Mitt innlegg under styreseminaret Gode forsamling. Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mitt innlegg under styreseminaret 4. 5.2011. Gode forsamling. Innledning"

Transkript

1 1 Mitt innlegg under styreseminaret Gode forsamling Innledning Jeg vil i denne innledningen til ordskifte gi dere en oversikt over noen av de viktige problemstillingene vi står overfor i strategisk sammenheng - både på det helsefaglige, strukturelle og økonomiske området. Det er naturlig innledningsvis å si noe om den aktuelle situasjonen i helse-norge, og relatere dette til vår strategi. Hvor står vi nå og hvor går vi? Hva er våre utfordringer på kort og lengre sikt? I denne sammenheng er det også nødvendig etter min mening å stille de vanskelige og ubehagelige spørsmåla. For ofte gjør man som Bøygen og svinger forbi vanskelighetene. Den uvanen håper jeg ikke skal feste seg i HMN. Men før jeg starter, vil jeg vise til at vi i morgen på styremøtet skal vedta årsmelding og regnskap. Vi har et meget godt økonomisk resultat for fjoråret, og jeg vil legge til og det betyr mer enn økonomien vi har aldri etter at reformen ble innført hatt et bedre år for pasientene i Midt-Norge. Kvaliteten i tjenesten har økt, og den vil fortsette å øke! Derfor vil jeg nå med styrene og topplederne foran meg, si takk for godt utført arbeid i året som gikk. Dette hadde aldri gått så bra uten godt arbeid gjennom hele styringsstrengen og ute på arbeidsplassene. Takken går også til de ansattes organisasjoner. De har opptrådt meget seriøst og skikkelig, og jeg ber dere alle hilse videre til de ansatte.

2 2 Det blåser friskt Jeg tror alle som observerer det som skjer innenfor helsesektoren, til enhver tid vil se at det blåser friskt nesten hver dag. Det ligger i sakens natur at folk flest er opptatt av hva som skjer i sykehusene våre. For tida er vindstyrken sterkest i Oslo. Her hos oss er det laber bris, men erfaringsmessig er det ikke langt etter stormkasta. Gjennom flere år har de hatt en tendens til å komme mot sommeren først og fremst fordi langtidsbudsjettet har vært til behandling og ikke alle har vært like fornøyd. Det er helt legitimt at de som bor i landet og i vår region forlanger optimale helsetilbud. Alle kan bli rammet av sykdom og få behov for hjelp. At de da ber om tjenester som er av god kvalitet og som de ikke behøver å vente på for lenge på, er helt naturlig og forståelig. Dette dreier seg om trygghet i hverdagen og ingen tviler på at sykehusene alltid vil spille en stor rolle i denne sammenheng. Jeg tror neppe noe velferdsgode er viktigere for folk flest enn gode sykehustilbud. Sykehusenes omdømme er ikke godt nok. Det er forskjeller mellom sykehusene. Dårligst kommer HNR ut. Generelt ser vi at det blir satt pris på at vi har kontroll over driftsøkonomien. Men det gjelder ikke folk flest, men de politiske myndighetene. Pasientene på sin side er opptatt av ventetid, strykninger, fristbrudd og kvalitet i tjenestetilbudet. De bryr seg lite om det er underskudd eller overskudd i drifta så lenge de får hjelp fort. Det er fremdeles slik at store deler av befolkningen mener at et velferdssamfunn som Norge hvor oljepengene flyter, må sørge for et bedre helsestell uavhengig av kostnad. Men slik er det naturligvis ikke spesialisthelsetjenesten må finne seg i å bli målt opp mot andre gode samfunnsformål, og det sier seg selv at vi ikke kan bruke ubegrenset med penger.

3 3 Og vi har blitt bedre når det gjelder gode løsninger og kostnadskontroll. Fra 2006 har vi kuttet kostnader i størrelsesorden 1.3 mrd kroner og i vårt LTB skal vi ta ned ytterligere en milliard. Det er sifre som kan gjøre oss nesten tallblinde men først og fremst illustrerer summene størrelsen på driftsrammene og endringer i drifta. La meg innledningsvis være så fri å trekke en konklusjon for HMN, som kan dokumenters: Vi leverer mer helsetjenester hvert år. I 2008 ble det utført rundt polikliniske konsultasjoner i våre helseforetak. Tallet øker hvert år og er på om lag en million nå. Veksten er størst innen psykisk helsevern, og særlig barn og unge. Vi øker aktiviteten kraftig innen rusbehandling, vi har gjennomført opptrappingsplanen innen psykiatrien og viderefører aktivitetsnivået etter at 10-årsopptrappingen var over i fjor. Vi har fått økt våre driftsinntekter fra 7.8 milliarder i 2002 til det dobbelte i 2011, og vi har økt behandlingstilbudet tilsvarende. Vi behandler flere pasienter enn noen gang tidligere. Stadig flere får hjelp. Gjennomsnittlig liggetid er blitt kortere. Det gir bedre pasientbehandling og mulighet til å behandle flere pasienter. Ventetida er betydelig redusert fra 2002, selv om vi i 2007 og en tid deretter hadde en viss økning, men som nå er på vei nedover igjen. Ved inngangen til 2008 var den 110 dager ventetid, og per utgangen av mars 2011 på 93 dager, og vi er på vei ned mot måltallet for året 65 dager. Og kort sagt de fleste kvalitetsindikatorene peker i riktig retning.

4 4 Vil aldri kunne innfri alle krav Men samtidig vil vi alltid komme til kort i forhold til etterspørselen som stadig stiger i lys av at vi må behandle nye sykdommer og at ny teknologi og medisinsk kunnskap gjør det mulig å gi behandlingstilbud til flere. De aller fleste menneskene i landet forstår dette, men i en tid hvor media til de grader hosser opp en negativ stemning knyttet til enkeltepisoder, er det klart at det er de få som har grunn til å klage som blir hørt. Dessuten det er pressens oppgave å grave fram negative opplevelser knyttet til enkeltmennesket særlig når dette skyldes offentlige instanser som forvalter skattebetalernes penger. Men mang en gang har jeg undret meg over at media ikke synes det ville ha vært interessant å beskrive utviklingstrekkene i sykehusbransjen selv om de kanskje måtte ta i bruk noen positive adjektiver. I denne sammenheng tenker jeg særlig på tabloidene. Jeg vil understreke at noen av de midt-norske avisene viste stor helsefaglig innsikt i sine reportasjer fra styrets arbeid med strategi Vi vet også at det vil bli gjort feil ved sykehusene vi har med mennesker å gjøre i arbeidssituasjonene der også men vi bestreber oss hver dag i å forbedre kvaliteten. Det er helt uakseptabelt at feilmedisinering er årsaken til mellom dødsfall hvert år i følge Helsetilsynet. Feil medisinering er anslått å være årsaken til så mye som ti prosent av alle sykehusinnleggelser i Norge. Prislappen for feil bruk av medisiner på landsbasis var i milliarder kroner hvert år. Men det er bra at tallene kommer fram slik at vi kan arbeide med å forbedre situasjonen. Forskningen vil stadig finne nye sykdommer som kan behandles, nye medisiner som er enormt dyre vil bli tilbudt i markedet og pasientene har rettighetslover og innsikt som gjør at de kan formulere sine krav på helsetjenester på en fremragende måte. Og dette er bra! Samlet sett vil vi stå framfor en stigende

5 5 etterspørsel som bare vil forsterke seg når de store etterkrigskullene vil ha behov for sykehustjenester når de blir gamle. Vi lever lenger og det betyr at flere vil oppleve å få kreft flere vil leve med sin sykdom og flere vil bli friske. Sukkersyke er en annen stor folkesykdom som har økt sterkt og vil fortsette å vokse i omfang. Vi må tenke nytt i forhold til forebygging, medisinering og behandling for å mestre omfanget av slike livsstilssykdommer. Økonomien ikke et mål, men et middel Økonomisk balanse er selvfølgelig ikke noe mål men jeg har sagt mange ganger at det sannsynligvis er det viktigste virkemidlet for å nå det som virkelig er målet nemlig gode helsetjenester til våre pasienter i Midt-Norge. Orden i økonomien er grunnleggende. Sånn er det i husholdningene, bedriftene og i offentlig forvaltning: økonomien er viktig for å nå mål. Og da kan ingen bruke mer penger enn de har det er det samme som å ta fra andre, vi må prioritere og vi må finne en god balanse mellom det vi bruker på kort sikt og de disposisjoner vi gjør i et lengre perseptiv. Men for alle i alle sammenhenger gjelder det at vi ikke kan bruke penger vi tror vi får, og vi kan i alle fall ikke bruke penger vi mener vi har rett på før vi har dem, og vi kan heller ikke drive kreativ kostnadsberegninger eller budsjettering, for vi får effekten av det tilbake som en bumerang. Helsereformen av 2002 legger som dere er kjent med opp til at vi skal ha ansvaret for både inntektene og utgiftene, og vi skal ha balanse i regnskapene. I så måte på like linje med en bedrift. Forskjellen er at vi ikke kan gå konkurs, men det vil være både kortsiktig og ufornuftig å spekulere i det.

6 6 La meg illustrere dette med Molde Nye sykehus som eksempel. Vi kan ikke bygge dette sykehuset uten sikkerhet for investerings- og driftsøkonomien. Da vi fikk beskjed fra statsråd Hanssen den om at vi kunne starte bygginga i Molde i 2012 og barneavdelingen i Ålesund i 2009, så var det en etterlengtet politisk avklaring. Statsrådens konklusjon ble dratt etter at HMN i samme møtet hadde lagt fram en bærekraftsanalyse som viste at vi ville mangle 762 millioner kroner hvis vi skulle ta investeringskostnadene på egen kjøl. For oss var det greit å starte opp arbeidet med barneavdelingen før sykehuset og til og med bygge den for egen regning uten lån. Det at vi la fram en oversikt som viste at vi ville mangle 762 mill kr, var tydeligvis ikke et overstigelig problem for departementets politiske ledelse. Det var tidligere sagt at HMN skulle settes i stand til å realisere både St. Olavs hospital, barneavdelingen og Nye Molde sykehus. Det som var nytt på møtet var at dette kunne skje i 2012, selv om vi ikke hadde finansiell dekning. Den underdekningen vi kunne vise til i vår fremstilling, viser seg å være riktig også i dag. Derfor kan jeg fastslå at vi kan starte bygging i Molde i 2014 hvis vi får mill til hjelp over 5 6 år. På den andre sida: Når det til nå er sagt nei til tilleggsbevilgninger, har vi vist til at vi kan starte bygging i Hvis vi imidlertid velger å ikke følge opp nødvendige investeringsrammer innenfor forskning, IKT og medisinsk- teknisk utstyr kan vi muligens komme i gang noe tidligere. Vi har i den sammenheng overfor HOD vist til mulighetene å starte i 2016, men også dette tidspunktet er etter min mening utenfor optimal planleggingshorisont. Og jeg legger ikke skjul på at det er kritisk for virksomheten å bygge ned de nevnte investeringsobjektene.

7 7 Derfor igjen vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Vi kan heller ikke bruke penger vi håper å få selv om de er lovt. Jeg nevner dette nå etter at jeg har merket at flere utålmodige personer og instanser på Møre som er frustrert over HODs agering, nå peker mot HMN RHF med krav om at vi skal bygge selv om vi ikke får ekstra hjelp fra sentrale myndigheter. Da er det min og styrets oppgave å peke på noen økonomiske realiteter. Men for ordens skyld jeg har ikke gitt opp realisering av dette sykehuset. Det er ikke mange dagene til vi får se hva det trengs av midler for å oppruste Lundavang. Jeg har tidligere sagt at det for meg er ganske utenkelig å bruke sju åtte hundre mill på et riveprosjekt. Det tror jeg fortoner seg som gal manns handling for alle ansvarlige. Vi leverte Konseptrapporten om Molde Nye sykehus før ferien i Det er snart to år siden, og det må være lov til å be om et snarlig svar. Ingen er tjent med usikkerhet og spekulasjoner om dette temaet. Mangel på svar fra eieren hemmer oss i vår strategiske planlegging, og det vil være ganske ødeleggende for det nye styret i helse Møre & Romsdal hvis de må starte sitt arbeid uten en avklaring på dette viktige spørsmålet. Men jeg har tro på snarlig respons nå! Og jeg håper jeg slipper å si akkurat det flere ganger. Jeg føler det litt som filosofen Seneca: Når man ikke vet hvilken havn man seiler mot er ingen vind den rette. Jeg må være ærlig og si at Molde-saken har vært en kraftig mental belastning for meg som styreleder. Fra å være en sak man håpet å løse, til en sak som lot seg løse i 2008 har den utviklet seg stort sett negativt og uforutsigbart. Slik kan det ikke fortsette for en seriøs organisasjon.

8 8 Under forutsetning om at det er fornuftig, er jeg innstilt på å sette ned foten for en - i alle fall foreløpig konklusjon i sykehussaken under sluttbehandlingen av Langtidsbudsjettet i junimøtet. Samhandlingsreformen Denne reformen er nå i godt gjenge og et av de viktigste elementene i 2020 opplegget. Forslag til lovpropper og Helse og omsorgsmelding ligger i Stortinget og det er høringsrunde der på mandag. Jeg har god tro på Regjeringas opplegg for denne tjenesten, og kan med tilfredshet registrere at HMN har hatt innflytelse på utviklinga i denne saken. Det kan derfor være interessant å se noen år tilbake for å minne om hva som ble sagt om dette temaet allerede i et innlegg jeg hadde i Møre & Romsdal fylkesting i april 2008 altså et halvår før Bjarne Håkon Hanssen ble helseminister og lanserte sin samhandlingsreform. (sitat): Det sømløse helsetilbudet Vi er opptatt av å utvikle et sømløst behandlingsforløp fra åstedet gjennom primærhelsetjenesten til sykehuset og om nødvendig til en universitetsklinikk. Dette må det jobbes mye mer med, og vi kan ikke akseptere at det sitter noen med sine snevre lovparagrafer og stopper samhandlingen. Man kan heller ikke hegne så sterkt om eierskap og personlige revirer at man ikke evner å finne gode veier over forvaltningsgrensene uavhengig om det er stat eller kommune som forvalter nivåene. For pasientene er det gode helsetilbud og riktig behandling som teller. Jeg kan derfor opplyse om at et av satsingsområdene framover vil være å utvikle samhandlingsmønstrene, med intermediære tilbud mellom kommunen og staten. Og HMN har nettopp skrevet en avtale med KS i de tre midt-norske fylkene hvor vi går sammen om å utvikle sømløse helsetilbud.

9 9 Det gjelder at man evner å behandle pasienten på rett nivå verken før høyt oppe i spesialisthelsetjenesten, eller nede i 1.linjen hvis pasienten har behov for mer spesialisert behandling. Skal vi makte å møte de store pasientkullene som kommer mot 2020, må vi starte planleggingen nå, noe også myndighetene legger opp til når de stimulerer til kreativ samhandling. Like viktig er det at vi får rekruttert tilstrekkelig med leger som er villig til å ta seg av de økende utfordringene innen geriatri, kronikere, rehabilitering for å nevne noen av mengdebehovene. Sitat slutt. Dette skrev jeg altså i et innlegg som ble holdt for tre år siden. Men det er i 2012 samhandlinga skal rulles ut som reform, og store oppgaver ligger foran oss. La meg nevne noen av dem som jeg er bekymret for: Det gjelder personellmobiliteten som det vil bli stilt større krav til. Ansatte i spesialisthelsetjenesten skal gi råd og veiledning til personell i kommunene. Kommunene må bli satt i stand til handle på en måte som gir pasientene trygghet og sikkerhet for at de får den rette behandlingen på rett nivå til rett tid av personer med relevant kompetanse. Jeg forventer at kommunaldepartementets budsjett for 2012 stiller opp med penger. Tradisjonelt har sykehusene en betydelig høyere status blant pasientene enn kommunehelsetjenesten. Det er avgjørende for gjennomføringa av samhandlingsreformen at kommunene makter å bevise at de kan gjøre det som forventes - og sykehusa må hjelpe til med det. Da må alle bevege seg ut av de vante spora og inn i ny måte å tenke og samhandle på. Det andre er IKT og tilgangen på infrastruktur for god samhandling. Dette er for dårlig i dag. Dette må vi se på og vi må få hjelp av datatilsynet. Og dette vil kreve friske penger. Skal pasientforløpet være sømløst, må informasjonen gå mellom fastlegen og sykehuslegen på en måte som

10 10 hindrer at pasienten faller mellom stoler. Jeg tror at det dessverre at vi her ser en kronglete vei, som må rettes ut. Jeg har helt fra jeg ble med i Hanssens ekspertutvalg, advart mot at reformen fører til økt byråkrati. Det er viktig å passe på. MER OM 2020 Strategiplanen står seg godt i forhold til regjeringas forslag til Helse- og omsorgsmelding. En skulle nesten tro at departementet har kikket oss ekstra godt i korta da de skrev den. De understreker at det ikke skal legges ned lokalsykehus, men at det er naturlig at ikke alle sykehusa skal gjøre det samme. For folk flest er det den naturligste sak av verden. Kanskje må vi slutte å kalle naturlig fordeling av behandlingsopplegga mellom sykehus for funksjonsfordeling - da uttrykket har blitt sterkt belastet. Jeg har merket meg at Helse Nord har fått til mye av det de ønsker av fordeling mellom sykehusa uten særlig støy, som en konsekvens av sunn fornuft. Allerede for noen år siden bestemte Helse Nord-Trøndelag at døgnbasert ortopedisk akuttkirurgi ikke var nødvendig. De stenger avdelingen kl 22 på kvelden. De bør kunne stenge tidligere, uten at jeg skal blande meg bort i det. Men bør ikke flere foretak se på det samme som HNT? Styret i HMN har vist til dette og utfordringen innefor kirurgi og vakt er nedfelt i strategiplanen. Helse Sunnmøre bestemte at Volda skulle slutte med bløtdelskirurgi. Men vedtaket er ikke gjennomført, og nå har de ansatt enda en lege der. Hva er det som er nytt og som krever at styret skal gå tilbake på sitt tidligere vedtak? Det kom til enighet i regjeringa med hensyn til fødselsomsorgen, og de betrakter seg som ferdig med saken i alle fall på dette tidspunktet. Det ble bestemt at man skulle ta ut fødselsavdelingene i Odda, Lofoten og Nordfjoreid. Når disse

11 11 stedene ble spesielt nevnt ved navn, tolkes det slik at de andre fødselsavdelingene skal opprettholdes. Det vil i så fall ha betydning for HMN RHF, selv om det ikke vil kunne stoppe planene som er under utredning når det gjelder barsel ved Orkdal sykehus. De lette tiltakene Jeg har stor tillit til ADs opplegg for gjennomføring av strategi De forskjellige prosjektene er under arbeid på ulike nivå og vil etter hvert komme til beslutning. I den sammenhengen vil jeg minne om styrets krav til konsekvensvurdering før vedtak fattes. Jeg legger ikke skjul på at det har vært krevende å få dette kravet implementert, men jeg legger til grunn at det er på plass som en naturlig del av saksbehandlingen. Jeg stiller et spørsmål ved om ikke de mindre tingene i 2020 raskere kan gjennomføres. Jeg tenker for eksempel på desentralisering av poliklinikk. Hva med å desentralisere det vi kan? Vi har gjennom en lang periode endret psykiatrien fra institusjonsbehandling til behandling i mindre enheter. En omfattende innsats er gjort over hele landet. Nå står somatikken for tur og vi har flere lokalmedisinske sentra på gang samt intermediære tilbud. I tillegg er det en forutsetning at flere pasienter skal få sin behandling på nivå under sykehusa, noe som også representerer en desentralisering av tjenestetilbudet. Forutsetningen er naturligvis at vi må rekruttere tilstrekkelig og riktig bemanning, noe vi også må hjelpe til med. Jeg vil advare mot å undervurdere denne oppgaven som må løses innefor overskuelig framtid. Jeg er i tvil om hvor god mobiliteten blant de ansatte er. Det nye sykehustilbudet på Røros ble nettopp åpnet det samme gjelder rehabiliteringstilbudet på Hysnes helsefort. Innen vi tar ferie skal barneavdelinga i Ålesund og Innherred lokalmedisinske senter samt den nye psykiatriavdelinga i

12 12 Namsos åpnes. Et felles trekk ved alle bortsett fra barneavdelinga er at de har blitt realisert under protest ikke minst fra fagfolk som har vært bekymret for fagligheten og egne arbeidsplasser. Fordelen har vært at vi har fått ekstra gode utredninger som nettopp har gått tungt inn i det som har blitt pekt på som negativt ved planene. Vi skal lytte til protester, men først og fremst må vi finne ut hva som ligger bak av motiv. Ingen av disse investeringene hadde blitt realisert uten at HMN hadde utøvet sin overordnede rolle som styringsorgan og faglig og økonomisk bidragsyter. Sånn skal det være. Vi sitter med totalbildet og kontakten mot sentrale helsemyndigheter samt det overordnede økonomiske ansvaret. Noen ganger er det riktig å betrakte saker fra tårnet, men like viktig er det at man klatrer ned og drøfter saker med de aktuelle aktørene. Jeg tror vi har blitt enda bedre på begge nivåene de senere åra. Styrets mål er altså at noe skal sentraliseres og noe skal gå den andre veien ut fra sykehusa. Det avgjørende er at man tar vare både på de faglige krava og samtidig viser at vi er i stand til å forvalte en samfunnspolitisk klokskap i et pluralistisk samfunn hvor de gamle sektorene stadig blir mer avhengig av hverandre. Samhandlingsreformen blir den første store syretesten, og HMN med sine foretak må sette seg som mål å bli de beste i landet når det gjelder gjennomføring av reformen. Ro i helse-norge De som venter på at det skal bli ro i helsesektoren, blir nok skuffet. Tvert imot - det vil bli betydelig med støy framover. Og her vil jeg sitere Bjørnsons dikt Jeg velger meg April : Fred er ei det beste, men at man noget vil

13 Sammen skal vi gjøre 2011 til et enda bedre år for våre pasienter. Det er ikke bare en ambisjon, men en lovnad. Og lovnader skal man holde! 13

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Melding om vedtak FSK 103/14 Helse Møre og Romsdal HF Postmottak Postboks 1600 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/3131 Eirik Heggemsnes, H10 08.10.2014

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå?

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Styreseminar 4. mai 2011 Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Hva står vi foran? Gjennomføring av Strategi 2020 Tilrettelegge for samhandlingsreformen Fokus på helhetlige pasientforløp Desentralisering

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

Den nye helsereformen status, endringer og konsekvenser for helsetjenesten med vekt på kommunenivået. Styreleder Kolbjørn Almlid

Den nye helsereformen status, endringer og konsekvenser for helsetjenesten med vekt på kommunenivået. Styreleder Kolbjørn Almlid Den nye helsereformen status, endringer og konsekvenser for helsetjenesten med vekt på kommunenivået Møte med kommunepolitikere på Søre Sunnmøre. Styreleder Kolbjørn Almlid 03.06.09 Utfordring Arbeidsledigheten

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 14/15 Langtidsbudsjett 2016-2021 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 15/1664-5

Detaljer

Møte med kommunene i Sør-Trøndelag. Styreleder Kolbjørn Almlid

Møte med kommunene i Sør-Trøndelag. Styreleder Kolbjørn Almlid Møte med kommunene i Sør-Trøndelag Styreleder Kolbjørn Almlid 01.04.09 Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus Somatiske sykehus Psykisk helsevern: sykehus

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Utvikling av sykehus i Norge

Utvikling av sykehus i Norge Utvikling av sykehus i Norge Politiske og økonomiske føringer Statssekretær Arvid Libak Regionrådet for Sør-Østederdal, Elverum den 2.2.07 Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil Styrke sykehusenes økonomi,

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ) Sykehusøkonomien

St.prp. nr. 1 ( ) Sykehusøkonomien St.prp. nr. 1 (2006-2007) Sykehusøkonomien Tema Utviklingstrekk og status i helseforetakene Budsjettforslag for 2007 for sykehusene 2 Akkumulert prosentvis realvekst i driftsbevilgninger til helseforetak

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Hvilken selvråderett har vi?

Hvilken selvråderett har vi? Hvilken selvråderett har vi? Styrleder Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF NSHs lederkonferanse, 1. februar 2007 Styringslinja Klinikkledelse Avdelingsledelse Enhetsledelse Institusjoner og behandlingstilbud

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Behov for endring Den vestlige verden står overfor en varig demografisk endring som innebærer at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres.

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Notat Til: Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Fra: Helse Midt-Norge RHF v/adm dir Dato: 11.06.2009 Langtidsbudsjett 2010-2016 - drøftingspunkter Innledning I forbindelse med behandling av Sak

Detaljer

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi?

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Dialogmøte Kommunene og helseforetaket i Møre og Romsdal Ålesund 4. november 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Norsk reform för effektivare samverkan

Norsk reform för effektivare samverkan Norsk reform för effektivare samverkan Stein Vaaler, VD, Akershus Universitetssykehus, ordförande, Programstyrelsen för digital samhandling, Helse Sør-øst Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen?

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Oddvar Kaarbøe UiB og Heb HEALTH ECONOMICS BERGEN Disposisjon Dagens finansieringsordninger Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten Innsatsstyrt

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

Helsereformen 5 år etter Årsmøte i FSTL. Arvid Libak, Statssekretær, Lillehammer 11. juni

Helsereformen 5 år etter Årsmøte i FSTL. Arvid Libak, Statssekretær, Lillehammer 11. juni Helsereformen 5 år etter Årsmøte i FSTL Arvid Libak, Statssekretær, Lillehammer 11. juni Grunnpilarer for regjeringens helsepolitikk Gode offentlige spesialisthelsetjenester Likeverdig tilgang og god ressursutnyttelse

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge En oppsummering av sluttrapport Oktober 2008 Finansieringsmodell Helse Midt-Norge Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008 Skal tas i bruk for psykisk helse

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet

Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot 2008 Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet Mål for tjenestene til mennesker med psykiske lidelser Mestre eget liv Forebygging

Detaljer

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010.

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/10 Desentraliserte spesialisthelsetjenester Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/458 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF har som mål

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes Eide kommune Eide kommune Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 Stjørdal Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes 21.05.2010 Høring - Strategi 2020 Helse Midt

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN).

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Viser til høringsbrev og utkast til høringsdokument Strategi 2020 fra Helse Midt-Norge.

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud Saken behandles i: Møtedato 16. februar 2007 Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen

Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen Pressemelding Nr.: 59 Dato: 07.10.2008 Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen - Vi styrker sykehusøkonomien med 6,5 milliarder kroner og rusomsorgen med 300 millioner.

Detaljer

Samhandling i en oppsplittet helsetjeneste - utfordringer videre

Samhandling i en oppsplittet helsetjeneste - utfordringer videre Samhandling i en oppsplittet helsetjeneste - utfordringer videre Har helsereformene noen bivirkninger? Hvorfor spesielt fokus på samhandling? Hva er vedtatt sentralt? Eksempel på problemområde: Akuttinnleggelser

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer Tenkemåter og arbeidsmetoder i lokal og sentral helseforvaltning Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer - med utgangspunkt i Strategi 2020 Trondheim, 2. februar 2012 Daniel Haga Direktør

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025?

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Konferanse Sykehusbygging i framtidas helsetjeneste - HVA SKJER MOT 2025 Oslo Kongressenter 30. og 31. mars 2006 Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Innlegg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Konsernutvalget 10.12.09 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Styrets vedtak 011009 Føringer i hht styrevedtak Strategi 2020 skal underbygge Helse Midt-Norges visjon: På lag med deg for din helse

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samhandling om LAR pasienter i Bergen

Samhandling om LAR pasienter i Bergen Samhandling om LAR pasienter i Bergen Mellom LAR forskrift og Samhandlingsreform Christian Ohldieck Seksjonsleder LAR, Helse Bergen Todelt presentasjon Del 1: Samhandlingsreform og LAR forskrift. Mulige

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Tema i orienteringen: Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene

Detaljer

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester Nasjonale verdier kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn i alt vi gjør Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering Visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle Om som ledelsesutfordringer

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer