Kampanjeforslag til Spires Stormøte 21. og 22. april 2012:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampanjeforslag til Spires Stormøte 21. og 22. april 2012:"

Transkript

1 Kampanjeforslag til Spires Stormøte 21. og 22. april 2012: Matutvalget: Hovedkampanjen: Bistand uten bismak Målsetning: Øke andelen av norsk bistand som går til landbruk med 15%, samt en økt satsning på småskala landbruk. Begrunnelse: For å utrydde sult kreves det politisk vilje og økonomisk satsning. Norsk bistand må nå ut til de gruppene som trenger støtte mest. Investering i småskala landbruk vil bidra til å myndiggjøre fattige bønder om støtten er bygd på prinsipper om inkludering og deltagelse. Bakgrunn: Norge befinner seg på verdenstoppen hva angår størrelsen på bistandspotten. Regjeringen har selv uttrykt at satsing på landbruk i utviklingsland er viktig. Ønsket om en slik satsning kommer ikke til uttrykk over bistandsbudsjettet. I dag utgjør ikke landbruksbistanden mer enn 5,6 % av det totale bistandsbeløpet. Et velfungerende samfunn avhenger av et velfungerende landbruk. 70% av verdens fattige driver med matproduksjon. Å hjelpe disse må være førsteprioritet for bistandspolitikken. Dersom denne gruppen får mulighet til å produsere nok mat for seg selv og sitt lokalsamfunn, er dette det mest effektive tiltaket vi kan iverksette for å bekjempe sult. Fravær av sult er en forutsetning for et samfunn med høy levestandard og god økonomi. I tillegg til å øke landbruksbistanden, må det en omprioritering til for hvordan bistanden skal brukes. Det er ikke nok at bistandsbeløpet øker om ikke også kvaliteten på norsk bistand forbedres vesentlig. Norge favoriserer i for stor grad storskala landbruksprosjekter til tross for at industrielt jordbruk kun står for 30%av verdens matproduksjon. En større satsing på småskala landbruk er det som må til for virkelig å bidra til utvikling for de som faktisk trenger det. Store andeler av norsk bistand går i dag til Norfund som satser på storskala plantasjeprosjekter som er myntet på eksportproduksjon. Denne formen for bistand forutsetter at prosjektsatsningene skal være økonomisk lønnsomme for giver. Den som først og fremst skal nyte godt av bistanden er mottaker. Økt matproduksjon og effektivisering er ikke noe mål i seg selv om lokalbefolkningen ikke får økt tilgang til mat. Vi ønsker en økt satsning på økonomiske støtteordninger som hjelper fattige bønder til å hjelpe seg selv. Bistand skal mette uten å ha en bismak av egeninteresser! Forslag til vinkling: Hjelp til selvhjelp. Hjelper Norge seg selv gjennom norske bistandspenger? o Hvem er det egentlig som er tjent med en satsning på storskala, eksportrettede landbruksprosjekter? Giverlandet eller mottakerlandet? 1

2 Heikki Holmås må ikke tråkke i Solheims (storskala) fotspor o må anerkjente betydningen av småskala landbruk o informasjonskampanje - fornuftige tanker er begynnelsen av fornuftige handlinger. Storskala satsning på småskala bønder! Smått er godt! Fra stort til smått Utvalgskampanje: Jordbruk for klima Bakgrunn: Landbruk kan både være en utfordring, men også en del av løsningen hva angår klimaproblematikken. Jordbruket står for 40% av verdens utslipp. Sektoren har dermed et enormt potensial til å motvirke klimaendringer. Vi ønsker en radikal endring som gjør at jordbruket kommer nærmere og nærmere nullutslipp, og kanskje til slutt blir en sektor som absorberer Co2 istedenfor å forårsake utslipp. Overforbruk av fossile energikilder har bidratt til klimakrisen vi befinner oss i idag. Et nødvendig tiltak i kampen for å løse miljøproblemene vil være en kraftig reduksjon av energibruken. Bruk av fossil energi til kunstgjødsel, plantevernmidler og store landbruksmaskiner har muliggjort det industrielle monokulturlandbruket vi til en stor grad baserer matproduksjonen vår på i dag. Legger man om til et mer klimasmart landbruk vil man redusere klimagassutslippene betydelig innenfor denne sektoren. Agrobusiness lever i beste velgående, og stadig flere penger omsettes på salg av miljøødeleggende kunstgjødsel, helsefarlige sprøytemidler og høytytende såfrø som undergraver det naturlige biologiske mangfoldet. Verdensbanken ivrer etter et såkalt klimasmart jordbruk, som muligens kan innebære mer bruk av disse innsatsmidlene. Norske Yara hevder at verden er avhengig av mer bruk av kunstgjødsel for å kunne mette en økende befolkning. Samtidig sier forskningen oss at denne typen jordbruk ikke er bærekraftig, at den undergraver vår mulighet til å benytte oss av naturressursene på lang sikt, at den bidrar til store utslipp, forringer jorda, bruker opp vannressurser og setter hele økosystemer i ubalanse. Forskning sier også at økologisk jordbruk kan gi mye større avlinger og mye mer næringsrik mat enn industrielt jordbruk. Industrielt jordbruk er ikke et jordbruk vi kan satse på når vi vet at klimaendringene er vår tids største utfordring, og at dette jordbruket bidrar til klimaendringene. Vi vil at Norge tar offensive grep både innenriks og utenriks for å fronte et helt annet type jordbruk enn det blant annet Yara støtter. Norge ønsker å vise seg fram som en miljønasjon. For å virkelig klare det, må vi ha en fullstendig omlegging av jordbruket til en agroøkologisk modell. Denne typen jordbruk, som tar hensyn til helheten, økosystemene, miljøet, og som vil minimere utslipp i alle ledd av verdikjeden, må være bærende for den nye jordbruksmodellen. Dette jordbruket må også bli frontet av Norge i internasjonale sammenhenger, og gjennom Norges bistandsarbeid. Landbruket er nødt til å være en del av løsningen! Gode grunner for å velge kampanjen: 2

3 - Kan sette et veldig viktig tema på dagsordenen - Kan gjøre at Norge blir bevisst og ligger i forkant med tanke på at jordbruk vil bli veldig aktuelt i framtidige internasjonale konferanser som klimaforhandlingene - Kan sette klima, jordbruk, miljø og matproduksjon sammen i en helhet - Kan åpne for samarbeid på tvers av utvalg, tema som favner bredt Vinklinger/ideer: Jobbe med informasjonsspredning, vise hvor stort potensial jordbrukssektoren har. Lage artikkelsamling/bok Lobbe for konkrete politiske tiltak Sette dette på agendaen opp mot COP-forhandlingene Debatter, kunnskapsstunt 40% 0%! Grønt er skjønt, et miljøvennlig jordbruk! Agroøkologi FTW Handelsutvalget: Forslag til hovedkampanje: Åpenhet om frihandelsavtaler Norge inngår. Handelsutvalget i Spire ønsker å gjennomføre en kampanje som øker oppmerksomheten rundt, og som krever større åpenhet angående prosessen om de bilaterale frihandelsavtaler Norge inngår med andre land. Dette er handelsavtaler som er ment å fremme norske interesser. Hensynet til og fremming av norske interesser kan ofte bli et ensidig fokus og overskygge de konsekvenser disse avtalene vil eller kan få for en bredde av befolkningen, både i Norge og i landet avtalen inngås med. Norge bør se handelsavtaler i et større perspektiv fra flere ståsteder. Det å inngå en frihandelsavtale med et land som eksempelvis bryter internasjonale menneskerettighetsprinsipper kan ses på som om Norge legitimerer det politiske regimet og dets avgjørelser, som ikke bidrar til Norges målsetning om å fremme demokrati, menneskerettigheter og prinsipper om rettstat. I dag er det ikke åpenhet rundt prosessen og forhandlingene Norge tar del i, det er verken åpen prosess i Norge eller i de land avtalen inngås med. For det offentlige Norge er det ofte uklart hva man ønsker å oppnå, da synspunkter ikke blir kjent. Forhandlingsstandspunkter Norge tar for seg bør være tilgjengelige i det offentlige rom for diskusjon og kravene fra forhandlingspartnere bør også kunne diskuteres før de blir inngått, da disse avtalene vil kunne ha store konsekvenser for befolkningen i begge land. I dag er det ingen gjennomgang, høring eller debatt i forkant, og frihandelsavtalene foregår i det hemmelige rom. Demokratiske prinsipper blir ikke fulgt. Handelsutvalget mener det er viktig å sette fokus på viktigheten av å ha en åpen, grundig og nyansert prosess i forbindelse med disse frihandelsavtaler, som involverer det offentlige Norge, inviterer bredden av befolkningen til å ta del i prosessen og tar alle potensielle konsekvenser i betraktning. 3

4 Forslag til utvalgskampanje: Landran Hovedmål med kampanjen Sikre at Norge praktiserer politikken de har lagt opp til i Stortingsmeldinga om miljø og utvikling og er progressive internasjonalt for gode retningslinjer for investeringer. Delmål med kampanjen Spire fortsetter å holde det politiske presset rundt jordbruksinvesteringer oppe og promoterer gode alternativer til å investere direkte i landressurser Spire satser videre på et tema som Spire er kjent for og som vi kan mye om. I Spire er det ofte stor utskiftning av folk. Dersom vi skal fortsette å ha eierskap og spisskompetanse på Landran er vi nødt til å satse videre på dette som en prioritering. Hvorfor burde Spire jobbe med dette Spires hovedkampanje i 2010 handlet om landran, og det var en veldig vellykket kampanje. Spire var den første organisasjonen i Norge som jobbet med landran, og vi fikk mye oppmerksomhet rundt temaet. Vi var med og påvirket regjeringens offisielle politikk i den forrige Stortingsmeldinga om miljø og utvikling, og mye av det som står om landran er vår fortjeneste. Kampen er imidlertid ikke over selv om vi har fått Spire sin politikk inne i Stortingsmeldinga. Vi er nødt til å bidra videre til å spre informasjon om dette i befolkningen for å oppretteholde presset og skape større engasjement for kampen mot landran. Videre er vi nødt til å følge opp vår rolle som vaktbikje ovenfor norske myndigheter. I vinter opplevde vi at Stortingsmelding på mat og landbruk i liten grad tok landran på alvor. Det er derfor veldig viktig at Spire følger opp arbeidet som vi har startet. Fortsatt forbinder mange Spire med landran, og vi har mye kunnskap i organisasjonen som vi ikke bør miste. Dette er derfor et viktig tema for Spire. Handelsutvalget ønsker å gå mer inn på de økonomiske aspektene ved investeringsavtaler. Bakgrunn Landran innebærer at utenlandske investorer overtar landområder og naturressurser i utviklingsland ved å overta eierskap til jorda. Slike overtakelser er veldig ofte preget av ulike maktforhold i forhandlingsprosessen, mangel på innsyn og åpenhet og mangel på retningslinjer som sikrer lokalbefolkningens rettigheter eller statens økonomiske utvikling. Norske myndigheter ser i økende grad på investeringer som et alternativ til bistand, og den formen for landbruksbistand som har økt mest de siste årene er Norfunds investeringer i jordbruk. Investeringer kan ikke være et mål i seg selv, målet må være at de skal føre til mindre fattigdom, mer utvikling og færre sultne. I følge FNs spesialrapportør på retten til mat, Olivier deschutter, er investeringer i jordbruksland feil medisin til feil problem. For å sikre utvikling trengs politisk handlingsrom til å sette rammeverk for investeringer, åpenhet rundt investeringsavtaler, sikring av lokalt innhold og råderett over egne ressurser. Gjennom denne kampanjen kan Spire presentere den riktige medisinen: gode alternative investeringer som ikke fratar bønder rettigheter og ressurser. Spire trengs fortsatt i landrandebatten! 4

5 Klimautvalget: Hovedkampanje Tittel: Ingen olje til verdens fattige Undertittel: Norsk olje er kortsiktig utvikling! Mål: Norge åpner ikke flere oljefelt og trapper ned oljeproduksjon. Bringe inn sør-perspektiv i norsk energipolitikk. Kortsiktige mål: Navneendring for Statoil til et mer energinøytralt og/eller mer fremtidsrettet navn. Hvorfor: Andre organisasjoner fokuserer mer på nasjonale hensyn i oljedebatten. Klimarettferdighetsperspektiv må inn. Vi vil skape økt samstemthet mellom politikk og retorikk brukt hjemme og ute Spire skal bidra til bevisstgjøring og redusering av uoverensstemmelsen. Vi vil øke fokus og bevissthet rundt energibehov generelt. Økt forståelse for oljens rolle i energiregnestykket er en viktig bidragsyter i dette henseende. Bakgrunn: Stoltenberg og OBM legitimerer norsk oljeproduksjon ved energibehov i Sør. Alt eksporteres dog til OECD, argumentasjonen er dermed løgn. Vi vet at konsekvensene av globale klimaendringer får, og vil få, størst konsekvenser for land i Sør. I 2007 ble det kunngjort at ⅔ av kjente oljereserver må ligge i bakken - for å begrense global oppvarming til 2 grader. Utviklingsland må få ta opp det siste. Vi må legge om nå. Småskala fornybarnergiprosjekter off-grid kan nå de fattigste. Solar transition-filmen vil vise dette. Framtiden er fornybar. Solenergiprosjektet i seg selv har ikke noe å si i forhold til utslippsreduksjoner fordi disse menneskene ikke har mye utslipp fra før. Hvis man ønsker at fattige skal få energi utvikling - og om de må kjøre de skitne løsningene kommer vi til å slippe ut for masse globalt. Det rammer igjen de fattige i sør hardest. Derfor må utvikling i sør være grønn ikke basert på olje. Leapfrogging: å hoppe over noen utviklingssteg. Ikke gjennom olje, men rett til fornybar energi. Det koster penger! Hvem betaler? Klimafinansiering. Verdenssamfunnet står ovenfor en oppgave uten historisk sidestykke. Vi nærmer oss faretruende en grense vi ikke har råd til å overstige 2 gradersmålet. I dag har vi makten til å bevare verden for framtidige generasjoner, eller å ikke gjøre det. Norge, med sin enorme formue og høye levestandard, er det landet i verden som har størst forutsetninger for å gå foran. Det er på tide at vi viser vei i den globale klimapolitikken, også på hjemmebane. Samtidig som handling aldri har vært mer nødvendig, ser vi at de internasjonale klimaforhandlingene stagnerer. Norge spiller en konstruktiv rolle i de internasjonale forhandlingene, men her hjemme ser vi at norske utslipp øker. Det er paradoksalt. Generalsekretæren for FNs klimaforhandlinger har sagt at hun ikke ser for seg en altomfattende global klimaavtale i sin levetid. Om det blir tilfellet, har vi ikke tid til å vente. Verden trenger handling nå, og rike, industrialiserte nasjoner som Norge har ansvaret for å kutte utslipp først. Isteden vektlegger vi i større og større grad å utføre klimakutt ved å finansiere prosjekter i land i Sør. Dette muliggjør å fortsette som før hjemme, med oljeproduksjon og overforbruk samtidig som vi tviholder på et stadig mer frynsete internasjonalt image som miljønasjon. Statoil - beholde sin stolthet ved å satse fornybart, være etisk forsvarlig. Må fortsette å gjøre noe bra. Gjorde noe bra for Norge da, hva gjør de for verden nå? Slagord/kreativ utforming/handling: 5

6 Klimarettferdighet. Få folk til å si at de har lyst til å gjøre noe. Old-school kampanje igjen. Norway can! Vise fram alt det som blir gjort på klimafronten: Generasjon Grønn : Det er trendy å være grønn. Alle disse er med! Det er en MYTE at nordmenn ikke bryr seg. Norge ligger langt bak andre land på initiativer og tilrettelegging for kutt man kan gjøre som privatperson, i hjemmet, på jobben etc. Eks: grønne berlin, svensk tilrettelegging for solcellepanel for elektrisitet i hjemmet som kan kobles rett til strømnettet om man produserer mer enn man bruker (som på hytta)? Vi som er engasjert og organisert må vise folk HVA som trengs og HVORDAN man kan gjøre noe og hvorfor politikerne må legge til rette for at nordmenn kan gjøre det rette. Jeg har gjort disse små enkle grepene i livet, hva har du gjort Stoltenberg? Nordmenn for klimahandling Jeg irriterer meg grønn over norsk klimapolitikk. Personlig dissonans og behovet for handling: o o Systemet er lagt opp til overforbruk. Dra nytte av personling dissonans, og at mange ser uoverensstemmelsen mellom handling og holdning. Bevissthet rundt fordelingsspørsmål: Mange er engasjert i å hjelpe de som har det dårligere enn oss - like mange sliter med at de blir konfrontert i nyhetene med alle urettferdighetene de ikke kan gjøre noe med Utvalgskampanje Tittel: Klimagjeld! Undertittel: Slutt å klimavaske bistandspengene. Norge må sørge for nye penger til klimatilpasning Mål: Regjeringen må bekrefte at de skal gi 30 millioner årlig øremerket til klimatilpasning i Sør, i tillegg til bistanden. Begrunnelse: Kampanjen vil bidra til økt forståelse for Sør-perspektivet i klimadebatten og Norges og andre industrialiserte lands historiske ansvar for å betale skadeerstatning til de landene som rammes hardest, men har bidratt minst til problemet. Spire er eksperter på klimatilpasning blant ungdomsorganisasjonene. Ingen andre ungdomsorganisasjoner jobber spesifikt med klimatilpasning. Dette blir en videreføring av klimatilpasningskampanjen Shit Happens fra Klimautvalget er gira på å prioritere dette både for å øke bevissthet utad, men også for å beholde fokuset og kompetansen på temaet innenfor organisasjonen. Denne kampanjen er ideell for samarbeid med partnerorganisasjonene i både Malawi og Zambia og vi kan bruke muligheten til å lære mye fra dem som faktisk lever med behovet for klimatilpasning hver dag. Kampanjen har et enkelt og konkret mål, som vi kan gjøre mye lobby på mot Storinget og Regjeringen. Kampanjen kan kombinderes deltakelse på klimatoppmøter, da tematikken er sentral der. Vi kan dra på ressurser i Utviklingsfondet og Forum for miljø og utvikling og samarbeide med dem. 6

7 Bakgrunn: Det er de fattigste landene som har bidratt minst til problemet, men som lider og vil lide mest som følge av menneskeskapte globale klimaendringer. Norge og andre industrialiserte land har et historisk ansvar for å betale for klimatilpasning i land i Sør fordi vi historisk har sluppet ut mest klimagasser. I København ble de fattige landene lovet 30 milliarder i klimatilpasningspenger mellom 2010 og 2012 og 100 milliarder årlig til utslipssreduksjoner og klimatilpasning fra Tross disse løftene har ikke de industrialiserte landene lykkes i å enes om finansieringsmetoder for å sikre disse pengene. Mange av pengene som de industrialiserte landene har meldt inn som klimatilpansingspenger har vist seg å være resirkulerte bistandspenger. Det er ikke akseptabelt ettersom penger til klimatilpasning er noe de fattige landene har rett på som skadeerstatning for våre historiske utslipp (klimagjeld). Dette er også et viktig prinsipp for utviklingsland i klimaforhandlingene. Per i dag er Norge uklare på om de pengene vi melder som klimatilpasningspenger er nye, eller bare resirkulerte eller klimavaskede bistandspenger. Norge må gå foran og være tydelige på at pengene vi gir til klimatilpasning kommer i tillegg til det vi likevel hadde tenkt å gi i bistand. Klimatilpasningspenger er ikke bistand, men skadeerstatning! Dette må komme tydelig fram i partiprogrammene og regeringens politikk. Kampanjen vil bidra til Økt forståelse for den skjeve fordelingen av ulemper og goder med bakgrunn i klimaendringer. Spire skal bidra til økt og vedvarende fokus på klimarettferdighet Å sette fokus på behov for finansiering av gode klimaløsninger både hjemme og ute. Politiske og økonomiske insentivsystemer for klimapositive handlinger. Utvikle systemer og finansiering for tilpassing og tiltak (adaptation and mitigation) som legger til rette for klimapositive handlinger. 7

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang ...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang på, varenes innhold, hvordan de produseres, samt om de

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen Aksel Nærstad Klimaproblemene kan ikke isoleres Klimaproblemene er alvorlige veldig alvorlige MEN, de

Detaljer

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Frokostseminar 6. oktober 2014 Emil Mohr, seniorrådgiver i Debio Noen myter Rundt halvparten av fôret til norske husdyr er importert

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Ocean/Corbis. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report

Ocean/Corbis. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Ocean/Corbis 1. Utslippskrav og kostnader for å nå togradersmålet Rapporten viser at for å nå togradersmålet (CO 2 eq ikke overskride 450 ppm i 2100) må

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Eid skole, 10 trinn, 27.05.15 Prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015 Prosjektets mål Hovedmål Prosjektets hovedmål er å styrke innsikt og respekt for naturens

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor.

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Oslo, 15. desember 2014 Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Forum for utvikling og miljø (ForUM) takker for muligheten til å

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

Åpen høring i Stortingets næringskomité

Åpen høring i Stortingets næringskomité Åpen høring i Stortingets næringskomité Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords (Meld. St. 9 (2011-2012)). Representanter fra Spire, Utviklingsfondets ungdom Mari Gjengedal Siv Maren Sandnæs Leder

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder)

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Vedlegg 1 slag til endringer i politisk plattform Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012 slagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Endringsforslag 1. Linje 151, 161, 216,

Detaljer

Det nye klimaforskningsprogrammet

Det nye klimaforskningsprogrammet Det nye klimaforskningsprogrammet Presentasjon på et seminar om institusjonar, klima og tilpassing Sogndal, 12.06.2013 Carlo Aall Klimaforskingsprogrammet (1) Overordnede føringer Del av «store programmer»

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Jordbrukets utfordringer og løsninger

Jordbrukets utfordringer og løsninger Jordbrukets utfordringer og løsninger Evje 7 august Birte Usland Norges Bondelag Ramme : Klima er vår tids største utfordring Komplisert politisk og økonomisk landskap Mengder av rapporter, forhandlinger

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Norsk energibistand Solenergidagen Liv Thoring

Norsk energibistand Solenergidagen Liv Thoring Norsk energibistand Solenergidagen 2010 Liv Thoring Norsk bistand innen fornybar energi er lik storskala vannkraft Det burde være storskala solkraft til industri og sentrale strøk Og landsby-elektrifisering

Detaljer

Etter Paris hva nå? Knut Øistad, NIBIO

Etter Paris hva nå? Knut Øistad, NIBIO Etter Paris hva nå? Knut Øistad, HISTORIEN FNs rammekonvensjon for klima, UNFCCC 1994 Kyotoprotokollen 1997 2005. 36 land med forpliktelser Parisavtalen 2015-2016 03.11.2016 2 PARISAVTALEN Nasjonale ambisjoner

Detaljer

Klima og skog de store linjene

Klima og skog de store linjene Klima og skog de store linjene Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund Klimasmart landbruk, Rakkestad 15.mars 2016 NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Hovedkonklusjon FNs klimapanel FNs klimapanels 5. hovedrapport viser

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned?

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Given title: Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Årsaker Fordeler - Ulemper 1 Enkelte kretsløp kan vi ikke gjøre så mye med 2 Det hydrologiske kretsløpet Den globale oppvarmingen gir: Kortere

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Saknr. 14/11111-5 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel

Detaljer

Landsektoren i en ny internasjonal klimaavtale. Prinsipper for Naturvernforbundet og Regnskogfondet

Landsektoren i en ny internasjonal klimaavtale. Prinsipper for Naturvernforbundet og Regnskogfondet Landsektoren i en ny internasjonal klimaavtale Prinsipper for Naturvernforbundet og Regnskogfondet 21.05.2015 Paris-toppmøtet i desember 2015 skal forhandle fram en ny internasjonal klimaavtale som skal

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk. Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi

Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk. Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi 1 Definisjon av Bærekraftig Utvikling Brundtland-kommisjonen 1987 Our common

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre EnergiRikekonferansen 2007-7. august, Haugesund En viktig gruppe for LO Foto: BASF IT De rike lands ansvar I 2004 stod i-landene, med 20 prosent

Detaljer

Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere.

Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere. SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi støtter lokale organisasjoner og utdanningsinstitusjoner i Latin-Amerika og det sørlige Afrika. Øk støtten til

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep OSLO. Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep OSLO. Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep. 0032 OSLO Dato, Oslo 13.09.2015 Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler Spire takker for muligheten til å komme med

Detaljer

Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse.

Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse. Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse. 1 I Arktis smelter isen og de store økosystemene er truet. Vi, som polarnasjon, har vært opptatte av å fortelle dette til

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saknr. 16/1634-1 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda.

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda. Ordliste Art Annet ord for type dyr, insekt, fugl eller plante. Artsmangfold Artsmangfold betyr at det finnes mange forskjellige arter. En øy med to fuglearter og en pattedyrart har større artsmangfold

Detaljer

Workshop om erfaringer og mulige strategier for å bringe miljøvern nærmere folket Arrangert av Miljøverndepartementet, Oslo 10.06.

Workshop om erfaringer og mulige strategier for å bringe miljøvern nærmere folket Arrangert av Miljøverndepartementet, Oslo 10.06. Erfaringer fra tidligere brede kommunerettede programmer Hva er kritiske suksessfaktorer for å nå fram til folk, skape entusiasme og påvirke at atferd endres? Carlo Aall Vestlandsforsking Workshop om erfaringer

Detaljer

Vedlagt følger landsmøtets mening om hva som skal være Grønn Ungdoms klimapolitikk fram til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2017.

Vedlagt følger landsmøtets mening om hva som skal være Grønn Ungdoms klimapolitikk fram til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2017. Til Landsmøtet Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne Fra Landsstyret Dato 27.10.2016 Saksnr. LM-2016-3.1 Bakgrunn Vedlagt følger landsmøtets mening om hva som skal være Grønn Ungdoms klimapolitikk

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Hva var oppdraget? Bidra til grunnlaget for Redd Barna Norges ernæringsstrategi

Detaljer

Utviklingsfondets strategi 2012-2016

Utviklingsfondets strategi 2012-2016 Utviklingsfondets strategi 2012-2016 2 1 Innledning Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon. Vår visjon er en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom. Solidaritet

Detaljer

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft DEN NORSKE KIRKE KR 06/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 29.-30. januar 2015 Referanser: KM 4/07, KM 5/08, KM 4/12, KM 12/13 Saksdokumenter: KR 06.1/15 Klimamelding for Den norske

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Lørenskog møter klimautfordringene Intro til ny klima og energiplan. Lørenskog kommune 18.11.2015 - BTO

Lørenskog møter klimautfordringene Intro til ny klima og energiplan. Lørenskog kommune 18.11.2015 - BTO og energiplan Varmere, våtere og villere - er dette framtidsutsiktene våre? Menneskeskapte utslipp Økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren Hva med skiføre, redusert artsmangfold, klimaflyktninger

Detaljer

Øystein Sørborg Drivhuseffekten RSS Tema: Global oppvarming Oppdrag: Elevrepresentanter til FNs klimakonferanse Hva: Rollespill om klima Fag: Natur- og/eller samfunnsfag Trinn: Ungdomstrinn

Detaljer

Miljø, forbruk og klima

Miljø, forbruk og klima Miljø, forbruk og klima Fakta og handlingsalternativ Grønt Flagg seminar 12. mars 2013 Signy R. Overbye Miljøstatus Norge Hovedutfordringer Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017 Å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030 Polyteknisk forening, 8 november 2017 FNs mål om å avskaffe fattigdom Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for

Detaljer

Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå

Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå Prøveforelesning for graden dr.polit 21. Juni 2006 Gard Lindseth Tema To ulike diskurser i norsk klimapolitikk:

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov

Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov Forskningsrådets globaliseringsprosjekt workshop 3 I Å finne globale ordninger for å refordele

Detaljer

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel? Elin Lerum Boasson, seniorforsker, CICERO Presentasjon

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Ocean/Corbis. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report

Ocean/Corbis. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Ocean/Corbis 1. Etikk har eksplisitt blitt trukket fram i denne rapporten Etikk verdi og rettferdighet (value and justice) Verdsetting Verdsetting Menneskelig

Detaljer

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klimaarbeidet Utfordringer lokalt Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klima i endring Hvordan blir klimaproblemet forstått? Utfordringer

Detaljer

Evaluering av de etiske retningslinjene for. Statens pensjonsfond Utland

Evaluering av de etiske retningslinjene for. Statens pensjonsfond Utland Evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland Høringssvar fra Attac Norge 15. september 2008 Anders Bonden Arbeidsutvalget Attac Norge Emilie Ekeberg Leder Attac Norge Sammendrag

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11 WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs plass 0130 Oslo Org.nr.: 952330071MVA Tlf: 22 03 65 00 www@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Miljøverndepartementet Birthe Ivars Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 3.10.2012

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD ...alle snakker om været... 2 Global middeltemp som følge av drivhuseffekt: + 15 C Uten drivhuseffekt: -19 C

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017 INDUSTRIMELDING OG VEIKART ICG, 31. mai 2017 Industrimelding ikke Næringsmelding «Regjeringens visjon for en aktiv industripolitikk er: Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon» «I praksis

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft FKA Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft må sees i et helhetlig perspektiv Definisjon: Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon

Detaljer

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009 Klima og skogpolitikk Skogforum Honne 4. nov 2009 Avd.dir. Ivar Ekanger, LMD Regjeringens ambisjoner Sentrale tiltak for å utvikle skogens rolle 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Bakteppe før

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Hva betyr EU-politikken for utviklingen av norsk. for norsk energibransje?

Hva betyr EU-politikken for utviklingen av norsk. for norsk energibransje? Hva betyr EU-politikken for utviklingen av norsk fornybar energibransje? Elin Lerum Boasson, forsker EU-seminar på Polhøgda 17.06.09, Polhøgda Innhold Hva kan vi lære av historien? Hvilke utfordringer

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning? TIL LÆRER Fattig og rik Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling - er mer olje et problem eller en løsning? Global oppvarming og verdens fattigdomskrise er kanskje

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN 1. INNLEDNING Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verden står overfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser

Detaljer

Landbrukets klimaarbeid. Ane Hansdatter Kismul

Landbrukets klimaarbeid. Ane Hansdatter Kismul Landbrukets klimaarbeid Ane Hansdatter Kismul Parisavtalen Slår fast at: vi må bedre evnen til å møte negative klimakonsekvenser og kutte klimagassutslippene på en måte som ikke truer matproduksjonen.

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

FNs klimapanel:skogbrukets betydning for klimaeffektene

FNs klimapanel:skogbrukets betydning for klimaeffektene FNs klimapanel:skogbrukets betydning for klimaeffektene Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund Østerdalskonferansen, 9.mars 2016 NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Hovedkonklusjon FNs klimapanels 5. hovedrapport viser

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Innhold Dagens energisituasjon i Afrika Hvorfor nås ikke målene? Er sol fremtidens løsning? Hva som situasjonen

Detaljer

EKSPEDISJONS- HÅNDBOK

EKSPEDISJONS- HÅNDBOK Changemaker presenterer: EKSPEDISJONS- HÅNDBOK EKSPEDISJON GRØNNPOLEN Å legge ut på ekspedisjon handler om å sette seg mål, forberede seg og gjennomføre. Det handler om å gå dit ingen har gått før. Det

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Politisk plattform for Framtiden i våre hender 2012-2016

Politisk plattform for Framtiden i våre hender 2012-2016 Politisk plattform for Framtiden i våre hender - Visjon "Det overordnede målet for Framtiden i våre hender er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i Kort om teoridelen Kjemi Kjemi er læren om alle stoffers oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i vann, jord og luft planter dyr og mennesker tekniske anvendelser Eksempler på kjemisk kunnskap

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Ikke tilstede: Jørgen Traasdahl

Ikke tilstede: Jørgen Traasdahl TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/2012 OSLO, 21.05.2012 REFERAT MØTE 16/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Mandag 21.mai 2012, kl. 09.00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika Ikke

Detaljer

Kunnskapsbehov og langsiktige strategier

Kunnskapsbehov og langsiktige strategier Kunnskapsbehov og langsiktige strategier Regine Andersen Daglig leder, Oikos Økologisk Norge Foredrag på Økologisk 3.0, Røros, 12. november 2015 Om presentasjonen: Økologisk landbruk som et bærekraftig

Detaljer

Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA

Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA Norges nasjonale klimaforskningsprogram Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA Uansett hva verdenssamfunnet makter å gjøre med utslippene av klimagasser må vi regne med klimaendringer.

Detaljer

Økologisk 3.0. Røros 12.nov. 2015. Birte Usland, Norges Bondelag

Økologisk 3.0. Røros 12.nov. 2015. Birte Usland, Norges Bondelag Økologisk 3.0 Røros 12.nov. 2015 Birte Usland, Norges Bondelag Kort presentasjon av Bondelaget 62 000 medlemmer 800 økobønder er medlem hos oss. Mange tillitsvalgte, både på fylkes og nasjonalt nivå, er

Detaljer

Hvem har løsningen, Hvem har ansvaret? (Hvem er klimaets Høybråten?) Dag O. Hessen Inst. Biovitenskap, Universitetet i Oslo

Hvem har løsningen, Hvem har ansvaret? (Hvem er klimaets Høybråten?) Dag O. Hessen Inst. Biovitenskap, Universitetet i Oslo Hvem har løsningen, Hvem har ansvaret? (Hvem er klimaets Høybråten?) Dag O. Hessen Inst. Biovitenskap, Universitetet i Oslo Grunn til bekymring? Vi vil gå tom for ressurser: Malthus 1803, Ehrlic 1968 (The

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til?

Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til? Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til? Konferansen Grønn Økonomi i Norge Hotel Continental, 28 februar, 2012 Av Rasmus Reinvang Head of Sustainability Services Innhold 1. Hva er Grønn

Detaljer