Årsmelding Åpningen av Lundbadet den Lund kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Åpningen av Lundbadet den 30.11.2013. Lund kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Åpningen av Lundbadet den Foto: Rolv Lende Lund kommune

2 Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S Å R S M E L D I N G I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R L U N D K O M M U N E T O T A L T S E N T R A L A D M I - N I S T R A S J O N E N O P P V E K S T O G K U L T U R H E L S E. O G O M - S O R G P L A N, N Æ R I N G O G M I L J Ø K O S T R A T A L L O R G A N I S E R I N G K O M M. S A K E R S T Ø R R E G L A D - N Y H E T E R : Byggingen av Lundbadet har blitt den suksessen alle håpet på. S I D E 1-2 S I D E 3-5 S I D E 6 S I D E 7-8 S I D E S I D E S I D E I N N L E D N I N G Hovedtyngden av kommunens oppgaver dreier seg ikke om produksjon av gitte varer og tjenester. Det er en vesensforskjell fra en vanlig bedrift. Kommunene er med og former levende mennesker, gjennom barnehage, skole, barnevern, fysisk og psykisk helsevern, pleie og omsorg med mer. Produktkvalitet kan variere og lar seg knapt nok tallfeste, i alle fall ikke i kroner og øre. B E F O L K N I N G S U T V I K L I N G Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en god innføring i Lund kommunes virksomhet både i forhold til økonomiske oversikter og tilbakemeldinger fra de enkelte etatenes virksomhet. Ved inngangen til 2014 hadde Lund kommune innbyggere som er hele 52 flere enn året før. Det er på Moi antallet øker, mens det er en svak nedgang både i Heskestad og Hovsherad. Lunds folkemengde Folkemengde pr. 1/ Kretsfordeling pr. 1/1 : I Heskestad I Hovsherad Moi M Y E Å G L E D E S E G O V E R, M E N O G S Å N O E N B E K Y M R I N G E R : Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte bestemmer. Et positivt driftsresultat er dog en forutsetning for en levedyktig kommune og det er derfor gledelig å konstantere at vi oppnådde dette også i Imidlertid ble det regnskapsmessige resultatet negativt med 2,2 mill. kr, noe som innebærer at kommunen enten må redusere driften tilsvarende de neste 2 årene eller dekke merforbruket med oppsparte midler. Rådmannen vil anbefale det siste alternativet. Hvorfor det ble et negativt resultat, redegjøres for på side 4. Investeringsregnskapet viser at de fleste prosjektene har gått i balanse. Åpningen av Lundbadet har blitt den suksessen som alle håpet, men kanskje ikke alle trodde på. Det har blitt et praktfull anlegg bygd innenfor budsjettrammene. Ros til byggekomiteen som har styrt prosessen med stødig hånd. En takk rettes også til alle lokale bidragsytere som har vært med på å finansiere både bygget og et mangfold av utstyr Når en ser på antall brukere av Lundbadet, er det ingen tvil om at det fremmer folkehelsen i Lund. Antall brukere av bygget har også overgått alle prognoser og det har nå blitt en utfordring å gjennomføre alle aktivitetene i bygget. Sykefraværstallene blant kommunens ansatte må igjen nevnes, for aldri før har dette tallet vært lavere enn i Så lavt har det blitt at det legges merke til utenfor kommunens grenser. Dette er selvfølgelig svært gledelig både for de som arbeider innen de ulike tjenesteområdene og for kommunens økonomi. Rådmannen tar det lave fraværet som et tegn på at de ansatte trives i jobben og at de er stolte over sin arbeidsplass.

3 R Å D M A N N E S K O M M E N T A R E R Side 2 Det jobbes også godt med oppfølging av de sykemeldte i samarbeid med NAV og Arbeidslivssenteret. Kommunebarometeret utarbeidet av Kommunal rapport viser at Lund kommune i 2013 ligger i den øverste 3-delen når det gjelder kvaliteten på sine tjenester innefor helse, pleie og omsorg og sosialhjelp. Lund er eneste Dalanekommunen som scorer godt på det største området; pleie og omsorg. Dette er svært gledelig og indikerer at kommunens ansatte gjør en svært god jobb med til dels begrensa ressurstilgang. Nytt vannverk i Eik sentrum (Hovsherad) har resultert i at 50 husstander som er tilknyttet dette vannverket, har fått den beste vannkvaliteten i hele kommunen. Rensemetoden med marmorfilter + UV lager den gode kvaliteten. Redusert CO2 i vannet forhindrer korrosjon av kobberrørene i bolighusene. De årlige populære bygdedagene på Ualand trekke mange skuelysne og det selges varer av ulike slag. Folketallet i Lund har aldri vært høyere enn ved årsskifte 2014 (3.225 personer). Det har bl.a. kommet 11 nye flyktninger til kommune i Arbeidet med integrering og norskopplæring både blant disse og blant asylsøkere som har fått opphold i Norge, men venter på vertskommune, har blitt gjennomført på en god måte. Asylanter som midlertidig bor på Sana asylmottak og som har fått opphold i landet, regnes med i Lund kommune sitt folketall. U T F O R D R I N G E R F R A M O V E R Lund kommune har det laveste skattenivå per innbygger i Rogaland og er svært avhengig av statlige tilskudd for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Folketallet som nå overstiger 3200 innbyggere, medfører at kommunen mister småkommunetilskuddet på 5,3 mill. kr i Selv om inntektssystemet ivaretar at kommunene skal garanteres en minsteinntektsøkning ved garantiordningen INGAR, vil Lund dessverre ikke har råd til mye av den velstandsutviklingen som staten og innbyggerne forventer. Et merforbruk på 2,2 mill. kr i 2013 og et budsjettert underskudd hvert av årene 2014 til 2017, gjør at kommunen vil bruke opp sine reserver. Det må tas strukturelle grep for i det hele tatt ha nok midler til driften da eksisterende økonomiplan ikke er bærekraftig. Pålagte oppgaver innen psykiatritjenesten (resursskrevende brukere) er utfordrende for en liten L I K E S T I L L I N G kommune både i forhold til fagkompetanse og til begrensede økonomiske midler. Nye behov krever løsninger som er svært utfordrende å løse. Det interkommunale samarbeidet om barneverntjenesten har til nå vært svært vellykket. De barna som har vært utsatt for omsorgssvikt, blir ivaretatt på en god måte. Bekymringsfullt er det dog at utgiftene har steget betydelig uten at dette har blitt kompensert via statlige midler. Utgiftene til drift av ambulansen i kommunal regi har vokst langt mer enn det som var forutsatt. En avklaring med Helse vest om videre drift på selvkost er svært viktig å få på plass innen sommeren. Videre er forhandlingene med Hammeren barnehage om overtakelse de kommunale barnehagene til privat drift også viktig å få avklart slik at det gi et mer forutsigbar tilskuddsnivå. Friske innbyggere, full sysselsetting, fornøyde ansatte og et regnskap i pluss er ønskedrømmen i Det er mange deltidsstillinger i kommunen og i hovedsak er det kvinner som arbeider deltid. Noe av dette er ufrivillig deltid, men undersøkelser viser at langt de fleste ønsker deltidsstillinger. Spesielt har det vært utfordring å få store stillingsbrøker i pleie og omsorgssektoren. Dette gjelder også assistenter i skole og SFO. Ca. 75 % av kvinnene har deltidsstillinger, mens for mennene er det ca. 32 %. Gjennomsnitt årslønn for kvinnene er kr, en økning på kr fra året før, mens den for mennene er kr, en økning på kr. Det er ikke forskjell i lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn i Lund. Det er heller ikke forskjell i lønn om en er vikar eller fast ansatt. I rådmannens ledergruppe er alle menn (5). Blant avdelingslederne er det 10 kvinner og 8 menn. Ca 75 % av de fast ansatte i Lund kommune er kvinner, noe som er det normale i kommune-norge. Både i forhold til daglig drift og rekruttering av ansatte tilstrebes mest mulig lik behandling av begge kjønn. I forhold til nyansettelse er dette med likere fordeling mellom kjønnene et viktig moment som blir og vil bli vurdert framover.

4 Side 3 O V E R S K R I F T F O R A R T I K K E L L U N D K O M M U N E T O T A L T P E R S O N A L E Lund kommune hadde ved inngangen til årsverk. Reduksjonen skyldes at ca. 35 årsverk i Hammeren barnehage ikke lenger er kommunalt ansatte, men private. Etatene har hatt følgende personalutvikling. Nye stillinger opprettet i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2010 er tatt med Sentraladm. OK-etaten HO-etaten PNM-etaten S Y K E F R A V Æ R O G H M S ( H E L S E, M I L J Ø O G S I K K E R H E T ) Sykefraværet fortsetter å synke i Lund mot et rekordlavt nivå på 4,8 %. Korttidsfraværet har også gått noe tilbake. Måltallet for 2013 var 6,2 % totalt og 1,7 % korttidsfravær. Resultatet ble 4,78 % totalt og 1,65 % for korttidsfraværet. I følge statistikk fra NAV ligger sykefraværet i kommunal forvaltning på 7,0 %, mens det for hele landet ellers ligger på 5,5 %. Forklaringen på hvorfor fraværet i kommunesektoren ligger over andre sektorer, da det her er en stor overvekt av kvinnelige arbeidsplasser. I Lund er det muskel og skjelettlidelser og svangerskaps-sykdommer som er de mest dominerende i Rådmannen tolker det lave fraværet med at de ansatte trives på jobben og er glad i sin arbeidsplass. Det gjøres et godt og målret- Sykefraværsutviklingen de siste 10 årene. 8,2 % 8,0 % 7,5 % 7,1 % 6,5 % 6,6 % 6,3 % 6,5 % 7,1 % 5,5 % tet oppfølgingsarbeid i alle avdelingene. En viktig målsetting er at ingen ansatte i Lund kommune skal ha sykefravær grunnet forhold på egen arbeidsplass den skal være trygg og trivelig! Seniortiltak: Lund kommune mener at seniorer utgjør en viktig ressurs og kommunestyret har derfor vedtatt et seniortillegg med kr per år ved full stilling, evt. tilsvarende uttak av ekstra ferie fra og med fylte 62 år. I 2013 var det i løpet av året 33 personer som var med i denne ordningen, det samme antallet som Lønns og sosialkostnader var kr mot kr året før. Seniorordningen er god i Lund. Lund kommune sparte i 2013 ca kr på å være selvassurandører for AFP ordningen (62-64 år). Per var det 2 personer som tar ut delvis AFP. Dette viser 4,8 % at det er få personer i Lund kommune som går av ved fylte 62 år. Demokrati oppstår når man tilstreber alle borgeres frihet og likhet og tar hensyn til antall borgere, men ikke deres art. Aristoteles Etiske retningslinjer: Lund kommune har utarbeidet etiske retningslinjer. Kommunen arbeider aktiv med å bekjempe uetisk adferd gjennom tilsyn, revisjonskontroller og forvaltningsrevisjoner.

5 Side 4 L U N D K O M M U N E T O T A L T Ø K O N O M I S K R E S U L T A T O G U T V I K L I N G Regnskapsmessig underskudd. Når driftsinntektene er høyere enn driftsutgiftene, blir det et positivt netto driftsresultat. Når bruk av tidligere oppsparte midler (fondsmidler), overføringer til investeringsregnskapet og/eller til bundne fond er foretatt, framkommer et regnskapsmessig resultatet. I 2013 ble netto driftsresultat 7,354 mill. kr som er 1,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Etter overføring til investeringsregnskapet (7,8 mill. kr) og bruk av og avsetning til fond, ble det regnskapsmessige resultatet negativt med 2,222 mill. kr (underskudd). Vi må helt tilbake til 2004 sist regnskapet viste underskudd. Fra 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet og det vil jo påvirke kommunenes netto driftsresultater. Det vil bli mange kommuner som vil få et negativt driftresultat, også Lund kommune. Imidlertid vil momskompensasjonen være med å finansiere investeringsutgiftene. Det er igjen i Helse og omsorgsetaten det er størst utfordring å holde budsjettrammen. Merforbruk på institusjonen, i barnevernet og ambulansetjenesten gjorde at etaten fikk et merforbruk på 2,7 mill. kr som er over 1,4 mill. kr høyere enn året før. Netto driftsresultat er et sentral resultatbegrep som viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til investeringer og avsetninger. For 2014 legges det opp til en negativt netto driftsresultat og det regnskapsmessige resultat saldert med fondsbruk. andre refusjoner som en blir brukt i årets budsjett eller avsatt til bundne fond (3,4 mill. kr). Utgiftsutvikling Heller ikke driftsutgifter kan sammenlignes med året før på grunn av at lønnsmidler til ansatte i Hammeren barnehage har falt bort. I forhold til budsjettet økte utgiftene 5,8 % Lønnkostnadene for etatene økte med 0,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett og hensyntatt sykelønnsrefusjoner. Det er premieavviket fra pensjon hvor det er størst avvik. Rådmannen innførte også i 2013 ansettelseskontroll etter sommeren der kun de mest nødvendige stillingene ble besatt samtidig som bruk av vikarer ble innskjerpet som et tiltak for å redusere utgiftene. Dette sammen med en generell fokus på utgiftsreduserende tiltak var viktige for å holde utgiftene nede. Det er utfordrende å imøtekomme økende behov innen barnevern, helse og omsorg. Renter, utbytte og avdrag Totalt ble resultatet fra eksterne finanstransaksjoner 0,3 mill kr dårligere enn budsjettert, mens det året før var 1,1 mill. kr bedre. Sviktende utbytte fra Dalane energi var hovedårsaken til negativt resultat. Likviditetsbeholdningen gjennom året har vært tilfredsstillende. Nå er mesteparten av utgiftene til oppføring av Lundbadet betalt og likviditetsreserven viser en synkende tendens. Se tabellene neste side om renter og avdrag. Investeringer Det ble investert for over 53 mill. kr i 2013 mot budsjetterte investeringer på ca. 58 mill. kr. Det er overført ca. 5 mill. kr til 2014 for prosjekter som påbegynt, men ikke ble ferdigstilt i Det er Lundbadet som er det desidert største prosjektet i De enkelte investeringsprosjekt framgår av regnskapet på side 6. Arbeidskapitalen (omløpsmidler kortsiktig gjeld) viser om det er tilstrekkelig midler for at kommunens drift skal kunne foregå uten driftsforstyrrelser. Arbeidskapitalen bør være % av driftsinntektene. Grafen under viser arbeidskapitalen (korrigert for premieavviket) med og uten ubrukte lånemidler. Med et budsjettert underskudd, vil arbeidskapitalen bli ytterlig svekket. Inntektsutvikling Hammeren barnehage har blitt privat og lønnsrefusjonene som ble betalt av barnehagen påvirket driftsinntekter i 2012, men ikke i Derfor er det en nedgang i kommunens driftsinntekter mot tilsvarende reduksjon i driftsutgiftene. I forhold til revidert budsjett var økningen 5,1 %. For første gang på mange år er inntektene fra skatt og rammetilskudd mindre enn budsjettert. Det skyldes i stor grad nedgang i skatteinntektene for hele landet. Det blir ikke budsjettert med sykelønnsrefusjoner som i 2013 var på 4,6 mill. kr. Lund kommune mottar i tillegg ca. 6 mill. kr mer enn budsjettert i

6 Side 5 D R I F T S R E S U L T A T T O T A L T O G F O R E T A T E N E Tabellen viser kommunens driftsresultat totalt og etatenes avvik i forhold til revidert budsjett. I avsetninger er det overført 7,8 mill. kr til investeringer og 3,7 mill. kr til bundne fond (øremerkede tilskudd). K O M M U N E N S F O N D S M I D L E R O G U D I S P O N E R T O V E R S K U D D : Tabellen til høyre viser utviklingen av kommunens fond og udisponert overskudd/udekket underskudd. Underskudd må dekkes de to påfølgende år eller av disposisjonsfond. Det regnskapsmessige resultat for 2013 ble minus 2,222 mill. ksr om er et udekket underskudd. (1000 kr) R-2013 B-2013 R-2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk avsetninger Avsetninger Regnsk.merforbruk U T V I K L I N G E N A V N E T T O G J E L D (1000 kr) Netto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 58 % 49 % 44 % 41 % 39 % Netto renter og avdr. i % av brutto driftsinnt. 2,1 1,9 1,8 1,1 1,0 Netto lånegjeld har økt med 15 % fra året før, noe som skyldes investeringer i Lundbadet. Et normtall er at lånegjelden ikke bør overstige 50 % av driftsinntektene. Jo større lånegjelda er, desto mer ømfintlig er kommunen for økninger i lånerenten. Alle kommuner er nå begunstiget med at renten ser ut til å holde seg lav. Det er tatt hensyn til at renten kan øke i økonomiplan for (1000 kr) Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Bundne investeringsfond Udekket underskudd i Sum fond/udekket undersk Lund Fl.fjord Soknd. Eigers. Rogal. (1000 kr) Netto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 58 % 68 % 100 % 53 % 50 % Bruk av lån til finansiering av investeringer 57 % 77 % 81 % 71 % 60 % 1000 kr (Minus er negativ) R-2013 B-2013 Avvik SENTRAL- Utg ADMINISTRASJON Innt Nto.utg OPPVEKST- Utg OG KULTUR Innt Nto.utg HELSE- Utg OG OMSORG Innt Nto.utg PLAN-NÆRING- Utg MILJØ Innt Nto.utg Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår Startlån (formidlingslån) og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Netto renter/avdrag er definert som (renteutgifter renteinntekter, tap eller gevinst på finansielle instrumenter og netto avdrag/ driftsinntektene)*100. Netto lånegjeld er ikke særlig høyere enn normalt for landet. Lund kommune ligger under gjennomsnittet når det gjelder å finansiere sine investeringer med egenkapital (ikke lån). Et mål bør være å ikke ta opp mer lån per år enn det som betales i avdrag ca. 7,2 mill. L I K V I D I T E T ( B E T A L I N G S M I D L E R ) Likviditetsgrad 3 viser forholdet mellom betalingsmidler (bankinnskudd) og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Nøkkeltallet bør være størst mulig over 1. Det er viktig å sørge for god og effektiv kundeinnfordring og lengst mulig leverandørkreditt. Likviditetsbeholdning per er 36,3 mill. kr mot 57,3 mill. kr i Den kortsiktige gjelden har blitt redusert fra 38,5 mill. kr til 24,7 mill. kr. Lund kommune har en tilfredsstillende likviditetsgrad. 1, Likviditetsgrad 3 1,5 1,5 1,9 1,2 1,3

7 Side 6 S E N T R A L - A D M I N I S T R A S J O N E N Ø K O N O M I Ansv. Hvor Regnskap Rev.budsj. Avvik 110 Politisk aktivitet Kontrollutvalg/revisjon Vennskapssamarbeid Valgavvikling RS-stab Felles IKT-drift Su m T J E N E S T E P R O D U K S J O N Rådmannens stab utarbeider budsjett og økonomiske prognoser, er ansvarlig for føring av regnskap (også for Kirkelig fellesråd), foretar lønnsutbetalinger i samarbeid med etatene, krever inn kommunale gebyrer, avgifter og skatter, er ansvarlig for kommunens felles IKT-funksjoner og skolenett, er kommunens postmottak, utfører sentralbordtjenester og er ansvarlig for at kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg blir gjennomført. SENTRALADMINISTRASJONEN fikk i 2012 et mindreforbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme 15,479 mill. kr. Året før var resultatet et mindreforbruk på kr. Årsaken til mindreforbruket i RSstab er ubrukte midler på 0,5 mill. kr til disposisjon for formannskapet, lavere utgifter til revisjon enn budsjettert og billigere valgavvikling enn forutsatt. Det har vært en økning i utgiftene til IKT som skyldes større bruk av eksterne konsulenter og økning av lisenser. ØKONOMIOPPGAVER Lønnslipper, antall pr.mnd Lønnsutgifter inkl. sos.utg. 153 mkr 168 mkr 165 mkr Sykelønnsrefusjoner 4,6 mkr 4,9 mkr 7,7 mkr Skatter/avgifter - totalt 326 mkr 312 mkr 289mkr Kommunal fakturering 60,7 mkr 46,1 Skannede dokumenter Søkere på stillinger M Å L SEN TRALAD MIN ISTRASJO NEN: Netto driftsresultat for Lund komm unes reg nskap sk al være m ins t 1 %. Komm unen skal ha en oppdatert facebook side. Komm unens inng ående post skal være journalført innen 2 dager fra mottak else. R E S U L T A T Netto driftsresultatet for Lund kommune ble 3 % i Kommunen har opprettet egen facebook-side og inngående post blir i 99 % av tilfellene journalført innen 2 dager. Av ressursmessige grunner er det ikke en aktiv facebook-side og henvendelser eller kommentarer blir ikke besvart. Innføring av ny budsjettmodul (Planner) i Agresso som var planlagt igangsatt 2013 blant alle budsjettansvarlige, har blitt satt på vent. Det er ressurskrevende og inntil videre skjer budsjetteringsarbeidet på det gamle måten ved bruk av excel som kopieres inn i Agresso sitt økonomisystem. Elektronisk faktura - EHF-format som alle kommuner skal ta i bruk, ble heller ikke satt i gang i 2013 som forutsatt. Det er en prioritert oppgave våren Skatteinfordringen er også svært bra. Kommunen klarer med egne ressurser nesten å oppfylle arbeidsgiverkontrolloppgavene. Utstående skattefordringer er blant de laveste i fylke, noe som tyder på høy betalingsmoral blant innbyggerne. Stortingsvalget i september ble for første gang gjennomført uten politikere i stemmestyrene. Disse ble erstattet med ansatte i kommuneadministrasjonen. Samtidig ble et nyutviklet elektronisk valgsystem fra Kommunaldepartementet tatt i bruk. Valgsystemet fungerte utmerket og valgavviklingen ble gjennomført problemfritt. Kommunen har i 2013 innført e-faktura, noe som flere av innbyggerne tar i bruk. SYKEFRAVÆRET Mål Rådmannens stab 2 % 1,7 % 1,6 % U T F O R D R I N G E R Innføring av elektronisk rapportering av økonomidata til staten medfører at Agresso økonomisystemer må foreta en større oppgradering. Redusere utgiftene til IKT. Rekruttere ny kommunalsjef for økonomi som går av med pensjon i 2014.

8 Side 7 O P P V E K S T O G K U L T U R - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Hvor Regnskap Rev.budsj. Avvik 210 OK-stab Lund ungdomsskole Nygård skole Kiellands Minne Heskestad skule Personal i Hammeren Hovsherad barnehage Heskestad barnehage Sum Oppvekst- og kulturetatens hadde i 2013 et mindre- forbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en netto ramme på mill. kr. Året før var det et mindreforbruk på kr. Ubrukte midler fra drift av Lundbadet som startet opp senere enn budsjettert, fritidsklubben som ikke har vært i drift 2013, samt tilskudd for voksenopplæring av asylanter er hovedårsaken til mindreforbruket. Avdelingen har hatt stor fokus på økonomistyring. Elever som har behov for spesielle tiltak, er utfordrende. T J E N E S T E P R O D U K S J O N Oppvekst og kulturetaten har ansvar for 12 avdelingers virksomhet. De består av 4 skoler, 2 kommunale barnehager med ansvar også for deler av Hammerens barnehages virksomhet, kinodrift, Lund bygdemuseum og kulturbank, Lund folkebibliotek med filial på Heksestad skule og Kiellands Minde skole, Lund kulturskole og ikke minst Lundbadet. I tillegg formidles kulturarrangementer både i lokal regi så vel som regionalt (Dalane kulturfestival). Via NorDan kulturfond mottar kommunen ca. 0,5 mill. kr årlig til ulike kulturaktiviteter. Oppstart av Lundbadet har tatt mye tid, har vært inspirerende og vil forhåpentligvis gi mange en fin opplevelse i de kommende år. M Å L O P P V E K S T O G K U L T U R E T A T E N : Besøkstallet ved Lund kino skal økes med 5 % i Det skal vises minst 2 nasjonale kulturarrangementer på lerret i Det skal settes opp minst 3 barne- og familieforestillinger i Det skal arrangeres utekino i løpet av 2013 vinterkino og/eller sommerkino. Alle skoler og barnehager skal ha fått på plass hjemmeside som jevnlig oppdateres. Skolene skal melde om velfungerende nettverk og tilfredsstillende dataverktøy innen juni Alle skoler skal ha SmartBoard på hvert trinn innen Det skal gjennomføres målbar foreldreundersøkelse innen 2013 i alle barnehagene. Hver enkelt elev skal ha framgang i løpet av skoletiden sin bl.a. målt gjennom nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og avgangseksamen. Besøkstallet for Lund kommune vil ikke øke så mye som måltallet for 2013, noe som først og fremst skyldes færre gode filmer. De øvrige måltallene her kan av økonomiske grunner ikke gjennomføres og det er gjort endringer i målene for Alle skoler og barnehager har hjemmesider som jevnlig oppdateres, alle har tilfredsstillende dataverktøy og alle skolene har SmartBoard på hvert trinn. Det er gjennomført foreldreundersøkelser i begge kommunale barnehagene og foreldrene gir positive tilbakemeldinger, unntatt for lokalene i Heskestad barnehage. Resultatene for skolene kommer fram i Tilstandsrapport for skolene der det er klasser som klart har framgang, mens det er andre som står på stedet hvil eller har tilbakegang. R E S U L T A T SYKEFRAVÆRET 2013 Sykefraværet på 5,5 % er gledelig. Spesielt lavt er det på Lund ungdomsskole. Imidlertid er det utfordrende i barnehagene, men det er her små enheter og en langtidssykemeldt slår mye ut på statistikken. Det arbeides aktiv med sykefraværsoppfølging som er en prioritert oppgave. Mål 2013 Nygård skole 5 % 6,5 % Kiellands Minde skole 4 % 2,6 % Heskestad skule 5 % 5,0 % Lund ungdomsskole 4,5 % 1,4 % Heskestad barnehage 12 % 14,1 % Hovsherad barnehage 10 % 12,0 % Sum hele etaten 6 % 5,5 % ,1 % 4,5 % 7,1 % 2,4 % 3,2 % 16,3 % 5,8 % ANTAL L BARN I BARNEHAGER Heskestad barnehage Hovsherad barnehage Hammeren barnehage Summ

9 Side 8 De ansatte som jobbet i Hammeren barnehage (privat), men hvor kommunen var arbeidsgiver, ble fra overført til Hammeren ved en virksomhetsoverdragelse ca. 35 årsverk. Det foregår en omfattende og krevende prosess med tanke på å privatisere alle barnehagene i Lund. Likeverdsprisippet medfører at kommunen får et uforsigbart nivå på tilskuddene til den private barnehagen (Hammeren) som er den største i kommunen. Det er en unison holdning at tidlig hjelp er god hjelp for de barna som har spesielle behov i barnehagene. Et tett samarbeid mellom barnehagene, PPT og spesialpedagogene gjør tidlighjelpen effektiv. Det har gjennomsnitt vært 28 barn av minoritetsbakgrunn i barnehagene i Lund. ANTALL BARN I SKOL ENE Kiellands Minde Heskestad skule Nygård barneskole Lund ungdomsskole Su m Antall elever totalt har økt svakt i På Heskestad skule (1.-7. årstrinn) har elevtallet blitt redusert med 38 % i en 5-års periode selv om det har vært noenlunde stabilt de siste 3. Rådmannen foreslo i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 og legge ned Heskestad skule på grunn av lavt elevtall og flytte disse over til Moi. Dette var imot politikernes vilje. Skåland skole som siden oppstart tidlig på 60-tallet ble drevet av Lund kommune på vegne av fylkeskommunen, ble etter langt tids kamp lagt ned. 5 kommunalt ansatte lærere har fått nye arbeidsplasser i Lund-skolene, men ca. 20 miljøarbeidere ansatt i Bufetat har enten måtte slutte eller fått andre arbeidsplasser. At en så stor arbeidsplass har blitt lagt ned, er uten tvil negativt for Lundsamfunnet. Voksenopplæring for ca. 35 fremmedspråklig gjennomføres ved Lund ungdomsskole. Sana Lund asylmottak har ansvaret for norskundervisning for asylsøkere med tilskudd fra kommunen. Lærerne opplever en tiltakene utagerende adferd blant enkelte elever. Dette er svært utfordrende. KULTURAKTIVITETER: Lund folkebibliotek har hatt færre besøk og utlån enn året før. Allikevel er utlån av bøker blant de aller høyeste i fylket. Det digitale utlånssystemet Micromarc ble tatt i bruk. Lund kulturskole fikk ny rektor i Det er startet et omfattende arbeid for å få inn nye fag som kan gi elevene mer å velge mellom. Lund bygdemuseum og kulturbank har som vanlig hatt en stor aktivitet i løpet av sommeren med konserter i Haien, utstillinger og besøk i museet. Uten tvil er det flyttingen av bedehuset Fjellhaug Fjellhaug bedehus som er det eldste i sitt slag i Lund, ble flyttet fra Eide til Haien. Det tømrede huset ble flyttet stokk for stokk, de gamle vinduene er restaurert og bygget vil framstå praktfullt når det blir ferdig. Det skal være en møteplass for både unge og eldre. som har vært det største prosjektet. Uten hjelp av engasjerte frivillige som har deltatt i demonteringen og flyttingen, økonomiske bidrag fra banker og andre givere, hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. En stor honnør til disse.. Lund kino har en svak økning av besøkstallet. Lund kommune har fått en flott kino og konsertsal etter renoveringen med nye stoler og gulv. Direkteoverføring fra Den Norske Opera til lerretet i kinosalen har dessverre ikke slått an hos publikum slik som forventet. Tilrettelegging av driften og selve åpningen av Lundbadet som fant sted den 30. november har krevd mye arbeid. Nå høster vi fruktene med full aktivitet i svømmeanleggene, squashbanene og begge treningssentrene. Det er vi glade og stolte over. Det må også gis honnør til Lund svømmeklubb, Perlå og Hovsherad styrkeklubb som i stor grad medvirker til suksessen. Det ble i 2013 utarbeidet og godkjent ny kulturplan. U T F O R D R I N G E R Økonomistyring og sykefraværsoppfølging er to viktige satsingsområder i etaten og innsatsen gjennom året på disse områdene viser at vi lykkes. Det må fortsatt være noe som etaten har fokus på. Fortsatt usikkerheten omkring størrelsen på tilskuddet til Hammeren barnehage utfordrer budsjettbalansen. 1 kroner brukt i den kommunale barnehagen gir nærmere 3 kr til Hammeren. Å få avklart om de kommunale barnehagene kan bli private slik at tilskuddsnivået kan bli mer forutsigbart er svært viktig å få avklart. For å opprettholde den positive åpningen av Lundbadet, er det viktig å tilrettelegge for en smidig bruk av lokalene slik at alle brukerne blir tilfredse.

10 Side 10 H E L S E O G O M S O R G S - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Ansvarsted Regnskap Rev.budsj. Avvik 310 HO-stab Helseavdeling Lund legekontor Offentlig legetjenester Fysio- og ergoterapi NAV Flyktningkoordinering Barneverntjenester Institusjonsavdeling Ambulanse- og nødm.tjeneste Hjemmetjenesteavdeling Kjøkken og vaskeri Psykiatritjenesten Haukland bofellesskap Sum Helse og omsorgsetaten hadde i 2013 et merforbruk på 2, kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 77.6 mill. kr. Året før var merforbruket på kr. Økte utgifter som følge av et fungerende barnevern, fortsatt høyt press på sjukeheimen og manglende inndekning av kommunens andel av ambulansedriften er enkeltposter med størst vesentlig årsak til merforbruket. De øvrige enheter gikk stort sett i balanse eller hadde et mindreforbruk. Kommunestyret har vært kjent med at etaten kunne få et merforbruk. T J E N E S T E P R O D U K S J O N Helse og omsorgsetaten har ansvar for 8 avdelingers virksomhet. Disse er Lund legesenter, helsestasjonen, sjukeheimen, kjøkken og vaskeri, heimetjenesten, bo og avlastning (Haukland bofellesskap), NAV-kontoret (kommunedel) og ambulanse og nødmeldingstjeneste. I tillegg kommer interkommunalt samarbeid om barnevernet og interntjenester. R E S U L T A T SYKEFRAVÆRET Mål 2013 Sjukeheimen 6 % 4,9 % Heimetjenesten 4,5% 5,1% Sum hele etaten 6 % 5,0 % ,7 4,3 5,7 Sykefraværet innen helse og omsorgsetaten er på et rekordlavt nivå. Resultatet er under måltallet og er betydelig under landsgjennomsnittet som var 9,9 % for denne sektoren. Full honnør til de ansatte for stå-på vilje. LUND LEGESENTER Konsultasjoner Enkelt pasientkontakt (uten avtale) Telefonkonsultasjoner Telefon hjemmetjenesten/samarbeidspart Enkeltpasient, resept,rekvisisjon Ikke reg. kontakttype Sykebesøk Legesenteret som består av 3 fastleger og turnuslege, ble koblet opp mot apotekene via Helsenett som første ledd i Helsenettoppkobling. Oppkobling til elektronisk meldinger med hjemmetjenesten er oppkoblet i 2013 og er under innkjøring. Lund kommune har god legedekning. HELSESTASJONEN Antall fødsler herav i flyktningmottak Barselgrupper ukers konsultasjon års konsultasjon Hjemmebesøk Helsestasjo- nens mål er at barn og unge skal tilbys forsvarlige tjenester for å fremme god helse. Barn og unge er kommunens viktigste satsingsområde. Foreldremøter på skolene og i barnehagene har blitt besøkt hvor tema har vært rusforebygging, kosthold og fysisk trening. Mens det satses på å starte opp tiltak til forebygging og helsefremmede tiltak i barnehagen og skole, er oppretting av grupper for barn med foreldre som har psykisk eller alvorlige fysisk sykdommer ikke blitt igangsatt som planlagt. Det arbeides med å få ny jordmor på plass. TALL FRA BARNEVERNET Bekymringsmeldinger i året Undersøkelser Barn med tiltak Barn i fosterhjem Fristoversitting i undersøkelsessaker % Dalane barnevern som er et interkommunalt samarbeid, er velfungerende. At barnevernet nå har blitt velfungerende gjør at utgiftene har økt de siste årene. Fristoversitting i undersøkelsessaker

11 Side 11 har sunket til 3 % i 2.halvår. Dette vil slå kraftig ut i neste Kommunebarometermåling. TALL FRA NAV Mottakere av økonomisk sosialhjelp gjennomsnittlig beløp per klient Mottakere av introduksjonsstønad Økonomistyring av klientkonto Utredning rusproblematikk Støttekontakter Arbeidsledigheten i Lund ligger på 1,5 % som er under snittet for Rogaland. Nav har hatt stort fokus på at sosialhjelpsmottakere skal ha raskere overgang til arbeid eller annen varig ytelse. Det jobbes kontinuerlig med å få flere personer ut i arbeid. TALL FRA SJUKEHEIMEN/HEIMETJ Institusjon, antall liggedøgn herav langtidsdøgn herav korttidsdøgn + samhandl Hjemmesykepleie,antall brukere Hjemmehjelp, antall brukere Middagsporsjoner hjemmeboende Ambulanseutrykninger Hele året har tiltak for å begrense merforbruket ved sjukeheimen vært prioritert oppgave. Antall senger og personell er redusert med 20 % fra Pasienter er med få unntak raskt mottatt fra sykehusene. Fra 2014 er 28 plasser satt som maksimaltall slik at overbelegg skal unngås for å oppnå drift innen budsjett. Lund kommune scorer høyt på kommunebarometeret blant landets kommuner på temaene helse, pleie og omsorg og sosialhjelp. Det viser at vi leverer gode tjenester på disse områdene. Gledelig! I heimetjenesten har mangel på nattpatrulje vært kompensert med ekstrahjelpinntak for bl.a. mennesker med behov for pleie ved livets slutt. Det utføres opptil 200 heimbesøk per døgn. Antall brukere av heimesjukepleie går ned, samtidig som flere brukere krever mer pleie og stell. Både fra heimetjenestens brukere og fra pårørende til beboerne på sjukeheimen økte tilfredsheten i Lund fra forrige måling i Av pårørende på sjukeheimen er scoret 3,5 og heimetjenesten 3,7, begge av topp som er 4. Psykisk helse følger opp 60 brukere stort sett mellom 25 og 80 år. Det er viktig å følge opp unge voksne i samarbeid med NAV for å kvalifisere for arbeid. Flere pasienter skrives tidligere hjem til kommunen fra sykehus. Flere trenger et opphold på sykehjem, og kommunefysioterapeuten følger disse opp før de reiser til egen bolig. Bo og avlastning har til sammen 9 brukere hvorav 4 er fast boende fordelt på 3 ulike bosteder. Det ble avsatt midler på budsjett 2014 og økonomiplanen for utvidelse av Haukland bofellesskap. M Å L HELSE OG OMSORGSETATEN: Pleie og omsorg: Færre langtidsplasser i sjukeheim flere tjenester ytes i heimen. Heimetjenesten Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen Gi rett hjelp til rett tid. Behandle pasientene med verdighet og respekt i alle livets situasjoner. Om vi når målene kartlegges hvert annet år Mål teknologisk utvikling Kommunen skal være koplet opp i Helsenett innen Optimal bruk av Helsenett for informasjonsutveksling med sjukehus mv skal oppnås innen Mål NAV sosial Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt oppfølging av individuelle planer. Kartlegges ved sammenlikning med andre NAVkontor. Det er færre langtidsplasser på sjukeheimen, men kapasiteten er sprengt. Heimetjenesten har økt antall oppdrag med mellom % i løpet av 2013 pga. tidligere utskrivning fra sykehusene. Tilgjengelig og tilpassa tjeneste i heimetjenesten er delvis oppfylt. Nattpatruljen er ikke opprettet på grunn av manglende lønnsmidler, men nattjenesten dekkes ved ekstravakter. Heimeboende gis mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen gir rett hjelp til rett tid. Vi klarer å behandle pasientene på en verdig og respektfull måte selv om det til tider er behov for å leie inn ekstrahjelp. Brukerkartlegging er gjennomført med gode tilbakemeldinger for både institusjon og heimetjenesten. Kommunen er oppkoblet mot Helsenett og det arbeides med informasjonsutveksling med sjukehuset skal være på plass innen NAV sosial motiverer sine klienter til arbeidsrettet tiltak og ha oppfølging av individuelle planer. U T F O R D R I N G E R Kunne sette av budsjettreserver som kan nyttes til nye tiltak for særlige ressurskrevende brukere. Få tilstrekkelig med midler til å innføre nattpatrulje. Bidra til lågest mulig ressursinnsats i barnevern gjennom forebyggende tiltak i kommunen, samt god oppfølging fra kommunen i tilmeldte saker.

12 Side 12 P L A N, N Æ R I N G, M I L J Ø - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Ansvarssted Regnskap Rev.budsj. Avvik 410 PNM-stab Vegvedlikehold Driftsavdeling Brann- og ulykkesvern VAR-tjenes ter Sum T J E N E S T E P R O D U K S J O N PNM-etaten hadde i 2013 et mindreforbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 5,0 mill. kr. Året før var mindreforbruket på kr. Sparte midler på vakante stillinger og høyere inntekter fra diverse gebyrer har muliggjort å dekke utgifter til konsulenthjelp i forbindelse med reguleringsplaner og til kommuneplanens arealdel. R E S U L T A T Plan-,, næring- og miljøetaten har ansvar for drift og vedlikehold av: kommunale veger, alle kommunale bygg og utleieboliger, vann og avløpsanlegg, kirkegårder og grøntanlegg som ikke drives av frivillige organisasjoner. I tillegg er etaten ansvarlig for planarbeid, oppmåling, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling og det frivillige brannvesen i samarbeid med Flekkefjord brannvesen som også utfører feiertjenestene. Interkommunalt Renovasjonsselskap i Flekkefjord er ansvarlig å samle inn og ta hånd om husholdningsavfallet. I løpet av året ble flere vakante stillinger i administrasjonen besatt. Dette styrker saksbehandlingen og korter ytterligere ned behandlingstiden. M Å L P L A N, N Æ R I N G O G M I L J Ø E T A - T E N : Det kommunale drikkevannet skal til enhver tid være hygienisk betryggende. Det skal til enhver tid være ledige byggeklare boligtomter på Moi, Eik og Ualand. Det skal til enhver tid være ledige byggeklare næringstomter i kommunen. Det har ikke vært avvik i vannprøvene i drikkevannet i kommunale anlegg. Det er ledige byggeklare boligtomter i alle 3 sentrene i kommunen og det er ledige byggeklare næringstomter i Lund. SYKEFRAVÆRET Mål 2013 Vaktmestere-renholdere 5 % 1,1 % Sum hele etaten 5 % 1,5% KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING 2013 Bygningsmasse, kvm. gulvareal Antall boenheter (inkl. frittliggende omsorgsboliger) 50 Kommunale veger, antall km 66,4 Grøntarealer inkl. kirkegårder (areal i daa) 79 Lundbadet med sine 1450 m2 i grunnflate og et svært kompliserte og for oss nytt teknisk utstyr, har vært en utfordring. Imidlertid har de ansatte klart å løse mange krevende arbeidsoppgaver både i forhold til svømmebassengene, byggets låsesystemer og aktiviteter i de ulike treningsrommene ,3 % 4,7 % ,7 % 9,9 % Reduksjonen av sykefraværet fra 2011 er nesten ikke til å tro. De ansatte friske og går på jobb! TALL FOR PRIVAT EIENDOMSFORVALT Byggetillatelser/meldinger herav boenheter Kart- og delingsforretninger Vann - antall eneheter herav med vannmåler Levert vann etter måler m Avløp - antall enheter Mottatt avløpsvann etter måler m Hus omfattet av feiing/tilsyn Brannutrykninger Spesielt brannsyn Brøyting private veger 81 76

13 Side 13 På grunn av fradeling av tomter i hyttefeltet på Sandsmark i Heskestad, har antall delingssaker økt mye i 2013, noe som igjen har bidratt til større inntekter. Etter at juicefabrikken på Ualand ble lagt ned, har mengden av vann og avløp blitt redusert de siste årene. TALL FRA MILJØ OG LANDBRUK Bruk som mottar produksjonstilskudd Utbetalt tilskudd. husdyr/areal/kultur, 26,2 mill 25,8 mill. Levert melkemengde, liter 3,7 mill. 4,0 mill Salg av melkekvote, liter/ bruk / /1 Kjøp av melkekvote, liter/bruk / /15 Nye skogsveger, antall 3 3 Nye skogsveger, km 1,7 2 Tømmeravvikling, antall m³ Beplantet areal, daa/solgt juletre 80/ /2774 SMIL-midler i kr miljømidler i jordbr SMSK-midler i kr miljømidler i skorgbr Felt elg/rådyr/hjort 29/26/58 32/18/73 U T F O R D R I N G E R Gjennomføre omleggingen av fylkesveg 14 på Ualand i samarbeid med Jernbaneverket og Statens vegvesen på en måte så alle blir mest mulig tilfredse og innen de budsjettrammer som er vedtatt. Utbedre dårlige vannledninger som forårsaker rørbrudd i Hauklandsområdet. Sørge for at flere kommunale grusveger får asfaltdekke slik at vedlikeholdsutgiftene kan reduseres. Planlegge og tilrettelegge for nye næringsarealer på Moi. Planlegge og tilrettelegge for nye attraktive boligområder på Moi. På sikt bygge nytt avløpsrenseanlegg på Moi. Holde kommunens opparbeidede grøntanlegg på nåværende høye nivå med mindre ressurser. Tømmerhogsten har vært minimal, noe som delvis skyldes svært fuktig jordsmonn og at det ikke har vært større skogsmaskiner i området. Det er planlagt større avvirkning i Også innrapport juletrehogst har gått ned. Noe av forklaringen er underrapportering fra produsentene. Jakt på hjortevilt er en viktig supplement for jordeierne. Til sammen vil kjøttvekten utgjøre nærmere 1,1 tonn. Det har blitt felt mindre hjort enn året før. Etaten har brukt mye tid på å få til en løsning på omlegging og utbedring av fylkesveg 14 på Ualand. Det har gått med flere timer til å utarbeide reguleringsplanen enn forutsatt. Planen er nå endelig godkjent slik at tiltaket kan starte. Uten det gode samarbeidet med Jernbaneverket og Statens vegvesen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet som til sammen har et kostnadsestimat på over 50 mill. kr. Lund kommunens andel i prosjektet er budsjettert til 2 mill. kr, så her er det Jernbaneverket og vegvesenet som bærer de største byrdene. Utarbeidelse av kommunens arealdel som var planlagt ferdigstilt i 2013, har måtte forskyves til Dette arbeidet er svært tidkrevende og det har vært nødvendig å få konsulenthjelp til å fullføre prosjektet. Nyttårsaften 2013, etter et langvarig regnvær, løsnet en kjempestor steinblokk over boligfeltet på Haukland. Dette utløste et skikkelig jordskred som gjorde at 13 mennesker måtte evakueres fra boligene sine i over 1 måned. Resultatet etter oppryddingen kan du lese om i neste årsmelding.

14 Side 14 P L A N S T R A T E G I V E D T A T T A V K O M M U N E S T Y R E K S A K - 8 / 1 2 Sentraladministrasjonen STATUS VEDTATT NY ANSVAR Budsjett- og økonomiplan Eks Årlig Økonomisjef Årsmelding Eks Årlig Økonomisjef Finansreglement Eks Økonomisjef Eierskapsmelding Eks 2013 Årlig Økonomisjef Delegasjonsreglement Eks Rådmann Arbeidsgiverstrategi, lønnsplan mv Eks 2011 Årlig Rådm./HO-sjef Beredskapspl inkl ROS analyse og helse Eks Rådm/HO-sjef Næringsplan for Lund Eks Ordfører Oppvekst og kulturetaten Kulturplan* Ny OK-sjef Oppvekstplan (skole, barnehage, SFO) Ny OK-sjef Helse og omsorgsetaten Helse- og omsorgsplan Eks HO-sjef Folkehelseplan Eks HO-sjef Smittevernplan Eks HO-sjef Rusmiddelpolitisk handlingsplan Eks HO-sjef Plan-,, nærings og miljøetaten Trafikksikkerhetsplan Eks PNM-sjef Landbruksplan Eks PNM-sjef Energi, klima og miljøplan Eks PNM-sjef Kommuneplanens arealdel Eks PNM-sjef Vedlikeholdsplan Eks Årlig PNM-sjef * Inkl kulturminner, handlingsplan idrett og friluftsliv, handlingsplan frivillighet, kunst og kulturformidling. Planstrategien er fulgt opp med følgende merknader: Smittevernplanen blir revidert bare ved behov. Folkehelseplan fremmet for kommunestyret mars 2013 sendt tilbake igjen, blir fremmet våren Arbeidsgiverstrategi ikke rullert som forutsatt. Næringsplan for Lund ikke rullert som forutsatt. Kommuneplanens arealdel er blitt skjøvet ut til 2014

15 Side 15 K O S T R A - O G E F F E K T I V I T E T S A N A L Y S E Beregnet utgiftsbehov 2013 Netto driftsutgifter 2013 Mer-/ mindreutgift ift Lund Landsgjennom- Lund "normert Lands- "Normert utgifts- snittet nivå" gjennomsnittet nivå" kr pr innb kr pr innb kr pr innb 1000 kr 1000 kr Barnehage 1, Administrasjon 1, Grunnskole 1, Pleie og omsorg 1, Kommunehelse 1, Barnevern 0, Sosialhjelp 0, Sum 1, Sum inntektsjust Beregninger gjort av Telemarksforskningen, viser at Lund kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på ca. 27,0 mill kr. i Da er det ikke hensyntatt at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 12,0 prosent i 2013). I forhold til kommunens normerte utgiftsnivå, er det beregnet merutgifter på om lag 9,8 mill kr dvs. hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 6,2 mill kr), er beregningen et samlet merforbruk på om lag 16,1 mill kr (=6,2+9,8). Prioritering for kommunen for noen av de viktigste tjenesteområdene. Lund K-gr 1 Landet Administrasjon og styring 9,8 9,5 9,4 9,9 7,4 Barnehage 14,5 13,9 14,2 11,9 14,4 Grunnskole 27,2 27,1 26,3 24,7 23,9 Pleie og omsorg 31,3 30,3 29,2 31,2 29,5 Kommunehelse 4,5 4,7 5,2 4,5 4,1 Samhandling : 1,5 1,3 1,9 2,0 Sosialtjeneste 2,6 3,1 3,6 2,9 5,3 Barnevern 1,8 2,5 3,5 3,8 3,2 Tabellen viser netto driftsutgifter i prosent av brutto drifteinntekter. Dette er bare noen av de Kostra-tallene som Telemarksforskningen har foretatt i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen for Lund kommune. I denne rapporten er det foretatt en grundigere analyse av Lund kommune sine prioriteringer på de ulike tjenesteområdene.

16 Side 16 P O L I T I S K O R G A N I S E R I N G Lund kommunestyre 21 representanter Ordfører: Pål Ravndal (Krf) Formannskap 5 medlemmer Ordfører: Pål Ravndal (Krf) Kontrollutvalg 5 medlemmer Leder: Arne Skobba (V) Adm. utvalg 8 medlemmet Leder: Pål Ravndal OK - utvalg 9 medlemmer Leder Magnhild Eia (Sp) HO utvalg 9 medlemmer Leder Ann S Haukland (Ap) PNM utvalg 9 medlemmer Leder Hogne Skjerpe A D M I N I S T R A T I V O R G A N I S E R I N G Rådmann Rolv Lende Sentraladm. Tor Inge Moi OK etaten Egil N Eek HO etaten Trond Skjæveland PNM etaten John Skåland OK stab Lund Ungdomsskole HO stab Helsestasjon PNM stab Landbruk Heskestad barnehage Nygård barneskole Sjukeheimen Helseavdeling Drift teknisk Malåna Byggesak Hovsherad barnehage Kiellands Minde skole Heimetjenesten NAV sosial Drift + renhold Kom. bygg Oppmåling Lund Folkebibliotek Heskestad skule Bo og avlastning Ambulansen Lundbadet Miljø / planer Lund Kulturskole Lund Bygdem. og Kulturbank Kjøkken Dalane interkom. barnevern Deltidsbrannvesen Lundbadet Lund kino Organisasjonskart Lund kommune rl

17 Side 17 K O M M U N E S T Y R E S A K E R Sakstittel Godkjenning av møtebok og referatsaker er ikke tatt med Saksnr. Iverksatt VALG AV VARAMEDLEMMER TIL HEIMEVERNENEMNDA FOR PERIODEN /13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING /13 RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I INTERKOMMUNALT ARKIV IKS (IKA) 005/13 FOLKEHELSEPLAN LUND KOMMUNE 006/13 RULLERING AV KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSPLAN /13 REGNSKAP /13 ÅRSMELDING /13 VALG AV NYTT MEDLEM 012/13 STORTINGSVALG /13 ORGANISERING AV FOLKEHELSEARBEIDET 014/13 HESKESTAD OG HOVSHERAD BARNEHAGE - FRAMTIDIG DRIFTSFORM 015/13 MEDLEMSKAP I REGION STAVANGER BA - DESTINASJON STAVANGER 018/13 REFINANSIERING AV KOMMUNENS LÅN TIL INVESTERINGER 019/13 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGER /13 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL /13 ORGANISERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSARBEIDET I LUND 022/13 KULTURPLAN /13 OPPVEKSTPLAN /13 EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN FYLKESVEG /13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORG 028/13 INTERKOMMUNALT ARKIV - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE OG EIERANDEL 029/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I LUND /13 EIERSKAPSMELDING /13 AMBULANSETJENESTEN I LUND 032/13 INNLØSING AV GRUNN - OPPLYSNINGSVESENETS FOND 033/13 HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER /13 EIERSKAPSMELDING /13 JAKOBSENHUSET - RESULTAT AV SALGSPROSESS 036/13 B-SAK (SØKNAD OM KJØP) 037/13 SØKNAD OM Å BLI AVLØST FOR ALLE KOMMUNALE VERV UT VALGPERIODEN 041/13 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 042/13 SØKNAD FRA KLEPP KOMMUNE OM OPPTAK - ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS 043/13 DALANE ENERGI IKS 044/13 DETALJPLAN FOR SKOLE- OG IDRETTSOMRÅDE MOI, 2. GANGS BEHANDLING - EGENGODKJENNING 045/13 REGULERINGSPLAN FYLKESVEG 14. KLAGEBEHANDLING 046/13 FORVALTNINGSREVISJON. ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORGSETATEN. 047/13 ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORG 048/13 BUDSJETT /13 AMBULANSETJENESTEN I LUND 050/13 HELSE- OG OMSORGSPLAN /13 KRISESENTERET I STAVANGER - NY SAMARBEIDSAVTALE OG JUSTERT EGENANDEL 052/13 KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG UTLEIESATSER /13 RENOVASJONS OG SLAMGEBYR FOR /13

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014.

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Årsmelding 2014 Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Foto: Rolv Lende Friluftsliv og kulturminner har alltid vært et varemerke for Lund Kommune. (Egil

Detaljer

Årsmelding 2011. Lund kommune

Årsmelding 2011. Lund kommune Årsmelding 2011 Lund kommune Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S 2 0 1 1 Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets forslag 19.11.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192 3173 INNHOLD:

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Lund kommune Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Antall innbyggere i Lund 3 300 3 250 3 200 3 150 3 100 3 050 3 000 2 950 3 092 3 098 3 075 3 130 3 107 3 099 3 146 3 088 3 113 3 193

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Målstyring - 2 - Lund kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle Fosnes kommune Tegning: Knut Høyhjelle Side 2 av 24 Årsmelding 2007 Innhold INNHOLD...3 INNLEDNING/FORORD...4 HOVEDMÅL...5 VISJON...5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING...5 ANLEGG...5 SAMARBEIDSPARTER...6 INTERKOMMUNALT

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 1 Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. OPPVEKST... 5 3. HELSE OG OMSORG... 8 4. TEKNISK SEKTOR... 11 5. ØKONOMI... 12 6. HMS... 24 7. LIKESTILLING... 26 8. ÅRSMELDING KNUTEPUNKT SØRLANDET 2012... 27

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014. Foto: Vibekes fotostudio. Rennesøy kommune. Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014. Foto: Vibekes fotostudio. Rennesøy kommune. Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014 Foto: Vibekes fotostudio Rennesøy kommune Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 1 2 Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 5 2. ØKONOMI... 6 3. OPPVEKST... 21 4. HELSE OG OMSORG... 27 5. TEKNISK SEKTOR... 31 6. HMS... 35 7. LIKESTILLING... 36 9. KLIMA OG MILJØ... 39 DEL 2 - OMTALE AV

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE. Folketall 2009 2013

FAKTA OM NES KOMMUNE. Folketall 2009 2013 FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer