonene. I tillegg til brutype er det tatt hensyn til spennvidde, fundamentering (sjø/land), nærhet til eksisterende veg, trafikkavvikling etc. Enhetspriser for de forsjellige konstruksjonene er angitt i tabellen under. I tillegg til mest sannsynlig pris er det også tatt med 1 av 10 dyreste og billigste anslag. Maks. kr/m2 Høyeste Laveste Alt. Konstruksjon Tegn. Type Spennv. (kr/m) anslag anslag 34 Fritt frambygg K Stålkasse i samvirke K Buebru K Tabell 4.1 Entreprisekostnader /m 2 Nedenfor er utregnet entreprisekostnader for brukonstruksjonene i de ulike alternativene. Enhetsprisene kr/m 2 fra tabell 4.1 er benyttet, og løpemeterpris fås ved å multiplisere med bredden 13,5 m. Alt. Konstruksjon Tegn. Lengd e kr/m2 kr/m kr 34 Fritt frambygg K Stålkasse i samvirke K Buebru K Tabell 4.2 Entreprisekostnader

16 SOTRASAMBANDET DELPROSJEKT 2: SOTRA Sør Forprosjekt Bru over Dalevågen VEDLEGG: KONSTRUKSJONSTEGNINGER TEGN. NR. TITTEL DATO REV REV. DATO Alt. 34 K201 Bru over Dalevågen Fritt frambygg K202 Bru over Dalevågen Stålkasse i samvirke K203 Bru over Dalevågen Buebru

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Tverrforbindelsen Foss-Eikeland E39 Konsekvensutredning Skisseprosjekt Bru over Figgjoelven ved Bråstein Dimensjon AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING.... 4 2 SAMMENDRAG... 5 2.1

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION VEST FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER

STATENS VEGVESEN REGION VEST FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER REGION VEST FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Bergen, 08.02.2008 Utarbeidet av : Opticonsult AS RAPPORT Nr.: 6375 - B - R - 001-01 DATO: 08.02.2008 01 08.02.08 Forprosjektrapport OME BH BH REV. REV. DATO STATUS

Detaljer

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29.

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. NOTAT Side 1 Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. JUNI 2016 Kopi : Emne : Fv. 359 Kaste-Stoadalen Konstruksjoner

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Overskrift. linje Parsell: to Åsnes bru. nr: xxxxxxxxxxx

Overskrift. linje Parsell: to Åsnes bru. nr: xxxxxxxxxxx Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 766 HP 01 tittel Sjøåsen eller undertittel linje Parsell: to Åsnes bru R A P P O R T Ve N og r d- - Tr o g ø nt dr ae fl ia kg k a v d e l i n g e n nr:

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Rapport nr. 01 Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Forprosjekt konstruksjoner RAPPORT RAPPORT Detalj- og reguleringsplan for E6 Vindåsliene - Korporalsbru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 125040001

Detaljer

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Fremtidige prosjekter Tretten bru Åsta bru Steien bru Harpe bru Tretten

Detaljer

Harpe bru Byggetid. Brukonferansen 2015 Arne Christensen (Johs Holt AS) & Stig Kjetil Methi (Statens Vegvesen Region Øst)

Harpe bru Byggetid. Brukonferansen 2015 Arne Christensen (Johs Holt AS) & Stig Kjetil Methi (Statens Vegvesen Region Øst) Harpe bru Byggetid Brukonferansen 2015 Arne Christensen (Johs Holt AS) & Stig Kjetil Methi (Statens Vegvesen Region Øst) Utfordringer i byggetid for Norges første Extradosed bru E6 Frya Sjoa Del prosjektet

Detaljer

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum August 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. FORUTSETNINGER... 3 2.1. GEOMETRI... 3 2.2. GRUNNFORHOLD... 3 2.3. PROSJEKTERINGSGRUNNLAG... 3 3. KONSTRUKSJONER...

Detaljer

VEDLEGG 2 VEDLEGG 2. Forprosjektrapport konstruksjoner

VEDLEGG 2 VEDLEGG 2. Forprosjektrapport konstruksjoner VEDLEGG 2 Forprosjektrapport konstruksjoner STATENS VEGVESEN REGION VEST E39 OSBANEN FANAVEGEN - APELTUN UTVIDELSE GS-VEG PÅ EKSISTERENDE BYBANEBRO APELTUN OG KJØREBRO HAREVEGEN FORPROSJEKT Bergen, mai

Detaljer

VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE NYE MELØYBRUA SKISSEPROSJEKT

KRISTIANSUND KOMMUNE NYE MELØYBRUA SKISSEPROSJEKT KRISTIANSUND KOMMUNE NYE MELØYBRUA SKISSEPROSJEKT 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 FORUTSETNINGER... 5 4 INGENIØRGEOLOGISKE FORHOLD OG FUNDAMENTERING... 5 5 VURDERING AV LENGDE OG PLASSERING...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i A2

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i A2 KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i A2 Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.10.2016 repo002.docx 2013-06-14 Sweco

Detaljer

Rv. 509 Transportkorridor vest FORPROSJEKT HAFRSFJORDBRUA

Rv. 509 Transportkorridor vest FORPROSJEKT HAFRSFJORDBRUA FORPROSJEKT HAFRSFJORDBRUA Detaljregulering plan 0527/2479. Parsell Sør-Tjora - Sundekrossen Sola kommune og Stavanger kommune Region vest Stavanger kontorsted 11.09.2015 Statens vegvesen Region vest Forprosjekt

Detaljer

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt Brukonferansen 2012 Norge rundt - fra region midt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen(rassikring) - E136 Tresfjordbrua: Tresfjordbrua blir samlet om lag 2 km lang; sjø- og landfylling utgjør 700

Detaljer

Statens vegvesen. Konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund-Bergsøya og Bergsøya-Liabø Tekniske løsninger for bruer

Statens vegvesen. Konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund-Bergsøya og Bergsøya-Liabø Tekniske løsninger for bruer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Jørn Arve Hasselø Kristian Berntsen og Bjørn Isaksen Lidvard Skorpa Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Berntsen - 22073966 Vår dato: 23.12.2010 Vår referanse: 2010/203615-005

Detaljer

Tverlandsbrua. Odd-Magne Rognan Statens vegvesen Reg nord

Tverlandsbrua. Odd-Magne Rognan Statens vegvesen Reg nord Tverlandsbrua Odd-Magne Rognan Statens vegvesen Reg nord Asmund Sveen Aas-Jakobsen Tverlandsbrua Inngår i prosjektet Vegpakke Salten Brua er hoveddel av delprosjektet Rv. 80 Løding Vikan Organisasjon Byggherre

Detaljer

E6 Gardermoen-Biri. FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre

E6 Gardermoen-Biri. FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre E6 Gardermoen-Biri FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre E6 Gardermoen-Biri Norge har allerede verdensrekorder for trebruer: lengst spenn, størst totallengde, sterkest osv. Ei ny Mjøsbru i tre

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt. Sande Fastlandssamband (AAJ prosjektnr. 10679)

Statens vegvesen Region Midt. Sande Fastlandssamband (AAJ prosjektnr. 10679) Statens vegvesen Region Midt Kontrakt 2008/239657 Tilleggsavtale F1-009 Sande Fastlandssamband (AAJ prosjektnr. 10679) 0 02.11.2009 Forprosjekt AHN SFE SFE - 12.10.2009 Foreløpig utkast AHN Init. Rev Dato/Date

Detaljer

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato:

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato: Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 710 Ingdal tittel Valset eller undertittel linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner R A P P O R T Ve R e g s s u- ro sg a vt dr ae fl i nk kg ae vn d e l i

Detaljer

Brandangersundbrua utfordrende design og montering

Brandangersundbrua utfordrende design og montering Brandangersundbrua utfordrende design og montering av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2010 28. oktober 2010 Hva? Brukryssing med nettverksbue Hovedspenn

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION ØST

STATENS VEGVESEN REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST E16/ RV. 2 FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER RAPPORT KRYSSING OVER ELVA NORET I KONGSVINGER Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 715182 26.05.2011 Kunde: Statens vegvesen Region Øst E16/

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i D2.1

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i D2.1 KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i D2.1 Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.10.2016 repo002.docx 2013-06-14 Sweco

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X Tegningsliste Prosjekt: E105 Bjørkheim Storskog Side 1 av 3 Parsell: 1B Rundvatn Elvenes Dato: 01.08.2015 Bøkfjordbrua Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Tegn. nr. Tittel Målestokk (A1) Dato Revisjon

Detaljer

Rapport. Asfaltfuger på E18 i Vestfold

Rapport. Asfaltfuger på E18 i Vestfold Rapport Asfaltfuger på E18 i Vestfold Vestfold 30. mars 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag/bakgrunn for rapporten/konklusjon 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn for rapporten 1.3 Innledning 2. Undersøkelser

Detaljer

NOTAT Side 1. Alt 1.1: Elstad

NOTAT Side 1. Alt 1.1: Elstad NOTAT Side 1 K010 Alt 1.1: Elstad Kulvert med antatt lysåpning 6.0x4.9m Antatt kulvertlengde 20m, dette gir et areal på 120m 2 Beliggenhet pnr. 50-250 må avklares i forbindelse med uforming av lokalvegsystemet

Detaljer

NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE

NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE Oppdragsgiver Modum Kommune Rapporttype Konseptstudie 2015-11-24 rev. 1 NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE 2 (20) NY GEITHUSBRU Oppdragsnr.: 1350009886 Oppdragsnavn: Konseptstudie ny Geithusbru Dokument nr.:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i E2

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i E2 KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Forprosjekt konstruksjoner i E2 Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.10.2016 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Overskrift Ny rv. 714 Stokkhaugen - Sunde. linje to. linje to. Ve Ressursavdelingen. Region midt Ressursavdelingen Dato:

Overskrift Ny rv. 714 Stokkhaugen - Sunde. linje to. linje to. Ve Ressursavdelingen. Region midt Ressursavdelingen Dato: Overskrift Ny rv. 714 Stokkhaugen - Sunde linje to Forklarende Forprosjekt brualternativer tittel eller undertittel Åstfjorden linje to RAPPORTA P P O R T Ve Ressursavdelingen g - o g t r a f i k k a v

Detaljer

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan Delrapport Konstruksjonar. Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato:

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan Delrapport Konstruksjonar. Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: E39 Langeland-Moskog Kommunedelplan Delrapport Konstruksjonar Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2012-12-01 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 97740001-15 97740001-15 2012.12.01 Kunde:

Detaljer

E 6 Nesbrua i Nord - Trøndelag

E 6 Nesbrua i Nord - Trøndelag E 6 Nesbrua i Nord - Trøndelag Byggherrerfaring: - planlegging - kostnader - bygging og kontroll Hvorfor ny bru? Dagens bru er smal og i dårlig stand men tilstanden er ikke kritisk. En av de siste enfelts

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 21

Forprosjektrapport side 1 av 21 Forprosjektrapport side 1 av 21 Forprosjektrapport side 2 av 21 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET...3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET...3 1.3 ARKITEKTENS VURDERINGER...4 2 UTFØRTE ARBEIDER... 5 3 STÅLBRUALTERNATIVET...

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

Rapporttype: Prosjektvurdering 04.11.2014 BRAGERNES KVARTAL PROSJEKTVURDERING EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE REFUNDAMENTERING

Rapporttype: Prosjektvurdering 04.11.2014 BRAGERNES KVARTAL PROSJEKTVURDERING EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE REFUNDAMENTERING Rapporttype: Prosjektvurdering 04.11.2014 BRAGERNES KVARTAL PROSJEKTVURDERING EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE REFUNDAMENTERING 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bragernes kvartal, detaljregulering...

Detaljer

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak 16.6.2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 20.05.2016 Skrevet

Detaljer

Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru

Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2006 12. oktober 2006 Hvor? Hvor? Hvor? Hva? Brukryssing med

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU UTARBEIDET AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF MED BISTAND FRA RAMBØLL NORGE AS 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 3 ALTERNATIVER OG MULIGE PLASSERINGER AV DEN NYE

Detaljer

Prosjekt: E6 Ulsberg - Melhus. Utkast UTREDNING/FORPROSJEKT. KONSTRUKSJONER.

Prosjekt: E6 Ulsberg - Melhus. Utkast UTREDNING/FORPROSJEKT. KONSTRUKSJONER. UTREDNING/FORPROSJEKT. KONSTRUKSJONER. Utkast Ill.: Statens vegvesen, Grafisk senter Prosjekt: E6 Ulsberg - Melhus Parsell: E6 Prestteigen - Gyllan Kommune: Midtre Gauldal kommune og Melhus kommune Region

Detaljer

Fredrikstad bru Vedlikehold

Fredrikstad bru Vedlikehold Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Ferdigstilt 1957 Hovedspenn med fagverksbue i stål, spennvidde 196 meter Totallengde på 824 meter Viadukter av prefabrikerte kassedragere

Detaljer

Storfjordbrua Muligheter, utfordringer, kostnader og gjennomføring. ved Dr. ing. Rolf Magne Larssen Møte på Storfjorden Kulturhus

Storfjordbrua Muligheter, utfordringer, kostnader og gjennomføring. ved Dr. ing. Rolf Magne Larssen Møte på Storfjorden Kulturhus Storfjordbrua Muligheter, utfordringer, kostnader og gjennomføring ved Dr. ing. Rolf Magne Larssen Møte på Storfjorden Kulturhus 14.09.2010 Muligheter Rørbru Flytebru Høgbru Hengebru Brusymfoni Muligheter

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723a Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/11 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

Reguleringsplan E6 Korporalsbrua - Prestteigen

Reguleringsplan E6 Korporalsbrua - Prestteigen Rapport nr. 01 Reguleringsplan E6 Korporalsbrua - Prestteigen Forprosjekt konstruksjoner rao4n 2008-01-23 RAPPORT E6 Korporalsbrua - Prestteigen Oppdrag 255101; KFL konstruksjoner - rev_a.docx RAPPORT

Detaljer

126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen.

126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen. 126 Brukonstruksjoner (Rev 1.1, 03.03.00) 126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen. I alt tre bruer er montert med ulik bruk av bærebjelker og avstiving.

Detaljer

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk 3/5 3/5/0 05/36/0 Tegneforklaring og informasjon : Rekkverk Venstre siden Profil : Bredde 55. 0.000 60. 0.750 72. 0.750 92.499 0.750 92. 0. 25.000 0. 25.00 0.750 65.000 0.750 77.000 0.750 82.000 0.000

Detaljer

FORPROSJEKT ÅRGÅRDSBRUA

FORPROSJEKT ÅRGÅRDSBRUA Utført av: Rapport nr.: 30120005-01 Rev.: 1 Page: 1 of 12 Kim Sivertsen og Linh Duy Pham Tittel: FORPROSJEKT 17-1595 ÅRGÅRDSBRUA 1 28.02.12 Endring fra 2-spenn til 3-spenns bru 24+33+24m KIS/LDP GUE GUE

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Tilstandsvurdering eksisterende bru NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Tilstandsvurdering eksisterende bru NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT NOTAT Oppdrag Ny Geithus bru Levetidskostnader for ulike alternativer Kunde Modum kommune Notat nr. 02 Til Harald Silseth Fra Kopi Rambøll NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

Bru nr Brandangersundet

Bru nr Brandangersundet 2014 Bru nr. 14-3117 Brandangersundet Kristian Berntsen Statens vegvesen 26.06.2014 1 Innhold 2 Sammendrag... 3 3 Innledning... 4 4 Grunnlagsdata for brua... 5 4.1 Beskrivelse av brua / elementer... 5

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt Reguleringsplan E6 Mære. Forprosjekt konstruksjoner Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt Reguleringsplan E6 Mære. Forprosjekt konstruksjoner Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt 960272 Reguleringsplan E6 Mære Forprosjekt konstruksjoner Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider

Detaljer

Statens vegvesen Region øst Oppdragsnr.:

Statens vegvesen Region øst Oppdragsnr.: Statens vegvesen Region øst 2016-02-01 Skisseprosjekt ny Lunde bru 00 2016-02-01 Skisseprosjekt /BH MM/ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Kostnader notat OS/MR OS BO REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Kostnader notat OS/MR OS BO REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fv. 44 Flekkefjord bybru DOKUMENTKODE 313277-RIB-NOT-002 EMNE Sammenligning Fast bru Bevegelig bru TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Sør OPPDRAGSLEDER Bjarne Otterdal

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Reguleringsplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringsplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen Region sør Reguleringsplan for E18 Ny Varoddbru Forprosjekt for ny fritt-frembyggbru 2011-11-15 Oppdragsnr.: 5112256 D Oppdragsnr.: 5112256 B 2011-11-15 Endelig utgave AGK JOS TEFAA A

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 3. Bruer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 3. Bruer Side: 1 / Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 3. Bruer Side: 2 / Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3 B.2.3 Bruer...

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Kostnader

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Kostnader Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt 10.12.2010 Side 1 av 6 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. xxxxxxx Tittel:

Detaljer

FORUS NÆRINGSPARK AS FORPROSJEKT FOR FORUS GANG- OG SYKKELVEIBRUER

FORUS NÆRINGSPARK AS FORPROSJEKT FOR FORUS GANG- OG SYKKELVEIBRUER Utvalg for byutvikling 16.03.11 sak 34/11 utrykt vedlegg 3 FORUS NÆRINGSPARK AS FORPROSJEKT FOR FORUS GANG- OG SYKKELVEIBRUER 02 22.04.08 Rev. Etter møte 21.04.08 BAL BAL BAL RE 01 15.02.08 Utgitt for

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER BERGMOEN AS 2013-09-17. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER BERGMOEN AS 2013-09-17. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER 2013-09-17 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

Prosjekt: E16. Forprosjekt FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike. Randselva bru stålkassealternativ

Prosjekt: E16. Forprosjekt FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike. Randselva bru stålkassealternativ FORSLAG TIL DETALJREGULERING Forprosjekt Prosjekt: E16 Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike Region øst Prosjekt Vestoppland 11.04.2014 Randselva bru stålkassealternativ RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

Region midt Brukonferansen 2013

Region midt Brukonferansen 2013 Region midt Brukonferansen 2013 Kart settes inn!! Tresfjordbrua Ramming av stålrørspeler Ramming av stålrørspeler Peleplattform «Annegret» av Hamburg Ramming av peler Støp av bunnplate i pelehode akse

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Bygg & Infrastruktur

NOTAT SAMMENDRAG. Bygg & Infrastruktur NOTAT OPPDRAG Fv. 260 Frogner Bru DOKUMENTKODE 126495-RIG-NOT-005 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDER Ingrid Christensen KONTAKTPERSON Håkon Håversen SAKSBEH

Detaljer

Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. INNHOLD. Reguleringsplan for Åsane sentrum. 1 Sammendrag.

Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. INNHOLD. Reguleringsplan for Åsane sentrum. 1 Sammendrag. COOP ÅSANE EIENDOM AS OG ÅSENE SENTER DA Reguleringsplan for Åsane sentrum. Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. ADRESSE COWI AS Postboks Solheimsviken 5 Bergen

Detaljer

En orientering om bruer i Region øst

En orientering om bruer i Region øst Brukonferansen 2010 En orientering om bruer i Region øst v/ seksjonsleder Ove Solheim Statens vegvesen Region øst bruseksjonen Har valgt å presentere følgende tema : - Ny vegvesen-organisasjon fra 01.januar

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION VEST SANDEFOSSBRUA SKISSEPROSJEKT

STATENS VEGVESEN REGION VEST SANDEFOSSBRUA SKISSEPROSJEKT STATENS VEGVESEN REGION VEST SANDEFOSSBRUA SKISSEPROSJEKT Nesttun, januar 2011 Det er i det følgende utarbeidet et skisseprosjekt for Sandefossbrua som inngår i reguleringsplan med planlagt trase for ny

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. Rv. 22, X Rv Garderveien FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER

Statens vegvesen Region øst. Rv. 22, X Rv Garderveien FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER 17. OKTOBER 2008 SIDE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 4 2. K01 GS-KULVERT VED RUNDKJØRING I KRYSS MED RV. 159 5 3. K02 DRIFTSKULVERT MELLOM RV. 159 OG BORGEN BRU 7 4.

Detaljer

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Utredning Statens vegvesen Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 20. november 2014 Kontrollnivå: Prosjektets

Detaljer

Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst

Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst 24.10.2017 Bakgrunn: Situasjon for Norske trebruer tidlig på 1990 tallet?! Bratt læringskurve

Detaljer

Brubygging med prefabrikkerte betongelementer Skanska Norge AS

Brubygging med prefabrikkerte betongelementer Skanska Norge AS Brubygging med prefabrikkerte betongelementer Skanska Norge AS 1 Prefabrikkering kan være så mangt Brandangersundet Bru Produsert i sin helhet på land, og fraktet til brustedet med kranfartøy. Sjernarøy

Detaljer

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Statens vegvesen Region Midt Side 1 E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER 0 08.04.2016 EINILS ARICHR ARICHR Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Prosjekt: 45340 E6

Detaljer

Forprosjekt FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Prosjekt: E16. Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike

Forprosjekt FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Prosjekt: E16. Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike FORSLAG TIL DETALJREGULERING Forprosjekt Prosjekt: E16 Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike Region øst Prosjekt Vestoppland 11.04.2014 Konstruksjoner RAPPORT OPPDRAG E16 Eggemoen - Olum

Detaljer

Komposittbruer. Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. Griff kommunikasjon as

Komposittbruer. Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. Griff kommunikasjon as Komposittbruer Griff kommunikasjon as Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. 17/11/2011 Page no.: 1 Bevegelig og prefabrikkert klaffebru, 56m spenn

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM. YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter

NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM. YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter E6 Sluppen bru Dovrebanen Nidelva Gamle Osloveg SETT MOT SØR SETT MOT NORD GEOMETRI OG PREMISSER GOD HELHET -TEKNIKK, KOSTNADER, DESIGN,

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

Statens vegvesen Region Nord. BRUER ALSTAHAUG - HERØY Skisseprosjekt

Statens vegvesen Region Nord. BRUER ALSTAHAUG - HERØY Skisseprosjekt Statens vegvesen Region Nord BRUER ALSTAHAUG - HERØY Skisseprosjekt 2 1 0 09.09.14 Utsendelse rapport SFE SEJ SFE Rev Dato/Date Beskrivelse/Reason for issue Utført/ Made by Kontr./ Checked Godkjent/ Approved

Detaljer

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012 Alta kommune Inspeksjon bruer 212. Tidsrom: 1-1-212 til 3-8-212 Inspeksjoner 212 er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok 136 og i samsvar med de retningslinjer

Detaljer

Sifjordbrua FORPROSJEKT

Sifjordbrua FORPROSJEKT 19-2900 Sifjordbrua FORPROSJEKT - Forprosjekt Revisjon Revisjonen gjelder Dato januar 2015 Utarb. av Kontr. av Godkj. av Prosjekt: 19-2900 Sifjordbrua Revisjon - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...I

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION ØST

STATENS VEGVESEN REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST E16/ RV. 2 FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Desember 2012 RAPPORT Norsenga bru over Solørbanen og Grensebanen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255221 18.12.2012 Kunde: Statens vegvesen

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

Klimaoptimal bruk av betong

Klimaoptimal bruk av betong Klimaoptimal bruk av betong Hvordan kan Statens vegvesen redusere klimagassutslipp ved bygging av betongkonstruksjoner? Bilder fra Statens vegvesen: Gulli bru, Lavik ferjekai, Rv 110, Hundorptunnelen Spørsmål:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

E18 Rugtvedt Dørdal Bamble kommune Forprosjekt konstruksjoner

E18 Rugtvedt Dørdal Bamble kommune Forprosjekt konstruksjoner E8 Rugtvedt Dørdal amble kommune Oktober 0 Prosjekt: Dokumentnummer: E8 Rugtvedt - Dørdal 8-RU-RI-RP-00 Tittel: Dato:.0.0 Oppdragsgiver: Til: Statens vegvesen Region sør Statens vegvesen Region sør v/

Detaljer

Tegnings- og fordelingsliste

Tegnings- og fordelingsliste Tegnings- og fordelingsliste Stokkamyrveien 3, Inngang Vest 433 Sandnes Tlf 5 22 46 00 multiconsult.no Oppdragsgiver: Statens vegvesen Prosjekt: Forsendelsenr: Bruvedlikehold Nord Rogaland MC-0 Dato: 06.02.205

Detaljer

FORPROSJEKT E136 BREIVIKA LERSTAD BRU BRU OVER E136 LERSTAD, VED CA. PROFIL 8210 BRU STØTTEMUR E136 LERSTAD, VED CA.

FORPROSJEKT E136 BREIVIKA LERSTAD BRU BRU OVER E136 LERSTAD, VED CA. PROFIL 8210 BRU STØTTEMUR E136 LERSTAD, VED CA. Utført av: Rapport nr.: 1015-01 Rev.: 1 Page: 1 of 22 Linh Duy Pham Tittel: FORPROSJEKT E136 BREIVIKA LERSTAD BRU 15-1805 BRU OVER E136 LERSTAD, VED CA. PROFIL 8210 BRU 15-1811 STØTTEMUR E136 LERSTAD,

Detaljer

Teknisk notat brualternativ. Teknisk k notat brualternativ Vassbotn bru

Teknisk notat brualternativ. Teknisk k notat brualternativ Vassbotn bru Byggeplan UVB Vestfoldbanen Teknisk k notat 02A 01A 00A Revisjon Bearbeidet etter innspill fra JBV 28.06.2011 BAL NHH Komprimert og supplert 01.06.2011 BAL NHH Utgitt 08.04.2011 BAL NHH Revisjonen gjelder

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Tilstandsrapport for eksisterende bru

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Tilstandsrapport for eksisterende bru KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Tilstandsrapport for eksisterende bru Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.10.2016 Sammendrag Sweco Norge AS

Detaljer

Harpe bru Norges første såkalte extradosed bru Brukonferansen, Oslo nov v/ Arne Christensen

Harpe bru Norges første såkalte extradosed bru Brukonferansen, Oslo nov v/ Arne Christensen Harpe bru Norges første såkalte extradosed bru Brukonferansen, Oslo nov. 2012 v/ Arne Christensen Harpe bru Del av E6 Ringebu-Otta prosjektet Harpe bru Extra dosed Byggherre: Statens vegvesen Region Øst

Detaljer

RSS. Monteringsbeskrivelse. Veirekkverk. W-profil stålskinne på Sigma stålstolper. W-profil. Monteringsbeskrivelse. Road Safety Supply

RSS. Monteringsbeskrivelse. Veirekkverk. W-profil stålskinne på Sigma stålstolper. W-profil. Monteringsbeskrivelse. Road Safety Supply Veirekkverk W-profil stålskinne på Sigma stålstolper W-profil RSS 4 m/cc og RSS 2 m/cc Kjørbekkdalen 2 N-3735 Skien Innholdsfortegnelse. Informasjon... 3 2. Beskrivelse... 3 3. Ytelsesklasse... 3 4. Montering...

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Overgangsbruer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 KRAV TIL UTFORMING AV BESKYTTELSESSKJERM OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Godkjenning...3 2.2 Generelle krav

Detaljer

E16 Sandvika - Wøyen. Brukonferansen 2016

E16 Sandvika - Wøyen. Brukonferansen 2016 E16 Sandvika - Wøyen Brukonferansen 2016 Truls Haave Sivilingeniør fra NTNU, 2010 Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, samferdselsavdelingen Om prosjektet Finansieres av statlige bevilgninger (25%) og midler fra

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Prosjekt: E16. Skisseprosjekt FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike. Randselva bru betongalternativ

Prosjekt: E16. Skisseprosjekt FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike. Randselva bru betongalternativ FORSLAG TIL DETALJREGULERING Skisseprosjekt Prosjekt: E16 Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike Region øst Prosjekt Vestoppland 11.04.2014 Randselva bru betongalternativ RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

SKISSEPROSJEKT KONSTRUKSJONER. Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU

SKISSEPROSJEKT KONSTRUKSJONER. Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU SKISSEPROSJEKT KONSTRUKSJONER Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU Statens vegvesen Region øst 15. april 2016 Kommunedelplan for overordnet vegsystem i Elverum. Skisseprosjekt konstruksjoner

Detaljer