ALBERTINE AUGUST 2007 : HORE, OFFER ELLER GLEDESPIKE?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALBERTINE AUGUST 2007 : HORE, OFFER ELLER GLEDESPIKE?"

Transkript

1 ALBERTINE AUGUST 2007 : HORE, OFFER ELLER GLEDESPIKE? 1

2 PION PROSTITUERTES INTERESSEORGANISASJON I NORGE Stiftet i 1990 ARBEIDER FOR Å IVARETA PROSTITUERTES INTERESSER OG RETTIGHETER. ER ET KONTAKTSENTER FOR KVINNER OG MENN I PROSTITUSJON. DRIVER FOREBYGGENDE HELSE- OG OPPLYSNINGSARBEID, SPESIELT OM HIV/AIDS. ER IMOT OPPRETTELSE AV OFFENTLIGE BORDELLER. DELTAR AKTIVT I DISKUSJONER OM PROSTITUSJON, NASJONALT OG INTERNASJONALT. ER ET KONTAKTSENTER FOR DE SOM ØNSKER SERIØS INFORMASJON OM PROSTITUSJON. ARBEIDER FOR AT ALL VOLD MOT OG UNDERTRYKKELSE AV PROSTITUERTE BLIR ANMELDT OG FULGT OPP. PION Grønland 14 Postboks 6851, St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: Bankkonto nr: Org. nr Ansvarlig utgiver: Prostituertes interesseorganisasjon i Norge. PION Redaktør: ASTRID RENLAND Medarbeider i dette nummeret: INGER DØSKELAND Formgiver: FORTRESS Reklamebyrå AS Cover og illustrasjoner: FORTRESS Reklamebyrå AS v. Silje Feiring Trykk: A/S O. FREDR. ARNESEN Bok og Akcidenstrykkeri ALBERTINE TAKKER: Sosial og helsedirektoratet for støttetil utgivelse av dette nummeret. ALBERTINE deltar på en alternativ måte i debatten om prostitusjon og kjønnsmarked, ved at aktørene først og fremst kommer til orde. Vi bidrar ved å beskrive en virkelighet alle som har synspunkter på kjønnsmarkedet bør kjenne til, med artikler, innlegg, debatter og intervjuer. HVEM VAR ALBERTINE? Albertine er hovedpersonen i Christian Kroghs roman fra Hun var en ung Kristiania-jente som ble prostituert etter å ha blitt forført av en politimann. Boka var et angrep på den offentlige prostitusjon, og ble med sine åpenhjertige skildringer stemplet som usedelig og øyeblikkelig beslaglagt. Striden om boka vakte voldsomt oppstyr, og i striden som fulgte, ble Krogh idømt bot og beslag-leggelsen ble opprettholdt. I høyesterett holdt forfatteren selv forsvarstalen, og den var et forsvar til retten for ytringsfrihet noe som resulterte i ny rettsak. innhold

3 I SKRIVENDE STUND er vedtaket om kriminalisering av sexkjøp fattet og vi venter nå på utformingen av bestemmelsene i det nye straffebudet mot sexkjøp. At Norge litt over 100 år etter at kjøp og salg ble avkriminalisert, på nytt velger straffeloven for å regulere kommersielle seksuelle relasjoner mellom voksne mennesker, var uventet og overraskende. Spesielt fordi vedtaket ble fattet på bakgrunn av en salig blanding av moralsk panikk, radikal feministisk ideologi og tradisjonell norsk puritanisme. Straffeloven skal nå hindre at nasjonen blir en fristat for utenlandske prostituerte, halliker og menneskehandlere, ha symbolsk funksjon som likestillingsbarometer og bidra til å renovere gatene for moralske kriser og annet utyske. Straffetrusselen retter seg mot kunder, og med kunder forstår vi menn. Ideen om at kvinner kan være kunder og menn sexarbeidere, klinger like fremmed som påstanden om at salg av seksuelle tjenester kan skje uten tvang. Men selv om det er menns seksuelle atferd som skal disiplineres og reguleres, har debattene vært preget av demonisering og paternalisering av selgersiden. MANGE GISPET AV FORSKREKKELSE da filosofen og forfatteren Nina Karin Monsen i kronikken Den prostituertes skam (Aftenposten ), hevdet at den prostituerte er en avvikende kvinne drevet av en ekstrem selvopptatthet og søken etter lett tjente penger, eller selvskading i form av skam og nedverdigelse. Dette var ekstremholdninger man regnet med å finne bare blant de mest ihuga mørkemenn. MONSENS DEMONISERING provoserte, men det gjorde også Samtiden (3-2005) da tidsskriftet publiserte to artikler av henholdsvis Martin Gaarder med Jeg er Gina, og Willy Pedersen og Camilla Jordal med Valget jeg tok var mitt eget. Artiklene førte til en hissig debatt der Samtiden ble anklaget for å være tabloid og forsøk på å romantisere prostitusjon. Årsaken var at intervjuobjektene hevdet frie valg og kalkulerte risikoer. For mens Monsen demoniserer kvinner i prostitusjon, er avvisningen av selvrepresentasjon så fremt den ikke korresponderer med dominerende og rådende holdninger, former for paternalisering. OFFERFORTELLINGER ER IKKE BARE den hele og fulle sannheten, men også det er også den eneste stemmen sexarbeidere kan ha i offentligheten. Avisen Klassekampen hevdet i en leder ( ), at Gitte - politisk aktivist med prostitusjonserfaring og motstander av kriminalisering, fordummet den norske kriminaliseringsdebatten. Og trakk fram Gittes danske motstykke, en kvinne med tidligere prostitusjonserfaringer som jobbet aktivt for å bekjempe pedofili og prostitusjon, som et eksempel på korrekt debattføring. Ekskludering og usynliggjøring av stemmene til de betaler prisen for et forbud preget også den politiske debatten i forkant av vedtaket. For ifølge både politikere fra SV og Ap var kritiske perspektiver sett nedenfra ikke bare uholdbare og utgåtte argumenter, men også uønsket innspill i debatten. MEN DEN PROSTITUERTES offerrolle er tvetydig og skjør. Noe den politiske tilnærmingen til kvinner i den grensekryssende prostitusjon illustrerer. For sympatien som ble tildelt kvinnene da de ble reorganisert fra illegale migranter til offer for trafficking og seksuell slavehandel, tok en brå slutt da svarte kvinner inntok gatene i Oslo. De svarte kvinnenes manglende ydmykhet og forståelse av prostitusjonvesenets plass i det offentlig rom, ble en moralsk trussel mot menn, familie og samfunn. Sympatien for traffickingofre forsvant med disse kvinnenes synlighet og nærhet. I god tradisjon ble ofret transformert til horer, promiskuøse kvinner som lurte menn til å kjøpe sex. Dette var kvinner som brakte skam over paradegaten Karl Johan og andre steder de måtte befinne seg. Noe som ga legitime rammer for sosial utstøtning og ekskludering. Som Monsen hevder, prostiturte bringer ikke bare skam over seg selv men også omgivelsene. Skammen smitter. VI LEVER I ET SAMFUNN der likestilling og likeverd anses som aktverdige prinsipper, der kvinners selvråderett er selvsagt og seksualitet ikke lengre handler om menns rett og kvinners plikt. Likevel vedlikeholdes og reproduseres kvinner i prostitusjon innenfor tradisjonelle sosiale rammer som seksuelle avvikere med et begrenset repertoar: Hore, offer eller gledespike. For selv om kvinners kår har endret seg radikalt anses den prostituerte å være det hun gjør, og noen man snakker om og ikke til. Hvorfor skaper prostitusjon så sterke reaksjoner i samfunnet? Hvorfor har man i dag behov for å definere en seksuell relasjon mellom voksen mennesker som kriminalitet? Hva betyr horestigmaet i dag og hvilke konsekvenser har det? I dette nummeret av Albertine har vi invitert en knippe bidragsytere til å komme med innspill i prostitusjonsdebatten, for selv om vedtaket er fattet og loven er på vei, viser erfaringene fra andre land at det er det ingen grunn til å trekke inn årene. ER DET SKADELIG å ha seksuell omgang for penger, spør representanter for de nordiske rettighets- og interesseorganisasjonene. Og svarer selv at mangel på rettigheter, samfunnets stigma og sosial ekskludering skaper større skader og krenkelser, enn instrumentell og kommersiell bruk av kropp og seksualitet. De nordiske organisasjonen etterlyser en åpen og demokratisk debatt basert på kunnskap, ikke politikk og ideologi. Isabella Lund, svenske eskorte, initiativtaker til etablering av organisasjonen SWAN og aktiv blogger, formidler i artikkelen Ett hemligt osynligt stigma, hvordan samfunnets fordømmelse rammer både følelsesmessig og konkret. Sexarbeidere lever et dobbelt liv med stadig redsel for å bli avslørt fordi en avsløring ikke bare rammer dem selv, men også deres nærmeste omgivelser. Med konsekvenser som oppsigelse av annet arbeidsforhold, oppsigelse av leieforhold og fratakelse av omsorg for barn. Bente Lyon, som på ingen måte har holdt businessen hemmelig men har publisert sine erfaringer i biografien Horemamma, vil hykleriet til livs. I innlegget Fra gledespike til syndebukk, stiller hun spørsmålstegn ved skillet mellom horeri og sex for andre goder som ekteskap, kjærlighet, ro i heimen osv. Og gjør oss samtidig oppmerksom på at selgere og kjøpere av seksuelle tjenester er som individer flest, komplekse og sammensatte. I likhet med i andre profesjoner finner man sexarbeidere som er entreprenører og ressurssterke, og som utøver sin profesjon med stolthet, en stolthet som ikke er legitim. HELLER IKKE DE MANGE kvinnene som finansierer sin rusavhengighet med salg av seksuelle tjenester er imponert over dagens rådende politikk, og mener at loven vil fungere som klasselov og renovasjon av gatene. Kvinnene på Varmestua har lang erfaring med å bli jaget fra gate til gate, og mener at sexkjøpsloven er bare nok et eksempel på at de har liten verdi som mennesker i samfunnet. De samme erfaringene formidler kvinnene i den thailandske organisasjonen Empower Foundation, som kjemper for at forbudet mot prostitusjon skal erstattes av rettigheter og anerkjennelse. Fagkonsulent og sosiolog Ulla E. Bjørndahl, og mangeårig sosialarbeider innenfor rus og prostitusjon, Aino Lundberg, problematiserer forståelsen av prostitusjon, handlingsvalg så vel om ideen om den gode seksualitet, i innleggene Å være konge i sitt eget liv og Forbud mot kjøp av sex grumset farvann og feil medisin. Kirsten Stien utfordrer Monsen og andre til debatt om verdiget. Bjørn G. Iversen, overlege ved Folkehelseinstituttet og styremedlem i PION, reflekterer over kjøp og salg av seksuelle tjenester. BIDRAGSYTERNE TIL denne utgivelsen av Albertine reiser mange problemstillinger som vi håper stimulerer og trigger til videre debatt blant kollegaer enten man er sexarbeider, sosialarbeider eller annet. For selv om vi nå venter på et nytt straffebud, bør ikke fremtidige prostitusjonsdebatten reduseres til myteomspunnet ideer om effekten av straffeloven. 4 5

4 AV ISABELLA LUND ETT HEMLIGT STIGMA Det är inte socialt accepterat i vårt samhälle att sälja sex. Att vara hora är belagt med en social skam och ett förtryck, horstigma. Därför lever nästan alla som säljer sex ett hemligt liv, ett dubbelliv. Till det yttre ser många sexsäljare ut som vilka kvinnor som helst men i det dolda säljer vi sexuella tjänster. Vi bär ett osynligt stigma som vi inte vill att andra ska se. FÖRRA VÅREN VAR vi ett gäng eskorter som träffades i Göteborg och vi gick till Liseberg. Vi skrattade åt tanken att det nog inte skulle vara någon som skulle identifiera oss som eskorter, för vi är faktiskt helt vanliga kvinnor och män. MEN DET ÄR JOBBIGT att leva med den här mörka hemligheten och många sexsäljare har talat om att de är mer rädda att bli avslöjade än att de är rädda för att bli utsatta för våld i själva jobbet. Man är rädd att hemligheten ska komma ut för sanningen om att man är en hora skulle svärta ner inte bara en själv utan också ens nära och kära och allt annat man har i sitt liv. Jag var själv initialt inte så medveten om hur hårt horstigmat sitter i oss alla men jag har blivit mer och mer medveten om detta. Och det är inte bara skammen man är rädd för, att bli utpekad som hora, den förfallna kvinnan utan heder, kvinnan som gör vad som helst för pengar osv. Det är också faktiska konsekvenser man är rädd för. JAG HAR KOLLEGOR som har blivit av med sina jobb när de kommit fram att de sålt sexuella tjänster. Kollegor som har riskerat att förlora vårdnaden om sina barn, kollegor som har blivit av med sina hyreskontrakt och kollegor som har skönstaxerats. Horstigmat är dessutom något som skulle förfölja en genom livet fastän man kanske bara säljer sex en kort period i sitt liv. Det är jobbigt att ljuga, ok det är små vita lögner som ligger nära verkligheten, men ändå, att dölja, vara rädd för upptäckt osv är påfrestande. Och i ett längre skede, vad innebär lögnen om jag avslöjas eller framöver om jag bestämmer mig för att berätta. HUR HANTERAR MAN allt det här då. Jo när jag började så hade jag ingen aning om hur det verkligen var att sälja sex. Jag var full av fördomar och ville inte ens kalla mig för eskort. Därav namnet Sensuell Qvinnlig Konsult, ett namn som var min markering om att det inte handlade om tillgång till en kropp eller den klassiska bilden av prostitution många har, utan här är det äkta känslor av lust och inget fejk som gäller. MED TIDEN, NÄR JAG KOM i kontakt med andra sexsäljare, så förstod jag att det sätt jag jobbar på inte alls är unikt utan snarare standard i Sverige. Man kan säga att jag inledningsvis hade jag en mycket stor distans till vad jag gjorde delvis pga mina egna fördomar. Ord som hora och sköka tyckte jag inte alls om och jag vet att många av mina kollegor tar illa upp om man använder dessa ord. MAN ANVÄNDER INTE sitt riktiga namn när man jobbar och skyddar sin riktiga identitet på många olika sätt. På ett sätt är det en slags roll man går in i, en yrkesroll och den rollen hjälper en att hålla distansen även mot horstigmat. ROLLEN SOM ESKORT innebär en massa olika saker för en personligen och professionellt precis som alla andra yrkesroller. I rollen har man strategier för att bemöta sina kunder och för att hantera svårare situationer som kan dyka upp. Men en del vill inte betrakta det som ett arbete utan kallar sitt eskorteri för hobbyverksamhet. Det är en också en markering att man inte behöver leva på att sälja sex. MÅNGA VILL INTE träffa kunder där de kan upptäckas av människor i sitt vanliga privatliv, sådana situationer undviker man och många vill absolut inte ta emot kunder hemma, mitt hem är min borg. Då kommer det för nära och man behöver ha distansen till jobbet. Jag har t.o.m. träffat kollegor som är så rädda att det inte ens vågar ha bilder på sig själva i annonser, och då menar jag halvnakna bilder där inte ansiktet syns. Många är extremt måna om sin integritet och det finns flera kollegor som jag har kontakt med på nätet men som har avböjt vänligt men bestämt någon annan sorts kontakt, ex. via telefon eller att träffas i verkliga livet. GENTEMOT ENS KUNDER finns ju ett ömsesidigt behov av integritet men många vågar tyvärr inte ha så mycket kontakt med kollegor. Vem kan man lita på? Och ibland kan man nästan bli lite smått paranoid och jag tror inte så många utanför branschen är medvetna om vilken enorm risk jag egentligen tar genom att blogga och delta i debatten. Det är en risk andra sexsäljare är mycket medvetna om och det kan t.o.m. vara så att om man är för öppen utåt så kan andra sexsäljare betrakta en själv som en risk. Jag har fått kritik av kollegor för att jag varit öppen om att jag har haft kontakt med både polis och sociala myndigheter där jag bor. VI SJÄLVA SKYDDAR oss så enormt mot horstigmat att det är svårt för oss att organisera oss och göra våra röster hörda som en grupp. Och allt detta gör det också svårt att verkligen ta reda på hur många vi är som egentligen säljer sex. Jag tror det finns ett stort mörkertal och många börjar sälja sex genom förtäckta kontaktannonser på nätet. Vi är skeptiska till forskare som söker kontakt med oss och det är därför svårt att få fram bra forskningsresultat. Och inställningen till media ska vi inte prata om, det är mycket få sexsäljare som vill ställa upp i media pga medias hantering av oss genom tiderna. 6 7

5 Och ska sexsäljande äntligen uppvärderas som grupp räcker det inte med att deras handlingar istället för att ses som syndiga ses som endast en effekt av trauma. Själva offerrollen, synen på sexsäljande som offer måste bort för att ersättas av en syn på sexsäljande som aktörer, som handlande människor. MAN BEHÖVER EN stor distans till det här jobbet för att klara av att hantera horstigmat. Jag märker att jag ofta glömmer bort kunders namn och ansikten. Det förträngs liksom med automatik även om det varit enormt trevligt. Speciellt i början när jag behövde ha en större distans till mitt eskorteri så kunde det kännas som att det jag gjort egentligen inte ens hade hänt. I Socialstyrelsen rapporter har man tolkat detta fenomen hos oss som säljer sex som att vi förtränger ett trauma, att de som säljer sex stänger av känslor för att klara av en otäck situation. Detta kallas för dissociation. MEN JAG ÄR ÖVERTYGAD om att detta handlar om att kunna hantera skammen kring det hela. Horstigmat, skammen är så stark så man måste t.o.m. hålla det hemligt och förneka för sig själv. En del av det har säkert också att göra med att vi är måna om att skydda våra kunders integritet. Man glömmer bort dem medvetet för att skydda deras integritet helt enkelt. ANNA MORVALL ÄR EN FEMINIST som har skrivit ett mycket bra gästbloggsinlägg här som heter: HYPERLINK saljarna-i-den-feministiska-debatten/ Inkludera sexsäljarna i den feministiska debatten. Hon är också författare till C-uppsatsen Jag är ingen dum blondin eller någon gammal pundare: Tre sexsäljande tjejers berättelser om sina liv som sexsäljande, sociologi, Linköpings universitet. När jag läste Anna Morvalls uppsats så kände jag så mycket igen mig i det hon skriver om dissociation, hon anser att dissociationen måste ses mot bakgrund av den stigmatisering sexförsäljning innebär: Av mina informanter får jag intryck av att själva hemlighållandet i sig är en väldigt betydelsefull del av deras liv i och med att de säljer sex. Här kan man ta in den sentens jag nämnde i mitt avsnitt om konstruktionismen: Jag tror att man är den man är på grund av vad man gör, snarare än att man gör det man gör på grund av vem man är. HÅLLER MAN NÅGOT HEMLIGT därför att man på goda grunder misstänker att man kommer att bli misskrediterad om hemligheten läcker ut får det konsekvenser för ens uppfattning av sin egen identitet: Jag är någon som gör något som andra tycker är skamligt. JAG UTESLUTER INTE att avstängning/ bortträngning kan förekomma som psykologisk försvarsmekanism i situationer man upplever som fruktansvärt obehagliga, men av Josefins berättelse får jag inte intrycket av att det är fallet för henne Snarare skulle jag vilja tolka hennes situation genom att jämföra det med att vara inne i garderoben för en homosexuell. Man låtsas som att en del i ens liv inte finns för att stå ut med ett liv tillsammans med sådana som tycker att den delen är skamlig FÖR ATT FÖRTYDLIGA vad jag kommit fram till i uppsatsen: Jag menar inte att sexhandel är något oproblematiskt och enkelt som bör släppas fritt så fort som möjligt, så att man sedan kan rycka lite på axlarna och säga olycksfall i arbetet till dem som far illa. Långt ifrån. Däremot menar jag att synen på sexsäljande måste förändras. För att återknyta till det jag skrev om min feminism i mitt kapitel om min egen förförståelse, menar jag att samhället aldrig kan bli jämlikt om några kvinnor ska utdefinieras som mindre värda, eftersom det får konsekvenser för alla kvinnors handlingsutrymme (läs: rädslan att bli sedd som en hora ). OCH SKA SEXSÄLJANDE äntligen uppvärderas som grupp räcker det inte med att deras handlingar istället för att ses som syndiga ses som endast en effekt av trauma. Själva offerrollen, synen på sexsäljande som offer måste bort för att ersättas av en syn på sexsäljande som aktörer, som handlande människor. NÄR SARA OCH JOSEFIN säger att de måste ta till åtgärder och agera för att dölja vad de gör är det också offerrollen de undviker. Andra människor skulle se dem i ljuset av sina fördomar om sexsäljande och förklara deras handlingar utifrån detta. Och de vill de inte. De vill bestämma själva. För de agerar. De är handlande människor. - JAG TROR OCKSÅ ATT en del fd sexsäljare har stora problem med horstigmat och ett sätt att hantera det är att göra avbön och säga att man var tvingad, att det aldrig var något man själv valde. Petra Östergren tar upp detta i sin bok Porr, horor och feminister. Genom att göra en syndabekännelse så får man stöd från andra kvinnor. För om man förmedlar en bild av att sälja sex som inte stämmer överens med offerbilden så har man har sällan stöd från andra. Då kan en del dessutom i princip omyndigförklara en och påstå att man har utsatts för så starka trauman så att man har förträngt alla känslorna kring detta och vem vill bli idiotförklarad. DET FINNS ÄVEN ett maktperspektiv i detta där ex. viss forskning och vissa fd sexsäljare som gjort avbön godkänns medans annan forskning och andra sexsäljares röster inte accepteras. Dvs förmedlar man den bild andra vill höra så godkänns man och om man inte gör det så ifrågasätts man hårt. LYCKAS MAN ÖVERTYGA så förvandlas man till ett undantag. Om man t.ex. är en aktiv sexsäljare och skriver positivt om eskortyrket så anklagas man ofta för att rättfärdiga sina egna handlingar, pga kognitiv dissonans. I mitt inlägg HYPERLINK Att jag inte skäms, jag är ju en hora! skrev jag lite mer personligt om detta och alla skam och skuldkänslor som finns i att sälja sexuella tjänster. Samhällets stämpel och skammen finns där, men jag vägrar att ta den på mig! Men den påverkar mig mycket och mer än vad jag skulle önska. Det är jobbigt att hela tiden försöka hålla horstigmat på avstånd. Fakta om stigmatisering I det antika grekland betecknade begreppet stigma (ursprungligt betydelse på grekiska: märke eller sticksår) ett kroppsligt tecken, som skars eller brändes in för att varna allmänheten för stigmats bärare på offentliga platser. Stigmatiseringen var således både ett varningsmärke för allmänheten och ett straff alla stigmatiserade var socialt marginaliserade, kriminella eller förrädare. Det fanns därför en intim koppling mellan det kroppsliga märket och individens moraliska och kulturella status. Den mest refererade definitionen finns i den klassiska studie stigma. Den avvikandes roll och identitet av socialpsykologen erving goffman. Där definierar han stigma som ett attribut som är djupt misskrediterande för en individ och tenderar att reducera henne till att vara det som symboliserar. Enligt goffman finns det tre olika typer av stigma: 1. KROPPSLIGA STIGMAN SOM T.EX. ETT FYSISKT HANDIKAPP 2. KARAKTÄRSSTIGMAN SOM T.EX. MISSBRUK. 3. GRUPPSTIGMAN SOM INKLU- DERAR RELIGION, ETNICITET, KLASS OCH KÖN. Ett stigma kan vara både synligt och osynligt. Ett synligt stigma är t.ex. Fysiska handikapp eller hudfärg. Eftersom stigmat inte går att dölja måste individen lära sig att leva med sitt stigma och konfronteras med olika fördomar varje dag i olika situationer (vad goffman kallar för misskrediterade situationer). Ett osynligt stigma däremot går att dölja och individen behöver inte konfronteras med det i vardaglig interaktion men situationer där den stigmatiserade identiteten blir avslöjad kan vara desto mer plågsam (goffman benämner dessa situationer för misskreditabla). Källa: sverige mot rasism stigmatisering 8 9

6 AV AINO LUNDBERG - GRUMSETE FARVANN OG FEIL MEDISIN SEKSUALITET DUKKER ALLTID OPP I MEDIENE OG PÅ DEN OFFENTLIGE AGENDA NÅR DET BLIR VARMERE I VÆRET. DET HAR JEG LÆRT AV KIRSTEN FRIGSTAD OG LIV JESSEN. PROSTITUSJON ER EN GJENGANGER PÅ VÅREN. DETTE ÅRET KUN ET UNNTAK I FORM AV KRAFTEN DEBATTEN HAR HATT OG RESULTATET VI HAR FÅTT. DET ER PÅFALLENDE HVOR ENSIDIG MAN HAR FOKUSERT BÅDE I ANALYSENE AV FENOMEN- ER, OG HVILKE KORTSLUTNINGER OG SAMMENBLANDINGER SOM HAR BLITT GJORT UNDERVEIS I DEBATTEN 10 11

7 DE FEM NIVÅENE JEG VIL INN PÅ DREIER SEG RUNDT 1) SALG OG KJØP AV SEX SOM VARE OG TJENESTE, 2) PROSTITUSJON OG MENNESKE- HANDEL, 3) SEKSUALITET SOM SYMBOL DE FÅ OG DE MANGE, 4) HERSKETEKNIKK OG MENNESKEREDUSERENDE POLEMIKK, 5) MENN I PROSTITUSJONEN. DET ER MANGE NIVÅER HER, OG JEG VIL TA TAK I FEM AV DEM. JEG VIL INTRODUSERE MED Å SI AT JEG PÅ MANGE MÅTER KAN AKSEPTERE OG VÆRE ENIG I ANALYSER AV PROSTITUSJON. JEG TROR AT DE FÆRRESTE KVINNER KASTER SEG INN I SEXSALG MED LIV OG LYST. JEG SYNES FORTSATT DET ER KJIPT AT MANGE KVINNER SELGER SEX FORDI DE FØLER SEG ELLER ER TVUNGET TIL DET, OG DET ER STUSSELIG AT SÅ FÅ ER INTERESSERT I MENNENES MOTIVER FOR Å HANDLE. MEN KONKLUSJONENE KAN BLI FEIL NÅR EN KOMPLISERT VIRKELIGHET TEGNES FLATT OG MED GRÅBLYANT. 1. SEXSALG SOM ARBEID SEXKJØP SOM VAREKJØP Jeg tror det finnes like mange grunner for å selge sex som det finnes for de fleste andre handlingsvalg man gjør som menneske. Og hva motiverer valgene til majoritetskvinner? Hvordan organiserer vi livene? For et knippe tiår siden, snakket deler av kvinnebevegelsen om brødhorer kvinner som flørtet, knullet og (forhåpentlig) giftet seg til rikdom og et godt liv. Kan være sex en var så som så, men trygt var det, og kjedelig sex med ektefellen er en lav pris å betale. Skulle vi ikke da kalle dette et salg av kjønn og seksualitet? Selvfølgelig skulle vi det. Jeg prøver å unngå å moralisere like lite over de gifte brødhorene som jeg moraliserer over de syndige pengehorene på gater og i bordeller, eller de såkalte golddiggers for den saks skyld. Så roter den vanskelige kjærligheten seg inn. Jeg har lyst til å snu ting på hodet... Har mennesker som synes at seksualiteten er for synlig i vårt samfunn, egentlig et vanskelig forhold til kjærlighet? Det er ofte kjærligheten som roter det til for kvinner og menn i alle legninger og aldre. Seksualiteten er i seg selv relativt ukomplisert. Oftest elsker vi flere mennesker enn vi har sex med jeg elsker f eks min mann, mine to barn, noen utvalgte venner og kolleger, et par katter og en hund, mora mi, min døde far og svigermor, søstrene mine, osv. Av disse har jeg bare sex med én, hadde jeg sagt noe annet ville jeg brutt med så å si alle seksuelle tabuer i vårt samfunn. Så komplisert er det. Kjærlighet og sex henger sammen, men de forutsetter ikke hverandre. De kan leve uavhengig. I dette perspektivet synes det ukomplisert at man kan selge og kjøpe sex, men jeg ser for meg at transaksjonen kan være mer og mindre hyggelig, den kan ta kortere og lengre tid, og aktørene i handelen kan få mer og mindre ut av møtene. Da jeg for en årrekke siden jobbet på Thereses Hus, traff jeg mange av de slitne kvinnene, de som syntes at prostitusjonslivet var et helvete, det var kaldt og kjipt på natta og du hadde ingen garantier for at kundene oppførte seg skikkelig. Dette var for det meste kvinner som trengte penger til rusmidler. Men, aldri si alltid! Historier fantes om kule og greie kunder, om avtalefestede møter, hvor kunden oppførte seg som en vennlig og høflig kjæreste eller venn, og hvor samtalene var hyggelige. Bildet blir mer nyansert når man spør flere ganger. De aller fleste gjorde også gode grep i å skille selve salget av kjønnsorgan, munn, hånd eller hvilket redskap de brukte, fra selvet; Jeg selger ikke meg, vettu, jeg selger fitta mi for kanskje ti minutter. Ofte ikke det en gang. En annen sa: Jeg føler at jeg eier situasjonen. Selv om det er mye jeg ikke liker ved sexsalg har jeg makt og vet hva jeg skal gjøre. Hva som er varen i prostitusjonen er det mange meninger om. 2. PROSTITUSJON OG MENNESKEHANDEL Når politikere samles om at prostitusjon og menneskehandel er ett, er det en snever måte å forstå prostitusjonen på. Det er synd at landets største parti har fattet et forbudsvedtak. Verre er det vedtaket baserer seg på tynne analyser og mer på ideologisk overbevisning enn vett. I menneskehandelen finner vi råkjør mot kvinner, menn og barn. Vi finner menneskerøverier, vold, trakassering, trusler og bruk av torturmetoder. Noen av disse menneskene havner i prostitusjon. Men vi hjelper ikke barna og ikke alle kvinnene i menneskehandelen ved å forby kjøp av sex på gaten i Oslo. Dem hjelper vi ved å håndheve de lovene vi har for å stoppe menneskehandel. Forbudet mot sexkjøp er et sidespor, som vil resultere i at en god del av de afrikanske og latinamerikanske og baltiske kvinnene reiser ut av la ndet, mens vi ikke får tatt en eneste traffickant. Det er kanskje gode grunner for å rydde litt i Oslos gater. Jeg kan bli provosert når kvinnene som selger sex går etter ballene på menn i gata (for så vidt alltid en interessant opplevelse når menn blir objektivert og ikke kvinner). Men dette er et minimalt problem. En del av de mennene som er ute og går opp og ned og ser på kvinnene ber nok om trøbbel, fordi de har kjøperens blikk. Kvinnene er gode til å se potensielle kunder; do you want the goods mister I ll bring it to ya!. Det er klart man byr på varene når samme mann går opp gata for 5. gang. Det blir puslete, når menn klager over å ha blitt tatt balletak på i sentrum. Visst er det sexsjikane, men et lite overgrep sammenlignet med den voldtekt og sjikane kvinner utsettes og får skylda for på bytur hvor alkohol og bare mager er involvert. Så er det også slik at vi har lover og regler mot forstyrrelse av orden i det offentlige rom. De lovene må også kunne brukes overfor prostituerte, på samme måte som overfor andre som sjikanerer folk i gatene. Det er grunn til å hevde at det ligger et ryddealibi bak det velmente Vi vil bare hjelpe. Det som skjer er at handelsstand, politi og en rekke aktører stiller seg bak det politiske vedtaket, fordi man ønsker en ryddigere by. Da synes jeg det er ryddigere å forby salget av sex. Er det horene vi vil bli kvitt så må horeaktiviteten vekk! Dette blir en latent effekt av et politisk vedtak. Man kan stille seg spørrende til hvorvidt denne latente effekten egentlig er den ønskede, men det blir ikke uttalt. For fingeren i jorda dette blir tøft for horekundene men det blir verre for horene. Så får man more seg over at støtten for eget syn kommer fra de morsomste steder, når eksempelvis politidirektoratet går ut og anbefaler at man ikke prioriterer arbeidet med å jage aktørene i prostitusjonen. 3. NÅR SEXEN I PROSTITUS- JONEN BLIR SYMBOLSK OG DE FÅ MÅ BÆRE BYRDENE FOR DE MANGE Der er artig å lese Dag Øistein Endsjø ved Universitetet i Bergen i kronikk av , hvor han skriver om Horekundene og vi. Med unntak av poenget hans om at kunden oftest er litt stakkarslig, deler jeg langt på vei hans fascinasjon over forbudstrykket. Han spør hvorvidt vi er så giret på å forby kjøp av sex fordi vi trenger å styrke vårt eget seksuelle selvbilde. Han drodler over trusselen den enkle sex-kjøp-salg-situasjonen utgjør mot vår egen mer kompliserte seksualitet, hvor begjæret alltid skal være gjensidig, ikke ensidig som i prostitusjonen. Det er også påfallende få stemmer som har reist seg fra kundekretsen. Det er virkelig skammelig å kjøpe sex. At det er skammelig å selge sex, er så åpenbart at det nesten mister betydning. Kvinnene i prostitusjonen overkler seg, gjør seg mer synlige, kanskje for å framstå synlig usynlige? Eller ugjenkjennelige. Horeklær blir et paradoksalt vrengebilde på kvinnelighet så ekstremt kvinnelige, så til de grader understreker de rompe, lår og bryst at de framstår nesten uvirkelige. Klærne understreker at det er disse bitene du kjøper, du kjøper ikke meg. På denne måten, fortsatt symbolsk, kan kvinnene overby hverandre i konstruert kvinnelighet (My milkshake brings all the boys to the yard, it s allrigt, it s better than yours... ). Vi har skapt et samfunn hvor kvinners frihet måles i retten i å gå med bar mage og mens den ultimate kvinneunder trykking er å gå i slør. I lys av disse fenomen er det at den rå og tydelige seksualiteten som prostitusjonen byr på, må knebles, slik at vi ikke blir fulle av moralistisk selvhat. Vi gjør det jo alle, men ikke vis meg hva det egentlig er for noe det skal hylles inn i kjærlighet og skjønnhet og ut av det hele skal helst trille små lubne kjærlighetsbarn. Nok en gang om det er forventningen til kjærlighet eller forventningen til higende seksuelt gjensidig begjær som kompliserer våre tanker og bilder av prostitusjon vet jeg ikke, men at vi vil slippe å se dette utilslørte og direkte seksuelle kjøp og salg, er helt tydelig. 4. HERSKETEKNISK OG MEN- NESKEREDUSERENDE PO- LEMIKK Et annet debattinnlegg i forbindelse med den nye forbudslinjen sto i Dagbladet fredag 20 april. Forfatterne er mange AP-folk fra forbuds-leiren. I likhet med mange andre debattanter de seneste ukene, gjør de feilgrepet å påstå at man i prostitusjonen kjøper en annens kropp. I flere av debattene har vi hørt kjøpe et menneske kjøpe et menneskes kropp. Dette er feilslått. Her viser de forbudskåte sine sanne ansikter: De reduserer kvinnene i prostitusjonen til kropp, eller de oppgraderer kvinnens kjønnsorgan til hele kvinnen (er kvinner fitter?). Dette er en subtil bevegelse for å gjøre andre små. Vi er alle kjent med betegnelser som det var et skikkelig mannebein eller sjekk hun skjørtet der!. Et ord som beskriver dette er metonymisering. Man plukker ut en del av et menneske ( Hot-lips = eneste kvinne i militær-komiserien MASH ) og benevner hele mennesket med denne enkle bestanddelen. (Keith Richards synger She s my little tits and ass og skal vel heller ikke mistenkes for å ha mer gyldne motiver enn nettopp det han synger...). Det å gjøre kvinner ensidig til offer med en hånd bevegelse er nært beslektet med slike fenomen. Jeg får nesten vondt når de forbudsivrige folkene taler overbevist på andres vegne. Det er grunn til å anta at ønskene om å kriminalisere sexkjøp har ligget lenge og varmet seg, og at det politiske klimaet endelig var rede. Det er lett å se ideologisk overbevisning, men vanskeligere å ane lysten på dialog og innlevelsen i medmennesker. Selv om jeg lang på vei er enig i analysene og forståelsen av menneskehandel, er grepet med å forby kjøp av sex feilslått medisin. 5. MENN I PROSTITUSJONEN Nå handler det veldig ofte om kvinnene når vi snakker om prostitusjonen. Og det er kanskje riktig. Jeg tror det er få i sosial/helsefeltet som er uenige i at kvinner som selger sex skal få tilbud om alternativer. De skal få all den hjelp de trenger til å verne seg mot vold og overgrep. De skal få skadereduksjonstiltak som kondomer, glidekremer og rene sprøyter. De skal få kurs i selvforsvar og gode råd om hvordan man kan unngå slemminger. Når man nå bruker mennene, altså kjøperne, som politisk brekkstang til å begrense menneskehandel, vil vi i verste fall de neste årene se følgende utvikling: Hjelpetiltak for prostituerte kvinner skjæres ned, det repressive apparatet bygges opp og forakten vil øke for både kvinnene, mennene og fenomenet prostitusjon. Forakt er lite egnet som redskap i konstruktive prosesser. Hvis vi mot slutten her nå vender blikket mot mannen i prostitusjonen*); så er det et sørgelig røykteppe vi legger over mulighetene for å få viktig informasjon om og dialog rundt hva som motiverer menn til å kjøpe sex. Vi påfører menn en skambyrde når vi nå gjør dem til kriminelle, sexgale stakkars horekunder som ikke får det de vil ha uten å betale for det. Og da gjør vi det samme med sexkjøperen som med sex selgeren mannen er styrt av sin drift etter å få tilfredsstilt seg, og sånn er naturen. Vi holder ham fast i et lovforbud som vil gjøre ham tausere enn før, som vil jage de kvinnene han tidligere har handlet med vekk fra gata og ut av landet, og vi blir ikke klokere. Mannen forblir i sin karikatur en skyggelagt, anonym pappfigur. Debattfora i regi av REFORM vil sannsynlig forsvinne eller miste kraft. Det vil sannsynligvis igjen blir moralsk aksept for å fikle med ideen om å skrive horekunde med bred pensel på biler og lignende krenkende adferd mot mennesker vi ikke kjenner. Vi har historisk erfaring fra taushet rundt et fenomen. Det blir virkelig taust. Og med taushet følger skam. Det er grunn til å frykte mer enn at selve prostitusjonen går under jorda, at hele debatten med alle avskygninger blir forenklet og basert på en politisk retorikk som er menneskefiendtlig og som retter ondsinnet skyts mot kvinnene og mennene i prostitusjonen. Til syvende og sist vil dette skade oss selv og vår egen seksualmoral. *) og i denne sammenhengen blir det, som vanlig, ikke rom for diskusjonen rundt mannlig salg av sex, enten den hetero- eller homo seksuelle. Det er også interessant det er det heteroseksuelle transaksjonen vi fokuserer på. Dette understreker enda mer mitt argument når det gjelder mennene i prostitusjonen

8 EN KLASSELOV av Astrid Renland KVINNENE PÅ VARMESTUA, PRO SENTRET I OSLO, ER KLARE I SIN DOM OVER ET LOV- FORBUD MOT SEXKJØP. DET ER URETTFER- DIG FORDI ET LOVFORBUD MOT SEXKJØP VIL RAMME OSS SOM IKKE KAN JOBBE FRA EGEN LEILIGHET, SIER EN KVINNE Mange av oss som jobber i gateprostitusjonen har rus problemer og bor på kommunale hospits og hybelhus. Vi kan ikke ta i mot kunder hjemme, fortsetter hun, og det er oss loven vil ramme. Innendørsmarkedet er organisert forskjellig fra gateprostitusjon, og de som jobber der har i større grad etablert en fast krets av kunder mener en annen kvinne, det er den synlige delen av prostitusjon loven kommer til å rette seg mot. SVs og Aps flertall for et forbud mot prostitusjon er et hett tema blant brukerne av Pro Sentret. Jeg er så skuffet over at SV og Ap går inn for kriminalisering, sier en av kvinnene. Ja hvor er menneskeverdet i politikken deres, spør en annen, - det er typisk at det ikke har vært fokus på hvilke konsekvenser et forbud vil for oss. Det samme skjedde da de stengte Plata, men det eneste de oppnår er å jage oss rundt. De glemmer at det handler om menneskeliv, de vil frata oss muligheten til å overleve, skyter en kvinne inn, og hva skal vi gjøre når prostitusjonen forbys, tigge, stjele, selge dop? I diskusjonen som følger snakkes det om svik fra politikere, våre og deres gater, om bulgarske kvinner som søker seg til andre land etter politirazziaen i Oslo, og om nigerianske kvinner som må bære ansvaret for at kriminaliseringen på nytt ble satt på den politiske dagsorden. I følge kvinnene vil et forbud ramme dem på mer enn én måte. Et forbud vil føre til grove overtramp mot oss som jobber i prostitusjonen. For hvordan skal de ellers komme i kontakt med kunder hvis det ikke betyr at de skal legge seg etter oss? Andre peker på fraværet av rettsbeskyttelse og viser til at det ikke vil bli lett å anmelde vold og overgrep når feltet er forbudt. For blant kvinnene i gateprostitusjonen hersker det en grunnleggende sviktende tillit til at politi og rettsvesen ivaretar deres rettigheter. Med et lovforbud vil volden bli grovere, mener en av kvinnene, og forklarer at kunder som utøver vold vil føle at de ikke har noe å tape og dermed utøve mer og grovere vold. I tillegg vil kunden føle seg sikrere på at volden ikke anmeldes siden en anmeldelse kan føre politiet på sporet av virksomheten. Ingen av kvinnene har tro på at loven vil påvirke omfanget av prostitusjonsfeltet i vesentlig grad. Et forbud vil bare føre til mer skjult prostitusjon. Det er bare å se til Sverige, alle vet jo at prostitusjon ikke har blitt borte selv om svenske politikere hardnakket hevder at sexkjøpsloven er en suksess. Andre mener at den vil kanskje påvirke kundene til en viss grad, og at menn fra enkelte sosiale grupper vil kvie seg for å oppsøke gateprostitusjon. - Familiefedre vil vel kanskje tenke seg om, sier en kvinne, sånn tenker i alle fall jeg. - Å nei da, skytes det inn fra en annen kvinne, - mange av mine faste kunder har allerede begynt å sky strøket. de ringer meg opp og ber meg møte dem i andre gater. Kundene blir ikke borte selv om det blir forbudt å kjøpe sex, det betyr bare at kontakten vil etableres på andre måter. - Jeg har ingen tro på at loven vil håndheves aktivt selv om politiet er ute med skremselspropaganda om avlytting og overvåkning. Den vil kanskje ha nyhetens interesse men så faller den. Det er jo bare å se på hallikparagrafen, den ligger jo i dvale mesteparten av tiden. Jeg synes det er makabert å se på hvordan politiet viser seg fram på nyhetene og truer med overvåkning og avlytting i etterforskning av kunder når de samtidig sier at de ikke har ressurser til å følge opp voldtektssaker, fortsetter kvinnen og får massiv støtte fra de andre kvinnene. En ung kvinne fanger min oppmerksomhet. Hun kan fortelle at hun er 19 år, jobber fra egen leilighet, har jobbet 3 år i bransjen og annonserer på internett. Det betyr at hun var 16 år da hun begynte å jobbe i prostitusjon. Kundene bryr seg ikke om alder, tvert i mot så var min unge alder et pluss, forteller hun. Dessuten etablerte jeg kontakt med min første kunde på en familie-chat side på internett. Men bestemmelsene i straffelov 203 forbyr jo kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år, sier jeg. Ja nettopp, så mye er lovgivningen verdt kom det unisont fra kvinnene på varmestua

9 Vi i branschen förespråkar förespråkar avkriminalisering och bättre arbetsvillkor för sexsäljare. ÄR DET SKADLIGT ATT HA SEX MED OKÄNDA MÄNNISKOR? Är det skadligt att tjäna pengar? Nej, det är inte skadligt i sig att sälja sin tid, sitt sällskap och sexuella tjänster. DET SOM DÄREMOT SKADAR sexsäljare är att utsättas för förtryck i form av diskriminering och social skam eller tvång. Sexsäljare diskrimineras, och i detta upprätthålls fördomar och stereotyper som även blottar en kvinnosyn där kvinnor ses som osjälvständiga och oförmögna att bestämma över sina kroppar, speciellt när det kommer till frågan om sex. Detta synsätt skadar alla kvinnor. DE SOM SÄGER ATT män köper våra kroppar gör sig själva skyldiga till att upprätthålla en ojämställd syn kvinnor, vi objektifieras som handelsvaror. Våra protester som vill hävda annorlunda nonchaleras eller görs till undantag. Vi är inte förtryckta av våra kunder, vi är förtryckta av den här synen! Hur ska vi någonsin uppnå jämställdhet om vi låter ett sådant synsätt härska? DET FINNS SKYLDIGHETER för sexsäljare i Sverige, t.ex. att skatta för inkomster, men några vanligen sammanhängande rättigheter verkar det inte innebära. Vi kan inte samarbeta med andra och arbeta säkert i egna lokaler, då träder kopplerilagen in. Vi riskerar att vräkas och att bli av med våra vanliga jobb om det kommer ut att vi säljer sexuella tjänster. TROTS ATT LAGAR påstås vara till för sexsäljarnas skull är det tydligt att de lagar som existerar idag snarare är mer till för att skydda samhället mot ett fenomen som inte gillas. Prostitution ska helst inte synas men i det dolda gynnas profitörer, hallickar och människohandlare och vi vill helst slippa dem. DET FINNS NU en politisk majoritet i Norge som vill införa en sexköpslag. Det främsta argumentet är att man vill visa handling skraft mot människohandel. Men det är inte logiskt att argumentera för en sexköpslag som relevant för människohandeln. I Sverige där sexköpslagen har införts, har den inte visat sig vara en lag som slår mot människohandel. Det gör andra lagar, åtgärder och fokuserade resurser. EN NY RAPPORT från Organisationen för migrationsforskning, IOM, visar att människohandel till 75 % handlar om tvångsarbete inom andra områden än prostitution. Kommer man i framtiden även vilja kriminalisera alla som anlitar hjälp till jordbruk pga. att människor tvingas av människohandlare till sådant arbete? ANLEDNINGEN att man nu i Norge vill ha en sexköpslag handlar dessutom i grunden om en helt annan sak, man vill få bort den synliga prostitutionen från gatan. Utländska kvinnor från bl.a. Afrika har ökat bland sexsäljarna på gatan i Oslo och till skillnad mot de norska så syns dessa kvinnor mer i gatubilden. En del av dem har kommit dit pga. människohandel, men inte alla. Och enligt en ny ordningslag i Oslo så kommer de att framöver hjälpas med att om en polis bedömer att de har en aggressiv försäljning av sexuella tjänster så riskerar de böter eller fängelse. I DANMARK SÄGER NECS nye chef, kriminalinspektören Kim Kliver att max en procent av de utländska sexarbetarna i Danmark är offer för sexuell människohandel. Och om du är offer för människohandlare så erbjuds du i Danmark 100 dagars inlåsning på en sluten flyktinganstalt men bara OM du hjälper polisen och utsätter dig för att kriminella organisationer verkställer hot mot din familj i ditt hemland. Detta är den danska regeringens handlingsplan och den liknar den man nu är på väg att införa i Sverige. När polisen inte längre har någon användning av dig så deporteras du tillbaks till ditt hemland rakt in i händerna på människohandlarna och får åka iväg till ett annat land! LÄNDER SOM FUNDERAR på att införa sexköpslagen får räkna med att rån, misshandel och våldtäkter mot sexsäljare ökar, att den policy som medföljer innebär att sexsäljare inte vågar vända sig till polisen. Förtroendet mellan sexsäljare och myndigheter kommer att rasa, murar kommer resas, samarbete kommer att försvåras och sexuell människohandel kommer därför att bli svårare att upptäcka. Vi har redan sett det ske i Sverige. I SVERIGE FINNS bara en politiskt korrekt åsikt som uttrycks av de flesta politiker, polis och socialarbetare, nämligen att sexköpslagen är bra, att den hjälper sexsäljare och är effektiv mot människohandel. Denna bild, som baseras på vad man tror och inte på fakta, exporteras också till andra länder. ÄR DETTA DEN väg man verkligen vill vandra? Skulle man kunna göra så här mot någon annan grupp av människor utan att det hade blivit ett ramaskri om mänskliga rättigheter och diskriminering? VI I BRANSCHEN FÖRESPRÅKAR i stället avkriminalisering och bättre arbetsvillkor för sexsäljare. Och just nu behövs allsidigt utbyte av fakta och att fler åsikter och synpunkter kommer fram för en öppen och demokratisk debatt. ISABELLA LUND : SANS - SEXSÄLJARE OCH ALLIERADES NÄTVERK I SVERIGE ANNE WINTHERBAUER: PION- PROSTITUERTES INTRESSEORGANISASJON I NORGE MAJ CHRISTENSEN :VIP LOUNGE NÄTVERKET FÖR OCH AV SEXARBETARE, SEXKÖPARE OCH ALLIERADE I DANMARK JOHANNA SIRKIÄ: SALLI FÖRENINGEN FÖR SEX OCH EROTIKARBETARE I FINLAND 16 17

10 FRA gledespike TIL SYNDEBUKK De fleste som er fordømmende og trangsynte til hora, er andre kvinner. Den vanlige kvinnen ser på prostituerte som fienden, en trussel, men allikevel er de litt misunnelige på disse kvinnene som mestrer sin egen og andres seksualitet og for god betaling. Feminister, kvinneforskere og politikere sitter trygt bak store skrivebord og sloss horas sak. Uten å inkludere hora!? Av Bente Lyon 18 19

11 DE FLESTE SOM ER FORDØMMENDE OG TRANGSYNTE TIL HORA, ER ANDRE KVINNER. DEN VANLIGE KVINNEN SER PÅ PROSTITUERTE SOM FIENDEN, EN TRUS- SEL, MEN ALLIKEVEL ER DE LITT MISUN- NELIGE PÅ DISSE KVIN- NENE SOM MESTRER SIN EGEN OG ANDRES SEKSUALITET OG FOR GOD BETALING. FEMI- NISTER, KVINNEFOR- SKERE OG POLITIKERE SITTER TRYGT BAK STORE SKRIVEBORD OG SLOSS HORAS SAK. UTEN Å INKLUDERE HORA!? HVOR ARROGANT GÅR DET AN Å BLI? Det eneste de gjør er å påføre dem unødvendig smerte og ubehag. Kvinner som ellers lider av beslutningsvegring skal bestemme over De stakkarslige horene. De tror at de skal komme dem til unnsetning. DETTE ER FEIL! Det den prostituerte ønsker er å få tjene penga sine i fred, være trygg på jobben sin. Akkurat som andre folk. Så klart de ønsker å få aksept for den gode innsatsen de gjør for samfunnet, men det er ikke en nødvendighet.prostitu sjonsdebatten dreier seg bestandig om en type prostitusjon. Alle blir dømt over en kam. Alle som selger sex blir framstilt som tapere, dette er også feil. Media formidler også et feil bilde av horekun den. De fleste som kjøper sex er ikke kåte udyr.men det er helt vanelige menn som føler seg støtt av det ensformige gale bilde media maler. De som har valgt å bruke sine kvinnelige attributter påog tjene penger, er stort sett fornøyde i jobben sin. De tar i mot kundene sine i koselige omgivelser. Dagen går med til å prate i telefonen, drikke kaffe og være sosial med kunden. når dagen er over husker du ikke hvem du har knulla, men hvem du har drukket kaffe med. Disse jentene har beundringsverdig ressurser. Sett deg inn i senarioet Du trives på jobben, tjener bra, du møter mennesker som trenger deg og setter pris på det du gjør. Du går hjem og er fornøyd med inntjeninga og egeninnsatsen. DET ER BARE EN NEDTUR! DU KAN IKKE DELE DETTE MED NOEN!? For folk fordømmer deg, de stigmatiserer selv om de ikke kjenner deg personlig eller bransjen du har valgt å jobbe i. Det skal sterke skuldre til for å bære en bør så urettferdig. Når du blir diskutert offentlig uten å bli inkludert sierdu til deg selv, at dette gjelder ikke meg: Jeg har jo ikke vært utsatt for menneskesmuglere? Som bare vil deg vondt og som selger deg for samme prisen som en pakke tobakk? Så blir du forbanna, du har lyst til å skrike av full hals: - Jeg er for fan ikke no offer! MEN ANTAKELSER FOLK HAR, GJØR DEG TIL ET UANSETT. For noen menn er kjøpesex den eneste muligheten for nærkontakt med et annet menneske. Jeg snakker om de mange som lever et liv i ensomhet, enkemenn alle de som sliter med sosialatferd uten muligheter som er en selvfølge for oss andre. Jeg snakker om de som bor på institusjoner som har det ille nok om ikke politikere skal ta fra dem en grunnlegende rett. Jeg snakker om de som lider psykisk eller fysisk. Og hva med mannen som sliter med pedofile tanker, til hvem skal han gå? Eller menn som tenner på vold. Livredde for å forgripe seg har disse mennene få steder å gå for hjelp? På grunn av et system som ikke funker søker disse mennene til prostituerte. I noen tilfeller har den mannen god sosial status. Du finner ikke disse mennene rekene opp og ned Karl Johan Kvinnene disse mennene søker er ikke tradisjonelle horer som media skriver om, dette er kvinner som takler utradisjonell horing. På lik linje med andre omsorgs arbeidere gir disse kvinnene av seg selv, selv om det er på bekostning av dem selv. Man burde ta av seg hatten for disse englene. ALLE KVINNER TILBYR STORT SETT GJESTFRI PROSTITUSJON FORDI DET FORBEDRER LIVSKVALITETEN DERES, DE KNULLER IKKE FOR CASH, MEN ANDRE GODER SOM KJÆRLIGHET, EKTESKAP, ET LIV I LUKSUS, RO I HJEM- MET, OG LIKNENDE. Prostitusjon har vært omtalt som noe ekkelt og skittent. Dette er gamle fordommer som ikke hører hjemme i et moderne samfunn hvor alle har rett til det mest grunnlegende, nemlig sex og sosialt samvær. Man trenger vel ikke å være forsker for å forstå at så lenge pikken står, vil det være kvinner som ser på seg selv som en ressurs og som bruker det de har mellom beina som en kommersiell vare. DET BLIR MED HORING SOM MED ALT ANNET I LIVET, DET BLIR HVA DU GJØR DET TIL SELV. Dagen går med til å prate i telefonen, drikke kaffe og være sosial med kunden. Når dagen er over husker du ikke hvem du har knulla, men hvem du har drukket kaffe med 20 21

12 FOR MEG SOM KVINNE ER DET UMULIG Å FORSTÅ AT NOEN KVINNER GJØR DETTE FRIVILLIG. SIER DE DET, SÅ VET DE IKKE SITT EGET BESTE!. Dette sa en kvinne til meg da jeg holdt fordrag om prostitusjon for noen måneder siden. Dette er en kommentar man ofte hører fra folk når man jobber med tematikken prostitusjon. At folk velger å selge sex er helt utenfor manges fatteevne. Prostitusjon er noe som skremmer og opprører folk. Denne reaksjonen kjenner alle som selger sex igjen. Hvordan oppleves det å møte på denne type reaksjoner hver dag? Hvorfor er folk så redde for oss?, spurte en nigeriansk jente meg forleden. Hvorfor synes de at vi er så forferdelige? Vi er jo bare folk vi også, som alle andre. Ja, hvorfor er det så mye aggresjon i det norske samfunnet mot nigerianske prostituerte i Norge? Jeg tror det handler om ulike ting. En ting er at de er svarte, de er på Karl Johan, de er pågående. Men mest av alt er de prostituerte. Og med de nigerianske kvinnene på Karl Johan blir vi minnet på at det finnes prostitusjon i samfunnet vårt hver dag. Og folk hater rett og slett prostitusjon (Skilbrei 2003). HVORFOR HATER SAMFUNNET PROSTITUSJON? Hva er det med prostitusjon som skremmer oss? På Dagsrevyen 28. april i år setter den svenske politimannen Jonas Trolle ord på det; Det er motbydelig og umenneskelig (...) Det som egentlig skjer når man kjøper og selger sex er at man ødelegger det fineste som finnes mellom to mennesker. Nettopp dette pirker Dag Øistein Endsjø bort i når han i et debattinnlegg i Dagbladet 25. april 2007 skriver; Vårt seksuelle selvbilde er en uhyre sårbar sak. Vi ønsker alle at vårt seksualliv ene og alene skal være forbundet med et evig gjensidig begjær. Få av oss ønsker i det hele tatt å tenke tanken at andre mennesker har sex med oss av andre grunner. Kan dette være forklaringen på hvorfor folk har så sterke følelser knyttet til prostitusjon? Hvorfor svært mange mener at kvinnene som selger sex må være ofre eller folk som ikke vet sitt eget beste? Er det fordi prostitusjon truer vårt eget seksuelle selvbilde? Er det fordi vi ikke orker å ta inn over oss at folk som deg og meg har sex av andre grunner enn kjærlighet og gjensidig begjær? Er det virkelig så enkelt at sex som involverer penger er umenneskelig og motbydelig, men sex uten penger er det fineste som finnes mellom to mennesker? PROSTITUSJON ER EN HANDLING, IKKE EN EGENSKAP, står det øverst på Pro Sentrets nettside. Hvorfor vektlegger vi dette? Nettopp fordi samfunnet ofte glemmer at folk som selger sex også gjør mye annet når de ikke er på jobb, på lik linje med alle oss andre. Når du selger sex ser folk på deg som en hore, ingenting annet, forteller mange av kvinnene jeg snakker med. Folk g sex uten å ta betalt for det, og dem, de som tar betalt for sex - ofrene som ikke vet sitt eget beste. Hvorfor gjør vi det? Gjør vi dette fordi vi er redde for å ta innover oss at vi kanskje kan finne ut at de ikke er så forskjellige fra oss? I et intervju i VG 21. april 2007 blir prostituerte Anna spurt om hva hun synes om seg selv. Hun svarer: Jeg vil gjerne være snill. Jeg vil at andre skal se på meg og tenke der går et menneske jeg liker godt. En som er glad i dyr. Og barn. Og kjærlighet. Er Anna så forskjellig fra oss andre egentlig? Truer det vårt selvbilde å oppleve at vi identifiserte oss med en som selger sex? DE FLESTE AV OSS VILLE BLI PROVOSERT HVIS NOEN FORTALTE OSS AT VI IKKE VET VÅRT EGET BESTE. De fleste av oss ville også blitt rasende hvis noen hadde fortalt oss at vi var ofre på tross av at vi selv ikke opplevde oss som det. Kvinner i prostitusjon har sjelden valgt å selge sex fordi de hadde hundrevis av lukrative valg. Men selv om de ikke har kunnet velge på øverste hylle, så opplever de aller fleste at de har tatt et valg. Å ta dette valget bort fra dem er etter min vurdering det verste du kan gjøre mot dem. Når man kan ta selvstendige valg kan man også velge bort ting, som prostitusjon, det kan man ikke gjøre når man er et offer. Da har man mistet kontrollen over sitt eget liv. En nigeriansk kvinne jeg kjenner satt ord på nettopp dette; Ja, jeg har opplevd urettferdighet, korrupsjon, fattigdom og nød, men jeg er likevel kongen i mitt eget liv. Vi er alle kongene i vårt eget liv. A VÆRE kongen I SITT EGET LIV Av Ulla Edith Bjørdahl Fagkonsulent/ Sosiolog, Pro Sentret i Oslo Kilder: Endsjø, Dag Øistein (2007): Horekundene og vi, Dagbladet / NRK, Lørdagsrevyen, / Pro Sentrets nettsider / Skilbrei, May-Len (2003): Lilja 4-ever er bare en film! Problematisk sammenblanding av fiksjon og fakta på prostitusjonsfeltet, s i Kvinneforskning nr 4/03 / VG, Helgebilag, s54-57,

13 Av Kirsten Stien NINA KARIN MONSEN, OM STATSSTIPENDIATER - OG OSS ANDRE. EN KOM- MENTERING AV DEN PROSTITUERTES SKAM (AFTENPOSTEN 26. JULI 2006) Politisk ukorrekte mennesker som Nina Karin Monsen bør man ta svært alvorlig, til tross for at de stort sett tar dundrende feil. Det hender nemlig at de har rett, og da sanser noe vi andre ikke har vært i nærheten av å annamme. I sin moraliserende tilnærming til kjærlighet og kropp har imidlertid Monsen lite å fare med, annet enn kjedsommelig repetisjon av den salige, og for enda flere, usalige blanding av religiøs mystikk og filosofisk rasjonalitet. Ja, hadde hun nå virkelig forholdt seg til mystikerposisjonen, det vil si forsøkt en selvstendig tolkning av tradisjonen kunne hun kanskje bidratt til at vi her i vesten prøvde oss på en form for kroppens løsriving fra en ukristelig seksualmoral fundert på kjernefamiliens sikring av bondesamfunnets jordlapper. Jesus, for eksempel, oppfordret jo som kjent disiplene sine til ikke bare å være fiskere, men også å forlate familien. Jeg vil oppfordre Monsen til å ta fatt på Jesu menneskelighet (og kanskje slik finne hans guddommelighet), og samtale med ham om kropp og skam, horer og mat, tollere og synd. Det er mulig hun ville ha et og annet å lære. For til tross for Monsens iherdige forsøk på å mistolke Jesu forståelse av horer ikke minst, kommer hun ikke på Knut Olav Åmås liste over dissidenter (Klassekampen 28.april/29.april), altså de som viser evne til å ta opp vanskelige og konfliktfylte tema, en liste som kommer til å bli en slags fremtidig adelskalender, selv om vi også her finner statsstipendiater sågar to. De som står på lista er Walid al-kubaisi, Kim Friele, Børre Knudsen, Tore Sandberg, Tor Erling Staff, Nina Witoszek og Stein Lillevolden. Hva kan vi tipse Monsen om å gjøre for selv å komme på denne lista? Hun kan holde seg til færre saker, og helst alvorssaker. Vi må, når vi leser henne, slippe å tenke klippe, klippe, sa kjerringa. De enkle negasjonene hun produserer, går ikke på livet løs, verken for henne eller oss. Hun må kunne si noe viktig og vektig om for eksempel verdighet. Kan vi utfordre henne på det? Hva er Monsens forståelse av verdighet, og hvem har ansvar for at vi kan ha verdige forhold? Hvordan skal vi unngå dårlig skuespill, hvis vi ha begrenset evne til impulskontroll [ ], kjennetegnet på et voksent menneske, og er da skammen deres besettelse? Kirsten Stien skrev sammen med Brit Kramvig forfatter av Grenseløs verdighet? Norut Finnmark AS 2002:7 En rapport om russisk prostitusjon i Finnmark Dette og de påfølgende sitater er fra Monsens artikkel 24 25

14 AV ASTRID RENLAND BUY, BUY LOVE DENNE GANGEN HAR ALBERTINE DEN GLEDEN Å PRESENTERE LEGE, STYREMEDLEM OG AKTIVIST BJØRN IVERSENS REFLEKSJONER OVER SIDER VED KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER. BJØRN IVERSEN UTDANNET SEG SOM LEGE I BERGEN, OG HAR JOBBET PÅ INFEKSJONSOVERVÅKNING OG SMITTEVERN VED FOLKEHELSEINSTITUTTET SIDEN MEN FØR HAN FANT VEIEN DIT INNHENTET HAN ALLSIDIG KOM- PETANSE FRA SITT ARBEID PÅ OSLO LEGEVAKT MED RUSOMSORG SOM SPE- SIALFELT, I OSLO KRETSFENGSEL OG OLAFIAKLINIKKEN I OSLO. I TILLEGG HAR BJØRN IVERSEN SIDEN MIDTEN AV 1980-TALLET JOBBET SOM AKTIV FRIVILLIG I HOMSEBEVEGELSENS HIV-FOREBYGGENDE TILTAK. I 2003 KLARTE PION Å HUKE TAK I HAN, OG VI HAR FRAM TIL I DAG HATT GLEDEN AV Å HA HANS FAGLIGE KOMPETANSE OG BEHAGELIGE VIDSYN I VÅRT STYRE. PRIVAT BOR HAN RETT UTENFOR OSLO SENTRUM SAMMEN SIN PARTNER SOM OGSÅ HETER BJØRN. HER ER DE ENGASJERT MED HAGESTELL OG KAJAKKPADLING. HVA ASSOSIERER DU MED BE- GREPET PROSTITUSJON? I første rekke salg av seksuelle tjenester. Aller først dukker alle klisjébildene opp med jenter på gata eller i bordeller og som er tvunget til å selge koppen sin fordi de trenger penger. Men hvor går grensene mellom klassisk prostitusjon og betaling med sex for tjenester, varer, et trygt liv eller sosial klatring? Anna Nicole Smith giftet seg med en gammel riking og hun arvet masse penger da han døde. Hvis hun giftet seg med mannen med utsikter til å tjene masse penger, var det da prostitusjon? Rike menn som gifter seg med unge vakre jenter, kjøper de seksuelle tjenester? Jeg var i Peru for et par tiår siden og ble fortalt om såkalte fletes, unge menn som var kjærester med eldre menn. De fikk ikke betalt i penger, men fikk klær, sko, restaurantbesøk, tak over hodet. For dem var det viktig å understreke at de ikke var prostituerte, men hva er egentlig forskjellen? MÅ SEX NØDVENDIGVIS VÆRE KNYTTET TIL KJÆRLIGHET? Nei. Det er kanskje lettere for menn å skille sex og følelser. Blant homser er det noen som har såkalte fuck buddies kamerater som har sex sammen når de ikke har kjærester. Jeg har ikke hørt om tilsvarende blant lesber. For noen kan sex like mye handle om behov for nærhet og fysisk kontakt som kjærlighet. For sexarbeidere er det vel sjelden knyttet til kjærlighet i jobben. BØR TILGANG PÅ SEX VÆRE EN MENNESKERETT? Nei. Vi kan alle ønske oss kjærlighet og sex, men det er ingen rettighet som vi kan kreve. HAR KJØP AV SEX EN FUNKSJON UTOVER DET RENT SEKSUELLE? Ja, jeg vil tro det for mange. Det kan handle om spenning ved å gjøre noe forbudt, krysse grenser. Det kan handle om makt og avmakt der den som kjøper sex til en viss grad kan kontrollere en annen person. Hvordan ville du forholdt deg til massasjeinstitutt i nabolaget? For å være ærlig, tror jeg ikke jeg ville ha likt det. Men det kommer alt an på hvordan trafikken hadde vært, hvordan jeg hadde merket det. Hvis det hadde vært mye bråk, antasting av folk i nabolaget enten av kjøpere eller selgere, så ville jeg likt det mindre. Hadde jeg ikke merket noe, ville jeg ikke brydd meg så mye. En kollega fortalte om naboen der hun bodde før som holdt på hele natta. Dunkingen varte i timevis mange dager i uka, og hun lurte på hva slags par som holdt på der. Først da jeg antydet det for henne at det kanskje var noen som solgte sex fra leiligheten, tenkte hun tanken selv. Jeg ville ikke likt å bli holdt våken om natta. VILLE LEGALISERING AV BOR- DELLER FØRT TIL AT FLERE MENN KJØPER SEKSUELLE TJENESTER? Ja, det tror jeg. Hovedsakelig fordi det ville gjøre det mer akseptabelt å kjøpe sex i samfunnet. Holdninger og tabuer i samfunnet tror jeg har stor betydning for hva folk gjør, enten ved at de bevist bryter tabuene, men for de fleste ved at de holder seg innenfor grensene. Så dersom legalisering fører til endrete holdninger vil det kunne føre til økt kjøp av sex. TROR DU AT EN PROFESJONELL SEXSELGER KAN HA DET SJELE- LIG BRA MED SEG SELV? Ja. Men det er nok av sexarbeidere som ikke har det. Hvis livssituasjonen din har ført til at den beste løsningen for deg er å selge sex, så forteller det at den situasjonen ofte ikke har vært så bra i utgangspunktet. For de fleste av oss står ikke salg av sex øverst på lista over ting vi har lyst til å bruke livet vårt på. Og sexarbeidere møter mye fordømmelse fra samfunnet som ikke bare er lett og takle. I tillegg er det mange som opplever mye dritt i jobben med vold, trusler og trakassering. Alt dette kan lage sår i sjela til noen og enhver. Men jeg tror ikke på noen automatisk sammenheng mellom salg av sex og sjelelig forfall. Og ser vi i den andre enden, unge, vakre, fattige kvinner som gifter seg til rikdom, så opplever de jo en klassereise uten sidestykke. ER DET TABU FOR MENN Å SNAKKE OM KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER? Jeg vil tro det for de fleste av oss. En kan jo tenke seg at i visse, tette mannlige sammenhenger er OK å skryte av sexkjøp, men det er vel bare i noen lukkede kretser. Jeg har opplevd en amerikansk bekjent av meg som fortalte at han hadde leid en mannlig eskorte i en uke under et besøk i Italia. Han fortalte åpent om det og uten bluferdighet. I Gay Times parallellen til homsebladet Blikk i England er det sidevis med kontaktannonser for eskortetjenester, mange av den viser ikke ansiktet; noe jeg tolker som et tegn på at de ikke ønsker å bli gjenkjent. BØR KJØP AV SEKSUELLE TJEN- ESTER FORBYS? Nei! Vi som samfunn må jobbe med våre holdninger til bruk av mennesker. Vi må stoppe volden, overgrepene, slavehandelen. Men svaret er ikke å kriminalisere horekundene. Vi ser nå en merkelig allianse mellom en radikal, teoretisk venstreside og en prippen besteborgelighet der det viktigste for dem er å få prostitusjonen bort fra synsfeltet. Det er masse vi kan gjøre med det eksisterende lovverket vi har i dag. Vi kan hjelpe dem som føler seg tvunget til å selge sex, ut av prostitusjonen og hjelpe dem å finne bedre valgmuligheter. Vi kan gi politiet ressurser til å ta hallikene og bakmennene og stoppe slavehandelen. Vi har allerede lover som rammer de verste sidene av prostitusjonen. Det er forbudt med tvang, vold og voldtekt. Slavehandel og hallikvirksomhet er forbudt i dag. Men det gjøres alt for lite på den fronten. Jeg er redd et forbud mot sexkjøp fører til mindre synlighet i samfunnet, mindre oppmerksomhet og nokså raskt også færre tiltak mot det som allerede i dag er ulovlig. Når en skal vurdere hvor humant et samfunn er skal en alltid spørre de svakeste gruppene i samfunnet, de som er nederst på rangstigen. I vårt samfunn er det bla. minoriteter, funksjonshemmede, psykisk syke, fanger, rusmisbrukere og også sexarbeidere. Når sexarbeiderne sier de er mot kriminalisering av sexkjøp, burde det være argument nok. Vi har mye vi kan gjøre for å bedre forholdene i dag, vi har alle lovhjemlene vi trenger for å stoppe vold, tvang og slavehandel. Vi trenger ikke nok en lov. Dersom vi taper kampen mot dem som vil drive sosialarbeid med lovverk, må vi i det minste tvinge dem til å gjennomføre alle de andre tiltakene som virkelig vil bedre forholdene for sexarbeidere ved å stoppe bakmenn og slavehandlere, stoppe volden og tvangen og hjelpe dem som ønsker alternativer til sexsalg

15 Av Astrid Renland Vi vil ha rettigheter, ikke Empower Foundation i Thailand 28 29

16 SKAL DU ORDNE HÅRET? TUC-TUC-SJÅFØREN SÅ SPØRRENDE PÅ MEG. DET ER IKKE SÅ RART FOR DET FØRST MAN ØYNER NÅR MAN STÅR UTENFOR LOKALENE TIL EMPOWER FOUNDATION I CHIANG MAI, ER EN VELUTSTYRT FRILUFTS FRISØRSALONG. FORUTEN FRISØRSA- LONGEN ROMMER DET STORE GÅRDSROMMET ET HAV AV MOPEDER, ET PAR SITTEGRUPPER, STUDIEOMRÅDE OG MIDT PÅ OMRÅDET HENGER EN DIGER PUNCHING-SEKK DER FRUSTRASJONER OVER NAS- JONAL OG INTERNASJONAL PROSTITUSJONSPOLITIKK KAN FÅ UTLØP. DET ER 14. FEBRUAR, og langs bordet i klasserommet sitter en gruppe kvinner og skriver Valentines kort på engelsk til kjærester, venner og familier. På gulvet sitter en annen gruppe og pakker kondomer, glidekrem og informasjon om organisasjonen i små rosa stoffposer. Både de rosa stoffposene og glidekremmen er i anledning Valentine får jeg vite, vanligvis har de ikke råd til slik luksus. Det er munter stemning, og i presentasjonsrunden får jeg lattermilde forklaringer på opprinnelsen av nickname til den enkelte. Nickname eller kallenavn, er vanlig i Thailand og ikke noe man finner bare blant sexarbeidere. DET ER MYE FOKUS på feminisering av fenomener og prosesser i verden som for eksempel feminisering av fattigdom og migrasjon, mens feminisering av organisering for sosiale endring og kvinners politiske deltakelse har gått mer upåaktet hen. Sexarbeideres kollektive organisering for rettigheter med link til fattigdom, migrasjon, helse og arbeid i uformell sektor som har pågått de to til tre siste tiår, er et eksempel på dette. Dagens egenorganisering startet med det samfunnsradikale opprøret på slutten av og begynnelsen av 1970-tallet. I dag finner man sexarbeiderorganisasjoner om ikke i hvert land så i alle fall hver region i verden, og disse organisasjonene spenner fra grasrotbevegelser, selvhjelpsgrupper, rettighetsorganisasjoner til fagorganisasjoner. De ulike organisasjonene jobber under svært forskjellige vilkår, men noe har de til felles og det er at brukergruppen er stigmatisert og marginalisert parallelt med at virksomheten lever i gråsonen mellom det illegale og legale. Dette skaper spesielle arbeidsforhold for alle som velger å delta aktivt for å fremme rettigheter og bedre vilkår for seg selv og andre i feltet. Omkostningene med å stå fram i offentlig som talskvinne eller mann er store, og langt de fleste risikerer negative sanksjoner fra familie og/eller venner og nærmiljø. I tillegg opplever mange overgrep, trakassering og mishandling fra offentlig myndigheter. På tross av omkostningene er sexarbeiderbevegelsen en bevegelse i vekst med stadig nye organisasjoner og regionale og internasjonale nettverksdannelser. Og mens vi i Vesten har en tendens til å redusere kvinner fra resten til passive postordrefruer og sexslaver, er det ofte i disse regionene du vil finne de mest politiske, aktive og kompromissløse aktivistene. Sexarbeiderne i Empower Foundation i Thailand er et eksempel på dette. FRA SELVHJELPSGRUPPE til rettighetsorganisasjon Empower Foundation (EF) i Chiang Mai ble etablert i 1991, og er med sine 16 år i likhet med PION for ungdom å regne. Organisasjonen startet som en liten selvhjelpsgruppe blant en håndfull sexarbeidere i Patpong - Bangkoks red light distrikt, i Det hele startet med at initiativstaker Chantawipa Apisuk retur fra et studieopphold i USA, der hun hadde fattet inter esse for menneskerettigheter. Med en idé om at kunnskap og kollektiv organisering kan bedre kårene for marginaliserte grupper også i det thailandske samfunnet, startet hun med å oppsøke bordeller og barer i Patpong med tilbud om engelskundrevisning til sexarbeidere. I dag har den lille selvhjelpsgruppen blitt en sterk og kompromissløs rettighetsorganisasjon, samt gjennomgått en navnskifte. Soon Pitak Sitti Ying Borikarn, som betyr Senter for beskyttelse av rettigheter for kvinner i underholdningsbransjen, ble nemlig for tung kost for thailandske myndigheter, nå står Empower Foundation for: Moolniti Songserm Okard Pooying som betyr Organisasjon for å fremme muligheter for kvinner. EF I CHIANG MAI ER en av tre lokale underorganisasjoner med drop-in senter. I Bangkok har EF hovedkvarteret i tillegg til et drop-in senter som deler hus med SWING - som representerer mannlig sexarbeidere, i Patpong. I tillegg er det etablert en organisasjon i Mae Sai som ligger i området gylne triangel, og som i hovedsak jobber med illegale migranter og trafficking ofre fra landene som grenser mot Thailand, og en organisasjon i Phuket. Sistnevnte ble etablert for å bistå sexarbeidere og pårørende som mistet familiemedlemmer så vel som forsørgergrunnlaget etter tsunamien. Lokal etablering av EF skjer på bakgrunn av etterspørsel fra sexarbeiderne i området, og de lokale organisasjonene jobber selvstendig i forhold til hovedorganisasjonen. EF ER TILSLUTTET GAATW, det internasjonale motsvaret til CATW Coalition against trafficking in women. På regionalt nivå finner man EF i APNSW og Mekong regional sex worker forum, og på internasjonalt nivå NSWP. I tillegg vil man finne representanter fra organisasjonen på ulike internasjonale skadereduksjonskonferanser. I tillegg til å inneha rollen som politisk pressgruppe og talerør for de mange nasjonale og utenlandske sexarbeiderne som befinner seg i Thailand, driver organisasjonen med helseforebyggende arbeid blant sexarbeidere som jobber på Karaoke-barer, Go-go-barer, puber, nattklubber, massasjeinstitutt og bordeller. Arbeiderne på EF i Chiang Mai sponser i felleskap et dagsenter for barn, og har nylig startet sin egen bar Can-do bar. På drop-in sentret som rommer mellom 60 og 80 kvinner daglig, kan man pleie sosial omgang med hverandre, delta på språkkurs, yrkesfagopplæring lap-dance så vel som opplæring til andre yrkesfag, og work shops der ulike temaer og problemstilling relatert til sexarbeid diskuteres. For tiden jobber Empower universitet som undervisningen heter, med egen ordbok anti-trafficking, utnyttelse, prostitusjon osv definert av sexarbeidere selv. INFORMASJONEN KOMMER FRA LIZ som opprinnelig er fra Australia, har jobbet på EF i Chiang Mai siden 1992 og er stedets engelskspråklig byråkrat. Liz kan fortelle at på EF vektlegges det at arbeidet skal være for og med sexarbeidere. De er ekspertisen, kan fagterminologien, vet hvor skoen trykker og hvilke problemer man møter i relasjon til kunder og arbeidsgivere. Annen ekspertise hentes inn når det er nødvendig, og de fleste tilbyr sin kompetanse frivillig enten det er språkundervisning eller kursing i yrkesopplæring mens jeg var på besøk stakk en ung japansk mann innom med tilbud om å drive språkundervisning i morsmålet. Det er ingen unyttig kunnskap siden mange av kvinnene jobber med japanske kunder og/eller har erfaring med migrasjon til Japan. Men i hovedsak drives arbeidet av sexarbeidere selv. DET ER LIKE VIKTIG å etablere relasjoner til eierne av steder som til kvinnene som jobber der, forteller Liz, fordi uten deres tillit får vi ikke kontakt med kvinnene. Det er dessuten en viktig del av prosessen med å bekjempe utbyttende arbeidsforhold. Vi jobber med å få arbeidsgiverne til å forstå at kvinnene har krav på ordnede arbeidsforhold som tarifflønn, pauser, organisert arbeidstid og ferie, beskyttelse mot vold fra kunder, tilgang til kondomer og å kunne delta i språkundervisning enten det gjelder thai, engelsk eller et annet språk. Da vi startet opp var det mange kvinner som ikke kunne lese eller skrive på grunn av manglende skolegang. I dag har de fleste thailandske kvinner grunnskolen men vi har thaikurs for migranter og tilbyr annen språkkurs for alle parter. Vi ser at jobben vår nytter. Selv om vi har en lang vei igjen å gå, har det skjedd en betydelig forbedring av forholdene kvinnene jobber under i løpet av de to siste tiår. BARE RETT KAN BEKJEMPE URETT EF fremmer et kompromissløst rettighetsperspektiv og krever at prostitusjon må avkriminaliseres og anerkjennes som formelt arbeid. - Prostitusjon har vært total forbudt siden 1966 da thailandske myndigheter under press fra FN, etablerte loven for å forebygge og bekjempe prostitusjon, forteller Liz. For å kunne tilby hvile og rekreasjon for amerikanske soldater som var stasjonert i Vietnam, etablerte myndighetene den såkalte underholdningsloven (1966 Service Establishment Act), som tillater ytelser av service på barer, nattklubber, massasjeinstitutt etc. I følge Liz er prostitusjon utbredt og anses som et nødvendig onde. Kvinnelige og mannlige sexarbeidere er sterkt stigmatisert, marginalisert og behandles som annenrangs borger i det thailandske samfunnet. 80 % AV KVINNENE som er tilknyttet EF i Chiang Mai er familieforsørgere av egne barn så vel som øvrig familie. - Store deler av sexarbeidernes inntekt bidrar til å generere ny økonomi ved at kvinnene hjelper familien til å starte små foretningsforetak. De jobber på legale foretak som Karaoke- og Go-Go-barer, nattklubber eller massasjeinstitutt, og likevel er kvinnene stigmatisert, fordømt og fratatt all rettsvern gjennom kriminalisering. For kvinnene som jobber i sexbransjen betyr dette at de er underlagt kontroll av utbyttende bar-eiere og korrumperte polititjenestemenn. DET ER LIKE VIKTIG Å ETABLERE RELASJONER TIL EIERNE AV STEDER SOM TIL KVIN- NENE SOM JOBBER DER, FORTELLER LIZ, FORDI UTEN DERES TILLIT FÅR VI IKKE KONTAKT MED KVINNENE. DET ER DESSUTEN EN VIKTIG DEL AV PROSESSEN MED Å BEKJEMPE UTBYTTENDE ARBEIDSFORHOLD. VI JOBBER MED Å FÅ ARBEIDSGIVERNE TIL Å FORSTÅ AT KVINNENE HAR KRAV PÅ ORDNEDE ARBEIDSFORHOLD SOM TAR- IFFLØNN, PAUSER, ORGANISERT ARBEIDSTID OG FERIE, BESKYTTELSE MOT VOLD FRA KUNDER, TILGANG TIL KONDOMER OG Å KUNNE DELTA I SPRÅKUNDERVISNING ENTEN DET GJELDER THAI, ENGELSK ELLER ET ANNET SPRÅK

17 FOR I ET HJØRNE FINNER MAN MR. PERFECT KUNDEN LEGEMLIGGJORT I EN DUKKE, SOM ER SMILENDE, REN OG PEN, OG HAR KONDOMER OG PENGER LETT TILGJEN- GELIG I LOMMENE. DETTE ER MANNEN SOM IKKE PRUTER PÅ PRISENE, STILLER SPØRSMÅLSTEGN VED BRUK AV BESKYT- TELSE OG BEHANDLER KVINNENE MED RESPEKT FORBUDET HINDRER KVINNENE i å anmelde overgrep fra kunder og arbeidsgivere, og i den grad det skjer rettes ofte tiltalen mot sexselgeren selv for prostitusjon. I tillegg blir vi herset med av politiet og det medfører et forelegg på 500 bath, forteller Lek, sexarbeider og aktivist på EF. 500 bath er ca 100 norske kroner, og et høyt beløp i et land der månedlig inntekt kan ligge mellom 3000 og 5000 bath. Det er en risiko å ha kondomer på seg fordi det brukes som bevis på prostitusjon, fortsetter hun, og legger til at dette er ett av stridsspørsmålene mellom justisdepartementet og helsedepartementet i kampen mot hiv og aids. - Tro oss, vi vet alt om at et forbud ikke fungerer, sier Liz, sexindustrien vokser og forbudet forer bare utnyttende profitører og korrumperte myndighetspersoner. Vår tilnærming er basert på et rettighetsperspektiv i forhold til helse, arbeid og migrasjon. Sexarbeid må anerkjennes som legalt arbeid, og sexarbeidere må likestilles og gis rettigheter på lik linje med andre borgere og arbeidere i samfunnet. SAND, SOL, SEX... I Vesten assosieres Thailand først og fremst med sexturisme, et inntrykk som lett kan befeste seg gjennom et besøk i landet. For mens det er kvinnene som lyser opp gatene rundt Strøket i Oslo, så er kundene den synlige delen av relasjonen i Thailand. Men begrepet sexturisme skaper fordommer og gir assosiasjoner til en bestemt maktrelasjon: Vestlige menn som bruker sin økonomiske makt til å utnytte fattige kvinner i land som har fått rollen som fornøyelsespark for turister fra rikere land. BILDET IMIDLERTID MER komplekst og sammensatt enn som så. For i Bangkoks institusjonaliserte back-packergaten Khosan Road, møter man unge thailandske jenter sammen med unge vestlige gutter. I følge Jan Egil Aakernes studie av unge backpackere og barjenter, handler dette ofte om former for kommersielle relasjoner. Barer og nattklubber med kvinnelige dansere og vertinner suppleres av barer for homser og transvestitter. På turiststedene langs kysten flørter unge og eldre vestlige kvinner med beachboys med langt hår, dreadlocks eller rastafari frisyre, mens asiatiske kvinner foretrekker profesjonelle mannlige sexarbeidere. Begrepet sexturisme blir i den sammenhengen for snevert, fattig og reduserende for å beskrive de ulike relasjonene for hva skiller sexturisme fra ferieflørt eller erotiske eventyr? I alle tilfellene er relasjonene basert på en eller annen form for økonomisk dominans fra den ene parten. MEN THAILANDS SEXMARKEDET er langt fra bare en fornøyelsespark for vestlige kunder enten det er menn eller kvinner. Lis, Lek og de andre kvinnene som etter hvert har benket seg rundt bordet, foretar en oppsummering seg i mellom på thai før de svarer på mitt spørsmål om det thailandske prostitusjonsmarkedets ulike aktører. Den migrasjonsrelaterte prostitusjonen rommer kvinner fra Laos, Kina, Vietnam, Kambodsja, Burma, og i Phuket og Pattaya jobber det kvinner fra land i Øst-Europa, forteller Liz, mens de fleste menn som jobber i den migrasjonsrelaterte prostitusjonen kommer fra Laos, Kambodsja og Burma. Det er stor mobilitet både innad og mellom grenser også blant thailandske sexarbeidere. Mange av kvinnene som jobber i sexmarkedet kommer fra fattige områder i nord og reiser til Bangkok, Pattaya, Koh Samui eller Phuket. Flere reiser ut for å jobbe i en periode eller for å besøke en kunde i en periode. KUNDENE KOMMER FRA LAND i Vesten, Midtøsten og Asia. Men utenlandske kunder utgjør langt i fra majoriteten av kundegruppen, største del av etterspørselen kommer fra thailandske menn. Turistnæringen dekker ca % av det thailandske prostitusjonsmarkedet. I følge en studie om menn i prostitusjon utført av forskere ved Chulalongkorn universitetet i Bangkok, er det en økende etterspørsel etter mannlige sexarbeidere fra afrikanske land fra overklassens kvinner i Thailand. Da jeg spurte om det er et marked for kvinnelige sexturister i Chiang Mai nikkes det ivrig. De mennene som jobber med turistkvinner definerer seg ikke som sexarbeidere og de føler ikke at vi har noe til felles, forteller Lek, man finner dem heller ikke på de samme barene som vi jobber på. Men også her finner man forskjeller for mens de fleste vestlige kvinner definerer relasjonen som ferieflørt, velger asiatiske kvinner profesjonelle mannlige sexselgere fra SWING. RAID & RESCUE Feminister nei, svarer Lek forskrekket, - det er kvinner som hater sexarbeidere. Det er mitt spørsmål om organisasjonen samarbeider med thailandske feminister som skaper forskrekkelse i ansiktene rundt bordet. For kvinnene på EF sliter ikke bare med nasjonalt stempel som avvikende kvinner. Definert som avsenderland i den globale kampen mot trafficking har de også fått tildelt rollen som redningstrengende ofre for seksuelt slaveri. - Å være fattig kvinne betyr i dag at man er passiv, kunnskapssløs og naiv, fnyser Liz, med klar adresse til anti-prostitusjonsaktivistene i den internasjonale kvinnebevegelsen, som jobber i tett kompaniskap med USA og andre vestlige myndigheter for å bekjempe prostitusjon. Ideen om at kvinnelige migranter har blitt lurt og tvungen inn i prostitusjon usynliggjør migrasjonsaspektet, og hvordan manglende mulighet til å migrere på legalt vis gjør at kvinner og menn, havner i klørne på uformelle agenter og profitører, og gjør dem ekstra sårbare for utbytting i stedslandet. - Trafficking er ikke noe nytt for oss, sier Liz, vi har jobbet i mange år før det ble et internasjonalt tema for å bekjempe og minimalisere utbytting av kvinner i sexbransjen. Inntil tallet var kvinnene helt og holdent i armene på bordelleiere som titulerte seg selv som mor og far. Det var en måte å holde total kontroll over kvinnene, forklarer hun, fordi tradisjonelt utøver thailendere stor respekt for mødre og fedre, ikke bare ens egen men også andres. Det har imidlertid skjedd store endringer ikke minst fordi sexarbeiderne ikke lengre lukkes inne og knebles, men selv har tatt til ordet mot utbytting. Disse endringene usynliggjøres av internasjonale kvinneorganisasjoner, som bruker Sørøst-Asia som brekkstang for å fremme egen politikk og ideologi mot prostitusjon. EF JOBBET AKTIVT i samarbeid med GAATW i forarbeidet til FNs anti-trafficking protokoll. - Vi var lenge optimister og hadde troen på at stemmene til sexarbeidere og andre kvinnelige arbeidsmigranter ikke lengre kunne ignoreres, og at det var mulig å skape en rettighetsbasert tilnærming for å forebygge og bekjempe utbytting av migranter, forteller Liz. Men dessverre så vant abolisjonistene fram med tvangsprostitusjon, et perspektiv som var lettere å svelge for myndigheter enn utbytting av billig arbeidskraft og manglende rettigheter for migranter. Og i den sammenheng kan det jo være verd å nevne at ingen vestlige land har undertegnet FN konvensjon for rettigheter for alle migranter og deres familie som ble etablert i 1990 og trådde i kraft i I 2005 BLE DET ANSLÅTT at det var ca 2 millioner arbeidsmigranter i Thailand hvorav ca halvparten er kvinner, og disse jobber hovedsakelig i jordbruks- og bygningsindustrien, privat hushold og sexbransjen. Arbeidsmigrasjon fra Thailand går i hovedsak til Taiwan og Singapore og andre asiatiske land som Hong Kong og Japan, en mindre andel befinner seg i land i Vesten og Midtøsten. I 2005 var det registrert thailendere som jobbet i utlandet, hvorav ca var kvinner. - Anti-trafficking politikk og tiltak har ødelagt mer enn det gagner, sier Liz. Thailandske myndigheter er under sterkt press fra USA for å iverksette anti-trafficking tiltak, sier Liz. I praksis betyr det at kvinnene opplever raid på stedene de jobber, og under dekke av at de skal reddes fra bakmenn, interneres kvinner i leirer før de deporteres ut av landet uten penger eller private eiendeler. Vi møter kvinner som er sterkt traumatisert av møtet med politiet. Kvinnene slepes ut halvnakne og stilles ut som fesjå for pressefotografene, dagen etter finner de sitt ansikt på første siden av lokale aviser og nyhetsprogrammer på TV. Og enten de defineres som ofre for trafficking eller illegale migranter, blir situasjonen deres ofte gjort kjent for myndigheter, lokale autoriteter og familiemedlemmer når de sendes tilbake. Mange returneres til undertrykkende regimer som for eksempel kvinner fra Burma, eller risikerer straffeforfølgelse ved hjemsendelse fordi prostitusjon er forbudt. USA HAR SOM KJENT tatt på seg rollen som global sheriff som gjennom tildeling av goder og sanksjoner i form av - eller i fravær av, bistandsmidler og lån fra Verdensbanken, påser at nasjonene følger opp tiltakene som er foreskrevet i FN protokollen. Med en egen rangeringsliste plasseres landene i en hierarkisk orden fra Tier 1 til Tier 4, som er verstingene. Som flere har påpekt følger bunnplasseringen ofte USAs generelle utenrikspolitiske forhold og konflikter. En annen side er at den årlige oppdaterte rapporten i hovedsak er opptatt av etableringen av strafferettslige tiltak mot prostitusjon, og ikke rettigheter for ofrene for trafficking. - Thailandske myndigheter bruker bekjempelse av trafficking for å legitimere migrasjons- og grensekontroll, fortsetter Liz, dette har bidratt til at det har blitt farligere å krysse grenser. Før skjedde migrasjon på åpne pickuper de bare kjørte over grensen enten de kom fra Laos eller Burma. I dag må de smugles inn, eller ta seg over grensen i områder som er minebelagt og farlig. Migranter risikerer liv og helse for å krysse grenser, og fattigdom får mange til å ta denne risikoen, ikke bare en men flere ganger

18 - Skal man bekjempe urett må man etablere rettigheter for de gruppene og menneskene det gjelder, sier Liz. - Kvinnelige migranter jobber ofte i uformell sektor som privat hushold og sexarbeid, vi trenger tiltak som gir tilgang til kunnskap og informasjon, ikke symaskiner og medynk. Det er manglende muligheter til å migrere på legalt vis som sender migranter i hendene på profitører, ikke manglende kunnskap. Verken fattigdom - eller gjelda som er etablert i migrasjonsprosessen, forsvinner ved en returnering og det gjør kvinnene ytterligere sårbare for videre utbytting i forsøket på å komme seg ut igjen. CAN-DO BAR OG MR. PERFECT Høyt hevet over bardisken sitter karakteristiske Nang Kwak med et stort glass med whisky foran seg, og vinker inn kundene. Nang Kwak er en ånd representert som kvinne kledd i tradisjonelle thaiklær, og hun sitter på knærne med høyrehånd hevet og hånden gjør en gest for å bringe penger til henne selv. Nang Kwaks rolle er å sørge for at businessen går bra, det er derfor viktig å holde henne fornøyd med de rette offergavene. CAN-DO BAR LIGGER blant rekken av andre barer i Chiang Mais red-light distrikt, og har bildet av en boksåpner som åpner en hermetikkboks som logo. Baren er drevet av sexarbeiderne selv, og tilbyr lønn etter tariff, ordnet arbeidstid med rett til pauser og minimum ti dager ferie. Et godt eksempel på at hvis ikke andre bar-eiere viser interesse for å ivareta sine ansatte, åpner man for konkurranse. Det er flotte, smakfulle lokaler der nyttig informasjon om blant annet smittevern og helseforebyggende strategier er tagget på veggen. Informasjonen retter seg ikke bare mot selgersiden, målet er å også sosialisere kunden til å akseptere og respektere de normene sexarbeiderne setter. FOR I ET HJØRNE FINNER MAN MR. PER- FECT kunden legemliggjort i en dukke, som er smilende, ren og pen, og har kondomer og penger lett tilgjengelig i lommene. Dette er mannen som ikke pruter på prisene, stiller spørsmålstegn ved bruk av beskyttelse og behandler kvinnene med respekt. For i følge Lek som har vakt på Can-do bar denne kvelden, er det et problem at kundene pruter på prisene, og argumenterer for at de aldri betaler så dyrt for kjøp av seksuelle tjenester hjemme. Da Lek formidler meg prisene for de enkelte tjenestene, kan jeg fortelle henne at det får norske kunder knapt kjøpt en halvliter pils for i Norge. SPØRSMÅLET ER OM PRUTING kan ses isolert som utidig, utnyttende kundeatferd, eller om dette må forstås i lys av turisme. For det kan være at kundene i likhet med de fleste turistene har blitt bitt av bath-syndromet: Ideen om at likeverd bunner i at vi ikke betaler en bath mer enn thailenderne gjør for varer og tjenester. Priser og hva man betaler er ikke lengre bare et tema for backpackere, også charterturister kan synes å være sykelig opptatt av priser. Ofte påfulgt av en grunnleggende angst over å ha blitt lurt, hvilket som i seg selv fremstår som merkelig tatt i betraktning at Thailand er et svært billig land å feriere i. Men bare så det er sagt, så er kvinnene på EF i Chiang Mai nå vel informert om hva kundene må betale i Norge. Informasjon om norske forhold og priser ble nemlig behørig nedskrevet under samtalene våre. SWING - Service works in group, en organisasjon for mannlige sexarbeidere som har lokaler i Patpong i Bangkok og Pattaya. SWING ble etablert i 2004 på bakgrunn av en anerkjennelse om et stadig voksende marked med mannlige sexarbeidere fra Thailand, men også Burma, Kambodsja og Laos. Organisasjonen jobber også opp mot myndighetene i Laos for å få etablert et skadereduksjonstilbud i landet. Man finner SWING på samme adresse som EF i Patpong. GAATW The Global alliance against traffic in women, ble etablert i 1994 i Thailand og er en paraplyorganisasjon for NGOer fra alle regioner av verden som mot handel med personer av begge kjønn, voksne og barn. Fokuset er på retten til å migrere, beskyttelse mot utbyttende og farlig migrasjon, utbyttende arbeidsforhold og at deres rettigheter er respektert og beskyttet av myndigheter. For mer informasjon, se: HYPERLINK APNSW - Asia pacific network of sex workers, er et nettverk for sexarbeiderorganisasjoner og enkelt personer fra Thailand, Burma. Kambodsja, Laos, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, India, Hong Kong, Japan og Thailand. APNSW ble etablert i For mer informasjon, se: org/apnsw.htm Mekong regional sex worker forum ble etablert i 2006 og er et arbeidsnettverk for sexarbeidere og organisasjoner som jobber med sexarbeidere i Kina, Laos, Vietnam, Thailand, Burma og Kambodsja. NSWP Global network of sex works project, ble etablert i 1991 og jobber for å fremme sexarbeideres helse og menneskerettigheter. NSWP har medlemsorganisasjoner fra 40 land. For mer informasjon, se: Aakernes, Jan-Egil (2002): Sex, løgn og skuespill. En sosiologisk studie av backpackere og barjenter i Bangkok. Hovedfagsoppgave i sosiologi, høsten Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. The Nation, : Black male prostitutes in demand HYPERLINK FN Convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their family. Former informasjon, se: nuevo_eng/informes/1278.html#the%20convention Tallene er hentet fra Alliance News Issue 24, desember 2005 Organizing for Social Change, publisert av GAATW -CAN-DO BAR LIGGER BLANT REKKEN AV ANDRE BARER I CHIANG MAIS RED-LIGHT DISTRIKT, OG HAR BILDET AV EN BOKSÅPNER SOM ÅPNER EN HERMETIKKBOKS SOM LOGO. BAREN ER DREVET AV SEXARBEIDERNE SELV, OG TILBYR LØNN ETTER TARIFF, ORDNET AR- BEIDSTID MED RETT TIL PAUSER OG MINIMUM TI DAGER FERIE

19 Hor på jord Av ASTRId RENlANd VERDT Å VITE! OM RUSSEHORER OG UMORALSKE FINNMARKSVÆRINGER I FØLGE EN INNLEDNING TIL RVS LANDSSTYREMØTE I 2006, ER DET LIKE MANGE MENN SOM KJØPER SEX SOM DET ER PERSONER SOM SKRIVER NYNORSK. UDATERT SKRIV SAGT OM PROSTITUSJON HOREKUNDER KJØPER IKKE SEX. DE KJØPER RETTEN TIL Å TØMME SEG I EN MENNESKEKROPP. KK-forum, I følge Ottar er Finnmark stedet der ikke bare alle menn kjøper sex, men der far muligens også lar bilen gå på tomgang mens han er innom campingplassen og kjøper sex av russehorene. Ottar ser derfor svært mørkt på seksualutvalgets motstand mot å kriminalisere sexkjøp. Dagbladet Seksualutvalg på viddene, KUNNSKAP OG POLITIKK UFORENELIGE STØRRELSER? Etter å ha observert (den formodentlig fortsatt venstreradikale) prostitusjonsforsker Jessen, så slår det meg hvordan det er mulig å forske seg til mer kunnskap, men MINDRE politisk forståelse. KK-forum,

20 NORGE DAGSAVISEN - UKUELIGE RETTSOPTIMIS- TER I Vi for vår del har konkludert med at dagens prostitusjon med en forferdelig menneskehandel, en kynisk utnytting av fattige kvinner fra utviklingsland og Øst-Europa og med grov kriminalitet i kjølvannet, ikke lar seg bekjempe med moralsk indignasjon fra storsamfunnet og velmente hjelpetiltak av sosialpolitisk karakter for å hjelpe de prostituerte. Det eneste som kan hjelpe de prostituerte ut av elendigheten er at markedet for sexkjøp bryter sammen. Et lovforbud kan bidra til det. Dagsavisens leder Ap må forby kjøp av sex, DAGSAVISEN - UKUELIGE RETTSOPTIMIS- TER II Vi er forbauset og skuffet over at den politiske ledelsen i Justisdepartementet ikke har tro på at lovgivning nytter. Mens man gir politiet utvidede fullmakter for å få has på grov kriminalitet ellers i samfunnet, reagerer man ikke like kraftig overfor den brutale behandlingen av kvinnene på sexmarkedet. Enkel logikk og sunn fornuft sier oss at politiet kan slå til på en mye mer effektiv måte hvis sexkjøp blir forbudt. Dagsavisens leder Ap må forby kjøp av sex, DAGSAVISEN REORGANISERER DET POLI- TISKE LANDSKAPET? SV, Sp og KrF har vedtatt kriminalisering. Det bør vei tungt for Aps landsmøte. Det går ikke an for Ap å havne på høyresiden i en sak som angår misbruk av kvinner Dagsavisens leder Ap må forby kjøp av sex, KLASSEKAMPEN OM PROSTITUSJONSSNIL- LISME Arbeiderpartiet gjorde i går et historisk vedtak da det sa ja til kriminalisering av sexkjøp. For kvinneorganisasjoner som Kvinnefronten og Ottar er dette sluttpunktet for mange års arbeid. Likevel har det vært mange tilbakeslag, og Pro Senteret og PION, som kjemper for de prostituertes næringsinteresser, har hatt sterkt gjennomslag i mange miljøer. Den sterke økningen av prostitusjonen og menneskehandelen til Norge de siste årene, har imidlertid vist at den prostitusjonsvennlige politikken har spilt fallitt i møte med virkeligheten Klassekampens leder, Historisk, DN STRAFFELOV SOM RENOVERINGSMID- DEL Dagens Næringsliv er redd for at kravet om lover som holder gatene rene og beskytter stabiliteten i vårt eget system vil øke, og viser til at tvangsekteskap, grensekryssende prostitusjon og tigging, er en direkte konsekvens av globalisering, inklusive globaliseringen av verdens fattigdom. Dagens Næringsliv LO OM ANGSTEN FOR MAFIA Tyske Ver.di, som er Europas største fagforbund med sine 2.4 millioner medlemmer, jobber i likhet med fagforeninger i Storbritannia. Tyskland, Nederland og Sveits aktivt for at sexarbeid skal defineres som egen arbeidsgruppe innenfor EFS (Euro-LO). I følge likestillingsansvarlig i LO, Trude Johnsen, er dette mistenkelig: [V]i kan spørre oss hva landene får igjen av inntekter fra sexindustrien gjennom en legalisering. Står det mafiakrefter bak? spør Johnsen. LO Aktuelt, , LO OM LIKESTILLING I følge LO fins ikke frivillig prostitusjon. Om mulig enda verre er det, at i følge LO kan det aldri bli likestilling om vi aksepterer prostitusjon. LO Aktuelt, , DYRKJØPT MORO? I følge politiets tillitsvalgte Curt A. Lier og Sigve Bolstad, vil en håndhevelse av at lovforbud mot sexkjøp koste flesk. Dagbladet, Vanskelig å håndheve, ÆRLIG? Sjefen for etterretningsseksjon ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Dagfinn Torstvedt, uttaler til Radio 102, at kriminalisering av sexkjøp ikke vil føre til merarbeid fordi politiet ikke prioriterer prostitusjon. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt finner det heller ikke naturlig å skulle gjøre det. Radio 102 ( ), LUKRATIV BUSINESS - OGSÅ FOR TABLOID- PRESSEN? Her blir horemamma TATT - Dagbladets førsteside oppslag om Oslo politiets væpnede aksjon som gikk under det velklingende navnet Operasjon gatejenter. Dagbladet OVERSPRØYTET AV UTENLANDSKE PROS- TITUERTE Jeg hørte Marit Nybakken på Sånn er livet her om dagen. Markedet er oversprøytet av utenlandske prostituerte sa hun. Det var et merkelig ordvalg, du? Oversprøytet. Jessen smaker på ordet og nipper til kaffen. Jeg tipper hun angrer på det når hun fikk tenkt seg om Liv Jessen i Dagsavisen portrettet Proaktiv FLOMFARE? Dagsavisen ( ) melder om en flom av prostituerte fra Bulgaria, og anslår at det er mellom 150 og 200 bulgarske kvinner i Oslo. Dagsavisen, , SVERIGE DIKT OG FORBANNA LØGN... Sosialdemokratene i Sveriges nye leder, Mona Sahlin, avviser påstandene om at sex-kjøpsloven ikke har hatt effekt, at den har ført til en forverring for kvinner som jobber i prostitusjon og at det har bidratt til at prostitusjon har gått under jorden. Vi er veldig fornøyde med resultatet, sier Sahlin. Dagsavisen Slakter Aps sexkjøp-notat, SVENSKE MENN VERSUS BRITISKE MENN 40 representanter fra politikk, kultur, forskning m.m. fastslår at siden sexkjøp er forbudt kjøper ikke svenske menn sex. De 40 forfatterne av innlegget viser til en undersøkelse utført under VM i fotball i Tyskland, der britisk menn bekjentgjorde at de veldig gjerne kunne tenke seg å kjøpe sex. I motsetning til svenske menn som tok avstand fra kjøp av sex av naturlige grunner, det er jo forbudt i Sverige! Expressen, Sexköp är brutalt utnyttjande av svaga KUNDER LAR SEG IKKE STOPPE... I følge NRKs nyhetsoppslag om Sexsalg i Sverige ( ), er svensk politi fornøyd med sex-kjøpsloven, men hevder samtidig at det er umulig å bekjempe prostitusjon fordi kunder ikke lar seg stoppe av lover og regler. FORFLYTTING! Sjefen for svenske etterretningstjeneste, Thord Modin, kan fortelle at gateprostitusjonen nå opererer over hele byen, og ikke i bestemte gater som tidligere. Det er i hovedsak kvinner med rusproblemer, og kvinner fra Moldova, Bulgaria og Romania som jobber i gateprostitusjonen. I følge Modin har forbudet gjort det vanskeligere for politiet å ha kontroll over markedet. Aftenposten Ressurssvake på gaten, MEXICO CASA XOCHIQUETZAI Siden november 2006 har en gruppe pensjonerte sexarbeidere kunnet trekke seg tilbake og nyte alderdommen i Casa Xochiquetzai, en historisk bygning renovert og tildelt pensjonistene av Mexico byråd. Byrådet dekker også utgiftene til mat, medisiner og andre driftsutgifter. Sun-Sentinel.com, , INDIA FORETREKKER SEXBRANSJEN! En indisk undersøkelse tar til ordet i mot en gitt oppfatning om at indiske kvinner har det bedre i ekteskapet enn i sexarbeid. Undersøkelsen er utført av Durbar Mahila Samanwaya Committee (DMSC), et forum som representerer interessene til mer enn sexarbeidere i Vest Bengal. I følge DMSC viser undersøkelsen at kvinner i ekteskapet oppgir å være mer utsatt for repressiv undertrykking, vold og manglende frihet, enn kvinnene i sexbransjen. Kvinner i sexbransjen er imidlertid mer utsatt for sosial undertrykkelse enn kvinner i ekteskapet. AUSTRALIA FORNØYDE SEXARBEIDERE En undersøkelse utført blant sexarbeidere i Queensland, Australia, viser at sexarbeidere skårer på samme nivå som kvinner generelt i samfunnet når det gjelder trivsel på jobben. Både i forhold til fysisk helse og psykisk velvære. Undersøkelsen omfatter 247 kvinnelige sexarbeidere i alderen 18 til 57 år. Medical News Today Queensland s female sex worker generally happy in their work , DAGBLADET OG GRENSER FOR INDIVIDUELL FRIHET? Dagbladet har tidligere vært motstandere av et lovforbud i tråd med avisas liberale grunnsyn. Vi har ment at prostitusjon må bekjempes gjennom sosiale tiltak og opplysning. Men slik utviklingen har vært de senere åra, trengs det nye virkemidler og tiltak. Dagens lovverk har vist seg utilstrekkelig og har ført til at Norge er i ferd med å bli en skandinavisk frihavn for halliker og menneskesmuglere. Dagbladets leder Ja til forbud mot sexkjøp, FRA MØRKEMENN TIL AP? Arkitekten bak Aps landsmøte forbudsvedtak, Jan Bøhler, karakteriserer situasjonen i Oslos gater som moralsk krise. Klassekampen Stort flertall for forbud, VELETABLERTE POLITIKERPAMPER BE- SEIRER FILLEPROLETARIATET? I følge Klassekampen er Aps vedtak om forbud mot sexkjøp en seier for grasrota. KRIMINALISERING UTGJØR EN HELSERISIKO HivNorge mener at en kriminalisering av sexkjøp vil kunne få helsemessige konsekvenser. I en pressemelding formidler organisasjonen at i dag tar kunder kontakt for å få informasjon om beskyttelse eller hvordan forholde seg til hiv-smitte. I følge HivNorge vil et forbud kunne føre til at kunder vegrer seg for å innhente informasjon om smitteforebyggende atferd. HYPERLINK Klassekampen

INNHOLD. organisasjoner og land må ha en forbudsbasert tilnærming til prostitusjon. Dette moralistiske perspektivet lever altså videre under Obama.

INNHOLD. organisasjoner og land må ha en forbudsbasert tilnærming til prostitusjon. Dette moralistiske perspektivet lever altså videre under Obama. Albertine KUNDE Juni 2011 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig utgiver:

Detaljer

Albertine RETTFERDIGHET JULI - 09

Albertine RETTFERDIGHET JULI - 09 Albertine RETTFERDIGHET JULI - 09 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig

Detaljer

ALBERTINE JULI 2005: PROSTITUERTE OG SOSIALE TILTAK

ALBERTINE JULI 2005: PROSTITUERTE OG SOSIALE TILTAK ALBERTINE JULI 2005: PROSTITUERTE OG SOSIALE TILTAK Adresse: PION Grønland 14 Postboks 6851, St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 21985271 pion@pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr: 971 274 638

Detaljer

ALberTiNe AUGUST 2006 PROSTITUSJON, MIGRASJON OG TRAFFICKING

ALberTiNe AUGUST 2006 PROSTITUSJON, MIGRASJON OG TRAFFICKING ALberTiNe AUGUST 2006 PROSTITUSJON, MIGRASJON OG TRAFFICKING PION Grønland 14 Postboks 6851, St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 21 98 52 71 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323

Detaljer

Albertine HJELP OG KONTROLL JAN-09

Albertine HJELP OG KONTROLL JAN-09 Albertine HJELP OG KONTROLL JAN-09 PION Torggata 10 Postboks 6851, St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig

Detaljer

ALBERTINE MARS 2010 SEKSUELL FRIHET

ALBERTINE MARS 2010 SEKSUELL FRIHET ALBERTINE MARS 2010 SEKSUELL FRIHET PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig

Detaljer

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen Vold Juni 2012 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig utgiver: Prostituertes

Detaljer

ALBERTINE FORBUDSTIDER DESEMBER 2010 1

ALBERTINE FORBUDSTIDER DESEMBER 2010 1 ALBERTINE FORBUDSTIDER DESEMBER 2010 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig

Detaljer

albertine juni 2013: liv med hiv

albertine juni 2013: liv med hiv albertine juni 2013: liv med hiv 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/08 Forbud mot kjøp av sex Erfaringer fra Sverige og Finland Av Thea Bull Skarstein STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning

Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning Den glemte part? - Sosiale tiltak rettet mot menn som kjøper sex. Oppgavens art: 4. år Bacheloroppgave Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning Dato: 8. mai 2009 Kandidatnummer: 641 Kull:

Detaljer

PION. PROSTITUERTES INTERESSEORGANISASJON I NORGE Stiftet i 1990 I NNHOLD PION. Torgata 10 Postboks 6851, St. Olavs plass N-0130 Oslo

PION. PROSTITUERTES INTERESSEORGANISASJON I NORGE Stiftet i 1990 I NNHOLD PION. Torgata 10 Postboks 6851, St. Olavs plass N-0130 Oslo PION Torgata 10 Postboks 6851, St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 PION PROSTITUERTES INTERESSEORGANISASJON

Detaljer

Forord...3 Biskop Olav Skjevesland, bispemøtets preses. Innledning. Hva er Kirkens utfordring og oppdrag?...4

Forord...3 Biskop Olav Skjevesland, bispemøtets preses. Innledning. Hva er Kirkens utfordring og oppdrag?...4 -1 0 innhold Innholdsfortegnelse Forord......................................................................................................3 Biskop Olav Skjevesland, bispemøtets preses. Innledning. Hva

Detaljer

UTE AV SYNE, UTE AV SINN? - Et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo. Av Guro Buseth

UTE AV SYNE, UTE AV SINN? - Et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo. Av Guro Buseth UTE AV SYNE, UTE AV SINN? - Et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo. Av Guro Buseth Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK

ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK Desember 2013 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? Krisesenterkunnskap inn i skolen. Et undervisningshefte om seksualisert vold mot unge jenter. Undervisningsheftet er utarbeidet av Krisesentersekretariatet,

Detaljer

Pornutopia. Ny rapport om terapi. Prostitusjon. Stalking. Hekta på kjærlighet. Erotomani

Pornutopia. Ny rapport om terapi. Prostitusjon. Stalking. Hekta på kjærlighet. Erotomani Nr. 1 JUNI 2012 Tidsskrift for Norsk Forening for Klinisk Sexologi. Årgang 10. Stalking Prostitusjon Pornutopia Ny rapport om terapi Erotomani Hekta på kjærlighet Presentasjon av redaksjonen Redaksjonen

Detaljer

353 som ønsker å komme seg ut av prostitusjon

353 som ønsker å komme seg ut av prostitusjon 2004 11. nov. Interp. fra repr. Bekkemellem Orheim om hjelp til kvinner 353 som ønsker å komme seg ut av prostitusjon Møte torsdag den 11. november kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr.

Detaljer

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen MISJONSHØGSKOLEN I STAVANGER Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen Religionens betydning for nigerianske kvinner i prostitusjon Foto: Helge Årsvoll, 2006

Detaljer

ÅRET 2004. Sett med Pro Sentrets øyne OSLO KOMMUNE

ÅRET 2004. Sett med Pro Sentrets øyne OSLO KOMMUNE ÅRET 2004 Sett med Pro Sentrets øyne OSLO KOMMUNE Pro Sentret er: et riksdekkende kompetansesenter for prostitusjon. Vi er også Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn med prostitusjonserfaring.

Detaljer

ikke Stikka - V I T R E N G E R H V E R A N D R E

ikke Stikka - V I T R E N G E R H V E R A N D R E ikke Stikka - V I T R E N G E R H V E R A N D R E NR.01/2007 U T G I T T AV S T Ø T T E S E N T E R M O T I N C E S T O S L O W W W. S E N T E R M O T I N C E S T. N O TEMA: MESTRING Prosjekt Livskraft

Detaljer

Versjon 2.0. magasin 2.2008 PROSTITUSJON. Tema: Endrede former utfordrer lovgivning og sosial praksis

Versjon 2.0. magasin 2.2008 PROSTITUSJON. Tema: Endrede former utfordrer lovgivning og sosial praksis Nordisk prostitutionslovgivning mere ensartet Nordbor har blivit mer kritiska till prostitution som fenomen magasin 2.2008 Krav på bedre vern for offer for menneskehandel Norden vs Europa varför är prostitutionspolitiken

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. TEMA: Skam GRATIS. NR. 01 2014 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no

VI TRENGER HVERANDRE. TEMA: Skam GRATIS. NR. 01 2014 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2014 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no GRATIS TEMA: Skam LES OM... Ikke stikka INNHOLD Innholdsfortegnelse s 2 Redaktør s 4 Intervju med Libe Rieber-Mohn

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

NIKK magasin. tillhörighet IDENTITET UTANFÖRSKAP NR. 1-2001. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

NIKK magasin. tillhörighet IDENTITET UTANFÖRSKAP NR. 1-2001. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning NIKK magasin NR. 1-2001 IDENTITET tillhörighet UTANFÖRSKAP NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning Foto: Anders Petersen/Mira/Samfoto VI - OG DE ANDRE ANDRE I dette nummeret av NIKK magasin

Detaljer

4. nov. ÅRSMØTE OG SEMINAR: Kirken på terskelen til et nytt årtusen P R O G R A M :

4. nov. ÅRSMØTE OG SEMINAR: Kirken på terskelen til et nytt årtusen P R O G R A M : Les i dette nummer: - Leder: abort igjen s. 2 - Intervju med Klepper Joynt s. 3 - Svenskene inviterer s. 5 - Abort og samvittighet s. 7 - Abort og Amnesty s. 10 - Katolsk pressekritikk s. 12 - Debatt i

Detaljer