Nes kommune, Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes kommune, Akershus"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 Forside: Nes kirkeruiner Ferdig konservert 2010 Foto: Amalie Leistad 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Forord Hovedtrekk Driftsregnskapet Utviklingen i kommunens driftsinntekter Utvikling i kommunens driftsutgifter Utvikling i Brutto driftsresultat Finansinntekter og finansutgifter Utvikling i netto driftsresultat Bruk og avsetninger til fond Kommunen vs andre Oppsummering Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsprosjekter Balanseregnskapet Eiendeler Egenkapital og gjeld Felles driftsutfordringer Sykefraværet Likestilling Etikk Innkjøp Internkontroll Tilsyn Sentraladministrasjonen Organisering Driftsregnskapet Avvik mellom regnskap og budsjett Brutto driftsresultat per virksomhet Sentral administrasjon Etat for skole og barnehager Organisering Driftsregnskap Skole Avvik mellom regnskap og budsjett

4 7.4 Brutto driftsresultat per virksomhet - Skole Nes vs andre kommuner Driftsregnskap Barnehagene Generelt Resultater per virksomhet Nes vs andre kommuner Etat for helse- og sosiale tjenester Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Brutto driftsresultat per virksomhet Helse og sosial Nes vs andre kommuner Etat for kultur og fritid Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett - Kultur Brutto driftsresultat per virksomhet - Kultur Nes vs andre kommuner Etat for utbygging og tekniske tjenester Organisering Driftsregnskap Brutto driftsresultat per virksomhet - Teknisk Selvkostområder Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Brutto driftsresultat per virksomhet - Selvkost Forretningsdrift Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Brutto driftsresultat per virksomhet - Forretningsdrift

5 1 Forord 2010 ble et økonomisk utfordrende år for Nes kommune. Ved inngangen til 2010 hadde Nes kommune et akkumulert underskudd på nesten 50 mill kroner. Resultatet ble at Fylkesmannen registrerte kommunen på ROBEK-lista og den økonomiske handlefriheten ble borte. De økonomiske utfordringene som lå i horisonten krevde et skjerpet og handlekraftig kommunestyre som tenkte smartere for å finne gode løsninger og som tok grep for å få mest mulig ut av kommunens knappe ressurser. For å komme ut av ROBEK-lista og gjenvinne økonomisk handlefrihet, ble budsjettet for 2010 preget av strukturelle endringer og innstramminger i alle etater. En økonomisk buffer måtte bygges opp og akkumulert merforbruket måtte dekkes inn i løpet av 2010 samt Det regnskapsmessige resultatet for Nes kommune ble et overskudd på 37,8 mill kroner. Av dette bidro tilbakebetaling av toll og avgifter i forbindelse med Esval med 11,2 mill kroner og momsrefusjon av investeringsmidler drift for 4,6 mill kroner. Regnskapet viser at arbeidet med budsjettkontroll og økonomistyring har båret frukter. Selv om regnskapet gikk i pluss i 2010, vil det fortsatt være viktig å forsterke arbeidet med å sikre kontroll over kostnadene og i størst mulig grad unngå tilleggsbevilgninger etter at budsjettet er vedtatt. Det er viktig å prioritere midlene vi har til dem som trenger kommunens tjenester aller mest. Kommunens fremtidige evne til å levere gode tjenester til innbyggerne er avhengig av å ha en langsiktig og god økonomi. For rådmannen er derfor ikke god økonomi og økonomistyring noe mål i seg selv, men et middel for å skape bedre tjenester ikke bare i dag men også i fremtiden. For at kommunen skal kunne gi gode tjenester til innbyggerne trenger vi dyktige og kompetente ansatte som trives på jobben. De strukturelle endringene og innstramningene i etatene har vært en utfordring for de ansatte. Sykefraværet økte fra 8,9 % til 9,3% i Veksten i fraværet har vært størst i innen helse og sosiale tjenester med en økning fra 10,2% til 11,5%. Alle andre etater viser ingen endring eller en nedgang i sykefraværet. Det er lagt ned et stort arbeid for å redusere sykefraværet gjennom tiltaksprosjektet nytt krafttak. Esval har i 2010 ett solid overskudd. Som skyldes et godt marked og tilbakebetaling av 11,3 mill kroner fra Toll og avgiftsdirektoratet. Klargjøring av tomta til biogassanlegget startet i 2010, mens byggestart er juni 2011 for selve biogassanlegget. Også betydelig investeringer i miljøtiltak, gassledninger med infrastruktur, pumper og motorer til sigevannspumpestasjon er gjennomført i 2010 Samlet sett framstår regnskapet for 2010 vesentlig forbedret i forhold til de to foregående årene. Nes kommune har fremdeles betydelige utfordringer på driftssiden. Gjennomføringen av de strukturelle grepene når det gjelder skolestruktur og helse- og sosialtjenesten vil være krevende. Generelt sett er kommunens samlede aktivitetsnivå for høyt, særlig når en tar hensyn til at kommunen er på ROBEK, gjeldsbelastningen som må inndekkes gjennom årlige renter og avdrag før driftsrammen fordeles ut på virksomhetene. Med de signaler som er kommet fra sentralt hold kan det forventes en innstramming for kommunesektoren i årene som kommer. Det blir derfor svært viktig at debatten knyttet til kommende budsjett- og økonomiplaner legger grunnlaget for et redusert aktivitetsnivå i årene som kommer. Årnes, 7.april Johnny Pedersen Rådmann 5

6 6

7 2 Hovedtrekk 2.1 Driftsregnskapet Nes kommune Hele kommunen Regnskap Revidert Oppr Avvik ift Regnskap Tall i hele 1000 Budsjett Budsjett rev budsj totalt Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansieringstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat ekst. finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskap m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidliger åre regnsk. m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

8 2.2 Utviklingen i kommunens driftsinntekter Kommunens inntekter økte med 5,6 % i Økningen er mindre enn økningen i 2009 som var på 9,5 %. Gjennomsnittet de siste 5 år er på 7,7 %. Økning i rammetilskudd i 2010 var på 13,2 %, en liten reduksjon i % fra året før (13,8 %). Kommunen er i større grad avhengig av andre inntekter, som i 2010 hadde en vekst på 10,4 % og nå utgjør 39,1 % av alle inntektene som kommunen har. Eiendomsskatten utgjør 4,8 % av totale andre inntekter i Og det var i hovedsak andre salgs og leieinntekter som utgjorde økningen av andre inntekter i 2010 med 74,5 % av økningen. i 1000 kr Utvikling av inntektene Figur Driftsinntekter Andre inntekter Ramme-tilskudd Skatt Skatteinntektene har i 2010 økt med 4,6 %, noe lavere enn i 2009 (5,9 %). Sammenlignet med ØRU kommuner og Kostra-gruppe 7, er veksten på det jevne Frie inntekter per innbyggere Nes Gr 7 Øru Figur Driftsinntekter Veksten i frie inntekter skatt og rammetilskudd per innbygger viser at Nes har hatt en vekst om lag på nivå med snittet i Kostra-gruppe 7 og ØRU-kommunene i de seineste årene. I frie inntekter per innbygger lå Nes (kr ) i 2010 litt over ØRU-snittet (kr ), men litt lavere enn snittet for Kostra-gruppe 7 (kr ). Gjennomsnitt for landet, utenom Oslo, er kr Korrigert for lønns- og prisstigning var veksten om lag 4,6 prosent i Det er da ikke korrigert for økte oppgaver som følge av statlige pålegg. 8

9 Befolkningsveksten i Nes kommune i 2010 ble på 201 personer (1,11 %), omtrent på samme nivå som i året før. Per var folketallet i Nes på personer. Ant personer Befolkning Nes kommune per Figur Folketall i Nes kommune Nes er fortsatt en skattesvak kommune, tabellen under viser 2009 og 2010 tall. Skatteinngang per innbygger i utvalgte Akershuskommuner Tot skatt Kr per innb Tot skatt Kr per innb Endring I prosent 0236 Nes (Ak.) , Gjerdrum , Ullensaker , Eidsvoll , Nannestad , Hurdal , Ås , Nesodden , Oppegård , Sørum , Skedsmo ,64 Selv om Nes har lave skatteinntekter per innbygger, medfører inntektssystemet at vi får kompensert mye av forskjellene opp til nivået for gjennomsnittskommunen. Nes kommune hadde en økning i skatteinngangen på 5,1 %, mens øvrige ØRU kommuner lå på 6,3 % i

10 2.3 Utvikling i kommunens driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter er den største utgiftskategorien. I 2010 utgjorde disse to postene til sammen 60,4 % (lønn 48,2 % og sosiale utgifter 12,2 %) av de totale driftsutgiftene, mot 59,5 % i i % 68,0 66,0 64,0 62,0 Lønn og Sos.utg i % av total Driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter har i 2010 hatt en liten økning i forhold til totale driftsutgifter. Fra 2009 økte andelen med 0,9 %. Nominelt sett har lønn og sosiale utgifter steget med 1,77 % (til 564 mill) i ,0 58,0 56,0 54, Figur LFigur Lønn og sosiale utgifter De øvrige driftsutgiftene ble på 370,5 mill kroner, en reduksjon på 1,9 % sett i forhold til Det er utgifter til kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, reduserte med 5,2 %. Kostnadene vedrørende overføringer, hadde en reduksjon på 6,5 % i i 1000 kr Totale driftsutgifter Andre driftsutg. Lønn ink sos Figur Driftsutgifter Totalt har driftsutgiftene økt med 0,3 %, som er mye mindre enn veksten i driftsinntektene, 5,6 %. I forhold til tidligere år, er dette en betraktelig forbedring. Vi ser dette bedre i grafen som er vist nedenunder. 10

11 i 1000 kr Utvikling i driftsutgifter og inntekter Drifts inntekter Drifts utgifter Figur Driftsinntekter og -utgifter Figuren viser historien fra 2007/2008 med en betydelige ubalanse mellom inntekter/utgifter før finanskostnader. I disse årene gikk Nes kommune med underskudd. Regnskapet for 2009 viser at trenden snudde, og det bekreftes av tallene i 2010, hvor Nes kommune hadde hele 37,9 mill kroner i mindreforbruk (overskudd). Figurene under viser hvordan driftsutgiftene er fordelt mellom etater og funksjoner i Nes. Brutto driftsutgifter per kostrafunksjon Driftsutgifter per etat/område Kultur 3 % Fys. planl./kult. minne/natur/nærmil jø 1 % Vann, avløp, renov./avfall 5 % Barnevern 3 % Kirke 1 % Samferdsel 1 % Bolig 1 % Næring 2 % Brann og ulykkesvern 1 % Adm, styring og fellesutg 7 % Barnehage 12 % Teknisk etat 13 % Kirken 1 % Selvkost 6 % Forretningsdrift 2 % Finans 0,02 % Sentraladm 5 % Fellesposter 1 % Skoleetaten 22 % Sosialtjeneste 2 % Kulturetaten 3 % Pleie og omsorg 29 % Grunnskole opplæring 26 % Kommunehelse 6 % Figur Driftsutgifter per etat/område Helseetaten 35 % Barnehager 12 % Figur Driftsutgifter pr kostrafunksjon 11

12 2.4 Utvikling i Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat, er de midlene kommunen har til overs etter at løpende driftsutgifter er betalt. Den gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. Brutto driftsresultat bør ikke være mindre enn budsjettert. Hvis brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til å dekke netto renter og avdrag, er kommunen i en underskuddssituasjon. Overskuddet etter at renter og avdrag er dekket opp, er kommunens netto driftsresultat. i 1000 kr Brutto driftsresultat korrigert for avskrivninger Figur 2.4-1Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat for 2010 korrigert for avskrivinger ble kr 110 mill kroner, noe som er betydelig høyere enn 2009 på 58 mill kroner. 2.5 Finansinntekter og finansutgifter Finansrapportering Kommunens nye finansreglement foreskriver regelmessig rapportering til kommunestyret. Det legges opp til at dette skal gjøres i hver regnskapsrapport og i årsmeldingene. Nes skilte i forrige reglement ikke mellom midler til driftsformål og midler avsatt til reserver og investeringsformål mht. plasseringsbestemmelser. Kommunen har finansielt fulgt en oversiktlig og forsiktig plasseringspolitikk - med meget lav risiko for tap, men med begrenset avkastningsmulighet. Nytt finansreglement har åpnet for noe større risikotakning I finansforskriften som reglementet bygger på, skilles det mellom forvaltning av: Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva. Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Dette skillet er også nedfelt i kommunens nye finansreglement. 12

13 Hele Nes kommunes finansportefølje kan pr i dag forvaltes etter reglene for forvaltning av ledig likviditet beregnet til driftsformål. For likevel å skille mellom de to forvaltningskategoriene, foreslås det at kommunens ledige likviditet til driftsformål defineres som midler plassert i konsernkontosystemet i kommunens hovedbank og at midler som i dag er plassert i pengemarkedsfond, betraktes som kommunens langsiktige finansielle aktiva Forvaltning av ledig likviditet og andre midler for driftsformål Kommunens driftslikviditet er i sin helhet plassert i kommunens hovedbank DnBNOR og har endret seg slik gjennom året: Rente inntekter Kontantbeholdning Innskuddene forrentes etter en referanserente lik NIBOR 3 mnd som ved periodens utløp tilsvarte 2,60 % per år. Bankavtalen ble inngått med virkning fra og forutsettes lagt ut på anbud i løpet av inneværende år. Kontantbeholdningen svinger betydelig gjennom året. Rådmannen er av den oppfatning at kontantbeholdningen bør ligge i nærheten av rapportert beløp per Det er mulig å plassere deler av et slikt beløp i alternative, kortsiktige instrumenter. Dette krever imidlertid en helt annen form for oppfølging internt og/eller bruk av midler til kjøp av forvaltningstjenestene. Risikoen for tap av innskutte midler anses som svært lav. Det er ingen avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets risikorammer Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Plassering av kommunens langsiktige finansielle aktiva begrenses i følge finansreglementet, både av risikoklasser og aktivaklasser. Grensene for aktivaklassene er som følger: Minimum Nøytral Max A Innskudd i bank 0 % 10 % 30 % B Plassering i obligasjoner, sertifikater, rentefond (Risikoklasse 1, 2 og 3) 60 % 75 % 100 % C Plassering i Risikoklasse D Plassering i Risikoklasse Kommunens langsiktige midler er i sin helhet plassert i aktivaklasse B og ligger således trygt innen forvaltningsbestemmelsene. Kapitalen er plassert i to pengemarkedsfond. Fondene utviklet seg slik i

14 Endring Avkastning Benchmark DnBNOR likviditet ,50 % 2,26 % Nordea likviditet Pluss ,77 % 2,26 % SUM Gjennom finansreglementet pålegges kommunen å plassere minimum 60 % av langsiktig kapital i aktivaklasse B som i hovedsak omfatter risikoklasse 2 og 3. Anledningen til å ta i bruk aktivaklasse C/risikoklasse 4 og aktivaklasse D/risikoklasse 5 er begrenset til totalt 20 % (10+10). Ved å utnytte reglementet til maksimal risiko, vil det være mulig å oppnå til dels betydelig høyere avkastning på disse 20 %. Samlet sett vil dette likevel ikke kunne gi de helt store gevinster, mens faren for tap av deler av kapitalen vil øke i takt med avkastningsmuligheten. Nes kommune har gjennom flere år valgt en konservativ plasseringspolitikk. Det ligger ikke i kortene å endre denne i vesentlig grad de kommende årene. I 2010 var avkastningen moderat, men likevel godt over referanseindeksen (benchmark). Avkastningen ble lavere enn opprinnelig budsjettert, men bedre enn forutsatt i revidert budsjett Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje Tabellen nedenfor viser: - Endringer i låneporteføljen gjennom året - Sammensetting og verdi av låneportefølje ved nyttår - Gjeldende rente ved årets begynnelse og slutt - Gjennomsnittlig gjenstående løpetid for hver lånegiver Lånegiver Rente vilkår Gjeld per Avdrag totalt i 2010 Nye lån i 2010 Gjeld per Rente per Rente per KOMUNALBANKEN Flytende ,95 % 2,60 % 16 HUSBANKEN Flytende ,30 % 2,30 % 7 HUSBANKEN. ETABL./STARTL Fast ,80 % 18 HUSBANKEN. ETABL./STARTL Flytende ,30 % 2,84 % 21 KLP Flytende ,24 % 2,85 % 16 KLP KOMMUNEKREDITT Flytende ,15 % 2,85 % 7 OPPLYSNINGSVESENETS FOND Nibor ,20 % 2,60 % 5 Sum for ,19 % 2,69 % Esklusiv Startlån Gj.snitt restlevetid i ant år Kommunen har de siste årene i all hovedsak gått over til lån med flytende rente. Dette anses over tid som det absolutt gunstigste. Finansmiljøene har løpende fokus på renteutviklingen. Prognosene går ut på en moderat renteøkning de nærmeste årene. Rådmannen anser dette som håndterbart. Kommunen må være forberedt på at en relativt større andel av fremtidige kostnader vil måtte brukes til lånefinansiering. Dette vil dog selvsagt være avhengig av omfanget av fremtidige investeringer. Uansett anser rådmannen det for svært viktig å minimalisere finanskostnadene. Dette kan gjøres ved å redusere lånefinansieringsandelen generelt, ved å låne til lavest mulig rente og ved å holde løpetiden på lånene på et minimum. 14

15 2.5.5 Stresstest av kommunens plasseringer i langsiktige finansielle aktiva I følge finansreglementet skal det en gang i året gjennomføres en stresstest av de langsiktige finansielle aktivaene. Stresstesten skal vise ytterlighetene ved eventuelle endringer som kan oppstå i løpet av året. Følgende parametere er lagt inn i stresstesten av de langsiktige finansielle aktivaene til kommunen. +2 %-poeng parallelt skift i rentekurven -10 % verdiendring på eiendom -20 % verdiendring på utenlandske aksjer -30 % verdiendring på norske aksjer Stresstesten skal vise samlete verdifall på langsiktige finansielle aktiva. Den største risikoen ligger i endring av renten for lån med pt/flytende rente. Det beregnes til et tap på ca 13 mill kroner. Med kommunens lave lånegjeld anser rådmannen det likevel for relativt uproblematisk å håndtere en renteøkning på 2 %. Fordelen med at avkastningen på de langsiktige plasseringene også vil øke, reduserer tapet med ca 2,4 mill kroner. Kommunen eier en betydelig eiendomsmasse. Verdifallet på fast eiendom anses heller ikke som noe stort problem. Gjenværende eiendommer er i realiteten lite omsettbare og trengs til egen drift. Hva disse eiendommene er bokført til, betyr lite for kommunens økonomiske situasjon. Det samme er i stor grad tilfelle med hensyn til kommunens aksjer som i all hovedsak er knyttet opp til kulturhuset og Kanmer. Kanmers aksjekapital på kr 0,8 mill kr kan gå tapt, mens dette bare er teoretisk mulig når det gjelder kulturhusets aksjekapital. Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet (tall oppgitt i mill kroner) % MNOK parameter tap Gjeld med p.t./flytende rente 100,0 % % -12,9 Gjeld med fast rente 0,0 % 0 2 % 0,0 Finanspassiva (gjeld) 100 % ,9 Kortsiktig likviditet 2 % 0,0 Innskudd i bank og korte pengem. 14,9 % % 2,4 Anleggsobligasjoner 0,0 % 0 2 % 0,0 N. omløpsobligasjoner 0,0 % 0 2 % 3,0 0,0 U. omløpsobligasjoner 0,0 % 0 2 % 0,0 Fast eiendom 82,3 % % -67,3 Norske aksjer 2,8 % % -6,9 Utenl. aksjer 0,0 % 0-20 % 0,0 Netto valutaposisjon 0,0 % 0-20 % 0,0 Langsiktig aktiva 100 % ,8 Samlet finansaktiva 818 Mulig tap/gevinst vil utgjøre : -84,7 * Testen er eksklusiv etableringslån Stresstest - Nes kommune Rådmannen vurdere det ikke nødvendig å endre på reglementet og sammensetninger av den risikobærende portefølje. 15

16 2.5.6 Finansutviklingen i 1000 kr Utvikling i renteutgifter Netto renteutgifter Figur Netto renteutgifter Netto renteutgifter hadde en stigende kurve fra 2005 til 2008, men sank betydelig i I 2010 falt netto rentekostnader ytterligere med 1,3 mill kroner. i 1000 kr Utvikling i avdragsutgifter Netto avdragsutgifter Figur Netto avdragsutgifter (korrigert for ekstraordinære avdrag i 2007 (20 mill kroner)) I løpet av 2010 ble det tatt opp 38,4 mill kroner i nye lån til investeringsformål. Det ble tatt opp 20 mill kroner til startlån (videreformidlingslån). Nes kommune fikk for 2010 og 2011 avdragsutsettelse for to lån som et ekstraordinært tiltak i forbindelse med nedbetalingen av tidligere års merforbruk. Avdragsutgifter er derfor betydelig lavere enn i Opprinnelig nedbetalingsplan forutsettes fulgt igjen fra

17 i 1000 kr Utvikling i langsiktig gjeld Figur Utvikling i lånegjeld langsiktig Den langsiktige gjelden inneholder også formidlingslån (startlån) i kroner Nes Øru Gr 7 Lånegjeld per innbygger Figur Lånegjeld per innbygger Nes kommune har et relativt stabilt gjeldsnivå per innbygger. Gjeldsnivået er lavt og bør være håndterbart. Kommunen har i så måte større utfordringer ved at finansinntektene er begrenset som følge av små finansielle reserver. 2.6 Utvikling i netto driftsresultat Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet og er de midlene kommunen kan benytte som egenkapital til investeringer, fondsavsetninger, likviditetsreserve og til fremtidige driftsutgifter. 17

18 i 1000 kr Utvikling i Netto driftsresultat Figur Netto driftsresultat Netto driftsresultat i 2010 ble 69,2 mill kroner. Dette er betydelig bedre enn året før, som hadde 6 mill kroner i netto driftsresultat. Netto fondsavsetning ble på 31,4 mill kroner, noe som gir et mindreforbruk (overskudd) i 2010 regnskapet på 37,8 mill kroner. 2.7 Bruk og avsetninger til fond Bruk av fond I 2010 ble det brukt 8,5 mill kr av kommunens fond. Av dette er driften finansiert med 8 mill kr av bundne fond, 0,1 mill kr av disposisjonsfond, samt 0,4 mill kr av mindreforbruket i Bundne fond er øremerkede midler, som kun kan benyttes til det formål de er bestemt til. Bruk av fond fordeler seg slik per etat: Skole og barnehage midler 0,6 mill kr Helse og sosial 0,75 mill kr Kultur 0,7 mill kr Teknisk etat 2,2 mill kr Selvkostområde 1,5 mill kr Forretningsdrift 0,05 mill kr Finans 2,7 mill kr Avsetning til fond Det ble avsatt 40 mill kr i Av disse er 1,2 mill kr overført til investeringsregnskapet, 12 mill kr er dekning av tidligere års merforbruk, 14,4 mill kr er avsatt til disposisjonsfond og 12,2 mill kr er avsatt til bundne fond. Avsetningene i 2010 fordelte seg slik per etat: Sentraladministrasjonen 0,6 mill kr Skole og barnehage 0,7 mill kr Helse og sosial 2,4 mill kr Kultur 1,2 mill kr Teknisk 0,1 mill kr Selvkostområde 1,6 mill kr Forretningsdrift 2,5 mill kr Finans og skatt 30,9 mill kr 18

19 Avsetningene til disposisjonsfond på 14,4 mill kr gjelder følgende saker: 7,5 mill kr: Oppretting av tidligere negativt disposisjonsfond (del av merforbruket i 2007) 3,8 mill kr: Eldremilliarden ,1 mill kr: Fondsopprydding 0,6 mill kr: Bilfond på Frivillighetssentralen 0,4 mill kr: Avsetning mindreforbruk Kommunen vs andre. i kroner Administrasjon, styring og fellesutgifter - alle etater Figur Netto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter - alle etater Nes kommune hadde i 2009 en økning i utviklingen i netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter som følge av innføringskostnadene i forbindelse med eiendomsskatten. Nes kommune har i 2010 økt noe og kommet på nivå med ØRU. KOSTRA 1 -gruppe 7 kommunene har til sammen økt andel årsverk i administrasjon mer enn Nes kommune har gjort i Nes ØRU Gr 7 1 Inndelingen av kommuner i Kostragrupper skjer langs tre dimensjoner: folkemengde, bundne kostnader pr innbygger og frie disponible inntekter (skatt og rammetilskudd) pr innbygger. Nes kommune inngår i gruppe 7 som beskrives som mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr innbyger og lave frie disponible inntekter. Nes kommune har siden starten av Kostra publiseringen vært i gruppe 8 (mellomstor med lave bundne kostnader og middels frie inntekter), men etter ny gruppeinndeling basert på 2003 tall, ble Nes flyttet til gruppe 7. Den nye grupperingen ble publisert 15. mars 2006 og medførte at 47 % av kommunene i landet fikk nye kostragrupper. 19

20 17,0 % 16,0 % Andel årsverk i administrasjon vs totalt i kommunen Nes Gr 7 Øru 15,0 % 14,0 % 13,0 % Figur Andel årsverk i administrasjon vs totalt i kommunen Nes kommune har en relativ slank administrasjon, målt som årsverk i forhold til totale årsverk. Kommunen ligger under Kostra-gruppe 7 og likt med ØRU gjennomsnittet. 2.9 Oppsummering Driftsinntektene økte i 2010 med 53,9 mill kr sammenlignet med året før. Dette representerer ingen rekordøkning for et enkelt år. Det spesielle for 2010 var at driftsutgiftene ble holdt i sjakk og kun økte med 2,6 mill kr. Dette ga et meget positivt brutto driftsresultat. På finanssiden sank rentenivået slik at inntektene ble ca 2 mill kroner lavere enn i Renteutgiftene ble av samme grunn ca 3,6 mill kr lavere. Avdragsutgiftene ble 9,3 mill kr lavere enn året før. Dette skyldes avtalen om avdragsutsettelse for to lån. Resultatet ble et netto driftsresultat på hele 69,2 mill kr. Dette ga en resultatgrad på 6,8 % som er i overkant av fylkesmannens anbefaling om 3 5 %. 20

21 3 Investeringsregnskapet 3.1 Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Tall i hele tusen Regnskap 2010 Rev bud 2010 Regnskap 2009 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert I 2010 ble det investert for til sammen 59 mill kroner i brutto investeringsutgifter for bygg og anlegg.. 21

22 3.2 Investeringsprosjekter Investeringsprosjekt kommentarer til årsmelding Prosjektnavn Regnskap 2010 Rev budsjett 2010 Akk Regnsk tom 2010 Akk Budsjett tom 2010 PS 10/75 - Skogbygda bh PS 10/75 - Nes sykehjem Nes kirkeruiner Tomteråsen - Balkan PS 10/75 - Egenkapitalinnskudd KLP Uteanlegg skoler/bhg PS 10/75 - Utbedring sosialkontoret PS 10/75 - Mørdresamlingene Nærmiljøtiltak PS 10/75 - Årnes skole - ventilasjon Vormsund u skole - nybygg PS 10/75 - Utskifting varmtvannsberedere Enøktiltak Digitalisering av kinosalene PS 10/75 - Div utstyr kommunale bygg Inventar Vormsund US PS 10/75 - Sanering Knauserudvn Utbedringer vannforsyningsnett Forsyningsledning Dyste høydebaseng Gjenvinnigstasjon IKT investeringer Ballbinge Årnes skole BMX bane - Auli Omtekking av tak Rådhuset Gang- og sykkelveier Kommunale veier Maskiner samferdsel Skilting Gangveg Haga Utvendig maling Auli skole PS 10/75 - Utskifting panel Årnes skole Utvendig maling NBSS Utvendig maling Runnitunet PS 10/75 - Maskiner/utstyr komm bygg PS 10/75 - Tak Stein skole Trygdeboliger Fenstad, Brårud, Skogbygda Rehabilitering prestebolig Fenstad Utstyr brann og redning Utbedringer avløpsnett Utvidelse avløp Årnes Vorms.-Eidsv.vegen vann/avl Grensevegen - avløp Overløp Funnefoss Fjellf.RA - dr.kontr. system pump.(756) Fjellf.RA - rådgiver (756) Utbedringer vannforsyningsnett PS 10/75 - Esval fyllplass Omlasting husholdnigsavfall Esval PS 10/75 - VUS - rehab tiltakspakke Sprinkling div. bygg Egenkapitalinnskudd KLP IKT-investeringer Akk. rest 22

23 Prosjektnavn Regnskap 2010 Rev budsjett 2010 Akk Regnsk tom 2010 Akk Budsjett tom 2010 Smartboard -Skoler Mixebord kultur Investeringer Kirker Busslomme - Auli skole Skilt pålegg og adressering Kommunale veger Busslomme - Neskollen Gang- og sykkelveier Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen Maskiner samferdsel Fortau Tomteråsen Rehabilit. Komm bygg Ny porter Runni Utbedring tak NBSS Årnes skole tilpassing Tilpasn. Fenstad skole Tilpasn. Skogbygda skole Aggregat Nes sykehjem og rådhuset Legionellakrav Maskiner/utstyr renhold Vedlikeholdsfond Østgård skole Rehab. Gl e-verksgården Kjøp av utleieboliger Utstyr brann og redning Utbedringer avløpsnett Utredninger vannforsyningsnett Nytt anlegg Togstad Sør Odal vannverk - filterskift Vorms. u-skole vann/avløp Feierbil Esval avfallsdeponi Esval gård GPS-utstyr Akk. rest Det fremkommer en differanse mellom Investeringer i anleggsmidler i tabell Investeringsregnskapet og Regnskap 2010 i tabell Investeringsprosjekt 2010, på 6,3 mill kroner. Årsaken til dette er at tabell Investeringsprosjekt 2010 også inkluderer refusjoner og bruk av fondsmidler. 23

24 Beskrivelse prosjekter PS 10/75 - Skogbygda bh PS 10/75 - Nes sykehjem Kommentarer Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Nes kirkeruiner Det er kommet nye midler til litt ekstra småarbeider sommeren Tomteråsen - Balkan PS 10/75 - Egenkapitalinnskudd KLP Uteanlegg skoler/bhg PS 10/75 - Utbedring sosialkontoret PS 10/75 - Mørdresamlingene Nærmiljøtiltak PS 10/75 - Årnes skole - ventilasjon Vormsund u skole - nybygg PS 10/75 - Utskifting varmtvannsberedere Enøktiltak Prosjektet er avsluttet. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Investering i utanlegg som husker, klatrestativer, lekehus, ballvegg, sand og bark på følgende skoler: Fenstad, Fjellfoten, Framtun, Neskollen, Opaker, Udnes, Vormsund og Østgård, samt Fjellfoten barnehage Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet er gjennomført etter planen. Utstillingen ble svært vellykket og har fått god mottakelse både av publikum og av Berit Mørdre selv. Prosjektet ble avsluttet ved 4. regnskapsrapportering. Pengene er bevilget til ulike lag og foreninger, men utbetales når prosjektene er ferdig. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Gjenstår å ferdigstille noe tilleggsarbeider. Midler som benyttes ved behov, ved havarier. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet er avsluttet. Digitalisering av kinosalene Digitaliseringen er i rute og blir gjennomført og ferdigstilt 2011 PS 10/75 - Div utstyr kommunale bygg Inventar Vormsund US PS 10/75 - Sanering Knauserudvn Utbedringer vannforsyningsnett Forsyningsledning Dyste høydebaseng Innkjøp av renholdsmaskiner. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Det gjenstår et par regninger til ny kjøkkeninnredning. Ellers er midlene brukt til bla stoler/bord i aula, kontorskranke, pultplater, elektrikerarbeid (nettverk i klasserom), solavskjerming gymsal, maling kontor. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet er avsluttet. Påbegynt Gjenvinnigstasjon Påbegynt IKT investeringer PC-er er utskiftet iht rulleringsplan. Noen innkjøp utsatt til 2011 Ballbinge Årnes skole Ballbingen er dekket av FAU, samt spillemidler fra Norsk tipping. Utgiften for Nes kommune er kun mva og det blir kompensert i momsoppgjøret. BMX bane - Auli Dekket av Gjensidigefondet. Kostnad ca kr ,- Omtekking av tak Rådhuset Gang- og sykkelveier Kommunale veier Maskiner samferdsel Skilting Gangveg Haga Utvendig maling Auli skole Kommentarer investeringsprosjekt 2010 Prosjektet er avsluttet. Ikke påbegynt Prosjektet er avsluttet. Kjøpt gravemaskin. Under arbeid. Grunnerverv Haga. Prosjektet er avsluttet. 24

25 Beskrivelse prosjekter PS 10/75 - Utskifting panel Årnes skole Utvendig maling NBSS Utvendig maling Runnitunet PS 10/75 - Maskiner/utstyr komm bygg PS 10/75 - Tak Stein skole Trygdeboliger Fenstad, Brårud, Skogbygda Rehabilitering prestebolig Fenstad Utstyr brann og redning Utbedringer avløpsnett Utvidelse avløp Årnes Vorms.-Eidsv.vegen vann/avl. Grensevegen - avløp Overløp Funnefoss Fjellf.RA - dr.kontr. system pump.(756) Fjellf.RA - rådgiver (756) Utbedringer vannforsyningsnett PS 10/75 - Esval fyllplass Omlasting husholdnigsavfall Esval PS 10/75 - VUS - rehab tiltakspakke Kommentarer Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet er avsluttet. Prosjektet er avsluttet. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Gjenstår noe etterarbeider/tilleggsarbeider. Gjenstår maling av garasje Kjøpt inn brannslukningsutstyr Prosjektet er avsluttet. Påbegynt Prosjektet er avsluttet. Under arbeid Under arbeid Under arbeid Under arbeid Under arbeid Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Påbegynt Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Sprinkling div. bygg Egenkapitalinnskudd KLP Prosjektet er avsluttet. IKT-investeringer PC-er er utskiftet iht rulleringsplan. Noen innkjøp utsatt til 2011 Smartboard -Skoler Alle skolene har fått en smartboard-tavle hver. Enkelte skoler har fått noen flere. Mixebord kultur Mixebord er kjøpt inn, avvik er forårsaket av at det ble budjsettert uten mva. Investeringer Kirker Restfinansiering av bårehus med nytt avløp som ble ferdigstilt i Konsulentutgifter ifbm løsningsutvikling og innheting av anbud for varmepumper. Innkjøp av senkeapparat. Kirkegårdsbefaring i forbindelse med utvidelse av Udnes kirkegård. Busslomme - Auli skole Ikke påbegynt Skilt pålegg og adressering Kommunale veger Busslomme - Neskollen Gang- og sykkelveier Ikke påbegynt Div. asfaltering og kontroll av bruer Prosjektet er avsluttet. Aksjon skolevei Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen Forprosjekt, bevilgningen kommer i 2011 Maskiner samferdsel Fortau Tomteråsen Rehabilit. Komm bygg Ny porter Runni Under arbeid Under arbeid Under arbeid - div. rehabiliteringsoppgaver Prosjektet er avsluttet. 25

26 Beskrivelse prosjekter Kommentarer Utbedring tak NBSS Taktekking, snøfanger og isolering Årnes skole tilpassing Prosjektet er avsluttet. Tilpasn. Fenstad skole Prosjektet er avsluttet. Tilpasn. Skogbygda skole Prosjektet er avsluttet. Aggregat Nes sykehjem og rådhuset Kjøpt inn 2 aggregater, tilleggsbevilg. i 2011 Legionellakrav Ikke påbegynt Maskiner/utstyr renhold Vurderes hele tiden opp mot behov hos renhold og håndverkere. Vedlikeholdsfond Østgård skole Tømt og rengjort pumpekum, dekket av fond. Rehab. Gl e-verksgården Venter på forsikringsoppgjør Kjøp av utleieboliger Herkulesv., Pegasusv., Grønnbakkvn., Orionv.og Hagasletta Utstyr brann og redning Kjøpt inn brannslukningsutstyr Utbedringer avløpsnett Under arbeid Utredninger vannforsyningsnett Ikke påbegynt. Nytt anlegg Togstad Prosjektet er avsluttet. Sør Odal vannverk - filterskift Ikke påbegynt. Vorms. u-skole vann/avløp Prosjektet er avsluttet. Feierbil Kjøpt feiebil Esval avfallsdeponi Prosjektet er avsluttet. Esval gård Innløsing av andel Årnes kornsilo og Mølle GPS-utstyr Oppmålingsutstyr, bevilgning

27 4 Balanseregnskapet Regnskapsskjema 3 - Balanseregnskap 2010 Kap i Tekst 1 kr. EIENDELER 2.2 (A) Anleggsmidler Regnskap 2010 Regnskap 2009 Endring i % 2.27 Faste eiendommer og anlegg ,1 % 2.24 Utstyr, maskiner og transportmidler ,9 % 2.22 Utlån ,2 % 2.21 Aksjer og andeler ,0 % 2.20 Pensjonsmidler ,7 % Sum anleggsmidler ,6 % 2.1 (B) Omløpsmidler 2.13 Kortsiktige fordringer ,4 % 2.19 Premieavvik ,9 % 2.18 Aksjer og andeler ,7 % 2.10 Kasse, postgiro, bankinnskudd ,0 % Sum omløpsmidler ,3 % SUM EIENDELER (A + B) ,9 % EGENKAPITAL OG GJELD 2.5 (C) Egenkapital 2.56 Disposisjonsfond ,7 % 2.51 Bundne driftsfond ,0 % 2.53 Ubundne investeringsfond ,1 % 2.55 Bundne investeringsfond ,0 % Endring i regnskapsprinsipp, påvirker AK (drift) ,0 % Regnskapsmessig mindreforbruk % Regnskapsmessig merforbruk ,3 % Udekket i investeringsregnskapet ,0 % Kapitalkonto ,9 % Sum egenkapital ,9 % (D) Gjeld 2.4 Langsiktig gjeld 2.40 Pensjonsforpliktelser ,9 % 2.45 Andre lån ,9 % Sum langsiktig gjeld ,5 % 2.3 Kortsiktig gjeld 2.32 Annen kortsiktig gjeld ,9 % 2.39 Premieavvik ,0 % Sum kortsiktig gjeld ,4 % Sum GJELD ,7 % SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) ,9 % (E) MEMORIAKONTI 2.91 Ubrukte lånemidler ,2 % 2.92 Andre memoriakonti ,3 % 2.99 Motkonto for memoriakontiene ,8 % SUM MEMORIAKONTI 0 0 0,0 % 27

28 4.1 Eiendeler Balanseførte eiendeler har i 2010 økt med 7,9 % eller 145 mill kroner. De største bevegelsene har vært økte pensjonsmidler, økt utlån, og økt kasse/bankinnskudd. 4.2 Egenkapital og gjeld Egenkapitalen er økt med 35 % i 2010 (47,5 mill kroner). Det skyldes i hovedsak avsetningen av overskudd i driftsregnskapet (regnskapsmessig mindreforbruk), økning i avsetning på fond og nedbetaling av tidligere merforbruk. Kapitalkontoen som er beskrevet i note 7 til regnskapet, er redusert med 33 % (33 mill kroner). Det er avsatt totalt 26,4 mill kroner til fond. Disposisjonsfond er økt med 14,2 mill kroner, bundne driftsfond er økt med 4,2 mill kroner og investeringsfond er økt med 7,9 mill kroner. Regnskapet for 2010 har et mindreforbruk på 37,9 mill kroner (overskudd). I 2010 har Nes kommune redusert tidligere merforbruk med 12,1 mill kroner. Gjenstående tidligere merforbruk per er på 25,3 mill kroner som tilhører en del av underskuddet fra Det er også dekket inn 4,4 mill kroner av tidligere års (2009) merforbruk i investeringsregnskapet. Gjelden har økt med 97,1 mill kroner. Av dette utgjør økte pensjonsmidler 59,2 mill kroner som økte til totalt 923 mill kroner. Øvrige langsiktige lån har økt med 28 mill kroner, til 740 mill kroner. 28

29 5 Felles driftsutfordringer 5.1 Sykefraværet Samlet sykefravær for hele Nes kommune i 2010 var 9,3 %. Dette er en økning sammenlignet med 2009 hvor fraværsprosenten var 8,9 %. Oversikten under viser utviklingen i sykefraværet siden Samlet sykefravær i % ,0 8,0 7,5 8,1 7,6 8,2 7,5 8,6 8,2 8,9 9,3 6,0 4,0 2,0 0, Figur Utvikling av sykefraværet Sykefraværet fordelt på etatene de siste 5 år er slik ETAT Sentraladministrasjonen 6,8 7,6 3,2 6,5 5,3 Etat for skole og barnehager 6,8 8,3 7,6 8 8 Etat for helse og sosiale tjenester 8,5 9,1 9,9 10,2 11,5 Etat for kultur og fritid 5,6 6,5 7,1 10,1 4,6 Teknisk etat 7,5 8,7 7,4 8,4 8,5 Sykefraværet for hele 2010 ble redusert betydelig innen sentraladministrasjonen og kultur, mens det ligger relativt stabilt sammenlignet med 2009 for skole/barnehage og teknisk. Men for helse- og sosial har det dessverre økt betydelig sammenlignet med året før. Dette skjer til tross for at det har vært nedlagt et stort arbeid ute på det enkelte tjenestested og sentralt i administrasjonen for å redusere sykefraværet tiltaksprosjektet nytt krafttak nevnes spesielt i så måte. Tyngden av sykefraværet ligger i langtidsfraværet, dvs over 16 dager. Av et gjennomsnittlig fravær på 9,3 % i 2010, utgjorde 7 % langtidsfravær har vært et spesielt år med nedbemanning/omplassering/oppsigelser av nærmere 100 stillinger. Prosessene har vært gode og samarbeidet med tillitsvalgte har vært godt, men bemanningssituasjonen kan ha blitt krevende, særlig innen enkelte virksomheter innen helseog sosialsektoren. 29

30 5.2 Likestilling Blant Nes kommunes faste ansatte, totalt 935 årsverk, er det en klar overvekt av kvinnelige ansatte. Det er 759 kvinnelige årsverk og 176 mannlige årsverk: Antall M K Aldersgruppe Fig Aldersgruppefordeling av menn og kvinner i antall årsverk.. Blant Nes kommunes 45 overordnete ledere, er det 31 kvinner (69 %) og 14 menn (31 %). Likestillings- og diskrimineringsombudet innkalte 18. oktober til seminar om likestilling og mangfold, der Nes kommune deltok. I etterkant av seminaret ble innholdet fra seminaret kompetanseoverført til personalavdelingen og toppledergruppen. Ett av tiltakene kommunen har etablert i etterkant av seminaret, er positiv særbehandling av kjønn i forbindelse med stillingsannonsering. Det er for øvrig etablert et tiltak i personalavdelingens aktivitetsplan å utvikle likestillingsrapport i tråd med anbefalingene på seminaret. Fra tidligere er rutine for likestilling en del av kommunens personalhåndbok. Kommunen har som del av IA-handlingsplan et mål om å ha 15 praksisplasser til personer med redusert funksjonsevne. Etter en avgjørelse hos likestillings- og diskrimineringsombudet, ble det etablert handikaptoalett på rådhuset i tilknytning servicetorget. 5.3 Etikk Det er primært innenfor innkjøp at etiske utfordringer oppstår i offentlige virksomheter. Kommunen fokuserer kontinuerlig på riktig praktisering av lov om offentlige anskaffelser, samt vedtatte retningslinjer i kommunen og for ØRU innkjøp. I tillegg er det i kommunens HMS-rapportering tatt inn et krav om at virksomhetene skal fokusere på kommunens etiske reglement og utarbeide egne retningslinjer for virksomheten. 2 Per rapporteringstidspunktet medio mars

31 5.4 Innkjøp E-Handel Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ORIK) og ØRU-kommunene har iverksatt et forprosjekt med formål å identifisere organisasjonens modenskap og potensial for innføring av E-handel. Med E-handel menes å bruke elektroniske verktøy i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av et kjøp av en vare eller tjeneste Til forprosjektet engasjerte ORIK konsulentfirmaet PwC som blant annet har sett på avtalelojalitet og foretatt en gjennomgang av produktkategorier og leverandører som det er hensiktsmessig å starte med. Forprosjektet konkluderte med at ØRU-kommunene vil kunne oppnå bedre kontroll på innkjøpene, større avtalelojalitet, mer effektive innkjøpsprosesser og bedre internkontroll ved å ta i bruk E-handel. Enkeltanskaffelser: Det har vært en økende mengde enkeltanskaffelser, og dette har vært en prioritert oppgave for innkjøpssamarbeidet. Nedenfor følger en liste over de enkeltanskaffelser Nes kommune har foretatt i 2010 i samarbeid med ORIK og statusen for disse: Enkeltanskaffelser: Status Utredning Esvall Valgt leverandør, Bull & Co Advokatfirma Renovasjon Valgt leverandør, Avfallshandel AS Utredning, tilstand, organisering. Eiendomsforvaltning. Prosjekt og Teknologiledelse. Ledningsanlegg Vormsund Øst Valgt leverandør, Karlsen Anlegg AS Sprinkleranlegg Runnitunet Valgt leverandør, Arne Aulie AS Nødoverløp Funnefoss AVLYST Slaminnsamling Valgt leverandør, Brødrene Stenskjær AS Tilbygg Årnes barneskole Valgt leverandør, Glåma Bygg AS Brukt paviljong Skogbygda skole Valgt leverandør, Malthus AS Matavfall Valgt leverandør, Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Overføringsanlegg for vann, Dyste Valgt leverandør, Rønningen Maskin AS Biovarme til Vormsund ungdomsskole AVLYST Søppelhenting kommunale bygg Karensperiode Konsulentbistand rekruttering av rådmann Valgt leverandør, Hopland & Co AS Nødstrømanlegg Valgt leverandør, Magndal Elektriske AS Spylebil Karensperiode Brukt brakkerigg Karensperiode Nytt renseanlegg Under arbeid Nye rammeavtaler 2010 Følgende nye rammeavtaler er inngått i Vikartjenester helse/sosial og barneverntjenester Kontor- og skolemateriell Byggvarer Bøker/medier til skole Gass, mat og medisinsk bruk Bøker/medier til bibliotek Kontor, skole og sykehjemsmøbler It utstyr Filter til ventilasjonsanlegg Bedriftshelsetjeneste 31

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer