Skolebarn med sjeldne diagnoser: Har foreldrenes tilfredshet med livet sammenheng med barnas helserelatert livskvalitet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolebarn med sjeldne diagnoser: Har foreldrenes tilfredshet med livet sammenheng med barnas helserelatert livskvalitet?"

Transkript

1 Skolebarn med sjeldne diagnoser: Har foreldrenes tilfredshet med livet sammenheng med barnas helserelatert livskvalitet? Fra studien Tiltak og tjenester for barn med sjeldne diagnoser Heidi Johansen, Brede Dammann og Inger-Lise Andresen TRS kompetansesenter for sjeldne diagnose

2 Bakgrunn Foreldre til barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjon påføres ekstra stress (Dellve L et al 2005) Foreldre til barn som har kognitive problemer (Vermaes et al 2007) Noen opplever seg isolerte og mindre tilfredse Mindre kompetente som foreldre og mindre optimistisk syn på framtiden Noen familier er mer utsatt for negativt stress og belastning Mødre er mer utsatt enn fedre (Wendelborg & Tøssebro 2009). Familier med alleneforeldre, sosialt isolerte eller lav sosioøkonomisk status kan være mer utsatt (Holmbeck et al 2002) Mange familier har stor grad av reciliens, sterkere samhold i familiene og mindre konflikter sammenlignet med vanlige familier (Greenley et al 2006, Holmbeck et al 2010)

3 Bakgrunn forts Hvordan foreldrene har det og hvordan de mestrer situasjonen vil påvirke hvordan barna har det Hensikt med denne artikkelen: Vi ville undersøke barnas helserelaterte livskvalitet og sammenligne med barn flest. Vi ville også undersøke foreldrenes tilfredshet med livet og sammenligne med folk flest Vi lurte på om forhold ved barnets helserelaterte livskvalitet hadde sammenheng med hvor tilfredse foreldrene var

4 Materiale og metode Postutsendt spørreskjema til alle foreldrene til barn (n=439 ) i skolealdrer (6-18 år), registrert ved TRS høsten 2010, svarprosent 48 (41-54) 4-delt spørreskjema Spørsmål utviklet til denne studien Standardiserte instrumenter 4

5 Diagnosene Dysmeli: Medfødt mangelfull eller manglende utvikling av knoklene i armer og/eller ben Arthrogryposis multipleks cogenita (AMC): Medfødte bøyde og stive ledd. Svak muskulatur rundt de stive leddene. Marfans syndrom: Arvelig bindevevstilstand med svekket bindevev. Affeksjon av flere organsystem, mest alvorlig er hjerte- kar system. Ehlers Danlos syndrom (EDS): Arvelig bindevevstilstand med svekket bindevev. Hypermobile ledd og skjør og elastisk hud. Sjelden undergruppe har alvorlig hjerte/kar affeksjon Kortvoksthet som skyldes skjelettdysplasi (KRT): Flere hundre arvelig skjelettdysplasier med disproporsjonal kortvoksthet og medisinske følgetilstander på grunn av trange forhold. Osteogenesis imperfecta (OI): Arvelig tilstand med medfødt benskjørhet. Varierende grad av økt bruddtendens, kortvoksthet, nedsatt hørsel og tannbenavvik Ryggmargsbrokk (MMC): Medfødt mangelfull lukking av nevralrør. Varierende grad av hjerneorganiske forandringer, lammelser, nedsatt sensibilitet, inkontinens og kognitive vansker

6 Studiens innhold Barna og diagnosen hvem er de? Hvilke tiltak og tjenester får de? Hvordan har foreldrene det? Barna med sjeldne diagnoser Kliniske og demografiske data PedsQL Tiltak og tjenester Tjenesteapparatets organisering Grad av fornøydhet Grad av medvirkning Foreldrene Demografiske data Tilfredshet med livet Hvordan diagnosen påvirker foreldrene og familien HJ Tromsø juni

7 PedsQL 4.0 Norsk versjon Pediatric Quality of life inventory Måler helserelatert livskvalitet hos barn Foreldrerapportering og barns egen rapportering Aldersspesifikke skjema for aldersgruppene 23 spørsmål som samles til 4 domener Fysisk funksjon (8 spørsmål) Emosjonell funksjon (5 spørsmål) Sosial funksjon (5 spørsmål) Skole funksjon (5 spørsmål) 7

8 Hvor stort problem har dette vært for deg/barnet ditt siste måned 4-delt skala Skåres ved å summerer spørsmålene innen hvert domene og omregne til skala 0-100, hvor høyest skår gir best helse Oversatt og validert for norske forhold (Reinfjell m fl 2006) Norsk normmateriale. HJ Ørebro mai

9 Tilfredshet med livet (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen & Griffin 1985) Måler subjektivt velvære og livstilfredshet i vestlige land Selvutfyllingsskjema med 5 globale indikatorer på livskvalitet Skåres på en syvpunkts skala Oversatt til mange språk, deriblant norsk. Testet for reliabilitet og validitet, tilfredsstillende psykometriske egenskaper. Resultatet oppgis som en total sumskår eller som 5 skårer. Henger positivt sammen med personlighetsfaktorer: optimisme, ekstroversjon og positive emosjoner, lykke og velbehag og sterkt sammen med selvfølelse. Poengsum mellom 20 og 24 regnes som et gjennomsnittlig nivå

10 Foreløpige resultater Demografiske data barna og foreldrene/familiene Kliniske data for barna Barnas helserelaterte livskvalitet PedsQL og foreldrenes tilfredshet med livet Noen sammenhenger HJ Tromsø juni

11 Barna Foreldrene, familien Demografiske kjennetegn Utdanningsnivå foreldre Mor >12 år n(%) Far >12 år n(%) Samlet utvalg n= (53) 98 (47) Arbeidssituasjon foreldre Mor jobber mer enn 50% stilling n(%) Far jobber mer enn 50% stilling n(%) 144(69) 184 (88) Andre i familien med helseproblemer n(%) 77 (37) Jenter n(%) 104 (50) Norsk norm SSB 2010: Kvinner >12 år utd 45% Menn >12 år utd 33% Barn bor m mor+far 75% Bor med både mor og far n(%) 171 (82) Mean age (SD) 12 (3,4) Klassetrinn Barneskole (1-6 kl) n(%) Ungdomskole (7-10 kl) n(%) Videregående (11-13kl) n(%) 103(49) 78 (37) 27 (13) Fravær skole siste år >10 dager n(%) 61 (29) Manuell og/eller elektrisk rullestol n(%) 80 (38) 11

12 scale score Foreldrerapportert PedsQL mean skår for 7 sjeldne diagnoser Alle N=209 Dysmeli Nf=67 MMC Nf=42 AMC Nf=15 70 MRF Nf= EDS Nf=21 KRT Nf= Physical functioning Emotional functioning Social functioning School functioning 12 OI Nf= 23 Norwegian GP N=419

13 Foreldre-rapportert PedsQL for norsk norm, samlet utvalg, dysmeli og MMC Norwegian GP N=419 Alle N=209 MMC Nf=42 Dysmeli Nf= Physical functioning Emotional functioning Social functioning School functioning

14 Foreldrerapportering og barnas selvrapportering Barnas egen rapportering ansees som gullstandard og foreldrerappoertering et viktig supplement (Brunner m fl 2004, Norrby et al 2006) Vanlig er at barna skårer seg med bedre helse enn det foreldrene gjør, mest innen de psykososiale områdene (Norreby et al 2003) Vi finner at - Barna skårer seg med bedre helse på alle PedsQL skalaene sammenlignet med foreldrenes, for utvalget samlet og for de ulike diagnosene. - For samlet utvalg var forskjellene signifikante på alle skalaene bortsett fra emosjonell funksjon (minst forskjell), størst forskjeller innen sosial funksjon - Effect size score viser at forskjellene ikke har klinisk betydning

15 Foreldrenes tilfredshet med livet (SWLS)

16 Sammenheng SWLS og foreldre-rapportert PedsQL for samlet utvalg. Det ble først kontrollert for kjønn og alder som ikke viste noen sammenheng Independent variable Fravær skole siste år >10 dager Andre med helseproblemer i familien Univar regresjon Coeffecient (95%CI) p Multiple regresjon (model ) Coefficient (95%CI) p -4,5 (-6,4 to -2,6) <0,001-0,8 (-3,1 to 1,5) 0,491 Multiple regresjon (model 2) Coefficient (95%CI) p -4,6 (-6,4 to-2,8) <0,001-3,3 (-5,2 to -1,4) 0,001-3,6 (-5,3 to -1,9) < 0,001 Mor jobber 50% eller mer -2,5 (-4,4 to -0,6) 0,012 0,2 (-1,9 to -2,3) 0,884 Mor utdanning >12 år 2,0 (0,1to 3,8) 0,042 1,0 (-1,0 to 3,0) 0,346 Far utdanning >12 år 3,0 (1,1 to 4,8) 0,002 1,5 (-0,5 to 3,4) 0,136 PedsQL Parent report Physical functioning 0,1 (0,05 to 0,1) <0,001-0,1 (-0,1 to -0,01) 0,015-0,04 (-0,1to 0,004) 0,074 Emotional functioning 0,2 (0,1 to 0,2) <0,001 0,1 (-0,01 to 0,1) 0,072 Social functioning 0,1 (0,1 to 0,2) <0,001 0,1 (0,03 to 0,1) 0,004 0,1( 0,02 to 0,1) 0,012 School functioning 0,2 (0,1 to 0,2) <0,001 0,1 (0,02 to 0,1) 0,007 0,1 (0,1 to 0,2) < 0,001

17 Hovedfunn Som forventet var foreldrerapportert HRQOL for barn med en av syv sjeldne diagnoser som får kompetansetjenester ved TRS, er redusert sammenlignet med norske normtall. Som forventet var HRQOL var mest redusert innen fysisk funksjon og minst redusert innen emosjonell funksjon. Foreldrene skåret barna lavt innen sosial- og skolefunksjon, med høye effect size score som antydet stor klinisk betydning. Fleste foreldrene rapporterer tilsvarende SWLS som norske normdata Barnas kjønn og alder ikke hadde betydning for foreldrenes SWLS Multivariate analyser viser at familier hvor flere har helseproblemer, barnas sosiale funksjon og skolefunksjon har størst forklaringsverdi for foreldrenes SWLS for utvalget samlet.

18 Metodediskusjon Utvalget er tatt fra et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser i Norge. Hele landet er representert både personer i by og landkommuner Innsidens tall kan tyde på at en større andel av barn er registrert ved TRS sammenlignet med voksne- trolig at foreldre til barn med sjeldne tilstander vil la sine barn registrere for å sikre de får tilgang på kompetanse og tilbud Svarprosenten var forholdsvis lav noe som er vanlig i postutsendte tverrsnittsundersøkelser Ingen signifikante forskjeller mellom de som svarte og de som ikke svarte i forhold til barnas kjønn og alder.

19 Metodediskusjon fortsatt Instrumentene er validert for norske forhold og data fra norske befolkningsstudier Spørsmål om SWLS avdekker eventuelle belastninger hos foreldrene til barn med sjeldne diagnoser eller om instrumentet nettopp avspeiler virkeligheten og deres evne til reciliens. En svakhet ved studien at vi ikke ba mor og far fylle ut SWLS hver for seg. Det kan forsvares å bruke dataene under ett fordi det er funnet lite forskjell mellom kjønn i befolkningsstudier (Clench-Aas m fl 2009) Funnene i studien i sin helhet må tolkes med forsiktighet.

20 Konklusjon Selv om foreldrene rapporterer at de er tilfredse med sine liv betyr ikke det at hverdagene er uten problemer Viktig at fagpersoner som skal bistå barn med funksjonshemminger og deres familier tar hensyn til at skolen er en viktig arena Barna tilbringer mye tid på skolen. Der har de mulighet for å bli integrert, utvikle ressurser, sosiale kompetanse, ferdigheter og oppleve mestring i hverdagen. Skoletiden viktig på sikt for å bidra til god utdannelse, bedre muligheter i arbeidslivet og bedre livskvalitet på sikt.

21 Konklusjon forts. Viktig å ta foreldrene og barna med på diskusjonene om hva som til enhver tid kan fremme og hva som kan hemme deltakelse og læring Det bør være gode grunner for at - det ikke igangsettes tiltak som kan fremme barnets deltakelse i skolen - det igangsettes tiltak som kan redusere barnets deltakelse i skolen

22 Litteratur Reinfjell T, Diiseth TH,Veenstra M, Vikan A. Measuring health-related quality of life in young adolescents: Reliability and validity in the Norwegian version of the Pediatric Quality of life inventory 4.0. (PedsQL). Generic Core scales. Health Qual Life Outcomes 2005;31(4): Wittersø J Satisfaction With Life Scale. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 46: Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The Satisfaction With Life Scale. J PERS Assess 1985; 49:71-5. Clench-Aas J, Rognerud M, Dalgard OS. Levekårsundersøkelsen Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenhenger. Rapport 2009:6. Folkehelseinstituttet. Varni JW, Limbers CA, Burwinkle TM. Impaired health-related quality of life in children and adolescents with chronic conditions: a comparative analysis of 10 disease clusters and 33 disease categories/severities utilizing the PedsQL TM 4.0 Generic Core Scales. Health and Quality of Life Outcomes 2007, 5:43. Holmbeck GN, Devine KA. Psychosocial and family functioning in Spina Bifida. Developmental disabilities researce reviews 16; Vermaes IPR, Gerris JRM, Janssen s J. Parents social adjustment in families of children with spina bifida. A teorydriven review. J pediatr Psychol 32: Norrby U, Nordholm L, Fasth A. Reliability and validity of the Swedish version of child health questionnaire. Scand J Rheumatol 2003; 32:101-7 HJ Ørebro mai

Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem: En kartleggingsstudie 1

Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem: En kartleggingsstudie 1 Pediatrisk Endokrinologi 2009;23:42-47 Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem: En kartleggingsstudie 1 Heidi Johansen 2,3, Inger-Lise Andresen 2 2 TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser,

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

fag Kortvokst i Norge: Yrkesdeltakelse, kroppsplager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser en tverrsnittsstudie

fag Kortvokst i Norge: Yrkesdeltakelse, kroppsplager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser en tverrsnittsstudie fag Kortvokst i Norge: Yrkesdeltakelse, kroppsplager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser en tverrsnittsstudie Heidi Johansen, ergoterapeut, spesialist i allmennhelse, Master i helsefagvitenskap, TRS

Detaljer

Mestring hos foreldre til barn med funksjonshemninger422 6

Mestring hos foreldre til barn med funksjonshemninger422 6 Mestring hos foreldre til barn med funksjonshemninger422 6 Sammendrag Bakgrunn. Sammenhengen mellom kronisk sykdom hos barn og foreldrenes mestring har tidligere ikke vært studert i Norge. Materiale og

Detaljer

Et lynkurs om sjeldne diagnoser

Et lynkurs om sjeldne diagnoser Et lynkurs om sjeldne diagnoser ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sunnaas Sykehus HF 1 Hva er en sjelden diagnose? Norge, Sverige og Finland: 100 personer pr 1 million innbyggere Island og

Detaljer

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge.

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Heidi Johansen Inger-Lise Andresen Innledning Resultater fra kortvokststudien er nå publisert: Tre vitenskaplige artikler, en på engelsk og to

Detaljer

Oversettelse og validering av den norske versjonen av. Coronary Revascularisation Outcome Questionnaire (CROQ) Siw Anita Lillevik

Oversettelse og validering av den norske versjonen av. Coronary Revascularisation Outcome Questionnaire (CROQ) Siw Anita Lillevik Oversettelse og validering av den norske versjonen av Coronary Revascularisation Outcome Questionnaire (CROQ) Siw Anita Lillevik Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskapelige

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Kvalitet på lærer-elev-relasjonen i norsk grunnskole

Kvalitet på lærer-elev-relasjonen i norsk grunnskole Kvalitet på lærer-elev-relasjonen i norsk grunnskole Denne artikkelen bygger på en studie der det er undersøkt i hvilken grad elevers kjønn, alder, skolefungering og psykisk helse, samt lærers kjønn, er

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Masterstudiet, klinisk helsevitenskap. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin

Masterstudiet, klinisk helsevitenskap. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin Masterstudiet, klinisk helsevitenskap. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin Masterstudent: Hanne Karlsaune Oppstart høst 2011 leveres vår

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Hvordan oppleves samhandling, kvalitet og arbeidshverdagen blant ansatte i Barne- og familieenheten i Asker kommune?

Hvordan oppleves samhandling, kvalitet og arbeidshverdagen blant ansatte i Barne- og familieenheten i Asker kommune? Hvordan oppleves samhandling, kvalitet og arbeidshverdagen blant ansatte i Barne- og familieenheten i Asker kommune? RKBU Nord 2014 Monica Martinussen, Sabine Kaiser, Frode Adolfsen & Mariann B. Hansen

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Inger M. Oellingrath, Martin V. Svendsen, Ingunn Fjørtoft og Ingebjørg

Detaljer

Fagstoff om Oppfølging av nevrogen blære og tarm hos barn med MMC. Erfaringer med bruken Tema betydning for området

Fagstoff om Oppfølging av nevrogen blære og tarm hos barn med MMC. Erfaringer med bruken Tema betydning for området Fagstoff om Oppfølging av nevrogen blære og tarm hos barn med MMC Erfaringer med bruken Tema betydning for området K. Grimsrud, spesialsykepleier, TRS 2012 Tarmanamnese ved nevrogen tarmforstyrrelse Intervju

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Sammendrag Personer med ryggmargsbrokk har behov for livslang behandling og oppfølging fra mange faggrupper, også fra

Detaljer

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Sammendrag Bakgrunn. Oppmerksomhetstrening har utviklet seg over 25 år til å bli en metode for behandling av stress og helseplager.

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Livstilfredshet og fysisk aktivitet

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Livstilfredshet og fysisk aktivitet Running head: LIVSTILFREDSHET OG FYSISK AKTIVITET 1 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Livstilfredshet og fysisk aktivitet Sammenhengen mellom livstilfredshet, fysisk aktivitet og venners fysiske aktivitet hos

Detaljer

8. Sosial kontakt og ensomhet blant ungdom

8. Sosial kontakt og ensomhet blant ungdom Sosial kontakt og ensomhet blant ungdom Ungdoms levekår Tor Morten Normann 8. Sosial kontakt og ensomhet blant ungdom Ungdom har i større grad enn voksne et sosialt nettverk. Ungdom som har en svak tilknytning

Detaljer

Svekket helse mindre sosial kontakt

Svekket helse mindre sosial kontakt Svekket helse mindre sosial kontakt De aller fleste har hyppig kontakt med venner og familie. Vi har noen å snakke fortrolig med, og vi stoler på at noen stiller opp for oss når vi trenger det som mest.

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE HØRSELSTAP OG PSYKISK HELSE

PROSJEKTBESKRIVELSE HØRSELSTAP OG PSYKISK HELSE PROSJEKTBESKRIVELSE HØRSELSTAP OG PSYKISK HELSE Prosjektansvarlige: Forsker dr. philos Bo Engdahl og forsker dr. philos Kristian Tambs, Divisjon for mental helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt Prosjektleder:

Detaljer

Årsaker til uførepensjonering

Årsaker til uførepensjonering Rapport 2000:5 Årsaker til uførepensjonering Hilde H. Holte, Steinar Krokstad, Per Magnus Seksjon for epidemiologi, Avdeling for samfunnsmedisin, Statens institutt for folkehelse Juni 2000 ISBN 82 7364

Detaljer

Risikofaktorer for suicidal atferd blant unge i Norge

Risikofaktorer for suicidal atferd blant unge i Norge Norsk Epidemiologi 2002; 12 (3): 207-214 207 Risikofaktorer for suicidal atferd blant unge i Norge Berit Grøholt Sogn Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri, Instituttgruppe for psykiatri, Universitetet

Detaljer

7. Sosiale levekår. Signe Vrålstad

7. Sosiale levekår. Signe Vrålstad Signe Vrålstad 7. De fleste sosialhjelpsmottakere har mindre sosial kontakt enn befolkningen som helhet. To av tre er ikke aktive i organisasjoner. En av fem vurderer helsen sin som dårlig eller meget

Detaljer

DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN

DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN Forord Ferdigstillelsen av denne oppgaven markerer slutten på en utrolig lærerik studietid. Det har vært en utfordrende, men også en spennende

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer