Gjestebud - oppsummering av innspill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjestebud - oppsummering av innspill"

Transkript

1 Gjestebud - oppsummering av innspill Innspillene er mange, og har et stort spenn. Flere av dem er forslag til prioriteringer og/eller tiltak - hva som skal til for å løse de ulike målene. Tiltakene er vurdert å være ivaretatt gjennom samfunnsdelens mål og strategier. Innspillene tas med videre i prosessen, når målene skal konkretiseres. Det som kan ha direkte innvirkning på kommuneplanens samfunnsdel i denne omgang, oppsummeres her: Kommentarer til selve kommuneplanen (hvert innspill vil vurderes i fht om det bør føre til endringer planen) Bra at planen er kort og lettlest, men savner noen tøffe grep som for eksempel nye tomter med sjøutsikt innen Mange gode intensjoner, men planen er veldig generell, ingen klar og tydelig profil om hvor en vil. Ingen prioritering av målene. Blir ofte en plan som ikke gjennomføres. Mindre fokus mot unge eldre, må konsentrere oss om de som virkelig er pleietrengende Må ha med mål for å bedre folkehelsen generelt, men spesielt mot barn og unge, kommunalt ansatte og eldre. Innspill som ikke er tatt med eller samstemmer med kommuneplanen (hvert innspill vil vurderes i fht om det bør med) Flytte fylkesgrensa Fjerning av boplikten Sørge for en stor attraktivitet det er verdt å stoppe for eller som folk reiser langt for å oppleve (for eksempel fiskeutsalg, velodrom) Svelvik om vinteren - vintertilbud Verketsøya Parkering (gratis parkering i sentrum, parkering for pendlere og for store kjøretøy natt og i helger) Variabel byggegrense mot sjøen (0-100m) Beskyttelse av matjord bør utfordres, for eksempel området fra sentrum mot Hellum Innspill som forsterker deler av kommuneplanen (vil føre til at enkelte mål/strategier tydeliggjøres/spisses og vil være med i vurderingen i neste runde, når tiltak skal prioriteres) Møteplasser og det sosiale!!! Både nær bosted og i sentrum ( Vi samler Svelvik ) Tilgang på tomter og boliger!!! Nesbygda trekkes fram i fht prioritering Tilgang til videregående skole i Drammen Veldig glade for at Svelvik sentrum er vektlagt i kommuneplanen Flere unge innbyggere viktig å prioritere jobber/gode pendlertilbud (transport og harmoniserte åpningstider i barnehage og SFO) og ikke for dyre boliger Ha fokus på hele kommunen. Lokalsamfunnene bør framstå som egne sentra. Inkludering er viktig, slik alle føler seg som Svelvikinger vi er en kommune! Bedring av kollektivtrafikken er viktig. Særlig lokalbussen til Mariås (sommer og i helger) Må ha målsetting om gang- og sykkelvei langs hele Fv319, og inn til Drammen og Sande. Bevare skolene for å holde forutsigbarheten hos de som velger å bo nær skole Øke fokus på Svelvikmarka (tilgjengelighet, parkering, skilting, markedsføring) Viktig å engasjere befolkningen. Aktive medborgere er en forutsetning for et levende lokalsamfunn. Ung.kom. Inkludere ungdom selv, i saker som handler om dem Snakke Svelvik fram!

2 Kommunens rolle: positiv innstilling, imøtekommende, rask saksbehandling, være på tilbudssiden, veilede, tilrettelegge i stedet for å stille for mange krav Passe på kommunale virksomheter som i dag går bra! Virksomhetsledere og mellomledere må tas mye mer med i omstillingsprosesser (viser til tidligere erfaringer) Satse på barnehage for å begynne tidlig med faglig og sosial mestring. Opplæring og klare mål for ledere i kommuneorganisasjonen Forebygging viktig. Tilrettelegge for svake elever (vil redusere drop-out fra vgs og sosiale problemer senere) Tjenestetildelingskontor Holdningsendring; lokal dugnad - samfunnskontrakt om å bruke lokale næringer. Sammen for byen vår Leiligheter i ulike størrelser og prisklasser. Bofellesskap og boligfelt med allbruksrom (med ulike aktiviteter ut i fra beboernes interesser og ønsker) Skilting, velkomsthilsen Fritidstilbud til eldre ungdom Bassenget mer åpent (stor kapasitet i frivillige pensjonister) Tips og råd Medvirkning også viktig i handlingsplan Se opp for unødig byråkratisering (rapporter, delplaner, møter) Satse på mer som knytter bedrifter sammen Svelvik gror igjen la oss åpne det på dugnad (i fht utsikt og i fht boligpris) Husk grønne lommer i sentrum når fortetting starter (løkker beholdes/etableres) Glem Storgata som handlegate, lag heller bra handlesentrum rundt Juve Behov for omregulering av Bergeråsen (dagens bruk/behov harmonerer dårlig med reg.plan fra 1970)

3 Alle innspill Gjestebud 1 Tema: Seniorer Tilbakemeldinger på forslag til samfunnsdel: Har planen klart å få med det viktigste: Ja. Vi ønsker at gang- og sykkelveier blir prioritert. Markveien, Riksveien videre utover fra Bokerøya, fullføre sykkelveier i Nesbygda. Disse veiene må få gatebelysning. Kai- og båtplasser. Hva blir med det forslaget om kai Gamle Frithjof. Kommunen må få gjort noe med svømmehallen. Her er det et stort behov med varmt vann for syke og gamle. Ruste opp turstier og la lyset i Lysløypa komme på mye tidligere. Andre innspill: En god måte å bo på: Eget hus slik som nå, egen leilighet i sentrum, Fabrikkjordet og Doktorgården ble nevnt som gode alternativer å flytte til. Generasjonsbolig - ikke av interesse. La private utbyggere komme til og sett i gang tiltak i stedet for å utsette og utsette. Det er nå vi er gamle og skal trives. Kommunen må legge til rette for bedre offentlig kommunikasjon både lørdag og søndag hvis eldre blir boende utenom tettstedet Svelvik. De fleste seniorer vil være friske og i god form: Ja vi kan bidra i lokalsamfunnet. Forslag: Oppgradere Samfunnshuset - byens storstue. Få i gang treff med sang musikk, dans, og bar. Henvendelser til foreninger, lag og frivillige til å påta seg arrangementene. I dag er det svært høye leier for å bruke kommunens eiendommer. Vi ønsker lavere leie slik at flere kommer til. Mange seniorer og frivillige vil nok bidra med mye hvis det blir lagt til rette, og at kommunen sørger for at noen styrer og rår med respekt. Hva vil være gode grep for at helsa holder: Trivselen kommer først. Vi holder oss friske, vi er glade og fornøyde. Da kan vi delta med oppgaver og bistå frivillighetsarbeid. Gode naboer og gode venner gir oss veldig mye. Hva tenker dere at vil være det viktigste: En god helse og et lyst og friskt sinn. Kommunen må ta ansvar for å legge til rette ønsker som kommer fra eldre. Det vil høyne livskvaliteten. Flere frivillige kommer med tilbud til eldre om kanskje en spasertur i det fri. Kanskje et kafebesøk eller lign. Svømmebassenget er også et fint alternativ til god livskvalitet. Hvordan kan du tenke deg å bruke/fylle hverdagen: Bor du i eget hus har du nok å gjøre. Likevel kan du ta i et tak frivillighetsarbeid. Ektepar som tidlig er pensjonister kan tenke seg frivillighetsarbeid: Hjelp til plenklipping kirkegård. (her klager mange). Være en oppsynsmann i forskjellige ting. Hjelp i hjemmene til de som trenger. Enslige menn i leiligheter ønsker helst litt oppbakking, men er ikke uvillige til å delta i frivillighetsarbeid.

4 Gjestebud 2 Tema: Generelt i fht kommuneplanen Forebygging er viktig spesielt i Svelvik hvor en del av befolkningen sliter med livsstilsykdommer og sosiale problemer. Hvilket igjen er dyrt for kommunen, og blant annet gir store utslag mht. galopperende utgifter til barnevern. Mange fattige og lavt utdannede i Svelvik. Før begynte de i industrien eller dro til sjøs, nå blir en del sosialklienter. Vi trenger en endring. Vi må tilrettelegge tidligere for svake elever (f. eks. leksehjelp), og foreldreveiledning må tilbys. Dette er dokumentert å redusere graden av dropouts (hvor Svelvik er verst i Vestfold) og sosiale problemer senere. Unngå stigmatisering av ressurssvake familier. Samtidig trenger vi flere ressurssterke innflyttere. Praktisk tilrettelegging for 24/7-paientene (Brinchs gate), kan spare kommunen for store summer. Manglende formalisert tilknytning til Drammen/Buskerud gir Svelvikelever et dårligere tilbud. For dårlig samordning mellom skolene i Svelvik (kommuneledelse uten gjennomslagskraft?). Fragmentert skolestruktur er ikke bare dyrt, men kan gjøre det vanskeligere for enkelte å finne venner/relevante miljøer. Mht. vekst må større vekt legges på å finne fram til virkelig attraktive tomter, ikke bare bygge billige leiligheter. Beskyttelsen av matjord bør utfordres, f. eks. området fra sentrum og opp mot Hellum. Nærhet til sjøen er vår lokale attraksjon, fokus må ligge på sentrumsnære områder, mindre på f. eks. Mariås. Store fortettingsmuligheter i sentrum. Ikke bare Svelvik Brygge, men også Liengtomta, BMC og båthavna. Fjerning av boplikt kan indirekte føre til å gjøre Svelvik mer kjent og attraktivt. Unngå utbygging av typen Sagbukta. Legge til rette for bofellesskap for eldre. Glem Storgata som handlegate, lag heller et bra handlesentrum rundt Nærsenter og Juve industripark. Flere folk + bedre vei = mer variert næringsliv Bedre vei nordover essensielt og kommer uansett, i form av bompengefinansiert vei. Husk grønne lommer i sentrum når sentrumsbygging etter hvert skyter fart. Løkker må beholdes eller etableres. Eldrebølge er på vei. Mindre fokus må rettes mot de unge eldre, vi må konsentrere oss om de eldre som virkelig er pleietrengende. Vi må skape en lokal dugnad. Bygge på et variert organisasjonsliv og et sterk lokalpatriotisme. Forsøke å skape en lokal enighet ( samfunnskontrakt ) om å bruke lokale butikker og næringsliv. Øke samarbeidet mellom organisasjonene ytterligere, ofte noen få ildsjeler som går igjen. Svelvikportalen viktig som formidler ikke bare internt i Svelvik, men også mot de som vurderer å flytte hit (for eksempel informasjon om barnehager, skoler osv.). En slik dugnad kan medføre aksept av at eiendomsskatt beholdes for en lengre periode. Vi må konsentrere offentlige ressurser bedre. Bibliotek og kultur kan samles i SBV og kino. Vi greier oss med en kirke, tre er for mange å holde i stand. Rådhus og andre offentlige aktiviteter burde ideelt sett ligge i sentrum. Det skaper liv, istedenfor å smøre alt tynt utover.

5 Gjestebud 3 Tema: Svelvik mer attraktivt som besøksmål Fossekleiva og Berger kulturmiljø Mer virksomhet og flere arrangementer i Fossekleiva. Kulturbegivenheter er noe som alltid trekker mennesker fra nær og fjern. Storsalen i Fossekleiva egner seg perfekt som konsertlokale. Aktiv markedsføring rundt dette. Mer fokus på handel i Fossekleiva, tidlligere var det alltid hyggelig å reise til Fossekleiva å besøke gallerier og få seg en kaffekopp i kafeen. Få opp kunstnervirksomheten i Fossekleiva, gjør det til et kultursenter igjen. Markedslørdager hvor bønder og kunstnere i kommunen stiller ut og selger. Kvaliteter knuttet til sjøen og tilgjengeligheten fra sjø til land Her synes vi kommunen har gjort en bra jobb. Mange benytter seg av kysttien, en liten idè kunne være å lage noen rastesteder for de som går tilbens langs vannkanten. Det ville muligens bidra til at fler benyttet seg av turstien, når man har et mål å gå til. Svelvik kommune har et godt tilbud når det gjelder «Utstyrsbanken,» hva med å i tillegg leie ut fritidsbåter? Mange trekker til kommunen pga gode fiskemuligheter. Det er og mangel på gjestebåthavn i Svelvik, det er ingen steder man kan legge til å flylle bensin. Med tanke på hvor mange som ferdes gjennom strømmen sommerstid burde det så absolutt være et sted hvor man kan legge til for å fylle tanken. Svelvik Sentrum Da en stor andel av beboere i Svelvik jobber utenbys er det vanskelig å skape et variert forretningstilbud i Svelvik sentrum. Her skulle vi jo gjerne sett et yrende liv sommertid, med uteserveringer og salgstativer i gatene. En gjestehavn til de som ferdes på sjøen vil også bidra til økt besøk i Svelvik på sommeren. Mange som bor på Berger drar gjerne en tur til Holmestrand med båt for å ta lørdagshandel, nå som vi har fått vinmonopol i Svelvik mangler vi bare en gjestehavn. Dette vil også trekke til seg mange hyttefolk fra Hurumsiden. Den Gode Hensigt og Svelvikdagene er arangementer som topper sommerdagene i sentrum. Sentrum er en fryd for øyet sommerstid, med sine skulpturer og nydelige blomster. Et skilt som fortalte besøkende at de nå er kommet til «Norges nordligste sørlandsperle» er en fin velkomsthilsen, både for sjøfolk og de som kommer langs riksveien. Kulturlandskapet Hva med å samarbeide mer med Sande kommune, rebusløp som strekker seg langst kyststien, fra Sande til Nesbygda. Åpen kirke sommerstid. Gjør Berger Brygge attraktiv igjen. Gjestebud 4 Tema: Mulige tiltak som gjør det attraktivt å bosette seg, og bli boende i Nesbygda og Svelvik Tilbakemeldinger på forslag til samfunnsdel:

6 Det står veldig mye bra i planen som er lagt ut på høring. De områdene som ikke er kommentert i høringsuttalelsen er veldig bra og viktig å ta med seg i det videre planarbeidet:) Andre innspill: Snakke Nesbygda og Svelvik fram! Få fram alle muligheter vi har her i både bygda og i kommunen vi bor i en PERLE! Viktig med økt fokus på utbygging av boliger. Kommunen må legge til rette for økt boligutbygging, og sikre rask og effektiv saksbehandling i kommunen. Viktig med positiv innstilling fra administrasjonen! Se på gebyrregulativet om det kan være tiltak der som kan gjøre det mer attraktivt å etablere seg i Svelvik kommune kontra andre kommuner Fokusere på nærhet til Drammen og kollektivtransport retning Oslo. Viktig å markedsføre at fra Nesbygda til togstasjonen er det ca min kjøring, noe som gjør det attraktivt for folk som jobber retning Asker - Oslo å bosette seg i Nesbygda Legge til rette for at lokalsamfunnene fremstår som egne senter i kommuneplansammenheng. Dvs at det er tilgang til skole, barnehage og matbutikk lokalt. Pr i dag er skole og barnehage på plass, men det må tilrettelegges for etablering av handelsnæring både nord og sør i kommunen. Gang/sykkelveg Nesbygda-Drammen + Nesbygda-Svelvik. Viktig å fokusere på folkehelse. Sammenhengende sykkelveg er også viktig for markedsføring og tilgjengelighet mot Drammen. Etablering av førstegangsboliger + seniorboliger i Nesbygda, gjerne med fellesskap senter for seniorboliger. Økt satsing på tilgjengelighet og tilrettelegging for kollektivtransport mellom Svelvik og Drammen. Fritt skolevalg i «grenseoverganger». Viktig at særlig ungdom bosatt i Nesbygda får mulighet å søke videregående skole i Buskerud. Viktig fokus område for fylkespolitikerne våre. Viktig å engasjere lokalbefolkningen. Aktive medborgere er en forutsetning for å få et levende lokalsamfunn. Gjestebud 5 Tema: Seniorer, flere og nye innbyggere og spesielle forhold som gjelder Bergeråsen som bør komme fram Seniorer Hvorfor er det så mange som sitter hjemme og er lite aktive av de eldre i kommunen. Det er ikke alle som har bil og kan komme seg til sentrum. Derfor foreslår vi at det opprettes eldregrupper i utkantene av kommunen som Tangen og Berger som samarbeider med sentrum og deltar på felles samlinger hvor alle gruppene møtes. Det kan være både på Tangen og Berger. Dette kan være aktivitetsgrupper som kan spille på hverandre med både underholdning og praktiske arbeider. Dermed blir det ikke bare enveis mot sentrum. Med mottoet, vi samler Svelvik. Flere og nye innbyggere. For å opprettholde skolestrukturen i kommunen må det bygges flere boliger for eldre og nyetablerere. Små enheter med for eks: 2 soverom, stue og kjøkkenkrok med bod, dette er tilstrekkelig for eldre og nyetablerte familier og enslige. Dermed kommer det unge personer til Berger og vil få en tilknytting til stedet.

7 Når de som bor på Åsen i dag ønsker å flytte pga vanskeligere å komme seg fra og til buss uten bil, kan da barnefamilier flytte og overta boligene på åsen. Spesielle forhold som bør komme frem når det gjelder Bergeråsen. Boplikt. Boplikten har begynt å bli uthulet: det er boliger som i dag brukes som hytter av personer som har bopel andre steder. Hva gjør kommunen med dette? Det er steder på åsen som det fra gammelt av ble satt opp med innkjøring forbudt, disse skiltene bør fjernes og erstattes med andre skilt, for det er i dag behov tilkomst med parkering på egen eiendom for eldre som enda kan kjøre bil og for at det er ikke parkeringsplasser nok på parkeringsplassen (dette gjelder øvre felt) Det er flere eiendommer som i dag ikke har tilkomstvei for bil dette bør ordnes på. Vei mellom Utsikten og Granlia er i dag regulert som gangvei, dette må rettes på da denne veien i dag blir brukt som kjørevei men er ikke beregnet for det, og ikke blir den vedlikeholdt. Hvorfor denne må omreguleres er at de som bor nederst i Utsikten har ikke muligheter og komme frem på vinterføre og brøyting er vanskelig. Gatelys i Utsikten. Det ble for mange år siden lagt ned kabel for gatelys i gata og det skulle settes opp nye lamper dette er ikke utført, hvorfor? Omregulering. Hele Bergeråsen bør omreguleres. Gjestebud 6 Tema: Seniorer Kommuneøkonomien, ledelse, ressursforvaltning både de menneskelige og det materielle, boligbygging, nytt sykehjem, eksisterende sykehjem og hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, møtesteder, helse, frivillige. Som seniorer er vi opptatt av kommuneøkonomien som pt ikke gir rom for annet enn flytting av penger. Med den nye organiseringen til 4 kommunalsjefer, ny rådmann, controller m.m. håper vi at kommunen vil gå lysere tider i møte. 15 nye politikere sammen med 10 gamle erfarne politikere håper vi vil styre kommunen på rett vei. Vi ønsker å bo trygt og godt enten vi bor hjemme, sammen med andre i et bofellesskap, eller i sykehjem. Boligbyggingen i sentrum ble ønsket velkommen, og vi ser for oss en myldrende Storgate med gående, syklende, rullatorer og scootere. Møtesteder rundt omkring, men med økt trykk på Fabrikkjordet som åpent hus for aktiviteter og deilige måltider. Storgata stenges for trafikk. Nytt sykehjem er nødvendig, samtidig som det gamle vedlikeholdes, hjemmetjenesten må styrkes. Tjenestetildelingskontoret må opprettes snarest. (Samhandlingsreformen). Svømmebassenget på Ungdomsskolen må fylles med vann året rundt og oppvarmes for de som trenger det. Det ligger en stor kapital i frivillige pensjonister som ønsker å gjøre en jobb, men det trenger organisering.

8 Gjestebud 7 Tema: Generelt Tilbakemeldinger på forslag til samfunnsdel: Mange gode intensjoner, men: Planen er veldig generell. Ingen klar og tydelig profil om hvor en vil. Ingen prioritering av målene. Alle hovedtemaer har Hvorfor er dette viktig å prioritere?, men det er ikke prioritert hvilke temaer som har 1, 2. prioritet. Målene er generelle og utydelige. Ikke målbare. En plan som har strategier som begynner med: tilettelegge for / styrke / stimulere til / bevare /skape god / ha fokus på. Er ofte en plan som ikke gjennomføres. Andre innspill: Våre forslag i prioritert rekkefølge: 1 PRIORITET BOLIG BYGGING / VEKST MÅL STRATEGI 200 boliger i 2013 Kommuneadministrasjon må straks behandle alle boligsøknader og 300 boliger i 2014 hjelpe utbygger til raskt å komme i gang med prosjektet. Kommuneadministrasjon må ta kontakt med alle aktuelle grunneiere og eventuelt regulere egen eiendom for utlegging av tomter. Start i Nesbygda, der er det grunneiere som har areal for formålet og som ønsker å bygge ut. Nesbygda, Svelvik kommunes diamant- kort avstand fra Drammen, plass i både skole og barnehage. Sørg for at SFO og barnehage har åpningstider som gjør det mulig for pendlere å rekke å hente / bringe. (Vi må satse på pendlere, vi ønsker resurssterke familier med barn og to voksne i jobb. Samt innbyggere med høyere utdannelse, Svelvik har ikke jobb til 1000 personer med høyskoleutdanning og oppover pr i dag.) Fortsett på Berger. I sentrum er det noen byggeklare tomter. Fortsett. Bygg ikke flere leiligheter i sentrum for pensjonister. Det må være en blanding av unge og eldre i hele kommunen. Boliger for unge førstegangsetablerere må tas hensyn til. 2. PRIORITET RIKSVEG 319 MÅL Ny rv 319 i 2016 STRATEGI Start lobbyvirksomhet nå. 3. PRIORITET SKOLE STRUKTUR MÅL Bevare skolene (Dette for å skape forutsigbarhet hos de som velger å bosette seg nær skole, samtidig holde STRATEGI Tangen, Berger og Ebbestad skole 1-4 klasse Tømmerås skole alle 5-7 klasser Ungdomskole som i dag. Svelvik har Norges beste grunnskoleutdanning! (Kvalitet i undervisningen prioriteres)

9 kostnadene på et lavest mulig nivå) Åpne for videregående utdanning på tvers av fylkesgrensene. 4. PRIORITET SENTRUM MÅL Et sted folk fra hele Østlandet drar til. STRATEGI Et fysisk avgrenset område Lage en totalplan hvor man starter med å kapsle inn sentrum. Og havn. Tilgjengelighet fra sjø og land Sentrum bør inneholde: Torg hvor det arrangeres konserter / er kortreist mat / lokale kreative kan stille ut etc. Ulike idretts arrangement. Gjestehavn med alle fasiliteter / båthavn Et fiskeutsalg folk reiser verden rundt for å besøke, med kafe En attraksjon det er verdt å stoppe for! Akvarier Tema Seilskuter Pensjonat / hotell 5. PRIORITET KOMMUNE ADMINISTRASJON MÅL STRATEGI Yte service til kommunens Forenkle / behandle alle søknader innen min 3 uker på en effektiv innbyggere måte. Være positive og imøtekommende Være på tilbudssiden mht utbygging, ikke stille for mange krav, men heller legge til rette for å få i gang utbygging. Kommuneadministrasjon må ha fokus på hele kommunen. Alle ansatte i kommunen VIL SATSE på å bygge kommunen. Dette må skje NÅ, alle kommuner rundt oss bygger / legger ut tomter. Vi kan ikke vente et år til denne planen er vedtatt, da er det for sent. 6. PRIORIET.GANGVEI OG SYKKELVEI MÅL STRATEGI Sykkelvei Start lobbyvirksomhet og sett gangvei og sykkelvei på kartet nå. Ferdigstilt 2018 Veien bør minimum være Drammen - Svelvik- Sande Drammen Sekundære mål: BYGGE IDENTITET Jeg er fra Svelvik- og jeg er stolt av det! Et eksempel på identitesbygging Hymne til Hella. Markedsføre; Marka: orientering, sykling, ski, klatring. Bygg parkeringsplass i Nesbygda, Svelvik og Berger for å øke tilgjengligheten til marka

10 Sjø: keiting, padling, seiling, svømming Svelvikstrømmen Fisking Kunst (malere, glass,) Historielag Bygge en Velodrom Sett i gang planlegging av en stor attraksjon som folk reiser langt for å benytte. (Norge har ingen Velodrom, sykkelmiljøet i Svelvik er aktivt. Sykkel er en stor sport nasjonalt og internasjonalt.) Inviter investorer, sikker på at det er fler som syntes Svelvik er et fantastisk sted, kansje det er noen som vil satse her! Flytte fylkesgrensa. Svelvik inn i Buskerud, men beholdes som egen kommune Være tydelig på hva Svelvik kan tilby Drammen. Gjøre oss attraktive som nabokommune. Vedlegg: Fremdriftsplan Svelvik kommune Hymne til Hella Gjestebud 8 Tema: Boligbygging, energi, kultur og kollektivtransport Veldig viktig med tilrettelegging og bygging av nye leiligheter. Her i forskjellige prisklasser og med forskjellige løsninger for å nå flere behov og muligheter. Vi ser det som veldig viktig med rimelige løsninger for førstegangs etablerere. Dette er veldig viktig for å holde på ungdommen, og å få de tilbake etter endt utdanning. Det mangler også mange leiligheter for de som vil leie en liten bolig mens de sparer seg opp til noe eget. Kan kommunen tilrettelegge for dette? Svelvik har i sitt landskap gode muligheter for trasseleiligheter som bygges inn i terrenget, der beboere som ikke ønsker egen hage, men nær tilknytning til marka vil være interesserte i å bo. I tilknytning til terrasseleilighetene - boligfeltene kunne det legges tilrette for allbruksrom der forskjellig aktivitet kunne drives ut fra brukernes interesser og behov. Flere bofellesskap lignende Fabrikkjordet er det også rom for, og da vil eneboliger bli frigitt unge småbarnsfamilier. Bofellesskap for voksne mennesker med egne private deler med soverom, toalett og bad, med felles stue og kjøkken, og mulighet for gjesterom er også en boligløsning som ble drøftet. Energisparende miljøhus er jo i vinden. Viktig at kommunen stimulerer og reklamerer for kommunen vår til mulige entreprenører. Det er viktig å holde liv i kulturmangfoldet vi har i kommunen i dag. Tilrettelegning for å drive med kultur og forming som vev-strikking-sying håndverk generelt. Svelvik som Sykkelby: Noen som selger sykler, med og uten motor. Reparerer sykler snøfresere, gressklippere mm.

11 Fossekleiva er et flott sted - kan det bli et designverksted av mange slag? Bedring av kollektivtrafikken er viktig. Slik den er nå er den alt for dårlig som alternativ. Der særlig de sjeldne avgangene til Mariås er en utfordring da særlig om sommer og i helgene. Gjestebud 9 Tema: Svelvik sentrum og økt vekst Tilbakemeldinger på forslag til samfunnsdel: Vi er veldig glade for at det nå er vektlagt en satsing på Svelvik sentrum i den nye kommuneplanen. Vi mener at et levende sentrum er viktig for alle som bor i Svelvik. Dette krever en bevisst satsing fra både kommunen og alle oss innbyggerne. Vi trenger liv i gata og blomstrende handel, da må vi ha folk i sentrum! Slik vi ser det er temaene sentrumsutvikling og befolkningsvekst tett knyttet sammen. Mål om økt innbyggertall er viktig. Ved å fortette sentrum og bygge flere boliger/leiligheter, vil det også bli flere mennesker i gata og brukere av næringslivet i sentrum. Vi vet at det ofte er eldre som flytter til lettstelte sentrumsnære leiligheter, dette vil samtidig frigi eneboliger for salg som forhåpentligvis kan trekke nye barnefamilier til Svelvik. Samtidig må alle Svelviks innbyggere bli bevisste på å bruke de næringene/ butikkene vi har, fremfor å legge igjen penger i andre større byer. Så må vi sammen sørge for at vi har et sentrum som er velstelt, innbydende og koselig å bruke. Tiltak vi mener er spesielt viktige er merket med rødt. Sånn vil vi ha det: Svelvik skal være attraktivt for bedrifter. Viktig også å ta vare på små forretninger, mindre bedrifter og næringer. Viktig for å skaffe tilflytting til Svelvik. Sånn vil vi gjøre det: Styrke Svelvik som tyngdepunkt for handel og tjenester. Forslag til tiltak - Åpne sjøsiden. Vi ønsker oss gjesteplasser til båtturister, innbydende og funksjonell gjestehavn med enkle fasiliteter som dusj og toalett. Plassering Reima, Båthavna. Båtfolket vil kunne bidra med et godt tilskudd til handelsstanden, kafeer og restauranter. Vi må ønske besøkende velkommen slik at de kan oppdage den flotte byen vår. Mudring og giftig masse som må deponeres på land er et stort problem i forhold til utvikling av sjøsiden vår. Her må kommunen bidra med å jobbe politisk i forhold til fylket, søke midler etc. - Båtrute på sommeren. Flere turister = mer handel. Samarbeid med Drammen, Hurum og Holmestrand? - Kommunen flytter virksomhet som trekker folk på dagtid til sentrum. Vi forslår at Helsestasjon, Bibliotek og evt. NAV flyttes og lokaliseres i sentrum. Dette vil være god drahjelp for handelsstanden og bidra til mer liv og folk i sentrum. Dette kan være veldig betydningsfullt for utvikling av sentrum og her kan kommunen bidra uten at det behøver koste for mye Hva med å ta i bruk SBV? - SBV dette er en bygning med historie som det er viktig at kommunen tar ansvar for at pusses opp på en ordentlig måte. Plasseringen er perfekt for å lage til en liten torgplass/ møtepunkt foran gamle kinoen. - Åpne snekkerbekken - Gratis parkering, må videreføres. - Skilting til parkering (parkeringen bak kirken og strømbanen er sentrumsnære parkeringsplasser), restauranter og spisesteder, overnatting, severdigheter som museet m.m. Pene ensartete og informative skilt som gjør byen hyggelig og imøtekommende og lett å finne frem i. Oppdatere informasjonstavler (fergeleiet, Shell og ved ungdomskolen)

12 - Felles galleri og utsalg i sentrum for ulike kunstnere i kommunen gjerne i samarbeid med bøndene som kan selge sine gårdsprodukter og ta opp bestilling på varer her. (Kan dette være et samarbeid med Bølgen og Svelvik produkter?) - Den Gode hensikt med Svelvikspillet, Svelvikdagene og nå også Julemarkedet er positive tiltak og et løft for Svelvik og ikke minst veldig god drahjelp for handelsstanden. Dette må vi ta vare på, markedsføre og videreutvikle. - Holdningskampanje. Få folk til å forstå at det er viktig å bruke tilbudene i Svelvik ellers vil de forsvinne «Sammen for byen vår» Sånn vil vi ha det: Økt og balansert befolkningsvekst Svelvik skal være attraktivt som bosted Alle punktene under «Sånn vil vi gjøre det» støtter vi opp under og mener er viktige, det er jo tiltakene vi trenger å iverksette for å oppnå dette og få resultater som er spennende å se om vi får til Forslag til tiltak: - Kommunen ta en aktiv rolle som pådriver og tilrettelegger for boligutvikling. Her berømmer vi politikere og administrasjon for å vise en positiv vilje som må videreføres. Viktig å prøve å korte ned saksbehandlingstiden. - Markedsføringskampanje for Svelvik og alle kvalitetene Svelvik kommune kan tilby nye innbyggere. (Gode oppvekstsvilkår, barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og rikt kulturliv, samt tilgang til sjøen og skogen). Et «rolig sted» med sentral beliggenhet ift å benytte seg av hovedstadens tilbud. Bruke media, radio, TV, aviser (særlig aviser innover mot Asker/Bærum) i forhold til en markedsføringskampanje. - Kommunen kan regulere for boligformål og selge tomter der de er grunneiere selv. - Kommunen, kommunetorget må kunne yte en service i form av god informasjon for folk som ønsker å flytte til Svelvik og som av den grunn tar kontakt med kommunen. Støtte opp under Svelvikportalen. - Kommunen kan yte en mentor /veilederservice i forhold til innbyggere som ønsker å starte opp virksomhet. De kan være behjelpelig med søknad i forhold til lån og stipender m.m. - Regulerte næringsområder. Kommunen må ha oversikt over næringsareal som ligger klart til bruk og jobbe aktiv i samarbeid med private aktører for å trekke ny næring til Svelvik. - Fortette sentrum med flere boenheter. - Vi ønsker oss flere mindre boligenheter, gjerne til en overkommelig pris. Eneforsørgere, unge nyetablerte har få tilbud i Svelvik. Utvikle flere boområder som på Sverstad. - Viktig at kommunen spiller på lag for å få utviklet Svelvik Brygge. - Infrastruktur. Jobbe med å få til pendlerbuss på kort sikt. På lang sikt utbedre ny Fv319 i Buskerud. Andre innspill: Verkedsøya. Ligger som en ubrukt perle som må inn i kommunens langsiktige mål. Muligheter for å utvikle øya med: - Sjøboder til utleie - Hytter i trærne for utleie - Aktivitetssenter med bl.a. kitekurs, windsurfing, seiling, aktivitetsløype, volleyball m.m. - Strandrestaurant

13 Gjestebud 10 Tema: Seniorer Ønsker om boforhold mens vi er friske. De aller fleste ønsker å bo der de bor i dag. Noen har tenkt fremover og handicap tilpasset boligen med å fjerne dørstokker samt å forlegge de vesentligste aktivitetene knyttet til matlagning, klesvask og bad i første etasje. Derimot har alle (bortsett fra en som bor i leilighet) hatt soveværelse en trapp opp. To kunne godt tenke seg å flytte til leilighet en gang og da de eier sitt hus, vil de ha økonomiske midler for å kjøpe seg et mer alderstilpasset sted når/om de blir syke. Samtlige ønsker å bli boende i Svelvik, evt. med vinteropphold i Syden. Tanker om å bidra i lokalsamfunnet. To kunne godt tenke seg å melde seg på til Frivillighetssentralen. En ville engasjere seg i aktiviteter for å forebygge sykdom og bidra til generell voksenopplæring om vanlige sykdommer, kosthold og mosjon. En engasjerte seg via en lokal losjeforening. Hvordan holde seg frisk? Fire er fysisk aktive og går turer i marka flere ganger i uken. En går rusletur med venner en gang i uken. Tre er mer enn normalt opptatt av å spise riktig og søker aktivt informasjon om kosthold. De påvirker aktivt den de lever sammen med til å ha et variert kosthold. Seks er ikke-røykere, en røyker til fest. Seks kontrollerer seg jevnlig hos fastlege. Viktige forhold til livskvalitet. Kontakt med familie og nært samliv med partner er viktigst. For to som er alene-boende er kontakt med venner viktig. En har vanskelig med å fylle sin dag med aktiviteter og kjenner ensomhet som et problem. Hvordan fylle hverdagen som pensjonist? Fire er allerede pensjonister. Tre arbeider deltid/heltid. Bare en ser problemer med å gi hverdagen mening. De andre er fult opptatt med familie, hobbyer, reiser, selskapeligheter og foreningsliv. Gjestebud 11 Tema: Næringsliv og flere og nye innbyggere + pendling (åpningstider barnehage og SFO) og utsikt Næringsliv Forstå at en er en pendlerkommune, men Prio 1 må være flere folk, dermed flere som kan handle og jobbe i Svelvik. o Uten flere folk øker ikke handelen i Svelvik. Lage markedsdager, bondens marked o.l o Bedriftene bør fronte seg som en enhet ikke vær for seg. Blir for små sammenlignet med å stå sammen. Bruke nettverket innenfor næringsliv, kommunen og politikere for å skaffe investorer til Svelvik. Hva med å bli en IT kommune / call senter / service desk? o Kan levere tjenester for hele Norges land fra Svelvik. o Inngå samarbeid med noen av de store bemanningsbyråene? Få rustet opp veien fra Drammen gjerne bompengefinansiert.

14 Flere og nye innbyggere Legge ut nye tomter som er byggeklare Billige og enkle tomter/hus for nyetablererte og barnefamilier o Fokusere på landlig, trygt og barnevennlig o Kort reisevei til Oslo (maks 1 time). Samme reisetid bruker faktisk mange som bor i Oslo og skal fra en side av byen til den andre. Kommunen bør legge til rette for dette med de arealene som kan benyttes Markedsføre seg aktiv i Drammen, Lier, Asker, Sandvika, Oslo og Røyken Rekruttere fra andre land? For eksempel Nederland, Tyskland osv. Innspill fra en som ikke kunne komme på møtet: Harmonisering av åpningstidene til barnehagene og SFO. Bakgrunn: I fjor ble barnehagenes åpningstider utvidet for å gjøre det lettere for alle foreldre som pendler ut av kommunen. Dette har allerede hatt en positiv økonomisk effekt for kommunen fordi flere velger å ha sine barn i Svelvik kommunes barnehager - og kommunen slipper å kjøpe plasser i andre kommuner. Totalt er er det snakk om å spare flere hundre tusen per år. Men av en eller annen grunn ble ikke åpningstidene til SFO endret, slik at de foreldrene som har barn i skolen, eller får det, ikke fikk det lettere som pendlere. Konklusjon: For å gjøre Svelvik enda mer attraktivt for barnefamilier, må åpningstidene til SFO også endres. Svelvik gror igjen - la oss åpne det på dugnad Bakgrunn: Veldig mange boliger rundt i Svelvik har gjennom årene mistet det som en gang var en fantastisk utsikt til Hurumlandet og sjøen. Dette skyldes at kommunen og enkelte private grunneiere har neglisjert sitt ansvar som tomteeiere og latt skogen vokse. Denne tapte utsikten har noen indirekte økonomiske sider, og den viktigste er lavere boligpriser. Normalt ville utsikten som skulle ha vært der vært en viktig faktor i fastsetting av boligprisen. Forslag: Kommunen kan spesifisere områder hvor folk kan felle trær uten å innhente tillatelse fra kommunen først. (Eller motsatt...) Men, med tanke på sikkerhet, bør det ikke være fritt frem. Trær som er svært store, står nære bygninger eller strømledninger osv bør man kreve at bare folk med erfaring og nødvendig kunnskap får lov til å røre. Skal folk så bare få forsyne seg med ved? Tja? Hva om kommunen setter som betingelse at 1) Skogen skal ryddes for grener og stokker slik at fremkommeligheten ikke ødelegges, 2) Veden doneres til frivillige foreninger som distribuerer den til eldre eller mennesker som er dårlig økonomisk stilt. Gjestebud 12 Tema: Barn og ungdom i Svelvik 1. Legge til rette for at alle unge opplever faglig og sosial mestring: -> Finne på mere som er interessant for ungdommen Eksempel: - Forskjellige tema kvelder på Klubba - Se litt på alders sammensetningen -> Se på de forskjellige Lag og foreningene vi har her i kommune om mulighet for samarbeid med

15 foreldre og unge. Det er ganske mange foreninger som kan bli mere synelig i kommunen som feks: - Sykkel klubben - Berger og Svelvik O-lag - Røde Kors/ Røff ( Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp) - Strømm IL - Svelvik IL - Seil Foreningen 2.Arbeide for at unge i Svelvik fritt skal kunne velge utdanning og arbeid på tvers av fylkesgrensen: -> Hvorfor skal ikke ungdom få søke skole i Buskerud? - Tenk reise vei / Tid - Utgifter - Tilbud 3. Motivere ungdom til å fullføre utdanning utover grunnskolen: - Dette blir også litt i forhold til spørsmål over i forhold til fylkesgrensen, med tid ol Stimulerer til tettere kontakt mellom unge og lokalt næringsliv: - Hva med en arbeids dag i uken for ungdoms skole elever, dette vil gjøre at elevene får mere innsikt i hva det vil si å være i jobb samt og få mere erfaring for hva dem vil velge videre i utdanningen sin. 5. Motivere unge til deltagelse i Svelviks samfunnet og til å delta på arenaer hvor de får mulighet til å bruke ressursene sine og oppleve mestring: - Åpen scene, der kan de vise sine talenter. - Muligheter her for at ungdom kan få være en del av planleggingen slik at dem får forståelse for hva det er å arrangere aktiviteter for ungdom. - UKM Det som kanskje er viktig å huske på er å inkludere ungdom selv, slik det ble gjort i min tid ;-) Det kan kanskje bli laget en "markedes" undersøkelse til ungdomsskole elever for å kartlegge hva dem savner og ønsker av aktiviteter i Svelvik Gjestebud 13 Tema: Alle temaer i kommuneplanen Tilbakemeldinger på forslag til samfunnsdel: Vekst og utvikling Vi har blant annet: *gode barnehager og skoler *fjorden m/svelvikstrømmen, friluftsområder, utmerkede skiløyper om vinteren *NB vi har også Verketsøya, men den er for tiden dårlig utnyttet! *idrettsbaner og haller *politi/lensmann viktig at disse beholdes lokalt Mangler: *offentlige toaletter i sentrum *tilstrekkelig mulighet for overnatting *en plass å henvise store kjøretøy når de parkeres for natten eller helgen *få fart på regulering av tomter Andre kommentarer til avsnittet: Arbeidsplasser er viktig, men ikke enkelt å få til i et større omfang. Kanskje er det vel så viktig å legge

16 bedre til rette for pendlere? (Veien til Drammen, buss til Oslo.) Vi har mange nok eksempler på at det godt går an å bo i Svelvik, men ha sitt arbeid et annet sted. Her blir det et «både/og». Klima og miljø Her har vi ikke mange kommentarer, dokumentet har med det meste som kan gjøres lokalt. De store tiltakene innenfor dette temaet hører hjemme på et annet plan. Levekår Vi har blant annet: *sosialboliger *Fabrikkgjordet *frivillighetssentralen *kulturskolen *Klubba Vi mangler/savner: *ungdommens kommunestyre (hvor ble det av?) *tilgang til videregående skoler i Drammen (Svært viktig!) Kommuneorganisasjonen Det som står i dokumentet under denne overskriften, er bra eia var vi der! Noen kommentarer: *Det blir viktig å se opp for unødig byråkratisering (rapporter, delplaner, møter), det kan redusere effektivitet og begrense den enkeltes kreativitet. *Erfaringen ved en rekke omorganiseringer taler for at virksomhetsledere og mellomledere må tas mye mer med i omstillingsprosesser. Utstrakt bruk av konsulenter fører ofte ikke fram! Vi er en liten og oversiktlig kommune. *Vi må passe på at vi ikke «sparker bena unna» virksomheter som går bra i dag. Det kan fort skje i jakten på midler til nye tiltak. Da ender vi opp med at alt blir omtrent på samme nivå, men på et lavt nivå! *Rådmann bør tilsettes på åremål. Gjestebud 14 Tema: Flere og nye innbyggere For å tiltrekke seg flere unge og barnefamilier mener vi det er en forutsetning at det kan tilbys tomter for boliger/leiligheter. Nesbygda har med sin beliggenhet kort avstand til jobbsted, som for svært mange er Drammen/Oslo. Videreutdanning for ungdom burde ha mulighet til skolegang i Drammen, med kortere reise, og tilbud på flere linjer enn tilbudet er i Sande, ev. lenger syd i Vestfold. Nesbygda har nærhet til ideelle turområder med skog og vann. Det savnes muligheter for parkering av bil for å lette adkomst til områdene.

17 Friområder langs fjorden er attraktivt, Tangen fjordpark er ett eksempel. Til tider er parken fullt belagt av lokale gjester og tilreisende. Ved Syvertsvolden har kommunen eiendom med strandlinje, denne ligger brakk. Ved å opparbeide denne kan det bli en perle av et friområde. Det er et stort ønske om velvillighet fra kommunen til å få fortgang i utbygging av boliger i Nesbygda. Det er allerede kjent at flere grunneiere er villig til å stille arealer til disposisjon. I tillegg har kommunen eiendom ved Tørkop og Hella som er egnet til boligtomter. Vi ser som en selvfølge at dette tas hensyn til i kommuneplanens arealdel. Det er en merkbar skuffelse blant Nesbygdinger over at det til nå ikke har kommet lenger med utbyggingsplaner. Samstemt konklusjon fra Gjestegruppa: Kan tomter/boliger/leiligheter tilbys, vil nye innbyggere komme til Svelvik kommune. Gjestebud 15 Tema: LEVEVILKÅR - Barn og unge i Svelvik skal gis et godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet. Legge til rette for at alle barn og unge opplever faglig og sosial mestring - Begynne tidlig å kartlegge/legge til rette for alle barn - Sosial kompetanse program i barnehagene - 50 % pedagogtetthet i barnehagene - Utdanning av personalet - Man må være sammen med barn og unge i barnehage, skole og bokollektiv. Man skal jobbe med de og ikke for de - Mangel på personalet når sykdom inntreffer jobben må gjøres allikevel da må det settes inn vikar Arbeide for at unge i Svelvik fritt skal kunne velg utdanning og arbeid, på tvers av fylkesgrenser - Åpne skolegrensene burde være fritt - Lang reisevei, vis linjen ikke tilbys i Sande Motivere ungdom til å fullføre utdanning utover grunnskole - Fortsette prosjektet NY GIV - Se enkeltpersoner for å gi god opplæring og motivere til videre utdanning - Gi de tiltro på seg selv, så de vet at de kan mestre at de er gode til noe Stimulere til tettere kontakt mellom unge og lokalt næringsliv - Bedrifter kan komme til skole og barnehage å vise seg frem - Skoler og barnehager kan komme på besøk til bedrifter å se hva de driver med - Midler må settes av eks. til buss for å komme på besøk til bedrifter Motivere unge til deltakelse i Svelvik samfunnet til å delta på arenaer hvor de får mulighet til å bruke ressursene sine og oppleve mestring - Holdningskampanjer - Markedsføring av lag og foreninger i skolen - Mer inn på skolene å informere også i barnehagene

18 - En dag i året bør alle skoler, barnehager får besøk av en lokal forening, også ungdomsskolen kall gjerne dagen for Svelvik Samfunnet dag. Andre ting som kom opp: - Lærere som snart er pensjonister bør ikke ha avgangselever i barneskole lite lekser blir gitt den siste tiden. - Hvis en lærer ikke gjør jobben sin fullt ut får det ikke konsekvenser for han/henne da det er ingen voksne som ser, men for barn og unge får det store konsekvenser. Gjestebud 16 Tema: Flere og nye innbyggere i Svelvik Tilbakemeldinger på forslag til samfunnsdel: Vi syntes det var vanskelig å forestille oss hva slags "krav" vi vil ha til Svelvik som bosted om noen få år, dvs. med familie og barn og sånn, men synes punktene under Vekst og utvikling virket fornuftige. Det vi ønsker å legge vekt på er de trygge nærmiljøene vi har vokst opp i og "landligheten" - at alle kjenner hverandre og det er trygt å ferdes ute alene i nabolag som barn. Men det kommer bra fram i punktene. Det som også har vært viktig for oss er nærheten til naturen; sjø og særlig skog i våre tilfeller. Dette er også viktig for oss nå. Det kommer fram i planen, men vi ønsker å legge fokus på å øke fokus på Svelvikmarka! Den bør være mer tilgjenglig i form av at folk veit at den er der, hvordan man kommer seg fram og hva man kommer seg fram til. Dette punktet synes vi resonnerer med flere av temaene - folkehelse, klima og miljø, levekår og vekst og utvikling. "Svelvik - friluftsparadiset!" (?) - "Kom å se Holmenkollen! Fra Svelviks tak!" (Setertårnet). Vi har nytt og nyter stadig marka i Svelvik til alle sesonger, og synes den er geografisk spennede. Dette kunne/burde/må man få bedre fram til massene. Ellers får punktet arbeidsmuligheter fokus av oss. Vi synes muligheten av å kunne arbeide i Drammen og Oslo er viktig, dvs. pendling. Og dvs. raskere, bedre Svelvikvei. Vi synes det er kjedelig å ta det opp, men viktig. Så er det litt uenighet om kollektivtrafikk versus privatbiler og pendling. (Jeg er veldig for økt kollektivtilbud! Buss og tog, eller direktebuss til Oslo!) Men at begge deler burde bli bedre, raskere og "smidigere". Andre innspill: Vi er alle veldig fornøyde med å ha vokst opp i Svelvik og vil at våre framtidige og eventuelle barn vokser opp i liknende omgivelser. Noe mer konkret enn det er vanskelig for oss å egentlig tenke ut om familie, barn og unge. (Andre jeg snakker med av studenter på medisin er enige om at et sted som Svelvik er ideelt å bo og ha barn i. Lite sted, trygt, nærhet til natur og nærhet til større byer. Noen har ytret savn av intellektuelt stimuli i småbyer som Svelvik. Jeg er en vandrende reklame for Svelvik i sånne sammenhenger... :) ) Gjestebud 17 Tema: Flere og nye innbyggere og kommuneorganisasjonen Tilbakemeldinger på forslag til samfunnsdel: Samfunnsdelen er kort og lettlest, det er bra, men vi savner noen tøffe grep: Hva med nye tomter med sjøutsikt innen 2020? Hvordan skal målene nås? Jo gjennom en handlingsplan. Det er derfor viktig at det legges opp til medvirkning og prosess også på handlingsplanen. Vi mener også det bør settes en varig byggegrense mot sjø. Den bør settes med tanke på identitet, faktiske forhold (eksisterende bebyggelse), landskapshensyn, ferdsel, utvikling osv. Byggegrensen vil variere i alt fra mer enn 100 meter fra vannet til mulighet for bebyggelse i sjø/sjøkanten.

19 Samfunnsdelen må også ha med tiltak og målsetting for å bedre folkehelsen generelt, men spesielt rettet mot ungdom, skole og barnehage, kommunalt ansatte og eldre. Samfunnsdelen må ha med målsetting om å etablere gang og sykkelveg langs hele Fv 319 i kommunen, men også helt inn mot Drammen i Buskerud og Sande i Vestfold. Dette vil styrke folkehelsen, være bærekraftig og virke stimulerende for å få aktive folk til å flytte hit og ikke minst styrke trafikksikkerheten. Andre innspill: Flere og nye innbyggere Etablere boliger for barnefamilier (3 sov) i samarbeid med private utbyggere, husbanken (etableringslån) og kommunen. Kommunen legger til rette for tett bebyggelse (eks: blokkene på Sverstad). Plasseringen må være strategisk/gangavstand i forhold til skolene/ barnehagene. Forslag: 10 boenheter ved hver skole innen Tanken bak er å styrke elevgrunnlaget til eksisterende skolestruktur. Hvis lovlig, gi lokketilbud på et år gratis barnehageplass pr ny innflyttet barnefamilie i en periode på 2 år. Etter ca år med etterslep i boligutvikling og befolkningsvekst, må politikere og administrasjonen, se på nye metoder for å utvikle det potensiale som åpenbart ligger i enkelte tomter. Kommunen trenger en proaktiv administrasjon for å få tomtebesittere til komme i gang med utvikling. Kommuneorganisasjonen Personalledelse og oppfølging av de ansatte er nøkkelen til en effektiv tjenesteproduksjon. Det betyr at opplæring og klare målsettinger for ledere i kommune administrasjonen, er helt avgjørende for en effektiv drift. Dette bør forankres gjennom en tydelig Rådmann, som har systemer for å følge opp hver enkelt leder og at systemet videreføres nedover i organisasjonen, slik at alle ansatte føler seg verdsatt og har klare målsettinger for sitt daglige virke. Dette er avgjørende for å dimensjonere organisasjonen på en måte som gir kommunen handlingsrom og mulighet for fremtidige prioriteringer i en dynamisk verden. Gjestebud 18 Tema: Svelvik sentrum Et tiltak vi drøftet var et Prosjekt som Heidi hadde jobbet med, - en Aktivitetspark ved ferjeleiet. Hun hadde laget en god skisse, og lagt ved et bilde av en lekeskute bl.a. I et møte med Jan Trygve Jensen har hun fått god tilbakemelding på planen, og ønsker å ta den opp i Næringsrådet. Vi anmodet henne å sende planen til Knut Morkestrand som kan ta med skissen til møtet følgende torsdag. Vi kartla hvilke lokaler som fortsatt er ledige til næringsbehov i sentrum. Det er ikke så mange igjen, og vi anmoder kommunen å være varsomme med bruksendringer for fremtiden. Vi ser med glede frem til å få garnbutikk i Nordvik-bygget! Vi ønsker å se på mulighetene til å opprette et Galleri i Svelvik. Her kan alle stedets, og nærområdets kunstnere, stille ut sine kunstverk for salg. Vi tenker at husleie og lønn kan være et spleiselag mellom kunstnerne/kommunen m fl., og at Galleriet også kan fungere som et turistkontor. Dette ble lagt frem som en god plan fra Holmsbuopplevelser.no.

20 Vi ønsker å sette fokus på gode turstier med kart og skilting fra sentrum og opp til marka Vi foreslår å se på muligheten til en bevertningshytte i nærheten av Lysløypa. Denne er mye brukt av både unge og gamle. Vi ønsker en kafe hvor småbarnsmødre/-familier kan komme inn med barnevogner. I forbindelse med Galleriet...? Videreutvikle tilgangen fra sjøen til, Svelvik, eks satse mer på Reima, utvikle brygger ved sentrumsskolen og papirfabrikktomta Savner så veldig en kaffebar/kaffemaskin! Etter at Trond og kveldens innleder på Nøsterud går kom hjem og ble med på debatten, snakket vi mye om å flytte biblioteket til sentrum. Dette bør også kunne kombineres med annen virksomhet, - kafe, minibokhandel, Galleriet, Turistvirksomhet mm. Bøkene i biblioteket kan være et nyhetsaktuelt utvalg! Jeg var på Kunst Rett Vest og snakket løst med en kunstner vedr. disse tankene. Hun mente at dette var noe de fleste kunstnerne ville være med på. Jeg tar gjerne jobben som Gallerist! Må vel snart gå av med pensjon i barnehagen... Tenk så moro, og for et løft for Byen vår. Jeg vet om mange som ville melde seg frivillig til å bidra med dette. Vi har jo sett hvilken dugnadsånd som hersker i byen vår. Glemte å nevne at vi tenkte mye rundt SBV. Her ser vi for oss både Galleri, turistinfo og evt en bibliotekdel/kafe. Her er det i tillegg plass til både korøvelser og servering under Svelvikspillet. Mye kan kombineres! Det er også et spennende lokale i gamle Papirfabrikken, der hvor Hilmar (et eller annet) hadde sin verktøybutikk. God parkering og sikkert utvidelsesmuligheter. Fossekleiva kan gjerne være mer enn museum, temamøtene da Helle Bingen drev var kjempebra! Gjestebud 19 Tema: Vekst og utvikling Vekst og utvikling: Pri 1: Tilrettelegge for nyetableringer der det er lettest tilgjengelighet. Det er det i Nesbygda. Skal nye flytte til vår kommune er det nærheten til jobb som er viktig (sammen med pris). Nyflyttere kommer neppe til vår kommune for å jobbe. Arbeidsplasser har vi fått færre av opp gjennom årene. Nesbygda har nærhet til alt: Byer (Svelvik, Drammen, Oslo), Barnehager med bra kapasitet, skoler (videregående) i både Sande, Røyken og Drammen. Nært sykehus og Brannvern. Svelvik trenger penger NÅ. Og det er i Nesbygda Støtet må gjøres for å få de som ikke er herfra til å flytte hit NÅ Hva med å tillate bygging i Strandsonen der det er mulig (Syvertsvollen) En konsekvens av bygging i Nesbygda er jo at innflyttere hit benytter seg minimalt av servicetilbudene i Svelvik sentrum. Men inntektskatten betaler de til kommunen, og dette er viktige inntektskilder. Det er nå det brenner... Det er nå det må handles. Og vi tror nærheten til Drammen vil fylle opp Nesbygda raskere enn lenger sørover, som sentrumsområdene og Berger.

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

Stedskvaliteter. Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere?

Stedskvaliteter. Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Stedskvaliteter Nesbygda Påstand: Utfordringen ligger ikke i å få folk til å komme, men mangel på tomter/boliger! Sørge for varierte boligtyper (leiligheter/rekkehus/eneboliger), gjør det mulig for alle

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7%

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Jeg går i VG1 19 41% VG2 13 28% VG3 14 30% Internat/dagelev Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Postnummer på hjemsted:

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - EN INKLUDERENDE PROSESS. Fotograf: Gunn Beate Reinton Rulnes (Mitt Svelvik)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - EN INKLUDERENDE PROSESS. Fotograf: Gunn Beate Reinton Rulnes (Mitt Svelvik) KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - EN INKLUDERENDE PROSESS Fotograf: Gunn Beate Reinton Rulnes (Mitt Svelvik) Anne Synnøve Vaagsland Horten 17.januar 2014 Innhold: Om planprosess og kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Sted: Sandhornøy skole Tid: 19:00 21:30 27 oppmøtte. Tilstede fra Kommunen: Møteleder Petter Jørgen Pedersen (Ordfører), Laila Kildahl (Nestleder planutvalget), Iren Førde,

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk:

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk: Marka Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Området innenfor markagrensa Eksisterende arealbruk: LNF Eksisterende dokumentasjon: Ukjent Planen vil kunne gjøre det lettere å organisere opprusting av

Detaljer

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune ATTRAKTIVE VIKERSUND Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune 1. Hva er gjort siden sist? Tema i dag Informasjon om planprosessen Fagrapporter Det arbeides med reguleringsplan 2. Hvilke muligheter ser vi

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID Folkemøte om Kommunedelplan for Sollihøgda Hole kommune 18. mars 2014 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Om undersøkelsen Metode Kvalitativ metode vi skal forstå ikke telle Har intervjuet 10 personer ansikt til ansikt Utvalg 35 personer

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy 18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy Det gode liv Rennesøy har i de senere år vært en av de kommunene i landet som har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst, og er av levekårsundersøkelser

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Velkommen til temamøte om Ubergsmoen. I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til temamøte om Ubergsmoen. I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til temamøte om Ubergsmoen I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune I kveld.. kl. 18.05-18.20 Kjetil Torp (ordfører) - politisk perspektiv kl. 18.20-18.50 Chantal van

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 HVORFOR BOR VI PÅ VEGÅRSHEI?? Av gammel vane, gidder ikke å flytte Hvor skulle vi ellers bo? Partneren min kommer herfra. Jeg er født og oppvokst her, her er familie og venner

Detaljer

Omdømmetiltak Svelvik kommune For oppgaveutvalget

Omdømmetiltak Svelvik kommune For oppgaveutvalget Omdømmetiltak Svelvik kommune 2011-2016 For oppgaveutvalget 31.01.17 Stedsanalyse (2011): Eksterne aktører oppfatter Svelvik som en hyggelig idyll, men som et litt anonymt og konturløst sted med et svakt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

BOLIGDRØMMEN I EIDSKOG

BOLIGDRØMMEN I EIDSKOG BOLIGDRØMMEN I EIDSKOG - Nærhet til naturen Eidskog kommune er Hedmark fylkes sørligste kommune. Kommunen grenser til Eda kommun i Sverige i øst, Kongsvinger mot nord, samt Aurskog Høland og Nes i vest.

Detaljer

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud Medvirkning erfaringer fra Romsås Mette Mannsåker - Bydel Grorud Bydelene i Oslo Ansvar for: Helse- og sosialtjenester Barnehager Barnevern Barne- og ungdomsarbeid Eget politisk nivå Ikke planmyndighet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass Åfjord Kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Prosjekt møteplass V/lngvill Hoås Butli Stordalsveien 1 7170 ÅFJORD Søknad om støtte Søker med dette tilskudd fra Refses Laks' idretts og kulturfond. Prosjekt møteplass,

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Velkommen til Granavollen!

Velkommen til Granavollen! Velkommen til Granavollen! 1 og til Gran kommune! 1. Hadeland 2. Gran kommune 3. Gran sentrum 4. Granavollen 5. Turmuligheter m.m. 6. Befaring 2 Regional satsing, stedsutviklings- og kulturlandskapsarbeid

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Vedlegg 1. Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Administrasjonen har i saken anbefalt å holde Skagenkaien stengt for trafikk i 3-ukers perioden mellom Stavanger Major og Gladmat. Varetransport tillates

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer