Møteinnkalling Arkivsak: 035/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Arkivsak: 035/2009"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Arkivsak: 035/2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. februar 2009 kl Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Møterom A Deltagere : Sten Kristian Røvik leder Thor Pettersen nestleder Johan Eldar Wingan Jarl Arthur Dyrvik Odd Larsen Kopi Møteansvarlig : Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor : Sten Kristian Røvik Sted Dato Frøya / Trondheim 12. februar 2009 Sakliste: Sak 1/2009 Godkjenning av protokoll fra møte Sak 2/2009 Referatsaker Sak 3/2009 Forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomiplanlegging, rapportering og styring Sak 4/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for 2009 Sak 5/2009 Prosess og saksbehandling vedrørende helsesenterutbyggingen Mulig undersøkelse Sak 6/2009 Forum for kontroll og tilsyn Eventuelt medlemskap for kontrollutvalget Sak 7/2009 Oppfølging av selskaper mv. - Sammen om framtida AS - Styrende dokumenter Sak 8/2009 Kontrollutvalgets sekretariat - Tidsbruk i 2008 Sak 9/2009 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Per O. Johansen på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Sten Kristian Røvik leder (sign) Per O. Johansen Rådgiver Frøya kommune kontrollutvalget 1

2 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 1/2009 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Frøya kommune kontrollutvalget 2

3 Sak 1/2009 Godkjenning av protokoll fra møte KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte SAKSUTREDNING Møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte den 12. desember 2008 ble sendt ut til medlemmene, varamedlemmene, ordfører og rådmann etter møtet. Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at protokollen godkjennes. Frøya kommune kontrollutvalget 3

4 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 2/2009 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Frøya kommune kontrollutvalget 4

5 Sak 2/2009 Referatsaker KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. VEDLEGG Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Regjeringens tiltakspakke 2009 for å stimulere aktiviteten i kommunesektoren Fylkesvis oversikt. 2. Kommunal rapport : Krever kontroll med tiltakspakken. 3. Kommunal- og regionaldepartementet : Arbeidsgruppe om egenkontroll i gang. 4. Fornyings- og administrasjonsdepartementet januar 2009: Offentlige anskaffelser bruk av hasteprosedyre som følge av finanskrisen. 5. Kommunal- og regionaldepartementet : 21 nye kvalitetskommuner. 6. Hitra Frøya : Vil slå sammen for å bli sterk og effektiv. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. Frøya kommune kontrollutvalget 5

6 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 3/2009 Forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomiplanlegging, rapportering og styring Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomiplanlegging, rapportering og styring til etterretning. Rapporten viser etter kontrollutvalgets mening at Frøya kommune har et betydelig potensiale i å utvikle en bedre økonomiforvaltning og etablere en god økonomistyring i kommunen. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomiplanlegging, rapportering og styring og revisors anbefalinger i rapporten med særlig vekt på Å gjennomgå budsjettprosessen med sikte på mer involvering og samhandling. Etablere en presis tertialrapportering som avlegges raskt etter periodeslutt, og som inneholder prognoser for resten året. Legge til rette for at tiltak raskt kan iverksettes dersom økonomirapporteringen tilsier dette. Utarbeide rutiner som sikrer at kommunens innrapportering i KOSTRA koordineres og kvalitetssikres. Frøya kommune kontrollutvalget 6

7 Sak 3/2009 Forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomiplanlegging, rapportering og styring KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomiplanlegging, rapportering og styring til etterretning. Rapporten viser etter kontrollutvalgets mening at Frøya kommune har et betydelig potensiale i å utvikle en bedre økonomiforvaltning og etablere en god økonomistyring i kommunen. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomiplanlegging, rapportering og styring og revisors anbefalinger i rapporten med særlig vekt på Å gjennomgå budsjettprosessen med sikte på mer involvering og samhandling. Etablere en presis tertialrapportering som avlegges raskt etter periodeslutt, og som inneholder prognoser for resten året. Legge til rette for at tiltak raskt kan iverksettes dersom økonomirapporteringen tilsier dette. Utarbeide rutiner som sikrer at kommunens innrapportering i KOSTRA koordineres og kvalitetssikres. VEDLEGG 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomiplanlegging, rapportering og styring. (Eget vedlegg). Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-18/2008: Bestilling av forvaltningsrevisjon Overordnet økonomisk planlegging og økonomiforvaltning i Frøya kommune, behandlet av kontrollutvalget på møte den Sak KS-68/2008: Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for 2008, vedtatt av Frøya kommunestyre i møte , etter innstilling fra kontrollutvalget i sak KU-12/2008. SAKSUTREDNING I henhold til planen for forvaltningsrevisjon som kommunestyret vedtok i sak KS-68/2008 bestilte kontrollutvalget på møte i juni 2008 en forvaltningsrevisjon med fokus på økonomisk planlegging og økonomiforvaltning i Frøya kommune. For å kunne drive god forvaltning av kommunens ressurser er det viktig å sørge for god planlegging av kommunens virksomhet. Planene må omfatte alle aktiviteter og som konsekvensvurderes og knyttes sammen med budsjettdokumentene. For å kunne planlegge fremover er det viktig ha god oversikt bakover. Innenfor økonomi gjelder dette i første rekke å til en hver tid ha oppdaterte regnskaper som gjør det mulig å hente ut relevante styringsdata innenfor de områder som er aktuelle. Med dette som utgangspunkt er det mulig å lage budsjettdokumenter som tar innover seg kostnader knyttet til daglig drift og planlagte investeringer, korrigert for virkningen av planlagte driftsendringer eller nye investeringer. Frøya kommune kontrollutvalget 7

8 Kontrollutvalget har gjennom sitt virke og ved behandlingen av ulike saker fått signaler på at det kan ligge et forbedringspotensiale i hvordan Frøya kommune driver sin økonomiske planlegging og bruker økonomisk styringsinformasjon, både på et overordnet styringsnivå og i sin daglige drift. Kontrollutvalgets bestilling Med bakgrunn i egne erfaringer og innspill valgte kontrollutvalget å gjennomføre en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med fokus på økonomisk styring i Frøya kommune. Utvalget engasjerte Revisjon Midt-Norge IKS for å gjennomføre undersøkelsen. Innfallsvinklene i prosjektet er oppsummert i følgende problemformulering: Hovedproblemstilling: Er kommunens planlegging, rapportering og oppfølging tilfredsstillende ut fra behovet for økonomisk styringsinformasjon? Delproblemstillinger: 1. Er kvaliteten i budsjettet i samsvar med kommunens behov for planleggings- og styringsinformasjon? 2. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en god økonomirapportering og oppfølging i kommunen? 3. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om budsjettering og rapportering? 4. Er påliteligheten og rapporteringen fra kommunen til KOSTRA god nok? Resultater fra undersøkelsen Revisjon Midt-Norge har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport den og kan kort oppsummeres som følger: Kvaliteten i budsjettet: Frøya kommune gjennomfører budsjettarbeidet innenfor kommunelovens frister, men budsjettarbeidet kan med fordel startes tidligere for å sikre god nok involvering fra virksomhetsledere og politisk nivå. Virksomhetslederne mangler maler eller rutiner for hvordan budsjettarbeidet skal utføres. Vedtatt årsbudsjett i 2008 manglet to forskriftspålagte budsjettskjemaer. Frøya kommune kontrollutvalget 8

9 Samspill i kommunens ledelse for å sikre god økonomirapportering og oppfølging Regnskapsrapportering pr tertial til politisk nivå er i samsvar med kommunelovens krav. Budsjettreguleringer som følge av den økonomiske rapporteringen skjer imidlertid sent i året for å gi den effekten som er nødvendig. Prognostiseringen i tertialrapporteringen er ikke presis nok for å gi tilstrekkelig styringsinformasjon. Kommuneledelsens kunnskap om budsjettering og rapportering I følge revisor er det ikke gjennomført systematisk opplæring av alle virksomhetsledere i bruken av kommunens økonomisystemer, og en del ledere mangler dermed nok kunnskap for å bruke systemene som styringsverktøy. Økonomikontoret / rådmannens stab bistår virksomhetslederne i budsjettarbeidet og økonomirapporteringen, uten at dette samspillet er nærmere beskrevet. Innrapporteringen av data til KOSTRA Innrapporteringen til KOSTRA skjer i henhold til lovpålagte krav, men kommunen mangler rutiner for kvalitetssikring av innrapporterte data. Frøya kommune bruker KOSTRA-data i egen virksomhetsstyring. Revisors konklusjon Er kommunens økonomi/ -planlegging, -rapportering og oppfølging tilfredsstillende? Revisor konkluderer med at Frøya kommunes planlegging, rapportering og oppfølging av politisk styringsinformasjon i hovedsak er i samsvar med kommuneloven, forskrifter og anbefalinger, men at det ligger et forbedringspotensiale i å kvalitetssikre data, og involvere virksomhetsledere og politikere i kommunens budsjettprosess. Kommunens økonomi- og delegasjonsbestemmelser må brukes mer i det daglige arbeidet, og kvaliteten på tertialrapporteringen må bedres, særlig i forhold til prognostisering. Frøya kommune mangler ifølge revisor en avklaring for hvordan samspillet mellom økonomikontoret og virksomhetslederne skal fungere, samt et system for opplæring, slik at delegert økonomisk ansvar og myndighet kan ivaretas. Kommunen mangler videre rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av innrapporterte data. Revisors anbefalinger Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført har revisor gitt følgende anbefalinger: Vurdere budsjettprosessen med tanke på mer involvering og samhandling, herunder utarbeiding av skriftlig rutinebeskrivelser. Vurdere tidspunkt for behandling og oppfølging av tertialrapportering, og etablere en hensiktmessig periodisering. Sikre at økonomirapporteringen inneholder tiltak ved merforbruk, og skriftlige rutiner som sikrer samspill og kunnskapsdeling mellom økonomikontor og virksomhetsleder. Utarbeide rutiner som sikrer at kommunens innrapportering i KOSTRA koordineres og kvalitetssikres. Kontrollutvalgets sekretariat viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for mer spesifikke vurderinger og konklusjoner og begrunnelsene som ligger bak konklusjonene. Frøya kommune kontrollutvalget 9

10 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgets sekretariat sine vurderinger har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført en undersøkelse som peker på flere forbedringsmuligheter i økonomistyringen i Frøya kommune. God styring av kommunens økonomi er svært viktig for å drifte tjenesteproduksjonen og for å kunne gjennomføre planlagte investeringer. Regnskap og budsjett er kommunestyrets og rådmannens viktigste styringsredskaper og det er avgjørende at disse er av god kvalitet. I så måte peker revisors rapport på forhold som bør forbedres. Et viktig forhold som tas opp i rapporten er tertialrapporteringen, som er kommunestyrets mulighet til å endre kursen underveis i året. Mangelfull periodisering og upresise prognoser svekker både kommunestyrets og rådmannens styringsmuligheter. Det er også uheldig at vedtak som vedrører budsjettet underveis i året, kommer sent, og gir dermed ikke så god virkning som ønskelig. Frøya kommune et klart forbedringspotensiale i forbindelse med sin løpende økonomiske rapportering og dette bør kommunen ta tak i så snart som mulig. Revisors rapport peker også på at en del virksomhetsledere mangler kunnskap om bruken av kommunens økonomisystemer som styringsverktøy. Sett i lys av økt ansvarliggjøring av enhetene er det viktig at enhetslederne har god oversikt over egen økonomi. Dette må følges opp. Uten at det er gjennomgått i revisjonsrapporten, kan det etter sekretariatets vurdering heller ikke underslås at Frøya kommune har et økonomisystem som har en høy brukerterskel og som på mange måter holder på å gå ut på dato. Mange kommuner har valgt å gå bort i fra dette systemet og det kan vel synes hensiktsmessig at Frøya kommune også vurderer alternativer for å skape en mer moderne og brukervennlig løsning på sikt. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anser forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomiplanlegging, rapportering og styring" for å gi nyttig informasjon om forbedringsområder i økonomistyringen i Frøya kommune. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og legge den frem for kommunestyret med følgende innstilling, jf. revisors anbefalinger. (Se innstillingen foran). Frøya kommune kontrollutvalget 10

11 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 4/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for 2009 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta begrunnede endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Frøya kommune kontrollutvalget 11

12 Sak 4/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for 2009 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta begrunnede endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. VEDLEGG 1. Frøya kommune Plan for forvaltningsrevisjon for Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-37/2008: Overordnet analyse for Frøya kommune for 2008, behandlet av kontrollutvalget på møte den Overordnet analyse med risiko og vesentlighetsvurdering av virksomheten i Frøya kommune for SAKSUTREDNING I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. For å sikre et mest mulig oppdatert styringsdokument og for å gi kommunestyret anledning til å gi regelmessige innspill til forvaltningsrevisjonsarbeidet, legger kontrollutvalgets sekretariat opp til en årlig rullering av planen. I 2008 har kontrollutvalget bestilt følgende revisjoner: 1. Overordnet økonomisk planlegging og økonomiforvaltning i Frøya kommune 2. Fremtidens skole - Kunnskapsløftet Resultatene fra undersøkelsene legges frem for kommunestyret i Frøya kommune kontrollutvalget 12

13 Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i 2009 Kontrollutvalget fremmer i denne saken en revidert plan for forvaltningsrevisjonsarbeidet for Kontrollutvalget startet arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon på møte den 12. desember der utvalget gikk igjennom en overordnet analyse av den virksomheten som drives i regi av Frøya kommune. Saken ble lagt frem for ny behandling i kontrollutvalget den 19. februar 2009 der utvalget fremmer en prioritert plan for forvaltningsrevisjon for 2009 til kommunestyret. Kommunestyret er i henhold til kommuneloven øverste tilsynsorgan i Frøya kommune og i henhold til loven er det kommunestyret selv som må vedta plan for forvaltningsrevisjon for Med bakgrunn i den overordnede analysen, dialogen med kontrollutvalget i prosessen og innspill fra ledelsen i Frøya kommune har kontrollutvalgets sekretariat formulert forslag til temaområder for forvaltningsrevisjon for Planen for forvaltningsrevisjon inneholder flere temaområder enn det ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i Kontrollutvalget prioriterte i møte den 19. februar 2009 prosjektene i følgende rekkefølge: 1.Omdømme og omdømmebygging i Frøya kommune 2 Innkjøp og innkjøpsforvaltning i Frøya kommune 3. Skoleutbygging på Sistranda 4. Eiendomsforvaltningen i Frøya kommune 5. Miljøsatsingen i Frøya kommune 6. Frøya kommunes oppfølging av fysisk og psykiske utviklingshemmede 7. Frøya kommune - aksjonær og eiendomsbesitter 8. Barnevernstjenesten i Frøya kommune 9. Fremtidens pleie- og omsorgstjenester i Frøya kommune 10. Bruken av tilskuddsmidler til næringsutvikling i Frøya 11. IT-sikkerhet 12. Kriseberedskapen i Frøya kommune Temaene er beskrevet ytterligere i det vedlagte utkastet til plan for forvaltningsrevisjon for Det er så opp til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta den endelige prioriteringen av hvilke områder som kontrollutvalget vil se nærmere på Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, er det en fordel om kontrollutvalget har mulighet til å prioritere neste prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget finner dette formålstjenlig. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for Frøya kommune kontrollutvalget 13

14 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 5/2009 Prosess og saksbehandling vedrørende helsesenterutbyggingen Mulig undersøkelse Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget viser til brev av 3. desember 2008 fra rådmannen med oversendelse av anmodning om gjennomgang av prosessen knyttet til den forestående helsesenterutbyggingen. Med bakgrunn i at kommunestyret har stadfestet kontrakten med Frøy Uvikling AS om bygging av helsesenter mv. og at saken oversendes fylkesmannen for vurdering, finner kontrollutvalget det ikke hensiktsmessig å bruke ressurser på saken nå. Frøya kommune kontrollutvalget 14

15 Sak 5/2009 Prosess og saksbehandling vedrørende helsesenterutbyggingen Mulig undersøkelse KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget viser til brev av 3. desember 2008 fra rådmannen med oversendelse av anmodning om gjennomgang av prosessen knyttet til den forestående helsesenterutbyggingen. Med bakgrunn i at kommunestyret har stadfestet kontrakten med Frøy Uvikling AS om bygging av helsesenter mv. og at saken oversendes fylkesmannen for vurdering, finner kontrollutvalget det ikke hensiktsmessig å bruke ressurser på saken nå. VEDLEGG 1. Brev av fra Frøya kommune v/ rådmannen til KonSek v/per O. Johansen vedrørende FrP ber om at ordfører og rådmann gjennomgår prosessen og saksbehandlingen vedrørende helsesenter utbyggingen. 2. Anmodning: FrP ber om at ordfører og rådmann gjennomgår prosessen og saksbehandlingen vedrørende helsesenter utbyggingen, med vedlegg: Sammendrag av protokoller, journalført av Frøya kommune Sak KS-160/2008: Leieavtale helsesenter, behandlet av kommunestyret i møte den Brev av fra KS-advokatene til Frøya kommune vedrørende Frøya kommune Frøy utvikling AS leiekontrakten. 5. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Politiske partier og Frøya kommune vedrørende "Frøya helsesenter". 6. E-post av fra advokat Karl Olsen til Frøya kommune v/per Gundersen vedrørende Frøya Utvikling Frøya kommune. 7. Sak FS-192/2008: Leieavtale vedr lege/helsesenter, behandlet av formannskapet Leiekontrakt signert mellom Frøy Uvikling AS og Frøya kommune. (Unntatt off. jf. Offentleglova 13). 9. Protokolltilførsel fra Venstre, Høyre, FrP, Sp og SV i kommunestyremøte Sak FS-75/2008: Leieavtale vedr lege / helsesenter - Utsettelse av avtale, behandlet av formannskapet Sak FS-425/2007: Endelig leieavtale vedr lege / helsesenter - Godkjent av advokat, behandlet av formannskapet Frøya kommune kontrollutvalget 15

16 Utrykte vedlegg i saksmappen 1. E-post av fra Jon Østenvig til Per Gundersen og Roger Sørensen vedrørende "Frøy Utvikling AS - Leiekontrakten" 2. Brev av fra Frøya Utvikling AS til Frøya kommune vedr "Kontraktsforhold Frøy Utvikling AS - Frøya kommune, tillyst formannskapsmøte ". 3. E-post av fra Per Gundersen til Roger Sørensen vedrørende "Frøy Utvikling - Frøya kommune". 4. Brev av fra Frøya Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørerende framdrift, Deres brev av ". 5. Saksprotokoll Hovedutvalg drift Orienteringer / spørrerunde. 6. E-post av fra Roger Sørensen til Helge Gåsø m/flere vedrørende "Hotell Sistranda - tilbakemelding". 7. Brev av fra ordfører fra Hans Stølan til Frøy Utvikling AS vedrørende "Ang. nytt helsesenter". 8. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende helsesenter". 9. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 10. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende avtale om leie av lege - helsesenter". 11. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 12. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 13. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende avtale om leie av lege - helsesenter". 14. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 15. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende avtale om leie av lege - helsesenter". 16. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 17. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende avtale om leie av lege - helsesenter". Frøya kommune kontrollutvalget 16

17 SAKSUTREDNING Rådmannen har i brev av 3. desember 2008 oversendt en henvendelse fra Fremskrittspartiets kommunestyregruppe om en gjennomgang av prosessen og saksbehandlingen knyttet til den forestående helsesenterutbyggingen. Fremskrittspartiet varsler også at saken vil bli oversendt fylkesmannen for lovlighetskontroll for å vurdere saksbehandlingen og den politiske håndteringen fra ordførerens side. Forespørselen ble gjort kjent for kontrollutvalget på møte den 12. desember 2008 og utvalget fattet følgende vedtak under sak KU-39/2008 Eventuelt : c) Prosess og saksbehandling vedrørende helsesenterutbyggingen Brev av med vedlegg, fra rådmannen til kontrollutvalgets sekretariat vedrørende FrP ber om at ordfører og rådmann gjennomgår prosessen og saksbehandlingen vedrørende helsesenter utbyggingen ble fremlagt i møtet. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet fremmer en sak til neste møte med en vurdering om hvorvidt kontrollutvalget skal gå inn i saken. I tråd med kontrollutvalgets vedtak legger sekretariatet frem sakskomplekset med en vurdering om kontrollutvalget skal gå inn i saken. Saken gjelder avtale som Frøya kommune har inngått med Frøy Utvikling AS den 24. oktober 2007 der Frøy Utvikling AS forplikter seg til å bygge et kombinert bygg for kjøpesenter / kontor mv på Sistranda. Frøya kommune skal disponere 1. og 2. etasje samt areal for hjelpemiddelsentral og fysikalsk aktivitet / psykisk helsetjeneste i sokkel. Leieforholdet løper fra lokalene er ferdigstilt og opphører uten oppsigelse den , og Frøya kommune har opsjon på å forlenge avtaleforholdet i ytterligere 10 år. Leiekontrakten med Frøy Utvikling AS ble godkjent av et enstemmig formannskap den som sak FS-425/2007. Avtalen er inngått med forbehold som er angitt i pkt 12, der partene gis rett til trekke seg på visse vilkår. Dette gjelder blant annet at byggeplanene blir godkjent, formaliteter vedrørende tomt blir brakt i orden og at utbygger får finansiert byggeprosjektet. Videre gis det en ettårsfrist for partene å trekke seg fra avtalen dersom det oppstår forhold, som partene selv ikke er skyld i, som gjør at bygging ikke kan starte innen ett år fra avtalen ble inngått. Utover høsten 2008 viser det seg at bygging ikke kan finne sted innen ett år etter at avtalen ble underskrevet. Blant annet ble en diskusjon om byggets funksjon og rolle i forhold til den øvrige utviklingen på Sistranda, noe som kunne tilsi en endret plassering av bygget. Utbygger hevder dette har ført til forsinkelser i prosjekteringen. Videre er det fra utbyggers side påpekt at klargjøring av tomt har tatt unødvendig lang tid og at kommunen må bebreides for dette. Kommunen har innhentet juridiske uttalelser i saken som mener at kommunen ikke kan lastes for forsinkelser knyttet til prosessen om sentrumsutviklingen på Sistranda, men advokatene tar forbehold om forsinkelser fra kommunens side knyttet til byggesaksbehandling mv. Kommunestyrets møte På møte den 23. oktober 2008 krevde 15 kommunestyrerepresentanter å få en sak til politisk behandling vedrørende leiekontrakten med Frøy Utvikling AS om lege- og helsesenter. Dette måtte skje innen 14 dager etter som var den absolutt siste frist for å varsle om å trekke seg fra den inngåtte avtalen. Ihht kommuneloven 32 kan ordfører eller 1/3 av kommunestyrets medlemmer kreve at kommunestyremøte avholdes. Frøya kommune kontrollutvalget 17

18 Formannskapets møte Saken ble tatt opp til behandling på formannskapets møte den 4. november Med 4 mot 3 stemmer fattet formannskapet følgende vedtak: Frøya kommune sier opp leiekontrakten med Frøya Utvikling AS om lege/helsesenter, underskrevet Oppsigelsen gjøres ut fra leiekontraktens pkt 12. Det vises til at byggingen ikke har startet ett år fra underskrift av leiekontrakten. Vedtaket er fattet etter kommunelovens 13, utvidet myndighet i hastesaker. Midler avsatt i økonomiplanen forutsettes videreført til å dekke framtidige helse- og omsorgsbehov. Kommunestyrets møte Saken ble tatt opp i et ekstraordinært kommunestyremøte den som sak KS- 160/2008. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Frøya kommune opphever vedtak i sak 192/08 i Formannskapet av Frøya kommune opprettholder inngått leieavtale med Frøy Utvikling AS. Det forutsettes at vedlagte framdriftsplan av , med ferdigstillelse følges. Rådmannen bes i samarbeid med utbygger utarbeide konsekvenser ved forsinket ferdigstillelse av helsesenteret. Saken er således avklart av kommunestyret ved at Frøya kommune står ved avtalen, samtidig er fristen for å si opp avtalen også overskredet. Dersom avtalen skal kunne sies opp i ettertid krever dette vesentlig mislighold etter generelle avtalerettslige forutsetninger. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyret og skal på kommunestyrets vegne føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og se til at kommunen drives på en hensiktsmessig og ressurseffektiv måte i henhold til lov og kommunestyrets forutsetninger. Denne saken er imidlertid noe mer komplisert i og med at det er ulike syn innad i kommunestyret på saken. Det kunne vært aktuelt å se på prosessene som leder frem til ulike vedtak, men siden endelig vedtak er fattet kan det stilles spørsmål ved om en undersøkelse her er fornuftig bruk av knappe ressurser. Fremskrittspartiets kommunestyregruppe har i sin oversendelse poengtert at de vil oversende saken til fylkesmannen for vurdering av "saksbehandlingen og den politiske håndteringen fra ordføreren". Dersom saken likevel skal belyses av en ekstern instans vil det være naturlig for kontrollutvalget å avvente fylkesmannens vurdering av saken. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i at Fremskrittspartiets kommunestyregruppe også sender saken over til fylkesmannen for vurdering vil det ikke være aktuelt å for kontrollutvalget å gå inn i saken på dette tidspunktet. En gjennomgang av saken i ettertid vil være ressurskrevende, og sett i lys av at kommunestyret har fattet endelig vedtak i saken kan det stilles spørsmål om det er riktig bruk av ressurser å vurdere en sak som allerede er avgjort. Frøya kommune kontrollutvalget 18

19 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 6/2009 Forum for kontroll og tilsyn - Eventuelt medlemskap for kontrollutvalget Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget vedtar å søke om medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn som er et forum for kontrollutvalg i Norge. Medlemskontingenten på kr pr år finansieres over kontrollutvalgets budsjett. Kontrollutvalget vil innen utløpet av 2009 evaluere nytteverdien av å være medlem i Forum for kontroll og tilsyn, med sikte på hvorvidt medlemskapet skal videreføres eller ikke. Frøya kommune kontrollutvalget 19

20 Sak 6/2009 Forum for kontroll og tilsyn - Eventuelt medlemskap for kontrollutvalget KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget vedtar å søke om medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn som er et forum for kontrollutvalg i Norge. Medlemskontingenten på kr pr år finansieres over kontrollutvalgets budsjett. Kontrollutvalget vil innen utløpet av 2009 evaluere nytteverdien av å være medlem i Forum for kontroll og tilsyn, med sikte på hvorvidt medlemskapet skal videreføres eller ikke. VEDLEGG 1. Brev datert november 2008 fra Forum for kontroll og tilsyn til Kontrollutvalget i Frøya kommune vedrørende "Muligheter for fagutvikling og erfaringsutveksling". 2. Vedtekter for Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Utrykte vedlegg i saksmappen: SAKSUTREDNING: Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble stiftet på møte den 22. november 2005 på Gardermoen. Initiativet kom i utgangspunktet fra kontrollutvalgene og fylkesrevisjonene i Sør- og Nord- Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Finnmark. Bakgrunnen var skillet mellom revisjon og sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg, der man så at kontrollutvalgene kunne ha behov for å ha en egen uavhengig arena. Initiativtakerne vurderte først en tilknytning til Kommunenes Sentralforbund (KS), men etter en del positive sonderinger, valgte man likevel å etablere et eget sekretariat som etterhvert ble lagt hos kontrollutvalgssekretariatet i Hordaland fylkeskommune. Formål Formålet med et eget Forum for kontroll- og tilsyn er å etablere en møteplass og en arena for erfaringsutveksling, -først og fremst for medlemmer av kontrollutvalg og deres sekretariat. Medlemmer i forumet kan være kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, sametingets kontroll- og konstitusjonskomité og deres sekretariat. Oppgavene for forumet er blant annet: å styrke kontrollutvalgene og deres sekretariat, være en pådriver for faglig utvikling av kontrollutvalg og sekretariat, være en arena for erfaringsutveksling, være et talerør på vegne av kontrollutvalgene overfor sentrale myndigheter. Frøya kommune kontrollutvalget 20

21 Forum for kontroll og tilsyn er en arena for kontrollutvalg for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og ikke minst et talerør der kontrollutvalget kan snakke sin og kommunens sak inn mot sentrale myndigheter. FKT er høringsinstans ved forslag om endringer i regelverket som gjelder kommunal sektor og er representert arbeids- eller referansegrupper som Kommunalministeren nedsetter for å vurdere spørsmål som er særlig knyttet til økonomi, regelverk eller tilsynsordninger i kommunal sektor. Vi viser for øvrig til vedtektene som følger som vedlegg til saken. Forum for kontroll og tilsyn pr i dag Forumet er fortsatt i en startfase og foreningen trenger fortsatt tid til å bygge seg opp. Ved utgangen av 2008 hadde FKT 117 kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og 20 sekretariat i sin medlemsmasse. Forumet er etablert med egen hjemmeside (www.ffkt.no) og har et styre på 5 personer. Styreleder har siden opprettelsen vært Terje Hermansen som er leder for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune. FKT avvikler nytt årsmøte den 27. og 28. mai Kostnader Som medlem i Forum for kontroll og tilsyn må man betale en årlig kontingent, som er avhengig av innbyggertallet i den kommunen man representerer. Dersom kontrollutvalget i Frøya blir medlem vil dette gi en medlemskontingent på kr pr. år. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgssekretariatet sine vurderinger kan Forum for kontroll og tilsyn være en arena der kontrollutvalget har mulighet til å utveksle erfaringer i en større sammenheng. Ikke minst er Forum for kontroll og tilsyn et talerør for kontrollutvalgene i forhold til lovgivende myndigheter, noe som er viktig fremover da kontrollutvalgsfunksjonen fortsatt er under uvikling. Ut fra dette vil kontrollutvalgets sekretariat anbefale kontrollutvalget å vurdere et medlemskap i Forum for kontroll- og tilsyn for å se om dette er noe kontrollutvalget kan ha nytte av. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat ber kontrollutvalget vurdere medlemskap i Forum for kontroll- og tilsyn i 2009, med sikte på en evaluering av nytteverdien i slutten av året. Frøya kommune kontrollutvalget 21

22 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 7/2009 Oppfølging av selskaper mv. - Sammen om framtida AS - Styrende dokumenter Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar saken til orientering. Frøya kommune kontrollutvalget 22

23 Sak 7/2009 Oppfølging av selskaper mv. - Sammen om framtida AS - Styrende dokumenter KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar saken til orientering. VEDLEGG 1. Brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Sammen om framtida AS vedrørende "Frøya kommune - Oppfølging av eierinteresser i selskaper mv. - Forespørsel om dokumenter". 2. Forretningsplan Sammen om Framtida AS, datert Aksjonæravtale for Sammen om Framtida AS, signert Vedtekter for Sammen om Framtida AS, signert Stiftelsesprotokoll for Sammen om Framtida AS, datert Partnerskapsavtale mellom kommunene Frøya og Hitra og Sintef av Forprosjekt Gode Sirklar Hitra Frøya av SAKSUTREDNING Kontrollutvalget vedtok på møte den 6. november 2008 å følge opp selskaper som Frøya kommune er involvert i. Bakgrunnen var blant annet uklarheter knyttet til selskapet Suma næringsutvikling AS, hvor det fra Frøya kommunes side stilles spørsmål ved driften av selskapet. Saken ble drøftet under sak KU-32/2008 Kontrollutvalgets oppfølging av selskaper der Frøya kommune har eierandeler der utvalget fattet følgende vedtak: a) Selskapskontroll I medhold av kommunelovens 80 ber kontrollutvalget om få rutinemessig tilsendt innkalling og protokoll fra styremøter og generalforsamlings-/representantskapsmøter i følgende selskaper: Ny Riksvei 714 AS, DalPro AS, Sammen om framtida AS og Hamos Forvaltning IKS. Som et ledd i oppfølgingen av Frøya kommunes eierinteresser ber kontrollutvalget i medhold av kommunelovens 77 nr 5 om at rådmannen rutinemessig oversender kopi av innkalling og protokoll fra generalforsamlingsmøtene i følgende selskaper: Hitra Frøya fastlandssamband AS, Havbrukstjenesten AS og Suma næringsutvikling AS. Kontrollutvalgets sekretariat har i medhold av kontrollutvalgets vedtak tilskrevet selskapene og ordføreren i Frøya kommune om å få tilsendt innkallinger og protokoller fra styre- og generalsamlingsmøter i de respektive selskapene. Vi har så langt fått positiv tilbakemelding fra selskapene på kontrollutvalgets forespørsel om innsyn. Frøya kommune kontrollutvalget 23

24 Med dette som utgangspunkt legger sekretariatet herved frem en presentasjon av selskapet "Sammen om Framtida AS" som representerer en av kommunens større satsinger innenfor nærings- og kunnskapsutvikling med sikte på å skape arbeidsplasser og sikre tilflytting til regionen. Kontrollutvalgets sekretariat håper dokumentene vil gi utvalget god innsikt i selskapets målsettinger og ambisjoner. Sekretariatet vil legge frem protokoller fra styre og generalforsamlingsmøter løpende etter hvert som de foreligger. Dokumentene kan senere danne grunnlag for en vurdering av i hvor stor grad selskapet har klart å innfri kommunenes målsettinger med disse selskapene. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger frem dokumentene til orientering og som grunnlag for senere oppfølging av selskapet. Frøya kommune kontrollutvalget 24

25 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 8/2009 Kontrollutvalgets sekretariat - Tidsbruk i 2008 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar statusrapportering fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS over tidsforbruk i 2008 i Frøya kommune til orientering. Frøya kommune kontrollutvalget 25

26 Sak 8/2009 Kontrollutvalgets sekretariat - Tidsbruk i 2008 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar statusrapportering fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS over tidsforbruk i 2008 i Frøya kommune til orientering. VEDLEGG Ingen. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KS-178/2004 om stiftelse av ny revisjonsenhet og ny enhet for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg i Sør-Trøndelag, behandlet av kommunestyret SAKSUTREDNING Kontrollutvalget skal i henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven sørge for en tilfredsstillende kontroll og tilsynsordning i kommunen. De viktigste verktøyet kontrollutvalget har for å utøve denne funksjonen er utvalgets kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. For å kunne utøve denne funksjonen på en god måte er det viktig at kontrollutvalget har oversikt over forbruket av ressurser til revisjons- og tilsynsarbeidet slik at disse kan prioriteres på en best mulig måte. Tilgjengelige ressurser vil i første rekke være avhengig av budsjettrammene som kontrollutvalget har for å kjøpe revisjons- og sekretariatstjenester. Utvalget vil også ha muligheten til å påvirke innretningen på tilsynsarbeidet gjennom hvordan kontrollutvalget prioriterer ulike tilsynsoppgaver som forvaltningsrevisjonsarbeid, selskapskontroll, særskilte undersøkelser eller utvidet finansiell revisjon innenfor særskilte områder. For å kunne styre kontroll og tilsynsarbeidet er kontrollutvalget avhengig av å ha oversikt over tilgjengelige tidsressurser. Dette gjelder både hos revisor som utøver det operative kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, men også hos kontrollutvalgets sekretariat som sørger for saksforberedelsene for kontrollutvalget og som foretar mindre undersøkelser og kartlegginger av virksomheten i kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem oversikt over budsjettert og forbrukt tid til Frøya kommune i Frøya kommune kontrollutvalget 26

27 Oversikt over forbrukt tid til Frøya kommune i 2008: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Dir. arbeid 7,0 26,5 19,0 17,5 23,0 12,0 3,0 7,0 17,5 2,5 15,5 31,0 181,5 Støttefunksj 0,0 KU-felles, ind. * 18,0 Sum 7,0 26,5 19,0 17,5 23,0 12,0 3,0 7,0 17,5 2,5 15,5 31,0 199,5 Kjøring 3,5 5,5 6,0 2,5 9,0 7,5 2,5 2,5 9,5 2,5 5,0 7,0 63,0 Sum 10,5 32,0 25,0 20,0 32,0 19,5 5,5 9,5 27,0 5,0 20,5 38,0 262,5 *) KU-Felles er tid som er brukt felles for kontrollutvalgene, f eks til møter med revisor, felles samlinger m.m. Budsjettert tid for Frøya kommune basert på honorarfordeling for 2008 var 197,4 timer, mot 194,8 timer i Ser man isolert på operativ tid har det i 2008 vært et merforbruk på 2,1 timer. Kontrollutvalgets sekretariat vil se flere år i sammenheng, slik at mer-/mindreforbruk ett år vil utlignes på kommunen i påfølgende år. Kontrollutvalgets sekretariat hadde et merforbruk på 2,4 timer i Viktige arbeidsoppgaver har vært bestilling og oppfølging av forvaltningsrevisjonsarbeid, avgi uttalelse til årsregnskapet og selskapskontroll. Videre har kontrollutvalgets sekretariat blant annet forberedt saker vedrørende overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, eventuell skoleutbygging på Sistranda, intern varsling, manglende svar på henvendelser til Frøya kommune, forholdet mellom politikere og ansatte i kommunen, Frøya kommunes regnskap for 2007, årsmelding for kontrollutvalget, oppfølging av politiske vedtak og utarbeidelse av budsjett for kontrollutvalget. Når det gjelder kjøretid utgjør dette 63,0 timer for Frøya i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS anser det som viktig å være regelmessig til stede i kommunene, både for å få innblikk i kommunens virksomhet og for å vise at kontrollutvalget er representert i forvaltningen. Vi har valgt å ikke belaste den enkelte kommune for reisetid, men føre dette over et felles budsjett. KonSek legger opp til likebehandling av kommunene uavhengig av geografisk beliggenhet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem oversikt over forbrukt tid til Frøya kommune for 2008, og ber om at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, jf. innstillingen. Frøya kommune kontrollutvalget 27

28 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 9/2009 Eventuelt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Frøya kommune kontrollutvalget 28

29 Sak 9/2009 Eventuelt KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Frøya kommune kontrollutvalget 29

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Arkivsak : 399-2009. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune. Møtedato/tid : Tirsdag 01. desember 2009, kl. 18.00. * Møtested/lokaler :

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. februar 2009 kl. 13.00 15.35. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 068/2009. Møteleder: Geir

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 04.09.2013 kl. 09:00 14:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i underetasjen Johan G.Foss, leder Kirsten

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 19.03.2014 kl. 09:00 13:45 Møtested: Rådhuset, møterom A. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Johan G.Foss, leder Jarl

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Forfall Jarl Arthur Dyrvik nestleder Johan Eldar Wingan Odd Larsen

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Forfall Jarl Arthur Dyrvik nestleder Johan Eldar Wingan Odd Larsen FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 3. desember 2009 kl. 10.00 13.20. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B. Saknr: 38/2009-44/2009. Arkivsaknr.: 410/2009 Møteleder Thor Pettersen Møtende

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 4. november 2008, kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord Lille møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 24.02.2015 kl. 09:00 12:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 03.10.2012 kl. 09:00 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i sokkeletasjen Johan G. Foss Jarl Arthur

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE Behandlet i kontrollutvalgets møte 22.4.2015 Innholdsfortegnelse 1. KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. februar 2009 kl 16.00 18.35 Møtested/lokaler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 31. januar 2017. Klokken: 09.00 - ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Kvitfjell SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET. Meldal kommune. Behandlet i kontrollutvalget , sak 7/17

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET. Meldal kommune. Behandlet i kontrollutvalget , sak 7/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET Meldal kommune Behandlet i kontrollutvalget 15.2.2017, sak 7/17 1 1 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven 77. Kontrollutvalget skal påse at

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 19.06.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad, møteleder Odd

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 13.02.2012 kl. 09:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg Tom Skare,

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 10.11.2011 kl. 16:00 18:30 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Ivar Skei,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid: 06.05.2013 kl. 13:00 17:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 14.02.2013 kl. 09:30 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 09.10.2012 kl. 09:00 10:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Martin Vatn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Vegårshei kontrollutvalg Dato: 24.11.2016 kl. 9:00 Møtested: Vegårshei kommunehus Arkivsak: 15/09714 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. april 2008 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget) Saknr: 10/2008-16/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 26. februar 2008 kl 09:30-14:20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom 101 Møtende

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Fredag 13. januar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Deltagere : Svein

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009

Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009 FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl. 10.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 1-2014 Møtedato: 05.03.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-7/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 2. juni 2009 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, formannskapssalen Arkivref : 171/2009 Medlemmer : Arne

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2012 1 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2012 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette årsmelding for 2012. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2015 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 18.02.16, sak 03/16 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.01.2015 kl. 13:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rosenvik, møterom Raudhaamarn. Tormod S. Slupphaug,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal 25.01.17, sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Innhold Innledning...3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)...3

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer