Stange kommune. Årsbudsjett 2008 Økonomiplan Rådmannens forslag 5. November 2007 Hefte 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stange kommune. Årsbudsjett 2008 Økonomiplan 2008 2011. Rådmannens forslag 5. November 2007 Hefte 1"

Transkript

1 Stange kommune Årsbudsjett Økonomiplan 2011 Rådmannens forslag 5. November 2007 Hefte 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak...2 Rådmannens innledning...4 Saldering budsjett og økonomiplanen 5 Budsjettprosessen - budsjettdokumentet...6 Statlige fokusområder...8 Stange kommunes mål og styringssystem...9 Satsingsområder...14 Skole...18 Barnehager...21 Helse og sosial...23 Psykisk helse...26 Kultur og fritid...30 Kommunal infrastruktur (Veg, vann avløp og grønt)...32 Administrasjon og effektivisering...34 Budsjettrammer med kommentarer...37 Kommentarer tallbudsjettet 40 Frie inntekter 41 Staber/ felles 44 Virksomhetene 45 Investeringsbudsjettet Investeringsoversikten med finansiering 52 Investeringstiltak ved Kommunalteknikk Investeringstiltak ved eiendomsavdelingen Andre investeringer...58 Investeringsforslag utenfor rammen...59 Kommunal teknikk - utenfor rammen: 60 Eiendomsavdelingen utenfor rammen 60 Gebyrer og avgifter i...62 Økonomiplanen for ØKONOMIPLAN Oversikt planer...77 Vedlegg: Kommunestyrets skattevedtak for...79 Tiltaksoversikt Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 1

3 Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak 1. Årsbudsjettet for a. Stange kommunes årsbudsjett for med vedlegg vedtas i samsvar med hovedoversikt for med en netto driftsutgift kr b. Driftsbudsjettet for fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. c. Investeringer i budsjettet for på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr og tilskudd på kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak på kr til finansiering av kommunens investeringer i med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten, godkjennes. d. Det tas opp lån i Husbanken på til sammen 10,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. e. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. f. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 2. Kommuneskatt For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for overfor den som plikter betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøren til 12,05 %. Dersom Stortinget vedtar en endring i den kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. 3. Saldering driftsbudsjett - eiendomsskatt Rådmannen legger fram 2 alternativer merket A og B. Alternativ A er det som er benyttet i det salderte budsjettforslaget. Alternativ A: I henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane 3 er det innført eiendomsskatt i hele Stange kommune og på verker og bruk. Det fastsettes en eiendomsskatt i på 3 promille med et bunnfradrag som utgjør kr Jfr. rådmannens alternative forslag A. Fritak for eiendomsskattet følger av 14 i kommunens vedtekter. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, se vedlegg. Alternativ B: I henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane 3 er det innført eiendomsskatt i hele Stange kommune og på verker og bruk. Det fastsettes en eiendomsskatt i på 2 promille med et bunnfradrag som utgjør kr Følgende reduksjoner/endringer i kommunenes tjenestetilbud er lagt inn: Utsette oppstart post 5 Stange sykehjem 4,2 mill kroner Kutt i rammetimetall skoler 1,0 mill kroner Reversere reduksjon av søskenmoderasjon i barnehager og SFO, kr (Kr i helårsvirkning). Reduksjon i rammen til Kultur med kr Innebærer delvis reversering av vedtak vedtatt i budsjettbehandlingen for Reduksjon kr i rammen til Tjeneste for funksjonshemmede. Reversere vedtak vedr. bunnfradrag eiendomskatt, kr , går ned fra kr til kr Økt inntekt vedr. overformynderiet kr , innføre forvaltningsgebyr på 6 % av avkastningen på forvaltningskapitalen. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 2

4 4. Økonomiplanen for Stange kommunes økonomiplan for godkjennes. I overensstemmelse med vedtatt årshjul gjennomføres det en videre politisk prosess våren med sikte på å avklare nødvendige grep og prioriteringer i forhold til revidert økonomiplan for årene Med bakgrunn i omlegging av regelverket for regnskapsføring av Momskompensasjonsordningen for investeringer, må det i økonomiplanperioden fra iverksettes tiltak for å dekke manglende driftsmidler. Beløpet utgjør 9,0 mill kroner pr år fra Stange, 5. november 2007 Erik Heldal Haugerud Rådmann Jan Chr. Eriksen Økonomisjef Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 3

5 Rådmannens innledning For Stange kommune har økonomien blitt ytterligere tilstrammet gjennom Utgifts-/aktivitetsnivået har økt mer enn driftssinntektene og de frie inntekter. Gjennom innsparingsprosessen i 2004 ble det gjort betydelige kutt i tjenestetilbudet samt at det ble vedtatt å innføre eiendomskatt i kommunen. Mange av innsparingstiltakene fra 2004 er lagt inn i budsjettet igjen. Dette gjør at vi i dag har en situasjon hvor det ikke finnes rom for økt aktivitet uten at det går på bekostning av eksisterende virksomhet. Regjeringen har i sitt fremlegg til statsbudsjett et ønske om å gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-norge, og å bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Det legges opp til en reel vekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca 2,4 % i, og en reel vekst i de frie inntektene på 0,8 %. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2007 i revidert nasjonalbudsjett Av veksten i de samlede inntekter kan 1,5 mrd kroner knyttes til de frie inntekter. Kommunene har blitt tildelt 1,0 mrd kroner av disse midlene gjennom økt rammetilskudd. I veksten i de samlede inntekter for kommunene legges det opp til at ordningen med ressurskrevende brukere legges om og at ramma økes til 500 mill kroner. Det forutsettes at det etableres 2000 nye årsverk i eldreomsorgen. Det skal fortsatt satses på barnehage utbygging, psykisk helsearbeid, investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsplasser innføres, midler til NAV-reformen, økt timetall i grunnskolen, midler til kommunale råd for funksjonshemmede. I tillegg sies det også i statsbudsjettforslaget at den demografiske utviklingen i kommunesektoren er beregnet til nærmere 1,5 mrd kroner fra 2007 til. Økning i lønninger og priser er beregnet til 4,2 % (deflator). Regjeringen har også varslet at skatteinntektene i vil bli holdt reelt uendret i forhold til anslått nivå i revidert nasjonalbudsjett for Dette betyr at realveksten i frie inntekter i i sin helhet kommer som økt rammetilskudd. Dette innebærer også at skatteøret for kommunene er nedjustert med 0,2 %. Forslaget til nytt skatteøre er tilpasset forutsetningen om uendret realnivå på skatteinntektene i. Budsjettforslaget for Stange kommune. For er det budsjettert med frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 547,2 mill kroner i Stange kommune. Dette er en økning på 25,6 mill kroner fra 2007, dvs. en vekst på 4,9 %. Denne veksten fordeler seg på skatt og rammetilskudd med henholdsvis 4,4 % og 5,5 %. Regnet i forhold til nytt skatteanslag høsten 2007 utgjør veksten i frie inntekter 3,6 %. I økonomiplanen fra 2009 til 2011 er det benyttet en vekst i frie inntekter på 5 % hvert år i perioden og en vekst i driftsutgifter og -inntekter på 4,5 % Veksten skal dekke løpende oppgaver, den demografiske utvikling, nye kommunale oppgaver/tiltak, både lovpålagte og lokalpolitiske vedtatte oppgaver og aktivitetsendringer. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for lagt inn med en vekst på 5,25 % på lønn og sosiale utgifter og en prisstigning på 2,0 % fra 2007 til. Egne inntekter er økt gjennomsnittlig med 4,0 %. Av endringer /nye aktiviteter som er innarbeidet i budsjettet kan nevnes: 5 nye rammetimer i grunnskolen fra høsten, jfr. forslag til statsbudsjett Midler til drift post 5 Stange sykehjem og full drift fra 2009, avhengig av valgt salderingsalt. jfr. salderingsvedtak. Driftsmidler til nye byggeprosjekter som skoler, barnehager og svømmehall. Frukt og grønt i ungdomsskolene, finansiert gjennom rammetilskuddet. Økt driftsmidler til skolene, gjesteelever og 5 elever Økt ramme til drift av lærer-pc og elevpc er i skolen. Videreført driftsmidler knyttet til enkeltklienter og elever, jfr. tiltak i tertialrapportene for Etablering av NAV kontor i Stange Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 4

6 Helårsvirkning søskenmoderasjon barnehage/sfo, jfr. K- styrevedtak, videreføring avhengig av salderingsvedtak. Lærlingekoordinator, på nivå høst Øremerkede statstilskudd er innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til signaler i Statsbudsjettet. I denne sammenheng kan nevnes psykiatrimidler, midler til ressurskrevende brukere, midler til drift av barnehager, vertskommunetilskuddet og integreringstilskuddet. I tillegg vil rådmannen gjøre oppmerksom på at den store investeringsaktiviteten som har vært gjennomført de siste årene sammen med renteoppgangen, har ført til behov for økte driftsmidler til renter og avdrag. Netto økning i renter og avdrag fra opprinnelig budsjett 2007 utgjør 8,7 mill kroner. Investeringsbudsjettet er lagt frem med forslag til investeringsramme i på 81,5 mill kroner. I dette ligger blant annet: Tingvoldtorget Midler til Trafikksikring Nybygg NAV-kontor Sluttføre Stange skole og Arstad skole Luftbehandlingsanlegg Solvin Svømmehall Stange, sluttfinansiering Bygging av barnehager, Navneberget Investeringer i kirker Anslagene som rådmannen har benyttet i budsjettet er veldig sårbare for endringer i forutsetningene. Økte lønns- og pensjonsutgifter, eller økte behov i virksomhetene vil fort rokke på dette. Styrket avsetninger til driftsfond og kapitalfond er nødvendig da det i økonomiplanen disponeres en del midler til bl.a. egenkapital. Det er varslet endring i inntektsføring av momskompensasjon på investeringer fra I hht. dagens regelverk inntektsføres momskompensasjon på investeringer i driftsregnskapet. Fra 2009 skal denne inntekten føres i investeringsregnskapet. Dette vil bety en mindreinntekt i driftsregnskapet på 9,0 mill kr fra Departementet har varslet en overgangsordning, uten at denne er nærmere beskrevet. I påvente av signaler fra departementet om bokføringsteknisk håndtering er det budsjettert med momskompensasjon på investeringer i driftsregnskapet i planperioden. Pensjonskostnadene er for anslått til 12,8 mill kr i Statens Pensjonskasse og 48,2 mill kr i Kommunal landspensjonskasse. Dette er en samlet økning på 4,6 mill kr fra de prognoserte 2007 tallene. Det er avsatt midler i på reservepostene for å dekke opp dette. Det kan imidlertid bli behov for å styrke disse avsetninger ved et dyrt lønnsoppgjør. I økonomiplanperioden øker usikkerheten knyttet til kostnader vedr. nye brukere og mer rettighetsbaserte tjenester. Det er svært vanskelig å estimere hvorledes dette vil utvikle seg, men all erfaring tilsier at det på en rekke tjenesteområder er behov for styrking av budsjettene. Det gjelder for barnehager, skoler, støttekontaktordninger, voksenopplæring, sosiale tjenester, barnevern, funksjonshemmede og andre grupper innenfor pleie og omsorgstjenestene. I tillegg kommer en rekke nye regelbaserte krav fra ulike departementer og tilsynsmyndigheter som medfører økte utgifter. Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2007 at den ville foreta en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene og legge frem et forslag til nytt inntektsystem i kommuneproposisjonen for 2009 våren. For å gjennomføre utredningen er det blitt oppnevnt et politisk utvalg, Sørheimutvalget. Dette utvalget la frem sine konklusjoner 26. oktober Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva konsekvensene vil bli for Stange kommune, men dersom utvalgets flertallsinnstilling blir det endelige resultat kan det bety økte overføringer til kommunen i størrelsesorden 4,0 6,0 mill kroner. Saldering budsjett og økonomiplanen Ut fra den lave veksten i frie inntekter som fremkommer i Statsbudsjettet sammen med økningen i driftsutgifter har rådmannen hatt store utfordringer med å få lagt frem et budsjett i balanse. En saldering med et så lavt inntektsgrunnlag som staten legger opp til, vil nødvendigvis føre til behov for å redusere driftsutgifter, redusere aktiviteten eller justere inntektsanslagene for egne inntekter. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 5

7 Rådmannen ønsker i denne omgang å legge frem et saldert budsjett i to alternativer. Alternativ A omfatter økning av eiendomskatten med 1 promille til 3 promille. Alternativ B innebærer endring av bunnfradraget i eiendomsskatten, og kutt i tjenestetilbudet, utsettelse av drift av nye investeringer, reversering av tidligere vedtak osv. I begge alternativene er det lagt inn økt utbytte fra Stange Energi og Boligforetaket med i alt 2 mill. kr. Alternativ A omfatter: Økning av eiendomskatten med 1 promille til 3 promille vil utgjøre et beløp i størrelsesorden 7,6 mill kroner. Dette alternativet har rådmannen benyttet i sitt salderte tallbudsjett for. Alternativ B omfatter følgende tiltak: Utsette oppstart post 5 Stange sykehjem 4,2 mill kroner Kutt i rammetimetall skoler 1,1 mill kroner Reversere reduksjon av søskenmoderasjon i barnehager og SFO, kr (Kr i helårsvirkning). Reduksjon i Kulturbudsjettet med kr Innebærer delvis reversering av kulturtiltak vedtatt i budsjettbehandlingen for Reduksjon av rammen til Tjeneste for funksjonshemmede med kr som følge frafall av en bruker. Reversere vedtak vedr. bunnfradrag eiendomskatt, kr , går ned fra kr til kr Økt inntekt vedr. overformynderiet kr , innføre forvaltningsgebyr på 6 % av avkastningen på forvaltningskapitalen. Samlet vil alternativ B utgjøre 7,6 mill kroner. Rådmannen har i forbindelse med avslutningen av salderingsalternativ B ikke fått gjennomført en bred prosess med virksomheter og staber, slik at det kan oppstå korreksjoner eller forslag om andre tiltak. Kommunen gjennomførte i 2004 en betydelig kuttrunde for å redusere kommunens drifsutgifter. Tiltak under alt. B omfatter tiltak som ikke er satt i drift, tidligere kuttforslag og forslag om å reversere bevilgninger som har gått til styrking av driftsbudsjettet i 2006 og De tiltak som her er lagt inn på denne kuttlisten vil bety et dårligere tjenestetilbud for kommunens brukere. Enkelte av tiltakene vil ta noe tid å få full effekt av, spesielt tiltak knyttet til stillinger. Oppsummering Kommunesektorens økonomi bedret seg i 2005 og Det forventes ikke at det positive resultat fra 2006 videreføres på samme nivå i De resultatene som ble i 2005 og i 2006 skyldtes at de nedskjæringene som ble gjennomført etter innsparingsrunden i 2004 fikk full effekt. Imidlertid er noen av tiltaktene lagt inn i budsjettet igjen med det resultat at det økonomiske spillerommet er blitt svært begrenset ved fremleggelse av budsjettet og økonomiplan for Kommunen står samtidig overfor store utfordringer og forventninger om bedre tjenester fra innbyggerne. Ut fra den økonomiske situasjonen kommunen er i for og 2009 er det nødvendig med en politisk gjennomgang av kommunens aktiviteter på drift og investering. Budsjettprosessen - budsjettdokumentet Rådmannen har i henhold til Stange kommunens styringssystem årshjulet lagt opp en aktivitets- og fremdriftsplan for budsjett- og økonomiplanprosessen Arbeidet har involvert både den politiske og administrative ledelse. Rådmannen er opptatt av et politisk engasjement i budsjettprosessen slik at årsbudsjett og økonomiplan kan fungere som reelle politiske styringsverktøy. I den administrative budsjettbehandlingen har ledergruppa og virksomheter/staber drøftet rammer og behov/utfordringer. Med bakgrunn i den stramme økonomiske situasjonen er rådmannen hele tiden opptatt av at kommunens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og kommunale vedtak. Kommuneloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser om årsbudsjettets og økonomiplanens form og innhold. Arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan fram til og med 2011 har vært gjennomført i henhold til disse lovbestemmelsene. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 6

8 Rådmannen framlegger et samlet utkast til årsbudsjett- og økonomiplandokument for formannskapet til behandling og innstilling overfor kommunestyret. Dokumentet inneholder også investeringsplaner for perioden Driftsbudsjettet for Stange kommunale boligforetak framlegges som egen sak. Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i revidert budsjett Økonomiplanen er søkt oppdatert i forhold til de kjente opplysninger som har betydning for den økonomiske rammen. Det foreliggende tabellverk viser de foreslåtte brutto- og nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet. I tabellverket er det på enkelte virksomheter lagt inn merknader knyttet til ønsker som ikke er medtatt i de opprinnelige rammer. I tillegg er det utarbeidet et samlet styringsdokument med rådmannens strategier. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 7

9 Statlige fokusområder Regjeringen har et ønske om å gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-norge, samt å bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca 6,2 mrd. kr, eller ca 2,4 %. De frie inntektene ligger i nedre grense av det intervallet som ble signalisert i kommuneproposisjonene. Budsjettforslaget innebærer en reell vekst i øremerkede overføringer med ca 4,4 mrd. kr. Det meste av disse midlene er knyttet til barnehager. Men en del er trolig også knyttet opp til ressurskrevende tjenester og handlingsplan for psykisk helse. Det kan synes som at Regjeringen foreslår å redusere veksten i frie inntekter for å kunne styrke de øremerkede tilskuddene. I statsbudsjettet for er det i veksten knyttet til rammetilskudd lagt inn føringer på deler av inntektsøkningen som for eksempel: Økt timetall i skolen 1 5 tinn Økt utgifter vedr. NAV-reformen Økte utgifter vedr. funksjonshemmedes råd Statlig tilskudd til frukt og grønt Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen at nivået på skatteinntektene i vil bli holdt reelt uendret i forhold til anslått nivå i Dette betyr at veksten i de frie inntektene i sin helhet vil komme gjennom rammetilskuddet. Som varslet i kommuneproposisjonen er kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester foreslått økt fra 70 % til 85 %. Kommunenes egenandel er økt fra kr til Regjeringen foreslår også en nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Videre mener Regjeringen å ha lagt til rette for 2000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten i. Opptrappingsplanene for psykisk helse er foreslått økt med om lag 400 mill kr. Regjeringens mål om full barnehagedekning med høy kvalitet og lav pris står fortsatt fast. Det foreslås en nominell videreføring av maksimalgrensen for foreldrebetaling i. Satsene for driftstilskudd foreslås justert i forhold til forventet pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor. I tillegg er det foreslått å kompensere for inntektsbortfall som følge av forslaget om nominell videreføring av maksimalprisen på foreldrebetalingen. Investeringstilskudd til etablering av nye barnehageplasser foreslås videreført på samme nominelle nivå som i I forslag til statsbudsjett for er det lagt opp til å utvide timetallet på barnetrinnet i grunnskolen med til sammen 5 uketimer fra høsten. Tilskuddet til minoritetsspråklige elever som ble innlemmet i rammetilskuddet for 2007 vil bli omfordelt i tråd med regnskapstallene for De frie inntektene er også ment å dekke behov for midler til gjennomføring av NAV-reformen, som det lovpålagte rådet for funksjonshemmede. Forslag til statsbudsjett bygger på en forventning om en lønns- og prisvekst for kommunal sektor på 4,2 % i. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 8

10 Stange kom m unes visjon: Stange kommunes mål og styringssystem V ekstkom m unen der jord og him m el m øtes Stange kommunes verdigrunnlag 1 Kommunenes innbyggere og deres behov er utgangspunktet for våre tjenester og handlinger. Vi skal utvise lojalitet overfor organisasjonens mål og de beslutninger som tas. Vi skal argumentere tydelig for våre synspunkter før en beslutning treffes. Når beslutningen er tatt skal den aksepteres og følges opp. Det er samtidig viktig at ulike meninger respekteres. Vi skal være respektfulle i omtalen av våre brukere og hverandre. Hyggelige ord og handlinger skaper glede. Vi skal vise omsorg og omtanke i hverdagen. Vi gir gjerne ros i andres påhør. Kritikk og misnøye rettes dit den hører hjemme og bare dit. Vi skal alle bidra til å skape en bedriftskultur som gjennom delaktighet og romslighet gir trivsel og stolthet for den enkelte, og som motiverer til ekstra innsats når det gjelder. Alle ansatte er verdifulle og alle jobber er viktige i arbeidet for å nå kommunens mål. Helhetsforståelse og lagfølelse skal være et kjennetegn for Stange kommune Vi skal forvalte kommunens midler og myndighet på en uhildet og objektiv måte. Den gyllne regel danner et godt utgangspunkt for våre handlinger: Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg 1 Verdigrunnlaget er formulert i Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 9

11 Stange kommune har to hovedmål, ett for kommunen som samfunn og ett for organisasjonen Stange kommune. Stange kommunes hovedmål for kommunen som samfunn Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet og ha mulighet for utvikling i arbeid og fritid. Hovedmål for organisasjonen Stange kommune Stange kommune skal: - Legge til rette for utvikling av et sunt og allsidig lokalsamfunn som skaper vilkår for god folkehelse, for trivsel, tilhørighet, vekst og verdiskaping i alle livets faser - Utvikle tjenestetilbud med tydelig brukerorientering - Utvikle kommuneorganisasjonen til å være en attraktiv arbeidsplass - Sikre en sunn og lagsiktig forvaltning av de økonomiske ressursene Stange kommune setter i sin visjon og sitt hovedmål fokus på innbyggernes ve og vel og på en kommune som skal tilrettelegge for vekst og åpenhet, omsorg og respekt. Dette er momenter det er tatt hensyn til i prioriteringer og virksomhetsvise målsettinger. Styringssystem: Det er en rekke faktorer som til sammen utgjør kommunens styringssignaler. Det er viktig at alle disse faktorene samles i ett og samme formelle styringssystem slik at det blir mer tilgjengelig og enklere å håndtere. Lover, forskrifter og andre statlige signaler er en viktig del av styringssystemet. I forlengelsen av dette har kommunen regler og prosedyrer som sier noe om hvordan en del situasjoner og oppgaver skal håndteres. Internkontroll er et minimum av hva et kommunalt styringssystem må inneholde. Internkontrollen skal sikre at lover, prosedyrer mv. overholdes. Diverse planer gir signaler for hvordan kommunen skal utvikle de kommunale områdene videre. De forskjellig momentene i planene prioriteres årlig i årsplanen/budsjettet som blir det viktigste dokumentet for handlingsrettet utvikling. I budsjettet fordeles også ressursene som gir rammen for aktiviteter gjeldende år. Budsjettet utgjør slik et sentralt styringssignal. I tillegg settes det mål for hva som skal oppnås i den daglige driften. Stange kommune har valgt metoden balansert målstyring (BMS) for å sikre at målene settes både i forhold til opplevd kvalitet for brukeren, opplevd arbeidsmiljø for ansatte, effektiv bruk av ressurser, og i forhold til gode prosedyrer og arbeidsprosesser i virksomhetene. Altså fire forskjellige perspektiver. Alle målene sjekkes ut gjennom undersøkelser og andre målinger for å vurdere måloppnåelsen. Kommunens BMS er nærmere presentert nedenfor. Videreutvikling i Flere sider ved BMS er godt innarbeidet i Stange kommune. En del av styringssystemet som fortsatt ikke er tilstrekkelig integrert i BMS er Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 10

12 kommunens internkontroll og kvalitetssystemer/kvalitetsarbeid. Rådmannen har derfor nedsatt et prosjekt som skal løfte kvalitetsarbeidet og kvalitetsdokumentasjonen og få dette bedre integrert med BMS slik at det framstår som ett helhetlig styringssystem. Prosjektet heter sett, meldt og hørt, og fokus i vil være helse og sosialområdet. Videre satses det i på innføring/oppgradering av skolebasert vurdering som en del av BMS. I skolebasert vurdering vurderes skolene i forhold til elevenes faglige utvikling. Det skal innføres både verktøy for måling og prosedyrer for oppføling av resultatene. Skolebasert vurdering kommenteres nærmere i kapittelet om skoler. BMS i Stange kommune Ovenstående hovedmål og verdigrunnlag legger vekt på at brukerne skal stå i sentrum i kommunens tjenester, og at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass. Dette er i tråd med valgte perspektiver i BMS. Perspektivene kalles brukerperspektivet (hvordan brukerne opplever tjenestene de mottar), medarbeiderperspektivet (hvordan medarbeiderne ser på kommunen som arbeidsgiver og opplever arbeidsmiljøet), økonomiperspektivet og interne prosesser. Kommunen har ett strategisk mål for hvert av disse perspektivene. Stange kommunes strategiske mål - Kommunens brukere er fornøyd med tjenesten. - Kommunens medarbeidere lærer og trives på jobben. (Brukerperspektivet) (Medarbeiderperspektivet) - Virksomhetene ivaretar sine kjerneoppgaver på en effektiv måte og har balanse i regnskapet. - Kvalitetssystemer brukes, arbeidsprosesser vurderes og kompetanse deles (Økonomiperspektivet) (Perspektivet Interne prosesser ) Med bakgrunn i de strategiske målene er det utarbeidet et felles sett av måleparametere for alle kommunens virksomheter basert på det rådmannen anser som de mest kritiske suksessfaktorene for at tjenestene arbeider i tråd med strategiene. Tabellen nedenfor viser de valgte kritiske suksessfaktorene fordelt på de fire perspektivene, og hvilke måleparametere som er valgt for å sette mål og følge opp resultater ihht dette. På de fleste områder er det i kolonnen måleparameter/-metode. henvist til bruker- eller medarbeiderundersøkelser. Dette representerer da kun metoden for måling. De konkrete spørsmålene som er valgt å gi resultatet vil da representere selve måleparametrene. Disse gjengis ikke her da spørsmålene vil variere noe fra tjeneste til tjeneste. På neste sider ligger Stange kommunes styringshjul. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 11

13 KST vedtar HP/ økonomiplan/ budsjett FSK innstilling til HP/ Des Jan Frist for regnskapsavleggelse: 15. febr. Forberedende budsjettkonferanse Nov Prestasjonsmål Andre resultater; (kostra m.v.) Feb Rådmannens innstilling HP/økonomiplan/ Okt Brukerundersøkelser Budsjettmøter med innspill til budsjettarbeidet Medarbeiderundersøkelser Årsrapport Mar Årsrapport Statsbudsjettet KST behandler 2. tertial. Sept Aug Styringskort ferdig Korr. rammer sendes ut Start styringskort Styringsdok. vedtas Mai Apr Innledende budsjettdrøftinger Juli Jun Rev. nasjonalbudsj. /Kommuneprop. Evt. behandling av korrigrte rammer i FSK KST behandler: Rammer (og styringsdok). Rapport 1. tertial Regnskap / årsrapport. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 12

14 Felles styringskort for alle virksomheter Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Bruker 1.1 Brukermedvirkning Bruker-/pårørendetilfredshet 1.2 Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Bruker-/pårørendetilfredshet 1.3 Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Bruker-/pårørendetilfredshet 1.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold Bruker-/pårørendetilfredshet Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt arbeider Egenmeldt sykefravær Medarbeidertilfredshet 2.2 Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet 2.3 Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet 2.4 Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet 2.5 Gjennomførte medarbeidersamtaler I % av alle ansatte Økonomi 3.1 God økonomistyring Avviksrapportering - prognose 4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Interne Antall hendelses-/avviksmeldinger 2 prosesser 4.2 Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse 4.4 Høy deltakelse på undersøkelser Svarprosent - medarbeidere Svarprosent brukere I tillegg til felles styringskort som angir områder alle skal måles på, har de fleste virksomheter supplerende kritiske suksessfaktorer for sine spesifikke tjenester. Disse framgår av virksomhetenes styringskort i hefte 2. 2 I 2007 telles kun antall hendelser/avviksmeldinger. Dette for å ha fokus på å skape en kultur for å melde fra. Den største utfordringen i internkontrollen er å få en reel tilbakemelding på avvik og andre uheldige hendelser/nestenulykker. Det er slik det legges opp her derfor viktig å se på et høyt antall som positivt, mens få eller ingen meldinger tyder på at det ikke meldes selv om hendelser forekommer. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 13

15 Satsingsområder Overordnede planoppgaver Nasjonale styringsdokumenter Gjennom St.meld. nr. 26 ( ) fastlegger regjeringen sin miljøpolitikk og beskriver rikets miljøtilstand. Regjeringen fastslår at miljøvern igjen er tilbake øverst på den politiske dagsorden. Blant de miljøpolitiske hovedutfordringene omtales kampen mot en rekke forurensninger herunder den klimapolitiske utfordringen og bekjempelsen av miljøgifter og forurensning av luft og vann, utfordringen ved å redde det biologiske mangfoldet ved å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, sikring av kulturminner og sørge for at de brukes til beste for samfunnet samt utfordringen i bruken av våre arealressurser på en bærekraftig måte. En bærekraftig arealforvaltning skal bidra til å unngå miljøkonflikter i form av nedbygging eller ødeleggelse av verdier, og den skal medvirke til langsiktige løsninger og tilføre nye verdier i omgivelsene. Regjeringen fastslår at vi skal ha økonomisk utvikling og økt velferd, men miljøet skal ikke betale prisen. Plan- og bygningsloven er det sentrale styringsverktøyet for regionale og lokale myndigheter til å styre utviklingen i samsvar med sentrale, regionale og lokale mål. Gjennom lovens ulike virkemidler skal det legges til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og danne grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Det skal spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. Nasjonal Transportplan (NTP) legger føringer for planlegging og utbygging av E6 til 4 felt og Dovrebanen til dobbeltspor gjennom Stange. Dette medfører særlige plan- og miljøutfordringer for Stange kommune som vertskommune og planmyndighet. Det statlige foretaket Sykehuset Innlandet HF (del av Helse Sør-Øst) har vedtatt Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. I tråd med denne, og investeringsplan knyttet til Opptrappingsplan for psykisk helsevern, legges det til grunn at sykehuset i Hamar skal erstattes med nytt somatisk sykehus samlokalisert med den psykiatriske virksomheten på Sanderud. Nasjonale satsingsområder for bærekraftig areal-, miljø- og transportpolitikk Arealpolitikken både nasjonalt og lokalt skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser. Arealplanlegginga skal bidra til å redusere klimaendringenes trussel mot liv, helse og materielle verdier, samt samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur. Transportpolitikken i byområdene skal bidra til reduserte klimautslipp, bedre bymiljø og helse og økt tilgjengelighet for alle. Øke satsingen på sykkel som transportmiddel. Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming og bokvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og sammenhengende grønntstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst planlegging og arealpolitikk. Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 14

16 Regionale og kommunale styringsdokumenter for Stange kommune: De nasjonale styringsdokumentene legger føringer for prioritering av både planoppgaver og mål for utviklingen av Stange kommune. Kommunens utviklingsmål er for øvrig forankret i Fylkesdelplan for Hamarregionen, Fylkesdelplan for samordnet plan og utvikling av miljø, areal og transport i Hamarregionen (SMAT-planen) og Kommuneplan for Stange både samfunnsdel ( ) og arealdel ( ). Fylkesdelplanen har formet sin visjon for regionen slik: Hamarregionen skal være det mest attraktive boområdet i Innlandet. For å oppfylle visjonen må regionen kunne tilby trygge, stabile og mangfoldige bo- og oppvekstvilkår, gode kommunikasjoner, gode skoler og barnehager, variert og godt kulturtilbud, variert og livskraftig næringsliv, by- og landområder med høye estetiske kvaliteter, et bredt spekter av naturopplevelser og godt helse- og sykehustilbud. SMAT-planen har som et hovedmål å kanalisere befolkningsvekst til Hamarregionen, med et delmål om at befolkningsveksten årlig skal være lik landsgjennomsnittet (i dag 0,6 %). Det andre hovedmålet innebærer at fornyelses- og utviklingsmulighetene i Hamarregionen skal styrkes gjennom samordnet miljø, areal- og transportutvikling. Det er videre utviklet en rekke delmål for å ivareta miljøhensyn, samordning av areal- og transportplanlegging og by- og tettstedsutvikling. Kommuneplanens mål (samfunnsdel) er uttrykt slik: Barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekstvilkår. Alle skal føle trygghet for dekning av nødvendige behov i alderdommen, ved sykdom og ved spesielle funksjonstap. Nærmiljøer skal fungere med sine naturlige møtesteder og gjennom lokale kultur- og aktivitetstilbud. Stange skal være en god kommune å bo i, og det skal gis et variert botilbud. Kommuneplanens arealdel har mål som er avledet av planer omtalt ovenfor, og gjengis i kortform i rammen ved siden av. Kommunale satsingsområder Utvikle attraktive bo- og næringsområder, godt servicetilbud og attraktive opplevelsesog aktivitetsmuligheter som fremmer bolyst og etableringslyst. Trafikksikre løsninger for gående og syklende. Redusere bilbruken gjennom arealdisponering som fremmer fortetting i tettstedene. Utbyggingsmønsteret skal forholde seg til klare skiller mellom tettsteder og LNFområder. Produksjonspotensialet i de store, sammenhengende landbruksområdene (landbrukets kjerneområder) skal tas vare på. Bevare og forbedre verdifulle kulturlandskap, grøntstrukturer og kulturminner. God tilgang til frilufts- og aktivitetsområder i utmark, vann og vassdrag. Bevare områder av særlig betydning for det biologiske mangfoldet. Påvirke utbyggingsprosjekter og andre tiltak som fremmer redusert energibruk og legger til rette for alternativ bruk av energi. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 15

17 . Satsingsområde Forankring Tiltak Tidsperiode Kostnad 1. Kommunedelplaner og reguleringsplaner for E6 og Dovrebanen gjennom Stange Nasjonal transportplan og Statsbudsjett for. Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaverne, og behandle planene som planmyndighet. Øremerket skjønnstilskudd fra fylkesmannen til delvis kostnadsdekning 2. Reguleringsplan for Sykehus på Sanderud Strategisk plan for Sykehuset Innlandet og Opptrappingsplan for psykisk helsevern. Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaver, og behandle planene som planmyndighet. 3. Kommunedelplan for Ottestad Kommunestyrevedtak jan Planlegge og gjennomføre planprosesser med berørte parter/interessenter i området, og utarbeide planforslag for politisk behandling. Det er tidligere avsatt 1 mill. til planarbeid Ottestad samt E6/Dovrebanen 4. Kommunedelplan for folkehelse Omtalt nærmere under kapitlet Helse og sosial, satsingsområde nr Miljø/energi- og klimaplan Kommunestyrevedtak juni 2007 Formannskapet har oppnevnt egen komitè som skal fremme forslag til mandat for arbeidet i løpet av 07. Aktuelt å søke fylkesmannen om skjønnsmidler. Kostnadsrammen vil framgå av mandatet for arbeidet 6. Kommunedelplan for Stangebyen Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1989) Det er mange og til dels store utbyggingsplaner i Stangebyen som vil føre til delvis strukturendringer i sentrum. Planavdelingen mener det er behov for å gå gjennom rammebetingelsene for en slik utbygging gjennom en kommunedelplan som revisjon av gjeldende planer ,- 7. Kommunedelplan for Tangen sentrum Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for Rammebetingelsene for videre utvikling av Tangen sentrum må endres som følge av at jernbanen legges utenom sentrum selv om tidspunktet for en omlegging kan ligge ,- Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 16

18 sentrum (fra 1975), samt vedtak om ny linjeføring for Dovrebanen utenom sentrum. langt fram i tid. Planarbeidet vil bl.a. basere seg på utarbeidet stedsanalyse for Tangen. Planavdelingen har ikke kapasitet til å kjøre mange og store planprosesser samtidig (Ottestad og Stangebyen), og vil tilrå at planarbeidet for Tangen avventes til planarbeidet for Ottestad er avviklet. 8. Reguleringsplaner for oppfølging av trafikksikkerhetsplan Kommunestyrevedtak av september 2007 Utarbeide reguleringsplan for prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter Div. reguleringsplaner for bolig- og næringsområder i kommunen Plan- og bygningslovens bestemmelser om behandling av innkomne planforslag. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 17

19 Skole Nasjonale styringsdokumenter Innsatsen for sosial utjevning som presenters i St.meld nr 16 06/07 har som hovedinnretning at alle skal tilegne seg nødvendig kompetanse og grunnleggende ferdigheter i grunnskolen. Å ha gode kunnskaper og grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing, skriving, regning og IKT, er avgjørende for å kunne delta i et moderne arbeids- og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet-06 er de grunnleggende ferdighetene integrert i kompetansemålene i alle fag. Elever som ikke har tilegnet seg tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen, får ofte problemer med å følge undervisningen i videregående opplæring. e-norge, e-kommune og Program for digital kompetanse viser regjeringens satsing på IKT i utdanningen og legger klare føringer for å løfte satsingen på IKT og digital kompetanse. Opplæringsloven 13.10, 2. ledd stiller krav om at skoleeier må ha et system for skolevurdering for å følge opp at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Det er viktig at skoleeier og skoleledelsen til en hver tid har høye forventninger om læring hos alle elever, og at de har gode rutiner for oppfølging og tilpasset opplæring. Rammetimene i småskolen økes med 5 timer fra høsten, jfr. forslag til statsbudsjett. Satsingsområder for grunnskolene i Stange kommune De nasjonale styringsdokumentene legger føringer for å sette fokus på grunnleggende ferdigheter i opplæringen. Digitale ferdigheter og digitale kompetanse vil spesielt bli prioritert. Skolevurdering blir et annet viktig satsingsområde, og vil bli gjennomført ved hjelp av et utarbeidet kvalitetsvurderingssystem. Tilpasset opplæring er sentralt i alle nasjonale styringsdokumenter, og vil sammen med spesialundervisning, bli et viktig fokusområde. Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for at opplæringen skal ha høy kvalitet og bli best mulig. Foreldreinvolvering og tett skole-hjem samarbeid vil bli en viktig del av kvalitetsvurderingssystemet og et av fokusområdene. Skjemaet som følger, viser hvilke satsingsområder som vil være i fokus i, hvor de er forankret, hvilke tiltak som er tenkt og hvilke tiltak som vil være mest kostnadskrevende. Nasjonale satsingsområder Grunnleggende ferdigheter Et felles løft for realfagene Gi rom for lesing Læringsmiljø Læringsmiljø i grunnopplæringen Fysisk aktivitet og måltider Manifest mot mobbing Fremmedspråk Språk åpner dører Internasjonalt arbeid Språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis Karriereveiledning/Entreprenørskap Se mulighetene og gjør noe med dem! Bærekraftig utvikling Karriereveiledning Kultur Skapende læring - kunst og kultur i opplæringen D k lt ll k l kk Kommunale satsingsområder Grunnleggende ferdigheter IKT-digital kompetanse Skolevurdering Tilpasset opplæring/ Spesialundervisning Skole/hjem- samarbeid Fysisk aktivitet Karriereveiledning Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 18

20 Satsingsområde Forankring Tiltak Tidsperiode Kostnad 1. Sikre alle elever grunnleggende ferdigheter Kunne bruke digitale verktøy Kunnskapsløftet -06 St.meld nr 16 06/ Nasjonale satsingsområder: -Program for digital kompetanse -e-norge -e-kommune det digitale spranget IKT Anskaffelse av tilstrekkelig med elev pcer Kompetanseheving- IKT for lærere Infrastruktur (kabler, trådløst nett mv) Innføring av læringsplattform (eget dataprogram) Innføre verktøy for å vurdere og måle elevers digitale kompetanse 1 mill er avsatt i reserven til styrking/drift IKT, herunder lærer- og elevpc er -09 Lese Uttrykke seg skriftlig Uttrykke seg muntlig Regne Nasjonale satsingsområder: -Et felles løft for realfagene -Gi rom for lesing -Språk åpner dører 2.Spesialundervisning Opplæringsloven ledd og kap ledd St.meld nr 16.06/07 Felles lokale læreplaner Kvalitetsvurderingssystem Planer for tilpasset opplæring Sette fokus på en bedre opplæring og kartlegging for minoritetsspråklige elever Arbeidstidsavtaler som setter fokus på kompetanseheving IKT, tilpasset opplæring og skolevurdering Økt ramme til ressurstildelingsutvalget Tidligere innsats, tidlig kartlegging og iverksetting av tiltak Utprøving av systematisk kartlegging i bhg, Tras 3 trinns kartleggingssystem ( Forsterket skole ÅOA)? Beløpet dekker også inntektssvikt på gjesteelever 2007/ / / / Bedre skole- hjem samarbeid Kommunestyrevedtak 13.juni-07 Kunnsskapsløftet-06 Revitalisering av SU-forpliktelse i kvalitetsvurderingssystemet- foreldre og elever skal aktivt delta i læringsprosessene Utprøving av driftsstyrer ved to skoler Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 19

21 4. Fysisk aktivitet og måltider Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nasjonale satsingsområder: Fysisk aktivitet og måltider 5. Karriere veiledning Kunnskapsløftet -06 Nasjonalt satsingsområde: Karriereveiledning i et livslangt perspektiv, Udir Videreføre ordninger med daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever og videreutvikle gode, motiverende og varierte tiltak Øke elev- og foreldremedvirkning i dette arbeidet Øke kunnskapen om fysisk aktivitet som læringsstrategi Fokus på lek, fysisk aktivitet, kost og ernæring som forutsetninger for læring Videreføre frukt og grønt i ungdomstrinnet Felles plan for programfag til valg skyss av elever til VG samarbeid med VG ,- 6. Styrking rammetimer Forslag til Statsbudsjett trinn 7. Skolebygg Forslag til Statsbudsjett 5 uketimer ekstra fra 1. til 4. trinn Helårsvirkning 2009 Rentekompensasjon nye skoler følges opp , ,- Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 20

22 Barnehager De nasjonale styringsdokumentene legger føringer for å sette fokus på full barnehagedekning og samtidig sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Klar, ferdig gå! Tyngre satsing på de små påpeker at ansattes personlige og pedagogiske kompetanse er den viktigste forutsetning for å skape gode barnehager og å utvikle barnehagene i tråd med brukernes behov. St. meld. Nr. 16 ( ) og ingen sto igjen og hang påpeker at god språkstimulering i førskolealder er av stor betydning for senere læring og har stor betydning for barnas sosiale kompetanse. I Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren er fire sentrale områder prioritert dette er: Pedagogisk ledelse, barns medvirkning, språkmiljø og språkstimulering og samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. I Statsbudsjett 2007 legges det opp til at det skal være full barnehagedekning i løpet av 2007 def. som barnehageplass til alle som har søkt innen fristen for hovedopptak 1. mars. Regjeringen har i tillegg signalisert at de tar sikte på å lovfeste rett til barnehageplass fra 1. januar I Barnehageplan for Stange er målsettinga at Alle barn i alderen 0 5 år, der foreldrene ønsker det, skal gis barnehageplass. Satsingsområder for barnehagene i Stange kommune De nasjonale styringsdokumentene legger føringer for å sette fokus på full barnehagedekning og kompetanseutvikling i barnehagen. Stange kommune har, i samarbeid med nabokommunene, utarbeidet en omfattende felles kompetanseplan Blant skoleringsområdene vil følgende områder bli spesielt prioritert: Overgang barnehage skole, sosial kompetanse (uønsket adferd) og språkmiljø og språkutvikling. Fysisk aktivitet har over lengre tid vært satsingsområde i barnehagene dette vil fremdeles være et prioritert område innen ordinær drift jfr. Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet Nasjonale satsingsområder Full barnehagedekning Sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter Kompetanseutvikling i barnehagen Språkmiljø og språkutvikling Kompetanse i barnehagen Barns medvirkning Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Fysisk aktivitet og måltider Manifest mot mobbing Kommunale satsingsområder Full barnehagedekning Sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter Kompetanseutvikling i barnehagen Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Fra elle melle til ABC Språkmiljø og språkutvikling Utarbeide beredskapsplan mot uønsket adferd Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 21

23 Satsingsområde Forankring Tiltak Tidsperiode Kostnad 1.Sikre at alle barn 0 5 år, der foreldrene Statsbudsjett Barnehageplan for Utbygging ved Åsbygda og Vallset barnehager, bygge ny Navneberget barnehage ,2 mill. i øk.planperioden ønsker det, skal gis barnehage-plass. Stange kommune Utarbeide estimat for full barnehagedekning 2.Sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. 3. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole - Fra elle melle til ABC. Lov om barnehager 1 Rammeplan for barnehagen Barnehageplan for Stange kommune Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Fortsatt skolering av alle ansatte innen fagområder/vesentlige områder i Rammeplan. Herunder: Antall, rom og form De minste barna i barnehagen Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon språk og tekst (se 4) Natur, miljø og teknikk Ta i bruk planen Fra elle melle til ABC i barnehagene i Stange. Gjennomføre samling for barnehage- og skoleansatte våren Kursmidler prioriteres til dette i tillegg økt midler fra Fylkesm Kommunikasjon og språk Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Starte prosjekt i 2 3 barnehager der en nytter TRAS til kartlegging og Snakkepakken til oppfølging i forhold til språk og språkutvikling Skolering av personalet/innkjøp av materiell 5. Beredskapsplan mot Manifest mot mobbing Utarbeide Beredskapsplan mot uønsket adferd uønsket adferd 6. Betalingssatser Statsbudsjett Maksimalpris for barnehager holdes uendret på kr pr. mnd. Kursmidler nyttes til dette i tillegg søkt midler fra Fylkesm. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 22

24 Helse og sosial I Nasjonale mål, hovedprioriteringer, (Fra Rundskriv IS-1/2007) innleder regjeringen med at de viktigste helseforebyggende vedtak fattes i andre tjenesteområder enn helse- og sosial, gjennom tilrettelegging av møteplasser, integrering, fysisk tilrettelegging for funksjonshemmede etc. Regjeringen har seks bærebjelker for helse- og omsorgssektoren; helhet og samhandling, demokrati og legitimitet, nærhet og trygghet, sterkere brukerrolle, faglighet og kvalitet, arbeid og helse. Det skal legges vekt på forebygging. Det viktigste for helse- og sosialtjenesten er Omsorgsløftet , med nye årsverk innen Kommunene forutsettes først og fremst å benytte denne veksten til å utvide tjenestetilbudet i sykehjem og hjemmetjenester, herunder psykisk helsearbeid, ressurskrevende brukere, BPA (brukerstyrt personlig assistent) og andre tjenester ytt etter 4-2, lov om Sosiale tjenester og Lov om Helsetjenester i kommunen, ut fra lokale behov og prioriteringer. Omsorgsplan er basert på fem langsiktige strategier for framtidas omsorgstjenester: kvalitetsutvikling, forskning og planlegging, kapasitet og kompetanseheving, bedre samhandling og medisinsk oppfølging, aktiv omsorg, partnerskap med familie og lokalsamfunn. Satsingsområder helse og sosial i Stange kommune Helse- og sosialplan for er ferdigbehandlet. Den tar utgangspunkt i politikkområdet Alle skal føle trygghet for dekning av nødvendige behov i alderdommen, ved sykdom og ved spesielle funksjonstap og Barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekstvilkår. Våre planer bygger opp under de prioriteringer som er ønsket fra regjeringen. I vedtaket til helse- og sosialplanen ble det bemerket behovet for en årlig vurdering av alle planer innenfor saksområdet og en politisk prioritering av disse. De nasjonale satsingsområdene Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging, Kapasitet og differensierte tilbud til demente, Bedre samhandling og medisinsk oppfølging, Partnerskap med familie og lokalsamfunn. Kompetanseløftet, 4-årige planer Forebyggende tjenester, tiltak for bedret mestring, for eksempel eldresentra Undervisningssykehjem, og tilskudd til lindrende behandling. Folkehelse og levekår. Investeringstilskudd til sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger Etablering av NAV-kontorer Øke kompetansen overfor familier med barn med nedsatt funksjonsevne Habilitering/rehabilitering koordinering Skjermingsbestemmelser for betaling, minstepensjonister De kommunale satsingsområdene NAV-reformen Kommunedelplan, folkehelse og kommunehelseprofil Barn og unge: utrede avlastningssenter Åpne 16 nye sykehjemsplasser Den kulturelle spaserstokk Legetjenester i sykehjem, fastsette lokal norm Forebyggende tjenester for eldre Utrede tilpassede boliger for eldre utviklingshemmede Undervisningssykehjem, palliativ behandling Kompetanseløftet kompetanseutvikling og kompetanseplaner Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 23

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Stange kommune. Åpenhet Trygghet - Mangfold. Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens forslag 5. November 2008

Stange kommune. Åpenhet Trygghet - Mangfold. Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens forslag 5. November 2008 Stange kommune Åpenhet Trygghet - Mangfold Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens forslag 5. November 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak...3 Rådmannens innledning...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget

Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget Økonomiplan 2010-13 Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget 16.9.2009 1 Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik: 1. PLANSYSTEM...3 1.1 PLANSTRUKTUR...3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er)

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er) LOVGIVNING Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Planstrategi Kommuneplan(er) Kommuneloven Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap/årsberetning Plansløyfen PBL lovens formål

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

BUDSJETTPROSESS. Presentasjon for FSK

BUDSJETTPROSESS. Presentasjon for FSK BUDSJETTPROSESS Presentasjon for FSK Agenda 1. Del 1 Erfaringer fra forrige budsjettprosess Planlegging av økonomi og strategikonferanse 22. juni Videre framdrift og involvering 2. Del 2 Økonomisk status

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer