Årsmelding Åpningen av Lundbadet den Lund kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Åpningen av Lundbadet den 30.11.2013. Lund kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Åpningen av Lundbadet den Foto: Rolv Lende Lund kommune

2 Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S Å R S M E L D I N G I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R L U N D K O M M U N E T O T A L T S E N T R A L A D M I - N I S T R A S J O N E N O P P V E K S T O G K U L T U R H E L S E. O G O M - S O R G P L A N, N Æ R I N G O G M I L J Ø K O S T R A T A L L O R G A N I S E R I N G K O M M. S A K E R S T Ø R R E G L A D - N Y H E T E R : Byggingen av Lundbadet har blitt den suksessen alle håpet på. S I D E 1-2 S I D E 3-5 S I D E 6 S I D E 7-8 S I D E S I D E S I D E I N N L E D N I N G Hovedtyngden av kommunens oppgaver dreier seg ikke om produksjon av gitte varer og tjenester. Det er en vesensforskjell fra en vanlig bedrift. Kommunene er med og former levende mennesker, gjennom barnehage, skole, barnevern, fysisk og psykisk helsevern, pleie og omsorg med mer. Produktkvalitet kan variere og lar seg knapt nok tallfeste, i alle fall ikke i kroner og øre. B E F O L K N I N G S U T V I K L I N G Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en god innføring i Lund kommunes virksomhet både i forhold til økonomiske oversikter og tilbakemeldinger fra de enkelte etatenes virksomhet. Ved inngangen til 2014 hadde Lund kommune innbyggere som er hele 52 flere enn året før. Det er på Moi antallet øker, mens det er en svak nedgang både i Heskestad og Hovsherad. Lunds folkemengde Folkemengde pr. 1/ Kretsfordeling pr. 1/1 : I Heskestad I Hovsherad Moi M Y E Å G L E D E S E G O V E R, M E N O G S Å N O E N B E K Y M R I N G E R : Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte bestemmer. Et positivt driftsresultat er dog en forutsetning for en levedyktig kommune og det er derfor gledelig å konstantere at vi oppnådde dette også i Imidlertid ble det regnskapsmessige resultatet negativt med 2,2 mill. kr, noe som innebærer at kommunen enten må redusere driften tilsvarende de neste 2 årene eller dekke merforbruket med oppsparte midler. Rådmannen vil anbefale det siste alternativet. Hvorfor det ble et negativt resultat, redegjøres for på side 4. Investeringsregnskapet viser at de fleste prosjektene har gått i balanse. Åpningen av Lundbadet har blitt den suksessen som alle håpet, men kanskje ikke alle trodde på. Det har blitt et praktfull anlegg bygd innenfor budsjettrammene. Ros til byggekomiteen som har styrt prosessen med stødig hånd. En takk rettes også til alle lokale bidragsytere som har vært med på å finansiere både bygget og et mangfold av utstyr Når en ser på antall brukere av Lundbadet, er det ingen tvil om at det fremmer folkehelsen i Lund. Antall brukere av bygget har også overgått alle prognoser og det har nå blitt en utfordring å gjennomføre alle aktivitetene i bygget. Sykefraværstallene blant kommunens ansatte må igjen nevnes, for aldri før har dette tallet vært lavere enn i Så lavt har det blitt at det legges merke til utenfor kommunens grenser. Dette er selvfølgelig svært gledelig både for de som arbeider innen de ulike tjenesteområdene og for kommunens økonomi. Rådmannen tar det lave fraværet som et tegn på at de ansatte trives i jobben og at de er stolte over sin arbeidsplass.

3 R Å D M A N N E S K O M M E N T A R E R Side 2 Det jobbes også godt med oppfølging av de sykemeldte i samarbeid med NAV og Arbeidslivssenteret. Kommunebarometeret utarbeidet av Kommunal rapport viser at Lund kommune i 2013 ligger i den øverste 3-delen når det gjelder kvaliteten på sine tjenester innefor helse, pleie og omsorg og sosialhjelp. Lund er eneste Dalanekommunen som scorer godt på det største området; pleie og omsorg. Dette er svært gledelig og indikerer at kommunens ansatte gjør en svært god jobb med til dels begrensa ressurstilgang. Nytt vannverk i Eik sentrum (Hovsherad) har resultert i at 50 husstander som er tilknyttet dette vannverket, har fått den beste vannkvaliteten i hele kommunen. Rensemetoden med marmorfilter + UV lager den gode kvaliteten. Redusert CO2 i vannet forhindrer korrosjon av kobberrørene i bolighusene. De årlige populære bygdedagene på Ualand trekke mange skuelysne og det selges varer av ulike slag. Folketallet i Lund har aldri vært høyere enn ved årsskifte 2014 (3.225 personer). Det har bl.a. kommet 11 nye flyktninger til kommune i Arbeidet med integrering og norskopplæring både blant disse og blant asylsøkere som har fått opphold i Norge, men venter på vertskommune, har blitt gjennomført på en god måte. Asylanter som midlertidig bor på Sana asylmottak og som har fått opphold i landet, regnes med i Lund kommune sitt folketall. U T F O R D R I N G E R F R A M O V E R Lund kommune har det laveste skattenivå per innbygger i Rogaland og er svært avhengig av statlige tilskudd for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Folketallet som nå overstiger 3200 innbyggere, medfører at kommunen mister småkommunetilskuddet på 5,3 mill. kr i Selv om inntektssystemet ivaretar at kommunene skal garanteres en minsteinntektsøkning ved garantiordningen INGAR, vil Lund dessverre ikke har råd til mye av den velstandsutviklingen som staten og innbyggerne forventer. Et merforbruk på 2,2 mill. kr i 2013 og et budsjettert underskudd hvert av årene 2014 til 2017, gjør at kommunen vil bruke opp sine reserver. Det må tas strukturelle grep for i det hele tatt ha nok midler til driften da eksisterende økonomiplan ikke er bærekraftig. Pålagte oppgaver innen psykiatritjenesten (resursskrevende brukere) er utfordrende for en liten L I K E S T I L L I N G kommune både i forhold til fagkompetanse og til begrensede økonomiske midler. Nye behov krever løsninger som er svært utfordrende å løse. Det interkommunale samarbeidet om barneverntjenesten har til nå vært svært vellykket. De barna som har vært utsatt for omsorgssvikt, blir ivaretatt på en god måte. Bekymringsfullt er det dog at utgiftene har steget betydelig uten at dette har blitt kompensert via statlige midler. Utgiftene til drift av ambulansen i kommunal regi har vokst langt mer enn det som var forutsatt. En avklaring med Helse vest om videre drift på selvkost er svært viktig å få på plass innen sommeren. Videre er forhandlingene med Hammeren barnehage om overtakelse de kommunale barnehagene til privat drift også viktig å få avklart slik at det gi et mer forutsigbar tilskuddsnivå. Friske innbyggere, full sysselsetting, fornøyde ansatte og et regnskap i pluss er ønskedrømmen i Det er mange deltidsstillinger i kommunen og i hovedsak er det kvinner som arbeider deltid. Noe av dette er ufrivillig deltid, men undersøkelser viser at langt de fleste ønsker deltidsstillinger. Spesielt har det vært utfordring å få store stillingsbrøker i pleie og omsorgssektoren. Dette gjelder også assistenter i skole og SFO. Ca. 75 % av kvinnene har deltidsstillinger, mens for mennene er det ca. 32 %. Gjennomsnitt årslønn for kvinnene er kr, en økning på kr fra året før, mens den for mennene er kr, en økning på kr. Det er ikke forskjell i lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn i Lund. Det er heller ikke forskjell i lønn om en er vikar eller fast ansatt. I rådmannens ledergruppe er alle menn (5). Blant avdelingslederne er det 10 kvinner og 8 menn. Ca 75 % av de fast ansatte i Lund kommune er kvinner, noe som er det normale i kommune-norge. Både i forhold til daglig drift og rekruttering av ansatte tilstrebes mest mulig lik behandling av begge kjønn. I forhold til nyansettelse er dette med likere fordeling mellom kjønnene et viktig moment som blir og vil bli vurdert framover.

4 Side 3 O V E R S K R I F T F O R A R T I K K E L L U N D K O M M U N E T O T A L T P E R S O N A L E Lund kommune hadde ved inngangen til årsverk. Reduksjonen skyldes at ca. 35 årsverk i Hammeren barnehage ikke lenger er kommunalt ansatte, men private. Etatene har hatt følgende personalutvikling. Nye stillinger opprettet i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2010 er tatt med Sentraladm. OK-etaten HO-etaten PNM-etaten S Y K E F R A V Æ R O G H M S ( H E L S E, M I L J Ø O G S I K K E R H E T ) Sykefraværet fortsetter å synke i Lund mot et rekordlavt nivå på 4,8 %. Korttidsfraværet har også gått noe tilbake. Måltallet for 2013 var 6,2 % totalt og 1,7 % korttidsfravær. Resultatet ble 4,78 % totalt og 1,65 % for korttidsfraværet. I følge statistikk fra NAV ligger sykefraværet i kommunal forvaltning på 7,0 %, mens det for hele landet ellers ligger på 5,5 %. Forklaringen på hvorfor fraværet i kommunesektoren ligger over andre sektorer, da det her er en stor overvekt av kvinnelige arbeidsplasser. I Lund er det muskel og skjelettlidelser og svangerskaps-sykdommer som er de mest dominerende i Rådmannen tolker det lave fraværet med at de ansatte trives på jobben og er glad i sin arbeidsplass. Det gjøres et godt og målret- Sykefraværsutviklingen de siste 10 årene. 8,2 % 8,0 % 7,5 % 7,1 % 6,5 % 6,6 % 6,3 % 6,5 % 7,1 % 5,5 % tet oppfølgingsarbeid i alle avdelingene. En viktig målsetting er at ingen ansatte i Lund kommune skal ha sykefravær grunnet forhold på egen arbeidsplass den skal være trygg og trivelig! Seniortiltak: Lund kommune mener at seniorer utgjør en viktig ressurs og kommunestyret har derfor vedtatt et seniortillegg med kr per år ved full stilling, evt. tilsvarende uttak av ekstra ferie fra og med fylte 62 år. I 2013 var det i løpet av året 33 personer som var med i denne ordningen, det samme antallet som Lønns og sosialkostnader var kr mot kr året før. Seniorordningen er god i Lund. Lund kommune sparte i 2013 ca kr på å være selvassurandører for AFP ordningen (62-64 år). Per var det 2 personer som tar ut delvis AFP. Dette viser 4,8 % at det er få personer i Lund kommune som går av ved fylte 62 år. Demokrati oppstår når man tilstreber alle borgeres frihet og likhet og tar hensyn til antall borgere, men ikke deres art. Aristoteles Etiske retningslinjer: Lund kommune har utarbeidet etiske retningslinjer. Kommunen arbeider aktiv med å bekjempe uetisk adferd gjennom tilsyn, revisjonskontroller og forvaltningsrevisjoner.

5 Side 4 L U N D K O M M U N E T O T A L T Ø K O N O M I S K R E S U L T A T O G U T V I K L I N G Regnskapsmessig underskudd. Når driftsinntektene er høyere enn driftsutgiftene, blir det et positivt netto driftsresultat. Når bruk av tidligere oppsparte midler (fondsmidler), overføringer til investeringsregnskapet og/eller til bundne fond er foretatt, framkommer et regnskapsmessig resultatet. I 2013 ble netto driftsresultat 7,354 mill. kr som er 1,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Etter overføring til investeringsregnskapet (7,8 mill. kr) og bruk av og avsetning til fond, ble det regnskapsmessige resultatet negativt med 2,222 mill. kr (underskudd). Vi må helt tilbake til 2004 sist regnskapet viste underskudd. Fra 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet og det vil jo påvirke kommunenes netto driftsresultater. Det vil bli mange kommuner som vil få et negativt driftresultat, også Lund kommune. Imidlertid vil momskompensasjonen være med å finansiere investeringsutgiftene. Det er igjen i Helse og omsorgsetaten det er størst utfordring å holde budsjettrammen. Merforbruk på institusjonen, i barnevernet og ambulansetjenesten gjorde at etaten fikk et merforbruk på 2,7 mill. kr som er over 1,4 mill. kr høyere enn året før. Netto driftsresultat er et sentral resultatbegrep som viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til investeringer og avsetninger. For 2014 legges det opp til en negativt netto driftsresultat og det regnskapsmessige resultat saldert med fondsbruk. andre refusjoner som en blir brukt i årets budsjett eller avsatt til bundne fond (3,4 mill. kr). Utgiftsutvikling Heller ikke driftsutgifter kan sammenlignes med året før på grunn av at lønnsmidler til ansatte i Hammeren barnehage har falt bort. I forhold til budsjettet økte utgiftene 5,8 % Lønnkostnadene for etatene økte med 0,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett og hensyntatt sykelønnsrefusjoner. Det er premieavviket fra pensjon hvor det er størst avvik. Rådmannen innførte også i 2013 ansettelseskontroll etter sommeren der kun de mest nødvendige stillingene ble besatt samtidig som bruk av vikarer ble innskjerpet som et tiltak for å redusere utgiftene. Dette sammen med en generell fokus på utgiftsreduserende tiltak var viktige for å holde utgiftene nede. Det er utfordrende å imøtekomme økende behov innen barnevern, helse og omsorg. Renter, utbytte og avdrag Totalt ble resultatet fra eksterne finanstransaksjoner 0,3 mill kr dårligere enn budsjettert, mens det året før var 1,1 mill. kr bedre. Sviktende utbytte fra Dalane energi var hovedårsaken til negativt resultat. Likviditetsbeholdningen gjennom året har vært tilfredsstillende. Nå er mesteparten av utgiftene til oppføring av Lundbadet betalt og likviditetsreserven viser en synkende tendens. Se tabellene neste side om renter og avdrag. Investeringer Det ble investert for over 53 mill. kr i 2013 mot budsjetterte investeringer på ca. 58 mill. kr. Det er overført ca. 5 mill. kr til 2014 for prosjekter som påbegynt, men ikke ble ferdigstilt i Det er Lundbadet som er det desidert største prosjektet i De enkelte investeringsprosjekt framgår av regnskapet på side 6. Arbeidskapitalen (omløpsmidler kortsiktig gjeld) viser om det er tilstrekkelig midler for at kommunens drift skal kunne foregå uten driftsforstyrrelser. Arbeidskapitalen bør være % av driftsinntektene. Grafen under viser arbeidskapitalen (korrigert for premieavviket) med og uten ubrukte lånemidler. Med et budsjettert underskudd, vil arbeidskapitalen bli ytterlig svekket. Inntektsutvikling Hammeren barnehage har blitt privat og lønnsrefusjonene som ble betalt av barnehagen påvirket driftsinntekter i 2012, men ikke i Derfor er det en nedgang i kommunens driftsinntekter mot tilsvarende reduksjon i driftsutgiftene. I forhold til revidert budsjett var økningen 5,1 %. For første gang på mange år er inntektene fra skatt og rammetilskudd mindre enn budsjettert. Det skyldes i stor grad nedgang i skatteinntektene for hele landet. Det blir ikke budsjettert med sykelønnsrefusjoner som i 2013 var på 4,6 mill. kr. Lund kommune mottar i tillegg ca. 6 mill. kr mer enn budsjettert i

6 Side 5 D R I F T S R E S U L T A T T O T A L T O G F O R E T A T E N E Tabellen viser kommunens driftsresultat totalt og etatenes avvik i forhold til revidert budsjett. I avsetninger er det overført 7,8 mill. kr til investeringer og 3,7 mill. kr til bundne fond (øremerkede tilskudd). K O M M U N E N S F O N D S M I D L E R O G U D I S P O N E R T O V E R S K U D D : Tabellen til høyre viser utviklingen av kommunens fond og udisponert overskudd/udekket underskudd. Underskudd må dekkes de to påfølgende år eller av disposisjonsfond. Det regnskapsmessige resultat for 2013 ble minus 2,222 mill. ksr om er et udekket underskudd. (1000 kr) R-2013 B-2013 R-2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk avsetninger Avsetninger Regnsk.merforbruk U T V I K L I N G E N A V N E T T O G J E L D (1000 kr) Netto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 58 % 49 % 44 % 41 % 39 % Netto renter og avdr. i % av brutto driftsinnt. 2,1 1,9 1,8 1,1 1,0 Netto lånegjeld har økt med 15 % fra året før, noe som skyldes investeringer i Lundbadet. Et normtall er at lånegjelden ikke bør overstige 50 % av driftsinntektene. Jo større lånegjelda er, desto mer ømfintlig er kommunen for økninger i lånerenten. Alle kommuner er nå begunstiget med at renten ser ut til å holde seg lav. Det er tatt hensyn til at renten kan øke i økonomiplan for (1000 kr) Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Bundne investeringsfond Udekket underskudd i Sum fond/udekket undersk Lund Fl.fjord Soknd. Eigers. Rogal. (1000 kr) Netto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 58 % 68 % 100 % 53 % 50 % Bruk av lån til finansiering av investeringer 57 % 77 % 81 % 71 % 60 % 1000 kr (Minus er negativ) R-2013 B-2013 Avvik SENTRAL- Utg ADMINISTRASJON Innt Nto.utg OPPVEKST- Utg OG KULTUR Innt Nto.utg HELSE- Utg OG OMSORG Innt Nto.utg PLAN-NÆRING- Utg MILJØ Innt Nto.utg Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår Startlån (formidlingslån) og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Netto renter/avdrag er definert som (renteutgifter renteinntekter, tap eller gevinst på finansielle instrumenter og netto avdrag/ driftsinntektene)*100. Netto lånegjeld er ikke særlig høyere enn normalt for landet. Lund kommune ligger under gjennomsnittet når det gjelder å finansiere sine investeringer med egenkapital (ikke lån). Et mål bør være å ikke ta opp mer lån per år enn det som betales i avdrag ca. 7,2 mill. L I K V I D I T E T ( B E T A L I N G S M I D L E R ) Likviditetsgrad 3 viser forholdet mellom betalingsmidler (bankinnskudd) og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Nøkkeltallet bør være størst mulig over 1. Det er viktig å sørge for god og effektiv kundeinnfordring og lengst mulig leverandørkreditt. Likviditetsbeholdning per er 36,3 mill. kr mot 57,3 mill. kr i Den kortsiktige gjelden har blitt redusert fra 38,5 mill. kr til 24,7 mill. kr. Lund kommune har en tilfredsstillende likviditetsgrad. 1, Likviditetsgrad 3 1,5 1,5 1,9 1,2 1,3

7 Side 6 S E N T R A L - A D M I N I S T R A S J O N E N Ø K O N O M I Ansv. Hvor Regnskap Rev.budsj. Avvik 110 Politisk aktivitet Kontrollutvalg/revisjon Vennskapssamarbeid Valgavvikling RS-stab Felles IKT-drift Su m T J E N E S T E P R O D U K S J O N Rådmannens stab utarbeider budsjett og økonomiske prognoser, er ansvarlig for føring av regnskap (også for Kirkelig fellesråd), foretar lønnsutbetalinger i samarbeid med etatene, krever inn kommunale gebyrer, avgifter og skatter, er ansvarlig for kommunens felles IKT-funksjoner og skolenett, er kommunens postmottak, utfører sentralbordtjenester og er ansvarlig for at kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg blir gjennomført. SENTRALADMINISTRASJONEN fikk i 2012 et mindreforbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme 15,479 mill. kr. Året før var resultatet et mindreforbruk på kr. Årsaken til mindreforbruket i RSstab er ubrukte midler på 0,5 mill. kr til disposisjon for formannskapet, lavere utgifter til revisjon enn budsjettert og billigere valgavvikling enn forutsatt. Det har vært en økning i utgiftene til IKT som skyldes større bruk av eksterne konsulenter og økning av lisenser. ØKONOMIOPPGAVER Lønnslipper, antall pr.mnd Lønnsutgifter inkl. sos.utg. 153 mkr 168 mkr 165 mkr Sykelønnsrefusjoner 4,6 mkr 4,9 mkr 7,7 mkr Skatter/avgifter - totalt 326 mkr 312 mkr 289mkr Kommunal fakturering 60,7 mkr 46,1 Skannede dokumenter Søkere på stillinger M Å L SEN TRALAD MIN ISTRASJO NEN: Netto driftsresultat for Lund komm unes reg nskap sk al være m ins t 1 %. Komm unen skal ha en oppdatert facebook side. Komm unens inng ående post skal være journalført innen 2 dager fra mottak else. R E S U L T A T Netto driftsresultatet for Lund kommune ble 3 % i Kommunen har opprettet egen facebook-side og inngående post blir i 99 % av tilfellene journalført innen 2 dager. Av ressursmessige grunner er det ikke en aktiv facebook-side og henvendelser eller kommentarer blir ikke besvart. Innføring av ny budsjettmodul (Planner) i Agresso som var planlagt igangsatt 2013 blant alle budsjettansvarlige, har blitt satt på vent. Det er ressurskrevende og inntil videre skjer budsjetteringsarbeidet på det gamle måten ved bruk av excel som kopieres inn i Agresso sitt økonomisystem. Elektronisk faktura - EHF-format som alle kommuner skal ta i bruk, ble heller ikke satt i gang i 2013 som forutsatt. Det er en prioritert oppgave våren Skatteinfordringen er også svært bra. Kommunen klarer med egne ressurser nesten å oppfylle arbeidsgiverkontrolloppgavene. Utstående skattefordringer er blant de laveste i fylke, noe som tyder på høy betalingsmoral blant innbyggerne. Stortingsvalget i september ble for første gang gjennomført uten politikere i stemmestyrene. Disse ble erstattet med ansatte i kommuneadministrasjonen. Samtidig ble et nyutviklet elektronisk valgsystem fra Kommunaldepartementet tatt i bruk. Valgsystemet fungerte utmerket og valgavviklingen ble gjennomført problemfritt. Kommunen har i 2013 innført e-faktura, noe som flere av innbyggerne tar i bruk. SYKEFRAVÆRET Mål Rådmannens stab 2 % 1,7 % 1,6 % U T F O R D R I N G E R Innføring av elektronisk rapportering av økonomidata til staten medfører at Agresso økonomisystemer må foreta en større oppgradering. Redusere utgiftene til IKT. Rekruttere ny kommunalsjef for økonomi som går av med pensjon i 2014.

8 Side 7 O P P V E K S T O G K U L T U R - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Hvor Regnskap Rev.budsj. Avvik 210 OK-stab Lund ungdomsskole Nygård skole Kiellands Minne Heskestad skule Personal i Hammeren Hovsherad barnehage Heskestad barnehage Sum Oppvekst- og kulturetatens hadde i 2013 et mindre- forbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en netto ramme på mill. kr. Året før var det et mindreforbruk på kr. Ubrukte midler fra drift av Lundbadet som startet opp senere enn budsjettert, fritidsklubben som ikke har vært i drift 2013, samt tilskudd for voksenopplæring av asylanter er hovedårsaken til mindreforbruket. Avdelingen har hatt stor fokus på økonomistyring. Elever som har behov for spesielle tiltak, er utfordrende. T J E N E S T E P R O D U K S J O N Oppvekst og kulturetaten har ansvar for 12 avdelingers virksomhet. De består av 4 skoler, 2 kommunale barnehager med ansvar også for deler av Hammerens barnehages virksomhet, kinodrift, Lund bygdemuseum og kulturbank, Lund folkebibliotek med filial på Heksestad skule og Kiellands Minde skole, Lund kulturskole og ikke minst Lundbadet. I tillegg formidles kulturarrangementer både i lokal regi så vel som regionalt (Dalane kulturfestival). Via NorDan kulturfond mottar kommunen ca. 0,5 mill. kr årlig til ulike kulturaktiviteter. Oppstart av Lundbadet har tatt mye tid, har vært inspirerende og vil forhåpentligvis gi mange en fin opplevelse i de kommende år. M Å L O P P V E K S T O G K U L T U R E T A T E N : Besøkstallet ved Lund kino skal økes med 5 % i Det skal vises minst 2 nasjonale kulturarrangementer på lerret i Det skal settes opp minst 3 barne- og familieforestillinger i Det skal arrangeres utekino i løpet av 2013 vinterkino og/eller sommerkino. Alle skoler og barnehager skal ha fått på plass hjemmeside som jevnlig oppdateres. Skolene skal melde om velfungerende nettverk og tilfredsstillende dataverktøy innen juni Alle skoler skal ha SmartBoard på hvert trinn innen Det skal gjennomføres målbar foreldreundersøkelse innen 2013 i alle barnehagene. Hver enkelt elev skal ha framgang i løpet av skoletiden sin bl.a. målt gjennom nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og avgangseksamen. Besøkstallet for Lund kommune vil ikke øke så mye som måltallet for 2013, noe som først og fremst skyldes færre gode filmer. De øvrige måltallene her kan av økonomiske grunner ikke gjennomføres og det er gjort endringer i målene for Alle skoler og barnehager har hjemmesider som jevnlig oppdateres, alle har tilfredsstillende dataverktøy og alle skolene har SmartBoard på hvert trinn. Det er gjennomført foreldreundersøkelser i begge kommunale barnehagene og foreldrene gir positive tilbakemeldinger, unntatt for lokalene i Heskestad barnehage. Resultatene for skolene kommer fram i Tilstandsrapport for skolene der det er klasser som klart har framgang, mens det er andre som står på stedet hvil eller har tilbakegang. R E S U L T A T SYKEFRAVÆRET 2013 Sykefraværet på 5,5 % er gledelig. Spesielt lavt er det på Lund ungdomsskole. Imidlertid er det utfordrende i barnehagene, men det er her små enheter og en langtidssykemeldt slår mye ut på statistikken. Det arbeides aktiv med sykefraværsoppfølging som er en prioritert oppgave. Mål 2013 Nygård skole 5 % 6,5 % Kiellands Minde skole 4 % 2,6 % Heskestad skule 5 % 5,0 % Lund ungdomsskole 4,5 % 1,4 % Heskestad barnehage 12 % 14,1 % Hovsherad barnehage 10 % 12,0 % Sum hele etaten 6 % 5,5 % ,1 % 4,5 % 7,1 % 2,4 % 3,2 % 16,3 % 5,8 % ANTAL L BARN I BARNEHAGER Heskestad barnehage Hovsherad barnehage Hammeren barnehage Summ

9 Side 8 De ansatte som jobbet i Hammeren barnehage (privat), men hvor kommunen var arbeidsgiver, ble fra overført til Hammeren ved en virksomhetsoverdragelse ca. 35 årsverk. Det foregår en omfattende og krevende prosess med tanke på å privatisere alle barnehagene i Lund. Likeverdsprisippet medfører at kommunen får et uforsigbart nivå på tilskuddene til den private barnehagen (Hammeren) som er den største i kommunen. Det er en unison holdning at tidlig hjelp er god hjelp for de barna som har spesielle behov i barnehagene. Et tett samarbeid mellom barnehagene, PPT og spesialpedagogene gjør tidlighjelpen effektiv. Det har gjennomsnitt vært 28 barn av minoritetsbakgrunn i barnehagene i Lund. ANTALL BARN I SKOL ENE Kiellands Minde Heskestad skule Nygård barneskole Lund ungdomsskole Su m Antall elever totalt har økt svakt i På Heskestad skule (1.-7. årstrinn) har elevtallet blitt redusert med 38 % i en 5-års periode selv om det har vært noenlunde stabilt de siste 3. Rådmannen foreslo i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 og legge ned Heskestad skule på grunn av lavt elevtall og flytte disse over til Moi. Dette var imot politikernes vilje. Skåland skole som siden oppstart tidlig på 60-tallet ble drevet av Lund kommune på vegne av fylkeskommunen, ble etter langt tids kamp lagt ned. 5 kommunalt ansatte lærere har fått nye arbeidsplasser i Lund-skolene, men ca. 20 miljøarbeidere ansatt i Bufetat har enten måtte slutte eller fått andre arbeidsplasser. At en så stor arbeidsplass har blitt lagt ned, er uten tvil negativt for Lundsamfunnet. Voksenopplæring for ca. 35 fremmedspråklig gjennomføres ved Lund ungdomsskole. Sana Lund asylmottak har ansvaret for norskundervisning for asylsøkere med tilskudd fra kommunen. Lærerne opplever en tiltakene utagerende adferd blant enkelte elever. Dette er svært utfordrende. KULTURAKTIVITETER: Lund folkebibliotek har hatt færre besøk og utlån enn året før. Allikevel er utlån av bøker blant de aller høyeste i fylket. Det digitale utlånssystemet Micromarc ble tatt i bruk. Lund kulturskole fikk ny rektor i Det er startet et omfattende arbeid for å få inn nye fag som kan gi elevene mer å velge mellom. Lund bygdemuseum og kulturbank har som vanlig hatt en stor aktivitet i løpet av sommeren med konserter i Haien, utstillinger og besøk i museet. Uten tvil er det flyttingen av bedehuset Fjellhaug Fjellhaug bedehus som er det eldste i sitt slag i Lund, ble flyttet fra Eide til Haien. Det tømrede huset ble flyttet stokk for stokk, de gamle vinduene er restaurert og bygget vil framstå praktfullt når det blir ferdig. Det skal være en møteplass for både unge og eldre. som har vært det største prosjektet. Uten hjelp av engasjerte frivillige som har deltatt i demonteringen og flyttingen, økonomiske bidrag fra banker og andre givere, hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. En stor honnør til disse.. Lund kino har en svak økning av besøkstallet. Lund kommune har fått en flott kino og konsertsal etter renoveringen med nye stoler og gulv. Direkteoverføring fra Den Norske Opera til lerretet i kinosalen har dessverre ikke slått an hos publikum slik som forventet. Tilrettelegging av driften og selve åpningen av Lundbadet som fant sted den 30. november har krevd mye arbeid. Nå høster vi fruktene med full aktivitet i svømmeanleggene, squashbanene og begge treningssentrene. Det er vi glade og stolte over. Det må også gis honnør til Lund svømmeklubb, Perlå og Hovsherad styrkeklubb som i stor grad medvirker til suksessen. Det ble i 2013 utarbeidet og godkjent ny kulturplan. U T F O R D R I N G E R Økonomistyring og sykefraværsoppfølging er to viktige satsingsområder i etaten og innsatsen gjennom året på disse områdene viser at vi lykkes. Det må fortsatt være noe som etaten har fokus på. Fortsatt usikkerheten omkring størrelsen på tilskuddet til Hammeren barnehage utfordrer budsjettbalansen. 1 kroner brukt i den kommunale barnehagen gir nærmere 3 kr til Hammeren. Å få avklart om de kommunale barnehagene kan bli private slik at tilskuddsnivået kan bli mer forutsigbart er svært viktig å få avklart. For å opprettholde den positive åpningen av Lundbadet, er det viktig å tilrettelegge for en smidig bruk av lokalene slik at alle brukerne blir tilfredse.

10 Side 10 H E L S E O G O M S O R G S - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Ansvarsted Regnskap Rev.budsj. Avvik 310 HO-stab Helseavdeling Lund legekontor Offentlig legetjenester Fysio- og ergoterapi NAV Flyktningkoordinering Barneverntjenester Institusjonsavdeling Ambulanse- og nødm.tjeneste Hjemmetjenesteavdeling Kjøkken og vaskeri Psykiatritjenesten Haukland bofellesskap Sum Helse og omsorgsetaten hadde i 2013 et merforbruk på 2, kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 77.6 mill. kr. Året før var merforbruket på kr. Økte utgifter som følge av et fungerende barnevern, fortsatt høyt press på sjukeheimen og manglende inndekning av kommunens andel av ambulansedriften er enkeltposter med størst vesentlig årsak til merforbruket. De øvrige enheter gikk stort sett i balanse eller hadde et mindreforbruk. Kommunestyret har vært kjent med at etaten kunne få et merforbruk. T J E N E S T E P R O D U K S J O N Helse og omsorgsetaten har ansvar for 8 avdelingers virksomhet. Disse er Lund legesenter, helsestasjonen, sjukeheimen, kjøkken og vaskeri, heimetjenesten, bo og avlastning (Haukland bofellesskap), NAV-kontoret (kommunedel) og ambulanse og nødmeldingstjeneste. I tillegg kommer interkommunalt samarbeid om barnevernet og interntjenester. R E S U L T A T SYKEFRAVÆRET Mål 2013 Sjukeheimen 6 % 4,9 % Heimetjenesten 4,5% 5,1% Sum hele etaten 6 % 5,0 % ,7 4,3 5,7 Sykefraværet innen helse og omsorgsetaten er på et rekordlavt nivå. Resultatet er under måltallet og er betydelig under landsgjennomsnittet som var 9,9 % for denne sektoren. Full honnør til de ansatte for stå-på vilje. LUND LEGESENTER Konsultasjoner Enkelt pasientkontakt (uten avtale) Telefonkonsultasjoner Telefon hjemmetjenesten/samarbeidspart Enkeltpasient, resept,rekvisisjon Ikke reg. kontakttype Sykebesøk Legesenteret som består av 3 fastleger og turnuslege, ble koblet opp mot apotekene via Helsenett som første ledd i Helsenettoppkobling. Oppkobling til elektronisk meldinger med hjemmetjenesten er oppkoblet i 2013 og er under innkjøring. Lund kommune har god legedekning. HELSESTASJONEN Antall fødsler herav i flyktningmottak Barselgrupper ukers konsultasjon års konsultasjon Hjemmebesøk Helsestasjo- nens mål er at barn og unge skal tilbys forsvarlige tjenester for å fremme god helse. Barn og unge er kommunens viktigste satsingsområde. Foreldremøter på skolene og i barnehagene har blitt besøkt hvor tema har vært rusforebygging, kosthold og fysisk trening. Mens det satses på å starte opp tiltak til forebygging og helsefremmede tiltak i barnehagen og skole, er oppretting av grupper for barn med foreldre som har psykisk eller alvorlige fysisk sykdommer ikke blitt igangsatt som planlagt. Det arbeides med å få ny jordmor på plass. TALL FRA BARNEVERNET Bekymringsmeldinger i året Undersøkelser Barn med tiltak Barn i fosterhjem Fristoversitting i undersøkelsessaker % Dalane barnevern som er et interkommunalt samarbeid, er velfungerende. At barnevernet nå har blitt velfungerende gjør at utgiftene har økt de siste årene. Fristoversitting i undersøkelsessaker

11 Side 11 har sunket til 3 % i 2.halvår. Dette vil slå kraftig ut i neste Kommunebarometermåling. TALL FRA NAV Mottakere av økonomisk sosialhjelp gjennomsnittlig beløp per klient Mottakere av introduksjonsstønad Økonomistyring av klientkonto Utredning rusproblematikk Støttekontakter Arbeidsledigheten i Lund ligger på 1,5 % som er under snittet for Rogaland. Nav har hatt stort fokus på at sosialhjelpsmottakere skal ha raskere overgang til arbeid eller annen varig ytelse. Det jobbes kontinuerlig med å få flere personer ut i arbeid. TALL FRA SJUKEHEIMEN/HEIMETJ Institusjon, antall liggedøgn herav langtidsdøgn herav korttidsdøgn + samhandl Hjemmesykepleie,antall brukere Hjemmehjelp, antall brukere Middagsporsjoner hjemmeboende Ambulanseutrykninger Hele året har tiltak for å begrense merforbruket ved sjukeheimen vært prioritert oppgave. Antall senger og personell er redusert med 20 % fra Pasienter er med få unntak raskt mottatt fra sykehusene. Fra 2014 er 28 plasser satt som maksimaltall slik at overbelegg skal unngås for å oppnå drift innen budsjett. Lund kommune scorer høyt på kommunebarometeret blant landets kommuner på temaene helse, pleie og omsorg og sosialhjelp. Det viser at vi leverer gode tjenester på disse områdene. Gledelig! I heimetjenesten har mangel på nattpatrulje vært kompensert med ekstrahjelpinntak for bl.a. mennesker med behov for pleie ved livets slutt. Det utføres opptil 200 heimbesøk per døgn. Antall brukere av heimesjukepleie går ned, samtidig som flere brukere krever mer pleie og stell. Både fra heimetjenestens brukere og fra pårørende til beboerne på sjukeheimen økte tilfredsheten i Lund fra forrige måling i Av pårørende på sjukeheimen er scoret 3,5 og heimetjenesten 3,7, begge av topp som er 4. Psykisk helse følger opp 60 brukere stort sett mellom 25 og 80 år. Det er viktig å følge opp unge voksne i samarbeid med NAV for å kvalifisere for arbeid. Flere pasienter skrives tidligere hjem til kommunen fra sykehus. Flere trenger et opphold på sykehjem, og kommunefysioterapeuten følger disse opp før de reiser til egen bolig. Bo og avlastning har til sammen 9 brukere hvorav 4 er fast boende fordelt på 3 ulike bosteder. Det ble avsatt midler på budsjett 2014 og økonomiplanen for utvidelse av Haukland bofellesskap. M Å L HELSE OG OMSORGSETATEN: Pleie og omsorg: Færre langtidsplasser i sjukeheim flere tjenester ytes i heimen. Heimetjenesten Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen Gi rett hjelp til rett tid. Behandle pasientene med verdighet og respekt i alle livets situasjoner. Om vi når målene kartlegges hvert annet år Mål teknologisk utvikling Kommunen skal være koplet opp i Helsenett innen Optimal bruk av Helsenett for informasjonsutveksling med sjukehus mv skal oppnås innen Mål NAV sosial Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt oppfølging av individuelle planer. Kartlegges ved sammenlikning med andre NAVkontor. Det er færre langtidsplasser på sjukeheimen, men kapasiteten er sprengt. Heimetjenesten har økt antall oppdrag med mellom % i løpet av 2013 pga. tidligere utskrivning fra sykehusene. Tilgjengelig og tilpassa tjeneste i heimetjenesten er delvis oppfylt. Nattpatruljen er ikke opprettet på grunn av manglende lønnsmidler, men nattjenesten dekkes ved ekstravakter. Heimeboende gis mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen gir rett hjelp til rett tid. Vi klarer å behandle pasientene på en verdig og respektfull måte selv om det til tider er behov for å leie inn ekstrahjelp. Brukerkartlegging er gjennomført med gode tilbakemeldinger for både institusjon og heimetjenesten. Kommunen er oppkoblet mot Helsenett og det arbeides med informasjonsutveksling med sjukehuset skal være på plass innen NAV sosial motiverer sine klienter til arbeidsrettet tiltak og ha oppfølging av individuelle planer. U T F O R D R I N G E R Kunne sette av budsjettreserver som kan nyttes til nye tiltak for særlige ressurskrevende brukere. Få tilstrekkelig med midler til å innføre nattpatrulje. Bidra til lågest mulig ressursinnsats i barnevern gjennom forebyggende tiltak i kommunen, samt god oppfølging fra kommunen i tilmeldte saker.

12 Side 12 P L A N, N Æ R I N G, M I L J Ø - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Ansvarssted Regnskap Rev.budsj. Avvik 410 PNM-stab Vegvedlikehold Driftsavdeling Brann- og ulykkesvern VAR-tjenes ter Sum T J E N E S T E P R O D U K S J O N PNM-etaten hadde i 2013 et mindreforbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 5,0 mill. kr. Året før var mindreforbruket på kr. Sparte midler på vakante stillinger og høyere inntekter fra diverse gebyrer har muliggjort å dekke utgifter til konsulenthjelp i forbindelse med reguleringsplaner og til kommuneplanens arealdel. R E S U L T A T Plan-,, næring- og miljøetaten har ansvar for drift og vedlikehold av: kommunale veger, alle kommunale bygg og utleieboliger, vann og avløpsanlegg, kirkegårder og grøntanlegg som ikke drives av frivillige organisasjoner. I tillegg er etaten ansvarlig for planarbeid, oppmåling, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling og det frivillige brannvesen i samarbeid med Flekkefjord brannvesen som også utfører feiertjenestene. Interkommunalt Renovasjonsselskap i Flekkefjord er ansvarlig å samle inn og ta hånd om husholdningsavfallet. I løpet av året ble flere vakante stillinger i administrasjonen besatt. Dette styrker saksbehandlingen og korter ytterligere ned behandlingstiden. M Å L P L A N, N Æ R I N G O G M I L J Ø E T A - T E N : Det kommunale drikkevannet skal til enhver tid være hygienisk betryggende. Det skal til enhver tid være ledige byggeklare boligtomter på Moi, Eik og Ualand. Det skal til enhver tid være ledige byggeklare næringstomter i kommunen. Det har ikke vært avvik i vannprøvene i drikkevannet i kommunale anlegg. Det er ledige byggeklare boligtomter i alle 3 sentrene i kommunen og det er ledige byggeklare næringstomter i Lund. SYKEFRAVÆRET Mål 2013 Vaktmestere-renholdere 5 % 1,1 % Sum hele etaten 5 % 1,5% KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING 2013 Bygningsmasse, kvm. gulvareal Antall boenheter (inkl. frittliggende omsorgsboliger) 50 Kommunale veger, antall km 66,4 Grøntarealer inkl. kirkegårder (areal i daa) 79 Lundbadet med sine 1450 m2 i grunnflate og et svært kompliserte og for oss nytt teknisk utstyr, har vært en utfordring. Imidlertid har de ansatte klart å løse mange krevende arbeidsoppgaver både i forhold til svømmebassengene, byggets låsesystemer og aktiviteter i de ulike treningsrommene ,3 % 4,7 % ,7 % 9,9 % Reduksjonen av sykefraværet fra 2011 er nesten ikke til å tro. De ansatte friske og går på jobb! TALL FOR PRIVAT EIENDOMSFORVALT Byggetillatelser/meldinger herav boenheter Kart- og delingsforretninger Vann - antall eneheter herav med vannmåler Levert vann etter måler m Avløp - antall enheter Mottatt avløpsvann etter måler m Hus omfattet av feiing/tilsyn Brannutrykninger Spesielt brannsyn Brøyting private veger 81 76

13 Side 13 På grunn av fradeling av tomter i hyttefeltet på Sandsmark i Heskestad, har antall delingssaker økt mye i 2013, noe som igjen har bidratt til større inntekter. Etter at juicefabrikken på Ualand ble lagt ned, har mengden av vann og avløp blitt redusert de siste årene. TALL FRA MILJØ OG LANDBRUK Bruk som mottar produksjonstilskudd Utbetalt tilskudd. husdyr/areal/kultur, 26,2 mill 25,8 mill. Levert melkemengde, liter 3,7 mill. 4,0 mill Salg av melkekvote, liter/ bruk / /1 Kjøp av melkekvote, liter/bruk / /15 Nye skogsveger, antall 3 3 Nye skogsveger, km 1,7 2 Tømmeravvikling, antall m³ Beplantet areal, daa/solgt juletre 80/ /2774 SMIL-midler i kr miljømidler i jordbr SMSK-midler i kr miljømidler i skorgbr Felt elg/rådyr/hjort 29/26/58 32/18/73 U T F O R D R I N G E R Gjennomføre omleggingen av fylkesveg 14 på Ualand i samarbeid med Jernbaneverket og Statens vegvesen på en måte så alle blir mest mulig tilfredse og innen de budsjettrammer som er vedtatt. Utbedre dårlige vannledninger som forårsaker rørbrudd i Hauklandsområdet. Sørge for at flere kommunale grusveger får asfaltdekke slik at vedlikeholdsutgiftene kan reduseres. Planlegge og tilrettelegge for nye næringsarealer på Moi. Planlegge og tilrettelegge for nye attraktive boligområder på Moi. På sikt bygge nytt avløpsrenseanlegg på Moi. Holde kommunens opparbeidede grøntanlegg på nåværende høye nivå med mindre ressurser. Tømmerhogsten har vært minimal, noe som delvis skyldes svært fuktig jordsmonn og at det ikke har vært større skogsmaskiner i området. Det er planlagt større avvirkning i Også innrapport juletrehogst har gått ned. Noe av forklaringen er underrapportering fra produsentene. Jakt på hjortevilt er en viktig supplement for jordeierne. Til sammen vil kjøttvekten utgjøre nærmere 1,1 tonn. Det har blitt felt mindre hjort enn året før. Etaten har brukt mye tid på å få til en løsning på omlegging og utbedring av fylkesveg 14 på Ualand. Det har gått med flere timer til å utarbeide reguleringsplanen enn forutsatt. Planen er nå endelig godkjent slik at tiltaket kan starte. Uten det gode samarbeidet med Jernbaneverket og Statens vegvesen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet som til sammen har et kostnadsestimat på over 50 mill. kr. Lund kommunens andel i prosjektet er budsjettert til 2 mill. kr, så her er det Jernbaneverket og vegvesenet som bærer de største byrdene. Utarbeidelse av kommunens arealdel som var planlagt ferdigstilt i 2013, har måtte forskyves til Dette arbeidet er svært tidkrevende og det har vært nødvendig å få konsulenthjelp til å fullføre prosjektet. Nyttårsaften 2013, etter et langvarig regnvær, løsnet en kjempestor steinblokk over boligfeltet på Haukland. Dette utløste et skikkelig jordskred som gjorde at 13 mennesker måtte evakueres fra boligene sine i over 1 måned. Resultatet etter oppryddingen kan du lese om i neste årsmelding.

14 Side 14 P L A N S T R A T E G I V E D T A T T A V K O M M U N E S T Y R E K S A K - 8 / 1 2 Sentraladministrasjonen STATUS VEDTATT NY ANSVAR Budsjett- og økonomiplan Eks Årlig Økonomisjef Årsmelding Eks Årlig Økonomisjef Finansreglement Eks Økonomisjef Eierskapsmelding Eks 2013 Årlig Økonomisjef Delegasjonsreglement Eks Rådmann Arbeidsgiverstrategi, lønnsplan mv Eks 2011 Årlig Rådm./HO-sjef Beredskapspl inkl ROS analyse og helse Eks Rådm/HO-sjef Næringsplan for Lund Eks Ordfører Oppvekst og kulturetaten Kulturplan* Ny OK-sjef Oppvekstplan (skole, barnehage, SFO) Ny OK-sjef Helse og omsorgsetaten Helse- og omsorgsplan Eks HO-sjef Folkehelseplan Eks HO-sjef Smittevernplan Eks HO-sjef Rusmiddelpolitisk handlingsplan Eks HO-sjef Plan-,, nærings og miljøetaten Trafikksikkerhetsplan Eks PNM-sjef Landbruksplan Eks PNM-sjef Energi, klima og miljøplan Eks PNM-sjef Kommuneplanens arealdel Eks PNM-sjef Vedlikeholdsplan Eks Årlig PNM-sjef * Inkl kulturminner, handlingsplan idrett og friluftsliv, handlingsplan frivillighet, kunst og kulturformidling. Planstrategien er fulgt opp med følgende merknader: Smittevernplanen blir revidert bare ved behov. Folkehelseplan fremmet for kommunestyret mars 2013 sendt tilbake igjen, blir fremmet våren Arbeidsgiverstrategi ikke rullert som forutsatt. Næringsplan for Lund ikke rullert som forutsatt. Kommuneplanens arealdel er blitt skjøvet ut til 2014

15 Side 15 K O S T R A - O G E F F E K T I V I T E T S A N A L Y S E Beregnet utgiftsbehov 2013 Netto driftsutgifter 2013 Mer-/ mindreutgift ift Lund Landsgjennom- Lund "normert Lands- "Normert utgifts- snittet nivå" gjennomsnittet nivå" kr pr innb kr pr innb kr pr innb 1000 kr 1000 kr Barnehage 1, Administrasjon 1, Grunnskole 1, Pleie og omsorg 1, Kommunehelse 1, Barnevern 0, Sosialhjelp 0, Sum 1, Sum inntektsjust Beregninger gjort av Telemarksforskningen, viser at Lund kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på ca. 27,0 mill kr. i Da er det ikke hensyntatt at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 12,0 prosent i 2013). I forhold til kommunens normerte utgiftsnivå, er det beregnet merutgifter på om lag 9,8 mill kr dvs. hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 6,2 mill kr), er beregningen et samlet merforbruk på om lag 16,1 mill kr (=6,2+9,8). Prioritering for kommunen for noen av de viktigste tjenesteområdene. Lund K-gr 1 Landet Administrasjon og styring 9,8 9,5 9,4 9,9 7,4 Barnehage 14,5 13,9 14,2 11,9 14,4 Grunnskole 27,2 27,1 26,3 24,7 23,9 Pleie og omsorg 31,3 30,3 29,2 31,2 29,5 Kommunehelse 4,5 4,7 5,2 4,5 4,1 Samhandling : 1,5 1,3 1,9 2,0 Sosialtjeneste 2,6 3,1 3,6 2,9 5,3 Barnevern 1,8 2,5 3,5 3,8 3,2 Tabellen viser netto driftsutgifter i prosent av brutto drifteinntekter. Dette er bare noen av de Kostra-tallene som Telemarksforskningen har foretatt i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen for Lund kommune. I denne rapporten er det foretatt en grundigere analyse av Lund kommune sine prioriteringer på de ulike tjenesteområdene.

16 Side 16 P O L I T I S K O R G A N I S E R I N G Lund kommunestyre 21 representanter Ordfører: Pål Ravndal (Krf) Formannskap 5 medlemmer Ordfører: Pål Ravndal (Krf) Kontrollutvalg 5 medlemmer Leder: Arne Skobba (V) Adm. utvalg 8 medlemmet Leder: Pål Ravndal OK - utvalg 9 medlemmer Leder Magnhild Eia (Sp) HO utvalg 9 medlemmer Leder Ann S Haukland (Ap) PNM utvalg 9 medlemmer Leder Hogne Skjerpe A D M I N I S T R A T I V O R G A N I S E R I N G Rådmann Rolv Lende Sentraladm. Tor Inge Moi OK etaten Egil N Eek HO etaten Trond Skjæveland PNM etaten John Skåland OK stab Lund Ungdomsskole HO stab Helsestasjon PNM stab Landbruk Heskestad barnehage Nygård barneskole Sjukeheimen Helseavdeling Drift teknisk Malåna Byggesak Hovsherad barnehage Kiellands Minde skole Heimetjenesten NAV sosial Drift + renhold Kom. bygg Oppmåling Lund Folkebibliotek Heskestad skule Bo og avlastning Ambulansen Lundbadet Miljø / planer Lund Kulturskole Lund Bygdem. og Kulturbank Kjøkken Dalane interkom. barnevern Deltidsbrannvesen Lundbadet Lund kino Organisasjonskart Lund kommune rl

17 Side 17 K O M M U N E S T Y R E S A K E R Sakstittel Godkjenning av møtebok og referatsaker er ikke tatt med Saksnr. Iverksatt VALG AV VARAMEDLEMMER TIL HEIMEVERNENEMNDA FOR PERIODEN /13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING /13 RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I INTERKOMMUNALT ARKIV IKS (IKA) 005/13 FOLKEHELSEPLAN LUND KOMMUNE 006/13 RULLERING AV KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSPLAN /13 REGNSKAP /13 ÅRSMELDING /13 VALG AV NYTT MEDLEM 012/13 STORTINGSVALG /13 ORGANISERING AV FOLKEHELSEARBEIDET 014/13 HESKESTAD OG HOVSHERAD BARNEHAGE - FRAMTIDIG DRIFTSFORM 015/13 MEDLEMSKAP I REGION STAVANGER BA - DESTINASJON STAVANGER 018/13 REFINANSIERING AV KOMMUNENS LÅN TIL INVESTERINGER 019/13 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGER /13 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL /13 ORGANISERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSARBEIDET I LUND 022/13 KULTURPLAN /13 OPPVEKSTPLAN /13 EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN FYLKESVEG /13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORG 028/13 INTERKOMMUNALT ARKIV - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE OG EIERANDEL 029/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I LUND /13 EIERSKAPSMELDING /13 AMBULANSETJENESTEN I LUND 032/13 INNLØSING AV GRUNN - OPPLYSNINGSVESENETS FOND 033/13 HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER /13 EIERSKAPSMELDING /13 JAKOBSENHUSET - RESULTAT AV SALGSPROSESS 036/13 B-SAK (SØKNAD OM KJØP) 037/13 SØKNAD OM Å BLI AVLØST FOR ALLE KOMMUNALE VERV UT VALGPERIODEN 041/13 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 042/13 SØKNAD FRA KLEPP KOMMUNE OM OPPTAK - ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS 043/13 DALANE ENERGI IKS 044/13 DETALJPLAN FOR SKOLE- OG IDRETTSOMRÅDE MOI, 2. GANGS BEHANDLING - EGENGODKJENNING 045/13 REGULERINGSPLAN FYLKESVEG 14. KLAGEBEHANDLING 046/13 FORVALTNINGSREVISJON. ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORGSETATEN. 047/13 ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORG 048/13 BUDSJETT /13 AMBULANSETJENESTEN I LUND 050/13 HELSE- OG OMSORGSPLAN /13 KRISESENTERET I STAVANGER - NY SAMARBEIDSAVTALE OG JUSTERT EGENANDEL 052/13 KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG UTLEIESATSER /13 RENOVASJONS OG SLAMGEBYR FOR /13

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014.

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Årsmelding 2014 Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Foto: Rolv Lende Friluftsliv og kulturminner har alltid vært et varemerke for Lund Kommune. (Egil

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsmelding 2012. Lund kommune

Årsmelding 2012. Lund kommune Årsmelding 2012 Lund kommune Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S 2 0 1 2 Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer