Resultatregnskap. 1. januar desember. Tusen kroner Note

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. 1. januar - 31. desember. Tusen kroner Note 2010 2009"

Transkript

1 Regnskap og noter 62 Regnskap og noter 63 Resultatregnskap Infratek ASA Balanse Infratek ASA 1. januar desember Tusen kroner Note Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 3 (23 993) (16 500) Annen driftskostnad 5 (34 225) (27 858) Avskrivninger 13, 14 (5 629) (2 198) Sum driftskostnader (63 847) (46 556) Driftsresultat (33 279) (30 891) Gevinst ved salg av datterselskap Renteinntekter fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnader til foretak i samme konsern (5 998) (6 662) Annen rentekostnad (648) (141) Annen finanskostnad (588) (998) Sum finansielle poster Resultat før skattekostnad Skattekostnad på resultat før skattekostnad 7 (10 368) (11 088) Årsresultat Overføringer Avsatt til utbytte Overført fra annen innskutt egenkapital 17 (18 422) (97 391) Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer desember Tusen kroner Note Eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i datterselskap Andre fordringer Sum anleggsmidler Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Utbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld styret i infratek ASA Oslo, 7. april 2011 Mimi K. Berdal, Leder Hans Kristian Rød, Nestleder dag Andresen Dagne Hordvei tove Pettersen roger André Hansen Otto Rune Stokke kalle Strandberg Bjørn Frogner, Konsernsjef

2 Regnskap og noter 64 Regnskap og noter 65 Kontantstrømoppstilling Infratek ASA Note januar desember Tusen kroner Note Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Betalt skatt (21 519) - Avskrivninger 13, Gevinst ved salg av aksjer - (13 100) Konsernbidrag ført som finansinntekt 6 (90 010) (96 453) Endring i leverandørgjeld (354) Endring i konsernmellomværende (1 800) 779 Endringer i pensjonsavsetninger Endring i andre tidsavgrensinger (6 345) Netto kontantstrøm fra driften (53 255) (25 439) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av datterselskap Innbetaling ved salg av datterselskap Investeringer i driftsmidler 13, 14 (12 304) (51 356) Endring i andre langsiktige fordringer 11 (430) 155 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (12 734) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av egenkapital 17 - (7 711) Utbetaling av utbytte 17 ( ) (59 048) Endring trekk konsernkonto 10 (3 104) Inn-/utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (6 016) Netto endring i kontanter mv. (72 005) Beholdning av kontanter 1. januar Kontantbeholdning 31. desember Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet til Infratek ASA er avlagt i henhold til regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Periodiserings-, klassifiserings- og vurderingsprinsipper Klassifisering Klassifisering av poster i balansen bygger på at alle eiendeler som knytter seg til varekretsløpet, fordringer som tilbakebetales innen ett år, samt eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten, er omløpsmidler. Øvrige eiendeler er anleggsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utløp er oppført som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Vurderingsprinsipper Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Leieavtaler Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Leieavtaler for driftsmidler som leies på betingelser hvor økonomisk risiko og kontroll ligger hos utleier blir kostnadsført løpende på bakgrunn av mottatte fakturaer fra utleier. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger, saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende. Andre fordringer Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Investeringer i datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes i henhold til kostmetoden. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter dersom de er opptjent i eiertiden, hvis ikke bokføres overskuddsdelingen til fradrag i kostpris på datterselskapets aksjer Pensjoner og pensjonsforpliktelser Se konsernets note Infratek ASA har benyttet adgangen til å gå over til NRS 6A som henviser til IAS 19 ved regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Skattekostnad, utsatt skatt og utsatt skattefordel Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Balanseført utsatt skatt er beregnet etter utlikningsmetoden med full avsetning på netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på balansedagens skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til netto skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til framføring er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig framtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag. Prinsipper for kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. Note 2 Salgsinntekter Selskapets inntekter fordeler seg på følgende måte: Spesifikasjon inntekter Eksterne driftsinntekter Interne driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Note 3 LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER Spesifikasjon av lønn og andre personalkostnader Lønn og feriepenger (12 439) (11 122) Arbeidsgiveravgift (2 226) (1 597) Netto pensjonskostnader (6 315) (1 112) Andre personalkostnader (3 013) (2 669) Sum lønnskostnad (23 993) (16 500) Antall ansatte pr. 31. desember 2010 er 16. Spesifikasjon av godtgjørelse til daglig leder og styret Lønn til daglig leder Pensjon Annen godtgjørelse 47 - Styrehonorar Samlede ytelser til ledende ansatte utgjør Daglig leder har en bonusavtale som er resultatbasert, for nærmere spesifikasjon om denne, se under konsernsjef i note 21 for konsernet. Lån til daglig leder Selskapet har ytet rentefritt lån til daglig leder som en del av bilordning. Lånet nedskrives over 10 år og er sikret med pant i eiendom. Saldo pr. 31. desember 2010 er kroner Det årlige nedskrivningsbeløpet og rentefordel innberettes som lønnsfordel. Ved fratredelse av stillingen i selskapet, skal eventuelt restlån innfris innen fratredelsesdato. Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon (433) (523) Attestasjonstjenester - (48) Skatterådgivning - (14) Andre tjenester utenfor revisjon (125) (14) Sum revisjonshonorar (558) (599)

3 Regnskap og noter 66 Note 4 Note 4 Pensjonskostnader, -forpliktelser og -midler Per 31. desember 2010 hadde selskapet pensjonsordninger som omfattet i alt 4 personer i en privat ordning og 5 personer i en offentlig ordning. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon er det etablert avtaler om innskuddspensjon for alle som ikke inngår i kollektive pensjonsordninger i konsernet. Pensjonsordningene er enten organisert i egne pensjonskasser, gjennom forsikringsselskap eller direkte fra selskapet. Pensjonsforpliktelser og kostnader Note 5-7 Note 5 Andre driftskostnader Kostnader til lokaler (4 461) (4 567) Fremmede tjenester, ol. (14 207) (12 749) Kontorkostnader (8 352) (5 973) Andre driftskostnader (7 205) (4 569) Sum andre driftskostnader (34 225) (27 858) Regnskap og noter 67 Balanseført forpliktelse er fastsatt som følger: Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger Virkelig verdi på pensjonsmidler (4 003) (1 791) Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger Ikke resultatførte estimatavvik (2 641) 902 Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31. desember Note 6 Annen finansinntekt / konsernbidrag Annen finansinntekt består av mottatt konsernbidrag fra datterselskaper bokført som finansinntekt med 90,0 millioner kroner i 2010 og 96,5 millioner kroner i Note 7 Skattekostnad Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: Nåverdi av årets pensjonsopptjening (473) (1 131) Rentekostnad av forpliktelsen (104) (96) Forventet avkastning av pensjonsmidler Resultatførte forpliktelser ved planendring Resultatførte estimatendringer og estimatavvik 984 (12) Arbeidsgiveravgift (109) (161) Medlemsinnskudd 9 - Engangsbidrag (7 000) - Sum pensjonskostnader ytelsesplaner (6 050) (1 316) Tilskuddsbaserte pensjonsordninger (188) (65) Justering pensjonspremier (77) 269 Sum pensjonskostnader (inkl. i lønnskostnader) (6 315) (1 112) Endring i balanseført forpliktelse: Balanseført verdi 1. januar Endring fra virksomhetsoverdragelse Kostnad resultatført i året (950) Pensjonsutbetalinger og betaling av pensjonspremie (740) (602) Balanseført verdi 31. desember Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for beregningen av pensjonsforpliktelsen: Resultat før skattekostnader Permanente forskjeller 218 (1 287) Ikke skattepliktig gevinst ved salg av aksjer - (13 100) Ikke skattemessig konsernbidrag ført som finansinntekt (19 000) (25 000) Skattepliktig konsernbidrag ført mot kostpris Endring midlertidige forskjeller Inntekt før anvendelse av fremførbart underskudd Andvendt skattemessig fremførbart underskudd - - Skattepliktig inntekt Spesifikasjon av årets skattekostnad: Betalbar skatt (10 683) (13 858) Skattekostnad av emisjonsutgifter ført mot egenkapital - (361) Skatteffekt av mottatt konsernbidrag ført mot kostpris Endring utsatt skattefordel (bokført) Ordinær skattekostnad (10 368) (11 088) Skattesats 31. desember 28% 28% Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Pensjonsforpliktelser (1 967) Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt (1 967) Skattemessig fremførbart underskudd - - Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel) (1 967) Utsatt skatt/(utsatt skattefordel) (867) (551) Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 5,70 % Årlig lønnsvekst 3,75 % 4,25 % G-regulering 3,75 % 4,25 % Årlig regulering av pensjoner 1) 1,30 % / 2,97 % 1,40 % / 4,25 % 1) Regulering private ordninger 1,3 % og regulering offentlige ordninger 2,97%. Avstemming av effektiv skattesats: Resultat før skatt Forventet skattekostnad etter nominell sats 28% (15 626) (21 755) Effekt av ikke skattepliktig gevinst ved salg av aksjer Effekt av ikke skattepliktig konsernbidrag Effekt av ikke fradragsberettigede kostnader (62) (1) Skattekostnad (10 368) (11 088) Effektiv skatteprosent 18,6 % 14,3 %

4 Regnskap og noter 68 Note 8-12 Note 8 Bank og garantier Note Note 13 Varige driftsmidler Regnskap og noter 69 Bankinnskudd innenfor konsernkonto Bankinnskudd utenfor konsernkonto Sum bankinnskudd Se note 12 for konsernet for beskrivelse av konsernkontosystemet. Byggmessig Tusen kroner inventar Sum Anskaffelseskost 1. januar Tilgang - - Anskaffelseskost 31. desember Bundne bankinnskudd Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar (1 074) (1 074) Årets ordinære avskrivninger (1 610) (1 610) Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember (2 684) (2 684) Skattetrekk - - Depositum - - Andre bundne midler 1) Sum bundne bankinnskudd Bokført verdi 31. desember Forventet økonomisk levetid Avskrivningsplan 10 år Lineær 1) på konsernetableringstidspunktet for Infratek konsernet fikk de ansatte en godtgjørelse fra Hafslund ASA på 15 millioner kroner som erstatning for tap av rettigheter knyttet til bruk av Hafslund konsernets firmahytter. Disse pengene står på konto i Infratek ASA sitt navn. Midlene tilhører de ansatte og avkastningen er øremerket til bruk for sosiale formål for de ansatte i Infratek konsernet. Pr. 31. Desember 2010 var bankinnskuddet økt til 16,2 millioner kroner. Note 9 Investering i datterselskap Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler framtidige leiebetalinger Millioner kroner Husleie Maskiner/utstyr Sum forretnings- Bokført verdi Balanseført eier- og Tusen kroner kontor egenkapital Årsresultat stemmeandel Infratek Entreprenør as oslo % Infratek Sverige AB stockholm % Infratek Öst AB stockholm % Infratek Finland OY Helsinki % Infratek Elsikkerhet as oslo % Infratek Sikkerhet as oslo (3 552) 100 % Totalt Forfall innen 1 år Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år Forfall etter mer enn 5 år Total Bokførte leiekostnader vedr operasjonell leasing i perioden Note 14 Immaterielle eiendeler Note 10 Mellomværende med foretak i samme konsern Tusen kroner programvare og lisenser Sum Fordringer Kundefordringer konsern Fordring konsernbidrag Opptjente inntekter konsern - - Sum kortsiktige fordringer på konsernselskap Anskaffelseskost 1. januar Tilgang Anskaffelseskost 31. desember Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar (1 125) (1 125) Årets ordinære avskrivninger (4 019) (4 019) Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember (5 144) (5 144) Bokført verdi 31. desember Gjeld Leverandørgjeld innen konsern Bankkonto tilknyttet konsernkontosystemet Påløpte kostnader konsernselskaper Sum kortsiktig gjeld til konsernselskap Forventet økonomisk levetid Avskrivningsplan 10 år Lineær Alle mellomværende med foretak innen konsernet forfaller innen ett år. Note 15 Annen kortsiktig gjeld NOTE 11 Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Innskutt kjernekapital pensjonskasser Ansvarlig lån pensjonskasser Sum andre langsiktige fordringer NOTE 12 Andre kortsiktige fordringer Påløpt lønn og feriepenger, gjeld til ansatte Personalutviklingsfond Andre påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld Note 16 Garantiforpliktelser Infratek ASA har stilt garantier for kapitaldekningen både i Hafslund Offentlige Pensjonskasse og i Hafslund Private Pensjonskasse som Infratek er en del av. Garantiene lyder på henholdsvis 3,2 millioner kroner og 0,5 millioner kroner, og er gyldige til 1. desember Ingen av disse forpliktelsene er bokført i balansen. Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper selskapet bankgarantier. Disse garantiene utgjorde per 31. desember ,8 millioner kroner fordelt på skattetrekksgarantier med 1,9 millioner kroner og prosjektgarantier med 22,9 millioner kroner. Tilsvarende garantier i 2009 utgjorde henholdsvis 1,4 millioner kroner og 54,6 millioner kroner. For øvrige betingede forpliktelser, se note 28 for konsernet.

5 Regnskap og noter 70 Note Note 17 Egenkapital Regnskap og noter 71 aksje- overkurs- annen annen EK/ sum Tusen kroner kapital fond innsk. EK udekket tap egenkapital Egenkapital 31. desember (36 274) Kapitalutvidelse 15. januar ) Emisjonsutgifter ført mot egenkapital - (5 552) - - (5 552) Avsatt utbytte (97 391) (30 335) ( ) Årsresultat Egenkapital 31. desember Endring konsernbidrag (7 661) (7 661) Avsatt utbytte (32 787) (31 076) (63 863) Årsresultat Egenkapital 31. desember ) infratek ASA inngikk den 23. oktober 2008 avtale om kjøp av fire datterselskap fra Fortum konsernet. Selskapene ble overtatt den 15. januar I forbindelse med kjøpet ble det foretatt en kapitalutvidelse. Den bokførte kapitaløkningen er regnskapsført forskjellig i konsernregnskapet og i morselskapet. Dette fordi den faktiske kapitalutvidelsen ble foretatt basert på en aksjekurs på avtaletidspunktet, dvs. den 23. oktober 2008 og med kurs kroner 15,50 pr. aksje som gav en total kapitalutvidelse i morselskapet på 326,6 millioner kroner fordelt på 105,4 millioner kroner i aksjekapital og 221,2 millioner kroner i overkursfond. Etter IFRS skal oppkjøpstransaksjonen baseres på virkelig verdi på byttetidspunktet som var 15. januar januar 2009 var kursen på de utstedte aksjene kroner 13,75 noe som gir en totalverdi på kapitalutvidelsen på 289,8 millioner kroner. Differansen er ført mot overkursfondet i konsernet. Note 18 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Det henvises til note 13 til konsernregnskapet. Erklæring Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2010 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor. styret i infratek ASA Oslo, 7. april 2011 Mimi K. Berdal, Leder Hans Kristian Rød, Nestleder dag Andresen Dagne Hordvei tove Pettersen roger André Hansen Otto Rune Stokke kalle Strandberg Bjørn Frogner, Konsernsjef

6 Regnskap og noter 72 Regnskap og noter 73 Til generalforsamlingen i Infratek ASA Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Vi har revidert årsregnskapet for Infratek ASA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap og kontantstrøm for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap, endringer i egenkapital og kontantstrøm for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for selskapsregnskapet og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU, for konsernregnskapet, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Konklusjon om konsernregnskapet Etter vår mening er konsernregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Infratek ASA per 31. desember 2010, og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen og redegjørelsen om foretaksstyring Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og redegjørelsen om foretaksstyring om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 07. april 2011 PricewaterhouseCoopers Thomas Fraurud Statsautorisert revisor Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon om selskapsregnskapet Etter vår mening er morselskapets regnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Infratek ASA per 31. desember 2010, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. (2) Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Regnskap Hafslund ASA

Regnskap Hafslund ASA Noter og regnskap Hafslund ASA Side 63 / 93 Regnskap Hafslund ASA Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Note 9 Note 10 Note 11 Aksjer i datterselskaper Andre langsiktige fordringer Kundefordringer og

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2010. SveaReal AS Årsrapport 2010 1

Årsrapport 2010. SveaReal AS Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 SveaReal AS Årsrapport 2010 1 SveaReal AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013 Innhold 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetning 2 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten Fakta!

Detaljer

Norge. Energi SALG. Energi SALG. Årsrapport. Årsrapport 2010 Side 1 Tilbake til innholdsfortegnelse. Energi Salg Norge AS

Norge. Energi SALG. Energi SALG. Årsrapport. Årsrapport 2010 Side 1 Tilbake til innholdsfortegnelse. Energi Salg Norge AS Energi Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Side 1 Energi Det Nordiske Sentralnettet Årsrapport 2010 Side 2 Innholdsfortegnelse Selskapsinformasjon... 4 Forord fra Styreformannen... 4 Visjon... 4 Forretningsidé...

Detaljer

Årsberetning 2013 for Volkswagen Møller Bilfinans AS, (org. nr. 992 873 183)

Årsberetning 2013 for Volkswagen Møller Bilfinans AS, (org. nr. 992 873 183) ÅRSRAPPORT 2013 Årsberetning 2013 for Volkswagen Møller Bilfinans AS, (org. nr. 992 873 183) Volkswagen Møller Bilfinans AS (VWMBF) eies 51 % av Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig, og 49 %

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

årsrapport 2014 REGNSKAP ORKLA ASA

årsrapport 2014 REGNSKAP ORKLA ASA REGNSKAP ORKLA ASA Regnskap for Orkla ASA 99 REGNSKAP FOR ORKLA ASA RESULTATREGNSKAP Beløp i mill. NOK Note 203 Driftsinntekter 299 4 Andre driftsinntekter konsern 688 534 Sum driftsinntekter 987 538 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsregnskap. Polaris Media ASA

Årsregnskap. Polaris Media ASA Årsregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Resultatregnskap Tall i 1000 NOK Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Annen driftsinntekt 18 991 21 851 Sum driftsinntekter 18 991 21 851

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Direktøren har ordet Ved inngangen av 2010 løp kulturminneåret ut. Men for NIKU er hvert år et kulturminneår. Det som er viktig er at kulturminner ikke står alene som et mål i seg selv.

Detaljer

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap Alle beløp i 1000 kroner Note 2010 2009 Andre driftsinntekter 237 130 232 440 Sum driftsinntekter 237 130 232 440 Lønnskostnader 3 134 455 166 115 Andre driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Årsregnskap. Polaris Media ASA

Årsregnskap. Polaris Media ASA Årsregnskap Polaris Media ASA 2013 Polaris Media ASA Resultatregnskap Tall i 1000 NOK Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Annen driftsinntekt 21 851 22 506 Sum driftsinntekter 21 851 22 506

Detaljer

Regnskap for. 81 Orkla årsrapport 2012 Orkla asa

Regnskap for. 81 Orkla årsrapport 2012 Orkla asa 8 Orkla asa Regnskap for Orkla ASA Resultatregnskap Beløp i mill. NOK Note 202 20 Driftsinntekter 8 2 Andre driftsinntekter konsern 442 400 Driftsinntekter 460 402 Lønnskostnader 2 (277) (286) Andre driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

innholdsfortegnelse.

innholdsfortegnelse. Acta Holding ASA - innholdsfortegnelse - noter til SELSKAPSregnskapet - NGAAP innholdsfortegnelse. Note 1 Regnskapsprinsipper 73 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

AÅRSBERETNING 2011 FOR MESTERGRUPPEN KONSERN

AÅRSBERETNING 2011 FOR MESTERGRUPPEN KONSERN Årsregnskap 2011 AÅRSBERETNING 2011 FOR MESTERGRUPPEN KONSERN Virksomheten Selskapets formål er å etablere, erverve, eie, drive og videreutvikle kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Selskapet

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer