Kampanjeforslag til Spires Stormøte 21. og 22. april 2012:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampanjeforslag til Spires Stormøte 21. og 22. april 2012:"

Transkript

1 Kampanjeforslag til Spires Stormøte 21. og 22. april 2012: Matutvalget: Hovedkampanjen: Bistand uten bismak Målsetning: Øke andelen av norsk bistand som går til landbruk med 15%, samt en økt satsning på småskala landbruk. Begrunnelse: For å utrydde sult kreves det politisk vilje og økonomisk satsning. Norsk bistand må nå ut til de gruppene som trenger støtte mest. Investering i småskala landbruk vil bidra til å myndiggjøre fattige bønder om støtten er bygd på prinsipper om inkludering og deltagelse. Bakgrunn: Norge befinner seg på verdenstoppen hva angår størrelsen på bistandspotten. Regjeringen har selv uttrykt at satsing på landbruk i utviklingsland er viktig. Ønsket om en slik satsning kommer ikke til uttrykk over bistandsbudsjettet. I dag utgjør ikke landbruksbistanden mer enn 5,6 % av det totale bistandsbeløpet. Et velfungerende samfunn avhenger av et velfungerende landbruk. 70% av verdens fattige driver med matproduksjon. Å hjelpe disse må være førsteprioritet for bistandspolitikken. Dersom denne gruppen får mulighet til å produsere nok mat for seg selv og sitt lokalsamfunn, er dette det mest effektive tiltaket vi kan iverksette for å bekjempe sult. Fravær av sult er en forutsetning for et samfunn med høy levestandard og god økonomi. I tillegg til å øke landbruksbistanden, må det en omprioritering til for hvordan bistanden skal brukes. Det er ikke nok at bistandsbeløpet øker om ikke også kvaliteten på norsk bistand forbedres vesentlig. Norge favoriserer i for stor grad storskala landbruksprosjekter til tross for at industrielt jordbruk kun står for 30%av verdens matproduksjon. En større satsing på småskala landbruk er det som må til for virkelig å bidra til utvikling for de som faktisk trenger det. Store andeler av norsk bistand går i dag til Norfund som satser på storskala plantasjeprosjekter som er myntet på eksportproduksjon. Denne formen for bistand forutsetter at prosjektsatsningene skal være økonomisk lønnsomme for giver. Den som først og fremst skal nyte godt av bistanden er mottaker. Økt matproduksjon og effektivisering er ikke noe mål i seg selv om lokalbefolkningen ikke får økt tilgang til mat. Vi ønsker en økt satsning på økonomiske støtteordninger som hjelper fattige bønder til å hjelpe seg selv. Bistand skal mette uten å ha en bismak av egeninteresser! Forslag til vinkling: Hjelp til selvhjelp. Hjelper Norge seg selv gjennom norske bistandspenger? o Hvem er det egentlig som er tjent med en satsning på storskala, eksportrettede landbruksprosjekter? Giverlandet eller mottakerlandet? 1

2 Heikki Holmås må ikke tråkke i Solheims (storskala) fotspor o må anerkjente betydningen av småskala landbruk o informasjonskampanje - fornuftige tanker er begynnelsen av fornuftige handlinger. Storskala satsning på småskala bønder! Smått er godt! Fra stort til smått Utvalgskampanje: Jordbruk for klima Bakgrunn: Landbruk kan både være en utfordring, men også en del av løsningen hva angår klimaproblematikken. Jordbruket står for 40% av verdens utslipp. Sektoren har dermed et enormt potensial til å motvirke klimaendringer. Vi ønsker en radikal endring som gjør at jordbruket kommer nærmere og nærmere nullutslipp, og kanskje til slutt blir en sektor som absorberer Co2 istedenfor å forårsake utslipp. Overforbruk av fossile energikilder har bidratt til klimakrisen vi befinner oss i idag. Et nødvendig tiltak i kampen for å løse miljøproblemene vil være en kraftig reduksjon av energibruken. Bruk av fossil energi til kunstgjødsel, plantevernmidler og store landbruksmaskiner har muliggjort det industrielle monokulturlandbruket vi til en stor grad baserer matproduksjonen vår på i dag. Legger man om til et mer klimasmart landbruk vil man redusere klimagassutslippene betydelig innenfor denne sektoren. Agrobusiness lever i beste velgående, og stadig flere penger omsettes på salg av miljøødeleggende kunstgjødsel, helsefarlige sprøytemidler og høytytende såfrø som undergraver det naturlige biologiske mangfoldet. Verdensbanken ivrer etter et såkalt klimasmart jordbruk, som muligens kan innebære mer bruk av disse innsatsmidlene. Norske Yara hevder at verden er avhengig av mer bruk av kunstgjødsel for å kunne mette en økende befolkning. Samtidig sier forskningen oss at denne typen jordbruk ikke er bærekraftig, at den undergraver vår mulighet til å benytte oss av naturressursene på lang sikt, at den bidrar til store utslipp, forringer jorda, bruker opp vannressurser og setter hele økosystemer i ubalanse. Forskning sier også at økologisk jordbruk kan gi mye større avlinger og mye mer næringsrik mat enn industrielt jordbruk. Industrielt jordbruk er ikke et jordbruk vi kan satse på når vi vet at klimaendringene er vår tids største utfordring, og at dette jordbruket bidrar til klimaendringene. Vi vil at Norge tar offensive grep både innenriks og utenriks for å fronte et helt annet type jordbruk enn det blant annet Yara støtter. Norge ønsker å vise seg fram som en miljønasjon. For å virkelig klare det, må vi ha en fullstendig omlegging av jordbruket til en agroøkologisk modell. Denne typen jordbruk, som tar hensyn til helheten, økosystemene, miljøet, og som vil minimere utslipp i alle ledd av verdikjeden, må være bærende for den nye jordbruksmodellen. Dette jordbruket må også bli frontet av Norge i internasjonale sammenhenger, og gjennom Norges bistandsarbeid. Landbruket er nødt til å være en del av løsningen! Gode grunner for å velge kampanjen: 2

3 - Kan sette et veldig viktig tema på dagsordenen - Kan gjøre at Norge blir bevisst og ligger i forkant med tanke på at jordbruk vil bli veldig aktuelt i framtidige internasjonale konferanser som klimaforhandlingene - Kan sette klima, jordbruk, miljø og matproduksjon sammen i en helhet - Kan åpne for samarbeid på tvers av utvalg, tema som favner bredt Vinklinger/ideer: Jobbe med informasjonsspredning, vise hvor stort potensial jordbrukssektoren har. Lage artikkelsamling/bok Lobbe for konkrete politiske tiltak Sette dette på agendaen opp mot COP-forhandlingene Debatter, kunnskapsstunt 40% 0%! Grønt er skjønt, et miljøvennlig jordbruk! Agroøkologi FTW Handelsutvalget: Forslag til hovedkampanje: Åpenhet om frihandelsavtaler Norge inngår. Handelsutvalget i Spire ønsker å gjennomføre en kampanje som øker oppmerksomheten rundt, og som krever større åpenhet angående prosessen om de bilaterale frihandelsavtaler Norge inngår med andre land. Dette er handelsavtaler som er ment å fremme norske interesser. Hensynet til og fremming av norske interesser kan ofte bli et ensidig fokus og overskygge de konsekvenser disse avtalene vil eller kan få for en bredde av befolkningen, både i Norge og i landet avtalen inngås med. Norge bør se handelsavtaler i et større perspektiv fra flere ståsteder. Det å inngå en frihandelsavtale med et land som eksempelvis bryter internasjonale menneskerettighetsprinsipper kan ses på som om Norge legitimerer det politiske regimet og dets avgjørelser, som ikke bidrar til Norges målsetning om å fremme demokrati, menneskerettigheter og prinsipper om rettstat. I dag er det ikke åpenhet rundt prosessen og forhandlingene Norge tar del i, det er verken åpen prosess i Norge eller i de land avtalen inngås med. For det offentlige Norge er det ofte uklart hva man ønsker å oppnå, da synspunkter ikke blir kjent. Forhandlingsstandspunkter Norge tar for seg bør være tilgjengelige i det offentlige rom for diskusjon og kravene fra forhandlingspartnere bør også kunne diskuteres før de blir inngått, da disse avtalene vil kunne ha store konsekvenser for befolkningen i begge land. I dag er det ingen gjennomgang, høring eller debatt i forkant, og frihandelsavtalene foregår i det hemmelige rom. Demokratiske prinsipper blir ikke fulgt. Handelsutvalget mener det er viktig å sette fokus på viktigheten av å ha en åpen, grundig og nyansert prosess i forbindelse med disse frihandelsavtaler, som involverer det offentlige Norge, inviterer bredden av befolkningen til å ta del i prosessen og tar alle potensielle konsekvenser i betraktning. 3

4 Forslag til utvalgskampanje: Landran Hovedmål med kampanjen Sikre at Norge praktiserer politikken de har lagt opp til i Stortingsmeldinga om miljø og utvikling og er progressive internasjonalt for gode retningslinjer for investeringer. Delmål med kampanjen Spire fortsetter å holde det politiske presset rundt jordbruksinvesteringer oppe og promoterer gode alternativer til å investere direkte i landressurser Spire satser videre på et tema som Spire er kjent for og som vi kan mye om. I Spire er det ofte stor utskiftning av folk. Dersom vi skal fortsette å ha eierskap og spisskompetanse på Landran er vi nødt til å satse videre på dette som en prioritering. Hvorfor burde Spire jobbe med dette Spires hovedkampanje i 2010 handlet om landran, og det var en veldig vellykket kampanje. Spire var den første organisasjonen i Norge som jobbet med landran, og vi fikk mye oppmerksomhet rundt temaet. Vi var med og påvirket regjeringens offisielle politikk i den forrige Stortingsmeldinga om miljø og utvikling, og mye av det som står om landran er vår fortjeneste. Kampen er imidlertid ikke over selv om vi har fått Spire sin politikk inne i Stortingsmeldinga. Vi er nødt til å bidra videre til å spre informasjon om dette i befolkningen for å oppretteholde presset og skape større engasjement for kampen mot landran. Videre er vi nødt til å følge opp vår rolle som vaktbikje ovenfor norske myndigheter. I vinter opplevde vi at Stortingsmelding på mat og landbruk i liten grad tok landran på alvor. Det er derfor veldig viktig at Spire følger opp arbeidet som vi har startet. Fortsatt forbinder mange Spire med landran, og vi har mye kunnskap i organisasjonen som vi ikke bør miste. Dette er derfor et viktig tema for Spire. Handelsutvalget ønsker å gå mer inn på de økonomiske aspektene ved investeringsavtaler. Bakgrunn Landran innebærer at utenlandske investorer overtar landområder og naturressurser i utviklingsland ved å overta eierskap til jorda. Slike overtakelser er veldig ofte preget av ulike maktforhold i forhandlingsprosessen, mangel på innsyn og åpenhet og mangel på retningslinjer som sikrer lokalbefolkningens rettigheter eller statens økonomiske utvikling. Norske myndigheter ser i økende grad på investeringer som et alternativ til bistand, og den formen for landbruksbistand som har økt mest de siste årene er Norfunds investeringer i jordbruk. Investeringer kan ikke være et mål i seg selv, målet må være at de skal føre til mindre fattigdom, mer utvikling og færre sultne. I følge FNs spesialrapportør på retten til mat, Olivier deschutter, er investeringer i jordbruksland feil medisin til feil problem. For å sikre utvikling trengs politisk handlingsrom til å sette rammeverk for investeringer, åpenhet rundt investeringsavtaler, sikring av lokalt innhold og råderett over egne ressurser. Gjennom denne kampanjen kan Spire presentere den riktige medisinen: gode alternative investeringer som ikke fratar bønder rettigheter og ressurser. Spire trengs fortsatt i landrandebatten! 4

5 Klimautvalget: Hovedkampanje Tittel: Ingen olje til verdens fattige Undertittel: Norsk olje er kortsiktig utvikling! Mål: Norge åpner ikke flere oljefelt og trapper ned oljeproduksjon. Bringe inn sør-perspektiv i norsk energipolitikk. Kortsiktige mål: Navneendring for Statoil til et mer energinøytralt og/eller mer fremtidsrettet navn. Hvorfor: Andre organisasjoner fokuserer mer på nasjonale hensyn i oljedebatten. Klimarettferdighetsperspektiv må inn. Vi vil skape økt samstemthet mellom politikk og retorikk brukt hjemme og ute Spire skal bidra til bevisstgjøring og redusering av uoverensstemmelsen. Vi vil øke fokus og bevissthet rundt energibehov generelt. Økt forståelse for oljens rolle i energiregnestykket er en viktig bidragsyter i dette henseende. Bakgrunn: Stoltenberg og OBM legitimerer norsk oljeproduksjon ved energibehov i Sør. Alt eksporteres dog til OECD, argumentasjonen er dermed løgn. Vi vet at konsekvensene av globale klimaendringer får, og vil få, størst konsekvenser for land i Sør. I 2007 ble det kunngjort at ⅔ av kjente oljereserver må ligge i bakken - for å begrense global oppvarming til 2 grader. Utviklingsland må få ta opp det siste. Vi må legge om nå. Småskala fornybarnergiprosjekter off-grid kan nå de fattigste. Solar transition-filmen vil vise dette. Framtiden er fornybar. Solenergiprosjektet i seg selv har ikke noe å si i forhold til utslippsreduksjoner fordi disse menneskene ikke har mye utslipp fra før. Hvis man ønsker at fattige skal få energi utvikling - og om de må kjøre de skitne løsningene kommer vi til å slippe ut for masse globalt. Det rammer igjen de fattige i sør hardest. Derfor må utvikling i sør være grønn ikke basert på olje. Leapfrogging: å hoppe over noen utviklingssteg. Ikke gjennom olje, men rett til fornybar energi. Det koster penger! Hvem betaler? Klimafinansiering. Verdenssamfunnet står ovenfor en oppgave uten historisk sidestykke. Vi nærmer oss faretruende en grense vi ikke har råd til å overstige 2 gradersmålet. I dag har vi makten til å bevare verden for framtidige generasjoner, eller å ikke gjøre det. Norge, med sin enorme formue og høye levestandard, er det landet i verden som har størst forutsetninger for å gå foran. Det er på tide at vi viser vei i den globale klimapolitikken, også på hjemmebane. Samtidig som handling aldri har vært mer nødvendig, ser vi at de internasjonale klimaforhandlingene stagnerer. Norge spiller en konstruktiv rolle i de internasjonale forhandlingene, men her hjemme ser vi at norske utslipp øker. Det er paradoksalt. Generalsekretæren for FNs klimaforhandlinger har sagt at hun ikke ser for seg en altomfattende global klimaavtale i sin levetid. Om det blir tilfellet, har vi ikke tid til å vente. Verden trenger handling nå, og rike, industrialiserte nasjoner som Norge har ansvaret for å kutte utslipp først. Isteden vektlegger vi i større og større grad å utføre klimakutt ved å finansiere prosjekter i land i Sør. Dette muliggjør å fortsette som før hjemme, med oljeproduksjon og overforbruk samtidig som vi tviholder på et stadig mer frynsete internasjonalt image som miljønasjon. Statoil - beholde sin stolthet ved å satse fornybart, være etisk forsvarlig. Må fortsette å gjøre noe bra. Gjorde noe bra for Norge da, hva gjør de for verden nå? Slagord/kreativ utforming/handling: 5

6 Klimarettferdighet. Få folk til å si at de har lyst til å gjøre noe. Old-school kampanje igjen. Norway can! Vise fram alt det som blir gjort på klimafronten: Generasjon Grønn : Det er trendy å være grønn. Alle disse er med! Det er en MYTE at nordmenn ikke bryr seg. Norge ligger langt bak andre land på initiativer og tilrettelegging for kutt man kan gjøre som privatperson, i hjemmet, på jobben etc. Eks: grønne berlin, svensk tilrettelegging for solcellepanel for elektrisitet i hjemmet som kan kobles rett til strømnettet om man produserer mer enn man bruker (som på hytta)? Vi som er engasjert og organisert må vise folk HVA som trengs og HVORDAN man kan gjøre noe og hvorfor politikerne må legge til rette for at nordmenn kan gjøre det rette. Jeg har gjort disse små enkle grepene i livet, hva har du gjort Stoltenberg? Nordmenn for klimahandling Jeg irriterer meg grønn over norsk klimapolitikk. Personlig dissonans og behovet for handling: o o Systemet er lagt opp til overforbruk. Dra nytte av personling dissonans, og at mange ser uoverensstemmelsen mellom handling og holdning. Bevissthet rundt fordelingsspørsmål: Mange er engasjert i å hjelpe de som har det dårligere enn oss - like mange sliter med at de blir konfrontert i nyhetene med alle urettferdighetene de ikke kan gjøre noe med Utvalgskampanje Tittel: Klimagjeld! Undertittel: Slutt å klimavaske bistandspengene. Norge må sørge for nye penger til klimatilpasning Mål: Regjeringen må bekrefte at de skal gi 30 millioner årlig øremerket til klimatilpasning i Sør, i tillegg til bistanden. Begrunnelse: Kampanjen vil bidra til økt forståelse for Sør-perspektivet i klimadebatten og Norges og andre industrialiserte lands historiske ansvar for å betale skadeerstatning til de landene som rammes hardest, men har bidratt minst til problemet. Spire er eksperter på klimatilpasning blant ungdomsorganisasjonene. Ingen andre ungdomsorganisasjoner jobber spesifikt med klimatilpasning. Dette blir en videreføring av klimatilpasningskampanjen Shit Happens fra Klimautvalget er gira på å prioritere dette både for å øke bevissthet utad, men også for å beholde fokuset og kompetansen på temaet innenfor organisasjonen. Denne kampanjen er ideell for samarbeid med partnerorganisasjonene i både Malawi og Zambia og vi kan bruke muligheten til å lære mye fra dem som faktisk lever med behovet for klimatilpasning hver dag. Kampanjen har et enkelt og konkret mål, som vi kan gjøre mye lobby på mot Storinget og Regjeringen. Kampanjen kan kombinderes deltakelse på klimatoppmøter, da tematikken er sentral der. Vi kan dra på ressurser i Utviklingsfondet og Forum for miljø og utvikling og samarbeide med dem. 6

7 Bakgrunn: Det er de fattigste landene som har bidratt minst til problemet, men som lider og vil lide mest som følge av menneskeskapte globale klimaendringer. Norge og andre industrialiserte land har et historisk ansvar for å betale for klimatilpasning i land i Sør fordi vi historisk har sluppet ut mest klimagasser. I København ble de fattige landene lovet 30 milliarder i klimatilpasningspenger mellom 2010 og 2012 og 100 milliarder årlig til utslipssreduksjoner og klimatilpasning fra Tross disse løftene har ikke de industrialiserte landene lykkes i å enes om finansieringsmetoder for å sikre disse pengene. Mange av pengene som de industrialiserte landene har meldt inn som klimatilpansingspenger har vist seg å være resirkulerte bistandspenger. Det er ikke akseptabelt ettersom penger til klimatilpasning er noe de fattige landene har rett på som skadeerstatning for våre historiske utslipp (klimagjeld). Dette er også et viktig prinsipp for utviklingsland i klimaforhandlingene. Per i dag er Norge uklare på om de pengene vi melder som klimatilpasningspenger er nye, eller bare resirkulerte eller klimavaskede bistandspenger. Norge må gå foran og være tydelige på at pengene vi gir til klimatilpasning kommer i tillegg til det vi likevel hadde tenkt å gi i bistand. Klimatilpasningspenger er ikke bistand, men skadeerstatning! Dette må komme tydelig fram i partiprogrammene og regeringens politikk. Kampanjen vil bidra til Økt forståelse for den skjeve fordelingen av ulemper og goder med bakgrunn i klimaendringer. Spire skal bidra til økt og vedvarende fokus på klimarettferdighet Å sette fokus på behov for finansiering av gode klimaløsninger både hjemme og ute. Politiske og økonomiske insentivsystemer for klimapositive handlinger. Utvikle systemer og finansiering for tilpassing og tiltak (adaptation and mitigation) som legger til rette for klimapositive handlinger. 7

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder)

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Vedlegg 1 slag til endringer i politisk plattform Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012 slagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Endringsforslag 1. Linje 151, 161, 216,

Detaljer

Politisk plattform for Spire, Utviklingsfondets ungdom Vedtatt 27. april 2014

Politisk plattform for Spire, Utviklingsfondets ungdom Vedtatt 27. april 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Politisk plattform for Spire, Utviklingsfondets ungdom Vedtatt 27. april 2014 Spires

Detaljer

Politisk plattform for Spire Vedtatt 22. april 2012

Politisk plattform for Spire Vedtatt 22. april 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Politisk plattform for Spire Vedtatt 22. april 2012 Spires

Detaljer

Politisk plattform for Spire Vedtatt 22. april 2012

Politisk plattform for Spire Vedtatt 22. april 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Politisk plattform for Spire Vedtatt 22. april 2012 Spires visjon

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad GLOBALT VALG 2013 EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad Valget 9. september handler om mer enn Norge. Hvilke norske partier som velges inn på Stortinget, får konsekvenser

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Politisk plattform for Spire Vedtatt 27. September 2009

Politisk plattform for Spire Vedtatt 27. September 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Politisk plattform for Spire Vedtatt 27. September 2009 Spires

Detaljer

En ny og rettferdig verden

En ny og rettferdig verden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 En ny og rettferdig verden 34 35 36 37 38 1 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Detaljer

Dilemma og utfordringer i utviklingspolitikken

Dilemma og utfordringer i utviklingspolitikken E-nummer: 923 B ISBN: 928-82-7177-841-5 Design: Gjerholm Design AS Illustrasjon: Anne Leela Trykk: UD Hustrykkeriet 08/2013 1. opplag 300 eks. omslag_7_mmrygg.indd 1 - en invitasjon til debatt Utgitt av:

Detaljer

Bistand som metter? Norsk landbruksbistand 2006-2010. Forum for Utvikling og Miljø

Bistand som metter? Norsk landbruksbistand 2006-2010. Forum for Utvikling og Miljø Bistand som metter? Norsk landbruksbistand 2006-2010 Forum for Utvikling og Miljø Innholdsfortegnelse: Oppsummering og anbefalinger 2 Forkortelser og ordforklaringer 6 Innledning 7 Landbruksbistand er

Detaljer

5. Global rettferdighet

5. Global rettferdighet 5. Global rettferdighet Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt, men disse er grovt urettferdig fordelt. For å få en rettferdig og fredelig verden trengs en radikal omfordeling av

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK

GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK 2 INNHOLD Politisk innhold OVERORDNEDE PERSPEKTIVER s. 4 UNDERTEMA: OLJE s. 5 UNDERTEMA: TRANSPORT s. 6 UNDERTEMA: MAT s. 7 SNAKKEPUNKTER PÅ STAND s. 8 MØT

Detaljer

Forside. Rollespillet «Oljespillet i Uteria» Her begynner innledningen. Tidsskjema innledning:

Forside. Rollespillet «Oljespillet i Uteria» Her begynner innledningen. Tidsskjema innledning: Forside Rollespillet «Oljespillet i Uteria» Her begynner innledningen Tidsskjema innledning: Lærer deler ut og leser opp, Elevene spør hvis det er noe de ikke forstår 10 minutter Husk: Enkeltsidig utskrift

Detaljer

Kjetil B. Alstadheim: Klimaparadokset. Jens Stoltenberg om vår tids største utfordring, H. Aschehoug & Co, 2010 1.

Kjetil B. Alstadheim: Klimaparadokset. Jens Stoltenberg om vår tids største utfordring, H. Aschehoug & Co, 2010 1. Av Gunnar Kvåle Kjetil B. Alstadheim: Klimaparadokset. Jens Stoltenberg om vår tids største utfordring, H. Aschehoug & Co, 2010 1. Dette er en velskrevet og lettlest bok som kan anbefales for alle som

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

Redaksjonskomiteens forslag. AUF i Oppland 2013

Redaksjonskomiteens forslag. AUF i Oppland 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Redaksjonskomiteens forslag 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 AUF i Oppland 2013 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Det var en gang ei framtid. Ungdoms prioriteringer for FNs bærekraftige utviklingsmål

Det var en gang ei framtid. Ungdoms prioriteringer for FNs bærekraftige utviklingsmål Det var en gang ei framtid Ungdoms prioriteringer for FNs bærekraftige utviklingsmål 1 FRAMTIDA ER NÅ Senere i år går FNs tusenårsmål ut på dato. Om ni måneder skal verdens ledere bli enige om nye mål,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER

REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER Ellingsrud 12-14. april 2013 Start: 12. april kl. 09.00 Slutt: 14. april kl. 15.00 Vedlegg: Vedtaksprotokoll Endringsforslag 1 Saksliste Sak 1: Sak 2: Sak 4: Sak 5:

Detaljer

Internasjonal strategi 2011-2020. Vedtatt av Landsstyret 5.-6.februar 2011

Internasjonal strategi 2011-2020. Vedtatt av Landsstyret 5.-6.februar 2011 Internasjonal strategi 2011-2020 Vedtatt av Landsstyret 5.-6.februar 2011 0 Innholdsliste 1. Innledning 2. Visjon 3. Naturvernforbundets internasjonale arbeid i dag ståsted og erfaringer 4. Naturvernforbundets

Detaljer

Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 26 12. okt. Trontaledebatt 2009 Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 4): 1. Debatt om Hans Majestet Kongens tale til det 154. storting

Detaljer

Åpen høring i Stortingets næringskomité

Åpen høring i Stortingets næringskomité Åpen høring i Stortingets næringskomité Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords (Meld. St. 9 (2011-2012)). Representanter fra Spire, Utviklingsfondets ungdom Mari Gjengedal Siv Maren Sandnæs Leder

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

GJELDSBREVET. Norges uansvarlige utlån til Indonesia s.3 Verdensbankens klimafond er ikke den eneste løsningen s.7

GJELDSBREVET. Norges uansvarlige utlån til Indonesia s.3 Verdensbankens klimafond er ikke den eneste løsningen s.7 GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 1 2010 Klimakrise hvem betaler? Norges uansvarlige utlån til Indonesia s.3 Verdensbankens klimafond er ikke den eneste løsningen s.7 - Norske organisasjoner har unik

Detaljer

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva er klimarettferdighet?

Hva er klimarettferdighet? Hva er klimarettferdighet? Av Bård Lahn 23. april 2014 Forord Dette notatet om klimarettferdighet er mitt innspill til prosjektet Det rettferdige lavutslippssamfunnet, som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer