FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Mars Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Mars 2012. Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin"

Transkript

1 FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Mars 2012 Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin

2 Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin av Tor Bukkvoll og Una Hakvåg, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Russland har de siste årene økt satsingen på forsvaret kraftig. Denne satsingen vil trolig vedvare med Vladimir Putin som president. Men klarer ikke Putin å sikre rask økonomisk vekst og modernisering av forsvarsindustrien, kan Russland likevel ende opp med et lite imponerende forsvar. I dette FFI-FOKUS vil vi se nærmere på hva en fortsettelse av Putin-regimet vil ha å si for russisk forsvarsutvikling. Hvordan vil en ny periode med Putin påvirke den russiske viljen til å prioritere forsvaret? Vil Putin evne å fjerne hindringer som korrupsjon og ineffektivitet, som gjør at Russland i dag sliter med å omsette penger i forsvarsevne? Putins politiske prosjekt Siden han inntok Kremls korridorer i 1999, har et av Putins viktigste politiske prosjekter vært å gjenreise Russland som politisk og økonomisk stormakt. Den realistiske tilnærmingen til internasjonal politikk er dominerende i Russland, og Putins retorikk vitner om at han i stor grad ser den mellomstatlige arena som et nullsumspill der økonomisk og militær styrke er nødvendig for å hevde seg. I løpet av Putins tid ved makten har forsvarsbevilgningene økt kraftig, og i 2008 ble det iverksatt en radikal forsvarsreform. Foran årets presidentvalg slo Putin fast at militær styrke er den viktigste nasjonale sikkerhetsgarantien Russland har. Av den grunn må den pågående moderniseringen av forsvaret videreføres i den nye presidentperioden. Putin understreket videre at innkjøp av nytt forsvarsmateriell vil bli prioritert høyt, slik at det russiske forsvaret, som i dag har mellom 70 og 80 prosent foreldet utstyr, kan gjenvinne sin slagkraft. Mer penger til forsvaret De reelle forsvarsbevilgningene ble godt og vel doblet i løpet av Putins to første presidentperioder ( ). Den økonomiske prioriteringen av forsvaret, målt som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP), var imidlertid nokså konstant fram til Derimot økte andelen av BNP som gikk til de øvrige sikkerhetstyrkene kraftig i denne perioden som følge av Putins krigføring i Tsjetsjenia og den påfølgende kampen mot terrorisme. Etter 2007 har Russland imidlertid vist økt vilje til å prioritere forsvaret på bekostning av andre sektorer. Under finanskrisen i , som rammet russisk økonomi hardt, var kuttene langt mindre i forsvarsbudsjettet enn i mange andre deler av offentlig virksomhet. Når vi sammenligner med andel av BNP, ser vi at forsvarets andel lå rundt 2,6 prosent i Putins to første presidentperioder. I den kommende perioden skal forsvarets andel av BNP øke fra 2,9 prosent i 2011 til 3,7 prosent i Økningen i forsvarssatsingen må ses i sammenheng med de omfattende planene om å skifte ut store deler av det militære materiellet. Forsvarets andel av BNP må trolig økes ytterligere fram mot 2020 dersom innkjøpsplanene skal realiseres. Forsvaret kan med andre ord komme til å legge beslag på en stor del av Russlands inntekter de neste seks årene. Hvis vi sammenligner det russiske forsvarets andel av BNP med forsvarsbevilgningene i andre land, ser vi at den russiske viljen til å prioritere forsvaret er høy. I følge tall fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)* brukte Russland i 2009 en nesten like høy andel av BNP på forsvarsrelaterte utgifter som USA, og mer enn dobbelt så mye som Norge og Nato-gjennomsnittet. Mens USA og de fleste europeiske land har varslet kutt framover, er Russlands andel ventet å øke kraftig. Russlands BNP er imidlertid relativt lavt. Selv om forsvarsandelen, og dermed viljen til å bruke penger på forsvar, er høy, vil selve summen som går til forsvaret i Russland fortsatt være lav sammenliknet med eksempelvis USA, der BNP er mye høyere. De russiske forsvarsutgiftene er i dag fortsatt ikke på nivå med hva de var i Til sammenlikning er dagens amerikanske forsvarsutgifter om lag 50 prosent høyere enn 1992-nivået. Det russiske materiellet ble også i mye mindre grad vedlikeholdt og skiftet ut enn materiellet i den vestlige verden på 1990-tallet. Dette har gjort at det russiske forsvaret i dag ligger langt bak i forsvarsevne i forhold til for eksempel USA, og vil fortsette å gjøre det i mange år framover, selv med en høyere prioritering av forsvaret. 2 Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin

3 Liten politisk styring Den politiske ledelsen har stort sett holdt seg borte fra den fagmilitære debatten, og de har heller ikke gitt særlig klare retningslinjer for hvordan prioriteringen skal være mellom de forskjellige truslene Russland kan se for seg. For eksempel: Er forsvar mot Nato viktigere enn å kunne håndtere politisk kaos i Sentral-Asia? Hvor stor vekt skal de legge på Kinas militære vekst? 2000 = Rosstat/MinFin SIPRI Den sterke politiske støtten til forsvarsreformen åpnet for innflytelse fra sentrale militære beslutningstakere med egne meninger om hvordan forsvaret burde endres. En grov inndeling gir tre hovedretninger i den russiske forsvarsdebatten. Tradisjonalistene ønsker en modell lik den sovjetiske, med masseforsvar og verneplikt. Modernistene ønsker å lære av vestlige militærreformer, der teknologi gis større prioritet på bekostning av masse, gjerne med profesjonelle soldater. Tilhengere av Revolution in Military Affairs (RMA) ønsker et forsvar der beskyttelse mot, og egen utvikling av, langdistanse konvensjonelle presisjonsvåpen har prioritet. Så langt utgjør forsvarsreformen en delvis seier for modernistene, der innrømmelser er gjort også overfor tradisjonalistene (fortsatt verneplikt) og RMA-tilhengerne (opp til 20 prosent av forsvarsordren til luftvern). Med videre Putin-styre er det sannsynlig at gjennomføringsviljen i reformen vil opprettholdes, men det er ikke sannsynlig at den vil få noen klarere politisk styring enn den har hatt til nå. En reform som fortsatt durer fram, men ofte i skiftende retninger, er derfor mest sannsynlig. Økonomien utfordrer Putin En prioritert oppgave for Putin i den kommende perioden er å sikre fortsatt rask økonomisk vekst og velferdsutvikling. Hvor godt han lykkes med dette er trolig avgjørende både for hvor mye penger Russland kan bruke på forsvaret og for Putins popularitet *SIPRI benytter en mer omfattende definisjon av forsvarsutgifter enn russiske myndigheter. SIPRIs anslag over forsvarsutgifter målt som andelen av BNP er derfor høyere enn dersom vi bare ser på forsvarsbudsjettet. FAKTA FORSVARSREFORMEN 2004 Serdjukov-reformen Igangsatt av forsvarsminister Anatolij Serdjukov rett etter krigen mot Georgia i august 2008, men den var planlagt en tid før dette. Hovedformål Overgangen fra et vernepliktsbasert mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar med stående styrker på høy beredskap. Ved full krigsoppsetning skal likevel forsvaret bestå av 1 million menn i stående avdelinger og inntil mobiliserte. Den gamle modellen la opp til flere millioner mobiliserte Endringer i forsvarsbudsjettet i forhold til år Figuren viser indeksert utvikling i russiske forsvarsutgifter , målt i faste priser. Putins første år som president (2000) er basisår. Utgiftene fram til 2009 er hentet fra SIPRIs military expenditure -database (lilla kurve). Deretter er utgiftene basert på de russiske forsvarsbudsjettene (lyseblå kurve) Hæren Landstyrkene er den forsvarsgrenen som har blitt mest radikalt omformet, først og fremst ved at brigaden (ca menn) er blitt den laveste operative enhet i stedet for divisjonen (ca til menn). Formålet er å gjøre strukturen mer fleksibel og anvendelig for geografisk begrensede operasjoner, slik som den i Georgia. Luftforsvaret og marinen Luftforsvaret har opplevd en omfattende nedlegging av baser. Marinen har måttet avgi deler av sin luftkapasitet til luftforsvaret. Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin 3

4 Atomubåt. Den atomdrevne ubåten Jurij Dolgorukij lå i vannet utenfor Severodvinsk i juli Den ble designet for å ha med Bulava interkontinentale missiler, som kan bære kjernefysiske ladninger. Foto: Scanpix / Alexander Zemlianitsjenko Russisk jagerfly. Sukhoi PAK FA jet fighter, også kjent som Sukhoi T-50, blir designet og laget i Russland. Bildet ble tatt ved Sukhoi-fabrikken i Moskva i Da ble det utført tester på jagerflyet, men det er ikke ment å være klart for tjeneste før Foto: Scanpix / Science Photo Library Viser kraft. Et nytt russisk kampfly T-50 suser over Zhukovsky flystasjon utenfor Moskva under en oppvisning i august Foto: Scanpix / Misha Japaridze 4 Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin

5 Den folkelige støtten til Putin er basert på høy velferdsvekst og forventinger om at denne veksten vil fortsette. Mens 1990-tallet var preget av varemangel og dyrtid, har folk flest fått mer å rutte med etter at Putin kom til makten: Den gjennomsnittlige reallønnen (lønn justert for inflasjon) er tredoblet og andelen som lever under fattigdomsgrensen halvert. Veksten skyldes imidlertid ikke hovedsakelig Putins politikk, men økt petroleumsproduksjon og høye oljepriser. Fortsatt velferdsvekst er trolig nødvendig for at Putin skal beholde folks tillitt. I årets valgkamp lovet Putin blant annet at offentlige lønninger og pensjoner skal dobles, barnehage- og boligkøen skal fjernes, og universitetene skal bringes opp på internasjonalt toppnivå. Den internasjonale finanskrisen i synes å ha lagt en permanent demper på den russiske veksten. Mens BNP vokste i snitt med 7 prosent årlig på starten Russland ligger brukbart an for eksempel med kampfly og luftvern, men er teknologisk helt i bakleksa med eksempelvis kommandoog kontrollsystemer og droner. av 2000-tallet, er vekstforventningene framover halvert. Russland står også foran store økonomiske utfordringer når eldrebølgen de neste årene setter inn for fullt og tvinger pensjonsutgiftene i været. Å sikre tilstrekkelig vekst til å realisere både økt velferd og økt forsvarssatsning, i tillegg til kostbare prestisjeprosjekter som OL i Sotsji i 2014 og fotball-vm i 2018, vil trolig bli Putins største utfordring i den kommende perioden. Moderniseringsdebatten De reduserte vekstforventningene etter finanskrisen har vekket til live en gammel debatt i Russland om behovet for å modernisere landets økonomi. Særlig ved å gjøre den nasjonale industrien mer effektiv og høyteknologisk. I dag ligger den russiske industrien langt bak USA, Kina og de fleste OECD-land både i produktivitet og utviklingen av ny teknologi og nye materialer. Ettersom Russland av politiske og økonomiske grunner ikke kan importere alt det militære materiellet de ønsker fra utlandet, er tilstanden innen den hjemlige forsvarsindustrien av avgjørende betydning for forsvarsevnen. Russland ligger brukbart an for eksempel med kampfly og luftvern, men er teknologisk helt i bakleksa med eksempelvis kommando- og kontrollsystemer og droner. Hva er så utsiktene til at Putin-regimet vil klare å modernisere den russiske økonomien generelt og forsvarsindustrien spesielt? Innen faglitteraturen i politisk økonomi er det stor grad av enighet om at sikkerhet for eiendom er en nødvendig forutsetning for privat investering. Det er igjen et grunnlag for økt økonomisk vekst og modernisering. Risikerer en gründer å bli frastjålet alt rundt neste sving, legger det en klar demper på viljen til å satse. Eiendomsrett kan sikres enten gjennom lovgivning og et uavhengig rettsvesen eller langsiktige avtaler mellom den politiske ledelsen og utvalgte økonomiske aktører. I dagens Russland har ikke regimet klart å sørge for langsiktig sikkerhet for eiendom verken gjennom personlige avtaler eller et uavhengig rettsvesen. Putin har heller ikke varslet noen institusjonelle endringer i den kommende perioden. Tvert om synes han å mene at institusjonelle endringer nå bare vil føre til usikkerhet, som igjen kan svekke den økonomiske veksten. En annen avgjørende faktor for høy teknologisk nyvinningstakt, er kreativ destruksjon. Det betyr at tidligere vellykkede økonomiske aktører jevnlig byttes ut med nye aktører med bedre ideer og teknologiske løsninger. Denne prosessen krever et system av likhet for loven og økonomiske institusjoner, og er derfor vanskelig å få til utenfor rammen av et demokratisk regime. Putins motforestillinger mot en vestlig samfunnsmodell i Russland kan derfor bidra til å hindre den moderniseringen han selv innser er nødvendig for å gjenreise landet militært og på andre måter. Russisk våpenproduksjon Tre tiltak er så langt satt i gang for å få skikk på våpenindustrien. For det første har staten nasjonalisert mye av industrien som kom på private hender på 1990-tallet for å sikre at de faktisk produserer for militære formål. Det hevdes fra offisielt hold at bedriftene trenger å være under statlig eierskap en tid for å komme økonomisk på fote igjen, men at noen av dem kan bli reprivatisert med tiden. For det andre er mesteparten av industrien blitt reorganisert inn i bransjevise storforetak. I følge myndighetene utnytter og koordinerer slike konsern forsknings- og pro- Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin 5

6 duksjonskapasitetene bedre, og er således mer internasjonalt konkurransedyktige. For det tredje ble det i 2008 åpnet for en begrenset våpenimport. Dette ble gjort både for å skremme egen våpenindustri til bedre ytelse, og fordi det var håp om at våpenimport kunne føre med seg import av ny teknologi. Så langt har tiltakene hatt begrenset effekt. Nasjonaliseringen har imidlertid gitt maktpersoner i Putins nære krets kontroll over store pengestrømmer, hevder kritiske røster. I de bransjevise storforetakene har de forskjellige bedriftene ofte vært mer opptatt av å kjempe om makten innad enn å bidra til en felles front utad. Etter at det ble åpnet for våpenimport, har bedriftene ofte heller doblet sin lobbyvirksomhet enn å produsere mer konkurransedyktig materiell. En ny reform av våpenindustrien er under oppseiling, men suksess er lite sannsynlig uten en mer generell modernisering og teknologisering av hele den russiske økonomien. I flere tiår etter den andre verdenskrig var forsvarsindustrien både i øst og vest en teknologisk pioner som jevnlig tilførte den sivile økonomien nye løsninger. Etter den kalde krigen har imidlertid denne tendensen i stor grad snudd. Nå lager den sivile økonomien løsninger som forsvarsindustrien tar over. Den fremste fienden? Det kanskje største hinderet for modernisering av industrien og en effektiv forsvarsreform, er den omfattende korrupsjonen i Russland. I følge den årlige oversikten fra Transparency International, FAKTA VÅPENPROGRAMMET Størrelse Russland planlegger i årene å bruke milliarder rubler (4300 milliarder NOK) på anskaffelse, oppgradering og utvikling av militært materiell, hvorav milliarder rubler (ca milliarder NOK) vil tilfalle forsvaret. Dette er ti ganger mer enn det russiske forsvaret brukte på militært materiell i årene Resten av midlene vil blant annet gå til de russiske innenriksstyrkene, de føderale sikkerhetsmyndighetene FSB, grensevakten, og krisehåndteringsstyrken. som måler korrupsjon i offentlig sektor, er Russland et av verdens mest korrupte land. Statsadvokaten for militære saker har dokumentert at en femdel av forsvarets investeringsmidler forsvant i lommene på utro tjenere i I tillegg til det direkte økonomiske tapet, har den omfattende korrupsjonen også andre negative konsekvenser for forsvaret. Kvaliteten på forsvarsmateriellet svekkes når nødvendige reparasjoner og kontroller i praksis ikke blir gjennomført, brukte deler blir satt inn i stedet for nye, og løsningene som velges i praksis er av dårligere kvalitet enn det forsvaret har bestilt og betalt for. Soldatenes kunnskap og ferdigheter rammes også når deres arbeidstid og arbeidskapasitet i utstrakt grad anvendes til ikke-forsvarsrelaterte formål, for eksempel privat oppussing eller hyttebygging for offiserer. Mens andre framvoksende økonomier som Kina, Brasil og India har hatt en positiv utvikling de siste årene, har korrupsjonsnivået i Russland holdt seg jevnt høyt under hele Putins tid i Kreml. Enkelte av Putins kritikere hevder sågar at Putin, ved å redusere pressefriheten, konkurransen og det offentlige innsynet i en rekke beslutningsprosesser, har gitt korrupsjonen bedre levevilkår. Selv om Putin skulle legge mer handling bak ordene i den kommende perioden, tilsier dagens omfang at korrupsjonen trolig vil svekke utbyttet av forsvarssatsingen betraktelig også de kommende seks årene. Anskaffelsesplaner Oppgradering av de strategiske atomvåpnene har førsteprioritet. Forsvaret skal også kjøpe inn blant annet store mengder ubåter, overflatefartøy, fly, helikoptre, luftvern og romrelatert utstyr som satellitter, satellittnavigasjon og kommando- og kontrollsystemer. Mesteparten av det nye materiellet lokaliseres i de sørlige og østlige delen av Russland, ifølge dagens planer. Norge og nordområdene Nordområdene og Arktis har tradisjonelt spilt en sentral rolle i russisk sikkerhetspolitikk og forsvarsplanlegging. Putin gjentok betydningen av disse områdene for russisk sikkerhet i en lengre avisartikkel i Rossijskaja gazata i februar I følge Putin krever den økte interessen for Arktis hos andre store internasjonale aktører at Russland forbedrer sine kapabiliteter for å forsvare egne interesser i området. Spesielt blir Russlands fortsatte behov for en betydelig havgående marine tydelig. I Russlands Arktis-strategi, som ble vedtatt i 2008 og publisert i 2009, framholdes det at nordområdene skal gjøres til landets strategiske ressursbase innen Visestatsminister Sergej Ivanov annonserte i juli 2011 at Russland i nær framtid, muligens allerede i 2012, vil fremme krav overfor FNs kontinentalsokkelkommisjon på et 1,2 millioner kvadratkilometer stort sokkelområde mellom Sibir og Nordpolen, utenfor landets 200-mils økonomiske sone. Russlands sokkelkrav i Polhavet vil trolig være delvis overlappende med framtidige krav fra Danmark/Grønland og Canada, som i likhet med Russland betrakter den såkalte Lomonosov-ryggen som en naturlig forlengelse av sine nordlige kontinentalsokler. Samtidig trenger på ingen måte fortsatt Putin-styre å føre til økt konflikt i nord. Tvert i mot har inntrykket under Putins perioder både som president og statsminister vært at Russland gjør betydelige anstrengelser for å unngå dette. Russland har ikke bruk for enda et utfordrende strategisk område i tillegg til områdene i sør og øst. Likevel har landet bestemt seg for å opprette to arktiske brigader, sannsynligvis med utgangspunkt i allerede eksisterende avdelinger. Dette trenger ikke nødvendigvis stå i motsetning til målet om fred og regulerte forhold i Arktis. Det kan heller uttrykke et ønske om å sikre seg i fall fredsstrategien skulle slå feil. Faktisk kan modernisering av de russiske militære kapasitetene også innebære noen fordeler for Russlands naboer i nord. Mye av det landet seiler og flyr med i denne regionen begynner sterkt å nærme seg slutten av sin levetid. Flyvningene med strategiske bombefly, som Russland gjenopptok i 2009, er trolig skumlest. Hvis de ikke blir utskiftet eller modernisert, er det fare for ulykker. 6 Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin

7 Likevel vil en ny periode med Putin mest sannsynlig innebære et fortsatt anstrengt forhold mellom Russland og Vesten. I den nevnte avisartikkelen tegner Putin et bilde av et Russland som andre land umiddelbart står klare til å utnytte om landet skulle vise seg svakt. Selv om Norges forhold til Russland stort sett bare er blitt bedre de siste årene, vil også dette forholdet påvirkes hvis det generelle forholdet mellom Vesten og Russland forblir anstrengt. 6 eller 12 nye år med Putin Putin gikk til valg med stabilitet som slagord, og slik vil det nok bli også innenfor det militære domenet. Viljen til å satse på forsvaret vil vise seg gjennom vedvarende høye forsvarsbevilgninger, særlig for å underbygge ambisjonen om at Russland fortsatt skal bli sett på som stormakt. Akilleshælen er økonomien. Hvis Putin ikke klarer å kombinere semiautoritært styre med raskere økonomisk vekst og modernisering av forsvarsindustrien, kan han ende opp med en forsvarsmakt som imponerer lite til tross for at den prioriteres høyere enn hos de fleste. Soldater. Russiske marinesoldater i Svartehavsflåten øver med kniver i Sevastopol-bukta i juli Foto: Scanpix / Vasiliy Batanov FAKTA For Russlands naboer - Norge inkludert - kunne kanskje dette være gode nyheter isolert sett. Men sannsynligvis vil et Russland som gjennom vekst og modernisering er trygt på seg selv, og som kan tillate seg et mer avslappet forhold til omverdenen, være å foretrekke framfor et land som stadig faller akterut og fristes til å finne skyldige for dette utenfor landets grenser. DET RUSSISKE FORSVARET Mannskaper Formelt består det russiske forsvaret i dag av stående styrker på ca. 1 million menn. Reelt er det nok ikke mer enn ca I følge plantallene skal forsvaret i framtida bestå av ca offiserer, vervede soldater og ca vernepliktige. Forsvarsgrener Styrkene er inndelt i seks forskjellige forsvarsgrener: hær, marine, luftforsvar, luftlandestyrker, luft- og romstyrker og strategiske rakettatomstyrker. Våpen Ca prosent av utstyr og våpen er foreldet og må skiftes ut så snart som mulig, ifølge russiske forsvarsmyndigheter. Kommandoforhold Forsvaret er geografisk delt inn i fire kommandoer: øst, vest, sør og sentrum. Forsvarsgrenene i de ulike delene av landet er underlagt de regionale kommandoene, med unntak av de strategiske atomstyrkene og luftlandstyrkene, som er direkte underlagt Generalstaben i Moskva. Atomvåpen Russland har i dag ca strategiske atomstridshoder pluss et ukjent antall taktiske atomvåpen. I henhold til den nye START-avtalen, undertegnet i april 2010, skal verken USA eller Russland i 2017 ha flere enn 1550 strategiske stridshoder utplassert. Det russiske forsvaret i en ny periode med Putin 7

8 ARTIKKELFORFATTERE TOR BUKKVOLL er forsker og har vært tilknyttet FFI siden Han er dr.polit. i statsvitenskap. Bukkvoll har tidligere arbeidet ved Forskningsstiftelsen FAFO, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Krigsskolen. Han var gjesteforsker ved Changing Character of Warprogrammet ved University of Oxford i Nå leder han FFIs russlandsforskning UNA HAKVÅG har vært tilknyttet FFIs russlandsprosjekt siden Hun har en mastergrad i europeiske og amerikanske studier fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen russisk områdekunnskap. FFI KJELLER Postboks Kjeller Besøksadresse: Instituttveien Kjeller FFI HORTEN Postboks Horten Besøksadresse: Karljohansvern 3190 Horten Telefon: Telefaks: Militær telefon: Forsidefoto: Scanpix Trykk: 07 Gruppen Opplag: 2000 Tekst, foto og design: FFI ISSN ANBEFALT VIDERE LESING Rolf-Inge Vogt Andresen og Tor Bukkvoll: Russisk våpenutvikling fram mot 2020, FFI-rapport 2008/01957(2009). Tor Bukkvoll, Iron cannot fight The Role of Technology in Current Russian Military Theory, The Journal of Strategic Studies 34, 5 (2011), s Una Hakvåg, Tor Bukkvoll og Kristian Åtland: Russisk forsvarsutvikling frem mot 2020 sluttrapport, FFI-rapport 2011/01370 (2011). Una Hakvåg og Cecilie Sendstad: Skremmende tall? Realismen i det russiske våpenprogrammet GPV-2020, FFI-rapport 2012/00356 (kommer vår 2012). Maria Lipman and Nikolay Petrov (red.), Russia in 2020 Scenarios for the Future, Washington, Carnegie Endowment for International Peace (2011). Kristian Åtland, Russia s Armed Forces and the Arctic: All Quiet on the Northern Front?, Contemporary Security Policy, 32 (2) 2011, s Se for flere publikasjoner om Russland av FFIs forskere. FFI er medlem av Grønn stat. FFI-FOKUS er trykket på resirkulert papir. FFI-FOKUS er FFIs tidsskrift for forsvarsfaglige emner. Tidsskriftet presenterer temaer fra hele bredden av FFIs forskning alt fra forsvarsplanlegging til militærteknologiske forhold. Kontakt for mer informasjon

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift KATARZYNA ZYSK Mot et moderne russisk forsvar? side 4 OLE JØRGEN MAAØ F-16 anskaffelsen framsynthet eller flaks? side 16 ESKIL AMDAL Om flystøy og store overskrifter Beretningen om et fly side 31 Norsk

Detaljer

1-07. Forsvar koster. Foto: FMS

1-07. Forsvar koster. Foto: FMS FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t s e p t e m b e r 2 0 0 7 1-07 Forsvar koster Foto: FMS Evig omstilling?

Detaljer

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT. Smartere forsvar. for mindre penger

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT. Smartere forsvar. for mindre penger FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Smartere forsvar for mindre penger Nr. 04 August 2012 Smartere forsvar for mindre penger av Espen Berg-Knutsen, Steinar Gulichsen og Sverre

Detaljer

Side 1 Forsvarsstudie 07. Sluttrapport

Side 1 Forsvarsstudie 07. Sluttrapport Side 1 Forsvarsstudie 07 Forsvarssjefens forsvarsstudie 2007 Sluttrapport Side 2 Forsvarsstudie 07 INNHOLD Forsvarssjefens forord Side 3 Forsvarsstudie 07 forssvarssjefens forord 3 1. Innledning 13 2.

Detaljer

Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig?

Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig? Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig? Luftkrigsskolens skriftserie Vol. 21 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret et flerbruksverktøy

Detaljer

Etterretningstjenesten FOKUS 2012. Etterretningstjenestens vurdering

Etterretningstjenesten FOKUS 2012. Etterretningstjenestens vurdering Etterretningstjenesten FOKUS 2012 Etterretningstjenestens vurdering FOKUS 2012 01 FORORD Innhold Årets utgave av Etterretningstjenestens åpne vurdering Fokus 2012 er tjenestens bidrag til den allmenne

Detaljer

Makroøkonomiske trender 2012 forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv

Makroøkonomiske trender 2012 forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv FFI-rapport 2012/00031 Makroøkonomiske trender 2012 forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv Dagfinn Furnes Vatne Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 12. mars 2012 FFI-rapport

Detaljer

Russlands planer om nye hangarskip

Russlands planer om nye hangarskip FFI-rapport 2010/01792 Russlands planer om nye hangarskip Rolf-Inge Vogt Andresen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. november 2010 FFI-rapport 2010/01792 1114 P: ISBN 978-82-464-1840-7 E: ISBN 978-82-464-1841-4

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 3 2014

FolkogforsVar Nr. 3 2014 FolkogforsVar Nr. 3 2014 Nye tider i Europa? Kjære leser Det er dramatiske tider i Europa. Krim er annektert av Russland, og Ukrainas videre skjebne er uviss. Politiske og økonomiske sanksjoner er iverksatt,

Detaljer

Russisk våpenutvikling frem mot 2020

Russisk våpenutvikling frem mot 2020 FFI-rapport 2008/01957 Russisk våpenutvikling frem mot 2020 Rolf-Inge Vogt Andresen og Tor Bukkvoll Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 12. januar 2009 FFI-rapport 2008/01957 1114 P: ISBN 978-82-464-1483-6

Detaljer

Makroøkonomiske trender 2015

Makroøkonomiske trender 2015 FFI-rapport 2015/00322 Makroøkonomiske trender 2015 utvikling i norsk og internasjonal forsvarsøkonomi Ida Helene Berg og Sverre Nyhus Kvalvik Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Des 2013. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Des 2013. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 1 Des 213 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? 1/213 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? av Kari Tvetbråten,

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Økonomi, teknologi og geografi

Økonomi, teknologi og geografi Kjell Anders Waage-Pettersen Masteroppgave Økonomi, teknologi og geografi Kan Kinas militære oppbygging endre maktbalansen med USA? NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011

Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Forsvarsminister Grete Faremo Sjekkes mot fremføring Det vi ønsker skal bli varig, må vi forandre. Bill

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

FFI RAPPORT TIL SENGS MED BJØRNEN? SIKKERHETSPOLITISKE ASPEKTER VED OLJE- OG GASSUTVINNING I BARENTSHAVET. JOHANSEN Iver, KJØLBERG Anders

FFI RAPPORT TIL SENGS MED BJØRNEN? SIKKERHETSPOLITISKE ASPEKTER VED OLJE- OG GASSUTVINNING I BARENTSHAVET. JOHANSEN Iver, KJØLBERG Anders FFI RAPPORT TIL SENGS MED BJØRNEN? SIKKERHETSPOLITISKE ASPEKTER VED OLJE- OG GASSUTVINNING I BARENTSHAVET JOHANSEN Iver, KJØLBERG Anders FFI/RAPPORT-99/01414 FFISYS/731/161.1 Godkjent Kjeller 17 mars

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

FFI/RAPPORT-2006/01729

FFI/RAPPORT-2006/01729 FFI RAPPORT UTENLANDSOPERASJONER Ferdigpakket nisjefyll eller militærmakt i løs vekt? AABAKKEN, Ola FFI/RAPPORT-2006/01729 UTENLANDSOPERASJONER Ferdigpakket nisjefyll eller militærmakt i løs vekt? AABAKKEN,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1700-1795. Inntektskapitler: 4700-4799

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1700-1795. Inntektskapitler: 4700-4799 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1700-1795 Inntektskapitler: 4700-4799 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Innhold

Detaljer

Enhetskostnadsvekst på forsvarsinvesteringer (EKV-I)

Enhetskostnadsvekst på forsvarsinvesteringer (EKV-I) FFI-rapport 2008/01129 Enhetskostnadsvekst på forsvarsinvesteringer (EKV-I) Sverre Ruud Kvalvik og Per Kristian Johansen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. juni 2008 FFI-rapport 2008/01129 1061 P:

Detaljer

Side-01-36.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:57 PM. Norsk luftmakt tilbake til fremtiden?

Side-01-36.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:57 PM. Norsk luftmakt tilbake til fremtiden? Side-01-36.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:57 PM Norsk luftmakt tilbake til fremtiden? Side-01-36.fm Page 2 Wednesday, October 22, 2008 12:57 PM Luftkrigsskolens skriftserie vol. 19 Andre utgivelser

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2010

FolkogforsVar Nr. 1 2010 FolkogforsVar Nr. 1 2010 Eksplosiv region i øst Folk og Forsvar 1 Folk&Forsvar 1 innhold Kjære leser Riktig godt nytt år! Katastrofen på Haiti har rystet verden disse første ukene av 2010. Hjelpearbeidet

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Iver Johansen og Egil Daltveit EN FREMTIDIG LANDMAKT side 4 TOM HENRY KNUTSEN AIRSEA BATTLE- KONSEPTET side 18 Bent Erik Bakken BEST I SPAGAT? Om behovet for et paramilitært innslag side 28 Norsk Militært

Detaljer

Medlemsblad for Personellforbundet. FMR Den nye retningen. Landmakt i 1000 år. Arbeidsmiljø

Medlemsblad for Personellforbundet. FMR Den nye retningen. Landmakt i 1000 år. Arbeidsmiljø UTGAVE 3, OKT 2015 Medlemsblad for Personellforbundet FMR Den nye retningen Landmakt i 1000 år Arbeidsmiljø 9034_2 15% rabatt på Super husforsikring bare fordi DU HAR GJORT NOE LURT Du har jo meldt deg

Detaljer

KUNNSKAPS BASERT BEREDSKAP. Norges eldste militære tidsskrift siden 1831 UTGITT AV OSLO MILITÆRE SAMFUND ÅRGANG 184 NR. 1/2014 KR.

KUNNSKAPS BASERT BEREDSKAP. Norges eldste militære tidsskrift siden 1831 UTGITT AV OSLO MILITÆRE SAMFUND ÅRGANG 184 NR. 1/2014 KR. UTGITT AV OSLO MILITÆRE SAMFUND ÅRGANG 184 NR. 1/2014 KR. 63,- Louise K. Dedichen Kunnskapsbasert beredskap Side 4 Paul Narum og Sverre Diesen Forsvarets utvikling planer og realiteter Side 12 Odd Gunnar

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund. Luftforsvaret i omstilling

Foredrag i Oslo Militære Samfund. Luftforsvaret i omstilling Foredrag i Oslo Militære Samfund 22. april 2002 ved Generalmajor Tomas Colin Ardher Luftforsvaret i omstilling Av Generalmajor Tomas Colin Archer Generalinspektør for Luftforsvaret 1 Innledning Ærede forsamling,

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 6. januar 2003 Ved

Foredrag i Oslo Militære Samfund 6. januar 2003 Ved 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 6. januar 2003 Ved Forsvarsminister Kristin Krohn Devold HVA VI VIL OG HVOR VI SKAL: MÅL OG PRIORITERINGER FOR FORSVARSPOLITIKKEN I 2003 Innledning Deres Majestet, generaler

Detaljer