Rapport. Buskerud fylkesskatte kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Buskerud fylkesskatte kontor"

Transkript

1 Buskerud fylkesskatte kontor Rapport Kontrollen er avholdt med hjemmel i lov om merverdiavgift $ 46, lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) gg 4-10 og 6-15 og $ 6 i forskrift av 2. desember 1997 gitt i medhold av folketrygdloven $ 23-2, siste ledd og $ 24-5, fprste ledd- Postadresse Postboks Drammen Kontoradresse Sentralbord Erik Bgrresensgate LU15 Telefaks Inngang RAdhusgaten

2 a Sammendrag rapport Regn ska p spitegg. Regnskapet skal til enhver tid v&re tilfredsstillende ajour, jfr. regnskapslov av 13'05'77 $ 9, viser til rapportens avsnitt 7'1'. Regnskapet skal presenteres slik at det tilfredsstiller krav i lgsbladforskriften $ 4-1 og $ 3-2, viser til rapportens avsnitt 7'2'. Kostnader ma legitimeres med tilfredsstillende bilag, jfr. regnskapslov av 13'05'77 $ 8 og forskrift nt. 2 til merverdiavgiftsloven'. Det ma f6res fullstendig reskontro i henhold til regnskapslov av 13'05'77 $ 6' En dri ngsforstag Merverdiavgift I I tiltegg foreslas fradragsfort inng&ende merverdiavgift vedrdrende New Biz Live AS tilbakefort med totalt kr dersom det ikke fremlegges dokumentasjon som viser at inngaende merverdiavgift er fradragsberettiget. Rapport om stedlig kontroll Side 2

3 I Kontrotlens giennomforing Nordre Buskerud politidistrikt giennomforte den ransaking og beslag i Eurosmart AS sine kontor og butikklokalej iiln forbindelse ble det tatt beslag i det regnskapsmateriale som var bokfort for v"*"io- u"t.ttersyn for perioden 2003 og frem til 3. termin 2004 ble sendt selskapet f?.0s.0+. Regnskapsmateriale for 2003 ble levert tilbake til ;il;;;;. to.os.o+ oik Jd?kunie avslutte regnskaoet for 2003' Samtidig ble regnskapet for termin 2004 innhentet' Etter at resnskapet for 2003 var endelig og revisjon var giennomfort Uf" oversendt pr'. m-ail' Regnskapsbilagene for 2003 ble ""g"t[tp"t innhentet igien den 2g.1r.oa s-a;;;ri meil regnskapet for 4. termin Kontrollen for 2004 er en kontroll av merverdiavgiften' 2 AksjekaPitat Opprinnelig aksjekapital pa kr. 100'000 ble innbetalt med 50% hver av Erik Overen og Roy Kvamme i juni I roree';;to;ii fra el"traordiner generalforsamling den ble det besluttet a splitte selskaiei, Jrj". og fordele disse i 2 aksjeklasser til aksjer a kr 0,002 fordelt *"a zo nliiie*,t"ij, "gio mill. B aksjer. I folge protokoll fra ekstraordiner generalforsamling erdet b"eslultet en rettet emisjon for d hente inn minimum 30 mill' ir. *rf.i*"oino -itt. kr. Emisjon/Salg skulle totalt utgiore?0 mill. aksjer etter at emisjon "* og salg var utfort rt""t"gtiai nrotokollen at aksjekapitalen skulle forhoyes til "g'a"f 2,1 mill.kr. slik at p{lydeni" tu-o,oa kr. D".rou forhoyelsen kan ikke ses a ha skjedd. "ilrc Aksjekapitalenerpr bokfdrtmedkr ,dketmedkr40.000etteremisjonen mill aksjer a kr 0,002 p.. ufr:j- e*:ekapitalen besto av?0'000'000 sksjer' Overkursfond er i6 k, A?e.&6.'Aksjene tij solgt for mellom 0,3 og 0,7 i f6lge protokoll ""a*""-ir:onen ilu gerieralforsamling. A a-ksjene var eid av og Roy Kvamme' "trt"uorainer DagliglederogstyreformannhariettersynsperiodenvertErikoveren.Fra0s.02.05til ig.6a.-os er Jaile brnebo formelt registrert som daglig leder. Roger Gjermundshaug er ;;;i.;t"jsom styrets leder fr a 22'o2'o5 og som daglig leder fra 18'04'05' 3 Virksomheten Eurosnart AS ble stiftet og registrert i merverdiavgiftsmanntallet med virkning i fra 3. termin SelskapetharhatthovedkontoriSlyngveien15iHonefoss,mendetteernA-flytt.et.til giiiirrdtra, slik at selskapet fra og mel 2. turmin 200b er registrert i Akershus fulke. Eurosmart AS har i ettersynsperioden ilrevet blant annet med nettsalg av nerkevarer, i ui"jg rr." cle hatt en fysisl rutitt i Hdnefoss og de har hatt lageret i Honefoss.-For A fi t urrii"t u*.t pa nettei matte man medlem i Eumsmart AS. Medlemsstrukturen var bygget opp ettir binersystemet, dvs alle ville ha en organisasjon under seg med 2 ijffg."rri.rg"t. Det ble utletali nettverksbonus som ble generert utifra et poengsystem' Alle me-dle-m--e" ha" ogsi hatt mulighet til d eie aksjer i selskapet. Det har vert forskjellige medlemsnivaer i systemet. DJtte var slik virksomheten var i ettersynsperioden. Det har s$edd store forandringer i selskapet etter dette' Rapport om stedlig kontroll Side 3

4 Regnskapet viser folgende tall for 2003: Sum driftsinntekter O72 Sum driftskostnader ffisresultat [rsresultat Sum egenkapital Sum totalkapital Somnevnthartletskje.IdstoreforandringeriEurosnartASetterettersynsperioden.Ikke bare forandringer i selve arti"" *"" "g.a'la eiernedetse siden. Dette hovedsakelig skjedd i begynnelsen av ext:""" Ul" til kun en ek'qjeklasse: A aksjer' ""ai:"tisfestet Griimderne ouu""o og r.,uoiirj"g i"""r rr-rrr"r ble- kjopt ut av selskapet. De var videre ute av selskapek *ty."t, og nu,'i"it;; ikfi;il;"iarrotttora i Eurosmart AS siden begvnnelsen av Styreformann Uf" nog;;c:"t'"undshaug som.var en av mecllemmene i Eurosmart AS fra i Gjermundshaus ;f;;t;;;;;t" t zoos'aagtie teaer' etter at hadde vert inne i selskapet "" u"j'o"i"a". i"r.[.p* nr..ttit med likviditeten i 2005' Tidligere ledelse hadde bt.a inngett tii;";;kht ht"; betvdelige midler er bundet opp' Den nve tedelsen som be.ta, u, oppiollii;;;;di"*-". i burojmart AS har dnsket A holde selskapet g6ende. DisseforandringenesomharskjeddharforttilatdetharvertvanskeligfornyledelseAgi svar og kunne dokumentere fo.loil.o- fr"-gikk av utkast til rapport. Derfor tlet bla tatt i""g ift fr" *tast til rapport ble sendt ut og endelig rapport foreligger' 4 RegnskaP/revision Virksomhetenvarfor200Sog2004regnskap:pliktige-tterlovavlT.julilgg8omArsregoskap m.v. I henhol<i til denne r"""?tt S ioa:i f"lqin "1 16' desember 1998 nr' 1235' kan virksomheten inntil virlere v"ef,e a i-trl'i. iu""t reglene om registrering og dokumentasjon i lovens kapittel z. Regnstapspiiktige som benytter seg av denne valgadgangen skal folge bokf6ringsregleneilovavls'mai197?omregnskapspliktmedforskrifter'videreskalde folge de bokforingsreglene,"- pr.ti.iz.iib uir gi*l senere er gitt i eller i medhold "["" -"?""ai"gf*tlrren] ligrringstoven, skattebetalingsloven og skatteloven' Medvirkningfral.januar2005erkapittel2ilovavlT.iulilgg8omArsregnskaperstattet med lov om bokforing av rs. nr.?3(bn) -ea tilhorende forskrift fastsatt av """"*b"i2004 Finansdepartementet den 1' desember 2004' Ihenholcttilforskriftomikrafttredelsem'mavo.!2.20o4erdetgittovergangsreglersom medforer at virksomhete" ;;;;;00; k;n velge A-forholde seg til bokf6ringsreglene i ;;;6;;t;; av L977 elle? kapittel 2 i Arsregnskapsloven av 1998 med tilhorende forskrifter. Virksomhetenharvalgt6fglgebokf6ringsregleneiregnskapsloven&v1977.Det'antasat,'lrt-ro*rrut"r,.rrit,reigu a rettitt","g iu"tgungsreglene' if ovenstiende avsnitt' "u Regnskapspilegg"rre i aenn"'raipoitt" *t*itt i, autf* gitt med hjemmel i regnskapsloven "t av Rapport om stedlig kontroll Side 4

5 Eurosmart AS NAr det gielder rapportens punkt om formelle mangler (avsnitt 7) er det av informasjonshensyn ogs6 henvist til den nye bokforingsloven (Bfl) med forskrifter' Selskapet m6 ta i bruk dette r"gulrr""ket senest med virkning for regnskapet fra 01'01'2006' 4,! RegnskaPsmateriale FOlgende regnskapsmateriale er innlevert ved kontrollen: Regnskapet for 2003 er overfort elektronisk Bilag for perioden termin 2004 Hovedbok termin 2004 spesifisert resultat og balanserapport pr Kontospesifisert irsregnskap 2003 Leverandorreskontro termin 2004 Liste over utbetalt provisjon i 2003 Resultat og balanserapport pr. termin i 2004 fra Eurosmart AS sitt system 4.2 Revisjon Selskapet har revisjonsplikt, jf. lov av nr.2 (revisorloven) $ 2-1. Samarbeidende Revisorer AS var selskapets revisorer fra oppstart. I revisors brev nr' 2 av trekker revisor seg med umiddelbar virkning, hovedbegrunnelsen for dette er at manglene i forbindelse med kapitalutvidelsen er av vesentlig art, og det er etter revisors mening sannsjrnlig at kapitaluividelsen ikke er gyldig. Revisor viser ogsa til sitt brev nr' 1 hvor de papeklr flere forlold. I revisors brev av viser han til protokoll fra generalforsamlin g vedrgrende utvidelse av aksjekapitavsalg av aksjer. Det bemerkes her at protokollen vi har fatt fremlagt vedrorende kapitalutvidelsen er fra , og flere av de mangler revisor papeker fremgar ikke i denne protokollenprotokoll fra generalforsamling har vi ikke fatt fremlagt. Alba Revisjon AS er selskapets navrerende revisor. I revisjonsberetningen for 2003 tar revisor forbehold vedrgrend.e eiendomsretten eller verdien av selskapets balanse f6fte investeringer i finansielle aksjer til samlet sum kr , da dokumentasjon ikke var tilgiengelig ved revisjonen. Det er videre presisert at selskapets Arsregnskap og Arsberetning ikke var avgitt innenfor lovens frist, og dit er uttalt at selskapet ikke har etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer fortl6pende og korrekt overforing av registrerte transaksjoner fra eget datasystem til eksternt regnskapssystem. 5 Stuttkonferanse Utkast til rapport ble sendt selskapet den ' Den ble det'avholdt et mote medroger Gjermundshaug og Kjell Bergum, fra fylkesskattekontoret motte Ole-Hermann Foss og Hildegunn Kasbo. Det ble ogs6' avholdt et mgte med Gjermundshaug den Rapport om stedlig kontroll Side 5

6 6 Avstemminger 6.1 0msetningsoppgaver Omsetningsoppgave for 3. og 4. termin 2003 ble mottatt pa fylkesskattekontoret For 5. og 6. termin 2003 og 1. termin 2004 ble det ikke innsendt omsetningsoppgaver' merverrliavgiften ble derfor fastsatt ved s\ionn. I september 2004 ble omsetningsoppgaver for 5. og 6. termin 2003 og 1., 2.og3. termin2004 sendt inn, det ble ogs6 sendt inn korrigerte omsetningsoppgaver for 3. og 4. termin Det fremkommer fglgende differanser i merverdiavgift mellom innsendte hovedoppgaver/skj Onn og innsendte korrigerte oppgaver/hovedoppgaver: 4. Termin Termin Termin 2003 Total avsift Termin Termin Termin 2OO I forbindelse med drsavslutningen for 2003 ble det innsendt en tilleggsoppgave for 6. termin 2003 sorn viser utgaende merverdiavgift til gode med kr. 243 og inngdende merverdiavgift med kr , totalt til gode L{ Innsendte korrigerte oppgaver for 3. og 4. termin 2003 og Ovrige innsendte hovedoppgaver stemmer med tall fremlagt fra regnskapet. Korrigerte omsetningsoppgaver for termin 2004 er sendt inn i april 2005 dvs etter at vi hadde regnskapet for perioden inne til kontroll, og etter at utkast til rapport var sendt selskapet. Det er fra selskapet og regnskapsf6rer forklart at korrigeringene har sammenheng med at man hele tiden har ligget pi etterskudd og at ngyaktige salgstall ikke har foreligget pa innberetningstidspunktet. De korrigerte oppgavene er ikke korrigert for noen av de forhold som var tatt med i utkast til rapport. De korrigerte innsendte oppgaver og for seint innsendte hovedoppgaver er ikke postert i fylkesskattekontorets datasystemet, med unntak av oppgaven for 4. termin Det vil si at f6r vi tar hensyn til korrigeringene som f4lger av rapporten har selskapet betydelig belgp til gode som ikke er utbetalt. Det foreslas at korrigerte oppgaver for 3. termin 2003, 4. termin 2003, 1. termin2004,2. termin 2004,3. termin 2004, hovedoppgaver for 5. og 6.termin 2003 og tilleggsoppgave for 6. termin 2003 posteres samtidig med at vedtak fattes i saken. Rapport om stedlig kontroll Side 6

7 6,2 Naringsoppgave Det bte ikke sendt inn selvangivelse og neringsoppgave for 2003 fgt i februar 2005' Eurosmart AS hadde da blitt skjonnslignet fot 2 millioner i inntekt i 2003' Innsendt nreringsoppgave viser en nreringsinntekt pa kr. b og stemmer med regnskapets tall. Formelle regnskapsmerknader RegnskaPssYstemet Regnskapet fgres av Visma Services Norge AS avd' Gran' En clel av regnskapet registreres imidlertid elektronisk i Euro"*uJG "l[t systemet fortl6pende. Inntekter fra rettsalg' aksjesalg og utb"turirrgr. * prouirjo"".., uru"t aut som skier elektronisk i selskapet sitt system. Det er forklart at a"i"ai i p""uremer med 6 f6 det som ble registrert elektronisk i selskapet sitt syrt"* ou"" i slik at de midt i aret 2004 ikke hadde fdtt ""-g".tuilsystemei, siennomf/rt dette enna r", i065, a"it" lle giort i slutten av For termin 2004 var Ienne overforingen enna ikke giennomfort' n.i **."girt Jres i setstapeii system er ikketilgiengelig hos selskapet, da det er en person som ikke er ansatt i poto"oi*f I'b, men som jobbei som konsulent for Eurosmart AS som har utviklet og jobber med systemet' Revisorharisinrevisjonsberetninguttaltatselskapetikkeharetablerttilfredsstillende rutiner som sikrer fortlopende og k'orrekt overforing av registrerte transaksjoner fra eget datasystem til eksternt rego.t"it"vtt.*. Dette hai medfgrt at selskapets oppfolging og uu.i"i.*i"g u" regnskapslata ii<le tittedsstitler regnskapslovens krav' 7.1 Ajourhotd Regnskapetharikkevartajour.Daregnskapetfor2003bleinnhentetavpolitietden va"-det bi.a. ikke fgrt inntekter og utbeialinger av provisjoner i regnskapet-jf. det som er forklart ovenfor. De f,rste o-*.utiiog.oppgaien" bl derfor heller ikke sendt inn pa bakgrunn -er av bokfort regnskap. For rq t".*i""zooi heller ikke regnskapet ajour.i og med at den lrrturou."gi*i.uringen i Eurosmart AS sitt system ikke er overfdrt i det eksterne regnskapssystemet. c--^l ^- r^-t - b.i rr".rou.igrd at inntekter fra butikken son startet i november 2003 forst er fdrt r regnskapet i august I f6lge regnskapslov av ?? (RJ,) $ 9 skal regnskapsbokene vere tilfredsstillende a'jour til urifri"," tidl i samsvar med hva som anses A stemme med god regnskapsski-kk' Kontante inn og uibetalinger skal sa viilt mulig fores i kassabokensamme dag de finner sted' i"v lotti'.i"g"lov (Bfl) er bestemmelse om ajouhold hjemlet i $ 7' Det ma pasees at regnskapet for fremtiden er ajour' Eegnahapep&legg: RL av , Bfl au 19'11'04 S 7 Rapport om stedlig kontroll Side 7

8 7,2 Presentasjon Ifolgeforskrift av 16. LZ.gZnr til regnskapsloven (av L ), den sakalte lpsbladforskriften, g 4-1 skal regnskapet presenteres slik at alle poster lett kan folges fta legitimasjon giennom atle bokur fru*-til 6rsoppgi0ret. Det skal likeledes pa en lett kontrollerbar m6te v&re mulig med utgangspunkt i Arsoppgioret 6 kunne finne tilbake til legitimasjon for de enkelte regnskapsposter. Det 96r videre frem av forskriften $ 4-2 hvilke informasjon presentasjonen slal gi bla. skal r*gnrkupsforte poster fremgi pd en systematisk og lett kontrollerbar m6te. Slik regnskapet til Eurosmart AS er innrettet er ikke disse krav oppfylt. Det har ogsa virket vanskelig i dlt hele tatt 6 fd kjgrt ut dokumentasjon pa foringer pa bilagsnivi fra selskapets interne datasystem. Det ble neat om dokumenhsjon pa noen fa slike fgringer forste gang den LS.tz.}4og dette var ikke mottatt ved utsending av rapportutkast. Viser ogs6 her til forskriftens g B-2 hvor det fremgdr at alle postei skal v&re legitimert ved originale papirbilag eller annen form som muliggi giatopprinnelse og innhold kan etterprdves pa like dekkende mate. I bokfgringsloven (bfl) gar frem av $ 10 btant annet at bokfgrte opplysninger skal vrere dokumentert. Det gar ogsi her frem at bokforte opplysninger lett skal kunne folges fra dokumentasjon.,.ria spuslfrkasjoner frem tit ptiktig rapportering. Det skal likeledes pa en lett kontrollerbar mate vere mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering 6 kunne finne tilbake til dokumentasj*utr for de enkelte bokforte opplysningene. I forskrift til bokforingsloven fremgar krav til dokumentasjonens innhold. Det m& pases i fremtiden at regnskapet tilfredsstiller lovens krav. Regnskapspd,legg: Lgsbtadforskriften s 4-1 og 3'2, Bfl S lo 7.3 Dokumentasjon kostnader For at fradragsrett for inngaende merverdiavgift skal foreligge ma den vrere legitimert ved bilag jf. merverdiavgiftsloven $ 25.Det 96rvidere frem av merverdiavgiftsloven sin forskrift om innhold av salgsdokumenter mv. av L (forskrift nr.2) hvilke krav som stilles til et salgsdokument. I f6lge forskriften $$ 1 og 2 skal det ved omsetning mellom nreringsdrivende utstedes faktura' nota eller regning som md angi: Flere av virksomhetens inng$ende bilag oppfyller ikke disse kravene. Bilag fra medlemmer vedrgrende merverdiavgift pd provisjon tilfredsstiller i mange tilfeller ikke ovennevnte krav. Rapport om stedlig kontroll Side 8

9 Eurosmart AS, Ri Viser ggse til regnskapsloven av L3.A5.77 $ 8 hvor det fremg&r at kostnader skal vare legitimert ved Uitag. Medlemmene har ikke utsted.t fakturaer vedr6rende provisjonen til Eurosmart AS med mindre de har oppkrevd merwerdiavgift, og der hvor dette er oppkrevd har de lagd en samlefaktura Pd dette. Det er ogs6 bl.a. mange bilag hvor det ikke er Eurosmart AS som st6r som kjoper, men andre virksomheter eks. nignt Management AS eller navn pa ansatte som fremkommer pa faktura/in nfors els dekl arasj on. Bokf6ringsloven $ 10 sier blant annet at bokfilfte opplysninger skal vere dokumentert. I forskrift av 01. ti.ol,til bokfgringsloven $ 5-5, l.ledd fremghr at dokumentasjon avkjgp skal v6re salgsdokumentasjonen selger har utstedt og skal inneholde de opplysningene som fremgdr av forskriftens $ 5-1. Regnskapspd.legg: RL au S 8, Bfl S 10 og forskrift til bfl S 5-5 7,4 Reskontro Det er i regnskapssystemet ingen reskontroforing vedr0rende medlemmene, de far utbetalt provisjotr,riu selskapets interne datasystem dette registreres pa hver enkelt her, men ikke i det eksterne regnskapssystemet. Der hvor det er utbetalt merverdiavgift pd provisjonen er dette faft i det eksterne regnskapssystemet, men ikke via reskontro. Videre utbetales pe bakgrunn av inng6ende falturu"r motekostnader og bilkostnader til medlemmer, dette fores i det eksterne regnskapssystemet, men ikke via reskontro. Det fremgdr av regnskapsloven av ?? $ 6 at det skal f0res kontobok for mellomvarende med fordiingshaver og skytdnere. Viser ogsi til $ 9 i forskrift nr 1 til merverdiavgiftsloven. Det skal i folge forskrift til bokforingsloven (bfl) $ ledd nr 4 f0res leve randdrs pe s ifiskasj on. Regnskapspd.legg: RL au # 6, Forskrift su ti.l' bfl S 3-l 1.Iedd nr Kasseoppgjor Eurosmart AS benytter kasseapparat for omsetning i butikken. Det kjores ut z-rapport og rapport fra kortautomat daglig. Kontanter settes inn i nattsafe. Det er lagd en manedsliste med oversikt over salg per dag, terminal og kontant og evt. utlegg, det gir ikke frem av listen hvorvidt den er fort fortlopende eller pr.mnd. Det gar frem av forskrift nr 1 av til merverdiavgiftsloven, forskrift om regnskapsplikt og Uokforing for neringsdrivende som 96r inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven $ 8, B.ledd at det skal foretas en daglig kasseavstemming med innf0ring av resultatet i en oppgiorsbok. Dette skal signeres og dateres av den som har foretatt kasseopptellingen jf. forskriften $ 8 siste ledd. Det er forklart at butikken er awiklet, og det foreslas derfor ingen regnskapspalegg. Rapport om stedlig kontroll Side 9

10 Eurosmart AS, Ringerike 7.6 Frisgrvirksomheten Det er bokfort inntekter og kostnader vedrorende noe frisorvirksomhet. I tilknytning til butikken pe H6nefoss har det vert drevet frisgrvirksomhet. Kostnader er bokfort sammen med 4vrige varerj-op og inntekter er bokfort sammen med inntekter fra butikken, sl6tt pd egen kode pa kassa. Det er egen forskrift om bokforing og inntektslegitimasjon for frisorer mv. forskrift nr 111 til menrerdiavgiftsloven. Her fremgdr bl.a. at kjop avvarer skal registreres adskilt for salgsvarer og behandlingsvarer, omsetning og uttak registreres pa adskilte konti for varesalg og behandlingsinntekter. Videre fremgar hva som skal registreres pd kassa osv. Frisgrvirksomheten er awiklet det foreslas derfor ingen regnskapspdlegg. Kontrol[en Kort beskrivelse av virksomheten i Eurosmart AS, slik den var i ettersynsperioden. For A kunne handle varer pd nettet natte man v&re medlem i Eurosmart AS. Medlemsavgiften var pa 2O pr. Ar. For 6 komme pa et "hoyere" medlemsniva matte man kjope produktpakker, enten bronze, silver, gold eller platinum. Produktpakkene inneholdt medlemsavgift, $6p av aksjer og administrasjonskostnader. Det ble forklart at Eurosmart AS hadde ca medlemmer. Medlemsstrukturen i Eurosmart AS var bygget opp etter binarsystemet, dvs. alle hadde en organisasjon under seg med 2 forgreninger. For A motta nettverksbonus krevdes det at man minimum rekrutterer 2 nye medlemmer pri et "visst" niv6 samt ukentlig kvalifisering. Nir et medlem gikk inn pd nettet for A handle varer genererte systernet flere operasjoner. Det gikk melding til lageret pa Kilemoen hvilke varer som er bestilt, og av hvem, salget ble registreres i salgssystemet, det ble generert poeng oppover til de som ligger pa nivdene over, betaling gikk via visa i samme operasjon. Ved kjop av produktpakker ble dette fordelt pd forskjellige konti i systemet, en del var eksjer og ble registrert pa konto 2001 Omsetning av aksjer, resten ble registrert pa avgiftspliktig salg. Ved gold medlem eller hoyere kunne man ogsa kj6pe ekstra aksjer. Det finnes ingen papirbilag pa salget, alt har s\jedd elektronisk. Etter gitte kriterier kunne medlemmer etter hvert oppna Eurosmart Vip status, Eurosmart Master status og til slutt Eurosmart Power Master. Disse mottok bla. en eksklusiv salgsbonus, og de har andre fordeler og muligheter. Det er sagt fra selskapet at de hadde ca 50 mastere og 4-5 power mastere. Masterne var med i ledergruppen og de frkk bla. mulighet til d leie feriehus rimelig, de hadde tilgang til bilordning som utgjorde kr pr mnd., for power mastere kr Som nevnt ble provisjon til medlemmer utbetalt pa bakgrunn av gitte kriterier. Provisjonen ble overfort ukentlig til noe de kaller personlig konto i systemet. Alle medlemmer har egne hjemmesider, og de gar selv inn og bestemmer nar de fysisk skal fa utbetaling, Zs % av provisjonen matte taq ut i annet enn kontanter. Pd medlemmenes hjemmeside fremgar alt av informasjon om egne forhold i systemet. Det foreligger ingen papirbilag vedrdr'ende provisjonen for medlemmet har oppkrevd utgaende merverdiavgift. Rapport om stedlig kontroll Side 10

11 Det er forklart at systemet nd er helt endret, men det er fors0kt beskrevet slik det var i ettersynsperioden. 8.1 Salgsomridet Generelt St6rstedelen av salget har vrrt salg av s6kalte produktpakker. Pi konto 3000 som heter salg nettbutikk pliktig er det bokfort noe varesalg og for 0vrig salg av produktpakker, ut i fra teksten pd foringene utgior varesalget pd denne konto kr , resterende kr. 13.1L2.011 er salg av produktpakker. Pi konto 3010 salg butikk er det ogsd bokfgrt medlemskontingent pa ca kr Dette er trukket i fra i oppstitlingen nedenfor. Det har vart billigere 6 handle i butikken for de som er medlemmer. Bruttofortjeneste pe varesalg er beregnet til: Salq nettbutikk konto Sals butikk konto Totalt varesalg Varekiop Kiao av produktpakker "Ordinert" varekjgp Varebeholdning "Ord inert" vareforbru k Bruttofortieneste Bruttofortjeneste utgjor casa Vo. I tillegg til det som er bokfgrt som salgsinntekter har selskapet bokfgrt inntekter pe konto 8071 Gebyrer bet. av medlemmer pa totalt kr 5LL.232 i 2003, viser til rapportens avsnitt Til e berynne med ble det innbetalt en del direkte fra kundene/medlemmene pd Eurosmart AS sin bankkonto. NA fdr Eurosmart AS oppgjor for alt nettsalg av varer, produktpakker og aksjer via kredittkortselskap, i 2003 ble Europay Norge AS og Visa benyttet, i2004 benyttes kun Teller AS (Visa). Salg av varer utgigr i 2003 ca. 4 Vo ey totale salgsinntekter inkl. inntekter fra gebyrer. Av det som er bokfort som salgsinntekter, totalt kr i 2003, er kr provisjonsinntekter. Disse provisjonsinntektene er 10 7o kurtasje som betales til selskapet nar aksjer i Eurosmart AS omsettes mellom aksjonarer, viser til rapportens avsnitt ,2 Totalavstemming Slik regnskapet er innrettet var salgsomradet vanskelig kontrollerbart. Det ble forsokt e foreta en totalavstemming med hensyn pa hva som er bokfort som salg av varer via nettevproduktpakker og salg av aksjer mot kontantstrom inn til selskapet. I utkast til rapport ble denne avstemmingen satt opp. Totalt v-iste den en differanse pa ca 8,9 millioner mer innbetalt enn salg/salg av aksjer. Selskapet hadde en ordning med at man kunne glgre Rapport om stedlig kontroll Side 11

12 innskudd som senere kunne brukes til kjop elier tas ut igien i kontanter De_t var i avstemmingen bla ikke tatt hensyn til disie innskuddene, fordi korrekte tall pi dette ikke synes mulig for oss d se ut av regnskapet. Iiet ble i uti.ast til rapport beclt im at-tlifferansen ble forklart og dokumentert. Det har tatt Lng tia a fa,roe kor,k"et pe dette. Den 1G mottok vi ett oppsett som var utarbeidet av ffiskapskontoret. De har her kommet frem til en ubetydelig differanse' Det er ut i fra ltt" *ulig A se hvorvidt dette er de korrekte tall, men det foresl6s ingen endringer vedrgrende "p'pr"it"t dette Konto 8071 Gebyrer bet. av medlemmer I2003 er det pd denne konto bokfort inntekt p6 kr , forste foringen p6 denne konto er Til og med 4. termin 2004 er det bokfort totalt kr 935.?23 i inntekt pa denne konto' Det er ikke bolfort merverdiavgift vedrorende dette. Dette er bel6p som registreres i Eurosmart AS sitt system. Det er forstatt slik at dette er gebyrer som Eurosmart AS betaler lil kretlittkortselskap som de igien belaster kunden. Gebyrer som p6lpp,er ndr-k'ndene benytter kre6ittkort-som betaligsmiddel. Kostnaden-for Eurosmart AS er bokfort pi konto 81?-0 Annen finanskostnad, i 200"3 var belopet her pd kr for tilleggsposteringer' ved tilleggsposteringer er det overfartrkr fra denne konto mot konto for omsetning av aksjii, dette gieider kostnader i forbindelse med emisjonen. Til og med 4. termin 2004 er det uotrort kostnader her med kr Det ser ut til at Eurosmart AS har belastet kunden med et hdyere gebyr enn det de selv har betalt tit kredittkortselskapet. ut i fra kontrollopplysiinger fra Europay Norge AS har Eurosmart AS blitt belastel med' 2,5 Vo i gebyr, dei imidlertid ut til Jkundln har betalt 3% til Eurosmart AS, i alle fall i "er Da dette skjer elektronisk i selskapet sitt system foreligger ingen dokumentasjon p-d inntektene p6 papir. Det er forklait at kunden blir belastet direkte med en 70 sats for dette ved bestilling/betaling av det som kjopes. Disse gebyrene vil oppsta b6de i forbindelse med Eurosmart AS sitt avgiftspliktig salg og innbet-alinger vedrgiende aksjer, som ikke er avgiftspliktig salg. Gebyrer tilknyttet avgiftsptklig salg md anses som en del av den avgiftspliktige omsetning i henhold til merverdiavgiftsloven $ 18 andre ledd nr 3. I 2003 er fdringene pa kontoen tekstet med salg av produktpakker' I utkast til rapport ble det bedt om d fa fremlagt oversikt over hvor stor andel som er avgiftspliktig omsetning for 2003 og til og med 4. termin selskapet har svart at den ugnrputtii" omsetning i 2003 er i underkant av 254o av de totale innbetalingene til r"i.tui"t. De antar at dette forholdet avspeiles ogsd nar det gielder gebyrer i ogmed at de utgigr en prosentvis andel av det som innbetales. For 2004 har de beregnet at tilknytning til avlftsptittig salg er i underkant av 35%. Selskapet er imidlertid av den oppfatning at det er uri--melig at Eurosmart AS betaler moms pd belgpet uten at det sa:ntidig gis et tilsvarende frailrag pa kostnadssiden. Kommentarer til dette er at det ikke foreligger inngdende merverdiavgilt 6 gi6re fradrag for pa kostnadssiden. Foresldr A legge selskapets 7o satser til grunn ved beregning av utgdende merverdiavgift pi gebyrer. Gebyr i t.232,259o av dette belgpet utgidr kr. 12?.808, merverdiavgift anses 6 vere inkludert i belopet som er betalt, dvs. merverdiavgift' utglar kr Rapport om stedlig kontroll Side 12

13 Gebyrfremtilogmed4. terminza} erpikr'ggs.723,35vo avbel0petutgi/rkr327'503' merverdiavgift inkludert med kr. 63'387' utgaende merverdiavgift foreslas etterberegnet p6 en termin pr' 6r' End,ringsforslag: Endringsforsla'g: Utgdende MVA hoy sats Utgdende MVA hoy sats 6. Termin Termin Kostnadsomridet Provisjon medlemmer Som det fremgar tidligere i rapporten er det utbetalt provisjon til medlemmene, dette skjer elektronisk i Eurosmart AS sitt system' praksis har vrert at nar medlemmene overstiger kr i utbetalt provisjon skal de registrere seg som selvstendig nreringsdrivende i merverdiavgiftsmanntallet' Eurosmart AS har da utbetalt merverdiavgih pa provisjon. Denne merverdiavgiften blir utbetalt pa bakgrunn av bilag av varierunau n-valitet og er bokfgrt direkte pa konto for inngiende merverdiavgift. Viser til det som er skreveb i rapporten avsnitt?.3, inngiende merverdiavgift som ikke kan legitimeres ved bilag er ikke fradiagsberettiget jf. merverdiavgiftsloven $ 25, jf' forskrift nr. 2 til merverdiavgiftsloven' InngAende merverdiavgift forestas tilbakefort vedrorende folgende bilag: Bilag gbz i ZA1Aer en oversikt over grunnlag for faktura pa mva., datert 01'02'04, ogviser provisjon utbetalt fra og med uke 33 i 2003 til og med uke 04 i2004, til sammen 51'817,06, belopet er redusert med kurtasjeinntekt pe t.gss,eg,, sum for avregning mva er 11'990,73' Merverdiavgift er utregnet til g rr.ggo,?3 med en eurokurs pa nok. 8-?0 blir detkr 104'3L9' Belopet er fgrtdirekte pa konto for inngaende merverdiavgift datert den ' Bilaget er signert av Svein Inge pilskog. Dette kan ikke sees A veere et salgsdokument slik det kreves utstedt i henhold til forskrifi nr 2 til merverdiavgiftsloven $ 1. Dokumentet er ikke nummerert, det gar ikke frem navn og adresse til verken utsteder eller mottaker, organisasjonsnummer fremgar heller ikke. Endringsforslag: Inngd.erude MVA 2. Termin Det er helt fra oppstart av ettersynet forklart b6de fra selskapet og regnskapsforer at disse provisjonene skalinnberettes pa l6nns- og trekkoppgaver, dette er enna ikke giort verken for 200g eller BelOp utbehll i provisjoner skal innberettes pa l0nns- og trekkoppgaver jf. ligningsloven $ 6-2, f.teaa bokstav e. Det giores ogsd oppmerksom pa at det etter hlningsloven E ro-o kan palegges den som ikke har etterkommet plikten til e gi oppgave mv' etler kapittel 6 6 oppfylli sin plikt under en daglig lopende tvangsmulkt. Rapport om stedlig kontroll Side 13

14 8,2,2 Forhotdsmessig fradrag for inngiende merverdiavgift. Av det som er bokfort som salgsinntekter, totalt b L i 2003 er som nevnt tidligere kr. 1.2g6.9g6 provisjonsinntekt., som er 10 Vo kurtasje som betales til selskapet nar aksjer i Eurosmart AS omsettes mellom aksjonerer. Dette utgi0r 7,9 7o av totale bokforte driftsinntekter, 7,6 von6r vi tar med gebyrer betalt av kunder i total omsetning' Disse provisjonsinntektene er omsetning utenfor menrerdiavgiftsloven jf. merverdiavgiftsloven $ 5b f,rste ledd nr.4. Eurosmart AS har etter dette hatt omsetning bade innenfor og utenfor avgiftsornr6det. Gebyrer som er omtalt i avsnitt er ogsd delvis omsetning utenfor avgiftsomr6det. Totale gebyrer i 2008 er kr lrl.zgz av dette er kr omsetning utenfor avgiftsomradet slik det er fordelt i 2003, jfr avsnitt omsetning utenfor avgiftsomradet,ttgor etter dette 9,9 Vo av total omsetning inkl. gebyrer' Fradrag for inngaende merverdiavgift ved anskaffelse til bruk under ett for virksomhet med omsetning bade innenfor og utenfor avgiftsomr&det kan fordeles jf. merverdiavgiftsloven $ 23' Ifolgeforskrift av 20. L2.6gom forholdsmessig fradrag for inngaende avgift etter MAL (forskrift nr. 1g) g 1 er hovedregelen antatt bruk. I forskriften $ 3 fremg6r at det av inng6ende avgift pa varer og tjenester som anskaffes til bruk under ett for virksomhetens felles drift kan kreves fradrigfor si stor del som svarer til den avgiftspliktige omsetning i forhold til virksomhetens samlede omsetning. I folge forskriften $ 4 kan fradrag gidres uten fordeling av inngaende avgift pa anskaffelsei til bruk for virksomhetene under ett dersom omsetning som ialler utenfor loven er ubetydelig i forhold til virksomheten ellers' Som ubetydelig anses omsetningen nir den normalt ikke overstiger vo av virksomhetens samlede omsetning. Eurosmart AS har ikke fordelt noe inng6ende merverdiavgift forholdsmessig. NAr det ikke er foretatt fordeling og dette ma foreslas foretatt skjonnsmessig, kan det vare praktisk og bruke forskriften $ 3, fordeling etter omsetningens stgrrelse' Videre er sp6rsm6let hvilke konti fordelingen skulle vart foretatt pe. I utkast til rapport ble de konti hvor det anses at fordeling av inngaende merverdiavgift var aktuelt for 2003 listet opp. Etter selskapets kommentarer til dette og noe ytterligere kontroll av kontiene foresias folgende konti medtatt ved beregning av lorholdsmessig fradrag for inngaende merverdiavgift i 2003: Netto belop bokfsrt Bokfsrt Kontonr Kontonavn med fradrag inng.mva. Inng.mva. 12BADataanlegg Telefonsentral CRenhold s Honorarevisor Honoraregnskap Honorarer andre Kontorrekvisita Data/EDB-kostnader CKurskostnader Telefon Mobiltelefon Reklame, annonser Reklamekostnad 225.6A Rapport om stedlig kontroll Side 14

15 Det er her tatt ut bilag som det er foresldtt tilbakeforing av inngaende avgrft for i andre avsnitt i rapporten og det er forsokt tatt ut bilag som man ut i fra tekst i hovedbok kunne se vedrorte kun den merverdiavgiftspliktige delen Tilbakefgring av fradr agsfqrtinngaende merverdiavgift foreslas da med 9,9Vo av kr 328'827 ' dvs. kr Det foreslas at selskapet selv foretar en korrigering for 2004' Endringsforslag: Inngd,ende MVA 6. Termin Hellerud Terrasse Hellerud rerrasse er en eiend.om med en enebolig i oslo som selskapet kjgpte' Det er forklart at det ble utarbeidet tegninger pi oppforing av nygg med? leiligheter' Prosjektet ble ikke "t godkjent av oslo kommune og eiendommen skal selges igien' omsetning og utleie av fast eiendom er ikke merverdiavgiftspliktig jf.-merverdiavgiftsloven $ b a. Det er ikke fradragsrett for inng6ende merverdiavgift vedr0rende dette prosjektet jf' merverdiavgiftsloven $ 2 1. Inng6ende merverdiavgift foreslas tilbak eftrtfor folgende fakturaer som vedrdrer Hellerud Terrasse: Belop Belop BilagsnrDato Leverandsr Tekst ink.mva. Mva eks.mva Norest as Prosiektledelse Norest as Mva vedr. b Friling arkitekter Utarb. Rammessknad Norest as Prosiektledelse Inq. Kiell I Garshol Honorar - Prosjektering Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse 5I.ZVU I.1VV Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse 37.2A O4Norest as Prosiektledelse Bndringsforslag: Endringsforslag: Endringsforslag: Endringsforslag: End.ringsforslog: Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngdende MVA 5. Terrnin 6. Termin 1. Termin 2. Termin 3. Termin A Rapport om stedlig kontroll Side 15

16 Eurosmart AS 8,2,4 Inngiende merverdiavgift ikke [egitimert Bilag L534 i20a4 er faktura fra Snekker Llken, datert 20.A6.04 pd totaltkr , merverdiavgift er spesifisert med kr 4. L28, belopet er fradr agsfgrt. BelOpet gielder diverse utf4rt snekkerarb. Kihlemoen og er betalt via bank PA fakturaen fremgar organisasjonsnummer L men nummeret er ikke etterfulgt av bokstavene MVA. Alle som er registrert i merwerdiavgiftsmamtallet skal piffore bokstavene MVA jf $ 2 i forskrift nr 2 til merverdiavgiftsloven. Det er dette som viser at de er registrert i manntallet, og ikke bare fett tildelt organisasjonsnummer fra enhetsregisteret. Mottaker av dokurnent hvor dette ikke er pdfgrt har da en aktsomhetsplikt med hensyn til sin fradragsforing av inngiende merverdiavgift. I slike tilfeller md det undersokes hvorvidt vedkommende er registrert i menrerdiavgiftsmanntallet, dersom dette ikke er gjort og vedkommende ikke er registrert ma det vurderes 6 nekte fradrag for inngdende merverdiavgift. Loken kan ikke sees a registrert i merverdiavgiftsmanntallet og fradragsforingen foreslds tilbakefgrt. Endringsforslag: Inngdende MVA 3. Termin New Biz Live AS Bilag 372 er faktura fra New Biz Live AS, datert totalt utgiftsfort kr , merverdiavgift er fradragsf4rt med kr Faktura gielder A'konto i forbindelse med L5/L1 Event. Bilaget er f6rstfgrt pa konto 6720 Honorarer andre men er overfort til konto 7 }LS Reklame, markedsf6ring ved Arsavslutning. Bilag 465 er faktura fra New Biz Live AS datert utgiftsfort kr , merverdiavgift er fradragsfgrt med kr Fakturaen gielder akonto i forbindelse med LllL1-Event. Bilag 720 er faktura fra New Biz Live AS datert totalt pe kr , vedr/rende Eventproduksjon iht. avtale. Det er i utgangspunktet ikke fradragsfort merverdiavgift, men det ser ut tii at merverdiavgift pa kr er fradragsiort ved korueksjonspostering bilag Disse to bilagene er fgrst f4rt p6 konto 6860 Kurskostnader og overfgrt til konto 73L5 Reklame, markedsf6ring ved Arsavslutning. Det ble i utkastet bedt om dokumentasjon pa hva dette gjaldt. Det har ikke lykkes n6verende ledelse 6 fd fremlagt noe dokumentasjon enna. Det er forklart at dette var et event pa Sundvollen Hotell. Det ble arrangert et kurs for ledere i organisasjonen (VIP er og Mastere) samtidig. Resten av eventet var et rent underholdende event for alle Eurosmarts medlemmer. Fakturaene inneholder ingen beskrivelse av varen/tjenesten som er levert. Viser til rapportens avsnitt 7.3 Dokumentasjon kostnader hvor det fremg6r hvilke krav som stilles til et dokument for at fradragsrett for inngdende merverdiavgift skal foreligge. Ndr det ikke foreligger beskrivelse av varene/tjenestene er det heller ikke mulig 6 vurdere hvorvidt fradragsrett for inng6ende merverdiavgift foreligger i henhold til merverdiavgiftsloven. I tillegg bemerkes at'ndr det gielder faktura datert fremgar organisasjonsnummer uten av dette er etterfulgt av bokstavene MVA, dette er ogs6 et viktig krav, viser til det som er beskrevet ovenfor. De gvrige fakturaene fra New Biz Live AS inneholder organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA. Rapport om stedlig kontroll Side 16

17 Dersom det ikke fremlegges dokumentasjon som viser at det faktisk foreligger fradragsrett for inng6ende merverdiavgift foreslds fradragsfort inngaende merverdiavgift' tilbakef4rt' Dobbeltforing Bilagene 340 og g51 i2004er samme dokument. En fakturavedrorende momsavregning pa provisjon for re corrsult Kevin Allison, datert Det det er tjent til {emqalat sarnmen kr 1b.g43 netto og merverdiavgift av dette utgior kr 3.s0t. Belopet er ffltt til fradrag i inng6ende merverdiavgift pa konto for inngiende merverdiavgift ved begge bilagene' henholdsvis datert og 12'03'04' Dobbeltforingen foreslas tilbakefgrt' Endringsforslag: Inngd,ende MVA 2. Termin Neringsdrivende/tonnsmottakere EurosmartASharbenyttetsegavflereneringsdrivendekonsulenteroglignende.Iutkasttil rapport ble det derfor tatt opf"aet med vurdering av naringsdrivende kontra lonnsmottaker' Folketrygdlovenharenegendefinisjonforhvemsomansessomselvstendigneringsdrivende, folketrygdloven : " fvfua neringsdrivende menes i denne loven enhver som "ui""i""alg "ui.tro*ttet for egen regning og risik" ai"* som er egrret til A gi nettoinntekt' "" ""a":"i"nau Ved avgidrelsen u., o- p.,,lt tiui t"s"u" som selvstendig neringsdrivende' legges det "o blant annet vekt P6:. om virksomheten har et visst omfang,. om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten o om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere,. om vedkomm"nae ariv", virksomhet fra et fast forretningssted (kontor, verksted eller lignende). ori vedkommende har den okonomiske risikoen for vrrksomheten. om ved.kommende bruker egle driltsmidler" Dettevirksomhetsbegrepeterment6vereidentiskmeddetvirksomhetsbegTepsomleggestil grunn i skatteretten, jfr rig"i"gr-gi zooa.ia.rrz. Det star videre i lignings-abc side 718 litt om vurdering av grensen rn'euom neringsvirksomhet og arbeid for lonn/-annen.rbeiasgoatgio"ise olenfo" neringsvirksomhet, og det er her listet opp en del momenter' FL Solution FLSolutionvedFrankLystaderenavd.esomharsendtfakturaertilEurosmartAS.Deter fakturert timer etter timefi"l"r, rr"a en pris pa kr 150 pr time, kr 300 pr time pa sondager' Ut i fra timelister trar frarra lvsiia giott uit ftt *aling, oppussing' sende ut varer' andre diverse kontor- og lagerarbeid. Det er forespurt om avtaler Eurosmart AS har med Frank Lystad' men det er opplyst at det ikke finnes noen skriftlig avtale. Rapport om stedlig kontroll Side 17

18 Det ble i utkast til rapport tatt opp til vurdering om hvorvidt blant andre Frank Lystad skulle vrert 6 anse som l6nnsmottaker. S.lrt*pet har svart at han har giort ulike arbeidsoppgaver for Eurosmart AS. At han er leid inn tilkonkrete oppgaver i varierende omfang. Det er videre forklart at Lystad ikke lenger ggr arbeidsoppgaver for Eurosmart AS og det har ikke ligget noen forpliktelser i forholdet til ham. Ut i fra det som foreligger, dvs. fakturaer/timelister og forklaringer fra selskapet kan det ikke sees som noen ",r ponliene som er nevnt i folketrygdloven $ 1-10 er oppfylt. Vi mener derfor dette skulle vart 6 anse som et lonnstakerforhold men foreslar ingen belopsmessig endringer pa bakgrunn av dette. Eurosmart AS mi for fremtiden vurdere arbeidsforhold i henhold til det som er beskrevet her' g Forhotd ved r1rende og Roy Kvamme Det som er beskrevet i dette avsnittet i rapporten er tatt med for 6 gi en oversikt over hva som har skjedd mellom Eurosmart AS og griinderene og Roy Kvamme. Dette er uur"nilige forhold for selskapet og *f" om dette i utgangspunktet ikke foter til noen endringer skatte -og urrgrftsmessig for selskapet synes det rikti g og fors0ke 6 beskrive noe om dette' VArkontroll omfatter ikke hele z}a4,kontrollen for 2A04 er derfor knyttet til kontroll av merverdiavgiften. Det er allikevel innhentet noe opplysninger om 2004 og bla. saldolister pr' gl.lz.a4og utskrift av enkelte konti for hele Det er imidlertid forklart fra selskapet at regnskap"t fo, 2004 ikke er endelig ferdig enn6. Etter at regnskapet for 2004 ble tilbakelevert fra oss for perioden frem til og *"d 4. termin, er det sett av det som er innhentet senere at det er foretatt foringer senerr ogre for perioden frem til og med 4. termin PA bakgrunn av det som er innhentet er det iorsgkt beskrevet noe om hva som har skjedd i forhold til Erik 1verenog Roy Kvamme ogsd i Da regnskapet for hele perioden ikke er innhentet eller kontroll"tt kun beskrivelsene vrere noe ufullstendige ogleller mangelfulle. 9.1 Erik 0veren Erik Averenhar vrert ansatt som daglig leder i Eurosmart AS, han har ogsa vrert styreformann og en av de to hovedaksjonrerene. Det er innberettet lgnn tlloveren pd kr ZSO.OOO, i perioden frvereninnbetalte 507o av aksjekapitalen kr den Aksjer Erik Averenhar under kapitalforhoyelsen i 2003 solgt egne aksjer (giennom Eurosmart AS) og f&tt utbetalt kr (utbetatt rned kr den og resten den g) for dette, dvs. kr. 1,066 pr aksje. Den lnar frveren sine 2 s0nner f6tt utbetalt kr hver fra selskapet for salg av aksjer. sin samboer Elin Tuvsjoen har fatt kr for salg av aksjer den , pdfort bilaget at det gielder aksjer. Emisjonens tegningsperiode skulle i folge protokoll fra ekstraordinrer generalforsamling vere slutt og de billigste aksjene skulle i tegningsperioden bli solgt for 0,3. Rapport om stedlig kontroll Side 18

19 Den 04.L2.08 er det betaling fra Erik Overcntil Eurosmart AS pa kr Det gdr frem av bilaget at belopet gielder betaling for 3,5 mill. aksjer i Eurosmart AS, dvs kiopt til pilydende 0,001 pr.stk. Det ge" ikke frem hvorvidt dette er kjop av aksjer Eurosmart AS eide selv. p6 mellomregningskonto var saldo pr p6 kr L som st6r som gield til Overen. Det er mange fgringer pa denne konto, utlegg og utbetalinger. Det som er hoveddrsaken til gieldsposten pr. 81. LZ.oB er internt bilag nr 1590 som er bokf0rt med kr 1" mot denne kontoio*,uig av aksjer, bilaget sier ingen ting annet enn at det gielder omsetning av aksjer. Belgpet orr"rfg rt fuakonto 2910 som er kalt salg av aksjer fra Erik A og Roy K. Forste f6ring pd denne ", konto er 07.L2.03. I2004har Overen og Kvamme hatt spredningssalg av sine aksjer giennom selskapet. Pa konto 2910 Omsetning uy aksjer fra Erik frtroy K. er det pr. 3L.t2.04 bokfort en gieldssaldo pa kr g9. Satao pa mellomregningskonto med Avercn er pa kr til gode for selskapet. Hovedforklaring pa denne saldo gjelder betalinger fra Eurosmart AS til Conceptor AS for kjgp aksjer. Eurosmart AS hadde pr bokfgrt en saldo pa kr pi konto LB22 Aksjer Conceptor AS. Det var etter avtale med Vidar Lyhus avtalt at Eurosmart AS skulle kjope ytterligere aksjer i ConceptorAS. Det foreligger imidlertid en avtale datert mellom Vidar Lyhus og Roy Kvamme om at disse skal "tre inn" i Eurosmart AS sitt sted, da Eurosmart es itt" hadde oppfylt betalingsforpliktelsene sine i henhold til avtalen- Avtalen mellom Lyhus og fiverenfi(vamme er eneste avtale vi har kunnet se at tidligere avtale med Eurosmart AS itt<e lenger gielder. Betalinger til Conseptor ASA/idar Lyhus 96r imidlertid fortsatt i 2004 ut av Eurosmart AS sin bankkonto. I regnskapet som opprinnelig var f0rt for L.-4. termin var disse utbetalingene fort pd konto for aksjer i Conseptor AS, disse er senere korrigert og hovedsakeligfort mot mellomregningskonto for Erik Aveten. Den opprinnelige aksjeposten Eurosmart AS eide i Conceptor AS pa kr ble det i august z114besluttet ataveren skulle fa en opsjonsavtale pa, og disse aksjene er overtatt av Oierenmens Eurosmart AS hjgpte aksjer av Averen i Bohus Detaljhandel AB til samme belgp. Overdragelsene skjedde i november Den er det skrevet en sluttavtale mellom Eurosmart AS og Averen, avtalen har blant annet med en setning om at midlene som Averen har mottatt ved salg av aksjer fra egen aksjeportefglje, og som allerede er utbetalt til Overen, beholdes av Oveten. For 6 fa grtinderene ut av selskapet har Eurosmart AS den inng6tt avtale om at Eurosmart AS kjoper Kvamm e, Overen og deres familiers aksjer i Eurosmart AS. Avtalen inneholder videre en setning om at Kvamme og Overen sletter sin fordring til Eurosmart AS som er oppstitt som folge av salg av aksjer og innlan til Eurosmart AS. Aksjene i Eurosmart AS selges til Eurosmart AS mot at Kvamme, Averen og deres familie kjgper aksjer i Bohus Detaljhandel AB (BDAB) av Eurosmart AS. Totalt hadde bveren selv L7 aksjer i Eurosmart AS, kjppesummen ble pa kr A. Totalt ved denne avtalen kiopte Eurosmart AS? ? egne aksjer mot et salg av BDAB aksjer til en verdi av ca 1L. mill. Husleie Eurosmart AS har leid kontorlokaler i underetasjen i boligen til Erik Averen, i leiekontrakten er det oppfort 6 vrere call0 kvm. Det er betalt leie med kr pr.mnd. til Overen for dette, totalt i 2003 utgjor det kr Rapport om stedlig kontroll Side 19

20 Risht Manasement AS Bilag 1180, faktura fra Right Management AS datert vedrorende konsulenthonorar i forb. leverandoravtaler for Eurosmart AS, totalt utgiftsf/rt kr , 320 timer 6 kr S00, rnerverdiavgift er fradragsfort med kr Bilaget er fort pd konto Honorarer. Det fremgar ikke av bilaget hvem som har utf6rt arbeidet. Det ble i utkast til rapport bedt om at dokumentasjon pa bilaget ble fremlagt. Right Management AS er et selskap har drevet. Det er fra selskapet forklart at de ikke vet hvorfor dette er fakturert det er mulig at det er andre enn Overen selv som harjobbet giennom hans selskapet. Erik Overen var i 2003 daglig leder i Eurosmart AS og mottok l6nn herfra, det synes merkelig at det fra et annet selskap han er daglig leder i faktureres sa mange timer med tjenester som naturlig faller inn under tjenester som utflres av en daglig leder. 9.2 Roy Kvamme Roy Kvamme har vert ansatt i Eurosmart AS, og har vart en av de to hovedpksjonerene. Det er innberettet lonn til Roy Kvamme pa kr , i perioden 01.0?.0A - A Kvamme innbetalte 507o av aksjekapitalen, kr , den Aksjer Roy Kvamme har som Overen solgt egrre aksjer i Eurosmart AS (giennom Eurosmart AS) under kapitalforhoyelsen i 2003 og fatt utbetalt kr (utbetalt med kr den og resten den ) for dette. Den har Kvamme sine mindrearige barn (sonn og datter) f6tt utbetalt kr hver fra selskapet for salg av aksjer og Roy Kvamme sin daverende samboer Jannicke Myhre har fattkr for salg av aksjer den a. Emisjonens tegningsperiode skulle i fglge protokoll fra ekstraordiner generalforsamling vere slutt De billigste aksjene ble i tegningsperioden solgt for 0,3. Den er det betaling fra Roy Kvamme til Eurosmart AS pa kr Det 96r frem av bilaget at belgpet gielder betaling for 3,5 ni1l. gksjer i Eurosmart AS, dvs kj6pt til palydende 0,002 pr.stk. Det gdr ikke frem hvorvidt dette er l{'op av aksjer Eurosmart AS eide selv. PA mellomregningskonto var saldo pr s p6 kr 1.s som star som gield til Kvamme. Hoveddrsaken til gieldsposten pr er internt bilag nr 1590 som er bokflrt med kr mot denne konto som salg av aksjer, bilaget sier ingen ting annet enn at det gjelder omsetning av aksjer. Belopet er overfort fra konto 2gL0 som er kalt salg av aksjer fra Erik O og Roy K. F6rste f0ring pd denne konto er 0? I2004 har frveren og Kvamme hatt spredningssalg av sine aksjer gjennom selskapei. pe konto 2910 Omsetning av aksjer fra Erik AlRoy K. er det pr. 3L bokfort en gjeldssaldo pd kr 'r I folge mellomregningskonto var gield til Roy Kvamme pe kr 6b2.B9b pr 8L.L2.04. Rapport om stedlig kontroll Side 20

Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett

Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett Advokat TORGILS SKAJAA MNA Østre Strandgt. 1 postboks 709 4666 Kristiansand telefon 48 13 65 14 telefaks 94 77 38 44 e-post: tosk@aslink.no mva 975 641 546 Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 Sandvika

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: SFB Finansregnskap med analyse

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: SFB Finansregnskap med analyse Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: SFB 10413 Finansregnskap med analyse Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 4. juni 2015 Hjelpemidler: Faglærer: Kalkulator Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling

Detaljer

Dette er avtaler som gir pi forholdet mellom Kvammel@veren og Vidar Lyhus. Den fsrste har jeg f6u fra Fylkesskattekontoret i Buskerud.

Dette er avtaler som gir pi forholdet mellom Kvammel@veren og Vidar Lyhus. Den fsrste har jeg f6u fra Fylkesskattekontoret i Buskerud. Dette er avtaler s gir pi forholdet Kvammel@veren Vidar Lyhus. Den fsrste har jeg f6u fra Fylkesskattekontoret i Buskerud. Rer AVTALE (a( I I )r. KJgp AV A,K$JER I CONCEPTOR AS ("SELSKAPET") VIDAR LYHUS

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB 10413 Emne: Finansregnskap Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 26. november 2013 Hjelpemidler: Kalkulator Faglærer: Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling utlevert

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Maritech Regnskap ver 16.00

Maritech Regnskap ver 16.00 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126)

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet meldinger SKD 23/02, 19. desember 2002 Forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet fastsatte 12. desember 2002 forskrift

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken.

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. Tilleggsoppgaver kapittel 4 Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. 2.9. Kvittering bankkort Kjøpt papir til skriveren kr 260

Detaljer

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter VEDLEGG 4 Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter Innhold 1. Innledning... 3 2. Partenes ansvar... 3 3. Oppgjør billettinntekter... 3 4. Rapportering... 4 6. Fakturering av kredittsalg og merverdiavgiftsplikt...

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 13. mai 2013 ble det holdt ordinaer generalforsamling i Yara International ASA i Bygd0y alle 2, Oslo. Styrets leder, Bernt Reitan, apnet motet. Protokollen ble fort av

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) 3, 5 annet

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Leksvi k B ygdeal menning

Leksvi k B ygdeal menning Leksvi k B ygdeal menning D rifts inntekte r og driftskostnader Note 2012 20ll Salgsinntekter Annen driflsinrfekt Swn driflsirmtekter Varekosfrnder lsnnskostrader rnm Armen driftskosftnd Avskrivning drift

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016)

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Ny skattemelding og nye regler ved import av varer Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave.

Detaljer

Manual for oppsett og oppgjør av leverandører.

Manual for oppsett og oppgjør av leverandører. Manual for oppsett og oppgjør av leverandører. Tema Generelt om leverandørsystemet 1 MVA og formidlingstjenester 2 Oppsett av leverandører 3 Knytte leverandør til produkt: Overnatting og aktiviteter Varesalg

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 20. januar 2016 ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR.!4-L633OLKON-OBYF/1: DAGLIG HELSE AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATERFORREDEGIøRELSEN

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

Høgskoleni Østfold EKSAMEN

Høgskoleni Østfold EKSAMEN Høgskoleni Østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10413 Emne: Finansregnskap Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 2. 12.2014 Hjelpemidler: Faglærer: Kalkulator Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling kjøpt i bokhandelen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet Dokument ansvarlig(e): Navn Øyvind Tørlen Rolle Økonomiansvarlig styremedlem Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet 3.0 19.11.2015 Øyvind

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00

EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00 EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00 Antall sider: Totalt 6 sider (inkl. forside). Antall oppgaver: fre fire oppgaver Alle skal besvares (inkl alle

Detaljer

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)]

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)] Vedlegg 5 OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Follo Ren IKS Organisasjonsnummer: 975 804 569 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): [Klikk her og skriv inn

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Forord Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 21. april 2015) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Registrering i Brønnøysund

Registrering i Brønnøysund 1 Registrering i Brønnøysund Alle selvst. næringsdrivende skal registreres i Enhetsregisteret Kan gjøres elektronisk Gebyrfritt Organisasjonsnummer innen ca en uke 2 Andre register Foretaksregisteret Kun

Detaljer

Arsberetning for Playacup As

Arsberetning for Playacup As Arsberetning for Playacup As Playacup As ble stiftet 21,/72OO8 med forretningsadresse i Barum kommune. Stiftelsen skjedde som en skattefri omdanning av enkeltpersonforetaket Borge ldrettssystemer, som

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Postadresse Org.nr: 975 615 308 Telefon: (+47) 90 06 03 89 E-post: leder@nofoa.no www.nofoa.no 0637 - (1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Veidekke ASA VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo, onsdag 10. mai 2017 kl. 17.00. Registrering

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12 Kassereropplæring Distriktssamling 2011 Hvorfor et godt regnskap? Rotary er basert på høye etiske normer Aktiviteten i klubben er avhengig ggav god økonomistyring og en sunn økonomi Vervet skal rullere

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008 Regnskaps og revisjonsregler i Lillehammer Ro- og kajakklubb Utdrag av regler fastsatt av NiF angående føring av regnskap, revisjon av regnskap, revisors rapportering, kontoplan for klubben og eksempel

Detaljer