Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis"

Transkript

1 Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

2 Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer fra. Økt internasjonal handel betyr samtidig at norske bedrifter, også de små og mellomstore, i mye større grad enn tidligere er engasjert i land hvor menneskerettighetene utfordres, hvor arbeidsforholdene er kritikkverdige eller hvor barn benyttes som arbeidskraft. Det finnes dessverre nok av eksempler på bedrifter som er lønnsomme i økonomisk forstand, men hvor virksomheten skader både arbeidstakere, lokalsamfunn og miljø. Slik næringsvirksomhet legger ikke grunnlaget for en bærekraftig økonomi og utvikling, verken for samfunn eller bedrift. «Regjeringen ønsker å styrke næringslivet som en motor i en bærekraftig og fattigdomsbekjempende samfunnsutvikling» Anbefalingene i denne veilederen bygger på krav, standarder og anbefalinger fra FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Veilederen gir konkrete råd om hvordan norske bedrifter bør gå frem for å fremme anstendige arbeidsforhold i sin egen leverandørkjede på en måte som er gjennomførbar for alle norske bedrifter, også de små og mellomstore. Lykke til! Foto: Berit Roaldl For å medvirke til ansvarlig og bærekraftig næringsvirksomhet er det etablert en rekke internasjonalt anerkjente retningslinjer for næringslivets samfunnsansvar, blant annet av FN og OECD. Regjeringen ønsker å styrke næringslivet som en motor i en bærekraftig og fattigdomsbekjempende samfunnsutvikling, samtidig som FNs og ILOs arbeid for ansvarlig næringsvirksomhet styrkes. Regjeringens stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar og strategi for et anstendig arbeidsliv beskriver regjeringens politikk på dette området. Jonas Gahr Støre Utenriksminister Erik Solheim Miljø- og utviklingsminister Utarbeidet av: Initiativ for etisk handel (IEH) med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet I redaksjonen: Elisabeth Biering (IEH), Magne Paulsrud (IEH) og Kristin Holter (Stakeholder AS). Representanter fra næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner, myndigheter og sivilsamfunn har kommet med innspill og kommentarer under arbeidet med veilederen. Layout: Nano Design SA Trykk: Grøset Trykk AS Forsidefoto: Peder Austrud xx

3 Innhold 02 Forord 05 Alle har ansvar, og heldigvis også muligheter 07 Hvordan bruke denne veilederen Foto: Eurosko Norge AS 08 Forankre etisk handel i bedriften og hos leverandørene Vedta retningslinjer for etisk handel Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet Kommuniser med leverandørene 11 Kartlegge risiko og forbedringsmuligheter Kartlegg hvor varene dine produseres Skaff deg et overordnet risikobilde Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent 16 Tilpasse innkjøpspraksis Kartlegg dine egne innkjøpsrutiner Lytt til leverandøren din Tilpass bedriftens prosedyrer og rutiner 18 Samarbeide om forbedringer Lag en plan for forbedringer i samarbeid med leverandøren Følg opp gjennomføringen av planen 21 Måle, rapportere og kommunisere Etabler måleindikatorer Dokumenter fremdrift og hindringer Kommuniser resultater og utfordringer 24 Test deg selv: Er etisk handel relevant for meg? «Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellomstore bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang.» Per Nitter Bondevik, daglig leder, Initiativ for etisk handel (IEH) Etisk handel i praksis 03

4 04 Foto: Kristin Fagerlid / Framtiden i våre hender

5 Alle har ansvar, og heldigvis også muligheter Denne veilederen er laget for deg som kjøper og selger varer i en eller annen form. Sannsynligvis er disse varene produsert i et land hvor arbeidskraften er billig. Land hvor arbeidskraften er billig har ofte et fellestrekk: Arbeidslovgivningen kan være god på papiret, men myndighetenes kontroll med hvordan arbeidsgivere behandler sine ansatte er svak. Resultatet er at varene norske bedrifter kjøper og selger ofte er produsert under forhold som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det: tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen. Hvis varene din bedrift er avhengig av er laget av arbeidere som lider under slike forhold, har du et medansvar for å bidra til forbedringer, selv om du bare er kunde og derfor ikke har et formelt arbeidsgiveransvar for arbeidernes ve og vel. Dette gjelder også hvis du handler via agent eller importør. Målet om gode arbeidsforhold i leverandørkjeden kan også begrunnes med lønnsomhet. For eksempel er det ditt ansvar å sikre bedriftens omdømme ved å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media om å ha gode arbeidsforhold i leverandørkjeden din. Disse forventer også at du kan doku mentere hvordan du og dine leverandører jobber. Gode arbeidsforhold hos produsent og deres underleverandører er dessuten et tegn på profesjonalitet, og har betydning for produsentens evne til å levere god kvalitet til rett tid. Mange vegrer seg for å begynne å jobbe med etisk handel. Noen stikker hodet i sanden og håper at alt er i orden i egen leverandørkjede, uten å gjøre undersøkelser. Andre gir opp før de har begynt fordi de tar for gitt at de ikke har noen påvirkningskraft. En travel hverdag er likevel den største hindringen. Etisk handel virker som en arbeidskrevende forpliktelse å påta seg. Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellomstore bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang. Veilederen er først og fremst skrevet for de som skal i gang med etisk handel, men vil også være et nyttig verktøy for mer erfarne bedrifter. Anbefalingene i veilederen er basert på mange års erfaring med etisk handel i Norge og internasjonalt. Hva er etisk handel? Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med produksjonslandets egen lovgivning og i overensstemmelse med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Etisk handel dreier seg om gradvis å skape bedre arbeidsog miljøforhold i egen leverandørkjede. Bedrifter som engasjerer seg i etisk handel, vedtar retningslinjer for etisk handel. Slike retningslinjer kalles gjerne bedriftens code of conduct, og er et sett med forventninger som beskriver hvilke minstestandarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø bedriften ønsker at skal ivaretas i leverandørkjeden. Temaene retningslinjene berører, finner du omtalt på side 8. Vær klar over at retningslinjer for etisk handel og interne retningslinjer for ansattes atferd, regelverk for gaver og lignende, er to forskjellige ting selv om begge gjerne omtales som «etiske retningslinjer». Hva er etisk handel? Etisk handel er bedrifters arbeid for å fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i sin egen leverandørkjede. Samfunnsansvar i leverandørkjeden og ansvarlig handel er andre begreper som brukes for å beskrive slike forbedringsprosesser. Etisk handel i praksis 05

6 Foto: International Labour Organization Tilleggsressurser Denne veilederen viser hvordan bedrifter kan arbeide prosess orientert for å oppnå bedre arbeidsforhold i sin egen leverandørkjede. Samfunnsansvar i leverandørkjeden inkluderer også andre hensyn som miljøforvaltning, klimaeffekter og anti-korrupsjon. Disse temaene behandles ikke i veilederen, men informasjon om hvordan du kan jobbe med dette finnes enkelt tilgjengelig. Nedenfor finner du en kort liste over bransje initiativ, produktmerkeordninger og generelle ramme verk for næringslivets samfunnsansvar som kan hjelpe deg videre. Produktmerkeordninger For en del produkter er det utviklet merkeordninger som forteller forbrukeren at merkeutstederen garanterer for at produktet tilfredsstiller visse krav. De mest kjente i Norge er Utz Certified og Fairtrade når det gjelder sosiale og etiske krav og Svanemerket og EU-blomsten når det gjelder miljøkrav. Anti-korrupsjon Norsk lov forbyr korrupsjon, og korrupt praksis er forbudt for norske statsborgere uavhengig av om det skjer i Norge eller i utlandet. Transparency International er et ressurssenter for anti-korrupsjonsarbeid både i Norge og internasjonalt. NHO har utarbeidet veilederen «over streken?» som gir råd om praktisk anti-korrupsjonsarbeid i bedrifter. 06 ISO-standarder ISO er en veiledende standard for bedrifters arbeid med samfunnsansvar. ISO er en sertifiserbar standard som beskriver hvordan bedrifter kan jobbe for å redusere utslipp til luft, vann og land. Bransjeinitiativ Flere bransjer har opprettet internasjonale bransjeinitiativ for å bidra til en mer ansvarlig praksis. Bransjeinitiativene tar for seg både generelle utfordringer knyttet til næringslivets samfunnsansvar og særlige problemstillinger som bransjen står overfor. FN og OECD Global Compact er FNs initiativ for arbeid med næringslivets samfunnsansvar. Her kan bedrifter melde seg inn og forplikte seg til å støtte FNs arbeid for fremme av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon. OECDs retningslinjer for bedrifter som opererer internasjonalt er prinsipper for ansvarlig forretningsdrift som alle OECD-lands regjeringer har forpliktet seg til å fremme. I hvert land skal det også være etablert et klageorgan som mottar og behandler påstander om bedrifters brudd på retningslinjene. Oversikt over sentrale produkt- og sertifiseringsordninger, bransjeinitiativ og andre relevante miljøer for næringslivets samfunnsansvar

7 Hvordan bruke denne veilederen Modell for arbeid med etisk handel FORANKRE KARTLEGGE TILPASSE SAMARBEIDE Vedta retningslinjer for etisk handel Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet Kommuniser med leverandørene Kartlegg hvor varene dine produseres Skaff deg et overordnet risikobilde Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent Kartlegg dine innkjøpsrutiner Lytt til leverandøren din Tilpass bedriftens prosedyrer og rutiner Lag en plan for forbedringer i samarbeid med leverandøren Følg opp gjennomføringen av planen MÅLE RAPPORTERE KOMMUNISERE Etabler måleindikatorer Dokumenter fremdrift og hindringer Kommuniser resultater og utfordringer Denne veilederen viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede, enten du har direkte kontakt med produsenten eller handler via agent eller importør. Veilederen er bygget opp etter modellen som vises over og skisserer følgende aktiviteter: Forankre etisk handel i bedriften og hos leverandørene Kartlegge risiko og forbedringsmuligheter Tilpasse innkjøpspraksis Samarbeide om forbedringer Måle, rapportere og kommunisere Aktivitetene som foreslås vil overlappe hverandre og må gjentas. Arbeidet med etisk handel er en kontinuerlig prosess. I veilederen finner du henvisninger til veileder. Ha nettstedet åpent mens du leser. Der finner du anbefalte ressurser og verktøy knyttet til de ulike aktivitetene, samt eksempler på hvordan ulike bedrifter har brukt dem. Har du spørsmål knyttet til veilederen, kan du kontakte Initiativ for etisk handel (IEH). Kontaktinformasjon finner du på Ønsker du å få en grundig gjennomgang av innholdet i veilederen, kan du melde deg på kurs. På finner du oversikt over kursdatoer. Ønsker du støtte og rådgivning til arbeidet med etisk handel, kan du melde deg inn i Initiativ for etisk handel (IEH). Som medlem får du tilgang til faglige ressurser, verktøy og et nettverk av engasjerte bedrifter. Medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid. Hva mener vi med Produsent: Er fabrikant, tilvirker, dyrker, eller den som ferdigstiller produktet Agent: Tilrettelegger for salg eller kjøp på vegne av andre Importør: Importerer varer for videresalg Leverandør: Har påtatt seg å yte eller utføre en leveranse av varer. Samlebetegnelse for produsent, agent og importør Her finner du anbefalte ressurser og verktøy til arbeidet med etisk handel «Vi stiller krav til våre leverandører om at varer levert til Stavanger kommune skal være produsert under lovlige og anstendige forhold. Med denne veilederen får leverandører til offentlig sektor god og konkret hjelp til å etablere gode systemer og rutiner for etisk handel, som setter dem i stand til å etterleve våre krav og forventninger.» Kjartan Møller, fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etisk handel i praksis 07

8 Forankre etisk handel i bedriften og hos leverandørene Forankring dreier seg om å sikre at ansatte, leverandører og samarbeidspartnere vet hva etisk handel innebærer for bedriften og bedriftens leverandører. God forankring forutsetter en positiv og engasjert ledelse. Hovedelementer i retningslinjer for etisk handel Tvangsarbeid Barnearbeid Diskriminering Ekstrem bruk av overtid Brutal behandling på arbeidsplassen Etisk handel betyr å forhindre Minst 12,3 millioner mennesker er fanget i tvangsarbeid. Vanlige årsaker er gjeldsbyrde til arbeidsgiver, konfiskerte identitetspapirer eller tilbakeholdt lønn. Det er over 240 millioner barnearbeidere i verden. Cirka 170 millioner jobber under risikofylte forhold. Kvinner og minoriteter blir ofte satt til de lavest betalte jobbene, og står uten muligheter for opplæring og forfremmelse. Ekstremt lange arbeidsdager i monotont arbeid er vanlig for mange. Ansatte blir slitne, gjør oftere feil og rammes oftere av ulykker. Særlig kvinner og fremmedarbeidere er utsatt for fysisk, verbalt og seksuelt misbruk på arbeidsplassen. Denne tabellen viser hovedelementene i de etiske retningslinjene. FNs Menneskerettighetserklæring og konvensjoner utarbeidet av ILO (International Labour Organization) danner grunnlaget for retningslinjene for etisk handel (code of conduct). Tallene i tabellen er fra ILO. Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger Trygge arbeidsplasser En lønn å leve av Regulære ansettelser Respekt for marginaliserte befolkningsgrupper Bærekraftig miljøforvaltning Etisk handel betyr å fremme Hvert år mister flere titalls tusen mennesker jobben fordi de driver med fagforeningsarbeid. Noen risikerer livet. Hver dag dør ca mennesker av yrkesrelaterte ulykker eller sykdommer. Noen årsaker er uvettig kjemikaliehåndtering og manglende verneutstyr. Når fulltidsarbeid ikke dekker levekostnadene, låses arbeidere i en håpløs fattigdomsfelle. Mange arbeidere mangler arbeidskontrakt, noe som bidrar til rettsløshet og systematisk dårligere forhold på arbeidsplassen. Råvareuttak skjer ofte i direkte konflikt med lokalbefolkningers behov og rettigheter, med fattigdom og nød som resultat. Næringsvirksomhet i utviklingsland medfører ofte utslipp og avfall som er til skade for mennesker og miljø. Dette må du gjøre: 1. Vedta retningslinjer for etisk handel 2. Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet 3. Kommuniser med leverandørene 1. Vedta retningslinjer for etisk handel Når din bedrift skal starte arbeidet med etisk handel begynner dere med å vedta retningslinjer for etisk handel, eller bedriftens 08 code of conduct, som det gjerne kalles. En mal for utforming av retningslinjer for etisk handel finner du på. Slik etablerer dere et verdigrunnlag for det videre arbeidet. Retningslinjene bygger på konvensjoner vedtatt av FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Det er med andre ord internasjonal enighet om at de gjelder for arbeidslivet i hele verden. Når du utarbeider din bedrifts egne retningslinjer for etisk handel, må du derfor minst ha med elementene i tabellen som vises ovenfor. Mange bedrifter tar også med krav knyttet til dyrehelse og korrupsjon. Retningslinjene bør også beskrive prinsippene for hvordan

9 FORANKRE KARTLEGGE TILPASSE SAMARBEIDE MÅLE RAPPORTERE KOMMUNISERE dere vil jobbe med å følge dem opp. For eksempel bør det være tydelig at dere ønsker å bidra til forbedringer. Retningslinjene for etisk handel har strategiske implikasjoner for bedriften din og bør følgelig vedtas av styret. Mal for retningslinjer for etisk handel (code of conduct) på norsk og engelsk Mer om relevante FN- og ILO-konvensjoner 2. Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet Når du begynner å arbeide med etisk handel er det viktig at du setter deg konkrete og gjennomførbare mål. Ingen kan gjøre alt på en gang. I en oppstartsfase er det naturlig at målene angår interne forhold i bedriften din. Senere setter du mål knyttet til konkrete forbedringer av arbeidsforhold hos produsentene, eller hvordan dine agenter eller importører jobber med etisk handel i forhold til sine produsenter. Mange ansatte blir berørt når en bedrift setter seg mål knyttet til etisk handel. Du oppnår best resultater når etisk handel blir en integrert del av virksomheten og derfor bør du organisere arbeidet deretter. Flere funksjoner, som innkjøp, design og kvalitetskontroll kan delta, men de som jobber direkte med leverandørene må alltid involveres. Ansatte som får ansvar må få informasjon og nødvendig opplæring som er tilpasset oppgavene de er satt til å løse. Godt internt forankringsarbeid er tett knyttet til rapportering og kommunikasjon av etisk handel. Les mer om dette på side 21 og fremover. Bedriftens styre og ansatte må vite hva som er vedtatt, hva som er gjennomført, hva som har lykkes og hva som har vært vanskelig å gjennomføre. Forankring er en aktivitet som stadig må gjentas, i takt med utviklingen av bedriftens arbeid med etisk handel. Når målene er satt, må det lages handlingsplaner, defineres ansvar og settes av ressurser. Oppgaver må planlegges og prioriteres. Forslag til aktiviteter, mål og måleindikatorer for virksomheters arbeid med etisk handel 3. Kommuniser med leverandørene Målene om bedre arbeidsforhold i leverandørkjeden kan bare nås hvis produsentene, importørene og agentene i din leverandørkjede også tar ansvar. Det er i produsentens fabrikker, på deres gård eller plantasje, at forholdene skal forbedres, og agenten og importøren må engasjere seg i forbedringsarbeidet hos sine produsenter. Derfor må retningslinjene for etisk handel kommuniseres i din leverandørkjede. Husk å forklare hvorfor du er opptatt Eksempler på konkrete mål for arbeid med etisk handel To av Kid Interiør AS mål for det første året de arbeidet med etisk handel: Vedta retningslinjer for etisk handel Kommunisere retningslinjene til leverandører og samarbeidspartnere Culina/Enor AS, som allerede er i gang med arbeidet med etisk handel, satte blant annet følgende mål i sin årsplan: Gjennomføre risikokartlegging av hovedleverandører Kartlegge arbeidsforholdene hos utvalgte leverandører, identifisere eventuelle avvik fra våre retningslinjer og iverksette forbedringer Videreføre internopplæring av ansatte i etisk handel Etisk handel fast på agendaen «Etisk handel er godt forankret i ledelsen og virksomheten forøvrig. Dette er helt nødvendig for å nå målene vi har satt oss, som dreier seg om å utvikle et system for intern rapportering, å videreutvikle våre rutiner for kontroll av leverandører og å gjennomgå og evaluere egen innkjøpspraksis. Ledelsen informeres jevnlig om fremdriften i arbeidet. På møter i innkjøpsavdelingen er etisk handel alltid på agendaen og for å informere andre ansatte bruker vi intranett. Her forteller vi om leverandørreiser til Kina og andre aktuelle saker. Vi legger også ut relevante rapporter og medieomtaler. Nøkkelen til god forankring er passende mengde informasjon, jevnt fordelt utover året, skrevet i et enkelt og forståelig språk.» Margrethe Vikanes, CSR-manager i Pierre Robert Group Etisk handel i praksis 09

10 Foto: Jo Egil Tobiassen Foto: International Labour Organization av arbeidsforhold i produksjonen i tillegg til kvalitet og leveringsvilkår. Du bør la det komme tydelig frem at du vet at retningslinjene for etisk handel ikke lar seg oppfylle umiddelbart, og at kontrakter ikke blir avsluttet ved brudd på retningslinjene så lenge leverandøren bidrar til gjennomføring av forbedringstiltak. Hvordan gjør du det? Den enkleste måten å formidle retningslinjene på er å sende dem til produsenter, agenter og importører sammen med et følgebrev som forklarer hvordan du ønsker at de skal følge opp retningslinjene når de mottar dem. Du kan også formidle og understreke viktigheten av retningslinjene i møter og telefonsamtaler med leverandørene. Flere bedrifter ber leverandørene om en skriftlig tilbakemelding på at retningslinjene er lest og forstått. Kommunikasjonen må ta utgangspunkt i at produsenten, agenten, importøren og du har felles interesse av at retningslinjene etterleves: Produsenter med dårlige arbeidsforhold utgjør en betydelig belastning og risiko for sine kunder Produsenter som tilbyr gode arbeidsforhold har vanligvis en mer stabil arbeidsstokk enn konkurrenter hvor arbeiderne blir behandlet dårlig. Dette betyr igjen at det er kompetente folk til å utføre produksjonsoppgaver, og at kvalitet og leveringssikkerhet er god. Når du handler via agent eller importør gjelder det å sikre at disse tar ansvar for å følge opp produsentene. Agenter og importører som arbeider seriøst med etisk handel, kjennetegnes ved at de: Vedtar retningslinjer for etisk handel som omfatter de samme temaene som dine Vet hvor varene de leverer til deg er produsert Setter i gang et eget arbeid med etisk handel slik det er beskrevet i denne veilederen, med mål om å bidra til forbedringer i arbeidsforholdene hos sine produsenter Viser resultatene av dette arbeidet i årlige rapporter, som helst bør være offentlig tilgjengelige. Har du allerede et veletablert kundeforhold ligger det godt til rette for et samarbeid om etisk handel. Når du inngår nye kundeforhold, er det viktig at de nye leverandørene får god informasjon om din bedrifts policy, etiske retningslinjer og målsettinger knyttet til etisk handel, hvordan dere arbeider for å nå målene og hva etisk handel betyr for det fremtidige samarbeidet mellom dere. Eksempel på følgebrev på norsk og engelsk for utsendelse av retningslinjer til produsent og agent/ importør 10 Informasjonsbrosjyre på flere språk «For å forbedre kommunikasjonen mellom oss og våre leverandører og for å skape forståelse for hvorfor etiske handel er viktig, har vi laget en informasjonsbrosjyre på engelsk, kinesisk og tyrkisk. Brosjyren forklarer Bilde hva vi forventer av våre leverandører og hvordan vi vil følge opp kravene vi stiller. Brosjyren er distribuert til alle våre leverandører, både nye og gamle. Leverandørene sier at de har fått en bedre forståelse for hva dette arbeidet handler om, og at det er enklere for dem å leve opp til våre forventinger. At vi har oversatt brosjyren til andre språk enn engelsk gjør at både ledelsen og arbeiderne forstår innholdet og at den enkelt kan distribueres til underleverandører.» Annabelle Lefèbure, leder for CSRavdelingen i Varner-Gruppen

11 FORANKRE KARTLEGGE TILPASSE SAMARBEIDE MÅLE RAPPORTERE KOMMUNISERE Kartlegge risiko og forbedringsmuligheter Du må kjenne leverandørkjeden din for å kunne jobbe med etisk handel. Det betyr at du må vite hvor ting faktisk blir produsert og hvordan forholdene er der produksjonen av dine varer skjer. Dette må du gjøre: 1. Kartlegg hvor varene dine produseres 2. Skaff deg et overordnet risikobilde 3. Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent 1. Kartlegg hvor varene dine produseres En nødvendig og grunnleggende øvelse går ut på å skaffe deg oversikt over hvor varene i din leverandørkjede produseres. Tegn leverandørkjedekartet ved hjelp av disse opplysningene: Hvilke land produseres varene våre i? Hvor i landet foregår produksjonen? Hva vet vi om våre produsenters viktigste underleverandører? Hvor stammer råmaterialene fra? Annen relevant informasjon er: Hvor har vi direkte kontakt med produsent? Hvor handler vi via importør eller agent? På neste side ser du eksempel på hvordan et slikt leverandørkjedekart kan tegnes. 2. Skaff deg et overordnet risikobilde Når du har kartlagt hvor varene dine produseres, er neste skritt å gjøre deg kjent med hvilken risiko for dårlige arbeidsforhold som typisk knyttes til de land og produkter du har tegnet inn på kartet. Hvor stor sannsynlighet er det for at du vil kunne oppdage for eksempel barnearbeid, tvangsarbeid, helsefarlige arbeidsplasser og arbeidere på sultelønn i produksjonen av dine varer? Dette er neste skritt i arbeidet med å etablere risikobildet ditt. Risikobildet gir deg et grunnlag for å prioritere. Produsenter som er plassert i land med høy sannsynlighet for svært dårlige arbeidsforhold bør prioriteres fremfor produsenter i land der arbeidslovgivningen er god, og hvor myndighetene sørger for at lovgivningen etterleves. Ingen bransjer er unntatt fra risikoen for dårlige arbeidsforhold, men noen er kjent for å være mer utsatt enn andre. Du bør alltid krysse av for høy risiko når det gjelder jordbruksproduksjon og råvareuttak. Oversikt over kilder til informasjon om risikobildet for ulike produsentland og bransjer Etisk handel i praksis 11

12 NORGE STOKKE Xplory NEDERLAND Montering og distribusjon NEDERLAND Produksjon av understell KINA Produksjon av trekk NEDERLAND Leverandør av plastkomponenter KINA Leverandør av plast- og metall komponenter TAIWAN Leverandør av tekstiler KINA Leverandør av festeanordninger Underleverandører Underleverandører Underleverandører Underleverandører Stokke Xplory beskrivelse av leverandørkjedekart Stokke AS holder til i Ålesund og lager møbler og utstyr til barn. Et viktig produkt for Stokke AS er barnevognen Stokke Xplory. Design og utvikling skjer på Sunnmøre, mens produksjonen forgår i Europa og Asia. Underleverandører i flere land leverer delkomponenter til barnevognen, som ferdigstilles i Nederland. For å få oversikt over aktørene i barnevognens leverandørkjede er en systematisk tilnærming nødvendig. Figuren viser en todelt leverandørkjede: Produksjon av understell og produksjon av trekk. Understellet settes sammen i Nederland. Enkelte komponenter lages der, andre kommer fra Tyskland, Danmark, Nederland, Kina og Romania. Stokke AS vet hvem disse produsentene er, men har bare delvis oversikt over neste leverandørledd. Trekket til vognen lages i Kina. Den kinesiske produsenten får tekstiler fra Taiwan og festeanordninger fra en annen kinesisk produsent. Stokke er godt kjent med disse leverandørene og har som mål å gjøre seg bedre kjent med neste leverandørledd. 12

13 3. Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent Neste skritt er å hente inn og systematisere informasjon om arbeidsforholdene hos de produsentene du har bestemt deg for å følge opp. Målet er å få informasjon om hvordan arbeidsforholdene faktisk er der, slik at du kan ta initiativ til konkrete forbedringstiltak. Det er riktig å prioritere forbedringsarbeid hos de produsentene som har de dårligste forholdene. Samtidig er det hensiktsmessig å følge opp de produsentene du har størst innflytelse over: her kan du oppnå resultater raskt. Små og mellomstore bedrifter har ofte brukt samme produsent i mange år og har utviklet et solid tillitsforhold med produsentledelsen. Dette er et godt utgangspunkt for å få til forbedringer. Det er nyttig å vite om produsentene har andre kunder enn deg som også stiller krav knyttet til arbeidsforholdene. Kanskje er det allerede gjennomført en kartlegging av arbeidsforholdene hos produsenten og utarbeidet forbedringsplaner du kan bidra til å gjennomføre? Hvordan du jobber med forbedringer, behandles fra side 18 og fremover. Bruk egenrapporteringsskjemaer Egenrapporteringsskjemaer kan rette seg mot agent/importør eller produsent. Egenrapporteringsskjemaet til produsent stiller detaljerte spørsmål om ulike sider ved produsentens håndtering av arbeidsforholdene, slik som HMS, barnearbeid, arbeidstid og arbeidskontrakter. Det spørres også om produsenten har andre kunder med retningslinjer for etisk handel, og om det foreligger rapporter om arbeidsforholdene som er utarbeidet av eksterne eksper ter (les mer om slike rapporter på side 14). Agenter og importører spørres om hvordan de følger opp sin leverandørkjede med hensyn til bedre arbeidsforhold hos produsentene. Egenrapporteringsskjemaene baserer seg på leverandørenes egne svar og informasjonen må vurderes i lys av dette. Bruk øynene Når du besøker produsentene dine, gjør du deg sikkert noen tanker om arbeidsforholdene på stedet. Å skaffe seg et fullstendig bilde av forholdene, stiller imidlertid krav til språkkunnskap og kompetanse som få bedrifter har. Innkjøpere og andre som regelmessig besøker produsentene bør sette av tid til å se på produksjonsforholdene, men samtidig være klar over sin egen begrensning når det gjelder å tegne et fullstendig og korrekt bilde av situasjonen. Noen punkter å være oppmerksom på ved besøk: Er nødutganger ublokkerte, og finnes det brannslukkingsapparater? Er det god ventilasjon og belysning? Ser fabrikken ryddig ut? Virker boligkvarter, kantine og toaletter hygieniske? Er arbeiderne utstyrt med nødvendig verneutstyr? SA8000 Hvis produsenten din har et SA8000-sertifikat, betyr det at eksterne eksperter har godkjent arbeidsforholdene hos produsenten i forhold til SA8000-standarden, som er den mest anerkjente sertifiserbare standarden for forhold på arbeidsplassen. SA8000-standarden dekker alle sentrale krav i FNs og ILOs konvensjoner knyttet til arbeidsforhold. Les mer om SA8000 på Egenrapporteringsskjema for produsent og agent/importør på engelsk Informasjon om IEHs risikoanalyseverktøy (RAID) for kartlegging av risiko hos produsent og agent/ importør Informasjon om Sedex, en web-basert database for deling av informasjon knyttet til arbeidsforhold hos produsenter Det blir fort mye informasjon å holde rede på når svarene kommer tilbake. Det er nyttig og tidsbesparende å bruke en IT-løsning som systematiserer informasjonen du samler inn ved hjelp av egenrapporteringsskjemaene. Dette er løsninger som allerede er utviklet, og som du enkelt kan få tilgang til. Etisk handel i praksis 13

14 Illustrasjonsfoto: Kristin Fagerlid / Framtiden i våre hender Kartla risiko sammen med produsentene Da Kid Interiør skulle gjennomføre en kartlegging av leverandørkjeden sin, begynte de med de største og mest sentrale produsentene. «Vi ønsket å involvere produsentene våre i prosessen. Innledningsvis sendte vi dem vår code of conduct og et brev som forklarte hvorfor etisk handel er viktig for oss, sammen med et egenrapporteringsskjema med spørsmål knyttet til barnearbeid, tvangsarbeid, arbeidstid, lønn og andre forhold. Deretter foretok vi en analyse av svarene. Maler og verktøy til risikoanalysen fikk vi av Initiativ for etisk handel. Deretter reiste vi til Kina for å besøke produsentene. I møtene vi hadde med fabrikkledelsen sa vi tydelig at vi ikke var der for å kreve full etterlevelse av vår code of conduct fra dag én, ei heller for å si opp kontrakter. Snarere var vi der for å starte et samarbeid om forbedringer. Risikoprofilene fra egenrapporteringsskjemaene ble diskutert, og vi fikk avklart en del misforståelser. I ettertid ser vi hvor verdifullt det var å være åpen og ærlig. Vi opplever at tilliten og leverandørrelasjonene er vesentlig styrket. Ikke minst ser vi at leverandørene er opptatt av at arbeidsforholdene skal være ryddige.» Gunnar Fagervoll, innkjøpssjef i Kid Interiør Bruk av eksterne eksperter En måte å skaffe seg informasjon om hvordan arbeidsforholdene er hos produsenten, er å leie inn eksperter til å gjøre en kartlegging og utarbeide en rapport. Slike eksperter kan være fra lokale organisasjoner eller fra konsulentselskaper. Rapporten baserer seg på intervjuer med arbeiderne, fysiske observasjoner, møter med fabrikkledelsen og dokumentgjennomgang. Er arbeiderne organisert i en eller flere fagforeninger bør ekspertene du leier inn gjennomføre et møte med de tillitsvalgte. Se figur nedenfor. Hva innebærer en kartlegging? Local Resources Network Local Resources Network er et nettverk av frivillige organisasjoner, fagforeninger, uavhengige konsulentmiljøer og andre aktører i produsentland som har forbedringer av arbeidsforhold som sin kjernekompetanse. På nettsiden kan du søke etter samarbeidspartnere med lokal ekspertise. Informasjon om Local Resources Network, et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid Intervju med fabrikkledelsen Samtale om ledelsessystemer og arbeidsforholdene ved fabrikken/produksjonsstedet Intervju med arbeidere og tillitsvalgte Samtale om arbeidsforhold, ikke styrt av fabrikkledelsen Møter med tillitsvalgte Grundig kunnskap om lokale forhold Snakker arbeidernes språk Dokumentgjennomgang Timelister Lønningslister HMS-dokumentasjon Arbeidskontrakter Fabrikkgjennomgang Konkret observasjon av arbeidsplass, kantine og evt boligkvarter 14

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer