MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2011-2014. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett"

Transkript

1 MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan Vedtatt budsjett

2 Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak Bystyrets vedtatte budsjettendringer Bystyrets vedtatte tekstforslag Andre vedtak Endringer i drifts- og investeringsbudsjett - artsnivå Vedtatte tiltak Hovedtall 2.1 Budsjettskjema 1a, driftsbudsjett Budsjettskjema 1b, netto driftsramme Budsjettskjema 2a, investeringsbudsjett Budsjettskjema 2b, investeringsprosjekter Økonomisk oversikt drift og investering Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 3.1 Innledning Oppvekst barn og unge Sandnes Bydrift Levekår Kultur og byutvikling 61 Politisk behandling Utvalgsbehandling: november 2010 Administrasjonsutvalget: 23. november 2010 Formannskapet: 23. november 2010 Bystyret: 14. desember 2010

3

4 Innledning Økonomiplan består av tre dokumenter som er henholdsvis: 1. Rådmannens forslag (Blått hefte) 2. Hovedoversikter, driftsrammer og brukerbetalinger (Svart hefte) 3. Vedtatt budsjett (Rødt hefte) Økonomiplan (Bsak 148/10) ble vedtatt i bystyret den 14. desember I tillegg til økonomiplanens hovedvedtak med endringer, har følgende saker innvirkning på budsjettet for : Bsak 145/10 - Økonomiplan , kontrollutvalgets budsjettforslag til bystyret. Bsak 146/10 - En milliard ekstra i frie inntekter til kommunene samt økt investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsplasser. Bsak 147/10 Driftstiltak innenfor VAR-området, justering ift. Rådmannens forslag. Vedtatt budsjett (dette heftet) omhandler følgende: Kapittel 1 Bystyrets vedtak inkl hovedvedtak, budsjettmessige endringer, tekstforslag og andre vedtak. I tillegg følger spesifiserte endringer på artsnivå samt pr tiltak. Kapittel 2 Hovedtall består av detaljert budsjettskjema drift og investering. Bystyret vedtar netto ramme pr tjenesteområde ihht budsjettskjema 1B og sentrale inntekter og utgifter ihht budsjettskjema 1A. I investeringsbudsjettet vedtar bystyret utgifter og inntekter pr investeringsprosjekt, i henhold til budsjettskjema 2B. Finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A. Kapittel 3 Vedtatte endringer i avgifter, gebyrer og egenbetaling. 5

5

6 1. BYSTYRETS VEDTAK

7

8 1.1 Hovedvedtak BSAK 148/10 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslaget til økonomiplan for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2011 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett (Svart hefte, pkt 1.2) med de vedtatte endringer. Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett (Svart hefte pkt 1.3) med de vedtatte endringer. Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekter (Svart hefte, pkt 1.4 ) med de vedtatte endringer. 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A (Svart hefte, pkt 1.1) med de vedtatte endringer. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: -Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr / 22 år. -Lån til finansiering av egne investeringer: Kr / 30 år. (Jfr også vedtak i sak 146/10 og 147/10). Lånene tas opp i den takt som er nødvendig for å sikre finansiering av investeringene, uavhengig av om disse er fullført i budsjettåret eller ikke. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid, med den begrensning at avdragstiden for samlet lånesum i gjennomsnitt ikke overstiger avdragstiden angitt i dette vedtaket. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 100 millioner godkjennes. Av denne kreditten disponerer Sandnes tomteselskapet KF kr 15 millioner. Eventuell lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 1 Låneopptak ordinære lån 2011 Rådmannens forslag Bystyrets endringer Bsak 148/ Kontrollutvalget Bsak 145/ Investeringstilskudd Bsak 146/ VAR Bsak 147/ Sum

9 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv. slik det fremgår av Svart hefte pkt 4 med de vedtatte endringer. 9. Økonomiplan for Sandnes Havn KF godkjennes (jfr kap 7.1) 10. a) Økonomiplan for Sandnes Kulturhus KF godkjennes (jfr kap 7.2), med følgende endringer: Økt avsetning til energiutgifter på kr utgår og behandles i sak om perioderapport pr Videreføring av avsetning til egenproduksjon på kr utgår. Økt avsetning på kr til utstyrsinvesteringer utgår. b) Sandnes Kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2011 etter fremlagt protokoll. 11. a) Økonomiplan for Sandnes Parkering KF godkjennes (jfr kap 7.3) med endring slik det framkommer av punkt 11c og 11d b) Bystyret godkjenner at parkeringsavgiften økes med virkning fra : Langtidsplasser fra kr 10 til 12 pr time. Korttidsplasser fra kr 10 til kr 14 pr time. c) Bystyret godkjenner ikke reduksjon av årsleien for vei og gategrunn med kr , men vil hvert år vurdere resultatkravet om størrelsen på utbyttet i forhold til foretakets drift og regnskapsresultat. d) Bystyret fastsetter økt krav om utbytte i 2011 pålydende kr 0,250 millioner i 2011 og kr 0,5 millioner i årene 2012, 2013, og 2014 fra Sandnes Parkering KF, slik at samlet utbytte i 2011 utgjør kr 0,750 millioner og kr 1,0 millioner øvrige år. 12. a) Bystyret vedtar forslaget til økonomiplan for Sandnes Tomteselskap KF (jfr kap 7.4) med endring slik det fremkommer i punkt 12e. b) Bystyret godkjenner at Sandnes Tomteselskap KF omfattes av kommunens kassekreditt innenfor en ramme på kr 15 millioner. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. c) Bystyret tar til etterretning styrets varsel om at Sandnes tomteselskap KF kan få behov for å ta opp lån på inntil kr 50 millioner i perioden. Lånebehovet aktualiseres for å oppnå 40 prosent markedsandel på boligtomter i perioden. d) Søknad om låneopptaket skal primært fremmes i forbindelse med økonomiplanbehandlingen, og i særskilte tilfeller i forbindelse med sak om perioderapport. Bystyret legger til grunn at finansutgifter (renter og avdrag) av nytt lån kan betjenes av foretaket. Bystyret fastsetter krav om utbytte i 2011 pålydende kr 8,0 millioner i 2011 og kr 5,0 millioner i årene 2012, 2013 og 2014 fra Sandnes tomteselskap KF. Utbytte fra Sandnes tomteselskap versus endring av ansvarlig lån utredes. Saken legges fram så tidlig at den kan ferdigbehandles av bystyret før bystyret godkjenner kommunens årsregnskap for a) Økonomiplan for KINOKINO Senter for kunst og film KF godkjennes (jfr kap 7.5), med følgende endringer: Basistilskudd i 2011 fra bykassen reduseres med kr i samsvar med gjeldende økonomiplan og utgjør kr 4,295 millioner. 10

10 Bystyret godkjenner av det utføres en begrenset utredning av mulighetene for et byggetrinn II i rådhuskvartalet. Arbeidet gjennomføres ved egne ressurser og resultatene fremlegges juni b) KINOKINO Senter for kunst og film KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2011 etter fremlagt protokoll. 14. Økonomiplan for Sandnes indre havn KF godkjennes (jfr kap 7.5). 15. Bystyret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for Kontrollutvalgets virksomhet i 2011, med en samlet budsjettramme på kr Økningen finansieres ved redusert overføring fra drift til investering, og tilsvarende økt låneopptak med kr Sandnes bystyre, som eier i SF Kino Stavanger/Sandnes AS fremmer følgende forslag for behandling i selskapets generalforsamling 2011, krav om utdeling av selskapets midler ved avleggelsen av regnskapet for 2011 (i 2012). a) Ut fra eiernes strategiske vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om utbytte til eierne i størrelsesorden kr 3,9 millioner for regnskapsåret b) I samsvar med aksjelovens bestemmelser ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivitet i samsvar med eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011 foreslå størrelsen på utdeling av selskapets midler til generalforsamlingen Sandnes bystyre, som eier i Forus Næringspark AS, fremmer følgende forslag for behandling i selskapets generalforsamling 2011: a) Ut fra eiernes strategiske vurdering av selskapet og dets regionale rolle i næringsutviklingen, endres vedtektene 2 siste ledd, første setning til å ha følgende ordlyd: Selskapet kan gi utbytte til eierne jfr. aksjelovens bestemmelser. Vedtektsendringen gis virkning fra og med regnskapsåret b) Med grunnlag i eiernes vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om utbytte til eierne i størrelsesorden kr 10,2 millioner for regnskapsåret c) I samsvar med aksjelovens bestemmelser ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivitet i samsvar med dette eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011, foreslå størrelsen på utdeling av selskapets midler til generalforsamlingen Sandnes bystyre, som eier i Renovasjonen IKS, fremmer følgende forslag for behandling i selskapets representantskap 2011: a) Med grunnlag i eiernes vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om utbytte til eierne i størrelsesorden kr 2,0 millioner for regnskapsåret 2011 og kr 3,0 millioner i påfølgende 3 år. b) I samsvar med IKS loven 29 og eieravtalen 7 ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivitet i samsvar med dette eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011, foreslå størrelsen på utdeling av selskapets midler til generalforsamlingen c) Sandnes bystyre ber om at denne saken fremmes for varslet representantskapsmøte i februar

11 19. Sandnes bystyre, som partner i Greater Stavanger AS, fremmer følgende forslag for behandling i selskapets årsmøte 2011: a) Med grunnlag i Sandnes bystyre sin vurdering av selskapet, er det behov for at aktivitet og regional innsats fremover konsentreres, og at aktiviteten ytterligere målrettes. Sentralt prioriteringsredskap er Strategisk næringsplan. Bystyret er klar over at endringer og tilpasninger må gis noe tid, og ber med dette om at basistilskuddet justeres til kr 20,- pr. innbygger med virkning fra 2. halvår b) Sandnes bystyre imøteser sak til partnerkommunene om videre innretning av Greater Stavanger AS fra 2012, herunder både organisatorisk, avtalemessig og mht. strategiske mål. 20. Sandnes bystyre, som medlem i Region Stavanger BA, fremmer følgende forslag for behandling i selskapets årsmøte 2011: a) Med grunnlag i Sandnes bystyre sin vurdering av selskapet, er det behov for at aktivitet og regional innsats fremover konsentreres, og at aktiviteten ytterligere målrettes. Bystyret er klar over at endringer og tilpasninger må gis noe tid, og ber med dette om at basistilskuddet justeres til kr 15,- pr. innbygger med virkning fra 2. halvår Vertskapsavtalen videreføres uendret. 12

12 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer BSAK 148/10 Tusen kroner Ansvar Tjeneste Tekst DRIFT Oppvekst skole Veiledning nyutdannede lærere, utgår Hommersåk skole, midler for første skoleår legges inn igjen Trones skole, sommer SFO legges inn igjen SFO, halvert brukerbetaling SFO ungdomsskole, legges inn igjen Ressurser til skolen Oppvekst barn og unge Barneverntjenesten Tilbud til voksne med psykiske vansker Husleie helsestasjon tas ut Vikarordning barnehage, reduksjon Innsparing barnehage Tilsvarende reduksjon, private barnehager Levekår Psykisk utviklingshemmede, reduksjon tas inn igjen Tilskudd foreninger og lag tas inn igjen med følgende fordeling: Veiledningssenteret: kr Amathea: kr Kirkens bymisjon: kr Nr.13/Klippen menighet: kr Pårørendesenteret: kr Plasser Sandnes Pro-service Vaktmestertjeneste, tas inn igjen Individuelle tjenester Avlastning i bolig Dag/aktivitetstilbud Praktisk bistand Bofelleskap helsesvake Dagtilbud Riskatun Riskatun, rehabilitering Tilskudd eldresentre, beholdes

13 Ansvar Tjeneste Tekst Alle eldresentre, tilpasning av drifts-/kostnadsnivå Gjeldsrådgiver, utgår Læringssenteret, reduksjon Kjøp av 20 sykehjemsplasser (netto kostnad etter fratrekk av alternative kostnader for hjemmesykepleie etc) Kultur og byutvikling Bibliotek, reduksjon Kommunalteknikk, reduksjon Kommunalteknikk, reduksjon Park, reduksjon Økte kostnader stadion utgår Landbruk, reduksjon Økonomi og organisasjon Lisensutgifter Visma, drift Lærlinger, reduseres Sentrale stabsenheter og fellesområde Vedlikehold, strøm sykehuset Økning Blink festivalen Politisk aktivitet, økt reduksjon Sunn by, nettoreduksjon Lønnsreserve, avsetning reduseres Bybanekontor, finansieres av Jærpakke Reduksjon trykking og kopiering hele kommunen Reduksjon reise-, seminar- og kurskostnader Sandnes Bydrift Sandnes Matservice, tilpasninger, skal gå i Sentrale inntekter, renter og avdrag Renter, endret låneopptak Endring avdragsbetalinger Lavere innlånsrenter (0,5%, 0,25%) Eldre milliarden Overføring til investeringer Utbytte, Renovasjon IKS næringsdel Økt utbytte parkering Utbytte SF kino Utbytte Forus Næringspark Utbytte Tomteselskapet

14 Ansvar Tjeneste Tekst Sum INVESTERINGER Studieceller bibliotek utgår Slamsugebil utgår Reduksjon utskiftning maskinpark Kleivane barnehage, utsettes Idrettshall idrettsparken, utsettes Avsetning tunell Skaarlia utgår Sørbø skole, tilpasning og modulbruk Reduksjon rehabilitering Hommersåk barnehage Reduksjon rehabilitering Asperholen barnehage Rådhusmarka barnehage, flytting utgår Nytt sykehjem/boas Altona, brutto Salg eiendommer Byutviklingstiltak Oppgjør brannstasjonstomt ENØK energimerking Solaveien, reduksjon av reparasjonskostnader ENØK, EOS system utsettes Bystrand, kostnader forskyves Finansiering Overføring fra drift Økt/redusert låneopptak

15 1.3 Bystyrets vedtatte tekstforslag BSAK 148/10 Utvidet stillingsbrøk Bystyret ber rådmannen fortsatt rette fokus mot ufrivillig og uønskede deltidsstillinger, og i samarbeid med fagforeningene se på ulike tiltak for å få redusert uønskede deltidsstillinger samtidig som kommunen fortsetter arbeidet med å utvide stillinger for ansatte som ufrivillig jobber deltid. Lærlinger Sandnes kommune vil opprettholde målet om økt satsing på lærlinger. Kommunen vil ha et stort behov for faglært arbeidskraft, spesielt innenfor tjenesteområdene levekår og oppvekst barn og unge i årene framover. Sandnes kommune har 86 lærlinger i dag, og må midlertidig kutte til 57 lærlinger i I løpet av 2011 ber bystyret rådmannen legge fram en strategi for rekruttering av lærlinger slik at kommunen fra 2012 kan øke inntaket av lærlinger igjen. Sykehjems- og omsorgsplasser Bystyret fastholder sitt mål om å få full dekning av sykehjemsplasser og omsorgsplasser innen På denne bakgrunn er det nødvendig å satse for fullt på å få prosjektet på Altona fram. Her vil det være mulig å få om lag plasser. Samtidig vil bystyret be om at det igangsettes et arbeid for å få på plass et lokalmedisinsk senter på det tidligere sykehuset. Det vil bli satt ned et prosjekt som kan komme opp med de løsningene som er nødvendig i forhold til de nye oppgavene som kommunene skal løse i forbindelse med samhandlingsreformen. Det kan være plasser for å ta i mot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset. Det kan være plasser for rehabilitering og også for personer som trenger korttidsopphold for avlastning etc. Planlegging av innhold vil få høyeste prioritet og vil bli gjort i samarbeid med regional helsemyndighet. For å sikre framdrift på disse to prosjektene, ber bystyret rådmannen om å utnevne to prosjektgrupper, der prosjektlederne skal ha det totale ansvaret for framdrift av sitt prosjekt og for å få avklart alle aktiviteter som er nødvendig på tvers av kommunen, samarbeidspartnere og også mot statlige og regionale myndigheter for å nå oppsatt mål. Det utarbeides en framdriftsplan med angivelse av de viktigste milepæler for prosjektene i løpet av januar Planene legges fram for formannskapet. Prosjektleder skal rapportere direkte til rådmann, som igjen skal gi formannskap kvartalsvis framdriftrapportering. Dersom rådmannen ser det som naturlig at andre tomter vurderes samtidig, vil rådmannen komme tilbake på dette. Bystyret understreker at arbeidet med å få på plass disse prosjektene for å framskaffe sykehjemsplasser/ omsorgsplasser er av høyeste viktighet. 16

16 Drift av idrettsanlegg Det er nødvendig å foreta innsparinger i drift av idrettsanlegg. Rådmannen bes om å gå i dialog med idrettslagene om hvordan dette best kan løses. Bystyret forutsetter at idrettslagene ikke pålegges å betale leie. Dog må dugnadsbasert egentilsyn kunne inngå i en løsning. Det forutsettes totale innsparinger ihht. vedtatt budsjett. Seniorboliger Sandnes kommune har et utbyggingsprogram som tilsier at det skal bygges ca.550 boliger pr. år. Det bygges eneboliger, rekkehus og leiligheter. Sandnes kommune har også en boligsosial handlingsplan med mål om å bygge differensierte boformer for vanskeligstilte. I tillegg til dette ber bystyret kommunen om å tilrettelegge for en boligløsning spesielt beregnet på seniorer. Dette er et tilbud mange ønsker, men som det er få tilbydere av. I utbyggingsområder blir det press på infrastruktur som skolekapasitet og barnehageplasser. Med egne prosjekt rettet mot seniorer, der rekkefølgekrav blir tilpasset denne brukergruppen, kan fremdrift og utnyttelse av områder forbedres. Private tilbydere inviteres til å utarbeide løsningene i samarbeid med kommunen. Denne typen boform etter modell av Huset Vårt i sentrum vil være et viktig tilskudd i boligmassen for å gi eldre mulighet til å klare seg lenger i egen bolig, få mer trygghet i omgivelsene rund seg, enklere tilrettelegge for aktivitetstilbud spesielt for denne gruppen, samt bedre legge til rette for effektiv utnyttelse av hjemmebaserte tjenester dersom det skulle bli nødvendig. Seniorboliger tas med og omtales i det boligbyggeprogrammet som utarbeides av kommunen. I tillegg er det en vesentlig del av det tjenestetilbudet som gis til eldre. Hommersåk skole Det er skapt betydelig usikkerhet i Riska bydel om skolekapasiteten er tilstrekkelig til å dekke den framtidige utbyggingen i denne bydelen. For Sandnes kommune er det viktig at det er en balansert utvikling i Riska bydel med en vekst som er tilpasset den sosiale infrastrukturen. I den forbindelse vises det til sak 51/10 i kommuneplankomiteen hvor utviklingen i Hommersåk, Riska bydel er behandlet. Av saksbehandlingen framgår at det er mulighet for en styrt utvikling med om lag 25 boliger pr år ift eksisterende skolekapasitet. Dette gir en vekst i bydelen på ca 1 % i året. Det fremgår også at den fremtidige utbyggingsretningen avgjør hvordan skolestrukturen bør være. Før beslutning om nedleggelse av Hommersåk skole tas, ber bystyret rådmannen fremme sak om fremtidig utbyggingsretning og skolestruktur i Riska bydel. (Dette er en del av revisjonen av kommuneplanen). Skole i Skaarlia Rådmannen har lagt til grunn at elevene fra Skaarlia skal gå til Iglemyr skole i midlertidige lokaler. Kostnader for dette er tatt med i investeringsbudsjettet. Før endelig beslutning om dette tas, skal det fremlegges en analyse hvor utbyggingstakten i denne delen av bydelen blir vurdert og sett i sammenheng med når det er behov for en fullverdig skole i Skaarlia. 17

17 Organisering Bystyret ber administrasjonen vurdere om antall omsorgsdistrikt er hensiktsmessig, eller om det vil gi bedre ressursutnyttelse å redusere antallet. Bystyret ber administrasjonen vurdere om antall soner i hjemmetjenesten kan reduseres for å få en bedre ressursutnyttelse. Det vises her til omsorg Nord som har omstrukturert fra 3 til 2 soneledere. Helse og omsorg I henhold til boligsosial handlingsplan er behovet for å finne midlertidige boformer for enkelte grupper av vanskeligstilte stort. Hospits er en dårlig løsning, og bystyret ber administrasjonen vurdere om det kan være hensiktsmessig/lønnsomt å sette opp midlertidige løsninger ved hjelp av modulbygg for å dekke dette behovet. Oppsigelsesverv Formannskapet ber rådmannen fram mot bystyrebehandlingen i desember å vurdere i hvilken grad nedbemanning kan være mulig innenfor rammen av gjeldende omstillingsavtale. BULEGA Bystyret ber om at Bulega som kommunal bedrift blir evaluert i løpet av første kvartal

18 1.4 Andre vedtak BSAK 145/10 ØKONOMIPLAN KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET 1. Bystyret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for Kontrollutvalgets virksomhet i 2011, med en samlet budsjettramme på kr Økningen finansieres ved redusert overføring fra drift til investering, og tilsvarende økt låneopptak med kr Endringen tas inn i hovedvedtaket av økonomiplan som nytt punkt 15. BSAK 146/10 EN MILLIARD EKSTRA I FRIE INNTEKTER TIL KOMMUNENE SAMT ØKT INVESTERINGSTILSKUDD TIL SYKEHJEMSPLASSER OG OMSORGSPLASSER 1. Kommunens andel av økning i frie inntekter 2010 på kr 11,979 millioner avsettes på disposisjonsfond for bruk senere år. Tekst Art Ansvar Tjeneste Beløp Økt rammetilskudd Avsetning til disposisjonsfond Merinntekter på kr millioner i forbindelse med investeringstilskudd til omsorgsboligene i Hanamyrveien, benyttes til redusert låneopptak i Tekst Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Hanamyrveien Redusert låneopptak a) b) Økt investeringstilskudd i forbindelse med omsorgsboliger som ferdigstilles i , innarbeides i økonomiplan : Øygard, kr 2,666 millioner i 2011 Maudlandslia, kr 1,555 millioner i

19 BSAK 147/10 DRIFTSTILTAK INNENFOR VAR OMRÅDET, JUSTERING IFT. RÅDMANNENS FORSLAG 1. Bystyret godkjenner at tiltak 21 side 128 Renovasjon inndekning av underskudd pr utgår. Bortfall av budsjettert inntekt i bykassen salderes med redusert overføring til investeringer slik: 2011 kr 3,095 mill., i 2012 kr 1,577 mill. og i 2013 kr. 0,669 mill. Investeringsbudsjettet salderes ved tilsvarende økt låneopptak. 2. Bystyret godkjenner at tiltak 22 side 129 Avløp endres slik at prognosert underskudd for 2010 på ca kr. 10 millioner inkluderes i beregningen av avløpsgebyret kommende 3 årsperiode, og slik at oppgjør mot bykassen kan foretas som forutsatt. Følgende endringer innarbeides i gebyrgrunnlaget: 2011 : uendret (opprinnelig tiltak kr -8,257 mill.) 2012 : kr - 2,697 mill (opprinnelig tiltak kr - 5,803 mill.) 2013 : kr - 7,304 mill (opprinnelig tiltak kr -1,389 mill.) 3. Bystyret godkjenner følgende justerte gebyrsatser for Avløpsområdet i 2011: AVLØP 2011 Abonnementsgebyr bolig 8,20 Abonnementsgebyr næring 7,70 Forbruksgebyr bolig og næring 11,10 4. Bystyret godkjenner at tiltakslisten i driftsbudsjettet for Kultur og byutvikling kompletteres med følgende tillegg: Nr Ansvar Tjeneste Beskrivelse Endring utgifter VANN, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter VANN, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter AVLØP, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter AVLØP, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter RENOVASJON, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter RENOVASJON, IVAR pga. renter, prisstigning og volum

20 1.5 Endringer i drifts- og investeringsbudsjett - artsnivå BSAK 148/10 ØKONOMIPLAN , HOVEDVEDTAK Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst DRIFT Oppvekst skole: Veiledning nyutdannede lærere, utgår Hommersåk skole, midler for første skoleår legges inn igjen Trones skole, sommer SFO legges inn igjen SFO, halvert brukerbetaling SFO ungdomsskole, legges inn igjen Ressurser til skolen Oppvekst barn og unge Barneverntjenesten Tilbud til voksne med psykiske vansker Husleie helsestasjon tas ut Vikarordning barnehage, reduksjon Innsparing barnehage Tilsvarende reduksjon, private barnehager Levekår Psykisk utviklingshemmede, reduksjon tas inn igjen Tilskudd foreninger og lag tas inn igjen med følgende fordeling: Veiledningssenteret: kr Amathea: kr Kirkens bymisjon: kr Nr.13/Klippen menighet: kr Pårørendesenteret: kr Plasser Sandnes Pro-service Vaktmestertjeneste, tas inn igjen Individuelle tjenester Individuelle tjenester Avlastning i bolig Avlastning i bolig

21 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Avlastning i bolig Dag/aktivitetstilbud Praktisk bistand Bofelleskap helsesvake Dagtilbud Riskatun Dagtilbud Riskatun Dagtilbud Riskatun Riskatun, rehabilitering Tilskudd eldresentre, beholdes Alle eldresentre, tilpasning av drifts-/kostnadsnivå Gjeldsrådgiver, utgår Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Kjøp av 20 sykehjemsplasser (netto kostnad etter fratrekk av alternative kostnader for hjemmesykepleie etc) Kultur og byutvikling Bibliotek, reduksjon Kommunalteknikk, reduksjon Kommunalteknikk, reduksjon Park, reduksjon Økte kostnader stadion utgår Landbruk, reduksjon Økonomi og organisasjon Lisensutgifter Visma, drift Lærlinger, reduseres Sentrale stabsenheter og fellesområde Vedlikehold, strøm sykehuset Økning Blink festivalen Politisk aktivitet, økt reduksjon Sunn by, nettoreduksjon

22 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Lønnsreserve, avsetning reduseres Bybanekontor, finansieres av Jærpakke Reduksjon trykking og kopiering hele kommunen Reduksjon reise-, seminar- og kurskostnader Sandnes Bydrift Sandnes Matservice, tilpasninger, skal gå i Sentrale inntekter, renter og avdrag Renter, endret låneopptak Endring avdragsbetalinger Lavere innlånsrenter (0,5%, ,25%) Eldre milliarden Overføring til investeringer Utbytte, Renovasjon IKS næringsdel Økt utbytte parkering Utbytte SF kino Utbytte Forus Næringspark Utbytte Tomteselskapet Sum INVESTERINGER Studieceller bibliotek utgår Slamsugebil utgår Reduksjon utskiftning maskinpark Kleivane barnehage, utsettes Idrettshall idrettsparken, utsettes Avsetning tunell Skaarlia utgår Sørbø skole, tilpasning og modulbruk Reduksjon rehabilitering Hommersåk barnehage Reduksjon rehabilitering Asperholen barnehage Rådhusmarka barnehage, flytting utgår Nytt sykehjem/boas Altona, brutto Salg eiendommer

23 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Byutviklingstiltak Oppgjør brannstasjonstomt ENØK energimerking Solaveien, reduksjon av reparasjonskostnader ENØK, EOS system utsettes Bystrand, kostnader forskyves Finansiering: Overføring fra drift Økt/redusert låneopptak BSAK 145/10 KONTROLLUTVALG Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst DRIFT Kontrollutvalget, økning Redusert overføring til investering INVESTERING Redusert overføring fra drift Økt låneopptak BSAK 146/10 INVESTERINGSTILSKUDD Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst INVESTERING: Øygard omsorgsboliger, investeringstilskudd Maudlandslia omsorgsboliger, investeringstilskudd Redusert låneopptak

24 BSAK 147/10 VAR Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst DRIFT: Endring utgifter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring inntekter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring utgifter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring inntekter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring utgifter REVOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring inntekter RENOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum Avløp, dekning av tidligere års underskudd (prognose 2010), økning Renovasjon, dekning av tidligere års underskudd, tiltak 21 side 128 i rådmannens forslag utgår Redusert overføring til investering INVESTERING: Redusert overføring fra drift Økt/redusert låneopptak

25 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST Sentrale inntekter 2 Skatt samlet Statlige rammeoverføringer Refusjon merverdiavgift Overføring fra staten (Komptilsk + Reform 97+ rentekomp skole) Overføring til andre Statstilskudd flyktninger Renteutgifter innlån Renter, endret låneopptak, jfr Bsak 148/ Lavere innlånsrenter (0,5%, 0,25%9, jfr Bsak 148/ Avdrag på lån Endring avdragsbetalinger, jfr Bsak 148/ Renter av bankinnskudd Frikraftavtale med Lyse gml Maudal Renter ansvarlige lån LYSE Renter ansvarlige lån tomteselskapet Utbytte tomteselskapet, jfr Bsak 148/ Aksjeutbytte Lyse Utbytte, Renovasjon IKS næringsdel, jfr Bsak 148/ Økt utbytte parkering, jfr Bsak 148/ Utbytte SF Kino, jfr Bsak 148/

26 NR TEKST Utbytte Forus Næringspark, jfr Bsak 148/ Renteinntekter Startlån Renteutgifter Startlån Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 148/ Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 145/ Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 147/ Bruk av disp fond ( Endring av regnskapsprinsipp) Eldremilliarden, bruk av disp fond, jfr Bsak 148/ Avskrivninger Motpost avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark Fordelte utgifter Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (vann)minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (avløp)minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter Basisbudsjett tjenesteområdene inkl lønnsreserve Disponibelt til tiltak Oppvekst skoler 45 Lundehaugen skole, videreføring av ØP Skaarlia skole

27 NR TEKST Bygge ut Iglemyr istedenfor ny skole på Skårlia Veiledning nyutdannede lærere Veiledning nyutdannede lærere, utgår jfr Bsak 148/ Elevtallsvekst i forhold til prognose Skoleskyss, SFO for funksjonshemmede Funksjonshemmede elever, vekst Funksjonshemmede elever SFO, vekst Hommersåk skole, nedleggelse Hommersåk skole, midler for første skoleår legges inn igjen, jfr Bsak 148/ Vatne skole, nedleggelse Leirskole, avvikling Ordinær undervisning og spesialundervisning-bortfall av stillinger fra 2011, videreføring av ØP Skolelederutdanning, bortfall, videreføring av ØP Trones skole, sommer-sfo, bortfall Trones skole, sommer-sfo, legges inn igjen jfr Bsak 148/10 SFO for funksjonshemmede barn 5-7.trinn, innføring av brukerbetaling SFO, halvert brukerbetaling jfr Bsak 148/ Ytterligere reduksjon i antall årsverk SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, avvikling SFO ungdomsskole, legges inn igjen jfr Bsak 148/ Skolefrukt, bortfall Fysisk aktivitet, bortfall Leksehjelp, bortfall Ressurser til skolen, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak oppvekst skole

28 NR TEKST Oppvekst barn og unge 73 Innlemming av øremerkede tilskudd barnehage Etablering av nye barnehageplasser, jfr mellomalt. i barnehageplan Prosjektstilling økonomi utgår, jfr ØP Vikarordning for barnehager, jfr ØP Vikarordning for barnehager, reduksjon jfr Bsak 148/ Aktivitets- og lønnsvekst i private barnehager, justering Institusjonsplasser og fosterhjem, økte utgifter Ny helsestasjon på Ganddal (leieavtale) Husleie helsestasjon tas ut, jfr Bsak 148/ Økning i kostpengene i kommunale barnehager Økte kostnader pr barnehageplass som følge av økte kostpenger Økt foreldrebetaling Barnehageplass i annen kommune enn egen bostedskommune Effektivisering - 14 barnsgrupper barnehage Reduksjon i kommunalt tilskudd til private barnehager på grunn av 14 barnsgrupper, jfr. ØP Barnehager, innsparing, kun barn med barnehagerett får plass Lederstilling fagteam, innsparing Innsparing barnehage jfr Bsak 148/ Tilsvarende reduksjon, private barnehager, jfr Bsak 148/ Hjelpetiltak i barnevernstjenesten, innsparing Barnevernstjenesten, jfr Bsak 148/ Tilrettelagt tilbud for voksne med psykiske vansker, avvikling Tilbud til voksne med psykiske vansker, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge

29 NR TEKST Levekår 98 Nytt botiltak for funksjonshemmede - Øygard Økning fastlegetilskudd Sykehjemslege 0,5 årsverk Omlegging av driftsavtale Fysio/ergo Kvalifiseringsprogrammet Ressurskrevende brukere Nytt botiltak for funksjonshemmede - Maudland Kjøp av sykehjemsplasser - Gjesdal Etableringskostnader utgår Mottak av nye flyktninger Økning i hjemmetjenestene Rådgiverstilling utgår fra 2012, jfr ØP Rådgiverstilling legges inn igjen fra Gjeldsrådgiver utgår, jfr Bsak 148/ Rusinstitusjon, økt utgift Økning i matabonnement Vederlag sykehjem, merinntekt Psykisk utviklingshemmede, reduksjon i tilbudet Psykisk utviklingshemmede, reduksjon tas inn igjen, jfr Bsak 148/ Tilskudd til eldresenter, reduksjon Tilskudd eldresentere beholdes, jfr Bsak 148/ Alle eldresentre, tilpasning av drift-/kostnadsnivå Sykevaktsordningen, tilskudd reduseres Reduksjon av 3 fagkonsulenter omsorgsdistriktene

30 NR TEKST Tilskudd til lag og foreninger med sosiale formål, reduksjon Tilskudd til lag og foreninger tas inn igjen jfr Bsak 148/ Trones dag/aktivitetssenter legges ned plasser dag/aktivitetstilbud, reduksjon Dag/aktivitetstilbud, jfr Bsak 148/ Salg av plasser på Haugen bofellesskap, merinntekter Omsorgslønn/BPA, innføre vedtak fom max timer pr uke Praktisk bistand, reduksjon Praktisk bistand, jfr Bsak 148/ Bofellesskap for eldre helsesvake, avvikles Bofellesskap helsesvake, jfr Bsak 148/ Forskyvninger i driftsrammen Ett årsverk ergoterapeut, innsparing Dagtilbudstjeneste ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon Dagtilbud Riskatun, jfr Bsak 148/ Riskatun rehabiliteringssenter legges ned fra Riskatun rehabiliteringssenter, jfr Bsak 148/ En stilling i administrasjonen, innsparing Plasser ved Sandnes Pro-service-psykiatri, reduksjon Plasser ved Sandnes Pro-service-psykiatri, jfr Bsak 148/ Vaktmestertjenesten legges ned Vaktmestertjenesten tas inn igjen, jfr Bsak 148/ Individuelle tjenester og boliger, reduksjon fra 1 juli Individuelle tjenester og boliger, jfr Bsak 148/ Avlastning i bolig, reduksjon fra 1.juli

31 NR TEKST Avlastning i bolig, jfr Bsak 148/ Stillinger, reduksjon Sosialhjelpen, reduksjon Lærerårsverk, reduksjon fra høsten Læringssenteret reduksjon, jfr Bsak 148/ Kjøp av 20 sykehjemsplasser (netto kostnad etter fratrekk av alt kostnader for hjemmesykepleie etc), jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak levekår Kultur og byutvikling 155 Byggesak, økt driftsbudsjett Stiftinga Jærmuseet - tilskudd Regionalt operasamarbeid Kultur, eiendomskostnader Kjøp av bøker og andre medier Biblioteket, reduksjon, jfr Bsak 148/ Sandvedparken, vedlikehold av ny del Bogafjell idrettshall, drift Bogafjell idrettshall - midler til renhold, strøm og vedlikehold Ryfylke og Jæren friluftsråd og Rogaland Arboret, regulering av kontingent Adeccoligaspill på Sandnes stadion, økte utgifter Økte kostnader stadion utgår, Jfr Bsak 148/ Nye kunstgressbaner på Iglemyr, Ganddal og Bogafjell, drift og vedlikehold Gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene Gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene Heving av festeavgift med 20 prosent til dekning av økte utgifter Gatelys/strøm, økning

32 NR TEKST VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger Dekning av tidligere års underskudd på renovasjon finansieres av økte avgifter Renovasjon, dekning av tidligere års underskudd, tiltak 21 side 128 i rådmannens forslag utgår, jfr Bsak 147/10 Dekning av tidligere års underskudd på avløp finansieres av økte avgifter Avløp, dekning av tidligere årsunderskudd (prognose 2010), økning, jfr Bsak 147/10 Renovasjon økning i kostnadene på miljøstasjonen på Forus Renovasjon økning i kostnadene på miljøstasjonen på Forus finansieres av økte avgifter Endring utgifter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring inntekter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring utgifter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring inntekter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring utgifter REVOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum. Jfr Bsak 147/10 Endring inntekter RENOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring i fordeling av bestillinger mellom investering og drift Endring i fordeling av bestillinger mellom investering og drift økning gebyrer Vedlikehold av nye lekeplasser KinoKino, reduksjon i tilskudd, jfr ØP Grøntområder, innsparing, jfr ØP Grøntområder, ytterligere innsparing Park, reduksjon, jfr Bsak 148/

33 NR TEKST Veivedlikehold, innsparing, jfr ØP Veivedlikehold, ytterligere innsparing Kommunalteknikk, reduksjon, jfr Bsak 148/ Drift Lurahallen, Hanahallen, Sørbøhallen, innsparing Redusert bemanning Landbruk, reduksjon, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak kultur og byutvikling Sandnes bydrift 204 Fornyelse av maskiner og utstyr Matvarer, prisvekst Nedleggelse av kantine Bulega ,0 årsverk resultatenhetsleder, utgår Sandnes Matservice, tilpasninger, skal gå i 0, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak Sandnes Bydrift Økonomi 211 Visma Enterprise, drift Visma Enterprise, drift, jfr Bsak 148/ Fakturering av foretak Fakturering av foretak Kemner, innsparing Lønn, innsparing Anskaffelser, innsparing Regnskap, innsparing Budsjett og analyse, innsparing Totalsum nye tiltak økonomi

34 NR TEKST Organisasjon 222 Lisensutgifter Microsoft Office Lisensutgifter, jfr Bsak 148/ Interkommunalt arkiv, økte utgifter Doculive, oppgradering Kompetansekartleggingsverktøy, lisensutgifter Lærlinger, reduksjon 29 stk i 2011 og ytterligere 7 stk i Lærlinger reduseres, jfr Bsak 148/ Attføring, redusere i årsverk Tilbud om refusjon for utgifter til kiropraktor og fysioterapeut utgår Personal, reduksjon 1 årsverk i 2011 økende til 2 årsverk i Sentralbordet, reduksjon 1 årsverk Totalsum nye tiltak organisasjon Sentrale staber 235 Valg; Kommune/Fylkestingsvalg 2011 og Valg; Valgkort Valg; Vaktmestertjenester Sunn By; Barnehage forurenset grunn, avvikling Sunn By, netto reduksjon, jfr Bsak 148/ Miljøplan produksjon i 2010 og Fremtidens byer, omdisponeringer Politisk; Folkevalgtopplæring Næringssjef; Økt tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger BA Kommuneplan produksjon i 2010 og Sykkelgården, netto økte kostnader til vedlikehold ihht avtale

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST 2011 2012 2013 2014 1 Sentrale inntekter 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 3 Statlige rammeoverføringer -1 023 000-1

Detaljer

FORSLAG FREMSATT AV SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) (Alle tall i kr 1.000) DRIFT: SKOLE: 1100 1050 Lovpålagt skolefrukt 1900 1900

FORSLAG FREMSATT AV SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) (Alle tall i kr 1.000) DRIFT: SKOLE: 1100 1050 Lovpålagt skolefrukt 1900 1900 Bystyret 14.12.10 148/10 Økonomiplan 2011-2014 Innledningsvis behandlet bystyret spørsmålet om Kenny E. Rettores (H), Ingvar Josdals (Krf) og Signe J. Nijkamps (Krf) habilitet i saken. Alle ble erklært

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

03.11.2008 04.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomireglement for Sandnes kommune

Økonomireglement for Sandnes kommune Økonomireglement for Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 11.02.2014 (BSAK 12/14) Gjeldende fra regnskapsåret 2014 1. INNLEDNING Sandnes kommune skal være en handlekraftig og langsiktig forvalter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer