Rapport. Buskerud fylkesskatte kontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Buskerud fylkesskatte kontor"

Transkript

1 Buskerud fylkesskatte kontor Rapport Kontrollen er avholdt med hjemmel i lov om merverdiavgift $ 46, lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) gg 4-10 og 6-15 og $ 6 i forskrift av 2. desember 1997 gitt i medhold av folketrygdloven $ 23-2, siste ledd og $ 24-5, fprste ledd- Postadresse Postboks Drammen Kontoradresse Sentralbord Erik Bgrresensgate LU15 Telefaks Inngang RAdhusgaten

2 a Sammendrag rapport Regn ska p spitegg. Regnskapet skal til enhver tid v&re tilfredsstillende ajour, jfr. regnskapslov av 13'05'77 $ 9, viser til rapportens avsnitt 7'1'. Regnskapet skal presenteres slik at det tilfredsstiller krav i lgsbladforskriften $ 4-1 og $ 3-2, viser til rapportens avsnitt 7'2'. Kostnader ma legitimeres med tilfredsstillende bilag, jfr. regnskapslov av 13'05'77 $ 8 og forskrift nt. 2 til merverdiavgiftsloven'. Det ma f6res fullstendig reskontro i henhold til regnskapslov av 13'05'77 $ 6' En dri ngsforstag Merverdiavgift I I tiltegg foreslas fradragsfort inng&ende merverdiavgift vedrdrende New Biz Live AS tilbakefort med totalt kr dersom det ikke fremlegges dokumentasjon som viser at inngaende merverdiavgift er fradragsberettiget. Rapport om stedlig kontroll Side 2

3 I Kontrotlens giennomforing Nordre Buskerud politidistrikt giennomforte den ransaking og beslag i Eurosmart AS sine kontor og butikklokalej iiln forbindelse ble det tatt beslag i det regnskapsmateriale som var bokfort for v"*"io- u"t.ttersyn for perioden 2003 og frem til 3. termin 2004 ble sendt selskapet f?.0s.0+. Regnskapsmateriale for 2003 ble levert tilbake til ;il;;;;. to.os.o+ oik Jd?kunie avslutte regnskaoet for 2003' Samtidig ble regnskapet for termin 2004 innhentet' Etter at resnskapet for 2003 var endelig og revisjon var giennomfort Uf" oversendt pr'. m-ail' Regnskapsbilagene for 2003 ble ""g"t[tp"t innhentet igien den 2g.1r.oa s-a;;;ri meil regnskapet for 4. termin Kontrollen for 2004 er en kontroll av merverdiavgiften' 2 AksjekaPitat Opprinnelig aksjekapital pa kr. 100'000 ble innbetalt med 50% hver av Erik Overen og Roy Kvamme i juni I roree';;to;ii fra el"traordiner generalforsamling den ble det besluttet a splitte selskaiei, Jrj". og fordele disse i 2 aksjeklasser til aksjer a kr 0,002 fordelt *"a zo nliiie*,t"ij, "gio mill. B aksjer. I folge protokoll fra ekstraordiner generalforsamling erdet b"eslultet en rettet emisjon for d hente inn minimum 30 mill' ir. *rf.i*"oino -itt. kr. Emisjon/Salg skulle totalt utgiore?0 mill. aksjer etter at emisjon "* og salg var utfort rt""t"gtiai nrotokollen at aksjekapitalen skulle forhoyes til "g'a"f 2,1 mill.kr. slik at p{lydeni" tu-o,oa kr. D".rou forhoyelsen kan ikke ses a ha skjedd. "ilrc Aksjekapitalenerpr bokfdrtmedkr ,dketmedkr40.000etteremisjonen mill aksjer a kr 0,002 p.. ufr:j- e*:ekapitalen besto av?0'000'000 sksjer' Overkursfond er i6 k, A?e.&6.'Aksjene tij solgt for mellom 0,3 og 0,7 i f6lge protokoll ""a*""-ir:onen ilu gerieralforsamling. A a-ksjene var eid av og Roy Kvamme' "trt"uorainer DagliglederogstyreformannhariettersynsperiodenvertErikoveren.Fra0s.02.05til ig.6a.-os er Jaile brnebo formelt registrert som daglig leder. Roger Gjermundshaug er ;;;i.;t"jsom styrets leder fr a 22'o2'o5 og som daglig leder fra 18'04'05' 3 Virksomheten Eurosnart AS ble stiftet og registrert i merverdiavgiftsmanntallet med virkning i fra 3. termin SelskapetharhatthovedkontoriSlyngveien15iHonefoss,mendetteernA-flytt.et.til giiiirrdtra, slik at selskapet fra og mel 2. turmin 200b er registrert i Akershus fulke. Eurosmart AS har i ettersynsperioden ilrevet blant annet med nettsalg av nerkevarer, i ui"jg rr." cle hatt en fysisl rutitt i Hdnefoss og de har hatt lageret i Honefoss.-For A fi t urrii"t u*.t pa nettei matte man medlem i Eumsmart AS. Medlemsstrukturen var bygget opp ettir binersystemet, dvs alle ville ha en organisasjon under seg med 2 ijffg."rri.rg"t. Det ble utletali nettverksbonus som ble generert utifra et poengsystem' Alle me-dle-m--e" ha" ogsi hatt mulighet til d eie aksjer i selskapet. Det har vert forskjellige medlemsnivaer i systemet. DJtte var slik virksomheten var i ettersynsperioden. Det har s$edd store forandringer i selskapet etter dette' Rapport om stedlig kontroll Side 3

4 Regnskapet viser folgende tall for 2003: Sum driftsinntekter O72 Sum driftskostnader ffisresultat [rsresultat Sum egenkapital Sum totalkapital Somnevnthartletskje.IdstoreforandringeriEurosnartASetterettersynsperioden.Ikke bare forandringer i selve arti"" *"" "g.a'la eiernedetse siden. Dette hovedsakelig skjedd i begynnelsen av ext:""" Ul" til kun en ek'qjeklasse: A aksjer' ""ai:"tisfestet Griimderne ouu""o og r.,uoiirj"g i"""r rr-rrr"r ble- kjopt ut av selskapet. De var videre ute av selskapek *ty."t, og nu,'i"it;; ikfi;il;"iarrotttora i Eurosmart AS siden begvnnelsen av Styreformann Uf" nog;;c:"t'"undshaug som.var en av mecllemmene i Eurosmart AS fra i Gjermundshaus ;f;;t;;;;;t" t zoos'aagtie teaer' etter at hadde vert inne i selskapet "" u"j'o"i"a". i"r.[.p* nr..ttit med likviditeten i 2005' Tidligere ledelse hadde bt.a inngett tii;";;kht ht"; betvdelige midler er bundet opp' Den nve tedelsen som be.ta, u, oppiollii;;;;di"*-". i burojmart AS har dnsket A holde selskapet g6ende. DisseforandringenesomharskjeddharforttilatdetharvertvanskeligfornyledelseAgi svar og kunne dokumentere fo.loil.o- fr"-gikk av utkast til rapport. Derfor tlet bla tatt i""g ift fr" *tast til rapport ble sendt ut og endelig rapport foreligger' 4 RegnskaP/revision Virksomhetenvarfor200Sog2004regnskap:pliktige-tterlovavlT.julilgg8omArsregoskap m.v. I henhol<i til denne r"""?tt S ioa:i f"lqin "1 16' desember 1998 nr' 1235' kan virksomheten inntil virlere v"ef,e a i-trl'i. iu""t reglene om registrering og dokumentasjon i lovens kapittel z. Regnstapspiiktige som benytter seg av denne valgadgangen skal folge bokf6ringsregleneilovavls'mai197?omregnskapspliktmedforskrifter'videreskalde folge de bokforingsreglene,"- pr.ti.iz.iib uir gi*l senere er gitt i eller i medhold "["" -"?""ai"gf*tlrren] ligrringstoven, skattebetalingsloven og skatteloven' Medvirkningfral.januar2005erkapittel2ilovavlT.iulilgg8omArsregnskaperstattet med lov om bokforing av rs. nr.?3(bn) -ea tilhorende forskrift fastsatt av """"*b"i2004 Finansdepartementet den 1' desember 2004' Ihenholcttilforskriftomikrafttredelsem'mavo.!2.20o4erdetgittovergangsreglersom medforer at virksomhete" ;;;;;00; k;n velge A-forholde seg til bokf6ringsreglene i ;;;6;;t;; av L977 elle? kapittel 2 i Arsregnskapsloven av 1998 med tilhorende forskrifter. Virksomhetenharvalgt6fglgebokf6ringsregleneiregnskapsloven&v1977.Det'antasat,'lrt-ro*rrut"r,.rrit,reigu a rettitt","g iu"tgungsreglene' if ovenstiende avsnitt' "u Regnskapspilegg"rre i aenn"'raipoitt" *t*itt i, autf* gitt med hjemmel i regnskapsloven "t av Rapport om stedlig kontroll Side 4

5 Eurosmart AS NAr det gielder rapportens punkt om formelle mangler (avsnitt 7) er det av informasjonshensyn ogs6 henvist til den nye bokforingsloven (Bfl) med forskrifter' Selskapet m6 ta i bruk dette r"gulrr""ket senest med virkning for regnskapet fra 01'01'2006' 4,! RegnskaPsmateriale FOlgende regnskapsmateriale er innlevert ved kontrollen: Regnskapet for 2003 er overfort elektronisk Bilag for perioden termin 2004 Hovedbok termin 2004 spesifisert resultat og balanserapport pr Kontospesifisert irsregnskap 2003 Leverandorreskontro termin 2004 Liste over utbetalt provisjon i 2003 Resultat og balanserapport pr. termin i 2004 fra Eurosmart AS sitt system 4.2 Revisjon Selskapet har revisjonsplikt, jf. lov av nr.2 (revisorloven) $ 2-1. Samarbeidende Revisorer AS var selskapets revisorer fra oppstart. I revisors brev nr' 2 av trekker revisor seg med umiddelbar virkning, hovedbegrunnelsen for dette er at manglene i forbindelse med kapitalutvidelsen er av vesentlig art, og det er etter revisors mening sannsjrnlig at kapitaluividelsen ikke er gyldig. Revisor viser ogsa til sitt brev nr' 1 hvor de papeklr flere forlold. I revisors brev av viser han til protokoll fra generalforsamlin g vedrgrende utvidelse av aksjekapitavsalg av aksjer. Det bemerkes her at protokollen vi har fatt fremlagt vedrorende kapitalutvidelsen er fra , og flere av de mangler revisor papeker fremgar ikke i denne protokollenprotokoll fra generalforsamling har vi ikke fatt fremlagt. Alba Revisjon AS er selskapets navrerende revisor. I revisjonsberetningen for 2003 tar revisor forbehold vedrgrend.e eiendomsretten eller verdien av selskapets balanse f6fte investeringer i finansielle aksjer til samlet sum kr , da dokumentasjon ikke var tilgiengelig ved revisjonen. Det er videre presisert at selskapets Arsregnskap og Arsberetning ikke var avgitt innenfor lovens frist, og dit er uttalt at selskapet ikke har etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer fortl6pende og korrekt overforing av registrerte transaksjoner fra eget datasystem til eksternt regnskapssystem. 5 Stuttkonferanse Utkast til rapport ble sendt selskapet den ' Den ble det'avholdt et mote medroger Gjermundshaug og Kjell Bergum, fra fylkesskattekontoret motte Ole-Hermann Foss og Hildegunn Kasbo. Det ble ogs6' avholdt et mgte med Gjermundshaug den Rapport om stedlig kontroll Side 5

6 6 Avstemminger 6.1 0msetningsoppgaver Omsetningsoppgave for 3. og 4. termin 2003 ble mottatt pa fylkesskattekontoret For 5. og 6. termin 2003 og 1. termin 2004 ble det ikke innsendt omsetningsoppgaver' merverrliavgiften ble derfor fastsatt ved s\ionn. I september 2004 ble omsetningsoppgaver for 5. og 6. termin 2003 og 1., 2.og3. termin2004 sendt inn, det ble ogs6 sendt inn korrigerte omsetningsoppgaver for 3. og 4. termin Det fremkommer fglgende differanser i merverdiavgift mellom innsendte hovedoppgaver/skj Onn og innsendte korrigerte oppgaver/hovedoppgaver: 4. Termin Termin Termin 2003 Total avsift Termin Termin Termin 2OO I forbindelse med drsavslutningen for 2003 ble det innsendt en tilleggsoppgave for 6. termin 2003 sorn viser utgaende merverdiavgift til gode med kr. 243 og inngdende merverdiavgift med kr , totalt til gode L{ Innsendte korrigerte oppgaver for 3. og 4. termin 2003 og Ovrige innsendte hovedoppgaver stemmer med tall fremlagt fra regnskapet. Korrigerte omsetningsoppgaver for termin 2004 er sendt inn i april 2005 dvs etter at vi hadde regnskapet for perioden inne til kontroll, og etter at utkast til rapport var sendt selskapet. Det er fra selskapet og regnskapsf6rer forklart at korrigeringene har sammenheng med at man hele tiden har ligget pi etterskudd og at ngyaktige salgstall ikke har foreligget pa innberetningstidspunktet. De korrigerte oppgavene er ikke korrigert for noen av de forhold som var tatt med i utkast til rapport. De korrigerte innsendte oppgaver og for seint innsendte hovedoppgaver er ikke postert i fylkesskattekontorets datasystemet, med unntak av oppgaven for 4. termin Det vil si at f6r vi tar hensyn til korrigeringene som f4lger av rapporten har selskapet betydelig belgp til gode som ikke er utbetalt. Det foreslas at korrigerte oppgaver for 3. termin 2003, 4. termin 2003, 1. termin2004,2. termin 2004,3. termin 2004, hovedoppgaver for 5. og 6.termin 2003 og tilleggsoppgave for 6. termin 2003 posteres samtidig med at vedtak fattes i saken. Rapport om stedlig kontroll Side 6

7 6,2 Naringsoppgave Det bte ikke sendt inn selvangivelse og neringsoppgave for 2003 fgt i februar 2005' Eurosmart AS hadde da blitt skjonnslignet fot 2 millioner i inntekt i 2003' Innsendt nreringsoppgave viser en nreringsinntekt pa kr. b og stemmer med regnskapets tall. Formelle regnskapsmerknader RegnskaPssYstemet Regnskapet fgres av Visma Services Norge AS avd' Gran' En clel av regnskapet registreres imidlertid elektronisk i Euro"*uJG "l[t systemet fortl6pende. Inntekter fra rettsalg' aksjesalg og utb"turirrgr. * prouirjo"".., uru"t aut som skier elektronisk i selskapet sitt system. Det er forklart at a"i"ai i p""uremer med 6 f6 det som ble registrert elektronisk i selskapet sitt syrt"* ou"" i slik at de midt i aret 2004 ikke hadde fdtt ""-g".tuilsystemei, siennomf/rt dette enna r", i065, a"it" lle giort i slutten av For termin 2004 var Ienne overforingen enna ikke giennomfort' n.i **."girt Jres i setstapeii system er ikketilgiengelig hos selskapet, da det er en person som ikke er ansatt i poto"oi*f I'b, men som jobbei som konsulent for Eurosmart AS som har utviklet og jobber med systemet' Revisorharisinrevisjonsberetninguttaltatselskapetikkeharetablerttilfredsstillende rutiner som sikrer fortlopende og k'orrekt overforing av registrerte transaksjoner fra eget datasystem til eksternt rego.t"it"vtt.*. Dette hai medfgrt at selskapets oppfolging og uu.i"i.*i"g u" regnskapslata ii<le tittedsstitler regnskapslovens krav' 7.1 Ajourhotd Regnskapetharikkevartajour.Daregnskapetfor2003bleinnhentetavpolitietden va"-det bi.a. ikke fgrt inntekter og utbeialinger av provisjoner i regnskapet-jf. det som er forklart ovenfor. De f,rste o-*.utiiog.oppgaien" bl derfor heller ikke sendt inn pa bakgrunn -er av bokfort regnskap. For rq t".*i""zooi heller ikke regnskapet ajour.i og med at den lrrturou."gi*i.uringen i Eurosmart AS sitt system ikke er overfdrt i det eksterne regnskapssystemet. c--^l ^- r^-t - b.i rr".rou.igrd at inntekter fra butikken son startet i november 2003 forst er fdrt r regnskapet i august I f6lge regnskapslov av ?? (RJ,) $ 9 skal regnskapsbokene vere tilfredsstillende a'jour til urifri"," tidl i samsvar med hva som anses A stemme med god regnskapsski-kk' Kontante inn og uibetalinger skal sa viilt mulig fores i kassabokensamme dag de finner sted' i"v lotti'.i"g"lov (Bfl) er bestemmelse om ajouhold hjemlet i $ 7' Det ma pasees at regnskapet for fremtiden er ajour' Eegnahapep&legg: RL av , Bfl au 19'11'04 S 7 Rapport om stedlig kontroll Side 7

8 7,2 Presentasjon Ifolgeforskrift av 16. LZ.gZnr til regnskapsloven (av L ), den sakalte lpsbladforskriften, g 4-1 skal regnskapet presenteres slik at alle poster lett kan folges fta legitimasjon giennom atle bokur fru*-til 6rsoppgi0ret. Det skal likeledes pa en lett kontrollerbar m6te v&re mulig med utgangspunkt i Arsoppgioret 6 kunne finne tilbake til legitimasjon for de enkelte regnskapsposter. Det 96r videre frem av forskriften $ 4-2 hvilke informasjon presentasjonen slal gi bla. skal r*gnrkupsforte poster fremgi pd en systematisk og lett kontrollerbar m6te. Slik regnskapet til Eurosmart AS er innrettet er ikke disse krav oppfylt. Det har ogsa virket vanskelig i dlt hele tatt 6 fd kjgrt ut dokumentasjon pa foringer pa bilagsnivi fra selskapets interne datasystem. Det ble neat om dokumenhsjon pa noen fa slike fgringer forste gang den LS.tz.}4og dette var ikke mottatt ved utsending av rapportutkast. Viser ogs6 her til forskriftens g B-2 hvor det fremgdr at alle postei skal v&re legitimert ved originale papirbilag eller annen form som muliggi giatopprinnelse og innhold kan etterprdves pa like dekkende mate. I bokfgringsloven (bfl) gar frem av $ 10 btant annet at bokfgrte opplysninger skal vrere dokumentert. Det gar ogsi her frem at bokforte opplysninger lett skal kunne folges fra dokumentasjon.,.ria spuslfrkasjoner frem tit ptiktig rapportering. Det skal likeledes pa en lett kontrollerbar mate vere mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering 6 kunne finne tilbake til dokumentasj*utr for de enkelte bokforte opplysningene. I forskrift til bokforingsloven fremgar krav til dokumentasjonens innhold. Det m& pases i fremtiden at regnskapet tilfredsstiller lovens krav. Regnskapspd,legg: Lgsbtadforskriften s 4-1 og 3'2, Bfl S lo 7.3 Dokumentasjon kostnader For at fradragsrett for inngaende merverdiavgift skal foreligge ma den vrere legitimert ved bilag jf. merverdiavgiftsloven $ 25.Det 96rvidere frem av merverdiavgiftsloven sin forskrift om innhold av salgsdokumenter mv. av L (forskrift nr.2) hvilke krav som stilles til et salgsdokument. I f6lge forskriften $$ 1 og 2 skal det ved omsetning mellom nreringsdrivende utstedes faktura' nota eller regning som md angi: Flere av virksomhetens inng$ende bilag oppfyller ikke disse kravene. Bilag fra medlemmer vedrgrende merverdiavgift pd provisjon tilfredsstiller i mange tilfeller ikke ovennevnte krav. Rapport om stedlig kontroll Side 8

9 Eurosmart AS, Ri Viser ggse til regnskapsloven av L3.A5.77 $ 8 hvor det fremg&r at kostnader skal vare legitimert ved Uitag. Medlemmene har ikke utsted.t fakturaer vedr6rende provisjonen til Eurosmart AS med mindre de har oppkrevd merwerdiavgift, og der hvor dette er oppkrevd har de lagd en samlefaktura Pd dette. Det er ogs6 bl.a. mange bilag hvor det ikke er Eurosmart AS som st6r som kjoper, men andre virksomheter eks. nignt Management AS eller navn pa ansatte som fremkommer pa faktura/in nfors els dekl arasj on. Bokf6ringsloven $ 10 sier blant annet at bokfilfte opplysninger skal vere dokumentert. I forskrift av 01. ti.ol,til bokfgringsloven $ 5-5, l.ledd fremghr at dokumentasjon avkjgp skal v6re salgsdokumentasjonen selger har utstedt og skal inneholde de opplysningene som fremgdr av forskriftens $ 5-1. Regnskapspd.legg: RL au S 8, Bfl S 10 og forskrift til bfl S 5-5 7,4 Reskontro Det er i regnskapssystemet ingen reskontroforing vedr0rende medlemmene, de far utbetalt provisjotr,riu selskapets interne datasystem dette registreres pa hver enkelt her, men ikke i det eksterne regnskapssystemet. Der hvor det er utbetalt merverdiavgift pd provisjonen er dette faft i det eksterne regnskapssystemet, men ikke via reskontro. Videre utbetales pe bakgrunn av inng6ende falturu"r motekostnader og bilkostnader til medlemmer, dette fores i det eksterne regnskapssystemet, men ikke via reskontro. Det fremgdr av regnskapsloven av ?? $ 6 at det skal f0res kontobok for mellomvarende med fordiingshaver og skytdnere. Viser ogsi til $ 9 i forskrift nr 1 til merverdiavgiftsloven. Det skal i folge forskrift til bokforingsloven (bfl) $ ledd nr 4 f0res leve randdrs pe s ifiskasj on. Regnskapspd.legg: RL au # 6, Forskrift su ti.l' bfl S 3-l 1.Iedd nr Kasseoppgjor Eurosmart AS benytter kasseapparat for omsetning i butikken. Det kjores ut z-rapport og rapport fra kortautomat daglig. Kontanter settes inn i nattsafe. Det er lagd en manedsliste med oversikt over salg per dag, terminal og kontant og evt. utlegg, det gir ikke frem av listen hvorvidt den er fort fortlopende eller pr.mnd. Det gar frem av forskrift nr 1 av til merverdiavgiftsloven, forskrift om regnskapsplikt og Uokforing for neringsdrivende som 96r inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven $ 8, B.ledd at det skal foretas en daglig kasseavstemming med innf0ring av resultatet i en oppgiorsbok. Dette skal signeres og dateres av den som har foretatt kasseopptellingen jf. forskriften $ 8 siste ledd. Det er forklart at butikken er awiklet, og det foreslas derfor ingen regnskapspalegg. Rapport om stedlig kontroll Side 9

10 Eurosmart AS, Ringerike 7.6 Frisgrvirksomheten Det er bokfort inntekter og kostnader vedrorende noe frisorvirksomhet. I tilknytning til butikken pe H6nefoss har det vert drevet frisgrvirksomhet. Kostnader er bokfort sammen med 4vrige varerj-op og inntekter er bokfort sammen med inntekter fra butikken, sl6tt pd egen kode pa kassa. Det er egen forskrift om bokforing og inntektslegitimasjon for frisorer mv. forskrift nr 111 til menrerdiavgiftsloven. Her fremgdr bl.a. at kjop avvarer skal registreres adskilt for salgsvarer og behandlingsvarer, omsetning og uttak registreres pa adskilte konti for varesalg og behandlingsinntekter. Videre fremgar hva som skal registreres pd kassa osv. Frisgrvirksomheten er awiklet det foreslas derfor ingen regnskapspdlegg. Kontrol[en Kort beskrivelse av virksomheten i Eurosmart AS, slik den var i ettersynsperioden. For A kunne handle varer pd nettet natte man v&re medlem i Eurosmart AS. Medlemsavgiften var pa 2O pr. Ar. For 6 komme pa et "hoyere" medlemsniva matte man kjope produktpakker, enten bronze, silver, gold eller platinum. Produktpakkene inneholdt medlemsavgift, $6p av aksjer og administrasjonskostnader. Det ble forklart at Eurosmart AS hadde ca medlemmer. Medlemsstrukturen i Eurosmart AS var bygget opp etter binarsystemet, dvs. alle hadde en organisasjon under seg med 2 forgreninger. For A motta nettverksbonus krevdes det at man minimum rekrutterer 2 nye medlemmer pri et "visst" niv6 samt ukentlig kvalifisering. Nir et medlem gikk inn pd nettet for A handle varer genererte systernet flere operasjoner. Det gikk melding til lageret pa Kilemoen hvilke varer som er bestilt, og av hvem, salget ble registreres i salgssystemet, det ble generert poeng oppover til de som ligger pa nivdene over, betaling gikk via visa i samme operasjon. Ved kjop av produktpakker ble dette fordelt pd forskjellige konti i systemet, en del var eksjer og ble registrert pa konto 2001 Omsetning av aksjer, resten ble registrert pa avgiftspliktig salg. Ved gold medlem eller hoyere kunne man ogsa kj6pe ekstra aksjer. Det finnes ingen papirbilag pa salget, alt har s\jedd elektronisk. Etter gitte kriterier kunne medlemmer etter hvert oppna Eurosmart Vip status, Eurosmart Master status og til slutt Eurosmart Power Master. Disse mottok bla. en eksklusiv salgsbonus, og de har andre fordeler og muligheter. Det er sagt fra selskapet at de hadde ca 50 mastere og 4-5 power mastere. Masterne var med i ledergruppen og de frkk bla. mulighet til d leie feriehus rimelig, de hadde tilgang til bilordning som utgjorde kr pr mnd., for power mastere kr Som nevnt ble provisjon til medlemmer utbetalt pa bakgrunn av gitte kriterier. Provisjonen ble overfort ukentlig til noe de kaller personlig konto i systemet. Alle medlemmer har egne hjemmesider, og de gar selv inn og bestemmer nar de fysisk skal fa utbetaling, Zs % av provisjonen matte taq ut i annet enn kontanter. Pd medlemmenes hjemmeside fremgar alt av informasjon om egne forhold i systemet. Det foreligger ingen papirbilag vedrdr'ende provisjonen for medlemmet har oppkrevd utgaende merverdiavgift. Rapport om stedlig kontroll Side 10

11 Det er forklart at systemet nd er helt endret, men det er fors0kt beskrevet slik det var i ettersynsperioden. 8.1 Salgsomridet Generelt St6rstedelen av salget har vrrt salg av s6kalte produktpakker. Pi konto 3000 som heter salg nettbutikk pliktig er det bokfort noe varesalg og for 0vrig salg av produktpakker, ut i fra teksten pd foringene utgior varesalget pd denne konto kr , resterende kr. 13.1L2.011 er salg av produktpakker. Pi konto 3010 salg butikk er det ogsd bokfgrt medlemskontingent pa ca kr Dette er trukket i fra i oppstitlingen nedenfor. Det har vart billigere 6 handle i butikken for de som er medlemmer. Bruttofortjeneste pe varesalg er beregnet til: Salq nettbutikk konto Sals butikk konto Totalt varesalg Varekiop Kiao av produktpakker "Ordinert" varekjgp Varebeholdning "Ord inert" vareforbru k Bruttofortieneste Bruttofortjeneste utgjor casa Vo. I tillegg til det som er bokfgrt som salgsinntekter har selskapet bokfgrt inntekter pe konto 8071 Gebyrer bet. av medlemmer pa totalt kr 5LL.232 i 2003, viser til rapportens avsnitt Til e berynne med ble det innbetalt en del direkte fra kundene/medlemmene pd Eurosmart AS sin bankkonto. NA fdr Eurosmart AS oppgjor for alt nettsalg av varer, produktpakker og aksjer via kredittkortselskap, i 2003 ble Europay Norge AS og Visa benyttet, i2004 benyttes kun Teller AS (Visa). Salg av varer utgigr i 2003 ca. 4 Vo ey totale salgsinntekter inkl. inntekter fra gebyrer. Av det som er bokfort som salgsinntekter, totalt kr i 2003, er kr provisjonsinntekter. Disse provisjonsinntektene er 10 7o kurtasje som betales til selskapet nar aksjer i Eurosmart AS omsettes mellom aksjonarer, viser til rapportens avsnitt ,2 Totalavstemming Slik regnskapet er innrettet var salgsomradet vanskelig kontrollerbart. Det ble forsokt e foreta en totalavstemming med hensyn pa hva som er bokfort som salg av varer via nettevproduktpakker og salg av aksjer mot kontantstrom inn til selskapet. I utkast til rapport ble denne avstemmingen satt opp. Totalt v-iste den en differanse pa ca 8,9 millioner mer innbetalt enn salg/salg av aksjer. Selskapet hadde en ordning med at man kunne glgre Rapport om stedlig kontroll Side 11

12 innskudd som senere kunne brukes til kjop elier tas ut igien i kontanter De_t var i avstemmingen bla ikke tatt hensyn til disie innskuddene, fordi korrekte tall pi dette ikke synes mulig for oss d se ut av regnskapet. Iiet ble i uti.ast til rapport beclt im at-tlifferansen ble forklart og dokumentert. Det har tatt Lng tia a fa,roe kor,k"et pe dette. Den 1G mottok vi ett oppsett som var utarbeidet av ffiskapskontoret. De har her kommet frem til en ubetydelig differanse' Det er ut i fra ltt" *ulig A se hvorvidt dette er de korrekte tall, men det foresl6s ingen endringer vedrgrende "p'pr"it"t dette Konto 8071 Gebyrer bet. av medlemmer I2003 er det pd denne konto bokfort inntekt p6 kr , forste foringen p6 denne konto er Til og med 4. termin 2004 er det bokfort totalt kr 935.?23 i inntekt pa denne konto' Det er ikke bolfort merverdiavgift vedrorende dette. Dette er bel6p som registreres i Eurosmart AS sitt system. Det er forstatt slik at dette er gebyrer som Eurosmart AS betaler lil kretlittkortselskap som de igien belaster kunden. Gebyrer som p6lpp,er ndr-k'ndene benytter kre6ittkort-som betaligsmiddel. Kostnaden-for Eurosmart AS er bokfort pi konto 81?-0 Annen finanskostnad, i 200"3 var belopet her pd kr for tilleggsposteringer' ved tilleggsposteringer er det overfartrkr fra denne konto mot konto for omsetning av aksjii, dette gieider kostnader i forbindelse med emisjonen. Til og med 4. termin 2004 er det uotrort kostnader her med kr Det ser ut til at Eurosmart AS har belastet kunden med et hdyere gebyr enn det de selv har betalt tit kredittkortselskapet. ut i fra kontrollopplysiinger fra Europay Norge AS har Eurosmart AS blitt belastel med' 2,5 Vo i gebyr, dei imidlertid ut til Jkundln har betalt 3% til Eurosmart AS, i alle fall i "er Da dette skjer elektronisk i selskapet sitt system foreligger ingen dokumentasjon p-d inntektene p6 papir. Det er forklait at kunden blir belastet direkte med en 70 sats for dette ved bestilling/betaling av det som kjopes. Disse gebyrene vil oppsta b6de i forbindelse med Eurosmart AS sitt avgiftspliktig salg og innbet-alinger vedrgiende aksjer, som ikke er avgiftspliktig salg. Gebyrer tilknyttet avgiftsptklig salg md anses som en del av den avgiftspliktige omsetning i henhold til merverdiavgiftsloven $ 18 andre ledd nr 3. I 2003 er fdringene pa kontoen tekstet med salg av produktpakker' I utkast til rapport ble det bedt om d fa fremlagt oversikt over hvor stor andel som er avgiftspliktig omsetning for 2003 og til og med 4. termin selskapet har svart at den ugnrputtii" omsetning i 2003 er i underkant av 254o av de totale innbetalingene til r"i.tui"t. De antar at dette forholdet avspeiles ogsd nar det gielder gebyrer i ogmed at de utgigr en prosentvis andel av det som innbetales. For 2004 har de beregnet at tilknytning til avlftsptittig salg er i underkant av 35%. Selskapet er imidlertid av den oppfatning at det er uri--melig at Eurosmart AS betaler moms pd belgpet uten at det sa:ntidig gis et tilsvarende frailrag pa kostnadssiden. Kommentarer til dette er at det ikke foreligger inngdende merverdiavgilt 6 gi6re fradrag for pa kostnadssiden. Foresldr A legge selskapets 7o satser til grunn ved beregning av utgdende merverdiavgift pi gebyrer. Gebyr i t.232,259o av dette belgpet utgidr kr. 12?.808, merverdiavgift anses 6 vere inkludert i belopet som er betalt, dvs. merverdiavgift' utglar kr Rapport om stedlig kontroll Side 12

13 Gebyrfremtilogmed4. terminza} erpikr'ggs.723,35vo avbel0petutgi/rkr327'503' merverdiavgift inkludert med kr. 63'387' utgaende merverdiavgift foreslas etterberegnet p6 en termin pr' 6r' End,ringsforslag: Endringsforsla'g: Utgdende MVA hoy sats Utgdende MVA hoy sats 6. Termin Termin Kostnadsomridet Provisjon medlemmer Som det fremgar tidligere i rapporten er det utbetalt provisjon til medlemmene, dette skjer elektronisk i Eurosmart AS sitt system' praksis har vrert at nar medlemmene overstiger kr i utbetalt provisjon skal de registrere seg som selvstendig nreringsdrivende i merverdiavgiftsmanntallet' Eurosmart AS har da utbetalt merverdiavgih pa provisjon. Denne merverdiavgiften blir utbetalt pa bakgrunn av bilag av varierunau n-valitet og er bokfgrt direkte pa konto for inngiende merverdiavgift. Viser til det som er skreveb i rapporten avsnitt?.3, inngiende merverdiavgift som ikke kan legitimeres ved bilag er ikke fradiagsberettiget jf. merverdiavgiftsloven $ 25, jf' forskrift nr. 2 til merverdiavgiftsloven' InngAende merverdiavgift forestas tilbakefort vedrorende folgende bilag: Bilag gbz i ZA1Aer en oversikt over grunnlag for faktura pa mva., datert 01'02'04, ogviser provisjon utbetalt fra og med uke 33 i 2003 til og med uke 04 i2004, til sammen 51'817,06, belopet er redusert med kurtasjeinntekt pe t.gss,eg,, sum for avregning mva er 11'990,73' Merverdiavgift er utregnet til g rr.ggo,?3 med en eurokurs pa nok. 8-?0 blir detkr 104'3L9' Belopet er fgrtdirekte pa konto for inngaende merverdiavgift datert den ' Bilaget er signert av Svein Inge pilskog. Dette kan ikke sees A veere et salgsdokument slik det kreves utstedt i henhold til forskrifi nr 2 til merverdiavgiftsloven $ 1. Dokumentet er ikke nummerert, det gar ikke frem navn og adresse til verken utsteder eller mottaker, organisasjonsnummer fremgar heller ikke. Endringsforslag: Inngd.erude MVA 2. Termin Det er helt fra oppstart av ettersynet forklart b6de fra selskapet og regnskapsforer at disse provisjonene skalinnberettes pa l6nns- og trekkoppgaver, dette er enna ikke giort verken for 200g eller BelOp utbehll i provisjoner skal innberettes pa l0nns- og trekkoppgaver jf. ligningsloven $ 6-2, f.teaa bokstav e. Det giores ogsd oppmerksom pa at det etter hlningsloven E ro-o kan palegges den som ikke har etterkommet plikten til e gi oppgave mv' etler kapittel 6 6 oppfylli sin plikt under en daglig lopende tvangsmulkt. Rapport om stedlig kontroll Side 13

14 8,2,2 Forhotdsmessig fradrag for inngiende merverdiavgift. Av det som er bokfort som salgsinntekter, totalt b L i 2003 er som nevnt tidligere kr. 1.2g6.9g6 provisjonsinntekt., som er 10 Vo kurtasje som betales til selskapet nar aksjer i Eurosmart AS omsettes mellom aksjonerer. Dette utgi0r 7,9 7o av totale bokforte driftsinntekter, 7,6 von6r vi tar med gebyrer betalt av kunder i total omsetning' Disse provisjonsinntektene er omsetning utenfor menrerdiavgiftsloven jf. merverdiavgiftsloven $ 5b f,rste ledd nr.4. Eurosmart AS har etter dette hatt omsetning bade innenfor og utenfor avgiftsornr6det. Gebyrer som er omtalt i avsnitt er ogsd delvis omsetning utenfor avgiftsomr6det. Totale gebyrer i 2008 er kr lrl.zgz av dette er kr omsetning utenfor avgiftsomradet slik det er fordelt i 2003, jfr avsnitt omsetning utenfor avgiftsomradet,ttgor etter dette 9,9 Vo av total omsetning inkl. gebyrer' Fradrag for inngaende merverdiavgift ved anskaffelse til bruk under ett for virksomhet med omsetning bade innenfor og utenfor avgiftsomr&det kan fordeles jf. merverdiavgiftsloven $ 23' Ifolgeforskrift av 20. L2.6gom forholdsmessig fradrag for inngaende avgift etter MAL (forskrift nr. 1g) g 1 er hovedregelen antatt bruk. I forskriften $ 3 fremg6r at det av inng6ende avgift pa varer og tjenester som anskaffes til bruk under ett for virksomhetens felles drift kan kreves fradrigfor si stor del som svarer til den avgiftspliktige omsetning i forhold til virksomhetens samlede omsetning. I folge forskriften $ 4 kan fradrag gidres uten fordeling av inngaende avgift pa anskaffelsei til bruk for virksomhetene under ett dersom omsetning som ialler utenfor loven er ubetydelig i forhold til virksomheten ellers' Som ubetydelig anses omsetningen nir den normalt ikke overstiger vo av virksomhetens samlede omsetning. Eurosmart AS har ikke fordelt noe inng6ende merverdiavgift forholdsmessig. NAr det ikke er foretatt fordeling og dette ma foreslas foretatt skjonnsmessig, kan det vare praktisk og bruke forskriften $ 3, fordeling etter omsetningens stgrrelse' Videre er sp6rsm6let hvilke konti fordelingen skulle vart foretatt pe. I utkast til rapport ble de konti hvor det anses at fordeling av inngaende merverdiavgift var aktuelt for 2003 listet opp. Etter selskapets kommentarer til dette og noe ytterligere kontroll av kontiene foresias folgende konti medtatt ved beregning av lorholdsmessig fradrag for inngaende merverdiavgift i 2003: Netto belop bokfsrt Bokfsrt Kontonr Kontonavn med fradrag inng.mva. Inng.mva. 12BADataanlegg Telefonsentral CRenhold s Honorarevisor Honoraregnskap Honorarer andre Kontorrekvisita Data/EDB-kostnader CKurskostnader Telefon Mobiltelefon Reklame, annonser Reklamekostnad 225.6A Rapport om stedlig kontroll Side 14

15 Det er her tatt ut bilag som det er foresldtt tilbakeforing av inngaende avgrft for i andre avsnitt i rapporten og det er forsokt tatt ut bilag som man ut i fra tekst i hovedbok kunne se vedrorte kun den merverdiavgiftspliktige delen Tilbakefgring av fradr agsfqrtinngaende merverdiavgift foreslas da med 9,9Vo av kr 328'827 ' dvs. kr Det foreslas at selskapet selv foretar en korrigering for 2004' Endringsforslag: Inngd,ende MVA 6. Termin Hellerud Terrasse Hellerud rerrasse er en eiend.om med en enebolig i oslo som selskapet kjgpte' Det er forklart at det ble utarbeidet tegninger pi oppforing av nygg med? leiligheter' Prosjektet ble ikke "t godkjent av oslo kommune og eiendommen skal selges igien' omsetning og utleie av fast eiendom er ikke merverdiavgiftspliktig jf.-merverdiavgiftsloven $ b a. Det er ikke fradragsrett for inng6ende merverdiavgift vedr0rende dette prosjektet jf' merverdiavgiftsloven $ 2 1. Inng6ende merverdiavgift foreslas tilbak eftrtfor folgende fakturaer som vedrdrer Hellerud Terrasse: Belop Belop BilagsnrDato Leverandsr Tekst ink.mva. Mva eks.mva Norest as Prosiektledelse Norest as Mva vedr. b Friling arkitekter Utarb. Rammessknad Norest as Prosiektledelse Inq. Kiell I Garshol Honorar - Prosjektering Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse 5I.ZVU I.1VV Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse 37.2A O4Norest as Prosiektledelse Bndringsforslag: Endringsforslag: Endringsforslag: Endringsforslag: End.ringsforslog: Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngdende MVA 5. Terrnin 6. Termin 1. Termin 2. Termin 3. Termin A Rapport om stedlig kontroll Side 15

16 Eurosmart AS 8,2,4 Inngiende merverdiavgift ikke [egitimert Bilag L534 i20a4 er faktura fra Snekker Llken, datert 20.A6.04 pd totaltkr , merverdiavgift er spesifisert med kr 4. L28, belopet er fradr agsfgrt. BelOpet gielder diverse utf4rt snekkerarb. Kihlemoen og er betalt via bank PA fakturaen fremgar organisasjonsnummer L men nummeret er ikke etterfulgt av bokstavene MVA. Alle som er registrert i merwerdiavgiftsmamtallet skal piffore bokstavene MVA jf $ 2 i forskrift nr 2 til merverdiavgiftsloven. Det er dette som viser at de er registrert i manntallet, og ikke bare fett tildelt organisasjonsnummer fra enhetsregisteret. Mottaker av dokurnent hvor dette ikke er pdfgrt har da en aktsomhetsplikt med hensyn til sin fradragsforing av inngiende merverdiavgift. I slike tilfeller md det undersokes hvorvidt vedkommende er registrert i menrerdiavgiftsmanntallet, dersom dette ikke er gjort og vedkommende ikke er registrert ma det vurderes 6 nekte fradrag for inngdende merverdiavgift. Loken kan ikke sees a registrert i merverdiavgiftsmanntallet og fradragsforingen foreslds tilbakefgrt. Endringsforslag: Inngdende MVA 3. Termin New Biz Live AS Bilag 372 er faktura fra New Biz Live AS, datert totalt utgiftsfort kr , merverdiavgift er fradragsf4rt med kr Faktura gielder A'konto i forbindelse med L5/L1 Event. Bilaget er f6rstfgrt pa konto 6720 Honorarer andre men er overfort til konto 7 }LS Reklame, markedsf6ring ved Arsavslutning. Bilag 465 er faktura fra New Biz Live AS datert utgiftsfort kr , merverdiavgift er fradragsfgrt med kr Fakturaen gielder akonto i forbindelse med LllL1-Event. Bilag 720 er faktura fra New Biz Live AS datert totalt pe kr , vedr/rende Eventproduksjon iht. avtale. Det er i utgangspunktet ikke fradragsfort merverdiavgift, men det ser ut tii at merverdiavgift pa kr er fradragsiort ved korueksjonspostering bilag Disse to bilagene er fgrst f4rt p6 konto 6860 Kurskostnader og overfgrt til konto 73L5 Reklame, markedsf6ring ved Arsavslutning. Det ble i utkastet bedt om dokumentasjon pa hva dette gjaldt. Det har ikke lykkes n6verende ledelse 6 fd fremlagt noe dokumentasjon enna. Det er forklart at dette var et event pa Sundvollen Hotell. Det ble arrangert et kurs for ledere i organisasjonen (VIP er og Mastere) samtidig. Resten av eventet var et rent underholdende event for alle Eurosmarts medlemmer. Fakturaene inneholder ingen beskrivelse av varen/tjenesten som er levert. Viser til rapportens avsnitt 7.3 Dokumentasjon kostnader hvor det fremg6r hvilke krav som stilles til et dokument for at fradragsrett for inngdende merverdiavgift skal foreligge. Ndr det ikke foreligger beskrivelse av varene/tjenestene er det heller ikke mulig 6 vurdere hvorvidt fradragsrett for inng6ende merverdiavgift foreligger i henhold til merverdiavgiftsloven. I tillegg bemerkes at'ndr det gielder faktura datert fremgar organisasjonsnummer uten av dette er etterfulgt av bokstavene MVA, dette er ogs6 et viktig krav, viser til det som er beskrevet ovenfor. De gvrige fakturaene fra New Biz Live AS inneholder organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA. Rapport om stedlig kontroll Side 16

17 Dersom det ikke fremlegges dokumentasjon som viser at det faktisk foreligger fradragsrett for inng6ende merverdiavgift foreslds fradragsfort inngaende merverdiavgift' tilbakef4rt' Dobbeltforing Bilagene 340 og g51 i2004er samme dokument. En fakturavedrorende momsavregning pa provisjon for re corrsult Kevin Allison, datert Det det er tjent til {emqalat sarnmen kr 1b.g43 netto og merverdiavgift av dette utgior kr 3.s0t. Belopet er ffltt til fradrag i inng6ende merverdiavgift pa konto for inngiende merverdiavgift ved begge bilagene' henholdsvis datert og 12'03'04' Dobbeltforingen foreslas tilbakefgrt' Endringsforslag: Inngd,ende MVA 2. Termin Neringsdrivende/tonnsmottakere EurosmartASharbenyttetsegavflereneringsdrivendekonsulenteroglignende.Iutkasttil rapport ble det derfor tatt opf"aet med vurdering av naringsdrivende kontra lonnsmottaker' Folketrygdlovenharenegendefinisjonforhvemsomansessomselvstendigneringsdrivende, folketrygdloven : " fvfua neringsdrivende menes i denne loven enhver som "ui""i""alg "ui.tro*ttet for egen regning og risik" ai"* som er egrret til A gi nettoinntekt' "" ""a":"i"nau Ved avgidrelsen u., o- p.,,lt tiui t"s"u" som selvstendig neringsdrivende' legges det "o blant annet vekt P6:. om virksomheten har et visst omfang,. om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten o om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere,. om vedkomm"nae ariv", virksomhet fra et fast forretningssted (kontor, verksted eller lignende). ori vedkommende har den okonomiske risikoen for vrrksomheten. om ved.kommende bruker egle driltsmidler" Dettevirksomhetsbegrepeterment6vereidentiskmeddetvirksomhetsbegTepsomleggestil grunn i skatteretten, jfr rig"i"gr-gi zooa.ia.rrz. Det star videre i lignings-abc side 718 litt om vurdering av grensen rn'euom neringsvirksomhet og arbeid for lonn/-annen.rbeiasgoatgio"ise olenfo" neringsvirksomhet, og det er her listet opp en del momenter' FL Solution FLSolutionvedFrankLystaderenavd.esomharsendtfakturaertilEurosmartAS.Deter fakturert timer etter timefi"l"r, rr"a en pris pa kr 150 pr time, kr 300 pr time pa sondager' Ut i fra timelister trar frarra lvsiia giott uit ftt *aling, oppussing' sende ut varer' andre diverse kontor- og lagerarbeid. Det er forespurt om avtaler Eurosmart AS har med Frank Lystad' men det er opplyst at det ikke finnes noen skriftlig avtale. Rapport om stedlig kontroll Side 17

18 Det ble i utkast til rapport tatt opp til vurdering om hvorvidt blant andre Frank Lystad skulle vrert 6 anse som l6nnsmottaker. S.lrt*pet har svart at han har giort ulike arbeidsoppgaver for Eurosmart AS. At han er leid inn tilkonkrete oppgaver i varierende omfang. Det er videre forklart at Lystad ikke lenger ggr arbeidsoppgaver for Eurosmart AS og det har ikke ligget noen forpliktelser i forholdet til ham. Ut i fra det som foreligger, dvs. fakturaer/timelister og forklaringer fra selskapet kan det ikke sees som noen ",r ponliene som er nevnt i folketrygdloven $ 1-10 er oppfylt. Vi mener derfor dette skulle vart 6 anse som et lonnstakerforhold men foreslar ingen belopsmessig endringer pa bakgrunn av dette. Eurosmart AS mi for fremtiden vurdere arbeidsforhold i henhold til det som er beskrevet her' g Forhotd ved r1rende og Roy Kvamme Det som er beskrevet i dette avsnittet i rapporten er tatt med for 6 gi en oversikt over hva som har skjedd mellom Eurosmart AS og griinderene og Roy Kvamme. Dette er uur"nilige forhold for selskapet og *f" om dette i utgangspunktet ikke foter til noen endringer skatte -og urrgrftsmessig for selskapet synes det rikti g og fors0ke 6 beskrive noe om dette' VArkontroll omfatter ikke hele z}a4,kontrollen for 2A04 er derfor knyttet til kontroll av merverdiavgiften. Det er allikevel innhentet noe opplysninger om 2004 og bla. saldolister pr' gl.lz.a4og utskrift av enkelte konti for hele Det er imidlertid forklart fra selskapet at regnskap"t fo, 2004 ikke er endelig ferdig enn6. Etter at regnskapet for 2004 ble tilbakelevert fra oss for perioden frem til og *"d 4. termin, er det sett av det som er innhentet senere at det er foretatt foringer senerr ogre for perioden frem til og med 4. termin PA bakgrunn av det som er innhentet er det iorsgkt beskrevet noe om hva som har skjedd i forhold til Erik 1verenog Roy Kvamme ogsd i Da regnskapet for hele perioden ikke er innhentet eller kontroll"tt kun beskrivelsene vrere noe ufullstendige ogleller mangelfulle. 9.1 Erik 0veren Erik Averenhar vrert ansatt som daglig leder i Eurosmart AS, han har ogsa vrert styreformann og en av de to hovedaksjonrerene. Det er innberettet lgnn tlloveren pd kr ZSO.OOO, i perioden frvereninnbetalte 507o av aksjekapitalen kr den Aksjer Erik Averenhar under kapitalforhoyelsen i 2003 solgt egne aksjer (giennom Eurosmart AS) og f&tt utbetalt kr (utbetatt rned kr den og resten den g) for dette, dvs. kr. 1,066 pr aksje. Den lnar frveren sine 2 s0nner f6tt utbetalt kr hver fra selskapet for salg av aksjer. sin samboer Elin Tuvsjoen har fatt kr for salg av aksjer den , pdfort bilaget at det gielder aksjer. Emisjonens tegningsperiode skulle i folge protokoll fra ekstraordinrer generalforsamling vere slutt og de billigste aksjene skulle i tegningsperioden bli solgt for 0,3. Rapport om stedlig kontroll Side 18

19 Den 04.L2.08 er det betaling fra Erik Overcntil Eurosmart AS pa kr Det gdr frem av bilaget at belopet gielder betaling for 3,5 mill. aksjer i Eurosmart AS, dvs kiopt til pilydende 0,001 pr.stk. Det ge" ikke frem hvorvidt dette er kjop av aksjer Eurosmart AS eide selv. p6 mellomregningskonto var saldo pr p6 kr L som st6r som gield til Overen. Det er mange fgringer pa denne konto, utlegg og utbetalinger. Det som er hoveddrsaken til gieldsposten pr. 81. LZ.oB er internt bilag nr 1590 som er bokf0rt med kr 1" mot denne kontoio*,uig av aksjer, bilaget sier ingen ting annet enn at det gielder omsetning av aksjer. Belgpet orr"rfg rt fuakonto 2910 som er kalt salg av aksjer fra Erik A og Roy K. Forste f6ring pd denne ", konto er 07.L2.03. I2004har Overen og Kvamme hatt spredningssalg av sine aksjer giennom selskapet. Pa konto 2910 Omsetning uy aksjer fra Erik frtroy K. er det pr. 3L.t2.04 bokfort en gieldssaldo pa kr g9. Satao pa mellomregningskonto med Avercn er pa kr til gode for selskapet. Hovedforklaring pa denne saldo gjelder betalinger fra Eurosmart AS til Conceptor AS for kjgp aksjer. Eurosmart AS hadde pr bokfgrt en saldo pa kr pi konto LB22 Aksjer Conceptor AS. Det var etter avtale med Vidar Lyhus avtalt at Eurosmart AS skulle kjope ytterligere aksjer i ConceptorAS. Det foreligger imidlertid en avtale datert mellom Vidar Lyhus og Roy Kvamme om at disse skal "tre inn" i Eurosmart AS sitt sted, da Eurosmart es itt" hadde oppfylt betalingsforpliktelsene sine i henhold til avtalen- Avtalen mellom Lyhus og fiverenfi(vamme er eneste avtale vi har kunnet se at tidligere avtale med Eurosmart AS itt<e lenger gielder. Betalinger til Conseptor ASA/idar Lyhus 96r imidlertid fortsatt i 2004 ut av Eurosmart AS sin bankkonto. I regnskapet som opprinnelig var f0rt for L.-4. termin var disse utbetalingene fort pd konto for aksjer i Conseptor AS, disse er senere korrigert og hovedsakeligfort mot mellomregningskonto for Erik Aveten. Den opprinnelige aksjeposten Eurosmart AS eide i Conceptor AS pa kr ble det i august z114besluttet ataveren skulle fa en opsjonsavtale pa, og disse aksjene er overtatt av Oierenmens Eurosmart AS hjgpte aksjer av Averen i Bohus Detaljhandel AB til samme belgp. Overdragelsene skjedde i november Den er det skrevet en sluttavtale mellom Eurosmart AS og Averen, avtalen har blant annet med en setning om at midlene som Averen har mottatt ved salg av aksjer fra egen aksjeportefglje, og som allerede er utbetalt til Overen, beholdes av Oveten. For 6 fa grtinderene ut av selskapet har Eurosmart AS den inng6tt avtale om at Eurosmart AS kjoper Kvamm e, Overen og deres familiers aksjer i Eurosmart AS. Avtalen inneholder videre en setning om at Kvamme og Overen sletter sin fordring til Eurosmart AS som er oppstitt som folge av salg av aksjer og innlan til Eurosmart AS. Aksjene i Eurosmart AS selges til Eurosmart AS mot at Kvamme, Averen og deres familie kjgper aksjer i Bohus Detaljhandel AB (BDAB) av Eurosmart AS. Totalt hadde bveren selv L7 aksjer i Eurosmart AS, kjppesummen ble pa kr A. Totalt ved denne avtalen kiopte Eurosmart AS? ? egne aksjer mot et salg av BDAB aksjer til en verdi av ca 1L. mill. Husleie Eurosmart AS har leid kontorlokaler i underetasjen i boligen til Erik Averen, i leiekontrakten er det oppfort 6 vrere call0 kvm. Det er betalt leie med kr pr.mnd. til Overen for dette, totalt i 2003 utgjor det kr Rapport om stedlig kontroll Side 19

20 Risht Manasement AS Bilag 1180, faktura fra Right Management AS datert vedrorende konsulenthonorar i forb. leverandoravtaler for Eurosmart AS, totalt utgiftsf/rt kr , 320 timer 6 kr S00, rnerverdiavgift er fradragsfort med kr Bilaget er fort pd konto Honorarer. Det fremgar ikke av bilaget hvem som har utf6rt arbeidet. Det ble i utkast til rapport bedt om at dokumentasjon pa bilaget ble fremlagt. Right Management AS er et selskap har drevet. Det er fra selskapet forklart at de ikke vet hvorfor dette er fakturert det er mulig at det er andre enn Overen selv som harjobbet giennom hans selskapet. Erik Overen var i 2003 daglig leder i Eurosmart AS og mottok l6nn herfra, det synes merkelig at det fra et annet selskap han er daglig leder i faktureres sa mange timer med tjenester som naturlig faller inn under tjenester som utflres av en daglig leder. 9.2 Roy Kvamme Roy Kvamme har vert ansatt i Eurosmart AS, og har vart en av de to hovedpksjonerene. Det er innberettet lonn til Roy Kvamme pa kr , i perioden 01.0?.0A - A Kvamme innbetalte 507o av aksjekapitalen, kr , den Aksjer Roy Kvamme har som Overen solgt egrre aksjer i Eurosmart AS (giennom Eurosmart AS) under kapitalforhoyelsen i 2003 og fatt utbetalt kr (utbetalt med kr den og resten den ) for dette. Den har Kvamme sine mindrearige barn (sonn og datter) f6tt utbetalt kr hver fra selskapet for salg av aksjer og Roy Kvamme sin daverende samboer Jannicke Myhre har fattkr for salg av aksjer den a. Emisjonens tegningsperiode skulle i fglge protokoll fra ekstraordiner generalforsamling vere slutt De billigste aksjene ble i tegningsperioden solgt for 0,3. Den er det betaling fra Roy Kvamme til Eurosmart AS pa kr Det 96r frem av bilaget at belgpet gielder betaling for 3,5 ni1l. gksjer i Eurosmart AS, dvs kj6pt til palydende 0,002 pr.stk. Det gdr ikke frem hvorvidt dette er l{'op av aksjer Eurosmart AS eide selv. PA mellomregningskonto var saldo pr s p6 kr 1.s som star som gield til Kvamme. Hoveddrsaken til gieldsposten pr er internt bilag nr 1590 som er bokflrt med kr mot denne konto som salg av aksjer, bilaget sier ingen ting annet enn at det gjelder omsetning av aksjer. Belopet er overfort fra konto 2gL0 som er kalt salg av aksjer fra Erik O og Roy K. F6rste f0ring pd denne konto er 0? I2004 har frveren og Kvamme hatt spredningssalg av sine aksjer gjennom selskapei. pe konto 2910 Omsetning av aksjer fra Erik AlRoy K. er det pr. 3L bokfort en gjeldssaldo pd kr 'r I folge mellomregningskonto var gield til Roy Kvamme pe kr 6b2.B9b pr 8L.L2.04. Rapport om stedlig kontroll Side 20

Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett

Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett Advokat TORGILS SKAJAA MNA Østre Strandgt. 1 postboks 709 4666 Kristiansand telefon 48 13 65 14 telefaks 94 77 38 44 e-post: tosk@aslink.no mva 975 641 546 Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 Sandvika

Detaljer

kurs Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 2 av 2.

kurs Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 2 av 2. kurs Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 2 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

Regnskapsguiden. Innhold

Regnskapsguiden. Innhold Regnskapsguiden Denne guiden om regnskap gir deg en enkel innførsel i de mest sentrale områdene som vedrører regnskapsførsel. Vi har ikke tatt mål av oss å gi utfyllende dokumentasjon. Målsettingen er

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per 31.08.07 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? ENDRINGER I AKSJELOVEN - PRAKTISKE VEIVISERE - DOKUMENTASJON AV MVA. I REGNSKAPET 2 LEDER

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget.

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget. KLAGESAK NR 4800 Klager AS Ingress: Kl. nr. 4800. Klagenemndas avgjørelse i møte av 16. desember 2002 Spørsmål om fylkesskattekontorets vedtak vedrørende: 1. etterberegning av utgående avgift jf. merverdiavgiftsloven

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2008 Audit & Advisory Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført pr 01.09.08 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk.

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10.

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10. Informasjon fra Revisor nr 4/2010 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010 Skatt: Kjøp over kr 10.000

Detaljer

Kommunerevisoren. Bokføringsreglene Hjelp jeg er ny i kontrollutvalget! Kommunene fortsetter å spekulere. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Bokføringsreglene Hjelp jeg er ny i kontrollutvalget! Kommunene fortsetter å spekulere. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 6 2011 66. årgang Les mer om: Bokføringsreglene Hjelp jeg er ny i kontrollutvalget! Kommunene fortsetter å spekulere www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N Prioriter

Detaljer