Mitt innlegg under styreseminaret Gode forsamling. Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mitt innlegg under styreseminaret 4. 5.2011. Gode forsamling. Innledning"

Transkript

1 1 Mitt innlegg under styreseminaret Gode forsamling Innledning Jeg vil i denne innledningen til ordskifte gi dere en oversikt over noen av de viktige problemstillingene vi står overfor i strategisk sammenheng - både på det helsefaglige, strukturelle og økonomiske området. Det er naturlig innledningsvis å si noe om den aktuelle situasjonen i helse-norge, og relatere dette til vår strategi. Hvor står vi nå og hvor går vi? Hva er våre utfordringer på kort og lengre sikt? I denne sammenheng er det også nødvendig etter min mening å stille de vanskelige og ubehagelige spørsmåla. For ofte gjør man som Bøygen og svinger forbi vanskelighetene. Den uvanen håper jeg ikke skal feste seg i HMN. Men før jeg starter, vil jeg vise til at vi i morgen på styremøtet skal vedta årsmelding og regnskap. Vi har et meget godt økonomisk resultat for fjoråret, og jeg vil legge til og det betyr mer enn økonomien vi har aldri etter at reformen ble innført hatt et bedre år for pasientene i Midt-Norge. Kvaliteten i tjenesten har økt, og den vil fortsette å øke! Derfor vil jeg nå med styrene og topplederne foran meg, si takk for godt utført arbeid i året som gikk. Dette hadde aldri gått så bra uten godt arbeid gjennom hele styringsstrengen og ute på arbeidsplassene. Takken går også til de ansattes organisasjoner. De har opptrådt meget seriøst og skikkelig, og jeg ber dere alle hilse videre til de ansatte.

2 2 Det blåser friskt Jeg tror alle som observerer det som skjer innenfor helsesektoren, til enhver tid vil se at det blåser friskt nesten hver dag. Det ligger i sakens natur at folk flest er opptatt av hva som skjer i sykehusene våre. For tida er vindstyrken sterkest i Oslo. Her hos oss er det laber bris, men erfaringsmessig er det ikke langt etter stormkasta. Gjennom flere år har de hatt en tendens til å komme mot sommeren først og fremst fordi langtidsbudsjettet har vært til behandling og ikke alle har vært like fornøyd. Det er helt legitimt at de som bor i landet og i vår region forlanger optimale helsetilbud. Alle kan bli rammet av sykdom og få behov for hjelp. At de da ber om tjenester som er av god kvalitet og som de ikke behøver å vente på for lenge på, er helt naturlig og forståelig. Dette dreier seg om trygghet i hverdagen og ingen tviler på at sykehusene alltid vil spille en stor rolle i denne sammenheng. Jeg tror neppe noe velferdsgode er viktigere for folk flest enn gode sykehustilbud. Sykehusenes omdømme er ikke godt nok. Det er forskjeller mellom sykehusene. Dårligst kommer HNR ut. Generelt ser vi at det blir satt pris på at vi har kontroll over driftsøkonomien. Men det gjelder ikke folk flest, men de politiske myndighetene. Pasientene på sin side er opptatt av ventetid, strykninger, fristbrudd og kvalitet i tjenestetilbudet. De bryr seg lite om det er underskudd eller overskudd i drifta så lenge de får hjelp fort. Det er fremdeles slik at store deler av befolkningen mener at et velferdssamfunn som Norge hvor oljepengene flyter, må sørge for et bedre helsestell uavhengig av kostnad. Men slik er det naturligvis ikke spesialisthelsetjenesten må finne seg i å bli målt opp mot andre gode samfunnsformål, og det sier seg selv at vi ikke kan bruke ubegrenset med penger.

3 3 Og vi har blitt bedre når det gjelder gode løsninger og kostnadskontroll. Fra 2006 har vi kuttet kostnader i størrelsesorden 1.3 mrd kroner og i vårt LTB skal vi ta ned ytterligere en milliard. Det er sifre som kan gjøre oss nesten tallblinde men først og fremst illustrerer summene størrelsen på driftsrammene og endringer i drifta. La meg innledningsvis være så fri å trekke en konklusjon for HMN, som kan dokumenters: Vi leverer mer helsetjenester hvert år. I 2008 ble det utført rundt polikliniske konsultasjoner i våre helseforetak. Tallet øker hvert år og er på om lag en million nå. Veksten er størst innen psykisk helsevern, og særlig barn og unge. Vi øker aktiviteten kraftig innen rusbehandling, vi har gjennomført opptrappingsplanen innen psykiatrien og viderefører aktivitetsnivået etter at 10-årsopptrappingen var over i fjor. Vi har fått økt våre driftsinntekter fra 7.8 milliarder i 2002 til det dobbelte i 2011, og vi har økt behandlingstilbudet tilsvarende. Vi behandler flere pasienter enn noen gang tidligere. Stadig flere får hjelp. Gjennomsnittlig liggetid er blitt kortere. Det gir bedre pasientbehandling og mulighet til å behandle flere pasienter. Ventetida er betydelig redusert fra 2002, selv om vi i 2007 og en tid deretter hadde en viss økning, men som nå er på vei nedover igjen. Ved inngangen til 2008 var den 110 dager ventetid, og per utgangen av mars 2011 på 93 dager, og vi er på vei ned mot måltallet for året 65 dager. Og kort sagt de fleste kvalitetsindikatorene peker i riktig retning.

4 4 Vil aldri kunne innfri alle krav Men samtidig vil vi alltid komme til kort i forhold til etterspørselen som stadig stiger i lys av at vi må behandle nye sykdommer og at ny teknologi og medisinsk kunnskap gjør det mulig å gi behandlingstilbud til flere. De aller fleste menneskene i landet forstår dette, men i en tid hvor media til de grader hosser opp en negativ stemning knyttet til enkeltepisoder, er det klart at det er de få som har grunn til å klage som blir hørt. Dessuten det er pressens oppgave å grave fram negative opplevelser knyttet til enkeltmennesket særlig når dette skyldes offentlige instanser som forvalter skattebetalernes penger. Men mang en gang har jeg undret meg over at media ikke synes det ville ha vært interessant å beskrive utviklingstrekkene i sykehusbransjen selv om de kanskje måtte ta i bruk noen positive adjektiver. I denne sammenheng tenker jeg særlig på tabloidene. Jeg vil understreke at noen av de midt-norske avisene viste stor helsefaglig innsikt i sine reportasjer fra styrets arbeid med strategi Vi vet også at det vil bli gjort feil ved sykehusene vi har med mennesker å gjøre i arbeidssituasjonene der også men vi bestreber oss hver dag i å forbedre kvaliteten. Det er helt uakseptabelt at feilmedisinering er årsaken til mellom dødsfall hvert år i følge Helsetilsynet. Feil medisinering er anslått å være årsaken til så mye som ti prosent av alle sykehusinnleggelser i Norge. Prislappen for feil bruk av medisiner på landsbasis var i milliarder kroner hvert år. Men det er bra at tallene kommer fram slik at vi kan arbeide med å forbedre situasjonen. Forskningen vil stadig finne nye sykdommer som kan behandles, nye medisiner som er enormt dyre vil bli tilbudt i markedet og pasientene har rettighetslover og innsikt som gjør at de kan formulere sine krav på helsetjenester på en fremragende måte. Og dette er bra! Samlet sett vil vi stå framfor en stigende

5 5 etterspørsel som bare vil forsterke seg når de store etterkrigskullene vil ha behov for sykehustjenester når de blir gamle. Vi lever lenger og det betyr at flere vil oppleve å få kreft flere vil leve med sin sykdom og flere vil bli friske. Sukkersyke er en annen stor folkesykdom som har økt sterkt og vil fortsette å vokse i omfang. Vi må tenke nytt i forhold til forebygging, medisinering og behandling for å mestre omfanget av slike livsstilssykdommer. Økonomien ikke et mål, men et middel Økonomisk balanse er selvfølgelig ikke noe mål men jeg har sagt mange ganger at det sannsynligvis er det viktigste virkemidlet for å nå det som virkelig er målet nemlig gode helsetjenester til våre pasienter i Midt-Norge. Orden i økonomien er grunnleggende. Sånn er det i husholdningene, bedriftene og i offentlig forvaltning: økonomien er viktig for å nå mål. Og da kan ingen bruke mer penger enn de har det er det samme som å ta fra andre, vi må prioritere og vi må finne en god balanse mellom det vi bruker på kort sikt og de disposisjoner vi gjør i et lengre perseptiv. Men for alle i alle sammenhenger gjelder det at vi ikke kan bruke penger vi tror vi får, og vi kan i alle fall ikke bruke penger vi mener vi har rett på før vi har dem, og vi kan heller ikke drive kreativ kostnadsberegninger eller budsjettering, for vi får effekten av det tilbake som en bumerang. Helsereformen av 2002 legger som dere er kjent med opp til at vi skal ha ansvaret for både inntektene og utgiftene, og vi skal ha balanse i regnskapene. I så måte på like linje med en bedrift. Forskjellen er at vi ikke kan gå konkurs, men det vil være både kortsiktig og ufornuftig å spekulere i det.

6 6 La meg illustrere dette med Molde Nye sykehus som eksempel. Vi kan ikke bygge dette sykehuset uten sikkerhet for investerings- og driftsøkonomien. Da vi fikk beskjed fra statsråd Hanssen den om at vi kunne starte bygginga i Molde i 2012 og barneavdelingen i Ålesund i 2009, så var det en etterlengtet politisk avklaring. Statsrådens konklusjon ble dratt etter at HMN i samme møtet hadde lagt fram en bærekraftsanalyse som viste at vi ville mangle 762 millioner kroner hvis vi skulle ta investeringskostnadene på egen kjøl. For oss var det greit å starte opp arbeidet med barneavdelingen før sykehuset og til og med bygge den for egen regning uten lån. Det at vi la fram en oversikt som viste at vi ville mangle 762 mill kr, var tydeligvis ikke et overstigelig problem for departementets politiske ledelse. Det var tidligere sagt at HMN skulle settes i stand til å realisere både St. Olavs hospital, barneavdelingen og Nye Molde sykehus. Det som var nytt på møtet var at dette kunne skje i 2012, selv om vi ikke hadde finansiell dekning. Den underdekningen vi kunne vise til i vår fremstilling, viser seg å være riktig også i dag. Derfor kan jeg fastslå at vi kan starte bygging i Molde i 2014 hvis vi får mill til hjelp over 5 6 år. På den andre sida: Når det til nå er sagt nei til tilleggsbevilgninger, har vi vist til at vi kan starte bygging i Hvis vi imidlertid velger å ikke følge opp nødvendige investeringsrammer innenfor forskning, IKT og medisinsk- teknisk utstyr kan vi muligens komme i gang noe tidligere. Vi har i den sammenheng overfor HOD vist til mulighetene å starte i 2016, men også dette tidspunktet er etter min mening utenfor optimal planleggingshorisont. Og jeg legger ikke skjul på at det er kritisk for virksomheten å bygge ned de nevnte investeringsobjektene.

7 7 Derfor igjen vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Vi kan heller ikke bruke penger vi håper å få selv om de er lovt. Jeg nevner dette nå etter at jeg har merket at flere utålmodige personer og instanser på Møre som er frustrert over HODs agering, nå peker mot HMN RHF med krav om at vi skal bygge selv om vi ikke får ekstra hjelp fra sentrale myndigheter. Da er det min og styrets oppgave å peke på noen økonomiske realiteter. Men for ordens skyld jeg har ikke gitt opp realisering av dette sykehuset. Det er ikke mange dagene til vi får se hva det trengs av midler for å oppruste Lundavang. Jeg har tidligere sagt at det for meg er ganske utenkelig å bruke sju åtte hundre mill på et riveprosjekt. Det tror jeg fortoner seg som gal manns handling for alle ansvarlige. Vi leverte Konseptrapporten om Molde Nye sykehus før ferien i Det er snart to år siden, og det må være lov til å be om et snarlig svar. Ingen er tjent med usikkerhet og spekulasjoner om dette temaet. Mangel på svar fra eieren hemmer oss i vår strategiske planlegging, og det vil være ganske ødeleggende for det nye styret i helse Møre & Romsdal hvis de må starte sitt arbeid uten en avklaring på dette viktige spørsmålet. Men jeg har tro på snarlig respons nå! Og jeg håper jeg slipper å si akkurat det flere ganger. Jeg føler det litt som filosofen Seneca: Når man ikke vet hvilken havn man seiler mot er ingen vind den rette. Jeg må være ærlig og si at Molde-saken har vært en kraftig mental belastning for meg som styreleder. Fra å være en sak man håpet å løse, til en sak som lot seg løse i 2008 har den utviklet seg stort sett negativt og uforutsigbart. Slik kan det ikke fortsette for en seriøs organisasjon.

8 8 Under forutsetning om at det er fornuftig, er jeg innstilt på å sette ned foten for en - i alle fall foreløpig konklusjon i sykehussaken under sluttbehandlingen av Langtidsbudsjettet i junimøtet. Samhandlingsreformen Denne reformen er nå i godt gjenge og et av de viktigste elementene i 2020 opplegget. Forslag til lovpropper og Helse og omsorgsmelding ligger i Stortinget og det er høringsrunde der på mandag. Jeg har god tro på Regjeringas opplegg for denne tjenesten, og kan med tilfredshet registrere at HMN har hatt innflytelse på utviklinga i denne saken. Det kan derfor være interessant å se noen år tilbake for å minne om hva som ble sagt om dette temaet allerede i et innlegg jeg hadde i Møre & Romsdal fylkesting i april 2008 altså et halvår før Bjarne Håkon Hanssen ble helseminister og lanserte sin samhandlingsreform. (sitat): Det sømløse helsetilbudet Vi er opptatt av å utvikle et sømløst behandlingsforløp fra åstedet gjennom primærhelsetjenesten til sykehuset og om nødvendig til en universitetsklinikk. Dette må det jobbes mye mer med, og vi kan ikke akseptere at det sitter noen med sine snevre lovparagrafer og stopper samhandlingen. Man kan heller ikke hegne så sterkt om eierskap og personlige revirer at man ikke evner å finne gode veier over forvaltningsgrensene uavhengig om det er stat eller kommune som forvalter nivåene. For pasientene er det gode helsetilbud og riktig behandling som teller. Jeg kan derfor opplyse om at et av satsingsområdene framover vil være å utvikle samhandlingsmønstrene, med intermediære tilbud mellom kommunen og staten. Og HMN har nettopp skrevet en avtale med KS i de tre midt-norske fylkene hvor vi går sammen om å utvikle sømløse helsetilbud.

9 9 Det gjelder at man evner å behandle pasienten på rett nivå verken før høyt oppe i spesialisthelsetjenesten, eller nede i 1.linjen hvis pasienten har behov for mer spesialisert behandling. Skal vi makte å møte de store pasientkullene som kommer mot 2020, må vi starte planleggingen nå, noe også myndighetene legger opp til når de stimulerer til kreativ samhandling. Like viktig er det at vi får rekruttert tilstrekkelig med leger som er villig til å ta seg av de økende utfordringene innen geriatri, kronikere, rehabilitering for å nevne noen av mengdebehovene. Sitat slutt. Dette skrev jeg altså i et innlegg som ble holdt for tre år siden. Men det er i 2012 samhandlinga skal rulles ut som reform, og store oppgaver ligger foran oss. La meg nevne noen av dem som jeg er bekymret for: Det gjelder personellmobiliteten som det vil bli stilt større krav til. Ansatte i spesialisthelsetjenesten skal gi råd og veiledning til personell i kommunene. Kommunene må bli satt i stand til handle på en måte som gir pasientene trygghet og sikkerhet for at de får den rette behandlingen på rett nivå til rett tid av personer med relevant kompetanse. Jeg forventer at kommunaldepartementets budsjett for 2012 stiller opp med penger. Tradisjonelt har sykehusene en betydelig høyere status blant pasientene enn kommunehelsetjenesten. Det er avgjørende for gjennomføringa av samhandlingsreformen at kommunene makter å bevise at de kan gjøre det som forventes - og sykehusa må hjelpe til med det. Da må alle bevege seg ut av de vante spora og inn i ny måte å tenke og samhandle på. Det andre er IKT og tilgangen på infrastruktur for god samhandling. Dette er for dårlig i dag. Dette må vi se på og vi må få hjelp av datatilsynet. Og dette vil kreve friske penger. Skal pasientforløpet være sømløst, må informasjonen gå mellom fastlegen og sykehuslegen på en måte som

10 10 hindrer at pasienten faller mellom stoler. Jeg tror at det dessverre at vi her ser en kronglete vei, som må rettes ut. Jeg har helt fra jeg ble med i Hanssens ekspertutvalg, advart mot at reformen fører til økt byråkrati. Det er viktig å passe på. MER OM 2020 Strategiplanen står seg godt i forhold til regjeringas forslag til Helse- og omsorgsmelding. En skulle nesten tro at departementet har kikket oss ekstra godt i korta da de skrev den. De understreker at det ikke skal legges ned lokalsykehus, men at det er naturlig at ikke alle sykehusa skal gjøre det samme. For folk flest er det den naturligste sak av verden. Kanskje må vi slutte å kalle naturlig fordeling av behandlingsopplegga mellom sykehus for funksjonsfordeling - da uttrykket har blitt sterkt belastet. Jeg har merket meg at Helse Nord har fått til mye av det de ønsker av fordeling mellom sykehusa uten særlig støy, som en konsekvens av sunn fornuft. Allerede for noen år siden bestemte Helse Nord-Trøndelag at døgnbasert ortopedisk akuttkirurgi ikke var nødvendig. De stenger avdelingen kl 22 på kvelden. De bør kunne stenge tidligere, uten at jeg skal blande meg bort i det. Men bør ikke flere foretak se på det samme som HNT? Styret i HMN har vist til dette og utfordringen innefor kirurgi og vakt er nedfelt i strategiplanen. Helse Sunnmøre bestemte at Volda skulle slutte med bløtdelskirurgi. Men vedtaket er ikke gjennomført, og nå har de ansatt enda en lege der. Hva er det som er nytt og som krever at styret skal gå tilbake på sitt tidligere vedtak? Det kom til enighet i regjeringa med hensyn til fødselsomsorgen, og de betrakter seg som ferdig med saken i alle fall på dette tidspunktet. Det ble bestemt at man skulle ta ut fødselsavdelingene i Odda, Lofoten og Nordfjoreid. Når disse

11 11 stedene ble spesielt nevnt ved navn, tolkes det slik at de andre fødselsavdelingene skal opprettholdes. Det vil i så fall ha betydning for HMN RHF, selv om det ikke vil kunne stoppe planene som er under utredning når det gjelder barsel ved Orkdal sykehus. De lette tiltakene Jeg har stor tillit til ADs opplegg for gjennomføring av strategi De forskjellige prosjektene er under arbeid på ulike nivå og vil etter hvert komme til beslutning. I den sammenhengen vil jeg minne om styrets krav til konsekvensvurdering før vedtak fattes. Jeg legger ikke skjul på at det har vært krevende å få dette kravet implementert, men jeg legger til grunn at det er på plass som en naturlig del av saksbehandlingen. Jeg stiller et spørsmål ved om ikke de mindre tingene i 2020 raskere kan gjennomføres. Jeg tenker for eksempel på desentralisering av poliklinikk. Hva med å desentralisere det vi kan? Vi har gjennom en lang periode endret psykiatrien fra institusjonsbehandling til behandling i mindre enheter. En omfattende innsats er gjort over hele landet. Nå står somatikken for tur og vi har flere lokalmedisinske sentra på gang samt intermediære tilbud. I tillegg er det en forutsetning at flere pasienter skal få sin behandling på nivå under sykehusa, noe som også representerer en desentralisering av tjenestetilbudet. Forutsetningen er naturligvis at vi må rekruttere tilstrekkelig og riktig bemanning, noe vi også må hjelpe til med. Jeg vil advare mot å undervurdere denne oppgaven som må løses innefor overskuelig framtid. Jeg er i tvil om hvor god mobiliteten blant de ansatte er. Det nye sykehustilbudet på Røros ble nettopp åpnet det samme gjelder rehabiliteringstilbudet på Hysnes helsefort. Innen vi tar ferie skal barneavdelinga i Ålesund og Innherred lokalmedisinske senter samt den nye psykiatriavdelinga i

12 12 Namsos åpnes. Et felles trekk ved alle bortsett fra barneavdelinga er at de har blitt realisert under protest ikke minst fra fagfolk som har vært bekymret for fagligheten og egne arbeidsplasser. Fordelen har vært at vi har fått ekstra gode utredninger som nettopp har gått tungt inn i det som har blitt pekt på som negativt ved planene. Vi skal lytte til protester, men først og fremst må vi finne ut hva som ligger bak av motiv. Ingen av disse investeringene hadde blitt realisert uten at HMN hadde utøvet sin overordnede rolle som styringsorgan og faglig og økonomisk bidragsyter. Sånn skal det være. Vi sitter med totalbildet og kontakten mot sentrale helsemyndigheter samt det overordnede økonomiske ansvaret. Noen ganger er det riktig å betrakte saker fra tårnet, men like viktig er det at man klatrer ned og drøfter saker med de aktuelle aktørene. Jeg tror vi har blitt enda bedre på begge nivåene de senere åra. Styrets mål er altså at noe skal sentraliseres og noe skal gå den andre veien ut fra sykehusa. Det avgjørende er at man tar vare både på de faglige krava og samtidig viser at vi er i stand til å forvalte en samfunnspolitisk klokskap i et pluralistisk samfunn hvor de gamle sektorene stadig blir mer avhengig av hverandre. Samhandlingsreformen blir den første store syretesten, og HMN med sine foretak må sette seg som mål å bli de beste i landet når det gjelder gjennomføring av reformen. Ro i helse-norge De som venter på at det skal bli ro i helsesektoren, blir nok skuffet. Tvert imot - det vil bli betydelig med støy framover. Og her vil jeg sitere Bjørnsons dikt Jeg velger meg April : Fred er ei det beste, men at man noget vil

13 Sammen skal vi gjøre 2011 til et enda bedre år for våre pasienter. Det er ikke bare en ambisjon, men en lovnad. Og lovnader skal man holde! 13

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Utvikling av sykehus i Norge

Utvikling av sykehus i Norge Utvikling av sykehus i Norge Politiske og økonomiske føringer Statssekretær Arvid Libak Regionrådet for Sør-Østederdal, Elverum den 2.2.07 Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil Styrke sykehusenes økonomi,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi?

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Dialogmøte Kommunene og helseforetaket i Møre og Romsdal Ålesund 4. november 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Hvilken selvråderett har vi?

Hvilken selvråderett har vi? Hvilken selvråderett har vi? Styrleder Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF NSHs lederkonferanse, 1. februar 2007 Styringslinja Klinikkledelse Avdelingsledelse Enhetsledelse Institusjoner og behandlingstilbud

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Norsk reform för effektivare samverkan

Norsk reform för effektivare samverkan Norsk reform för effektivare samverkan Stein Vaaler, VD, Akershus Universitetssykehus, ordförande, Programstyrelsen för digital samhandling, Helse Sør-øst Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted

Detaljer

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010.

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/10 Desentraliserte spesialisthelsetjenester Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/458 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF har som mål

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer Tenkemåter og arbeidsmetoder i lokal og sentral helseforvaltning Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer - med utgangspunkt i Strategi 2020 Trondheim, 2. februar 2012 Daniel Haga Direktør

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916 Stjørdal 7.2.25 Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Møte med kommuner i Møre og Romsdal (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Vår viktigste ressurs: 15.000 medarbeidere Vår viktigste ressurs: 5.000 medarbeidere En vanlig

Detaljer

Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen

Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen Pressemelding Nr.: 59 Dato: 07.10.2008 Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen - Vi styrker sykehusøkonomien med 6,5 milliarder kroner og rusomsorgen med 300 millioner.

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Tiltakene skal prosjektorganiseres. Søknad og prosjektbeskrivelse bør inneholde: Jobbglidning

Tiltakene skal prosjektorganiseres. Søknad og prosjektbeskrivelse bør inneholde: Jobbglidning Helse Midt-Norge Avdeling for helsefag, forskning og utdanning Omstilling 2012-2017 Helse Midt-Norge vil stimulere prosjekter som bidrar til nye måter å løse oppgavene på. Stikkord: Jobbglidning; færre

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styring. Ledelse og struktur

Styring. Ledelse og struktur Styring. Ledelse og struktur Deltagere på topplederprogrammet fra HMN 210109 Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 1 Stortinget Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal

Detaljer

Helseforetak bedrift eller forvaltning?

Helseforetak bedrift eller forvaltning? Helse som vare Vareproduksjon er basert på inntjening og lønnsomhetsbetraktninger Fordeling av velferdsgoder kan aldri bli lønnsomt Forvaltning er noe annet enn forretning Samfunnsansvar og ivaretakelse

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Institusjonsstuktur 2020

Institusjonsstuktur 2020 Institusjonsstuktur 2020 Innspill til temadiskusjon i styret for HMN 2. februar 2010 Ramme for tema Institusjonsstruktur Den diskusjonen det legges opp til bygger på de temamessige diskusjonene vi har

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer