NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler"

Transkript

1 NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler Årsrapport for 2013 Bjørn-Yngvar Nordvåg Prosjektleder dr. med Fagavdelingen, Seksjon for Medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital 7006 Trondheim 1. oktober

2 Innholdsfortegnelse Del I... 3 Kapittel 1: Sammendrag... 3 Kapittel 2: Registerbeskrivelse Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret Registerets formål Juridisk hjemmelsgrunnlag Faglig ledelse og databehandlingsansvar Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe... 7 Kapittel 3: Resultater... 8 Kapittel 4: Metoder for fangst av data... 8 Kapittel 5: Metodisk kvalitet Antall registreringer Metode for beregning av dekningsgrad Dekningsgrad på institusjonsnivå Dekningsgrad på individnivå Metoder for intern sikring av datakvalitet Metode for validering av data i registeret Vurdering av datakvalitet... 9 Kapittel 6: Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring Registerets spesifikke kvalitetsmål Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) Sosiale og demografiske ulikheter i helse Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l Etterlevelse av nasjonale retningslinjer Identifisering av kliniske forbedringsområder Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) Pasientsikkerhet Kapittel 7: Formidling av resultater Resultater tilbake til deltakende fagmiljø Resultater til administrasjon og ledelse Resultater til pasienter Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå Kapittel 8: Samarbeid og forskning Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre Vitenskapelige arbeider Del II Plan for forbedringstiltak Kapittel 9: Momentliste Datafangst Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten Registrerende enheters etterlevelse av nasjonale retningslinjer Formidling av resultater Samarbeid og forskning Del III Stadievurdering Kapittel 10: Referanser til vurdering av stadium

3 Del I Kapittel 1: Sammendrag Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) er opprettet gjennom et flerfaglig prosjekt etter bestilling fra HOD til RHF-ene i Det startet juni 2011 og har vært gjennomført med infrastrukturmidler til utvikling av nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. Slik NOKBIL fremstår per oktober 2014, er det å anse som et forslag til kvalitetsregister for biologiske legemidler ved behandling av kroniske inflammatoriske og autoimmune sykdommer. Registeret er designet for å anvendes på tvers av fagområder og sykdommer, med unntatt av kreftsykdom. Registeret er et selvstendig kvalitetsregister, men kan i prinsipp oppfattes som et basisregister som skal motta identiske datasett fra alle pasienter som behandles med biologiske legemidler. Slike datasett skal overføres fra faglige kvalitetsregistre innen aktuelle sykdomsområder, eller ved direkte registrering av enkeltpasienter som ikke inngår i faglige registre. NOKBIL ble lansert i pilotversjon i 2014, men har ikke fått konsesjon. Datatilsynet og Personvernnemnda mener at registeret har et vidt omfang, kompleks struktur og ambisjoner om permanent status som ikke er egnet for konsesjon. NOKBIL må betraktes som et forskriftsbasert, sentralt register. Det vil derfor i første omgang kun bli opprettet lokale kvalitetsregistre basert på NOKBILs løsning, inntil en løsning for hjemmel i form av forskrift under Helseregisterloven er ferdig utredet og iverksatt. Biologiske legemidler er målrettede i sin virkning, vanligvis komplekse og kostbare, men mer effektive enn konvensjonelle sykdomsmodifiserende legemidler. Forbruket er stadig økende, og kostnadene utgjorde i 2013 ca halvparten av utgiftene til all legemiddelbehandling i spesialisthelsetjenesten. Formålet med NOKBIL er å redegjøre for bruken av biologiske legemidler på tvers av fagområder og å kvalitetssikre behandlingen gjennom registrering av sikkerhet og livskvalitet. Kostnad/nytte forhold og effekter skal evalueres, i samarbeid med faglige kvalitetsregistre. NOKBIL har ingen data å rapportere fra

4 Kapittel 2: Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret Biologiske legemidler ble introdusert for behandling av immunologisk relatert sykdom i 1996, da interferon beta ble tilgjengelig for behandling av multippel sklerose. I 1999 ble TNF-alfa hemmere (etanercept og infliximab) tatt i bruk innen revmatologi og gastroenterologi. Dette skulle vise seg å bli et paradigmeskifte for behandlingen av mange kroniske, betennelsesaktige og autoimmune sykdommer. Biologiske legemidler har virkningsmekanismer som er godt definerte og målrettede. Virkningen kan f.eks være rettet mot receptorer på- eller inne i celler eller mot spesifikke proteiner (f.eks cytokiner) som er involvert i signalprosessene mellom ulike celler i den inflammatoriske sykdomsprosessen. På den måte blir sykdomsaktivitet og skade ved kroniske inflammatoriske (betennelsesaktige) og autoimmune sykdommer ofte effektivt redusert. Biologiske legemidler av samme slag benyttes ofte ved forskjellige sykdommer innen flere fagområder. De viktigste er revmatologi, mage-tarm sykdommer, hudsykdommer, øyesykdommer og nyresykdommer. Innen nevrologi er det oftest andre typer biologiske legemidler som benyttes, hovedsakelig mot sykdommen multippel sklerose. Behovet for et nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler har vært erkjent både av fagmiljøene og av det offentlige. NOKBIL er opprettet som et svar på bestillingen av et forslag til et nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler i oppdragsdokumentet for 2010 fra HOD til RHF-ene. NOKBIL skal samle informasjon i form av et felles, minste datasett fra alle pasienter som behandles med biologiske legemidler, uavhengig av diagnose. Dette skal i hovedsak organiseres som en innhenting av data fra faglige kvalitetsregistre for sykdommer som omfatter behandling med biologiske legemidler. Mange studier har vist at biologiske legemidler har bedre effekt enn konvensjonelle sykdomsmodifiserende legemidler ved moderat til alvorlig aktiv sykdom. Pasientene får mindre skadeutvikling og reduserte behov for helsetjenester (færre sykehusopphold, færre operative inngrep, redusert uførhet og økt produktivitet). Det har imidlertid vært fryktet at biologiske legemidler kunne forårsake alvorlige bivirkninger, som alvorlige infeksjoner, økt forekomst av kreftsykdom eller fosterskade. Utprøvende og andre studier har vist at biologiske legemidler kan medføre økt infeksjonsrisiko, mens andre forhold ikke med sikkerhet har latt seg dokumentere. Klinisk praksis avviker ofte fra betingelser for utprøvende studier. Det er derfor mulig at langtids observasjon av uselekterte pasienter vil vise et noe annet bilde. Eksponering over lang tid vil kunne medføre bivirkninger eller komplikasjoner som ikke kommer frem i kortere studier. Systematisk overvåkning av effekt og bivirkninger over tid er derfor nødvendig for å avgjøre nytten av biologiske legemidler. Biologiske legemidler er kostbare. Direkte legemiddelkostnad varierer mellom ca til > NOK per pasient per år. I 2013 var utgiftene til biologiske legemidler utenom kreftområdet over 2,2 milliarder kroner (informasjon fra LIS = 4

5 Legemiddelinnkjøpssamarbeid). Dette utgjorde mer enn halvparten av de samlede legemiddelkostnader i spesialisthelsetjenesten. Gode beregningsmodeller har imidlertid vist at biologiske legemidler er å anse som kostnads-effektive, spesielt ved tidlig behandling. Stadig flere pasienter blir behandlet med biologiske legemidler. Forskrivning av- og behandling med biologiske legemidler blir rapportert til Norsk Pasientregister med særkode for legemidlet. Dette danner grunnlaget for den etablerte refusjonsordning gjennom ISFsystemet. NPR har derfor etter hvert fått en relativt komplett oversikt over omfanget av behandling med biologiske legemidler. Data fra NPR over forbruket i 2011 og 2012 er vist i Tabell 1 (upubliserte data). Antall pasienter økte totalt sett med 12,8 % fra 2011 til Det er god grunn til å anta at toppen enda ikke er nådd. Sammenlignet med andre nordiske land, viser undersøkelser at forbruket av biologiske legemidler er høyest i Norge. Fagområde n andel (%) n andel (%) Nevrologi , ,8 Oftalmologi 96 0,5 94 0,4 Gastroenterologi , ,3 Nefrologi 10 0,1 14 0,1 Dermatologi 954 5, ,3 Revmatologi (inkl barnerevmatol) , ,4 Annet 557 3, ,6 Total Tabell 1: Forbruk av biologiske legemidler, unike pasienter etter faggruppe. Kilde: NPR. Det skjer en stadig utvikling av legemiddeltilbudet innenfor området biologiske legemidler. Nye typer biologiske legemidler er under utprøving og ventes lansert innen få år. Biotilsvarende legemidler er allerede på veg inn, med lavere priser enn originalene. I tillegg vil det ganske snart komme enklere biologiske legemidler (administreret i form av tabletter), med virknings-mekanismer rettet mot sentrale, styrende prosesser inne i cellene (kinasehemmere). Det er knyttet stor interesse mot disse pga forventning om både enklere, bedre og rimeligere behandling enn ved dagens biologiske legemidler. Det er grunn til å tro at biologiske legemidler kommer til å bli benyttet ved stadig flere diagnoser og aldersgrupper. Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler vil være et viktig hjelpemiddel for å overvåke effekt og sikkerhet ved nye biologiske legemidler, på tvers av fagområder. I tillegg vil det bli mulig å følge med på og evaluere de samfunnsøkonomiske konsekvenser av behandlingen. I samarbeid med faglige kvalitetsregistre, vil NOKBIL også kunne bidra til en harmonisering og forbedring av retningslinjer for behandling. 5

6 2.1.2 Registerets formål NOKBIL skal sikre fagfeltene gode data om bruken av biologiske legemidler for å kvalitetssikre og forbedre behandlingen med disse legemidler ved autoimmune og kroniske inflammatoriske sykdommer, samt tilrettelegge for forskning. Målet er god, sikker, likeverdig og kostnadseffektiv behandling. Formål: 1. Fremskaffe og overvåke administrative data tilknyttet forbruket av biologiske legemidler ved kroniske inflammatoriske og autoimmune sykdommer innen ulike fagområder. 2. Fremskaffe og overvåke data om sikkerhet (bivirkninger, adverse/severe adverse reactions ) ved bruk av biologiske legemidler. 3. Fremskaffe data som kan brukes til å kvalitetssikre og forbedre bruken av biologiske legemidler, sett i relasjon til nasjonale retningslinjer der slike er etablert. Det vil i denne sammenheng som regel være nødvendig å innhente tilleggsdata fra tilkoblede faglige kvalitetsregistre. 4. Evaluere kostnad-nytte forhold ved bruk av biologiske legemidler 5. Bidra til forskning og kvalitetsutvikling bl.a gjennom koblinger mot andre nasjonale og internasjonale registre. 2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag NOKBIL har fått avslag på søknad om konsesjon fra Datatilsynet. Anke er avvist av Personvernnemnda juni Registeret kan derfor ikke opprettes med nasjonal status basert på konsesjon. NOKBIL kan opprettes som lokalt kvalitetsregister ved alle HF, med henvisning til Helsepersonellovern Faglig ledelse og databehandlingsansvar St Olavs Hospital HF er databehandlingsasnvarlig for NOKIBL. Faglig og daglig ledelse ble i 2013 ivaretatt av prosjektleder Bjørn-Yngvar Nordvåg, St Olavs Hospital. Prosjektgruppen for NOKBIL bestod i 2013 av: Prosjektleder SKDE HEMIT Revmatologi: Barnerevma: Dermatologi Gastroenterologi: Bjørn-Yngvar Nordvåg Eva Stensland John Petter Skjetne Esben Andre Henriksen Bjørg Tilde Fevang (HUS) Tore Kristian Kvien (Diakonhjemmet) Gunnstein Bakland (vara, UNN) Marianne Wallenius (vara St Olav) Berit Flatø (OUS/RH) Helga Sanner (vara, OUS/RH) Silje Michelsen Solberg (HUS) Ellen Slevolden (vara OUS/RH) Ingrid Prytz Berset (Ålesund) Rasmus Goll (UNN) 6

7 Oftalmologi Nevrologi Nefrologisk Reseptregisteret NPR Pasientorganisasjoner Jon Florholmen (HN-repr, UNN) Ingrid Blomgren (HV-repr) Gøri Perminow (vara, OUS) Hilde Løland von Volkmann (vara, HUS) Eyvind Rødahl (HUS) Dordi Austeng (vara, SOHO) Kjell-Morten Myhr (MS-reg, HV) Tore Solbakken (HV-repr, SUS) Torleiv Svendsen (vara, HSØ-repr) Elise Tandberg (vara, HV) Knut Aasarød (St Olav) Cecilia Øien (vara, St. Olav) Milada Mahic (Folkehelseinstituttet) Øyvind Christensen (HDir) Mona Larsen, Norsk revmatikerforbund Jon Hagfors (vara, Norsk revmatikerforbund) I påvente av juridisk hjemmel og nasjonal status ble det nedsatt en lokal styringsgruppe for NOKBIL. Den består av: Fra St Olav: Helge Haarstad (medisinsk fagsjef), Hild Fjærtoft (adm leder, registerenheten) Øyvind Røset (personvernombud). Fra Helse Midt-Norge RHF: Bodil Dyrstad, (registerfaglig rådgiver HMN), Øyvind Hope (økonomi/adm). Fra Hemit: John Petter Skjetne (produktsjef MRS) Fredrik Solsvik (prosjektleder MRS). Fra NOKBIL: Bjørn-Yngvar Nordvåg (prosjektleder/dagl leder) Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe Prosjektgruppen (referansegruppen) hadde følgende møter i Møte : Følgende forhold ble behandlet og diskutert: Møte : Oppdatering om status for prosjektet. Utviklingen av variabler Forslag til teknisk løsning Strategi for innhenting av data fra journalprogrammet GoTreatIt Avtale for bruk av EQ 5D Avslag på konsesjonssøknad fra DT. Oppdatering av prosjektets status Gjennomgang av registreringsløsningen, med diskusjon omkring justering av variabler og tekniske forhold. Fokus på registrering av immunogenisitet ved biologiske legemidler i NOKBIL Planlegging av videreføring etter 2013 og oppstart av pilot To spesialmøter avholdt om utviklingen av teknisk løsning og variabelsett for NOKBIL: og

8 Kapittel 3: Resultater Registeret har ikke samlet inn data om pasienter i Kapittel 4: Metoder for fangst av data NOKBIL er laget på MRS-plattformen, versjon 4.0. Data skal samles inn i en web-basert registreringsløsning. Det er planlagt at data også skal hentes ved overføring av et minste felles datasett fra tilkoblede faglige kvalitetsregistre når disse er etablert. Det er ikke planlagt bruk av papirskjema til innhenting av data. Registreringsprosessen skal gjennomføres som et samarbeid mellom lege, sykepleier og pasient, hvor alle skal ha sine roller. Det er utviklet en egen registreringsløsning for pasienter for rapportering av bl.a PROMs, og hvor de også skal avgi samtykke til inklusjon. Registreringen anbefales organisert slik at sykepleier eller helsesekretær oppretter registreringsskjema i NOKBIL, henter engangspassord til pasient, som deretter logger seg inn og registrerer sine opplysninger i pasientregistreringsløsningen. Disse data importeres til NOKBIL før eller under konsultasjon hos lege. Opplysningene kan redigeres ved behov. Registreringen må skje på en PC tilknyttet Norsk Helsenett. Det er planlagt å tilrettelegge for bruk av nettbrett ved pasientregistreringen i sykehus. På litt lengre sikt ventes det å bli mulig for pasienter å gjøre egen registrering online fra eget hjem via sikker pålogging. 8

9 Kapittel 5: Metodisk kvalitet 5.1 Antall registreringer NOKBIL har ingen registreringer i Metode for beregning av dekningsgrad NOKBIL har ingen registreringer i Dekningsgrad kan ikke beregnes. 5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå NOKBIL har ingen registreringer i Dekningsgrad kan ikke beregnes. 5.4 Dekningsgrad på individnivå NOKBIL har ingen registreringer i Dekningsgrad kan ikke beregnes. 5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet Ikke aktuelt for NOKBIL Metode for validering av data i registeret NOKBIL har ingen registreringer i Data kan ikke valideres. 5.7 Vurdering av datakvalitet NOKBIL har ingen registreringer i Datakvalitet kan ikke vurderes. 9

10 Kapittel 6: Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring 6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål NOKBIL skal dokumentere individuelle behandlingsforløp med biologiske legemidler og behandlingskvalitet i et langsiktig perspektiv. Det er laget et inklusjonsskjema og et oppfølgingsskjema for bruk ved hver oppfølging. Tabell 2 gir en oversikt over NOKBILs variabler og hvilket skjema disse blir registrert i. Tabell 2: Oversikt over variabler i NOKBIL, med angivelse av variabel kategori og ressurs som skal benyttes ved utfylling. P= Pasient, L = Lege, S = sykepleier. A = automatisk. () = variabel som er redigerbar og som hentes inn fra tidligere registrering. Ressurs Type Variabel Inklusjon Oppfølging A/S Struktur Pas ID (kjønn, f.dato, adresse) A Struktur RESH ID (HF, avdeling, seksjon) A/S Struktur Besøksdato A Struktur Dato for avgitt informert samtykke. Informasjon om samtykket er avgitt elektronisk L Struktur Diagnoseopplysninger: ICD-10 kode og () sykdomsnavn (term) L Struktur Diagnosetidspunkt (måned og år) () P Struktur Utdanning og røykestatus () P Struktur Svangerskap P Struktur Varighet av svangerskap (uker) P Resultat Helserelatert livskvalitet Skjema: EQ-5D 5L VAS egenvurdert helsetilstand P Resultat Vurdering av utvikling i helsetilstand siden oppstart nåværende biologisk legemiddel (Mye bedre, bedre, uforandret, verre, mye verre) P/S/L Struktur Komorbide sykdommer () S/L Prosess Biologisk legemiddel, historisk (type, dosering, årsak til avslutning, dato fra / til) () 10

11 L Prosess Biologisk legemiddel, pågående behandling (Type, dosering, start dato) L Prosess Endring av biologisk legemiddel (dose, pause, seponering, årsak) L Prosess Sykdomsmodifiserende komedikasjon (type, dosering, start dato) () () L/S Resultat Immunogenisitet biologiske legemiddel (skonsentrasjon, s-antistoff, analyserende laboratorium) L Resultat Mistenkt uønsket hendelse (bivirkning): Adverse event / severe adverse event? Kategori hendelse Grunnlag for SAE Debut dato / opphør dato Konsekvens for pasienten Alvorlighetsgrad av hendelse Relasjon til legemiddel Melding til RELIS 6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) PROM: 1. EQ-5D 5L. Generisk instrument for måling av livskvalitet. Dette er det mest benyttede livskvalitetsinstrument. Inneholder 5 spørsmål om livskvalitet (domener): Gange, personlig stell, evne til å utføre vanlige gjøremål, smerter/ubehag, angst og depresjon. 5L er en ny versjon med 5 ulike svaralternativ per domene. Disse er: Ingen problemer, litt problemer, moderate problemer, store problemer, ute av stand til å... 5L versjonen er oversatt til norsk, men det er enda ikke gjort noen validering med utvikling av index for bestemmelse av livskvalitet. Svarene kan omregnes til den gamle 3L versjonen, som har en index for livskvalitet innen noen befolkningsgrupper. Denne har vært mye benyttet for beregning av kostnad-nytte ved behandlingstiltak. EQ-5D inneholder også en VAS skala for å registrere egenopplevd grad av helse i dag (0 (=dårligste tilstand 100 (= beste tilstand). 2. PASS (patient acceptable symptom state): Tar utgangspunkt i pasientens egen vurdering av utviklingen i helsetilstanden siden oppstart med nåværende biologisk legemiddel. Dette er et enkelt pasientrapportert endepunkt som har vist seg nyttig i vurderingen av effekt ved behandling av revmatisk sykdom. Uttrykker den helsetilstand som pasienten mener vil være akseptabel ift den effekt som tilstrebes i behandlingen. 11

12 6.3 Sosiale og demografiske ulikheter i helse NOKBIL registrerer utdanningsnivå og bostedsadresse / tilhørighet til helseforetak. Det må gjøres koblinger mot SSB for å få beskrevet populasjonen ift inntektsnivå og etnisitet. Resultater fra NOKBIL vil kunne analyseres stratifisert etter kommune, fylke eller regionstilhørighet, utdanningsnivå og sosial klasse for å vurdere ulikheter i helsetilbudet. 6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l. NOKBIL kan bidra til slike vurderinger i samarbeid med fagspesifikke kvalitetsregistre. 6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer Slike forhold må evalueres i fagspesifikke kvalitetsregistre ved behandling med biologiske legemidler. 6.6 Identifisering av kliniske forbedringsområder Slike forhold må i hovedsak evalueres i samarbeid med fagspesifikke kvalitetsregistre ved behandling med biologiske legemidler. 6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret Slike forhold må i hovedsak gjennomføres i regi av fagspesifikke kvalitetsregistre ved behandling med biologiske legemidler. 6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) Slike forhold må evalueres i fagspesifikke kvalitetsregistre ved behandling med biologiske legemidler. 6.9 Pasientsikkerhet NOKBIL kan rapportere mistenkte, uønskede hendelser ved bruk av biologiske legemidler og sykdomsmodifiserende legemidler av konvensjonelle typer. Slike bivirkninger registreres etter type hendelse, alvorlighetsgrad, sammenheng med legemidlet, konsekvens for pasienten og rapportering til RELIS. Legemiddelverket har biologiske legemidler på en liste over 12

13 legemidler som det kreves særskilt overvåkning av ift sikkerhet og bivirkninger. Det har til nå vært relativt lav frekvens av bivirkningsmeldinger for legemiddelgruppen. Det er derfor meddelt forventninger om at NOKBIL vil bidra til å overvåke sikkerhet og kostnadnytteforhold ved biologiske legemidler. Dette er opplysninger om også er av særskilt interesse for legemiddelindustrien. Forholdet vil ikke bli mindre interessant i fremtiden, etter hvert som man får stadig flere biologiske legemidler. Kapittel 7: Formidling av resultater 7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø NOKBILs registreringsløsning er laget slik at registrerende fagmiljø på hver enkelt avdeling vil kunne ta ut resultater og rapporter for data som de selv har lagt inn. Nasjonale tall med sammenligning av data fra ulike institusjoner vil kunne presenteres i møter med fagmiljøene dersom man i fremtiden får en juridisk hjemmel som tillater aggregerte, nasjonale data. Alternativt må det vurderes å søke REK om godkjenning til å slå sammen avidentifiserte data fra lokale registerenheter på prosjektbasis. 7.2 Resultater til administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse kan ha nytte av å se på rapporter generert i egen enhet i lokale versjoner av NOKBIL etter implementering. 7.3 Resultater til pasienter Pasienter kan presenteres for resultater når disse foreligger, enten i form av innlegg i regi av pasientforeningene, eller ved omtale i deres medlemsblad. 7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå I praksis er det inntil videre bare på institusjonsnivå at resultater kan hentes ut. Offentliggjøring av resultater vil være mulig på initiativ fra ledelsen i institusjonen, som selv også vil ha oppgaven som Databehandlingsansvarlig for de lokale registerversjonene. 13

14 Kapittel 8: Samarbeid og forskning 8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre NOKBIL er designet med et variabelsett som skal brukes av flere faglige kvalitetsregistre orientert mot pasienter med sykdommer som bruker biologiske legemidler. I denne sammenheng vil NOKBIL være å anse som et basisregister basert på felles opplysninger fra pasientene. Aktuelle kvalitetsregistre og tilkoblingen til NOKBIL er vist i figuren under. Registre merket med * er enda ikke godkjente med nasjonal status eller ferdig utviklet, Nyresykdommer* Norsk MS-register og biobank IBDNor* (inflammat. tarmsykdom) NorPso* (Norsk Psoriasisregister) Norsk vaskulittregister* NOBAREV* (barnerevmatiske sykd) NorArtritt (artrittsykdommer) NOKBIL = BASISREGISTER Oftalmologisk register* Annet NOKBIL vil kunne bli en kilde til å sammenligne data på tvers av register og fagområder. En hovedoppgave vil være å redegjøre for nasjonale data knyttet til forskrivning og sikkerhetsmessige forhold. På områder som handler om å redegjøre for behandlingseffekter og etterlevelse av nasjonale retningslinjer for behandling, vil det være naturlig å ha et nært samarbeid med de faglige kvalitetsregistrene. 8.2 Vitenskapelige arbeider Det foreligger ingen vitenskapelige arbeider i regi av NOKBIL. 14

15 Del II Plan for forbedringstiltak Kapittel 9: Momentliste 9.1 Datafangst NOKBIL er bygget på MRS 4.0 plattformen. Denne inneholder ett registreringsverktøy for helsepersonell og ett for pasienter. Pasientenes registrering importeres til NOKBILs skjema og lagres der. Pilot testing har foregått siden april 2014, og vil gi resultater og tilbakemeldinger som må benyttes for å forbedre teknisk funksjonalitet og datafangst ytterligere. Erfaringen til nå har vist at det største hinder for implementering, og dermed datafangst, er bemanningsmessige forhold og høyt arbeidspress i klinisk hverdag. Dette gjør at leger og sykepleiere ikke ser hvordan man kan få til en implementering av registeret i praksis. Det kreves derfor at ledelsen i Helseforetak involveres og støtter opp om implementeringen. Siden data til NOKBIL på sikt skal innhentes fra faglige kvalitetsregistre, vil det være en aktuell strategi å sørge for at disse blir utviklet mtp effektive løsninger. Gjenbruk av NOKBILs registreringsverktøy er en slik mulighet, som også blir kostnads effektiv. Denne bør optimaliseres og videreutvikles slik at registreringsprosessen blir intuitiv og effektiv. Det er konkrete planer for å ferdigstille en teknisk løsning for NorArtritt bygget på NOKBILs plattform. Etter planen skal også NOBAREV (barnerevmatologisk register) bygges på NOKBIL. MS-register og biobank er nylig laget på samme plattform som NOKBIL. Det vil være behov for å se nærmere på videre utvikling og samordning av disse kvalitetsregistre i henhold til NOKBILs design. Prototyper på kvalitetsregistre for psoriasis (NorPso) og inflammatorisk tarmsykdom (IBDNor) er innebygget i NOKBILs nyeste tekniske løsning (sept. -14) og vil derfra kunne trekkes ut som selvstendige kvalitetsregistre på en enkel og effektiv måte etter at nødvendige godkjenninger foreligger. Hva som vil skje med NorVas (norsk vaskulittregister) som har konsesjon, men ikke nasjonal status, er enda ikke avklart. Det er nærliggende at en gjenbruksløsning basert på NOKBIL vil være fornuftig bruk av ressurser. Det kliniske fagsystem GoTreatIT anvendes i stor utstrekning innen revmatologisk virksomhet. Det har vært arbeidet for å videreutvikle programmet slik at data som registreres der kan ekstraheres og overføres til NOKBIL via NorArtritt. På den måte har man håpet å få til en sømløs registreringsprosess som også kan komme kvalitetsregistre til gode. Imidlertid har GoTreatIT kommersielle eiere og interaksjon med legemiddelindustrien. Kostnader forbundet med nødvendig videreutvikling kan vise seg å bli en utfordring. En langsiktig drift av kvalitetsregistre basert på registrering via fagsystemer i tillegg til nasjonale plattformer, vil i praksis kreve utvikling av doble systemer. Kostndader til lisenser, oppdateringer og drift vil bli meget store. Slike forhold krever nærmere avklaringer i overordnede fora, som NIKT Fagforum for medisinske kvalitetsregistre. 15

16 9.2 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten NOKBILs design tilsier at det vil være fornuftig å arbeide for en parallell og mest mulig samtidig utvikling av kvalitetsregistre tilkoblet NOKBIL for å sikre en fortsatt felles variabelliste inntil spørsmålet om juridisk forankring er avklart. Det må derfor opprettes et forum som kan diskutere videreutvikling av NOKBILs variabler etter behov. Kvalitetsregistrene vil i et slikt samarbeid også kunne støtte og stimulere hverandre til raskere og bedre kvalitetsutvikling. 9.3 Registrerende enheters etterlevelse av nasjonale retningslinjer Dette er beskrevet som et av NOKBILs formål, men kan ikke gjøres uten medvirkning fra faglige kvalitetsregistre pga mangel på fagspesifikke variabler. Disse registrerer sykdomsparametre og effekter av behandling. Slike opplysninger er nødvendige for å evaluere etterlevelse av nasjonale retningslinjer for behandling med biologiske legemidler, i den grad slike kan måles gjennom variablene. I en overgangsfase vil NOKBILs pilotversjon imidlertid også inneholde sykdomsvariabler for IBD og psoriasis. Benyttet på lokalt nivå, vil NOKBIL derfor kunne bidra til å vurdere etterlevelse av nasjonale retningslinjer for biologiske legemidler innen disse fagområder. Nasjonale retningslinjer for biologiske legemidler er laget for fagområdene revmatologi, gastroenterologi og dermatologi. I disse er det innbakt elementer av skjønn og individuelle vurderinger for praktiseringen av dem. Slike forhold vil det være vanskelige å få til en objektive vurderinger av gjennom et kvalitetsregisters variabelsett. 9.4 Formidling av resultater Kvalitetsregistre må kunne formidle sine resultater til fagmiljø, ledelse og pasienter på en effektiv måte dersom man skal oppnå endringer i den kliniske hverdag og dermed ha nytte av registeret. Årsrapporten vil på en vesentlig måte kunne bidra til resultatformidling. Dette forutsetter at data er valide og har høy dekningsgrad. Resultatene må diskuteres på møter i fagmiljøene, slik at ulikheter i praksis kan sees i et faglig perspektiv. I tillegg bør det lages forenklede, oppsummerende rapporter til publikasjon og distribusjon i tidsskrifter og til pasientforeningers medlemsblad. Det vil være stor nytte av å kunne ta ut enklere rapporter fra NOKBIL, både lokalt - og i senere fase nasjonalt. MRS-løsningen kan settes opp med rapporter som er laget etter overordnede kriterier. Imidlertid vil slike ikke alltid være tilstrekkelige til å gjøre relevante analyser. Bredere analyser kan gjøres basert på datadump med komplette registerdata. Imidlertid kan det også utvikles menybaserte rapportsystemer som i likhet med pivot-tabeller kan frembringe rapporter fra data sammensatt etter egne ønsker og behov. Slike løsninger kan utvikles i samarbeid med andre MRS-baserte registre. Spesielle rapporter fra NOKBIL vil også være av stor interesse for legemiddelindustrien. LMI har i flere år etterspurt data om egen biologiske legemidler, - både forbruk, effekt og sikkerhet. I stor grad har de selv forsøkt å redegjøre for slike data, ofte på noe usikkert faktagrunnlag. Basert på nylig inngått avtale mellom LMI og Nasjonalt servicemiljø for medisinske 16

17 kvalitetsregistre, vil det derfor også være mulig å meddele resultater fra NOKBIL til farmasøytiske firma etter nærmere kriterier, for de som ønsker det. 9.5 Samarbeid og forskning Registerdata vil kunne utleveres til forskningsprosjekter som ønsker å bruke disse som grunnlag for videre analyser og forskning. All utlevering må skje på bakgrunn av de muligheter som er definert i vedtektene, basert på samtykket fra pasientene. Det vil kunne være aktuelt å gjøre koblinger mot andre registre eller befolkningsundersøkelser for å finne mer ut av grunnleggende forhold ved de sykdommene som er med i NOKBIL. Det er tatt høyde for en relativt bred mulighet for koblinger i informasjonsskrivet som pasientene skal basere et samtykke til inklusjon på. En annen spennende mulighet, er å lage et system for å koble forskningsstudier direkte på NOKBILs variabelsett. Dette vil kreve et eget prosjekt for å avklare muligheter og juridiske begrensninger. Bl.a vil det være nødvendig å ha eget pasientsamtykke og godkjenning fra REK. Det er vist at slike studier har latt seg gjennomføre med hell i Svenske kvalitetsregistre. På den måte kan man få integrert kvalitetsregistre og forskningsstudier i samme system, og data vil kunne utnyttes i langt større grad også til forskning. En slik kobling mellom kvalitetsregistre og forskningsinteresser vil være en vesentlig vinn-vinn situasjon, og en vesentlig suksessfaktor for begge parter. 17

18 Del III Stadievurdering Kapittel 10: Referanser til vurdering av stadium Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Navn på register Nr Beskrivelse Kapittel Ja Nei Stadium 2 1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner 3 2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå 3 3 Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende 7.1 enheter 5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II Stadium 3 6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet 5.5, 5.6, Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde 5.2, 5.3, Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid 6.7, Resultater anvendes vitenskapelig Presenterer resultater for PROM/PREM

19 14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II Stadium 4 15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år 5.2, 5.3, Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og nasjonale resultater 7.1, Presentere resultater på sosial ulikhet i helse Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 6.8} 19

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. november 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2015

SmerteReg Årsrapport for 2015 SmerteReg Årsrapport for 2015 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 20.09.2016 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Guido Alves 1,2 OG Eldbjørg Fiske 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus,

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN 15.10.2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary in English... 4 2.

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak AUDNY ANKE OG LARS PETTER GRANAN Tromsø 31.september 2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 212 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Håndtering av taushetsplikt og behandlingsgrunnlag 5 Personopplysninger

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Bjørg-Tilde Svanes Fevang Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen,

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling Oktober 2011 Nye metoder muligheter og

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) 2013 Plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN Oslo universitetssykehus, 5.februar 2014 Innhold I Årsrapport 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 211 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Norsk Demensregister

Norsk Demensregister Norsk Demensregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Marit Nåvik, Geir Selbæk Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse 30.09. 2014. Kapittel 1 Sammendrag Norsk demensregister

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Audny.anke@unn.no UNN HF 9038 tromsø. Se registerbeskrivelse

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Audny.anke@unn.no UNN HF 9038 tromsø. Se registerbeskrivelse Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Norsk nakke- og ryggregister Førsteamanuensis

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Håndbok for NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler Registreringsløsning

Håndbok for NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler Registreringsløsning Håndbok for NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler Registreringsløsning Pilotversjon 2 Kontaktinformasjon Registerkoordinator Line Eide Solhaug E-post: line.eide.solhaug@stolav.no Tlf.:

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011

LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011 Vedlegg C til oppdatert versjon av informasjonspakke om biologiske legemidler og MS-legemidler (utgave nummer 2) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF April 2011 LIS-TNF/BIO

Detaljer

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål?

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Helse- og kvalitetsregister konferansen 2014 Oslo 14. mars 2014 Torild Skrivarhaug overlege dr.med. barnelege, leder Barnediabetesregisteret

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 214 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

From bench to bedside er det oppnåelig?

From bench to bedside er det oppnåelig? Utredning av klinisk relevant tilbakemelding fra NPR - Et prosjekt i samarbeid med avdeling statistikk From bench to bedside er det oppnåelig? Nasjonalt 2013 Tom og Øyvind helseregisterprosjekt Christensen

Detaljer

NorSCIR Årsrapport Plan for forbedringstiltak

NorSCIR Årsrapport Plan for forbedringstiltak NorSCIR Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Sekretariat ved St.Olavs Hospital 1.12. 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn for registeret

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Pasientrapporterte målinger PROM og PREM. Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017

Pasientrapporterte målinger PROM og PREM. Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017 Pasientrapporterte målinger PROM og PREM Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017 Disposisjon Hva er PROM og PREM? PROM-prosjektet i Norsk hjerteinfarktregister Metode Resultater Veien

Detaljer

Nasjonalt traumeregister Årsrapport for 2013

Nasjonalt traumeregister Årsrapport for 2013 Nasjonalt traumeregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ida Svege 1 og Olav Røise 2 1 Daglig leder, Nasjonalt Traumeregister 2 Faglig ansvarlig, Nasjonalt Traumeregister 30. september

Detaljer

NYHETSBREV - NOVEMBER 2017

NYHETSBREV - NOVEMBER 2017 NYHETSBREV - NOVEMBER 2017 NORSK MS REGISTER OG BIOBANK VÅRT FØRSTE NYHETSBREV Registeret har som målsetning å lage et nyhetsbrev med informasjon om status for registrering ved deltakende avdelinger med

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dato/tid 27. april 2017 kl 09:00-15:30 Sted Deltakere Forfall: Fra sekretariat Radisson Blu Gardermoen Vinjar Fønnebø

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 215 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen 15.10.2014 Heidi Talsethagen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) SKDE - nasjonalt servicemiljø Opprettet 2004 Opprinnelig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

LIS-TNF/BIO AVTALER 2012 revidert april 2012

LIS-TNF/BIO AVTALER 2012 revidert april 2012 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF April 2012 LIS-TNF/BIO AVTALER 2012 revidert april 2012 LIS-avtaler i perioden 1.2.2012-31.1.2013 og anbefalinger for valg av biologiske

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak ARILD RØNNESTAD (leder), HANS JØRGEN STENSVOLD (stipendiat) OG LINA MERETE MÆLAND KNUDSEN (konsulent) Oslo universitetssykehus

Detaljer

Norsk pacemaker- og ICD-register. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk pacemaker- og ICD-register. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk pacemaker- og ICD-register Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Torkel Steen, Eivind Platou, Marie Birketvedt 1 Ullevål universitetssykehus, OUS September 2014 1 Innhold I Årsrapport

Detaljer

Norsk register for analinkontinens (NRA) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk register for analinkontinens (NRA) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk register for analinkontinens (NRA) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Mona Stedenfeldt 1, Mai Lisbet Berglund 2 Astrid Rydning 3, Stig Norderval 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 28. sept. 2015 Bakgrunn og veiledning til

Detaljer

Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og. utfordringer

Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og. utfordringer Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april 2010 Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og nye PPT-mal utfordringer Data og informasjonsflyt for indikatorer Hvordan utvikler vi indikatorer? Kan

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL).

Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). PROSJEKTLEDER: Overlege dr. med Bjørn-Yngvar Nordvåg, St Olavs Hospital HF Versjon 27.02.13 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 2 Bakgrunn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016 Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016 Peter Schuster 1, Eva Torsvik 1 1 Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF, Hjerteavdelingen,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk hjerteinfarktregister...

Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk hjerteinfarktregister... Ekspertgruppens vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 05 06 Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet 0-05... 5 Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

RevNatus- Kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer

RevNatus- Kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer RevNatus- Kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Hilde Bjørngaard 1, Bente Jakobsen 1, Marianne Wallenius 1 og Hege Svean Koksvik 1

Detaljer

Mal for Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Mal for Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Mal for Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Tillatelse til å innhente og behandle opplysninger i registeret 5 Registerets

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Juridiske utfordringer ved innhenting av PROM-data

Juridiske utfordringer ved innhenting av PROM-data Juridiske utfordringer ved innhenting av PROM-data Spesialrådgiver/jurist Monica Skagen Fagsenteret for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest 31.05.2017 Pasientenes tilbakemelding på behandling (PROM-data)

Detaljer

LIS-avtaler i perioden og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer.

LIS-avtaler i perioden og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Oktober 2012 LIS-TNF/BIO AVTALER 2012 revidert Endringen skyldes ny indikasjon for Humira (adalimumab): Behandling av voksne med alvorlig

Detaljer

Håndbok for NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler

Håndbok for NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler Håndbok for NOKBIL Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler Registerbeskrivelse og veileder Versjon 1.1 08.04.14 Side 1 av 35 Innholdsfortegnelse Bakgrunn for NOKBIL... 5 Oppdraget... 5 Biologiske

Detaljer