Delarsregnskap 2. tertial 201 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delarsregnskap 2. tertial 201 1"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Delarsregnskap 2. tertial resultatregnskap pr balanseoppstilling pr kontantstrømsoppstilling ~ noter - statsregnskapsrapport - saldobalanse pr periodisert resultatbudsjett - kontroll- og nøkkeltallsberegninger - ledelseskommentarer

2 Høgskolen i Telemark Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt journalnummer: 2011/548 Dato: Godkjenning av delårsregnskap for 1. tertial 2011 Jeg godkjenner herved delårsregnskap pr etter fullmakt fra styret. y Kristian Bogen rektor Høgskolen i Telemark Postboks 203. Kjølnes ring Porsgrunn Telefon: Telefaks:

3 Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Høgskolen i Telemark Regnskap Regnskap Re nska Fote Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd overføringer fra andre Gevinst ved sal av eiendom anlegg o maskiner Sal s- o leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investerin er påkostninger Avskrivnin er Nedskrivnin er Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter o finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter o finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selska per m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m. v Resultat av ordinære aktiviteter Avre nin er Avregning med statskassen bruttobuds'etterte Avregning statli o bidra sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte Sum avre nin er Periodens resultat Dis onerin er 8 Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum dis onerin er lnnkrevnin svirksomhet Inntekter av avgifter o gebyrer direkte til statskassen 9 Andre inntekter fra innkrevnin svirksomhet 9 Overføringer til statskassen 9 Sum innkrevnin svirksomhet Tilskuddsforvaltnin Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 10 Utbetalinger av tilskudd til andre 10 Sum tilskuddsforvaltning 0 0 0

4 EIENDELER Note Referanse A. Anle smidler l Immaterielle eiendeler Forskning o Utvikling Rettigheter olignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler All II Varige driftsmidler Bygninger tomtero annen fast eiendom Maskiner o transportmidler Driftsløsøre inventar vverktøy lignende Anle under utførelse Beredskapsanskaffelser Sum varige driftsmidler AI1.1 Ill Finansielle ante smidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjero andeler Obligasjoner o andre fordringer o 0 0 Sum finansielle avle smidler A111.1 Sum ante smidler B. Omløpsmidler l Varebeholdnin er o forskudd til leverandører Varebeholdninger BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører BI.2 Sum varebeholdninger o forskudd til leverandører II Fordrin er Kundefordringer BII.1 Andre fordringer B11.2 Opptjente ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer III Kasse o bank Bankinnskudd å konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd 17 BIV.2 Andre kontanter o kontantekvivalenter BIV.3 Sum kasse o bank Sum omlø psmidler Sum eiendeler

5 Balanse pr.: Virksomhet: Høgskolen i Telemark Balanse Balanse Note Referanse VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital l Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital O tjent virksomhetsku ital O tjent virksomhetskapital Sum o tjent virksomhetskapital Sum virksomhetska pital C.1 D. Gjeld l Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 o DI.2 Sum avsetning for langsiktige fo liktelser Il Annen lan sikti eld Øvrig langsiktig 'eld Sum annen fan sikti eld Ill Kortsikta 'eld Leverandørgjeld Sk ldl skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte ikke o tjente inntekter Annen kortsikta 'eld Sum kortsikti eld o 0 o D DI DI DII DI D D IV Avre nin med statskassen Avregning med statskassen bruttobuds'etterte o DIV.1 Avsetning statliq og bidra sfinansiert aktivitet nettobuds' DIV.2 Ikke inntektsførte bevil nin er bidra nettobudsi DIV.3 Ikke inntektsførte gaver o aveforsterknin er DIVA Sum avse nin er Sum 'eld Sum virksomhetskapital o 'eld

6 Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet : Høgskolen i Telemark I Kontantstrømmerfra operasjonelle aktiviteter Note Referanse Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) innbetalinger av skatter avgifter og gebyrer til statskassen innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre innbetalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av avgifter gebyrer og lisenser innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater innbetalinger av utbytte innbetalinger av renter innbetaling av refusjoner andre innbetalinger Sum innbetalinger L1 L2 L L4 L L6 L L L L Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk L12 utbetalinger av renter L13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter L14 utbetalinger og overføringer til andre statsetater L14A utbetalinger og overføringer til andre virksomheter L14B andre utbetalinger L15 Sum utbetalinger Netto kontautstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmerfra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler L16 utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler L17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak L18 utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak L19 utbetalinger ved kjøp av andre investeringsoljekter L20 innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter L21 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nenobudsjetterte) innbetalinger av virksomhetskapital tilbakebetalinger av virksomhetskapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrom fra finansieringsaktiviteter L22 L23 L24 Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter L24A Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt L L * Avslemmin Note Res periodens resultat bokført verdi avhendede anleggsmidler Res ordinære avskrivninger Res netto avregningen avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) Bal tilgang anleggsmidler prosjektfinansiert 0 endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler Bal Bal endring i kundefordringer Bal endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag endring i leverandørgjeld Bal -inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkulatoriske) poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Bal Netto kontantstrom fra operasjonelle aktiviteter

7 Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høgskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet andre departement statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet andre departement statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D N Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksj onstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptj ent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbasene inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap er det avsatt for latente tap.

8 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009 har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter bygninger infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner samt kunst og bøker er i utgangs-punktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler som er inkludert i åpningsbalansen for første gang er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

9 Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter bygninger infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler som er inkludert i åpningsbalansen for første gang er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebeholdninger Høgskolen har ingen varebeholdninger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt. Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.

10 Virksomhetskapital Universiteter og høgskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptj enes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets- og høgskolesektoren er lagt til grunn. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd/-utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.

11 Note I Spesifdcasjon xv drift9iuntekter Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet - Norges forskningsråd Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Vesentlige tildelinger skal.spesiftseres på egne linjer Referanse N N N N N Nt: ' N1: N1.10 Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre departement * Vesentlige tilskudd'overjørmger skal spesifiseres pa egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger (linje I) N N N N N ' - N N N1.20 Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer* Periodens tilskudd /overføring bidragsprosjekter Periodens tilskudd /overføring andre Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre Periodens tilskudd /overføring fra NFR - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer N ' N1Ø N1.22B N N N N N N ] N1.31 Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre Sum inntekt fra annen bidragsfinansiert aktivitet * Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etterjorpliktelsesmodellen og presentere s som i NFR-avsnittet N N N N N N N N1.39 Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden - ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger + utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger Sum tilskuddfra gaver og gaveforsterkninger * Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje 2) N N N N N1.44

12 Note I Spesifikasjon av driftsinntekter forts. Gevinst ved salg av eiendom anlegg maskiner mv. Salg av eiendom Salg av maskiner utstyr rav Salg av andre driftsmidler Gevinst ved salg av eiendom anlegg og maskiner mv. (linje 3) * Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell oremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter ref: også note N N N ;; N1.48 Salgs- og leieinntekter Inntektfra oppdragsfinansiert aktivitet Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat Stiftelser Andre Sum inntektfra oppdragsfinansiert aktivitet N N N N N N N1.55 Andre salgs- og leieinntekter Leieinntekter Studie- og eksamensinntekter Kopieringsinntekter Andre salgs- og leieinntekter Sum andre salgs- og leieinntekter Sum salgs- og leieinntekter (linje 4) N N N N N N1.60 Andre inntekter: Øvrige andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter (linje 5) Sum driftsinntekter 0 0 N N N N1.66

13 Note 2 Lønn og sosiale kostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Periodiseringer Sum lønnskostnader Antall årsverk: ") Virksomheter som betaler pensjonspremie selv: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2011 har vært 1115 %. Premiesats for 2010 har vært 1300 %. Det vises for øvrig til prinsippnote om pensjoner.

14 Note 3 Andre driftskostnader Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Øvrige driftskostnader (*) Sum andre driftskostnader (*) Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet

15 Note 4 Immaterielle eiendeler Rettigheter F&U mv. SUM Anskaffelseskost Tilgang pr Avgang anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Nedskrivninger pr Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger pr Akk. avskrivning avgang pr Balansefert verdi Avskrivningsatser (levetider) spesifikt 10 år / lineært Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser av anleggsmidler skal oppgi hvilke immaterielle eiendeler institusjonene har anskaffet i perioden når kostprisen overstiger kr (dersom dette avviker fra benyttet sats skal faktisk sats oppgis) og levetiden er over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader. Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger for: Immaterielle eiendeler Sum investeringer og påkostninger i immaterielle eiendeler

16 Note 5 Varige driftsmidler Drifts- Øvrige Anlegg under Infrastruktur- Beredskaps - Maskiner Annet inventar Tomter bygninger bygninger utførelse eiendeler anskaffelser transportmidler og utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang pr Avgang anskaffelseskostpr Fra anlegg under utførelse til annen gruppe Anskaffelseskost Akkumulerte røkrivninger Nedskrivninger pr Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger pr Akk. avskrivning avgang pr Balanseført verdi 31. Ingen år år Ingen Virksomhets- Virksomhets- Avskrivningsatser (levetider) avskrivning dekomponert dekomponert avskrivning spesifikt spesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler 0 - bokført verdi av avhendede anleggsmidler* 0 Regnskapsmessig gevinst/ta * Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller Høgskolen i Telemark. eller når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten: *Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller Høgskolen i Telemark. Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kostpris større enn kr (dersom dette avviker fra benyttet sats skal faktisk sats oppgis) og levetid over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader. Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til: Eiendom og bygg (benyttes kun av de som eier egne bygg) Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler

17 Note 6 Finansinntekter og finans k tnader Finansinntekter Renteinntekter Agio gevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Nedskrivning av aksjer Agio tap Annen finanskostnad Sum finanskostnader Utbytte fra selskaper m.v. Mottatt utbytte fra selskap XX Mottatt utbytte fra selskap YY Sum mottatt utbytte Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital: Balanseført verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (Må fylles ut) Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2011: Fastsatt rente for år 2011: Beregnet rentekostnad på investert kapital*: Gjennomsnitt i perioden I 8 I % Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital" * Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.

18 Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettohudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra den eksternt finansierte virksomheten. Universitet og høyskoler kan anvende virksomhetskapital fra EFV til å finansiere investeringer i randsone virksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet er den å anse som bundet virksomhetskapital dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Bunden virksomhetskapital: Bunden virksomhetskapital Kjøp av aksjer 0 Salg av aksjer 0 Nedskriving av aksjer 0 Bunden virksomhetskapital Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert virksomhet belastet annen opptjent virksomhetskapital 0 Overført til/fra bunden egenkapital ved investering i aksjer 0 Overført fra periodens resultat herav prosjektoverskudd prosjektunderskudd Annen opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av annen opptjent virksomhetskapital. (Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)

19 Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandekr Balansefert verdi Forretnings- Antall Stemme- Balanseført virksomhetskontor Ervervsdato aksjer Eierandel andel Årets resultat* egenkapital** regnskap Aksjer Vitenlaben AS % 333 % Etnisk musikklubb AS % 00% Balansefert verdi Aksjene i Etnisk musikklubb AS var tidligere aksjer i gruppe 1 men ble overført tit gruppe 2 fra Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps å rsregnskap Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps årsregnskap

20 Note 13 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap (-) Sum kundefordringer

21 Note 14 Andre kortsiktige fordringer Fordringer Forskuddsbetalt lønn Reiseforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Forskuddbetalt husleie Forskuddsbetalte andre kostnader Forskuddsbetalte investeringer Påløpte refusjoner syke-/fødselspenger Andre fordringer Fordring på datterselskap m.v* Sum * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

22 Note 15 Avsatte og utsatte inntekter i statlig og bidragsfinsesiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsførte bevilgninger og bidrag: Avsatt pr. Overført fra Avsatt pr. Endring i virksomhetskapital perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Undervisning Forskning Formidling Etter- og videreutdanning Forskerutdanning(stipendiater) SUM utsatt virksomhet N151.1 Strategiske formal Styrets reservepost Universitetssatsing Kompetanseutvikling Andre strategiske formål SUM strategiske formal N151.2 Større investeringer Investeringer Bygningsmessige endringer SUMsiorre investeringer Andre avsetninger N151.3 Formåp Formål osv N151.4 SUM andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet Strategiske.formal Storre investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer og statlige etater N151.5 Norges forskningsråd Utsatt virksomhet Strategiske formal Større investeringer Andre avsetninger Sum Norges forskningsråd N151.6 Regionaleforskningsfond Utsatt virksomhet Strategiske formal Større investeringer Andre avsetninger Sum regionale forskningsfond N151.6A Sum departementer og statlige etater Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet Strategiske formal Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet N Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 Resultatfert endring av avsatt anddel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet

23 Note 15 Avsatte og utsatte inntekter i statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) forts. Ikke inntektsferte bevilgninger bidrav og eaver. Avsatt pr. Overfert fra Avsatt pr. Endring i Referanse virksomhets perioden kapital Kunnskapsdepartementet Tiltak/oppgave/formål Sum Kunnskapsdepartementet N Andre departementer Tiltak/oppgave/formål Sum andre departementer Norgesjorskningsråd Tiltak/oppgave/formål Sum Norges forskningsråd N N Regionale forskningsfond Tiltaleoppgave/formål Sum regionale forskningsfond N1511.3A Andre bidragsytere Bidragsprosjekter Sum andre bidragsytere N Sum ikke inntektsferte bevilgninger og bidrag Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/fonnål/giver Sum gaver og gaveforsterkninger N Sum gaver og gaveforsterkninger 0 Sum ikke inntektsferte bevilgninger bidrag og gaver mv Den delen av noten som er betegnet "Ikke inntektsførte bevilgninger bidrag og gaver " (note 15 del II) skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnnnde myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer. Det må påses at tilganger som føres opp i denne delen av naten ikke er inntektsført. Den delen av noten som er betegnet 'Inntektsførte bevilgninger og bidrag" (rote 15 del 1) skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor. I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet" "strategiske formål" "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.

24 Note 16 Opptjente ikke fakturerte inntekter / Forskuddshetalte ikke opptjente inntekter Opptjente ikke fakturerte inntekter Prosjekter oppdragsundervisning IØI (Inst.leder): Fagskolen for bok og papir (2020)uten mva Kulturarbeiderskole Lederopplæringskurs Kultur for helse - kompetansehjulet i Follo Spesialpedagogikk vgs fra Vurdering av en læringsfremmendevurderingskultur Prosjekter oppdragsforskning Beverfanging august IØI (Håkonsen): Statlig styring av kommunene (2020) MVA Prosessmodellering Gassnova (MVA) Sum fordring Forskuddshetalte ikke opptjente inntekter Prosjekter oppdragsundervisning IØI (Inst.leder): Underv. HLB Jæren IØI (Inst.leder): Bedriftsstipendiat Bø Sommarland IØI (Grivi): Underv. HLB Jæren vår-11 u/mva (2020) Barnevern i et minoritetsperspektiv (vid.utd) Etterutdanning i psykisk helsearbeid for helsesøstre EHP Kulturarbeiderskole Lederopplæringskurs Diverse kurs avregnes årlig Norsk for språklige minoriteter Pgr komm - Avsluttet Fysisk aktivitet 15 stp - Avsluttet Tilsyn og kvalitet 15 stp Vurdering av en læringsfremmende vurderingskultur Den mangfoldige barnehagen Flerkulturelt arbeid i barnehagen Prosjekter oppdragsforskning IØI (Prestholdt): Fotomotivundersøkels(mva) (2020) - Avsluttet Vallaråi Vannforsyning (2070) MVA Beverfanging 3 - Avsluttet IØI (Sageie): Plan- og byggesak Vest-Telemark MVA IFIF (Hognestad): Norway Cup (2030) Rullering omsorgsplan Rekruttering- og kompetanseplan-kragerø Prosessmodellering Gassnova (MVA) Sum gjeld Prosjektene er spesifisert etter sin art.

25 Note 17 Bankinnskudd kontanter og lignende Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter) Øvrige bankkonti Håndkasser og andre kontantbeholdninger 0 Sum bankinnskudd og kontanter

26 Note 18 Annen kortsiktig gjeld Gjeld Skyldig lønn Skyldige reiseutgifter Annen gjeld til ansatte Påløpt strøm Påløpt husleie Påløpt kjøp undervisn. tj Påløpt investeringskostnader Påløpte andre kostnader Erasmus-stipend Nordplus-stipend Annen kortsiktiggjeld Gjeld til datterselskap m.v* Sum * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

27 Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømoppstillingen) Andre innbetalinger Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater Innbetalinger fra organisasjoner Innbetalinger fra næringsliv/privat Innbetalinger fra EU fra rammeprogram for forskning Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål Innbetalinger fra stiftelser Innbetalinger fra andre Sum tilskudd til bidragsfinansiert aktivitet Øvrige innbetalinger Sum

28 Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter Virksomhet: Høgskolen i Telemark Periode: Reg nskapsførerkonto: Regnskap l Inngående beholdnin g Endrin g i perioden Ill Utgående beholdnin g

29 + xxxx+xxxxxxxxxxxxxxxxx+xx+xxx + xx ++ xxxxxxxxx + xx +++ xx+xx xxxxxxxxxxxxx+xxxxxxxxxx + xxx + xxxxxxxxxxxxxxxxxxx + xx+x RABALANSE Rapport GL09 Database agrhit Best.nr 1433 Variant 0 Kopier 1 Skriver LOKAL Bruker FATOØS Firma TF HØgskolen i Telemark Dato :04:10 Periode BelØps Kolonne amount Rapportfil GL09 Real User FATOØS xxxx+++x++++x++++++xxxxxxxx+xxxxxxx+xx xxxx+xxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxtxxt :r+x++x++xxxx+xx+xxxxxxxxxxxx+xxxxxx+xxxx+xxx

30 Rapport GL09 TF Side: 1 Firma TF Høgskolen i Telemark Bruker : FATOØS Råbalanse 09:04:09 Periode : Beløp i NOK Konto Beskrivelse Saldo forrige periode Debet denne periode Kredit denne periode Denne periode Hittil i år Programvare/lisenser Akk.avskr. programvare Bygninger Akk. avsky. bygninger Maskiner og anlegg Akk.avskr. maskiner og Labutstyr Akk.avskr. labutstyr Audiovisuelt utstyr Akk.avskr. audiovisuel Biler Akk.avskr biler Inventar Akk.avskr. Verktøy Akk.avskr verktøy Kontorutstyr Akk.avskr kontorutsty IKT-utstyr Akk.avskr. IKT-utstyr Andre driftsmidler Akk.avskr. andre drift Aksjer. Kundefordringer Påløpte inntekter EFV Reiseforskudd. Lønnsforskudd. Lønnsforskudd - lån. Periodisert refusjon t Avsetning tap på fordr Forskuddsbetalt huslei Forskuddsbetalte andre Andre påløpte inntekte DnB NOR DnB NOR DnB NOR DnB fak DnB løn Konsernkonto Norges Ba Totalt kontoklasse 1 : Bunden egenkapital. Opptjent virksomhetska Ufordelt virksomhetska Forpliktelser anleggsm Periodisering øremerke Periodisering midler N Periodisering av andre Ubrukte midler ved sty Ubrukte midler ved enh Ikke inntektsført bevi Ikke inntektsført bidr Ikke inntektsført fra LeverandØrgjeld norske

31 Rapport GL09 Firma TF Bruker : FATOØS TF Høgskolen i Telemark Råbalanse Side: :04:10 Periode : Beløp i NOK Konto Beskrivelse Totalt kontoklasse 2 : 9999 Feilkonto. Totalt kontoklasse 9 : Leverandørgjeld utland Gjeld til trekkmyndigh Gjeld til ansatte. Nøkkeldepositum Forskuddstrekk. Påleggstrekk. Bidragstrekk Avsetning arb.takers p Arbeidsgivers pensjons A konto utbetaling til Gruppelivsforsikring S Trukket fagforeningsku Utleggsforretning. Andre trekk Utgående merverdiavgif Inngående mva. standa OppgjØrskonto merverdi Skyldig arb.g.avg. av Påløpt arb.g.avg av p Påløpt arb.g.avg. av a Påløpt lønn og honorar Netto utbetalt lønn. Negativ netto. Tilbakeholdt lønn. Utbetalt feriepenger p Skyldige feriepenger p Utbetalt feriepenger p Uopptj. inntekt ekst. Annen periodisert gjel PS Ikke plasserte belø Semesteravgift ufordel Erasmusstipend Nordplusstipend Div gjennomgangskto Koordinator-midler Annen kortsiktig gjeld Saldo f orrige periode Debet denne periode Kredit denne periode Denne periode Hittil i år Salg av kopikort og pr A ifts liktig inntekt vg p Avgiftspliktig salg av Avgiftspliktig salg bi Konferanseavgifter avg

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2008 VEDLEGG 2

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2008 VEDLEGG 2 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 28 VEDLEGG 2 Resu ltatregns kap pr.: 31.12.28 Virksomhet: Høgskolen i Telemark Regnskap Regnsk Note 31. 12.28 31.12.27 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 452 6 143 429

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren.

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. VEILEDNING Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Regnskapsmalene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000)

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer 971 575 905 RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Morselskap: 2005 2004 Note 2005 300 310 288 873 Tilskudd fra KD og andre departement

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

2. tertialregnskap MVA

2. tertialregnskap MVA 2. tertialregnskap 2009 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på 0,678

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 31.12.2007 Virksomhet: Universitetet i Agder Note 31.12.2007 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 693 647 000 665 614 009 Gebyrer og lisenser 1 13 687 Tilskudd og

Detaljer

1.tertial 2015 969 159 570 MVA

1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.02.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avlagt årsregnskap 2014 HS-V-02/15 Saksbehandler/-sted: SØR / økonomidirektør Tidligere sak(er):

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer