FOKUS PÅ VERDIER I IDRETTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS PÅ VERDIER I IDRETTEN"

Transkript

1 FOKUS PÅ VERDIER I IDRETTEN Som en del av forberedelsene til verdiseminaret som skal avholdes i NM uka på Jessheim august ønsker vi å rette oppmerksomheten mot 10 punkter som utgangspunkt for en diskusjon som vi som idrettsledere nå er nødt til å dra i gang. IDRETTENS LEGITIMITET I SAMFUNNET. Den organiserte idrettens legitimitet i det norske samfunnet er klubben og laget, en demokratisk åpen medlemsorganisasjon. Fellesverdiene våre er Helse Ærlighet Fellesskap Glede

2 Kanskje vi bør fokusere enda sterkere på disse fellesverdiene? Dette blir den grunnleggende diskusjonen. Holder vi fast på verdigrunnlaget vårt? Etterlever vi de viktige verdiene i daglig drift av idrettslagene? IDRETTENS SAMSPILL MED ANDRE SAMFUNNSAKTØRER. Den organiserte idretten er en del av et åpent samfunn, og vier avhengige av- og må forholde oss til en rekke private og offentlige aktører i samfunnet. En prinsipiell diskusjon om retningslinjer for samarbeid mellom frivillig, offentlig og privat sektor er helt nødvendig å ta. Vi starter med å drøfte de enkelte «parters» ansvar og funksjon. Samspillet bør reguleres gjennom samarbeidsavtaler. Utgangspunktet er: Idretten er en autonom frivillig medlemsorganisasjon som har som formål å drive idrett. Idretten har f.eks. IKKE noe formelt ansvar for det helsefremmende arbeidet i samfunnet. Men det er sunt for helsa å drive idrett. Det samme gjelder anlegg. Det offentlige har ansvaret for at det er idrettsanlegg tilgjengelig, men idretten bidrar til fellesskapet med egne anlegg. Det offentlige har en rekke lovpålagte oppgaver blant annet å legge til rette for det helsefremmende arbeidet i kommunene. Det offentlige har også ansvaret for at det er tilgjengelige aktivitetsanlegg for idrett og annen fysisk aktivitet for befolkningen. Private aktører er avgjørende samarbeidspartnere for idretten. De har sine egne målsettinger som regel blant annet å tjene penger. De har ingen rettigheter i idretten utover dem de erverver seg/kjøper gjennom samarbeidsavtaler. Denne ansvars- og rollefordelingen mellom de tre nevnte hovedgrupperingene er det viktig å diskutere og ha et forhold til.. Den tradisjonelle idrettsorganisasjonen er under press fra mange kanter. Private aktører starter arrangement og private aktører «kjøper» fotballklubber og finansierer utøvere som bryter med landslagene. Det er viktig at idretten og definerer sin posisjon, tar sitt ansvar og forsvarer sine rettigheter. Å forsvare sine rettigheter kan koste. Er man villig til å sette utøvere ut av landslaget hvis de bryter med fellesskapet? Er man villig til å utestenge utøvere som stiller i konkurranser som arrangeres av private arrangører? En ting er sikkert: Idretten er avhengig av gode samarbeidsavtaler med både det offentlige og private aktører.

3 IDRETTENS OPPGAVER. Med utgangspunkt i de første punktene må idretten definere sine oppgaver. Dette blir en vid og omfattende diskusjon, og det kan være greit å strukturere debatten omkring fem hovedområder: Barneidrett Ungdomsidrett Konkurranseidrett Toppidrett Idretten som samarbeidspartner for det offentlige og for private aktører på områder hvor idretten har spisskompetanse Idrettens sosiale betydning kan ikke verdsettes høyt nok! Vidar Bøes arbeid med vanskeligstilte ungdommer med idrett som virkemiddel er et eksempel. Tilrettelagt idrettsaktivitet for mennesker med spesielle behov er et annet eksempel. Idretten har store muligheter til å bidra på mange områder, men ser samfunnet den innsatsen idrettsorganisasjonene gjør? Dette spørsmålet bør diskuteres på alle organisasjonsnivåer i idretten. I disse diskusjonene om idrettens oppgaver tar vi utgangspunkt i idrettsorganisasjon slik den er bygd opp over 153 år med klubben som det sentrale organisasjonsleddet. De viktige diskusjonene om oppgaver, ansvar og framtid må gjennomføres i det viktigste organisasjonsleddet, nemlig i klubben eller i samlinger med flere klubber BARNEIDRETTEN. Barneidretten har utviklet seg voldsomt. Det vi forbinder med barneidrett i dag, er idrett for barn opp til 12 år. For år siden fantes det knapt idrettskonkurranser for denne aldersgruppen. Den fysiske aktiviteten foregikk gjennom lek og egenorganisert aktivitet i lokalsamfunnet. I tillegg stilte samfunnet større krav til barn i dagliglivet blant annet ved at mange flere måtte gå og sykle på skolen. Barneidretten er i det alt vesentlige foreldredrevet, og barneidretten er kanskje samfunnets viktigste sosiale aktivitet. Ikke innenfor noen annen del av samfunnet etableres flere kontaktpunkter i lokalsamfunnet. Man treffer naboen på en ny arena og relasjonene mellom de voksne som møtes gjennom barneidretten varer langt utover perioden med barn i samme idrettsgruppe. Diskusjoner om barneidretten har ikke nødvendigvis noen gitte konklusjoner, men det er viktig at vi tar diskusjonene og har et bevisst forhold til hvordan vi ønsker den, f.eks. balansen mellom «allsidige idrettskoler» og konkurranseidrett? barneidrettens betydning for en videre idrettskarriere? tidlig spesialisering og topping av lag i både lagidrett og individuell idrett? Bør idretten ha avtale med det offentlige om å tilrettelegge for barn som sliter sosialt? Og for barn med spesielle behov? Dugnadsjobbing som fellestiltak for alle foreldre kontra muligheten til å kjøpe seg fri fra dugnad hvis man har råd til det Klubbenes betydning for god barneidrett

4 UNGDOMSIDRETTEN. Barneidretten driver man sammen med klassekameraten eller naboen. I ungdomsidretten (13 19 år) går man over til miljøer hvor det er den idrettslige interessen som blir en viktigere og viktigere del av det sosiale fellesskapet, for de som driver idrett videre. Ofte er det slik at bestekameraten fra barndommen har helt andre idrettslige evner og interesser. Den største dokumenterte frafallsgrunn i ungdomsidretten er at kameraten har sluttet på grunn av andre interesser. Dette er en stor utfordring! Ungdomstiden er den alderen hvor man MÅ drive idrett hvis man skal satse på -og oppnå gode resultater i konkurranseidrett. Sett fra samfunnets side er ungdomstiden den alderen da idretten og andre fritidsinteresser er viktig for å unngå andre «farer» i samfunnet. Idrettsaktivitet fører også ofte til valg av sunt kosthold og sunn livsstil. Generelt er samfunnet SVÆRT interessert i at de frivillige organisasjonene driver godt arbeid for ungdom, men legger samfunnet til rette for slik satsing? Diskusjonene vi må ta, er blant annet Er ungdomsidretten en for stor utfordring for den frivillige breddeidretten? Skal idretten nærme seg det musikken har gjort; nemlig tatt konsekvensen av at det er nødvendig å ha profesjonelle, lønnede instruktører? Betalte trenere? Vil betalte trenere gjøre det lettere å skaffe frivillige til å gjøre andre jobber? Må vi ha en organisasjon med «overbyggingsklubber» som kan ta seg av særskilte oppgaver? Er det mulig å påvirke samfunnet til å forstå at AKTIVITEN i ungdomsalderen må ha langt større grad av offentlig finansiering? Sett i et stort perspektiv er diskusjonene om ungdomsidretten den viktigste debatten idretten bør ta i KONKURRANSEIDRETTEN. I mange idretter (både individuelle og lagidretter) har nivået i konkurranseidretten f.eks. i friidretten) blitt betydelig lavere i løpet av de seineste 30 årene. Både deltakerantallet og resultatnivået, f.eks. gjennomsnittet for de 10 beste i hver øvelse har hatt negativ utvikling. En hovedårsak til den negative utviklingen antas å være treningsmiljøene i klubbene delvis har blitt delvis borte. Dette henger igjen sammen med flere forhold som bør debatteres De aller beste forsvinner over i toppidrettssatsning i forbundene Mange går over i private team sportsforretninger treningssentra sponsede lag. Ungdom prioriterer av ulike årsaker andre aktiviteter. Hvorfor den modellen som man har i f.eks. i Ull Kisa mellomdistanse med -noen på internasjonalt toppnivå 1.46 på 800, - noen på 1.50, - noen på 1.55, - noen 2.00 osv. blir stadig sjeldnere og sjeldnere.

5 Hva er løsningen for å få flere til å drive konkurranseidrett på et høyere nivå? Ingen ting? Danne overbyggingsklubber? Høyere prioritering av konkurranseidrettsarbeid i klubbene? TOPPIDRETTEN. Toppidrett er blitt et profesjonelt yrke for flertallet av både utøvere og støtteapparat. Dette er et faktum. Slik vil det nok være også i framtiden. Vi ønsker ikke å diskutere forholdet mellom Olympiatoppen og særforbundene. De seineste 25 årene har vist at dette er et avgjørende samspill for at Norge skal beholde posisjonen som toppidrettsnasjon. Hvilken rolle skal klubbene spille i toppidrettsammenheng? Skal klubbene avfinne seg med å være «oppdrettere»? Skal klubbene beholde noen rettigheter til «sine» topputøvere? Hvordan kan vi påvirke topputøvere til å stimulere aktiviteten i sin klubb selv når de er på toppnivå? Hvordan skal klubben få betalt for sine utøvere økonomisk slik at de kan bygge opp neste generasjon? Hvordan kan vi greie å få toppidretten som vi alle er så opptatt av, integrert i klubbene og på den måten få stimulert frivilligheten i klubbene. Hvordan skal vi på klubbplan stille oss til de store arrangementene som f.eks. OL, VM, EM og andre store internasjonale arrangement som er en absolutt forutsetning for toppidrett og allmenn oppmerksomhet om idrett? SAMARBEID MELLOM NORSK IDRETT OG ANDRE SAMFUNNSINTERESSER OM AKTIVITETER. Utover de debatt-temaene som er nevnt ovenfor og som idretten i all hovedsak må ta opp internt, er det samfunnsmessige behovet for samarbeid mellom idretten og både det offentlige og private aktører åpenbart. Idretten har anlegg og stor kompetanse på aktiviteter, trening og arrangementer. Og idretten trenger penger. Da må det vel være fornuftig at idretten tilrettelegger aktiviteter basert på samarbeidsavtaler og tjener penger på det i stedet for å selge lodd og hogge juletrær. Det bør gjennomføres en idedugnad om dette. Det er mange muligheter til samarbeidsavtaler med det offentlige innenfor skoler, arbeidsplasser og befolkningen og generelt folkehelsearbeid. På samme måte er det

6 muligheter til samarbeid med det private både som operatører (treningssentra på ulike nivå) og på arbeidsplassen (stimulans til aktivitet blant ansatte) Videre er det store muligheter til samarbeid med bedrifter som selger produkter til dette markedet. Det kan gjelde frukt, grønt og andre kostprodukter og det kan gjelde utstyr som sko, treningsutstyr og lignende. Dette er et spennende utviklingsområde for idretten, og det bør legges opp til diskusjoner om praktisk gjennomførbare tiltak. Ullensaker Idrettsråd har startet en prosess her som kan videreutvikles. Dette blir samtidig en diskusjon om idrettsrådenes plass i norsk idrett. ANNLEGG. Tradisjonelt har en av idrettsorganisasjonens store oppgaver vært å bygge og vedlikeholde anlegg. Anlegg er avgjørende for idrettslig aktivitet. Etter hvert som det stadig blir større kamp om ungdommenes fritid, stiger disse kravene. Det offentlige stiller stadig større tekniske krav og kostnadene stiger. Idrettslagene vil opplagt eie anlegg også i framtiden, men vi tror med dagens prisnivå, krav til anlegg og spillemiddelordning vil dette blir uhåndterlig for flertallet av idrettslagene. Etter vår vurdering er det ingen annen vei ut av dette enn at man får en helt annen finansieringsform og det er bare det offentlig som kan ta denne «jobben». Når spillemidlene utgjør % av totalkostnadene, er det ikke like bra at det offentlige tar hele regningen og at spillemidlene brukes til aktivitet f.eks. blant ungdom? Debatten om framtidens idrettsanlegg er viktig, og det er sterkt behov for mange gode innspill og forslag. DOPING OG ANDRE ETIKKSPØRSMÅL. Dette dokumentet ble innledet med fokus på verdier, og grunnverdiene skal skinne gjennom i alle deler av idrettsorganisasjonenes virksomhet. Verdispørsmålene får enda sterkere fokus rundt alt som dreier seg om toppidrett. Etter hvert som våre toppidrettsutøvere blir mer og mer profesjonelle, stilles det stadig større etiske krav til utøverne. Dette viser seg på mange områder, men først og fremst i forhold til doping. Dessverre har det vist seg at doping i idretten dreier seg om mye mer enn toppidrett. Økende fokus på kropp og trening gjør at det tas «snarveier» for å oppnå resultater også innenfor ungdomsidrettsmiljøene og i mosjonsidretten. Diskusjon om doping i idretten har mange fasetter. ALLE nordmenn er opptatt av at vi skal ha en hundre prosent ren og dopingfri idrett. Like fullt er vi klar over-, og må ta konsekvensen av, at det stadig eksperimenteres med medikamenter og metoder som på en unaturlig og som regel ulovlig måte skal gjøre veien til gode prestasjoner kortere.

7 Som idrettsledere må vi kontinuerlig stille oss spørsmål om hva vi kan gjøre på klubbplan og i forhold til foreldre og andre involverte for å bidra til at alle medlemmene våre utvikler sunne holdninger og er bevisste i forhold til dopingfaren. Dopingdebatten er vanskelig, men likevel må den tas på alle nivåer i idretten. Hvordan får vi i gang dopingdebatten? Hvilket ansvar har idrettslaget for å forebygge mot doping blant medlemmene? Vil toppidretten overleve hvis vi ikke får bukt med dopingproblemene? Står straffenivået i dopingsaker i et rimelig forhold til generelt straffenivå i Norge? Kjenner vi som idrettsledere regelverket godt nok til å kunne uttale oss om straffereaksjoner, rettsikkerhet og andre forhold? Hva gjør vi når en utøver eller et lag åpenbart prioriterer egen økonomi høyere enn fellesskapets organisering og kjøreregler? Hvordan forholder vi oss hvis «Samvirkelaget» vil ta kontroll over enkeltutøvere som er medlemmer hos oss? Har problemet med kampfiksing kommet så langt i Norge at vi må ta forholdsregler? Er det greit for idrettsledere på grasrota at internasjonal toppidrett styres av IOC-ledere med mer fokus på egen posisjon og privilegier enn på global og nasjonal utvikling av idretten? Her begrenser vi oss til disse tre verdi/etikkområdene, men denne listen kan gjøres så lang vi vil. Det viktigste er at verdi- og etikkdebattene blir tatt umiddelbart HVER gang vi oppdager at noe ved idretten vår er i ferd med å nærme seg en gråsone. ROMERIKSLØFTET er initiativtaker til verdidebatten i Akershus i forkant av- og under NM i friidrett Dette notatet har blitt utarbeidet i regi av ROMERIKSLØFTET og vil danne grunnlag for debattmøtene 10. juni og i NM-uka august Runar Bålsrud Leder for interimstyret for Romeriksløftet Ordfører i Hurdal kommune

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

TRENER- OG LEDERROLLEN TRENER 1

TRENER- OG LEDERROLLEN TRENER 1 TRENER- OG LEDERROLLEN TRENER 1 INNLEDNING Hvem er spillet til for? Dette er og blir det sentrale spørsmålet for alle som arbeider med idrett, og er et som det kan være nyttig å komme tilbake til med jevne

Detaljer

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging Strategiplan 2013 2018 Verdier Identitet Sportslig strategi Iverksetting og oppfølging Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Postadresse: N-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73 N-0855

Detaljer

Idrettens lokale verdiskapning. for Stokke Idrettsråd.

Idrettens lokale verdiskapning. for Stokke Idrettsråd. Idrettens lokale verdiskapning for Stokke Idrettsråd. Innholdsfortegnelse: Forord. Side 2 1.0 Mål for idrettens lokale verdiskapning. Side 3 1.1 Strategi. 1.2 Grunnlaget. 2.0 Den norske modellen Alt henger

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for trenerutvikling

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for trenerutvikling Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for trenerutvikling Trenerrollen og vår utdanning Treneren er en svært viktig funksjon i idretten som innehar svært mange roller. Treneren blir gjerne sett på som

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Idrett, politikk og økonomi

Idrett, politikk og økonomi Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt

Detaljer

Studentidrettsanlegg. // En håndbok for norske studentidrettslag. Studentidrettsanlegg / En håndbok for norske studentidrettslag

Studentidrettsanlegg. // En håndbok for norske studentidrettslag. Studentidrettsanlegg / En håndbok for norske studentidrettslag Studentidrettsanlegg // En håndbok for norske studentidrettslag Studentidrettsanlegg / En håndbok for norske studentidrettslag 1 2 Norges Studentidrettsforbund forord Denne håndboken er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom

Friidrett for barn og ungdom Friidrett for barn og ungdom En håndbok for ledere, aktive, foreldre og dommere Visjon Norsk Friidrett: Flest mulig best mulig lengst mulig Hovedmål barn og ungdom: Norsk Friidrett skal rekruttere flere

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 2017

Virksomhetsplan 2014 2017 Virksomhetsplan 2014 2017 Innledning - golfens største utfordringer Golf Norge står definitivt overfor flere utfordringer i årene som kommer. Vi har de to siste tingperiodene opplevd en generell nedadgående

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Instruksjon og ledelse

Instruksjon og ledelse Kapittel 1 Instruksjon og ledelse Aktivitet, trivsel og individuell tilpasning står som tydelige mål både i kroppsøvingsfaget og i den frivillige idretten. Med andre ord kan aktivitetsglede for alle være

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Øvre Eiker kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Handlingsplan Kulturseksjonen 05.10.2011 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og prosess... 2 1.2 Definisjoner... 3 2. Føringer

Detaljer

En åpen og inkluderende idrett. Idrettspolitisk dokument Tingperioden 2007 2011 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

En åpen og inkluderende idrett. Idrettspolitisk dokument Tingperioden 2007 2011 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE En åpen og inkluderende idrett Idrettspolitisk dokument Tingperioden 2007 2011 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Innhold I. En åpen og inkluderende idrett 3 1. En verdi- og kompetansebasert utvikling

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020

STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020 STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020 Innledning friidrettens største muligheter og utfordringer Denne planen er hele organisasjonens overordnede arbeidsdokument og veiviser mot 2020 og fremtiden.

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Del 1: Hva er frivillighet?

Del 1: Hva er frivillighet? Frivillig Frivillighetsmelding framtid for Hurdal kommune Hurdal 21. april 2013 Innledning Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at det skulle opprettes et frivillighetsutvalg

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN

2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN 2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Skiforbundet og samfunnet...6 Verdigrunnlag og hovedmål...9 Kjerneaktiviteten i grenene og aktivitetsrettede fellesområder:........................................

Detaljer

Forskningsplan norsk idrett

Forskningsplan norsk idrett Utkast til: Forskningsplan norsk idrett Forskning Dokumentering Implementering Forskningsutvalgets innstilling 24. oktober 2014 Godkjent til høring av Idrettsstyret 29. oktober 2014 Innhold Forskningsplan

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Norges Seilforbund. Strategi- og. handlingsplaner. Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Strategi- og. handlingsplaner. Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Strategi- og handlingsplaner Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Resymé Visjon: Seiling skal være Norges mest attraktive sommeraktivitet.

Detaljer