Årsmelding Åpningen av Lundbadet den Lund kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Åpningen av Lundbadet den 30.11.2013. Lund kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Åpningen av Lundbadet den Foto: Rolv Lende Lund kommune

2 Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S Å R S M E L D I N G I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R L U N D K O M M U N E T O T A L T S E N T R A L A D M I - N I S T R A S J O N E N O P P V E K S T O G K U L T U R H E L S E. O G O M - S O R G P L A N, N Æ R I N G O G M I L J Ø K O S T R A T A L L O R G A N I S E R I N G K O M M. S A K E R S T Ø R R E G L A D - N Y H E T E R : Byggingen av Lundbadet har blitt den suksessen alle håpet på. S I D E 1-2 S I D E 3-5 S I D E 6 S I D E 7-8 S I D E S I D E S I D E I N N L E D N I N G Hovedtyngden av kommunens oppgaver dreier seg ikke om produksjon av gitte varer og tjenester. Det er en vesensforskjell fra en vanlig bedrift. Kommunene er med og former levende mennesker, gjennom barnehage, skole, barnevern, fysisk og psykisk helsevern, pleie og omsorg med mer. Produktkvalitet kan variere og lar seg knapt nok tallfeste, i alle fall ikke i kroner og øre. B E F O L K N I N G S U T V I K L I N G Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en god innføring i Lund kommunes virksomhet både i forhold til økonomiske oversikter og tilbakemeldinger fra de enkelte etatenes virksomhet. Ved inngangen til 2014 hadde Lund kommune innbyggere som er hele 52 flere enn året før. Det er på Moi antallet øker, mens det er en svak nedgang både i Heskestad og Hovsherad. Lunds folkemengde Folkemengde pr. 1/ Kretsfordeling pr. 1/1 : I Heskestad I Hovsherad Moi M Y E Å G L E D E S E G O V E R, M E N O G S Å N O E N B E K Y M R I N G E R : Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte bestemmer. Et positivt driftsresultat er dog en forutsetning for en levedyktig kommune og det er derfor gledelig å konstantere at vi oppnådde dette også i Imidlertid ble det regnskapsmessige resultatet negativt med 2,2 mill. kr, noe som innebærer at kommunen enten må redusere driften tilsvarende de neste 2 årene eller dekke merforbruket med oppsparte midler. Rådmannen vil anbefale det siste alternativet. Hvorfor det ble et negativt resultat, redegjøres for på side 4. Investeringsregnskapet viser at de fleste prosjektene har gått i balanse. Åpningen av Lundbadet har blitt den suksessen som alle håpet, men kanskje ikke alle trodde på. Det har blitt et praktfull anlegg bygd innenfor budsjettrammene. Ros til byggekomiteen som har styrt prosessen med stødig hånd. En takk rettes også til alle lokale bidragsytere som har vært med på å finansiere både bygget og et mangfold av utstyr Når en ser på antall brukere av Lundbadet, er det ingen tvil om at det fremmer folkehelsen i Lund. Antall brukere av bygget har også overgått alle prognoser og det har nå blitt en utfordring å gjennomføre alle aktivitetene i bygget. Sykefraværstallene blant kommunens ansatte må igjen nevnes, for aldri før har dette tallet vært lavere enn i Så lavt har det blitt at det legges merke til utenfor kommunens grenser. Dette er selvfølgelig svært gledelig både for de som arbeider innen de ulike tjenesteområdene og for kommunens økonomi. Rådmannen tar det lave fraværet som et tegn på at de ansatte trives i jobben og at de er stolte over sin arbeidsplass.

3 R Å D M A N N E S K O M M E N T A R E R Side 2 Det jobbes også godt med oppfølging av de sykemeldte i samarbeid med NAV og Arbeidslivssenteret. Kommunebarometeret utarbeidet av Kommunal rapport viser at Lund kommune i 2013 ligger i den øverste 3-delen når det gjelder kvaliteten på sine tjenester innefor helse, pleie og omsorg og sosialhjelp. Lund er eneste Dalanekommunen som scorer godt på det største området; pleie og omsorg. Dette er svært gledelig og indikerer at kommunens ansatte gjør en svært god jobb med til dels begrensa ressurstilgang. Nytt vannverk i Eik sentrum (Hovsherad) har resultert i at 50 husstander som er tilknyttet dette vannverket, har fått den beste vannkvaliteten i hele kommunen. Rensemetoden med marmorfilter + UV lager den gode kvaliteten. Redusert CO2 i vannet forhindrer korrosjon av kobberrørene i bolighusene. De årlige populære bygdedagene på Ualand trekke mange skuelysne og det selges varer av ulike slag. Folketallet i Lund har aldri vært høyere enn ved årsskifte 2014 (3.225 personer). Det har bl.a. kommet 11 nye flyktninger til kommune i Arbeidet med integrering og norskopplæring både blant disse og blant asylsøkere som har fått opphold i Norge, men venter på vertskommune, har blitt gjennomført på en god måte. Asylanter som midlertidig bor på Sana asylmottak og som har fått opphold i landet, regnes med i Lund kommune sitt folketall. U T F O R D R I N G E R F R A M O V E R Lund kommune har det laveste skattenivå per innbygger i Rogaland og er svært avhengig av statlige tilskudd for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Folketallet som nå overstiger 3200 innbyggere, medfører at kommunen mister småkommunetilskuddet på 5,3 mill. kr i Selv om inntektssystemet ivaretar at kommunene skal garanteres en minsteinntektsøkning ved garantiordningen INGAR, vil Lund dessverre ikke har råd til mye av den velstandsutviklingen som staten og innbyggerne forventer. Et merforbruk på 2,2 mill. kr i 2013 og et budsjettert underskudd hvert av årene 2014 til 2017, gjør at kommunen vil bruke opp sine reserver. Det må tas strukturelle grep for i det hele tatt ha nok midler til driften da eksisterende økonomiplan ikke er bærekraftig. Pålagte oppgaver innen psykiatritjenesten (resursskrevende brukere) er utfordrende for en liten L I K E S T I L L I N G kommune både i forhold til fagkompetanse og til begrensede økonomiske midler. Nye behov krever løsninger som er svært utfordrende å løse. Det interkommunale samarbeidet om barneverntjenesten har til nå vært svært vellykket. De barna som har vært utsatt for omsorgssvikt, blir ivaretatt på en god måte. Bekymringsfullt er det dog at utgiftene har steget betydelig uten at dette har blitt kompensert via statlige midler. Utgiftene til drift av ambulansen i kommunal regi har vokst langt mer enn det som var forutsatt. En avklaring med Helse vest om videre drift på selvkost er svært viktig å få på plass innen sommeren. Videre er forhandlingene med Hammeren barnehage om overtakelse de kommunale barnehagene til privat drift også viktig å få avklart slik at det gi et mer forutsigbar tilskuddsnivå. Friske innbyggere, full sysselsetting, fornøyde ansatte og et regnskap i pluss er ønskedrømmen i Det er mange deltidsstillinger i kommunen og i hovedsak er det kvinner som arbeider deltid. Noe av dette er ufrivillig deltid, men undersøkelser viser at langt de fleste ønsker deltidsstillinger. Spesielt har det vært utfordring å få store stillingsbrøker i pleie og omsorgssektoren. Dette gjelder også assistenter i skole og SFO. Ca. 75 % av kvinnene har deltidsstillinger, mens for mennene er det ca. 32 %. Gjennomsnitt årslønn for kvinnene er kr, en økning på kr fra året før, mens den for mennene er kr, en økning på kr. Det er ikke forskjell i lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn i Lund. Det er heller ikke forskjell i lønn om en er vikar eller fast ansatt. I rådmannens ledergruppe er alle menn (5). Blant avdelingslederne er det 10 kvinner og 8 menn. Ca 75 % av de fast ansatte i Lund kommune er kvinner, noe som er det normale i kommune-norge. Både i forhold til daglig drift og rekruttering av ansatte tilstrebes mest mulig lik behandling av begge kjønn. I forhold til nyansettelse er dette med likere fordeling mellom kjønnene et viktig moment som blir og vil bli vurdert framover.

4 Side 3 O V E R S K R I F T F O R A R T I K K E L L U N D K O M M U N E T O T A L T P E R S O N A L E Lund kommune hadde ved inngangen til årsverk. Reduksjonen skyldes at ca. 35 årsverk i Hammeren barnehage ikke lenger er kommunalt ansatte, men private. Etatene har hatt følgende personalutvikling. Nye stillinger opprettet i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2010 er tatt med Sentraladm. OK-etaten HO-etaten PNM-etaten S Y K E F R A V Æ R O G H M S ( H E L S E, M I L J Ø O G S I K K E R H E T ) Sykefraværet fortsetter å synke i Lund mot et rekordlavt nivå på 4,8 %. Korttidsfraværet har også gått noe tilbake. Måltallet for 2013 var 6,2 % totalt og 1,7 % korttidsfravær. Resultatet ble 4,78 % totalt og 1,65 % for korttidsfraværet. I følge statistikk fra NAV ligger sykefraværet i kommunal forvaltning på 7,0 %, mens det for hele landet ellers ligger på 5,5 %. Forklaringen på hvorfor fraværet i kommunesektoren ligger over andre sektorer, da det her er en stor overvekt av kvinnelige arbeidsplasser. I Lund er det muskel og skjelettlidelser og svangerskaps-sykdommer som er de mest dominerende i Rådmannen tolker det lave fraværet med at de ansatte trives på jobben og er glad i sin arbeidsplass. Det gjøres et godt og målret- Sykefraværsutviklingen de siste 10 årene. 8,2 % 8,0 % 7,5 % 7,1 % 6,5 % 6,6 % 6,3 % 6,5 % 7,1 % 5,5 % tet oppfølgingsarbeid i alle avdelingene. En viktig målsetting er at ingen ansatte i Lund kommune skal ha sykefravær grunnet forhold på egen arbeidsplass den skal være trygg og trivelig! Seniortiltak: Lund kommune mener at seniorer utgjør en viktig ressurs og kommunestyret har derfor vedtatt et seniortillegg med kr per år ved full stilling, evt. tilsvarende uttak av ekstra ferie fra og med fylte 62 år. I 2013 var det i løpet av året 33 personer som var med i denne ordningen, det samme antallet som Lønns og sosialkostnader var kr mot kr året før. Seniorordningen er god i Lund. Lund kommune sparte i 2013 ca kr på å være selvassurandører for AFP ordningen (62-64 år). Per var det 2 personer som tar ut delvis AFP. Dette viser 4,8 % at det er få personer i Lund kommune som går av ved fylte 62 år. Demokrati oppstår når man tilstreber alle borgeres frihet og likhet og tar hensyn til antall borgere, men ikke deres art. Aristoteles Etiske retningslinjer: Lund kommune har utarbeidet etiske retningslinjer. Kommunen arbeider aktiv med å bekjempe uetisk adferd gjennom tilsyn, revisjonskontroller og forvaltningsrevisjoner.

5 Side 4 L U N D K O M M U N E T O T A L T Ø K O N O M I S K R E S U L T A T O G U T V I K L I N G Regnskapsmessig underskudd. Når driftsinntektene er høyere enn driftsutgiftene, blir det et positivt netto driftsresultat. Når bruk av tidligere oppsparte midler (fondsmidler), overføringer til investeringsregnskapet og/eller til bundne fond er foretatt, framkommer et regnskapsmessig resultatet. I 2013 ble netto driftsresultat 7,354 mill. kr som er 1,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Etter overføring til investeringsregnskapet (7,8 mill. kr) og bruk av og avsetning til fond, ble det regnskapsmessige resultatet negativt med 2,222 mill. kr (underskudd). Vi må helt tilbake til 2004 sist regnskapet viste underskudd. Fra 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet og det vil jo påvirke kommunenes netto driftsresultater. Det vil bli mange kommuner som vil få et negativt driftresultat, også Lund kommune. Imidlertid vil momskompensasjonen være med å finansiere investeringsutgiftene. Det er igjen i Helse og omsorgsetaten det er størst utfordring å holde budsjettrammen. Merforbruk på institusjonen, i barnevernet og ambulansetjenesten gjorde at etaten fikk et merforbruk på 2,7 mill. kr som er over 1,4 mill. kr høyere enn året før. Netto driftsresultat er et sentral resultatbegrep som viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til investeringer og avsetninger. For 2014 legges det opp til en negativt netto driftsresultat og det regnskapsmessige resultat saldert med fondsbruk. andre refusjoner som en blir brukt i årets budsjett eller avsatt til bundne fond (3,4 mill. kr). Utgiftsutvikling Heller ikke driftsutgifter kan sammenlignes med året før på grunn av at lønnsmidler til ansatte i Hammeren barnehage har falt bort. I forhold til budsjettet økte utgiftene 5,8 % Lønnkostnadene for etatene økte med 0,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett og hensyntatt sykelønnsrefusjoner. Det er premieavviket fra pensjon hvor det er størst avvik. Rådmannen innførte også i 2013 ansettelseskontroll etter sommeren der kun de mest nødvendige stillingene ble besatt samtidig som bruk av vikarer ble innskjerpet som et tiltak for å redusere utgiftene. Dette sammen med en generell fokus på utgiftsreduserende tiltak var viktige for å holde utgiftene nede. Det er utfordrende å imøtekomme økende behov innen barnevern, helse og omsorg. Renter, utbytte og avdrag Totalt ble resultatet fra eksterne finanstransaksjoner 0,3 mill kr dårligere enn budsjettert, mens det året før var 1,1 mill. kr bedre. Sviktende utbytte fra Dalane energi var hovedårsaken til negativt resultat. Likviditetsbeholdningen gjennom året har vært tilfredsstillende. Nå er mesteparten av utgiftene til oppføring av Lundbadet betalt og likviditetsreserven viser en synkende tendens. Se tabellene neste side om renter og avdrag. Investeringer Det ble investert for over 53 mill. kr i 2013 mot budsjetterte investeringer på ca. 58 mill. kr. Det er overført ca. 5 mill. kr til 2014 for prosjekter som påbegynt, men ikke ble ferdigstilt i Det er Lundbadet som er det desidert største prosjektet i De enkelte investeringsprosjekt framgår av regnskapet på side 6. Arbeidskapitalen (omløpsmidler kortsiktig gjeld) viser om det er tilstrekkelig midler for at kommunens drift skal kunne foregå uten driftsforstyrrelser. Arbeidskapitalen bør være % av driftsinntektene. Grafen under viser arbeidskapitalen (korrigert for premieavviket) med og uten ubrukte lånemidler. Med et budsjettert underskudd, vil arbeidskapitalen bli ytterlig svekket. Inntektsutvikling Hammeren barnehage har blitt privat og lønnsrefusjonene som ble betalt av barnehagen påvirket driftsinntekter i 2012, men ikke i Derfor er det en nedgang i kommunens driftsinntekter mot tilsvarende reduksjon i driftsutgiftene. I forhold til revidert budsjett var økningen 5,1 %. For første gang på mange år er inntektene fra skatt og rammetilskudd mindre enn budsjettert. Det skyldes i stor grad nedgang i skatteinntektene for hele landet. Det blir ikke budsjettert med sykelønnsrefusjoner som i 2013 var på 4,6 mill. kr. Lund kommune mottar i tillegg ca. 6 mill. kr mer enn budsjettert i

6 Side 5 D R I F T S R E S U L T A T T O T A L T O G F O R E T A T E N E Tabellen viser kommunens driftsresultat totalt og etatenes avvik i forhold til revidert budsjett. I avsetninger er det overført 7,8 mill. kr til investeringer og 3,7 mill. kr til bundne fond (øremerkede tilskudd). K O M M U N E N S F O N D S M I D L E R O G U D I S P O N E R T O V E R S K U D D : Tabellen til høyre viser utviklingen av kommunens fond og udisponert overskudd/udekket underskudd. Underskudd må dekkes de to påfølgende år eller av disposisjonsfond. Det regnskapsmessige resultat for 2013 ble minus 2,222 mill. ksr om er et udekket underskudd. (1000 kr) R-2013 B-2013 R-2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk avsetninger Avsetninger Regnsk.merforbruk U T V I K L I N G E N A V N E T T O G J E L D (1000 kr) Netto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 58 % 49 % 44 % 41 % 39 % Netto renter og avdr. i % av brutto driftsinnt. 2,1 1,9 1,8 1,1 1,0 Netto lånegjeld har økt med 15 % fra året før, noe som skyldes investeringer i Lundbadet. Et normtall er at lånegjelden ikke bør overstige 50 % av driftsinntektene. Jo større lånegjelda er, desto mer ømfintlig er kommunen for økninger i lånerenten. Alle kommuner er nå begunstiget med at renten ser ut til å holde seg lav. Det er tatt hensyn til at renten kan øke i økonomiplan for (1000 kr) Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Bundne investeringsfond Udekket underskudd i Sum fond/udekket undersk Lund Fl.fjord Soknd. Eigers. Rogal. (1000 kr) Netto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 58 % 68 % 100 % 53 % 50 % Bruk av lån til finansiering av investeringer 57 % 77 % 81 % 71 % 60 % 1000 kr (Minus er negativ) R-2013 B-2013 Avvik SENTRAL- Utg ADMINISTRASJON Innt Nto.utg OPPVEKST- Utg OG KULTUR Innt Nto.utg HELSE- Utg OG OMSORG Innt Nto.utg PLAN-NÆRING- Utg MILJØ Innt Nto.utg Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår Startlån (formidlingslån) og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Netto renter/avdrag er definert som (renteutgifter renteinntekter, tap eller gevinst på finansielle instrumenter og netto avdrag/ driftsinntektene)*100. Netto lånegjeld er ikke særlig høyere enn normalt for landet. Lund kommune ligger under gjennomsnittet når det gjelder å finansiere sine investeringer med egenkapital (ikke lån). Et mål bør være å ikke ta opp mer lån per år enn det som betales i avdrag ca. 7,2 mill. L I K V I D I T E T ( B E T A L I N G S M I D L E R ) Likviditetsgrad 3 viser forholdet mellom betalingsmidler (bankinnskudd) og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Nøkkeltallet bør være størst mulig over 1. Det er viktig å sørge for god og effektiv kundeinnfordring og lengst mulig leverandørkreditt. Likviditetsbeholdning per er 36,3 mill. kr mot 57,3 mill. kr i Den kortsiktige gjelden har blitt redusert fra 38,5 mill. kr til 24,7 mill. kr. Lund kommune har en tilfredsstillende likviditetsgrad. 1, Likviditetsgrad 3 1,5 1,5 1,9 1,2 1,3

7 Side 6 S E N T R A L - A D M I N I S T R A S J O N E N Ø K O N O M I Ansv. Hvor Regnskap Rev.budsj. Avvik 110 Politisk aktivitet Kontrollutvalg/revisjon Vennskapssamarbeid Valgavvikling RS-stab Felles IKT-drift Su m T J E N E S T E P R O D U K S J O N Rådmannens stab utarbeider budsjett og økonomiske prognoser, er ansvarlig for føring av regnskap (også for Kirkelig fellesråd), foretar lønnsutbetalinger i samarbeid med etatene, krever inn kommunale gebyrer, avgifter og skatter, er ansvarlig for kommunens felles IKT-funksjoner og skolenett, er kommunens postmottak, utfører sentralbordtjenester og er ansvarlig for at kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg blir gjennomført. SENTRALADMINISTRASJONEN fikk i 2012 et mindreforbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme 15,479 mill. kr. Året før var resultatet et mindreforbruk på kr. Årsaken til mindreforbruket i RSstab er ubrukte midler på 0,5 mill. kr til disposisjon for formannskapet, lavere utgifter til revisjon enn budsjettert og billigere valgavvikling enn forutsatt. Det har vært en økning i utgiftene til IKT som skyldes større bruk av eksterne konsulenter og økning av lisenser. ØKONOMIOPPGAVER Lønnslipper, antall pr.mnd Lønnsutgifter inkl. sos.utg. 153 mkr 168 mkr 165 mkr Sykelønnsrefusjoner 4,6 mkr 4,9 mkr 7,7 mkr Skatter/avgifter - totalt 326 mkr 312 mkr 289mkr Kommunal fakturering 60,7 mkr 46,1 Skannede dokumenter Søkere på stillinger M Å L SEN TRALAD MIN ISTRASJO NEN: Netto driftsresultat for Lund komm unes reg nskap sk al være m ins t 1 %. Komm unen skal ha en oppdatert facebook side. Komm unens inng ående post skal være journalført innen 2 dager fra mottak else. R E S U L T A T Netto driftsresultatet for Lund kommune ble 3 % i Kommunen har opprettet egen facebook-side og inngående post blir i 99 % av tilfellene journalført innen 2 dager. Av ressursmessige grunner er det ikke en aktiv facebook-side og henvendelser eller kommentarer blir ikke besvart. Innføring av ny budsjettmodul (Planner) i Agresso som var planlagt igangsatt 2013 blant alle budsjettansvarlige, har blitt satt på vent. Det er ressurskrevende og inntil videre skjer budsjetteringsarbeidet på det gamle måten ved bruk av excel som kopieres inn i Agresso sitt økonomisystem. Elektronisk faktura - EHF-format som alle kommuner skal ta i bruk, ble heller ikke satt i gang i 2013 som forutsatt. Det er en prioritert oppgave våren Skatteinfordringen er også svært bra. Kommunen klarer med egne ressurser nesten å oppfylle arbeidsgiverkontrolloppgavene. Utstående skattefordringer er blant de laveste i fylke, noe som tyder på høy betalingsmoral blant innbyggerne. Stortingsvalget i september ble for første gang gjennomført uten politikere i stemmestyrene. Disse ble erstattet med ansatte i kommuneadministrasjonen. Samtidig ble et nyutviklet elektronisk valgsystem fra Kommunaldepartementet tatt i bruk. Valgsystemet fungerte utmerket og valgavviklingen ble gjennomført problemfritt. Kommunen har i 2013 innført e-faktura, noe som flere av innbyggerne tar i bruk. SYKEFRAVÆRET Mål Rådmannens stab 2 % 1,7 % 1,6 % U T F O R D R I N G E R Innføring av elektronisk rapportering av økonomidata til staten medfører at Agresso økonomisystemer må foreta en større oppgradering. Redusere utgiftene til IKT. Rekruttere ny kommunalsjef for økonomi som går av med pensjon i 2014.

8 Side 7 O P P V E K S T O G K U L T U R - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Hvor Regnskap Rev.budsj. Avvik 210 OK-stab Lund ungdomsskole Nygård skole Kiellands Minne Heskestad skule Personal i Hammeren Hovsherad barnehage Heskestad barnehage Sum Oppvekst- og kulturetatens hadde i 2013 et mindre- forbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en netto ramme på mill. kr. Året før var det et mindreforbruk på kr. Ubrukte midler fra drift av Lundbadet som startet opp senere enn budsjettert, fritidsklubben som ikke har vært i drift 2013, samt tilskudd for voksenopplæring av asylanter er hovedårsaken til mindreforbruket. Avdelingen har hatt stor fokus på økonomistyring. Elever som har behov for spesielle tiltak, er utfordrende. T J E N E S T E P R O D U K S J O N Oppvekst og kulturetaten har ansvar for 12 avdelingers virksomhet. De består av 4 skoler, 2 kommunale barnehager med ansvar også for deler av Hammerens barnehages virksomhet, kinodrift, Lund bygdemuseum og kulturbank, Lund folkebibliotek med filial på Heksestad skule og Kiellands Minde skole, Lund kulturskole og ikke minst Lundbadet. I tillegg formidles kulturarrangementer både i lokal regi så vel som regionalt (Dalane kulturfestival). Via NorDan kulturfond mottar kommunen ca. 0,5 mill. kr årlig til ulike kulturaktiviteter. Oppstart av Lundbadet har tatt mye tid, har vært inspirerende og vil forhåpentligvis gi mange en fin opplevelse i de kommende år. M Å L O P P V E K S T O G K U L T U R E T A T E N : Besøkstallet ved Lund kino skal økes med 5 % i Det skal vises minst 2 nasjonale kulturarrangementer på lerret i Det skal settes opp minst 3 barne- og familieforestillinger i Det skal arrangeres utekino i løpet av 2013 vinterkino og/eller sommerkino. Alle skoler og barnehager skal ha fått på plass hjemmeside som jevnlig oppdateres. Skolene skal melde om velfungerende nettverk og tilfredsstillende dataverktøy innen juni Alle skoler skal ha SmartBoard på hvert trinn innen Det skal gjennomføres målbar foreldreundersøkelse innen 2013 i alle barnehagene. Hver enkelt elev skal ha framgang i løpet av skoletiden sin bl.a. målt gjennom nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og avgangseksamen. Besøkstallet for Lund kommune vil ikke øke så mye som måltallet for 2013, noe som først og fremst skyldes færre gode filmer. De øvrige måltallene her kan av økonomiske grunner ikke gjennomføres og det er gjort endringer i målene for Alle skoler og barnehager har hjemmesider som jevnlig oppdateres, alle har tilfredsstillende dataverktøy og alle skolene har SmartBoard på hvert trinn. Det er gjennomført foreldreundersøkelser i begge kommunale barnehagene og foreldrene gir positive tilbakemeldinger, unntatt for lokalene i Heskestad barnehage. Resultatene for skolene kommer fram i Tilstandsrapport for skolene der det er klasser som klart har framgang, mens det er andre som står på stedet hvil eller har tilbakegang. R E S U L T A T SYKEFRAVÆRET 2013 Sykefraværet på 5,5 % er gledelig. Spesielt lavt er det på Lund ungdomsskole. Imidlertid er det utfordrende i barnehagene, men det er her små enheter og en langtidssykemeldt slår mye ut på statistikken. Det arbeides aktiv med sykefraværsoppfølging som er en prioritert oppgave. Mål 2013 Nygård skole 5 % 6,5 % Kiellands Minde skole 4 % 2,6 % Heskestad skule 5 % 5,0 % Lund ungdomsskole 4,5 % 1,4 % Heskestad barnehage 12 % 14,1 % Hovsherad barnehage 10 % 12,0 % Sum hele etaten 6 % 5,5 % ,1 % 4,5 % 7,1 % 2,4 % 3,2 % 16,3 % 5,8 % ANTAL L BARN I BARNEHAGER Heskestad barnehage Hovsherad barnehage Hammeren barnehage Summ

9 Side 8 De ansatte som jobbet i Hammeren barnehage (privat), men hvor kommunen var arbeidsgiver, ble fra overført til Hammeren ved en virksomhetsoverdragelse ca. 35 årsverk. Det foregår en omfattende og krevende prosess med tanke på å privatisere alle barnehagene i Lund. Likeverdsprisippet medfører at kommunen får et uforsigbart nivå på tilskuddene til den private barnehagen (Hammeren) som er den største i kommunen. Det er en unison holdning at tidlig hjelp er god hjelp for de barna som har spesielle behov i barnehagene. Et tett samarbeid mellom barnehagene, PPT og spesialpedagogene gjør tidlighjelpen effektiv. Det har gjennomsnitt vært 28 barn av minoritetsbakgrunn i barnehagene i Lund. ANTALL BARN I SKOL ENE Kiellands Minde Heskestad skule Nygård barneskole Lund ungdomsskole Su m Antall elever totalt har økt svakt i På Heskestad skule (1.-7. årstrinn) har elevtallet blitt redusert med 38 % i en 5-års periode selv om det har vært noenlunde stabilt de siste 3. Rådmannen foreslo i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 og legge ned Heskestad skule på grunn av lavt elevtall og flytte disse over til Moi. Dette var imot politikernes vilje. Skåland skole som siden oppstart tidlig på 60-tallet ble drevet av Lund kommune på vegne av fylkeskommunen, ble etter langt tids kamp lagt ned. 5 kommunalt ansatte lærere har fått nye arbeidsplasser i Lund-skolene, men ca. 20 miljøarbeidere ansatt i Bufetat har enten måtte slutte eller fått andre arbeidsplasser. At en så stor arbeidsplass har blitt lagt ned, er uten tvil negativt for Lundsamfunnet. Voksenopplæring for ca. 35 fremmedspråklig gjennomføres ved Lund ungdomsskole. Sana Lund asylmottak har ansvaret for norskundervisning for asylsøkere med tilskudd fra kommunen. Lærerne opplever en tiltakene utagerende adferd blant enkelte elever. Dette er svært utfordrende. KULTURAKTIVITETER: Lund folkebibliotek har hatt færre besøk og utlån enn året før. Allikevel er utlån av bøker blant de aller høyeste i fylket. Det digitale utlånssystemet Micromarc ble tatt i bruk. Lund kulturskole fikk ny rektor i Det er startet et omfattende arbeid for å få inn nye fag som kan gi elevene mer å velge mellom. Lund bygdemuseum og kulturbank har som vanlig hatt en stor aktivitet i løpet av sommeren med konserter i Haien, utstillinger og besøk i museet. Uten tvil er det flyttingen av bedehuset Fjellhaug Fjellhaug bedehus som er det eldste i sitt slag i Lund, ble flyttet fra Eide til Haien. Det tømrede huset ble flyttet stokk for stokk, de gamle vinduene er restaurert og bygget vil framstå praktfullt når det blir ferdig. Det skal være en møteplass for både unge og eldre. som har vært det største prosjektet. Uten hjelp av engasjerte frivillige som har deltatt i demonteringen og flyttingen, økonomiske bidrag fra banker og andre givere, hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. En stor honnør til disse.. Lund kino har en svak økning av besøkstallet. Lund kommune har fått en flott kino og konsertsal etter renoveringen med nye stoler og gulv. Direkteoverføring fra Den Norske Opera til lerretet i kinosalen har dessverre ikke slått an hos publikum slik som forventet. Tilrettelegging av driften og selve åpningen av Lundbadet som fant sted den 30. november har krevd mye arbeid. Nå høster vi fruktene med full aktivitet i svømmeanleggene, squashbanene og begge treningssentrene. Det er vi glade og stolte over. Det må også gis honnør til Lund svømmeklubb, Perlå og Hovsherad styrkeklubb som i stor grad medvirker til suksessen. Det ble i 2013 utarbeidet og godkjent ny kulturplan. U T F O R D R I N G E R Økonomistyring og sykefraværsoppfølging er to viktige satsingsområder i etaten og innsatsen gjennom året på disse områdene viser at vi lykkes. Det må fortsatt være noe som etaten har fokus på. Fortsatt usikkerheten omkring størrelsen på tilskuddet til Hammeren barnehage utfordrer budsjettbalansen. 1 kroner brukt i den kommunale barnehagen gir nærmere 3 kr til Hammeren. Å få avklart om de kommunale barnehagene kan bli private slik at tilskuddsnivået kan bli mer forutsigbart er svært viktig å få avklart. For å opprettholde den positive åpningen av Lundbadet, er det viktig å tilrettelegge for en smidig bruk av lokalene slik at alle brukerne blir tilfredse.

10 Side 10 H E L S E O G O M S O R G S - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Ansvarsted Regnskap Rev.budsj. Avvik 310 HO-stab Helseavdeling Lund legekontor Offentlig legetjenester Fysio- og ergoterapi NAV Flyktningkoordinering Barneverntjenester Institusjonsavdeling Ambulanse- og nødm.tjeneste Hjemmetjenesteavdeling Kjøkken og vaskeri Psykiatritjenesten Haukland bofellesskap Sum Helse og omsorgsetaten hadde i 2013 et merforbruk på 2, kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 77.6 mill. kr. Året før var merforbruket på kr. Økte utgifter som følge av et fungerende barnevern, fortsatt høyt press på sjukeheimen og manglende inndekning av kommunens andel av ambulansedriften er enkeltposter med størst vesentlig årsak til merforbruket. De øvrige enheter gikk stort sett i balanse eller hadde et mindreforbruk. Kommunestyret har vært kjent med at etaten kunne få et merforbruk. T J E N E S T E P R O D U K S J O N Helse og omsorgsetaten har ansvar for 8 avdelingers virksomhet. Disse er Lund legesenter, helsestasjonen, sjukeheimen, kjøkken og vaskeri, heimetjenesten, bo og avlastning (Haukland bofellesskap), NAV-kontoret (kommunedel) og ambulanse og nødmeldingstjeneste. I tillegg kommer interkommunalt samarbeid om barnevernet og interntjenester. R E S U L T A T SYKEFRAVÆRET Mål 2013 Sjukeheimen 6 % 4,9 % Heimetjenesten 4,5% 5,1% Sum hele etaten 6 % 5,0 % ,7 4,3 5,7 Sykefraværet innen helse og omsorgsetaten er på et rekordlavt nivå. Resultatet er under måltallet og er betydelig under landsgjennomsnittet som var 9,9 % for denne sektoren. Full honnør til de ansatte for stå-på vilje. LUND LEGESENTER Konsultasjoner Enkelt pasientkontakt (uten avtale) Telefonkonsultasjoner Telefon hjemmetjenesten/samarbeidspart Enkeltpasient, resept,rekvisisjon Ikke reg. kontakttype Sykebesøk Legesenteret som består av 3 fastleger og turnuslege, ble koblet opp mot apotekene via Helsenett som første ledd i Helsenettoppkobling. Oppkobling til elektronisk meldinger med hjemmetjenesten er oppkoblet i 2013 og er under innkjøring. Lund kommune har god legedekning. HELSESTASJONEN Antall fødsler herav i flyktningmottak Barselgrupper ukers konsultasjon års konsultasjon Hjemmebesøk Helsestasjo- nens mål er at barn og unge skal tilbys forsvarlige tjenester for å fremme god helse. Barn og unge er kommunens viktigste satsingsområde. Foreldremøter på skolene og i barnehagene har blitt besøkt hvor tema har vært rusforebygging, kosthold og fysisk trening. Mens det satses på å starte opp tiltak til forebygging og helsefremmede tiltak i barnehagen og skole, er oppretting av grupper for barn med foreldre som har psykisk eller alvorlige fysisk sykdommer ikke blitt igangsatt som planlagt. Det arbeides med å få ny jordmor på plass. TALL FRA BARNEVERNET Bekymringsmeldinger i året Undersøkelser Barn med tiltak Barn i fosterhjem Fristoversitting i undersøkelsessaker % Dalane barnevern som er et interkommunalt samarbeid, er velfungerende. At barnevernet nå har blitt velfungerende gjør at utgiftene har økt de siste årene. Fristoversitting i undersøkelsessaker

11 Side 11 har sunket til 3 % i 2.halvår. Dette vil slå kraftig ut i neste Kommunebarometermåling. TALL FRA NAV Mottakere av økonomisk sosialhjelp gjennomsnittlig beløp per klient Mottakere av introduksjonsstønad Økonomistyring av klientkonto Utredning rusproblematikk Støttekontakter Arbeidsledigheten i Lund ligger på 1,5 % som er under snittet for Rogaland. Nav har hatt stort fokus på at sosialhjelpsmottakere skal ha raskere overgang til arbeid eller annen varig ytelse. Det jobbes kontinuerlig med å få flere personer ut i arbeid. TALL FRA SJUKEHEIMEN/HEIMETJ Institusjon, antall liggedøgn herav langtidsdøgn herav korttidsdøgn + samhandl Hjemmesykepleie,antall brukere Hjemmehjelp, antall brukere Middagsporsjoner hjemmeboende Ambulanseutrykninger Hele året har tiltak for å begrense merforbruket ved sjukeheimen vært prioritert oppgave. Antall senger og personell er redusert med 20 % fra Pasienter er med få unntak raskt mottatt fra sykehusene. Fra 2014 er 28 plasser satt som maksimaltall slik at overbelegg skal unngås for å oppnå drift innen budsjett. Lund kommune scorer høyt på kommunebarometeret blant landets kommuner på temaene helse, pleie og omsorg og sosialhjelp. Det viser at vi leverer gode tjenester på disse områdene. Gledelig! I heimetjenesten har mangel på nattpatrulje vært kompensert med ekstrahjelpinntak for bl.a. mennesker med behov for pleie ved livets slutt. Det utføres opptil 200 heimbesøk per døgn. Antall brukere av heimesjukepleie går ned, samtidig som flere brukere krever mer pleie og stell. Både fra heimetjenestens brukere og fra pårørende til beboerne på sjukeheimen økte tilfredsheten i Lund fra forrige måling i Av pårørende på sjukeheimen er scoret 3,5 og heimetjenesten 3,7, begge av topp som er 4. Psykisk helse følger opp 60 brukere stort sett mellom 25 og 80 år. Det er viktig å følge opp unge voksne i samarbeid med NAV for å kvalifisere for arbeid. Flere pasienter skrives tidligere hjem til kommunen fra sykehus. Flere trenger et opphold på sykehjem, og kommunefysioterapeuten følger disse opp før de reiser til egen bolig. Bo og avlastning har til sammen 9 brukere hvorav 4 er fast boende fordelt på 3 ulike bosteder. Det ble avsatt midler på budsjett 2014 og økonomiplanen for utvidelse av Haukland bofellesskap. M Å L HELSE OG OMSORGSETATEN: Pleie og omsorg: Færre langtidsplasser i sjukeheim flere tjenester ytes i heimen. Heimetjenesten Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen Gi rett hjelp til rett tid. Behandle pasientene med verdighet og respekt i alle livets situasjoner. Om vi når målene kartlegges hvert annet år Mål teknologisk utvikling Kommunen skal være koplet opp i Helsenett innen Optimal bruk av Helsenett for informasjonsutveksling med sjukehus mv skal oppnås innen Mål NAV sosial Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt oppfølging av individuelle planer. Kartlegges ved sammenlikning med andre NAVkontor. Det er færre langtidsplasser på sjukeheimen, men kapasiteten er sprengt. Heimetjenesten har økt antall oppdrag med mellom % i løpet av 2013 pga. tidligere utskrivning fra sykehusene. Tilgjengelig og tilpassa tjeneste i heimetjenesten er delvis oppfylt. Nattpatruljen er ikke opprettet på grunn av manglende lønnsmidler, men nattjenesten dekkes ved ekstravakter. Heimeboende gis mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen gir rett hjelp til rett tid. Vi klarer å behandle pasientene på en verdig og respektfull måte selv om det til tider er behov for å leie inn ekstrahjelp. Brukerkartlegging er gjennomført med gode tilbakemeldinger for både institusjon og heimetjenesten. Kommunen er oppkoblet mot Helsenett og det arbeides med informasjonsutveksling med sjukehuset skal være på plass innen NAV sosial motiverer sine klienter til arbeidsrettet tiltak og ha oppfølging av individuelle planer. U T F O R D R I N G E R Kunne sette av budsjettreserver som kan nyttes til nye tiltak for særlige ressurskrevende brukere. Få tilstrekkelig med midler til å innføre nattpatrulje. Bidra til lågest mulig ressursinnsats i barnevern gjennom forebyggende tiltak i kommunen, samt god oppfølging fra kommunen i tilmeldte saker.

12 Side 12 P L A N, N Æ R I N G, M I L J Ø - E T A T E N Ø K O N O M I Ansv. Ansvarssted Regnskap Rev.budsj. Avvik 410 PNM-stab Vegvedlikehold Driftsavdeling Brann- og ulykkesvern VAR-tjenes ter Sum T J E N E S T E P R O D U K S J O N PNM-etaten hadde i 2013 et mindreforbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 5,0 mill. kr. Året før var mindreforbruket på kr. Sparte midler på vakante stillinger og høyere inntekter fra diverse gebyrer har muliggjort å dekke utgifter til konsulenthjelp i forbindelse med reguleringsplaner og til kommuneplanens arealdel. R E S U L T A T Plan-,, næring- og miljøetaten har ansvar for drift og vedlikehold av: kommunale veger, alle kommunale bygg og utleieboliger, vann og avløpsanlegg, kirkegårder og grøntanlegg som ikke drives av frivillige organisasjoner. I tillegg er etaten ansvarlig for planarbeid, oppmåling, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling og det frivillige brannvesen i samarbeid med Flekkefjord brannvesen som også utfører feiertjenestene. Interkommunalt Renovasjonsselskap i Flekkefjord er ansvarlig å samle inn og ta hånd om husholdningsavfallet. I løpet av året ble flere vakante stillinger i administrasjonen besatt. Dette styrker saksbehandlingen og korter ytterligere ned behandlingstiden. M Å L P L A N, N Æ R I N G O G M I L J Ø E T A - T E N : Det kommunale drikkevannet skal til enhver tid være hygienisk betryggende. Det skal til enhver tid være ledige byggeklare boligtomter på Moi, Eik og Ualand. Det skal til enhver tid være ledige byggeklare næringstomter i kommunen. Det har ikke vært avvik i vannprøvene i drikkevannet i kommunale anlegg. Det er ledige byggeklare boligtomter i alle 3 sentrene i kommunen og det er ledige byggeklare næringstomter i Lund. SYKEFRAVÆRET Mål 2013 Vaktmestere-renholdere 5 % 1,1 % Sum hele etaten 5 % 1,5% KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING 2013 Bygningsmasse, kvm. gulvareal Antall boenheter (inkl. frittliggende omsorgsboliger) 50 Kommunale veger, antall km 66,4 Grøntarealer inkl. kirkegårder (areal i daa) 79 Lundbadet med sine 1450 m2 i grunnflate og et svært kompliserte og for oss nytt teknisk utstyr, har vært en utfordring. Imidlertid har de ansatte klart å løse mange krevende arbeidsoppgaver både i forhold til svømmebassengene, byggets låsesystemer og aktiviteter i de ulike treningsrommene ,3 % 4,7 % ,7 % 9,9 % Reduksjonen av sykefraværet fra 2011 er nesten ikke til å tro. De ansatte friske og går på jobb! TALL FOR PRIVAT EIENDOMSFORVALT Byggetillatelser/meldinger herav boenheter Kart- og delingsforretninger Vann - antall eneheter herav med vannmåler Levert vann etter måler m Avløp - antall enheter Mottatt avløpsvann etter måler m Hus omfattet av feiing/tilsyn Brannutrykninger Spesielt brannsyn Brøyting private veger 81 76

13 Side 13 På grunn av fradeling av tomter i hyttefeltet på Sandsmark i Heskestad, har antall delingssaker økt mye i 2013, noe som igjen har bidratt til større inntekter. Etter at juicefabrikken på Ualand ble lagt ned, har mengden av vann og avløp blitt redusert de siste årene. TALL FRA MILJØ OG LANDBRUK Bruk som mottar produksjonstilskudd Utbetalt tilskudd. husdyr/areal/kultur, 26,2 mill 25,8 mill. Levert melkemengde, liter 3,7 mill. 4,0 mill Salg av melkekvote, liter/ bruk / /1 Kjøp av melkekvote, liter/bruk / /15 Nye skogsveger, antall 3 3 Nye skogsveger, km 1,7 2 Tømmeravvikling, antall m³ Beplantet areal, daa/solgt juletre 80/ /2774 SMIL-midler i kr miljømidler i jordbr SMSK-midler i kr miljømidler i skorgbr Felt elg/rådyr/hjort 29/26/58 32/18/73 U T F O R D R I N G E R Gjennomføre omleggingen av fylkesveg 14 på Ualand i samarbeid med Jernbaneverket og Statens vegvesen på en måte så alle blir mest mulig tilfredse og innen de budsjettrammer som er vedtatt. Utbedre dårlige vannledninger som forårsaker rørbrudd i Hauklandsområdet. Sørge for at flere kommunale grusveger får asfaltdekke slik at vedlikeholdsutgiftene kan reduseres. Planlegge og tilrettelegge for nye næringsarealer på Moi. Planlegge og tilrettelegge for nye attraktive boligområder på Moi. På sikt bygge nytt avløpsrenseanlegg på Moi. Holde kommunens opparbeidede grøntanlegg på nåværende høye nivå med mindre ressurser. Tømmerhogsten har vært minimal, noe som delvis skyldes svært fuktig jordsmonn og at det ikke har vært større skogsmaskiner i området. Det er planlagt større avvirkning i Også innrapport juletrehogst har gått ned. Noe av forklaringen er underrapportering fra produsentene. Jakt på hjortevilt er en viktig supplement for jordeierne. Til sammen vil kjøttvekten utgjøre nærmere 1,1 tonn. Det har blitt felt mindre hjort enn året før. Etaten har brukt mye tid på å få til en løsning på omlegging og utbedring av fylkesveg 14 på Ualand. Det har gått med flere timer til å utarbeide reguleringsplanen enn forutsatt. Planen er nå endelig godkjent slik at tiltaket kan starte. Uten det gode samarbeidet med Jernbaneverket og Statens vegvesen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet som til sammen har et kostnadsestimat på over 50 mill. kr. Lund kommunens andel i prosjektet er budsjettert til 2 mill. kr, så her er det Jernbaneverket og vegvesenet som bærer de største byrdene. Utarbeidelse av kommunens arealdel som var planlagt ferdigstilt i 2013, har måtte forskyves til Dette arbeidet er svært tidkrevende og det har vært nødvendig å få konsulenthjelp til å fullføre prosjektet. Nyttårsaften 2013, etter et langvarig regnvær, løsnet en kjempestor steinblokk over boligfeltet på Haukland. Dette utløste et skikkelig jordskred som gjorde at 13 mennesker måtte evakueres fra boligene sine i over 1 måned. Resultatet etter oppryddingen kan du lese om i neste årsmelding.

14 Side 14 P L A N S T R A T E G I V E D T A T T A V K O M M U N E S T Y R E K S A K - 8 / 1 2 Sentraladministrasjonen STATUS VEDTATT NY ANSVAR Budsjett- og økonomiplan Eks Årlig Økonomisjef Årsmelding Eks Årlig Økonomisjef Finansreglement Eks Økonomisjef Eierskapsmelding Eks 2013 Årlig Økonomisjef Delegasjonsreglement Eks Rådmann Arbeidsgiverstrategi, lønnsplan mv Eks 2011 Årlig Rådm./HO-sjef Beredskapspl inkl ROS analyse og helse Eks Rådm/HO-sjef Næringsplan for Lund Eks Ordfører Oppvekst og kulturetaten Kulturplan* Ny OK-sjef Oppvekstplan (skole, barnehage, SFO) Ny OK-sjef Helse og omsorgsetaten Helse- og omsorgsplan Eks HO-sjef Folkehelseplan Eks HO-sjef Smittevernplan Eks HO-sjef Rusmiddelpolitisk handlingsplan Eks HO-sjef Plan-,, nærings og miljøetaten Trafikksikkerhetsplan Eks PNM-sjef Landbruksplan Eks PNM-sjef Energi, klima og miljøplan Eks PNM-sjef Kommuneplanens arealdel Eks PNM-sjef Vedlikeholdsplan Eks Årlig PNM-sjef * Inkl kulturminner, handlingsplan idrett og friluftsliv, handlingsplan frivillighet, kunst og kulturformidling. Planstrategien er fulgt opp med følgende merknader: Smittevernplanen blir revidert bare ved behov. Folkehelseplan fremmet for kommunestyret mars 2013 sendt tilbake igjen, blir fremmet våren Arbeidsgiverstrategi ikke rullert som forutsatt. Næringsplan for Lund ikke rullert som forutsatt. Kommuneplanens arealdel er blitt skjøvet ut til 2014

15 Side 15 K O S T R A - O G E F F E K T I V I T E T S A N A L Y S E Beregnet utgiftsbehov 2013 Netto driftsutgifter 2013 Mer-/ mindreutgift ift Lund Landsgjennom- Lund "normert Lands- "Normert utgifts- snittet nivå" gjennomsnittet nivå" kr pr innb kr pr innb kr pr innb 1000 kr 1000 kr Barnehage 1, Administrasjon 1, Grunnskole 1, Pleie og omsorg 1, Kommunehelse 1, Barnevern 0, Sosialhjelp 0, Sum 1, Sum inntektsjust Beregninger gjort av Telemarksforskningen, viser at Lund kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på ca. 27,0 mill kr. i Da er det ikke hensyntatt at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 12,0 prosent i 2013). I forhold til kommunens normerte utgiftsnivå, er det beregnet merutgifter på om lag 9,8 mill kr dvs. hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 6,2 mill kr), er beregningen et samlet merforbruk på om lag 16,1 mill kr (=6,2+9,8). Prioritering for kommunen for noen av de viktigste tjenesteområdene. Lund K-gr 1 Landet Administrasjon og styring 9,8 9,5 9,4 9,9 7,4 Barnehage 14,5 13,9 14,2 11,9 14,4 Grunnskole 27,2 27,1 26,3 24,7 23,9 Pleie og omsorg 31,3 30,3 29,2 31,2 29,5 Kommunehelse 4,5 4,7 5,2 4,5 4,1 Samhandling : 1,5 1,3 1,9 2,0 Sosialtjeneste 2,6 3,1 3,6 2,9 5,3 Barnevern 1,8 2,5 3,5 3,8 3,2 Tabellen viser netto driftsutgifter i prosent av brutto drifteinntekter. Dette er bare noen av de Kostra-tallene som Telemarksforskningen har foretatt i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen for Lund kommune. I denne rapporten er det foretatt en grundigere analyse av Lund kommune sine prioriteringer på de ulike tjenesteområdene.

16 Side 16 P O L I T I S K O R G A N I S E R I N G Lund kommunestyre 21 representanter Ordfører: Pål Ravndal (Krf) Formannskap 5 medlemmer Ordfører: Pål Ravndal (Krf) Kontrollutvalg 5 medlemmer Leder: Arne Skobba (V) Adm. utvalg 8 medlemmet Leder: Pål Ravndal OK - utvalg 9 medlemmer Leder Magnhild Eia (Sp) HO utvalg 9 medlemmer Leder Ann S Haukland (Ap) PNM utvalg 9 medlemmer Leder Hogne Skjerpe A D M I N I S T R A T I V O R G A N I S E R I N G Rådmann Rolv Lende Sentraladm. Tor Inge Moi OK etaten Egil N Eek HO etaten Trond Skjæveland PNM etaten John Skåland OK stab Lund Ungdomsskole HO stab Helsestasjon PNM stab Landbruk Heskestad barnehage Nygård barneskole Sjukeheimen Helseavdeling Drift teknisk Malåna Byggesak Hovsherad barnehage Kiellands Minde skole Heimetjenesten NAV sosial Drift + renhold Kom. bygg Oppmåling Lund Folkebibliotek Heskestad skule Bo og avlastning Ambulansen Lundbadet Miljø / planer Lund Kulturskole Lund Bygdem. og Kulturbank Kjøkken Dalane interkom. barnevern Deltidsbrannvesen Lundbadet Lund kino Organisasjonskart Lund kommune rl

17 Side 17 K O M M U N E S T Y R E S A K E R Sakstittel Godkjenning av møtebok og referatsaker er ikke tatt med Saksnr. Iverksatt VALG AV VARAMEDLEMMER TIL HEIMEVERNENEMNDA FOR PERIODEN /13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING /13 RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I INTERKOMMUNALT ARKIV IKS (IKA) 005/13 FOLKEHELSEPLAN LUND KOMMUNE 006/13 RULLERING AV KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSPLAN /13 REGNSKAP /13 ÅRSMELDING /13 VALG AV NYTT MEDLEM 012/13 STORTINGSVALG /13 ORGANISERING AV FOLKEHELSEARBEIDET 014/13 HESKESTAD OG HOVSHERAD BARNEHAGE - FRAMTIDIG DRIFTSFORM 015/13 MEDLEMSKAP I REGION STAVANGER BA - DESTINASJON STAVANGER 018/13 REFINANSIERING AV KOMMUNENS LÅN TIL INVESTERINGER 019/13 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGER /13 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL /13 ORGANISERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSARBEIDET I LUND 022/13 KULTURPLAN /13 OPPVEKSTPLAN /13 EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN FYLKESVEG /13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORG 028/13 INTERKOMMUNALT ARKIV - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE OG EIERANDEL 029/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I LUND /13 EIERSKAPSMELDING /13 AMBULANSETJENESTEN I LUND 032/13 INNLØSING AV GRUNN - OPPLYSNINGSVESENETS FOND 033/13 HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER /13 EIERSKAPSMELDING /13 JAKOBSENHUSET - RESULTAT AV SALGSPROSESS 036/13 B-SAK (SØKNAD OM KJØP) 037/13 SØKNAD OM Å BLI AVLØST FOR ALLE KOMMUNALE VERV UT VALGPERIODEN 041/13 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 042/13 SØKNAD FRA KLEPP KOMMUNE OM OPPTAK - ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS 043/13 DALANE ENERGI IKS 044/13 DETALJPLAN FOR SKOLE- OG IDRETTSOMRÅDE MOI, 2. GANGS BEHANDLING - EGENGODKJENNING 045/13 REGULERINGSPLAN FYLKESVEG 14. KLAGEBEHANDLING 046/13 FORVALTNINGSREVISJON. ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORGSETATEN. 047/13 ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORG 048/13 BUDSJETT /13 AMBULANSETJENESTEN I LUND 050/13 HELSE- OG OMSORGSPLAN /13 KRISESENTERET I STAVANGER - NY SAMARBEIDSAVTALE OG JUSTERT EGENANDEL 052/13 KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG UTLEIESATSER /13 RENOVASJONS OG SLAMGEBYR FOR /13

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014.

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Årsmelding 2014 Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Foto: Rolv Lende Friluftsliv og kulturminner har alltid vært et varemerke for Lund Kommune. (Egil

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsmelding 2012. Lund kommune

Årsmelding 2012. Lund kommune Årsmelding 2012 Lund kommune Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S 2 0 1 2 Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer