VI er KommIT DigIT DoIT - KommIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI er KommIT DigIT DoIT - KommIT"

Transkript

1 VI er DigIT DoIT - Gode og effektive pasientforløp basert på elektronisk samhandling Elektronisk verktøy, hvor står vi? Sidsel Sunde-Tveit, Bergen kommune/knuit

2

3 VI er DoIT - Leveranser 2014 DigIT ehelse

4 KS har delt digitaliseringsarbeid mellom det interessepolitiske og leveranser Interessepolitisk strategi Handlingsplan Effektmål samordning i kommunesektoren samordning stat/kommune økt den kommunale IKTkompetansen utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet Når kunnskap møter handling blir det kompetanse

5 Plan Hovedoppgaver Effektmål Samordning i kommunesektoren Samordning stat/kommune Økt den kommunale IKT-kompetansen Utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet Organisering Arbeidsgrupper og nettverk Medlem styringsråd, referanse grupper, deltagelse prosjekter Nettverk, Kurs, Foredrag, Workshops, video Arbeidsgrupper og kontaktutvalg, samarbeidsavtaler på utvikling, Følge forskning

6 Ny regjering setter IKT på dagsorden Statssekretærutvalg på tvers særskilt ansvar IKT Tidstyv program i staten liste til mai som innspill statsbudsjett 2015 Gryteklare prosjekter Kommunesektoren < 10MNOK til Altinn plattform utvikle digitale offentlige tjenester HelseNorge.no plattformen for integrasjon av digitale helse tjenester

7 Vi har tatt frem et eget verktøy for å vite mer om kostnader og kvalitet for digitalisering Tjenesteomfang IKT-kostnad IKT-modenhet Administrasjonskostnader Kostnad Kvalitet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad

8 For digitalisering oppfordrer vi til samarbeid på tvers av kommunegrenser IKT-kostnad Lav Høy Best resultat blant store kommuner Kostnad Administrasjonskostnader Lav Høy Best resultat blant mellomstore kommuner Tjenesteomfang IKT-modenhet Lav Lav Høy Høy Best resultat blant små kommuner Kvalitet Brukertilfredshet Lav Høy Digitaliseringsgrad Lav Høy OBS! Grafen skal gi et overblikk over resultater. Logoplasseringen er ikke 100% nøyaktig.

9 IKT-Ledere i Kommunesektoren må få mer kunnskap for å kunne digitalisere riktig

10 Vi har 200 systemer fra 70 leverandører - Vi må rydde De fleste kommunene befinner seg her visjon 1. IKT -siloer 2. Felles teknologi 3. Optimering av kjernetjenester Fokus på lokale IKT-løsninger Felles hardware og drift Felles oppfattelse av IKTkomponenter 4. Modularitet Alle IKT-tjenester er moduloppbygget Lokalt Fokus Sentralt Fokus Internasjonalt anerkjent definisjon av arkitekturmodenhetsnivåer fra MIT Center for Information Systems Research Erfaring: Kan ikke hoppe over et modenhetsnivå. Mange har forsøkt, og alle har feilet Transformasjon fra trinn 1 til 4 tar tid - Washington DC brukte 6 år på å komme fra trinn 1 til 3

11 Vi er en organisasjon av folk i kommunene Kommuner Programstyre Kontaktutvalg programleder Sektorielle Satsningsområder Kompetansegruppen drift og forvaltning Arkitekturgruppe Sekretariat Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Helse og velferd Bygg, plan og geodata Oppvekst og utdanning KPR* KPR KPR Brukerforum Brukerforum Brukerforum * Koordinering og Prioriteringsråd

12 s sekretariat Leder Kirsti Kierulf Helse Egil Rasmussen Informasjon Aleksander Øines Forvaltning Bygg og Teknikk Michael Pande Rolfsen Arkitektur Rune Sandland Kunnskap, Skole og Oppvekst Lars Sverre Gjølme

13 VI er DoIT - Leveranser 2014 DigIT ehelse

14 Leveranser fra i 2014 Effektmål Leveranse Teknologi 2014 (eksempler) Samordning i kommunesektoren Samordning stat/kommune Økt den kommunale IKTkompetansen Integrasjonskomponenter Arkitektur gjennom integrasjons komponenter, felles prosjekter rundt standarder Arkitektur SvarUT v.2 og SvarINN edialog Arkitektur SvarUT og Altinn og Sikker Post ByggSøknad med svarut Skole mapp og læremidler Helse meldinger og journal Noark5 Kompetanseplattform Prosjektstøtte verktøy Gevinstrealisering IKT Kostnads- og modenhetsanalyse

15 Arkitektur er viktig for digitalisering Drivere Interne drivere: Forretningens: Mål Strategier Eksterne drivere: Teknologi Økonomiske omstendigheter Regulatoriske omstendigheter Tjenester Prosesser, organisasjoner (mennesker) Informasjon Data + kontekst Muliggjøre avgjørelser Applikasjon Portefølje av IT-verktøy (systemer) Håndtere informasjon Teknisk Infrastruktur Nettverk, servere, arbeidsstasjoner, databaser Utføre prosesser Muliggjøre applikasjoner

16 Arkitektur er viktig for digitalisering Felles Kommunal IKT Arkitektur - film

17 Nasjonale felles komponenter standardiserer HelseNorge.no Altinn Folkeregistre Enhetsregistre Matrikkelen Helseregistre Altinn ID-Porten Programvare løsninger ERP/Arkiv/Fag Systemer

18 Komponenter integrerer og forvalter Sak/Arkiv Acos/ESA/ePhorte/P360 Integrasjons Komponent fra Fag-system Manuell Brev 1. Forvalter standarder 2. Gjennom integrasjon blir vi en premissgiver 3. Gir leverandør uavhengighet 4. Effektiviserer fordi integrerer systemer i kommunen 5. Effektiviserer fordi integrerer mellom forvaltningsnivå

19 Felles Kunnskap, Verktøy og Metode gir kvalitet Metode Kunnskap IKT-kostnad Administrasjonskostnader Kostnad Tjenesteomfang Kvalitet IKT-modenhet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad Verktøy Kvalitet

20 VI er Leveranser 2014 DigIT ehelse

21 Hva gjorde vi i 2013 innen ehelse Arbeidsgruppe referanse grupper Opprettet KNUIT Kommunenes ehelse Koordingerings- og Prioriteringsorgan Digitaliserings oppgaver Oppnevnte deltagere Nasjonale arbeidsgrupper: ehelse Gruppen NUIT Fag- og ArkitekturUtvalget Samarbeidsprosjekter: Norsk HelseNett Helse Sør Øst Helse Vest Prosjekter - Analyse av meldingsovervåking rapport klar - Kommunal IKT-arkitektur - Bidra kommuners valg av nye systemer EPJ og PLO - Oppstarte Velferdsteknologi - Pilot og spredningsprosjekter - Standarder - Oppstart dialog leverandørene - Oppstart SvarUT v.2 sikkerhetsnivå 4 Samarbeid Nasjonale Program: PLO 1.6 og nå 2.0 Digitial Dialog Helse Sør Øst KjerneJournal HelseNorge.no SvarUT - Sikker Post Adresseregistre

22 2014 blir arbeidsomt for å nå 100% meldingsutveksling Kommune-legekontor PLO meldinger 19 % Ikke PLO meldinger 100% 80% 60% 67% 52% 71% 82% 53% 81 % 40% 20% 0% Midt Nord Sør Vest Øst 54% 67% 86% 50% 85% 50% 84% 100% 100% 74% 62% 41% 42% 75% 73% 72% 61% 64% 21%

23 Det blir enda mer arbeidsomt med 100% Kommune - Sykehus PLO meldinger 28 % Ikke PLO meldinger 72 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% 57% 41% 39% 1% Midt Nord Sør Vest Øst 95% 100% 33% 16% 55% 57% 0% 0% 36% 54% 100% 46% 19% 4% 0% 100% 89% 70% 71%

24 Det er til nå innført meldingsutveksling mellom HF/kommune og mellom kommune/fastleger. Meldingsflyt følger pasientforløpet Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Helseforetak Norsk Helsenett Private aktører Fengselhelsetjenesten Fase 2: To-veis meldingsutveksling mellom Fylkeskommuner kommunene og helseforetaket Tannhelse Legevaktsordning Helsestasjons og skolehelsetjenesten Fastlegeordningen Institusjoner Kommuner Rus- og psykisk helsearbeid Habilitering, rehabilitering og fysioterapi Basismeldinger: Helseforetaket sender enveismeldinger til kommunene Sosiale tjenester NAV Pleie- og omsorgstjenesten Fastleger Fase 1: To-veis kommunikasjon mellom kommune og fastleger

25 Mangelfulle rutiner for vedlikehold og administrering av sertifikater skaper de fleste feilsituasjoner i meldingsforsendelser Observerte problemstillinger Sertifikater utløper og /eller er ikke registrert korrekt: Det kreves teknisk kompetanse å bestille riktige sertifikater, installere disse og registrere dem korrekt i adresseregisteret og hos kommunikasjonspartnere. Eksempel fra Oslo kommune Oslo kommune opplever problemer knyttet til at sertifikater utgår uten at legekontorer er klar over det, og de har da ikke fornyet dem. Kommunen må ofte selv varsle legekontorene om at sertifikatet deres er utgått. HER-id og organisasjonsnummer blandes sammen: Gammelt og nytt meldingsformat

26 Driftsovervåking av meldingsutvekslingen og support fra leverandører oppleves som mangelfull Observerte problemstillinger Driftsovervåking i kommuner: De fleste leverandørsystemene (med unntak av Visma Samhandling Link) tillater ikke meldingsovervåking på tvers av flere kommuners meldingstjenere. Ingen kommuner har mulighet til å stå for 24/7 driftsovervåking på egen hånd, da det blir for kostbart. Rutiner fra NHN: Kommuner og IKT-samarbeider ikke gode nok Support fra SW-leverandører: er ikke 24/7 Eksempel fra Oslo kommune Oslo kommune har beskrevet en feilsituasjon hvor NHN ikke selv oppdaget at ruteren som står i kommunens miljø hadde stoppet opp som følge av strømstans. Feilen ble identifisert av kommunen nokså raskt, men pga uklare interne meldingsrutiner og mange involverte parter tok det 2,5 timer før feilen ble rettet. Eksempel fra Trysil kommune Legekontorene i Trysil kommune melder om at supporten fra leverandørene er mangelfull og at det tar lang tid å opprette kontakt. Legekontorer i Trysil kommune som bruker fagsystem fra CGM, melder om ventetider på 1-2 timer for å nå gjennom på telefonen til leverandøren. Resultatet er ofte at de gir opp, og at de kontakter kommunen i stedet i håp om å få support der.

27 Små og mellomstore kommuner mangler kompetanse knyttet til meldingsovervåking Observerte problemstillinger Mange aktører å forholde seg til for kommunene: Teknisk og faglig kompetanse er umulig for en liten kommune å ha Eksempel fra Oslo kommune Oslo kommune består av 15 bydeler, og det er ca 490 fastleger og ca 160 legekontorer. Alle bydeler sender meldinger til og fra fastleger, og 100 % av legene er tilknyttet NHN, mens ca. 75% sender og mottar PLO meldinger. Oslo kommune oppgir at til sammen 2 årsverk jobber med meldingsovervåking i Oslo på heltid. I tillegg kommer tid forbrukt på bydelsnivå. Oslo kommune har erfart at meldingsovervåkingen krever både evne til å forstå helsefaglige uttrykk, pluss lokalkunnskap til hvordan helse er organisert i kommunen. I tillegg er det behov for teknisk kompetanse.

28 Veiledningene utarbeidet av Helsedirektoratet og flere er svært generelle. Små og mellomstore kommuner strever med å tilpasse dem Observerte problemstillinger Brukerveiledninger rettet mot alle typer brukere, og gjennomgår oppsett for elektronisk meldingskommunikasjon på flere nivåer. Dessverre viser det seg at særlig små og mellomstore kommuner ofte ikke har hatt kapasitet til å utvikle tilpassede veiledninger. Eksempel fra Trysil Kommune Legekontoret i Trysil kommune har ikke mottatt brukerveiledninger om hvordan feil skal håndteres. Feilsøking er derfor tilfeldig (basert på erfaring), det finnes ingen oversikt over hva som kan være feil. Eksempel fra Lovisenberg Diakonale sykehus og MUNT Ved Lovisenberg sykehus er det utarbeidet interne veiledninger for å sørge for tilstrekkelig kompetanse på alle brukernivåer av elektroniske meldinger. På den ene siden fordi det anses som nødvendig å utvikle prosedyrer lokalt. Men også fordi tilgjengelig materiale fra Helsedirektoratet etc. ikke vurderes som tilstrekkelig. Det samme er gjeldende i MUNT-prosjektet i Nord- Trøndelag, hvor det er utarbeidet veiledninger i tegneserieformat i mangel av tilstrekkelig operative veiledninger. Kilde: Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Rapport Helsedirektoratet Kilde: kith.no

29 Det mangler helhetlig eierskap til meldingsovervåking i regioner og på nasjonalt nivå Observerte problemstillinger Hvem tar ansvar for helheten nasjonalt?: Norsk Helsenett har ansvaret for å tilrettelegge og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling. Norsk Helsenetts plattform for elektronisk samhandling inneholder et kommunikasjonsnettverk og tjenester for elektronisk samhandling. Norsk Helsenett har dermed ansvar for infrastrukturen som muliggjør elektronisk meldingsutveksling. Blant kommunene hersker det stor usikkerhet knyttet til hvem som er «eier» av de ulike stegene i meldingskjeden. Dette fører til at brukere på eksempelvis legekontorer ikke vet hvor de skal henvende seg når noe feiler. Kommunene er ikke ansvarlig for helheten av meldingskjeden, de kan ikke og skal ikke påta seg et helhetlig ansvar. Arbeidet for økt digitalisering i helsesektoren og samhandlingsreformen har synliggjort behov for økt grad av operativt ansvar for meldingsutveksling regionalt og nasjonalt

30 Det eksisterer målkonflikter mellom kommuner, brukere og leverandører Observerte problemstillinger Kommunene har en svak forhandlingssituasjon ovenfor leverandører: Kommune-Norge representerer mange og små kunder. Manglende regulering av legekontorers bruk av elektroniske meldinger: Det eksisterer per i dag ikke pålegg fra myndighetene om at alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren, inkludert private legekontorer, må innføre elektronisk meldingsutveksling. *Det foreligger allerede et forslag til høring om at legekontorer skal pålegges å innføre elektronisk meldingsutveksling

31 Årsaker til at meldinger feiler: Det snakkes ikke samme språk på tvers av helsenettet Observerte problemstillinger Eksempel De ulike meldingstjenere og fagsystemer understøtter ikke de samme meldings-typene og de samme versjonene av meldingstyper. Et sykehus vil med oppgradering av meldingskomponenten sende ut «Svarmelding» i versjon 1.6. Hvis et legekontor ikke kan motta svarmeldinger i versjon 1.6 oppstår det en feil. Sykehuset vet ikke hvor mange legekontorer som kan motta versjon 1.6, og unnlater derfor å oppgradere sin meldingskomponent. I noen tilfeller oppstår problemer når både avsender og mottaker overholder ebxml-spesifikasjonen for meldingstypen, men allikevel ikke kan kommunisere p.g.a. ulike tolkninger av semantikken i spesifikasjonen. Gamle meldingsformater utfases ikke: Sykehus og andre avsendere sender fortsatt ut meldinger i år gamle EDIfactformater. Dette utgjør en høy vedlikeholdskostnad for flere leverandører. Andre leverandører understøtter ikke EDIfact, og sykehusene må da sende på papir i stedet.

32 anbefaler problemløsning innen fem hovedområder Endre rutiner for vedlikehold av sertifikater og data Forbedre varslingsrutiner og brukerveiledninger Styrke operasjonelt ansvar for meldingsovervåking Styrke samhandlingen med eksterne aktører Sikre teknisk kvalitet i samhandlingskjeden mener alle hovedområdene er viktige å få løst. Løsningene er delt mellom kort og lang sikt. Kort sikt betyr 3-12 måneder Lang sikt betyr over 12 måneder Hver løsning inneholder en indikasjon på verdi og vanskelighetsgrad ved implementering.

33 Samarbeidet med HelseNorge.no vil i 2014 starte å levere Kommunale helsetjenester i flere digitale kanaler Roar Olsen, Glenn Melby, Pia M Jensen, Alexander Gray

34 Mål for helsenorge.no - helse- og omsorgstjenesten på nett - Helsepolitiske mål Mål for helsenorge.no Enklere å finne frem og velge behandler Mer aktiv pasientog brukerrolle Tilgang til egne helseopplysninger Selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter Pasientsikkerhet og kvalitet Informasjon og råd om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter Være en pådriver og en muliggjører for digitale tjenester mot brukere og pasienter 34

35 Fire tjenester for digital dialog med fastlegen etableres som pilot ila 2014 Timebestilling Bestille, endre og avbestille timer Reseptfornyelse Be om og få beskjed om fornyede resepter E-kontakt Henvendelser som faller utenfor konsultasjonsbegrepet, som: Be om og motta prøveresultater, attester, epikrise Administrative spørsmål og beskjeder Beskjeder som forberedelse til fysisk konsultasjon Fastlegekontor E-konsultasjon Sende medisinske spørsmål og motta helsehjelp Oppfølgingshenvendelser fra fastlege 35

36 Dynamisk Interaksjon Statisk Digitale samhandlingsmetoder for innbygger og kommunehelse A Digital postutsendelse Når helsepersonell eller administrasjon har behov for å sende fra seg dokumenter til innbyggers private digitale postkasse B Innsyn i egne dokumenter Når innbygger selv tar initiativ til å se på sine dokumenter C Digital dialog (e-kontakt, timebestilling ) Når innbygger og kommunehelsetjenesten ønsker en rikere toveisdialog

37 Personlig digital interaksjon med pasient / innbygger A Digital postutsendelse B Innsynstjenester C Digital dialog Min Helse - Helsenorge.no Mine dokumenter / journaler E-konsultasjon / E-kontakt Min digitale postkasse Min kjernejournal, E-resept Timebok / timebestilling Andre informasjonstjenester (Eks: prøvesvar, henvisninger, osv.) Annen digital dialog (Eks: preoperativ forberedelse) Felles Helsepostformidler Mitt personlige helsearkiv Helsetjenesten Tjenester Standarder Sikkerhet - Integrasjon

38 Velferdsteknologi 2014: Ut prøving og standardisering Oslo

39 Prosjekter i 2014 Søkerkommune Omfatter Type løsning Sarpsborg Sarpsborg Trygghetspakke, medisindosetter Bærum Bærum, Drammen, Larvik, Tjøme, Skien, Stavanger, Trondheim, Bjugn og Åfjord Trygghetspakke: Bærum, Skien og Stavanger. GPS: Bærum, Trondheim, Drammen, Skien, Bjugn, Åfjord, Larvik og Tjøme. Løsning i sykehjem: Bærum og Skien Elektriske nøkkellåser: Bærum Oslo Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka Trygghetspakke Vestre Toten Vestre Toten og Søndre Land Trygghetspakke Horten Horten Logistikkløsning Kommuner i Aust Agder Helsenettverk Lister Risør, Grimstad og Arendal Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal Digitalt tilsyn Trygghetspakke Bergen Bergen, Stord og Lindås Trygghetspakke Stjørdal Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal og Frosta Trygghetspakke Samhandlingsmidler Tromsø Tromsø Trygghetspakke

40 Utprøvingen omfatter Ca. 850 trygghetspakker med ulikt innhold som er tilpasset den enkeltes behov. I dette ligger også utvikling av system for mottak av alarmer og respons når alarmen utløses. Ca. 150 personer som skal prøve ut GPS. I dette ligger også utvikling av system for mottak av alarmer og respons når alarmer utløses. Ca. 200 sykehjemsplasser med ulike typer velferdsteknologiske løsninger. Ca. 30 digitale tilsyn (ikke kamera, men sensorer, alarmer mv.). Ca. 50 elektroniske medisindispensere Ca. 50 elektroniske nøkler. Tema for

41 Etablere felles forståelse for standardiseringsarbeidet Hvordan er involveringen til KS/ i velferdsteknologi prosjektene i den enkelte kommune? Hva er nåsituasjonen innen standardisering for velferdsteknologi sett fra KS/? Hva tenker KS/ om hvordan standardiserings arbeidet innen velferdsteknologi bør organiseres? Kan KNUT/NUIT spille en rolle i standardiseringsprosessen? Hvilke rolle ønsker KS/ å ha i prosessen?

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte 28.11.13 Nasjonalt program for implementering og utvikling av velferdsteknologi 10 søknader ble med i denne omgang (32 kommuner) Velferdsteknologifamilie

Detaljer

Forprosjekt Meldingsovervåking

Forprosjekt Meldingsovervåking Forprosjekt Meldingsovervåking Et -prosjekt v/prosjektleder Iver Olav Sunnset, Værnesregionen IT Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Norsk Helsenett (NHN) program for meldingsutbredelse i norske kommuner startet

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Status for ehelse (ekommunekartleggingen

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Agenda KommIT på 1-2-3 Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012 Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset? Hva er reglene

Detaljer

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth KomUT nord FUNNKe 2015-2017 IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer 2 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer

Detaljer

Effek&v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek&v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek&v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv IT- verktøy og tenester 2l kommunane. Får dei det dei treng? Kommunane skal vera kompetente og krevjande bes2llarar men kva ligg i bes2llerrollen? Hva skjer

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Fra «veileder til helsetjenesten» til en «interaktiv og sosial plattform med pasienten i sentrum»

Fra «veileder til helsetjenesten» til en «interaktiv og sosial plattform med pasienten i sentrum» Fra «veileder til helsetjenesten» til en «interaktiv og sosial plattform med pasienten i sentrum» avdelingsdirektør Roar Olsen Healthworld, 01. november 2012 Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

helsenorge.no Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Seminar for pasientorganisasjoner 30. mai 2012

helsenorge.no Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Seminar for pasientorganisasjoner 30. mai 2012 helsenorge.no Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Seminar for pasientorganisasjoner 30. mai 2012 Visjon helsenorge.no skal være den foretrukne kanalen innen helse. Virksomhetsidé helsenorge.no

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012

Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012 Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012 Den offentlige helseportalen ble lansert i juni 2011 Besøkende 120000 111613 106190 115208 100000 80000

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

DigIT Do IT - KommIT

DigIT Do IT - KommIT DigIT DoIT - KommIT VI er KommIT DigIT- Teknologi, Poli2kk og gevinst som drivere KommIT digitale verktøy på tvers av tjenester DoIT - edialog satsningen i Bygg Plan og GeoData Teknologien er et snøskred

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen Styremøte TTL Tromsø, 13. mars 2014 Lokalt pilotprosjekt - nasjonal portal Prosjektet skal gi pasienter elektronisk tilgang til sin journal ved

Detaljer

Kommunenes digitaliseringsstrategi

Kommunenes digitaliseringsstrategi Jeg har en drøm Offentlig Sektor Leverer varige og dynamiske tjenester til innbyggere og næringsliv i en proaktiv arbeidsmodell som gir fleksibilitet, tilgjengelighet og et godt demokrati Ansatte i offentlig

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Sandefjord den 14. oktober 2014 Michael Pande-Rolfsen Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 Kirsten Petersen Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling på rett sted til rett tid NAV Helsestasjon Legekontor Pleie- og omsorg

Detaljer

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Tanja Skjevik Rådgiver Helse IKT Værnesregionen IT Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonale satsninger Mer

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre

Detaljer

Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT)

Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT) Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT) KS i Nord-Trøndelag 09.desember 2013 Seniorkonsulent Iver Olav Sunnset Værnesregionen IT Nasjonal koordinator meldingsløftet

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 HelsIT 2012 Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 «Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset?» «Har hatt hodepine i «evigheter». Er det pysete å

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016.

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune Sidsel Sunde-Tveit Rådgiver Bergen kommune Målsetting meldingsløftet Status MiK i BK Meldingstypene Tjenesteadressering Suksessfaktorer Gevinster Samarbeid

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Om Tromsø kommune Antall innbyggere: ca 70 000 Legesamarbeid: 13 private

Detaljer

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status fra IKT-forum og meldingsløftet v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status mottak av elektroniske epikriser fra SSHF: Kommuner som mottar epikriser: Arendal kommune, pleie og omsorg + helsestasjonene

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk

Detaljer

Slik kan Helse-Norge samhandle

Slik kan Helse-Norge samhandle Slik kan Helse-Norge samhandle Helsit 2009 24. september 2009 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder Norsk ehelse Forum Selskapet DIPS ehelse løsninger for det norske og nordiske markedet Har avtaler

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Elin Wikmark Darell IT-leder - Værnesregionen ewd@varnesregionen.no. Er kommunene beredt til å løse utfordringene knyttet til digital beredskap?

Elin Wikmark Darell IT-leder - Værnesregionen ewd@varnesregionen.no. Er kommunene beredt til å løse utfordringene knyttet til digital beredskap? Elin Wikmark Darell IT-leder - Værnesregionen ewd@varnesregionen.no Er kommunene beredt til å løse utfordringene knyttet til digital beredskap? OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere i regionen pr. 1.1.15: Selbu:

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer Status Fire oppdrag Trygghet og mestring i hjemmet Spredningsfase fra medio 2017 31 utviklingskommuner Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer 400 500 personer Min 4 fylker M-helseprosjekt

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi. Erfaringskonferanse 15.02.2011

Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi. Erfaringskonferanse 15.02.2011 Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi Erfaringskonferanse 15.02.2011 Fra visjon til virkelighet Erfaring fra innføring av elektronisk meldingsutveksling i en stor kommune

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift September 2014

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift September 2014 Trykkhetspakken i hjemmet Fremdrift September 2014 - Forskning Effekt av velferdsteknologi: - 5 av 6 subjekter er plukket ut. Intervjuene skjer forløpende i løpet av september Forskning på holdninger er

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Samhandlingsreformen og IKT

Samhandlingsreformen og IKT Samhandlingsreformen og IKT Kristian Skauli, DND frokostmøte 29.11.2011 Innhold 1. Om samhandlingsreformen 2. Utfordringer 3. IT-tiltak kort og lang sikt 29.11.2011 Samhandlingsreformen og IKT 2 Hva er

Detaljer

Meldingsløftet i Helse Sør-Øst

Meldingsløftet i Helse Sør-Øst Meldingsløftet i Helse Sør-Øst Samarbeidsmøte Vestfold 20. oktober 2010 Kjell Arne Grøtting Agenda Status elektronisk samhandling i Norge Hva er egentlig Meldingsløftet? Hvilke andre initiativer innenfor

Detaljer

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Logo xx kommune Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Revidert juli 2015 Versjon Dato

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer