MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2011-2014. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett"

Transkript

1 MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan Vedtatt budsjett

2 Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak Bystyrets vedtatte budsjettendringer Bystyrets vedtatte tekstforslag Andre vedtak Endringer i drifts- og investeringsbudsjett - artsnivå Vedtatte tiltak Hovedtall 2.1 Budsjettskjema 1a, driftsbudsjett Budsjettskjema 1b, netto driftsramme Budsjettskjema 2a, investeringsbudsjett Budsjettskjema 2b, investeringsprosjekter Økonomisk oversikt drift og investering Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 3.1 Innledning Oppvekst barn og unge Sandnes Bydrift Levekår Kultur og byutvikling 61 Politisk behandling Utvalgsbehandling: november 2010 Administrasjonsutvalget: 23. november 2010 Formannskapet: 23. november 2010 Bystyret: 14. desember 2010

3

4 Innledning Økonomiplan består av tre dokumenter som er henholdsvis: 1. Rådmannens forslag (Blått hefte) 2. Hovedoversikter, driftsrammer og brukerbetalinger (Svart hefte) 3. Vedtatt budsjett (Rødt hefte) Økonomiplan (Bsak 148/10) ble vedtatt i bystyret den 14. desember I tillegg til økonomiplanens hovedvedtak med endringer, har følgende saker innvirkning på budsjettet for : Bsak 145/10 - Økonomiplan , kontrollutvalgets budsjettforslag til bystyret. Bsak 146/10 - En milliard ekstra i frie inntekter til kommunene samt økt investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsplasser. Bsak 147/10 Driftstiltak innenfor VAR-området, justering ift. Rådmannens forslag. Vedtatt budsjett (dette heftet) omhandler følgende: Kapittel 1 Bystyrets vedtak inkl hovedvedtak, budsjettmessige endringer, tekstforslag og andre vedtak. I tillegg følger spesifiserte endringer på artsnivå samt pr tiltak. Kapittel 2 Hovedtall består av detaljert budsjettskjema drift og investering. Bystyret vedtar netto ramme pr tjenesteområde ihht budsjettskjema 1B og sentrale inntekter og utgifter ihht budsjettskjema 1A. I investeringsbudsjettet vedtar bystyret utgifter og inntekter pr investeringsprosjekt, i henhold til budsjettskjema 2B. Finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A. Kapittel 3 Vedtatte endringer i avgifter, gebyrer og egenbetaling. 5

5

6 1. BYSTYRETS VEDTAK

7

8 1.1 Hovedvedtak BSAK 148/10 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslaget til økonomiplan for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2011 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett (Svart hefte, pkt 1.2) med de vedtatte endringer. Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett (Svart hefte pkt 1.3) med de vedtatte endringer. Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekter (Svart hefte, pkt 1.4 ) med de vedtatte endringer. 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A (Svart hefte, pkt 1.1) med de vedtatte endringer. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: -Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr / 22 år. -Lån til finansiering av egne investeringer: Kr / 30 år. (Jfr også vedtak i sak 146/10 og 147/10). Lånene tas opp i den takt som er nødvendig for å sikre finansiering av investeringene, uavhengig av om disse er fullført i budsjettåret eller ikke. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid, med den begrensning at avdragstiden for samlet lånesum i gjennomsnitt ikke overstiger avdragstiden angitt i dette vedtaket. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 100 millioner godkjennes. Av denne kreditten disponerer Sandnes tomteselskapet KF kr 15 millioner. Eventuell lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 1 Låneopptak ordinære lån 2011 Rådmannens forslag Bystyrets endringer Bsak 148/ Kontrollutvalget Bsak 145/ Investeringstilskudd Bsak 146/ VAR Bsak 147/ Sum

9 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv. slik det fremgår av Svart hefte pkt 4 med de vedtatte endringer. 9. Økonomiplan for Sandnes Havn KF godkjennes (jfr kap 7.1) 10. a) Økonomiplan for Sandnes Kulturhus KF godkjennes (jfr kap 7.2), med følgende endringer: Økt avsetning til energiutgifter på kr utgår og behandles i sak om perioderapport pr Videreføring av avsetning til egenproduksjon på kr utgår. Økt avsetning på kr til utstyrsinvesteringer utgår. b) Sandnes Kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2011 etter fremlagt protokoll. 11. a) Økonomiplan for Sandnes Parkering KF godkjennes (jfr kap 7.3) med endring slik det framkommer av punkt 11c og 11d b) Bystyret godkjenner at parkeringsavgiften økes med virkning fra : Langtidsplasser fra kr 10 til 12 pr time. Korttidsplasser fra kr 10 til kr 14 pr time. c) Bystyret godkjenner ikke reduksjon av årsleien for vei og gategrunn med kr , men vil hvert år vurdere resultatkravet om størrelsen på utbyttet i forhold til foretakets drift og regnskapsresultat. d) Bystyret fastsetter økt krav om utbytte i 2011 pålydende kr 0,250 millioner i 2011 og kr 0,5 millioner i årene 2012, 2013, og 2014 fra Sandnes Parkering KF, slik at samlet utbytte i 2011 utgjør kr 0,750 millioner og kr 1,0 millioner øvrige år. 12. a) Bystyret vedtar forslaget til økonomiplan for Sandnes Tomteselskap KF (jfr kap 7.4) med endring slik det fremkommer i punkt 12e. b) Bystyret godkjenner at Sandnes Tomteselskap KF omfattes av kommunens kassekreditt innenfor en ramme på kr 15 millioner. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. c) Bystyret tar til etterretning styrets varsel om at Sandnes tomteselskap KF kan få behov for å ta opp lån på inntil kr 50 millioner i perioden. Lånebehovet aktualiseres for å oppnå 40 prosent markedsandel på boligtomter i perioden. d) Søknad om låneopptaket skal primært fremmes i forbindelse med økonomiplanbehandlingen, og i særskilte tilfeller i forbindelse med sak om perioderapport. Bystyret legger til grunn at finansutgifter (renter og avdrag) av nytt lån kan betjenes av foretaket. Bystyret fastsetter krav om utbytte i 2011 pålydende kr 8,0 millioner i 2011 og kr 5,0 millioner i årene 2012, 2013 og 2014 fra Sandnes tomteselskap KF. Utbytte fra Sandnes tomteselskap versus endring av ansvarlig lån utredes. Saken legges fram så tidlig at den kan ferdigbehandles av bystyret før bystyret godkjenner kommunens årsregnskap for a) Økonomiplan for KINOKINO Senter for kunst og film KF godkjennes (jfr kap 7.5), med følgende endringer: Basistilskudd i 2011 fra bykassen reduseres med kr i samsvar med gjeldende økonomiplan og utgjør kr 4,295 millioner. 10

10 Bystyret godkjenner av det utføres en begrenset utredning av mulighetene for et byggetrinn II i rådhuskvartalet. Arbeidet gjennomføres ved egne ressurser og resultatene fremlegges juni b) KINOKINO Senter for kunst og film KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2011 etter fremlagt protokoll. 14. Økonomiplan for Sandnes indre havn KF godkjennes (jfr kap 7.5). 15. Bystyret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for Kontrollutvalgets virksomhet i 2011, med en samlet budsjettramme på kr Økningen finansieres ved redusert overføring fra drift til investering, og tilsvarende økt låneopptak med kr Sandnes bystyre, som eier i SF Kino Stavanger/Sandnes AS fremmer følgende forslag for behandling i selskapets generalforsamling 2011, krav om utdeling av selskapets midler ved avleggelsen av regnskapet for 2011 (i 2012). a) Ut fra eiernes strategiske vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om utbytte til eierne i størrelsesorden kr 3,9 millioner for regnskapsåret b) I samsvar med aksjelovens bestemmelser ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivitet i samsvar med eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011 foreslå størrelsen på utdeling av selskapets midler til generalforsamlingen Sandnes bystyre, som eier i Forus Næringspark AS, fremmer følgende forslag for behandling i selskapets generalforsamling 2011: a) Ut fra eiernes strategiske vurdering av selskapet og dets regionale rolle i næringsutviklingen, endres vedtektene 2 siste ledd, første setning til å ha følgende ordlyd: Selskapet kan gi utbytte til eierne jfr. aksjelovens bestemmelser. Vedtektsendringen gis virkning fra og med regnskapsåret b) Med grunnlag i eiernes vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om utbytte til eierne i størrelsesorden kr 10,2 millioner for regnskapsåret c) I samsvar med aksjelovens bestemmelser ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivitet i samsvar med dette eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011, foreslå størrelsen på utdeling av selskapets midler til generalforsamlingen Sandnes bystyre, som eier i Renovasjonen IKS, fremmer følgende forslag for behandling i selskapets representantskap 2011: a) Med grunnlag i eiernes vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om utbytte til eierne i størrelsesorden kr 2,0 millioner for regnskapsåret 2011 og kr 3,0 millioner i påfølgende 3 år. b) I samsvar med IKS loven 29 og eieravtalen 7 ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivitet i samsvar med dette eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011, foreslå størrelsen på utdeling av selskapets midler til generalforsamlingen c) Sandnes bystyre ber om at denne saken fremmes for varslet representantskapsmøte i februar

11 19. Sandnes bystyre, som partner i Greater Stavanger AS, fremmer følgende forslag for behandling i selskapets årsmøte 2011: a) Med grunnlag i Sandnes bystyre sin vurdering av selskapet, er det behov for at aktivitet og regional innsats fremover konsentreres, og at aktiviteten ytterligere målrettes. Sentralt prioriteringsredskap er Strategisk næringsplan. Bystyret er klar over at endringer og tilpasninger må gis noe tid, og ber med dette om at basistilskuddet justeres til kr 20,- pr. innbygger med virkning fra 2. halvår b) Sandnes bystyre imøteser sak til partnerkommunene om videre innretning av Greater Stavanger AS fra 2012, herunder både organisatorisk, avtalemessig og mht. strategiske mål. 20. Sandnes bystyre, som medlem i Region Stavanger BA, fremmer følgende forslag for behandling i selskapets årsmøte 2011: a) Med grunnlag i Sandnes bystyre sin vurdering av selskapet, er det behov for at aktivitet og regional innsats fremover konsentreres, og at aktiviteten ytterligere målrettes. Bystyret er klar over at endringer og tilpasninger må gis noe tid, og ber med dette om at basistilskuddet justeres til kr 15,- pr. innbygger med virkning fra 2. halvår Vertskapsavtalen videreføres uendret. 12

12 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer BSAK 148/10 Tusen kroner Ansvar Tjeneste Tekst DRIFT Oppvekst skole Veiledning nyutdannede lærere, utgår Hommersåk skole, midler for første skoleår legges inn igjen Trones skole, sommer SFO legges inn igjen SFO, halvert brukerbetaling SFO ungdomsskole, legges inn igjen Ressurser til skolen Oppvekst barn og unge Barneverntjenesten Tilbud til voksne med psykiske vansker Husleie helsestasjon tas ut Vikarordning barnehage, reduksjon Innsparing barnehage Tilsvarende reduksjon, private barnehager Levekår Psykisk utviklingshemmede, reduksjon tas inn igjen Tilskudd foreninger og lag tas inn igjen med følgende fordeling: Veiledningssenteret: kr Amathea: kr Kirkens bymisjon: kr Nr.13/Klippen menighet: kr Pårørendesenteret: kr Plasser Sandnes Pro-service Vaktmestertjeneste, tas inn igjen Individuelle tjenester Avlastning i bolig Dag/aktivitetstilbud Praktisk bistand Bofelleskap helsesvake Dagtilbud Riskatun Riskatun, rehabilitering Tilskudd eldresentre, beholdes

13 Ansvar Tjeneste Tekst Alle eldresentre, tilpasning av drifts-/kostnadsnivå Gjeldsrådgiver, utgår Læringssenteret, reduksjon Kjøp av 20 sykehjemsplasser (netto kostnad etter fratrekk av alternative kostnader for hjemmesykepleie etc) Kultur og byutvikling Bibliotek, reduksjon Kommunalteknikk, reduksjon Kommunalteknikk, reduksjon Park, reduksjon Økte kostnader stadion utgår Landbruk, reduksjon Økonomi og organisasjon Lisensutgifter Visma, drift Lærlinger, reduseres Sentrale stabsenheter og fellesområde Vedlikehold, strøm sykehuset Økning Blink festivalen Politisk aktivitet, økt reduksjon Sunn by, nettoreduksjon Lønnsreserve, avsetning reduseres Bybanekontor, finansieres av Jærpakke Reduksjon trykking og kopiering hele kommunen Reduksjon reise-, seminar- og kurskostnader Sandnes Bydrift Sandnes Matservice, tilpasninger, skal gå i Sentrale inntekter, renter og avdrag Renter, endret låneopptak Endring avdragsbetalinger Lavere innlånsrenter (0,5%, 0,25%) Eldre milliarden Overføring til investeringer Utbytte, Renovasjon IKS næringsdel Økt utbytte parkering Utbytte SF kino Utbytte Forus Næringspark Utbytte Tomteselskapet

14 Ansvar Tjeneste Tekst Sum INVESTERINGER Studieceller bibliotek utgår Slamsugebil utgår Reduksjon utskiftning maskinpark Kleivane barnehage, utsettes Idrettshall idrettsparken, utsettes Avsetning tunell Skaarlia utgår Sørbø skole, tilpasning og modulbruk Reduksjon rehabilitering Hommersåk barnehage Reduksjon rehabilitering Asperholen barnehage Rådhusmarka barnehage, flytting utgår Nytt sykehjem/boas Altona, brutto Salg eiendommer Byutviklingstiltak Oppgjør brannstasjonstomt ENØK energimerking Solaveien, reduksjon av reparasjonskostnader ENØK, EOS system utsettes Bystrand, kostnader forskyves Finansiering Overføring fra drift Økt/redusert låneopptak

15 1.3 Bystyrets vedtatte tekstforslag BSAK 148/10 Utvidet stillingsbrøk Bystyret ber rådmannen fortsatt rette fokus mot ufrivillig og uønskede deltidsstillinger, og i samarbeid med fagforeningene se på ulike tiltak for å få redusert uønskede deltidsstillinger samtidig som kommunen fortsetter arbeidet med å utvide stillinger for ansatte som ufrivillig jobber deltid. Lærlinger Sandnes kommune vil opprettholde målet om økt satsing på lærlinger. Kommunen vil ha et stort behov for faglært arbeidskraft, spesielt innenfor tjenesteområdene levekår og oppvekst barn og unge i årene framover. Sandnes kommune har 86 lærlinger i dag, og må midlertidig kutte til 57 lærlinger i I løpet av 2011 ber bystyret rådmannen legge fram en strategi for rekruttering av lærlinger slik at kommunen fra 2012 kan øke inntaket av lærlinger igjen. Sykehjems- og omsorgsplasser Bystyret fastholder sitt mål om å få full dekning av sykehjemsplasser og omsorgsplasser innen På denne bakgrunn er det nødvendig å satse for fullt på å få prosjektet på Altona fram. Her vil det være mulig å få om lag plasser. Samtidig vil bystyret be om at det igangsettes et arbeid for å få på plass et lokalmedisinsk senter på det tidligere sykehuset. Det vil bli satt ned et prosjekt som kan komme opp med de løsningene som er nødvendig i forhold til de nye oppgavene som kommunene skal løse i forbindelse med samhandlingsreformen. Det kan være plasser for å ta i mot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset. Det kan være plasser for rehabilitering og også for personer som trenger korttidsopphold for avlastning etc. Planlegging av innhold vil få høyeste prioritet og vil bli gjort i samarbeid med regional helsemyndighet. For å sikre framdrift på disse to prosjektene, ber bystyret rådmannen om å utnevne to prosjektgrupper, der prosjektlederne skal ha det totale ansvaret for framdrift av sitt prosjekt og for å få avklart alle aktiviteter som er nødvendig på tvers av kommunen, samarbeidspartnere og også mot statlige og regionale myndigheter for å nå oppsatt mål. Det utarbeides en framdriftsplan med angivelse av de viktigste milepæler for prosjektene i løpet av januar Planene legges fram for formannskapet. Prosjektleder skal rapportere direkte til rådmann, som igjen skal gi formannskap kvartalsvis framdriftrapportering. Dersom rådmannen ser det som naturlig at andre tomter vurderes samtidig, vil rådmannen komme tilbake på dette. Bystyret understreker at arbeidet med å få på plass disse prosjektene for å framskaffe sykehjemsplasser/ omsorgsplasser er av høyeste viktighet. 16

16 Drift av idrettsanlegg Det er nødvendig å foreta innsparinger i drift av idrettsanlegg. Rådmannen bes om å gå i dialog med idrettslagene om hvordan dette best kan løses. Bystyret forutsetter at idrettslagene ikke pålegges å betale leie. Dog må dugnadsbasert egentilsyn kunne inngå i en løsning. Det forutsettes totale innsparinger ihht. vedtatt budsjett. Seniorboliger Sandnes kommune har et utbyggingsprogram som tilsier at det skal bygges ca.550 boliger pr. år. Det bygges eneboliger, rekkehus og leiligheter. Sandnes kommune har også en boligsosial handlingsplan med mål om å bygge differensierte boformer for vanskeligstilte. I tillegg til dette ber bystyret kommunen om å tilrettelegge for en boligløsning spesielt beregnet på seniorer. Dette er et tilbud mange ønsker, men som det er få tilbydere av. I utbyggingsområder blir det press på infrastruktur som skolekapasitet og barnehageplasser. Med egne prosjekt rettet mot seniorer, der rekkefølgekrav blir tilpasset denne brukergruppen, kan fremdrift og utnyttelse av områder forbedres. Private tilbydere inviteres til å utarbeide løsningene i samarbeid med kommunen. Denne typen boform etter modell av Huset Vårt i sentrum vil være et viktig tilskudd i boligmassen for å gi eldre mulighet til å klare seg lenger i egen bolig, få mer trygghet i omgivelsene rund seg, enklere tilrettelegge for aktivitetstilbud spesielt for denne gruppen, samt bedre legge til rette for effektiv utnyttelse av hjemmebaserte tjenester dersom det skulle bli nødvendig. Seniorboliger tas med og omtales i det boligbyggeprogrammet som utarbeides av kommunen. I tillegg er det en vesentlig del av det tjenestetilbudet som gis til eldre. Hommersåk skole Det er skapt betydelig usikkerhet i Riska bydel om skolekapasiteten er tilstrekkelig til å dekke den framtidige utbyggingen i denne bydelen. For Sandnes kommune er det viktig at det er en balansert utvikling i Riska bydel med en vekst som er tilpasset den sosiale infrastrukturen. I den forbindelse vises det til sak 51/10 i kommuneplankomiteen hvor utviklingen i Hommersåk, Riska bydel er behandlet. Av saksbehandlingen framgår at det er mulighet for en styrt utvikling med om lag 25 boliger pr år ift eksisterende skolekapasitet. Dette gir en vekst i bydelen på ca 1 % i året. Det fremgår også at den fremtidige utbyggingsretningen avgjør hvordan skolestrukturen bør være. Før beslutning om nedleggelse av Hommersåk skole tas, ber bystyret rådmannen fremme sak om fremtidig utbyggingsretning og skolestruktur i Riska bydel. (Dette er en del av revisjonen av kommuneplanen). Skole i Skaarlia Rådmannen har lagt til grunn at elevene fra Skaarlia skal gå til Iglemyr skole i midlertidige lokaler. Kostnader for dette er tatt med i investeringsbudsjettet. Før endelig beslutning om dette tas, skal det fremlegges en analyse hvor utbyggingstakten i denne delen av bydelen blir vurdert og sett i sammenheng med når det er behov for en fullverdig skole i Skaarlia. 17

17 Organisering Bystyret ber administrasjonen vurdere om antall omsorgsdistrikt er hensiktsmessig, eller om det vil gi bedre ressursutnyttelse å redusere antallet. Bystyret ber administrasjonen vurdere om antall soner i hjemmetjenesten kan reduseres for å få en bedre ressursutnyttelse. Det vises her til omsorg Nord som har omstrukturert fra 3 til 2 soneledere. Helse og omsorg I henhold til boligsosial handlingsplan er behovet for å finne midlertidige boformer for enkelte grupper av vanskeligstilte stort. Hospits er en dårlig løsning, og bystyret ber administrasjonen vurdere om det kan være hensiktsmessig/lønnsomt å sette opp midlertidige løsninger ved hjelp av modulbygg for å dekke dette behovet. Oppsigelsesverv Formannskapet ber rådmannen fram mot bystyrebehandlingen i desember å vurdere i hvilken grad nedbemanning kan være mulig innenfor rammen av gjeldende omstillingsavtale. BULEGA Bystyret ber om at Bulega som kommunal bedrift blir evaluert i løpet av første kvartal

18 1.4 Andre vedtak BSAK 145/10 ØKONOMIPLAN KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET 1. Bystyret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for Kontrollutvalgets virksomhet i 2011, med en samlet budsjettramme på kr Økningen finansieres ved redusert overføring fra drift til investering, og tilsvarende økt låneopptak med kr Endringen tas inn i hovedvedtaket av økonomiplan som nytt punkt 15. BSAK 146/10 EN MILLIARD EKSTRA I FRIE INNTEKTER TIL KOMMUNENE SAMT ØKT INVESTERINGSTILSKUDD TIL SYKEHJEMSPLASSER OG OMSORGSPLASSER 1. Kommunens andel av økning i frie inntekter 2010 på kr 11,979 millioner avsettes på disposisjonsfond for bruk senere år. Tekst Art Ansvar Tjeneste Beløp Økt rammetilskudd Avsetning til disposisjonsfond Merinntekter på kr millioner i forbindelse med investeringstilskudd til omsorgsboligene i Hanamyrveien, benyttes til redusert låneopptak i Tekst Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Hanamyrveien Redusert låneopptak a) b) Økt investeringstilskudd i forbindelse med omsorgsboliger som ferdigstilles i , innarbeides i økonomiplan : Øygard, kr 2,666 millioner i 2011 Maudlandslia, kr 1,555 millioner i

19 BSAK 147/10 DRIFTSTILTAK INNENFOR VAR OMRÅDET, JUSTERING IFT. RÅDMANNENS FORSLAG 1. Bystyret godkjenner at tiltak 21 side 128 Renovasjon inndekning av underskudd pr utgår. Bortfall av budsjettert inntekt i bykassen salderes med redusert overføring til investeringer slik: 2011 kr 3,095 mill., i 2012 kr 1,577 mill. og i 2013 kr. 0,669 mill. Investeringsbudsjettet salderes ved tilsvarende økt låneopptak. 2. Bystyret godkjenner at tiltak 22 side 129 Avløp endres slik at prognosert underskudd for 2010 på ca kr. 10 millioner inkluderes i beregningen av avløpsgebyret kommende 3 årsperiode, og slik at oppgjør mot bykassen kan foretas som forutsatt. Følgende endringer innarbeides i gebyrgrunnlaget: 2011 : uendret (opprinnelig tiltak kr -8,257 mill.) 2012 : kr - 2,697 mill (opprinnelig tiltak kr - 5,803 mill.) 2013 : kr - 7,304 mill (opprinnelig tiltak kr -1,389 mill.) 3. Bystyret godkjenner følgende justerte gebyrsatser for Avløpsområdet i 2011: AVLØP 2011 Abonnementsgebyr bolig 8,20 Abonnementsgebyr næring 7,70 Forbruksgebyr bolig og næring 11,10 4. Bystyret godkjenner at tiltakslisten i driftsbudsjettet for Kultur og byutvikling kompletteres med følgende tillegg: Nr Ansvar Tjeneste Beskrivelse Endring utgifter VANN, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter VANN, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter AVLØP, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter AVLØP, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter RENOVASJON, IVAR pga. renter, prisstigning og volum Endring utgifter RENOVASJON, IVAR pga. renter, prisstigning og volum

20 1.5 Endringer i drifts- og investeringsbudsjett - artsnivå BSAK 148/10 ØKONOMIPLAN , HOVEDVEDTAK Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst DRIFT Oppvekst skole: Veiledning nyutdannede lærere, utgår Hommersåk skole, midler for første skoleår legges inn igjen Trones skole, sommer SFO legges inn igjen SFO, halvert brukerbetaling SFO ungdomsskole, legges inn igjen Ressurser til skolen Oppvekst barn og unge Barneverntjenesten Tilbud til voksne med psykiske vansker Husleie helsestasjon tas ut Vikarordning barnehage, reduksjon Innsparing barnehage Tilsvarende reduksjon, private barnehager Levekår Psykisk utviklingshemmede, reduksjon tas inn igjen Tilskudd foreninger og lag tas inn igjen med følgende fordeling: Veiledningssenteret: kr Amathea: kr Kirkens bymisjon: kr Nr.13/Klippen menighet: kr Pårørendesenteret: kr Plasser Sandnes Pro-service Vaktmestertjeneste, tas inn igjen Individuelle tjenester Individuelle tjenester Avlastning i bolig Avlastning i bolig

21 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Avlastning i bolig Dag/aktivitetstilbud Praktisk bistand Bofelleskap helsesvake Dagtilbud Riskatun Dagtilbud Riskatun Dagtilbud Riskatun Riskatun, rehabilitering Tilskudd eldresentre, beholdes Alle eldresentre, tilpasning av drifts-/kostnadsnivå Gjeldsrådgiver, utgår Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Læringssenteret, reduksjon Kjøp av 20 sykehjemsplasser (netto kostnad etter fratrekk av alternative kostnader for hjemmesykepleie etc) Kultur og byutvikling Bibliotek, reduksjon Kommunalteknikk, reduksjon Kommunalteknikk, reduksjon Park, reduksjon Økte kostnader stadion utgår Landbruk, reduksjon Økonomi og organisasjon Lisensutgifter Visma, drift Lærlinger, reduseres Sentrale stabsenheter og fellesområde Vedlikehold, strøm sykehuset Økning Blink festivalen Politisk aktivitet, økt reduksjon Sunn by, nettoreduksjon

22 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Lønnsreserve, avsetning reduseres Bybanekontor, finansieres av Jærpakke Reduksjon trykking og kopiering hele kommunen Reduksjon reise-, seminar- og kurskostnader Sandnes Bydrift Sandnes Matservice, tilpasninger, skal gå i Sentrale inntekter, renter og avdrag Renter, endret låneopptak Endring avdragsbetalinger Lavere innlånsrenter (0,5%, ,25%) Eldre milliarden Overføring til investeringer Utbytte, Renovasjon IKS næringsdel Økt utbytte parkering Utbytte SF kino Utbytte Forus Næringspark Utbytte Tomteselskapet Sum INVESTERINGER Studieceller bibliotek utgår Slamsugebil utgår Reduksjon utskiftning maskinpark Kleivane barnehage, utsettes Idrettshall idrettsparken, utsettes Avsetning tunell Skaarlia utgår Sørbø skole, tilpasning og modulbruk Reduksjon rehabilitering Hommersåk barnehage Reduksjon rehabilitering Asperholen barnehage Rådhusmarka barnehage, flytting utgår Nytt sykehjem/boas Altona, brutto Salg eiendommer

23 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Byutviklingstiltak Oppgjør brannstasjonstomt ENØK energimerking Solaveien, reduksjon av reparasjonskostnader ENØK, EOS system utsettes Bystrand, kostnader forskyves Finansiering: Overføring fra drift Økt/redusert låneopptak BSAK 145/10 KONTROLLUTVALG Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst DRIFT Kontrollutvalget, økning Redusert overføring til investering INVESTERING Redusert overføring fra drift Økt låneopptak BSAK 146/10 INVESTERINGSTILSKUDD Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst INVESTERING: Øygard omsorgsboliger, investeringstilskudd Maudlandslia omsorgsboliger, investeringstilskudd Redusert låneopptak

24 BSAK 147/10 VAR Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst DRIFT: Endring utgifter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring inntekter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring utgifter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring inntekter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring utgifter REVOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum Endring inntekter RENOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum Avløp, dekning av tidligere års underskudd (prognose 2010), økning Renovasjon, dekning av tidligere års underskudd, tiltak 21 side 128 i rådmannens forslag utgår Redusert overføring til investering INVESTERING: Redusert overføring fra drift Økt/redusert låneopptak

25 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST Sentrale inntekter 2 Skatt samlet Statlige rammeoverføringer Refusjon merverdiavgift Overføring fra staten (Komptilsk + Reform 97+ rentekomp skole) Overføring til andre Statstilskudd flyktninger Renteutgifter innlån Renter, endret låneopptak, jfr Bsak 148/ Lavere innlånsrenter (0,5%, 0,25%9, jfr Bsak 148/ Avdrag på lån Endring avdragsbetalinger, jfr Bsak 148/ Renter av bankinnskudd Frikraftavtale med Lyse gml Maudal Renter ansvarlige lån LYSE Renter ansvarlige lån tomteselskapet Utbytte tomteselskapet, jfr Bsak 148/ Aksjeutbytte Lyse Utbytte, Renovasjon IKS næringsdel, jfr Bsak 148/ Økt utbytte parkering, jfr Bsak 148/ Utbytte SF Kino, jfr Bsak 148/

26 NR TEKST Utbytte Forus Næringspark, jfr Bsak 148/ Renteinntekter Startlån Renteutgifter Startlån Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 148/ Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 145/ Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 147/ Bruk av disp fond ( Endring av regnskapsprinsipp) Eldremilliarden, bruk av disp fond, jfr Bsak 148/ Avskrivninger Motpost avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark Fordelte utgifter Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (vann)minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (avløp)minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter Basisbudsjett tjenesteområdene inkl lønnsreserve Disponibelt til tiltak Oppvekst skoler 45 Lundehaugen skole, videreføring av ØP Skaarlia skole

27 NR TEKST Bygge ut Iglemyr istedenfor ny skole på Skårlia Veiledning nyutdannede lærere Veiledning nyutdannede lærere, utgår jfr Bsak 148/ Elevtallsvekst i forhold til prognose Skoleskyss, SFO for funksjonshemmede Funksjonshemmede elever, vekst Funksjonshemmede elever SFO, vekst Hommersåk skole, nedleggelse Hommersåk skole, midler for første skoleår legges inn igjen, jfr Bsak 148/ Vatne skole, nedleggelse Leirskole, avvikling Ordinær undervisning og spesialundervisning-bortfall av stillinger fra 2011, videreføring av ØP Skolelederutdanning, bortfall, videreføring av ØP Trones skole, sommer-sfo, bortfall Trones skole, sommer-sfo, legges inn igjen jfr Bsak 148/10 SFO for funksjonshemmede barn 5-7.trinn, innføring av brukerbetaling SFO, halvert brukerbetaling jfr Bsak 148/ Ytterligere reduksjon i antall årsverk SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, avvikling SFO ungdomsskole, legges inn igjen jfr Bsak 148/ Skolefrukt, bortfall Fysisk aktivitet, bortfall Leksehjelp, bortfall Ressurser til skolen, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak oppvekst skole

28 NR TEKST Oppvekst barn og unge 73 Innlemming av øremerkede tilskudd barnehage Etablering av nye barnehageplasser, jfr mellomalt. i barnehageplan Prosjektstilling økonomi utgår, jfr ØP Vikarordning for barnehager, jfr ØP Vikarordning for barnehager, reduksjon jfr Bsak 148/ Aktivitets- og lønnsvekst i private barnehager, justering Institusjonsplasser og fosterhjem, økte utgifter Ny helsestasjon på Ganddal (leieavtale) Husleie helsestasjon tas ut, jfr Bsak 148/ Økning i kostpengene i kommunale barnehager Økte kostnader pr barnehageplass som følge av økte kostpenger Økt foreldrebetaling Barnehageplass i annen kommune enn egen bostedskommune Effektivisering - 14 barnsgrupper barnehage Reduksjon i kommunalt tilskudd til private barnehager på grunn av 14 barnsgrupper, jfr. ØP Barnehager, innsparing, kun barn med barnehagerett får plass Lederstilling fagteam, innsparing Innsparing barnehage jfr Bsak 148/ Tilsvarende reduksjon, private barnehager, jfr Bsak 148/ Hjelpetiltak i barnevernstjenesten, innsparing Barnevernstjenesten, jfr Bsak 148/ Tilrettelagt tilbud for voksne med psykiske vansker, avvikling Tilbud til voksne med psykiske vansker, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge

29 NR TEKST Levekår 98 Nytt botiltak for funksjonshemmede - Øygard Økning fastlegetilskudd Sykehjemslege 0,5 årsverk Omlegging av driftsavtale Fysio/ergo Kvalifiseringsprogrammet Ressurskrevende brukere Nytt botiltak for funksjonshemmede - Maudland Kjøp av sykehjemsplasser - Gjesdal Etableringskostnader utgår Mottak av nye flyktninger Økning i hjemmetjenestene Rådgiverstilling utgår fra 2012, jfr ØP Rådgiverstilling legges inn igjen fra Gjeldsrådgiver utgår, jfr Bsak 148/ Rusinstitusjon, økt utgift Økning i matabonnement Vederlag sykehjem, merinntekt Psykisk utviklingshemmede, reduksjon i tilbudet Psykisk utviklingshemmede, reduksjon tas inn igjen, jfr Bsak 148/ Tilskudd til eldresenter, reduksjon Tilskudd eldresentere beholdes, jfr Bsak 148/ Alle eldresentre, tilpasning av drift-/kostnadsnivå Sykevaktsordningen, tilskudd reduseres Reduksjon av 3 fagkonsulenter omsorgsdistriktene

30 NR TEKST Tilskudd til lag og foreninger med sosiale formål, reduksjon Tilskudd til lag og foreninger tas inn igjen jfr Bsak 148/ Trones dag/aktivitetssenter legges ned plasser dag/aktivitetstilbud, reduksjon Dag/aktivitetstilbud, jfr Bsak 148/ Salg av plasser på Haugen bofellesskap, merinntekter Omsorgslønn/BPA, innføre vedtak fom max timer pr uke Praktisk bistand, reduksjon Praktisk bistand, jfr Bsak 148/ Bofellesskap for eldre helsesvake, avvikles Bofellesskap helsesvake, jfr Bsak 148/ Forskyvninger i driftsrammen Ett årsverk ergoterapeut, innsparing Dagtilbudstjeneste ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon Dagtilbud Riskatun, jfr Bsak 148/ Riskatun rehabiliteringssenter legges ned fra Riskatun rehabiliteringssenter, jfr Bsak 148/ En stilling i administrasjonen, innsparing Plasser ved Sandnes Pro-service-psykiatri, reduksjon Plasser ved Sandnes Pro-service-psykiatri, jfr Bsak 148/ Vaktmestertjenesten legges ned Vaktmestertjenesten tas inn igjen, jfr Bsak 148/ Individuelle tjenester og boliger, reduksjon fra 1 juli Individuelle tjenester og boliger, jfr Bsak 148/ Avlastning i bolig, reduksjon fra 1.juli

31 NR TEKST Avlastning i bolig, jfr Bsak 148/ Stillinger, reduksjon Sosialhjelpen, reduksjon Lærerårsverk, reduksjon fra høsten Læringssenteret reduksjon, jfr Bsak 148/ Kjøp av 20 sykehjemsplasser (netto kostnad etter fratrekk av alt kostnader for hjemmesykepleie etc), jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak levekår Kultur og byutvikling 155 Byggesak, økt driftsbudsjett Stiftinga Jærmuseet - tilskudd Regionalt operasamarbeid Kultur, eiendomskostnader Kjøp av bøker og andre medier Biblioteket, reduksjon, jfr Bsak 148/ Sandvedparken, vedlikehold av ny del Bogafjell idrettshall, drift Bogafjell idrettshall - midler til renhold, strøm og vedlikehold Ryfylke og Jæren friluftsråd og Rogaland Arboret, regulering av kontingent Adeccoligaspill på Sandnes stadion, økte utgifter Økte kostnader stadion utgår, Jfr Bsak 148/ Nye kunstgressbaner på Iglemyr, Ganddal og Bogafjell, drift og vedlikehold Gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene Gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene Heving av festeavgift med 20 prosent til dekning av økte utgifter Gatelys/strøm, økning

32 NR TEKST VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger Dekning av tidligere års underskudd på renovasjon finansieres av økte avgifter Renovasjon, dekning av tidligere års underskudd, tiltak 21 side 128 i rådmannens forslag utgår, jfr Bsak 147/10 Dekning av tidligere års underskudd på avløp finansieres av økte avgifter Avløp, dekning av tidligere årsunderskudd (prognose 2010), økning, jfr Bsak 147/10 Renovasjon økning i kostnadene på miljøstasjonen på Forus Renovasjon økning i kostnadene på miljøstasjonen på Forus finansieres av økte avgifter Endring utgifter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring inntekter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring utgifter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring inntekter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring utgifter REVOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum. Jfr Bsak 147/10 Endring inntekter RENOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring i fordeling av bestillinger mellom investering og drift Endring i fordeling av bestillinger mellom investering og drift økning gebyrer Vedlikehold av nye lekeplasser KinoKino, reduksjon i tilskudd, jfr ØP Grøntområder, innsparing, jfr ØP Grøntområder, ytterligere innsparing Park, reduksjon, jfr Bsak 148/

33 NR TEKST Veivedlikehold, innsparing, jfr ØP Veivedlikehold, ytterligere innsparing Kommunalteknikk, reduksjon, jfr Bsak 148/ Drift Lurahallen, Hanahallen, Sørbøhallen, innsparing Redusert bemanning Landbruk, reduksjon, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak kultur og byutvikling Sandnes bydrift 204 Fornyelse av maskiner og utstyr Matvarer, prisvekst Nedleggelse av kantine Bulega ,0 årsverk resultatenhetsleder, utgår Sandnes Matservice, tilpasninger, skal gå i 0, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak Sandnes Bydrift Økonomi 211 Visma Enterprise, drift Visma Enterprise, drift, jfr Bsak 148/ Fakturering av foretak Fakturering av foretak Kemner, innsparing Lønn, innsparing Anskaffelser, innsparing Regnskap, innsparing Budsjett og analyse, innsparing Totalsum nye tiltak økonomi

34 NR TEKST Organisasjon 222 Lisensutgifter Microsoft Office Lisensutgifter, jfr Bsak 148/ Interkommunalt arkiv, økte utgifter Doculive, oppgradering Kompetansekartleggingsverktøy, lisensutgifter Lærlinger, reduksjon 29 stk i 2011 og ytterligere 7 stk i Lærlinger reduseres, jfr Bsak 148/ Attføring, redusere i årsverk Tilbud om refusjon for utgifter til kiropraktor og fysioterapeut utgår Personal, reduksjon 1 årsverk i 2011 økende til 2 årsverk i Sentralbordet, reduksjon 1 årsverk Totalsum nye tiltak organisasjon Sentrale staber 235 Valg; Kommune/Fylkestingsvalg 2011 og Valg; Valgkort Valg; Vaktmestertjenester Sunn By; Barnehage forurenset grunn, avvikling Sunn By, netto reduksjon, jfr Bsak 148/ Miljøplan produksjon i 2010 og Fremtidens byer, omdisponeringer Politisk; Folkevalgtopplæring Næringssjef; Økt tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger BA Kommuneplan produksjon i 2010 og Sykkelgården, netto økte kostnader til vedlikehold ihht avtale

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST 2011 2012 2013 2014 1 Sentrale inntekter 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 3 Statlige rammeoverføringer -1 023 000-1

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2012-2015

Sandnes kommune økonomiplan 2012-2015 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Sammen om Porsgrunn bystyrets vedtak Porsgrunn kommunes vedtak 11. desember 2014, sak 84/14 1. Handlingsprogrammet for 2015 2018 vedtas med

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak

H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak H A N D L I N G S P R O G R A M 2013 2016 rådmannens forslag til vedtak I Rådmannens forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for 2013 2016 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som

Detaljer

Kilde: Vandkunsten. Vedtatt i kommunestyret 15. 12.2010 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 DEL 1

Kilde: Vandkunsten. Vedtatt i kommunestyret 15. 12.2010 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 DEL 1 Kilde: Vandkunsten Vedtatt i kommunestyret 15. 12.2010 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 DEL 1 Vedtak Saksprotokoll Utvalg: HAMAR KOMMUNESTYRE Møtedato: 15.12.2010 Sak: 146/10 Resultat: Arkivsak: 10/5351-5

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2011-2014

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2011-2014 201001203/44 Notat Arkivkode: Saksnr.: 201001203 Saksbeh.: Til : Gruppelederne i Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 4. november 2010 Kopi : Rådmannens ledergruppe Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

29.09.2009 29.09.2009 13.10.2009. Rådmannen legger i denne saken fram perioderapport og budsjettjusteringer pr 31. august 2009.

29.09.2009 29.09.2009 13.10.2009. Rådmannen legger i denne saken fram perioderapport og budsjettjusteringer pr 31. august 2009. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900185 : : Hilde Vikan m. fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 29.09.2009 29.09.2009

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201002143 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

03.11.2008 04.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRO-14/17131-1 87887/14 23.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 30.09.2014 Stavanger

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Budsjett 2004 og handlingsplan 2004-2007

Budsjett 2004 og handlingsplan 2004-2007 Fredrikstad kommune Budsjett 2004 og handlingsplan 2004-2007 Vedtatt av Kommunestyret 11.12.03. Handlingsplan 2004-2007. Budsjett 2004 Kommunestyrets vedtak 11.12.2003, sak 03/03864 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

1 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE. Inklusive budsjettvedtak kommunestyre 15.1.2015

1 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE. Inklusive budsjettvedtak kommunestyre 15.1.2015 1 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Inklusive budsjettvedtak kommunestyre 15.1.2015 INNHOLD 1. Kommuneplanens handlingsdel... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Fremtidsbilde for Malvik kommune... 3 1.3.

Detaljer

Politisk behandling: Dato Planutvalget 13.11 Arbeidsmiljøutvalget 14.11 Kultur, idrett og. 14.11 oppvekstkomiteen Miljø, energi og

Politisk behandling: Dato Planutvalget 13.11 Arbeidsmiljøutvalget 14.11 Kultur, idrett og. 14.11 oppvekstkomiteen Miljø, energi og Tromsø kommune Bjerkaker skole Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress ØKONOMIPLAN 2008 2011 Politisk behandling: Politisk behandling: Utvalg/komité: Dato Planutvalget 13.11 Arbeidsmiljøutvalget 14.11

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2011-2013.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2011-2013. RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2011-2013. 1 Innledning... 2 1.1 Kommunestyrets vedtak... 2 1.2 Innledning... 2 1.3 Forslag til vedtak... 3 1.4 Prosess... 3 1.5 Sammendrag... 3 1.6 Risiko...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Økonomiplanforslagene til foretaksstyrene følger i sin helhet som trykt vedlegg i svart hefte.

Økonomiplanforslagene til foretaksstyrene følger i sin helhet som trykt vedlegg i svart hefte. 6. Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 De kommunale foretakene er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Etter innstilling fra foretaksstyrene fastsetter bystyret henholdsvis netto driftsbudsjettramme,

Detaljer

Budsjett 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013

Budsjett 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2014 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Handlingsplan 2003-2006 Budsjett 2003. for Fredrikstad kommune

Handlingsplan 2003-2006 Budsjett 2003. for Fredrikstad kommune Handlingsplan 2003-2006 Budsjett 2003 for Fredrikstad kommune Vedtatt av kommunestyret 12.12.2002 Handlingsplan 2003-2006. Budsjett 2003 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2002, sak 02/0159 1. Med hjemmel

Detaljer

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Årsrapport 2 Innhold Rådmannen har ordet... 3 Samfunnsresultat... 5 Økonomisk resultat... 17 Brukerresultat... 33 Medarbeiderresultat... 45 Utviklingsresultat...

Detaljer