Årsmelding for Storsalen Menighet Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: E-post til styret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Storsalen Menighet 2009. Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen."

Transkript

1 Bildet er fra første SuperFamily gudstjeneste, høsten Foto: Kristin Fjellmann Årsmelding for Storsalen Menighet 2009 Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: E-post til styret:

2 INNLEDNING Vi tror Gud har store drømmer for Storsalen. Vi ser for oss en menighet som ikke bare er i byen men som elsker byen. En menighet bestående av et mangfold av fellesskap.vi drømmer om en menighet fylt av Guds gode kraft, hvor vi stadig får se hans verk i våre liv og gjennom våre liv. Vi tror at våre beste år ligger foran oss og vi gleder oss til å gå dem i møte; sammen som menighet. Etter flere år med tilbakegang, ble 2009 året vi for alvor fikk bygget en solid grunnmur i menigheten. Spesielt gjennom ansettelser og endringer i staben, og gjennom innføring av sterkere økonomisystemer og gjennom fokusert arbeid med strategi, er det lagt et fundament for fremtidig vekst. Ett av de store valgene som ble tatt i 2009, var overgang fra tre til to gudstjenester. Samtidig har vi sett at familiekonseptet SuperFamily har sprunget ut fra G1-miljøet, og at også SoulChurch blir lansert i april Vi har også begynt arbeidet med utvikling av systematisk ledertrening, som vi tror vil reise opp ledere for smågrupper og misjonale fellesskap som når ut til byen. Menigheten målt både i nattverdsgjester og medlemmer er dessverre fortsatt i tilbakegang. Dette uroer styret, og ansporer til videre, langsiktig arbeid for å bygge en sterk menighet. Samtidig ser styret at menighetens kjerne vokser seg sterkere selv om menigheten fremdeles minker. Dette kommer til uttrykk på flere måter, for eksempel gjennom at gjennomsnittlig kollekt (pr nattverdsgjest) har økt med hele 42 %. Styret vil gjerne benytte anledningen til å gi en hjertelig takk til alle dere som har gitt, arbeidet og bedt for menigheten i tiden som ligger bak vi tror arbeidet vil bære frukter! Styret har behandlet 102 saker i for styret i Storsalen Menighet Marius Hammer konst. styreleder Anders Michael Hansen hovedprest Denne årsmeldingen forsøker ikke å gi et fullstendig bilde av alt det flotte arbeidet som gjøres i Storsalen Menighet. Vi forsøker heller å gi et overordnet bilde av menigheten, slik at årsmøtet får et godt grunnlag til å vurdere de strategiske valg styret har fattet i året som har gått. 2

3 VI SATSER PÅ FELLESSKAP, LEDERTRENING, GUDSTJENESTE OG FORKYNNELSE Første halvår av 2009 var preget av innføring av et Lærende ledernettverk fra januar til juni. Gudstjenesteledergrupper for G1, G2 og-g3, styre og stab møttes ca en gang i måneden for å være i prosess og idémyldring på fem kjerneområder, som alle har med vår kvalitet som fellesskap å gjøre: 1) hvordan trene flere ledere 2) hvordan motta og integrere nye i menigheten 3) hvordan kunne åpne opp for at ha gudstjenester på andre steder i byen enn i Storsalen (såkaldt multi-site model), 4) hvordan skape en raus kultur og 5) hvordan arbeide med mellemstore fellesskap (MSF). Arbeidet med utrustning til å få visjon for mellemstore felleskap har vært hovedtema for visjonslørdager i august og november 2009 og igjen februar Vi kan særlig glede oss over at arrangementer på huset som for eksempel TabuTorsdag, Frikvarteret og LørdagsQuiz, er attraktive miljøer og møteplasser i Storsalen. Et forkynnerforum felles for G1, G2 og G3 har i 2009 tilrettelagt felles prekenserier i et forsøk på å øke kvaliteten på forkynnelsen på gudstjenestene. En undersøkelse (såkalt Naturlig Kirkevekst undersøkelse) i april gjorde det tydelig at kvaliteten på forkynnelsen i Storsalen var vår største utfordring. Dette førte til at styret høsten 2009 vedtok en plan for å bygge en pastoral stab av to fulltidsansatte menighetsprester i tillegg til hovedprest. Disse skulle sammen lede gudstjenester og ta mer direkte ansvar for forkynnelsen som lag. Samtidig skulle antall gudstjenester pr søndag reduseres fra tre til to nye gudstjenester, G16 og G19. Men omleggingen kunne først skje når nytt preste-team var på plass. Dette blir en realitet fra 1. mai 2010, når Vegard Husby tiltrer 100%. Samtidig gikk Anki Tosterud over fra å være G3-leder til å bli barneprest i 50% i tillegg til å være kommunikasjonsansvarlig. Familieområdet har en kode som vi vil jobbe med å knekke, så vi får bedre grep på fastholdelse av unge familier. SuperFamily og SoulChurch er konsepter som retter seg mot dette segmentet. I 2. kvartal 2010 skal vi se på om vi kan utvikle dette enda mere og om det er vilje og ressurs blant frivillige slik at de kan bli permanente tilbud for familier i Storsalen. Kvaliteten og begeistringen for disse nye tiltakene er veldig stor! Endelig bør det nevnes at det er jobbet ganske mye med å designe et ledertreningsystem for medlemmer, smågruppeledere, ledere av MSF og menighetsprester. Fra høsten 2010 vil det begynne å komme nye verktøyer til de nevnte ledere i menigheten. Det er særlig Vegard Tennebø som har arbeidet med dette sammen med Anders Michael Hansen. Samlet sett er det foretatt endringer på alle kjerneområder i 2009 samtidig med at vi har sett tilbakegang. Vi håper å se effekten av disse endringene i 2010 når kvaliteten blir høyere generelt. 3

4 MENIGHETEN I TALL NATTVERDSTATISTIKK Nedgangen i antall nattverdsgjester vi har sett de siste årene, har fortsatt også i Menigheten hadde i 2009 kun nattverdsgjester, som er en betydelig nedgang fra Styret ser på utviklingen med bekymring. Samtidig synes tallene å bekrefte at det var et riktig valg å redusere antall gudstjenester fra tre til to. Vi har som menighet ikke tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre tre gudstjenester av så høy kvalitet at utviklingen snur. Styret er seg meget bevisst at tilbakegangen vi ser, ikke kan reverseres ved hjelp av enkle grep. Tvert imot vil årene som kommer, kreve disiplinert og målrettet arbeid med satsing på små og mellomstore (misjonale) fellesskap i tillegg til gudstjenestene. ANTALL NATTVERDSGJESTER I STORSALEN MENIGHET I 2009 I FORHOLD TIL 2008 Nedgangen i antall nattverdsgjester har vært stor det siste året. Etter en økning fra årsmøtet i april og frem til sommeren, ble tilbakegangen på høsten stor. Totalt antall nattverdsgjester sank fra i 2008 til i 2009, noe som utgjør en tilbakegang på hele 31 %. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at det ble avholdt færre 4

5 gudstjenester med nattverd i 2009 i forhold til Det gjennomsnittlige oppmøtet på det enkelte arrangement sank med kun 18 %. Antall nattverdsgjester pr. gudstjeneste Gjennomsnittlig besøk (nattverdsgjester) i 2009 sammenlignet med 2008: G1: 70 (-46 %) G2: 209 (-33 %) G3: 196 (-14 %) Andre: 251 (+47 %) Sum: 174 (- 18 %) OVERSIKT BETALENDE MEDLEMMER Storsalen Menighet hadde i betalende medlemmer. Tilsvarende tall for 2009 var 661. Dette utgjør en tilbakegang på 18 %. 5

6 ØKONOMI Økonomien i Storsalen Menighet er fremdeles meget utfordrende. Etter et underskudd på kroner i 2008, så det høsten 2009 ut som at årets underskudd ville overstige en million kroner. Gjennom kostnadskutt, fastgiveraksjon og andre inntektsbringende tiltak, endte underskuddet på kroner. Budsjettert underskudd for 2009 var kroner. Resultatet for 2009 ble altså bedre enn budsjettert, men likevel svakt. Forhold mellom gaveinntekter og utleieinntekter Gaveinntektene har sunket i løpet av de siste fem år. Dette har blitt kompensert av økte utleieinntekter. Vi er nå i en situasjon hvor vi er helt avhengige av leieinntekter, og bortfall av disse vil medføre et betydelig forverret resultat, og en reell trussel mot menighetens drift. Dette er en situasjon som over tid ikke kan vedvare, og det er en målsetning for styret at inntekter fra forretningsdrift ikke skal brukes til intern drift, men heller finansiere planting av nytt arbeid i byen vår, og andre prosjekter som kan utvikle menigheten. Styrets målsetning er at menigheten skal bære seg selv økonomisk basert på gaveinntekter. Styret er takknemlig for de mange som har fast givertjeneste og gir gode gaver til menigheten. Vi håper at mange opplever glede og velsignelse ved å gi. Samtidig er det mange som ikke gir, eller gir lite til menigheten. Styret formaner alle som hører til menigheten, å gi det en erfarer at Herren legger på ens hjerte. 6

7 ADMINISTRASJON OG LEDELSE I 2009 STYRET HAR SIDEN ÅRSMØTET 2009 BESTÅTT AV: Trine Grønborg Christensen Leder (permisjon fra 12. august 2009) Marius Hammer Konstituert leder (fra 12. august 2009) Torjus Stalleland Nestleder Brit Hvalvik Styremedlem Ole Jacob Mosvold Styremedlem Dag Arnold Gryting Styremedlem Hildegunn Hernes 1.vara Bernt Jørgen Stray 2.vara Bjørnar Langen 3.vara Anders Michael Hansen Hovedprest ÅNDELIG REFERANSEGRUPPE HAR SIDEN ÅRSMØTET 2009 BESTÅTT AV: Vegard Nygård Alf Christian Grøtteland Eva Langseth Anders Michael Hansen Leder Hovedprest STABEN HAR DETTE ÅRET BESTÅTT AV: Anders Michael Hansen Hovedprest (50 %) Kristin Fjellman Administrasjonsleder (100 % i delvis fødselsperm) Geir Kåre Kvalevaag Kreativ leder og PA for hovedprest (100 %) Svenn Liodden Vikar i kreativ sektor (30 % frem til 01.juni) Bertel Hjortland Prest (70 % - permisjon fra 15. sept 09) Ann Kristin Tosterud G3-leder, administrasjonsmedarbeider og informasjonsansvarlig (100 % ) Mia Ottersen Leder av G2-ledergruppen (40 % til 9.mars) Vegard Tennebø G2-leder (fra 1.aug 2009 i 100 % inntil da 40 % ) Kåre Rune Hauge Vikarierende G1 leder (inntil 20 %) Inger Helene Strømme SuperG-leder (20 % frem 1.sept 09) Kristian Storaas Vatne Administrasjonsmedarbeider (40 % til 1.mars) Kjersti Olsen Vikar administrasjon og team 75 % til 1.aug Administrasjonsmedarbeider 59 % fra 1.aug Stein Joar Myrvang Hiphop-pastor (20 %) Johne Stødle Diakonimedarbeider med ansvar for sjelesorg (10 %) Nicolay Østberg Regnskapsmedarbeider (20 % frem til 1. sept) 7

8 Anne Karin Warmestad Økonomileder (60 % fra 1.sept) Morten Rosbak Sivilarbeider fram til 1. aug 2009 Eli Tjelle Kristoffer Risholm Petter Briseid Martin Tjelle Marie Vikre Vegard Ekornesvåg Johanna Plementas Sandy Reyes Simonsen fra desember 09 Siri Nilssen Prosjektmedarbeider på timebasis fra mars 09 8

Årsmelding for Storsalen Menighet 2008

Årsmelding for Storsalen Menighet 2008 Årsmelding for Storsalen Menighet 2008 Året 2008 i Storsalen har vært et år med store utfordringer og krevende tider, og samtidig et år hvor vi har fått tenke nytt sammen, se fremover og spørre oss selv

Detaljer

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Årsmelding for Storsalen Menighet 2013 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og

Detaljer

Årets store begivenhet. FremtidsScenario 2012, Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl. 1500 1900 i storsalen

Årets store begivenhet. FremtidsScenario 2012, Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl. 1500 1900 i storsalen Live musikk og kaffe i foajeen fra kl. 1430 Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl. 1500 1900 i storsalen Årets store begivenhet Humor, Årsmøte, Barneshow, underholdning, deilig mat, Artister,

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2008. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Årsmelding for Norkirken

Årsmelding for Norkirken Årsmelding for Norkirken 2007 Fellesgudstjeneste i Terminus Hall høsten 2007 Side 1 hovedtrekk fra 2007 Kirken er det folk «som hører Herren til» 2007 har vært et år med store endringer i Norkirken i Bergen.

Detaljer

Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet

Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet Navn: Maria Vassli Gjære Alder: 26 år Tilhørighet i Storsalen: G2 Gjør til daglig: studerer teologi på Det teologiske Menighetsfakultet,

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 Se også innhold 2 3 4 5-1 9-11 11-15 16-17 18 innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Jeg er kjent for å være "klartenkt", og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007.

Jeg er kjent for å være klartenkt, og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007. Forslag på valgkomité: Dag Håkon Eriksen, 34 år (G1) leder Ingeborg Dyngeland, 31 år (G3) Bente Kjøde, 50 år (G1) Olav Lende, 26 år (G2) i tillegg velger staben en representant Jorunn Jakobsen Alder: 42

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Kandidat til styreleder

Kandidat til styreleder Kandidat til styreleder Navn: Sverre Vatnar Alder: 37 Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD INNHOLD BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7-8 S 9 S 10 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI DIVERSE RAPPORTER VISJON OG VERDIER

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2010

Innkalling til Årsmøte 2010 Innkalling til Årsmøte 2010 Misjonssalens Ungdomsf orening 1. Mars I ungdomssalen 2 etg. I Misjonssalen. Kl 18.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av Saksliste 3. Konstituering av

Detaljer

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Hovedtrekk fra 2010 Vi står sammen skulder ved skulder! Norkirken Bergen er velsignet med en trofast kjerne av medlemmer og frivillige som bærer visjonen, deltar i

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNLEDNING. Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende.

INNLEDNING. Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende. 1 INNLEDNING Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende. Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende. Dette vil vi oppnå ved et mangfoldig indremisjonsarbeid i hele kretsen rettet mot barn, unge,

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 ÅRSMELDING 2013 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Samarbeidsråd menighet og misjon... 6 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. -idrettsglede, trosglede og livsglede-

ÅRSMELDING 2014. -idrettsglede, trosglede og livsglede- ÅRSMELDING 2014 -idrettsglede, trosglede og livsglede- UTVIKLING OG FORANDRING KRIK har i 2014 lagt bak seg et år med både utvikling og forandring. Etter 33 år i lederstolen i KRIK takket Kjell Markset

Detaljer

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009 KM 03.3/10 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009 1. INNLEDNING Å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag er målsetningen som ligger fast for Sjømannskirken. Har

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017

Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017 Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017 Innledning På KRIKs generalforsamling 2013 ble strategiplanen for 2014-2017 vedtatt. Nå to år etterpå ønsker styret å gi en status på arbeidet med planen, hvordan

Detaljer

Med Jesus på Handelsstevnet

Med Jesus på Handelsstevnet Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Med Jesus på Handelsstevnet Hver høst arrangerer Telemark fylke Handelstevnet i

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Årsmelding 2013 Hånes menighet

Årsmelding 2013 Hånes menighet Årsmelding 2013 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE ǁ Øvre Brattbakken 5, 4635 Kristiansand Tlf: 38 19 69 10 ǁ epost: haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Org nr 976 992 571

Detaljer