Smyck mørkblå 100 C 50 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smyck mørkblå 100 C 50 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542"

Transkript

1 Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M 1 Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542

2 Andfiskvann er det nederste vannet i vassdraget som forsyner Mo Industripark med prosessvann og kjølevann. Dette er det eldste damanlegget i tilknytning til industrien, bygd i Fra Andfiskvann går vannet gjennom Mofjellet i en 3840 meter lang tunnel. INNHOLD NØKKELTALL s Styrets beretning s 7...Resultatregnskap s Balanse s... Regnskapsprinsipper s Noter s Kontantstrøm s Revisjonsberetning s Administrasjonens kommentar s Oversikt over bedriftene i Mo Industripark Omsetning -konsernet Mill kr År Årsresultat etter skatt -konsernet Driftsresultat -konsernet Mill kr Mill kr År År

3 -konsernet Mo Industripark AS ( AS) AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Bedriften har 65 ansatte. Administrerende direktør: Bjørn Bjørkmo. AS er morbedrift i -konsernet og har fire datterselskaper: Rana Industriterminal AS (0%) Selskapet driver kaianlegget til AS og håndterer ca 2,0-2,2 mill. tonn gods i et normalår. Hovedtonnasjen kommer fra prosessbedriftene i parken. Selskapet har 35 ansatte. Daglig leder: Pål Høsøien. Regnskapsservice AS (0%) Selskapet er et autorisert regnskapsførerselskap. Forretningsområdet er regnskaps- og konsulenttjenester. Daglig leder: Eva Monica Hestvik. Mo Fjernvarme AS (60%) Selskapet produserer fjernvarme basert på overskuddsenergi og distribuerer denne i Mo i Rana. Selskapet har 3 ansatte. Daglig leder: Terje Sund-Olsen. BioMo AS (50%) Selskapet er et utviklingselskap med formål å etablere produksjon av biopellets i. Styreleder: Thoralf Lian Industriparken Mo Industripark består av 115 bedrifter med til sammen ca 1800 ansatte. På grunn av omstrukturering blant leietakerene, kan i dag AS tilby attraktive lokaler både inne i industriparken og i havneområdet. Leietakere får tilgang på et unikt kompetansemiljø og lokalene tilpasses den enkelte leietaker. Bedriftene i Mo Industripark utgjør også et stort marked. Hvis du skal starte en ny bedrift er Mo Industripark beste lokalisering for en slik etablering. AS har også ledig store industritomtearealer ( da.) inne i industriparken, med tilknytting til kanskje landets billigste og beste infrastruktur. AS disponerer også store ledige industritomtearealer i havneområdet. Egenkapital -konsernet Andel egenkapital -konsernet Mill kr Prosent År År Antall bedrifter i Mo industripark Ansatte i -konsernet Antall Antall År År 3

4 Styrets beretning 1. Mo Industripark AS og -konsernet Mo Industripark AS er konsernmor for: Rana Industriterminal AS (0 %) Mo Fjernvarme AS* (60 %) Regnskapsservice AS (0 %) BioMo AS** (50 %) * Helgelandskraft AS eier 40 % av aksjene i Mo Fjernvarme AS. ** Helgeland Industriinkubator AS eier 50 % av aksjene i BioMo AS. Til sammen utgjør disse bedriftene -konsernet. Mo Industripark AS eies av: Fesil AS 46,03 % Celsa Armeringsstål AS 30,28 % Helgeland Invest AS 17,01 % Rana Gruber AS 2,50 % Molab as 2,08 % Øijord & Aanes AS 2,08 % 2. Virksomhetens lokalisering og aktiviteter. -konsernets hovedaktiviteter er lokalisert i Rana Kommune. Mo Industripark AS er infrastrukturselskapet i Mo Industripark (). Selskapets hovedoppgave er å tilrettelegge forholdene i slik at øvrige bedrifter får best mulige arbeidsforhold. Selskapets hovedaktiviteter er: Eiendomsutvikling Utvikling og drift av tomter Overvåking og drift av deponier Drift veier m.m. Produksjon og distribusjon av gasser Vannforsyning med avløp Kraftdistribusjon og produksjon Energigjenvinning Brannberedskap og salg av sikkerhetstjenester Service-funksjoner (post, telefon, bredband, info, portvakt m.m.) Markedsføring av industriparken Rana Industriterminal AS drifter industriparkens kaianlegg, hvor hovedmengden av gods inn/ut av industriparken håndteres. Selskapet har en årskapasitet på ca. 2,4 mill. tonn gods over kai. Mo Fjernvarme AS produserer, distribuerer og selger fjernvarme i Mo i Rana med basis i gjenvunnet energi fra prosessindustrien i industriparken (Fesil Rana Metall AS). 3. Marked og drift. For ferrolegeringsbedriftene i parken var 2011 et år med varierende prisutvikling avhengig av produkt, men bedriftene har hatt full kapasitetsutnyttelse. For stålindustrien i parken var også 2011 et vanskelig år med relativ lav etterspørsel på det europeiske markedet. Stålindustrien har kjørt med noe redusert kapasitet også i Ruukki Profiler AS ble i 2011 endelig besluttet nedlagt etter at forsøk på salg av anlegget for videre drift, var mislykket. Ruukki-anlegget blir ombygget til lager for Celsa Armeringsstål AS. Verkstedindustrien i parken har generelt hatt vanskelige markedsforhold også i Store tap mot slutten av 2011, medførte flere konkurser i Mirasgruppen i begynnelsen av I 2011 har flere mindre verkstedbedrifter i parken hatt betydelig vekst og etterspurt mere areal. Driften i våre anlegg har generelt vært stabil, uten større driftsproblemer som har påvirket våre kunder. Det er gjennomført normalt vedlikehold i anleggene, og flere større prosjekter er iverksatt. I løpet av år 2011 var det en liten økning i antall bedrifter i industriparken sammenlignet med 20, fra 8 til 115 stk. Det var også svak oppgang i antall ansatte i industriparken i løpet av året (ca. 25 stk.). Ved utgangen av 2011 hadde Mo Industripark AS et utleieareal på ca m 2 bygninger i industriparken. Dette er en økning på ca. 00 m 2 fra forrige år. Nye bygg er besluttet reist i 2011 og disse vil bli ferdigstillet i Ved utgangen av 2011 hadde AS en utleiegrad på 97,5 % i industriparken. Dette er en økning fra 94,2 % i 20. Økningen skyldes først og fremst at Rana kommune flyttet inn i Gulbygget i ledige arealer etter NAV Servicesenter. I tillegg har Mo Industripark AS 6692 m 2 bygningsareal i Eka-anleggene som har en utleiegrad på ca. 88 %. I datterselskapet Mo Fjernvarme AS har det også i 2011 vært stabil drift, og nye kunder er knyttet til fjernvarmenettet. Det ble produsert 70,9 GWh fjernvarme i 2011 (82,5 GWh i 20). Av dette var ca. 81 % gjenvunnet energi fra prosessindustrien i industriparken (86 % i 20). Reduksjonen i produksjon/salg fra året før skyldes at 2011 har vært noe varmere enn normalt, mens året før var betydelig kaldere enn normalt. I 2011 investerte selskapet i et nytt gjenvinningsanlegg som vil fordoble Mo Fjernvarme sin gjenvinningskapasitet fra røykgassen til Fesil Rana Metall. Datterselskapet Rana Industriterminal AS, fikk i 2011 en betydelig tonnasjeøkning. Tonnasjen over kai ble tonn, en økning fra tonn i 20. Datterselskapet Regnskapsservice AS hadde en omsetning på 1,3 mill. kr i 2011 og 9 eksterne kunder. Det tidligere datterselskapet Energigjenvinning AS ble i 2011 fusjonert inn i morselskapet Mo Industripark AS. 4. Arbeidsmiljø. Det har i 2011 ikke vært arbeidsskader med fravær i Mo Industripark AS og Mo Fjernvarme AS. I datterselskapet Rana Industriterminal AS har det vært en arbeidsskade i Det har vært en betydelig reduksjon i sykefraværet både i Mo Industripark AS og -konsernet. % Sykefravær H-tall Mo Industripark AS 3,9 5,7 0 8,8 -konsernet 4,7 6,9 5,4 5,6 H-tall: antall fravær med skader pr. million arbeidstimer De største selskapene i -konsernet har organisert vernearbeid og avholder regelmessige AMU/BU-møter. Bedriftene er tilsluttet felles bedriftshelsetjeneste og det foretas jevnlig helseog miljøundersøkelser. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Selskapet driver Sikkerhetssenter som har kjernestyrken for de industrivernpliktige industribedriftene i industriparken, samtidig som Sikkerhetssenter produserer og selger kurs og andre tjenester innen beredskap og sikkerhet. Det har vært arrangert flere større øvelser for industrivernet i i Personal og Styret. Ved utgangen av 2011 var det 3 ansatte i konsernet (99 ansatte i 20), derav 13,6 % kvinner (,1 % i 20). I Mo Industripark AS var det 65 ansatte ved utgangen av 2011 (62 ansatte i 20), derav 20,0 % kvinner (14,5 % i 20). Økningen i antall ansatte skyldes bl.a. økt salg av regnskapstjenester. I -konsernet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. AS tilrettelegger i henhold til diskrimineringsog tilgjengelighetsloven, bl.a. ved installering av personheiser m.m. Selskapet har iverksatt seniortiltak som har som formål å tilrettelegge for at våre ansatte forblir i jobben etter fylte 62 år. Så langt synes disse tiltak å være vellykket. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har 4

5 vært konstruktivt og bidratt positivt til driften i det enkelte selskap. På ordinær generalforsamling 21. juni 2011 i Mo Industripark AS, ble Gunnar Moe valgt inn i styret. Anne Jakobsen fratrådte styret fra samme dato. Dina Elverum Aune ble gjenvalgt for to år. Det har vært avholdt 6 styremøter i selskapet i Ytre miljø. Med de siste deponiutvidelser på plass, har tilgjengelig deponivolum for prosessbedriftene i flere tiår framover. Svevestøvsituasjonen i Mo i Rana har også i 2011 forbedret seg. Antall døgnoverskridelser for svevestøv viste for fjerde år på rad fallende tendens (12 stk. i 2011 mot årsgrensen på 35 stk.). Dette er en reduksjon fra 17 stk. i 20. De siste 5 år er det asfaltert ca. 0 da. i industriparken. Mye av dette er gjort for å begrense støvflukten. Et intensivt feieprogram for veier og lagerområder i industriparken er gjennomført. Nytt utstyr hos underleverandør gir oss mulighet for feiing også om vinteren. Industriparkkonseptet medfører en stor grad av energigjenvinning p.g.a. samhandling mellom bedriftene, noe som har store lokale og globale positive miljøeffekter. Mo Industripark AS overvåker utslipp til hovedavløpet fra industribedriftene i. Disse målingene viser en viss økning i 2011 for tungmetaller, mens våre målinger viser at utslippene av PaH er redusert i forhold til 20. Gjennom utvidelse av antall målestasjoner i hovedavløpet, har AS en forbedret oversikt over kildene til utslippene. Utviklingen av utslippene vil bli fulgt nøye opp i samarbeid med brukerne av hovedavløpet. Hver enkel bedrift i industriparken som er tilknyttet hovedavløpet, er selv ansvarlig for sine utslipp, og de store bedriftene har utslippskonsesjoner gitt av Klif. Målingene for avrenning fra deponiene i industriparken viser en viss stigning i 2011 i forhold til 20. Hovedårsaken er at nedbørsmengden i Rana var betydelig høgere i 2011 enn i 20, noe som påvirker avrenningen fra deponiene. Bidraget i avrenningen fra deponiene til Ranfjorden er små sammenlignet med andre kilder. Mo Industripark AS har gjort følgende ytre miljøinvesteringer i 2011: Ny-asfaltering for å redusere støvflukt ca. 1,2 mill. kr Grønt og beplantning ca. 0,2 mill. kr Utover de forhold som er nevnt, er ikke styret kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø. 7. Finansiell risiko. Selskapet er direkte eksponert for endringer i valutakurser gjennom sin handel av el-kraft. Selskapets hovedkunder kan være utsatt for betydelig valutasvingninger da det meste av deres produkter selges på det internasjonale markedet. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivå p.g.a. selskapets langsiktige lån. Det er derfor vedtatt en rentestrategi som skal minimalisere denne gjennom at deler av låneporteføljen bindes i langsiktige rentekontrakter. Risiko for at enkelte motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser er til stede, men historisk sett har det vært lite tap på fordringer og de fleste store kundene har god soliditet. Miras-konkursen tidligere i år er således et unntak. Sammensetningen av leietakere i Mo Industripark AS er differensiert slik at eventuelle bortfall av enkeltkunder ikke vil påvirke selskapet i avgjørende grad. Det er dog mange av leietakerne som fortsatt er avhengig av leveranser til prosessindustrien i parken, slik at et betydelig antall av leietakerne påvirkes av de internasjonale konjunkturene. 8. Investeringer og resultat. Totalt investerte Mo Industripark AS 33,0 mill. kr i varige driftsmidler i 2011 sammenlignet med 14,5 mill. kr i 20. Investeringene var bl.a. innen oppgradering av infrastruktur og nybygg. -konsernet investerte 62,8 mill. kr i varige driftsmidler. Den største enkeltinvesteringen var i datterbedriften Mo Fjernvarme AS som investerte i ny røkgasskjel ved Fesil Rana Metall. Det ble i løpet av 2011 iverksatt nye prosjekter for sikring og utvikling av infrastrukturen. Disse prosjektene vil bli ferdigstilt i konsernets likviditetsbeholdning pr var 31,1 mill. kr, sammenlignet med 37,4 mill. kr ved utgangen av 20. Styret vurderer likviditeten som tilfredsstillende. 9. Framtidsutsikter og fortsatt drift. Ved inngangen av 2012 er det fortsatt en betydelig usikkerhet rundt konjunkturutviklingen, men ferrolegeringsbedriftene i parken har full kapasitetsutnyttelse. Markedsforholdene i Europa p.g.a. krisen i Sør-Europa er uoversiktlig, noe som kan innvirke på først og fremst stålindustrien. Det er fortsatt av stor viktighet for prosessbedriftene i parken og deres underleverandører at det i Norge blir etablert rammebetingelser for prosessindustrien som medfører at denne industrien velger videre utvikling i Norge. Det hersker fortsatt noe usikkerhet rundt CO 2 - regimet disse bedriftene skal forholde seg til framover. Mo Industripark AS vil også i 2012 arbeide for bedring av rammebetingelser for industrien. Dette arbeidet må gjøres lokalt, regionalt og på nasjonalt plan. Ved inngangen til 2012 er det fortsatt etterspørsel etter produksjons - og lagerlokaler i industriparken, og bygging av nye utleiebygg vil bli gjennomført i Store deler av de ledige arealer etter konkursen i Miras-systemet, forventes å være utleid i løpet av året. Mo Industripark AS vil fortsatt arbeide aktivt for å skaffe nyetableringer i parken. Det vil også bidra til et gunstig prisnivå på viktige leveranser og tjenester fra -konsernet. Salget av Ruukki-anleggene til Celsa Armeringsstål vil på sikt frigjøre store lager- og tomtearealer, også attraktive tomtearealer inne i industriparken. Disse tomtearealene er sannsynligvis de best egnede industritomtene i landet m.h.t. etablering av ny prosessindustri. Arbeidet med å utnytte disse er iverksatt. Det arbeides med flere større prosjekter for etablering i industriparken. Den utviklingen som forventes innen bergverksindustrien, vil gi nye muligheter for nyetableringer i industriparken. Gjennom datterselskapet BioMo AS arbeides det videre for etablering av et biopelletsanlegg i industriparken. Dette prosjektet vil bli ført fram til en konklusjon i Mo Industripark AS -Konsernet Investeringer i varige driftsmidler mill.kr 33,0 14,5 62,8 16,1 Omsetning mill.kr 207,2 206,8 269,5 268,9 Ordinært resultat etter skatt mill.kr 23,8 25,6 30,9 35,7 Kortsiktig gjeld mill.kr 68,7 62,6 75,3 72,2 Total gjeld mill.kr 265,5 248,7 3,1 290,8 Likviditetsbeholdning pr mill.kr 26,1 19,2 31,1 37,4 Totalkapital mill.kr 520,1 508,7 614,1 597,8 Egenkapital-andel % 49,0 51,0 49,5 51,3 5

6 Styrets beretning Det er også en målsetning å få inn nye teknologibedrifter i parken samt utvikle industriparken som arena for pilotanlegg. Konkurransen på utleiemarkedet i Rana for kontorarealer forventes hard også i 2012, da det forventes en betydelig økning i arealtilgangen. Flere av våre kunder på kontorsiden ekspanderer og vil ha behov for mere areal. Det legges til rette for at dette kan skje i våre lokaler. I sum er det en viss optimisme framover m.h.t. markedssituasjonen for Mo Industripark AS. For datterselskapet Rana Industriterminal AS forventes det fortsatt en oppgang i tonnasjen i 2012, men fortsatt vil aktiviteten ved RIT AS være lavere enn for 3-4 år siden. For Mo Fjernvarme AS forventes 2012 å bli et godt år. Etter investering i ny kjel ved Fesil Rana Metall i 2011, som sikrer økt tilgang på gjenvunnet restvarme fra industriparken, vil andelen spissfyring med olje reduseres kraftig. Årsoppgjøret for 2011 er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Til grunn for dette ligger selskapets og -konsernets resultatbudsjett for 2012, samt selskapets gjeldende strategiplan. Disse viser at Mo Industripark AS og -konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.. Resultatdisponering. Styret foreslår følgende disponeringer av årsresultatet i Mo Industripark AS: (mill. kr) Avsatt til/fra annen egenkapital -6,172 Foreslått til utbytte 30,000 Sum disponert 23,828 Selskapets frie egenkapital pr , var 179,6 mill. kr sammenlignet med 185,0 mill. kr. pr Styret mener at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir korrekt informasjon om årets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet. Det er etter årets utløp ikke inntrådt andre forhold som er av betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. Fra venstre: Anette Skog Lillevik, Trond E. Olsen, Einar Martin Skjølberg (styreleder), Halvar Meisfjord, Gunnar Moe, og Arnt Krane. Dina Elverum Aune var ikke til stede da bildet ble tatt. Mo i Rana, 11. mai Dina Elverum Aune Trond Erland Olsen Anette Skog Lillevik Styremedlem Styremedlem styremedlem Arnt Krane Halvar Meisfjord Gunnar Moe Styremedlem Nestleder i styret Styremedlem Einar Martin Skjølberg Bjørn Bjørkmo Styreleder Daglig leder 6

7 Resultatregnskap mor/konsern pr Morselskap (tall i 00 kr) Konsern (tall i 00 kr) Note Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader 9, Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Finansinntekt Finanskostnad resultat av finansposter resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsoverskudd Minoritetens andel Majoritetens andel Overføringer Avsatt til utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum disponert

8 Balanse mor/konsern pr Morselskap (tall i 00 kr) Konsern (tall i 00 kr) Eiendeler note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, transportmidler o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap 1, 4, Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager / reservedeler Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Balanse mor/konsern pr Morselskap (tall i 00 kr) Konsern (tall i 00 kr) Egenkapital og gjeld note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 5, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mo i Rana, 11. mai Dina Elverum Aune Trond Erland Olsen Anette Skog Lillevik Styremedlem Styremedlem styremedlem Arnt Krane Halvar Meisfjord Gunnar Moe Styremedlem Nestleder i styret Styremedlem Einar Martin Skjølberg Bjørn Bjørkmo Styreleder Daglig leder 9

10 Regnskapsprinsipper årsregnskap 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Mo Industripark AS og datterselskapene Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, BioMo AS og Regnskapsservice AS. I tillegg er Molab AS, Mo Industriinkubator AS og HAF Energi AS tatt inn i konsernregnskapet som tilknyttede selskaper. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Morselskapet har vært deltaker ved stiftelse av alle tilknyttede selskap, slik at det ikke er merverdier knyttet til ervervelsene. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapene og de tilknyttede selskap er vurdert etter kostmetoden i morselskapet. Konsernregnskapet er basert på morselskapets andel av de tilknyttede selskapers resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Salgsinntekter Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Datterselskapene som er med i konsernets kassakreditt viser beholdning som kortsiktig fordring eller gjeld mot, som viser konsernets samlede, netto kassakreditt. Investering i aksjer og andeler Aksjer og andeler er vurdert som anleggsmidler til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Gevinst ved salg av varige driftsmidler mellom konsernselskaper elimineres, og inntektsføres gjennom mindreavskrivninger i konsernet fordelt over driftsmidlets gjenværende levetid. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Ansatte og tidligere ansatte i konsernet er tilknyttet kollektiv tjenestepensjonsforsikring gjennom likelydende forsikringsordning som eierselskapet Mo Industripark AS. Ved utgangen av regnskapsåret er i alt 3 nåværende ansatte samt om lag 550 tidligere ansatte (pensjonister) tilknyttet pensjonsordningen i konsernet. Tjenestepensjonsordningen behandles som ytelsesplaner. Konsernet har også førtidspensjonsordning som er inkludert i de totale pensjonsberegningene. Pensjonskostnadene er i morselskapet og datterselskapene ført som personalkostnader. Beregningene inkluderer en forutsetning om utnyttelse av AFP med 25 %. Årets pensjonskostnad bygger på beregning foretatt av uavhengig aktuar. De gamle, ytelsesbaserte ordningene er lukket for nye medlemmer, men videreføres med de medlemmene som var i ordningen da den ble lukket. Det er etablert nye, innskuddsbaserte pensjonsordninger for nye ansatte i konsernet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Endring av regnskapsprinsipper Det har ikke vært endringer av regnskapsprinsipper i løpet av året.

11 Noter Note 1 - Egenkapital (tall i kr) Mo Industripark AS Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital pr Tilført ved fusjon Utbytte Årets resultat Egenkapital pr konsern Aksjekapital Minoritetsinteresser Annen EK Sum Egenkapital pr Utbytte Tilført ved stiftelse av datterselskap Feil i minoritetsinteresser pr Årets resultat Egenkapital pr Note 2 - Immaterielle eiendeler (tall i 00 kr.) Konsernet har aktivert kostnad på kr 213 til forskning og utvikling i datterselskapet BioMo AS, øvrige kostnader til slike aktiviteter kostnadsføres normalt løpende. Konsernet har en aktivert konsesjon på kr 803 i Mo Industripark AS. Under immaterielle eiendeler er det balanseført en utsatt skattefordel som endres årlig etter beregning av differanser mellom skattemessige og regnskapsmessige av- og nedskrivninger. Note 3 - Varige driftsmidler (tall i kr) Varige driftsmidler i tomter, bygn. Maskiner Driftsløsøre, Anlegg under Sum Mo Industripark AS o. a. fast eiendom og anlegg inventar og utførelse transportmidler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Varige driftsmidler i konsernet Tomter, bygn. Maskiner Driftsløsøre, Anlegg under Leasede Sum o. a. fast eiendom og anlegg inventar og utførelse driftsmidler transportmidler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid: 9-35 år 3-35 år 0 - år - 15 år Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for avskrivbare anleggsmidler. 11

12 Noter Leasingverdier nom. verdi Nåverdi Sum leiebetaling første 12 mnd Sum leiebetaling 2-5 år Sum leiebetaling > 5 år Totalt Note 4 - Datterselskap og tilknyttede selskap (tall i kr) Mo Industripark AS Anskaffelses- Forretn.- Eierandel/ Egenkapital Resultat Regnskapstidspunkt kontor stemmeandel siste år etter skatt ført verdi i (0%) (0%) balansen Datterselskap Rana Industriterminal AS Rana 0,0 % BioMo AS Rana 50,0 % Mo Fjernvarme AS Rana 60,0 % Regnskapsservice AS Rana 0,0 % Sum balanseført verdi Tilknyttet selskap HAF Energi AS Rana 34,0 % Mo Industriinkubator AS Rana 25,0 % Molab AS Rana 40,0 % Sum balanseført verdi Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringene i tilknyttede selskaper presenteres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Kostnader i denne forbindelse er medtatt i konsernets regnskap. Konsernet: Beregning av årets resultatandel tilknyttede selskaper HAF Energi Mo Industri Molab inkubator Andel årets resultat (etter skatt) Avskrivning merverdier Avskrivning goodwill Årets resultatandel Konsernet: Beregning av verdi pr HAF Energi Mo Industri Molab inkubator Inngående balanse Årets resultatandel (etter skatt) Overf. til/(fra) selskapet (utbytte/konsernbidrag) Andre endringer i løpet av året (nedskrivning aksjer) Utgående balanse Note 5 - Fordringer og gjeld (tall i kr) Verken morselskapet eller konsernet har eksterne fordringer med forfall senere enn ett år. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Mo Industripark AS konsernet Annen langsiktig gjeld Pantelån Sum

13 Noter Note 6 - Varer Vare-/reservedelslager Mo Industripark AS konsernet Varelager Reservedelslager Sum Omsetningen består vesentlig av utleie, direkteproduksjon til kundene (gasser), drift av infrastruktur (kraftnett, veier, vann, kai etc.), samt kraftomsetning, tjenester og fjernvarmeleveranser. Behovet for varelager er derfor minimalt. Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern (tall i kr) Fordringer Mo Industripark AS og AS AS konsernet Konsernet Datterselskaper tilknyttede selskaper tilknyttede selskaper Kundefordringer Andre fordringer Andre langsiktige fordringer )* Lån til andre selskap Sum Gjeld Mo Industripark AS og AS AS konsernet Konsernet Datterselskaper tilknyttede selskaper tilknyttede selskaper Lån fra foretak i samme konsern Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld )** Sum )* Lån/konsernbidrag til Rana Industriterminal AS )** Mellomværende i konsernkassakreditt Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon (tall i kr) Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Aksjer Oversikt over aksjonærene pr : A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Fesil AS ,03 % 46,03 % Celsa Armeringsstål AS ,28 % 30,28 % Helgeland Invest AS ,02 % 17,02 % Rana Gruber AS ,50 % 2,50 % Øijord & Aanes AS ,08 % 2,08 % Molab AS ,08 % 2,08 % Sum ,00 % 0,00 % Øvrige (eierandel < 1%) ,00 % 0,00 % Totalt antall aksjer ,00 % 0,00 % Verken daglig leder eller styremedlemmer i selskapet har aksjer i Mo Industripark AS eller i øvrige konsernselskaper. 13

14 Noter Note 9 - Pensjoner (tall i kr) Pensjonskostnader Mo Industripark AS Konsernet Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad / (-inntekt) Pensjonsforpliktelser Mo Industripark AS Konsernet Estimert brutto pensjonsforpliktelser pr Estimert verdi av pensjonsmidler pr Estimert netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravg. netto forpliktelse Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. aga Estimatavvik/planendring Arbeidsgiveravgift av endring Netto pensjonsforpliktelse( - ) (midler + ) Netto avkastning/kostnad på pensjonsmidler resultatføres som annen lønnskostnad i morselskapet og konsernet. Inkludert i pensjonskostnadene er også premie til innskuddspensjon. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,80 % 3,80 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4, % 4,60 % Forventet årlig lønnsvekst 3,75 % 4,00 % Forventet årlig G-regulering 3,25 % 3,75 % Forventet årlig regulering av pensjoner under utbetaling 0, % 1,00 % Uttakstilbøyelighet AFP 25 % 25 % Note - Skatt (tall i kr) Årets skattekostnad Mo Industripark AS konsernet Resultatført skatt på ordinært resultat Betalbar skatt Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Anvendelse av fremførbart underskudd Avgitt konsernbidrag Skattepliktig inntekt Betalbar skatt på årets ordinære resultat Sum betalbar skatt ordinært resultat

15 Noter Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Oversikt over midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Balanseførte leieavtaler Fordringer Gevinst og tapskonto Forskuddsleie leasing Pensjonsmidler/- forpliktelse Sum Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skattefordel (28 %) Utsatt skattefordel er i sin helhet balanseført da det er sannsynliggjort at denne kan utnyttes gjennom fremtidig inntjening. Kraftbeskatning Små kraftverk er fra 2005 beskattet som resten av selskapene, med unntak bruk av lineære skattemessige avskrivninger. Note 11 - Driftsinntekter (tall i kr) Driftsinntekter pr. virksomhetsområde Mo Industripark AS konsernet Energi Kraftnett Eiendom Sikkerhetssenter Service Kai (Rana Industriterminal AS) Fjernvarme (Mo Fjernvarme AS) Annet Sum driftsinntekter Omsetning internt i AS og i Konsernet er elimert bort på de enkelte virksomhetsområdene. For morselskapet og konsernet er driftsinntektene i stor grad knyttet opp til drift av eiendommer og infrastruktur, slik at i hovedsak er salg lokalisert til Rana. 15

16 Noter Note 12 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (tall i kr) Lønnskostnader Mo Industripark AS konsernet Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Aktiverte lønnskostnader Andre ytelser Sum Ved utgangen av 2011 var det 3 ansatte i konsernet, herav 65 ansatte i Mo Industripark AS. Netto pensjonskostnader er også i konsernregnskapet ført mot personalkostnader. Ytelser til ledende personer i Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter 239 Annen godtgjørelse Sum Mo Industripark AS har i 2011 betalt kr 145 i revisjonshonorar. Note 13 - Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper (tall i kr) Anleggsmidler i Mo Industripark AS Eierandel Anskaffelses- Balanseført Markedskost verdi verdi Mo Industriinkubator AS 25,00 % HAF Energi 34,00 % Molab AS 40,00 % Sum anleggsaksjer Note 14 - Poster som er slått sammen i regnskapet (tall i kr) Finansinntekter Mo Industripark AS konsernet Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Mo Industripark AS konsernet Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Note 15 - Aksjer og andeler i andre selskaper (tall i kr) Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- Balanseført Markedskost verdi verdi Såkorn Invest Nord AS 5,4 % Rana Utviklingsselskap AS 13,8 % Gexco AB 0,0 % Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS 5,4 % Kunnskapsparken Helgeland AS 13,4 % Sum anleggsaksjer

17 Noter Note 16 - Offentlige tilskudd (tall i kr) Investeringstilskudd Morselskapet Konsernet Tilskuddene er ført til reduksjon på anskaffelseskost på de driftsmidler som tilskuddet er gitt til. Dersom driftsmidlene blir avhendet innen 5 år fra utbetalingstidspunktet, kan det foreligge skatteansvar og /eller tilbakebetalingsplikt. Note 17 - Pant og garantier (tall i kr) Garantiansvar Mo Industripark AS konsernet Bankgarantier, (depotgaranti kraftoms.) Bankgaranti NVE Sum garantiansvar Bundne bankinnskudd Mo Industripark AS konsernet Skattetrekksmidler Statnett Sum bundne bankinnskudd Pantesikret gjeld Mo Industripark AS konsernet Konsernkassakreditt, limit 12,5 mill Annen pantesikret gjeld Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Kundefordringer Maskiner og anlegg Faste eiendommer Annet Sum bokført verdi av panteobjekt Selskapet er solidarisk ansvarlig for konsernets kassakredittavtale sammen med datterselskapet (RIT) som er med i avtalen. Selskapets og datterens kortsiktige fordringer er pantsatt som sikkerhet for dette. Kundefordringer i Mo Industripark AS har pant begrenset oppad til millioner kroner. Rana Industriterminal AS har pant begrenset oppad til 2,5 millioner kroner. Pr var det innestående kr 13,066 mill. på konsernkassakreditten. Mo Industripark AS er selvskyldnerkausjonist ovenfor ELCON, for inntil kr 3 millioner av de forpliktelser som Rana Industriterminal AS har etablert i forbindelse med investering i kran på kaia. Mo Fjernvarme AS er ikke deltaker i avtalen om konsernkassakreditt, og har en egen avtale på 5 mill. Note 18 - Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lån Mo Industripark AS konsernet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Sum ansvarlig lån

18 Noter Note 19 - Ekstraordinære poster Verken selskapet eller konsernet har poster som kan karakteriseres som ekstraordinære. Note 20 - Betingede utfall Selskapet har ingen saker med betingede utfall. Note 21 - Andre ikke balanseførte forpliktelser Selskapet har ikke andre balanseførte forpliktelser. Oversikt over Mo Industripark, sett fra Mofjellet, en tidlig vårdag i

19 Indirekte kontantstrøm Mo Industripark AS Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/ gevinst ved salg av anleggsmidler/verdiendring anl.aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring varelager Endring i vare- og investeringsleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring i pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Innbetaling på kortsiktig lånefordring konsern Utbetaling på kortsiktig lånefordring konsern Innbetalinger på langsiktig lånefordring konsern Utbetaling på langsiktig lånefordring Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved opptak av kortsiktig gjeld konsern Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld konsern Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld finansinstitusjoner Innbetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Ubenyttet driftskreditt

20 20

21 21

22 Administrasjonens kommentar -konsernet Mo Industripark AS ( AS) er morselskap for datterselskapene Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, BioMo AS og Regnskapsservice AS. Aktivitetsnivået i 2011 har vært relativt høgt i alle deler av -konsernet. Flyfoto av Mo Industripark, sett fra vest. Bildet er fra juli Mo Industripark AS Eiendom Energi Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 Kraftnett Service Sikkerhetssenter Mo Industripark AS har som hovedoppgave å drive og utvikle infrastruktur, eiendommer, anlegg og utstyr, samt drifting av egne produksjonsanlegg, blant annet for luftgasser. AS skal også legge til rette for nye etableringer og markedsføre industriparken som gunstig etableringssted. AS er også engasjert i arbeidet for at industrien i parken har best mulig rammebetingelser både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2011 var det en stigende aktivitet i industriparken sammenlignet med 20, men vi ser fortsatt at deler av verkstedindustrien sliter. Dette ble synliggjort ved inngangen av 2012 da flere selskaper i Miras-konsernet ble slått konkurs. I 2011 har AS ikke økt sitt utleieareal vesentlig, men det er påbegynt nybygg som vil bli realisert i Selskapet hadde en meget høg utleiegrad i 2011 (97,5 % ved utgangen av året). Selskapet og konsernet økte investeringsnivået i 2011 betydelig i forhold til forrige år. Av utviklingsprosjekter som har stått i fokus i 2011 nevnes: Etablering av biopelletsproduksjon i Mo Industripark Tilrettelegging og nybygging for verkstedindustrien Markedsføring av industriparken Dette er oppgaver som fortsetter inn i Bjørn Bjørkmo, administrerende direktør i Mo Industripark AS. For kommende år blir hovedoppgaven å få nye leietakere inn i arealer som blir ledige på grunn av at Celsa Armeringsstål AS flytter mange av sine lagerfunksjoner inn i Ruukki-anlegget. AS har også store og attraktive tomteområder som vil bli markedsført. Etablering i industriparken betyr å etablere seg i Norges mest effektive infrastruktur for industriell virksomhet. Miljøutfordringen i industriparken har opp gjennom tidene vært store. AS har arbeidet aktivt på dette feltet sammen med de andre store bedriftene i industriparken. Arbeidet med miljøforbedring i industriparken vil fortsette. Arbeidet med å drive og utvikle infrastrukturen i Mo Industripark krever engasjement fra alle ansatte i AS. Det er med glede at jeg konstaterer at dette har vært tilfelle også i Etterfølgende gir en nærmere orientering om aktiviteten i avdelingene i AS samt i datterselskapene Rana Industriterminal AS, Regnskapsservice AS, BioMo AS og Mo Fjernvarme AS. 22

23 konsernet Eiendom Eiendom Energi Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 Kraftnett Service Sikkerhetssenter Det er i 2011 gjennomført flere tiltak for å forhindre legionella. Her avdelingsingeniør Steinar Bech-Hanssen ved en av de installasjonene som er rustet opp. Avdelingen står for utvikling og drift av -konsernets bygninger, tomter, deponier, veier og parkeringsanlegg. I tillegg leier vi ut kaianlegg og Vikaband. Ved årsskiftet omfattet bygningsmassen et areal på ca m 2. Økningen fra i fjor omfatter verkstedbygg for IMO Sveiseindustri AS. Arealene i industriparken er ca m 2 med en utleiegrad på 97,5 prosent. EKA-anleggene omfatter ca m 2 med en utleiegrad på 88,3 prosent. I 2011 har det vært fokus på utleie av ledige kontorarealer, eventuell ny aktivitet i EKA-anleggene, samt vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen. Det har vært noen forespørsler etter mindre verksted- og varme lagerarealer. På grunn av situasjonen ved Ruukki Profiler AS og tilbakelevering av Primeanlegget har vi valgt å avvente nye investeringer i bygninger. Det er imidlertid gjort to unntak. Nytt verkstedbygg på 00 m 2 til Imo Sveiseindustri AS ble ferdigstilt og tatt i bruk i juni Verksted- og administrasjonsbygg for Helgeland Offshore AS ble påbegynt høsten 2011, og tas i bruk fra mars Ellers har det vært stor aktivitet på å ivareta offentlige krav til energimerking av bygninger og tiltak mot legionella. Tomter Det pågår arbeider med etablering av forsterkningslag på de grovplanerte tomteområder i Svabo. Arbeidene går tregt pga liten tilgang til slagg. Dette innebærer at det ikke kan fastsettes tid for flytting av Celsa Armeringsståls slagghåndtering fra de vestre tomteområder. Det jobbes fortsatt med Reguleringsplan - Øst, som omfaller 80 dekar nye tomteområder, og endret nivå på ca. 120 da av eksisterende reguleringsplan. Målsetninger er å ferdigstille reguleringsplanen i Miljø Målinger av grunnvann og avrenning mot resipienter gjør vi i samsvar med pålegg fra KLIF. Målingene som har pågått siden 1996 viser forbedrede eller stabile verdier på de ulike stoffer det måles på. I 2011 ble pålagt å søke om ny utslippstillatelse. Søknaden skal leveres innen Eiendomsavdelingen har ledet en felles industrigruppe som har arbeidet med tiltak for å redusere støv fra industrien. Tiltakene bidrar til stadig bedre luftkvalitet var det året med færrest overskridelse siden måleprogrammet ble iverksatt. Totalt ble det registrert 12 overskridelser på målestasjon Moheia i Fortsatt fokus på bekjempelse av bakkerelatert støv er en prioritert oppgave. Det ble utført m 2 nyasfaltering. Totalt siden 1996 er det dermed lagt m 2 asfalt. Arbeider med en voll og beplantning i deponiområde 20 er iverksatt og ferdigstilles i løpet av Prosent Utleiegrad av byggareal År

24 Administrasjonens kommentar Energi Eiendom Energi Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 Kraftnett Service Sikkerhetssenter Avdelingen produserer og distribuerer oksygen, nitrogen og trykkluft. Forøvrig distribuerer avdelingen COgass, acetylen og propan i rørnett til kunder i industriparken, samt driver anleggene for vannforsyning (3 damanlegg i Andfiskvassdraget) og avløp. Mill Nm 3 Leveranser av luftgasser Gwh Produksjon Svabo kraftverk og Vika kraftverk Avdelingen produserer også elektrisk kraft i tilknytning til vann- og avløpssystemet. I tillegg har avdelingen en avtale med Mo Fjernvarme AS som omfatter drift og vedlikehold av produksjons- og distribusjonsutstyr tilknyttet fjernvarmeanleggene. Energi har 20 ansatte og en lærling. Drift Produksjon og distribusjon av avdelingens produkter har gått uten større driftsforstyrrelser. Gassklokka ble tatt ut av drift ca. en uke i mai for innvendig inspeksjon og diverse vedlikeholdsarbeider. I forbindelse med produksjonsstans ved Ruukki Profiler AS og riving av terminalkraner besørget Ruukki flytting av er gassforsyning til sveise-/ primeanleggene i ny nedgravd trase. Planer for omlegging av vannforsyning inne i Ruukki-anleggene er oversendt Ruukki for utførelse. Mill Nm År Leveranser av trykkluft År Mill m Leveranse av vann År 06 År Investeringer Utbygging av kontrollanlegg for overvåking av vannmagasiner i Andfiskvassdraget fortsatte. Produksjon Produksjonen ved Svabo og Vika kraftverk var 25,9 GWh i 2011 (24,2 GWh i 20). Produksjon av gassformig oksygen og nitrogen var 22,8 mill Nm 3 (mot 22,0 mill Nm 3 i 20). Det ble levert 1,4 mill Nm 3 med nitrogen og oksygen i flytende form til brukere utenfor industriparken mot 1,6 mill Nm 3 i 20. Det ble videre produsert 122,1 mill Nm 3 med trykkluft (126,5 mill Nm 3 i 20). Salg av propan var 973 tonn (10 tonn i 20). Vannforbruket var 75,9 mill m 3 i 2011 (71,2 mill m 3 i 20). Det ble utført innvendig inspeksjon og diverse vedlikeholdsarbeid i gassklokka i Her fra innvendig sveisearbeid. 24

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer