Delarsregnskap 2. tertial 201 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delarsregnskap 2. tertial 201 1"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Delarsregnskap 2. tertial resultatregnskap pr balanseoppstilling pr kontantstrømsoppstilling ~ noter - statsregnskapsrapport - saldobalanse pr periodisert resultatbudsjett - kontroll- og nøkkeltallsberegninger - ledelseskommentarer

2 Høgskolen i Telemark Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt journalnummer: 2011/548 Dato: Godkjenning av delårsregnskap for 1. tertial 2011 Jeg godkjenner herved delårsregnskap pr etter fullmakt fra styret. y Kristian Bogen rektor Høgskolen i Telemark Postboks 203. Kjølnes ring Porsgrunn Telefon: Telefaks:

3 Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Høgskolen i Telemark Regnskap Regnskap Re nska Fote Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd overføringer fra andre Gevinst ved sal av eiendom anlegg o maskiner Sal s- o leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investerin er påkostninger Avskrivnin er Nedskrivnin er Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter o finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter o finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selska per m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m. v Resultat av ordinære aktiviteter Avre nin er Avregning med statskassen bruttobuds'etterte Avregning statli o bidra sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte Sum avre nin er Periodens resultat Dis onerin er 8 Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum dis onerin er lnnkrevnin svirksomhet Inntekter av avgifter o gebyrer direkte til statskassen 9 Andre inntekter fra innkrevnin svirksomhet 9 Overføringer til statskassen 9 Sum innkrevnin svirksomhet Tilskuddsforvaltnin Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 10 Utbetalinger av tilskudd til andre 10 Sum tilskuddsforvaltning 0 0 0

4 EIENDELER Note Referanse A. Anle smidler l Immaterielle eiendeler Forskning o Utvikling Rettigheter olignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler All II Varige driftsmidler Bygninger tomtero annen fast eiendom Maskiner o transportmidler Driftsløsøre inventar vverktøy lignende Anle under utførelse Beredskapsanskaffelser Sum varige driftsmidler AI1.1 Ill Finansielle ante smidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjero andeler Obligasjoner o andre fordringer o 0 0 Sum finansielle avle smidler A111.1 Sum ante smidler B. Omløpsmidler l Varebeholdnin er o forskudd til leverandører Varebeholdninger BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører BI.2 Sum varebeholdninger o forskudd til leverandører II Fordrin er Kundefordringer BII.1 Andre fordringer B11.2 Opptjente ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer III Kasse o bank Bankinnskudd å konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd 17 BIV.2 Andre kontanter o kontantekvivalenter BIV.3 Sum kasse o bank Sum omlø psmidler Sum eiendeler

5 Balanse pr.: Virksomhet: Høgskolen i Telemark Balanse Balanse Note Referanse VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital l Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital O tjent virksomhetsku ital O tjent virksomhetskapital Sum o tjent virksomhetskapital Sum virksomhetska pital C.1 D. Gjeld l Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 o DI.2 Sum avsetning for langsiktige fo liktelser Il Annen lan sikti eld Øvrig langsiktig 'eld Sum annen fan sikti eld Ill Kortsikta 'eld Leverandørgjeld Sk ldl skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte ikke o tjente inntekter Annen kortsikta 'eld Sum kortsikti eld o 0 o D DI DI DII DI D D IV Avre nin med statskassen Avregning med statskassen bruttobuds'etterte o DIV.1 Avsetning statliq og bidra sfinansiert aktivitet nettobuds' DIV.2 Ikke inntektsførte bevil nin er bidra nettobudsi DIV.3 Ikke inntektsførte gaver o aveforsterknin er DIVA Sum avse nin er Sum 'eld Sum virksomhetskapital o 'eld

6 Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet : Høgskolen i Telemark I Kontantstrømmerfra operasjonelle aktiviteter Note Referanse Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) innbetalinger av skatter avgifter og gebyrer til statskassen innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre innbetalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av avgifter gebyrer og lisenser innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater innbetalinger av utbytte innbetalinger av renter innbetaling av refusjoner andre innbetalinger Sum innbetalinger L1 L2 L L4 L L6 L L L L Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk L12 utbetalinger av renter L13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter L14 utbetalinger og overføringer til andre statsetater L14A utbetalinger og overføringer til andre virksomheter L14B andre utbetalinger L15 Sum utbetalinger Netto kontautstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmerfra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler L16 utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler L17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak L18 utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak L19 utbetalinger ved kjøp av andre investeringsoljekter L20 innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter L21 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nenobudsjetterte) innbetalinger av virksomhetskapital tilbakebetalinger av virksomhetskapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrom fra finansieringsaktiviteter L22 L23 L24 Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter L24A Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt L L * Avslemmin Note Res periodens resultat bokført verdi avhendede anleggsmidler Res ordinære avskrivninger Res netto avregningen avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) Bal tilgang anleggsmidler prosjektfinansiert 0 endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler Bal Bal endring i kundefordringer Bal endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag endring i leverandørgjeld Bal -inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkulatoriske) poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Bal Netto kontantstrom fra operasjonelle aktiviteter

7 Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høgskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet andre departement statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet andre departement statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D N Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksj onstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptj ent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbasene inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap er det avsatt for latente tap.

8 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009 har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter bygninger infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner samt kunst og bøker er i utgangs-punktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler som er inkludert i åpningsbalansen for første gang er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

9 Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter bygninger infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler som er inkludert i åpningsbalansen for første gang er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebeholdninger Høgskolen har ingen varebeholdninger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt. Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.

10 Virksomhetskapital Universiteter og høgskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptj enes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets- og høgskolesektoren er lagt til grunn. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd/-utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.

11 Note I Spesifdcasjon xv drift9iuntekter Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet - Norges forskningsråd Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Vesentlige tildelinger skal.spesiftseres på egne linjer Referanse N N N N N Nt: ' N1: N1.10 Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre departement * Vesentlige tilskudd'overjørmger skal spesifiseres pa egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger (linje I) N N N N N ' - N N N1.20 Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer* Periodens tilskudd /overføring bidragsprosjekter Periodens tilskudd /overføring andre Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre Periodens tilskudd /overføring fra NFR - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer N ' N1Ø N1.22B N N N N N N ] N1.31 Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre Sum inntekt fra annen bidragsfinansiert aktivitet * Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etterjorpliktelsesmodellen og presentere s som i NFR-avsnittet N N N N N N N N1.39 Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden - ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger + utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger Sum tilskuddfra gaver og gaveforsterkninger * Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje 2) N N N N N1.44

12 Note I Spesifikasjon av driftsinntekter forts. Gevinst ved salg av eiendom anlegg maskiner mv. Salg av eiendom Salg av maskiner utstyr rav Salg av andre driftsmidler Gevinst ved salg av eiendom anlegg og maskiner mv. (linje 3) * Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell oremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter ref: også note N N N ;; N1.48 Salgs- og leieinntekter Inntektfra oppdragsfinansiert aktivitet Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat Stiftelser Andre Sum inntektfra oppdragsfinansiert aktivitet N N N N N N N1.55 Andre salgs- og leieinntekter Leieinntekter Studie- og eksamensinntekter Kopieringsinntekter Andre salgs- og leieinntekter Sum andre salgs- og leieinntekter Sum salgs- og leieinntekter (linje 4) N N N N N N1.60 Andre inntekter: Øvrige andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter (linje 5) Sum driftsinntekter 0 0 N N N N1.66

13 Note 2 Lønn og sosiale kostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Periodiseringer Sum lønnskostnader Antall årsverk: ") Virksomheter som betaler pensjonspremie selv: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2011 har vært 1115 %. Premiesats for 2010 har vært 1300 %. Det vises for øvrig til prinsippnote om pensjoner.

14 Note 3 Andre driftskostnader Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Øvrige driftskostnader (*) Sum andre driftskostnader (*) Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet

15 Note 4 Immaterielle eiendeler Rettigheter F&U mv. SUM Anskaffelseskost Tilgang pr Avgang anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Nedskrivninger pr Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger pr Akk. avskrivning avgang pr Balansefert verdi Avskrivningsatser (levetider) spesifikt 10 år / lineært Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser av anleggsmidler skal oppgi hvilke immaterielle eiendeler institusjonene har anskaffet i perioden når kostprisen overstiger kr (dersom dette avviker fra benyttet sats skal faktisk sats oppgis) og levetiden er over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader. Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger for: Immaterielle eiendeler Sum investeringer og påkostninger i immaterielle eiendeler

16 Note 5 Varige driftsmidler Drifts- Øvrige Anlegg under Infrastruktur- Beredskaps - Maskiner Annet inventar Tomter bygninger bygninger utførelse eiendeler anskaffelser transportmidler og utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang pr Avgang anskaffelseskostpr Fra anlegg under utførelse til annen gruppe Anskaffelseskost Akkumulerte røkrivninger Nedskrivninger pr Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger pr Akk. avskrivning avgang pr Balanseført verdi 31. Ingen år år Ingen Virksomhets- Virksomhets- Avskrivningsatser (levetider) avskrivning dekomponert dekomponert avskrivning spesifikt spesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler 0 - bokført verdi av avhendede anleggsmidler* 0 Regnskapsmessig gevinst/ta * Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller Høgskolen i Telemark. eller når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten: *Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller Høgskolen i Telemark. Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kostpris større enn kr (dersom dette avviker fra benyttet sats skal faktisk sats oppgis) og levetid over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader. Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til: Eiendom og bygg (benyttes kun av de som eier egne bygg) Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler

17 Note 6 Finansinntekter og finans k tnader Finansinntekter Renteinntekter Agio gevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Nedskrivning av aksjer Agio tap Annen finanskostnad Sum finanskostnader Utbytte fra selskaper m.v. Mottatt utbytte fra selskap XX Mottatt utbytte fra selskap YY Sum mottatt utbytte Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital: Balanseført verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (Må fylles ut) Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2011: Fastsatt rente for år 2011: Beregnet rentekostnad på investert kapital*: Gjennomsnitt i perioden I 8 I % Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital" * Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.

18 Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettohudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra den eksternt finansierte virksomheten. Universitet og høyskoler kan anvende virksomhetskapital fra EFV til å finansiere investeringer i randsone virksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet er den å anse som bundet virksomhetskapital dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Bunden virksomhetskapital: Bunden virksomhetskapital Kjøp av aksjer 0 Salg av aksjer 0 Nedskriving av aksjer 0 Bunden virksomhetskapital Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert virksomhet belastet annen opptjent virksomhetskapital 0 Overført til/fra bunden egenkapital ved investering i aksjer 0 Overført fra periodens resultat herav prosjektoverskudd prosjektunderskudd Annen opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av annen opptjent virksomhetskapital. (Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)

19 Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandekr Balansefert verdi Forretnings- Antall Stemme- Balanseført virksomhetskontor Ervervsdato aksjer Eierandel andel Årets resultat* egenkapital** regnskap Aksjer Vitenlaben AS % 333 % Etnisk musikklubb AS % 00% Balansefert verdi Aksjene i Etnisk musikklubb AS var tidligere aksjer i gruppe 1 men ble overført tit gruppe 2 fra Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps å rsregnskap Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps årsregnskap

20 Note 13 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap (-) Sum kundefordringer

21 Note 14 Andre kortsiktige fordringer Fordringer Forskuddsbetalt lønn Reiseforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Forskuddbetalt husleie Forskuddsbetalte andre kostnader Forskuddsbetalte investeringer Påløpte refusjoner syke-/fødselspenger Andre fordringer Fordring på datterselskap m.v* Sum * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

22 Note 15 Avsatte og utsatte inntekter i statlig og bidragsfinsesiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsførte bevilgninger og bidrag: Avsatt pr. Overført fra Avsatt pr. Endring i virksomhetskapital perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Undervisning Forskning Formidling Etter- og videreutdanning Forskerutdanning(stipendiater) SUM utsatt virksomhet N151.1 Strategiske formal Styrets reservepost Universitetssatsing Kompetanseutvikling Andre strategiske formål SUM strategiske formal N151.2 Større investeringer Investeringer Bygningsmessige endringer SUMsiorre investeringer Andre avsetninger N151.3 Formåp Formål osv N151.4 SUM andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet Strategiske.formal Storre investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer og statlige etater N151.5 Norges forskningsråd Utsatt virksomhet Strategiske formal Større investeringer Andre avsetninger Sum Norges forskningsråd N151.6 Regionaleforskningsfond Utsatt virksomhet Strategiske formal Større investeringer Andre avsetninger Sum regionale forskningsfond N151.6A Sum departementer og statlige etater Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet Strategiske formal Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet N Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 Resultatfert endring av avsatt anddel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet

23 Note 15 Avsatte og utsatte inntekter i statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) forts. Ikke inntektsferte bevilgninger bidrav og eaver. Avsatt pr. Overfert fra Avsatt pr. Endring i Referanse virksomhets perioden kapital Kunnskapsdepartementet Tiltak/oppgave/formål Sum Kunnskapsdepartementet N Andre departementer Tiltak/oppgave/formål Sum andre departementer Norgesjorskningsråd Tiltak/oppgave/formål Sum Norges forskningsråd N N Regionale forskningsfond Tiltaleoppgave/formål Sum regionale forskningsfond N1511.3A Andre bidragsytere Bidragsprosjekter Sum andre bidragsytere N Sum ikke inntektsferte bevilgninger og bidrag Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/fonnål/giver Sum gaver og gaveforsterkninger N Sum gaver og gaveforsterkninger 0 Sum ikke inntektsferte bevilgninger bidrag og gaver mv Den delen av noten som er betegnet "Ikke inntektsførte bevilgninger bidrag og gaver " (note 15 del II) skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnnnde myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer. Det må påses at tilganger som føres opp i denne delen av naten ikke er inntektsført. Den delen av noten som er betegnet 'Inntektsførte bevilgninger og bidrag" (rote 15 del 1) skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor. I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet" "strategiske formål" "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.

24 Note 16 Opptjente ikke fakturerte inntekter / Forskuddshetalte ikke opptjente inntekter Opptjente ikke fakturerte inntekter Prosjekter oppdragsundervisning IØI (Inst.leder): Fagskolen for bok og papir (2020)uten mva Kulturarbeiderskole Lederopplæringskurs Kultur for helse - kompetansehjulet i Follo Spesialpedagogikk vgs fra Vurdering av en læringsfremmendevurderingskultur Prosjekter oppdragsforskning Beverfanging august IØI (Håkonsen): Statlig styring av kommunene (2020) MVA Prosessmodellering Gassnova (MVA) Sum fordring Forskuddshetalte ikke opptjente inntekter Prosjekter oppdragsundervisning IØI (Inst.leder): Underv. HLB Jæren IØI (Inst.leder): Bedriftsstipendiat Bø Sommarland IØI (Grivi): Underv. HLB Jæren vår-11 u/mva (2020) Barnevern i et minoritetsperspektiv (vid.utd) Etterutdanning i psykisk helsearbeid for helsesøstre EHP Kulturarbeiderskole Lederopplæringskurs Diverse kurs avregnes årlig Norsk for språklige minoriteter Pgr komm - Avsluttet Fysisk aktivitet 15 stp - Avsluttet Tilsyn og kvalitet 15 stp Vurdering av en læringsfremmende vurderingskultur Den mangfoldige barnehagen Flerkulturelt arbeid i barnehagen Prosjekter oppdragsforskning IØI (Prestholdt): Fotomotivundersøkels(mva) (2020) - Avsluttet Vallaråi Vannforsyning (2070) MVA Beverfanging 3 - Avsluttet IØI (Sageie): Plan- og byggesak Vest-Telemark MVA IFIF (Hognestad): Norway Cup (2030) Rullering omsorgsplan Rekruttering- og kompetanseplan-kragerø Prosessmodellering Gassnova (MVA) Sum gjeld Prosjektene er spesifisert etter sin art.

25 Note 17 Bankinnskudd kontanter og lignende Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter) Øvrige bankkonti Håndkasser og andre kontantbeholdninger 0 Sum bankinnskudd og kontanter

26 Note 18 Annen kortsiktig gjeld Gjeld Skyldig lønn Skyldige reiseutgifter Annen gjeld til ansatte Påløpt strøm Påløpt husleie Påløpt kjøp undervisn. tj Påløpt investeringskostnader Påløpte andre kostnader Erasmus-stipend Nordplus-stipend Annen kortsiktiggjeld Gjeld til datterselskap m.v* Sum * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

27 Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømoppstillingen) Andre innbetalinger Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater Innbetalinger fra organisasjoner Innbetalinger fra næringsliv/privat Innbetalinger fra EU fra rammeprogram for forskning Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål Innbetalinger fra stiftelser Innbetalinger fra andre Sum tilskudd til bidragsfinansiert aktivitet Øvrige innbetalinger Sum

28 Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter Virksomhet: Høgskolen i Telemark Periode: Reg nskapsførerkonto: Regnskap l Inngående beholdnin g Endrin g i perioden Ill Utgående beholdnin g

29 + xxxx+xxxxxxxxxxxxxxxxx+xx+xxx + xx ++ xxxxxxxxx + xx +++ xx+xx xxxxxxxxxxxxx+xxxxxxxxxx + xxx + xxxxxxxxxxxxxxxxxxx + xx+x RABALANSE Rapport GL09 Database agrhit Best.nr 1433 Variant 0 Kopier 1 Skriver LOKAL Bruker FATOØS Firma TF HØgskolen i Telemark Dato :04:10 Periode BelØps Kolonne amount Rapportfil GL09 Real User FATOØS xxxx+++x++++x++++++xxxxxxxx+xxxxxxx+xx xxxx+xxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxtxxt :r+x++x++xxxx+xx+xxxxxxxxxxxx+xxxxxx+xxxx+xxx

30 Rapport GL09 TF Side: 1 Firma TF Høgskolen i Telemark Bruker : FATOØS Råbalanse 09:04:09 Periode : Beløp i NOK Konto Beskrivelse Saldo forrige periode Debet denne periode Kredit denne periode Denne periode Hittil i år Programvare/lisenser Akk.avskr. programvare Bygninger Akk. avsky. bygninger Maskiner og anlegg Akk.avskr. maskiner og Labutstyr Akk.avskr. labutstyr Audiovisuelt utstyr Akk.avskr. audiovisuel Biler Akk.avskr biler Inventar Akk.avskr. Verktøy Akk.avskr verktøy Kontorutstyr Akk.avskr kontorutsty IKT-utstyr Akk.avskr. IKT-utstyr Andre driftsmidler Akk.avskr. andre drift Aksjer. Kundefordringer Påløpte inntekter EFV Reiseforskudd. Lønnsforskudd. Lønnsforskudd - lån. Periodisert refusjon t Avsetning tap på fordr Forskuddsbetalt huslei Forskuddsbetalte andre Andre påløpte inntekte DnB NOR DnB NOR DnB NOR DnB fak DnB løn Konsernkonto Norges Ba Totalt kontoklasse 1 : Bunden egenkapital. Opptjent virksomhetska Ufordelt virksomhetska Forpliktelser anleggsm Periodisering øremerke Periodisering midler N Periodisering av andre Ubrukte midler ved sty Ubrukte midler ved enh Ikke inntektsført bevi Ikke inntektsført bidr Ikke inntektsført fra LeverandØrgjeld norske

31 Rapport GL09 Firma TF Bruker : FATOØS TF Høgskolen i Telemark Råbalanse Side: :04:10 Periode : Beløp i NOK Konto Beskrivelse Totalt kontoklasse 2 : 9999 Feilkonto. Totalt kontoklasse 9 : Leverandørgjeld utland Gjeld til trekkmyndigh Gjeld til ansatte. Nøkkeldepositum Forskuddstrekk. Påleggstrekk. Bidragstrekk Avsetning arb.takers p Arbeidsgivers pensjons A konto utbetaling til Gruppelivsforsikring S Trukket fagforeningsku Utleggsforretning. Andre trekk Utgående merverdiavgif Inngående mva. standa OppgjØrskonto merverdi Skyldig arb.g.avg. av Påløpt arb.g.avg av p Påløpt arb.g.avg. av a Påløpt lønn og honorar Netto utbetalt lønn. Negativ netto. Tilbakeholdt lønn. Utbetalt feriepenger p Skyldige feriepenger p Utbetalt feriepenger p Uopptj. inntekt ekst. Annen periodisert gjel PS Ikke plasserte belø Semesteravgift ufordel Erasmusstipend Nordplusstipend Div gjennomgangskto Koordinator-midler Annen kortsiktig gjeld Saldo f orrige periode Debet denne periode Kredit denne periode Denne periode Hittil i år Salg av kopikort og pr A ifts liktig inntekt vg p Avgiftspliktig salg av Avgiftspliktig salg bi Konferanseavgifter avg

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2008 VEDLEGG 2

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2008 VEDLEGG 2 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 28 VEDLEGG 2 Resu ltatregns kap pr.: 31.12.28 Virksomhet: Høgskolen i Telemark Regnskap Regnsk Note 31. 12.28 31.12.27 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 452 6 143 429

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik:

Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik: Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik: LEDELSESKOMMENTAR ÅRSREGNSKAP2012 Institusjonens formål Høgskolen i Molde (HiMolde) er en statlig vitenskaplig høyskole i logistikk. HiMolde skal tilby

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr. 31.08.2015 2. Resultatregnskap pr enhet pr. 31.08.2015 3. Ledelseskommentarer til regnskapet.

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr. 31.08.2015 2. Resultatregnskap pr enhet pr. 31.08.2015 3. Ledelseskommentarer til regnskapet. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2015. HS-V-33/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

CQct CL STYRESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 18.06.13. Vedrørende: BUDSJEU 2012: REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2012. ForsLag til vedtak:

CQct CL STYRESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 18.06.13. Vedrørende: BUDSJEU 2012: REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2012. ForsLag til vedtak: Kunst og deslgnhøgskolen i Bergen Bergen Academyof Art and Design STYRESAK # 51/1 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.6.13 BUDSJEU 212: REVIDERT ÅRSREGNSKAP 212 ForsLag til vedtak: Styret godkjenner revidert

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 102/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Møteinnkalling Oslo, 05.06.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 13. 6.2014 Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Innkallingsbrev

Detaljer

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter RESULTAT (Beløp i NOK 1.000) Note 31.08.2007 31.08.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar årsregnskap 2014 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-sak 4 Møtenr.: 4/2014 Møtedato: 24./25. juni 2014 Notatdato: u. juni 2014

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

STYREMØTE 28. mai 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 28. mai 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 28. mai 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 116/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 LED ELSESKOMM ENTARER

ÅRSREGNSKAP 2014 LED ELSESKOMM ENTARER Årsregnskap 214 Fra 1% Norway by Bergen Academy of Art and Design i London. The Passivation Project av Everything Elevated. Fotograf: Kyrre Kristoffersen k. Kunst og deslgnhpgskolen I Bergen. Bergen Academy

Detaljer

Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00. Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30

Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00. Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30 Det innkalles til: Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00 Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30 Sted: E1700 begge dager (nede ved siden av kantina) Innkallingen går til: Styremedlemmer

Detaljer

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning

Detaljer