Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell"

Transkript

1 Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell i forhold til vanlige spørsmål om temaet. Gjeldende fra

2 Rett bruk av pasientreiser sikrer at de som virkelig trenger det får et bedre tilbud 1. Hvem betaler for pasientreiser? Pasientrettigheter 3 3. Hva dekkes ikke? 3 4. Refusjon av reiseutgifter Rekvirering av pasientreiser Flybestilling 5 7. Rekvisisjonspraksis, hvem skal rekvirere? 6 8. Rekvisisjonsrett Egenandel Unntak fra å betale egenandel Ledsager Transport til/fra behandling Nærmeste sted Alenebil (bil alene) Privat bil Ønske om fast sjåfør Øyeblikkelig transportbehov Transportører som har avtale med Oslo universitetssykehus HF skal benyttes Spesielle behov/merknader Helseekspressen Samkjøring Ventetid Utkjøringstider fra sykehus Fritt sykehusvalg Rehabilitering Bagasje ved langtidsopphold Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus Telefon Melding av avvik Informasjonsplikt Feil bruk av pasientreiser Spørsmål rundt retningslinjer Vedlegg: Avviksskjema for pasientreiser 2

3 1. Hvem betaler for pasientreiser? I 2004 ble ansvaret for pasientreiser overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene på bakgrunn av vedtak i Stortinget. Helse Sør-Øst RHF har videre delegert ansvaret for pasientreiser i Oslo og Akershus til Oslo universitetssykehus HF (tidligere Ullevål). Det betyr at Oslo universitetssykehus HF betaler for alle pasientreiser til og fra behandling for innbyggere i Oslo og Akershus. Det finnes noen unntak (se punkt 3: Hva dekkes ikke). Pasienter som ordner reisen selv kan sende inn sitt krav om refusjon av utgifter til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. For veiledning og skjema, se våre nettsider: 2. Pasientrettigheter Reiseutgifter i forbindelse med behandling dekkes for billigste transportmiddel til/fra sykehus, lege eller annen godkjent behandler. Som hovedregel skal rutegående transport benyttes. Når helsetilstanden ikke gjør det mulig å benytte rutegående transport, har pasienten rett til å få rekvisisjon til annen transport (pasientreise med rekvisisjon). Når det ikke går rutegående transportmiddel, kan pasienten få rekvisisjon (på trafikalt grunnlag) av pasientreisekontoret. Pasienten har da kun krav på dekning av reise til nærmeste rutegående transportmiddel. 3. Hva dekkes ikke? Rekvisisjoner som er rekvirert på feil grunnlag vil ikke bli godtatt, og pasienten må selv betale for transporten. Sjåføren kan også avvise rekvisisjonen. Her er en oversikt over steder det oftest feilrekvireres til: 3.1. Tannlege Som hovedregel dekkes ikke reiseutgifter til tannbehandling. Unntakene er behandling som kommer inn under Folketrygdeloven 5-6, som omfatter undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom, samt behandling hos kjeveortoped. Tannleger har etter ny forskrift per rett til å rekvirere pasientreiser for denne gruppen pasienter når de ikke kan benytte rutegående transport Utprøving av hjelpemidler Pasienter som skal til hjelpemiddelsentral, ortopedisk verksted eller lignende for utprøving eller tilpasning av ulike typer hjelpemidler, må benytte rekvisisjon skrevet av NAV lokalt eller stedet man skal til. Det er NAV som dekker reiseutgifter til utprøving av hjelpemidler (jf. Folketrygdeloven kapittel 10). Disse turene dekkes altså ikke etter reglene om pasientreiser Transport innen helseinstitusjon (HF) Et helseforetak kan ha flere ulike avdelinger lokalisert på forskjellige steder. Under opphold i helseinstitusjon skal utgifter til transport mellom institusjonens avdelinger, inkludert overflytting (interntransport) dekkes av helseforetaket selv. Disse turene dekkes altså ikke etter reglene om pasientreiser. Merk at de tre sykehusene som har blitt slått sammen til Oslo universitetssykehus inntil videre skal anses som tre ulike helseforetak i forbindelse med pasientreiser Inneliggende pasient Transport av inneliggende pasienter dekkes av den avdeling/helseinstitusjon (HF) hvor pasienten er innlagt. Dette foregår altså utenom ordningen for pasientreiser. 3

4 3.5. Permisjonsreise Inneliggende pasienter som får permisjon fra behandling, må betale reisen selv. Permisjonsreiser dekkes heller ikke når institusjonen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie. Bestemmelsen endres ikke selv om pasienten er utskrevet i permisjonstiden. Pasienter som lider av en livstruende sykdom kan få dekket permisjonsreise. Med livstruende sykdom menes pasienter som er i terminalfasen, eller der hvor sannsynligheten for at pasienten blir inneliggende resten av livet er stor. Det gjelder altså ikke alle sykdommer som kan ha dødelig utfall, f.eks. kreft. Formålet er å gi terminale pasienter muligheten til å komme hjem. Det må foreligge en bekreftelse på sykdommen og pasienten må være innlagt i regionsykehus, spesialsykehus eller landsdekkende sykehus Transport til ikke-godkjente behandlingssteder Pasientreiser dekker kun til offentlig godkjente behandlingssteder. Med dette menes behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten som enten eies av eller har avtale med regionalt helseforetak, samt behandlere i primærhelsetjenesten som enten er ansatt i kommunen eller har driftsavtale med kommunen eller HELFO. Eksempler på ikke-godkjente behandlingssteder er: optiker, bandasjist, fotterapeut, apotek, hudpleie, fotpleie, NAV-kontor etc. Alle offentlig godkjente behandlingssteder er lagret i NISSY. Dersom pasienten skal reise til et behandlingssted som ikke er lagret i NISSY, kontakt oss på tlf før rekvirering av reisen. Rekvisisjoner til ikke-godkjente behandlere vil bli stoppet og pasienten må selv dekke reisen. Obs! Varsel om at reisen stoppes vil ikke alltid bli gitt Terapiridning Pasienter som skal til terapiridning må benytte rekvisisjon skrevet av HELFO (tidligere NAV Helsetjenesteforvaltning) eller behandler på stedet man skal til. Det er HELFO som dekker reiseutgifter til terapiridning. Slike transporter skal ikke bestilles gjennom pasientreisekontoret Transport for pårørende som innkalles til sykehus Transport for pårørende når pasienten transporteres i ambulanse dekkes ikke. Hovedregelen er at reiseutgifter ikke dekkes av pasientreiser hvis helseinstitusjonen innkaller pårørende på grunn av forverring av pasientens tilstand eller livstruende tilstand. Reiseutgifter dekkes heller ikke hvis pårørende besøker pasienten eller ønsker å holde pasienten med selskap under sykehusoppholdet. Det finnes visse unntak fra denne regelen. Disse er beskrevet i Syketransportforskriften 11. Dekning av reiseutgifter når pasienten er under 18 år kan du lese mer om i Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. 4. Refusjon av reiseutgifter For pasienter uten rekvisisjon, kan reiseutgifter minus egenandel refunderes ved innsending av krav til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. Reiseregningsskjema og mer informasjon fås på 4

5 For pasienter med rekvisisjon faller retten til refusjon bort dersom han/hun har takket nei til tilbudet om pasientreiser han/hun har fått gjennom pasientreisekontoret, eller benytter transportør som ikke har avtale med helseforetaket. Helsepersonell plikter å gjøre informasjonsmateriell om pasientreiser, inkludert reiseregningsskjema, tilgjengelig for pasientene eller dele ut på forespørsel. 5. Rekvirering av pasientreiser Det skal kun rekvireres reiser til pasienter som har behov for transport på medisinsk grunnlag. Medisinsk grunnlag kan være at en person har bevegelseshemning, er mentalt ustabil, gjennomfører behandling som gjør pasienten dårlig og lignende. Det må utstedes en ny rekvisisjon for hver reise (tur og retur). Ofte kan pasienten benytte rutegående transport en vei. Det rekvireres elektronisk i NISSY av alle behandlere som er tilkoblet Norsk helsenett. De behandlere som ikke er tilknyttet Norsk helsenett ringer for å rekvirere reiser. Man kan rekvirere elektronisk hele døgnet. Pasienten/pårørendes telefonnummer må alltid påføres rekvisisjonen. Pasientreisekontoret og transportør må ha pasientens/pårørendes telefonnummer for å avtale/endre hentetid. Spesielle behov, som krav til sittestilling, lav innstigningshøyde, rullestolbil, ledsager og lignende må krysses av i spesielle behov. Rekvisisjonen må være korrekt utfylt av behandler. Pasientreiser Oslo og Akershus skal påse at det kun rekvireres pasientreiser innenfor regelverket, og vil avvise rekvisisjoner som er i strid med gjeldende regelverk og retningslinjer. Sjåførene har anledning til å avvise en rekvisisjon som ikke er korrekt utfylt. Sjåførene har også anledning til å takke nei til et transportoppdrag dersom de vurderer oppdraget som sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre. Pasienten må da betale for reisen selv. All bestilling av pasientreiser i Oslo og Akershus skal gjøres via pasientreisekontoret. Det er ikke anledning for pasienter å ta direkte kontakt med en drosje eller annen transportør, og dersom dette forekommer vil de bli avvist av bilens sjåfør. Dersom pasienten velger å kontakte drosje direkte eller takker nei til transportmiddelet som tilbys av pasientreisekontoret, mister pasienten retten til utgiftsdekning for reisen. Rekvirering av pasientreiser kan ikke gjøres via e-post. Alle behandlere som ikke er tilknyttet Norsk helsenett må ringe for å rekvirere reiser. Dette gjelder også dersom man skal endre eksisterende reiser. Rekvirering skal, så vidt det er mulig, gjøres innen kl virkedagen før pasienten skal til behandling. Dersom det rekvireres reiser frem i tid, så må reisen bekreftes senest innen samme frist. Det er viktig at dette overholdes da senere bestillinger hindrer samkjøring og påfører helseforetaket store ekstrakostnader. Bekreftelse gjøres enten elektronisk hos behandler eller ved at pasienten ringer Flybestilling Bestilling av fly gjøres på telefon 05515, tastevalg 2. Helsepersonellet som bestiller må opplyse om: Navn på pasient Personnummer (11 siffer) på pasienten Telefonnummer til pasienten Eventuelt navn på nødvendig ledsager (ledsager må være nødvendig for selve reisen) Dato for reisen 5

6 Tidspunkt for når pasienten er klar til å reise (Vi søker til enhver tid billigst mulig avgang) Bestillers e-post adresse og telefonnummer Om pasienten har spesielle behov som må ivaretas under transport (flyselskapene kan tilby assistanse på flyplassen etter behov) Dersom det er flere flyavganger innefor et tidsrom som passer, vil den billigste avgangen bli valgt. Den som bestiller vil i etterkant motta en reisebekreftelse for pasientens reise på e-post. Pasienten trenger booking nummeret og tidspunktet for reisen(e). Reise til og fra flyplassen Vi anbefaler normalt rutegående transport til og fra flypassen. De fleste flyplasser har Flybussekspresser som jevnlig går til og fra flyplassen, og disse kan være gunstige å bruke for mange av pasientene. Om pasienten av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport til/fra flyplassen, kan behandler rekvirere pasientreise. 7. Rekvisisjonspraksis hvem skal rekvirere? Rekvirering av pasientreise til behandling i primærhelsetjenesten: Hovedregel: Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag for reiser til og fra eget behandlingssted. For behandling hos annen behandler i primærhelsetjenesten: Følg rutine for rekvirering til behandling i spesialisthelsetjenesten. Rekvirering av pasientreise til behandling i spesialisthelsetjenesten: Hovedregel: Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon til førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten på medisinsk grunnlag. Retur fra førstegangsbehandling og all rekvirering til påfølgende behandlinger gjøres av behandleren pasienten er henvist til. Unntak: Ved reise til røntgen- og laboratorietjenester rekvireres tur/retur samlet av henvisende behandler. Ved behov for rekvisisjon på medisinsk grunnlag som skyldes andre forhold enn det konkrete tilfellet pasient henvises for (eksempel hjerte, lunger, nerve- eller sosiale problemer) må henvisende behandler oppgi dette særskilt i henvisningsbrevet. Spesialisten det er henvist til utsteder rekvisisjon på grunnlag av henvisende behandlers vurdering. Rekvirering av pasientreise ved øyeblikkelig transportbehov (gjelder kun til behandling): Pasient kontakter behandlingssted for å avklare om det foreligger øyeblikkelig transportbehov. Behandler vurderer situasjonen og rekvirerer transport. Her er det viktig å huske å huke av for øyeblikkelig hjelp i feltet for spesielle behov i NISSY. Rekvisisjoner som er merket med øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert hos pasientreisekontoret. Vi gjør oppmerksom på at transportørene har 25 minutters responstid. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre rutinen beskrevet ovenfor, gjøres følgende: Pasient legger ut for reisen selv. 6

7 Pasient sender inn reiseregning for reise uten rekvisisjon vedlagt oppmøtebekreftelse, dokumentasjon på medisinsk behov for tilrettelagt transport, og transportkostnad til Pasientreiser ANS. Utstedelse av rekvisisjon ved gjentakende behandlinger særskilt om serierekvisisjon Behandlere har mulighet til å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag Det settes krav til klokkeslett og dato for behandling Det er tillatt å utstede rekvisisjoner på medisinsk grunnlag ut inneværende og neste kalendermåned 8. Rekvisisjonsrett Når pasientens helsetilstand ikke gjør det mulig å benytte rutegående transport, er det behandlende lege eller ansvarlig helsepersonell som har rekvisisjonsrett. Som hovedregel skal det være den behandleren som kjenner pasientens helsetilstand best som utsteder rekvisisjon på helsemessig grunnlag. Når rutegående transportmiddel ikke er tilgjengelig, er det Pasientreiser Oslo og Akershus som har rekvisisjonsrett, ikke behandler. Følgende behandlere har rekvisisjonsrett: Lege Psykolog Jordmor Fysioterapeut Kiropraktor Logoped Audiopedagog Oversykepleier (sykehusansatt) Avdelingssykepleier (sykehusansatt) Faglig ansvarlig på røntgenavdeling og laboratorium Ortopedingeniør (i forbindelse med reiser til spesialisthelsetjenesten som ikke kommer inn under Folketrygdloven kapittel 10) Ansatte i sosialtjenesten (bare i forbindelse med reise til rusmiddelinstitusjon for døgnopphold eller poliklinisk behandling) Tannlege (for tannbehandling som dekkes etter folketrygdloven 5-6) Behandlerne må ha avtale med et av de regionale helseforetakene for å utstede rekvisisjoner. En rekvisisjon gjelder bare én vei. Skal pasienten reise tur/retur, må pasienten ha to rekvisisjoner. 9. Egenandel Pasientreiser medfører en egenandel på inntil kr. 133,- hver vei (pr ). Pasienter som ikke har fått utstedt frikort eller pasienter som har glemt frikortet, må betale egenandel. De kan da få refundert egenandelen hos Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS i etterkant. Egenandelen ved fritt sykehusvalg er kr. 400,- hver vei. Dersom pasienter benytter retten til fritt sykehusvalg, må de alltid betale egenandel, selv om de har frikort. 7

8 10. Unntak fra å betale egenandel Det skal ikke betales egenandel: For ledsager For barn under 16 år For personer med frikort Ved reise for undersøkelse eller behandling som er en følge av yrkesskade eller krigsskade Ved reise for undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlig smittsom sykdom Ved reise for innleggelse i tvunget psykisk helsevern Ved reise for tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon Ved reise for pårørende til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom som nevnt i Forskrift om dekning av reiseutgifter 11 bokstav b Ved reise for donor ved transplantasjon Ved overføring av pasienter mellom institusjoner innad i et helseforetak Denne listen inkluderer alle grupper som er unntatt fra å betale egenandel. 11. Ledsager Pasienten kan kun ha med ledsager når det er medisinsk nødvendig for selve reisen. Ledsager skal påføres i spesielle behov-feltet i rekvisisjonen. Sjåføren er ingen ledsager, men kan følge pasienten inn/ut av behandlingsstedet. Pasient og ledsager skal møte på samme sted (drosje henter ikke pasient og ledsager på forskjellige steder når det medfører ekstrakostnader). Ledsager for pasient som skal innlegges, får dekket billigste transportmiddel hjem fra behandlingsstedet. 12. Transport til/fra behandling Reise med rekvisisjon gjelder ved reise fra bosted til behandlingssted, eller fra oppholdssted til behandlingssted, og tilbake. Det dekkes ikke kostnader for retur som overstiger kostnadene for turen til behandling. Med oppholdssted menes hvor pasienten befinner/oppholder seg, for eksempel i forbindelse med arbeid, fritidsaktiviteter og ferie. Eksempel: En pasient fra Bergen er på ferie i Oslo. Pasienten blir syk, og blir sendt til Oslo universitetssykehus HF. Legen vil sende pasienten hjem. Oslo universitetssykehus HF dekker da kostnadene ved reisen tilbake til oppholdsstedet, som i dette tilfellet er Oslo. Eventuelle reise hjem til Bergen må pasienten selv eller pasientens forsikringsselskap betale, uavhengig om han/hun benytter buss, tog, fly eller drosje. Dersom pasienten reiser på ferie o.l. mens pasienten venter på innkalling til for eksempel sykehus, kan reiseutgifter ikke dekkes med mer enn hva det koster å reise fra bostedet til behandlingsstedet. Ved reise med rekvisisjon fra behandling blir pasienter kun hentet på behandlingsstedet, ikke i nærliggende butikker e.l. Sjåføren skal umiddelbart komme inn på behandlingsstedet for å møte/hente pasienten(e) dersom de ikke kommer ut til bilen selv. Sjåføren skal umiddelbart henvende seg til ventesone/servicetorg/resepsjon eller lignende når en pasient ikke befinner seg på hentestedet til avtalt tid. 8

9 13. Nærmeste sted Pasienten får som hovedregel dekket transport tur/retur nærmeste offentlig godkjente behandlingssted. Reise til spesialisthelsetjeneste (sykehus, legespesialister o.l.) i egen helseregion (Helse Sør-Øst) anses som reise til nærmeste sted. Hvis det ikke finnes en avtalespesialist innen fagfeltet i regionen, vil man ha krav på å få dekket reise til spesialist i annen region. Reiseutgifter til spesialist med avtale dekkes når det foreligger henvisning fra lege. Reiseutgifter til fastlege dekkes til alle fastleger innefor pasientens bostedskommune. Reiseutgifter dekkes til fysioterapeut innen pasientens bostedskommune så lenge fysioterapeuten har driftstilskudd fra kommunen, eller er fastlønnet av kommunen. Reise til fysioterapeut utenfor bostedskommune kan godtas dersom fysioterapeuten har spesialkompetanse som er nødvendig for pasientens behandling. Pasienten må i forkant søke om transport over kommunegrensen ved å sende søknad med dokumentasjon på behandlers spesialkompetanse til pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. 14. Alenebil Dersom det av medisinske årsaker er nødvendig med alenebil, skal dette dokumenteres ved at det påføres rekvisisjonen som et spesielt behov. Det er pasientens medisinske tilstand som bestemmer transportbehovet, ikke pasientens egne ønsker. Alenebil er den dyreste formen for pasientreiser, og skal vurderes strengt av rekvirent. Hvis pasienten må sitte i en drosje/turvogn alene, heter det alenebil og ikke egen bil eller privat bil. Privat bil betyr at pasienten benytter sin egen bil til/fra behandling. Vi ber om at disse uttrykkene brukes korrekt. Alenebil er ingen garanti for at pasienten ikke må vente på transport, og skal ikke brukes for å slippe ventetid. 15. Privat bil Privat bil betyr at pasienten benytter sin egen bil til/fra behandling. Pasienter som benytter privat bil til behandling kan ha krav på å få dekket parkeringsutgifter, bompenger, piggdekkavgift, kilometersats og tillegg for passasjer/ledsager. Satsene er angitt i Syketransportforskriften 5, femte ledd. Utgiftene vil avkortes til taksten for billigste rutegående transportmiddel på strekningen, dersom dette er rimeligere enn satsen for privat bil. For å få refundert utgiftene for bruk av privat bil fullt ut må det foreligge en rekvisisjon. Rekvisisjonen kan gis på trafikalt eller medisinsk grunnlag. Bekreftelse for bruk av egen bil på trafikalt grunnlag kan fås ved å ringe Pasientreiser på (tastevalg 3). 16. Ønske om fast sjåfør En fast sjåfør som kjører en pasient til eller fra behandling er ikke en rettighet etter dagens regelverk. Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus har imidlertid avtale med noen få Helsebiler, som benyttes dersom pasienter ikke klarer å benytte seg av ordinær drosjetjeneste. Det foreligger ingen rettighet til å motta et tilbud med disse bilene, men dersom behandler opplever at en pasient grunnet helt spesielle helsemessige årsaker kan ha behov for det, så kan det sendes en søknad til Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF. Dokumentasjon som f. eks legeerklæring må da vedlegges. Vi gjør oppmerksom på at pasientene har rett til å ha med seg en ledsager på reisen, og dersom vi ser at dette ville løst situasjonen for pasienten vil ikke søknaden bli tatt til følge. 17. Øyeblikkelig transportbehov Det kan benyttes pasientreiser ved øyeblikkelig transportbehov. Bestillingen vil bli prioritert, men Pasientreiser kan ikke gi noen tidsgaranti for hvor fort transporten vil komme. Husk at 9

10 pasientreiser er transport av pasienter til/fra behandling som ikke trenger medisinsk tilsyn. For ambulansebestilling ring: Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring: Transportører som har avtale med Oslo universitetssykehus HF skal benyttes Rekvirent har ikke mulighet til å rekvirere annen transport med andre transportører enn de som Oslo universitetssykehus HF til enhver tid har inngått avtale med. Det er Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus som avgjør hvem som skal utføre transporten. Transportørene gis avtaler som følge av anbudskonkurranser i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. 19. Spesielle behov/merknader Spesielle behov under transport må hukes av for i spesielle behov feltet i rekvisisjonen. Ved telefonbestilling må det gis beskjed til pasientreisekontoret om eventuelle spesielle behov. Eksempler på spesielle behov er: krav til sittestilling, lav innstigningshøyde, type rullestol, rullestolbil, alenebil, ledsager m.m. 20. Helseekspressen Helseekspressene til Oslo universitetssykehus HF går alle hverdager på strekningen Eidsvoll Ahus Follo tur/retur. Helseekspressen er utstyrt som en ambulanse og har i tillegg til sjåføren helsepersonell (paramedic/sykepleier) om bord. Helseekspressen er spesialbygd for pasientreiser og har førsteklasses komfort. Bussen har to avdelinger: Foran er det en sitteavdeling med 23 sitteplasser. Det er god regulering i setene, både i side og i rygg, ekstra god benplass og fothviler. Bak i bussen er det en båreavdeling som har en til tre rullestolplasser, og to båreplasser. I tillegg er det tre comfortstoler. Bakerst i bussen er det handikaptoalett og rullestol-/båreheis. Det er gratis servering av kaffe, te, vann og dagsaviser. Det er sikringsutstyr til barn tilgjengelig. For å bestille plass på Helseekspressen huker man av for dette under transporttype i rekvisisjonen. Pasientreiseavdelingen kan velge å tilby en pasient reise med Helseekspressen i stedet for drosje dersom det er ansett som mest hensiktsmessig. Dersom pasienten velger å ikke godta dette tilbudet vil han/hun miste retten til reise den dagen. Det skal følgelig ikke rekvireres ny reise for pasienten. Båreplasser bestilles direkte hos AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) på telefon Pasientreiseavdelingen oppfordrer behandlingsstedene til å sette opp undersøkelser av pasienter etter Helseekspressens rutetider, slik at pasienten kan benytte Helseekspressen én eller begge veier. Det finnes mange Helseekspresser og Helsebusser i rute. For oversikt over alle Helseekspressene, se 21. Samkjøring Det kan sitte inntil tre passasjerer i vanlig personbil. På større kjøretøy kan alle seter benyttes dersom passasjerene har tilstrekkelig plass med ett sete. Bytte av kjøretøy kan forekomme inntil to ganger i løpet av hver reise. Pasientreisekontoret avgjør om samkjøring er mulig på en gitt tur. Samkjøringen skal ikke medføre vesentlig ulempe for pasientene, men kan medføre omveier for å hente/levere andre pasienter. 10

11 22. Ventetid Ved bruk av pasientreiser må pasienten påberegne ventetid etter behandling. For turer innen Oslo og Akershus, så kan ventetiden være på inntil 45 minutter. Ved lengre turer kan ventetiden være like lang som kjøretiden. Det er viktig å opplyse pasienten om ventetid. Vi anbefaler å forhåndsbestille pasientreiser ved å bestille innen kl virkedagen før. Klar fra tid På reiser TIL behandling bes pasientene være klare til å bli hentet 45 minutter før bestilt hentetidspunkt for turer innenfor Oslo og Akershus. På lengre reiser bes pasienten være klar så lang tid før hentetid som turen forventes å ta. Det er svært viktig at pasienten er informert om dette. 23. Utkjøringstider fra sykehus Enkelte sykehus kan ha faste utkjøringstider, og pasientreisekontoret for Oslo og Akershus planlegger og samkjører i forhold til disse utkjøringstidene. Det er viktig at helsepersonell bidrar til at pasienten er klar i god tid før utkjøringstiden, og at pasienten får beskjed om når og hvor han/hun blir hentet. Pasientreisekontoret må ha bestillingen senest 30 minutter før utkjøringstiden, ellers må pasienten vente til neste utkjøringstid. 24. Fritt sykehusvalg Dersom pasienten benytter seg av retten til fritt sykehusvalg (ut av egen helseregion), skal dette redigeres i feltet rediger egenandel i rekvisisjonen. Egenandelen ved fritt sykehusvalg er kr. 400,- hver vei. Dette inngår ikke i frikortgrunnlaget. Les mer på nettsidene til fritt sykehusvalg: 25. Rehabilitering Reise til opptrening eller rehabilitering dekkes til institusjoner som Helse Sør-Øst HF har avtale med. Hvis pasienten selv velger å reise til en rehabiliteringsinstitusjon som Helse Sør-Øst ikke har avtale med, må han/hun organisere transporten og betale kostnadene selv. Pasienten kan i etterkant sende reiseregningsskjema til Helseforetakenes senter for Pasientreiser og få refundert beløpet det ville kostet å reise til nærmeste behandlingssted i egen helseregion. Transport som skjer mens pasienten er inneliggende på institusjonen, blir dekket av den institusjonen hvor pasienten er innlagt og kommer derfor ikke under ordningen for pasientreiser. 26. Bagasje ved langtidsopphold Pasienter på langtidsopphold kan ta med seg noe mer bagasje. Pasientreiser har likevel klare begrensninger. Pasienten kan ha med seg en rimelig mengde bagasje. Pasientreisekontoret vil være behjelpelige med å transportere tre vanlige kolli (som for eksempel kofferter med klær) per pasient. Dersom pasienten er avhengig av hjelpemidler skal dette være påført i rekvisisjonen. Pasienter som ønsker å ta med andre typer bagasje, for eksempel TV, sykkel, madrass, potteplanter og diverse andre private gjenstander, må sørge for at dette blir transportert til behandlingsstedet på annen måte enn gjennom pasientreiseordningen. Flere behandlingssteder har hjelpemidler som ordinære rullestoler og gode madrasser, og pasientene trenger derfor ikke ta med denne typen utstyr. Pasientene bes ta kontakt med institusjonen for å høre hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige. 11

12 27. Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus er Oslo universitetssykehus HF fremste virkemiddel for å drive kostnadseffektive pasientreiser i tråd med pasientenes behov og rettigheter. Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus har som oppgave å foreta samkjøring av pasientreiser. Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus skal bidra til klargjøring av regelverket og informere om retningslinjer som skal følges. Det lokale pasientreisekontoret hvor pasienten oppholder seg har ansvar for mottak og planlegging av reise. Ansvaret følger av nasjonal rekvisisjonspraksis hvor det med noen unntak er et prinsipp at behandler rekvirerer pasientreisen til førstegangsbehandling til sykehus og deretter overtar sykehuset ansvaret. Prinsippet fritar ikke samarbeidende pasientreisekontorer i å avtale hensiktsmessige rutiner ved områdekryssende transport. 28. Telefon: Pasientreiser er et nasjonalt telefonnummer og du viderekobles til nærmeste pasientreisekontor. Du kan ringe hit for å bestille transport (gjelder ikke helsepersonell som har fått opplæring i bruk av elektronisk rekvirering av pasientreiser), bekrefte transport og for å få informasjon om regelverk og refusjon. Åpningstider: Kl alle hverdager (helger og helligdager stengt). E-post: (e-post kan ikke benyttes for å bestille, bekrefte eller avbestille pasientreiser). 29. Melding av avvik Alle avvik skal meldes inn på eget skjema Avviksskjema for pasientreiser, eller ved å sende e- post til Dersom e-post benyttes må pasienten ha samtykket i at sensitiv pasientinformasjon (for eksempel fødsels- og personnummer) mailes. Dersom samtykke ikke foreligger må avviket meldes på avviksskjemaet og skjemaet sendes til pasientreiseavdelingen per post. Skjemaet ligger vedlagt disse retningslinjene. Dersom avviket inneholder sensitiv pasientinformasjon må. Generelle spørsmål om avvik kan alltid sendes til: 30. Informasjonsplikt Behandlere må informere sine pasienter om rutiner for bestilling av pasientreiser, og om regelverket rundt pasientreiser. Det er viktig å fortelle pasienten hvorvidt pasientreiser har blitt rekvirert og eventuelt hva pasienten må gjøre for å bekrefte transporten. 31. Feil bruk av pasientreiser Oslo universitetssykehus HF, Pasientreiseavdelingen ber om at du som behandler setter deg inn i gjeldende retningslinjer for rekvirering av pasientreiser. Feil rekvirering kan i ytterste konsekvens bety at ansvarlig rekvirent må ta kostnaden for gjeldende reiser, iht. Helsepersonelloven 6. Dersom det foreligger informasjon om feil bruk av pasientreiser, for eksempel konkret informasjon om et eventuelt misbruk eller mistanker om at dette forekommer, ber vi om at du sender dette skriftlig, per post, til Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF. Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt, men vi ber om at det fremkommer kontaktinformasjon fra avsender for internt bruk ved Pasientreiseavdelingen. Vi ber også om at det fremkommer mest mulig informasjon som kan ha relevans for saken. 12

13 32. Spørsmål rundt retningslinjer Har du spørsmål rundt regelverk og retningslinjer, kan du kontakte Pasientreiseavdelingen: Telefon: E-post: Adresse: Oslo universitetssykehus HF Prehospitalt senter Pasientreiseavdelingen Sykehusveien Nordbyhagen 13

14 For helsepersonell Unntatt offentlighet Jf. Offl. 13. AVVIKSSKJEMA FOR PASIENTREISER Bruk BLOKKBOKSTAVER. Alle felter må fylles ut. Behandlingssted og avdeling: Navn på melder: E-post: AVVIK Bestillingstidspunkt (dato/tid): Avtalt hentetidspunkt (dato/tid): Pasientens navn og personnummer: Pasientens bostedskommune: Forhåndsbestilt (ja/nei): DETALJER: TRANSPORTTYPE: Pasient minutter forsinket til behandling Drosje Pasient minutter forsinket fra behandling Timesbil Drosje / sjåfør (utdyp under) HelseEkspress Pasientreisekontor (utdyp under) Spesialtransport (rullestol) Annet (utdyp under) Annet ( spesifiser under) SPESIFISER: Avviksskjema sendes til: Oslo universitetssykehus, Pasientreiseavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen Avvik kan meldes per e-post: Send rekvisisjonsnummeret (12 siffer) fra NISSY i en e- post til Skriv en kort forklaring på avviket. Skriv aldri navn på pasient, behandlingssted eller annen sensitiv informasjon i e-posten! 14

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer