Møteinnkalling Arkivsak: 035/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Arkivsak: 035/2009"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Arkivsak: 035/2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. februar 2009 kl Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Møterom A Deltagere : Sten Kristian Røvik leder Thor Pettersen nestleder Johan Eldar Wingan Jarl Arthur Dyrvik Odd Larsen Kopi Møteansvarlig : Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor : Sten Kristian Røvik Sted Dato Frøya / Trondheim 12. februar 2009 Sakliste: Sak 1/2009 Godkjenning av protokoll fra møte Sak 2/2009 Referatsaker Sak 3/2009 Forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomiplanlegging, rapportering og styring Sak 4/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for 2009 Sak 5/2009 Prosess og saksbehandling vedrørende helsesenterutbyggingen Mulig undersøkelse Sak 6/2009 Forum for kontroll og tilsyn Eventuelt medlemskap for kontrollutvalget Sak 7/2009 Oppfølging av selskaper mv. - Sammen om framtida AS - Styrende dokumenter Sak 8/2009 Kontrollutvalgets sekretariat - Tidsbruk i 2008 Sak 9/2009 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Per O. Johansen på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Sten Kristian Røvik leder (sign) Per O. Johansen Rådgiver Frøya kommune kontrollutvalget 1

2 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 1/2009 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Frøya kommune kontrollutvalget 2

3 Sak 1/2009 Godkjenning av protokoll fra møte KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte SAKSUTREDNING Møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte den 12. desember 2008 ble sendt ut til medlemmene, varamedlemmene, ordfører og rådmann etter møtet. Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at protokollen godkjennes. Frøya kommune kontrollutvalget 3

4 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 2/2009 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Frøya kommune kontrollutvalget 4

5 Sak 2/2009 Referatsaker KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. VEDLEGG Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Regjeringens tiltakspakke 2009 for å stimulere aktiviteten i kommunesektoren Fylkesvis oversikt. 2. Kommunal rapport : Krever kontroll med tiltakspakken. 3. Kommunal- og regionaldepartementet : Arbeidsgruppe om egenkontroll i gang. 4. Fornyings- og administrasjonsdepartementet januar 2009: Offentlige anskaffelser bruk av hasteprosedyre som følge av finanskrisen. 5. Kommunal- og regionaldepartementet : 21 nye kvalitetskommuner. 6. Hitra Frøya : Vil slå sammen for å bli sterk og effektiv. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. Frøya kommune kontrollutvalget 5

6 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 3/2009 Forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomiplanlegging, rapportering og styring Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomiplanlegging, rapportering og styring til etterretning. Rapporten viser etter kontrollutvalgets mening at Frøya kommune har et betydelig potensiale i å utvikle en bedre økonomiforvaltning og etablere en god økonomistyring i kommunen. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomiplanlegging, rapportering og styring og revisors anbefalinger i rapporten med særlig vekt på Å gjennomgå budsjettprosessen med sikte på mer involvering og samhandling. Etablere en presis tertialrapportering som avlegges raskt etter periodeslutt, og som inneholder prognoser for resten året. Legge til rette for at tiltak raskt kan iverksettes dersom økonomirapporteringen tilsier dette. Utarbeide rutiner som sikrer at kommunens innrapportering i KOSTRA koordineres og kvalitetssikres. Frøya kommune kontrollutvalget 6

7 Sak 3/2009 Forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomiplanlegging, rapportering og styring KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomiplanlegging, rapportering og styring til etterretning. Rapporten viser etter kontrollutvalgets mening at Frøya kommune har et betydelig potensiale i å utvikle en bedre økonomiforvaltning og etablere en god økonomistyring i kommunen. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomiplanlegging, rapportering og styring og revisors anbefalinger i rapporten med særlig vekt på Å gjennomgå budsjettprosessen med sikte på mer involvering og samhandling. Etablere en presis tertialrapportering som avlegges raskt etter periodeslutt, og som inneholder prognoser for resten året. Legge til rette for at tiltak raskt kan iverksettes dersom økonomirapporteringen tilsier dette. Utarbeide rutiner som sikrer at kommunens innrapportering i KOSTRA koordineres og kvalitetssikres. VEDLEGG 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Økonomiplanlegging, rapportering og styring. (Eget vedlegg). Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-18/2008: Bestilling av forvaltningsrevisjon Overordnet økonomisk planlegging og økonomiforvaltning i Frøya kommune, behandlet av kontrollutvalget på møte den Sak KS-68/2008: Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for 2008, vedtatt av Frøya kommunestyre i møte , etter innstilling fra kontrollutvalget i sak KU-12/2008. SAKSUTREDNING I henhold til planen for forvaltningsrevisjon som kommunestyret vedtok i sak KS-68/2008 bestilte kontrollutvalget på møte i juni 2008 en forvaltningsrevisjon med fokus på økonomisk planlegging og økonomiforvaltning i Frøya kommune. For å kunne drive god forvaltning av kommunens ressurser er det viktig å sørge for god planlegging av kommunens virksomhet. Planene må omfatte alle aktiviteter og som konsekvensvurderes og knyttes sammen med budsjettdokumentene. For å kunne planlegge fremover er det viktig ha god oversikt bakover. Innenfor økonomi gjelder dette i første rekke å til en hver tid ha oppdaterte regnskaper som gjør det mulig å hente ut relevante styringsdata innenfor de områder som er aktuelle. Med dette som utgangspunkt er det mulig å lage budsjettdokumenter som tar innover seg kostnader knyttet til daglig drift og planlagte investeringer, korrigert for virkningen av planlagte driftsendringer eller nye investeringer. Frøya kommune kontrollutvalget 7

8 Kontrollutvalget har gjennom sitt virke og ved behandlingen av ulike saker fått signaler på at det kan ligge et forbedringspotensiale i hvordan Frøya kommune driver sin økonomiske planlegging og bruker økonomisk styringsinformasjon, både på et overordnet styringsnivå og i sin daglige drift. Kontrollutvalgets bestilling Med bakgrunn i egne erfaringer og innspill valgte kontrollutvalget å gjennomføre en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med fokus på økonomisk styring i Frøya kommune. Utvalget engasjerte Revisjon Midt-Norge IKS for å gjennomføre undersøkelsen. Innfallsvinklene i prosjektet er oppsummert i følgende problemformulering: Hovedproblemstilling: Er kommunens planlegging, rapportering og oppfølging tilfredsstillende ut fra behovet for økonomisk styringsinformasjon? Delproblemstillinger: 1. Er kvaliteten i budsjettet i samsvar med kommunens behov for planleggings- og styringsinformasjon? 2. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en god økonomirapportering og oppfølging i kommunen? 3. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om budsjettering og rapportering? 4. Er påliteligheten og rapporteringen fra kommunen til KOSTRA god nok? Resultater fra undersøkelsen Revisjon Midt-Norge har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport den og kan kort oppsummeres som følger: Kvaliteten i budsjettet: Frøya kommune gjennomfører budsjettarbeidet innenfor kommunelovens frister, men budsjettarbeidet kan med fordel startes tidligere for å sikre god nok involvering fra virksomhetsledere og politisk nivå. Virksomhetslederne mangler maler eller rutiner for hvordan budsjettarbeidet skal utføres. Vedtatt årsbudsjett i 2008 manglet to forskriftspålagte budsjettskjemaer. Frøya kommune kontrollutvalget 8

9 Samspill i kommunens ledelse for å sikre god økonomirapportering og oppfølging Regnskapsrapportering pr tertial til politisk nivå er i samsvar med kommunelovens krav. Budsjettreguleringer som følge av den økonomiske rapporteringen skjer imidlertid sent i året for å gi den effekten som er nødvendig. Prognostiseringen i tertialrapporteringen er ikke presis nok for å gi tilstrekkelig styringsinformasjon. Kommuneledelsens kunnskap om budsjettering og rapportering I følge revisor er det ikke gjennomført systematisk opplæring av alle virksomhetsledere i bruken av kommunens økonomisystemer, og en del ledere mangler dermed nok kunnskap for å bruke systemene som styringsverktøy. Økonomikontoret / rådmannens stab bistår virksomhetslederne i budsjettarbeidet og økonomirapporteringen, uten at dette samspillet er nærmere beskrevet. Innrapporteringen av data til KOSTRA Innrapporteringen til KOSTRA skjer i henhold til lovpålagte krav, men kommunen mangler rutiner for kvalitetssikring av innrapporterte data. Frøya kommune bruker KOSTRA-data i egen virksomhetsstyring. Revisors konklusjon Er kommunens økonomi/ -planlegging, -rapportering og oppfølging tilfredsstillende? Revisor konkluderer med at Frøya kommunes planlegging, rapportering og oppfølging av politisk styringsinformasjon i hovedsak er i samsvar med kommuneloven, forskrifter og anbefalinger, men at det ligger et forbedringspotensiale i å kvalitetssikre data, og involvere virksomhetsledere og politikere i kommunens budsjettprosess. Kommunens økonomi- og delegasjonsbestemmelser må brukes mer i det daglige arbeidet, og kvaliteten på tertialrapporteringen må bedres, særlig i forhold til prognostisering. Frøya kommune mangler ifølge revisor en avklaring for hvordan samspillet mellom økonomikontoret og virksomhetslederne skal fungere, samt et system for opplæring, slik at delegert økonomisk ansvar og myndighet kan ivaretas. Kommunen mangler videre rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av innrapporterte data. Revisors anbefalinger Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført har revisor gitt følgende anbefalinger: Vurdere budsjettprosessen med tanke på mer involvering og samhandling, herunder utarbeiding av skriftlig rutinebeskrivelser. Vurdere tidspunkt for behandling og oppfølging av tertialrapportering, og etablere en hensiktmessig periodisering. Sikre at økonomirapporteringen inneholder tiltak ved merforbruk, og skriftlige rutiner som sikrer samspill og kunnskapsdeling mellom økonomikontor og virksomhetsleder. Utarbeide rutiner som sikrer at kommunens innrapportering i KOSTRA koordineres og kvalitetssikres. Kontrollutvalgets sekretariat viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for mer spesifikke vurderinger og konklusjoner og begrunnelsene som ligger bak konklusjonene. Frøya kommune kontrollutvalget 9

10 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgets sekretariat sine vurderinger har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført en undersøkelse som peker på flere forbedringsmuligheter i økonomistyringen i Frøya kommune. God styring av kommunens økonomi er svært viktig for å drifte tjenesteproduksjonen og for å kunne gjennomføre planlagte investeringer. Regnskap og budsjett er kommunestyrets og rådmannens viktigste styringsredskaper og det er avgjørende at disse er av god kvalitet. I så måte peker revisors rapport på forhold som bør forbedres. Et viktig forhold som tas opp i rapporten er tertialrapporteringen, som er kommunestyrets mulighet til å endre kursen underveis i året. Mangelfull periodisering og upresise prognoser svekker både kommunestyrets og rådmannens styringsmuligheter. Det er også uheldig at vedtak som vedrører budsjettet underveis i året, kommer sent, og gir dermed ikke så god virkning som ønskelig. Frøya kommune et klart forbedringspotensiale i forbindelse med sin løpende økonomiske rapportering og dette bør kommunen ta tak i så snart som mulig. Revisors rapport peker også på at en del virksomhetsledere mangler kunnskap om bruken av kommunens økonomisystemer som styringsverktøy. Sett i lys av økt ansvarliggjøring av enhetene er det viktig at enhetslederne har god oversikt over egen økonomi. Dette må følges opp. Uten at det er gjennomgått i revisjonsrapporten, kan det etter sekretariatets vurdering heller ikke underslås at Frøya kommune har et økonomisystem som har en høy brukerterskel og som på mange måter holder på å gå ut på dato. Mange kommuner har valgt å gå bort i fra dette systemet og det kan vel synes hensiktsmessig at Frøya kommune også vurderer alternativer for å skape en mer moderne og brukervennlig løsning på sikt. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anser forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomiplanlegging, rapportering og styring" for å gi nyttig informasjon om forbedringsområder i økonomistyringen i Frøya kommune. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og legge den frem for kommunestyret med følgende innstilling, jf. revisors anbefalinger. (Se innstillingen foran). Frøya kommune kontrollutvalget 10

11 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 4/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for 2009 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta begrunnede endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Frøya kommune kontrollutvalget 11

12 Sak 4/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for 2009 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta begrunnede endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. VEDLEGG 1. Frøya kommune Plan for forvaltningsrevisjon for Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-37/2008: Overordnet analyse for Frøya kommune for 2008, behandlet av kontrollutvalget på møte den Overordnet analyse med risiko og vesentlighetsvurdering av virksomheten i Frøya kommune for SAKSUTREDNING I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. For å sikre et mest mulig oppdatert styringsdokument og for å gi kommunestyret anledning til å gi regelmessige innspill til forvaltningsrevisjonsarbeidet, legger kontrollutvalgets sekretariat opp til en årlig rullering av planen. I 2008 har kontrollutvalget bestilt følgende revisjoner: 1. Overordnet økonomisk planlegging og økonomiforvaltning i Frøya kommune 2. Fremtidens skole - Kunnskapsløftet Resultatene fra undersøkelsene legges frem for kommunestyret i Frøya kommune kontrollutvalget 12

13 Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i 2009 Kontrollutvalget fremmer i denne saken en revidert plan for forvaltningsrevisjonsarbeidet for Kontrollutvalget startet arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon på møte den 12. desember der utvalget gikk igjennom en overordnet analyse av den virksomheten som drives i regi av Frøya kommune. Saken ble lagt frem for ny behandling i kontrollutvalget den 19. februar 2009 der utvalget fremmer en prioritert plan for forvaltningsrevisjon for 2009 til kommunestyret. Kommunestyret er i henhold til kommuneloven øverste tilsynsorgan i Frøya kommune og i henhold til loven er det kommunestyret selv som må vedta plan for forvaltningsrevisjon for Med bakgrunn i den overordnede analysen, dialogen med kontrollutvalget i prosessen og innspill fra ledelsen i Frøya kommune har kontrollutvalgets sekretariat formulert forslag til temaområder for forvaltningsrevisjon for Planen for forvaltningsrevisjon inneholder flere temaområder enn det ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i Kontrollutvalget prioriterte i møte den 19. februar 2009 prosjektene i følgende rekkefølge: 1.Omdømme og omdømmebygging i Frøya kommune 2 Innkjøp og innkjøpsforvaltning i Frøya kommune 3. Skoleutbygging på Sistranda 4. Eiendomsforvaltningen i Frøya kommune 5. Miljøsatsingen i Frøya kommune 6. Frøya kommunes oppfølging av fysisk og psykiske utviklingshemmede 7. Frøya kommune - aksjonær og eiendomsbesitter 8. Barnevernstjenesten i Frøya kommune 9. Fremtidens pleie- og omsorgstjenester i Frøya kommune 10. Bruken av tilskuddsmidler til næringsutvikling i Frøya 11. IT-sikkerhet 12. Kriseberedskapen i Frøya kommune Temaene er beskrevet ytterligere i det vedlagte utkastet til plan for forvaltningsrevisjon for Det er så opp til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta den endelige prioriteringen av hvilke områder som kontrollutvalget vil se nærmere på Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, er det en fordel om kontrollutvalget har mulighet til å prioritere neste prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget finner dette formålstjenlig. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for Frøya kommune kontrollutvalget 13

14 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 5/2009 Prosess og saksbehandling vedrørende helsesenterutbyggingen Mulig undersøkelse Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget viser til brev av 3. desember 2008 fra rådmannen med oversendelse av anmodning om gjennomgang av prosessen knyttet til den forestående helsesenterutbyggingen. Med bakgrunn i at kommunestyret har stadfestet kontrakten med Frøy Uvikling AS om bygging av helsesenter mv. og at saken oversendes fylkesmannen for vurdering, finner kontrollutvalget det ikke hensiktsmessig å bruke ressurser på saken nå. Frøya kommune kontrollutvalget 14

15 Sak 5/2009 Prosess og saksbehandling vedrørende helsesenterutbyggingen Mulig undersøkelse KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget viser til brev av 3. desember 2008 fra rådmannen med oversendelse av anmodning om gjennomgang av prosessen knyttet til den forestående helsesenterutbyggingen. Med bakgrunn i at kommunestyret har stadfestet kontrakten med Frøy Uvikling AS om bygging av helsesenter mv. og at saken oversendes fylkesmannen for vurdering, finner kontrollutvalget det ikke hensiktsmessig å bruke ressurser på saken nå. VEDLEGG 1. Brev av fra Frøya kommune v/ rådmannen til KonSek v/per O. Johansen vedrørende FrP ber om at ordfører og rådmann gjennomgår prosessen og saksbehandlingen vedrørende helsesenter utbyggingen. 2. Anmodning: FrP ber om at ordfører og rådmann gjennomgår prosessen og saksbehandlingen vedrørende helsesenter utbyggingen, med vedlegg: Sammendrag av protokoller, journalført av Frøya kommune Sak KS-160/2008: Leieavtale helsesenter, behandlet av kommunestyret i møte den Brev av fra KS-advokatene til Frøya kommune vedrørende Frøya kommune Frøy utvikling AS leiekontrakten. 5. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Politiske partier og Frøya kommune vedrørende "Frøya helsesenter". 6. E-post av fra advokat Karl Olsen til Frøya kommune v/per Gundersen vedrørende Frøya Utvikling Frøya kommune. 7. Sak FS-192/2008: Leieavtale vedr lege/helsesenter, behandlet av formannskapet Leiekontrakt signert mellom Frøy Uvikling AS og Frøya kommune. (Unntatt off. jf. Offentleglova 13). 9. Protokolltilførsel fra Venstre, Høyre, FrP, Sp og SV i kommunestyremøte Sak FS-75/2008: Leieavtale vedr lege / helsesenter - Utsettelse av avtale, behandlet av formannskapet Sak FS-425/2007: Endelig leieavtale vedr lege / helsesenter - Godkjent av advokat, behandlet av formannskapet Frøya kommune kontrollutvalget 15

16 Utrykte vedlegg i saksmappen 1. E-post av fra Jon Østenvig til Per Gundersen og Roger Sørensen vedrørende "Frøy Utvikling AS - Leiekontrakten" 2. Brev av fra Frøya Utvikling AS til Frøya kommune vedr "Kontraktsforhold Frøy Utvikling AS - Frøya kommune, tillyst formannskapsmøte ". 3. E-post av fra Per Gundersen til Roger Sørensen vedrørende "Frøy Utvikling - Frøya kommune". 4. Brev av fra Frøya Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørerende framdrift, Deres brev av ". 5. Saksprotokoll Hovedutvalg drift Orienteringer / spørrerunde. 6. E-post av fra Roger Sørensen til Helge Gåsø m/flere vedrørende "Hotell Sistranda - tilbakemelding". 7. Brev av fra ordfører fra Hans Stølan til Frøy Utvikling AS vedrørende "Ang. nytt helsesenter". 8. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende helsesenter". 9. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 10. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende avtale om leie av lege - helsesenter". 11. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 12. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 13. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende avtale om leie av lege - helsesenter". 14. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 15. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende avtale om leie av lege - helsesenter". 16. Brev av fra Frøya kommune til Frøy Utvikling AS vedrørende "Leieavtale vedr lege/helsesenter". 17. Brev av fra Frøy Utvikling AS til Frøya kommune "Vedrørende avtale om leie av lege - helsesenter". Frøya kommune kontrollutvalget 16

17 SAKSUTREDNING Rådmannen har i brev av 3. desember 2008 oversendt en henvendelse fra Fremskrittspartiets kommunestyregruppe om en gjennomgang av prosessen og saksbehandlingen knyttet til den forestående helsesenterutbyggingen. Fremskrittspartiet varsler også at saken vil bli oversendt fylkesmannen for lovlighetskontroll for å vurdere saksbehandlingen og den politiske håndteringen fra ordførerens side. Forespørselen ble gjort kjent for kontrollutvalget på møte den 12. desember 2008 og utvalget fattet følgende vedtak under sak KU-39/2008 Eventuelt : c) Prosess og saksbehandling vedrørende helsesenterutbyggingen Brev av med vedlegg, fra rådmannen til kontrollutvalgets sekretariat vedrørende FrP ber om at ordfører og rådmann gjennomgår prosessen og saksbehandlingen vedrørende helsesenter utbyggingen ble fremlagt i møtet. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet fremmer en sak til neste møte med en vurdering om hvorvidt kontrollutvalget skal gå inn i saken. I tråd med kontrollutvalgets vedtak legger sekretariatet frem sakskomplekset med en vurdering om kontrollutvalget skal gå inn i saken. Saken gjelder avtale som Frøya kommune har inngått med Frøy Utvikling AS den 24. oktober 2007 der Frøy Utvikling AS forplikter seg til å bygge et kombinert bygg for kjøpesenter / kontor mv på Sistranda. Frøya kommune skal disponere 1. og 2. etasje samt areal for hjelpemiddelsentral og fysikalsk aktivitet / psykisk helsetjeneste i sokkel. Leieforholdet løper fra lokalene er ferdigstilt og opphører uten oppsigelse den , og Frøya kommune har opsjon på å forlenge avtaleforholdet i ytterligere 10 år. Leiekontrakten med Frøy Utvikling AS ble godkjent av et enstemmig formannskap den som sak FS-425/2007. Avtalen er inngått med forbehold som er angitt i pkt 12, der partene gis rett til trekke seg på visse vilkår. Dette gjelder blant annet at byggeplanene blir godkjent, formaliteter vedrørende tomt blir brakt i orden og at utbygger får finansiert byggeprosjektet. Videre gis det en ettårsfrist for partene å trekke seg fra avtalen dersom det oppstår forhold, som partene selv ikke er skyld i, som gjør at bygging ikke kan starte innen ett år fra avtalen ble inngått. Utover høsten 2008 viser det seg at bygging ikke kan finne sted innen ett år etter at avtalen ble underskrevet. Blant annet ble en diskusjon om byggets funksjon og rolle i forhold til den øvrige utviklingen på Sistranda, noe som kunne tilsi en endret plassering av bygget. Utbygger hevder dette har ført til forsinkelser i prosjekteringen. Videre er det fra utbyggers side påpekt at klargjøring av tomt har tatt unødvendig lang tid og at kommunen må bebreides for dette. Kommunen har innhentet juridiske uttalelser i saken som mener at kommunen ikke kan lastes for forsinkelser knyttet til prosessen om sentrumsutviklingen på Sistranda, men advokatene tar forbehold om forsinkelser fra kommunens side knyttet til byggesaksbehandling mv. Kommunestyrets møte På møte den 23. oktober 2008 krevde 15 kommunestyrerepresentanter å få en sak til politisk behandling vedrørende leiekontrakten med Frøy Utvikling AS om lege- og helsesenter. Dette måtte skje innen 14 dager etter som var den absolutt siste frist for å varsle om å trekke seg fra den inngåtte avtalen. Ihht kommuneloven 32 kan ordfører eller 1/3 av kommunestyrets medlemmer kreve at kommunestyremøte avholdes. Frøya kommune kontrollutvalget 17

18 Formannskapets møte Saken ble tatt opp til behandling på formannskapets møte den 4. november Med 4 mot 3 stemmer fattet formannskapet følgende vedtak: Frøya kommune sier opp leiekontrakten med Frøya Utvikling AS om lege/helsesenter, underskrevet Oppsigelsen gjøres ut fra leiekontraktens pkt 12. Det vises til at byggingen ikke har startet ett år fra underskrift av leiekontrakten. Vedtaket er fattet etter kommunelovens 13, utvidet myndighet i hastesaker. Midler avsatt i økonomiplanen forutsettes videreført til å dekke framtidige helse- og omsorgsbehov. Kommunestyrets møte Saken ble tatt opp i et ekstraordinært kommunestyremøte den som sak KS- 160/2008. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Frøya kommune opphever vedtak i sak 192/08 i Formannskapet av Frøya kommune opprettholder inngått leieavtale med Frøy Utvikling AS. Det forutsettes at vedlagte framdriftsplan av , med ferdigstillelse følges. Rådmannen bes i samarbeid med utbygger utarbeide konsekvenser ved forsinket ferdigstillelse av helsesenteret. Saken er således avklart av kommunestyret ved at Frøya kommune står ved avtalen, samtidig er fristen for å si opp avtalen også overskredet. Dersom avtalen skal kunne sies opp i ettertid krever dette vesentlig mislighold etter generelle avtalerettslige forutsetninger. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyret og skal på kommunestyrets vegne føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og se til at kommunen drives på en hensiktsmessig og ressurseffektiv måte i henhold til lov og kommunestyrets forutsetninger. Denne saken er imidlertid noe mer komplisert i og med at det er ulike syn innad i kommunestyret på saken. Det kunne vært aktuelt å se på prosessene som leder frem til ulike vedtak, men siden endelig vedtak er fattet kan det stilles spørsmål ved om en undersøkelse her er fornuftig bruk av knappe ressurser. Fremskrittspartiets kommunestyregruppe har i sin oversendelse poengtert at de vil oversende saken til fylkesmannen for vurdering av "saksbehandlingen og den politiske håndteringen fra ordføreren". Dersom saken likevel skal belyses av en ekstern instans vil det være naturlig for kontrollutvalget å avvente fylkesmannens vurdering av saken. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i at Fremskrittspartiets kommunestyregruppe også sender saken over til fylkesmannen for vurdering vil det ikke være aktuelt å for kontrollutvalget å gå inn i saken på dette tidspunktet. En gjennomgang av saken i ettertid vil være ressurskrevende, og sett i lys av at kommunestyret har fattet endelig vedtak i saken kan det stilles spørsmål om det er riktig bruk av ressurser å vurdere en sak som allerede er avgjort. Frøya kommune kontrollutvalget 18

19 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 6/2009 Forum for kontroll og tilsyn - Eventuelt medlemskap for kontrollutvalget Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget vedtar å søke om medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn som er et forum for kontrollutvalg i Norge. Medlemskontingenten på kr pr år finansieres over kontrollutvalgets budsjett. Kontrollutvalget vil innen utløpet av 2009 evaluere nytteverdien av å være medlem i Forum for kontroll og tilsyn, med sikte på hvorvidt medlemskapet skal videreføres eller ikke. Frøya kommune kontrollutvalget 19

20 Sak 6/2009 Forum for kontroll og tilsyn - Eventuelt medlemskap for kontrollutvalget KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget vedtar å søke om medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn som er et forum for kontrollutvalg i Norge. Medlemskontingenten på kr pr år finansieres over kontrollutvalgets budsjett. Kontrollutvalget vil innen utløpet av 2009 evaluere nytteverdien av å være medlem i Forum for kontroll og tilsyn, med sikte på hvorvidt medlemskapet skal videreføres eller ikke. VEDLEGG 1. Brev datert november 2008 fra Forum for kontroll og tilsyn til Kontrollutvalget i Frøya kommune vedrørende "Muligheter for fagutvikling og erfaringsutveksling". 2. Vedtekter for Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Utrykte vedlegg i saksmappen: SAKSUTREDNING: Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble stiftet på møte den 22. november 2005 på Gardermoen. Initiativet kom i utgangspunktet fra kontrollutvalgene og fylkesrevisjonene i Sør- og Nord- Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Finnmark. Bakgrunnen var skillet mellom revisjon og sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg, der man så at kontrollutvalgene kunne ha behov for å ha en egen uavhengig arena. Initiativtakerne vurderte først en tilknytning til Kommunenes Sentralforbund (KS), men etter en del positive sonderinger, valgte man likevel å etablere et eget sekretariat som etterhvert ble lagt hos kontrollutvalgssekretariatet i Hordaland fylkeskommune. Formål Formålet med et eget Forum for kontroll- og tilsyn er å etablere en møteplass og en arena for erfaringsutveksling, -først og fremst for medlemmer av kontrollutvalg og deres sekretariat. Medlemmer i forumet kan være kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, sametingets kontroll- og konstitusjonskomité og deres sekretariat. Oppgavene for forumet er blant annet: å styrke kontrollutvalgene og deres sekretariat, være en pådriver for faglig utvikling av kontrollutvalg og sekretariat, være en arena for erfaringsutveksling, være et talerør på vegne av kontrollutvalgene overfor sentrale myndigheter. Frøya kommune kontrollutvalget 20

21 Forum for kontroll og tilsyn er en arena for kontrollutvalg for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og ikke minst et talerør der kontrollutvalget kan snakke sin og kommunens sak inn mot sentrale myndigheter. FKT er høringsinstans ved forslag om endringer i regelverket som gjelder kommunal sektor og er representert arbeids- eller referansegrupper som Kommunalministeren nedsetter for å vurdere spørsmål som er særlig knyttet til økonomi, regelverk eller tilsynsordninger i kommunal sektor. Vi viser for øvrig til vedtektene som følger som vedlegg til saken. Forum for kontroll og tilsyn pr i dag Forumet er fortsatt i en startfase og foreningen trenger fortsatt tid til å bygge seg opp. Ved utgangen av 2008 hadde FKT 117 kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og 20 sekretariat i sin medlemsmasse. Forumet er etablert med egen hjemmeside (www.ffkt.no) og har et styre på 5 personer. Styreleder har siden opprettelsen vært Terje Hermansen som er leder for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune. FKT avvikler nytt årsmøte den 27. og 28. mai Kostnader Som medlem i Forum for kontroll og tilsyn må man betale en årlig kontingent, som er avhengig av innbyggertallet i den kommunen man representerer. Dersom kontrollutvalget i Frøya blir medlem vil dette gi en medlemskontingent på kr pr. år. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgssekretariatet sine vurderinger kan Forum for kontroll og tilsyn være en arena der kontrollutvalget har mulighet til å utveksle erfaringer i en større sammenheng. Ikke minst er Forum for kontroll og tilsyn et talerør for kontrollutvalgene i forhold til lovgivende myndigheter, noe som er viktig fremover da kontrollutvalgsfunksjonen fortsatt er under uvikling. Ut fra dette vil kontrollutvalgets sekretariat anbefale kontrollutvalget å vurdere et medlemskap i Forum for kontroll- og tilsyn for å se om dette er noe kontrollutvalget kan ha nytte av. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat ber kontrollutvalget vurdere medlemskap i Forum for kontroll- og tilsyn i 2009, med sikte på en evaluering av nytteverdien i slutten av året. Frøya kommune kontrollutvalget 21

22 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 7/2009 Oppfølging av selskaper mv. - Sammen om framtida AS - Styrende dokumenter Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar saken til orientering. Frøya kommune kontrollutvalget 22

23 Sak 7/2009 Oppfølging av selskaper mv. - Sammen om framtida AS - Styrende dokumenter KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar saken til orientering. VEDLEGG 1. Brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Sammen om framtida AS vedrørende "Frøya kommune - Oppfølging av eierinteresser i selskaper mv. - Forespørsel om dokumenter". 2. Forretningsplan Sammen om Framtida AS, datert Aksjonæravtale for Sammen om Framtida AS, signert Vedtekter for Sammen om Framtida AS, signert Stiftelsesprotokoll for Sammen om Framtida AS, datert Partnerskapsavtale mellom kommunene Frøya og Hitra og Sintef av Forprosjekt Gode Sirklar Hitra Frøya av SAKSUTREDNING Kontrollutvalget vedtok på møte den 6. november 2008 å følge opp selskaper som Frøya kommune er involvert i. Bakgrunnen var blant annet uklarheter knyttet til selskapet Suma næringsutvikling AS, hvor det fra Frøya kommunes side stilles spørsmål ved driften av selskapet. Saken ble drøftet under sak KU-32/2008 Kontrollutvalgets oppfølging av selskaper der Frøya kommune har eierandeler der utvalget fattet følgende vedtak: a) Selskapskontroll I medhold av kommunelovens 80 ber kontrollutvalget om få rutinemessig tilsendt innkalling og protokoll fra styremøter og generalforsamlings-/representantskapsmøter i følgende selskaper: Ny Riksvei 714 AS, DalPro AS, Sammen om framtida AS og Hamos Forvaltning IKS. Som et ledd i oppfølgingen av Frøya kommunes eierinteresser ber kontrollutvalget i medhold av kommunelovens 77 nr 5 om at rådmannen rutinemessig oversender kopi av innkalling og protokoll fra generalforsamlingsmøtene i følgende selskaper: Hitra Frøya fastlandssamband AS, Havbrukstjenesten AS og Suma næringsutvikling AS. Kontrollutvalgets sekretariat har i medhold av kontrollutvalgets vedtak tilskrevet selskapene og ordføreren i Frøya kommune om å få tilsendt innkallinger og protokoller fra styre- og generalsamlingsmøter i de respektive selskapene. Vi har så langt fått positiv tilbakemelding fra selskapene på kontrollutvalgets forespørsel om innsyn. Frøya kommune kontrollutvalget 23

24 Med dette som utgangspunkt legger sekretariatet herved frem en presentasjon av selskapet "Sammen om Framtida AS" som representerer en av kommunens større satsinger innenfor nærings- og kunnskapsutvikling med sikte på å skape arbeidsplasser og sikre tilflytting til regionen. Kontrollutvalgets sekretariat håper dokumentene vil gi utvalget god innsikt i selskapets målsettinger og ambisjoner. Sekretariatet vil legge frem protokoller fra styre og generalforsamlingsmøter løpende etter hvert som de foreligger. Dokumentene kan senere danne grunnlag for en vurdering av i hvor stor grad selskapet har klart å innfri kommunenes målsettinger med disse selskapene. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger frem dokumentene til orientering og som grunnlag for senere oppfølging av selskapet. Frøya kommune kontrollutvalget 24

25 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 8/2009 Kontrollutvalgets sekretariat - Tidsbruk i 2008 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar statusrapportering fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS over tidsforbruk i 2008 i Frøya kommune til orientering. Frøya kommune kontrollutvalget 25

26 Sak 8/2009 Kontrollutvalgets sekretariat - Tidsbruk i 2008 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar statusrapportering fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS over tidsforbruk i 2008 i Frøya kommune til orientering. VEDLEGG Ingen. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KS-178/2004 om stiftelse av ny revisjonsenhet og ny enhet for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg i Sør-Trøndelag, behandlet av kommunestyret SAKSUTREDNING Kontrollutvalget skal i henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven sørge for en tilfredsstillende kontroll og tilsynsordning i kommunen. De viktigste verktøyet kontrollutvalget har for å utøve denne funksjonen er utvalgets kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. For å kunne utøve denne funksjonen på en god måte er det viktig at kontrollutvalget har oversikt over forbruket av ressurser til revisjons- og tilsynsarbeidet slik at disse kan prioriteres på en best mulig måte. Tilgjengelige ressurser vil i første rekke være avhengig av budsjettrammene som kontrollutvalget har for å kjøpe revisjons- og sekretariatstjenester. Utvalget vil også ha muligheten til å påvirke innretningen på tilsynsarbeidet gjennom hvordan kontrollutvalget prioriterer ulike tilsynsoppgaver som forvaltningsrevisjonsarbeid, selskapskontroll, særskilte undersøkelser eller utvidet finansiell revisjon innenfor særskilte områder. For å kunne styre kontroll og tilsynsarbeidet er kontrollutvalget avhengig av å ha oversikt over tilgjengelige tidsressurser. Dette gjelder både hos revisor som utøver det operative kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, men også hos kontrollutvalgets sekretariat som sørger for saksforberedelsene for kontrollutvalget og som foretar mindre undersøkelser og kartlegginger av virksomheten i kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem oversikt over budsjettert og forbrukt tid til Frøya kommune i Frøya kommune kontrollutvalget 26

27 Oversikt over forbrukt tid til Frøya kommune i 2008: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Dir. arbeid 7,0 26,5 19,0 17,5 23,0 12,0 3,0 7,0 17,5 2,5 15,5 31,0 181,5 Støttefunksj 0,0 KU-felles, ind. * 18,0 Sum 7,0 26,5 19,0 17,5 23,0 12,0 3,0 7,0 17,5 2,5 15,5 31,0 199,5 Kjøring 3,5 5,5 6,0 2,5 9,0 7,5 2,5 2,5 9,5 2,5 5,0 7,0 63,0 Sum 10,5 32,0 25,0 20,0 32,0 19,5 5,5 9,5 27,0 5,0 20,5 38,0 262,5 *) KU-Felles er tid som er brukt felles for kontrollutvalgene, f eks til møter med revisor, felles samlinger m.m. Budsjettert tid for Frøya kommune basert på honorarfordeling for 2008 var 197,4 timer, mot 194,8 timer i Ser man isolert på operativ tid har det i 2008 vært et merforbruk på 2,1 timer. Kontrollutvalgets sekretariat vil se flere år i sammenheng, slik at mer-/mindreforbruk ett år vil utlignes på kommunen i påfølgende år. Kontrollutvalgets sekretariat hadde et merforbruk på 2,4 timer i Viktige arbeidsoppgaver har vært bestilling og oppfølging av forvaltningsrevisjonsarbeid, avgi uttalelse til årsregnskapet og selskapskontroll. Videre har kontrollutvalgets sekretariat blant annet forberedt saker vedrørende overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, eventuell skoleutbygging på Sistranda, intern varsling, manglende svar på henvendelser til Frøya kommune, forholdet mellom politikere og ansatte i kommunen, Frøya kommunes regnskap for 2007, årsmelding for kontrollutvalget, oppfølging av politiske vedtak og utarbeidelse av budsjett for kontrollutvalget. Når det gjelder kjøretid utgjør dette 63,0 timer for Frøya i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS anser det som viktig å være regelmessig til stede i kommunene, både for å få innblikk i kommunens virksomhet og for å vise at kontrollutvalget er representert i forvaltningen. Vi har valgt å ikke belaste den enkelte kommune for reisetid, men føre dette over et felles budsjett. KonSek legger opp til likebehandling av kommunene uavhengig av geografisk beliggenhet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem oversikt over forbrukt tid til Frøya kommune for 2008, og ber om at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, jf. innstillingen. Frøya kommune kontrollutvalget 27

28 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 9/2009 Eventuelt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2009 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Frøya kommune kontrollutvalget 28

29 Sak 9/2009 Eventuelt KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Frøya kommune kontrollutvalget 29

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Fredag 13. januar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Deltagere : Svein

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009

Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009 FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl. 10.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Møterom

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 8. november 2005, kl 14.00. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 2. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling Arkivsak: 137/2010

Møteinnkalling Arkivsak: 137/2010 HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Arkivsak: 137/2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 29. april 2010 kl. 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.12.2009 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 61/2009 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste: FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 2. februar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda møterom B. Deltagere

Detaljer

Arkivsak : 017-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 2. februar 2010 kl 09.00

Arkivsak : 017-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 2. februar 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 017-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 2. februar 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rossvollheimen Deltakere fra KU : Arne Morten

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25. november 2008, kl. 18.00. Møtested/lokaler : Selbu rådhus, Formannskapssalen

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 12/1 Møtedato/tid: 01.03.2012, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, Møterom 241 Deltagere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås Bjørn

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid : Mandag 25. februar 2008, kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord Lille møterom

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/80 Møtedato/tid: 08.06.2015, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 14/18 Møtedato/tid: 19.03.2014, kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Bjarne Bonesvoll Ann Karin Haugen

Detaljer

Økonomiplanlegging, rapportering og styring

Økonomiplanlegging, rapportering og styring Økonomiplanlegging, rapportering og styring Frøya kommune Januar 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden juni 2008 - januar 2009.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 12/194 Møtedato/tid: 26.02.2013, kl. 13:00 16:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Tom Skare, leder Lindis Heggvik Aune Johannes

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 19. november 2010 kl. 08.30 i Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 19. november 2010 kl. 08.30 i Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 19. november 2010 kl. 08.30 i Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 24/10 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom Arkivsak

Detaljer