Nes kommune, Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes kommune, Akershus"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 Forside: Nes kirkeruiner Ferdig konservert 2010 Foto: Amalie Leistad 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Forord Hovedtrekk Driftsregnskapet Utviklingen i kommunens driftsinntekter Utvikling i kommunens driftsutgifter Utvikling i Brutto driftsresultat Finansinntekter og finansutgifter Utvikling i netto driftsresultat Bruk og avsetninger til fond Kommunen vs andre Oppsummering Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsprosjekter Balanseregnskapet Eiendeler Egenkapital og gjeld Felles driftsutfordringer Sykefraværet Likestilling Etikk Innkjøp Internkontroll Tilsyn Sentraladministrasjonen Organisering Driftsregnskapet Avvik mellom regnskap og budsjett Brutto driftsresultat per virksomhet Sentral administrasjon Etat for skole og barnehager Organisering Driftsregnskap Skole Avvik mellom regnskap og budsjett

4 7.4 Brutto driftsresultat per virksomhet - Skole Nes vs andre kommuner Driftsregnskap Barnehagene Generelt Resultater per virksomhet Nes vs andre kommuner Etat for helse- og sosiale tjenester Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Brutto driftsresultat per virksomhet Helse og sosial Nes vs andre kommuner Etat for kultur og fritid Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett - Kultur Brutto driftsresultat per virksomhet - Kultur Nes vs andre kommuner Etat for utbygging og tekniske tjenester Organisering Driftsregnskap Brutto driftsresultat per virksomhet - Teknisk Selvkostområder Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Brutto driftsresultat per virksomhet - Selvkost Forretningsdrift Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Brutto driftsresultat per virksomhet - Forretningsdrift

5 1 Forord 2010 ble et økonomisk utfordrende år for Nes kommune. Ved inngangen til 2010 hadde Nes kommune et akkumulert underskudd på nesten 50 mill kroner. Resultatet ble at Fylkesmannen registrerte kommunen på ROBEK-lista og den økonomiske handlefriheten ble borte. De økonomiske utfordringene som lå i horisonten krevde et skjerpet og handlekraftig kommunestyre som tenkte smartere for å finne gode løsninger og som tok grep for å få mest mulig ut av kommunens knappe ressurser. For å komme ut av ROBEK-lista og gjenvinne økonomisk handlefrihet, ble budsjettet for 2010 preget av strukturelle endringer og innstramminger i alle etater. En økonomisk buffer måtte bygges opp og akkumulert merforbruket måtte dekkes inn i løpet av 2010 samt Det regnskapsmessige resultatet for Nes kommune ble et overskudd på 37,8 mill kroner. Av dette bidro tilbakebetaling av toll og avgifter i forbindelse med Esval med 11,2 mill kroner og momsrefusjon av investeringsmidler drift for 4,6 mill kroner. Regnskapet viser at arbeidet med budsjettkontroll og økonomistyring har båret frukter. Selv om regnskapet gikk i pluss i 2010, vil det fortsatt være viktig å forsterke arbeidet med å sikre kontroll over kostnadene og i størst mulig grad unngå tilleggsbevilgninger etter at budsjettet er vedtatt. Det er viktig å prioritere midlene vi har til dem som trenger kommunens tjenester aller mest. Kommunens fremtidige evne til å levere gode tjenester til innbyggerne er avhengig av å ha en langsiktig og god økonomi. For rådmannen er derfor ikke god økonomi og økonomistyring noe mål i seg selv, men et middel for å skape bedre tjenester ikke bare i dag men også i fremtiden. For at kommunen skal kunne gi gode tjenester til innbyggerne trenger vi dyktige og kompetente ansatte som trives på jobben. De strukturelle endringene og innstramningene i etatene har vært en utfordring for de ansatte. Sykefraværet økte fra 8,9 % til 9,3% i Veksten i fraværet har vært størst i innen helse og sosiale tjenester med en økning fra 10,2% til 11,5%. Alle andre etater viser ingen endring eller en nedgang i sykefraværet. Det er lagt ned et stort arbeid for å redusere sykefraværet gjennom tiltaksprosjektet nytt krafttak. Esval har i 2010 ett solid overskudd. Som skyldes et godt marked og tilbakebetaling av 11,3 mill kroner fra Toll og avgiftsdirektoratet. Klargjøring av tomta til biogassanlegget startet i 2010, mens byggestart er juni 2011 for selve biogassanlegget. Også betydelig investeringer i miljøtiltak, gassledninger med infrastruktur, pumper og motorer til sigevannspumpestasjon er gjennomført i 2010 Samlet sett framstår regnskapet for 2010 vesentlig forbedret i forhold til de to foregående årene. Nes kommune har fremdeles betydelige utfordringer på driftssiden. Gjennomføringen av de strukturelle grepene når det gjelder skolestruktur og helse- og sosialtjenesten vil være krevende. Generelt sett er kommunens samlede aktivitetsnivå for høyt, særlig når en tar hensyn til at kommunen er på ROBEK, gjeldsbelastningen som må inndekkes gjennom årlige renter og avdrag før driftsrammen fordeles ut på virksomhetene. Med de signaler som er kommet fra sentralt hold kan det forventes en innstramming for kommunesektoren i årene som kommer. Det blir derfor svært viktig at debatten knyttet til kommende budsjett- og økonomiplaner legger grunnlaget for et redusert aktivitetsnivå i årene som kommer. Årnes, 7.april Johnny Pedersen Rådmann 5

6 6

7 2 Hovedtrekk 2.1 Driftsregnskapet Nes kommune Hele kommunen Regnskap Revidert Oppr Avvik ift Regnskap Tall i hele 1000 Budsjett Budsjett rev budsj totalt Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansieringstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat ekst. finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskap m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidliger åre regnsk. m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

8 2.2 Utviklingen i kommunens driftsinntekter Kommunens inntekter økte med 5,6 % i Økningen er mindre enn økningen i 2009 som var på 9,5 %. Gjennomsnittet de siste 5 år er på 7,7 %. Økning i rammetilskudd i 2010 var på 13,2 %, en liten reduksjon i % fra året før (13,8 %). Kommunen er i større grad avhengig av andre inntekter, som i 2010 hadde en vekst på 10,4 % og nå utgjør 39,1 % av alle inntektene som kommunen har. Eiendomsskatten utgjør 4,8 % av totale andre inntekter i Og det var i hovedsak andre salgs og leieinntekter som utgjorde økningen av andre inntekter i 2010 med 74,5 % av økningen. i 1000 kr Utvikling av inntektene Figur Driftsinntekter Andre inntekter Ramme-tilskudd Skatt Skatteinntektene har i 2010 økt med 4,6 %, noe lavere enn i 2009 (5,9 %). Sammenlignet med ØRU kommuner og Kostra-gruppe 7, er veksten på det jevne Frie inntekter per innbyggere Nes Gr 7 Øru Figur Driftsinntekter Veksten i frie inntekter skatt og rammetilskudd per innbygger viser at Nes har hatt en vekst om lag på nivå med snittet i Kostra-gruppe 7 og ØRU-kommunene i de seineste årene. I frie inntekter per innbygger lå Nes (kr ) i 2010 litt over ØRU-snittet (kr ), men litt lavere enn snittet for Kostra-gruppe 7 (kr ). Gjennomsnitt for landet, utenom Oslo, er kr Korrigert for lønns- og prisstigning var veksten om lag 4,6 prosent i Det er da ikke korrigert for økte oppgaver som følge av statlige pålegg. 8

9 Befolkningsveksten i Nes kommune i 2010 ble på 201 personer (1,11 %), omtrent på samme nivå som i året før. Per var folketallet i Nes på personer. Ant personer Befolkning Nes kommune per Figur Folketall i Nes kommune Nes er fortsatt en skattesvak kommune, tabellen under viser 2009 og 2010 tall. Skatteinngang per innbygger i utvalgte Akershuskommuner Tot skatt Kr per innb Tot skatt Kr per innb Endring I prosent 0236 Nes (Ak.) , Gjerdrum , Ullensaker , Eidsvoll , Nannestad , Hurdal , Ås , Nesodden , Oppegård , Sørum , Skedsmo ,64 Selv om Nes har lave skatteinntekter per innbygger, medfører inntektssystemet at vi får kompensert mye av forskjellene opp til nivået for gjennomsnittskommunen. Nes kommune hadde en økning i skatteinngangen på 5,1 %, mens øvrige ØRU kommuner lå på 6,3 % i

10 2.3 Utvikling i kommunens driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter er den største utgiftskategorien. I 2010 utgjorde disse to postene til sammen 60,4 % (lønn 48,2 % og sosiale utgifter 12,2 %) av de totale driftsutgiftene, mot 59,5 % i i % 68,0 66,0 64,0 62,0 Lønn og Sos.utg i % av total Driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter har i 2010 hatt en liten økning i forhold til totale driftsutgifter. Fra 2009 økte andelen med 0,9 %. Nominelt sett har lønn og sosiale utgifter steget med 1,77 % (til 564 mill) i ,0 58,0 56,0 54, Figur LFigur Lønn og sosiale utgifter De øvrige driftsutgiftene ble på 370,5 mill kroner, en reduksjon på 1,9 % sett i forhold til Det er utgifter til kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, reduserte med 5,2 %. Kostnadene vedrørende overføringer, hadde en reduksjon på 6,5 % i i 1000 kr Totale driftsutgifter Andre driftsutg. Lønn ink sos Figur Driftsutgifter Totalt har driftsutgiftene økt med 0,3 %, som er mye mindre enn veksten i driftsinntektene, 5,6 %. I forhold til tidligere år, er dette en betraktelig forbedring. Vi ser dette bedre i grafen som er vist nedenunder. 10

11 i 1000 kr Utvikling i driftsutgifter og inntekter Drifts inntekter Drifts utgifter Figur Driftsinntekter og -utgifter Figuren viser historien fra 2007/2008 med en betydelige ubalanse mellom inntekter/utgifter før finanskostnader. I disse årene gikk Nes kommune med underskudd. Regnskapet for 2009 viser at trenden snudde, og det bekreftes av tallene i 2010, hvor Nes kommune hadde hele 37,9 mill kroner i mindreforbruk (overskudd). Figurene under viser hvordan driftsutgiftene er fordelt mellom etater og funksjoner i Nes. Brutto driftsutgifter per kostrafunksjon Driftsutgifter per etat/område Kultur 3 % Fys. planl./kult. minne/natur/nærmil jø 1 % Vann, avløp, renov./avfall 5 % Barnevern 3 % Kirke 1 % Samferdsel 1 % Bolig 1 % Næring 2 % Brann og ulykkesvern 1 % Adm, styring og fellesutg 7 % Barnehage 12 % Teknisk etat 13 % Kirken 1 % Selvkost 6 % Forretningsdrift 2 % Finans 0,02 % Sentraladm 5 % Fellesposter 1 % Skoleetaten 22 % Sosialtjeneste 2 % Kulturetaten 3 % Pleie og omsorg 29 % Grunnskole opplæring 26 % Kommunehelse 6 % Figur Driftsutgifter per etat/område Helseetaten 35 % Barnehager 12 % Figur Driftsutgifter pr kostrafunksjon 11

12 2.4 Utvikling i Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat, er de midlene kommunen har til overs etter at løpende driftsutgifter er betalt. Den gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. Brutto driftsresultat bør ikke være mindre enn budsjettert. Hvis brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til å dekke netto renter og avdrag, er kommunen i en underskuddssituasjon. Overskuddet etter at renter og avdrag er dekket opp, er kommunens netto driftsresultat. i 1000 kr Brutto driftsresultat korrigert for avskrivninger Figur 2.4-1Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat for 2010 korrigert for avskrivinger ble kr 110 mill kroner, noe som er betydelig høyere enn 2009 på 58 mill kroner. 2.5 Finansinntekter og finansutgifter Finansrapportering Kommunens nye finansreglement foreskriver regelmessig rapportering til kommunestyret. Det legges opp til at dette skal gjøres i hver regnskapsrapport og i årsmeldingene. Nes skilte i forrige reglement ikke mellom midler til driftsformål og midler avsatt til reserver og investeringsformål mht. plasseringsbestemmelser. Kommunen har finansielt fulgt en oversiktlig og forsiktig plasseringspolitikk - med meget lav risiko for tap, men med begrenset avkastningsmulighet. Nytt finansreglement har åpnet for noe større risikotakning I finansforskriften som reglementet bygger på, skilles det mellom forvaltning av: Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva. Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Dette skillet er også nedfelt i kommunens nye finansreglement. 12

13 Hele Nes kommunes finansportefølje kan pr i dag forvaltes etter reglene for forvaltning av ledig likviditet beregnet til driftsformål. For likevel å skille mellom de to forvaltningskategoriene, foreslås det at kommunens ledige likviditet til driftsformål defineres som midler plassert i konsernkontosystemet i kommunens hovedbank og at midler som i dag er plassert i pengemarkedsfond, betraktes som kommunens langsiktige finansielle aktiva Forvaltning av ledig likviditet og andre midler for driftsformål Kommunens driftslikviditet er i sin helhet plassert i kommunens hovedbank DnBNOR og har endret seg slik gjennom året: Rente inntekter Kontantbeholdning Innskuddene forrentes etter en referanserente lik NIBOR 3 mnd som ved periodens utløp tilsvarte 2,60 % per år. Bankavtalen ble inngått med virkning fra og forutsettes lagt ut på anbud i løpet av inneværende år. Kontantbeholdningen svinger betydelig gjennom året. Rådmannen er av den oppfatning at kontantbeholdningen bør ligge i nærheten av rapportert beløp per Det er mulig å plassere deler av et slikt beløp i alternative, kortsiktige instrumenter. Dette krever imidlertid en helt annen form for oppfølging internt og/eller bruk av midler til kjøp av forvaltningstjenestene. Risikoen for tap av innskutte midler anses som svært lav. Det er ingen avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets risikorammer Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Plassering av kommunens langsiktige finansielle aktiva begrenses i følge finansreglementet, både av risikoklasser og aktivaklasser. Grensene for aktivaklassene er som følger: Minimum Nøytral Max A Innskudd i bank 0 % 10 % 30 % B Plassering i obligasjoner, sertifikater, rentefond (Risikoklasse 1, 2 og 3) 60 % 75 % 100 % C Plassering i Risikoklasse D Plassering i Risikoklasse Kommunens langsiktige midler er i sin helhet plassert i aktivaklasse B og ligger således trygt innen forvaltningsbestemmelsene. Kapitalen er plassert i to pengemarkedsfond. Fondene utviklet seg slik i

14 Endring Avkastning Benchmark DnBNOR likviditet ,50 % 2,26 % Nordea likviditet Pluss ,77 % 2,26 % SUM Gjennom finansreglementet pålegges kommunen å plassere minimum 60 % av langsiktig kapital i aktivaklasse B som i hovedsak omfatter risikoklasse 2 og 3. Anledningen til å ta i bruk aktivaklasse C/risikoklasse 4 og aktivaklasse D/risikoklasse 5 er begrenset til totalt 20 % (10+10). Ved å utnytte reglementet til maksimal risiko, vil det være mulig å oppnå til dels betydelig høyere avkastning på disse 20 %. Samlet sett vil dette likevel ikke kunne gi de helt store gevinster, mens faren for tap av deler av kapitalen vil øke i takt med avkastningsmuligheten. Nes kommune har gjennom flere år valgt en konservativ plasseringspolitikk. Det ligger ikke i kortene å endre denne i vesentlig grad de kommende årene. I 2010 var avkastningen moderat, men likevel godt over referanseindeksen (benchmark). Avkastningen ble lavere enn opprinnelig budsjettert, men bedre enn forutsatt i revidert budsjett Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje Tabellen nedenfor viser: - Endringer i låneporteføljen gjennom året - Sammensetting og verdi av låneportefølje ved nyttår - Gjeldende rente ved årets begynnelse og slutt - Gjennomsnittlig gjenstående løpetid for hver lånegiver Lånegiver Rente vilkår Gjeld per Avdrag totalt i 2010 Nye lån i 2010 Gjeld per Rente per Rente per KOMUNALBANKEN Flytende ,95 % 2,60 % 16 HUSBANKEN Flytende ,30 % 2,30 % 7 HUSBANKEN. ETABL./STARTL Fast ,80 % 18 HUSBANKEN. ETABL./STARTL Flytende ,30 % 2,84 % 21 KLP Flytende ,24 % 2,85 % 16 KLP KOMMUNEKREDITT Flytende ,15 % 2,85 % 7 OPPLYSNINGSVESENETS FOND Nibor ,20 % 2,60 % 5 Sum for ,19 % 2,69 % Esklusiv Startlån Gj.snitt restlevetid i ant år Kommunen har de siste årene i all hovedsak gått over til lån med flytende rente. Dette anses over tid som det absolutt gunstigste. Finansmiljøene har løpende fokus på renteutviklingen. Prognosene går ut på en moderat renteøkning de nærmeste årene. Rådmannen anser dette som håndterbart. Kommunen må være forberedt på at en relativt større andel av fremtidige kostnader vil måtte brukes til lånefinansiering. Dette vil dog selvsagt være avhengig av omfanget av fremtidige investeringer. Uansett anser rådmannen det for svært viktig å minimalisere finanskostnadene. Dette kan gjøres ved å redusere lånefinansieringsandelen generelt, ved å låne til lavest mulig rente og ved å holde løpetiden på lånene på et minimum. 14

15 2.5.5 Stresstest av kommunens plasseringer i langsiktige finansielle aktiva I følge finansreglementet skal det en gang i året gjennomføres en stresstest av de langsiktige finansielle aktivaene. Stresstesten skal vise ytterlighetene ved eventuelle endringer som kan oppstå i løpet av året. Følgende parametere er lagt inn i stresstesten av de langsiktige finansielle aktivaene til kommunen. +2 %-poeng parallelt skift i rentekurven -10 % verdiendring på eiendom -20 % verdiendring på utenlandske aksjer -30 % verdiendring på norske aksjer Stresstesten skal vise samlete verdifall på langsiktige finansielle aktiva. Den største risikoen ligger i endring av renten for lån med pt/flytende rente. Det beregnes til et tap på ca 13 mill kroner. Med kommunens lave lånegjeld anser rådmannen det likevel for relativt uproblematisk å håndtere en renteøkning på 2 %. Fordelen med at avkastningen på de langsiktige plasseringene også vil øke, reduserer tapet med ca 2,4 mill kroner. Kommunen eier en betydelig eiendomsmasse. Verdifallet på fast eiendom anses heller ikke som noe stort problem. Gjenværende eiendommer er i realiteten lite omsettbare og trengs til egen drift. Hva disse eiendommene er bokført til, betyr lite for kommunens økonomiske situasjon. Det samme er i stor grad tilfelle med hensyn til kommunens aksjer som i all hovedsak er knyttet opp til kulturhuset og Kanmer. Kanmers aksjekapital på kr 0,8 mill kr kan gå tapt, mens dette bare er teoretisk mulig når det gjelder kulturhusets aksjekapital. Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet (tall oppgitt i mill kroner) % MNOK parameter tap Gjeld med p.t./flytende rente 100,0 % % -12,9 Gjeld med fast rente 0,0 % 0 2 % 0,0 Finanspassiva (gjeld) 100 % ,9 Kortsiktig likviditet 2 % 0,0 Innskudd i bank og korte pengem. 14,9 % % 2,4 Anleggsobligasjoner 0,0 % 0 2 % 0,0 N. omløpsobligasjoner 0,0 % 0 2 % 3,0 0,0 U. omløpsobligasjoner 0,0 % 0 2 % 0,0 Fast eiendom 82,3 % % -67,3 Norske aksjer 2,8 % % -6,9 Utenl. aksjer 0,0 % 0-20 % 0,0 Netto valutaposisjon 0,0 % 0-20 % 0,0 Langsiktig aktiva 100 % ,8 Samlet finansaktiva 818 Mulig tap/gevinst vil utgjøre : -84,7 * Testen er eksklusiv etableringslån Stresstest - Nes kommune Rådmannen vurdere det ikke nødvendig å endre på reglementet og sammensetninger av den risikobærende portefølje. 15

16 2.5.6 Finansutviklingen i 1000 kr Utvikling i renteutgifter Netto renteutgifter Figur Netto renteutgifter Netto renteutgifter hadde en stigende kurve fra 2005 til 2008, men sank betydelig i I 2010 falt netto rentekostnader ytterligere med 1,3 mill kroner. i 1000 kr Utvikling i avdragsutgifter Netto avdragsutgifter Figur Netto avdragsutgifter (korrigert for ekstraordinære avdrag i 2007 (20 mill kroner)) I løpet av 2010 ble det tatt opp 38,4 mill kroner i nye lån til investeringsformål. Det ble tatt opp 20 mill kroner til startlån (videreformidlingslån). Nes kommune fikk for 2010 og 2011 avdragsutsettelse for to lån som et ekstraordinært tiltak i forbindelse med nedbetalingen av tidligere års merforbruk. Avdragsutgifter er derfor betydelig lavere enn i Opprinnelig nedbetalingsplan forutsettes fulgt igjen fra

17 i 1000 kr Utvikling i langsiktig gjeld Figur Utvikling i lånegjeld langsiktig Den langsiktige gjelden inneholder også formidlingslån (startlån) i kroner Nes Øru Gr 7 Lånegjeld per innbygger Figur Lånegjeld per innbygger Nes kommune har et relativt stabilt gjeldsnivå per innbygger. Gjeldsnivået er lavt og bør være håndterbart. Kommunen har i så måte større utfordringer ved at finansinntektene er begrenset som følge av små finansielle reserver. 2.6 Utvikling i netto driftsresultat Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet og er de midlene kommunen kan benytte som egenkapital til investeringer, fondsavsetninger, likviditetsreserve og til fremtidige driftsutgifter. 17

18 i 1000 kr Utvikling i Netto driftsresultat Figur Netto driftsresultat Netto driftsresultat i 2010 ble 69,2 mill kroner. Dette er betydelig bedre enn året før, som hadde 6 mill kroner i netto driftsresultat. Netto fondsavsetning ble på 31,4 mill kroner, noe som gir et mindreforbruk (overskudd) i 2010 regnskapet på 37,8 mill kroner. 2.7 Bruk og avsetninger til fond Bruk av fond I 2010 ble det brukt 8,5 mill kr av kommunens fond. Av dette er driften finansiert med 8 mill kr av bundne fond, 0,1 mill kr av disposisjonsfond, samt 0,4 mill kr av mindreforbruket i Bundne fond er øremerkede midler, som kun kan benyttes til det formål de er bestemt til. Bruk av fond fordeler seg slik per etat: Skole og barnehage midler 0,6 mill kr Helse og sosial 0,75 mill kr Kultur 0,7 mill kr Teknisk etat 2,2 mill kr Selvkostområde 1,5 mill kr Forretningsdrift 0,05 mill kr Finans 2,7 mill kr Avsetning til fond Det ble avsatt 40 mill kr i Av disse er 1,2 mill kr overført til investeringsregnskapet, 12 mill kr er dekning av tidligere års merforbruk, 14,4 mill kr er avsatt til disposisjonsfond og 12,2 mill kr er avsatt til bundne fond. Avsetningene i 2010 fordelte seg slik per etat: Sentraladministrasjonen 0,6 mill kr Skole og barnehage 0,7 mill kr Helse og sosial 2,4 mill kr Kultur 1,2 mill kr Teknisk 0,1 mill kr Selvkostområde 1,6 mill kr Forretningsdrift 2,5 mill kr Finans og skatt 30,9 mill kr 18

19 Avsetningene til disposisjonsfond på 14,4 mill kr gjelder følgende saker: 7,5 mill kr: Oppretting av tidligere negativt disposisjonsfond (del av merforbruket i 2007) 3,8 mill kr: Eldremilliarden ,1 mill kr: Fondsopprydding 0,6 mill kr: Bilfond på Frivillighetssentralen 0,4 mill kr: Avsetning mindreforbruk Kommunen vs andre. i kroner Administrasjon, styring og fellesutgifter - alle etater Figur Netto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter - alle etater Nes kommune hadde i 2009 en økning i utviklingen i netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter som følge av innføringskostnadene i forbindelse med eiendomsskatten. Nes kommune har i 2010 økt noe og kommet på nivå med ØRU. KOSTRA 1 -gruppe 7 kommunene har til sammen økt andel årsverk i administrasjon mer enn Nes kommune har gjort i Nes ØRU Gr 7 1 Inndelingen av kommuner i Kostragrupper skjer langs tre dimensjoner: folkemengde, bundne kostnader pr innbygger og frie disponible inntekter (skatt og rammetilskudd) pr innbygger. Nes kommune inngår i gruppe 7 som beskrives som mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr innbyger og lave frie disponible inntekter. Nes kommune har siden starten av Kostra publiseringen vært i gruppe 8 (mellomstor med lave bundne kostnader og middels frie inntekter), men etter ny gruppeinndeling basert på 2003 tall, ble Nes flyttet til gruppe 7. Den nye grupperingen ble publisert 15. mars 2006 og medførte at 47 % av kommunene i landet fikk nye kostragrupper. 19

20 17,0 % 16,0 % Andel årsverk i administrasjon vs totalt i kommunen Nes Gr 7 Øru 15,0 % 14,0 % 13,0 % Figur Andel årsverk i administrasjon vs totalt i kommunen Nes kommune har en relativ slank administrasjon, målt som årsverk i forhold til totale årsverk. Kommunen ligger under Kostra-gruppe 7 og likt med ØRU gjennomsnittet. 2.9 Oppsummering Driftsinntektene økte i 2010 med 53,9 mill kr sammenlignet med året før. Dette representerer ingen rekordøkning for et enkelt år. Det spesielle for 2010 var at driftsutgiftene ble holdt i sjakk og kun økte med 2,6 mill kr. Dette ga et meget positivt brutto driftsresultat. På finanssiden sank rentenivået slik at inntektene ble ca 2 mill kroner lavere enn i Renteutgiftene ble av samme grunn ca 3,6 mill kr lavere. Avdragsutgiftene ble 9,3 mill kr lavere enn året før. Dette skyldes avtalen om avdragsutsettelse for to lån. Resultatet ble et netto driftsresultat på hele 69,2 mill kr. Dette ga en resultatgrad på 6,8 % som er i overkant av fylkesmannens anbefaling om 3 5 %. 20

21 3 Investeringsregnskapet 3.1 Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Tall i hele tusen Regnskap 2010 Rev bud 2010 Regnskap 2009 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert I 2010 ble det investert for til sammen 59 mill kroner i brutto investeringsutgifter for bygg og anlegg.. 21

22 3.2 Investeringsprosjekter Investeringsprosjekt kommentarer til årsmelding Prosjektnavn Regnskap 2010 Rev budsjett 2010 Akk Regnsk tom 2010 Akk Budsjett tom 2010 PS 10/75 - Skogbygda bh PS 10/75 - Nes sykehjem Nes kirkeruiner Tomteråsen - Balkan PS 10/75 - Egenkapitalinnskudd KLP Uteanlegg skoler/bhg PS 10/75 - Utbedring sosialkontoret PS 10/75 - Mørdresamlingene Nærmiljøtiltak PS 10/75 - Årnes skole - ventilasjon Vormsund u skole - nybygg PS 10/75 - Utskifting varmtvannsberedere Enøktiltak Digitalisering av kinosalene PS 10/75 - Div utstyr kommunale bygg Inventar Vormsund US PS 10/75 - Sanering Knauserudvn Utbedringer vannforsyningsnett Forsyningsledning Dyste høydebaseng Gjenvinnigstasjon IKT investeringer Ballbinge Årnes skole BMX bane - Auli Omtekking av tak Rådhuset Gang- og sykkelveier Kommunale veier Maskiner samferdsel Skilting Gangveg Haga Utvendig maling Auli skole PS 10/75 - Utskifting panel Årnes skole Utvendig maling NBSS Utvendig maling Runnitunet PS 10/75 - Maskiner/utstyr komm bygg PS 10/75 - Tak Stein skole Trygdeboliger Fenstad, Brårud, Skogbygda Rehabilitering prestebolig Fenstad Utstyr brann og redning Utbedringer avløpsnett Utvidelse avløp Årnes Vorms.-Eidsv.vegen vann/avl Grensevegen - avløp Overløp Funnefoss Fjellf.RA - dr.kontr. system pump.(756) Fjellf.RA - rådgiver (756) Utbedringer vannforsyningsnett PS 10/75 - Esval fyllplass Omlasting husholdnigsavfall Esval PS 10/75 - VUS - rehab tiltakspakke Sprinkling div. bygg Egenkapitalinnskudd KLP IKT-investeringer Akk. rest 22

23 Prosjektnavn Regnskap 2010 Rev budsjett 2010 Akk Regnsk tom 2010 Akk Budsjett tom 2010 Smartboard -Skoler Mixebord kultur Investeringer Kirker Busslomme - Auli skole Skilt pålegg og adressering Kommunale veger Busslomme - Neskollen Gang- og sykkelveier Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen Maskiner samferdsel Fortau Tomteråsen Rehabilit. Komm bygg Ny porter Runni Utbedring tak NBSS Årnes skole tilpassing Tilpasn. Fenstad skole Tilpasn. Skogbygda skole Aggregat Nes sykehjem og rådhuset Legionellakrav Maskiner/utstyr renhold Vedlikeholdsfond Østgård skole Rehab. Gl e-verksgården Kjøp av utleieboliger Utstyr brann og redning Utbedringer avløpsnett Utredninger vannforsyningsnett Nytt anlegg Togstad Sør Odal vannverk - filterskift Vorms. u-skole vann/avløp Feierbil Esval avfallsdeponi Esval gård GPS-utstyr Akk. rest Det fremkommer en differanse mellom Investeringer i anleggsmidler i tabell Investeringsregnskapet og Regnskap 2010 i tabell Investeringsprosjekt 2010, på 6,3 mill kroner. Årsaken til dette er at tabell Investeringsprosjekt 2010 også inkluderer refusjoner og bruk av fondsmidler. 23

24 Beskrivelse prosjekter PS 10/75 - Skogbygda bh PS 10/75 - Nes sykehjem Kommentarer Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Nes kirkeruiner Det er kommet nye midler til litt ekstra småarbeider sommeren Tomteråsen - Balkan PS 10/75 - Egenkapitalinnskudd KLP Uteanlegg skoler/bhg PS 10/75 - Utbedring sosialkontoret PS 10/75 - Mørdresamlingene Nærmiljøtiltak PS 10/75 - Årnes skole - ventilasjon Vormsund u skole - nybygg PS 10/75 - Utskifting varmtvannsberedere Enøktiltak Prosjektet er avsluttet. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Investering i utanlegg som husker, klatrestativer, lekehus, ballvegg, sand og bark på følgende skoler: Fenstad, Fjellfoten, Framtun, Neskollen, Opaker, Udnes, Vormsund og Østgård, samt Fjellfoten barnehage Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet er gjennomført etter planen. Utstillingen ble svært vellykket og har fått god mottakelse både av publikum og av Berit Mørdre selv. Prosjektet ble avsluttet ved 4. regnskapsrapportering. Pengene er bevilget til ulike lag og foreninger, men utbetales når prosjektene er ferdig. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Gjenstår å ferdigstille noe tilleggsarbeider. Midler som benyttes ved behov, ved havarier. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet er avsluttet. Digitalisering av kinosalene Digitaliseringen er i rute og blir gjennomført og ferdigstilt 2011 PS 10/75 - Div utstyr kommunale bygg Inventar Vormsund US PS 10/75 - Sanering Knauserudvn Utbedringer vannforsyningsnett Forsyningsledning Dyste høydebaseng Innkjøp av renholdsmaskiner. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Det gjenstår et par regninger til ny kjøkkeninnredning. Ellers er midlene brukt til bla stoler/bord i aula, kontorskranke, pultplater, elektrikerarbeid (nettverk i klasserom), solavskjerming gymsal, maling kontor. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet er avsluttet. Påbegynt Gjenvinnigstasjon Påbegynt IKT investeringer PC-er er utskiftet iht rulleringsplan. Noen innkjøp utsatt til 2011 Ballbinge Årnes skole Ballbingen er dekket av FAU, samt spillemidler fra Norsk tipping. Utgiften for Nes kommune er kun mva og det blir kompensert i momsoppgjøret. BMX bane - Auli Dekket av Gjensidigefondet. Kostnad ca kr ,- Omtekking av tak Rådhuset Gang- og sykkelveier Kommunale veier Maskiner samferdsel Skilting Gangveg Haga Utvendig maling Auli skole Kommentarer investeringsprosjekt 2010 Prosjektet er avsluttet. Ikke påbegynt Prosjektet er avsluttet. Kjøpt gravemaskin. Under arbeid. Grunnerverv Haga. Prosjektet er avsluttet. 24

25 Beskrivelse prosjekter PS 10/75 - Utskifting panel Årnes skole Utvendig maling NBSS Utvendig maling Runnitunet PS 10/75 - Maskiner/utstyr komm bygg PS 10/75 - Tak Stein skole Trygdeboliger Fenstad, Brårud, Skogbygda Rehabilitering prestebolig Fenstad Utstyr brann og redning Utbedringer avløpsnett Utvidelse avløp Årnes Vorms.-Eidsv.vegen vann/avl. Grensevegen - avløp Overløp Funnefoss Fjellf.RA - dr.kontr. system pump.(756) Fjellf.RA - rådgiver (756) Utbedringer vannforsyningsnett PS 10/75 - Esval fyllplass Omlasting husholdnigsavfall Esval PS 10/75 - VUS - rehab tiltakspakke Kommentarer Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet er avsluttet. Prosjektet er avsluttet. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Gjenstår noe etterarbeider/tilleggsarbeider. Gjenstår maling av garasje Kjøpt inn brannslukningsutstyr Prosjektet er avsluttet. Påbegynt Prosjektet er avsluttet. Under arbeid Under arbeid Under arbeid Under arbeid Under arbeid Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Påbegynt Prosjektet ble avsluttet ved 4.regnskapsrapportering. Sprinkling div. bygg Egenkapitalinnskudd KLP Prosjektet er avsluttet. IKT-investeringer PC-er er utskiftet iht rulleringsplan. Noen innkjøp utsatt til 2011 Smartboard -Skoler Alle skolene har fått en smartboard-tavle hver. Enkelte skoler har fått noen flere. Mixebord kultur Mixebord er kjøpt inn, avvik er forårsaket av at det ble budjsettert uten mva. Investeringer Kirker Restfinansiering av bårehus med nytt avløp som ble ferdigstilt i Konsulentutgifter ifbm løsningsutvikling og innheting av anbud for varmepumper. Innkjøp av senkeapparat. Kirkegårdsbefaring i forbindelse med utvidelse av Udnes kirkegård. Busslomme - Auli skole Ikke påbegynt Skilt pålegg og adressering Kommunale veger Busslomme - Neskollen Gang- og sykkelveier Ikke påbegynt Div. asfaltering og kontroll av bruer Prosjektet er avsluttet. Aksjon skolevei Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen Forprosjekt, bevilgningen kommer i 2011 Maskiner samferdsel Fortau Tomteråsen Rehabilit. Komm bygg Ny porter Runni Under arbeid Under arbeid Under arbeid - div. rehabiliteringsoppgaver Prosjektet er avsluttet. 25

26 Beskrivelse prosjekter Kommentarer Utbedring tak NBSS Taktekking, snøfanger og isolering Årnes skole tilpassing Prosjektet er avsluttet. Tilpasn. Fenstad skole Prosjektet er avsluttet. Tilpasn. Skogbygda skole Prosjektet er avsluttet. Aggregat Nes sykehjem og rådhuset Kjøpt inn 2 aggregater, tilleggsbevilg. i 2011 Legionellakrav Ikke påbegynt Maskiner/utstyr renhold Vurderes hele tiden opp mot behov hos renhold og håndverkere. Vedlikeholdsfond Østgård skole Tømt og rengjort pumpekum, dekket av fond. Rehab. Gl e-verksgården Venter på forsikringsoppgjør Kjøp av utleieboliger Herkulesv., Pegasusv., Grønnbakkvn., Orionv.og Hagasletta Utstyr brann og redning Kjøpt inn brannslukningsutstyr Utbedringer avløpsnett Under arbeid Utredninger vannforsyningsnett Ikke påbegynt. Nytt anlegg Togstad Prosjektet er avsluttet. Sør Odal vannverk - filterskift Ikke påbegynt. Vorms. u-skole vann/avløp Prosjektet er avsluttet. Feierbil Kjøpt feiebil Esval avfallsdeponi Prosjektet er avsluttet. Esval gård Innløsing av andel Årnes kornsilo og Mølle GPS-utstyr Oppmålingsutstyr, bevilgning

27 4 Balanseregnskapet Regnskapsskjema 3 - Balanseregnskap 2010 Kap i Tekst 1 kr. EIENDELER 2.2 (A) Anleggsmidler Regnskap 2010 Regnskap 2009 Endring i % 2.27 Faste eiendommer og anlegg ,1 % 2.24 Utstyr, maskiner og transportmidler ,9 % 2.22 Utlån ,2 % 2.21 Aksjer og andeler ,0 % 2.20 Pensjonsmidler ,7 % Sum anleggsmidler ,6 % 2.1 (B) Omløpsmidler 2.13 Kortsiktige fordringer ,4 % 2.19 Premieavvik ,9 % 2.18 Aksjer og andeler ,7 % 2.10 Kasse, postgiro, bankinnskudd ,0 % Sum omløpsmidler ,3 % SUM EIENDELER (A + B) ,9 % EGENKAPITAL OG GJELD 2.5 (C) Egenkapital 2.56 Disposisjonsfond ,7 % 2.51 Bundne driftsfond ,0 % 2.53 Ubundne investeringsfond ,1 % 2.55 Bundne investeringsfond ,0 % Endring i regnskapsprinsipp, påvirker AK (drift) ,0 % Regnskapsmessig mindreforbruk % Regnskapsmessig merforbruk ,3 % Udekket i investeringsregnskapet ,0 % Kapitalkonto ,9 % Sum egenkapital ,9 % (D) Gjeld 2.4 Langsiktig gjeld 2.40 Pensjonsforpliktelser ,9 % 2.45 Andre lån ,9 % Sum langsiktig gjeld ,5 % 2.3 Kortsiktig gjeld 2.32 Annen kortsiktig gjeld ,9 % 2.39 Premieavvik ,0 % Sum kortsiktig gjeld ,4 % Sum GJELD ,7 % SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) ,9 % (E) MEMORIAKONTI 2.91 Ubrukte lånemidler ,2 % 2.92 Andre memoriakonti ,3 % 2.99 Motkonto for memoriakontiene ,8 % SUM MEMORIAKONTI 0 0 0,0 % 27

28 4.1 Eiendeler Balanseførte eiendeler har i 2010 økt med 7,9 % eller 145 mill kroner. De største bevegelsene har vært økte pensjonsmidler, økt utlån, og økt kasse/bankinnskudd. 4.2 Egenkapital og gjeld Egenkapitalen er økt med 35 % i 2010 (47,5 mill kroner). Det skyldes i hovedsak avsetningen av overskudd i driftsregnskapet (regnskapsmessig mindreforbruk), økning i avsetning på fond og nedbetaling av tidligere merforbruk. Kapitalkontoen som er beskrevet i note 7 til regnskapet, er redusert med 33 % (33 mill kroner). Det er avsatt totalt 26,4 mill kroner til fond. Disposisjonsfond er økt med 14,2 mill kroner, bundne driftsfond er økt med 4,2 mill kroner og investeringsfond er økt med 7,9 mill kroner. Regnskapet for 2010 har et mindreforbruk på 37,9 mill kroner (overskudd). I 2010 har Nes kommune redusert tidligere merforbruk med 12,1 mill kroner. Gjenstående tidligere merforbruk per er på 25,3 mill kroner som tilhører en del av underskuddet fra Det er også dekket inn 4,4 mill kroner av tidligere års (2009) merforbruk i investeringsregnskapet. Gjelden har økt med 97,1 mill kroner. Av dette utgjør økte pensjonsmidler 59,2 mill kroner som økte til totalt 923 mill kroner. Øvrige langsiktige lån har økt med 28 mill kroner, til 740 mill kroner. 28

29 5 Felles driftsutfordringer 5.1 Sykefraværet Samlet sykefravær for hele Nes kommune i 2010 var 9,3 %. Dette er en økning sammenlignet med 2009 hvor fraværsprosenten var 8,9 %. Oversikten under viser utviklingen i sykefraværet siden Samlet sykefravær i % ,0 8,0 7,5 8,1 7,6 8,2 7,5 8,6 8,2 8,9 9,3 6,0 4,0 2,0 0, Figur Utvikling av sykefraværet Sykefraværet fordelt på etatene de siste 5 år er slik ETAT Sentraladministrasjonen 6,8 7,6 3,2 6,5 5,3 Etat for skole og barnehager 6,8 8,3 7,6 8 8 Etat for helse og sosiale tjenester 8,5 9,1 9,9 10,2 11,5 Etat for kultur og fritid 5,6 6,5 7,1 10,1 4,6 Teknisk etat 7,5 8,7 7,4 8,4 8,5 Sykefraværet for hele 2010 ble redusert betydelig innen sentraladministrasjonen og kultur, mens det ligger relativt stabilt sammenlignet med 2009 for skole/barnehage og teknisk. Men for helse- og sosial har det dessverre økt betydelig sammenlignet med året før. Dette skjer til tross for at det har vært nedlagt et stort arbeid ute på det enkelte tjenestested og sentralt i administrasjonen for å redusere sykefraværet tiltaksprosjektet nytt krafttak nevnes spesielt i så måte. Tyngden av sykefraværet ligger i langtidsfraværet, dvs over 16 dager. Av et gjennomsnittlig fravær på 9,3 % i 2010, utgjorde 7 % langtidsfravær har vært et spesielt år med nedbemanning/omplassering/oppsigelser av nærmere 100 stillinger. Prosessene har vært gode og samarbeidet med tillitsvalgte har vært godt, men bemanningssituasjonen kan ha blitt krevende, særlig innen enkelte virksomheter innen helseog sosialsektoren. 29

30 5.2 Likestilling Blant Nes kommunes faste ansatte, totalt 935 årsverk, er det en klar overvekt av kvinnelige ansatte. Det er 759 kvinnelige årsverk og 176 mannlige årsverk: Antall M K Aldersgruppe Fig Aldersgruppefordeling av menn og kvinner i antall årsverk.. Blant Nes kommunes 45 overordnete ledere, er det 31 kvinner (69 %) og 14 menn (31 %). Likestillings- og diskrimineringsombudet innkalte 18. oktober til seminar om likestilling og mangfold, der Nes kommune deltok. I etterkant av seminaret ble innholdet fra seminaret kompetanseoverført til personalavdelingen og toppledergruppen. Ett av tiltakene kommunen har etablert i etterkant av seminaret, er positiv særbehandling av kjønn i forbindelse med stillingsannonsering. Det er for øvrig etablert et tiltak i personalavdelingens aktivitetsplan å utvikle likestillingsrapport i tråd med anbefalingene på seminaret. Fra tidligere er rutine for likestilling en del av kommunens personalhåndbok. Kommunen har som del av IA-handlingsplan et mål om å ha 15 praksisplasser til personer med redusert funksjonsevne. Etter en avgjørelse hos likestillings- og diskrimineringsombudet, ble det etablert handikaptoalett på rådhuset i tilknytning servicetorget. 5.3 Etikk Det er primært innenfor innkjøp at etiske utfordringer oppstår i offentlige virksomheter. Kommunen fokuserer kontinuerlig på riktig praktisering av lov om offentlige anskaffelser, samt vedtatte retningslinjer i kommunen og for ØRU innkjøp. I tillegg er det i kommunens HMS-rapportering tatt inn et krav om at virksomhetene skal fokusere på kommunens etiske reglement og utarbeide egne retningslinjer for virksomheten. 2 Per rapporteringstidspunktet medio mars

31 5.4 Innkjøp E-Handel Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ORIK) og ØRU-kommunene har iverksatt et forprosjekt med formål å identifisere organisasjonens modenskap og potensial for innføring av E-handel. Med E-handel menes å bruke elektroniske verktøy i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av et kjøp av en vare eller tjeneste Til forprosjektet engasjerte ORIK konsulentfirmaet PwC som blant annet har sett på avtalelojalitet og foretatt en gjennomgang av produktkategorier og leverandører som det er hensiktsmessig å starte med. Forprosjektet konkluderte med at ØRU-kommunene vil kunne oppnå bedre kontroll på innkjøpene, større avtalelojalitet, mer effektive innkjøpsprosesser og bedre internkontroll ved å ta i bruk E-handel. Enkeltanskaffelser: Det har vært en økende mengde enkeltanskaffelser, og dette har vært en prioritert oppgave for innkjøpssamarbeidet. Nedenfor følger en liste over de enkeltanskaffelser Nes kommune har foretatt i 2010 i samarbeid med ORIK og statusen for disse: Enkeltanskaffelser: Status Utredning Esvall Valgt leverandør, Bull & Co Advokatfirma Renovasjon Valgt leverandør, Avfallshandel AS Utredning, tilstand, organisering. Eiendomsforvaltning. Prosjekt og Teknologiledelse. Ledningsanlegg Vormsund Øst Valgt leverandør, Karlsen Anlegg AS Sprinkleranlegg Runnitunet Valgt leverandør, Arne Aulie AS Nødoverløp Funnefoss AVLYST Slaminnsamling Valgt leverandør, Brødrene Stenskjær AS Tilbygg Årnes barneskole Valgt leverandør, Glåma Bygg AS Brukt paviljong Skogbygda skole Valgt leverandør, Malthus AS Matavfall Valgt leverandør, Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Overføringsanlegg for vann, Dyste Valgt leverandør, Rønningen Maskin AS Biovarme til Vormsund ungdomsskole AVLYST Søppelhenting kommunale bygg Karensperiode Konsulentbistand rekruttering av rådmann Valgt leverandør, Hopland & Co AS Nødstrømanlegg Valgt leverandør, Magndal Elektriske AS Spylebil Karensperiode Brukt brakkerigg Karensperiode Nytt renseanlegg Under arbeid Nye rammeavtaler 2010 Følgende nye rammeavtaler er inngått i Vikartjenester helse/sosial og barneverntjenester Kontor- og skolemateriell Byggvarer Bøker/medier til skole Gass, mat og medisinsk bruk Bøker/medier til bibliotek Kontor, skole og sykehjemsmøbler It utstyr Filter til ventilasjonsanlegg Bedriftshelsetjeneste 31

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

Nes kommune, Akershus

Nes kommune, Akershus Årsmelding 2009 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...5 2 Hovedtrekk...7 2.1 Driftsregnskapet... 7 2.2 Utviklingen

Detaljer

Nes kommune, Akershus

Nes kommune, Akershus Årsmelding 2008 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no 2 1 Forord... 5 2 Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1 Driftsregnskap...

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

4.1. Økonomi kommuneregnskapet (pliktig årsberetning)

4.1. Økonomi kommuneregnskapet (pliktig årsberetning) Hovedresultater på fokusområder 4.1. Økonomi kommuneregnskapet (pliktig årsberetning) Innledning Det kommunale regnskapet føres etter et finansielt orientert system og følger anordningsprinsippet. Det

Detaljer

Årsmelding 2009. Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune

Årsmelding 2009. Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune Årsmelding 2009 2009 Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune 2 Årsmelding for 2009 Rådmannen legger med dette fram årsmelding for 2009 for Eidsvoll kommune. Årsmeldingen skal gi kommunestyret tilbakemelding

Detaljer

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 1 2 Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 5 2. ØKONOMI... 6 3. OPPVEKST... 21 4. HELSE OG OMSORG... 27 5. TEKNISK SEKTOR... 31 6. HMS... 35 7. LIKESTILLING... 36 9. KLIMA OG MILJØ... 39 DEL 2 - OMTALE AV

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Nannestad kommune

ÅRSMELDING 2013 Nannestad kommune Nannestad kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Rådmannens forord 3 Overordnet målkort 2013 4 Etikk 9 Økonomisk internkontroll 9 Innkjøp/anskaffelser 10 Befolkningsstatistikk 11 Økonomiske

Detaljer

Årsmelding 2012 Side 2

Årsmelding 2012 Side 2 Årsmelding Årsmelding Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK...5 ØKONOMISK RESULTAT...6 DRIFTSREGNSKAPET... 6 INVESTERINGSREGNSKAPET...15 BALANSEN...19 FINANSFORVALTNING...22 MEDARBEIDERE...

Detaljer

4 1 0 2 g in Eidsvoll eretn kommune årsb og g in eld rsm Å

4 1 0 2 g in Eidsvoll eretn kommune årsb og g in eld rsm Å Årsmelding og årsberetning 2014 Eidsvoll kommune Årsmelding Eidsvoll kommune 2014 2 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1 FOLKEVALGTE ORGANER OG POLITISK LEDELSE... 5 2 REGNSKAPSANALYSE... 9 2.1 RESULTATREGNSKAPET...

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010 Hammerfest Kommune Årsrapport 2010 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2010... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 ORGANISASJON... 7 VISJON, STRATEGI OG MÅL... 8 ØKONOMI...12 MEDARBEIDERE...34

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

Årsmelding 2010. Eidsvoll kommune

Årsmelding 2010. Eidsvoll kommune Årsmelding 2010 Eidsvoll kommune 2 INNHOLD Rådmannens oppsummering... 5 1 Lokaldemokratiet... 7 1.1 100 Politisk ledelse... 7 1.2 Saker til politisk behandling i 2010 og oppfølging av vedtak... 7 1.3 Barn

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 004 Saksmappe: 2014/659-14875/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Årsmelding 2013 for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning ANDEBU KOMMUNE Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 3 2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG VURDERING... 3 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 4. ORGANISERING... 6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014 Side 1 Side 1 Årsberetning 2014 Politisk ledelse (31.12.14) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.14) Kommunestyret: Ordfører: Ole Martin Norderhaug (Ap) Varaordfører: Marit Nyhuus (SV) Arbeiderpartiet: Turid

Detaljer

Årsmelding 2011 Side 2

Årsmelding 2011 Side 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 6 DRIFTSREGNSKAPET... 6 INVESTERINGSREGNSKAPET... 14 BALANSEN... 18 FINANSFORVALTNING... 21

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm. Årsberetning 2014. Illustrasjon fra prosjektet Trygge Lokalsamfunn.

RE KOMMUNE ny og varm. Årsberetning 2014. Illustrasjon fra prosjektet Trygge Lokalsamfunn. RE KOMMUNE ny og varm Årsberetning 2014 Illustrasjon fra prosjektet Trygge Lokalsamfunn. 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Side Innholdsfortegnelse 3 1 1.1 1.2 Rådmannens betraktninger Oppsummering av 2014 Utfordringer

Detaljer

Årsrapport 2013 Økonomisk analyse. Økonomisk analyse

Årsrapport 2013 Økonomisk analyse. Økonomisk analyse Årsrapport Økonomisk analyse 66 67 Årsrapport Økonomisk analyse Økonomisk analyse 66 67 Akershus fylkeskommune har i et netto driftsresultat på 337,5 mill. kr, som er 5 prosent av driftsinntektene. Driftsregnskapet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Årsmelding 2013. Eidsvoll kommune

Årsmelding 2013. Eidsvoll kommune Årsmelding Eidsvoll kommune 2 Årsmelding Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens oppsummering... 5 Del I... 7 1. Folkevalgte organer og politisk ledelse... 7 1.1. Politisk styringsstruktur... 7

Detaljer

Årsregnskap 2009 m/årsberetning

Årsregnskap 2009 m/årsberetning Årsregnskap 2009 m/årsberetning Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold Innledning...3 Hovedoversikter...4 Driftsregnskap...5 Investeringsregnskap...6 Anskaffelse og anvendelse av midler...7 Balansen...8

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no. SAKSLISTE NR 9 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no. SAKSLISTE NR 9 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Tyrifjord hotell Møtedato: 04.06.2013 Tid: KL. 10:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2011 Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn KF INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 Analyse av regnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Etikk, diskriminering og likestilling... 6 1.2 Internkontroll... 6 2. Driftsregnskapet... 7 2.1 Netto

Detaljer