11-.1LUr id LEI VLOGWDE- U=SOVERS= FRI-L DINVL. R.A. FRA Rogjeringens Infornasjonskontor. 2, oktober 1944 Ur Fortrolig,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11-.1LUr id LEI VLOGWDE- U=SOVERS= FRI-L DINVL. R.A. FRA Rogjeringens Infornasjonskontor. 2, oktober 1944 Ur. 1245.Fortrolig,"

Transkript

1 U=SOVERS= FRI-L DINVL. R.A. FRA Rogjeringens Infornasjonskontor. 2, oktober 1944 Ur Fortrolig, 1]..eldinger, ldrdag 30. september ENGL= FLY A1 GRI-2ER LILI.LaTilklITOGET 11,'30.(17) motorvog-len lav hdyde. i et tog på Et engelsk fly beskjdt den 29. september banestrekningen Lillestrdm Sdrums?,nd fra En nordmann ble drept og tre and-.:e.såret. CAPPLLEUS LIITOTTF.BRLI: 11DBRENT (12) Fra Ulofoss meldes til Varden at godscier Cappe1ens knottfabrikk er brent totalt ned i natt. Videre strdk 300 hl. km.ott og favner vod mcd. Husbebyggelson i luarheten var en tid sterkt truet, men det lyktes å begrense ildcn. Den brente knottfabrikk var en av de stdfste i distriktet og hadde en kapasitet p?, 200 hl. pr. dag LUr id LEI VLOGWDE (21) Folitimesteren i:longsberg meddeler: En farlig mann g lw Ids i.,.ongsberg-distriktet. Fans navn. cr Rolf Lrling knutsen. Ran cr 131 om. hdy oog 32 år hje-nemerker er vaggende gang, ndrkt har, nirk ansiktsfargc, dy)uli[gilde dync, nesen litt skjev,,v3n rett fordvrig i profil. L11 tatovering på hdywe dekker han mcd en mansjett. IClelrakten varierer han stadig. Han er rd2t fra Opstad og er sanc k.=en som begikk drapet i Andebu på grdbruker Rastad fra Som. Han tvang dennes hustru med seg og bcgikk voldtekt ned henne. Fruen ble senere funnet i sinsforvirret tilstand i slogen. Ettor dc siste meldinger fordes han no Skrimtrilzktene hvor han har tvunget to skogsarbeidere og et kvinm- LIcnneske mcd seg. Iivinnenewesket har han frem6.cles hos seg hvis han da ikke allercde har gjort det av ned henne. Fyren utgir seg etter fol,;godtbefindende som engeldk spion eller tysk politimann. Det gjelder d passo seg for deam farlige forbryter son er bevepnet og som h3.rfor vcne å tvinge uskyldigc nelinesker til å vw.re mcd på sine ugjerninger. Enhvcr som konmer bcrdring med ham eller fr opplysninger om ham nå dyeblikkolig gi bcskjed til nearneste politimyndighet.

2 Leldinger, 1brdag 30. september 1944.Ur NS (16) Under det aaerika%ke terrorangrepet JICYt Wien dea 10, septenber ble föllende norske r de kors-söstre drept:,ada Eriksen fra B(.rgen, f. 23. mars 1923 lase Johansen fra 23 mars 1923 Liv :Ryth (Lsen fra HJ: den, f. 11 desemoer 1921 Målfried rr.,:ig"and fra uvre Kolen, f. 22.juli 1924 Honny fra Yo.-k7.p (3ord-Lofot3n), f. 20. nars 1915 Sam+idlg ned disse fen norske sykepleirsker omkom ogv1 ti röde kors-bdstre 2ra,,reder3end, F1anuorn og Danmark. P. So-yzralkirkegården i Wien fant dct den 21. septembr sted en sdrgehöytjde ghet. Dot/bl.a. lagt ned kranser fra Relohsleiter von F;uniran, der hdlicre r33- und PoeifUhrer, der Genela1-:tahr(r des Deutschen aoter 7;.rc,u3es og fra Gaub.itung Wion Jidere var rl.et kranser fra Lon -kaildinaviske klubb i Wien og fra NSgru)pen Ï. -;()IGo t_ler ole det J.LattavskjJd. med jers-s(3stj.eno sori 3 tfo,...1 på let europeiske skjebnefe1lesskap og troskap til uen stcr:e germanske 1de har kronet sir innsats med o2ferdciden. Sörgehöytideligheten ble av:jluttet ned twiene fra nasjonosangene og tre ærssjver. 0ft2.ne b3( bistt på de nye kriravs-,eden- p_ EentrairLcgårderi i Wicn, =RIDT J.30. En sak som onft 1:;e med Len btoryte ilte eese på ager cg fisk Rdrodlstriktel-le og langt- utenfor, oehad.es i llsse dagel? i46-.l.redsretton-1. e Det gelder jaktog fiskerettigb ;te.ne i et,..tdrre oilråde i Feuinsmarke som cie en av et bygselsbruk under Rdros verk påstår se, enebereet til. Kan haw aulagt sak mft ti irinvånere av Rdros bergstad cg Rdros lundsokn som har drevec jakt og fiske i obrådet, som bl.a. onfatter den elv Mugga, i opptil tredve år idet de har ment at Rdrosalmucn hadde 1:ott til dette sajmen med brukeren av bygsolon. Dette er den audlae store fiskuretbssak som fjres cm jakt- og fiskerettighetene i. Femunsmarka og dehlen SOM ventes avsagt en av de nærmeste dager,er ildötesett ned stor spen'liug. Saken föros for saksdkeren, brukero, av bygs.;_soruke',; Nordvike. av H.R. advokat I. -(yrning, og for ct sakodkte av H.R. advokat Harald Holthe, Trondheim. SYI JTY\TLN not den 34 ar gam1e og k1ettyverier so års Strinda herredsrett avsa igår doci i sakea gårdsarbeideren son hadde drevet sykkoit.,ivericr bigoskjeft. Lonmcn 16d på 2 1/2 års fengsel og fen BAME BRAKAR ER UTE OG GAR ( O.R.) For første gang på 35 år er dot sett bjdrn i htterdal. En mann som var ute med kuene, funt seg plutsellg ansikt til ansikt med en diger bjdrn i traktene mellam (? Tonsgardene) og Steinsetbygda.

3 Side 3i1dinger,1.&rdag 30.septeriber 19441:Tr G12. Aksiekurser fra Oslo Bdrs 30.sepe,locr: /2,,, 1-3ta1937K. T02 1/4 4 ',7,) St-,,,t1935,1,K.1011/2 3 1/2;0,Stot 1941,1,K.105 3/4 3 1/2» Stot 1938,1,K /2 4,0'Iy)otekb,--nk 1938S.104 5/4, 3 1j.,/2,3 Hy,?otekJink1941K.100 1/2 Oredit'ocnkeS.115, K. Kre:it:,:assenS.840,K. Bj3lvefossenS.20 1/2, BorregårdS. 13 4, K. 12,ektrokeniskS. 130, K. Hafslund3.685, K. OrLlaS.267 1/2, S-:ugbruksforcningenS.1850, K. Union S. 5,70, H. AP'dosidenS.155 :6or6estadS.222 1/2, K /8, Ons R L.:. 19 1/ h ,50 Bruusg3rd K-lösterud S /2,,r.norik.).11.njonS.225,k. EsIgenskeS.160, J /2 1\Toroonfjeldske S /2, I verons.267 1/2, u3eln. S /2, Zosnos 2 Odd 3.05, S.235, I. I. floss11-ivets.374, K. Valutanoteringer uforr.ndret. + k.218, /2,Ons /2 I /2 P 60 K / / /2 UBs indeks for Oslo Börs 29. s.22tenber 1914: Bankaksjor 170,00 (uforandret\ Indllstriaksjer 188,40 (ninus 0,57 Skipsaksjer 226,80 (ninus 0,25 Hvalaksjor 200,75 (ninus 0,50 Verdironsetniwon, Oslo: ra K-3ringsdepaJtcnntet foreligger no o )pgave over den av fonds- og aksjemeglere i frste holvår 1944 formidlede verdipapironsetning. Det san1ede onsetningsbeldp av aksier og obligasjoner vnr 804,069,565 kroner og Statons inntekter i form av ste.npelavgift var 751,199 kroncr. Antallet onsetninger var 58,100. onsetrdngen faller 688,697,103 kroner pa Oslo, 73,421,897 kroner pa Bergen og 41,950,565 på. det 3vrige land. ( UB: Det ser ut som tallet for det Syrige land er 61,95o,565, nen de.te stenmer ikke ned det samlede beldp.)

4 Sido 4 Neldinger, lördag 30. septenber Nr WOWTTSKE MULDINUR ( fortsatt) Leve Oslo. StcL-Istisk pentra1b3r,is beregnihger over?eveomkos.tningeno pr. 15. a.ugust glr son resultat hovedindeks taie cr gått opp 0,: prosent fra 15,bp.. 15 ju:l. til 152,8 poeng. Indiksta.13( c?or 1:atvarP- - sbeect 0,Z -)rosent 2 J-2.155,4til 153,'" pc.sig Gruppen grnnsak(r; potetsr, 131e1, glyn o.1. er stoge, 0,0 pro;,-,et ; a1varer 1 frosent, Ut giiteno t:l1 fisk er ned 2, 3 ),1 poe-ig.) Andre r1ataregruper or Utgiftere til drikkevarc): og tobaxk er uforandret Lile"_ '35,0 ig P,.euselluuelftene or suge c,1 fl'c , 2. Bek1eJ.n:Ingsposton er c.);ått cpp 0,1.'re 195,1 Pr));n'andrs u'jgifte..iter Lferdret. STATSVEK8127. Scockho1r Lk31dskortoret nar 3ksoDtt et ti1bu(". ±:)år tsv ;ksler il et beldp av 0 ii11..oar hvorav den c:j. vpi ol til betaling den 3. a;pri. oe den andre 30 septenber, For den förste dsls vcdkonde er dislwitoen en»scrt og fsor annen 1,5 prosen. 11' 3 (4 *I isil on,=?.3-usitet Dsn r. skddesersbatig L,1 henn-)1d ilv=lperstillstarldseetie:csne, if(31ge :ra Felsi,ki,forega pa dg'n ca,;.ts at no i den industr. moolliserec slik at plod-dkicnskalpase'eu. 131 etter v r(r fr)jesaliveflet _?or1angor. Len finske regjoring skal inhfb-c cp'en kontrol1 for doo og (Let skal sanneynligvls også 2or 3aTv61 iot ied i c.ette crgcn son skal icl.sgeres -ro Fi iland truci 4endcn:..s-17 =sena Do,ano-oct L',)vjo.3samve1let ifölge de finsk-russiske vådons.d.17scabeui':. cj ser til å omfetto rfl'ike1forekomsten Petsamo. r L,bludde.c. CLCII.11'ste finskrussike krig i 1939 og Eider 1-tvi12'nocrjo-n mclon krigene hadds: Iond-Ni,oke10o,det britisko datterses-,-..p av Internatiofia:1 t/ieke1 Co of Oanadad7,5 millioner U.S. dollars til Jonn oreke...-ht. Se1v om en orstatning til Ol anscs soll nocn uovervinnelig vanskelighet, autar man : 31Aykrotser 1-,ornai.donal Nickel ved tapet av denne forokonst vil ha vonskoligero for å regulere det ftam*61dige nikkol=ked. selv om rinnland betaler on slik u-rntatring ri vli Ir)t,ernational Nicke3s monopolstilling som har enfatt)t av verdensproduksjonenav nikkel, være truet av SovjetsaciveldwC.

5 Side 5 lördag 30. seotember Nr jner/ VERDEN OG VI böd på Fritz Ihlen som hadde det svs3rt travelt ned fortelle sine lyttere at den engelske befolkning sitter angst og beven og venter på tyskernes forskjellige V-våpen. Da V-1 begynte, var den eneste trt englenderne fikk fra sine nyndigheter en forsikring on at :.aan var fullt underrettet om tyskernes hernelige våpen og de mi de höyere numre var langt verre odskrekkinnjagende enn V-1, se.a var reneste barnemat. Man lovet det engelske publikum dengang at krigen,3kulde föres til en avslutning innen tyskerne kunde f 3. anledning til å bruke sine V-våpen. Herik ligger forklaringen på de alliertes lyn-felttog i vest I Den allierte seirspropaganda er ikle blitt oppfylt og det er bare rimelig at man er bitterlig skuffet USA, Lngland og hinsides kjuen. Det engelske folk spör seg: Hva vil hösten og vinteren brinee, no da 3hruohill har bebudet at krigen ikke kw.mer til å bli avsluttet Ihlen forsikret at han hadde aldri tvilt p at den tyske ledelse vilde bli herre ovrr situasjonen, men hon var spent på hva de kommende Laåheder vil bringe, for det kunde jo Lande at krigen ikke ko,acor til å gi inn i 1945, men i dct tiffello vilde det iklo v3re-1rohills eller Roosevelts skyld I ETTER 1=LTENE ML: 1800 ble det spilt en f eiende marsj son for st3rsteparten var en parafrase på "Der er et yndigt Land". "SETT OG HjIZT" var en (nokså spak) hyldest til ;iohan Falkberget på hans 65-årsdag. Det ble uuderstreket at ".ti'alkborgets siste bok utkon i 1940, siden den dag haddo det ikke fordigget noe nytt verk fra hans ponn, når unntas hins bidrag til R5rcsboken. F(-1hbergets novö, Johan Kojen ( :), redaktör 1./.rbeidets Rett", holder på å skrive.it,dkbergets biografi og boken kommer srart til å wore ferdig. FWLAND (20) Den finske crbeid rbevegc.3se blir no uten tvil gjort ner radikal, mener I,iorgontidningc.ns korrewondent Det konuunistiske parti kommer antakelig til å oppsta igjen om kort tid og vii da sikl,ert foretå å utnytte uroen i landet. En må regne ned sterke kommunistiske ahrep på socialde,lokratene og fagforeningene, noe som :,ovjetrussland sikkert vil st'ötte av alle krefter (18) Trilet på fiimko flyktninger i Sverige er no öket til Son kjent regner m -n necl at ialt omlag finner ko,,mer tl å bringe seg i sik!,erhet på den andre sidcnav grensen. D.R Fra Helsinki neldes at russisk film, son inntil no har ve3rt foroudt i Finnland, igjen skal frenvises i den firske hovedstad. Imorgen får filmen "Volga, Volga" urpreniere-og det foreligger planer om framförelse av ni..ruzsiske filmer til.

6 Side 6 ldrdag 30. scptember 1944.Nr (,fortatt) S.R. 1,? 30 Do: felhandlinger som cr blitt fbrt nellem dc svenske og finska orn svenske'leveringer av levredsmider etc. t ilfinnland ettel våpenstil1snden, er no avsluttet. Sverigu er gått med på levere tenn korn og tonn.sukker fdr hdstenb utgans. Innen un.ls mrec. skal dut :.0veus tonn nntfut, ten13 sdlt fis, tonn sat sild teknisk fett til ftaitil1ing av stvkur sey. Dessuter ska1 3verige levere tonn supe:sfosfat i tide for neste hbst. DA1\11v1/:.=. D. -.11,30. 11X G (.11ag/sdndag) v.cd C,(00-ti.don innirafi det, bre -voldo1.1.,,it, e'-,spiosjoner i.a.arhushalehs restuurant. Oet utbrbt cr voldsom brann som ddc1a hele restaurinten og bredte seg til s-lve hallen, hvis indre man klalybe å redc,s.. Aarhus Reklametrykkeli og mrhus bokbi:ideri til i sarrimo bygning r;'en r-c<tcl-arten, bi' fa.lstend:.6 Oue- 1.3st.;.13 v,r Nye ',"3,sin,) Posenkrantzga,1( sterkt r,ruct. mfn J L te g.e(-m,e St. kn, Jl,åde kare iejennarn. 90M av g:r1 ng da mi så at det r9x håset. snv C,T det r gå'utut n.(r, fo-cstod iieu s GraLi a' tapt. D( vi, r sag 9.t,seks L:nneske.r: og tre såret, av h»d.1 on cr livsfar.ligsret. anclåeh +11 t eg 're 1r3,0C (Statsradiefen'j.an send" : i.in hyhetsbu31ntj.n d.en sodvanii 17.5) "av rillteare nvhete kom istden klokken 1800 ta ryhetun cm ekp1("2.3jntler. I Aarhus le kjent utover byen, heistes a1ye flgg på sbang, ej fk til titusehvis for å se hva det c,ppljr;es er ag håp n.-13 c1 Dt ska) Iykkes a rcile livet OC Lil av ce tre D.P. :1,30 En skute fr.1,wijderbuig cr innk=et TrIlleborgmed den åtte mann store bestnis fra den damper Fager.J7j (?), på 850 tonn. Fagesb var for1i;4 på vel mejion Bornholm og Saxkdb::.ng, hele besetni.hgen kom Heg onbor flåts og ble funnet ved den ommorgenon 1rdag, etter A ni timer embord på 2låten. Dansk Radio ga cn forsinket rapport um "flestlighutene i Oslo i anledning iireårsdagen for ministorp ()rislin.gsutnevnelse" i nyhetssendingen sbndag formidda. U'ldingen ble gitt slik at lytterne ville få inntrykk av at "fest1ighce.le" ladde funnct sted dagen fbr. SVENSK MINISTER&J.FTE. S R , D.R. 1800,.R Det har funnet sted ministerkift: jujicil den svenske regjering. Som ny handelsminister er utnc' rnt profussox Ohlin og som brafikkminister Domb (fon.) De nye minislire ble itirdo,g formiddag motatt av den svenske kongob

7 1,e6jerrub ens,tird. Inlormdsjonuontor. b t'oltro116. s 1.u e-tul)(;r...u.lv.lwu J U J.L.1. 1A L4,LJJ UI JU...,1.1, oturr_soou oordro o liort,nde innrdes C.)".41ue ()V ;.L' 7u mål t jt meu rdmme. 1,un16jdrrn 0 rr.. -fibsduddetrdeu ror by6n.ruer. ruueurr4sdeljdrtetieutet udr i nennorg til fororduru b -v Ld,Ljr.11 l4l offirs:ri6sscietrd6o. for bygnin6 i,r lidrd6rdf 16, b.ja.:du bestemt rbrgelide: urr6ss-detrj deu ror bd6urer bemynetr6erse trr d yte tirrebå derstdtuin ved 1,drtlerre pd Duinger, rndustribeurrfter unntdtt nvor re.l Jdrc.sjonsom_ 15:ustnrui 5ene pd E,runn dv tilll1 b etter d.d )rrr ±±u er stbrre e oeresud etter s-mme risniv, for_ savrut du6dr s.lduetrrferrer uvor ierdrttest er uommet inn etter rbrste iïur o, de. voseutribste der dv diberaet er utfört etter forst, j dnud,jroseut 'irrre t,osoi'btltii.å.i b d tes r de trl en dv bdburubdverdren U6 mer euu tjue ijr-seue -v duodetdustou orrer zirlsnlvdet 0.d,JfIr 19-1u. -j u,i,j1jby6 6Int, erre ob.i.tuudom trr e derst,turub inuseudes dv su-de_rute d- urr6s,uddetrd6 deu durdeude sud.er vrr beuadre sardrndlet um trrre, t,serstdturu fordret. Jsro tmoer J.r1tr j6deu IJUI4"11;1-1 dv uer,eu det ±oet eu rea:.de mero.ruåe -r om roj.tsdtte er 41.eue st,u16 ute etce.l r,luttere rdn6s U4e bre fr_re du6re,)et med s..,freubbomber o cicivis eiet, ael_ vls suduet. lerere dv uese:lirle; oidbord mrstet Irvet. utbrre 0-b mindre rrsuewer o oebodde steder bre r.fleredes aret i Ior'ri6e orote sbud_ ore V-dsO oomost lidny meu flerdr,vro ut tdr.. O5turrrsd-, mrdd-, V. det I6Jeu V-LLS6. L1 sujbt drvir uteufor uyeu uvor su-derldto ersouer O.0 o4t d_ b om etteralidddeu ( over 1.),y'e.., C)a u_ bre det fordrs-uot mrudre su_der. ousd-t rormlud_ vertet i,drert" uye ocirer -v fr.y ruu uver u, ei. euue or. to i)ersouer drea to divorrr sdret. lieu lordueuå1umillu.i iuc, s,-r_ njermene :od mdrs,jerer for d forsvde silt rdx1a/ ojeuu m 6euers,j uer udr vdrt Fiiaici sttt sum nordeud 'itterste vdi,tost. f or t sdtt )

8 It.u.n-er, sdnu_6 1.0tuutr 1J44 junex' Ic.)v-A.t il.tur o.k.tjtmtt mut nuruenu ir- bt. \ V. nuser vinter..r.,en 1,-)3j/4u r..nn.ann --tne mul en uvtrmt.t...un-t rurbvtatt bk)_ll,l-tt:;i: vl ærtririe olau t.- dn n-jun 1Sti, rilr i. l'ik.)i6t. tari uel atn 6 an enstemm., 1.dr jatkl uvtr a.t i. uen s.v.i.strte velden. V. ue 1:1nt, ile.ttmut u 6aV UttæjJ:,..ti,t)ct Ivkanhe nurumtnn Iulstuu -tn,un, Iur udde.. I1\var o L 'relkte avstta ijrmeu _ nunn a xijtmdt s4ulaer,ved sucler 5::-111Me fIndene. LV, mtn L)e Iurstta,;,1; C U nem.., cue",...unene 1.4e flliufl.., e1t l'usl'svarte Lio 1 idrnt u.urferat; 1 over.fa.-lenn o e L V.J. a (.1.)/ mottos. n_ln,en um. r h.um med tin nauu. 1n finn-,.na men:aet n.t uveriu. rd;.,trnt u'e:l u(t O.L.5 Inntatz-, vi.je lur a na uett wi.c v.. -Iur. aet enua fler IInb u, nura.-. u.uu 1.Ja InnLv,ernt i. _nuet Innst.nt u aun tv.bt ityiwert.tvtnut. ti av C. u.ese..6 men SlucttriiecL att Lt:0 tll toret, 1 V,..:J.A.,... Jili ki.i: J.,...1 il...i: jq.:t lb.i.ut, 4Vt1C1 u_,..-u Xa3.sefabrikk -,/,- u, 4.,... r _11,.: i;rt._st.,tr a utur.0 -.i. L..',..,._t.LA?).,..ua.- r_.,.d.h...,...- u. --,,.1._t.)..1.' :. 111; - ilt:: i.4..t..1-', U 11,1k., il. V.-.:,.:: 1.1,7: lj e , 44.--,L.,J.L., -. iil V..', I.t.:: V.) (4,41* J... ut.r_ 1.)J.,.:1,-,-,41...,.,.,14 u, um...u. v_a u.r_nnventt- 1.m mt-e* '-tu,. - -ur.,',.- n u, C.C..;1_:..,G.I. 6.L.,,,C U... ur_nn (J,4atn trutt 11a, b: s,,i1_ -t ea&rux Cti,en lietefabrik swøl...e 1,J.km Vdi 4et sa en,itund:.,.tiit ut ua vinden b1astt Impt uen i, truede. be,,,,,. ioy-,.,,irl'ta t...,,,, være or:.i.iinu.4.ents 111:i:L4.-.1.bc 1.u.ku).-.Ln o,.1.d...y.l.5: t a rortn...aen t...tz.-_,.:sttaijr...en u,) liste_ M111,- me.aer at tu otveijneue uark_ aitter rru tttrmiaua, r_net t...sum utjorue 1Onn n rur ru.4. vta jerno_ntverst-utt 1Ju uunutl_na. av D1fl u..t.löit. um tttermia_a,un ver t. bunuelana. 1 u._ n uti-nt en sja.'dr,.unruti i.i..as:,-x,:unturet u, en jernuntmnn i. Iu.. uni.urm. 4.).unneuttvt6en nu,tt tu utvnat ul,t u, trutt ;Ja-Idrtn t.. tsti;,;; d 4jd.t uk,,)uver.,jort tt fdr-n um 1.)nuitttne otwel,t. tt.,jtn6esr-inet u, ro.sv-nt atr, ';ttr Inn

9 side 3 s31 -iag.ektober :r.12b6 BLGU.12Uj 18.jo I uttaltc iix gerud bl.u.: e beseglet, C_et tupr'e frihbtscisl:enc finllbo11 utlevert tii Stulins for6odtbefinnendc. Jelv (Le L 1Lf CO tulte ivrigst for sy:"2.cs no å ilj. f:/tt en clags bondcanger, etter blitt kjent, og fors:_x a ro igjen. T'J..tusne..J av L flyt nin&i S9 er t over grencen til Svcrige, taler sitt tydeligc svensl:c systeprcer. hur funnet det oportunt Let beccistringen over at pi 2:.1;And har trådt ut av f.:lr ct bolsjevike:.:k driver "fo-2hallijiger,, pa ved å lese en bc i Stock.hol:-Istidninn fru en svenske so 0)-.Ao1dt i 7-7clir6rfo,g i it Iv Jflir septc_2:ocr. heter hc,r: Ocsite de sjebnc.svangre etter vitn til ca hel. og personligc tragedie til a glet1-. finske delegasjon c c tilbr u en i Zokv, hadl c c ci c i icji for ca at til sterje ved 02. TC11 forustflli, i attu operecfl. til scb, LLO 0 i vc::_tede 1, v-- t h3yeste, utcy..riksepurtctet a L.li. var begylt dug "de i ilci,g;4.:1:0t5l-2j. o13j fra O V i inngav håp (),r^ 3 or taltesytes håpefulle nc,r oskvadeleasocjhaddncillig 2cddelt barc haddc fått hive til ohire hva bolsjevikce a si, fini_ene hadde ogsa krav 06, uttalc scg c):1 sinc cct o:i.sorgsfullt alv Disse bic.op)tegnet 7r.o.lotov., -, illåreneib _ct uof0 vitr hvu ettlot hot"" sc).1'44ct ul u sovjetrc.æjcrinc hade forlajt at bctil.gelse:_e nde.rskrives da 2,/±.00.1aL ag den sagen ble saact attende rik sej.)-bcoe2, Jundg, forclå fre.:11cie Llokken attel fra.loskva. Da presidetc:, slutt crk.l9rte :Idtet ike rler enn ved dets at et hadde lyl_kes for fcnc a trodde Lic.dSovjets en tflite utsettelsc nenc firc og tjue vilac hå-bet )deles til det siste at bolsjcvikce hvert Fin Liccx pj.nocn rv deres encti:::gsfersla6. fall tatt o-o/) til bchandling. ingel av kjenne - uten a ytre ct ord Slutt til at iios1,-evas dc finsle endringsforsiag - krav undersrive r:l.åtte og ratifiscres codtas uforandrct of ; ni tag irsd dcn QV fjr klokl:en endeli scte.ji)er. g b :1); neddelelse7-1 ou dett riksdage:,-,s e ctter et nytt til rik;sdagsplenwi. klokken seks vc.1:ct og ukscptert,i)evjets vilkar," heter - det,slutt, hudde den Stools.h- oløst-ic:,.`ningen rilcsda t3.3. (fortsatt)

10 side 4 Meldinger, söndag 1.oktober 1944 Nr.1246 Beggerud om Flnnland. (fortsatt) måten å drive forhandlinger",ainner om kattens leik ned nusen. Fra Moskvas side var alt fastlagt på forhånd. Forhandlingen var det rene konediespill. Tapet av 1:arelen har gått særlig sterkt inn Då finnene. I en artikkel i Smålindsposten gir en sokneprest sank-wen uttrykk for sin snerte over r.ette brutale overgrep mot det finske folk. Seknepresth skriver föl.gane; tripen nittende september nitten fire og förr vil best ndig stå som en overmåte mörk og tung dag i Finnlands ærerike historie. Voldsnakten i Öst, applaudert av vestaktenes sakalte demokiatier șlet et stort stykke ut av Finnlands hjerte. Det var det elske..e Karelen, sagaens og runesangens heiristed, en biendedel av Finnlane og dets teste og verdifullestu landsdel. GrenseL var sivilisasjonens utpost not,stens barbari o mirke. Finnene ha:c også vært seg dette bevist og har kjempet ikke bare for 1andets frihet, m.en også for hele nordehs kultur. Det er få land på jorden S,Jr har fått så hard skjebhe som kare1en. Det va her bolsjevikene satte in sin voldsoolie overmakt under vinterkrigen og brdt seg gjennon de finske linjene. Det var også herfra de i den annen krig ble drevet tilbake. en fir de forlot Karelen brenteog ddela de systematisk alt. Ltter freden ve-idte som kje"t finnene tilbake til sitt kjære Karelen. Et gjenopipbyggingsrb'eid uten like fant sted. Man kan kanskje synes at det var uforst7-mding og uforsvarlig å flytte tilbake til befridde onråder en,o fdr krigen var avgjort. Men dette spörsmål må ses ut fra dercs synspun.,t med hensyn til tro og fedrelandskjærlighet. De tro&de at sannheten oe rettfærdigheten vilde seire til slutt. 1:en kanskje en,lo ikke (et sist, ordet or sagt i oppgjöret melløn Finnland bg Russland. stjernene lyser aller klarest i mc3rket qg så sant som morgen f5lger på natt, så sant vil egså sannheten til slutt seire. For hva vold har skapt er forgjengelig og kort detslutt r d46r som en storpvind drkenen bort", men sanhheten seirn er soknepiesgen. noe av det verdifulleste Finniana,Porkkalaedden cier, er som 011tt også represeerer evakuert av finnene. stoekho1mstid.-.ingens korrespondent fulistendig i Hel.r singfors forteller fdlgenle om den siste gudstjeneste i Prokk,lla den 24.september: foregikk idag i kyrks1ffttle "En kirke gripehle som no svensk J.å overgis sörguhdytideligho-t i fdlge våpenstillstandsdirztatet. Den siste gudstjeneste i Kyrkslatts korskirkc var tung å oppleve for alll de som måtte forla-te sin hei bygd. Mens kirkebakken stod full av evakueringsbiler og,aens vegene var fulle av transporter fra egnen, samlet sldtts befolkninger seg i sine arbeidsklær i denne siste gudstjeneste. Det fantes ingen sbndagsfred i bygden unntagen innenfor kirkens steinmurer. Det fantes ingen ro i sinnene. Bilkolonnene kjbrt bort bohavet fra de nærliggende gårder. Arbeidet ventet enhver som tok seg tid til å ta avskjed fra sin kirke. Det cr ingen overdrivelse når jeg på står at det ikke fantes et tört iye under den gripende gudstjeneste. Den sytti-årige prost Julius Lindblom hadde det tunge verv å holde preken ved denne siste gudstjeneste. Han var dypt beveget. Han at man var ber.dt på tunge offer, men at de skulde bli så tunge sam dette hadde man ikke ant. Han s1uttet Lued samme,itat som (fortgutxtt)

11 sidc sdndag 1.oktober 19441r.1246 Begscrud. (fortcatt) von Born i SLL. )rjvcr, nen forskyter ikhc-. holdt biskop von -Ionsdorff cn preken der hal vcjidtc se;l: til for=linen og talte ou det tunge lodd soll Va.L ict:enighoten. T.lnister von Born frfeirte regjer:.nge, c ua egen hilscn til forwnlisen...jtjer gudstj(tleste skarcn u-21) ve neltgrne hvor ncdla en krans fra lottenc os fra hci):-aeveret Jortsett fra nocn kaliuncr cr evakueli - gen -,v eivi1bcfolni:sen fr :110 i det veentllac avsluttet, 1e1dc-,.sto:.tIdna:_gen fr, 1J.R & D, (fficiel1c op)tel1ing PV dc av- Littc stelicr eiv lgc.e i verlr:c or no dvsluttet. IfJ1sc WT fila. hjyrc firc hundre o, itto o_ tjuc tusen ste.y.er, bondepa -J-tiet fire hund:e o cii o, tjue tusen, folkcpartict tre hu:aiirc o, åtte os ni,ti tucen, socialde_wrk-.tcne en.illion fire hundre os sc s o t_elve tusen oc Ica,Liunistono tre hundi.c os attcn twen. 1.)en forcliiee uandatfordeling ser slc(1..cs Iljyre 32 re..)resentanter, -.condeprtic:t 36 1Po11:.cpartie 25 Joesialdeuotene 115 1, istene 15 3aJi.lon1iknet uoj vd15cno forrige gwig is t ot höyre tre uandater os sosialdekratene nitlen, J2il-11.J vant sju, folkepartiet tro og ko,l_unistenc tolv. h frd D n svelsne regjeringscoud2,nnelse f-nt sted et elstr ordi=t regjeringsnöto 1Jrdae. Pr4escor Bc.t cnn ble utnevnt til ny handelsninistcr, nens byrasjef G. Danielson os statcsokret= Tage Gulander ble utnevnt til ninistre uten j2ortcf0lje. :Landc1sniniste: Hor..an Erikson, trafikkiiuiiisterg.andersson og ninister uten portefölje K.E.Rosande trådte ut av reejoringen. Son ny trafikkuinister b1e utnevnt hittilværende ninister uten portcfd1je L Donb, NTB fra TT. Styret i svensk metallindustriarbeiderforbund har bes1uttet å oppsi avtalen for deri nekaniserte verkstedindustri. Onlae et tusen arbeidere blir berrt av opsigelsen. hundre og sju oe seksti

12 bio.e I.o.Ktuour 1Jr.W..xb hulat sitt istr.tj i urt j t1111,;.0 )LLJL UU Jr 1 ur i ribfk)ri101(1 Dle aet OXJrLuLUbuuu.Lesu.Lt-tur u ; tu TX/' Uui u ull lys. iïi1 i1ïqå.,,jurht-u 1r,,,.huU12,-,.. ru.kwru. uhuur Oflu sttievhu,ttu lbsförurc1 hur:duca.c)u.,±uu mutu_ ogsa tuvnutu -111L i L..cLt V 41urah. ir. b.utruiel,jvuj.t, Jdurib. tdilj fbrur 1rtii ir. vtit m1.),)nduue &;7.1Juu1TL6. iur lauhlåu niu1,u,h4 yb i v I1U flu Ji. 4 JvL,11b. hu-th _t _Lyst 5_ Ir Vustfulu,.1.-.) U,LU(J Ut:S. au.u..).1.jn puut. u*.tt jtjai.t-b IL)11/1 1,.u1J.. or,.: L),3...uuur iju4...:_hu..0 ur. Jc.h.jdru.u. tc...l.tu. 1 li 01;.Sc:.tt,: -fiwtt;.l.t 1.,..t14.h_...Luhiuuitu_ 11u 111(51., VI..D.1,Jurt_ uh Ob u_ll, ol; ruulalltt (..; 111, iiiuijjjt 11"b-,J i V.U1..1,G u,.uut bttruuj.c.iroh_lun avidröt iaa3 uturk., uu.i.jur ir xiiili _ :1J_ brunhur. Auttut um LT de mc.,n6, tys. siuu

13 1,4 ^ Xa lerd ojsiitui a, adt,,r hdr u- dhar, dv itit tii V toiu, vil 4Ufliu i. V ib iat r tdl L çlt olitrurl LU oi)abr,, io b ti tttirt Vi.Å.1h.,, :1:oros. k)^.1._ull 1 Vt til i. dnar 1-husd, om joi itt.ytt,j. to rol a c.lbotaj,nanalih6r. 1rd -ho.roii viiifidn uhu,r a, huvr,hat, olibbt,1ial6h,tr LLJA.V.C14.1. å. L ao.1.1 o,l;th J.I.ut 1 Ui u-41 av a,n td.r SC),11 vl UL uni i.ttz,'l)111 Lj t u r.; 4L,S u i1,411, Li.U.k; 11 Uz,UUÅ. ob L1xi h,r L.)114.)/-cl- 1-1 ij 1. t,l)1å j.jç hdr tatt,11 : :0,-J 1.),J-t 1_r J.L)r til. _orta.l.t c.)11 nvoruall 1 1j,b-lc.1-1U tit UL.LtiÅ1. U CViL t rrvar 111,116,:. ci vdit'.. L.) uv t11. J Li i1ju.,,j41. ty ifiu t t ;2, L4. t t L; r IL1 V1T41.Q.U;:r 1-1V0J:Uuil Lt:; 1,.vL).aa.41 var ,1 1-1,-uuL tutl,it; ut nor,-o hdaa,tt L,ro,h aot budao.,ilij.o116o,iåici hdaa, tjt ti UÅ Jd var oarl, ov. dit 11Jrts: 141all jt,6) Ltivar 110, OLti var z,tj.lrl. ;:r1 u1- tititti. v. 51,11v. id1 10 v IJ3ur-Larld,A. iivti ræarl...latf ar 14.; dv rorv,r-t. var Jti)laLc.;:1'1.16. (,L-Cior iiolct 1.1 t 1 _i_anctl^ G1.1 ut;:j L Lj..1) i LUUL,11Lr.1:12.dUL:i,1, -LL Ct,L)e;i: bc;,M.I_Ink;, av tiilitir h,r vdr t tii Ldou ho,h rorsvdr,v Mdh h-aa_ jo u a lur:l,var, a¼ L. o dv lo av Vt:e aaril hoa otit. 1.)d var iå 1il auhn,t dv hoo 06iUÅ1 U. t;a., 0 Uiiti10 nj,111 CIalIb uifi u C ,n io hjorg,iit, dv tl ffl0 u0r,bl. Vct Vdre ntjj IV0J Va.r UrÅ LnS )1:ii 6jdlat vdr at jid1 matto vær, J.J,t D1, 1,aa dv.

14 I41144jø U, nvsm nusno:c Vu_L Uu Mur L.:11t;r minuro som or, ru,ot. ron ouro u noo s±itsum dotto: "ju vi sorgor uotto runuot". o, nu n,r lonuonrogjoringon sorgt uotto runuot. 4viunru av (3Gtufl U, çbttiks uovurors. v1 j ru av uruot livtk t;;å: s k)arto man. hyr or uu ouro n sumsrn, 4jOtoro, bu VUjf storo moursinurarro4tor flfl 011ruu Vul QUt. uu uut var uon trn, n1i lu uv Jools vol uroorusruonotsn som nersot i uo arono. sore nusor sl/c/5:ort uo tusonor o, ottoi. tusonor som hvor morgon trr urooruslontorot om at otc orror annet skuiro uu.4au o uu mu4.lu io t1j_ surtno ungor njommo. J:rik arsso njommono, uisse parna vol.t c),,i som uo luinno rursta. uon unl.,ro sruon nauuo vr uo som buct u.i.jitulerl. 1)k: Uuru luvut 115 U, uus uton tonno noo x)y. Ue4 ndu o lonur,not oom nors.',ot omnrrn uom 14 bluiu 1W:f(r1. vur 1. IAA UtV1Lt t Aut nos uisso ungo G1L. noo sumrot a uv-ruigo nonuor. i)ot vur uon,amio voruons ogrsmo som nors.zot. 1)st var brinunotsns u, trordsnotons VLJa1. vor mou anuroru oomoratrots voruo.i som uon sa ut uu nuorf nitror G1.1. var ;,:ituo..sjonon rr)r runuoc uu vrunun ursrrn gro ) inn ror a rotto,ju trnono. 1.ammo1atory ungror uor, pu ut C.4ur ILItu iijü..ammorator or uoro storts ovor çijrgo num? tis.). vi t sorron. o, uruvoroi)), sammon vinnto; fram J.J. id.vavur sa ursrnonii.urr ollnur nol: dvom var uot som Juola J.unuo+, ror oss. 0 uot jog J. L1.1./ ur JöaiL U6 Ke.IJItu.J.J.1:1..-. rog,,orin, ncl( (-2., asngang, iivis n 'jl.0 sui LInno Jdro nuo bumtt ul:u U6 ro,jrir gor'. nauu. rilgon nu, r jduono. bk1.11j_k.: VL1 ro,,,,rrn,pon Jdro. nvis uon OrL noo su mutto uon rano Jongsr r JiiLJJ1 1LJ uu UStullitu nve 1:1L.t 0r1.21L- til ij,jj 6,....L1.to,- var ao Intor:lusj,aaro jduono )-,onuun oom vi jout-lil., 1,1c.11, L.tc uott, sarsiou).. VI nut o. jduono lolur u. Inn, monnosor som vr LÅr vr hator uom rorur vr vot tnvis uo ouro rur on uo rorsoh.o a ovor oss uv us hutor oss. og uo nator oss orui.uo or som ijt n0r54o nun ritno rurstu uotto. rur Lom J. ul,lnos-,r Vi vot L Ci1Li. 0 ut jouono nutor oss rorur uo ror,or rysrsn rogno. uo missunuor oss rurur vr or uom IcLu.t)srl, ovu:t;i O. oc=erir, uo norsxo uamono leatl;.e), o ii(.11 ).;: Ob jlluur,u6.c r mrnurovorur notsrorllson som nur tatt LtuA. tror vrrori. at uo onur orr voruon, no1a:o3- ror uotle mursi uo Inbon mrulor. iiilours uo 011',A liv,t 101 Lj.Luil rb1). myruet ug Iurui.olt 06 i 1-LUS5ldlit2 1.tc mr.rronor i t onosto live'. srugs monnosor uot som or 0it UtrjuQut uv jouono. Ju rntolgonson. Juot sr urro u, tiuuh. 1.)t. o ; rilul, n.ammorator,5.kij Vi ru jouono soiro. IL;anp,r1.? vi... 1.)à Skci vi asm mou uiro miuror. Ljubol u mo.o nrrunyr). 1),t VC44 Jduii 0111,ongono jbcieno hatot uss su uoifor vur uot umurr, o,t wcw noo ror a.otto trugono. Joot t O5ujUuk...flu u,- Uhy6sul16u ranu som notor i-usslunu ot; vi tror brnort ut uot vur Juoü scim 3-tou ai rovorusjonen uor. vr nar nu jduono pu bo,6s siuor av ()ss ror u forsoo a nnuso oss. Arsno or io jduono rurrro. oom sodkuutor ur au r1ttorri6o. irot vot vr. JNoi, uot r som rouors ut, Qu

15 Oill JuL 0 uu c il i t trju. uill Oi nat,r uss vai 1JU. mut iitti inb,n oo Li r j urinb. LL flyttr au_lj_, r uar, n.vuraan aut nvor a,mu-ratiut ib j,n 11r nulat sitt inntu b. utruttu lu, 1,ur tit ur nu,..1.1.vsans-uuls. t. r oar, an olanaln b v la,,r b, L,tf iæ o b iliti I.sn 1,an1fl lui,,t Jana framuv,r. u b uu u b sa nar Ltur-Li,t b jurt itt inntub lb j,n, oar, tc,n ioïå1 unn nuu.nsinnu, ub 11VcJ,iiii o 1, I,;..L,, I t i i V u, 1iXlftL u r 6aLt a,n vui,n. usu 11-1j; Idil s4,onun Oi dt in6un jossin, lurunorts, vil ru u xii i_luvu u,t sammu. ii aut,r oaru club s,ystum sum u, via.b.an iii car rur 1,an ruuu.0 uss (.)6 Jauru,)a.,r tlu,n.,urul) d luag s_tt, J.J.vut inn, o b uut,r aunn, liuji¼tru-n bulii I trq.iligicil-u fl,uul: r'ra unu,r6an b,n. I.Jut a,nnu tlu suili nar nju.i. k)ut (J6 as.,;:11 skal. üji jjl Juasjunal CUUiLÅ1Ô v,r ntr u i L-.LL aiutbanbur. laas b L-V i i, n vans,11 b bia. 1,Iunnun sta:l vua Å. nu.0 i ii1a sitt OiiJ 1,a1111 ),n. pa iur iiujû. har d ana uss vust usur u, am,r-lanurn, ouinour u b fra...4gr(; uvur mun aut ur Å. t tiuun jja nou nddur, njul ), OSb. ria Vi oiut uss 6j, nnuill -1,iuL6ant; rdr uboiit rr arri ci vi r la-6? no_lat m,dntus u.curi. VI I cuat X1UiW.. J.1,n s- val6-nuo a, v,r,t I 1. JAL.1.1 iigröst var vi som Ort Ojijfl Vi VW-rt na itjjjjit tii 0, V ala_u natt ruvolusjun il1çl di1ist,aut lfor -u 1 _nuu.11, var 6,r1 r, bj_rinb klun s- vi ita,. J_uuu an L,,-4-Lti,11 16 SILC iii LiLj 1i1iÅ LJ.,r v,1 vanc...t tii a 4111 vl ai1 jor, a 1,5j,-11 Oii Vi alltiu i1i jurt. uun dasun VI Iuir I nu. NUur 1,Jasjunal ibtjun i. vitti, rilun JiJ V1 t Vi i UvL...L Vii.. uii VI ilar vrvu tu vuns±,r rdr. J L tror nc. at clut i iil1 oln i:i.g1; fln 11Una. til:6 LJ:Of iaut (.,;,r latl lur russurnu. Juå nar acirt jussingur mua unbst,1,-i t, 1,1,11un Ujil a rorsvar, G rï1 nar t nnt ru at VI vjixi aùin.,jub, nar alltiu tfociu u,t nar V. V-1t0,u Å -f ii Ittu UV-f Ob -f ,n tt a ior oau, ras, L) u tiun i'dt tli u ny iv rlsx i,aaaut ne,r Vi. vut at vl sl;,a1 vinn, sulv utun,nu,n ni- Mun uut ra_nnus Liy J vaijun sul, VIIseu,,, u 'Llaun ir iori or,n a,t 0 rra unuur6an6u1. -vis, Vifl t.cuü ti.j iur.

16 4.itc.t 1CQ uun 1u44 u.tsatt lolbnuen. i s1n jr. tu at ue, iiuu it Utii 1:ru Jiuuuunt i.uu nuu6ruuist i. 1LtCi.1.c ki LL., t:).uu A ("e")1.) rl,j.:dtuus j uvit uv,4: nur un uv 11J_L t V aur 1u /1 rii. t,u».1 uttur uuj.1sutt ors- uv..,unh6 jo. :14.-; uv uvuuu: Vii LJ iflutå 1 JSLJ ul,g,ouur 1(.1c,6 J_La u t, tuhut.rujituh.uta LIL vul çjjt.1t o, Ior aun il ijurt uv u6 ovur ;3t.:6 11.un Y[T t (U). hum lor nt,r ibuuiöri ot.ururtal11611t..1tior,i uuu uun luau t.ufficiul b ur uv \it) tdrur,, Jurf.Imut 4JG 1, iu:trut ii nuiluru hui6(uh Lciuu i,st,.rvor QLiCiI u, lun juhærcr vur iiliiouut uhuur.. tual:n 111 civ raicturu lor lun6 u c,.l.,1k;u1ctuj:nt. 17,Ir LLI J:ra uu ur. Lii av alurur.du, ulur!ui uim1. -jah ur uub_lib u ca.1.tivitut. riun ynt i J_Ly:Illuut 6utt 06 ti.l.norur uh fliururiuwillu uuni h,r i.11j:wt<.5 jut i tru uj.u.4ts1uuu. ciflllslfl.sow. st ut tru iurluaun 1 Lartsuiu t 1U t k.o1toi.j f 1,4S Og dc.jdpillann bvad.vr o s.jöimaûn donanst;n,utuln.uhu-orilom 1..)a un k,3u) i)ut t,r Jaigtt c)å1 Lyuur jud. utn j).rromun aun tidt:n har wert rærau ija iye,ara i bt..,t;.n o6 mangu (.un c.,1jfatning 1.4romant:n ote,>u hactuu t;i1 iiir tncl i. pillet vt,c1aun bturu brun= forleaun ua tru munhus4'e:r 0M40M. ';ATIC1 ø1 uut mulut brunn fra fjulhuim.a.jumi.0 Iabriur um lik u i ilærhutn av nuvntu fabrir. it iyt huluigvib a s1u1 iir io sizaue war sl;1 ;,ei

17 1.(ie MuruLigur munuug ei4obur V o l åoåi.l OA. uslu: funt uun rolutu ti.unning stuu i uun norsu stuts 1)ruiLruuorrgusjunsrun uv rj,±4. Vuu uun av nutdrius,uurruus hunholu til 1.)_Lu1un lorutu.ttu trunnin b uun unnun 01.GUDLÅ.' 1J'14,f blåk;liur g uvinst ir. uu.udu uur. iil. u,xour L. u.ouu upl. nr. -17dolu r. 1U.000 uul. nr., 3b417 r. euvu uul. nr. ). 54oli nr. 1.Uuu obl.,i4bc51:j, 34711, uouu3o. luustu trunning rinnur stuu munuug aljrrr Uu minuru guvrnstur orrr otor i..rulzningslistu sum statsgjulu4unturut utgrr 14.UU ut,g 11U ut nunstituurunuu mdtu i ist:=lturis iuruttsr, DII no.i.ut 1 uslu 5iStt novumbur. lii MOtot blir re,jrusuntantur fru uu Iurmu.sj nur og or,un1sczsjdnk..r som hdr iurutt 1)u Jrugrummut summun muu ru,jrusuntuntur Ior '1.1Adrgos Idruttsrurbunu 'ror urouiuut dunu-stu ug iurutt"..1ru,,,uun.uu r nærmulu uiji.jr.yulh_ngur um "utiit± i.onsuurg ru'ruryturu.n ioil. rring nu.r ogsa nurrut sum nu utluluor,:us,unrrmrjurruau. uu tu su,s1', - ronu som 1 nbvu Cii rdmmu Iru ut uut vur uiljun garu i uunuva-r -t "ILuttunInnun'i uun ±LLL su,t)temour ug sim),)urthun "idunauth uum. ur.1:ru oi,rld tru burn, var ugsu uur ug oru crungut trr c orgu muu. uut vu.r utturdt uu vur olitt nummunuuit k,rr tjvslantu un cuut unugsur_nu sa sitt snrct tir a rummu rur ucras uttur - sugi orbinnuruu i1voi'llm ut.gl,.l'1;;vut mun unnu Innu, mun mun ma irtu uut værstu. "r,uttuni.k.unh snrjtur uv ut hun nar "gangstortnikin i utrunuut. riun up-uur d b su, (.1'c Ior ungulun agunt ellur,juritrmunn urrur ogsa siur nun ut nun ur udnhunbvurn, dg flar un störru illegur styrku stuunuu iurugunu. ijut ur un stul ijuritistyru sum sdkuu uttur num. 1.U0 Lo). iïi ung rirrunummurmunn Dru nutt trr sunuug uroit vuu un brluryknu. rir un,uommur fra uirrunummur hc_uuu runt un vur njemtur uu orrun.,rutsurrg snar utrur ujun ug nuuuvur un s.lram.ng...uun unu uv guttunu, Yur,,uruul, num unuur gunulutorun ug uru urupt stuuut.iiti,t o,jry.sur trr uruuul, ilugun" ut.a.arunuhuuuu urul.a.ut u, sjuidrun vur synii, boruuut. nu,n arrusturt ug brir antuurrg sltut lur uuntsumt urul). Lb)..mn urulningsuiyhnu nunutu ruruag nvulu rratuvatnut 1 bu.miu, 10 ungu monn vur ut i CJak1 u, miut ut ija xuntrut fariwstun. buggu rart i vannut ug ru svömm mut ranu. uut var vannut ug rrxu vuu runu roruvunut uun unu uv r,arunu, muns uun unuru njrt a sug irunu 06 oru strums sutt igun solzuing, mun uun rorsvunnu uru i.au funnut. Don urululuuu nut lvdr riurvorsun og bru ur gammul.

18 b, U4t.1.414uTt 1) ~3(.4ubViC $3tu tif LJtrnnard fumpstn i rjure veu rimstau ntd tif grunntn. 1.tttu först fir i ut nuset ug ldvtn u utn rurpfanttt tlf vaningshustt sum ugsa bri:ntt ned til grunnen..utt valiiib.j. -- ;mmt pa garden ua brannen urdt ut men )..Lauutne sty,:tenueti u, rget tnatf av Innbuet i vaningshustt för utt brtnt, neu. i)ttvar jjç. talt om a rtddt dira -)g avlingtn. f'irt tn fufe, tu gristr ug endef hbns blt ogsa fammtnts ruv. nrsceftn tif )ranntn ar al-dm iul brat pa utt rtnt. LUoui.)i 1:1imuriLsivia in.,-sfianf fuu. uen fdistt auvjttrussfs.,-,:t rifmprtmiere pa mangt ar!ant attt fgar mefuts rra ilefsfnfj. C1.Å uagens.vdnettr..utt rinsls:e i.lii lot or lloifig1 utdej.t al.au aum bar uvtfsls.riffen "1.1fmtn sum fofseninjsmiutf rufntntii. ij.uu fl: atfanup L;if av Aufurtlft ug il.on0112lsj:.:t furulnntistr meo buvjtt uamvtf.,letr 1/4)uprettet meidt.,:ommunj stovistn Ob 10.1.i.uit'1ur. 1 _;_uu.)_..11 Sju(Au.b-drc.;r1 i uoteporgs '=.1 andefs uch sjofaftagfunfn,,-..) tgtrstedt. utt rirstl mttt aen ffte uxs.:;ubei tafer utn auvjet.lussisa.e cnargtla ailairs bmjonov. i Å 0 i r u. _e.to. tj.u.ligert sjef for utt fi.nss.t ttsoiti,u1l tff k)17l. ILyJA.=LJ, 101 ifölg angfvofig var iurden, tneithenf var lordi nans tm:)ett m t t(u. zi ul.nlt fo/30.sn,.utter Ira JssujLr.'g strandtt foruag tlr 1 narut vær veu fe mann av uesttningtn rirt - 111(Å. 1.1zuttertns bat..ua tn rtuningauac ifra lanc ut strandinga3te(.itt, w-tr fultttrtn SUiiot ub L u umuordvena,, l'urfvet. idan nuri2j1u kiå itwiot 133U 111) iiat 51U e.v.t,:rujag öst ror i'vidfngtn, rormi.dentlig det svtnant ofe ouservert fra tn. njtiptbut som ut attutt o figgenat der ti1 morets frabruuu. man ran Ocr,,n boe 1/4)fdst,'Llfnand 0 jola.1j,tars.,)l,1j s.ly.k..aue scnnsnifgvis ftu mann 0111Dord. :JL)A1 i 110,,:,3 nar Lrtvat sila iso i ds.(;trsjben, v2 minerveis eff b.a4 um.mpent meffum ug ri.n.ntr 1 furntct uistriet er dtt iddg fftt rytt u melut, i)tt str ut som om utt folfg Uer oppt n, ialffaff har man bare hort nuen sprtutt anud('. i fopet av ndtttn. Igår etttrmiddag blt uet tif svtns side rappurtt::t tnuel su.i.dater som var saret og som la pa tt rurmert bestemt sted ug holut pa rorblö seg.'1)et ult organistrt hjtip til dtm og dt blt fdrt ovtr til,svunsk sidt. i)tt dreitr seg 0m ialt b0 sartde nvorav.noen var sa hårdt saret at de neppt vil overltvt dtt. Idag ble,:amptnt i Torntaufstri4ttt ror förste' gang ntvnt i det finse A:ommunixee. 1:)er heter det at 1,.a.mptnt rortsttt gog at fibm.tnt har erobrtt noen holmtr. iiiurs har dt finsx,l:t troper situasjonen i sin hana.

19 NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA R.A. FRA Regjeringens Informasjonskontor. 4. oktober1944 Nr Fortrolig. Meldinger, tirsdas 3. oktober. DET BRENNENDE SPORSMkJ (23) Do anslag som har vært rettet mot knottfabrikkene i Vestfoldahar altså skapt en uhyre vanskelig situasjon men skulde sabotasjehandlingene fortsette vil problemen bli nærmest ulbselige. Det er derfor i hele folkets interesse at alt gjbres for å hindre flere slike voldshandlinger. Og her er det publikum selv i fdrste rekke må tre hjelpende til. Sel om flertallet av det norske folk fordömmer sabotasjehandlingene har man inntrykk av at endel stiller seg nærmest passive til dem. Det skyldes vel i de floste tilfeller en oppfatning av at det er politiske motiver som ligger bak, at det er den tyske vernemakt som skal rammes. Enhver som er litt4nne i forholdene vet imidlertid at den tyske vernemakt selv produserer den knott den trenger. Sabotasjehandlingene går utelukkende ut over norske interesser. Arbeiderne i de bdelagte fabrikker kan bevitne dette og ingen kan fortenke dem i at de er rasende over å miste Sitt arbeide på denne måten oz kanskje 111å ta arbeide rå helt andre kanter av landet. I denne forbindelse kan det nevnes at det også har wert hevdet at spritfabrikasjonen ved Vinmonopolet skjer i tyskernes interesse. Dette er imidlertid også det rene nonsens. Av den re1ativt lille produksjon går hele liter til traktorene og andre landbruksmaskiner, en del til tunge lastebiler som må bruke sprit ved siden av knotten for å komme opp de bratteste bakkene, en del til det brennevin vi får og en del til medisinsk bruk. Vi produserer absolutt ikke mer enn det vi, bruker selv; ja, man har endcg måttet innstillo bruken av sprit i forskjellige mer luksusbetonete artikler. Men, tilbake til knottsituasjonen. Man har det inntrykk at noen f ansvarsldse og samvittighetslbsw personer benytter seg av situasjonen for å skape uro. Det må imidlertid gjentas og det kan ikke understrekes for sterkt, at det utelukkende er norske interesser som rammes. Vi har f. eks. tilstrekkelig sukker i landet til at alle kan få på de merkene som er gyldige. At det mange steder i dag ikke 2r sukker å få skyldes utelukkende transportforholdene. Og tenk på potetenet De må bringes til forbrukerne fdr kulden setter inn for alvor, ellers blir de ddelagt. Igjen er det trans)ortmulighetene vi er avhengig av. Situasjonen er som sagt meget alvorlig, men ikke håplbs. Bare det blir ro omkring knottfabrikasjonen, vil transportvanskene kunne overvinnes. Dlir det ikke det, går det galt med forsyningene. Man har måttet gnå til det drastiske skritt å gi knottfabrikkene preferanse ved fordelingen av det som hogges i skogene, til tross for at ikke mer enn ca. halvparten av brenselsbehovet for vinteren er dekket. Men selv ikke de mest vidtgående forholdsreller hjelper hvis ikke publikum selv er med og beskytter sine egne interesser. Alle må no være klar over at sabotasjehandlinger mot knottfabrikker vil skape de aller stdrste vanskeligheter for hele det norske folk.

20 Side 2 Meldinger2 tirsdag 3. oktober 1944 Nr KNOTTSA3OTASJEN (fortsatt) Det er neppe noe annet spörsmål i vårt land som er så brennende aktuelt i dal som transportsporsmålet. En gunstig lösning av dette er forutsetningen for at vi skal kunne få våre matrasjoner. Det njelper ikke stort at det tas opp store mengder poteter oc fiskes opp stere partier2 hvis ikke potetene og fisken i rett tid kan komme fram til forbrukerne rendt om i vårt 7idstrakte land. Det drivmiddel som kan löse det vanskelice transportsp5rsmålet er generatorknotten. Det er den forsyningssituasjonen er vnengig av, jet er derfor med forferdelse en leser Næringedepartementets og Traflekdepartementets meddelelse om at sabotjrer har ed.elact flere knottfabrikker i Vestfold. Fylket står dermcd praktisk talt uter knott nesten a11 biltransport vil måtte opphdre. Minister Alf, L. Whist understreket dag overfor representanter fer ulessen hver alvorlig transportsitu-.æejmen er2 ikke bare ±or 'Vestfold2 men for hele landet2 og framhevet at knottproduksjonen er den b4stemmende faktor når det gjelder å skaffe folk de nödvendige matvarere'ger flere.iager. siden ole det besliittet å innvilee nesten samtlie söknader om ti11ate1se til å begynne krettpksjon 1 hy.) om at dette beare situeejonen, Mindre prodasenter har imidlerlid ihke Ikebve til å byege det er derfee byge slike på ser',ra_re etjder rat e-e i bygdeele, Prodeesksjonen vil nok klnne ökes noe ved disse men hovedprod:esntene bli allikevel knotfabri:',-2ne, ket knottfarbikker i Vestfold me:;d betydeli kapasific no er ödelat me,3 og brannbomber av maskerto sabot'-ifer betv ieriedm niune ikke kan bli ferelt i de'ae fylke. J.IVSCleb ikke foretas noe ekstraordinart vil Vestfold komme i en meget vanskeig sistuasjon. Selvsagt vil det fra myndichetres side bli gjort alt sof2 gjres kan for å rette på forholdene2 men slik som teansportsituasjonen er i dag2 ser det mörkt ut. DET BLIR HJSKALDT I VINTER (40),5om kjent har transitten av kol og koks over Sverige til Norge vært innstillet siden 1. de';ust. Det er Norske BrenselsLmporter a/s som formidler transporten dv kol oe koks til Norge. NTB har derfor henvendt seg tl1 selskepets direktör Johs. Nore og spurt ham hvilke konsekvenser innstillinen av tilförslene kan få. Direktören meddeler at man forhandler med Svcrige om en gtenopptagelse av transitten og særlig om frgivelse av kol og koks som for tiden lagres i sverige. Man haper pi et godt resultat. Ellers m21 befolkningen i Trondheimdistriktet or i Nord Norge som i förste rekke blir ram,; av den reduserte import, forberode seg på store va.nskelighcter, så meget mer som man i år har horgd mindre ved enn i tidli:ero ir. Direktören önsker ikke å oppgid hvor store mengder kol og koks er kommet i transit gjennom Cverige i krigsårene2 men opplyser at selskapet for tiden har et kvartum på lager i svenske havner. Dette kvantum svarer til halvpa2ten av det årlige husbehov i Trondheim og Nord Naege.

21 Side 3. Meldinger, tirsdaz 3. oktob-, Nr SIST ANK021INE liorteller FRA FINNMARKEN (10) Flyktningstremmen fra bst-finnmark fortsetter, og det er rystende enkeltheter flyktningene har å fortelle fra bombinsen av byeno og den strabasibse reise de no har bak ses. Addresseavisen har hatt en samtale med fisker Edvin Jakobsen fra Vardb, som er kommet til Trondheim sammon med sin hastru og femten år zamle datter. Han forteller at hele Vardb praktisk talt er utslettet. Det finnes bare 15 beboelize hus igjen, og byons befolkning mennesker i alt har sbkt tilf1ukt lencer inne i landot. Det var vi fbrste rekke den sentralc del av byen som ble heimsökt og åpnnbart var det ikke sporsmu om militære mål, men bare om å ödolegge blindt over hele byen. Det strbk med omkrinz 150 hus, oz på havna ble fiskernes skbyter og bruk for en stor del Odelagt. Etter berf,bardementet var det et tystende syn som mötte folk da de kdm opp fra kjellerne. Flammone slo til vers over hele byen og i satene lå flore som var fàlt som offer for bombene, mens andre var hardt såret oc måtte ha byeblikkelige hjelp. Både natten og den neste dae raste brannen. Befolkningen tok d4t hole med fatning, sier Jakobson, men vår forstand stod stillo ved tanken på hvg som hadde evergått oss. Vi kunde ikke begripe hva slik blind bdeleggelse av fredelige folks liv og heimer skulde være zodt for. S?t snart det falt ro over folket igjen bebynte utvandringen fra ruinene over til fastlandet. I Smelvær, hvor.ehundrevis av Vardbfolk samlet seg, var det ikke tak over hodet for alle om natten. Manze måtte ligge på bar mark. Stdrstedelen av befolkningen brbt opp og begav ses avsted til Tana, Lofoten oz Holgeland og videre sdrover, mange i bare det de stod o2. gikk i. I Skipavåra hadde Vardb forsyningsnemnd oz myndighetne straks fått i stand en egakuerinssleir. Her ble de bombelidte os heimlbse mennesker'innkvartert i barakker og gitt sratis forpleininz. I Tromsd ble vi godt motttatt pi Röde Kors- os NSHs innkvarteringssted og hadde det swert bra der. Soinere kunde vi så reise sbrover med hurtizruten. Flere flyktninger zikk fra bordo på strekninzen mellem TromsO oz Trondheim. En annen av de bombelidte, fisker Morten Rikardsen fra Vardb, forteller at han og hans hustru bare kunde sbke tilflukt i husholdningskjolleren da bombine'jn tok ti. En sprengbombe eksplodcrte bare fire moter fra huset oz ramponerte dette fullstendig. Etter hva Vardbfolkene forteller var det åtte drepte ved bombardementet av Vardö. Flere av de bol3lbelidte som er kommet til Trondheim fra Vardb, Vadsb og Kirkenes ber om i fi uttrykke sin hjerte1i-e takk for dan enestende njelpsomhet som er blitt vist dem pi de forskjellise steder underver's. koen av dem zr'it av takknemlizhet da de skildrot den oppofrende stotte de hadda Gryllefjord, Honningsvå, Mehamn, Tromsb m.v., skriver Adresseavisne til slutt.

22 Side 4. Meldinger, onsdac 3. oktoner Nr KKEMAT (38) NJrin-sdepartementet meddeler: Av de rasjonerinzskort som ble stjålet den 9. august i år, er no fire kasser kommet til rette. Dette svarer til nou mindre enn en femtodel av alle de stjålne kort. Reichskommissar har etter forslag fra Minister Alf L, ghis erklmrt eee enij i at dette skal komme befolkninjen til code. Som kjnent ble det bestemt at inneværende fire og tjuende kortperidde må vare fem dajer len:or enn venlig. Det er no besluttet at kortene skal vare fire doe::er lenzer enn ordinmrt. Hvis resten av de stjålne kort også kommer til rette vil restriksjonene bli helt opphevet - ce; osså for tobakk o, alkohol. TIL TOTAL INNSATS." 22,30. (24) Det aktuelle kravet fra den norske unommen om å få-komme tile total innsats for sin sak har vunnet gjenklang over hele landet. De förste gjentene 4:jne i alt- er nå teiet til Tyskland å få ein utdannelse i. Rdde Kors fot etuerpå å komle i innsts. Det ble för avreisen arranert en enkel frohost forkle fnivillice- Fungerende -lansgjentuleder, gjentesveitfrer Alfheld Scheeider holdt on kort appell til gjentene, hvori hun ba.a. la dem minne at de ikke bare reiete ut som norske gjenter, men ozsa,som representaieter for NSUF. Stabsleder Tidemand Kuud r;rept så ordet o; uttalte bl.a. Ungdomsfylkinjens gutter oj gjenter har i dag meldt se, til innsats i en slik utstweknins at vi har vanskelig med å få i ganj nok kurser til don nödvendi,_e opplærinz som må til fare dere kommer i innsat. Vi i Ungdomsfylkinzen stiller etore forventnii.ser til dere, når dere no reiser ut. Dere er volvfte og dera vil sikkert klare de oppgaver dere tlir stillet overior. Lederen for zjentene, gjentetroppsf-ren Listeth Knuds en, takket på gejentenes ve,ele for at Ure_demsfylkin:en ha2.c.0 {itt dem höve til virkelig å zjore noe i denne tie. MNNEN MED DEN VAGGENDE GANG FREMDELES 1)7. FRIFOT (32.) Fra Tönsberj meldes at lenemannen i :Ltte Sandsvær organiserte en stor manngard på seksti mann i daj lete etter den farlige forbryter "Rottenikken", oj etter fru Sigrid Lie som han har tvunget med sej. Etter det NTDs korrespondent erfaret ved henvendelse,ti lensmannsbetjenten har man forelopig ikke funnet noe spor. Man har lett systematisk i skojen og var nelt iane ved Mykle uten noe resultat.

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI = TYOIOR OR = I RIUR = I TOTVT = TOTVT OR I/TIHR = TITT TI Å OR = TITT TI Å = ITYOR = TYRI = OTORTYOR = IRO OROR TRIT/TOURO COCT 2002 TO IHOR IORO O «TRIT/TOURO COCT 2002» ROURT O I 2002. VRO II OVROR

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården.

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. Il il A-TEKST Mart!n kommer frem Kapittel U3 Oppgave A-U2 Svar ja eller nei. ja/nei 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. 4. Det er griser

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Nå tennes tusen julelys

Nå tennes tusen julelys Konsert Nå tennes tusen julelys Nå tennes tusen julelys De stråler rundt vår jord Og himlens stjerner blinker ned Til liten og til stor Og over land og by i kveld Går julens glade bud Om ham som fødtes

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s.

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s. Trmsvida Per Van G =80 d a 24 a d 2 4 b d 2 4 Sin va'n Tor hain ha b d 2 4 s s s s s Sin va'n Tor hain ha mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s s s s mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s 5 a

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_ ( (.' MEDLEMSBLD FOR NFO, ORGNISSJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. V INNOLDET: R. - 8 Ptst d dglt d ts scl csqcs th l dsty_ BOEING -767 Nytt fly tl flymkkel d Sg Vdgåd Skl_ URUM -t ytt OB0L? bl

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer