for Fagforbundet TEMA Økt bemanning gir gevinst SIDE 18 og Side Nr. 6/ < For medlemmer i Fagforbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for Fagforbundet TEMA Økt bemanning gir gevinst SIDE 18 og 20 22 Side 8 13 www.fagbladet.no Nr. 6/7-2011 < For medlemmer i Fagforbundet"

Transkript

1 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST SIDE 18 og Nr. 6/ < For medlemmer i Fagforbundet TEMA Økt bemanning gir gevinst Side 8 13 for Fagforbundet

2 Kirke, kultur og oppvekst Innhold Gylne øyeblikk Over 150 mennesker fra museer og helsevesenet deltok på konferansen Møte med minner for å lære om museumstilbud for personer med demens. I dag fins det omvisninger for demensrammede ved flere museer i Oslo. Havnet på sykehus Den giftige og dødelige gassen hydrogensulfid slo ut Jan Arild Lunde da ei gammel grav ble åpnet på Eiganes gravlund i Stavanger Foto: Alf Bergin Foto: Ole Morten Melgård 8 TEMA: Flere ansatte ga kostnadskutt 14 Humor i Nav 16 Mot alle odds 18 Medvind i valgkampen 20 PORTRETTET: Brennende engasjert KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Middelhavets mørke sider 50 Velger bort jentebarn 58 Vold har ingen aldersgrense FASTE SPALTER 4 Nytt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Ingen skilnad med ny avtale 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 60 Oss 62 Kryssord 63 Sudoku og Quiz 65 Tilbakeblikk og Petit 66 ETTER JOBB: Go dag mann økseskaft 68 EN AV OSS: Sommerdrømmen Bryr seg Åge Aleksandersen har aldri lagt skjul på sitt politiske engasjement og støtte til fellesskapet. I høst reiser han og Sambandet ut på valgkamp-turné i samarbeid med Fagforbundet. Foto: Ole Morten Melgård 8 Overfører kunnskap Vever fra slutten av 1800-tallet produserer tepper og bunadsplissé på Sjølingstad Uldvarefabrik til stor fornøyelse for de besøkende ved museet Kritisk til fosterheimsavtalen Den rettslege stillinga for fosterforeldre i kommunale oppdrag er ikkje endra i den nye fosterheimsavtalen. Difor er det framleis eit risikoprosjekt å ta på seg fosterheimsoppdrag frå kommunen, tykkjer forfattarane av fokusartikkelen. ISSN X Foto: Erik M. Sundt Ansatte flere sparte penger Når jeg går hjem, vet jeg at jeg har gjort en god jobb, sier Dobrena Heggelund. Bergan sykehjem i Kristiansund har økt grunnbemanningen og gir 103-årige Bjarne Slettestøl et bedre treningstilbud. Samtidig sparer sykehjemmet over en million kroner. 16 Romslig og åpent Det er ikke lett å være alene og ung flyktning. Heldigvis fins en god tjeneste, med hjertevarme medarbeidere, som hjelper til med lekser og fritidstilbud for dem som trenger det. 2 < Fagbladet 6-7/2011

3 Sparer på skillingen og lar daleren gå Når det blir trangere økonomiske tider i kommunenorge, er det ofte det forholdsvis billige forebyggende arbeidet som blir skadelidende. Legg ned ungdomsklubben, så sparer vi Om noen år kan det hende at vi må ut med noen millioner for å lappe sammen skakkjørte unge, men det er så lenge til. Dessuten er det et annet budsjett. Et sykehus i Oslo manglet i 2009 penger til å reparere den ene av to maskiner som brukes til angiografi, for å påvise og dermed forebygge mulige hjerteinfarkt. Det sykehuset sparte i utgifter til reparasjon, ble snart spist opp av behandlingen av hjertepasienter, med infarkt som kanskje kunne vært unngått. Og da snakker vi bare om de direkte helseutgiftene, ikke om samfunnskostnadene forbundet med manglende arbeidsevne og uføretrygd. Eller om det enkelte menneskets tap i form av dårligere livskvalitet. I Kristiansund har de gått nye veier i eldreomsorgen og blitt et eksempel til etterfølgelse. Tanken på kortsiktig gevinst ble forlatt til fordel for en helhetlig vurdering. Bergan sykehjem hadde slitt med høyt sykefravær, høy vikarbruk, mangel på fagfolk og mye overtidsarbeid. Gjennom et «Det hjelper ikke å kutte i ett budsjett dersom utgiftene mangedobles i et annet.» sykefraværsprosjekt ble grunnbeman - ningen ved alle avdelingene økt i seks måneder. Til manges overraskelse ble ikke driften dyrere av den grunn. Det var penger å spare på mange områder, viste det seg. Mer enn det det kostet å oppbemanne. Sykefraværet ble hal - vert, vikarbruken ble kraftig redusert; det samme ble utgiftene til medisinsk utstyr. Fordi staben fikk tid til å tenke lurt. Nå er det færre ansatte på Bergan som jobber ufrivillig deltid. Underskuddet er snudd til balanse. Og alle er vinnere - kommunen, beboerne og de ansatte, som forteller om bedre kontroll, bedre samvittighet og større arbeidsglede. Alle finere maskinerier må tas godt vare på. Det er opplagt når det gjelder fly og biler og elektriske anlegg. Den norske velferdsstaten er intet unntak. Det hjelper ikke å kutte i ett budsjett dersom utgiftene mangedobles i et annet. Kanskje blir utgiftene redusert i noen år, men så kommer som regel regningen til slutt. Og da blir det dyrt. Det har mange som slurver med vedlikeholdet fått erfare. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2010: Fagbladet 6-7/2011 < 3

4 Siden sist Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagarbeidarane fekk mest i private barnehagar Minst 7500 kroner i tillegg til alle, og nesten til fagarbeidarar med lang ansiennitet. Dette er resultatet frå lønsoppgjeret i private barnehagar. Forhandlingsleiar for Fagforbundet, Mette Henriksen Aas, meiner dei har fått eit akseptabelt resultat med ei rame på linje med lønsoppgjera i offentleg sektor. Motiverer dei tilsette Alle medlemer i PBL-området får minst 7500 i lønstillegg. Og vinnarane blant dei tilsette er fagarbeidarar med 16 års ansiennitet. Desse får kroner i lønstillegg frå 1. mai i år. Våre medlemer med lang ansiennitet treng ei løn som gjer at dei ynskjer å fortsette i jobben. Det meiner vi partane har fått til i dette oppgjeret, seier forhandlingsleiaren. AFP Forutan lønstillegg, var også spørsmål knytt til AFP eit viktig tema i forhandlingane. Partane er no einige om å vidareføre AFP-ordninga for tilsette i private barne hagar. Dette sikrar at våre medlemer har rett til å gå av ved 62 år utan at dei må ete av framtidig alderspensjon. Slik får våre medlemer same moglegheit for tidlegpensjonering som tilsette i offentleg sektor har, slår forhandlingsleiar Mette Henriksen Aas fast. Tekst: SIDSEL HJELME Et arbeidsliv med plass til alle Likestilling er et vidt begrep. Først og fremst tenker vi på likestilling mellom kjønnene i forhold til arbeid og lønn, helse og utdanning. I Fagforbundets prinsipprogram står det at likestilling er et gjennomgående prinsipp og at målset - tingen er å sikre alle like muligheter til et godt arbeidsliv. Dette innebærer lik rett til fast og hel stilling, en jobb å leve med, ei lønn å leve av og en verdig pensjonstilværelse. I dette ligger en omtanke for alle menneskers rett til et anstendig liv. De som av ulike årsaker ikke kan delta i det etablerte arbeidslivet, har sine rettig heter. I dagens samfunn er det lett å falle utenfor, og det er lett for omgivelsene å legge skylda på den enkelte. I forbindelse med avsløringene i bemanningsbransjen, har politiske partier som Høyre og Frp tatt til orde for at vi trenger en svakere arbeidsmiljølov som gir arbeidstakerne mindre vern. Da forslaget til ny uføretrygd ble lagt fram for kort tid siden, uttrykte NHO bekymring for at den la opp til ordninger som kunne bli for dyre for samfunnet, og at det ikke lå nok insentiver til å få uføre ut i arbeid. Sakene henger sammen, og argu - Fagforbundet krever at virksomhetene i privat og offentlig sektor legger til rette for alle som ønsker arbeid. mentene gir den motsatte effekten av det vi bør være opptatt av; et arbeidsliv med plass til alle. Det sies at det i dag fins ca uføre som kan og vil jobbe litt, men som arbeidslivet ikke vil ha. Arbeidsgiverne må være på tilbudssiden for å utnytte denne arbeidskraftressursen. Fagforbundet krever at virksomhetene i privat og offentlig sektor legger til rette for alle som ønsker arbeid, slik at vi sammen kan skape det arbeidsmarkedet som kan ta imot de uføre. Vi tenker for eksempel på sekstimersdagen eller andre arbeidstidsordninger tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Vi tenker også på tilpasning av oppgavene, blant annet for alle dem som har fått en yrkesskade, er funksjonshemmet eller av andre grunner ikke kan jobbe hundre prosent. Det trengs høy bevissthet om disse sidene av arbeidslivet hvis vi skal klare å skape et likestilt samfunn. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 6-7/2011

5 Foto: Lars Åke Andersen Fotopris til Fagbladet Lars Åke Andersen og Fagbladet fikk Fagpressens foto pris for fotoreportasjen «Vaskeri i det fri» fra Mumbai i India som ble trykket i nummer 10 i fjor. Fagbladet fikk også hederlig omtale for reportasjen «Til Norge på kontrakt», om utnyt - telse av midlertidig ansatte som ble laget av journalist Ola Tømmerås. Prisene ble delt ut under Fagpressens årlige festarrange - ment i slutten av mai. PF VINNERBILDE: Lars Åke Andersen fikk årets fotopris for dette og flere andre bilder fra Mumbai i India. Beholder makta over turnusen Arbeidsministeren har ingen planer om å frata de store forbundene vetoretten i forhold til alternative turnuser. Jeg er veldig opptatt av brukerne som har behov for andre turnusordninger for å få et bedre liv. Dette gjelder blant annet en del barnevernsbarn og brukere ved ulike institusjoner. Men det opplever jeg at vi får til gjennom de dispensasjonsordningene vi har, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Høyresida vil frata fagforeningene vetoretten de har mot forsøksordninger med alternative turnuser som i dag er i strid med arbeidsmiljøloven. Godt over 90 prosent av alle søknader godkjennes. Fordi det av og til kommer et nei, så hevdes det at systemet ikke fungerer, men det er vel heller et bevis på at det fungerer. Man må Foto: Arbeidsdepartementet FUNGERER: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener at dagens ordning, der forbundene sentralt godkjenner alternative turnuser, fungerer godt. luke ut tilfellene som ville undergravd denne typen ordninger, sier Bjurstrøm. Arbeidsministeren forsvarer dagens ordning, men hun lover også å følge med på hvordan dispensasjonspraksisen håndteres. Jeg er uansett imot at man på generell basis skal overføre disse unntaksordningene til resten av arbeidslivet. At vi har en deltidsproblematikk her i landet, som noen bruker som argument, må løses på andre måter enn å la kvinner jobbe seg i hjel, sier Bjurstrøm. PF Minimum til alle i Oslo Ansatte i Oslo kommune får minimum kroner i mellomoppgjøret. Vi er veldig godt fornøyd, sier leder for Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Mellomoppgjøret i Oslo skal følge samme ramme som oppgjøret i KS. I tillegg har Fagforbundet Oslo fått gjennomslag for at tillegget skal være på minimum kroner. Det gir en bedre uttelling enn prosenten for alle til og med lønnstrinn 30. Nå får vi samme ramme som i KS-området. I tillegg skal lønnsøkningen være på minimum kroner. Det gir et anstendig kronebeløp til de lavest lønte i kommunen, sier Mari Sanden. Hun beskriver resultatet av meklingen som et godt resultat for Fagforbundets medlemmer. Oppgjøret har virkning fra og med 1. mai i år. Tekst: OLA TØMMERÅS Fagbladet 6-7/2011 < 5

6 Siden sist Aktiv sykmelding blir historie Fra 1. juli blir ordningen med aktiv sykmelding avskaffet. Problemet med den gamle ordningen var at arbeidsgiverne spekulerte i den. De satte arbeidstakerne til å gjøre sin gamle jobb, men på statlig lønn, forteller Mette Nord, nestleder i Fagforbundet. Foto: Fredrik Bjerknes, Samfoto Arbeidsgiveren kan få bot Aktiv sykmelding ga den sykmeldte muligheten til å opprettholde kontakten med arbeidsplassen på tross av sykdom. En forutsetning var at arbeidsgiveren fant andre arbeidsoppgaver, ga opplæring i nye oppgaver eller sørget for arbeidstrening. Etter enighet mellom myndig - hetene, arbeidsgivernes organisasjoner og fagbevegelsen blir ordningen avskaffet fra 1. juli. I stedet kommer en ny avtale. Også nå skal arbeidsgiveren følge opp den sykmeldte, og kan til og med bli bøtelagt for å unnlate å gjøre dette. I den nye ordningen blir arbeids - takeren delvis sykmeldt, og jobber DELTIDSSYK: I stedet for aktiv syk - melding vil arbeidstakere bli delvis sykmeldt fra 1. juli, og jobbe deltid ut fra hvor syke de er. deltid på tross av sykdommen, ut fra egen arbeidsevne. Ikke bare begeistret Fagforbundet er ikke bare begeistret for den nye ordningen. Hos oss er det mange som jobber deltid fra før. Og da vil en slik ordning ha begrenset effekt, forteller Mette Nord. Et ekspertutvalg som vurderte IA-ordningen, mente at delvis sykmelding ville ha en bedre effekt for å få folk tilbake i arbeid. LO var likevel ikke blant pådriverne for å avskaffe aktiv sykmelding. Tekst: VEGARD VELLE Rett til sykelønn etter permisjon Arbeidstakere som blir syke under permisjon, har rett til full sykelønn fra det tidspunktet de skulle ha vært tilbake på jobb. Dette er konklusjonen i en fersk dom i Arbeidsretten. Fagforbundet vant saken for et medlem som ble syk under utdanningspermisjon. Kommunen mente hun ikke hadde rett til sykepenger fordi hun ikke hadde møtt opp etter permisjonen, men Arbeidsretten var ikke enig. VeV Fornøyd med uførereformen Vi er fornøyd med at overgangen til alderspensjon først skjer ved 67 år, at barnetillegget beholdes, og at uføreytelsene blir varige ytelser. Det sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet om forslaget til ny uføretrygd som ble lagt fram i slutten av mai. Vi vil vurdere nærmere de enkelte forhold som for eksempel skattekompensasjonen, løsningen med fribeløp og skjermingsforslaget ved levealdersjustering, sier Mette Nord. POSITIV: Fagforbundet er stort sett positiv til regjeringens forslag til ny uføretrygd. 66 prosent av tid inntekt Ifølge forslaget skal uføretrygden for nye uføre ligge på 66 prosent Illustrasjonsfoto: colourbox.com 6 < Fagbladet 6-7/2011

7 Kutt kan ramme pasientene Både pasienter og ansatte kan bli skadelidende hvis Oslo universitetssykehus opprettholder sitt krav om budsjettkutt, mener styremedlem og tillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen. Sykehusdirektør Siri Hatlen fikk ikke støtte fra verken sitt eget styre, fra Helse Sør-Øst eller fra helseministeren da hun insisterte på at det var uforsvarlig å kutte 500 millioner i budsjettet for Oslo universitetssykehus (OUS). Styret krevde at budsjettet måtte holdes, og Siri Hatlen valgte å ta sin hatt og gå. Fagforbundets tillitsvalgte og styrerepresentant ved OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen, ble ikke overrasket over Siri Hatlens plutselige avgang. Risikoen ikke utredet Verken risikoen eller konse - kvensene av kutt på 500 millioner av tidligere inntekt. Samtidig skal trygden beskattes som lønn, slik at netto utbetaling blir litt høyere enn i dag. For de som allerede mottar uføretrygd, blir nivået det samme som i dag. Uføres alderspensjon skal skjermes for halvparten av levealdersjusteringen fra Dette er en midlertidig ordning som vil gjelde for uføre født i årene og som blir alderspensjonister fram til Da skal skjermingen vurderes på ny. Lav inntektsmulighet Forslaget inneholder mye fornuftig, men jeg reagerer på at det TRENGER PENGER: Bjørn Wølstad-Knudsen mener Oslo universitetssykehus må skaffe penger til omstilling for å kunne spare senere. kroner er utredet godt nok. Vår vurdering er at de kan ramme både pasienter og ansatte på en svært uheldig måte. Vi må bruke penger nå for å kunne spare senere, sier Wølstad-Knudsen. De store endringene i driften som vi holder på med, koster mye penger, men det er ikke lagt inn omstillingsmidler eller tilstrekkelig investeringsmidler i budsjettet. Dermed har vi så langt brukt driftsmidler på å flytte funksjoner fra Aker til Ullevål og fra Ullevål til Rikshospitalet. Sånt koster enorme summer, og vi drar med oss dette ikke skal være lov å tjene mer enn kroner i året før uføretrygden avkortes, sier Kari Solberg. Hun er uførerepresentant i Fagforbundets pensjonistutvalg. Ragn-Sells bryter loven Arbeidstilsynet påpeker flere lovbrudd hos renovasjonsgiganten Ragn-Sells. Dette ble kjent bare dager etter at Ragn- Sells i en pressemelding erklærte at Arbeidstilsynet kun hadde noen mindre forhold å påpeke. I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at de har funnet videre som store driftsunderskudd. Sparer oss til fant Bare ved å bruke de pengene som en god omstilling krever, kan vi håpe på å få en drift som går i økonomisk balanse om noen år. Hvis prosessen stopper opp, er jeg redd vi kommer til å slite med unødig dyr drift og underskudd som blir vanskelig å håndtere i lang tid framover. Da sparer vi oss til fant. sier Bjørn Wølstad-Knudsen. Tekst: PER FLAKSTAD Hun mener dette vil bidra til å isolere mange uføre som kunne ha gjort en liten innsats i arbeidslivet. Tekst: PER FLAKSTAD flere forhold som de vurderer som brudd på arbeidsmiljøloven og kontrollforskriften. De mener at Ragn-Sells har benyttet ulovlig overtid, og det var ikke inngått skriftlig avtale med en underleverandør om innleie av fem arbeidstakere. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: Greg Rødland Buick GOD ELDREOMSORG Få land har en så god eldreomsorg som i Norge. Vi er også bedre rustet enn de fleste andre land for den kommende eldrebølgen, viser en fersk OECD-rapport. MISFORNØYD MED VIKARBYRÅ Helseforetakenes Innkjøpsservice og de regionale helseforetakene reagerer på lov- og avtalebrudd i flere vikarbyråer. Rammeavtalen med Konstali Helsenor er sagt opp. Flere byråer har fått skarpe advarsler. ØKT FRADRAG FOR FAGORGANISERTE Vi er innstilt på å fortsette opptrappingen av skattefradraget for fagforeningskontingent, sier statsminister Jens Stoltenberg. Skattefradrag for fagforeningskontingent bidrar til å gjøre det norske arbeidsmarkedet mer velorganisert, sier statsministeren. NYE SYKEHJEM BLIR DYRERE Føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet krever at nye sykehjem må tilpasses pasienter med demens. Nye sykehjem kan derfor ikke lenger bygges i flere etasjer. Dermed er det behov for større tomter, noe som gjør at prisen blir høyere. MEDLEMSØKNING Fagforbundet har nå totalt medlemmer. Siste måned er det en netto økning på 364 medlemmer, og fjorten av nitten fylkeskretser økte medlemstallet siste måned. Hittil i år er medlems - tallet økt med Fagbladet 6-7/2011 < 7

8 KOM I FORM: Bjarne Slettestøl er snart 103 år, og takket være økt bemanning på sykehjemmet får han også hjelp til opptrening. Hjelpepleier Dobrena Heggelund kan gå hjem fra jobben uten dårlig samvittighet for det hun ikke fikk gjort.

9 TEMA: Bedre kvalitet i eldreomsorgen Ansatte flere sparte penger Det høres ut som et eventyr, men tallenes tale levner ingen tvil. På Bergan sykehjem i Kristiansund har de spart over en million på å øke bemanningen. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: OLE MORTEN MELGÅRD En desperat situasjon som førte til en desperat handling. Slik beskriver enhetsleder Anni Jensen hverdagen på Bergan sykehjem for to år siden. Sykefraværet var skyhøyt, avviksmeldingene tårnet seg opp, og Anni Jensen tilbrakte store deler av arbeidsdagen i telefonen, i en konstant jakt på folk som kunne steppe inn og ta ekstravakter. - Presset var enormt. På den ene siden kravet om at du ikke skal ha merutgifter og overtid. På den andre siden ansvaret for pasientene og for at de skulle få dekket sine behov. - Pleierne løp gjennom hele vakta, og gikk hjem med dårlig samvittighet for at de ikke rakk å gjøre jobben skikkelig. Enhetslederen selv vurderte å slutte i jobben, og også ellers på huset var stemningen laber. DESPERAT VIKARJAKT: Vi måtte ha vikarer, koste hva det koste ville, sier enhetsleder Anni Jensen. Sykehjemmet sparte over en million på å øke bemanningen. Foto: Anders Tøsse Søvnløs i senga Hjelpepleier Siv Hoem hadde stressende og slitsomme arbeidsdager på avdelingen, og tankene var ofte på jobben også etter at hun kom hjem. - Husket jeg å gi den tabletten? Satte jeg på sengehesten? Ga jeg beskjed til nattevakten? Særlig etter at jeg hadde lagt meg om kvelden, begynte tankene å surre i hodet. Kollega Åshild Rosvoll Åsmul nikker, arbeidsdagene var slitsomme. - Det var spesielt ille på lørdager og søndager. Du hadde ikke kontroll på noe, du bare løp og løp. Spare seg til fant Bunnlinja på Bergan sykehjem viste at det er dyrt å drive med marginal bemanning over tid. Ikke minst når rekrutteringen stopper opp. - Vi måtte ha vikarer, koste hva det koste ville. Løsningen var overtid eller forskjøvet arbeidstid, noe som innebærer lønnsutbetalinger som er to eller tre ganger høyere enn normallønna. At bemanningen var for lav, var det liten tvil om og spesielt var dagvaktene på hverdager og kveldsvaktene i helgene tøffe. - Økt bemanning skal være svaret på alt, men det er > Fagbladet 6-7/2011 < 9

10 MIDDAGSTID: Hjelpepleier Aud-Randi Ørbog skjenker vann til Eivind Kjærvik, mens kollega Dobrena Heggelund hjelper Marie Sjøvang å dele opp maten. ikke så enkelt, sier Anni Jensen. Det viktigste for å lykkes, er å øremerke midlene og sette inn ressursene der det kniper mest, mener hun. Økte grunnbemanningen Takket være et systemrettet tilretteleggingstilskudd fra Nav, startet Anni Jensen i 2009 et sykefraværsprosjekt som imøtekom de ansattes ønsker om avlastning på de mest slitsomme vaktene. Hun styrket korttidsavdelingen med 1,3 årsverk, i praksis en ekstra person på dag - vaktene på hverdager, og en ekstra person på kveld i helgene. Personale kunne hun hente fra egne rekker, fra deltidsansatte som lenge hadde ønsket å jobbe mer. - Det var et takknemlig prosjekt å selge inn til de ansatte; både økt grunnbemanning og økte stillingsandeler. Vi fikk en pangstart og så effekten umiddelbart. Sykefraværet ble halvert, og dermed også pengene som gikk i overtidssluket. Totalt sett var innsparingen større enn utgiftene til økt grunnbemanning. FULL FART: Med økt bemanning blir det også tid til en frisk spasertur i hagen utenfor Bergan sykehjem for hjelpepleier Aud-Randi Ørbog og beboer Reidun Larsen. Tallenes tale De gode resultatene vakte oppmerksomhet også i kommuneadministrasjonen. Selv om det i prinsippet ikke fantes et rødt øre i den hardt prøvede Robek-kommunen Kristiansund, klarte de å lete fram kroner for å prøve ut økt grunnbemanning på alle avdelingene i seks måneder. Tiltaket var så lønnsomt at det fremdeles løper, uten at det koster en krone ekstra. Det var utvilsomt en god investering. - Første halvår sparte vi så mye at vi ikke hadde trengt de ekstra pengene. Vi sparte inn mye mer enn det kostet å bemanne opp. 10 < Fagbladet 6-7/2011

11 SLIK SPARTE SYKEHJEMMET PENGER: Oppstart 2009 som sykefraværsprosjekt finansiert av Nav. Videreført i 2010 og Økt grunnbemanning med 1,3 årsverk ved kortidsavdelingen i Økt grunnbemanning med 3,2 årsverk på hele sykehjemmet i 2010 (unntatt natt). Bemanningsøkningen er satt inn på de mest belastende vaktene. Styrte ressurser og fokus på faglighet. Tett oppfølging og registrering av arbeidsoppgaver. OPPDATERT: Dagens utgave av Tidens Krav leses grundig på Bergan sykehjem. Her hjelpepleier Siv Houm sammen med beboer Anna Pettersen. Resultater: Sykefraværet redusert med 50 prosent ved kort - tidsavdelingen i 2009, og med 26 prosent på hele huset i Redusert vikarbruk kuttet lønnsutgiftene med ca. en million kroner i 2010 (til tross for lønns - oppgjøret som ga ca i lønnstillegg). Kuttet kostnader til medisinsk utstyr med ca kroner. Færre ansatte jobber ufrivillig deltid. Tiltaket er videreført og gir fortsatt svært gode resultater i Foto: Anders Tøsse Gå ikke løpe Men dette handler ikke bare om penger. Aud-Randi Ørbog har 35 års erfaring som hjelpepleier, og har fått en ny jobbhverdag. - Jeg har fått et skikkelig løft, og har fått en ny glød og en motivasjon for jobben. Nå behøver vi ikke lenger å løpe mellom arbeidsoppgavene og pasientene. Nå kan vi gå. Arbeidet på avdelingene er mer planlagt enn før. Ikke bare hvem som har ansvar for hvilke pasienter, men også de konkrete oppgavene som skal utføres. Klokka 12 er det midtrapport og gjennomgang. Hva du har gjort og hva ikke? Det man eventuelt ikke rekker, blir fanget opp. - Tidligere var det slike ting vi gjerne tenkte på når vi kom hjem. Nå oppdager vi det hvis vi har glemt noe, og kan gjøre noe med det. Når jeg går hjem, vet jeg at jeg har gjort det jeg skulle med pasientene, sier hjelpepleier Dobrena Heggelund, som håper at kolleger andre steder også får oppleve fordelene med økt grunnbe - manning. Sparer utstyr Mer ressurser når det kniper har også økt de ansattes bevissthet om hvordan de selv kan bidra til å få budsjettene i pluss. Hittil har det spart kommunen for kroner i medisinsk utstyr og forbruksartikler, forteller Anni Jensen. - Når du har marginalt med tid, gjør du det du må, så tenker du ikke på alternative løsninger. Det er uøkonomisk å ha tidsnød, men nå har vi også fått økt fokus på å finne bedre og mer økonomiske løsninger. Dyre avlastningsbandasjer er erstattet av atskillig billigere, men like gode varianter. Forbruket av engangshansker er redusert, og bruk av riktige bleier til enhver tid har kuttet kostnadene ytterligere. Og dette går ikke ut over pasientene, understreker enhetsleder Anni Jensen. - Vi snakker alternative løsninger som er like gode eller bedre. Pleierne er også entusiastiske: - Det er artig å være en av dem som bidrar til at noe blir bedre, sier Aud-Randi Ørbog. Uavklart framtid Nylig ble det avklart at et annet av Kristiansunds sykehjem vil starte opp et prosjekt med økt grunnbemanning etter modell fra Bergan. Foreløpig er Bergan sikret økt grunnbemanning ut Fem seks ansatte har fått økt stillingsprosent gjennom prosjektet. Om de får fortsette slik, er fortsatt uavklart. - I samarbeid med Fagforbundet og Sykepleierforbundet jobber vi nå med en sak til bystyret for å få faste stillinger til de som har fått økt stillingsandel. Vi håper på en avgjørelse før sommeren. Vi har møtt både politisk og administrativ velvilje i kommunen, men det gjenstår å se om de vil satse på oss videre, sier Anni Jensen. UFRIVILLIG DELTID I statistikken kalles de undersysselsatt; en som går i deltidsstilling, men ønsker seg større stillingsandel. 1. kvartal i år var arbeidstakere undersyssel satt. Det er 5000 flere enn ved samme tid i fjor. Kjønnsmessig er fordelingen kvinner og menn. Det totale antallet timer som de undersysselsatte ønsker, utgjør årsverk. Kilde: SSBs arbeidskraftundersøkelse 2011 > Fagbladet 6-7/2011 < 11

12 TEMA: Bedre kvalitet i eldreomsorgen Kabalen går opp med ny Jo visst er det mulig. Turnusen går opp, selv med hele stillinger. Hovedtillitsvalgt Grete Kvernå i Fredrikstad har skjemaene som beviser det. Det er som musikk for hjelpepleier Tove Hasfjord. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Hjelpepleier Tove Hasfjord har jobbet deltid i 14 år. Hun er imponert over resultatet i prosjektet til Gerete Kvernå og virksomhetsleder Leif Nybøle ved Fjeldberg sykehjem i Fredrikstad. Kvernå og Nybøle dukket ned i stillingsbrøker og timer ved en av Fjeldberg sykehjems avdelinger, Avdeling 3. De ble selv over rasket over hva som er mulig med minimal bemanningsøkning og ny turnus. Avdeling 3 har 25 hjelpepleiere. Samtlige jobber deltid. De minste stillingene er på knappe 13 prosent. De største på 75 prosent. Daglig jakter ansatte på vakter for å få ei lønn til å leve av. Samtidig bruker ledelsen mye energi på å fylle huller i turnusen. Eneste heltidsstillinger er tre sykepleierhjemler, inkludert avdelingssyke pleier. Mye for lite Kværnå og Nybøle dukket ned i stillingsbrøker, tall og turnuser. De fant plass til seks nye heltidsstillinger. De fikk overlapping mellom alle vakter, og de økte antall pleiere per seng fra 0,75 til 0,85. Kostnad: 1,8 årsverk, fortsatt inklusiv avdelingssykepleier. Det er overraskende lite. Vi får veldig mye igjen for en total bemanningsøkning på 1,8 årsverk. Dessuten måtte vi uansett øke pleiefaktoren på grunn av stadig mer pleie - trengende beboere, sier virksomhetsleder Leif Nybøle. Vinn, vinn, vinn Prosjekt heltid/deltid på Fjeldberg sykehjem kom i gang etter initiativ fra Fagforbundet. Nå håper Nybøle og Kværnå at de får politisk aksept for å gjennomføre prosjektet. Selv ser de ikke annet enn fordeler. Bestyreren tviler på at bemanningsøkningen vil koste noe som helst. Vi må uansett styrke pleiefaktoren. Dess - uten er det er mange skjulte utgifter ved Voss har løst vikarfloken Bemanningsbyråene inntar kommunene, men på Voss går de motsatt vei. Her har kommunen opprettet sitt eget vikar - kontor. Skal jeg prøve å skaffe folk, eller skal jeg begynne å jobbe? Dilemmaet er velkjent i Helse- Norge. Å skaffe vikarer stjeler både tid og krefter, og for mange har det vært en lykkelig løsning å sette hele jobben ut til et bemanningsbyrå. I Voss kommune har de gått mot strømmen og opprettet sitt eget vikarkontor. En praktisk løsning som aldri har vært oppe til politisk behandling, ifølge ordfører Gunn Berit Lunde Aarvik (Ap). En gruppe men nesker satte seg sammen for å drøfte problemet med å skaffe vikarer. Vikarkontoret var en utmerket løsning, og kunne opprettes innenfor rammene av eksisterende budsjetter, sier Voss-ordføreren. VIKARGLEDE: Hver måned sørger de ansatte på Vikarkontoret for å fylle opp 1600 vakter. Vikarene er storfornøyd med å ha fast jobb uten fast arbeidsplass. Fra venstre Guri Østerdal, Åshild Steyn, Ingvill Evensen, Åse-Shirin Kaldestad, Hage Kristine Aardal, Eldbjørg Lie Jørgensen og Gunn Irene Brunborg. Variasjon for de ansatte Kontoret startet opp med to faste vikarer, i dag er åtte vikarer fast ansatt på Vikarkontoret. Disse går vakter og turnus som andre fast ansatte; forskjellen er at de jobber på mange ulike arbeidsplasser. Sykepleier Åshild Steyn er en av dem. Som vikar har jeg en veldig variert jobbhverdag. Om jeg hadde arbeidet på samme sted hver dag, er jeg redd jeg ville vært utbrent og ikke vært ansatt i eldreomsorgen i dag. 12 < Fagbladet 6-7/2011

13 turnus administrering, lønningskontor og liknende når alle går i små stillingsbrøker og tar ekstravakter, påpeker han. Vi vil også få redusert belastning og sykefravær. Og ikke minst vil det bedre rekrut - teringen, påpeker Grete Kværnå. Hun har vært i Fredrikstad kommune i 34 år. Det er uhyre sjelden hun har sett utlyst en full tids hjelpepleierstilling. Vi ønsker at de ansatte skal ha mulighet til å forsørge seg på lønna si, uten å måtte jakte på ekstravakter. Heltidsstillinger vil være mer attraktivt for faglig kompetent personell, sier hun. Felles vikarpott Neste trinn er å tilby alle i deltidsstillinger økte stillingsbrøker ved å ta fra budsjettet for vikarer ved sykdom, ferie og ekstrahjelp. Planen er en felles vikarpott for hele huset. Da kan vi bruke våre fast ansatte til å steppe inn i andre avdelinger ved behov. De får økt stillingsandel, vi får vikarer som kjenner huset, og vi sikrer fagkompetansen, sier Nybøle. Totalt brukte de tre avdelingene ved Fjeldberg sykehjem kroner til vikarer og ekstrahjelp i fjor. Til overtid gikk det med kroner. Nybøle og Kværnå mener de kan bruke en stor del av disse pengene til å SLIK: Hjelpepleier Tove Hasfjord følger interessert med forklaringene fra hovedtillitsvalgt Grete Kværnå. Selv har hun jobbet deltid i 14 år, og vil gjerne øke stillingsandelen. øke sysselsettingen for de med deltidsstillinger som ønsker større stillinger. Nå gjelder det å få politikerne til å se tallene. Hvis en jobb er veldig tung, kan det være deilig å tenke på at jeg heldigvis ikke skal tilbake dagen etter. Andre ganger tenker jeg stikk motsatt; at hit skal det bli kjekt å komme igjen. Lettelse for lederne Vikarkontoret innebærer en stor arbeidsbesparelse for enhetslederne som tidligere måtte gjennom en telefonmaraton for å skaffe vikarer. Nå er jobben unnagjort med en telefon til Vikarkontoret. De ringer hit om morgenen og melder inn sine behov, så kan de gå ut på avdelingen og jobbe, sier leder Eldbjørg Lie Jørgensen. Og lederne vet at de får kvalitet når vikarene dukker opp. Utgangspunktet er at alle vakter skal bemannes med fagfolk. Vaktlistene for ledige stillinger og annet planlagt fravær settes opp en gang i måneden, og alle vikarer må selv melde inn sine ønsker. Skreddersydd turnus Flere av de faste vikarene har reduserte stillinger, og noen har i tillegg spesielle behov når det gjelder turnus og vakter. Vikarkontoret tar hensyn til dette når de fordeler vaktene. En av hjelpepleierne jobber for eksempel to helger på råd, og har så fire helger fri; en annen jobber fire uker og har så tre uker fri. Hjelpepleier Gunn Irene Brunborg jobber 50 prosent samtidig som hun tar desentralisert sykepleierutdanning. Derfor får Gunn sin turnus skreddersydd et halvt år fram i tid så det passer med samlingene hun har på høgskolen. Ved å være fleksible får vi også inn folk som normalt ikke kunne hatt fast jobb, sier Eldbjørg. Økt bemanning En gang i mellom kan det skje at de har for få ledige vakter. Det kan gi en hardt tiltrengt ekstraressurs et sted i kommunen. Hvis vikarene ikke er satt opp på vakt, skal de møte hos meg. Da settes de inn som ekstra ressurs der det er ekstra trøkk, forteller Eldbjørg. Hun er ikke i tvil om at de fast ansatte vikarene trives: Det kan være stressende å ikke vite hvor man skal jobbe til enhver tid, men til gjengjeld får man mye igjen i fleksibilitet. De som jobber her, får gått på foreldremøter og sett på barnas fotballkamper selv om de jobber turnus. Det er ingen som har sluttet fordi de ikke har likt å jobbe på denne måten. Faktisk er det ingen som har sluttet i det hele tatt, sier en svært fornøyd leder ved Vikarkontoret i Voss. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Fagbladet 6-7/2011 < 13

14 Humor i NAV spurte de ansatte om deres beste rekorder og fikk rekordstor respons. Humor er med på å lime sammen ansatte i 430 kommuner. Tekst: TITTI BRUN Foto: REKORDHOLDERNES PRIVATE Er du best eller rarest i noe? spurte NAV alle ansatte via intranettet. I løpet av første dag kom 41 rekordsvar. Alt fra eldste svigermor, høyeste fjelltopp til hun som har plukket og spist verdens dyreste sopp. Jeg var litt redd for at folk skulle syns det var teit, men responsen har vært overveldende. Dette er tydeligvis blitt en snakkis på jobb, sier initiativ - Geir Haugen taker Geir Haugen i NAVs kommunikasjonsavdeling. Og rekorder av alle slag har fortsatt å strømme inn. Uhøytidlig Med ansatte kan man ikke arrangere firmafest for å bygge fellesskap. Vi er en sammensatt gruppe spredt over hele landet. Vi ønsket å finne på noe som kunne sveise oss litt sammen på en annen måte enn arbeidsinstrukser og rundskriv. Vi blir jo litt kjent med hverandre når vi vet at Anette har hilst på bandmedlemmene i Coldplay, Siv bor 40 meter fra den russiske grensa og Hege har ridd 260 ulike hester. 14 < Fagbladet 6-7/2011 Moro Til og med NAV-sjef Joakim Lystad er registrert med rekorden: Korteste eierskap av en spark, under det mer uhøytidlige rekordkapitlet «Kuriosa og andre spesialiteter». Geir Haugens egen rekord er plassert under «Ikke fullt så ærerikt». Jeg spilte fotball i laveste divisjon i Akershus i Tapte alle kampene med målforskjell Men vi ga oss ikke før i Klubben ble lagt ned i pausen fordi bare sju av elleve spillere møtte opp. Overmakten ble for stor. På den offisielle listen over Groundhoppere på britiske fotballbaner. Har passert 25 forskjellige fotballbaner. Trond Andersson, NAV Øygarden Har gjennomført Nijmegen-marsjen en militær marsj over fire dager. Totalt 170 km, med ti kg på ryggen og militært antrekk. Gikk frivillig i egen ferie fikk 27 vannblemmer på en fot. Thor Kenneth Feyling, NAV Kundesenter Rogaland Har ein blyant med følgande fabrikkproduserte inskripsjon: «Tilhører staten». Denne skriv eit veldig utilgjengelig og høgbyråkratisk språk. Kan nyttast som motvekt til slike kampanjar som dette. Hans Ole Færestrand, NAV Sogn og Fjordane Høyeste fjelltopp med NAV-musematte (Kilimanjaro 5895 moh.). Paal Nupen, NAV Arbeidslivssenter Hordaland. Har vært på 39 greske øyer. Kjersti Sæterdal, NAV Forvaltning Bergen Har vært på 15 konserter med The Rolling Stones. Ole M.Sæle, NAV Laksevåg Har ca ulike serviettar. Nokon som vil bytte? Oddhild Perny Gåsland, NAV Klepp

15 Hoppet fallskjerm i Tromsø, og landet midt i luftegården til Tromsø Kretsfengsel. Satt innesperret i to timer før fallskjermklubben fikk overbevist vakthavende at de hadde en mann for mye «innsatt». Geir Johannessen, NAV forvaltning Tromsø Er stolt eier av NAVs eldste sau. «Josefine» fylte 15 år 3. februar. Trikset i overkant av 1100 sjongleringer (berøringer) med ball. Ann Oddveig Solvang, NAV Innkreving Rayner Hoaas Nilsen, NAV Alta Fast lunsj siden april 2004: en boks hermetisk tunfisk og to stykker frukt. Jeg vil anslå 1439 bokser, give or take. Har syklet fra Oslo til Andøya fem ganger. Eystein Ringlund, NAV Forvaltning Tromsø John Helmersen, NAV Forvaltning Nordland, avd. Sortland Flest usolgte egenproduserte cd-er: Av fire utgivelser som til sammen er trykket i 2600 eksemplarer, er det anslagsvis 1200 som ikke er solgt. I tillegg har jeg anslagsvis 40 egenproduserte fullengdes vinylplater av et opplag på 200 som ikke er solgt. Fikk ti kakespader i bryllupsgave da jeg og mannen min giftet oss for ca. ti år siden. Erlend B. Havdal, NAV Forvaltning Nord-Trøndelag Anne Nordkil, NAV Kontaktsenter Nordland Flest like navn: 4 av 40 heter Arve. Av de 4, er det 3 med etternavn som begynner på S og jobber i samme avdeling. Nærmast samlivspartner i alder. Hun er født 9. november 1979 kl og undertegnede er født 9. november 1979 kl Aldersforskjellen er 3 timer og 15 minutter. NAV Hjelpemiddesentral, Nord-Trøndelag Tok OL-gull med kvinnelandslaget i fotball, Sydney Frode Nitter Joranger, NAV Ålesund Foto: Erik Thallaug Brit Sandaune, NAV Midtbyen Har løpt 107 helmaraton og er totalvinner i dameklassen i cirka 32 av disse. Åse Sandberg Hovden, NAV Gjøvik Høyeste fjelltopp med NAVflagg (Kilimanjaro 5895 moh.). Ola Turmo, NAV Kontaktsenter Hedmark. Fikk audiens hos Dalai Lama under besøk i Dharamsala, India sommeren Marianne Bredesen, NAV Kongsvinger Holder på å strikke babysett nr Kari Vollevik Knudsen, NAV Kontaktsenter Hordaland 147 tappinger i blodbanken. Øivind Gundersen, NAV Forvaltning Skedsmo NAVs mest tatoverte. Begge armene og brystet/magen er helt dekket, store deler av ryggen. Tatoveringer på begge lår og legger. Carl Bergsvik, NAV Hamar Fagbladet 6-7/2011 < 15

16 Enslige, mindreårige flyktninger Mot alle odds De kom til Norge alene og som mindreårige. I hovedstaden får mange hjelp og trygghet i sitt andre hjem, Bymif. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (Bymif) er romslig, åpent og lyst. På gulvene står høye planter i runde potter. Det gjør også myke stoler og sofaer, hvor de unge kan plukke opp et av de mange ferske magasinene fra de lave bordene ved siden av. Rommene er utstyrt med fotballspill, bordtennisbord og datamaskiner. På veggene henger kunst og kart. Her møter de trygge voksne som har skolefaglig kompetanse og som behersker ulike morsmål. Her får de mat, hjelp med leksene og tilbud om overnattingsturer i feriene. Mange flyktningbarn tilbringer hverdagen her fra klokka to til halv åtte. Hit kan de komme tre dager i uka. TOSPRÅKLIG: Leksehjelper Farhiya Ommer hjelper gjerne flyktningbarna på arabisk. Dette er et billig, forebyggende tilbud. Alternativet, ikke å få barnet gjennom skolen, er dyrt for samfunnet, mener fagkonsulent Marit Braastad. Respekt Behandler du ungdommene med respekt, får du respekt tilbake. Vi opplever så å si aldri hærverk eller skribling på doene. Heller ikke bråker ungdommene med hverandre, selv om de har vært gjennom mye, forteller Marit Braastad. Hun har jobbet med mindreårige flyktningbarn i en årrekke. Jeg har vært her i evigheter, men lærer stadig noe nytt. Blant annet at det er utallige måter å være menneske på. BYMIF Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (Bymif) ligger i Oslo og har eksi - stert siden tidlig på åttitallet. Senteret samarbeider med bydeler, skoler og andre. Halvparten av medarbeiderne har flerkulturell bakgrunn. Har seks leiligheter til bo- og omsorgstiltak, fire gruppefosterhjem med til sammen tolv plasser, et ordinært fosterhjem med to plasser og et bokollektiv med tre plasser. Traumatiske historier Ungdommene som oppsøker Bymif har høyst forskjellig bakgrunn, men alle har oppholdstillatelse. For tida er de fleste fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Sri Lanka. Felles for barna er at de ikke har noen foreldre i Norge. Flere har reist fra land i krig og konflikt. De kan ha opplevd en traumatiserende atskillelse fra familien og en lang, fæl flukt. Derfor lever de ofte med savn. Mange av barna bor hos en onkel, tante eller eldre søsken, som forbarmer seg over slektningen fra hjemlandet. Ikke lett å forstå Norge Ikke sjelden er flyktningbarna forvirret i møte med et helt nytt samfunn, og de sliter ofte på skolen. Noen er gode i norsk, andre er på nybegynnerstadiet. Enkelte har ikke skolegang fra før. Jeg spør: Har du lest i skolebøkene? Da svarer de gjerne ja, men at de ikke forstår noen ting. Bøkene er tunge og fylt med ukjente ord, forteller Braastad. Enkle begreper, som fiende eller gjeld, er nye. Leksehjelperen setter seg ned med ungdommen, tegner, forklarer, slår opp og peker på globusen. Hvis jeg spør om de forstår det nå, etter at vi har gått gjennom leksen, svarer de 16 < Fagbladet 6-7/2011

17 TILBUD VED BYMIF Leksehjelp til og med videregående skole, med tospråklige leksehjelpere. Ferieturer, utflukter og aktiviteter, også i ferier. Utplassering i arbeidspraksis og hjelp til jobb - søking. Formidling av kunnskap og erfaring i arbeid med enslige, mindreårige flyktninger. Veiledning i familier og godkjenning av fosterhjem. Deltakelse på samarbeidsmøter, skolemøter, ansvarsgruppemøter med mer. Opplæring og veiledning av fosterforeldre og slekt. HJELP Å FÅ: Sahal Ahmed får hjelp med leksene av fag konsulent Hege Iversen. gjerne ja. For de ønsker å være høflige. Derfor må jeg stille kontrollspørsmål for å se om informasjonen har trengt inn. Klarer seg bra Ofte er de unge mistenksomme overfor voksne, og de vil ikke ha hjelp. Det tar lang tid å bygge opp gode relasjoner. De som står på, får resultater og gjør det godt på skoleprøvene. Og knytter seg ikke sjelden til noen av de voksne på Bymif noen de vil vise karakterene til og dele historiene sine med. De fleste får en yrkesutdannelse, og mange går videre til høgskoler og universitet. De fleste klarer seg bra, forteller teamleder Gro Elisabeth Helgerud. Ikke sjelden kommer tidligere brukere på besøk og forteller hvor viktig Bymif var for dem. Kanskje har de også et problem de trenger å snakke om eller be om råd til. Baser i snøen, bader i sjøen I feriene får flyktningbarna tilbud om å reise ut av byen og oppleve friluftsliv. Om sommeren og vinteren arrangerer Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger turer slik at de unge kan komme seg ut av byen og se andre deler av landet. Dermed ender ikke ferien opp som en passiv økt foran datamaskinen. Ungdommene kan returnere til byen og skolen og fortelle at også de har opplevd noe spennende på fridagene. Turene fører til at vi blir bedre kjent med hverandre. De unge, som kanskje ikke en gang har vært på vestkanten av Oslo, får se at Norge er større enn hovedstaden, forteller fagkonsulent Marit Braastad. I vinter reiste ungdommene på en femdagerstur til Lillehammer. Der måtte de ut i snøen og gå på ski, noe som var populært. Om sommeren går turen gjerne til sjøen, for eksempel Tromøya utenfor Arendal. Mange som kommer fra sydligere strøk, er ikke vant til friluftsliv. De er vant til at naturen er full av giftige kryp og slanger. Her får de se naturen fra en ny side, sier Braastad. Fagbladet 6-7/2011 < 17

18 SKAL ROCKE VALGKAMPEN: Åge Aleksandersen og Sambandet er i full gang med å øve inn høstens konsertprogram. Åge Aleksandersen og Sambandet skal innom alle landets fylker i forbindelse med høstens valgkamp. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: OLE MORTEN MELGÅRD agforbundet samarbeider med den kjente artisten om en valgkampturne som skal mobilisere folk til å bruke stemmeretten sin, og som en liten «belønning» til medlemmer og tillitsvalgte for den innsatsen de gjør for kommune- og fylkestingsvalget i september. Glad for å bidra Jeg er veldig glad for å kunne være med på dette. Jan Davidsen og jeg har snakket om et liknende opplegg tidligere, og nå klaffet det slik at vi kan samarbeide, sier Åge Aleksandersen til Fagbladet. Jeg identifiserer meg med de grunnleggende holdningene i fagbevegelsen og Fagforbundet. Jeg gir gjerne mitt bidrag til kampen for et likestilt samfunn der alle får den samme behandlingen enten du er rik eller fattig, og der ingen skal tjene seg rike på fellesskapets bekostning, fortsetter han. Medvind Hoveddelen av turneen er lagt til august og september, men den første åpningskonserten finner sted allerede 24. juni på kulturhuset i Arendal. Så er det sommerferie, før det braker løs igjen 2. august i Vest-Agder. Der - etter går det slag i slag før turneen avsluttes med et åpent arrangement i Spikersuppa i Oslo torsdag 8. september og konsert i Hamar lørdagen etter. Konsertene er også en del av turneen i forbindelse med utgivelsen av cd-en «Furet værbitt» som har fått gode kritikker og solgt godt etter at den kom ut i vår. Åpningskuttet på plata heter «Medvind», og både Åge Aleksandersen og Fagforbundet håper at konsertene skal bidra til å gi fagbevegelsen nettopp medvind foran valget. Siste turné Høstens turné kan bli den siste sammen med Sambandet. Legen min har minnet meg på at jeg faktisk fylte 60 for et par år siden. Men det er ikke først og fremst helsa som gjør at dette kan bli den siste turneen med Sambandet. Jeg har også lyst til å gjøre andre ting, blant annet et akustisk konsept som passer i kulturhus og mindre formater. Jeg har noen svært travle år bak meg, og kan tenke meg en litt mindre fastlåst tidsplan framover, sier han. Se også portrett på side < Fagbladet 6-7/2011

19 Alle priser nå med FRI FRAKT! NYHET! SANDAL 799,-- inkl.frakt Art 401 Turkis. Str Lett og luftig modell med meget god passform. Finnes også i beige og fl ower. NYHET! SANDAL 699,-- inkl.frakt Art 102 Flower. Str Finnes også i sort (art 101). Str Den ekstremt støt dempende GRETE WAITZ SÅLEN i alle modeller! WEB SANDAL 1.150,- inkl.frakt Art 213 lilla. Str Finnes også i blå, rød og sort (36-46). Den buede Waitz Energy Balance sålen gir en rullende bevegelse, som setter kroppens vektbærende ledd og store muskelgrupper i variert og skånsom aktivitet. NYHET! NYHET! NYHET! 899, , ,- 799,- OBS! Fri retur. Bestill nå! Tlf Foot Care as Pb Lørenskog Art 626 Art 211 Art 316 Art 405 Besøk vår nettbutikk og se mange spennende nyheter!

20 Portrettet Tekst: PER FLAKSTAD Foto: OLE MORTEN MELGÅRD Jeg er en glødende motstander av å privatisere de offentlige tjenestene. Få med det: glødende motstander! Brennende engasjert Åge Aleksandersen Alder: 62 Sivilstatus: Gift, barn og barnebarn Aktuell: Ga ut cd-en «Furet værbitt» i vår, og skal ha en valgkampturné i samarbeid med Fagforbundet i august og september. Åge Aleksandersen sluttet i skolekorpset fordi dirigenten sa han var umusikalsk. I stedet kjøpte den unge poden seg en gitar og begynte å etterlikne rockeriffene han hørte på Radio Lux. Resten er kjent for de fleste. Åge har holdt det gående i over 40 år som artist, med over halvannen million solgte plater bak seg. Etter hvert som karrieren tok av, kan det tenkes at det satt en gammel korpsdirigent i Namsos med noen ord i hukommelsen som han gjerne skulle ha bitt i seg... Klassereisen har vært lang, fra mobbeoffer av taterslekt på 50-tallet, til hele Norges Åge etter sangen «Lys og varme» i Men han glemmer ikke hvor han kommer fra. Når Åge Aleksandersen snakker politikk, er det med ståsted hos fagbevegelsen og dem som gjennom flere generasjoner har kjempet fram de rettighetene som vanlige arbeidsfolk har i dag. Han kan få «mord i blikket» når Frps kulturpolitikk eller Høyres og NHOs privati - seringskampanje er tema. Jeg blir sjokkert når Frp-ere påstår at vi som jobber med kultur får støtte til langt opp over ørene. Det er en virkelighet jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i, sier artisten som lenge busset land og strand rundt med Prudence og spilte for knapper og glansbilder, mens plateselskap og bakmenn satt igjen med pengene. Vi jobbet på «Ola-saga» i Namsos mellom turneene, for vi måtte jo ha noe å leve av. En av gutta i bandet kuttet av seg en finger tidene var annerledes den gangen. Dette var jo noen år før arbeidsmiljøloven og HMS og sånt som har gjort arbeidslivet tryggere og bedre, sier han. For omtrent et år siden ble han syk og havnet på sykehus. Hva som feilte ham, får vi ikke vite, det er en privatsak mellom Åge, familien hans og legen. Men han forteller gjerne om hvordan han opplevde det offentlige, norske helsevesenet: Pleierne, de som i hovedsak hadde den menneskelige kontakten med pasientene, var ut til fingerspissene profesjonelle og dyktige. Samtidig hadde de en menneskelighet og en omsorg for hver enkelt som du bare må bli rørt av. Og slik var de mot alle! Jeg vil gjerne bidra, både som samfunnsborger og som artist, til at vi skal fortsette å ha et slikt helsevesen i Norge. Det er så lett å glemme at den velferden vi har felles, kan smuldre bort og forsvinne hvis vi ikke passer på den, sier han. Derfor er jeg intenst imot å privatisere de offentlige tjenestene som sørger for at vi alle blir behandlet likt uansett hvem vi er og hvor mye penger vi har. Og derfor har det vært lett for Åge å stå for det politiske innholdet når han i høst reiser rundt på Fagforbundets arrangementer i forbindelse med valgkampen. På høstens turné kommer han til å ha med 20 < Fagbladet 6-7/2011

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Kontor og administrasjon Konkurranseutsatt

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Mangfold

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Spesialturnus

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Helse og sosial Innhold Verdens beste

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En smak av det gode arbeidsliv side 30 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Droppet ut hanket inn. Verdimåler for planleggere. Arianna tilbake på skolebenken Side 8. Drammensbadet Norges største. Side 30.

Droppet ut hanket inn. Verdimåler for planleggere. Arianna tilbake på skolebenken Side 8. Drammensbadet Norges største. Side 30. Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 9-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Fotoreportasjen: Drammensbadet Norges største Side 40 Verdimåler for planleggere Side 30 Droppet

Detaljer

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010. Forsidefoto: Mariann Dybdahl < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 11-2010 Fotoreportasjen: Helsa er god å ha Side 44 Poliklinisk rusbehandling Side 30 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Kirke, kultur

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En vanlig dag på et uvanlig sykehjem side 34

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En vanlig dag på et uvanlig sykehjem side 34 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En vanlig dag på et uvanlig sykehjem side 34 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 54 Nr. 5-2011

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Helse og sosial Innhold 30 Del av framtidas omsorg

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 62 Gatelangs for ungdommen TEMA: PENSJON SIDE 10 SIDE 34. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 62 Gatelangs for ungdommen TEMA: PENSJON SIDE 10 SIDE 34. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD Ledere

Detaljer

Størst risiko. UFAGLÆRTE BLE LØNNSVINNERE DINA TAPER EN MILLION Side 18 VOLD OG TRUSLER: www.fagbladet.no. Nr. 6-7 2014 < For medlemmer i Fagforbundet

Størst risiko. UFAGLÆRTE BLE LØNNSVINNERE DINA TAPER EN MILLION Side 18 VOLD OG TRUSLER: www.fagbladet.no. Nr. 6-7 2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Marie Von Krogh < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no VOLD OG TRUSLER: Nr. 6-7 2014 < For medlemmer i Fagforbundet Størst risiko på jobb Side 10 UFAGLÆRTE BLE LØNNSVINNERE Side

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. Knuser myten om brannmenn side 32

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. Knuser myten om brannmenn side 32 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 Knuser myten om brannmenn side 32 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr. 5-2011

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon helse og sosial www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD Veksler mellom

Detaljer

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Brannstasjon blir kaffebar. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Brannstasjon blir kaffebar. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010. Forsidefoto: Mariann Dybdahl < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 11-2010 Fotoreportasjen: Helsa er god å ha Side 40 Brannstasjon blir kaffebar Side 30 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Samferdsel og

Detaljer

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. En kreativ krusedull Side 30.

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. En kreativ krusedull Side 30. Forsidefoto: Marius Fiskum < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 6/7-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Yalda mister pappa hvis familien utvises Side 8 13 Tjener på useriøse omsorgstilbud

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB SIDE 10 Fast jobb etter 14 år SIDE

Detaljer

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. Flottere barnebøker Side 32.

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. Flottere barnebøker Side 32. Forsidefoto: Marius Fiskum < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6/7-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Yalda mister pappa hvis familien utvises Side 8 13 Tjener på useriøse omsorgstilbud

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB SIDE 10 Fast jobb etter 14 år SIDE

Detaljer

LIVET. som løsarbeider MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR UNGE NAV-BRUKERE I ARBEID SIDE 36 SIDE 10

LIVET. som løsarbeider MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR UNGE NAV-BRUKERE I ARBEID SIDE 36 SIDE 10 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no LIVET som løsarbeider SIDE 10 MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR UNGE NAV-BRUKERE I ARBEID SIDE 36

Detaljer

LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015

LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015 Forsidefoto: June Witsøe Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 8-2015 SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: www.fagbladet.no LÆRING FOR LIVET SIDE 10 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD Frokostvert

Detaljer