Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene"

Transkript

1 Høringsuttalelse Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

2 Innhold 1. Innledning Generelle innspill til endringsforslaget Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav Handel med avfall mellom returselskapene Importørers anledning til å korrigere importdata TAD Ønske om bedre tallgrunnlag for å beregne innsamlingsforpliktelse Spesifikke innspill til paragrafene i forslaget til ny forskrift Produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall a) Nye produktgrupper fra Definisjoner / 1-8 Sortering og oppbevaring av EE-avfall Kollektivt finansierte returselskapers plikt til likebehandling Kollektivt finansierte returselskapers plikt til henting og mottak av EE-avfall Plikt til å rapportere Plikt til å informere Plikt til forsvarlig behandling mv Plikt til å holde regnskap og rapportere EE-registeret Forholdet til kapittel 11 om farlig avfall Spesifikke innspill til forskriftens vedlegg Vedlegg 1. Returselskapets innsamlingsforpliktelse Vedlegg 2, Del B: Regler for sertifisering av returselskap Vedlegg 2, Del C: Krav til sertifisering av returselskap Returselskapets underskrifter Menon Business Economics 1 Høringsuttalelse

3 1. Innledning Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Elretur AS, Elsirk AS, ERP Norway AS, Eurovironment AS og RENAS AS (heretter omtalt som «returselskapene») med bistand fra Menon Business Economics AS. Dokumentet inneholder innspill til forslaget om endring av avfallsforskriften kapittel 1 som ble sendt på høring av Miljødirektoratet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet Returselskapene stiller seg i fellesskap bak innspillene som gis i dette dokumentet. Vi går først igjennom generelle innspill og deretter igjennom innspill som følger kronologisk etter paragraf referert til i forskriften. Returselskapenes konkrete forslag til deler av en tekst står i kursiv med strek under, mens helt nye forslag til tekst står i kursiv. Menon Business Economics 2 Høringsuttalelse

4 2. Generelle innspill til endringsforslaget 2.1. Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav På overordnet nivå ønsker vi å stille spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig å opprettholde skillet mellom forskriftskrav og sertifiseringskrav. Vi er innforstått med at hele dokumentet med vedlegg, herunder sertifiseringskravene i vedlegg 2 del C, er en forskrift i henhold til forvaltningsloven 2c og at det derfor ikke er noe hierarkisk skille på de regler som er tatt med i forskriftens hoveddel og de som er med i sertifiseringskravene. Erfaring tilsier imidlertid at returselskapene oppfatter dette forskjellig, ved at noen mener at sertifiseringskravene i det daglige er det viktigste (oppfylles sertifiseringskravene vil i hvert fall sertifiseringsorganet være fornøyd). Vi utelukker heller ikke at sertifiseringsorganene oppfatter reglene å være av forskjellig trinnhøyde. Problemet med mulig ulik tolking er at returselskaper som tolker reglene strengere enn andre returselskaper påføres en konkurranseulempe. Returselskaper som innretter driften utelukkende etter sertifiseringskravene vil oppleve en konkurransefordel. Vi registrerer at forskjellen på innholdet i forskriftens hoveddel og sertifiseringskravene er redusert i forskriftsendringen. Forskjeller finnes imidlertid fortsatt. Blant annet er vedlegg 2 del C pkt. 2.04, om plikten til halvårlig å hente i alle kommuner med færre enn 5000 innbyggere, ikke å finne i forskriftens Dette til tross for at det dreier seg om en konkret utformet plikt, og ikke en beregningsteknisk formel eller annet som hensiktsmessig kan plasseres i et vedlegg. Oppsummert er kommentaren at vi ikke ser tydelig forskjell på de regler som er tatt inn i forskriftens hoveddel og de som er med i sertifiseringsreglene. Vi er som nevnt usikker på om inndelingen er hensiktsmessig Handel med avfall mellom returselskapene Returselskapene ønsker å svare på Miljødirektoratets oppfordring om økt samarbeid om henting i grisgrendte strøk. For å sikre bedre utnyttelse av samfunnets ressurser, styrket produktivitet og legge til rette for god konkurranse ønsker returselskapene å etablere en felles markedsplass for omsetning og/eller henting av EEavfall. Det etterlyses samtidig at forskriften må være tydeligere på hvilke rammer som gjelder for koordinering mellom de ulike returselskapene, inkludert hjemmel som er gjeldende der samarbeid eventuelt bryter sammen. Det er viktig at det blir etablert like rammer for returselskapene Importørers anledning til å korrigere importdata TAD Siden 1999 har det vært en etablert praksis at returselskaper legger omsetningstall fra TAD til grunn for fakturering av sine medlemmer, og hvor man her slavisk følger liste med TADs varenumre som inneholder EEprodukter. Her benyttes både importverdi, antall og vekt som grunnlag. Prisen som settes vil være en kommersiell avtale mellom returselskap og medlem, mens omsetning i verdi, antall og vekt vil gjenspeile det faktiske produsentansvaret, som returselskapet håndterer på vegne av sitt medlem med hensyn til EE-forskriften. I 2003 ble det etablert en liste med reduksjonsfaktorer på EE-registerets hjemmeside. Med basis i listen ble forpliktelsen til returselskapenes medlemmer beregnet, noe som resulterte i at produkter som inneholdt kun en liten andel EE-komponenter ble mer presist beregnet. Elektrisk heisekran er et eksempel. Med basis i listen ble kun 5-10 prosent av total vekt ansett å falle inn under EE-forskriften kapittel 1. Menon Business Economics 3 Høringsuttalelse

5 Reduksjonsfaktorlisten er i de senere år fjernet fra EE-registerets hjemmeside, men legges fortsatt til grunn for beregning av det innsamlingsansvar som meldes til returselskapene fra EE-registeret. Reduksjonsfaktorlisten har løst en god del problemer knyttet til at noen medlemsselskapers varetilførsel ellers ville blitt alt for høy. Basert på de korreksjoner listen har gitt grunnlag for er disses ansvar blitt vesentlig mer korrekt. Den beskrevne problemstillingen, som listen med reduksjonsfaktorer tok sikte på å løse, er fortsatt aktuell. Problemer relatert til at en del tunge varegrupper kun inneholder en liten bestanddel EE-komponenter, bør løses i forskriften. Videre er praksis slik at for tolltariffnummer som inneholder både produkter med EE-komponenter og produkter uten EE-komponenter, rapporteres hele mengden i dag som EE-produkter. Dette må med nødvendighet medføre at alle mengder blir uriktige. Også dette bør løses i forskriften. Til orientering opplyses det om at det ikke er mulig å be medlemsselskapet korrigere eller omdeklarere i TADs TVINN-database, da regler for tolldeklarering hindrer dette. Vi har gjennom årene gjentatte ganger tatt disse problemstillingene opp med EE-registeret, og gitt uttrykk for at det er behov for å foreta korreksjoner slik at riktigere vektmengder rapporteres. Tilbakemelding fra EE-registeret viser at de mener at problemstillingen anses som et kommersielt forhold mellom returselskap og medlem. Vi mener dette er en for enkel tilnærming. Problemene oppstår som en konsekvens av forskriftens utforming, og behovet for såkalte reduksjonsfaktorer. Dette er ikke et problem returselskapene kan løse i forhandlinger med sine medlemmer. Målet bør være at returselskapenes medlemmers varetilførsel og returselskapenes innsamlingsforpliktelse fastsettes mest mulig korrekt. Dersom Miljødirektoratet ikke finner grunnlag for å gi regler om dette i forskriften, kan en videreutvikling og offentliggjøring av reduksjonsfaktorlisten bidra til å løse problemet. Vi ønsker at det åpnes for at returselskapet på vegne av sine medlemmer kan rapportere følgende til EE-registeret, med konsekvens for innsamlingsforpliktelsen: 1) Vesentlig vektavvik for EE-avfall i forhold til tolltariffens vareliste. 2) Produkter uten EE-komponenter som deklareres i varenumre som omfattes av EE-forskriften, slik at disse produktene kan trekkes ut av samtlige beregnede mengder EE-produkt og EE-avfall. Slik rapportering kan følge rutiner for halvårsrapportering til EE-registeret. Returselskapet kan være forpliktet til å ha dokumentasjon som underbygger den foretatte korreksjon. Problemstillingen ovenfor sammen med følgende punkter 1. Feil i mengde og/eller varekode 2. Unntak fra forskriftens virkeområde (offshore, skip etc.) 3. Produkter som i dag er omfattet av reduksjonsfaktorer Disse punktene løses på samme måte ved at importør/produsent selv rapporterer fratrekket til sitt returselskap slik det gjøres ved innhenting av data for punkt 2 over. Returselskapet kan gis visse plikter til å pålegge rapporterende bedrifter å oppgi sporbare referanser til dokumentasjon for fratrekket. Det vil være anledning til å søke om fratrekk fra en felleskodeliste som er fastsatt av EE- returselskap og EE-registeret i felleskap. Eksempler på dette kan være deklarasjonsnummer, faktura til kunden og eventuelt produktblad/bilde som beskriver produktet. En ensartet løsning for dette er nødvendig for å få riktige varetilførselsberegninger, og i mange tilfeller er det også kommersielle grunner ved at prisen kan være knyttet til vekten. Menon Business Economics 4 Høringsuttalelse

6 2.4. Ønske om bedre tallgrunnlag for å beregne innsamlingsforpliktelse Returselskapene skal gjøre beregning av sin egen innsamlingsforpliktelse basert på import- og eksportdata og opplysninger fra medlemmene om innenlandsk produksjon og fratrekk for produkter som er unntatt fra forskriftens virkeområde. EE-registeret og returselskapene skal basere sine beregninger på identiske utvalgskriterier slik at de løpende varetilførselsberegningene samsvarer med de endelige, etterskuddsvise beregningene som foretas av EE-registeret. Returselskapenes erfaring er at Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjør en viss kvalitetssikring av datagrunnlaget fra Toll- og avgiftsdirektoratet slik at en del åpenbare feil fjernes. Vi foreslår derfor at EE-registeret og returselskapene skal benytte SSB til å levere import- og eksportdata basert på identiske utvalgskriterier. Dette vil øke presisjonsnivået ved beregning av innsamlingsforpliktelsen. Menon Business Economics 5 Høringsuttalelse

7 3. Spesifikke innspill til paragrafene i forslaget til ny forskrift Produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall a) Nye produktgrupper fra 2018 Returselskapene har en kommentar i forhold til etterreguleringsproblematikken mot nye produktgrupper gjeldende fra 15. august I forslaget er det ikke tatt høyde for hvordan man skal regulere overgangen til nye produktgrupper fra gamle, noe som kan skape usikkerhet blant returselskapene. Returselskapene vil alltid ha volum til gode eller være volum skyldig i forhold til etterregulering. Vi foreslår derfor at det etableres en korrelasjonstabell mellom gamle og nye produktgrupper. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor returselskapene taper sitt volum dersom de overinnsamler, eller motsatt slipper forpliktelser dersom de underinnsamler. Dette vil i så fall kunne bli gjenstand for stor interesse hos konkurransetilsynet. Returselskapene er svært positive til at det foreslås en forenkling av produktgruppene. Returselskapene foreslår imidlertid at dagens inndeling blir styrende for hvordan produktgruppene slås sammen. Dagens inndeling kan beholdes og «kobles» mot nye produktgrupper, se tabell under. Begrunnelsen for å beholde dagens hovedinndeling er at den: Tar hensyn til TAD-nummer-systemet, som igjen gjør det mulig på en enkel måte å identifisere såkalte «gratispassasjerer.» Dette er en svært formålstjenlig mulighet som man ikke bør gi slipp på ved å fristille produktkategoriene fra TAD-nummereringen. Tar hensyn til logistikken i innsamlingen. Tar hensyn til behandlingsmetoder ved at varer som behandles rimelig likt tilhører samme produktgruppe. Tar hensyn til behandlingskostnader, ved at varer som har rimelig lik kostnad relatert til behandling sorteres i samme produktgruppe. Ovenstående hensyn kan ivaretas ved følgende inndeling: Menon Business Economics 6 Høringsuttalelse

8 Definisjoner Returselskapene etterlyser generelt at definisjoner i størst mulig grad må være i overensstemmelse med tilsvarende begreper i direktivet og begrenses til kun å omfatte viktige termer/begrep som bidrag til å klargjøre EE-forskriften. Eksempelvis er "forberedelse til ombruk" definert, mens "ombruk" er ikke nærmere definert / 1-8 Sortering og oppbevaring av EE-avfall Krav om henting av EE-avfall av godkjent returselskap. Dagens forskrift beskriver at EE-avfallet skal hentes av godkjent returselskap hos forhandler ( 1-5) og kommune ( 1-8). Disse formuleringene er fjernet i forslaget til ny forskrift. Returselskapene er kjent med diskusjonen om eierskap til avfallet og myndighetenes tolkning rundt dette. Det er likefullt et voksende problem at EE-avfall hentes av useriøse aktører uten noen form for godkjenning. Ofte vil dette avfallet gå til miljøfarlig og ulovlig behandling eller ulovlig eksport. Returselskapene mener det må stilles krav til forhandler, virksomheter og kommuner om at EE-avfall bare kan leveres til godkjente aktører, dvs. returselskap eller godkjente behandlingsanlegg. Dette vil tilsvare reglene for farlig avfall der man gjennom deklarasjonskravet implisitt krever levering til godkjent mottak. Returselskapene mener også at avfallsmottaker, herunder forhandlere, må ha samme plikt som øvrige mottakere for å tilrettelegge for ombruk/forberedelse til ombruk Kollektivt finansierte returselskapers plikt til likebehandling WEEE-direktivet har som overordnet mål i produsentansvaret at «forurenser betaler», og derfor bør det også gjengis i den norske forksriften at returselskapene har plikt til å differensierer priser i henhold til «forurensningsgrad». Returselskapene ønsker derfor en justering i ledd a), ved at andre setning tas bort og tredje setning omformuleres, slik at det lyder som følger: «Returselskapet skal sørge for at alle produsenter har adgang til å bli medlem i returselskapet. Det er likevel returselskapets plikt å differensiere prisen på medlemskapet, avhengig av kostnadene ved å samle inn og behandle ulike typer EE-avfall.» Plikten til likebehandling og kravet til at medlemskap skal være «på like vilkår» ble i møtet hos Miljødirektoratet den 29. januar 2015 forklart som en regel som skulle sikre at også små produsenter og importører av EE-avfall skal ha reell mulighet til å bli medlem i returselskapene, selv om inntektene til returselskapene fra slike små selskaper må forventes å være små. Med andre ord må ikke returselskapenes medlemskapsavtaler inneholde priser og andre vilkår som gjør at små produsenter og importører vil vegre seg for å bli medlem i returselskapene. Disse hensyn har returselskapene forståelse for a er imidlertid formulert vesentlig videre enn det de hensyn som ligger til grunn for bestemmelsen tilsier. Dersom kravet til «likebehandling» og «like vilkår» skal tas bokstavelig, kan det bli vanskelig å drive returselskap kommersielt. Eksempelvis vil også rabatter for store medlemmer være i strid med forskriften. Videre vil det være i strid med forskriften å ta mer betalt fra medlemmer i grisgrendte strøk som vitterlig innebærer en langt høyere innsamlingskostnad for returselskapet. Med den foreslåtte tekst må det forventes at en del potensielle medlemmer i et returselskap under henvisning til forskriften hevder å være berettiget til identiske vilkår som returselskapets største medlem. Dette vil vanskeliggjøre vanlig kommersiell drift. Menon Business Economics 7 Høringsuttalelse

9 Kundetilpasning av medlemskapsavtalen er i praksis et viktig konkurranseparameter som sikrer en viss mobilitet av medlemmer mellom returselskapene og dermed også opprettholdelse av virksom konkurranse. Krav til likebehandling og like vilkår vil fjerne dette konkurranseparametret dersom det skal tas på ordet, og vil dermed også kunne fungere som en etableringshindring. Markedet for returselskapstjenester fungerer i dag. Alle som har plikt til å være med i returselskaper får alternative og fornuftige tilbud. Etter returselskapenes mening er forskriftsregulering for å sikre dette overflødig og innebærer unødvendig myndighetsinngripen i et fungerende marked, hvilket kan være betenkelig i forhold til konkurransehensyn Kollektivt finansierte returselskapers plikt til henting og mottak av EE-avfall Returselskapene ønsker en justering av ledd a), slik at det lyder som følger: «Kollektivt finansierte returselskaper skal sørge for vederlagsfri henting av EE-avfall fra forhandlere og kommuner i områder der medlemmenes EE-produkter blir eller tidligere har blitt omsatt eller levert. Plikten er begrenset til mottak av returselskapets innsamlingsforpliktelse uavhengig av merke eller fabrikat.» I ledd b) etterlyser returselskapene en konkret definisjon på begrepet «mindre mengder», slik at det ikke er rom for tolkning. Returselskapene ber om en definisjon i ledd c). Etter denne bestemmelsen plikter returselskapene å ha vederlagsfritt mottak fra alle virksomheter. Returselskapene ber her om at begrepet «virksomheter» defineres. Et returselskap er en virksomhet, og det er ethvert avfallsselskap også. Forskriftsbestemmelsen slik den nå lyder innebærer at f. eks. Et returselskap kan levere sitt EE-avfall til de andre returselskapene vederlagsfritt. Videre kan gjenvinner gjøre det samme. Dette er neppe tilsiktet. Vi antar forskriften skal henspeile til virksomheter som med hensyn til EE-produkter er vanlige konsumenter. Ordlyden bør gjenspeile dette. Det er videre nødvendig å presisere at returselskapene kan ikke pålegges å overinnsamle, eller ta imot EE-avfall fra virksomheter, utover sin egen forpliktelse. I ledd f) ønsker returselskapene en endring av ordlyd, slik at det lyder som følgende: «( ) Returselskapene kan bruke en nøytral tredjepart slik at konkurransesensitiv informasjon ikke tilflyter andre returselskap.» Returselskapene ønsker selv å kunne ha valgfriheten til å velge en nøytral tredjepart når de anser det som nødvendig at sensitiv informasjon ikke tilflyter andre returselskap. I ledd f), delledd b) er det behov for en presisering av teksten, ettersom «grunn til å tro» er et vagt begrep. Setningen ønskes endret slik at den lyder som følgende: «Forurensningsmyndigheten kan pålegge et returselskap å hente EE-avfall hos en bestemt forhandler eller kommune dersom returselskapet ikke kan dokumentere å ha oppfylt sin beregnede innsamlingsforpliktelse i henhold til første ledd bokstav d til å hente sin andel av EE-avfall i det aktuelle geografiske området i forrige rapporteringsperiode ( )». Menon Business Economics 8 Høringsuttalelse

10 Plikt til å rapportere Returselskapene mener ledd c) er overflødig, da denne bestemmelsen allerede blir ivaretatt av 1-11, ledd b). Medlemmer/produsenter/representanter behøver ikke ha direkte grensesnitt mot EE-registeret. Dersom forslaget likevel beholdes bes det om en spesifisering om hva som menes med medlemmenes salgsmetode. I siste avsnitt under ledd c) ønsker returselskapene en supplering i siste setning, slik at det lyder som følger: «Dersom returselskapet har inngått en avtale med andre returselskap om å koordinere innsamlingen av EE-avfall i henhold til 1-14 bokstav a, skal returselskapet innen 15. februar hvert år rapportere til Miljødirektoratet om hvordan koordineringen skjer, herunder hvilke områder og hvilke produktgrupper dette omfatter.» Plikt til å informere I siste ledd foreslår Miljødirektoratet at returselskapet skal sikre at informasjon fra produsenter og representanter, jf. Produktforskriften 2a-9 bokstav a, b og c, gjøres tilgjengelig for behandlingsanlegg. Returselskapet skal også innhente informasjon fra behandlingsanlegg om hvordan produktet kan bli bedre egnet for ombruk, forberedelse til ombruk og gjenvinning, og gjøre dette tilgjengelig for produsenter og representanter. Dette oppleves som et vagt punkt som kan gjøres veldig omfattende, eller enkelt uten at det gir reelle resultater. I praksis vil det være vanskelig å følge opp et slikt krav både for myndighetene og bransjen for øvrig. Returselskapene foreslår at hele bestemmelsen fjernes fra den endelige forskriften Plikt til forsvarlig behandling mv. Her ønsker returselskapene en supplering i overskriften, slik at den lyder som følger: «1-22 Plikt til forsvarlig innsamling, transport, mottak og behandling mv.» Dette bør samsvare "ord for ord" med returselskapets plikter relevante for behandlers håndtering av EE-avfallet. Første avsnitt ønskes endret slik at det lyder som følger: «EE-avfall skal behandles forsvarlig og ved bruk av de beste tilgjengelige teknikker. EE-avfall og fraksjoner av EE-avfall skal lagres og behandles på plasser med tett dekke, nødvendig anlegg for oppsamling og rensing av overvann og med klimavern. Lagring uten klimavern kan kun gjøres om det kan dokumenteres at lagring ikke fører til utslipp til omgivelser. EE-avfall skal registreres inn og ut fra behandlingsanlegget med vekt målt i kilogram.» Det bes for øvrig også om en konkret definisjon på hva som regnes som «tett dekke», slik at det ikke er rom for tolkning. Endringene i behandlingskravene ( 1-22 og vedlegg 2, del C 6.14) Vi oppfatter at forslaget innebærer en svekkelse av behandlingskravene ved at kravet om første trinns miljøsanering er fjernet (jamfør dagens forskrift vedlegg 2, del C, avsnitt «6.2 Materialer og komponenter som skal fjernes fra EE-avfall». Uten dette kravet er det risiko for at aktører velger billige behandlingsløsninger som ikke er like bra for miljøet, f.eks fragmentering uten forutgående miljøsanering. Slike enkle behandlingsløsninger kan trolig oppfylle kravet om at komponentene er «del av en identifiserbar materialstrøm». Likevel vil dette være Menon Business Economics 9 Høringsuttalelse

11 en miljømessig dårligere løsning siden det gir større risiko for at miljøfarlige komponenter inngår i fraksjoner som skal materialgjenvinnes som rene fraksjoner. Vi foreslår at kravet til første ledds miljøsanering i størst mulig grad opprettholdes slik det er i dagens forskrift. Detaljeringen av hvilke fraksjoner som skal inngå i trinn 1 og trinn 2 bør detaljeres i et utvalg bestående av representanter fra bransjen Plikt til å holde regnskap og rapportere Her har returselskapene følgende kommentar: Årlig rapportering iht. tillatelse etter forurensningsloven med vilkår om rapportering til fylkesmennene er ikke uttømmende med hensyn til vilkår om rapportering av EE-avfall. EE-registeret gir derimot vesentlig bedre sikkerhet for registrering av mengder/ produktgrupper som grunnlag for gjenvinningsregnskapet. Desentralisert håndtering av slike rapporter i hvert fylke vil øke risiko for feil/mangler og dobbeltrapportering mv EE-registeret Returselskapene mener at ledd l) er overflødig, da samme informasjon kan hentes hos tilsluttet returselskap. Leddet ønskes derfor fjernet Forholdet til kapittel 11 om farlig avfall Her ønsker returselskapene en presisering, slik at det står: «Forhandlere, og kommuner og returselskap som mottar og ikke behandler EE-avfall i henhold til sine plikter etter denne forskrift trenger ikke tillatelse etter 11-6 for mottak, oppbevaring og transport av EE-avfall som er farlig avfall eller som inneholder materialer og komponenter som er farlig avfall.» Menon Business Economics 10 Høringsuttalelse

12 4. Spesifikke innspill til forskriftens vedlegg 4.1. Vedlegg 1. Returselskapets innsamlingsforpliktelse Det gjøres her oppmerksom på at formelen for etterregulering er gjort slik at hvis noen overinnsamler en produktgruppe, så blir total innsamlingsforpliktelse høyere enn det som samles inn totalt sett, og dermed blir det umulig for alle å innfri kravet. Returselskapene foreslår at Miljødirektoratet finner en annen reguleringsmåte ved overinnsamling Vedlegg 2, Del B: Regler for sertifisering av returselskap Pkt 3. Klassifisering av avvik fra sertifiseringsrevisjon. Returselskapene mener at et avvik i klasse 3 ikke vil kunne rettes opp innen fristen, med mindre man oppnår enighet om kjøp og salg mellom returselskapene. Avvik rettes i påfølgende innsamlingsperiode, hvor avvik gis. Innsamlingsperioden er fra Returselskapene ber om at det settes en frist som er mulig å overholde i den endelige forskriften Vedlegg 2, Del C: Krav til sertifisering av returselskap I pkt 2.01 annen setning fremgår det at det aksepteres at forhandlere må transportere EE-avfallet til særskilte oppsamlingspunkter. Returselskapene foreslår at denne setningen formuleres slik at den gis anvendelse også for kommunale mottaksplasser som har begrenset volum EE-avfall. Dvs. at det også for disse kommunene aksepteres en ordning der kommunen transporterer mindre mengder EE-avfall for overlevering på et egnet sted i rimelig avstand av det punkt der avfallet ble mottatt. Returselskapene antar at lovhensynet her er behovet for å sikre rasjonell drift av innsamlingen. Dette hensynet gjelder i samme grad for innsamling av EE-avfall fra kommuner som har begrenset volum EE-avfall. Returselskapene er innforstått med at småkommunene på denne måten risikerer en noe høyere kostnad ved å ivareta sine forpliktelser enn de større kommunene i landet. Store ulikheter i kostnadsstrukturen i landets kommuner er imidlertid en overordnet utfordring for kommunen. Dette må løses på et helt annet nivå enn via avfallsforskriften. Ulik kostnad ved utføring av plikter pålagt kommunene i forskrift, må blant annet antas å være tema ved fastsettelse av årlige overføringer fra statsbudsjettet til kommunebudsjettet. Etter returselskapenes mening er det prinsipielt sett riktigst å la avfallsforskriften synliggjøre, istedenfor å kamuflere, at kommunestørrelse, antall innbyggere osv. har konsekvenser for kommunens avfallskostnader. Det er uansett et faktum at håndtering av avfall i småkommuner er vesentlig dyrere enn i store kommuner. Dette endres ikke av at enkelte aktører ønsker at kommunene skal ha like vilkår. Returselskapene foreslår følgende tilleggstekst (i kursiv) i vedlegg 2 c pkt 2.01: «( ) For henting fra forhandlere og kommuner med små mengder EE-avfall, aksepteres en ordning der forhandler og kommune transporterer mindre mengder EE-avfall for overlevering på egnet sted ( ).» I pkt 2.04 er det inntatt en ny plikt som innebærer at alle returselskaper skal ha hentet eller mottatt EE-avfall fra alle kommuner med færre enn 5000 innbyggere i løpet av de siste seks måneder. For ordens skyld bemerkes at formuleringen kan forstås motsetningsvis; i større kommuner er innsamlingsplikten mer begrenset. Dette er neppe tilsiktet. Menon Business Economics 11 Høringsuttalelse

13 Det er 228 kommuner i Norge som har færre enn 5000 innbyggere. Pkt 2.04 innebærer at alle norske returselskaper plikter å hente eller ta imot EE-avfall fra alle disse kommunene to ganger per kalenderår. Mengden EEavfall i hver kommune vil være liten. Ordrett kan ikke plikten anses å tilfredsstille kravet til at regulatoriske plikter utformes på en samfunnsøkonomisk god måte. Vi er innforstått med at dette er et typisk område for samarbeid mellom returselskapene som det nå gis klar hjemmel for. Gitt at et slikt samarbeid fungerer for alle returselskapene, kan resultatet av samarbeidet bli at innsamlingen likevel skjer på en rasjonell måte. Sertifiseringskrav til innsamlingsforpliktelse Det foreslås endring og forenkling av sertifiseringskravene til innsamlingsforpliktelse for returselskaper (vedlegg 2, del C, 2.05). Vi er i hovedsak positive til endringene men etterlyser en presisering av at kravene også gjelder for hver produktgruppe og ikke som et sammenslått krav for alle produktgrupper. Dette går ikke tydelig fram av forslaget og er heller ikke klart i nåværende forskrift. Vi etterlyser også en tydelig presisering av at sertifiseringskravet baseres på innsamlingsforpliktelse inkludert etter-regulering. Det er viktig at sertifiseringskravene i vedlegg 2, del C, 2.05 gjelder på produktgruppenivå i tillegg til den foreslåtte regionale inndelingen. Dette blir spesielt viktig når både regionene (tidligere fylker) og produktgruppene blir større enn i dag. Forslaget kan tolkes som at det blir felles innsamlingsforpliktelse for alle produktgrupper (med regional inndeling). Dette vil slå ut forskjellig mellom returselskapene og det vil ikke være i tråd med prinsippet i vedlegg 1. Dette begrunner vi med at returselskapene har ulik fordeling på produktgruppenivå samtidig som innsamlingsgraden også er forskjellig mellom produktgruppene. En slik tolkning vil også medføre at regelverkets sanksjonsmuligheter bli dramatisk svekket og vi kan oppleve at returselskap driver strategisk/selektiv innsamling («cherry picking») i større grad enn hva som er tilfelle i dag. Dersom foreslåtte sertifiseringskrav implementeres må krav til henting over tre kalenderår tas bort. Returselskapene foreslår også å utelate gruppe 10a dette er en produktgruppe som ikke kan inngå i en fordelingsnøkkel og det vil derfor være vanskelig å få gode tall basert på hvor de er samlet inn. Dagens praksis hos avfallsselskapene er å veie disse spesifikt på sentraliserte behandlingsanlegg. Det har heller ingen hensikt å registrere dette på regioner da dette er små enheter som ikke krever mye innsamlingskostnader. Her er behandlingskostnadene så høye at innsamlingskostnadene blir neglisjerbare, og vi mener derfor at også denne gruppen bør utelates fra sertifiseringskrav på regioner. Menon Business Economics 12 Høringsuttalelse

14 Returselskapets underskrifter Menon Business Economics 13 Høringsuttalelse

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Forslag til gjennomføring

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.07.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Endelig forslag til

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Vi henviser til orienteringsmøte 15.02. d.å. og tilkjennegir nedenfor våre foreløpige kommentarer. Vi imøteser en senere høring i sakens anledning.

Vi henviser til orienteringsmøte 15.02. d.å. og tilkjennegir nedenfor våre foreløpige kommentarer. Vi imøteser en senere høring i sakens anledning. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo (Oversendt pr. e-post) Deres ref: Kari Aa Vår ref: Dato: RHa/2011/Endringer i 2. mars 2011 Avf.forskr. Vedr. mulige endringer i Avfallsforskriftens

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo 24.09.2013 Ingebjørg Svindland, senioringeniør i Miljødirektoratet Hva skal jeg si noe om? Hva handler forskriftsendringen

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Svar på høring - forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall

Svar på høring - forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall Mottaker Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Norge Deres ref.: 2013/4639 Vår ref.: 2014/0478-2 Saksbehandlere: Saksansvarlig: Kjell J. Sunnevåg/Even Tukun Ingrid Kjellstad Gullaksen

Detaljer

VEDTAK I SAK 2014/15. Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik Hvalenvn. 68 3943 Porsgrunn. Setreveien 2 Postboks 38 3991 Brevik

VEDTAK I SAK 2014/15. Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik Hvalenvn. 68 3943 Porsgrunn. Setreveien 2 Postboks 38 3991 Brevik VEDTAK I SAK 2014/15 Klager: Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik Hvalenvn. 68 3943 Porsgrunn Innklaget: Norcem AS Setreveien 2 Postboks 38 3991 Brevik NOAH AS Postboks 317 3081 Holmestrand Saken

Detaljer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. desember 2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4574 Saksbehandler: Bernt Ringvold Gjennomføring av EUs direktiv

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Vi viser til Deres anmodning om å gi innspill til Fiskeri og Kystdepartementets brev

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene Sammendrag: VA og VVS Produsentene søkte Konkurransetilsynet om dispensasjon

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Larvik kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: hilde.merete.plocinski@larvik.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østfold Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoskas@fylkesmannen.no Innsendt av: Karianne Åsheim Innsenders e-post:

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nystrand barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@nystrandbarnehage.no Innsendt av: Elin Aasheim

Detaljer

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel.

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel. Norsk Resirk AS Postboks 447 Skøyen 0212 OSLO Att: Kjell Olav Maldum Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden.

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden. Til Det kongelige Kunnskapsdepartement Høring forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Med

Detaljer

Notat som utdyper de foreslåtte endringene

Notat som utdyper de foreslåtte endringene Notat som utdyper de foreslåtte endringene Miljødirektoratet ser behov for en del endringer og presiseringer i avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å oppnå en bedre og mer effektiv regulering.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET Høringsnotat Lovavdelingen November 2016 Snr. 16/7071 FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET 1 INNLEDNING I dette høringsnotatet foreslår Justis- og

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/59 Saksbehandler: Ingebjørg Svindland Endelig forslag til endring

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tyristua barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ingerlise.kleven@tyristua.no Innsendt av: Inger Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015

REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015 REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015 SØKNADSSKJEMA 1. Opplysninger om søkeren: Søker: Org.nummer: Type virksomhet (sett kryss): Offentlig

Detaljer

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Vi foreslår endring av avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad

Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad 6.6 2011 Opplysninger om virksomheten Virksomhetens adresse Skavdalsveien 6 Fylkesmannens arkivkode 2011/6716 Besøksadresse Skavdalsveien 6 Anleggsnummer

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/12464-2 Dato: 06.11.13 HØRING - UNNTAK FRA FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FOR KJØP AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER TIL

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Svar på spørsmålene i høringen

Svar på spørsmålene i høringen Svar på spørsmålene i høringen Generell kommentar fra Stavanger kommune Stavanger kommune stiller seg kritisk til at en kompleks og tidkrevende høring som dette publiseres så tett på sommerferien og med

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer