Strategisk handlingsplan /2007. Kvinne- og barnedivisjonen, SUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk handlingsplan 2012-2013 20086/2007. Kvinne- og barnedivisjonen, SUS"

Transkript

1 Strategisk handlingsplan /2007 Kvinne- og barnedivisjonen, SUS Kvinne- -og barnedivisjonen Helse Stavanger HFSTEDET DER STJERNER FØDES OG VOKSER!

2 Kvinne- og barnedivisjonen, Stavanger Universitetssjukehus, HANDLINGSPLAN FOR 2012/2013 Avd. KVINNEKLINIKKEN, versjon Det er også utarbeidet en kartlegging med handlingsplan for HMS For faste møter, komiteer etc. se Dato: prosedyre i EQS Prioritet RESULTATER VI ØNSKER TILTAK KOSTNAD ANSVARLIG TIDS- Å OPPNÅ FRIST 1. Virkemidler, lederskap EVALUERING OG RE -EVALUERING 3 Synliggjøre SUS strategiplan for alle ansatte 1 Utvikle lederferdigheter for alle ledere ved KK 2 Videreutvikle lederferdigheter hos Kvinne og barnedivisjonens direktør 3 1 Synlighet i ledelse, divisjonsdirektør Kvinne-og barnedivisjonen Kvinneklinikken skal gå i økonomisk balanse Gå gjennom strategiplan på diverse interne møter, bruke den i rapporter etc, tas inn i målsetningen Arrangere seminar internt for KK s ledere Deltagelse i HS s lederutviklingsprogram Flest mulig ledere har videreutdanning innen ledelse Samarbeidsmøter blant ledere, ( Fredagsgruppe, avd.spl.gruppe, legegruppe-seksjonsoverleger) Deltagelse i andre aktuelle kurs og SUS sitt basisprogram for ledere. Nye ledere bør få tilbud om en fadder/ mentor 0 Divisjonsdirektør ved Kvinne-og barnedivisionen Alle ledere ? Den enkelte leder Divisjonsdirektør Bevisst holdning til ledelse 0 Admin dir HS Divisjonsdirektør Kvinne og barnedivisjonen Fortsette med regelmessige uformelle seksjonsmøter på hver post/poliklinikk. Delta mest mulig i aktuelle møter etc Styre virksomheten innen gitte ressurser Riktig koding Opplæring av leger i kodeverket. Gi tilbakemelding til Tove Bjerkheim eller direkte til helsedep. Vedr. urimelig lave takster/mangel på takster Faste økonomimøter med økonomikonsulent og ledere med økonomiansvar Interne kurs/infomøter for ledere ift økonomiforståelse/ økonomisystemer Benytte bemanningskoordinator til bl.a å lage arbeidsplaner. Få realistisk budsjett til eksisterende 0 Divisjonsdirektør Kvinne-og barne divisjonen 0 Adm.dir.SUS Divisjonsdirektør KK Kodekonsulent Alle med økonomiansvar Økonomikonsulent Årlig 2012/ 2013 Årlig Årlig Årlig Er tatt inn i diverse rapporter, målsettinger, tas opp på møter Det arrangeres seminar årlig for ledere på Kvinne-og barnedivisjonen. KK s ledere deltok på HS s lederutviklings-program. Ledere deltar på aktuelle kurs i basisprogrammet Utføres Mottok pris som årets leder februar 2007 Utføres ukentlig Arbeides med kontinuerlig Utføres

3 1 Klinikkens målsetting, HMShandlingsplan og strategi er kjent og benyttet blant medarbeidere på KK 1 KK skal ha et godt elektronisk arbeidsverktøy stillinger+nye Inkludere medarbeidere til utarbeidelse av planene Anvende planene i strategiarbeid på den enkelte post Tilgjengelig elektronisk på intranett og internett. Info til nyansatte og på personalmøter Integrasjon av Dips og Imatus Natus. Viktig med god opplæring samt vedlikeholdskurs for å utnytte mulighetene som ligger i de ulike elektroniske programmene. Oppgradering av Natus og GAT for å unngå treghet og nedetid. Stabilt og brukervennlig lønns- og personalsystem. Opplæring av medarbeidere, og mer brukerhjelp. Flere PC-er Excelark for dokumentasjon av opplæring av alle yrkesgrupper 0 Divisjonsdirektør HMS-koordinator Den enkelte leder? Divisjonsdirektør KK Kontaktpersoner Natus og Dips Alle ledere Øke kapasiteten på lønn/personal. Årlig 2012/ / 2013 Utføres Kvalitetsjordmor og divisjonsdirektør arbeider aktivt for å få på plass oppgradering og integrasjon. Imatus Natus Personalavdelingen 2. Virkemidler, strategi 3 Kartlegge forhold ved gynekologisk poliklinikk, komme frem til forbedrings på kort og lang sikt 1 Synliggjøre overordnede, sentrale bestemmelser om differensiert fødselsomsorg 1 KK å ønsker å gi et godt barseltilbud med fokus på ernæring av spedbarnet, barnestell og endringer av kroppen etter Utarbeide en intern rapport om tilbudet til pasientene ved gynekologisk poliklinikk. Pasientflyt analyser Poengtere i skriftlige dokumenter og på møter at Stortinget har vedtatt at fødselsomsorgen i Norge skal være differensiert Innen 1/7-12 vil KK inngå samhandlingsavtale med kommunene om jordmortjeneste. Innført differensieringsmodell på føde/barsel ifm omorganisering i Samarbeid/koordinering med helsestasjonene. Videreutvikling av eksisterende samarbeid. 0 Divisjonsdirektør Kvinne-og barnedivisjonen, HMSkoordinator, Avdelingssykepleier/seks jonsoverlege Gyn.pol 0 Divisjonsdirektør Kvinne-og barnedivisjonen Alle ledere KK? Divisjonsdirektør Kvinne-og barnedivisjonen 2012/ 2013 Årlig 2012/ 2013 Planlagt oppstart januar Forrige rapport utkom i Se rapporten: Plan for svangerskaps-fødsels-og barselomsorg i sør-rogaland fra 2010, Rapporten tilbudet til fødende ved Kvinneklinikken SUS, Fødeblomsten 3, er til revisjon og ferdigstilles i årsskiftet 2011/2012 Viser til rapport Fødeblomsten 3 fra 2007 og rapport Nye kvinnebarneklinikken utarbeidet i Se forslag i følgende rapporter: Plan for svangerskaps-fødselsog barselomsorg i sør-rogaland

4 fødsel. Kort liggetid på barsel har resultert i et behov for oppfølging av barselkvinnene hjemme Viser til St.meld. nr. 47: Samhandlingsreformen. Helhetlig plan for fødsels- og barselomsorgen. Viser til St.meld. nr.12: En gledelig begivenhet, og Strategiplan for Helse Stavanger HF. Aktuell informasjon og prosedyrer tilgjengelig på internett Ledere ved KK HMS-koordinator fra 2010, Fødeblomsten 3 og rapport Nye Kvinnebarneklinikken. Fødeblomsten 4 ferdigstilles årsskiftet 2011/2012. Informasjon og prosedyrer er tilgjengelig på internett. 1 Arbeide for helhetlig omsorg for pasienten, god kontinuitet, Enklere, kortere pasientforløp 2 Kartlegge behov for generelt ved KK Dette gjelder for eksempel innen følgende områder: Gynekologisk cancer, Fødselsomsorg, Mer satsing på dagkirurgi/dagbehandling. Sende barselkvinner tidligst mulig hjem. Pasientflytanalyser Satsing på undervisning/kurs for pas.og pårørende, f.eks Lærings/Mestringssenter Gyn.canser prosjektet-rehabilitering kvinner som er ferdigbehandlet for gyn.kreft? Divisjonsdirektør Alle ledere KK Alle ansatte Utarbeide handlingsplan for 2012/ Divisjonsdirektør HMS-koordinator Alle ledere KK Kontinuerlig 2011 Utføres Gjøres f.eks Fast track. Det er utarbeidet noen pasientforløp. Arbeides med videre. Det er planlagt kurs i 2011 og Ha gode nok systemer for økonomistyring og driftsdata Ta i bruk nye, egnede økonomisystemer og systemer for driftsdata, Måle driftsresultat månedlig og årlig 0 forkk Admin dir HS KK s ledelse 2012/ 2013 Nimes brukes regelmessig. Utføres månedlig Interne kurs/infomøter for ledere ift økonomiforståelse/ økonomisystemer Økonomikonsulent 2 Kartlegge tilbudet ved gynekologisk seksjon 4A/C,og komme frem til forbedrings på kort og lang sikt 2 Strategisk planlegging på den enkelte seksjon/enhet/personalgruppe Utarbeide intern rapport 0 Divisjonsdirektør HMS-koordinator Intern arbeidsgruppe Definere satsingsområder. F.eks. Synergi, OR-plan, elektronisk dokumentasjon, ernæring, hygiene, IT-opplæring, pasientforløp, undervisningsplan, IAarbeid, nyansattprogram, undervisningsdokumentasjon i forbindelse med utstyr. Obligatoriske kurs bør legges inn i vaktlistene for leger. Obligatoriske fagdager er del av turnus 2011/ Den enkelte leder 2012/ 2013 Tiltak settes i verk. Utført i 2000 og 2005 og Neste rapport er planlagt i 2013 Det gjøres endel i interne rapporter, og ifm planlegging av fagdager /undervisningsdager. Kan bli mer konkretiserte handlingsplaner for hver seksjon/personalgruppe.

5 for pleiepersonell. 3. Virkemidler, medarbeidere 1 Kartlegge den enkeltes arbeidssituasjon, behov for videreutvikling/etterutdanning Medarbeidersamtaler tilbys ansatte ved KK. 0 Ledere ved KK Årlig Det er gjennomført en del medarbeidersamtaler i 2010/2011. Det tilstrebes årlig gjennomgang. 1 Ønskelig med en jordmor per kvinne i aktiv fødsel. Øke bemanningen på føde/barselseksjonen.? Adm.dir SUS/ HV 2012/ 2013 Tildelt nye jordmorstillinger. Ikke tilført ekstra lønnsmidler. Ny turnus høsten Opprettholde og videreutvikle den enkeltes kompetanse. Ass.avd.sykepleier må ha frigitt tid til fagutvikling. 3 Stimulere den enkeltes motivasjon for utvikling/forskning 2 Arbeide for best mulig arbeidsmiljø Helhetlig og dokumentert HMS-arbeid Gi tilbud om interne og eksterne kurs/videreutdanning og opplæring. Arrangere opplæring med eksamen, f.eks sertifisering STAN, andre selvsertifiserende programmer nettbasert. Arrangere fagdager etc. 4A/4C har fagdager/studiedager fast x 4 per år innarbeidet i turnus. Føde/barselseksjonen har tilsvarende undervisningsdager. Legge obligatoriske kurs for leger i tjenesteplan for å få bedre oversikt. Aktivt utdanningsutvalg Evaluere undervisningsopplegg og individuelle utdanningsplaner Lage oversikt over utført undervisning Legge til rette for at alle ansatte KK kan bruke resultatene av kliniske databaser, gi statistisk og annen veiledning. Lage plan for kontinuerlig overlegepermisjon. Det er opprettet forskerforum for Kvinneog barnedivisjonen Utføre HMS-arbeid, utarbeide HMSrapporter. Oppfølging av sykemeldte og individuell tilrettlegging for bl.a seniorer, gravide og andre med nedsatt arbeidsevne Helhetlig HMS-plan. HMS-koordinator stilling med HMS og kvalitet som ansvarsområde. Alle seksjoner/enheter har jevnlig sosiale ?? Divisjonsdirektør Ledere ved KK Admin.dir.HS s Undervisningsjordmor Undervisningskoordinator 0 Divisjonsdirektør Forsknings- og utviklingskoordinator KK, andre 0 Divisjonsdirektør HMS-koordinator Ledere ved KK Verneombud KK/andre Årlig Årlig Årlig Gis årlig tilbud kurs og div. opplæring. Utdanningsutvalg holder regelmessig møter, gjør etc. Bruker selvsertifisering f.eks innen legemiddelhåndtering, utfører sertifiseringsopplegg, kurs med eksamen Utføres årlig, oversikt i årsrapport Utføres kontinuerlig, Statistikkrapporter lagt ut i Natus. Tilgjengelig databaser for andre statistikker. 1 doktorgrad disputerte i 2011,1 mastergrad pågående 4 pågående doktorgrads kandidater og 1 planlagt. Utføres årlig Tilrettlegger så godt er praktisk mulig. Ledere med personalansvar følger retningslinjer for sykefraværsoppfølging ved SUS.

6 1 Undersøke medarbeidernes syn på egen arbeidssituasjon gyn 4A/4C sammenkomster. Utføre medarbeiderundersøkelse som ledd i intern rapport tilbudet til pas.ved Gynseksjon 4A/C 0 Arbeidsgruppe 2013 Planlegges ny i 2013 Sist utført i Undersøke medarbeidernes syn på egen arbeidssituasjon på gyn-pol Utføre medarbeiderundersøkelse som ledd i intern rapport tilbudet til pas.ved Gyn.pol. 0 Arbeidsgruppe 2012 Planlegges ny i 2012 Utført i 2000, 2005 og 2009 Siste rapport var ferdig våren Undersøke medarbeidernes syn på egen arbeidssituasjon på føde/barsel seksjonen og fødpol.ul.lab. Utføre medarbeiderundersøkelse som ledd i intern rapport Tilbudet til pas.ved føde og barsel seksjonen og fødepol/ul.lab.fødeblomsten 4 Alle ansatte må fremme minst 3 forbedringsforslag til nærmeste leder hvert år, sendes eller meldes muntlig i medarbeidersamtaler. 4. Virkemidler, samarbeidspartnere og andre ressurser 0 Arbeidsgruppe 2011/ 2012 Utføres i oktober 2011 ifm utarbeidelse av rapporten Fødeblomsten 4 Utført i 2006/ 2007 (ifm fødeblomsten 3) 1 Bruke nasjonale og regionale planer for kreftbehandling 2 Hvorledes synliggjøre KK s aktiviteter for samarbeidspartnere og andre? Synliggjøre KKs resultater, forsknings 1 og utviklingsarbeid for samfunnet, samarbeidspartnere etc. 3 Synliggjøre KK utad Oppslag i presse, deltagelse på eksterne møter og kurs etc, åpen dag på enkelte enheter Delta i grupper og prosjekter på tvers av helseforetakene Innen gynekologisk kreftbehandling følge Regional og nasjonal kreftplan? Ledere og alle ved KK Årlig Gjøres Utarbeide årsrapporter hvert år Ledere ved KK Årlig Det utarbeides årsrapport hvert år. Publisering av rapporter, rutiner, 750,-? Divisjonsdirektør Årlig KK er pilot på SUS ift å publisere utviklingsarbeid etc. på Internett, Forsknings- og Høsten prosedyrer som er lagt inn i EQS utviklingskoordinator 2011 på internett Kan forbedre brukersidene KK KKs internettsider oppdateres Prosedyrer i EQS tilgjengelig på internett HMS-koordinator ved revisjon av prosedyrer. via Kommunikasjonsavdelingen Divisjonsdirektør Ledere v/kk Alle ansatte KK Årlig Det er regelmessig oppslag om KK i aviser, TV. Ansatte v/kk deltar regelmessig i kongresser, møter, grupper og prosjekter på tvers av helseforetaket. Det gis ut abstract om KK s arbeid 1 Samarbeid med primærhelsetjenesten om behandlingsplaner, henvisningsrutiner, oppfølging av barselkvinner og nyfødte, med mer. Viser til St.meld. 12: En gledelig begivenhet, St.meld. 47, Plan for svangerskap-fødsels-og barselomsorg i Informere på Samhandlingssiden på sus.no Invitere helsesøstre og kommunejordmødre til samarbeidsmøter. Arrangere samarbeidsmøter med privatpraktiserende gynekologer. Medlem i samhandlingsutvalget? Ledere ved KK Årlig Informere jevnlig på samhandlingssiden på internett, kan benytte dette oftere. Det er lagt ut informasjon på internett( KKs side) Deltar i samhandlings- utvalget Det er jevnlige møter med

7 Sør-Rogaland, Samhandlingsreformen, og strategidokumentet for helseregionen Helse 2020 og SUSs strategiplan Virkemidler, prosesser Kartlegge pasientenes syn på KKs tilbud, og få oversikt over pasientenes behov på Gyn.4A/C Kartlegge pasientenes syn på KKs tilbud, og få oversikt over pasientenes behov på føde/barsel og fødepol/ul.lab Kartlegge pasientenes syn på KKs tilbud, og få oversikt over pasientenes behov på Gyn.pol På sikt ønskes det en organisering etter modell av fødeblomsten. Prøve ut pasientenes tilfredshet med små kombinerte føde/barsel-enheter Opprettholde kvalitet via helhetlig kvalitetssystem for KK. Ønsker å opprettholde kontinuitet ift. forsknings- og utviklingskoordinator stillingen. Måle resultatet av KKs behandling og virksomhet Bruke resultatene til forbedringsarbeid /kvalitetssikringsarbeid Informasjon på internett 4C har egen kontaktperson til kommunene. Utføre brukerundersøkelser som ledd i den interne arbeidsgruppens utarbeidelse av rapport tilbudet til pasientene ved Gyn. 4A/4C Utføre brukerundersøkelser som ledd i den interne arbeidsgruppens utarbeidelse av rapport tilbudet til pasientene ved føde/barsel, fødeblomsten 4. Utføre brukerundersøkelser som ledd i den interne arbeidsgruppens utarbeidelse av rapport tilbudet til pasientene ved Gyn.pol Fødeloftet har vært i drift siden 1/9-04, meget godt evaluert av brukere. Omorganisert høsten 2009 pga. omlegging av drift ift tildelt budsjett. Opprettholde oppdatering/nye administrative og medisinskfaglige(kliniske) prosedyrer i EQS, måle og evaluere resultater, endre prosedyrer evt. etc. Har eget kvalitetsutvalg som endrer/påser at nye prosedyrer lages. Videreutvikle databaser Opplæring av aktuelle arvtakere Daglig innplotting av data fra KKs virksomhet i de ulike kliniske databaser Kjøre ut standardrapporter, brukes til forbedringsarbeid Kvalitetsindikatorer utviklet 1.000,- (papir/porto) 1.000,- (papir/ porto) 1.000,- (papir/porto) Divisjonsdirektør HMS-koordinator Avdelingssykepleier/seks jonsoverlege Gyn.4A/C Arbeidsgruppe Divisjonsdirektør HMS-koordinator Avdelingsjordmor/ seksjonsoverleger, arbeidsgruppe Divisjonsdirektør HMS-koordinator Avd.spl/seksj.overlege, arbeidsgruppe? Divisjondirektør Kvinneog barnedivisjonen Ledere KK 0 Divisjonsdirektør Ledere og ansatte KK 0 Divisjonsdirektør FoU-koordinator Alle aktuelle ansatte kontaktpersoner kommunen Planlegges i 2013 Utført i 1999, 2006 og Utføres høsten 2011 Utført i 2000 og Planlegges i 2012 Tidligere utført i 2000, 2005 og /2013 Årlig Månedlig Føde-og barselseksjonen ble omorganisering fom 7/9-09 pga tilpasning av drift ift tildelt budsjett. Differensieringsmodellen ble evaluert som en god organisering av både pasienter og ansatte Utføres regelmessig. Alle KKs prosedyrer er overført til EQS. KK pilot ifm med publisering av EQS på internett. KK har forsknings- og utviklingskoordinator Utføres kontinuerlig Resultater blir målt og publisert på forskjellige måter årlig. F.eks sfinkterprosjektet Har foretatt omfattende målinger. Gir månedlig innspill til styrerapport. Kvalitetsindikatorer rapporteres månedlig

8 1 Ha et oppdatert behandlingstilbud til pasientene 1 Sikre at all type pasientregistrering lagres elektronisk slik at data ikke mistes som ved kun papirversjoner,for eksempel CTG og Partogram 1 Opprettholde tilbudet om genetisk veiledning ifm arvelig eggstokk-kreft og prenatal diagnostikk. Ta i bruk og evaluere effekten av nye undersøkelses og behandlingsmetoder. Nok og oppdatert utstyr Utvikle systemer for elektronisk lagring av CTG-registreringer, partogram, videoregistreringer/ultralydbilder,bilder med mer. Innføring av Imatis Natus I Dips må alt kunne lagres Opplæring/utdannelse av flere genetiske veiledere. Formalisere samarbeidet med avd. for Med.Genetikk og Molekylærmedisin, HUS. 1 Sikre egnede og store nok arealer Stadig arbeide for utvidelse og samling av KKs arealer Kartlegge rombehov Startet gruppe Tilbudet til pasientene ved føde/barsel og fødepol.ul.lab. Fødeblomsten 4 1 Fortsatt satsing på gyn.kreft behandling Fortsatt satsing på gyn.onk.seksjon 4C. Videreutvikle samarbeidet med DNR, Haukeland sykehus, andre klinikker ved SUS. Videreutvikle kompetansen hos egne ansatte, hospitering/kurs etc. 4 mill. Admin dir HS Divisjonsdirektør KK Leder KK og andre ansatte 5 mill? Admin dir HS Klinikkdirektør Kvinnebarne-klinikk Ledere KK Årlig 2012/ 2013 Videreutvikling av fast track på 4A/4C og gyn.pol. Mye bruk av simulering ved lap.scopi Oppstart robotkirurgi Overlege i master ift lapscopikirurgi Innført nye rutiner ifm overtidsvurdering/induksjon av fødsel pga overtid. Ifm ny rutine er det startet et kvalitetssikringsprosjekt av lege i D-stilling. Fornying av utstyr ul-lab og STAN Innkjøpt mye nytt utstyr i For eksempel 4 ul-apparat, 4 stan/ctg apparat og en lap.scopisimulator Prosjektkandidater i Dips ift integrasjon av fødejournal Natus i Dips. Sikret kontinuitet av Gjessingsystem+Natus. Fom 1/1-12 lagres STAN i stanviewer. Referansenr er dokumentert i Dips. CTG scannes inn i Dips.? Godt samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus.? Styret HS/HV, Admin dir HS, Divisjondirektør Ledere KK og andre ansatte Styret HS/HV,Admin dir HS, divisjondirektør KK, ledere ved KK og andre ansatte Årlig Arbeides stadig med, se interne rapporter. Areal på pasienthotell fra høsten Deltok i SUSs arealplan arbeid i Det pågår renovering av 4C, ferdig februar Årlig Eksisterer god kompetanse på 4C, kurs/konferanser tilbys personalet, har samarbeid internt og eksternt (videokonferanser HUS)

9 2 Flest mulig forskningsprosjekter og publikasjoner, mastergrader. Gjelder alle yrkesgrupper. 1 2 Bedre pasientflyt ved Fødeavdelingen, Fødeloftet og gyn.seksjonene, gyn.pol pg FP/UL-lab. Færrest mulige strykninger på opr.program Oppdaterte pasientforløp for de største pasientgruppene Gi tilbud om opplæring for pasienter og pårørende Bindingstid hvor KK betaler utdanning. Måle antallet årlig, sette i gang nye prosjekter, for eksempel via samarbeid med Univ. i Stav. Øke antall doktorgradskandidater og ansatte med mastergrad. Avklare økonomi. Nok veiledere, akademisk gruppe på KK. Poliklinisk tilbud til pas. som skal legges inn, journalopptak på forhånd Ønskelig med øhj-team på opr.avd. Fastlege kan ta nødvendige blodprøver uken før innleggelse, Privatpr.spes. kan f.eks skrive journal og overta medikamentell ab.prov, etc. Merkantilt personell kan utvide eksisterende arbeidsoppgaver. Reviderer eksisterende og utarbeide nye ifm med forbedringsprosjekt og ved behov. Satse på tilbud til pas. Via lærings og mestringssenteret, også til kreftpasienter, gravide diabetikere etc. 0 FoU-koordinator KK Årlig Utføres, satt i gang økt samarbeid med Universitet i Stavanger. Publisert publikasjoner på Internett og i årsrapport. En pågående master En doktorgrad i 2011 Nå 3 doktorgradskandidater Etablert forskergruppe for Kvinne-og barnedivisjonen? Ledere KK/ Ansatte KK Årlig Poliklinisk tilbud etablert Lavrisikotilbud fødeloftet etablert. Tilbud endret ifm omorganisering for å tilpasse drift ift tildelt budsjett. Fast Track på 4A/C fom 2009.Journalopptak utføres på GP fom Strykninger måles. Merkantilt? Divisjonsdirektør KK HMS-koordinator Ledere/ansatte KK Arbeidstid Divisjonsdirektør KK Ledere/ansatte KK Årlig Årlig personell tar blodprøver. Det er utarbeidet/revidert flere pas.forløp ifm forbedringsprosjekt på gynpol og 4A/C. Pågående arbeid med pas.forløp ifm arbeidsgruppen Fødeblomsten 4. Avholdt enkelte kurs. Flere planlegges 1 Gjennomgang og oversikt over klagesaker, tilsyn og subjektive tilbakemeldinger fra pas/pårørende Behandles fortløpende Gås gjennom samlet en gang årlig i tillegg til gjennomgang i kvalitetsutvalg Arbeidstid Divisjonsdirektør Avdelingsoverlege Ledere KK Årlig Utføres

10 Kvinne- og barnedivisjonen, Stavanger Universitetssjukehus, Handlingsplan for 2012/2013 Avdeling BARNEKLINIKKEN Det er også utarbeidet en kartlegging og handlingsplan for HMS- for For faste møter og komiteer etc., se EQS. Områder i handlingsplanen som er uthevet med fet skrift sammenfaller med Helse Stavanger sin videreføring av strategiarbeidet. Det som er utført, men som evalueres kontinuerlig, står i kursiv. Prioritet RESULTATER VI ØNSKER Å OPPNÅ TILTAK Kostnad Tidsfrist Ansvarlig EVALUERING OG RE-EVALUERING Virkemidler, lederskap Barneklinikken driver i samsvar med de lover, forskrifter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. Barneklinikkens drift skal være grunnet på verdiene i Stavanger Universitetssjukehus, HS, sin Strategiplan Barneklinikken skal ha ledere med gode lederferdigheter som sørger for optimalt tilbud til pasienter gjennom medarbeidere, ressursstyring og lovverk. - Barneklinikken har klare definerte mål, handlingsplaner og strategier. - Benytter retningsgivende styringsdokument i prioriteringer. - Beskriver klinikken innad og utad Vi skal gi pasientene: - Respekt - Trygghet - Kvalitet - Utarbeide et verktøy for å systematisere og følge opp muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. - De tre grunnverdiene skal vise igjen i alt vårt arbeid og i vårt møte med pasientene og deres pårørende. - Brukermedvirkning. - Ledere går på SUS lederopplæring, aktuelle kurs. - Flest mulig ledere har videreutdanning innen administrasjon og ledelse. - Nyttegjør hverandres erfaringer. - Støtter hverandre. - Samarbeidsmøter blant ledere / uformelle seksjonsvise møter og andre aktuelle møter. - Veiledning for ledere. Arbeidstid Årlig Divisjonsdirektør. Ledere Alle Arbeidstid Driftsutgifter Arbeidstid - Revidere postvise målsettinger årlig - Ledere sørger for at arbeidstakerne gjøres kjent med og arbeider etter målsetninger. Kont Alle - Direkte tilbakemeldinger - Brukerundersøkelser utføres ifm forbedringsarbeid på seksjonene. - Avvik og klagesaker - Kvalitetsutvalgsmøter der avvikshåndtering gjennomgås og fører til systemforbedringer. Divisjons direktør Ledere - Tilstrebe at flest mulig av lederne får gå på lederutviklingskurs/ Sus basiskurs for ledere - Videreutdanning i ledelse - Direkte tilbakemeldinger - Turnover - Medarbeider undersøkelser i forbindelse med forbedringsprosjekter.

11 1. Barneklinikken skal gå i økonomisk balanse 1. Klinikkens målsetting, handlingsplan og strategi er kjent og benyttet blant medarbeidere. 1. Implementere nytt personal i dataprogram som omfatter lønn, turnus, personal og kompetanse, Dips - Styre virksomheten innen gitte ressurser. - Riktig koding /kurs i koding for sekretærer, leger og andre aktuelle medarbeidere. - Kvalitetssikring av koding - Gi tilbakemelding om urimelige lave takster / mangel på takster til kodeansvarlig SUS / Helsedepartementet. - Ha økonomisk oversikt ved hjelp av elektroniske programmer (Gat, Proclarity) og faste økonomimøter med kontroller. - Obligatoriske kurser legges inn i arbeidsplan - Samarbeid ultralyd-poliklinikk og Nyfødtintensiv for kartlegging av evt pasienttopper. - Unngå dobbeltarbeid BK-BØ / samarbeidsmøter 4D-BØ - Søke prosjektmidler der det er mulig - God oppfølging av sykefravær i henhold til IA retningslinjer. - Redusere bruk av helsepersonell fra vikarbyrå og minst mulig overtid / forskyvning - Tilgjengelig elektronisk på intranett. - Prosedyrer overført til EQS - Informasjon til nyansatte - Personalmøter - Anvendes i strategiarbeid på den enkelte post, slik at alt henger sammen. - Styringsredskap - Kontinuerlig oppdatering - Ledere og arbeidstakere har tilegnet seg ferdigheter til å nyttegjøre MOTdataprogrammene - Ledere og ansatte lærer Dips Arbeidstid Arbeidstid Divisjons Direktør Alle med økonomi ansvar Kontinuer lig Alle ledere Kvalitets koordinator Arbeidstid Kontinuerlig Ledere med personalansvar Alle ansatte har eget ansvar for å tilegne seg nye programmer. BK`ledere har oversikt på forbruk og er kontinuerlig oppdaterte på økonomiske situasjon. Styrer driften i den grad det er mulig for å overholde budsjettene. Ledere orienteres ved - rapporter - ved økonomi gjennomgang på ledermøter, uformelle seksjonsmøter - fokus på drift og bruk av ekstravakter - Controller legger ut månedlige oversikter - Evalueres og revideres regelmessig - Prosedyrer/retningslinjer, HMS planer er tilgjengelig på intranett. - Gjennomgang av HMS planer i kvalitetsutvalg, ledermøter - Kontinuerlig opplæring i data programmene - Alle ansatte må føre arbeidstid i Min GAT - Vaktrommene trenger flere pc`er, samt Intensiv delen på 3D. - Tilrettelegge for at ansatte kan få tid til å sette seg inn i det som er nytt.

12 - Virkemidler, strategi Barneklinikken kan tilby gode pasientforløp. Alle pasienter som har behov for det blir vurdert og behandlet tverrfaglig - Spesielt fokus på fagteam innen: - Nyfødtmedisin - Gastroenterologi / diabetes - Habilitering ift hjertesykdommer - Nevrologi - Kreftsykdommer - Astma - Akutt medisin / BRA (Barneklinikkens recusiterings Arbeid) - Utarbeide pasientforløp i tverrfaglige team og legge det inn i EQS. - Samarbeid med Lærings og Mestrings Senteret (LMS) der det er hensiktsmessig. - Samarbeid med helsestasjoner - Barnehage- og skolebesøk ved Diabetes og kreft m fl. - Temadager /intern og ekstern undervisning - Fagutviklingssykepleiere diabetessykepleier / kreftsykepleiere/ nyfødtmedisin sykepleiere utarbeider rutiner og prosedyrer og videreformidler disse. - Alle anvender kunnskapen for å gi pasienter best mulig behandling og pleie. - NAST (Nyfødt ambulerende sykepleiertjeneste) med ivaretakelse av premature barn hjemme Avgrensning av utskrevne barn som tas inn til kontroll. - Tverrfaglig previsitt - Tverrfaglig oppfølging av prematurt fødte barn / risikopasienter i spesialist helsetjenesten. - Tverrfaglig oppfølging av barn med spisevansker og andre Arbeidstid Kontinuerlig Ledere med personalansvar, Arbeidstid Fagutviklingssyke pleiere, Kvalitetskoordinat or Alle ansatte har ansvar for egen oppdatering Evaluering gjennom: - Brukerundersøkelser internt og nasjonalt (Utført ifm forbedringsarbeid) - Tilbakemeldinger fra pasientene - Avviksmeldinger - Klagesaker / NPE-saker - Tilbakemeldinger på opplæring av personell - Tilbakemeldinger fra andre instanser - -Nyfødtdatabasen - -Diagnosekoder og diverse rapporter Ledere Alle - Evaluere arbeidet med oppfølgning av prematurt fødte barn/ risikobarn ila Medarbeiderundersøkelse utføres årlig i forbindelse med

13 Kontinuerlig forbedringsarbeid ift behandling, pleie og omsorg til syke barn 1. Barneklinikken og 1. linje tjenesten samarbeider godt til det beste for den enkelte pasient pasienter med behov for tverrfaglighet. - Kompetent tverrfaglig personell. - Barneklinikkens medarbeidere automatisk tenker tverrfaglig og etterspør ulike faggruppers vurderinger. - Alle yrkesgrupper opplever at deres faglige innspill er viktige og blir brukt. - Gode rutiner for informasjonsflyt mellom ulike instanser og internt. - Behandlingsplaner for utredning og diagnoser til fastleger. I størst mulig grad klargjorte pasienter. - Forskning og fagutvikling skal være en viktig del av barneklinikkens virksomhet - Flere prosjekter innen klinisk forskning (viser til oversikt i årsrapport 2008) - Motivere flere profesjoner til å forske - Formidle erfaringer fra Forskningsforum. - Kvalitetsforbedringsprosjekter på seksjonene - Obligatorisk BRA-opplæring for alle ansatte - Samarbeid mellom postene for optimal utnyttelse av kompetanse og ressurser. - Samarbeidsmøter internt/eksternt - Praksiskonsulent - Temadager rettet mot kommunen - Hospitering - Utarbeider Individuell plan v/behov - Fokus på lavest mulig epikrisetid (rapporter tas ut jevnlig)og optimal kvalitet - Barneklinikken har skrevet rutiner for samarbeidet Arbeidstid Alle ledere Alle arbeidstakere forbedringsarbeid. - Tilbakemelding fra kommunehelsetjenesten via praksiskonsulent og andre samarbeidsorgan - Publiserte artikler - Rapporter - Brukerundersøkelse på BP Forbedringsprosjekt har ført til fokus på bedring av samarbeidsforhold og fordeling av arbeidsoppgaver med mer. - Forbedringsarbeid på KK-BA har bedret samarbeidet i klinikken. - Tilbakemelding fra primærhelsetjenesten. - Brukererfaringer via brukerorganisasjonene (LMS) og spørreundersøkelser. - Sykepleiere / leger på BK underviser og veileder barn på LMS kurs. - Tverrfaglige temadager der kommune helsetjenesten blir invitert - Bruk av gjensidig hospitering - Nasjonal indikator på epikrisetid må følges. - Samarbeidsmøter ifm pasienter v/

14 Ansatte og andre medarbeidere skal ha lett tilgang til barneklinikkens styringsdokumentasjon, prosedyrer og retningslinjer Fysiske forhold skal være tilpasset ansatte, syke barn og pårørende på en hensiktsmessig måte (Gjelder hele Barneklinikken) 3D: Fysiske forhold skal være tilpasset ansatte, syke barn og pårørende på en hensiktsmessig måte (Gjelder hele Barneklinikken) 3E: Fysiske forhold skal være tilpasset ansatte, syke barn og pårørende på en hensiktsmessig måte (Gjelder hele Barneklinikken) - i forhold til: - NAST (Nyfødt Ambulerende Sykeleietjeneste) - Individuell plan - Hospitering. - Informere ansatte om EQS - Oppdaterte prosedyrer / retningslinjer i EQS - Arbeid pågår ift eksport av prosedyrer fra EQS til internett - - Generell oppussing på hele barneklinikken er nødvendig. Behov for utskiftning av slitte gulvbelegg og maling av vegger. Behov for bedre belysning på flere rom, og i korridorer. - Vaktrom for leger ønskes delt i to rom for å etterkomme behov for leger på vakt. - Barneklinikken har for lite areal ift økende antall barn som henvises. - Behov for egnet rom til diktering (talegjenkjenning) på sengepostene Behov for større arealer på 3D / Nyfødtintensiv iht retningslinjer vedr arealbehov per seng. - Behov for flere isolat med dekontaminator - Behov for elektronisk døråpner til onkologisk del og poliklinisk del. - Behov for større medisinrom mulighet for ombygging? Gjøre om lintøyrom til medisinrom og medisinrom til lintøyrom? - Oppussing av bad tilknyttet pasientrom og vaktrom Arbeidstid Kontinuerlig Ledere Fag- Ansvarlige kvalitetskoordinato r behov - Kvalitetsdokumentasjon vurderes jevnlig og oppdateres der det er nødvendig. - Legge prosedyrer på internett SUS ledelse, Eiendomsavd. - Gulvbelegg har blitt skiftet på pasientrom og korridorer. Gjenstår oppussing av: - 3E: vaktrom, bad pasientrom - Barnepol: undersøkelsesrom - Trenger fortsatt utbedring av belysning. - 4D: Utbedring av arbeidsvaktrom og pausevaktrom + inndeling av pasientrom til dikteringsrom/ legekontor - Foreldrerom har blitt omgjort til pasient-foreldrerom ved behov. - Mulig overtakelse av 4B`s lokaler til neste år for å utvide 3D pasientareal. - Har vært flere tilfeller med behov for flere isolat samtidig i 2008 / 2009 og man ser behov for flere. - Tungt å kjøre senger gjennom dører som mangler elektronisk døråpner. - Trangt medisinrom når flere skal lage til medisiner samtidig. - Hull i gulvbelegg på vaktrom / pauserom.

15 BP: Fysiske forhold skal være tilpasset ansatte, syke barn og pårørende på en hensiktsmessig måte (Gjelder hele Barneklinikken) 4D: Fysiske forhold skal være tilpasset ansatte, syke barn og pårørende på en hensiktsmessig måte (Gjelder hele Barneklinikken) Barnepoliklinikken Større areal er ønskelig for BPombygging av auditoriet til behandlingsareal er det en mulighet?, påbygg mot vest? Overta barneekspedisjonen og kontorer på sikt? - Generell oppussing av barnepoliklinikken - - Ombygning av vaktarbeidsrom / pauserom 4D står fortsatt på HMS planen. - Behov for større medisinrom - Behov for flere WC / bad - Behov for flere enerom - Poliklinikk trenger større areal ift konsultasjoner og diverse undersøkelser. - Det er også ønskelig med dagbehandling samlet på et sted, f eks på barnepoliklinikken - fordrer større areal og økt personell - Nye møbler er hentet fra lager. - 4D Ombygging arbeidsvaktrom / pauserom vil bedre fysiske arbeidsforhold for ansatte. - Behov for at flere lager medisiner samtidig og derved behov for større medisinrom - Det er ett WC for personal til to avdelinger. - Behov for egnet areal til dagpasientbehandling og tverrfaglig behandling. - Lite tilrettelagt bad, stelleplasser for pasienter. - 4D har flere komplekse pasienter som trenger enerom. 3. Virkemidler, medarbeidere 1. Minst mulig sykefraværunder 5,2 % - Fokus på sykefravær, oppfølging og tilrettelegging. (IA arbeid) - Gjennomgang av sykefravær på avd spl møter - Medarbeidersamtaler årlig for alle grupper. - nyttegjøre verneombud og kollegastøtte - Tilrettelegging i den grad det lar seg gjennomføre for den enkelte arbeidstaker. Komme på arbeid med det friske - Fokus på sykefravær ved graviditet og tilrettelegging - Rapportering av fraværsstatistikk i ledergruppen - Arrangement som fremmer det Arbeidstid Fritid? Ledere Alle - Sykefraværet følges kontinuerlig og blir iverksatt ved behov. - Evt. drøftes på ledermøter evt med personalkonsulent, samt individuelle saker - Arbeidsmiljø etterspørres i postvise rapporter -

16 psykososiale miljø: - Temadager - Postvise opplegg. 1. Barneklinikken skal ha et helhetlig og dokumentert HMS arbeid Barneklinikkens ansatte skal ha rett kompetanse og føle seg trygge på å kunne møte pasientenes behov. - Kvalitetskoordinatorstilling med dette som ansvarsområde - Helhetlig HMS plan - Vernerunder - Fellesmøter med verneombud og kvalitets- og HMS-.koordinatorer BK-KK - Kvalitetsforbedring, postvise - Risikoanalyse - Barneklinikken har et tilgjengelig og dokumentert opplegg for HMS: - årsplan - vernerunder - brannrunder - Sikkerhet Tilførsel av flere sykepleiere og leger for å ivareta faglig forsvarlighet i forhold til antall innleggelser og polikliniske konsultasjoner gjelder for alle seksjonene. Arbeidstid Divisjonsverneom bud Ledere Verneombud Kvalitetskoordinator SUS ledelse Avd.ledelse Avd. spl Seksjonsoverleger Evalueres av ledere, verneombud og de ansatte. Forbedringer vurderes og utføres kontinuerlig Fokus på tilstrekkelig bemanning ift pasientbelegg, innleie ved behov og evt flytte personell ved behov. Fokus på faglig forsvarlig stillinger / organisering Barneklinikkens ansatte skal ha rett kompetanse og føle seg trygge på å kunne møte pasientenes behov. 3D - Faglig oppgradering av legetjenesten i nyfødtmedisin. - Etablere stab med nyfødtleger - Jevnlig øvelser på akutte situasjoner / BRA prosjektet videreføres - Tverrfaglig previsitt hver mandag og torsdag, - kompetanse grupper - internundervisning - Kontinuerlig opplæring i nyfødtmedisin. - Medarbeidersamtaler - Avvik - Direkte tilbakemelding - Har fått tilført 6 spl stillinger, 5 stillinger gjenstår. Fremme dette - Ny turnus blir innført fra høsten. Evalueres etter ½ år. - Kontinuerlig evaluering av behov for innleie/ stillinger. 3D har hatt smitteutbrudd i 2009, høy arbeidsbelastning kan være en medvirkende faktor til smitteutbrudd. - Sammenligne med andre sykehus (benchmarking)

17 - eksterne og interne fagdager - Har fått 6 sykepleierstillinger for bedre dekning på vakter i helger og netter, unngå overtid og forskyvninger, fortsatt gjenstår 5 stillinger - Arbeid pågår med overføring og oppdatering av prosedyrene i EQS. - Bedre bemanning på ubekvem arbeidstid ved ny turnus - Barneklinikkens ansatte skal ha rett kompetanse og føle seg trygge på å kunne møte pasientenes behov. 3E - Omgjøre hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger ved naturlig avgang iht bemanningsplan, som er 4,5 årsverk med hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Ivareta hjelpepleierne / helsefagarbeiderne under denne prosessen med egne info møter - Styrke kunnskap om akuttmedisin./videreføre BRA Opplæring - Utarbeide undervisning og treningsopplegg, tverrfaglig. - Internundervisning som fagdager, en i halvåret - Studietimer i turnus; 4 t per 12 uker - Samarbeidsmøter regionalt, nasjonalt ift kreftbehandling - Ny turnus er utarbeidd og igangsatt. Barneklinikkens ansatte skal ha rett kompetanse og føle seg trygge på å kunne møte pasientenes behov. 4D - Ukeslutt / oppsummering torsdager / fredager. - Kompetansegrupper oppdateres på fagområder og underviser for hverandre. - Eksterne fagkurs / temadager - Opprette flere stillinger på natt / dag - Omgjøre hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger ved naturlig avgang av hjelpepleiere iht Avd spl, seksjonsoverlege Fagutviklingssyke pleier, - I medarbeidersamtaler - Direkte tilbakemelding - Kontinuerlig arbeid i faggrupper tilstrebes - Hospitering av en lege og en sykepleier er gjennomfør på Statens Senter for Epilepsi. Har forbedret epilepsi behandling og veiledning av foreldre.

18 kompetanseplan. - BRA-opplæring for alle - Økning av barn med spisevansker krever organisering av tverrfaglighet, ønskelig med en ansvarlig som leder arbeidet. - Psykososiale arbeidsmiljø vektlegges i spisepauser, avdelingsmøter, fagdager og private arr. - Studietid for pleiepersonalet - Ny turnus er utarbeidet. iverksatt 15. august Barneklinikkens ansatte skal ha rett kompetanse og føle seg trygge på å kunne møte pasientenes behov. BARNEPOLIKLINIKKEN - Overføre og oppdatere prosedyrer til EQS - Prosjekter anvendes til informasjon og dialog mellom ansatte og ledelse - Kontinuerlig vurdering av arbeidsoppgaver / fordeling mellom sykepl. og sekretærer - Interne og eksterne kurs - Behov for å øke sykepleierbemanning med 80 %. 1/1 stilling. - Langsiktig tilstedeliste for leger og jevnere fordeling av leger for å bedre drift/ pasientflyt. Arbeidstid Lederteam Postledelse Fagansvarlige BRA kontaktperson verneombud Medarbeidersamtaler Direkte tilbakemelding fra ansatte til leder. Kontinuerlig formidling av kunnskap etter undervisning / kurs. Personalet har gått på diverse fagkurs. Totale antall konsultasjoner er økende. Flere sykepleier konsultasjoner og prosedyrer/undersøkelser har medført økt behov for stillinger. 4. Virkemidler, samarbeidspartnere og andre ressurser Barneklinikken skal samarbeide innad til det beste for pasientene - Helhetlig pasientforløp sikres ved god samhandling mellom postene internt og eksternt. - 3D/4D/ 3E /BP samarbeider ved behov om komplekse pasienter. - Postvise prosjektarbeid, forbedringsarbeid - Barneklinikken (avd. spl) utarbeider retningslinjer og sørger for at de blir implementert i den daglige driften. Avd ledelse Kvinne- Barnedivisjonen Avd.spl Seksjonsoverleger Felles ledermøte månedlig, diverse møter mellom avdelinger Ukentlig avd spl møter Arbeid med pasientforløp Forbedringsarbeid Prosjekt Hjemmesykehus

19 - (Egen prosedyre for fordeling av pasientene mellom 3E og 4D) - Samarbeidet med andre avdelinger og kommunehelsetjenesten skal foregå slik at pasienten får en opplevelse av et sammenhengende tjeneste - Samarbeidsmøter mellom KK, BA og BØ og eksternt med kommunehelsetjenesten - Samarbeidsmøter IB pasientforløp - Gode rutiner for informasjonsflyt - Kvalitetssikre at gjeldene rutiner blir fulgt. - Samarbeidsmøter ved behov ifm komplekse pasienter - Individuell plan - NAST - Kreft / diabetessykepleiere. - Sikre at pasientene opplever at samarbeidet er godt. - Tilbakemeldingene skal anvendes i forbedrings - Arbeid, og drift av klinikken - Temadager mot kommunen. - Utarbeide nye der det er hensiktsmessig - Henvisningsrutiner og kvalitet - Epikrisetid og kvalitet er i fokus - Elektronisk pasientjournal Avd spl Sosionom Kvalitetskoordinat or Avd. ledelse Arbeid med pasientforløp Arbeide for optimal flyt av pasienter mellom postene Møter med kommunehelsetjenesten ved behov hos pas. NAST evaluering/justeringer er utført, videreføres Samarbeid med LMS videreføres Samarbeidsmøter mellom BØ og 4D vedr pasienter. Samarbeidsmøter BK-BØ ledelse. 1. Barneklinikken innhenter brukererfaring på en systematisk måte og tilstreber å styre virksomheten etter dette. - Nast - Praksiskonsulentordning - Innhenting av brukererfaring via årlige rapporter. - Klager og avvik - Positive tilbakemeldinger - Pilotprosjekter i klinikken - LMS Arbeidstid Kontinuerlig Overspl. Avd. overl. Avd-spl Kvalitetskoordinat or Innhentes i arbeidet med forbedringsprosjekter, 2008 Nye Kvinne-barneklinikken og Poliklinisk tilbud til brukerne av Barneklinikken Forbedringsarbeid på 4D. Videreføre innspill fra bruker og medarbeiderundersøkelser Epikrisetid, måling Forskning foregår jevnlig i klinikken

20 5. Virkemidler, prosesser Barneklinikken skal ha gode prosesser innen de viktigste pasient- gruppene og for hoved prosessene. 4D Legge til rette for gode pasientforløp for de store pasientgruppene: - Diabetes - Ernæringsvansker - Nevrologi - Gastroenterologi / opprette gastro-spl som kan lede arbeidet mellom 4D-BP i samarbeid med andre aktuelle - Hjertesyke barn Arbeidstid Kontinuerlig Avd ledelse Ledere Alle - Brukerundersøkelser - Kontinuerlig evalueringer - Tilbakemeldinger - Avvik/ klagesaker - Gjenoppta faggruppearbeid - Fagutviklingssykepleier og diabetessykepleiere veileder/ underviser - Videreføring av tverrfaglig previsitt ukentlig - Behov for gastrospl til å samordne arbeidet i spiseteamet. - Tverrfaglig previsitt som ivaretar pasienten ut fra et tverrfaglig perspektiv videreføres - Organiseres i tverrfaglige team som vurderer pasientforløp, prosedyrer og retningslinjer, samt behov for kompetanse - Alle yrkesgruppers faglige vurderinger blir vurdert og tatt hensyn til. - Utarbeidet prosedyre følges. Barneklinikken skal ha gode prosesser innen de viktigste pasient- gruppene og for hoved prosessene 3D Tverrfaglig treningsprogram for akutte situasjoner videreføres Kvalitetssikre og revidere prosedyrer Informasjonsmateriell til foreldre. Arbeidstid Klinikkdirektør - ift opplæring leger -Seksjonsoverlege -BRA gruppa ift HLR -Fagutviklingsspl ift opplæring og prosedyrer Direkte tilbakemelding fra medarbeidere, f. eks debrifing. Avvik Kontinuerlig oppdatering Direkte tilbakemelding Brukererfaring Utarbeider eget program og plan for gjennomføring. For leger, spl med sertifiseringer Tilgjengelig på inter/ intranett. Eksempelvis: - prematuritet - Bilirubinemi - Hypoglykemi Informasjonsbrosjyrer til foreldre legges ut på internett. Ny brosjyre utarbeidet til foreldre ift hygiene Flere spl har i 2009 gått på kompetansehevende seminarer i nyfødtmedisin. Kontinuerlig videreformidling av kunnskap mellom ansatte etter

21 - Lungeproblemer - Infeksjoner kompetansehevende utdanning / kurs. Videreutdanning innen kompetanseog ressursplan for BK 1 Barneklinikken skal ha gode prosesser innen de viktigste pasient- gruppene og for hoved prosesser 3E - Optimal pasientflyt for polikliniske og innlagte pasienter. - Utarbeide retningslinjer for pol. kl. drift - Tverrfaglige møter vedr kreftbarna, - Differensiert opplæring ved nyansettelser, fadderordning/sjekkliste - Kontinuerlig revidering og utarbeiding av rutiner av fagsykepleier Arbeidstid Fagdager Kontinuerlig Avd. spl. Seksjons overlege Fagutviklingssyke pl. Direkte tilbakemelding Medarbeidersamtaler Barneklinikken skal ha gode prosesser innen de viktigste pasient- gruppene og for hoved prosessene Barne- poliklinikken - God oppfølging og kontroll av ventetid innen fristen, i samarbeid med kontortjenesten - Gode, skrevne rutiner for gjennomføring av pasientbehandling - Hensiktsmessig foreldreinformasjon - Regelmessig gjennomgang av ventelister. - Korrigering og oppfølging ved brudd på retten. - Delegering av henvisninger til fagansvarlige leger - Ved planlagt fravær må den enkelte lege sørge for at annen lege overtar henvisningene - Oppdaterte tilstedelister for leger Arbeidstid Avd. spl. Seksjons overlege. - Kontinuerlig fokus på best mulig informasjon - Revidering av Prosedyre for henvisning / forsvarlig ventetid - Tid innen dato og fokus på forsvarlig ventetid. - Fordeling av oppgaver for lettere ivareta pasientene - Feil i tilstedelistene har medført en del ekstraarbeid ifm pasientinnkallinger. - Tilstedelistene kommer for seint og er av for kort varighet.

22 1 2 Barneklinikken skal ha gode prosesser innen de viktigste pasient- gruppene og for hoved prosessene Barneklinikken skal ha gode prosesser innen de viktigste pasient- gruppene og for hoved prosessene Kontortjenesten Sterk fokus på: - Korrekt diagnosekoding - Epikrisetid rutiner/kontrollfunksjoner - Oppfølging ventelister/fristbrudd - Fordeling av ansvarsområder - Utvikling og kompetanseheving - Godt arbeidsmiljø høy trivsel! - Tverrfaglige tjenester - Gode pasientforløp der tverrfaglig tilnærming er tatt med i vurdering og behandling - Tverrfaglige previsitt ukentlig - Rapportering / dokumentasjon - Samarbeidsmøter Arbeidstid Ledere Leger Sekretærer Arbeidstid Kont. Ledere Alle - Nasjonal indikator for epikrisetid tilstrebes. - Oppfølging av diagnose og prosedyrekoding - Kontorfagleder har deltatt i prosjektet med riktig koding på SUS - Brukerundersøkelser - Interne undersøkelser - Direkte tilbakemelding - Antall konsultasjoner - Brukerundersøkelser Anvendes i klinikken for bedre å ivareta et økende behov for spesial pedagogiske tjeneste Barneklinikken skal ha gode prosesser innen de viktigste pasient- gruppene og for hoved prosessene Leger - Økt kompetanse innen nyfødtmedisin, onkologi, gastroenterologi/diabetes, nevrologi, kardiologi, astma - Opplæring/ hospitering - Sertifisering innen nyfødtmedisin pågår - Eget vakt sjikt for nyfødtintensiv. - Trenger flere legestillinger - Oppdaterte og tilpasse medisinske prosedyrer. - Utarbeide egne prosedyrer i kvalitetshåndbok ved behov, - Samhold med Generell veileder i pediatri og andre norske veiledere, fra Haukeland, RH og Tromsø - Overholde epikrisetid og ventetid Arbeidstid Klinikkdirektør Seksjonsoverlege - Medarbeidersamtaler - Avvik - Kvalitetsindikatorer - Pasienterfaringer - Direkte tilbakemeldinger - Kontinuerlig fokus på epikrisetid og forsvarlig ventetid - Kontinuerlig revidere prosedyre på forsvarlig ventetid. - Bruke Gat til å ha oversikt over daglig bemanning og fordeling av oppgaver

23 etter forskrifter - Delta på kurs i riktig koding - Aktiv bruk av diagnose- og prosedyrekode Gjennomførte i 2011 etter tidligere strategisk handlingsplaner mm. 3D - Omgjøring av foreldre oppholdsrom til pasient/foreldrerom ved behov. 3E - Generell oppussing av pasientrom. 4D - Generell oppussing av pasientrom, vaktrom med mer.. Barnepoliklinikken - Gjennomgått og endret oppgavefordeling merkantilt og sykepleiertjenesten. - Nytt gulvbelegg korridor.

24 Kvinne-og Barnedivisjonen, Stavanger Universitetssjukehus, avd. BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR Denne Handlingsplanen inneholder de (nye) saker og utfordringer som skal jobbes med i perioden Det betyr at den ikke inneholder oversikt over hva vi jobber med, hvordan vi jobber, eller hvem vi samarbeider med. Dette står beskrevet nærmere i EQS/ Kvalitetshåndboka for avdelingen. Det er også utarbeidet en kartlegging med handlingsplan for HMS Virkemidler, lederskap Prioritet Overordnet Konkret Kostnad Ansvar Tidsfrist dato Barnehabilitering Alle ansatte skal være kjent med En gang årlig Østerlide skal gi følgende dokumenter: gjennomgås disse tjenester i samsvar -Lov om spesialisthelsetjenesten dokumentene f.eks på Systemkoordinator med lover, -Folkehelseloven morgenmøtene og forskrifter, -Helse og omsorgsloven andre fellesmøter i retningslinjer og mål -Samhandlingsreformen planperioden som til enhver tid er -Prioriteringsveilederen gjeldende -Veileder i habilitering av barn og unge - Pasientrettighetsloven - Sosialtjenestelovens 4A - Forvaltningsloven Prioritet Overordnet Konkret Kostnad Ansvar Tidsfrist dato Barnehabilitering Alle ansatte skal være kjent med Dokumentene Østerlide skal til følgende dokumenter: gjennomgås en gang enhver tid være -Oppdragsdokument fra Helse Vest årlig for eksempel på Systemkoordinator oppdatert i forhold - Strategiplan SUS morgenmøtene til aktuelle -Strategisk Handlingsplan styringsdokumenter Kvinne/Barndivisjonen og -Strategisk Handlingsplan rammebetingelser. Barnehabiliteringen Østerlide - Medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten

25 Barnehabiliteringen Alle ansatte skal være kjent med SUS Gjennom gang en gang Østerlides drift skal sin visjon og verdier. årlig av SUS visjon og Systemkoordinator være basert på SUS Disse skal gjenspeiles i det daglige verdier. sin visjon og sine arbeidet. verdier: Respekt, Kvalitet, Trygghet Gjennomgang og refleksjon rundt brukerundersøkelsen; Eli Hereide Foreldres erfaring med tjenesteyting Familisentrert Undervisning i Familisentrert Invitere foreleser til Avd.sjef habilitering skal være Habilitering for alle ansatte utvidet undervisning Eli Hereide grunnlaget for barnehabiliteringens arbeid Prioritet Overordnet Konkret Kostnad Ansvar Tidsfrist Dato Barnehabilitering Styre virksomheten innen gitte Månedlig gjennom gang månedlig Østerlide skal gå i ressurser med divisjonens økonomisk balanse controller Informasjon til ansatte/tillitsvalgte Månedlig informasjon til Avd.sjef Månedlig angående økonomi og økonomiske ansatte og tillitsvalgte utfordringer Riktig koding Fortløpende opplæring og oppdatering på endringer innen inntaktskoordinator kodeverket 2012 Kvalitetssikring i bruk Inntakskoordinator av aktuelle koder: Intern DIPS-gruppe - Bruk av tverrfaglig koding - Koder for pasientforløp

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN ÅRSRAPPORT 2012

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN ÅRSRAPPORT 2012 STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN ÅRSRAPPORT 2012 0 1 ÅRSRAPPORT KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF 2012 Innhold 1.

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN ÅRSRAPPORT 2013

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN ÅRSRAPPORT 2013 STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN ÅRSRAPPORT 2013 Side 1 Innhold 1. Innledning...6 2. Overordnet organisering og resultater ved Kvinne- og barnedivisjonen...6

Detaljer

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud Fødeblomsten IV Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud September 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

PLAN FOR SVANGERSKAPS- FØDSELS- OG BARSELOMSORG I SØR-ROGALAND

PLAN FOR SVANGERSKAPS- FØDSELS- OG BARSELOMSORG I SØR-ROGALAND PLAN FOR SVANGERSKAPS- FØDSELS- OG BARSELOMSORG I SØR-ROGALAND Utarbeidet av Kvinne- og barnedivisjonen, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF, kommunene i Sør-Rogaland og andre samarbeidspartnere

Detaljer

Kvinne- og barnedivisjonen Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Kvinne- og barnedivisjonen Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Rapport fra en intern arbeidsgruppe med forslag til forbedringer i tilbudet til pasienter med generelle gynekologiske sykdommer og gynekologiske kreftsykdommer. Kvinne- og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2011 til Helse Sør-Øst RHF [Tønsberg [26.01.2012] Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

for Barnesenteret Sørlandet SSHF

for Barnesenteret Sørlandet SSHF Strategiplan 2009-2013 for Barnesenteret Sørlandet SSHF 01.07.08 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Forord... 2 2. Barnesenterets organisering... 2 Organisasjonskart... 3 3. Barnesenterets visjon og verdigrunnlag...

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

1 STYRINGSBUDSKAP GITT I OPPDRAG OG BESTILLING 2010

1 STYRINGSBUDSKAP GITT I OPPDRAG OG BESTILLING 2010 VESTRE VIKEN HF 1 STYRINGSBUDSKAP GITT I OPPDRAG OG BESTILLING 20 1. INNLEDNING Virksomheten til Helse Sør-Øst er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2012 Halvårsrapport til styret for Sykehuset Østfold HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2012 Halvårsrapport til styret for Sykehuset Østfold HF OPPDRAG OG BESTILLING 2012 Halvårsrapport til styret for Sykehuset Østfold HF Kapittelinndeling i oppdrag og bestilling 2012: 1. INNLEDNING 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON 3. VISJON OG MÅL FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Nordbyhagen 25.01.2013 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Akershus universitetssykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Det presiseres at Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Versjon 1.0 Behandlet i Rusforetakets styre 12.01.2009 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nordbyhagen februar 2016 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

UTKAST TIL 25.02.14. Sykehuset i Vestfold HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

UTKAST TIL 25.02.14. Sykehuset i Vestfold HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF UTKAST TIL 25.02.14 Sykehuset i Vestfold HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Rapportering for Helse Finnmark. Årlig melding 2011. til Helse Nord RHF

Rapportering for Helse Finnmark. Årlig melding 2011. til Helse Nord RHF Rapportering for Helse Finnmark Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF 1 Innhold 1. OM RAPPORTERINGEN... 3 2. KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG PASIENTRETTIGHETER... 3 2.1 KVALITETSFORBEDRING OG PASIENTSIKKERHET...

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Skien, den 25. februar 2013 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon,

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 2 1.2 Helse 2020... 2 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF. til Helse Midt-Norge RHF. Versjon 1.0

Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF. til Helse Midt-Norge RHF. Versjon 1.0 Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.0 2 Innholdsfortegnelse Del I INNLEDNING...4 0 Bakgrunn...4 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...4 1.1 Helse Midt-Norge

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer nr. 1/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer nr. 1/2011. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.1.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 004/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 1/2011 Arkivsak

Detaljer