Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis"

Transkript

1 Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

2 Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer fra. Økt internasjonal handel betyr samtidig at norske bedrifter, også de små og mellomstore, i mye større grad enn tidligere er engasjert i land hvor menneskerettighetene utfordres, hvor arbeidsforholdene er kritikkverdige eller hvor barn benyttes som arbeidskraft. Det finnes dessverre nok av eksempler på bedrifter som er lønnsomme i økonomisk forstand, men hvor virksomheten skader både arbeidstakere, lokalsamfunn og miljø. Slik næringsvirksomhet legger ikke grunnlaget for en bærekraftig økonomi og utvikling, verken for samfunn eller bedrift. «Regjeringen ønsker å styrke næringslivet som en motor i en bærekraftig og fattigdomsbekjempende samfunnsutvikling» Anbefalingene i denne veilederen bygger på krav, standarder og anbefalinger fra FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Veilederen gir konkrete råd om hvordan norske bedrifter bør gå frem for å fremme anstendige arbeidsforhold i sin egen leverandørkjede på en måte som er gjennomførbar for alle norske bedrifter, også de små og mellomstore. Lykke til! Foto: Berit Roaldl For å medvirke til ansvarlig og bærekraftig næringsvirksomhet er det etablert en rekke internasjonalt anerkjente retningslinjer for næringslivets samfunnsansvar, blant annet av FN og OECD. Regjeringen ønsker å styrke næringslivet som en motor i en bærekraftig og fattigdomsbekjempende samfunnsutvikling, samtidig som FNs og ILOs arbeid for ansvarlig næringsvirksomhet styrkes. Regjeringens stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar og strategi for et anstendig arbeidsliv beskriver regjeringens politikk på dette området. Jonas Gahr Støre Utenriksminister Erik Solheim Miljø- og utviklingsminister Utarbeidet av: Initiativ for etisk handel (IEH) med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet I redaksjonen: Elisabeth Biering (IEH), Magne Paulsrud (IEH) og Kristin Holter (Stakeholder AS). Representanter fra næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner, myndigheter og sivilsamfunn har kommet med innspill og kommentarer under arbeidet med veilederen. Layout: Nano Design SA Trykk: Grøset Trykk AS Forsidefoto: Peder Austrud xx

3 Innhold 02 Forord 05 Alle har ansvar, og heldigvis også muligheter 07 Hvordan bruke denne veilederen Foto: Eurosko Norge AS 08 Forankre etisk handel i bedriften og hos leverandørene Vedta retningslinjer for etisk handel Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet Kommuniser med leverandørene 11 Kartlegge risiko og forbedringsmuligheter Kartlegg hvor varene dine produseres Skaff deg et overordnet risikobilde Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent 16 Tilpasse innkjøpspraksis Kartlegg dine egne innkjøpsrutiner Lytt til leverandøren din Tilpass bedriftens prosedyrer og rutiner 18 Samarbeide om forbedringer Lag en plan for forbedringer i samarbeid med leverandøren Følg opp gjennomføringen av planen 21 Måle, rapportere og kommunisere Etabler måleindikatorer Dokumenter fremdrift og hindringer Kommuniser resultater og utfordringer 24 Test deg selv: Er etisk handel relevant for meg? «Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellomstore bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang.» Per Nitter Bondevik, daglig leder, Initiativ for etisk handel (IEH) Etisk handel i praksis 03

4 04 Foto: Kristin Fagerlid / Framtiden i våre hender

5 Alle har ansvar, og heldigvis også muligheter Denne veilederen er laget for deg som kjøper og selger varer i en eller annen form. Sannsynligvis er disse varene produsert i et land hvor arbeidskraften er billig. Land hvor arbeidskraften er billig har ofte et fellestrekk: Arbeidslovgivningen kan være god på papiret, men myndighetenes kontroll med hvordan arbeidsgivere behandler sine ansatte er svak. Resultatet er at varene norske bedrifter kjøper og selger ofte er produsert under forhold som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det: tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen. Hvis varene din bedrift er avhengig av er laget av arbeidere som lider under slike forhold, har du et medansvar for å bidra til forbedringer, selv om du bare er kunde og derfor ikke har et formelt arbeidsgiveransvar for arbeidernes ve og vel. Dette gjelder også hvis du handler via agent eller importør. Målet om gode arbeidsforhold i leverandørkjeden kan også begrunnes med lønnsomhet. For eksempel er det ditt ansvar å sikre bedriftens omdømme ved å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media om å ha gode arbeidsforhold i leverandørkjeden din. Disse forventer også at du kan doku mentere hvordan du og dine leverandører jobber. Gode arbeidsforhold hos produsent og deres underleverandører er dessuten et tegn på profesjonalitet, og har betydning for produsentens evne til å levere god kvalitet til rett tid. Mange vegrer seg for å begynne å jobbe med etisk handel. Noen stikker hodet i sanden og håper at alt er i orden i egen leverandørkjede, uten å gjøre undersøkelser. Andre gir opp før de har begynt fordi de tar for gitt at de ikke har noen påvirkningskraft. En travel hverdag er likevel den største hindringen. Etisk handel virker som en arbeidskrevende forpliktelse å påta seg. Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellomstore bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang. Veilederen er først og fremst skrevet for de som skal i gang med etisk handel, men vil også være et nyttig verktøy for mer erfarne bedrifter. Anbefalingene i veilederen er basert på mange års erfaring med etisk handel i Norge og internasjonalt. Hva er etisk handel? Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med produksjonslandets egen lovgivning og i overensstemmelse med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Etisk handel dreier seg om gradvis å skape bedre arbeidsog miljøforhold i egen leverandørkjede. Bedrifter som engasjerer seg i etisk handel, vedtar retningslinjer for etisk handel. Slike retningslinjer kalles gjerne bedriftens code of conduct, og er et sett med forventninger som beskriver hvilke minstestandarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø bedriften ønsker at skal ivaretas i leverandørkjeden. Temaene retningslinjene berører, finner du omtalt på side 8. Vær klar over at retningslinjer for etisk handel og interne retningslinjer for ansattes atferd, regelverk for gaver og lignende, er to forskjellige ting selv om begge gjerne omtales som «etiske retningslinjer». Hva er etisk handel? Etisk handel er bedrifters arbeid for å fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i sin egen leverandørkjede. Samfunnsansvar i leverandørkjeden og ansvarlig handel er andre begreper som brukes for å beskrive slike forbedringsprosesser. Etisk handel i praksis 05

6 Foto: International Labour Organization Tilleggsressurser Denne veilederen viser hvordan bedrifter kan arbeide prosess orientert for å oppnå bedre arbeidsforhold i sin egen leverandørkjede. Samfunnsansvar i leverandørkjeden inkluderer også andre hensyn som miljøforvaltning, klimaeffekter og anti-korrupsjon. Disse temaene behandles ikke i veilederen, men informasjon om hvordan du kan jobbe med dette finnes enkelt tilgjengelig. Nedenfor finner du en kort liste over bransje initiativ, produktmerkeordninger og generelle ramme verk for næringslivets samfunnsansvar som kan hjelpe deg videre. Produktmerkeordninger For en del produkter er det utviklet merkeordninger som forteller forbrukeren at merkeutstederen garanterer for at produktet tilfredsstiller visse krav. De mest kjente i Norge er Utz Certified og Fairtrade når det gjelder sosiale og etiske krav og Svanemerket og EU-blomsten når det gjelder miljøkrav. Anti-korrupsjon Norsk lov forbyr korrupsjon, og korrupt praksis er forbudt for norske statsborgere uavhengig av om det skjer i Norge eller i utlandet. Transparency International er et ressurssenter for anti-korrupsjonsarbeid både i Norge og internasjonalt. NHO har utarbeidet veilederen «over streken?» som gir råd om praktisk anti-korrupsjonsarbeid i bedrifter. 06 ISO-standarder ISO er en veiledende standard for bedrifters arbeid med samfunnsansvar. ISO er en sertifiserbar standard som beskriver hvordan bedrifter kan jobbe for å redusere utslipp til luft, vann og land. Bransjeinitiativ Flere bransjer har opprettet internasjonale bransjeinitiativ for å bidra til en mer ansvarlig praksis. Bransjeinitiativene tar for seg både generelle utfordringer knyttet til næringslivets samfunnsansvar og særlige problemstillinger som bransjen står overfor. FN og OECD Global Compact er FNs initiativ for arbeid med næringslivets samfunnsansvar. Her kan bedrifter melde seg inn og forplikte seg til å støtte FNs arbeid for fremme av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon. OECDs retningslinjer for bedrifter som opererer internasjonalt er prinsipper for ansvarlig forretningsdrift som alle OECD-lands regjeringer har forpliktet seg til å fremme. I hvert land skal det også være etablert et klageorgan som mottar og behandler påstander om bedrifters brudd på retningslinjene. Oversikt over sentrale produkt- og sertifiseringsordninger, bransjeinitiativ og andre relevante miljøer for næringslivets samfunnsansvar

7 Hvordan bruke denne veilederen Modell for arbeid med etisk handel FORANKRE KARTLEGGE TILPASSE SAMARBEIDE Vedta retningslinjer for etisk handel Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet Kommuniser med leverandørene Kartlegg hvor varene dine produseres Skaff deg et overordnet risikobilde Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent Kartlegg dine innkjøpsrutiner Lytt til leverandøren din Tilpass bedriftens prosedyrer og rutiner Lag en plan for forbedringer i samarbeid med leverandøren Følg opp gjennomføringen av planen MÅLE RAPPORTERE KOMMUNISERE Etabler måleindikatorer Dokumenter fremdrift og hindringer Kommuniser resultater og utfordringer Denne veilederen viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede, enten du har direkte kontakt med produsenten eller handler via agent eller importør. Veilederen er bygget opp etter modellen som vises over og skisserer følgende aktiviteter: Forankre etisk handel i bedriften og hos leverandørene Kartlegge risiko og forbedringsmuligheter Tilpasse innkjøpspraksis Samarbeide om forbedringer Måle, rapportere og kommunisere Aktivitetene som foreslås vil overlappe hverandre og må gjentas. Arbeidet med etisk handel er en kontinuerlig prosess. I veilederen finner du henvisninger til veileder. Ha nettstedet åpent mens du leser. Der finner du anbefalte ressurser og verktøy knyttet til de ulike aktivitetene, samt eksempler på hvordan ulike bedrifter har brukt dem. Har du spørsmål knyttet til veilederen, kan du kontakte Initiativ for etisk handel (IEH). Kontaktinformasjon finner du på Ønsker du å få en grundig gjennomgang av innholdet i veilederen, kan du melde deg på kurs. På finner du oversikt over kursdatoer. Ønsker du støtte og rådgivning til arbeidet med etisk handel, kan du melde deg inn i Initiativ for etisk handel (IEH). Som medlem får du tilgang til faglige ressurser, verktøy og et nettverk av engasjerte bedrifter. Medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid. Hva mener vi med Produsent: Er fabrikant, tilvirker, dyrker, eller den som ferdigstiller produktet Agent: Tilrettelegger for salg eller kjøp på vegne av andre Importør: Importerer varer for videresalg Leverandør: Har påtatt seg å yte eller utføre en leveranse av varer. Samlebetegnelse for produsent, agent og importør Her finner du anbefalte ressurser og verktøy til arbeidet med etisk handel «Vi stiller krav til våre leverandører om at varer levert til Stavanger kommune skal være produsert under lovlige og anstendige forhold. Med denne veilederen får leverandører til offentlig sektor god og konkret hjelp til å etablere gode systemer og rutiner for etisk handel, som setter dem i stand til å etterleve våre krav og forventninger.» Kjartan Møller, fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etisk handel i praksis 07

8 Forankre etisk handel i bedriften og hos leverandørene Forankring dreier seg om å sikre at ansatte, leverandører og samarbeidspartnere vet hva etisk handel innebærer for bedriften og bedriftens leverandører. God forankring forutsetter en positiv og engasjert ledelse. Hovedelementer i retningslinjer for etisk handel Tvangsarbeid Barnearbeid Diskriminering Ekstrem bruk av overtid Brutal behandling på arbeidsplassen Etisk handel betyr å forhindre Minst 12,3 millioner mennesker er fanget i tvangsarbeid. Vanlige årsaker er gjeldsbyrde til arbeidsgiver, konfiskerte identitetspapirer eller tilbakeholdt lønn. Det er over 240 millioner barnearbeidere i verden. Cirka 170 millioner jobber under risikofylte forhold. Kvinner og minoriteter blir ofte satt til de lavest betalte jobbene, og står uten muligheter for opplæring og forfremmelse. Ekstremt lange arbeidsdager i monotont arbeid er vanlig for mange. Ansatte blir slitne, gjør oftere feil og rammes oftere av ulykker. Særlig kvinner og fremmedarbeidere er utsatt for fysisk, verbalt og seksuelt misbruk på arbeidsplassen. Denne tabellen viser hovedelementene i de etiske retningslinjene. FNs Menneskerettighetserklæring og konvensjoner utarbeidet av ILO (International Labour Organization) danner grunnlaget for retningslinjene for etisk handel (code of conduct). Tallene i tabellen er fra ILO. Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger Trygge arbeidsplasser En lønn å leve av Regulære ansettelser Respekt for marginaliserte befolkningsgrupper Bærekraftig miljøforvaltning Etisk handel betyr å fremme Hvert år mister flere titalls tusen mennesker jobben fordi de driver med fagforeningsarbeid. Noen risikerer livet. Hver dag dør ca mennesker av yrkesrelaterte ulykker eller sykdommer. Noen årsaker er uvettig kjemikaliehåndtering og manglende verneutstyr. Når fulltidsarbeid ikke dekker levekostnadene, låses arbeidere i en håpløs fattigdomsfelle. Mange arbeidere mangler arbeidskontrakt, noe som bidrar til rettsløshet og systematisk dårligere forhold på arbeidsplassen. Råvareuttak skjer ofte i direkte konflikt med lokalbefolkningers behov og rettigheter, med fattigdom og nød som resultat. Næringsvirksomhet i utviklingsland medfører ofte utslipp og avfall som er til skade for mennesker og miljø. Dette må du gjøre: 1. Vedta retningslinjer for etisk handel 2. Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet 3. Kommuniser med leverandørene 1. Vedta retningslinjer for etisk handel Når din bedrift skal starte arbeidet med etisk handel begynner dere med å vedta retningslinjer for etisk handel, eller bedriftens 08 code of conduct, som det gjerne kalles. En mal for utforming av retningslinjer for etisk handel finner du på. Slik etablerer dere et verdigrunnlag for det videre arbeidet. Retningslinjene bygger på konvensjoner vedtatt av FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Det er med andre ord internasjonal enighet om at de gjelder for arbeidslivet i hele verden. Når du utarbeider din bedrifts egne retningslinjer for etisk handel, må du derfor minst ha med elementene i tabellen som vises ovenfor. Mange bedrifter tar også med krav knyttet til dyrehelse og korrupsjon. Retningslinjene bør også beskrive prinsippene for hvordan

9 FORANKRE KARTLEGGE TILPASSE SAMARBEIDE MÅLE RAPPORTERE KOMMUNISERE dere vil jobbe med å følge dem opp. For eksempel bør det være tydelig at dere ønsker å bidra til forbedringer. Retningslinjene for etisk handel har strategiske implikasjoner for bedriften din og bør følgelig vedtas av styret. Mal for retningslinjer for etisk handel (code of conduct) på norsk og engelsk Mer om relevante FN- og ILO-konvensjoner 2. Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet Når du begynner å arbeide med etisk handel er det viktig at du setter deg konkrete og gjennomførbare mål. Ingen kan gjøre alt på en gang. I en oppstartsfase er det naturlig at målene angår interne forhold i bedriften din. Senere setter du mål knyttet til konkrete forbedringer av arbeidsforhold hos produsentene, eller hvordan dine agenter eller importører jobber med etisk handel i forhold til sine produsenter. Mange ansatte blir berørt når en bedrift setter seg mål knyttet til etisk handel. Du oppnår best resultater når etisk handel blir en integrert del av virksomheten og derfor bør du organisere arbeidet deretter. Flere funksjoner, som innkjøp, design og kvalitetskontroll kan delta, men de som jobber direkte med leverandørene må alltid involveres. Ansatte som får ansvar må få informasjon og nødvendig opplæring som er tilpasset oppgavene de er satt til å løse. Godt internt forankringsarbeid er tett knyttet til rapportering og kommunikasjon av etisk handel. Les mer om dette på side 21 og fremover. Bedriftens styre og ansatte må vite hva som er vedtatt, hva som er gjennomført, hva som har lykkes og hva som har vært vanskelig å gjennomføre. Forankring er en aktivitet som stadig må gjentas, i takt med utviklingen av bedriftens arbeid med etisk handel. Når målene er satt, må det lages handlingsplaner, defineres ansvar og settes av ressurser. Oppgaver må planlegges og prioriteres. Forslag til aktiviteter, mål og måleindikatorer for virksomheters arbeid med etisk handel 3. Kommuniser med leverandørene Målene om bedre arbeidsforhold i leverandørkjeden kan bare nås hvis produsentene, importørene og agentene i din leverandørkjede også tar ansvar. Det er i produsentens fabrikker, på deres gård eller plantasje, at forholdene skal forbedres, og agenten og importøren må engasjere seg i forbedringsarbeidet hos sine produsenter. Derfor må retningslinjene for etisk handel kommuniseres i din leverandørkjede. Husk å forklare hvorfor du er opptatt Eksempler på konkrete mål for arbeid med etisk handel To av Kid Interiør AS mål for det første året de arbeidet med etisk handel: Vedta retningslinjer for etisk handel Kommunisere retningslinjene til leverandører og samarbeidspartnere Culina/Enor AS, som allerede er i gang med arbeidet med etisk handel, satte blant annet følgende mål i sin årsplan: Gjennomføre risikokartlegging av hovedleverandører Kartlegge arbeidsforholdene hos utvalgte leverandører, identifisere eventuelle avvik fra våre retningslinjer og iverksette forbedringer Videreføre internopplæring av ansatte i etisk handel Etisk handel fast på agendaen «Etisk handel er godt forankret i ledelsen og virksomheten forøvrig. Dette er helt nødvendig for å nå målene vi har satt oss, som dreier seg om å utvikle et system for intern rapportering, å videreutvikle våre rutiner for kontroll av leverandører og å gjennomgå og evaluere egen innkjøpspraksis. Ledelsen informeres jevnlig om fremdriften i arbeidet. På møter i innkjøpsavdelingen er etisk handel alltid på agendaen og for å informere andre ansatte bruker vi intranett. Her forteller vi om leverandørreiser til Kina og andre aktuelle saker. Vi legger også ut relevante rapporter og medieomtaler. Nøkkelen til god forankring er passende mengde informasjon, jevnt fordelt utover året, skrevet i et enkelt og forståelig språk.» Margrethe Vikanes, CSR-manager i Pierre Robert Group Etisk handel i praksis 09

10 Foto: Jo Egil Tobiassen Foto: International Labour Organization av arbeidsforhold i produksjonen i tillegg til kvalitet og leveringsvilkår. Du bør la det komme tydelig frem at du vet at retningslinjene for etisk handel ikke lar seg oppfylle umiddelbart, og at kontrakter ikke blir avsluttet ved brudd på retningslinjene så lenge leverandøren bidrar til gjennomføring av forbedringstiltak. Hvordan gjør du det? Den enkleste måten å formidle retningslinjene på er å sende dem til produsenter, agenter og importører sammen med et følgebrev som forklarer hvordan du ønsker at de skal følge opp retningslinjene når de mottar dem. Du kan også formidle og understreke viktigheten av retningslinjene i møter og telefonsamtaler med leverandørene. Flere bedrifter ber leverandørene om en skriftlig tilbakemelding på at retningslinjene er lest og forstått. Kommunikasjonen må ta utgangspunkt i at produsenten, agenten, importøren og du har felles interesse av at retningslinjene etterleves: Produsenter med dårlige arbeidsforhold utgjør en betydelig belastning og risiko for sine kunder Produsenter som tilbyr gode arbeidsforhold har vanligvis en mer stabil arbeidsstokk enn konkurrenter hvor arbeiderne blir behandlet dårlig. Dette betyr igjen at det er kompetente folk til å utføre produksjonsoppgaver, og at kvalitet og leveringssikkerhet er god. Når du handler via agent eller importør gjelder det å sikre at disse tar ansvar for å følge opp produsentene. Agenter og importører som arbeider seriøst med etisk handel, kjennetegnes ved at de: Vedtar retningslinjer for etisk handel som omfatter de samme temaene som dine Vet hvor varene de leverer til deg er produsert Setter i gang et eget arbeid med etisk handel slik det er beskrevet i denne veilederen, med mål om å bidra til forbedringer i arbeidsforholdene hos sine produsenter Viser resultatene av dette arbeidet i årlige rapporter, som helst bør være offentlig tilgjengelige. Har du allerede et veletablert kundeforhold ligger det godt til rette for et samarbeid om etisk handel. Når du inngår nye kundeforhold, er det viktig at de nye leverandørene får god informasjon om din bedrifts policy, etiske retningslinjer og målsettinger knyttet til etisk handel, hvordan dere arbeider for å nå målene og hva etisk handel betyr for det fremtidige samarbeidet mellom dere. Eksempel på følgebrev på norsk og engelsk for utsendelse av retningslinjer til produsent og agent/ importør 10 Informasjonsbrosjyre på flere språk «For å forbedre kommunikasjonen mellom oss og våre leverandører og for å skape forståelse for hvorfor etiske handel er viktig, har vi laget en informasjonsbrosjyre på engelsk, kinesisk og tyrkisk. Brosjyren forklarer Bilde hva vi forventer av våre leverandører og hvordan vi vil følge opp kravene vi stiller. Brosjyren er distribuert til alle våre leverandører, både nye og gamle. Leverandørene sier at de har fått en bedre forståelse for hva dette arbeidet handler om, og at det er enklere for dem å leve opp til våre forventinger. At vi har oversatt brosjyren til andre språk enn engelsk gjør at både ledelsen og arbeiderne forstår innholdet og at den enkelt kan distribueres til underleverandører.» Annabelle Lefèbure, leder for CSRavdelingen i Varner-Gruppen

11 FORANKRE KARTLEGGE TILPASSE SAMARBEIDE MÅLE RAPPORTERE KOMMUNISERE Kartlegge risiko og forbedringsmuligheter Du må kjenne leverandørkjeden din for å kunne jobbe med etisk handel. Det betyr at du må vite hvor ting faktisk blir produsert og hvordan forholdene er der produksjonen av dine varer skjer. Dette må du gjøre: 1. Kartlegg hvor varene dine produseres 2. Skaff deg et overordnet risikobilde 3. Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent 1. Kartlegg hvor varene dine produseres En nødvendig og grunnleggende øvelse går ut på å skaffe deg oversikt over hvor varene i din leverandørkjede produseres. Tegn leverandørkjedekartet ved hjelp av disse opplysningene: Hvilke land produseres varene våre i? Hvor i landet foregår produksjonen? Hva vet vi om våre produsenters viktigste underleverandører? Hvor stammer råmaterialene fra? Annen relevant informasjon er: Hvor har vi direkte kontakt med produsent? Hvor handler vi via importør eller agent? På neste side ser du eksempel på hvordan et slikt leverandørkjedekart kan tegnes. 2. Skaff deg et overordnet risikobilde Når du har kartlagt hvor varene dine produseres, er neste skritt å gjøre deg kjent med hvilken risiko for dårlige arbeidsforhold som typisk knyttes til de land og produkter du har tegnet inn på kartet. Hvor stor sannsynlighet er det for at du vil kunne oppdage for eksempel barnearbeid, tvangsarbeid, helsefarlige arbeidsplasser og arbeidere på sultelønn i produksjonen av dine varer? Dette er neste skritt i arbeidet med å etablere risikobildet ditt. Risikobildet gir deg et grunnlag for å prioritere. Produsenter som er plassert i land med høy sannsynlighet for svært dårlige arbeidsforhold bør prioriteres fremfor produsenter i land der arbeidslovgivningen er god, og hvor myndighetene sørger for at lovgivningen etterleves. Ingen bransjer er unntatt fra risikoen for dårlige arbeidsforhold, men noen er kjent for å være mer utsatt enn andre. Du bør alltid krysse av for høy risiko når det gjelder jordbruksproduksjon og råvareuttak. Oversikt over kilder til informasjon om risikobildet for ulike produsentland og bransjer Etisk handel i praksis 11

12 NORGE STOKKE Xplory NEDERLAND Montering og distribusjon NEDERLAND Produksjon av understell KINA Produksjon av trekk NEDERLAND Leverandør av plastkomponenter KINA Leverandør av plast- og metall komponenter TAIWAN Leverandør av tekstiler KINA Leverandør av festeanordninger Underleverandører Underleverandører Underleverandører Underleverandører Stokke Xplory beskrivelse av leverandørkjedekart Stokke AS holder til i Ålesund og lager møbler og utstyr til barn. Et viktig produkt for Stokke AS er barnevognen Stokke Xplory. Design og utvikling skjer på Sunnmøre, mens produksjonen forgår i Europa og Asia. Underleverandører i flere land leverer delkomponenter til barnevognen, som ferdigstilles i Nederland. For å få oversikt over aktørene i barnevognens leverandørkjede er en systematisk tilnærming nødvendig. Figuren viser en todelt leverandørkjede: Produksjon av understell og produksjon av trekk. Understellet settes sammen i Nederland. Enkelte komponenter lages der, andre kommer fra Tyskland, Danmark, Nederland, Kina og Romania. Stokke AS vet hvem disse produsentene er, men har bare delvis oversikt over neste leverandørledd. Trekket til vognen lages i Kina. Den kinesiske produsenten får tekstiler fra Taiwan og festeanordninger fra en annen kinesisk produsent. Stokke er godt kjent med disse leverandørene og har som mål å gjøre seg bedre kjent med neste leverandørledd. 12

13 3. Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent Neste skritt er å hente inn og systematisere informasjon om arbeidsforholdene hos de produsentene du har bestemt deg for å følge opp. Målet er å få informasjon om hvordan arbeidsforholdene faktisk er der, slik at du kan ta initiativ til konkrete forbedringstiltak. Det er riktig å prioritere forbedringsarbeid hos de produsentene som har de dårligste forholdene. Samtidig er det hensiktsmessig å følge opp de produsentene du har størst innflytelse over: her kan du oppnå resultater raskt. Små og mellomstore bedrifter har ofte brukt samme produsent i mange år og har utviklet et solid tillitsforhold med produsentledelsen. Dette er et godt utgangspunkt for å få til forbedringer. Det er nyttig å vite om produsentene har andre kunder enn deg som også stiller krav knyttet til arbeidsforholdene. Kanskje er det allerede gjennomført en kartlegging av arbeidsforholdene hos produsenten og utarbeidet forbedringsplaner du kan bidra til å gjennomføre? Hvordan du jobber med forbedringer, behandles fra side 18 og fremover. Bruk egenrapporteringsskjemaer Egenrapporteringsskjemaer kan rette seg mot agent/importør eller produsent. Egenrapporteringsskjemaet til produsent stiller detaljerte spørsmål om ulike sider ved produsentens håndtering av arbeidsforholdene, slik som HMS, barnearbeid, arbeidstid og arbeidskontrakter. Det spørres også om produsenten har andre kunder med retningslinjer for etisk handel, og om det foreligger rapporter om arbeidsforholdene som er utarbeidet av eksterne eksper ter (les mer om slike rapporter på side 14). Agenter og importører spørres om hvordan de følger opp sin leverandørkjede med hensyn til bedre arbeidsforhold hos produsentene. Egenrapporteringsskjemaene baserer seg på leverandørenes egne svar og informasjonen må vurderes i lys av dette. Bruk øynene Når du besøker produsentene dine, gjør du deg sikkert noen tanker om arbeidsforholdene på stedet. Å skaffe seg et fullstendig bilde av forholdene, stiller imidlertid krav til språkkunnskap og kompetanse som få bedrifter har. Innkjøpere og andre som regelmessig besøker produsentene bør sette av tid til å se på produksjonsforholdene, men samtidig være klar over sin egen begrensning når det gjelder å tegne et fullstendig og korrekt bilde av situasjonen. Noen punkter å være oppmerksom på ved besøk: Er nødutganger ublokkerte, og finnes det brannslukkingsapparater? Er det god ventilasjon og belysning? Ser fabrikken ryddig ut? Virker boligkvarter, kantine og toaletter hygieniske? Er arbeiderne utstyrt med nødvendig verneutstyr? SA8000 Hvis produsenten din har et SA8000-sertifikat, betyr det at eksterne eksperter har godkjent arbeidsforholdene hos produsenten i forhold til SA8000-standarden, som er den mest anerkjente sertifiserbare standarden for forhold på arbeidsplassen. SA8000-standarden dekker alle sentrale krav i FNs og ILOs konvensjoner knyttet til arbeidsforhold. Les mer om SA8000 på Egenrapporteringsskjema for produsent og agent/importør på engelsk Informasjon om IEHs risikoanalyseverktøy (RAID) for kartlegging av risiko hos produsent og agent/ importør Informasjon om Sedex, en web-basert database for deling av informasjon knyttet til arbeidsforhold hos produsenter Det blir fort mye informasjon å holde rede på når svarene kommer tilbake. Det er nyttig og tidsbesparende å bruke en IT-løsning som systematiserer informasjonen du samler inn ved hjelp av egenrapporteringsskjemaene. Dette er løsninger som allerede er utviklet, og som du enkelt kan få tilgang til. Etisk handel i praksis 13

14 Illustrasjonsfoto: Kristin Fagerlid / Framtiden i våre hender Kartla risiko sammen med produsentene Da Kid Interiør skulle gjennomføre en kartlegging av leverandørkjeden sin, begynte de med de største og mest sentrale produsentene. «Vi ønsket å involvere produsentene våre i prosessen. Innledningsvis sendte vi dem vår code of conduct og et brev som forklarte hvorfor etisk handel er viktig for oss, sammen med et egenrapporteringsskjema med spørsmål knyttet til barnearbeid, tvangsarbeid, arbeidstid, lønn og andre forhold. Deretter foretok vi en analyse av svarene. Maler og verktøy til risikoanalysen fikk vi av Initiativ for etisk handel. Deretter reiste vi til Kina for å besøke produsentene. I møtene vi hadde med fabrikkledelsen sa vi tydelig at vi ikke var der for å kreve full etterlevelse av vår code of conduct fra dag én, ei heller for å si opp kontrakter. Snarere var vi der for å starte et samarbeid om forbedringer. Risikoprofilene fra egenrapporteringsskjemaene ble diskutert, og vi fikk avklart en del misforståelser. I ettertid ser vi hvor verdifullt det var å være åpen og ærlig. Vi opplever at tilliten og leverandørrelasjonene er vesentlig styrket. Ikke minst ser vi at leverandørene er opptatt av at arbeidsforholdene skal være ryddige.» Gunnar Fagervoll, innkjøpssjef i Kid Interiør Bruk av eksterne eksperter En måte å skaffe seg informasjon om hvordan arbeidsforholdene er hos produsenten, er å leie inn eksperter til å gjøre en kartlegging og utarbeide en rapport. Slike eksperter kan være fra lokale organisasjoner eller fra konsulentselskaper. Rapporten baserer seg på intervjuer med arbeiderne, fysiske observasjoner, møter med fabrikkledelsen og dokumentgjennomgang. Er arbeiderne organisert i en eller flere fagforeninger bør ekspertene du leier inn gjennomføre et møte med de tillitsvalgte. Se figur nedenfor. Hva innebærer en kartlegging? Local Resources Network Local Resources Network er et nettverk av frivillige organisasjoner, fagforeninger, uavhengige konsulentmiljøer og andre aktører i produsentland som har forbedringer av arbeidsforhold som sin kjernekompetanse. På nettsiden kan du søke etter samarbeidspartnere med lokal ekspertise. Informasjon om Local Resources Network, et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid Intervju med fabrikkledelsen Samtale om ledelsessystemer og arbeidsforholdene ved fabrikken/produksjonsstedet Intervju med arbeidere og tillitsvalgte Samtale om arbeidsforhold, ikke styrt av fabrikkledelsen Møter med tillitsvalgte Grundig kunnskap om lokale forhold Snakker arbeidernes språk Dokumentgjennomgang Timelister Lønningslister HMS-dokumentasjon Arbeidskontrakter Fabrikkgjennomgang Konkret observasjon av arbeidsplass, kantine og evt boligkvarter 14

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling (Etiske retningslinjer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Varner-Gruppen, som blant annet eier Dressmann, Carlings, Cubus, BikBok, Urban og Vivekes, bruker RAID for å kartlegge risiko hos sine leverandører:

Varner-Gruppen, som blant annet eier Dressmann, Carlings, Cubus, BikBok, Urban og Vivekes, bruker RAID for å kartlegge risiko hos sine leverandører: Foto: Barbro Steinde Varner-Gruppen, som blant annet eier Dressmann, Carlings, Cubus, BikBok, Urban og Vivekes, bruker RAID for å kartlegge risiko hos sine leverandører: Å få innsikt i og kunne følge opp

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Presentasjon av Bergen kommunes

Presentasjon av Bergen kommunes Presentasjon av Bergen kommunes bruk av ILO-kjernekonvensjoner som henholdsvis 1. Kontraktvilkår 2. Egenrapporteringsskjema 1. Kontraktsvilkår Leverandørene skal i kontraktsperioden utføre egenrapportering

Detaljer

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold:

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold: Utdrag fra konkurransegrunnlag Stavanger kommune, lekeplassutstyr, 2014 Kvalifikasjonskrav 4.1.1 Kvalitetssikringssystem for etisk handel Tilbyder skal ha et kvalitetssikringssystem som skal sikre at tilbyder

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Desember 2011 Nye retningslinjer i 2010 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav

Detaljer

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell?

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Landsmøte 2014 Norsk Sterilforsyning Øystein Roll Kategorisjef Med. forbruksvarer Innkjøp & Logistikk Rana Plaza, Bangladesh Medisinske produkter

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav

Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav Egenrapporteringsskjema, trinn 1. Utviklet av Initiativ for etisk handel. Versjon per 26.september 2011 Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav Informasjon på denne siden fylles ut av

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1

Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1 Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1 Informasjon på denne siden fylles ut av oppdragsgiver: Leverandør 2 : Oppdragsgiver: Avtale/anskaffelse: Produkt(er): Svarfrist: 1 Oppdragsgiver

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 2 of 5 1 Bakgrunn og definisjoner Forsvaret har som mål å foreta effektive anskaffelser som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Bilag 11 til Rammeavtalen ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innholdsfortegnelse Bilag 11 til Rammeavtalen: Etiske retningslinjer

Detaljer

Invitasjon til leverandørseminar

Invitasjon til leverandørseminar Invitasjon til leverandørseminar Anskaffelse av usterile engangshansker til helseforetakene Informasjon og veiledning om hva leverandøren må ha på plass for å kunne innfri etiske kvalifikasjons- og kontraktskrav

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører

Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører Dette skjemaet inngår i oppfølgingen av de etiske kravene i anskaffelsen av (navn / referanse til anskaffelsen). Vennligst besvar spørsmålene

Detaljer

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH)

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Tema for dagen Kven er Initiativ for etisk handel (IEH)? har ansvar? Kva er etisk handel?

Detaljer

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR Kaffehuset Friele For 23 DEL 1 - NØKKELINFORMASJON FRA MEDLEMSRAPPORTEN Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Kaffehuset Friele Innmeldingsår i IEH:

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag 4 Administrative bestemmelser Side 1 av 5 Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter... 2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder. Henrik Mollatt Reidun Blehr Lånkan

INITIATIV FOR ETISK HANDEL Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder. Henrik Mollatt Reidun Blehr Lånkan INITIATIV FOR ETISK HANDEL Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Henrik Mollatt Reidun Blehr Lånkan 04.06.2015 Program for dagen Tid Emne 9:00-9:25 Velkommen, presentasjon, forventninger til

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Innmeldingsår i IEH: 2003 Kontaktperson i IEHs sekretariat:

Detaljer

Code of Conduct Etiske retningslinjer for

Code of Conduct Etiske retningslinjer for Code of Conduct Etiske retningslinjer for Sørlie Prosjektinnredninger AS har vedtatt at etiske krav skal kartlegges ovenfor våre leverandører og produsenter. Dette for å sikre at produkter ikke blir produsert

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels (NCH) er en ansvarlig samfunnsaktør, og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med samfunns- og miljøansvar. Vi vil jobbe med

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vedlegg D Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT... 2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 2.1... Menneskerettigheter 2 2.2... Prinsipper og

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 6 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER KONTRAKT NR.: 2578/2016 Dato: 17.11.16 Vedlegg G Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter...

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

Egenrapporteringsskjema

Egenrapporteringsskjema Egenrapporteringsskjema Knyttet til kontraktsvilkåret "Etterlevelse av ILO kjernekonvensjoner i hele produksjonskjeden" Til bruk for leverandører i avtalen om levering av [sett inn relevant beskrivelse]

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 14 helseforetak 70.000 medarbeidere Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo,

Detaljer

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH)

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) OM INITIATIV FOR ETISK HANDEL Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. IEHs formål er samarbeid for handel

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR CODE OF ONDUCT INNLEDNING Nordic Comfort Products AS (NCP) jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 5 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune

Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune Moss kommune Saksutredning Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune Saksbehandler: Anne-Lise Stokmo Nygård Dato: 20.05.2009 Arkivref.: 09/10003/ FE-007 Utvalg

Detaljer

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA for utvikling av gode arbeidsforhold i Veidekke ASAs globale virksomhet 1. Forord Denne avtalen er forhandlet fram

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2013 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: om (kort beskrivelse av leveransen og formålet med anskaffelsen)

Detaljer

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 2 av 5 1. VARSOMHET, TAUSHETSPLIKT OG HABILITET 1.1 Formål Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren

Detaljer

Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping. Avtalereferanse: NT

Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping. Avtalereferanse: NT . Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Avtalereferanse: NT-0470-15 RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandør) Organisasjonsnr./Personnr. om 3 snøkanoner til Holmenkollen nasjonalanlegg

Detaljer

18.01.2012. Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar. Januar 2012

18.01.2012. Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar. Januar 2012 18.01.2012 Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Januar 2012 Nye retningslinjer i 2010 1 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkeorganisasjon som er tuftet på respekt for demokratiske verdier og en ansvarlig forvaltning av våre naturressurser. Disse verdiene harmonerer med internasjonale

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Årsrapportering til IEH for 2010 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Årsrapportering til IEH for 2010 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Årsrapportering til IEH for 2010 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Til lesere av rapporten Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som er medlem av IEH har gjennom sitt medlemskap forpliktet

Detaljer

Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT Inkassotjenester

Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT Inkassotjenester Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT-0680-14 Inkassotjenester VERSJON : 1.0 DATO: 23.09.2014 Side 1 av 6 Innhold Bilag 11 - NT-0680-14 Inkassotjenester 1. MARGINALISERTE

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

EGENRAPPORTERING: SOSIALT ANSVARLIG PRODUKSJON

EGENRAPPORTERING: SOSIALT ANSVARLIG PRODUKSJON www.anskaffelser.no/tema/sosialt-ansvar 20.08.2012 EGENRAPPORTERING: SOSIALT ANSVARLIG PRODUKSJON For Knutepunkt Sørlandet - Innkjøp er det av stor vekt at de produkter vi anskaffer med offentlige midler

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandør) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av leveransen og formålet med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER BÆRUM KOMMUNE VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT...2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER...2 2.1 MENNESKERETTIGHETER...2 2.2 PRINSIPPER OG ANSATTES RETTIGHETER...2 2.3 MILJØ...3 2.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Swix Sport AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Swix Sport AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Swix Sport AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Norske leverandører: Firmaattest. For utenlandske leverandører:

Norske leverandører: Firmaattest. For utenlandske leverandører: BILAG A 1. Organisatorisk og juridisk stilling; Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Detaljer

Norsk Folkehjelps etiske standarder for innkjøp, investeringer og innsamling av midler

Norsk Folkehjelps etiske standarder for innkjøp, investeringer og innsamling av midler Norsk Folkehjelps etiske standarder for innkjøp, investeringer og innsamling av midler GODKJENT AV NORSK FOLKEHJELPS STYRE 31. MAI 2013 I - Innledning Disse etiske standarder er godkjent av styret i Norsk

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vedlegg D Administrative bestemmelser Side 1 av 5 VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter... 2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT 1 Partene og deres representanter Oppdragsgiver Navn: Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdepartementet v/forsvarsbygg 975 950 662 Adresse: Postboks 405 Sentrum,

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer