Smyck mørkblå 100 C 50 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smyck mørkblå 100 C 50 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542"

Transkript

1 Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M 1 Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542

2 Andfiskvann er det nederste vannet i vassdraget som forsyner Mo Industripark med prosessvann og kjølevann. Dette er det eldste damanlegget i tilknytning til industrien, bygd i Fra Andfiskvann går vannet gjennom Mofjellet i en 3840 meter lang tunnel. INNHOLD NØKKELTALL s Styrets beretning s 7...Resultatregnskap s Balanse s... Regnskapsprinsipper s Noter s Kontantstrøm s Revisjonsberetning s Administrasjonens kommentar s Oversikt over bedriftene i Mo Industripark Omsetning -konsernet Mill kr År Årsresultat etter skatt -konsernet Driftsresultat -konsernet Mill kr Mill kr År År

3 -konsernet Mo Industripark AS ( AS) AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Bedriften har 65 ansatte. Administrerende direktør: Bjørn Bjørkmo. AS er morbedrift i -konsernet og har fire datterselskaper: Rana Industriterminal AS (0%) Selskapet driver kaianlegget til AS og håndterer ca 2,0-2,2 mill. tonn gods i et normalår. Hovedtonnasjen kommer fra prosessbedriftene i parken. Selskapet har 35 ansatte. Daglig leder: Pål Høsøien. Regnskapsservice AS (0%) Selskapet er et autorisert regnskapsførerselskap. Forretningsområdet er regnskaps- og konsulenttjenester. Daglig leder: Eva Monica Hestvik. Mo Fjernvarme AS (60%) Selskapet produserer fjernvarme basert på overskuddsenergi og distribuerer denne i Mo i Rana. Selskapet har 3 ansatte. Daglig leder: Terje Sund-Olsen. BioMo AS (50%) Selskapet er et utviklingselskap med formål å etablere produksjon av biopellets i. Styreleder: Thoralf Lian Industriparken Mo Industripark består av 115 bedrifter med til sammen ca 1800 ansatte. På grunn av omstrukturering blant leietakerene, kan i dag AS tilby attraktive lokaler både inne i industriparken og i havneområdet. Leietakere får tilgang på et unikt kompetansemiljø og lokalene tilpasses den enkelte leietaker. Bedriftene i Mo Industripark utgjør også et stort marked. Hvis du skal starte en ny bedrift er Mo Industripark beste lokalisering for en slik etablering. AS har også ledig store industritomtearealer ( da.) inne i industriparken, med tilknytting til kanskje landets billigste og beste infrastruktur. AS disponerer også store ledige industritomtearealer i havneområdet. Egenkapital -konsernet Andel egenkapital -konsernet Mill kr Prosent År År Antall bedrifter i Mo industripark Ansatte i -konsernet Antall Antall År År 3

4 Styrets beretning 1. Mo Industripark AS og -konsernet Mo Industripark AS er konsernmor for: Rana Industriterminal AS (0 %) Mo Fjernvarme AS* (60 %) Regnskapsservice AS (0 %) BioMo AS** (50 %) * Helgelandskraft AS eier 40 % av aksjene i Mo Fjernvarme AS. ** Helgeland Industriinkubator AS eier 50 % av aksjene i BioMo AS. Til sammen utgjør disse bedriftene -konsernet. Mo Industripark AS eies av: Fesil AS 46,03 % Celsa Armeringsstål AS 30,28 % Helgeland Invest AS 17,01 % Rana Gruber AS 2,50 % Molab as 2,08 % Øijord & Aanes AS 2,08 % 2. Virksomhetens lokalisering og aktiviteter. -konsernets hovedaktiviteter er lokalisert i Rana Kommune. Mo Industripark AS er infrastrukturselskapet i Mo Industripark (). Selskapets hovedoppgave er å tilrettelegge forholdene i slik at øvrige bedrifter får best mulige arbeidsforhold. Selskapets hovedaktiviteter er: Eiendomsutvikling Utvikling og drift av tomter Overvåking og drift av deponier Drift veier m.m. Produksjon og distribusjon av gasser Vannforsyning med avløp Kraftdistribusjon og produksjon Energigjenvinning Brannberedskap og salg av sikkerhetstjenester Service-funksjoner (post, telefon, bredband, info, portvakt m.m.) Markedsføring av industriparken Rana Industriterminal AS drifter industriparkens kaianlegg, hvor hovedmengden av gods inn/ut av industriparken håndteres. Selskapet har en årskapasitet på ca. 2,4 mill. tonn gods over kai. Mo Fjernvarme AS produserer, distribuerer og selger fjernvarme i Mo i Rana med basis i gjenvunnet energi fra prosessindustrien i industriparken (Fesil Rana Metall AS). 3. Marked og drift. For ferrolegeringsbedriftene i parken var 2011 et år med varierende prisutvikling avhengig av produkt, men bedriftene har hatt full kapasitetsutnyttelse. For stålindustrien i parken var også 2011 et vanskelig år med relativ lav etterspørsel på det europeiske markedet. Stålindustrien har kjørt med noe redusert kapasitet også i Ruukki Profiler AS ble i 2011 endelig besluttet nedlagt etter at forsøk på salg av anlegget for videre drift, var mislykket. Ruukki-anlegget blir ombygget til lager for Celsa Armeringsstål AS. Verkstedindustrien i parken har generelt hatt vanskelige markedsforhold også i Store tap mot slutten av 2011, medførte flere konkurser i Mirasgruppen i begynnelsen av I 2011 har flere mindre verkstedbedrifter i parken hatt betydelig vekst og etterspurt mere areal. Driften i våre anlegg har generelt vært stabil, uten større driftsproblemer som har påvirket våre kunder. Det er gjennomført normalt vedlikehold i anleggene, og flere større prosjekter er iverksatt. I løpet av år 2011 var det en liten økning i antall bedrifter i industriparken sammenlignet med 20, fra 8 til 115 stk. Det var også svak oppgang i antall ansatte i industriparken i løpet av året (ca. 25 stk.). Ved utgangen av 2011 hadde Mo Industripark AS et utleieareal på ca m 2 bygninger i industriparken. Dette er en økning på ca. 00 m 2 fra forrige år. Nye bygg er besluttet reist i 2011 og disse vil bli ferdigstillet i Ved utgangen av 2011 hadde AS en utleiegrad på 97,5 % i industriparken. Dette er en økning fra 94,2 % i 20. Økningen skyldes først og fremst at Rana kommune flyttet inn i Gulbygget i ledige arealer etter NAV Servicesenter. I tillegg har Mo Industripark AS 6692 m 2 bygningsareal i Eka-anleggene som har en utleiegrad på ca. 88 %. I datterselskapet Mo Fjernvarme AS har det også i 2011 vært stabil drift, og nye kunder er knyttet til fjernvarmenettet. Det ble produsert 70,9 GWh fjernvarme i 2011 (82,5 GWh i 20). Av dette var ca. 81 % gjenvunnet energi fra prosessindustrien i industriparken (86 % i 20). Reduksjonen i produksjon/salg fra året før skyldes at 2011 har vært noe varmere enn normalt, mens året før var betydelig kaldere enn normalt. I 2011 investerte selskapet i et nytt gjenvinningsanlegg som vil fordoble Mo Fjernvarme sin gjenvinningskapasitet fra røykgassen til Fesil Rana Metall. Datterselskapet Rana Industriterminal AS, fikk i 2011 en betydelig tonnasjeøkning. Tonnasjen over kai ble tonn, en økning fra tonn i 20. Datterselskapet Regnskapsservice AS hadde en omsetning på 1,3 mill. kr i 2011 og 9 eksterne kunder. Det tidligere datterselskapet Energigjenvinning AS ble i 2011 fusjonert inn i morselskapet Mo Industripark AS. 4. Arbeidsmiljø. Det har i 2011 ikke vært arbeidsskader med fravær i Mo Industripark AS og Mo Fjernvarme AS. I datterselskapet Rana Industriterminal AS har det vært en arbeidsskade i Det har vært en betydelig reduksjon i sykefraværet både i Mo Industripark AS og -konsernet. % Sykefravær H-tall Mo Industripark AS 3,9 5,7 0 8,8 -konsernet 4,7 6,9 5,4 5,6 H-tall: antall fravær med skader pr. million arbeidstimer De største selskapene i -konsernet har organisert vernearbeid og avholder regelmessige AMU/BU-møter. Bedriftene er tilsluttet felles bedriftshelsetjeneste og det foretas jevnlig helseog miljøundersøkelser. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Selskapet driver Sikkerhetssenter som har kjernestyrken for de industrivernpliktige industribedriftene i industriparken, samtidig som Sikkerhetssenter produserer og selger kurs og andre tjenester innen beredskap og sikkerhet. Det har vært arrangert flere større øvelser for industrivernet i i Personal og Styret. Ved utgangen av 2011 var det 3 ansatte i konsernet (99 ansatte i 20), derav 13,6 % kvinner (,1 % i 20). I Mo Industripark AS var det 65 ansatte ved utgangen av 2011 (62 ansatte i 20), derav 20,0 % kvinner (14,5 % i 20). Økningen i antall ansatte skyldes bl.a. økt salg av regnskapstjenester. I -konsernet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. AS tilrettelegger i henhold til diskrimineringsog tilgjengelighetsloven, bl.a. ved installering av personheiser m.m. Selskapet har iverksatt seniortiltak som har som formål å tilrettelegge for at våre ansatte forblir i jobben etter fylte 62 år. Så langt synes disse tiltak å være vellykket. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har 4

5 vært konstruktivt og bidratt positivt til driften i det enkelte selskap. På ordinær generalforsamling 21. juni 2011 i Mo Industripark AS, ble Gunnar Moe valgt inn i styret. Anne Jakobsen fratrådte styret fra samme dato. Dina Elverum Aune ble gjenvalgt for to år. Det har vært avholdt 6 styremøter i selskapet i Ytre miljø. Med de siste deponiutvidelser på plass, har tilgjengelig deponivolum for prosessbedriftene i flere tiår framover. Svevestøvsituasjonen i Mo i Rana har også i 2011 forbedret seg. Antall døgnoverskridelser for svevestøv viste for fjerde år på rad fallende tendens (12 stk. i 2011 mot årsgrensen på 35 stk.). Dette er en reduksjon fra 17 stk. i 20. De siste 5 år er det asfaltert ca. 0 da. i industriparken. Mye av dette er gjort for å begrense støvflukten. Et intensivt feieprogram for veier og lagerområder i industriparken er gjennomført. Nytt utstyr hos underleverandør gir oss mulighet for feiing også om vinteren. Industriparkkonseptet medfører en stor grad av energigjenvinning p.g.a. samhandling mellom bedriftene, noe som har store lokale og globale positive miljøeffekter. Mo Industripark AS overvåker utslipp til hovedavløpet fra industribedriftene i. Disse målingene viser en viss økning i 2011 for tungmetaller, mens våre målinger viser at utslippene av PaH er redusert i forhold til 20. Gjennom utvidelse av antall målestasjoner i hovedavløpet, har AS en forbedret oversikt over kildene til utslippene. Utviklingen av utslippene vil bli fulgt nøye opp i samarbeid med brukerne av hovedavløpet. Hver enkel bedrift i industriparken som er tilknyttet hovedavløpet, er selv ansvarlig for sine utslipp, og de store bedriftene har utslippskonsesjoner gitt av Klif. Målingene for avrenning fra deponiene i industriparken viser en viss stigning i 2011 i forhold til 20. Hovedårsaken er at nedbørsmengden i Rana var betydelig høgere i 2011 enn i 20, noe som påvirker avrenningen fra deponiene. Bidraget i avrenningen fra deponiene til Ranfjorden er små sammenlignet med andre kilder. Mo Industripark AS har gjort følgende ytre miljøinvesteringer i 2011: Ny-asfaltering for å redusere støvflukt ca. 1,2 mill. kr Grønt og beplantning ca. 0,2 mill. kr Utover de forhold som er nevnt, er ikke styret kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø. 7. Finansiell risiko. Selskapet er direkte eksponert for endringer i valutakurser gjennom sin handel av el-kraft. Selskapets hovedkunder kan være utsatt for betydelig valutasvingninger da det meste av deres produkter selges på det internasjonale markedet. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivå p.g.a. selskapets langsiktige lån. Det er derfor vedtatt en rentestrategi som skal minimalisere denne gjennom at deler av låneporteføljen bindes i langsiktige rentekontrakter. Risiko for at enkelte motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser er til stede, men historisk sett har det vært lite tap på fordringer og de fleste store kundene har god soliditet. Miras-konkursen tidligere i år er således et unntak. Sammensetningen av leietakere i Mo Industripark AS er differensiert slik at eventuelle bortfall av enkeltkunder ikke vil påvirke selskapet i avgjørende grad. Det er dog mange av leietakerne som fortsatt er avhengig av leveranser til prosessindustrien i parken, slik at et betydelig antall av leietakerne påvirkes av de internasjonale konjunkturene. 8. Investeringer og resultat. Totalt investerte Mo Industripark AS 33,0 mill. kr i varige driftsmidler i 2011 sammenlignet med 14,5 mill. kr i 20. Investeringene var bl.a. innen oppgradering av infrastruktur og nybygg. -konsernet investerte 62,8 mill. kr i varige driftsmidler. Den største enkeltinvesteringen var i datterbedriften Mo Fjernvarme AS som investerte i ny røkgasskjel ved Fesil Rana Metall. Det ble i løpet av 2011 iverksatt nye prosjekter for sikring og utvikling av infrastrukturen. Disse prosjektene vil bli ferdigstilt i konsernets likviditetsbeholdning pr var 31,1 mill. kr, sammenlignet med 37,4 mill. kr ved utgangen av 20. Styret vurderer likviditeten som tilfredsstillende. 9. Framtidsutsikter og fortsatt drift. Ved inngangen av 2012 er det fortsatt en betydelig usikkerhet rundt konjunkturutviklingen, men ferrolegeringsbedriftene i parken har full kapasitetsutnyttelse. Markedsforholdene i Europa p.g.a. krisen i Sør-Europa er uoversiktlig, noe som kan innvirke på først og fremst stålindustrien. Det er fortsatt av stor viktighet for prosessbedriftene i parken og deres underleverandører at det i Norge blir etablert rammebetingelser for prosessindustrien som medfører at denne industrien velger videre utvikling i Norge. Det hersker fortsatt noe usikkerhet rundt CO 2 - regimet disse bedriftene skal forholde seg til framover. Mo Industripark AS vil også i 2012 arbeide for bedring av rammebetingelser for industrien. Dette arbeidet må gjøres lokalt, regionalt og på nasjonalt plan. Ved inngangen til 2012 er det fortsatt etterspørsel etter produksjons - og lagerlokaler i industriparken, og bygging av nye utleiebygg vil bli gjennomført i Store deler av de ledige arealer etter konkursen i Miras-systemet, forventes å være utleid i løpet av året. Mo Industripark AS vil fortsatt arbeide aktivt for å skaffe nyetableringer i parken. Det vil også bidra til et gunstig prisnivå på viktige leveranser og tjenester fra -konsernet. Salget av Ruukki-anleggene til Celsa Armeringsstål vil på sikt frigjøre store lager- og tomtearealer, også attraktive tomtearealer inne i industriparken. Disse tomtearealene er sannsynligvis de best egnede industritomtene i landet m.h.t. etablering av ny prosessindustri. Arbeidet med å utnytte disse er iverksatt. Det arbeides med flere større prosjekter for etablering i industriparken. Den utviklingen som forventes innen bergverksindustrien, vil gi nye muligheter for nyetableringer i industriparken. Gjennom datterselskapet BioMo AS arbeides det videre for etablering av et biopelletsanlegg i industriparken. Dette prosjektet vil bli ført fram til en konklusjon i Mo Industripark AS -Konsernet Investeringer i varige driftsmidler mill.kr 33,0 14,5 62,8 16,1 Omsetning mill.kr 207,2 206,8 269,5 268,9 Ordinært resultat etter skatt mill.kr 23,8 25,6 30,9 35,7 Kortsiktig gjeld mill.kr 68,7 62,6 75,3 72,2 Total gjeld mill.kr 265,5 248,7 3,1 290,8 Likviditetsbeholdning pr mill.kr 26,1 19,2 31,1 37,4 Totalkapital mill.kr 520,1 508,7 614,1 597,8 Egenkapital-andel % 49,0 51,0 49,5 51,3 5

6 Styrets beretning Det er også en målsetning å få inn nye teknologibedrifter i parken samt utvikle industriparken som arena for pilotanlegg. Konkurransen på utleiemarkedet i Rana for kontorarealer forventes hard også i 2012, da det forventes en betydelig økning i arealtilgangen. Flere av våre kunder på kontorsiden ekspanderer og vil ha behov for mere areal. Det legges til rette for at dette kan skje i våre lokaler. I sum er det en viss optimisme framover m.h.t. markedssituasjonen for Mo Industripark AS. For datterselskapet Rana Industriterminal AS forventes det fortsatt en oppgang i tonnasjen i 2012, men fortsatt vil aktiviteten ved RIT AS være lavere enn for 3-4 år siden. For Mo Fjernvarme AS forventes 2012 å bli et godt år. Etter investering i ny kjel ved Fesil Rana Metall i 2011, som sikrer økt tilgang på gjenvunnet restvarme fra industriparken, vil andelen spissfyring med olje reduseres kraftig. Årsoppgjøret for 2011 er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Til grunn for dette ligger selskapets og -konsernets resultatbudsjett for 2012, samt selskapets gjeldende strategiplan. Disse viser at Mo Industripark AS og -konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.. Resultatdisponering. Styret foreslår følgende disponeringer av årsresultatet i Mo Industripark AS: (mill. kr) Avsatt til/fra annen egenkapital -6,172 Foreslått til utbytte 30,000 Sum disponert 23,828 Selskapets frie egenkapital pr , var 179,6 mill. kr sammenlignet med 185,0 mill. kr. pr Styret mener at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir korrekt informasjon om årets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet. Det er etter årets utløp ikke inntrådt andre forhold som er av betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. Fra venstre: Anette Skog Lillevik, Trond E. Olsen, Einar Martin Skjølberg (styreleder), Halvar Meisfjord, Gunnar Moe, og Arnt Krane. Dina Elverum Aune var ikke til stede da bildet ble tatt. Mo i Rana, 11. mai Dina Elverum Aune Trond Erland Olsen Anette Skog Lillevik Styremedlem Styremedlem styremedlem Arnt Krane Halvar Meisfjord Gunnar Moe Styremedlem Nestleder i styret Styremedlem Einar Martin Skjølberg Bjørn Bjørkmo Styreleder Daglig leder 6

7 Resultatregnskap mor/konsern pr Morselskap (tall i 00 kr) Konsern (tall i 00 kr) Note Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader 9, Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Finansinntekt Finanskostnad resultat av finansposter resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsoverskudd Minoritetens andel Majoritetens andel Overføringer Avsatt til utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum disponert

8 Balanse mor/konsern pr Morselskap (tall i 00 kr) Konsern (tall i 00 kr) Eiendeler note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, transportmidler o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap 1, 4, Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager / reservedeler Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Balanse mor/konsern pr Morselskap (tall i 00 kr) Konsern (tall i 00 kr) Egenkapital og gjeld note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 5, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mo i Rana, 11. mai Dina Elverum Aune Trond Erland Olsen Anette Skog Lillevik Styremedlem Styremedlem styremedlem Arnt Krane Halvar Meisfjord Gunnar Moe Styremedlem Nestleder i styret Styremedlem Einar Martin Skjølberg Bjørn Bjørkmo Styreleder Daglig leder 9

10 Regnskapsprinsipper årsregnskap 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Mo Industripark AS og datterselskapene Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, BioMo AS og Regnskapsservice AS. I tillegg er Molab AS, Mo Industriinkubator AS og HAF Energi AS tatt inn i konsernregnskapet som tilknyttede selskaper. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Morselskapet har vært deltaker ved stiftelse av alle tilknyttede selskap, slik at det ikke er merverdier knyttet til ervervelsene. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapene og de tilknyttede selskap er vurdert etter kostmetoden i morselskapet. Konsernregnskapet er basert på morselskapets andel av de tilknyttede selskapers resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Salgsinntekter Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Datterselskapene som er med i konsernets kassakreditt viser beholdning som kortsiktig fordring eller gjeld mot, som viser konsernets samlede, netto kassakreditt. Investering i aksjer og andeler Aksjer og andeler er vurdert som anleggsmidler til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Gevinst ved salg av varige driftsmidler mellom konsernselskaper elimineres, og inntektsføres gjennom mindreavskrivninger i konsernet fordelt over driftsmidlets gjenværende levetid. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Ansatte og tidligere ansatte i konsernet er tilknyttet kollektiv tjenestepensjonsforsikring gjennom likelydende forsikringsordning som eierselskapet Mo Industripark AS. Ved utgangen av regnskapsåret er i alt 3 nåværende ansatte samt om lag 550 tidligere ansatte (pensjonister) tilknyttet pensjonsordningen i konsernet. Tjenestepensjonsordningen behandles som ytelsesplaner. Konsernet har også førtidspensjonsordning som er inkludert i de totale pensjonsberegningene. Pensjonskostnadene er i morselskapet og datterselskapene ført som personalkostnader. Beregningene inkluderer en forutsetning om utnyttelse av AFP med 25 %. Årets pensjonskostnad bygger på beregning foretatt av uavhengig aktuar. De gamle, ytelsesbaserte ordningene er lukket for nye medlemmer, men videreføres med de medlemmene som var i ordningen da den ble lukket. Det er etablert nye, innskuddsbaserte pensjonsordninger for nye ansatte i konsernet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Endring av regnskapsprinsipper Det har ikke vært endringer av regnskapsprinsipper i løpet av året.

11 Noter Note 1 - Egenkapital (tall i kr) Mo Industripark AS Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital pr Tilført ved fusjon Utbytte Årets resultat Egenkapital pr konsern Aksjekapital Minoritetsinteresser Annen EK Sum Egenkapital pr Utbytte Tilført ved stiftelse av datterselskap Feil i minoritetsinteresser pr Årets resultat Egenkapital pr Note 2 - Immaterielle eiendeler (tall i 00 kr.) Konsernet har aktivert kostnad på kr 213 til forskning og utvikling i datterselskapet BioMo AS, øvrige kostnader til slike aktiviteter kostnadsføres normalt løpende. Konsernet har en aktivert konsesjon på kr 803 i Mo Industripark AS. Under immaterielle eiendeler er det balanseført en utsatt skattefordel som endres årlig etter beregning av differanser mellom skattemessige og regnskapsmessige av- og nedskrivninger. Note 3 - Varige driftsmidler (tall i kr) Varige driftsmidler i tomter, bygn. Maskiner Driftsløsøre, Anlegg under Sum Mo Industripark AS o. a. fast eiendom og anlegg inventar og utførelse transportmidler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Varige driftsmidler i konsernet Tomter, bygn. Maskiner Driftsløsøre, Anlegg under Leasede Sum o. a. fast eiendom og anlegg inventar og utførelse driftsmidler transportmidler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid: 9-35 år 3-35 år 0 - år - 15 år Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for avskrivbare anleggsmidler. 11

12 Noter Leasingverdier nom. verdi Nåverdi Sum leiebetaling første 12 mnd Sum leiebetaling 2-5 år Sum leiebetaling > 5 år Totalt Note 4 - Datterselskap og tilknyttede selskap (tall i kr) Mo Industripark AS Anskaffelses- Forretn.- Eierandel/ Egenkapital Resultat Regnskapstidspunkt kontor stemmeandel siste år etter skatt ført verdi i (0%) (0%) balansen Datterselskap Rana Industriterminal AS Rana 0,0 % BioMo AS Rana 50,0 % Mo Fjernvarme AS Rana 60,0 % Regnskapsservice AS Rana 0,0 % Sum balanseført verdi Tilknyttet selskap HAF Energi AS Rana 34,0 % Mo Industriinkubator AS Rana 25,0 % Molab AS Rana 40,0 % Sum balanseført verdi Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringene i tilknyttede selskaper presenteres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Kostnader i denne forbindelse er medtatt i konsernets regnskap. Konsernet: Beregning av årets resultatandel tilknyttede selskaper HAF Energi Mo Industri Molab inkubator Andel årets resultat (etter skatt) Avskrivning merverdier Avskrivning goodwill Årets resultatandel Konsernet: Beregning av verdi pr HAF Energi Mo Industri Molab inkubator Inngående balanse Årets resultatandel (etter skatt) Overf. til/(fra) selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre endringer i løpet av året (nedskrivning aksjer) Utgående balanse Note 5 - Fordringer og gjeld (tall i kr) Verken morselskapet eller konsernet har eksterne fordringer med forfall senere enn ett år. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Mo Industripark AS konsernet Annen langsiktig gjeld Pantelån Sum

13 Noter Note 6 - Varer Vare-/reservedelslager Mo Industripark AS konsernet Varelager Reservedelslager Sum Omsetningen består vesentlig av utleie, direkteproduksjon til kundene (gasser), drift av infrastruktur (kraftnett, veier, vann, kai etc.), samt kraftomsetning, tjenester og fjernvarmeleveranser. Behovet for varelager er derfor minimalt. Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern (tall i kr) Fordringer Mo Industripark AS og AS AS konsernet Konsernet Datterselskaper tilknyttede selskaper tilknyttede selskaper Kundefordringer Andre fordringer Andre langsiktige fordringer )* Lån til andre selskap Sum Gjeld Mo Industripark AS og AS AS konsernet Konsernet Datterselskaper tilknyttede selskaper tilknyttede selskaper Lån fra foretak i samme konsern Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld )** Sum )* Lån/konsernbidrag til Rana Industriterminal AS )** Mellomværende i konsernkassakreditt Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon (tall i kr) Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Aksjer Oversikt over aksjonærene pr : A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Fesil AS ,03 % 46,03 % Celsa Armeringsstål AS ,28 % 30,28 % Helgeland Invest AS ,02 % 17,02 % Rana Gruber AS ,50 % 2,50 % Øijord & Aanes AS ,08 % 2,08 % Molab AS ,08 % 2,08 % Sum ,00 % 0,00 % Øvrige (eierandel < 1%) ,00 % 0,00 % Totalt antall aksjer ,00 % 0,00 % Verken daglig leder eller styremedlemmer i selskapet har aksjer i Mo Industripark AS eller i øvrige konsernselskaper. 13

14 Noter Note 9 - Pensjoner (tall i kr) Pensjonskostnader Mo Industripark AS Konsernet Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad / (-inntekt) Pensjonsforpliktelser Mo Industripark AS Konsernet Estimert brutto pensjonsforpliktelser pr Estimert verdi av pensjonsmidler pr Estimert netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravg. netto forpliktelse Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. aga Estimatavvik/planendring Arbeidsgiveravgift av endring Netto pensjonsforpliktelse( - ) (midler + ) Netto avkastning/kostnad på pensjonsmidler resultatføres som annen lønnskostnad i morselskapet og konsernet. Inkludert i pensjonskostnadene er også premie til innskuddspensjon. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,80 % 3,80 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4, % 4,60 % Forventet årlig lønnsvekst 3,75 % 4,00 % Forventet årlig G-regulering 3,25 % 3,75 % Forventet årlig regulering av pensjoner under utbetaling 0, % 1,00 % Uttakstilbøyelighet AFP 25 % 25 % Note - Skatt (tall i kr) Årets skattekostnad Mo Industripark AS konsernet Resultatført skatt på ordinært resultat Betalbar skatt Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Anvendelse av fremførbart underskudd Avgitt konsernbidrag Skattepliktig inntekt Betalbar skatt på årets ordinære resultat Sum betalbar skatt ordinært resultat

15 Noter Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Oversikt over midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Balanseførte leieavtaler Fordringer Gevinst og tapskonto Forskuddsleie leasing Pensjonsmidler/- forpliktelse Sum Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skattefordel (28 %) Utsatt skattefordel er i sin helhet balanseført da det er sannsynliggjort at denne kan utnyttes gjennom fremtidig inntjening. Kraftbeskatning Små kraftverk er fra 2005 beskattet som resten av selskapene, med unntak bruk av lineære skattemessige avskrivninger. Note 11 - Driftsinntekter (tall i kr) Driftsinntekter pr. virksomhetsområde Mo Industripark AS konsernet Energi Kraftnett Eiendom Sikkerhetssenter Service Kai (Rana Industriterminal AS) Fjernvarme (Mo Fjernvarme AS) Annet Sum driftsinntekter Omsetning internt i AS og i Konsernet er elimert bort på de enkelte virksomhetsområdene. For morselskapet og konsernet er driftsinntektene i stor grad knyttet opp til drift av eiendommer og infrastruktur, slik at i hovedsak er salg lokalisert til Rana. 15

16 Noter Note 12 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (tall i kr) Lønnskostnader Mo Industripark AS konsernet Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Aktiverte lønnskostnader Andre ytelser Sum Ved utgangen av 2011 var det 3 ansatte i konsernet, herav 65 ansatte i Mo Industripark AS. Netto pensjonskostnader er også i konsernregnskapet ført mot personalkostnader. Ytelser til ledende personer i Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter 239 Annen godtgjørelse Sum Mo Industripark AS har i 2011 betalt kr 145 i revisjonshonorar. Note 13 - Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper (tall i kr) Anleggsmidler i Mo Industripark AS Eierandel Anskaffelses- Balanseført Markedskost verdi verdi Mo Industriinkubator AS 25,00 % HAF Energi 34,00 % Molab AS 40,00 % Sum anleggsaksjer Note 14 - Poster som er slått sammen i regnskapet (tall i kr) Finansinntekter Mo Industripark AS konsernet Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Mo Industripark AS konsernet Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Note 15 - Aksjer og andeler i andre selskaper (tall i kr) Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- Balanseført Markedskost verdi verdi Såkorn Invest Nord AS 5,4 % Rana Utviklingsselskap AS 13,8 % Gexco AB 0,0 % Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS 5,4 % Kunnskapsparken Helgeland AS 13,4 % Sum anleggsaksjer

17 Noter Note 16 - Offentlige tilskudd (tall i kr) Investeringstilskudd Morselskapet Konsernet Tilskuddene er ført til reduksjon på anskaffelseskost på de driftsmidler som tilskuddet er gitt til. Dersom driftsmidlene blir avhendet innen 5 år fra utbetalingstidspunktet, kan det foreligge skatteansvar og /eller tilbakebetalingsplikt. Note 17 - Pant og garantier (tall i kr) Garantiansvar Mo Industripark AS konsernet Bankgarantier, (depotgaranti kraftoms.) Bankgaranti NVE Sum garantiansvar Bundne bankinnskudd Mo Industripark AS konsernet Skattetrekksmidler Statnett Sum bundne bankinnskudd Pantesikret gjeld Mo Industripark AS konsernet Konsernkassakreditt, limit 12,5 mill Annen pantesikret gjeld Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Kundefordringer Maskiner og anlegg Faste eiendommer Annet Sum bokført verdi av panteobjekt Selskapet er solidarisk ansvarlig for konsernets kassakredittavtale sammen med datterselskapet (RIT) som er med i avtalen. Selskapets og datterens kortsiktige fordringer er pantsatt som sikkerhet for dette. Kundefordringer i Mo Industripark AS har pant begrenset oppad til millioner kroner. Rana Industriterminal AS har pant begrenset oppad til 2,5 millioner kroner. Pr var det innestående kr 13,066 mill. på konsernkassakreditten. Mo Industripark AS er selvskyldnerkausjonist ovenfor ELCON, for inntil kr 3 millioner av de forpliktelser som Rana Industriterminal AS har etablert i forbindelse med investering i kran på kaia. Mo Fjernvarme AS er ikke deltaker i avtalen om konsernkassakreditt, og har en egen avtale på 5 mill. Note 18 - Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lån Mo Industripark AS konsernet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Sum ansvarlig lån

18 Noter Note 19 - Ekstraordinære poster Verken selskapet eller konsernet har poster som kan karakteriseres som ekstraordinære. Note 20 - Betingede utfall Selskapet har ingen saker med betingede utfall. Note 21 - Andre ikke balanseførte forpliktelser Selskapet har ikke andre balanseførte forpliktelser. Oversikt over Mo Industripark, sett fra Mofjellet, en tidlig vårdag i

19 Indirekte kontantstrøm Mo Industripark AS Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/ gevinst ved salg av anleggsmidler/verdiendring anl.aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring varelager Endring i vare- og investeringsleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring i pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Innbetaling på kortsiktig lånefordring konsern Utbetaling på kortsiktig lånefordring konsern Innbetalinger på langsiktig lånefordring konsern Utbetaling på langsiktig lånefordring Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved opptak av kortsiktig gjeld konsern Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld konsern Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld finansinstitusjoner Innbetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Ubenyttet driftskreditt

20 20

21 21

22 Administrasjonens kommentar -konsernet Mo Industripark AS ( AS) er morselskap for datterselskapene Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, BioMo AS og Regnskapsservice AS. Aktivitetsnivået i 2011 har vært relativt høgt i alle deler av -konsernet. Flyfoto av Mo Industripark, sett fra vest. Bildet er fra juli Mo Industripark AS Eiendom Energi Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 Kraftnett Service Sikkerhetssenter Mo Industripark AS har som hovedoppgave å drive og utvikle infrastruktur, eiendommer, anlegg og utstyr, samt drifting av egne produksjonsanlegg, blant annet for luftgasser. AS skal også legge til rette for nye etableringer og markedsføre industriparken som gunstig etableringssted. AS er også engasjert i arbeidet for at industrien i parken har best mulig rammebetingelser både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2011 var det en stigende aktivitet i industriparken sammenlignet med 20, men vi ser fortsatt at deler av verkstedindustrien sliter. Dette ble synliggjort ved inngangen av 2012 da flere selskaper i Miras-konsernet ble slått konkurs. I 2011 har AS ikke økt sitt utleieareal vesentlig, men det er påbegynt nybygg som vil bli realisert i Selskapet hadde en meget høg utleiegrad i 2011 (97,5 % ved utgangen av året). Selskapet og konsernet økte investeringsnivået i 2011 betydelig i forhold til forrige år. Av utviklingsprosjekter som har stått i fokus i 2011 nevnes: Etablering av biopelletsproduksjon i Mo Industripark Tilrettelegging og nybygging for verkstedindustrien Markedsføring av industriparken Dette er oppgaver som fortsetter inn i Bjørn Bjørkmo, administrerende direktør i Mo Industripark AS. For kommende år blir hovedoppgaven å få nye leietakere inn i arealer som blir ledige på grunn av at Celsa Armeringsstål AS flytter mange av sine lagerfunksjoner inn i Ruukki-anlegget. AS har også store og attraktive tomteområder som vil bli markedsført. Etablering i industriparken betyr å etablere seg i Norges mest effektive infrastruktur for industriell virksomhet. Miljøutfordringen i industriparken har opp gjennom tidene vært store. AS har arbeidet aktivt på dette feltet sammen med de andre store bedriftene i industriparken. Arbeidet med miljøforbedring i industriparken vil fortsette. Arbeidet med å drive og utvikle infrastrukturen i Mo Industripark krever engasjement fra alle ansatte i AS. Det er med glede at jeg konstaterer at dette har vært tilfelle også i Etterfølgende gir en nærmere orientering om aktiviteten i avdelingene i AS samt i datterselskapene Rana Industriterminal AS, Regnskapsservice AS, BioMo AS og Mo Fjernvarme AS. 22

23 konsernet Eiendom Eiendom Energi Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 Kraftnett Service Sikkerhetssenter Det er i 2011 gjennomført flere tiltak for å forhindre legionella. Her avdelingsingeniør Steinar Bech-Hanssen ved en av de installasjonene som er rustet opp. Avdelingen står for utvikling og drift av -konsernets bygninger, tomter, deponier, veier og parkeringsanlegg. I tillegg leier vi ut kaianlegg og Vikaband. Ved årsskiftet omfattet bygningsmassen et areal på ca m 2. Økningen fra i fjor omfatter verkstedbygg for IMO Sveiseindustri AS. Arealene i industriparken er ca m 2 med en utleiegrad på 97,5 prosent. EKA-anleggene omfatter ca m 2 med en utleiegrad på 88,3 prosent. I 2011 har det vært fokus på utleie av ledige kontorarealer, eventuell ny aktivitet i EKA-anleggene, samt vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen. Det har vært noen forespørsler etter mindre verksted- og varme lagerarealer. På grunn av situasjonen ved Ruukki Profiler AS og tilbakelevering av Primeanlegget har vi valgt å avvente nye investeringer i bygninger. Det er imidlertid gjort to unntak. Nytt verkstedbygg på 00 m 2 til Imo Sveiseindustri AS ble ferdigstilt og tatt i bruk i juni Verksted- og administrasjonsbygg for Helgeland Offshore AS ble påbegynt høsten 2011, og tas i bruk fra mars Ellers har det vært stor aktivitet på å ivareta offentlige krav til energimerking av bygninger og tiltak mot legionella. Tomter Det pågår arbeider med etablering av forsterkningslag på de grovplanerte tomteområder i Svabo. Arbeidene går tregt pga liten tilgang til slagg. Dette innebærer at det ikke kan fastsettes tid for flytting av Celsa Armeringsståls slagghåndtering fra de vestre tomteområder. Det jobbes fortsatt med Reguleringsplan - Øst, som omfaller 80 dekar nye tomteområder, og endret nivå på ca. 120 da av eksisterende reguleringsplan. Målsetninger er å ferdigstille reguleringsplanen i Miljø Målinger av grunnvann og avrenning mot resipienter gjør vi i samsvar med pålegg fra KLIF. Målingene som har pågått siden 1996 viser forbedrede eller stabile verdier på de ulike stoffer det måles på. I 2011 ble pålagt å søke om ny utslippstillatelse. Søknaden skal leveres innen Eiendomsavdelingen har ledet en felles industrigruppe som har arbeidet med tiltak for å redusere støv fra industrien. Tiltakene bidrar til stadig bedre luftkvalitet var det året med færrest overskridelse siden måleprogrammet ble iverksatt. Totalt ble det registrert 12 overskridelser på målestasjon Moheia i Fortsatt fokus på bekjempelse av bakkerelatert støv er en prioritert oppgave. Det ble utført m 2 nyasfaltering. Totalt siden 1996 er det dermed lagt m 2 asfalt. Arbeider med en voll og beplantning i deponiområde 20 er iverksatt og ferdigstilles i løpet av Prosent Utleiegrad av byggareal År

24 Administrasjonens kommentar Energi Eiendom Energi Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 Kraftnett Service Sikkerhetssenter Avdelingen produserer og distribuerer oksygen, nitrogen og trykkluft. Forøvrig distribuerer avdelingen COgass, acetylen og propan i rørnett til kunder i industriparken, samt driver anleggene for vannforsyning (3 damanlegg i Andfiskvassdraget) og avløp. Mill Nm 3 Leveranser av luftgasser Gwh Produksjon Svabo kraftverk og Vika kraftverk Avdelingen produserer også elektrisk kraft i tilknytning til vann- og avløpssystemet. I tillegg har avdelingen en avtale med Mo Fjernvarme AS som omfatter drift og vedlikehold av produksjons- og distribusjonsutstyr tilknyttet fjernvarmeanleggene. Energi har 20 ansatte og en lærling. Drift Produksjon og distribusjon av avdelingens produkter har gått uten større driftsforstyrrelser. Gassklokka ble tatt ut av drift ca. en uke i mai for innvendig inspeksjon og diverse vedlikeholdsarbeider. I forbindelse med produksjonsstans ved Ruukki Profiler AS og riving av terminalkraner besørget Ruukki flytting av er gassforsyning til sveise-/ primeanleggene i ny nedgravd trase. Planer for omlegging av vannforsyning inne i Ruukki-anleggene er oversendt Ruukki for utførelse. Mill Nm År Leveranser av trykkluft År Mill m Leveranse av vann År 06 År Investeringer Utbygging av kontrollanlegg for overvåking av vannmagasiner i Andfiskvassdraget fortsatte. Produksjon Produksjonen ved Svabo og Vika kraftverk var 25,9 GWh i 2011 (24,2 GWh i 20). Produksjon av gassformig oksygen og nitrogen var 22,8 mill Nm 3 (mot 22,0 mill Nm 3 i 20). Det ble levert 1,4 mill Nm 3 med nitrogen og oksygen i flytende form til brukere utenfor industriparken mot 1,6 mill Nm 3 i 20. Det ble videre produsert 122,1 mill Nm 3 med trykkluft (126,5 mill Nm 3 i 20). Salg av propan var 973 tonn (10 tonn i 20). Vannforbruket var 75,9 mill m 3 i 2011 (71,2 mill m 3 i 20). Det ble utført innvendig inspeksjon og diverse vedlikeholdsarbeid i gassklokka i Her fra innvendig sveisearbeid. 24

Årsberetning 2010. Smyck mørkblå 100 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542

Årsberetning 2010. Smyck mørkblå 100 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 20 Årsberetning 20 Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 -konsernet Mo Industripark AS ( AS) AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken.

Detaljer

2012 ÅrsBeretninG. Smyck mørkblå 100 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542

2012 ÅrsBeretninG. Smyck mørkblå 100 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 2 sberetning Smyck mørkblå C 5 M Smyck lysblå 5 C 2 M 1 Pantone mørkblå 3 Pantone lysblå 542 Mip-kOnsernet Mo Industripark AS ( AS) AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Bedriften

Detaljer

ÅRSBERETNING. Smyck mørkblå 100 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542

ÅRSBERETNING. Smyck mørkblå 100 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 2013 ÅRSBERETNING Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M 1 Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 NØKKELTALL INNHOLD Omsetning -konsernet s 4-6... Styrets beretning s 7... Resultatregnskap s 8-9...

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo.

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo. 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser, gassdistribusjon,

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2010 Innhold Selskapsstruktur............................................ s. 2 Virksomheten i 2010....................................... s. 4 Litt om Midt Nett Buskerud AS...........................

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2012 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune Sigdal Kommune 66,6% 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket Modum Krødsherad Sigdal 36,00% 36,35% 18,17% 9,48% Sigdal

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2003 2003 rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2003 6 Balanse pr. 31.12.2003 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Årsrapport 212 2 Å R S R A P P O R T 2 1 2 Innhold Side Forord........................................... 3 Hovedtall 212.................................. 4 Nettdrift.........................................

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Årsberetning 2008. www.hurumenergi.no

Årsberetning 2008. www.hurumenergi.no Årsberetning 2008 1 www.hurumenergi.no Organisasjon Generalforsamling v/kommunestyret Innhold Organisasjon... 3 Styrets årsberetning... 4 Styre Styreleder Rune Abrahamsen Generalforsamling Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55

ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55 ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55 Hei igjen! Strømberg Gruppen har også for 2007 levert resultater som er bedre enn budsjettert, samt bedre enn resultatet for 2006. Jeg takker igjen alle i

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

styrets beretning 2002

styrets beretning 2002 styrets beretning 2002 Interconsult ASA fikk i 2002 et negativt resultat som styrret ser som meget utilfredsstillende, og som er langt svakere enn antatt. I tillegg til svak drift i 2. halvår, skyldes

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2013 Årsberetning 2013 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 9 11 Noter til regnskapet 12 23 Kontantstrømoppstilling 24 Vedtekter 25

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer