ISTUNGI PROTOKOLL. Jüri nr 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISTUNGI PROTOKOLL. Jüri 31.10.2002 nr 1"

Transkript

1 ISTUNGI PROTOKOLL Jüri nr 1 Algas kell 14:00, lõppes kell 15:45. Istungit juhatas Rae valla valimiskomisjoni esimees Erika Luks ja volikogu esimees Endel Lepik. Protokollis volikogu sekretär Mare Seppel. Volikogu istungist võtsid osa: Agu Ojasoo, Vello Voog, Anneli Kontson, Helin Kangur, Raul Väinsar, Kaarel Tamm, Meelis Rosenfeld, Enn Mänd, Margus Valgma, Raivo Uukkivi, Indrek Uuemaa, Arno Kelnik, Jaan Hiio, Tarmo Klaar, Veigo Gutmann, Endel Albin, Madis Sarik. Istungilt puudus seoses välisriigis viibimisega Tiit Teder. Vallavalitsuse liikmetest osales Richard Porman. Vallavalitsuse ametnikest osales jurist-konsultant Virve Altuhova. Valimiskomisjoni liikmetest osalesid: Teet Sibrits, Evi Põldmäe, Milvi Ülesoo, Mare Juurikas. Külalistena osalesid: Sven-Allan Sagris, Esta Vaker, Sven-Orli Orgmets. Päevakorra kinnitamine Volikogu liikmetele saadeti postiga alljärgnev päevakorra projekt: 1. Rae Vallavolikogu esimehe valimine 2. Rae Vallavolikogu aseesimeeste valimine 3. Rae Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine Päevakord kinnitati 18 poolt häälega järgmiselt: 1. Rae Vallavolikogu esimehe valimine 2. Rae Vallavolikogu aseesimeeste valimine 3. Rae Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine 1. Rae Vallavolikogu esimehe valimine Erika Luks: Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 14 ja Rae valla põhimääruse 19 lõike 1 punkti 14 kohaselt kuulub vallavolikogu ainupädevusse vallavolikogu esimehe valimine. Rae valla põhimääruse 21 on sätestatud vallavolikogu esimehe valimise kord, mille kohaselt vallavolikogu valib 1

2 oma liikmete hulgast salajasel hääletamisel vallavolikogu esimehe. Vallavolikogu esimehe kandidaadi võib üles seada vallavolikogu liige, valimisliit, erakond või vallavolikogu fraktsioon. Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse kirjalik ettepanek istungi juhatajale. Kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 45 lg 5 osutub vallavolikogu esimeheks valituks kandidaat, kes saab vallavolikogu koosseisu häälteenamuse. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 44 lg 3 kohaselt korraldab vallavolikogu esimehe valimised valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 20 lg 2 jõustub otsus allakirjutamisega. Vello Voog esitas volikogu esimehe kandidaadiks Endel Lepiku. Indrek Uuemaa esitas volikogu esimehe kandidaadiks Raivo Uukkivi. Nimekirja sulgemise poolt hääletas 18 volikogu liiget. Vallavalitsuse jurist-konsultant Virve Altuhova selgitas hääletamisprotseduuri, mis kinnitati Rae valla valimiskomisjoni protokollilise otsusega nr 8. Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses, Rae valla põhimääruses ja Rae valla volikogu kodukorras sätestatud põhimõtetest 1. Isikuvalimised on salajased, igal volikogu liikmel on iga isiku valimisel üks hääl. 2. Isikuvalimised viib läbi ja hääletamistulemused teeb kindlaks Rae valla valimiskomisjon. 3. Valimiste salajasuse tagamiseks on üles seatud hääletamiskabiinid Rae Vallavalitsuses toas nr Kandidaadid isikuvalimistel seatakse üles kirjalikult. Kandidaadi võib üles seada volikogu liige, valimisliit või erakond, kes esitab valimiskomisjoni esimehele kirjalikult kandidaadi või kandidaatide nime/nimed. Kandidaadid kantakse ühtsesse nimekirja kirjalike avalduste istungi juhatajale üleandmise järjekorras ning igale kandidaadile antakse registreerimisnumber. Kirjalike avalduste esitamise järjekord fikseeritakse valimiskomisjoni protokollis. Kandidaatide nimed koos registreerimisnumbriga pannakse välja istungite saalis ning hääletamiskabiinides. 5. Valimiskomisjon valmistab ette hääletamissedelid, mis on varustatud valla valimiskomisjoni esimehe allkirjaga. Volikogu esimehe valimiseks on hääletamissedelile kantud järgmine tekst Rae vallavolikogu esimehe valimine ja Hääletan Rae vallavolikogu esimehe kandidaadi nr. poolt. 6. Valimiskomisjon annab hääletamissedelid volikogu liikmetele allkirja vastu hääletamissedelite väljaandmiseks koostatud volikogu liikmete nimekirjade alusel hääletamisruumis. Hääletamissedelid volikogu esimehe ja aseesimeeste valimiseks antakse välja eraldi nimekirjade alusel. 7. Valimiskomisjon kontrollib hääletamisruumis valimiskasti ja pitseerib selle. 8. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Hääletav volikogu liige märgib hääletamissedelil sõnade kandidaadi nr järel asuvasse kasti selle kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab. Pärast sedeli täitmist murtakse hääletamissedel hääletamiskabiinis kokku, valimiskomisjoni liige paneb sedeli välisküljele valimiskomisjoni pitsati jäljendi ja volikogu liige laseb sedeli isiklikult valimiskasti. 9. Juhul kui hääletamissedel rikutakse enne selle valimiskasti laskmist, on volikogu liikmel õigus sedel tagastada ja saada valimiskomisjoni liikmelt uus sedel, mille kohta tehakse hääletamissedelite väljastamise nimekirja märge. 10. Hääletamissedel või kandidaadile antud hääl on kehtetu: 2

3 Kui hääletamissedelile ei ole kantud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või on kirjutatud selline registreerimisnumber, mida ei ole antud ühelegi kandidaadile Kui hääletamissedelil puudub valimiskomisjoni esimehe allkiri või valimiskomisjoni pitsati jäljend 11. Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad vallavolikogu koosseisu häälteenamuse. 12. Valimiskomisjon loeb hääled kohe pärast hääletamise lõppemist ning fikseerib hääletamistulemuse valimiskomisjoni koosoleku protokollis oma otsusega. Protokollile kirjutavad alla kõik valimiskomisjoni liikmed. Otsus jõustub allakirjutamisest valimiskomisjoni esimehe poolt. Valimiskomisjoni otsuse loeb valimiskomisjoni esimees volikogule ette. Hääletamise läbiviimiseks toimus 40-minutiline vaheaeg. Erika Luks: Rae valla valimiskomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus: esimees Erika Luks, aseesimees Teet Sibrits, liikmed Mare Juurikas, Evi Põldmäe, Milvi Ülesoo tegid kindlaks järgmised andmed: 1. hääletamissedeli saanud vallavolikogu liikmete arv 18; 2. valimiskastis olevate vormikohaste hääletamissedelite alusel hääletamisest osavõtnud vallavolikogu liikmete arv 18; 3. kehtetute hääletamissedelite arv 0; 4. vallavolikogu esimehe kandidaadile nr 1, Endel Lepikule, antud poolthäälte arv 12; 5. vallavolikogu esimehe kandidaadile nr 2, Raivo Uukkivile, antud poolthäälte arv 6. Rae Vallavolikogu esimeheks osutus valituks Endel Lepik, kes sai vallavolikogu koosseisu häälteenamuse. Otsustati: Tunnistada Endel Lepik valituks Rae Vallavolikogu esimeheks (Rae valla valimiskomisjoni otsus nr 11 lisatud). Erika Luks Istungi juhataja Istungit asus juhatama volikogu esimees Endel Lepik. 2. Rae Vallavolikogu aseesimeeste valimine Erika Luks: Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 14 ja Rae valla põhimääruse 19 lg 1 p 14 kohaselt kuulub vallavolikogu ainupädevusse vallavolikogu aseesimeeste valimine. Rae valla põhimääruse -s 21 on sätestatud vallavolikogu aseesimeeste valimise kord, mille kohaselt vallavolikogu valib oma liikmete hulgast salajasel hääletamisel kaks vallavolikogu aseesimeest üheaegselt. Lähtudes ülaltoodust on igal vallavolikogu liikmel aseesimeeste valimisel kaks häält, kuna valitakse üheaegselt kahte isikut. Rohkem hääli saanud aseesimees on volikogu esimene aseesimees ning võrdsete häälte saamisel on aseesimehed võrdsed. Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 45 lg 5 on vallavolikogu aseesimeeste valimiseks vajalik koosseisu häälteenamus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 44 lg 3 kohaselt korraldab vallavolikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimised valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega. Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 20 lg 2 jõustub otsus allakirjutamisega. 3

4 Vallavalitsuse jurist-konsultant Virve Altuhova selgitas hääletamisprotseduuri, mis kinnitati Rae valla valimiskomisjoni protokollilise otsusega nr 8. Raivo Uukkivi esitas volikogu aseesimehe kandidaadiks Jaan Hiio, kes andis oma nõusoleku kandideerimiseks. Meelis Rosenfeld esitas volikogu esimehe kandidaadiks Kaarel Tamme, kes andis oma nõusoleku kandideerimiseks. Nimekirja sulgemise poolt hääletas 18 volikogu liiget. Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses, Rae valla põhimääruses ja Rae valla volikogu kodukorras sätestatud põhimõtetest 1. Isikuvalimised on salajased, igal volikogu liikmel on iga isiku valimisel üks hääl. 2. Isikuvalimised viib läbi ja hääletamistulemused teeb kindlaks Rae valla valimiskomisjon. 3. Valimiste salajasuse tagamiseks seatakse üles hääletamiskabiinid volikogu valimiste eelhääletamise ruumis Rae Vallavalitsuses toas nr Kandidaadid isikuvalimistel seatakse üles kirjalikult. Kandidaadi võib üles seada volikogu liige, valimisliit või erakond, kes esitab valimiskomisjoni esimehele kirjalikult kandidaadi või kandidaatide nime/nimed. Kandidaadid kantakse ühtsesse nimekirja kirjalike avalduste istungi juhatajale üleandmise järjekorras ning igale kandidaadile antakse registreerimisnumber. Kirjalike avalduste esitamise järjekord fikseeritakse valimiskomisjoni protokollis. Kandidaatide nimed koos registreerimisnumbriga pannakse välja istungite saalis ning hääletamiskabiinides. 5. Volikogu kahe aseesimehe kandidaadid seatakse üles üheaegselt, kirjalikult, samas korras kui volikogu esimehe kandidaadid. Ülesseatud kandidaadid registreeritakse ja kantakse ühte nimekirja. 6. Valimiskomisjon valmistab ette hääletamissedelid, mis on varustatud valla valimiskomisjoni esimehe allkirjaga. Volikogu aseesimeeste valimiseks on hääletamissedelile kantud järgmine tekst Rae vallavolikogu aseesimeeste valimine ja Hääletan Rae vallavolikogu aseesimehe kandidaadi nr. poolt. Viimane lause on sedelile kantud kaks korda. 7. Valimiskomisjon annab hääletamissedelid volikogu liikmetele allkirja vastu hääletamissedelite väljaandmiseks koostatud volikogu liikmete nimekirjade alusel hääletamisruumis. Hääletamissedelid volikogu esimehe ja aseesimeeste valimiseks antakse välja eraldi nimekirjade alusel. 8. Valimiskomisjon kontrollib hääletamisruumis valimiskasti ja pitseerib selle. 9. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Hääletav volikogu liige märgib hääletamissedelil sõnade kandidaadi nr järel asuvasse kasti selle kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab. Pärast sedeli täitmist murtakse hääletamissedel hääletamiskabiinis kokku, valimiskomisjoni liige paneb sedeli välisküljele valimiskomisjoni pitsati jäljendi ja volikogu liige laseb sedeli isiklikult valimiskasti. 10. Volikogu aseesimehed valitakse üheaegselt, selleks antakse igale volikogu liikmele hääletamissedel kahe kandidaadi registreerimisnumbri märkimiseks. Hääletav volikogu liige märgib hääletamissedelile kahe volikogu aseesimehe kandidaadi registreerimisnumbrid. 11. Juhul kui hääletav volikogu liige ei soovi hääletada ühegi kandidaadi poolt, jätab ta hääletamissedeli täitmata. Juhul kui volikogu aseesimeeste valimisel soovib volikogu liige hääletada ainult ühe aseesimehe kandidaadi poolt, täidab ta sedelil ainult ühe kasti, teise kasti tõmbab kriipsu. 4

5 12. Juhul kui hääletamissedel rikutakse enne selle valimiskasti laskmist, on volikogu liikmel õigus sedel tagastada ja saada valimiskomisjoni liikmelt uus sedel, mille kohta tehakse hääletamissedelite väljastamise nimekirja märge. 13. Hääletamissedel või kandidaadile antud hääl on kehtetu: Kui hääletamissedelile ei ole kantud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või on kirjutatud selline registreerimisnumber, mida ei ole antud ühelegi kandidaadile Kui hääletamissedelil puudub valimiskomisjoni esimehe allkiri või valimiskomisjoni pitsati jäljend 14. Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad vallavolikogu koosseisu häälteenamuse. Volikogu esimeseks aseesimeheks saab volikogu liige, kellele anti volikogu aseesimehe valimisel rohkem hääli, võrdsete häälte korral on aseesimehed võrdsed. 15. Valimiskomisjon loeb hääled kohe pärast hääletamise lõppemist ning fikseerib hääletamistulemuse valimiskomisjoni koosoleku protokollis oma otsusega. Protokollile kirjutavad alla kõik valimiskomisjoni liikmed. Otsus jõustub allakirjutamisest valimiskomisjoni esimehe poolt. Valimiskomisjoni otsuse loeb valimiskomisjoni esimees volikogule ette. Hääletamise läbiviimiseks toimus 40-minutiline vaheaeg. Erika Luks: Rae valla valimiskomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus: esimees Erika Luks, aseesimees Teet Sibrits, liikmed Mare Juurikas, Evi Põldmäe, Milvi Ülesoo tegid kindlaks järgmised andmed: 1. hääletamissedeli saanud vallavolikogu liikmete arv 18; 2. valimiskastis olevate vormikohaste hääletamissedelite alusel hääletamisest osavõtnud vallavolikogu liikmete arv 18; 3. kehtetute hääletamissedelite arv 0; 4. vallavolikogu aseesimehe kandidaadile nr 1, Jaani Hiiole, antud poolthäälte arv vallavolikogu aseesimehe kandidaadile nr 2, Kaarel Tammele, antud poolthäälte arv 13. Rae Vallavolikogu aseesimeesteks osutusid valituks Jaan Hiio ja Kaarel Tamm, kes said vallavolikogu koosseisu häälteenamuse. Tunnistada Kaarel Tamm valituks Rae Vallavolikogu esimeseks aseesimeheks. Tunnistada Jaan Hiio valituks Rae Vallavolikogu aseesimeheks. Otsustati: Tunnistada Jaan Hiio ja Kaarel Tamm valituks Rae Vallavolikogu aseesimeesteks (lisatud Rae valla valimiskomisjoni otsus nr 12) 3. Rae Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine Tarmo Klaar: Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 29 lõikest 2 esitab Rae Vallavalitsus lahkumispalve. Allkirjastanud Rae vallavanem Tarmo Klaar, Rae Vallavalitsuse liikmed: Richard Porman, Erki Noorak, Margus Maidla, Vello Voog. Praegune Vallavalitsuse koosseis on valmis jätkama tööd kuni uue Vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni. Volikogu liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks. Vallavalitsuse lahkumispalve on lisatud protokollile. Endel Lepik Istungi juhataja 5

6 ISTUNGI PROTOKOLL Jüri nr 2 Algas kell 17:30, lõppes kell 22:40. Istungit juhatas volikogu esimees Endel Lepik ja volikogu aseesimees Kaarel Tamm. Protokollis volikogu sekretär Mare Seppel. Volikogu istungist võtsid osa: Agu Ojasoo, Tiit Teder, Vello Voog (lahkus kell 21:30), Anneli Kontson, Helin Kangur (lahkus kell 21:30), Raul Väinsar, Kaarel Tamm, Meelis Rosenfeld (lahkus kell 21:30), Enn Mänd, Margus Valgma, Raivo Uukkivi, Indrek Uuemaa, Arno Kelnik, Jaan Hiio, Tarmo Klaar (lahkus kell 18:30), Veigo Gutmann, Endel Albin, Madis Sarik, Meelis Kasemaa (saabus kell 18:30), Reet Raudkepp (saabus kell 21:30), Priit Põldmäe (saabus kell 21:30). Vallavalitsuse ametnikest osalesid: vallasekretär Erika Luks, jurist-konsultant Virve Altuhova, keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu, sekretär Helen-Mai Voogand. Valimiskomisjoni liikmetest osalesid: Teet Sibrits, Evi Põldmäe, Milvi Ülesoo. Külalistena osalesid: Sven-Allan Sagris, Agu Laius, Sven-Orli Orgmets. Avatud mikrofon Raivo Uukkivi teavitas volikogu liikmeid fraktsiooni moodustamisest (avaldus lisatud protokollile). Endel Lepik informeeris volikogu liikmeid, et vastavalt kohaliku omavalitsuse valimise seadusele peavad valimisliidud esitama aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta valla valimiskomisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast. Päevakorra kinnitamine Volikogu liikmetele saadeti postiga alljärgnev päevakorra projekt: 1. Salajasel hääletamisel läbiviidavate isikuvalimiste häältelugemiskomisjoni kinnitamine 2. Vallavanema valimine 3. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine 4. Rae valla 2002.a eelarve muutmise I lugemine 5. Volikogu revisjonikomisjoni moodustamine ning komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine 6. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine 6

7 7. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine: 7.1. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kinnitamine 7.2. Haridus- ja kultuurikomisjoni kinnitamine 7.3. Majandus- ja eelarvekomisjoni kinnitamine 7.4. Keskkonnakomisjoni kinnitamine 8. Volikogu eestseisuse suuruse kinnitamine 9. Vallavolikogu esindaja kinnitamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu 10. Töötasu määramine volikogu esimehele 11. Rae valla 2002.a eelarve muutmise II lugemine 12. Volikogule laekunud informatsioonid Raivo Uukkivi esitas ettepanekud Rae vallavolikogu istungi päevakorra muutmiseks (ettepanekud lisatud protokollile). Vello Voog tegi ettepaneku kinnitada päevakord kutses märgitud kujul. Vello Voogi ettepaneku poolt hääletas 13, vastu 5, erapooletuid 1. Päevakord kinnitati 13 poolt häälega järgmiselt: 1. Salajasel hääletamisel läbiviidavate isikuvalimiste häältelugemiskomisjoni kinnitamine 2. Vallavanema valimine 3. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine 4. Rae valla 2002.a eelarve muutmise I lugemine 5. Volikogu revisjonikomisjoni moodustamine ning komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine 6. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine 7. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine: 7.1 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kinnitamine 7.2 Haridus- ja kultuurikomisjoni kinnitamine 7.3 Majandus- ja eelarvekomisjoni kinnitamine 7.4 Keskkonnakomisjoni kinnitamine 8. Volikogu eestseisuse suuruse kinnitamine 9. Vallavolikogu esindaja kinnitamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu 10. Töötasu määramine volikogu esimehele 11. Rae valla 2002.a eelarve muutmise II lugemine 12. Volikogule laekunud informatsioonid 4. Salajasel hääletamisel läbiviidavate isikuvalimiste häältelugemiskomisjoni kinnitamine Endel Lepik tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni kolme liikmeline. 7

8 Vello Voog tegi ettepaneku kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeks Sven-Allan Sagris. Raivo Uukkivi tegi ettepaneku kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeks Sven-Orli Orgmets. Tarmo Klaar tegi ettepaneku kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeks Helen-Mai Voogand. Suleti nimekiri. Otsustati (poolt 19 volikogu liiget): Kinnitada salajasel hääletamisel läbiviidavate isikuvalimiste häältelugemiskomisjon (otsus nr 1 lisatud). 5. Vallavanema valimine Endel Lepik: Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest on vallavanema valimine volikogu ainupädevuses. Keskerakond tegi ettepaneku valida vallavanem avalikult väljakuulutatud konkursi teel (ettepanek lisatud protokollile). Keskerakonna ettepaneku poolt hääletas 5, vastu 10, erapooletuid 3, ei hääletanud 1. Reformierakond esitas vallavanema kandidaadiks Tarmo Klaari. Tarmo Klaar andis nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri. Häältelugemiskomisjon oli valmis hääletuse läbiviimiseks, luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli, millega kinnitati komisjoni esimeheks Sven-Allan Sagris, sekretäriks Helen-Mai Voogand ja liikmeks Sven-Orli Orgmets. Hääletamiskomisjoni selgitused hääletuse läbiviimise kohta: Hääletamine toimub ruumis nr 219. Iga volikogu liige saab allkirja vastu sedeli, millele on kantud üks nimi. Kehtib see sedel, kus on peale märgitud 1 rist. Enne valimiskasti laskmist paneb komisjoni liige hääletussedelile volikogu pitsati. Häältelugemiskomisjon pitseeris kasti volikogu liikmete juuresoleku. Toimus 20-minutiline vaheaeg. Sven-Allan Sagris: Rae Vallavolikogu liikmete nimekirja oli kantud 19 liiget. Kohal viibis 19 volikogu liiget. Hääletussedeli salajase hääletamise läbiviimiseks sai allkirja vastu 18 volikogu liiget. Hääletamisel ei osalenud 1 volikogu liige. Avamisel oli valimiskasti pitsat rikkumata. Valimiskasti avamisel oli kasti 18 sedelit. Neist kehtetuid ei olnud. Häälte lugemisel selgus, et Rae vallavanem kandidaat Tarmo Klaar sai hääli järgmiselt: poolt 11, vastu 7. Rae vallavanemaks osutus valituks 11 poolt häälega Tarmo Klaar. Vallavanema palga suhtes ettepanekud Raivo Uukkivi tegi ettepaneku säilitada vallavanemal sama palk, mis praegugi ehk krooni kuus. Veigo Gutmann tegi ettepaneku vallavanema palgaks määrata krooni kuus. Raivo Uukkivi ettepaneku poolt hääletas 6, vastu 0, erapooletuid 3. Veigo Gutmanni ettepaneku poolt hääletas 10, vastu 5, erapooletuid 3. 8

9 Otsustati (poolt 12, vastu 3, erapooletuid 3, ei hääletanud 1): Kinnitada Rae vallavanemaks Tarmo Klaar (otsus nr 2 lisatud). Seoses valla valimiskomisjoni poolt volikogu liikme volituste peatamisega ning asendusliikmele volituste määramisega tehti 15-minutiline vaheaeg. Erika Luks: Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 19 lõike 2 punktist 1, 20 lõigetest 1, 3 ja 5 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 20 lõikest 2, Rae valla valimiskomisjon otsustas peatada vallavolikogu liikme Tarmo Klaari volitused seoses tema valimisega vallavanemaks ja määrata asendusliikmeks Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Meelis Kasemaa (Rae valla valimiskomisjoni otsus nr 13 lisatud protokollile). 6. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine Endel Lepik: Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt on volikogu ainupädevuses volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Rae Vallavolikogu kodukord ja Rae valla põhimäärus sätestavad volikogu alatised komisjonid. Raivo Uukkivi tegi ettepaneku, et keda kaasata volikogu komisjonide töösse (avaldus lisatud protokollile). Volikogu komisjonide esimeeste kandidaadid Keskkonnakomisjon Raivo Uukkivi esitas keskkonnakomisjoni esimehe kandidaadiks Jaan Hiio. Madis Sarik esitas keskkonnakomisjoni esimehe kandidaadiks Veigo Gutmanni. Jaan Hiio ja Veigo Gutmann andsid nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 17 poolt häälega. Majandus- ja eelarvekomisjon Raivo Uukkivi esitas majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe kandidaadiks Enn Mänd i. Madis Sarik esitas majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe kandidaadiks Endel Albini. Enn Mänd ja Endel Albin andsid nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 17 poolt häälega. Haridus- ja kultuurikomisjon Tiit Teder esitas haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadiks Agu Ojasoo. Raivo Uukkivi esitas haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadiks Indrek Uuemaa. Agu Ojasoo ja Indrek Uuemaa andsid nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 17 poolt häälega. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Vello Voog esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe kandidaadiks Madis Sariku. Raivo Uukkivi esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe kandidaadiks Vello Voogi. 9

10 Madis Sarik andis nõusoleku kandideerimiseks. Vello Voog ei andud nõusolekut kandideerimiseks. Suleti nimekiri 18 poolt häälega. Hääletamiskomisjoni selgitused hääletuse läbiviimise kohta: Hääletamine toimub ruumis nr 219. Iga volikogu liige saab allkirja vastu sedeli, millele on kantud komisjoni esimeeste kandidaatide nimed. Igal volikogu liikmel on 4 häält st üks hääl komisjoni kohta. Enne valimiskasti laskmist paneb komisjoni liige hääletussedelile volikogu pitsati. Häältelugemiskomisjon pitseeris kasti volikogu liikmete juuresoleku. Toimus 20-minutiline vaheaeg. Sven-Allan Sagris: Rae Vallavolikogu liikmete nimekirja oli kantud 19 liiget. Kohal viibis 19 volikogu liiget. Hääletussedeli salajase hääletamise läbiviimiseks sai allkirja vastu 19 volikogu liiget. Avamisel oli valimiskasti pitsat rikkumata. Valimiskasti avamisel oli kasti 19 sedelit. Neist kehtetuid 1 sedel. Häälte lugemisel selgus, et Rae Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste kandidaadid said hääli järgmiselt: Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadid Agu Ojasoo poolt 9, vastu 0. Indrek Uuemaa poolt 5, vastu 0. Keskkonnakomisjoni esimehe kandidaadid Jaan Hiio - poolt 5, vastu 0. Veigo Gutmann poolt 13, vastu 0. Majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe kandidaadid Endel Albin poolt 13, vastu 0. Enn Mänd poolt 5, vastu 0. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe kandidaat Madis Sarik sai poolt hääli 13, vastu hääli 3. Rae Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks osutus valituks 9 poolt häälega Agu Ojasoo. Rae Vallavolikogu alatise keskkonnakomisjoni esimeheks osutus valituks 13 poolt häälega Veigo Gutmann. Rae Vallavolikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks osutus valituks 13 poolt häälega Endel Albin. Rae Vallavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks osutus valituks 13 poolt häälega Madis Sarik. Volikogu komisjonide aseesimeeste kandidaadid Keskkonnakomisjon Raivo Uukkivi esitas keskkonnakomisjoni aseesimehe kandidaadiks Jaan Hiio. 10

11 Jaan Hiio andis nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 18 poolt häälega. Majandus- ja eelarvekomisjon Raivo Uukkivi esitas majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimehe kandidaadiks Enn Mänd i. Endel Albin esitas majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimehe kandidaadiks Kaarel Tamm e. Enn Mänd ja Kaarel Tamm andsid nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 17 poolt häälega. Haridus- ja kultuurikomisjon Agu Ojasoo esitas haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe kandidaadiks Anneli Kontsoni. Raivo Uukkivi esitas haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe kandidaadiks Enn Mänd i. Anneli Kontson ja Enn Mänd andsid nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 17 poolt häälega. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Raivo Uukkivi esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe kandidaadiks Margus Valgma. Madis Sarik esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe kandidaadiks Anneli Kontsoni. Anneli Kontson ja Margus Valgma andsid nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 17 poolt häälega. Hääletamiskomisjoni selgitused hääletuse läbiviimise kohta: Hääletamine toimub ruumis nr 219. Iga volikogu liige saab allkirja vastu sedeli, millele on kantud komisjoni aseesimeeste kandidaatide nimed. Igal volikogu liikmel on 4 häält st üks hääl komisjoni kohta. Enne valimiskasti laskmist paneb komisjoni liige hääletussedelile volikogu pitsati. Häältelugemiskomisjon pitseeris kasti volikogu liikmete juuresoleku. Toimus 20-minutiline vaheaeg. Sven-Allan Sagris: Rae Vallavolikogu liikmete nimekirja oli kantud 19 liiget. Kohal viibis 19 volikogu liiget. Hääletussedeli salajase hääletamise läbiviimiseks sai allkirja vastu 19 volikogu liiget. Avamisel oli valimiskasti pitsat rikkumata. Valimiskasti avamisel oli kasti 19 sedelit. Neist kehtetuid ei olnud. Häälte lugemisel selgus, et Rae Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste kandidaadid said hääli järgmiselt: Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe kandidaadid Anneli Kontson poolt 13, vastu 0. 11

12 Enn Mänd poolt 6, vastu 0. Keskkonnakomisjoni aseesimehe kandidaat Jaan Hiio sai 19 poolt häält. Majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimehe kandidaadid Enn Mänd poolt 7, vastu 0. Kaarel Tamm poolt 12, vastu 0. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe kandidaadid Margus Valgma poolt 7, vastu 1. Anneli Kontson poolt 11, vastu 0. Rae Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimeheks osutus valituks 13 poolt häälega Anneli Kontson. Rae Vallavolikogu alatise keskkonnakomisjoni aseesimeheks osutus valituks 19 poolt häälega Jaan Hiio. Rae Vallavolikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimeheks osutus valituks 12 poolt häälega Kaarel Tamm. Rae Vallavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks osutus valituks 11 poolt häälega Anneli Kontson. Otsustati (poolt 19 volikogu liiget): Kinnitada Rae Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed (otsus nr 3 lisatud). 7. Rae valla 2002.a eelarve muutmise I lugemine Endel Lepik: Esitasin taotluse volikogu eelarve muutmiseks, kuna osa artikleid volikogu eelarves on ülekulus ja osa kohe 100% täitumas. Pean siin silmas side- ja kantseleikulusid. Samas on vajalik lisada raha volikogu esindus- ja personalikoolituskuludele. Pean vajalikuks uuele volikogule koolituse korraldamist volikogu ülesannetest ja eelarve koostamise põhimõtetest. Vajalik on ka lisada vahendeid volikogule infotehnoloogia vahendite muretsemiseks. Vajalikud vahendid on võimalik võtta volikogu personalikuludest, mille täitmine 11 kuu seisuga on 47%. Otsustati (poolt 15, vastu 4, erapooletuid 0): Lõpetada Rae valla eelarve muutmise esimene lugemine. 8. Volikogu revisjonikomisjoni moodustamine ning komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine Endel Lepik: Kohaliku omavalitsuse korraldusest tulenevalt on volikogu ainupädevuses volikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine. Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed peavad olema volikogust. Teen ettepaneku määrata revisjonikomisjoni arvuliseks koosseisuks 5 liiget. Revisjonikomisjoni esimehe kandidaadid Enn Mänd esitas revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Raivo Uukkivi. Raivo Uukkivi andis nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 18 poolt häälega. 12

13 Revisjonikomisjoni aseesimehe kandidaadid Raivo Uukkivi esitas revisjonikomisjoni aseesimehe kandidaadiks Tiit Teder i. Tiit Teder andis nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 18 poolt häälega. Revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid Enn Mänd esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Margus Valgma ja Indrek Uuemaa. Agu Ojasoo esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Endel Albini. Margus Valgma, Indrek Uuemaa ja Endel Albin andsid nõusoleku kandideerimiseks. Suleti nimekiri 19 poolt häälega. Hääletamiskomisjoni selgitused hääletuse läbiviimise kohta: Hääletamine toimub ruumis nr 219. Iga volikogu liige saab allkirja vastu sedeli, millele on kantud komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete kandidaatide nimed. Igal volikogu liikmel on 5 häält. Enne valimiskasti laskmist paneb komisjoni liige hääletussedelile volikogu pitsati. Häältelugemiskomisjon pitseeris kasti volikogu liikmete juuresoleku. Toimus 20-minutiline vaheaeg. Sven-Allan Sagris: Rae Vallavolikogu liikmete nimekirja oli kantud 19 liiget. Kohal viibis 19 volikogu liiget. Hääletussedeli salajase hääletamise läbiviimiseks sai allkirja vastu 19 volikogu liiget. Häälte lugemisel selgus, et Rae Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe kandidaat Raivo Uukkivi sai 19 poolt häält ning seega osutus valituks revisjonikomisjoni esimeheks. Häälte lugemisel selgus, et Rae Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni aseesimehe kandidaat Tiit Teder sai 18 poolt häält ja 1 vastu hääle ning seega osutus valituks revisjonikomisjoni aseesimeheks. Häälte lugemisel selgus, et Rae Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid said hääli järgmiselt: Indrek Uuemaa poolt 18, vastu 0. Endel Albin poolt 16, vastu 2. Margus Valgma poolt 17, vastu 1. Rae Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikmeteks osutusid valituks Indrek Uuemaa, Endel Albin ja Margus Valgma. Otsustati (poolt 19 volikogu liiget): Kinnitada revisjonikomisjoni esimeheks Raivo Uukkivi, aseesimeheks Tiit Teder ning liikmeteks Indrek Uuemaa, Endel Albin ja Margus Valgma (otsus nr 4 lisatud). 9. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine Tarmo Klaar tegi ettepaneku nimetada viieliikmeline Rae Vallavalitsus järgmises koosseisus: 1. Vallavanem Tarmo Klaar; 2. Abivallavanem Vello Voog; 13

14 3. Vallavalitsuse liige Richard Porman; 4. Vallavalitsuse liige Helin Kangur; 5. Vallavalitsuse liige Ago Soasepp. Veigo Gutmann tegi ettepanku määrata abivallavanema töötasuks krooni kuus. Raivo Uukkivi: Leian, et ei tuleks teha poliitilist Vallavalitsust. Otsustati (poolt 10, vastu 5, erapooletuid 2, ei hääletanud 2): Kinnitada ametisse Rae Vallavalitsus 5- liikmelisena: vallavanem, abivallavanem, kolm vallavalitsuse liiget (otsus nr 5 lisatud). Seoses valla valimiskomisjoni poolt volikogu liikmete volituste peatamisega ning asendusliikmetele volituste määramisega tehti 15-minutiline vaheaeg. Erika Luks: Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 19 lõike 2 punktist 1, 20 lõigetest 1, 3 ja 5 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 20 lõikest 2, Rae valla valimiskomisjon otsustas 1. peatada vallavolikogu liikme Helin Kanguri volitused seoses tema nimetamisega vallavalitsuse liikmeks ja määrata asendusliikmeks erakonna Mõõdukad nimekirjas kandideerinud Reet Raudkepp. 2. peatada vallavolikogu liikme Vello Voogi volitused seoses tema nimetamisega vallavalitsuse liikmeks ja määrata asendusliikmeks valimisliidu Koduvald nimekirjas kandideerinud Priit Põldmäe (Rae valla valimiskomisjoni otsused nr 14 ja 15 lisatud protokollile). 10. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine 7.1 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kinnitamine Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Madis Sarik tegi ettepaneku kinnitada sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmed alljärgnevalt: Milvi Põldmäe, Heli Niin, Kaarel Tamm, Külli Toom, Laine Porn, Ülle Parmas, Anu Roop, Reet Raudkepp. Indrek Uuemaa: Kas valla ametnikud tohivad kuuluda volikogu komisjoni? Endel Lepik: Tohivad. Otsustati (poolt 14, vastu 4, erapooletuid 0): Kinnitada volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseis (otsus nr 6 lisatud). 7.2 Haridus- ja kultuurikomisjoni kinnitamine Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Agu Ojasoo tegi ettepaneku kinnitada haridusja kultuurikomisjoni liikmed alljärgnevalt: Enn Mänd, Peeter Sipelgas, Linda Pihu, Anneli Kihulane, Esta Hio, Agu Laius, Krista Koppel, Tuulike Seljamaa, Eele Sekk, Reet Raudkepp. Otsustati (poolt 14, vastu 4, erapooletuid 0): Kinnitada volikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis (otsus nr 7 lisatud). 7.3 Majandus- ja eelarvekomisjoni kinnitamine Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Endel Albin tegi ettepaneku kinnitada majandus- ja eelarvekomisjoni liikmed alljärgnevalt: Raul Kinks, Krista Teearu, Peeter Böckler, Priit Põldmäe, Enn Mänd, Risto Harjaks, Toomas Heinaru, Virgo - Jürgen Lips, Raul Väinsar. 14

15 Otsustati (poolt 14, vastu 4, erapooletuid 0): Kinnitada volikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni koosseis (otsus nr 8 lisatud). 7.4 Keskkonnakomisjoni kinnitamine Keskkonnakomisjoni esimees Veigo Gutmann tegi ettepaneku kinnitada keskkonnakomisjoni liikmed alljärgnevalt: Enn Otsa, Meelis Kasemaa, Andrus Aavaste, Laur Linnupõld, Ruth Vahtras, Ain Unt, Urmas Taal, Teet Sibrits, Raul Väinsar. Otsustati (poolt 14, vastu 4, erapooletuid 0): Kinnitada volikogu alatise keskkonnakomisjoni koosseis (otsus nr 9 lisatud). 11. Volikogu eestseisuse suuruse kinnitamine Endel Lepik: Vastavalt Rae Vallavolikogu kodukorrale on eestseisus volikogu korraldav organ. Teen ettepaneku kinnitada volikogu eestseisuse arvuliseks suuruseks 7 liiget. Eestseisuses olevad kohad jagatakse poliitiliste jõudude läbirääkimiste tulemusel opositsiooni ja koalitsiooni vahel. Indrek Uuemaa: Teen ettepaneku katkestada antud päevakorrapunkti arutelu, kuna see on vastuolus Rae Vallavolikogu kodukorraga. Indrek Uuemaa ettepaneku poolt hääletas 7, vastu 10, erapooletuid 1. Otsustati (poolt 10, vastu 6, erapooletuid 2): Kinnitada volikogu eestseisuse arvuliseks suuruseks 7 liiget (otsus nr 10 lisatud). 12. Vallavolikogu esindaja kinnitamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu Endel Lepik: Eestimaal töötavad kõikides maakondades omavalitsuste liidud, kes korraldavad antud maakonna territooriumil kindlaid tegevusi. Harjumaal on selleks Harjumaa Omavalitsuste Liit, kuhu kuuluvad vallavanemad ja volikogude esindajad. Raivo Uukkivi: Teen ettepaneku Harjumaa Omavalitsuste Liidust välja astuda, kuna leian, et sellest organisatsioonist ei ole vallale mingit kasu. Priit Põldmäe: Teen ettepaneku kinnitada volikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidus Endel Lepik. Otsustati (poolt 10, vastu 5, erapooletuid 3): Kinnitada Rae Vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidus Endel Lepik (otsus nr 11 lisatud). Volikogu esimees taandas ennast päevakorrapunkti nr 10 arutamisest. Endel Lepik Istungi juhataja Istungit asus juhatama volikogu aseesimees Kaarel Tamm. 13. Töötasu määramine volikogu esimehele Raivo Uukkivi: Keskerakond teeb ettepaneku määrata töötasu volikogu aseesimehele Jaan Hiiole. Kui volikogu on selle ettepanekuga nõus, siis teeme ettepaneku määrata tasu suuruseks krooni (avaldus lisatud protokollile). Arno Kelnik tegi ettepaneku hääletada eelnõu punkti 1 Moodustada volikogu esimehe palgaline ametikoht. 15

16 Eelnõus märgitud punkti 1 Moodustada volikogu esimehe palgaline ametikoht poolt hääletas 13 volikogu liiget. Indrek Uuemaa: Teen ettepaneku määrata volikogu esimehe töötasu suuruseks pool vallavanema palka ehk krooni kuus. Indrek Uuemaa ettepaneku poolt hääletas 5, vastu 12 volikogu liiget. Raivo Uukkivi tegi ettepaneku Kehtestada Endel Lepikule mobiiltelefoni kasutamisel kuu kõnelimiidiks koos kuumaksuga krooni. Raivo Uukkivi ettepaneku poolt hääletas 5, vastu 11, erapooletuid 2. Otsustati (poolt 12, vastu 5, erapooletuid 0): Määrata volikogu esimehe töötasuks krooni kuus (otsus nr 12 lisatud). Kaarel Tamm Istungi juhataja Istungi asus juhataja volikogu esimees Endel Lepik. 14. Rae valla 2002.a eelarve muutmise II lugemine Endel Lepik: Rae valla 2002.a eelarve muutmise eelnõule parandusettepanekuid ei ole laekunud. Otsustati (poolt 10, vastu 5, erapooletuid 2, ei hääletanud 1): Muuta Rae valla 2002.a eelarvet (määrus nr 1 lisatud). 15. Volikogule laekunud informatsioonid i. Raivo Uukkivi avaldus Endel Lepik kandis ette Raivo Uukkivi avalduse, kus soovitakse teada, et kuidas kasutati Rae valla 2002.a lisaeelarvest Mõigu Spordiklubile eraldatud krooni. Avaldus suunati revisjonikomisjoni menetlusse. ii. Lagedi ja Vaida perearsti Tatjana Lelovi avaldus Endel Lepik kandis ette Tatjana Lelovi avalduse, kus paluti volikogus menetlusse võtta Lagedi medpunkti ümberehitus. Avaldus suunati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning majandus- ja eelarvekomisjoni. Endel Lepik Istungi juhataja 16

17 ISTUNGI PROTOKOLL Jüri nr 3 Algas kell 15:30, lõppes kell 20:25. Istungit juhatas volikogu esimees Endel Lepik. Protokollis volikogu sekretär Mare Seppel. Volikogu istungist võtsid osa: Agu Ojasoo, Tiit Teder, Anneli Kontson, Raul Väinsar, Kaarel Tamm, Meelis Rosenfeld (lahkus kell 16:40), Margus Valgma, Raivo Uukkivi, Indrek Uuemaa, Arno Kelnik, Jaan Hiio, Veigo Gutmann, Endel Albin, Madis Sarik, Priit Põldmäe (saabus kell 17:30), Meelis Kasemaa, Reet Raudkepp. Volikogu istungilt puudus Enn Mänd. Vallavalitsuse ametnikest osalesid: vallasekretär Erika Luks, rahandusameti juhataja Silvi Raud, arhitekt Kaie Narro, arengu- ja planeerimisameti juhtaja Erki Noorak. Vallavalitsuse liikmetest osalesid: Vello Voog, Helin Kangur. Avatud mikrofon Agu Ojasoo: Teen ettepaneku Rae vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel järgida alljärgnevat eetikakoodeksit: Rae valla volikogu ja vallavalitsuse liige 1. Lähtub oma volikogu või vallavalitsuse liikme ülesannete täitmisel kehtivatest seadustest. Juhul kui ta peab seadust ebaotstarbekaks või vääraks, astub ta vajalikke samme sellise seaduse muutmiseks. 2. Kasutab tema käsutuses olevaid valla materiaalseid väärtusi ainult ettenähtud eesmärkidel ja heaperemehelikult. 3. Selgitab avalikkusele alati ausalt oma otsuseid ja nende aluseks olevaid argumente. 4. Ei võta vastu mingeid kingitusi ega muid eeliseid, mis võivad mõjutada tema erapooletust või seada kahtluse alla tema erapooletuse valla volikogu või vallavalitsuse liikmena. 5. Kasutab ametikohustuste täitmisega seoses talle teatavaks saanud informatsiooni ainult avalikes huvides. 6. Sisulistes vaidlustes säilitab oponendisse lugupidava suhtumise keskendudes vaidlusalusele probleemile, mitte selle esitaja isikuomadustele; oma seisukohti põhjendab faktiliste, mitte oletatavate asjaoludega. 7. Väldib huvide konflikti teket korruptsioonivastase seaduse 25 mõistes. 8. Selgitab regulaarselt oma tegevust valla elanikele määruste ja seaduste väljatöötamisel ning nende ellurakendamisel. 9. Suhtlemiseks ja informatsiooni vahetamiseks vallaelanikega kasutab kohtumisi, Rae Foorumit, Rae Sõnumeid jm kanaleid. 10. Käitub vallaelanike suhtes lugupidavalt ja järgides üldkehtivaid viisakusnorme. Volikogu ja vallavalitsuse liikmetel on õigus esitada teistele volikogu ja vallavalitsuse liikmetele küsimusi ja pretensioone käesoleva eetikakoodeksi täitmise seisukohalt. Küsimusi võib esitada päevakorraväliselt volikogu istungitel, avalikult Rae Foorumis ning Rae Sõnumites või omavahelisel suhtlemisel. Arupärimisele või pretensioonile vastatakse samu kanaleid kasutades. 17

18 Erinevate arusaamade korral eetikakoodeksi nõuete täitmise osas on volikogul õigus moodustada Eetikakoda. Eetikakoda: 1. Volikogu liikmete lihthäälteenamusega moodustatakse vajaduse korral erapooletutest isikutest Eetikakoda. 2. Eetikakoja liikmelisuse otsustab vallavolikogu. 3. Ettepanekuid Eetikakoja liikmete osas võivad enne selle kinnitamist teha kõik valla elanikud. 4. Eetikakoja liikmeteks ei kinnitata kohaliku omavalitsuse valimiste samaks perioodiks kandideerinuid. 5. Eetikakoda kuulab vaidluste korral ära mõlemad osapooled ja vajadusel ka tunnistajad ning langetab otsuse oma parema äratundmise põhjal. 6. Eetikakoda langetab oma otsuse kaebuse kohta 2 nädala jooksul. 7. Eetikakoda võib algatada uurimise eetikakoodeksi rikkumise tõkestamiseks ka ise. 8. Eetikakoja otsus on eetikakoodeksi täitmise või rikkumise küsimuses lõplik. 9. Eetikakoda esitab oma otsused kirjalikult Rae valla volikogule ja vastava erakonna või valimisliidu Rae valla juhile 3 päeva jooksul pärast otsuse langetamist. 10. Eetikakoja otsused avalikustatakse samaselt Rae valla õigusaktidega. Eetikakoodeksist lähtuvate hinnangute langetamine ei välista ühtki teist seadusega ette nähtud väärteo, süüteo või kuriteo menetlemist. Iga volikogu ja vallavalitsuse liige kinnitab oma allkirjaga soovi täita käesolevat eetikakoodeksit ning valmisolekut eetikakoodeksi täitmisega seoses tekkinud ning omaks võetud süüdistuste korral vabandada avalikult volikogu või avalikkuse ees, raskemate eksimuste korral aga loobuda oma volikogu või vallavalitsuse liikme staatusest. Haridus- ja kultuurikomisjon otsustas oma 09. detsembril 2002 koosolekul, et on vaja volikogu teavitada mõnedest puudustest vallavalitsuse töös. 1. Rae Vallavolikogu a määrusega nr 52 on pandud vallavalitsuse kultuuri- ja haridusametile kohustus 15. augustiks koostada sporditoetuste koond ja esitada see volikogu haridus- ja kultuurikomisjonile. Paraku polnud sellist koondit veel 09. detsembriks esitanud. 2. Haridus- ja kultuurikomisjon edastas kultuuri- ja haridusameti juhatajale hr Rein Rooksile palve selgitada välja ja teavitada järgmisel koosolekul st 09. detsembril 2002 komisjoni seni kehtivast õpilaste sõidu doteerimise korrast Rae vallas ja selle rakendamisega tõstatunud probleemidest. Kahjuks selgus alles 09. detsembri 2002 koosolekul, et selline kehtiv kord on olemas. Küsimusele, et millise korra alusel makstakse õpilastele sõidukompensatsiooni, jäi Hr Rein Rooks vastuse võlgu. Haridus- ja kultuurikomisjon leiab, et asjaajamist vallavalitsuse töös kulutuuri- ja haridusameti osas saab ja tuleb muuta korrektsemaks (esildis lisatud protokollile). 18

19 Päevakorra kinnitamine Volikogu liikmetele saadeti postiga alljärgnev päevakorra projekt: 1. Rae valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamise I lugemine 2. Rae valla 2003.a eelarve I lugemine 3. Rae valla aasta eelarve muutmise ja kolmanda lisaeelarve I lugemine 4. Volikogu kodukorra muutmise I lugemine 5. Häältelugemiskomisjoni moodustamine 6. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe vabastamine ning uue esimehe valimine 7. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe vabastamine ning uue aseesimehe valimine 8. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine 9. Peremehetuks ehitiseks tunnistamine 10. Vallavolikogu esindajate nimetamine Rae valla haridusasutuste ja Rae Hooldekodu hoolekogudesse ning alaealiste komisjoni 11. Kopli küla Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani pereelamute grupi detailplaneeringu kehtestamine Peetri küla Mäe pereelamute grupi detailplaneeringu kehtestamine 12. Peetri küla veevarustuse ja kanalisatsiooni üldplaneeringu algatamine 13. Vaskjala küla Jõe kinnistu detailplaneeringu algatamine 14. Ülejõe küla Luha ja Saare pereelamute kvartali detailplaneeringu algatamine 15. Ülejõe küla Rangusauna kinnistu detailplaneeringu algatamine 16. Järveküla küla Otsa 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine 17. Järveküla küla Liiva-I kinnistu maatükk 1 detailplaneeringu algatamine 18. Järveküla küla Karu kinnistu detailplaneeringu algatamine 19. Järveküla küla Kraaviääre kinnistu detailplaneeringu algatamine 20. Järveküla küla Metsa II kinnistu detailplaneeringu algatamine 21. Kopli küla Rahula kinnistu detailplaneeringu algatamine 22. Kopli külas Pärnamäe kinnistule detailplaneeringu algatamine 23. Veneküla külas Pärnamäe kinnistule detailplaneeringu algatamine 24. Veneküla küla Mikku I kinnistu detailplaneeringu algatamine 25. Kadaka küla Kaldamäe kinnistu detailplaneeringu algatamine 26. Aruvalla küla Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneeringu algatamine 27. Kautjala küla Mäe 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine 28. Rae küla Vahesoo-3 kinnistu detailplaneeringu algatamine 29. Rae küla Vahesoo-4 kinnistu detailplaneeringu algatamine 30. Rae küla Vahesoo-7 kinnistu detailplaneeringu algatamine 31. Rae valla aasta eelarve muutmise ja kolmanda lisaeelarve II lugemine 19

20 32. Rae Vallavolikogu 22. aprilli 1997 määruse nr 20 punktide 1 ja 2 ning 12. oktoobri 1999 määruse nr 92 kehtetuks tunnistamine 33. Laekunud informatsioonid Päevakord kinnitati 17 poolt häälega järgmiselt: 1. Rae valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamise I lugemine 2. Rae valla 2003.a eelarve I lugemine 3. Rae valla aasta eelarve muutmise ja kolmanda lisaeelarve I lugemine 4. Volikogu kodukorra muutmise I lugemine 5. Häältelugemiskomisjoni moodustamine 6. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe vabastamine ning uue esimehe valimine 7. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe vabastamine ning uue aseesimehe valimine 8. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine 9. Peremehetuks ehitiseks tunnistamine 10. Vallavolikogu esindajate nimetamine Rae valla haridusasutuste ja Rae Hooldekodu hoolekogudesse ning alaealiste komisjoni 11. Kopli küla Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani pereelamute grupi detailplaneeringu kehtestamine Peetri küla Mäe pereelamute grupi detailplaneeringu kehtestamine 12. Peetri küla veevarustuse ja kanalisatsiooni üldplaneeringu algatamine 13. Vaskjala küla Jõe kinnistu detailplaneeringu algatamine 14. Ülejõe küla Luha ja Saare pereelamute kvartali detailplaneeringu algatamine 15. Ülejõe küla Rangusauna kinnistu detailplaneeringu algatamine 16. Järveküla küla Otsa 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine 17. Järveküla küla Liiva-I kinnistu maatükk 1 detailplaneeringu algatamine 18. Järveküla küla Karu kinnistu detailplaneeringu algatamine 19. Järveküla küla Kraaviääre kinnistu detailplaneeringu algatamine 20. Järveküla küla Metsa II kinnistu detailplaneeringu algatamine 21. Kopli küla Rahula kinnistu detailplaneeringu algatamine 22. Kopli külas Pärnamäe kinnistule detailplaneeringu algatamine 23. Veneküla külas Pärnamäe kinnistule detailplaneeringu algatamine 24. Veneküla küla Mikku I kinnistu detailplaneeringu algatamine 25. Kadaka küla Kaldamäe kinnistu detailplaneeringu algatamine 26. Aruvalla küla Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneeringu algatamine 27. Kautjala küla Mäe 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine 28. Rae küla Vahesoo-3 kinnistu detailplaneeringu algatamine 20

21 29. Rae küla Vahesoo-4 kinnistu detailplaneeringu algatamine 30. Rae küla Vahesoo-7 kinnistu detailplaneeringu algatamine 31. Rae valla aasta eelarve muutmise ja kolmanda lisaeelarve II lugemine 32. Rae Vallavolikogu 22. aprilli 1997 määruse nr 20 punktide 1 ja 2 ning 12. oktoobri 1999 määruse nr 92 kehtetuks tunnistamine 33. Laekunud informatsioonid 1. Rae valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamise I lugemine Vello Voog: Käesolev vallavolikogu määruse eelnõu käsitleb Rae valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja teenistujate töö tasustamise korda aastal. Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) 22 lg 1 p 36, Avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) 11 lg 1 ja Rae valla põhimääruse 19 lg 1 punktist 34 on valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine volikogu ainupädevuses aasta valla ametiasutuse teenistujate ametikohtade arvuks on vallavolikogu poolt kinnitatud 29,5 kohta aasta jooksul loodi arengu- ja planeerimisameti koosseisu volikogu poolt juurde üks arhitekti ametikoht ning 01. jaanuarist 2003 planeeritakse vallavalitsuse ametikohtade arvuks 35. Ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu (vallavolikogu määruse eelnõu lisa 1) on sisse viidud uuest aastast planeeritavad ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisude muudatused. Ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude muudatused: Luuakse täiendavalt kaks abivallavanema ametikohta. Ühe abivallavanema töökohustuste hulka kuuluvad arengu- ja planeerimisameti strateegiline juhtimine ja teine teostab finants- ja majandusalase töö juhtimist. Arvestades uute seaduste jõustumisega kaasnevat töömahu kasvu, nähakse arenguja planeerimisameti koosseisus täiendavalt ette üks spetsialisti (vanemametnik) ametikoht, kelle töö üleanneteks on ehitusjärelvalve teostamine, ehitusregistri pidamine jne. Praegu kehtiva Planeerimis- ja ehitusseaduse ning uue Ehitusseaduse (jõustub ) kohaselt on ehitusjärelevalve ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, ehituslubade väljaandmine, kasutuslubade väljaandmine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine, vajalikel juhtudel ekspertiisi korraldamine jne. Ehitusjärelevalve algab ehitusprojekti esitamisest ning kestab kuni ehitisele kasutusloa andmiseni, seega arvestades Rae valla infrastruktuuri kiiret arengutendentsi on nimetatud ametikoha loomine otstarbekas. Kultuuri- ja haridusameti koosseisus kavandatakse juurde üks spetsialisti ametikoht, kes tegeleb koolidevahelise koostöö korraldamisega, laste toitlustamise ja koolisõidualase töö korraldamisega ning spordiklubidega sõlmitavate koostöölepingute ettevalmistamisega. Senine noorsootöötaja ametinimetus nimetatakse ümber vanemspetsialistiks. 21

22 Vallakantselei koosseisus on kavandatud asendada senine 0,5 suhtekorraldaja koht vanemspetsialisti 1,0 kohaga. Luuakse juurde üks vanemspetsialisti ametikoht kelle töö ülesanneteks jääb personalialase töö ja atesteerimise korraldamine, vallavalitsuse töökeskkonnaalase töö korraldamine ning seoses nii kohalike kui riiklike valimiste läbiviimise ja rahvahääletuse korraldamisega nimetatud toimingute ettevalmistamine ja läbiviimine. Samuti väärtegude registri pidamine ja järelevalve teostamine, kauplemislubade väljastamine ning väärteo menetlejaks olemine nimetatud valdkonnas. Käesoleva määruse eelnõu punktiga 2 kinnitatakse Rae valla ametiasutuse teenistujate töötasustamise kord aastal (edaspidi kord) on Avaliku teenistuse seadus, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Palgaseadus, Töö- ja puhkeaja seadus, Puhkuseseadus, samuti Vabariigi Valitsuse määrus Kohalike omavalitsuste ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine ning Vabariigi Valitsuse määrus Palga alammäära kinnitamine. Korra punkti 2.28 osas kehtib käesoleval ajal volikogu 12. oktoobri 1999 määrusega nr 94 on kehtestatud Rae vallavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid. Samuti kehtib 23. mail 2001 määrusega nr 48 kinnitatud Rae valla ametnike sotsiaalsed garantiid. Vallavolikogu liikmete hüvituste osas kehtib vallavolikogu 26. novembri 1996 määrus nr 3, mida on volikogu 27. aprilli 2000 määrusega nr 14 osaliselt muudetud. Rae valla ametiasutuste teenistujate töötasu aastal (vallavolikogu määruse eelnõu lisa 2.1 ) on põhiliselt jäänud samaks aastal kehtinud määradega. Palgaastmestikku on sisse viidud muudatus seoses palga alammäära tõusuga aastast 2160 kroonini tulenevalt Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliitude vahel sõlmitud kokkuleppest ning samuti korrigeeritud kahte järgnevat astet. Endel Albin: Majandus- ja eelarvekomisjon toetab eelnõud ning tegi ettepaneku struktuuri lisada sisekontrolli ametikoht. Indrek Uuemaa: Käesoleva aasta teisest poolest võeti kultuuri- ja haridusametisse tööle inimene, keda pole volikogu poolt kinnitatud struktuuris ette nähtud. Vello Voog: Tegemist on spetsialistiga, kes töötab struktuuriväliselt lepingu alusel. Raivo Uukkivi: Mida hakkavad tegema ametijuhatajad, kuid neid tulevad veel omakorda kureerima abivallavanemad? Vello Voog: Praegusel hetkel puudub tippjuhtide tasemel üldine juhtimine ning selle probleemi lahendamiseks võetakse tööle abivallavanemad, kes on ka Vallavalitsuse liikmed. Volikogu koalitsiooni eesmärk on muuta Vallavalitsus ametkondlikuks ning ollakse seisukohal, et ametijuhatajad ei saa kuuluda Vallavalitsusse. Otsustati: Lõpetada Rae valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra I lugemine. 22

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale.

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale. Eelnõu MÄÄRUS Jüri.... november 2010 nr... Rae valla põhimääruse kinnitamine Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla- ja linnaeelarve seadusest, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise

Detaljer

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1.

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kinnitatud 19.03.2010 ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda (1) Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Koosoleku päevakord pandi koos täienduste ja muudatustega hääletusele. Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Koosoleku päevakord pandi koos täienduste ja muudatustega hääletusele. Päevakord kinnitati ühehäälselt. MTÜ Lümanda Jahimeeste Selts Üldkoosoleku Protokoll Toimumise aeg ja koht: 2.aprillil 2011 a., kell 13.00 Lümanda vald, Lümanda alev, Lümanda Söögimaja Kohal viibis 27 seltsi hääleõiguslikku liiget 46-st

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I I ÜLDSÄTTED 1.1. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO (edaspidi "TALO") on Eesti Vabariigis kutseala spetsialistidena töötavate

Detaljer

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 RAE sõnumid Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte

Detaljer

EAS-is tänase päeva seisuga 187 liiget, üldkogul on esindatud 97 liiget, seega on koosolek otsustusvõimeline.

EAS-is tänase päeva seisuga 187 liiget, üldkogul on esindatud 97 liiget, seega on koosolek otsustusvõimeline. EAS üldkogu protokoll Aeg: 08.05.2009.a Koht: Hotell Strand, Pärnu Osavõtjad: Koos volitatud isikutega kokku 96 EAS liiget(vt. Nimekiri lisa 1). Päevakord: 1. Seltsi tegevuse kokkuvõte ja analüüs. 2. Revisjonikomisjoni

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp.

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp. VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NÕO VALLA LEHT NÕO VALD NR 3 (189) MÄRTS 2013 Nõo näitetrupp tähistas oma 15. tegevusaastat Meie valla üks populaarsemaid publikumagneteid, Nõo näitetrupp tähistas

Detaljer

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava Maksimarketi detailplaneering lõpetati Infoleht Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja» lehekülg 2 Helletajad Europeadil» lehekülg 4 Puhja aleviku soojamajandusest Püha Martini kirik

Detaljer

ÜHINEVA VÄNDRA VALLA HALDUSMUDEL Analüüs ja ettepanekud hallatavate asutuste juhtimise ja töö optimeerimiseks. Ühineva valla haldussüsteem

ÜHINEVA VÄNDRA VALLA HALDUSMUDEL Analüüs ja ettepanekud hallatavate asutuste juhtimise ja töö optimeerimiseks. Ühineva valla haldussüsteem Analüüs ja ettepanekud hallatavate asutuste juhtimise ja töö optimeerimiseks. Ühineva valla haldussüsteem SISUKORD 1. Sissejuhatus 2. Olukorra kirjeldus 2.1. alev 2.2. 2.3. Kaisma 2.4. Tootsi 2.5. Järvakandi

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella 8 14. Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam 477-80: kontor 30, toimetus 62,

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE

KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE 147 KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE 1995 1998 APS alustas taas 1989. aastal. Seega on seltsitegevus kestnud 9 aastat. Alustati laulva revolutsiooni päevil, kuid APS leidis

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

2010. aasta Saue valla eelarve löödi lukku

2010. aasta Saue valla eelarve löödi lukku s a u e v a l l a l e h t A P R I L L 2 0 1 0 N R 3 Finants 2010. aasta Saue valla eelarve löödi lukku kommenteerivad Eesti tuntud majandusspetsialistid t a s u t a Radioaktiivse lastiga veok kaldus Püha

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

Algas Männiku tee kapitaalremont

Algas Männiku tee kapitaalremont 7. september 2007 Nõmme Sõnumid nr 17 (305) Järgmine number ilmub 21. septembril 2007 UUDISED Algas Männiku tee kapitaalremont Nõmmele võivad tulla asfaldireklaamid Juuni lõpus pakkus OÜ Sile Siil Nõmme

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

arh. 01/09 > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated > EAL uued liikmed

arh. 01/09 > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated > EAL uued liikmed arh. 01/09 EESTI ARHITEKTIDE LIIDU TEATAJA > NEWSLETTER OF THE UNION OF ESTONIAN ARCHITECTS > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised A2 A3 A11 > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel Ilmub aastast 1999 Hind 9 krooni / 0,58 Nr 34 (713) 1. september 2010 R A H V A P O L I I T I K A L E H T Meedia tekitas sotside liidrikriisi Mati Eliste skandaalil lastakse aeguda? Lk 6 Mikser Mai Treial:

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest:

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest: Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr. 12 (33) Detsember 2002 LEOLE DETSEMBER Anno Domini 2002 Detsember. Laste jaoks hakkab ometi kord kätte jõudma nii kaua oodatud aeg. Päkapikud

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Ühisseisukoht Nõukogu 8. detsembri 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus

Detaljer

RÕNGU VALLA INFOLEHT

RÕNGU VALLA INFOLEHT RÕNGU VALLA INFOLEHT September 2013 8 (164) Tiraaž 1300 RÕNGULANE Sügise algusega on koos mõistlik ära teha ka kõik viimased välistööd, sest vanarahva ütluse järgi pidid need mihklipäevaks (29.09.2013)

Detaljer

ÕHUKAITSE SUURTÜKIVÄEGRUPP

ÕHUKAITSE SUURTÜKIVÄEGRUPP ÕHUKAITSE SUURTÜKIVÄEGRUPP 1928 1940 1. Sissejuhatus. Õhutõrje areng pärast Esimest maailmasõda Õhukaitse suurtükiväegrupp (edaspidi ÕSG) loodi ajal, mil enamikus Euroopa riikides oli vastavasisulise relvaliigi

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 RAK 72.4 9.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 TUTVUSTUS ECO601 on mõeldud maja kütte- ja valvesüsteemide lihtsaks juhtimiseks. Seadet saab juhtida koha pealt kasutades juhtnuppu või

Detaljer

Sisukord. 1. Koguduse usutunnistus Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud Pastori läkitus... 6

Sisukord. 1. Koguduse usutunnistus Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud Pastori läkitus... 6 Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2011 Sisukord 1. Koguduse usutunnistus... 3 2. Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud... 4 3. Pastori läkitus... 6 4. Juhatuse tegevusaruanne... 7 5.

Detaljer

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet)

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet) Rahandusministri 04.04.2017. a määrus nr 21 Mitteresidendi Rahandusministri ja investeerimisfondi 04.04.2017. deklaratsioonide a määruse nr 21 Mitteresidendi ning füüsilise isiku ja investeerimisfondi

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

Nimi Kaardinumber auhindu Kodupood Aare Marmor Jõgeva Selver Aare Vihul Peetri Selver Addi Rull Järve Selver Ahti Kruus

Nimi Kaardinumber auhindu Kodupood Aare Marmor Jõgeva Selver Aare Vihul Peetri Selver Addi Rull Järve Selver Ahti Kruus Nimi Kaardinumber auhindu Kodupood Aare Marmor 0059 1 Jõgeva Selver Aare Vihul 0690 1 Peetri Selver Addi Rull 9870 1 Järve Selver Ahti Kruus 0413 1 Järve Selver Ahto Saks 6306 1 Merimetsa Selver Aigar

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 377201, aadressil Smuuli 9, Töö nr 0601-3208/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele www.ecolines.net ECOLINES firmast: Oleme olnud rahvusvaheliste vedude turul alates 1997

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

Eesti omavalitsuste talimängud

Eesti omavalitsuste talimängud N16 Aile Sarapuu 2007 Women N16 Alutaguse vald x Andra Aavik 2004 Women N16 Viljandi vald Anett Sirvel 2002 Women N16 Kadrina vald 3 Anette Kahr 2002 Women N16 Valga vald Anette Peltser 2003 Women N16

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 9472201, aadressil Smuuli 11, Töö nr 0601-3209/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

Sügislillede kevadisel sünnipäeval

Sügislillede kevadisel sünnipäeval VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT NR 5 (222) 29. mai 2015 Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad Nagu eelnevatel aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Detaljer

VILJANDI TÄNAVASÕIT 2009 EMV kriteeriumis III etapp 2. mai 2009

VILJANDI TÄNAVASÕIT 2009 EMV kriteeriumis III etapp 2. mai 2009 Korraldaja: Viljandi Rattaklubi M-12 Võistluse pikkus: 5,7 km (3 x 1,9 km) lõpufinišiga Võitja keskmine kiirus 31,47 km/h Koht Nr Nimi, Eesnimi UCI kood Klubi Aeg N-12 1 1 Lauk, Karl-Patrick EST19970109

Detaljer

K. L. Tallinna 4 Maleva. Teated

K. L. Tallinna 4 Maleva. Teated K. L. Tallinna 4 Maleva Toimetas Ja talitu» Kaarli t. 10, Tallinna maleva staap. Telef. 9-98. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 8 s. mm. 1 veerul. Teksti ees 10 s. mm. 1 veerul. Tekstis 20 s. mm. 1 veerul.

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016

TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016 TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016 Majandusaasta algus Majandusaasta lõpp Registrikood Aadress 1. jaanuar 2016 31. detsember 2016 10238429 Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik

Detaljer

2. Matemaatiline põhivara

2. Matemaatiline põhivara Maemaailine põhivara Maemaaika olulisus Teooria on maailmapil ehk maailma mudel, mis käiviub meie mõlemises Mõlemise ugev külg on suhelisel keerukae süseemide kiire kvaliaiivne analüüs Kuid mõõmise ulemuseks

Detaljer

Eelnõukohase korralduse punktiga 1 tehakse järgmised muudatused.

Eelnõukohase korralduse punktiga 1 tehakse järgmised muudatused. Vabariigi Valitsuse korralduse Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri muutmine eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Euroopa

Detaljer

Bussifirma infosüsteem

Bussifirma infosüsteem Tallinna Tehnikaülikool Aineprojekt aines Kontseptuaalne süsteemianalüüs Bussifirma infosüsteem Kaidur Roht 970767 LAP-41 Juhendaja: Lea Elmik Tallinn 1999 ÜLDVAADE EESMÄRGID Transpordiettevõtte töö organiseerimine

Detaljer

Viimsi aasta naine 2011

Viimsi aasta naine 2011 Näiteringi EKSPERIMENT kevad >>Loe lk 8-9 v Tiraaz 7490 nr 9 (342) 11. mai 2012 Lauluvõistlused Viimsi Laululaps 2012 ja Harjumaa Laululaps 2012. Loe lk 3 Valla raamatukogude uuring 11. mail 2012 algab

Detaljer

Kruusa tn 34 kinnistu DETAILPLANEERING

Kruusa tn 34 kinnistu DETAILPLANEERING Kruusa tn 34 kinnistu DETAILPLANEERING Elva linn, Tartumaa Töö nr DP 2015/534 Tellija: Myland OÜ Planeerija: PB Dialoog OÜ Registrikood: 12387582 Aadress: Laki tn 14a, Tallinn 10621 GSM: + 372 52 433 77

Detaljer

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Nr 10 5 (290) (249) valla valla ajaleht Oktoober Mai 2012 2015 KOOLIAASTA ALGAS Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Vallavanem Magnus Mõttus Keskkoolis 1. septembril. vallas alustasid

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.3 Kasutaja juhend Tallinn 2011 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 2. PROGRAMMI PIIRID... 6 3. PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 3.1 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 4. METOODILINE

Detaljer

Eesti maratoni edetabel 2012, debüütmaratonid 1

Eesti maratoni edetabel 2012, debüütmaratonid  1 1 2:32:46 Dmitri Aristov 1993 M M18-19 Tartu 6.10 2 2:36:37 Priit Lehismets 1979 M M23-34 Tallinn 9.09 3 Sergei 2:37:53 Tšerepannikov 1983 M M23-34 Tallinn 9.09 4 2:49:11 Mart Suurkivi 1991 M M20-22 Tartu

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

TÜ MAJANDUSTEADUSKONNA MAGISTRIÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 2013/2014 ÕPPEAASTAKS

TÜ MAJANDUSTEADUSKONNA MAGISTRIÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 2013/2014 ÕPPEAASTAKS Kinnitatud TÜ majandusteaduskonna nõukogu istungil 30. jaanuar 2013 TÜ MAJANDUSTEADUSKONNA MAGISTRIÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 2013/2014 ÕPPEAASTAKS 1. TÜ majandusteaduskonna magistriõppesse võetakse

Detaljer

Mati Õun Indrek Otsus

Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Hea lugeja! Paar rida selle raamatu saamisloost. Mõte panna kirja Eesti kulturismi ajalugu sai teoks aastal 2007 ja tulemus kandis pealkirja Eesti kulturism

Detaljer

Majandusaasta aruanne 2012 Arco Vara AS

Majandusaasta aruanne 2012 Arco Vara AS Majandusaasta aruanne 2012 Arco Vara AS Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ARCO VARA AS Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2012 Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2012 Registrikood: 10261718 Aadress:

Detaljer

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu ILMUB 2 KORDA KUUS! Asutatud 1932 P U K A vald P A L U P E R A vald Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Reede, Nr 16 (261) SANGASTE vald O T E P Ä Ä vald Otepää vallavalitsus jätkab

Detaljer

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab Postimees 09. aastakäik. Ilmub iga päew «varahommikul..postimehe" esmaspäevane nr. ilmub keskpäeval. rahastuse Ja talituse aadress: Postimees", Taita. K&oftraadid: talitusel m. 80, toimetusel nz. 186 ja

Detaljer