HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/01 01/00777 REFERATSAK: UTTALELSE VEDR. REDUKSJON AV TORSKEKVOTE - GRUPPE 2. FISKERE I A-MANNTALLET 0067/01 01/00785 UTTALELSE VEDR. NYE STATLIGE PÅLEGG OG REFORMER 0068/01 01/00739 LÆRLINGER 0069/01 01/00654 BEMANNINGSPLAN - RULLERING 0070/01 01/00733 ADMINISTRASJONSUTVALGETS ANSVARSOMRÅDE 0071/01 01/00713 KOMMUNALE PLANVERKTØY 0073/01 01/00712 EVALUERING AV KOMMUNENS ENGASJEMENT I NORD-TROMS REISELIV 0074/01 01/00784 EVT. MEDLEMSKAP I TORNEDALSRÅDET 0075/01 01/00648 MILJØMESSIG TILPASNING AV FORBYGNINGSANLEGG I MANNDALSELVA OG BIOTOPJUSTERING

2 0076/01 01/00718 BETJENING AV TRYGGHETSALARMER MELLOM KL /01 01/00783 BUDSJETT KÅFJORD KOMMUNE - VEDTAKSNIVÅ 0078/01 01/00744 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /01 01/00808 VALG AV STYREREPR. OG MEDLEMMER I RÅDSFORSAMLINGEN TIL TORNEDALSRÅDET 0080/01 01/00776 TARIFFESTET PENSJON - SKIFTE AV LEVERANDØR 0072/01 01/00445 RULLERING IDRETTS- OG ANLEGGSPLANEN 0079/01 01/00761 OLDERDALEN SAMFUNNSHUS - FORVALTNING Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, dato Kristin V. Johansen ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0066/01 Kåfjord kommune REFERATSAK: UTTALELSE VEDR. REDUKSJON AV TORSKEKVOTE - GRUPPE 2. FISKERE I A-MANNTALLET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 01/00777 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0079/01 Formannskapet /01 Kommunestyret Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0079/01 Resultat: Forslag vedtatt Behandling i utvalget: Saken ble tatt opp på bakgrunn av innkommet skriv fra Einar Storslett. Formannskapet vedtok i medhold av 13 i kommuneloven følgende enstemmige uttalelse: Kåfjord kommune vil meget sterkt anmode statsråden om å heve torskekvota for Gruppe 2 fiskere til tonn. Gruppe 2 tas med i ei ordning med samlekvote som et forsøk. Statsråden anmodes om å ta initiativet til en gjennomgang av hvordan Gruppe 2-ordninga kan forbedres som et distriktspolitisk virkemiddel. Kåfjord kommune vil understreke den betydning det har å kunne beholde og forbedre denne ordning. Da den er en viktig og til dels avgjørende for økonomi og bosetting i en rekke utsatte lokalsamfunn. Det virker meningsløst for oss at lokalbefolkninga skal nektes å ta i bruk lokale ressurser som heller ikke vil bli utnyttet av større fartøyer. Vedtak: Formannskapet vedtok i medhold av 13 i kommuneloven følgende enstemmige uttalelse: Kåfjord kommune vil meget sterkt anmode statsråden om å heve torskekvota for Gruppe 2 fiskere til tonn. Gruppe 2 tas med i ei ordning med samlekvote som et forsøk. Side 3 av 92

4 Sak 0066/01 Statsråden anmodes om å ta initiativet til en gjennomgang av hvordan Gruppe 2-ordninga kan forbedres som et distriktspolitisk virkemiddel. Kåfjord kommune vil understreke den betydning det har å kunne beholde og forbedre denne ordning. Da den er en viktig og til dels avgjørende for økonomi og bosetting i en rekke utsatte lokalsamfunn. Det virker meningsløst for oss at lokalbefolkninga skal nektes å ta i bruk lokale ressurser som heller ikke vil bli utnyttet av større fartøyer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0066/01 Resultat: Tatt til orientering Behandling i utvalget: Den refererte saken ble tatt til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Den refererte saken tas til orientering. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik avd. leder Utskrift sendt etter formannskapets behandling. Side 4 av 92

5 Gáivuona suohkan Sak 0067/01 Kåfjord kommune UTTALELSE VEDR. NYE STATLIGE PÅLEGG OG REFORMER Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 01/00785 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0067/01 Kommunestyret Saksutredning: NEI TIL FLERE HALVFINANSIERTE REFORMER! KS Troms behandlet dette temaet på sitt fylkesmøte, og følger med dette opp sitt standpunkt om å si nei til oppstart av nye statlige pålegg/reformer som ikke er 100% finansiert fra det norske storting. Kommunene er den viktigste tjenesteprodusenten overfor innbyggerne. Kommunene ønsker å satse sterkt både på barnehager, skoler og eldre. Men - realismen må være første bud. Bare ved å forbedre kommunesektorens økonomiske og politiske handlingsrom kan kommunene og fylkeskommunene klare å innfri Regjeringens og Stortingets ønsker. Dette handlingsrommet har ikke kommunesektoren i dag. KS Troms sitt fylkesmøte samlet i Tromsø den 19.november 2001, ber kommunene og fylkestinget i Troms om å slutte seg til og vedta følgende erklæring: "Kommunestyret/Fylkestinget i gjør herved kjent at vi som selvstendig kommune ikke vil iverksette nye statlige pålegg/reformer dersom disse beviselig ikke er 100% finansiert fra det norske storting. Dette standpunkt må også betraktes som en beskyttelse av lokaldemokratiet i vår kommune." Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Kåfjord gjør herved kjent at vi som selvstendig kommune ikke vil iverksette nye statlige pålegg/reformer dersom disse beviselig ikke er 100% finansiert fra det norske storting. Dette standpunkt må også betraktes som en beskyttelse av lokaldemokratiet i vår kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0067/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Side 5 av 92

6 Sak 0067/01 Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret i Kåfjord gjør herved kjent at vi som selvstendig kommune ikke vil iverksette nye statlige pålegg/reformer dersom disse beviselig ikke er 100% finansiert fra det norske storting. Dette standpunkt må også betraktes som en beskyttelse av lokaldemokratiet i vår kommune. Rett utskrift bekreftes Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik avd. leder Melding til: - Statsministerens kontor, postboks 8001, Dep, 0030 Oslo 1 - Kommunalkomiteen, Karl Johansgate 22, 0026 Oslo 1 - "Tromsbenken", Karl Johansgate 22, 0026 Oslo 1 - Kommunenes Sentralforbund, postboks 1378 Vika, 0114 Oslo 1 - KS Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø - Rådmannen - Ordføreren Side 6 av 92

7 Gáivuona suohkan Sak 0068/01 Kåfjord kommune LÆRLINGER Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 417 Arkivsaksnr.: 01/00739 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/01 Administrasjonsutvalget /01 Formannskapet /01 Kommunestyret Saksutredning: Kommunestyret vedtok i sak 5/96 følgende; 1. Kåfjord kommune tilrettelegger for å ta inn 2 lærlinger pr år fra høsten Lønnskostnadene for 1996 dekkes over post Nødvendig budsjettregulering foretas etter avklaring m.h.t utplasseringssted. 3. Fra høsten 97 organiseres ordninga ved at 2 stillinger eller delstillinger tilsvarende 2/1- stilling omgjøres til lærlingestilling. Dette skjer ved ledighet/vakanse i stillinger. 4. Personale som er pålagt veilederansvar for lærlingene, må få frigitt tid til å ivareta dette på en tilfredsstillende måte. Pga av dette vedtaket ble to hjemmehjelpsstillinger omgjort til lærlingestillinger. Kommunen har i perioden hatt til sammen 3 lærlinger, to avsluttet sin lærlingetid i 00,(omsorgsarbeiderfaget) og en i 01 (barne- og ungdomsarbeiderfaget). Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ble det ikke tatt inn nye lærlinger i 01. Rådmannen gjør oppmerksom på at det ikke var kommet forespørsel fra kommunens opplæringskontor i Troms om inntak av lærlinger tilhørende Kåfjord kommune. En ønsket å avvikle sin lærlingetid i vår kommune, men hadde bostedsadresse i Nordreisa kommune. For 2002 er det i følge kommunens opplæringskontor i Troms til sammen 8 elever som kan være aktuelle søkere til lærlingeplasser i vår kommune. I barne- og ungdomsarbeiderfaget er det 3 elever, i IKT-driftsfag er det 3 elever, 1 elev på aktivitør og en 1 elev på kokkfaget. I følge opplysninger fra kommunenes opplæringskontor viser erfaringene at de fleste på VKI kokkfag vil søke seg til private bedrifter som restaurantkokklærlinger. Alle 8 elvene har bostedsadresse i Kåfjord kommune. De totalte kostnader for en lærling er for hele læretida er kr ,-. Tilskuddsandel til kommunen er på kr ,- for hele lærlingetida. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis fra Opplærkingskontoret. Kostnadene pr år fordeler seg slik på en enkelt lærling: Lønn til lærlingen Tilskuddsandel Netto utgift for kommunen 1. år kr ,- Kr 5000,- Kr år kr ,- Kr ,- Kr ,- 3. år kr ,- Kr ,- Kr ,-. I utgangspunktet ser rådmannen at kommunen hadde hatt behov for ha inngått minst to intensjonsavtaler, særlig av hensyn til å få unge tilbake til kommunen. Men med bakgrunn i Side 7 av 92

8 Sak 0068/01 kommunens økonomiske situasjon ser rådmannen ikke mulighet for å innarbeidet dette i budsjettet, og saken legges derfor fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0023/01 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Bjørn Inge Mo hadde følgende forslag til vedtak; Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra og med Administrasjonen velger ut fagområde. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger. 2 lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplan. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra og med Administrasjonen velger ut fagområde. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger. 2 lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplan. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0074/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra og med Administrasjonen velger ut fagområde. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger. 2 lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplan. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0068/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8 av 92

9 Sak 0068/01 Vedtak: Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra og med Administrasjonen velger ut fagområde. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger. 2 lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplan. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik avd. leder Melding til: - Personalleder - Leder for helse og sosial - Leder for drift og utvikling - Leder for oppvekst Side 9 av 92

10 Gáivuona suohkan Sak 0069/01 Kåfjord kommune BEMANNINGSPLAN - RULLERING Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 01/00654 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0020/01 Administrasjonsutvalget /01 Formannskapet /01 Administrasjonsutvalget /01 Formannskapet /01 Kommunestyret Bilag: Tidligere vedtatt bemanningsplan. (sendt tidligere til f.skapets repr./vararepr., vedlegges nå til de som tidligere ikke har fått) Saksutredning: Innledning Bemanningsplan for Kåfjord kommune ble vedtatt i k-sak 92/00. Det ble i k-sak 92/00 foretatt en reduksjon av til sammen 15,2 stillinger og omgjort/delvis opprettet 6,9 stillinger. Bemanningen i kommunen er nå marginal, og som også beskrevet i årsmeldingen for år 2000 er det en rekke med arbeidsoppgaver hvor det ikke har vært mulig å overholde tidsfristene. At bemanningen er marginal gir seg også utslag på sykefraværet, for 2. kvartal 01 var sykefravært på 11,6% med økning i 3. kvartal til 12.2%, og sykefraværet er fortsatt økende. Sykefraværet på landsbasis er på ca 8%. Rådmannen sier sin årsmelding at det kan synes som om virkningene av bemanningsreduksjonen i kommunen ikke har vært så merkbare utad for kommunens befolkning, med at det er internt at kommunens ansatte føler trykket. Rådmannen vil i innledningen til bemanningsplanen påpeke viktigheten av å beholde servicenivået oppe i forhold til de tjenester som våre ansatte skal yte til kommunens innbyggere. Kåfjord kommunens innbyggere er våre kunder og skal til en hver tid ha god nok service, da særlig i forhold til kvaliteten på tjenesteytingen. Generell kommentar til stillinger i sentraladministrasjonen Økonomikonsulent Økonomikonsulentstillinga ble inndratt i sak 92/00. Dette har medført at en vesentlig del av rådmannsstillingen har gått med til å ivareta oppgavene tilhørende økonomikonsulentstillingen, det være seg f.eks lovpålagte oppgaver som budsjett og økonomiplan. Noe som igjen har medført at det ikke vært kapasitet til å kunne ivareta rådmannesoppgavene som ønsket. Rådmannen vil ikke på nåværende tidspunkt innstille på oppretting av økonomikonsulentstilling. Imidlertid bør kommunen evaluere hele økonomiforvaltningen og vurdere endringer for bedre å kunne ivareta budsjett, Side 10 av 92

11 regnskap og lønnsrutiner. Ikke minst er det viktig å få økt kapasitet til kontroll og avstemmingsoppgaver. Rådmannen vil igangsette et arbeide med vurdering av økonomi- og regnskapsfunksjonene i første del av år Sak 0069/01 Kommunekassa I sak 92/00 ble det vedtatt en reduksjon av 50% stilling ved kommunekassa. Dette har medført at flere arbeidsoppgaver blir utsatt, bl.a inndrivelse av kommunale krav, som igjen har betydning for kommunens likviditet. Kommunestyret behandlet i sak 20/01 arbeidssituasjonen på kommunekassa. Rådmannens instilling var å øke bemanningen med en 50% stilling. Kommunestyret utsatte saken. På bakgrunn av at kommunestyret flere ganger har gjort vedtak om at innfordringsarbeidet må styrkes vil rådmannen foreslå at bemanningen på kommunekassa midlertidig økes med 50% fra 1/1-02 til Økningen er midlertidig idet kommunekassa og må vurderes sammen med øvrige økonomifunksjoner. (Det vises til punktet om økonomikonsulent). Kommunestyret vedtok og i sak 44/01 Skatteregnskap for år 2000 at: Kommunen må snarest finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere på en betryggende måte. Lønn- og personal Lønns- og personalkontoret fikk redusert bemanning med 50% i k-sak 92/00. Reduksjon har også her ført til at arbeidsoppgaver er blitt utsatt, f.eks ajourhold av pensjonsmedlemskap i KLP og STP. Dette er ikke tilfredsstillende og rådmannen vil tilrå at bemanningen på kontoret økes midlertidig med 50% fra 1/1-02 til for å komme ajour med arbeidet. Stillingsbenevnelse pr etter Rådmann 100% 100% Kommuneplanlegger 100% 100 % Saksbehandler beredskap IT-tjenester IT-konsulent 100% 100% Samiske språktiltak Konsulent for samiske språktiltak 100% 100% Språkmedarbeider 200% 200% 30% (se kommentarer til brannordning under drift/utvikling) Kommunekassa Konsulent, kommunekassa 150% 200% Kommunekasserer 100% 100% Lønn- og personal Personalleder 100% 100% Kontormedarbeider 50% 100% til Konsulent, lønn- og personal 200% 200% Servicekontoret Avdelingsleder, servicekontoret 100% 100% Side 11 av 92

12 Sekretær, servicekontoret 350% 350% Sak 0069/01 GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I ETAT FOR OPPVEKST Olderdalen barnehage er pga av antall barn omgjort til to-avdelingsbarnehage, tilsvarende også for Birtavarre barnehage. Når det gjelder skolene vurderes stillingshjemlene ut fra behov og den økonomiske situasjon. Rådmannen har for øvrig ingen kommentarer utover dette. Stillingsbenevnelse Etter Pr Etatsleder for oppvekst 100% 100% Voksenopplæring Inntil 100% fast. 150% ut skoleåret 02 pga økt behov inntil 100% fast. 150% ut skoleåret 02 pga økt behov IT-sekretær 100% 100% Fossen barnehage Styrer 100% 100% Førskolelærer 200% 200% Assistent 350% 350% Birtavarre barnehage Styrer 100% 100% Førskolelærer 200% 200% Assistent 380% 380% Olderdalen barnehage Styrer 100% 100% Førskolelærer 200% 200% Assistent 350% 350% Side 12 av 92

13 Sak 0069/01 Djupvik barnehage Avdelingsleder 90% inkl. SFO 90% inkl. SFO Assistent 200% 200% Kåfjord musikkskole (kulturskole) Administrativ ressurs 33,33% 33,33% Kunstverksted 38% 38% Fotoverksted 38% 38% Korps 38% 38% Musikk 100% 100% Olderdalen barne- og ungdomsskole Rektor 100% 100% Inspektør 100% 100% Undervisningspersonell 2300% 2300% Assistenter 100% 100% Merkantil 50% 50% Manndalen barne- og ungdomsskole Rektor 100% 100% Inspektør 100% 100% Undervisningspersonell 1530% 1530% Merkantil 50% 50% Assistenter 153% 153% Trollvik barneskole Rektor 100% 100% Undervisningspersonell 650% 650% Assistenter 100% 100% GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I ETAT FOR HELSE OG SOSIAL Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten er økt med 50% for å ivareta helsetjenestetilbudet til flyktingene. I tilegg er det sterkt behov for at helsesøster har kontortid ved ungdomsskolene. Det har vist seg at helsesøster har stor tillit blant ungdommen og dermed har klart å fange opp alvorlige problemer på et tidlig tidspunkt. Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at det opprettholdes 50% helsesøsterstilling som finansieres av flyktingemidler. Legesekretær I behandling av bemanningsplanen i sak 92/00 ble det vedtatt en reduksjon av legesekretærstilling med 50%. Dette har ført til at arbeidssituasjonen er blitt vanskelig og stressfaktoren høy. Særlig har arkivering, skriving av notat, epikriser og trygdesaker hopet seg opp. Personalleder og etatsleder for Side 13 av 92

14 Sak 0069/01 omsorg har avtalt med kommunelege 1 at det avsettes en dag i uka hvor det ikke tas inn listepasienter, kun øyeblikkelig hjelp, slik at dette arbeidet kan gjøres. Ventetiden er kort, maks 1-2 uker, og en slik ordning vil ikke føre til at ventetiden skulle økes. Rådmannen vil med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ikke tilrå en økning av legesekretærstillingen med 50%. Sosialkontoret Etter en gjennomgang av bemanning ved sosialkontoret er en kommet til å beholde 100% sosialkuratorstilling. Dette med bakgrunn i at flyktingekonsulentstillingen er inndratt, og alt hva gjelder saksbehandling for utbetaling, økonomisk veiledning etc vedr. flyktingene er overdratt til sosialkontoret. Videre tilrår rådmannen at sosiallederstillingen ikke har personellansvar. Dette fordi det er ønskelig at stillingen blir en ren fagstilling, på linje med ledende helsesøster. Personellansvaret overtas av etatsleder. PRO-tjenesten Vernepleierstilling Omgjøring av vakante assistenstillinger til en vernepleierstilling 100%. Omsorgsarbeider Stilling som omsorgsarbeider foreslås omgjort til omsorgsarbeider I. Ansvar som tillegges stillingen vil være veiledning av hjemmehjelpere og lærlinger. Pr Etter Sosialkontoret Sosialleder 100% 100%, personellansvar utgår Sosialkurator 100% 100% Sosialkonsulent 100% 100% Konsulent 100% 100% Legekontoret Kommunelege I 100% 100% Kommunelege II 100% 100% Turnuskandidat 100% 100% Ledende legesekretær 100% 100% Legesekretær 150% 150% Helsetjenesten Ledende helsesøster 100% 100% Helsesøster 50% 50% Kontormedarbeider 50% 50% Kåfjord helsesenter avd.sykehjemmet Avdelingsleder 100% 100% Avdelingssykepleier 50% 50%. 50% omgjøres til Side 14 av 92

15 Side 15 av 92 Sak 0069/01 sykepleiestilling ved naturlig avgang Geriatrisk sykepleier 90%, spes.sykepl I 90%, spes.sykepl I 200% 200% Sykepleier I Sykepleiere 675% 675% Spesialhjelpepleier 75% 75% Hjelpepleier I 300% 300% Hjelpepleier 1460% 1460% Omsorgsarbeidere 245% 245% Assistenter 690% 690% Kontormedarbeider 50% 50% Saksbehandler 100% 100% Avd. kjøkken Kjøkkensjef 100% 100% Assistent kjøkken 240% 240% Kokk 150% 100%, resternede 50% lyses ut internt for økning av ass.stilling Assistent kjøkken/vaskeri 50% 50% Avd. vaskeri Assistent vaskeri 100% 100% Hjemmetjenesten Avdelingsleder 100% 100% Sykepleier I 100% 100% Geriatrisk sykepleier 10% 10% Sykepleier 75% 75% Psykiatrisk sykepleier (spesialsykepleier I) 100% 100%, Hjemmehjelp 390% 390% Spesialhjelpeleier 100% 100% Hjelpepleier 80% 80% Hjelpepleier 100% 100%Omsorgsarbeider I Tjenester for psykisk utviklingshemmede Vernepleier I 100% 100% Vernepleier 100% 200% Miljøterapaut 85% 85% Miljøarbeider 162% 162% Assistent 335% 335% Hjelpepleier

16 Sak 0069/01 Aktivitetssentret, Marielund Aktivitør 60% 60% Fagarbeider 60% 60% GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I SEKSJON FOR DRIFT OG UTVIKLING Bibliotek Rådmannen ser klart behovet for økning av bibliotekarstilling til 100%. Dette særlig med bakgrunn i det legges opp til at skolene skal bruke biblioteket mer, og at bibliotekar skal være faglig ansvarlig for oppbygging av fagbiblioteket til skolene. Rådmannen tilrår at bibliotekarstillingen økes til 100%. Økningen finansieres med at klubblederestillingene går ned 10% på hver stilling, samlet 30%. Fritidsklubbleder Fritidsklubbene i kommunen er åpne 3 kvelder hver uka, og har en bemanning på til sammen 150% stillingsstørrelse. Rådmannen tilrår at fritidsklubbene er åpne 2 kvelder hver uke, dette medfører en reduksjon på til sammen 30%. Landbruksvikar Landbruksvikaren brukes mer fleksibelt, også i forhold til vaktmestertjenesten. Vaktmestre Rådmannen tilrår en økning av vaktmestertjensten ved Kåfjord helsesenter med 50%. Dette særlig med bakgrunn i at kommunen er pålagt, ifølge kommunehelseloven, ansvaret for hjelpemidler. Kommunen har i dag hjelpemidler til en verdi av vel 6 mill.kr. Kostand utgjør kr ,- inkl. sosiale utgifter og feriepenger. Renholder 19 personer er ansatt som renholdere i kommunen, fordelt på 10.4 årsverk. Brannordning Ressuser til brann er nå organisert med 15% brannsjef, 15% leder for forebyggende avdeling, 15% leder beredskapsavdeling og 25% forebyggende arbeid. Til sammen utgjør dette 70% stilling. Dette er et minimumskrav i følge dimensjoneringsforskriften. Brannsjefstillingen tillegges også ansvaret for saksbehandling for beredskapsarbeid underlagt rådmannen med ansvar for sluttføring av risiko og sårbarhetsanslyser og kriseplan. Dette utgjør vel 30% i stillingsstørrelse. Side 16 av 92

17 Sak 0069/01 Plan og næring Når det gjelder næring må dette sees i sammenheng med plan, da disse fagområdene henger helt klart sammen. Organisatorisk ligger plan direkte underlagt rådmannen ved planlegger, der planoppgavene går på tvers av sektorene og innen alle etater. Ved omorganisering i forhold til brann, er det mulig å omdefinere arbeidsoppgavene innenfor næring. Rådmannen tilrår ikke at det opprettes ny stilling som næringskonsulent, men at området plan- og næring ses på under ett. Dette særlig med bakgrunn i at administrasjonen har en økt utfordning i å bidra til tilrettelegging for både nyetableringer, sikring av grunnlaget for eksisterende virksomheter og primærnæringene. Rådmannen tilrår at en innenfor området arbeider i en flat struktur, hvor teamarbeidet skal være framtredende. Stillingsbenevnelsen er da konsulent på til sammen 200% innenfor fagfeltet plan- og næring. Avdelingsingeniører Økning av avdelingsingeniørstillingene til 300% må ses i sammenheng med inndragning av saksbehandlerstilling. Inndragning av saksbehandlerstilling foretas ved naturlig avgang. Drift- og utvikling Etatsleder for drift- og utvikling 100% 100% Saksbehandler 100% 60% fra , inndras ved naturlig avgang Avdelingsingeniører 260% 260%. Økes til 300% ved naturlig avgang saksbehandlerstilling Fagarbeider 300% 300% Feier 100% 100% organiseres med brannsjef som nærmeste overordnede Arbeider 300% 300% Brannsjef 70%, 70%, Har også ansvar for saksbehandling ROS Vaktmester 400% 450% Renholder 1000,4% 1000,4% Kommunal fakturering 90%, kommunal faktuering/saksbehan dling for motorferdsel i utmark. Kultur Kulturkonsulent 100% 100% Styrer bibliotek 61% 100% Filialbestyrer 20% 20% Bokbussbibliotekar 40% 40% Bokbuss-sjåfør 40% 40% 90%, kommunal faktuering/saksbehandling for motorferdsel i utmark. Side 17 av 92

18 Klubbledere 150% 120% Sak 0069/01 Plan og næring Skogmester 35% 35% I samarbeid med Storfjord kommune Skogbrukssjef 10% 10% I samarbeid med Nord-Troms kommunene 100% Førstekonsulent 100% stillingsendring konsulent Jordbrukssjef 100% Endring av arbeids- og ansvarområde ved naturlig avgang. Fagkonsulent 100% 100% stillingsendring konsulent Landbruksvikar 100% 100% Prosjektstillinger I k-sak 92/00 pkt. 8 ble følgende vedtak fattet; Alle prosjekt uavhengig av varighet skal opp til politisk behandling minimum 3 mndr. før utgangen av prosjektperioden. Det avsettes et pkt. i bemanningsplanen for prosjektstillinger. Veileder samisk språk og kultur Stilligen har arbeidsoppgaver innefor veiledning av samisk språk og kultur innenfor skole og barnehage, utarbeiding av planverk og iverksetting av tiltak innenfor området. Stillingen finansieres av midler fra sametinget. Rådmannen tilrår at prosjektstillingen opprettholdes så fremt finansiering av eksterne midler. Flyktningekonsulent Inndratt 1/8-01 Miljøarbeider Kommunen har så langt tatt i mot 30 flyktninger.pr. februar 01 ble miljøarbeiderstillingen opprettet for en periode på 3 mndr., hjemlet etter rådmannens delegasjonsfullmakt. Stillingen ble lyst ut som engasjement pr april 01 med varighet til og med Arbeidsområdet er alt fra å ha jevnlig kontakt med flyktningene til å drive miljøskapende arbeid, fra informasjon om husregler til å bistå barnevern, helsesøster, skole og barnehage, og samarbeide med disse. Tverretatlig ansvargruppe har overordnet ansvar i arbeidet med flyktningene, hver etat har ansvar for saksbehandlingen innenfor sitt område, sosialkontoret for økonomisk rådgivning og bistand. Miljøarbeider skal også fungere som en koordinator. Stillingen finansieres av flyktningemidlene. Side 18 av 92

19 Sak 0069/01 Prosjektstilling arkivarbeid. Det er fortsatt en god del ugjort arbeid i arkivet som er etterslep etter omorganiseringen. Arkivmateriale som for lengst burde vært i fjernarkivet befinner seg fortsatt rundt på etatene. En bør ha en gjennomgang/systematisering på fjernarkivet, dette også på grunn av at Interkommunalt arkiv i nærmeste fremtid skal hente inn arkivmateriale fra kommunen. I 2002 er vi også på prioriteringslisten til IKAT for å få laget arkivplan. På grunn av langtidssykemeldinger og stillingsreduksjoner har det ikke vært mulighet til å fullføre dette arbeidet. For å få dette arbeidet utført tilrår rådmannen at det tilsettes en prosjektstilling, 50% med varighet 1 år. Prosjektkoordiantor trafikksikkerhetsplan, 50% 50%, varighet til og med Prosjektleder nærmijlsentralen 100% 100%, forutsatt ekstern finansiering Veileider samisk språk og kultur. 100% 100% forutsatt ekstern finansiering Flyktingekonsulent 100%, inndratt Prosjektmedarbeider, arkiv 50% 50% varighet til og med Miljørarbeider, flyktinger 100% 100%, engasjement t.o.m forutsatt ekstern finansiering Rådmannen presiserer at dette er en rullering av bemanningsplanen, slik at bemanningsplanen vedtatt i k-sak 92/00 samt vedtatte endringer i forbindelse med rulleringen, vil utgjøre bemanningsplanen for neste planperiode. Oppsummering Rådmannen tilrår følgende endringer i bemanningsplanen: Sentraladministrasjonen Det utarbeides forslag til oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling. Saken legges fram for politisk behandling innen utgangen av mars 02. Kommunekassa og Lønn/personal tilføres hver en midlertidig 50% stilling i påvente av en eventuell omorganisering av økonomifunksjonene. Saksbehandler beredskap legges inn med 30% stilling. Arbeidet ivaretas av brannsjef. Helse- og sosial 50% helsesøsterstilling opprettholdes. Finansieres av flyktningemidler Personellansvar utgår vedr. sosiallederstilling. Etatsleder helse- og sosial overtar personellansvar. Side 19 av 92

20 Sak 0069/01 Det opprettes 100% vernepleierstilling. Stillingen omgjøres av vakante stillinger Drift- og utvikling Biliotekarstilling økes til 100% Fritidslederstillingen reduseres med til sammen 30% Økning av vaktmesterstilling med 50%, tjenestested sykehjemmet. Området plan- og næring ses på under ett, hvor teamarbeidet skal være fremtrende. Organiseres i flat struktur underlagt etatsleder. Prosjektstillinger Videreføring av stilling som veileder i samisk språk og kultur, så fremt ekstern finansiering Rådmannens innstilling: 1 Sentraladministrasjonen Det igangsettes et arbeide for å vurdere endringer i økonomi-, regnskaps-, og lønningsfunksjonene. Saken legges fram for politisk behandling innen utgangen av mars 02. Kommunekassa tilføres en 50% stilling fra 1/1-02 til 30/6-02. Lønn/personal tilføres en 50% stilling fra 1/1-02 til 30/6-02. Det opprettes et 50% engasjement ved servicekontoret for å ivareta etterslep i arkivarbeidet. Engasjementet utløper 31/ Budsjettrammen til sentraladministrasjonen øker med kr ,- for Det opprettes en 30% stilling som skal ivareta saksbehandling innenfor beredskap. Budsjettrammen til sentraladministrasjonen øker med kr ,-. Det foretas en tilsvarende reduksjon av budsjettrammen til Drift/utvikling. 2 Helse- og sosial a) 50% helsesøsterstilling opprettholdes. Finansieres av flyktingemidler b) Personellansvar utgår vedr. sosiallederstilling. Etatsleder helse- og sosial overtar personellansvar. c) Det opprettes 100% vernepleierstilling. Stillingen omgjøres av vakante stillinger. 3 Drift- og utvikling a) Biliotekarstilling økes til 100% b) Fritidslederstillingen reduseres med til sammen 30% c) Økning av vaktmesterstilling med 50%, tjenestested sykehjemmet. d) Brannsjef i 70% stilling. Budsjettmidler på kr ,- (tilsvarende 30% stilling) overføres sentraladministrasjonen. e) Området plan- og næring ses på under ett, hvor teamarbeidet skal være fremtrende. Organiseres i flat struktur underlagt etatsleder. 4 Prosjektstillinger a) Videreføring av stilling som veileder i samisk språk og kultur, så fremt ekstern finansiering b) Miljøarbeider flyktninger engasjeres ut forutsatt ekstern finansiering. Side 20 av 92

21 Sak 0069/01 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0020/01 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Med bakgrunn i brev fra KFO og svar fra ordfører så utsettes saken til Vedtak: Med bakgrunn i brev fra KFO og svar fra ordfører så utsettes saken til Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0065/01 Resultat: Saken utsatt til Behandling i utvalget: Behandling i administrasjonsutvalget , sak 20/01: Vedtak: Med bakgrunn i brev fra KFO og svar fra ordfører så utsettes saken til Behandling i formannskapet: Administrasjonsutvalgets innstilling tiltres. Vedtak: Med bakgrunn i brev fra KFO og svar fra ordfører så utsettes saken til Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0024/01 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Bjørn Inge Mo, Frode Lervoll, Tor Oldervoll og Nils O. Larsen fremmet følgende forslag til innstilling; I denne rullering foretas ingen stillingsendringer i bemanningsplanen. Det gjennomføres en tidsstudie med gjennomgang av rutiner m.m. på kommunekassa og legekontoret. En økning av stillingsprosenten på bibliotekarstillingen oversendes oppvekstseksjonen for om mulig å belaste dette Side 21 av 92

22 Sak 0069/01 på skolebudsjettet. Dette utfra at stillingsøkningen skal bidra til oppbygging av et fagbibliotek i tilknytning til skolen. Innen utgangen av mars 02 tas en ny gjennomgang av bemanningsplanen. Det legges samtidig fram en oversikt over personalansvar. Rådmannen pålegges å gjennomføre disse tiltak. Ordfører tiltrer utvalget. Rådmannens innstilling settes opp mot forslag fra Mo/Lervoll/Oldervoll og Larsen. Mo/Lervoll/Oldervoll og Larsen s forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: I denne rullering foretas ingen stillingsendringer i bemanningsplanen. Det gjennomføres en tidsstudie med gjennomgang av rutiner m.m. på kommunekassa og legekontoret. En økning av stillingsprosenten på bibliotekarstillingen oversendes oppvekstseksjonen for om mulig å belaste dette på skolebudsjettet. Dette utfra at stillingsøkningen skal bidra til oppbygging av et fagbibliotek i tilknytning til skolen. Innen utgangen av mars 02 tas en ny gjennomgang av bemanningsplanen. Det legges samtidig fram en oversikt over personalansvar. Rådmannen pålegges å gjennomføre disse tiltak. Ordfører tiltrer utvalget. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0075/01 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet vedtok enstemmig følgende tillegg/endringer til administrasjonsutvalgets innstilling (settes inn etter legekontoret.) Ansvar for vedlikehold av hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen avklares. Dessuten følgende endring i første setning: I denne rullering foretas ingen stillingsendringer i bemanninga slik den er pr. dato. Vedtak: I denne rullering foretas ingen stillingsendringer i bemanninga slik den er pr. dato. Det gjennomføres en tidsstudie med gjennomgang av rutiner m.m. på kommunekassa og legekontoret. Ansvar for vedlikehold av hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen avklares. En økning av stillingsprosenten på bibliotekarstillingen oversendes oppvekstseksjonen for om mulig å belaste dette på skolebudsjettet. Dette utfra at stillingsøkningen skal bidra til oppbygging av et fagbibliotek i tilknytning til skolen. Innen utgangen av mars 02 tas en ny gjennomgang av bemanningsplanen. Det legges samtidig fram en oversikt over personalansvar. Rådmannen pålegges å gjennomføre disse tiltak. Ordfører tiltrer utvalget. Utvalg: Kommunestyret Side 22 av 92

23 Sak 0069/01 Møtedato: Sak: PS 0069/01 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Liv Rundberg fikk permisjon og fratrådte. Birger Olsen tiltrådte. YKB v/kristin Vatnelid Johansen fremmet følgende forslag: 1. Kommunekassa tilføres en 50% stilling fra 1/1-02 i påvente av en eventuell omorganisering av økonomifunksjonene. Utover dette økes ingen stillinger. 2. En økning av stillingsprosenten til bibliotekar oversendes oppvekstavdelinga for om mulig å finne rom innenfor oppvekstbudsjettet. Dette ut fra stillingsøkningen skal bidra til oppbygging av fagbibliotek i tilknytning til skolen. 3. Innen utgangen av mars 02 tas en ny gjennomgang av bemanningsplanen. Det legges samtidig fram en oversikt over personalansvar. SP v/svein Pedersen og SV v/henrik Olsen fremmet følgende endringsforslag: 1. avsnitt: I denne rullering foretas ingen stillingsendringer i bemanningen slik den er pr. dato. Ansvar for vedlikehold av hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen avklares. 2. avsnitt: Som innstillingen, men stryker "Ordføreren tiltrer utvalget". AP/IKB fremmet følgende endringsforslag: 1. avsnitt: Det tas en gjennomgang av arbeidssituasjon m.m. på kommunekassa og legekontor. Siste setning strykes "Ordføreren tiltrer utvalget". KrF v/frode Lervoll fremmet følgende endringsforslag: Det gjennomføres en tidsstudie/gjennomgang i forbindelse med utarbeidelsen av virksomhetsplanen. Arbeidet påbegynnes på kommunekassa og legekontoret. To siste setninger utgår. Gruppene samordnet deretter sine forslag som følger: SV/ AP/ SP/ KrF/ YKB/IKB: 1. Det igangsettes arbeide med en virksomhetsplan. Arbeidet påbegynnes på kommunekassa og legekontoret. AP/SP/KrF/SV/IKB: Side 23 av 92

24 2. I denne rulleringa foretas ingen stillingsendringer i bemanningsplanen slik den er pr. dato. Sak 0069/01 SV/AP/SP/KrF/YKB/IKB: 3. Ansvar for vedlikehold og hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen avklares. 4. En økning av stillingsprosenten til bibliotekar oversendes oppvekstavdelingen for om mulig å finne rom innenfor oppvekstbudsjettet. Dette ut fra at stillingsøkningen skal bidra til oppbygging av fagbibliotek i tilknytning til skolen. 5. Innen utgangen av mars 02 tas en ny gjennomgang av bemanningsplanen. Det legges samtidig fram en oversikt over personalansvar. Votering: Det ble først stemt over formannskapets forslag. Forslaget fikk ingen stemmer og falt dermed. 1. Pkt. 1 i det samordnede forslaget ble enstemmig vedtatt. 2. Pkt. 2 i det samordnede forslaget ble satt opp mot pkt. 1 i forslaget fra YKB. Pkt. 2 i det samordnede forslaget ble vedtatt med 12 stemmer. 5 stemte for YKB's forslag. 3. Pkt. 3 i det samordnede forslaget ble enstemmig vedtatt. 4. Pkt. 4 i det samordnede forslaget ble enstemmig vedtatt. 5. Pkt. 5 i det samordnede forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det igangsettes arbeide med en virksomhetsplan. Arbeidet påbegynnes på kommunekassa og legekontoret. 2. I denne rulleringa foretas ingen stillingsendringer i bemanningsplanen slik den er pr. dato. 3. Ansvar for vedlikehold og hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen avklares. 4. En økning av stillingsprosenten til bibliotekar oversendes oppvekstavdelingen for om mulig å finne rom innenfor oppvekstbudsjettet. Dette ut fra at stillingsøkningen skal bidra til oppbygging av fagbibliotek i tilknytning til skolen. 5. Innen utgangen av mars 02 tas en ny gjennomgang av bemanningsplanen. Det legges samtidig fram en oversikt over personalansvar. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik Side 24 av 92

25 Sak 0069/01 avd. leder Melding til: - Personalleder - Leder for helse og sosial - Leder for drift og utvikling - Leder for oppvekst - Kommunelege I - Kommunekassereren Side 25 av 92

26 Gáivuona suohkan Sak 0070/01 Kåfjord kommune ADMINISTRASJONSUTVALGETS ANSVARSOMRÅDE Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 01/00733 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/01 Administrasjonsutvalget /01 Formannskapet /01 Kommunestyret Bilag: Kåfjord kommunes delegeringsreglement, kap 5 Reglement for administrasjonsutvalg Saksutredning: Administrasjonsutvalg og formannskap har gitt uttrykk for det ønskes lagt fram en sak som foretar en drøfting ang. vedtak som blir gjort i administrasjonsutvalget og som gir økonomiske utslag på de enkeltes hovedutvalgs budsjettområde. Hovedutvalg for helse og oppvekst vedtok i møte av at ovenstående problemstillingen må vurderes. Administrasjonsutvalget har i dag ikke eget budsjettområde. Saker som har økonomiske konsekvenser for hovedutvalgene, f.eks permisjon med lønn, videreutdanning etc, saksbehandles av personalleder i samarbeid med etatsleder. Saken legges da fram for endelig vedtak i administrasjonsutvalget. Dette medfører at de enkelte hovedutvalg i beste fall får referert de vedtak som er fattet i administrasjonsvalget, uten at utvalget har fått gitt sin tilrådning, både i forhold til økonomi og strategisk planlegging bl.a innenfor kompetanseoppbygging, innenfor eget område. Administrasjonutvalget er lovbestemt i Kommunelovens lyder som følger; Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partsammensatte utvalgaministrasjonsutvalg- for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. Andre ordninger vil i dette tilfelle si flere utvalg knyttet til de forskjellige sektorene i kommunen, f.eks kommuner som har innført kommunefelsforvaltning. Siste setning i 25.1 har således ingen konsekvens for Kåfjord kommune. Videre er administrasjonsutvalgets rolle og funksjon nedfelt i Hovedavtalens a lyder som følger; Administrasjonsutvalget behandler og foreslår de overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder blant annet utviklings- og omstillingsprosesser, utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer, reglementer, instrukser og rutiner. Nærmere retningslinjer for administrasjonsutvalg/partssammensatte utvalg fastsettes av kommunestyre/fylkesting. I Kåfjord kommunes delegeringsreglement kap. 5 omhandles reglement for administrasjonsutvalget. Side 26 av 92

27 Sak 0070/01 I pkt heter det; Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt i kommunestyre/formannskap... Rådmannen ser klart problematikken i at administrasjonsutvalget gjør vedtak som gir økonomiske utslag for det enkelte hovedutvalgsområde. I henhold til Kommunelovens 25 skal administrasjonsutvalget ha til behandling saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Rådmannen vil ikke tilrå å gå inn på avtalemessige løsninger om å sløyfe administrasjonsutvalget mot at de ansatte får fulle medlemsrettigheter i andre utvalg når disse behandler saker som går inn under administrasjonsutvalgets område. Dette med bakgrunn i at Kommunelovens 26 må forstås slik at den i dette spørsmål uttømmende regulerer hvilke rettigheter de ansatte kan ha i disse utvalgene. Kommunelovens 26.1 har følgende ordlyd; Representanter for de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen har møte- og talerett i nemnder, når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Med bakgrunn i ønske fra formannskap og hovedutvalg tilrår rådmannen at kommunen endrer på ordningen med at utgifter som påløper på bakgrunn av vedtak i administrasjonsutvalget utgiftsføres direkte på den enkelte etat. I stedet bør det opprettes egne poster under ansvar Personalpolitiske tiltak hvor disse utgiftene føres. En vil da unngå at vedtak i utvalget går utover budsjettrammene til etatene. Rådmannens innstilling: Utgifter som påløper for kommunen etter vedtak i administrasjonsutvalget utgiftsføres under sentraladministrasjonen formål Personalpolitiske tiltak. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0022/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Utgifter som påløper for kommunen etter vedtak i administrasjonsutvalget utgiftsføres under sentraladministrasjonen formål Personalpolitiske tiltak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0077/01 Resultat: Innstilling vedtatt Side 27 av 92

28 Sak 0070/01 Behandling i utvalget: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Utgifter som påløper for kommunen etter vedtak i administrasjonsutvalget utgiftsføres under sentraladministrasjonen formål Personalpolitiske tiltak. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 0070/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Utgifter som påløper for kommunen etter vedtak i administrasjonsutvalget utgiftsføres under sentraladministrasjonen formål Personalpolitiske tiltak. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik avd. leder Melding til: - Personalleder - Leder for helse og sosial - Leder for drift og utvikling - Leder for oppvekst - Kommunerevisjonen - Kommunekassen Side 28 av 92

29 Gáivuona suohkan Sak 0071/01 Kåfjord kommune KOMMUNALE PLANVERKTØY Saksbehandler: Gunn Andersen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 01/00713 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0071/01 Kommunestyret Bilag: Nr. 1: Planprogram Kåfjord kommune Saksutredning: Innledning Bakgrunn for at saken settes på dagsorden er at planarbeid ikke har vært et prioritert område i Kåfjord kommune. Administrasjonen mangler ressurser til dette arbeidet. På møte mellom deler av sentraladministrasjonen og etat for drift og utvikling den 23. oktober i år kom det frem et behov for bedre dialog omkring kommunal planlegging mellom administrasjonen og politiske styringsorganer. Kommuneplanens arealdel (arealplanen) er det viktigste eksempelet på arbeid som ikke er igangsatt og som er et uvurderlig beslutningsunderlag for så vel administrativ saksbehandling som for politiske beslutninger. Dette har også sin inngripen i øvrig planarbeid slik som for eksempel næringsplanlegging og kystsoneplanlegging. Konklusjonen fra møte var at administrasjonen lager en oversikt over planverk (lovpålagt/andre) med beskrivelse av innhold/nytteverdi, kostnader, samt hvilke institusjoner/fagpersoner som skal stå for utførelsen av disse styringsverktøy. Vurderinger Internt i administrasjonen (ref. overnevnte møte) har behovet for planer og planlegging blitt drøftet med følgende kommentarer: Planer viktige for prioritering av kommunale oppgaver Arealplan er nødvendig. Arbeidet med reguleringsplaner blir betraktelig lettere dersom arealplanen er på plass Planer for næringsutvikling må følges opp sammen med planer for infrastruktur (herunder arealplanen). Manglende næringsplan gir tilfeldig og lite målrettet næringsutvikling Kystsoneplan viktig mht nye næringer (særlig oppdrett) Planer skal være styringsverktøy. Mangler disse, mangler vi også styring Planarbeid stopper opp på grunn av høyt ambisjonsnivå og at kommunen ikke har avsatt midler til prosess og gjennomføring Fremtredende frustrasjoner i organisasjonen går på dette med at det ikke avsettes midler i budsjett til å gjennomføre de planprosesser og -oppgaver kommunen står overfor. Konsekvensen av dette er at ressursene ensidig settes inn på driftsoppgaver. Plan- og utviklingsarbeid i Kåfjord kommune legges Side 29 av 92

30 Sak 0071/01 på is. De ansattes arbeidsinnsats blir dermed lite forutsigbar og aktiviteten blir lite målrettet. I den ytterste konsekvens kan det medføre høyere turnover i organisasjonen. Planlegging som styringsinstrument Formålet med all planlegging i Kåfjord kommune skal være å utarbeide styringsredskap for å sikre ønsket samfunnsutvikling innenfor kommunegrensene. Likesom kommuneplanen, iflg Plan og bygningslovens 20-1 og kommuneloven 5 pkt. 1, skal være et styringsredskap og en samordning av plan for kommunens virksomhet, skal øvrige planverktøy også ta hensyn til de ulike prioriteringer på sektor nivå. Planarbeidet i Kåfjord kommune må løse både virksomhetens behov for planlegging av egen handling og egne handlinger innenfor sektorene, samt styrke behovet for koblingsmuligheter på tvers av sektorene. Planleggingen i kommunen må koble plan og plangjennomføring gjenom det økonomiske planleggingssystemet (budsjett og økonomiplan), og derfor knyttes til disponering av kommunens ressurser (økonomiske, kompetanse og personell innenfor gitte tidsrammer). Tradisjonell planlegging i kommunen har vært at administrasjonen har styrt planprosess og strategivalg. Den politiske ledelsen av kommunen (kommunestyre og planutvalget/formannskapet) har bidratt i målutforming og til endelige vedtak av plandokumentet, og for øvrig bidratt i svært liten grad i utforming og prosess. Dette bør endres slik at både den politiske ledelsen og administrasjonen får et eierskap til plan som styringsverktøy. Kommunens øverste administrative ledelse representert ved rådmann og etatsledere, skal være drivkraft i planarbeidet. Også innbyggerne og brukere av kommunale tjenester skal medvirke i prosessen og bidra til å forme utviklingen innefor de ulike sektorer og i tverrfaglige prosjekter. Administrative prioriteringer Samlet sett, jamfør Planprogram for , vil det være et kapitalbehov på minimum kr ,- til gjennomføring av planoppgavene for år 2002 i tillegg til eget budsjett og personell. Det er lite realistisk å få dette til med de knappe budsjett vi har å arbeide under. En del av de mindre tunge planoppgaver kommunen står overfor kan vi løse innenfor eksisterende rammer. Dette gjelder i store trekk de interne prosesser (som arkiv, budsjett, økonomi og en del innen personalforvaltning). Her vil det kun medføre nedprioritering av en del øvrige oppgaver i perioder, samt en mindre kostnad for møter og reiseutgifter for eksterne bidragsytere. Av mer omfattende planoppgaver, som i første rekke arealplan, krever dette arbeidet tilleggsressurser i størrelsesorden kr ,-. Administrasjonen her derfor foretatt en streng prioritering av planoppgaver vi står overfor oppstarten av i år som krever ekstra oppmerksomhet (ressursbruk): Arealplan. Ansvarlig for gjennomføring Drift og utvikling. Danner grunnlag for all planlegging i kommunen. Planen gir føringer for arealutnyttelse og danner grunnlag for øvrig planlegging som har geografisk tilknytning, så som reguleringsplaner, kystsoneplan, trafikksikkerhetsplan, plan for vann og avløp m.v. Lovforankring: Plan- og bygningsloven. Side 30 av 92

31 Sak 0071/01 Kommunen besitter arealdelplaner for enkelte deler av kommunen. Det er behov for en samlet og oversiktlig arealplan for hele kommunen. Derfor bør arbeidet med arealplan prioriteres og settes bort til ekstern konsulent for gjennomføring. Kommuneplanlegger var for en stund siden i kontakt med eksterne firmaer og fikk oversikt over antatte kostnader for et slikt arbeide. Antydning. kr ,-. Planen fremmes trolig ikke til vedtak før ved årsskiftet 2002/2003. Strategisk Næringsplan. Ansvarlig for gjennomføring Drift og utvikling. Gjeldende plan er fra 1992 og det er behov for sterkere prioriteringer av innsats innen dette arbeidsog fagområdet. Planen er essensiell for prioritering av ressurser, avdekke muligheter for næringsutvikling, målrette innsatsen og skape gode arbeidsmåter for videre arbeid i Kåfjord kommune. Arbeidet bør samkjøres med øvrige planverktøy. Antydet kostnad: kr ,-. Strategisk næringsplan vil for fremtiden inkludere tidligere reiselivsplan, landbruksplan og skogbruksplan, samt være en bærer av tiltaksaktiviteter fra kystsoneplan. Planen fremmes trolig ikke til vedtak før ved årsskiftet 2002/2003. Kystsoneplan. Ansvarlig for gjennomføring Drift og utvikling. Her gjelder samme bakrunn som det som nevnes for næringsplanarbeidet. Men kystsoneplanlegging er viktig for fremtidig arealbruk (kobling mot arealplanprosesser), avklaring av brukerkonflikter, samt nye muligheter innen oppdrett (marine arter, skjell, kråkebolle med mer). Kostander vil beløpe seg til ca. kr ,- for år (Kommunal andel totalt ca. kroner ,-). Der ligger muligheter i å søke ekstern finansiering til denne type planlegging som for eksempel egnethetsundersøkelser). Planen fremmes trolig ikke til vedtak før ved årsskiftet 2002/2003. Hovedplan avløp. Ansvarlig for gjennomføring Drift og utvikling. Styringsverktøy for kommunens utbygging av anlegg for bortledning og behandling av avløpsvann. Gir en samlet oversikt over kommunens behov og prioriterte tiltak. Utsetting av arbeidet med avløpsplanen til eksterne aktører vil koste ca kr. (Nåværende plan inneholder til sammen tiltak for 10 millioner kroner). Dersom Kåfjord kommune prioriterer innsats på disse områden medører det et behov for kr ,- i midler til planarbeid. Men det vil være gunstig å samkjøre flere planprosesser for å holde kostnadene så lave som mulige. Videre kan en hente gevinster gjennom teamarbeid og løsning av oppgaver i fellesskap. I tillegg til vil Kåfjord kommune prioritere å løse/starte opp med følgende planoppgaver kommende år: Idretts- og anleggsplan (gevinst ved samkjøring med arealplan). Kulturplan (samkjøringsgevinst med idretts- og anleggsplan og næringsplan) Rehabiliteringsplan Handlingsplaner for oppvekstetaten (flere styringsdokument) Virksomhetsplaner for organisasjonen (for å målrette aktivitetsnivå ved knapphet på ressurser) Kompetanseplan (viktig for øvrige styringsdokument i personalforvaltningen) Lønnsplan (samkjøringsgevinster med kompetanseplan) ROS-analyse Side 31 av 92

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0062/01 01/00635 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MASSEUTTAK OG BEARBEIDELSE AV GRUSMASSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0062/01 01/00635 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MASSEUTTAK OG BEARBEIDELSE AV GRUSMASSER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 18.12.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Øystein

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.02.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre Kåfjord Kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Jani Albrigtsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0002/04 03/00758 RENOVASJON EIENDOM 8/13 I KÅFJORD KOMMUNE - KLAGE 0003/04 03/00748 UTVIDELSE AV KOMMUNEVETERINÆRSTILLINGENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0002/04 03/00758 RENOVASJON EIENDOM 8/13 I KÅFJORD KOMMUNE - KLAGE 0003/04 03/00748 UTVIDELSE AV KOMMUNEVETERINÆRSTILLINGENE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.02.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Beate Severinsen MEDL FAG Tor-Arne Isaksen MEDL KRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Beate Severinsen MEDL FAG Tor-Arne Isaksen MEDL KRF Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 09:00 10.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 23.09.02 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapsalen på rådhuset Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 14.30 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Roy Skogsholm, rådmann Siv Nilsen, kommunalleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapet, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll Offentlig versjon. Funksjon MEDL MEDL MEDL

Møteprotokoll Offentlig versjon. Funksjon MEDL MEDL MEDL Møteprotokoll Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00-11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Inge Mo Svein Leiros

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 12.04.2005 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 FRA SAKSNR: 7/07 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hilda-huset, Birtavarre Møtedato: 24.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 09.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: 27.02.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Trollvik skole Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 29.05.2008 FRA SAKSNR: 12/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 16/08 TIL KL: 17.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer