$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B*

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B*"

Transkript

1 4 små &ter av

2 4 små akter av $or~r;; r Personer : Jens Haugen, skomaker. Serne Haugen, konen hans. johans Lars, 16 år sennene deres. Dette snespet er skrevet meget ung ader. Når jeg nu ar det offentg - gjøre, er det ford jeg tror'det kan være t hjep vårt arbed for en akohofr kutur. Probemet er kanskj e sat t adskg på spssen, men jeg mener det kan forsvares et sp som uteukkende ska benyttes propagandaøemed, Stykket kan settes scene med enke mder. Men ska det gjøre noen vrkeg effekt, stes det ganske store krav t de optredendes anegg og nnskt. ~e~kkene vekser fra den muntreste spøk t det dyp ' este avor. T gjengjed er roesten svært t en, Så haper jeg da at henskten opnaa: A - vekke de kesæe -- t eftertanke! Savanger november 1938 G, B*. Roeheftene - med fu ds ossjonsrett - dstrbueres jennem D.N.T.U.s forag, O E av Trygvesonsgt. 12, Trond- &em, eer Borghamws Byrå Stavanger. Prsen pr. hofte er Kr. 1,25.+?or. t3 O, 20. ~e0~e-t sendes med bestngen.

3 P R O L O G ========= (Brrn-es for o? for ferde &C. - Kaa ogsa / aranyeres sm kae!;or ec~ on gnende opsetnng son her er an.c~do.t): M O R :.. ; øse de srer so:$r dr3:ez hm a$..... fres2 Ge f a6.x fra trcd.ormcns xcj.~:'g De'c or et -- v ska gjøre, v kvsnor og xrm, soa fremover avhods8e / 1.sos-:! L---)--.- -"e-- Fres vrakene! Jo, CcL er o2gave s%or,-- 1 Foryra: %Fmc nok av omkrng? p5 vår j orc. den ro kku t en som er ".-- vj.-.wescerke og 0nsBer son 2.e B b2re sn ;'J^e2e'._ og %øxe et r~u1ter.l kaas.,. 02 s: "SKB~, tj2~.e ve=! Vz er frhc- ene ne-m..." -w.-.-e 2. sost: ---*c -c---- Rdd asaronene -. * Ej ep ae konene og Oeres barn, son stuene stter ss arne og vcner forgjeves på nat og p& varne! KOR: -- C -.. Jo, 6e.t er sunneg o gave stor For fattgdom fmes $et nok av på jord so' s.c : ".- Men f2feng-k det er, km 5 ege p% sår, nons fansot-ens arsak frhe.t en dr. For hver-t vrak s%btr fres-t offed drkktgen suv; 'c er, det ko:mcr -to n e og fr. ske rekrutter. Ats&, gjecor 8 et r!re -- bare å ndre.. Vår storste nsjon br nok dentgrhndre. -.!!!-?-Q Forhndre at ungdomen vår spper t å sette sn frentd og ykke pa sp. 4. sost: V du de unge verne a, da er du nødt t å fjerne $e fargste skjer son p5 vsvecn er! K O "-e 5. sost: -~---C--.--W : Da ar v e troet f5 ov 5 behode sn o~ha6e pass st^ gruxe?aass! De-t er ve 94 cdc det ryddes t sde.... V akter aftes S, g dg en prave,- og håper du tydrg da v forstå, a-t drk-cn cr ~~ekg nok t å. bcrøve f am.cyk~reu for store og sma. Ju9 de-t var de fo-ord v vde a sagt. Og dere2 begyner v fors-te dc'c-t. e1 v føre.

4 F'0 R S T E A K T e SCENEN: En amndeg da~gstue ned bord og 4-5 stoer. Et skap høre ujørce. Dør t begge sder.. scene:. JENS HAUGLEN ( stter og eser en avs med ry gen havt vendt mot venstre dør. Bena har han kegyd 8. sengt over en sto). JOHAN (stter vs a vs ved bordet og studerer nteressert et roman-magasn. Hendene støtt er hodet). LARS (komner nn fra ve~~stre. Et bad stkker op av jakkeonmen): "Far, der er en mann som v snakke med dg ute entreen! ' JENS HAUGLEN (ser over brene): "Hvad sags mann er det?" LARS:"Sant å s, har jeg adr sett ham før. JENS HAUGLEN (reser s en smue besværet og går ut t. venstre med avsen hån 9 en). 2. scene: 30HH (ser om tt op): "Hvor har du vært henne?'! LARS: "Jo, det ska jeg så fjerne fortee dg. Jeg har vært avhodsungdomsaget. JOHAN ( fr ner ronsk pa nesen) : Avhods--tng-- Hvad var det du sa$" LARS: "Ja navnet er gjerne engste aget, så det er kke 1 & vente at du ska gree å uttae det JOHAN (tt fortørnet): s Hvad!" LARS[ fortsetter): " - - sån1 ned det samme, mener?t A v h o d s u n g d o m s a g e t. Avho d o m s 1 a g e t. Bare forsak å gjenta det noen ganger,! så ska du nok se du karer ds% ke så fnt som jeg!" JOHAN: "Tår du star et x&nnt avhods LARS (kommer ham forkjøp~t : "- - ungdomsag". J0BAN:"Akkurat,- da betyr det atså at du kke har ov å!! drkke noen verdens t eg?" LARS :"Jo, vann kan v drkke. Og mek o brus o.. ( rver så her hasen, s&., Jeg vet hvad 8 JOHAN ( avbryt er) : "Men at så kke ø og ram og %n sags som eg snakker om jeg. Men u - stakkar -! er -p% uskydghetsta et enda. et er ve forresten den sags mennesker de har bruk for barnea et dtt P LARS: "fndskyd, var det kke ungdomsag v kate det? Kanskje hadde du hatt odt av om du hadde vært der, du også!" (Tar op badet fra fornmen o begynner å ese) JOHAN: "Hvad sags bad er $et, om jeg tør drste mg t 5 s ørre?" - L ~ : ftunge S VLJERft hot er det. Et agtas j onsb'ad som hvhods- un domme gr ut. Hvs r.r f5r t? engang. skude du ese det!'", JO~AN: "Star der noen spencende roman det? Vtser og den sags? t LARd: 'kke akkurat det, nsttop men... JOHAN: "Ja, da må du så gjerne behode det sev." 3. seere: JENS nauglen (kommer nn fra ve~stre) : "Kan dere gjette?'! JOHAN: "G,' et te, hvad?" JES HAUG~EN: "Hvem jeg snakket med netto*?" LARS: "Ne:' t! a. t

5 J;JS HAUGLEX: kke du heer, Joha? JOHHY: J=;JS e,.-a-ø UGLEN: Jo, det var mn g ~ e venn, st~pr Vang. J09kN! n-teresser-6) : Kazt enen pa "Rart '? JLTS JAUGL~UJ: Ja.ha. sa a-g ZL ~j,erxe kunde fa b. fez ut en tur som nesseyutt,.oaan. a - Det er jo det du har ønske-t dg. JOUR (reser sg gedess-kraend-) : Er det vrkeg sant, far? Du bare skrøner! JEKS -!UGL&N: Jeg har det kke med Q skrøne, sa ser~e-t du vet ds.(;, ~011k (eev av 'Je.pesrng): Re o2 d^ fatter! (Sår faren 25 sk~dzre~) P9 Bet ska b herg, nerg... va t2 seer 1m.a du? JLKU ~:.L~LLL~LN: Det br a-ktage?, trsdag - - so komer. Em hade en frakt t Oporto, fo~~nyte zb~z. (Se-t-hr sg på sn vanvo sto). LARS?kør s; fun6er.g hde-t) r O p o r 'c o? Hvor averd- er, det n3 de t stedet "??: p5,;oden? JhYS :kjylen: Zm de-k GL kar?a L å spørre on! Så. pass reorraf har du ve or p& skoon! XARs: J ~rt c : ar j eg ok, ;o farten 11usBer jeg kke rk-.g A* JOZA!-J (-t f sren) : KLU. Cu oanto så nye nkotn 27 sn akrs.-' c ; ~ O;; ~ zkoho LV 2.G?ass saft og vanr? PORFC er oc man se ;t er 3% Srcve?c --.ce:,.~ k:, de-k v ssxe du rka! W1S: &.L S$ vsste J eg he!(et kke o? en aessegu-t- hadde sånt nrende aneg. for å vtse. ~OHBN: Re, udskyd, det br kanskje tt for meget for en tørr avhodsmann.... JhNS AUGGL.tN (knegger bfaende. Ser så henvendtt Lars) : - Jo Lars, porto er ganske rktg nge man seter pc brevene. Be b.-?oorto er ret og sat c en by Portuga. JOfr fremdees fåset : Ja, man sender jo atd på. & en &a... LR, Tret -t er ryggen) : Og n&r han or rktg ga, sonder man hara t sjøs! JOZ; (grper roaamagasnet og farer..efter sn bror.) ("u?;,c ut x høre). 4& scene: JXNS E:.UGLb8 (rster på hod2-l ) : Ne, & ne, enn ae dsse evndege barne s'trekene... SaBNY H;UGL,LD (komer na fra venstre, ført kåpe o hat t, un bmcr en kurv på armen, - parapy o hansker, ~etfer kurvcn fra sg på en s-ho, hengor par,-p y e p& ~ stoqy~en') : E Uff.- ran tro 'eg er tretx av a radke rundt byen sg... ~j,kf 3.dGLfF her sa vd-t op):,lv~d avcrdon skude, du rundt b en for? S~RNL 1JJGLE;N: Vrompes! byen, da. JMS AELbB: B&, så (PutEeg nt eresoert ) : Kj ø3-b du vnen, ' er2, bad d? OL? AL$>TZ HAUGLD (tt ovsrrumpct ) r Vnen? Ne, sånen, den!~hs XA def Jnte G ( snt 1.: Gont e. V du vrkeg s at du komner uten sn? SLRBL AUGLET Ja, ser du, jeg hadce så meget amet. å huske P!TS~AUGLEY (dypt fornraet) : Dn... dt t... asen! Så ska v atså kke ha noer verdens tng å fere begvenheten ned? S.. DSL E!UJGLET,'N (forundret : Begvene t en? JBHS HBUGLZN: Ja Johan har fåct hyre ne-ttop; SZRX, HAUGLE?!! : kr dut sat?!/ed "Aart"? JEBS HAUUG$E;N (greten): Ycd "Aar-t"? Ja8 sevføgeg! - Og sa ska v kke ha noen verdens t ng å skae med... SUBE EAUGLET: Du og den sk8n en. (Hun ;.ar samtaens 10 truk4ke-t av sg hanskene og happe op kåpen. '?ar krrven og v 9 BKS HAUGLEM: Du f%r sonde nn en av da! f P % ut t høre). smm,muc-lm (mutt 1 : Ja, ja. (ut tføer. 5. scene: JETS HAUGLDB (angsomt for sf g sev) : Det var nok med vje hun gemte det. LARS (on tt nn fra høre): ::vad var de-t du vde m,., far? r,,

6 JEES KAUGLEN.: Ja, du ska stkke bqrt t Johnsen du vet, o hente en faske Madera for m. (ar en pengesedhe op fra fornmen) Her har du en ter å betae nes! LARS (står en stund het taus, puster tungt): Ne - det kan jeg dessverre kke jare... JENS HAUGLEN (!?orbauset): Hvad - - kan du kke? LARS (bestemt): N e! JENS HAUGLEN: Det var det beste je har hørt på enge. Så frekk trodde j eg adr du kunde b - ne f! t e å gj øre dn egen. f ar en så ten tjeneste sbm denne. LARS: En t 'eneste ska j eg nok med gede gjøre for dg, men dette tfee 1 ke. JENS HAUGLEN: Og hvorfor - om det går an. å s ørre? LARS: Ford jeg står som medem av avhodsung omsaget og der har tt øfte om... T1 ~XNS HAUGLEN (avbr ter).,. å motarbede dne e e foredre! Forresten er det kce med mn tatese du harag p t dg ag med dsse nnt ørkede f orbudsf anatkerne,. som kke har noen annen opgavb her vet enn å berøve sne medmennesker enhver gede og for- 6. scene: SLRNE HAUGLEN (kommer styrtende nn fra høre) : Herregud, hvad er det? JENS HAUGLEN: En uydg samp som tror det er ham som rår her huset. Men jeg ska være mann for å vse ham noe annet, jeg, ska du 1 se! SERNB HAUGLEN: Men du har ve kke sått ham meget? (Går bort t! Lars). LARS (reser s angsomt op). JENS HAUGLEN (Fremdees snt) : La hm gå... forsvnre- en fart! (Peker gå venstre dør). LARS (gar med b0e.t hode ut t venstre). SXRNE HAUGLhN (står en stund urørg. Går så taus ut t venstre),. 7, scene: JENS HAUGLEN (åpner høre dør, ro er) : Johan! (Da han kke få svar gaentas ropet høere) J o - a n! JOHU?aryt borte): Ja - v e!k JENS HAUGL EM: Kom ht tt! JOHAN (kommer nn fra høre): Deres nåde, t tjeneste! (Han bøer/ s cerbed ' men me et affektert for faren). JE~S HAU GL?^^: Du sfa bort t Johnsen og hente en faske Madera! JOHAN (skuffet): Kan du kke heer be Lars gjøre det. JEVS HAUGLN ( retten): Du ser mg ut som en Lars, du. Er kke fyre btt rsnf skruet av4 å sammen med dsse nntorkede for budsf an3kerne denne avhods orenngen sn. De har vsst ft t nnbt hm at det er synd mot det eevte bud % berøre en faske med fnkqert pen. JOHAN: få, g den måten! Ja, da ska så vsst kke jeg være redd dor 8 å s nde not dst budet. J$# HA.UG,EJ?h: Ne, du har bestandg hodt dg mer på jorden, du Johan.. 08 det tror jeg man komner en st med. - Se, her er penger1& be 6ae med! (Rekker Johan tkrone-sed ( een). 1 JOHAN (det han går ut t venstre) : Straks tbake! JENS EAUGLEN (set-er sg t rette med avsen). Q

7 SXRTB TZAUGLUf (om tt nn fra venstre): Jeg spes kke du. hadde noen grunn t 9 fare sk o for en s5nn ten Sagate.. JEES TAUGLEJ (ndgnert 1 r ~a-~~-!e?! SEBNE EAUGLLX : Ja. - stedenfor H vme gad og takke Lars ford han har medt sg nn avhodsaget, går du hen eg gr han vonaard. -- Om du ke sev,... JETS HALTGLL3 ( avbryt er) : Suder - an kan da g& m så mange ag han v for mg. Bare ha kko arer sg t å b uydg og frekk så... SERJ~ HAUGLBH: 3et var j a bare den vnfasken han kke vde hente :or da. JLJS BAUGL-.!!: Ja, -- og det or du tansk'e eng? Det vedkon o mg acne og nwn andre. - Tror du vr eg Jeg spør noen om a fe en faske ~azera, brts't med mne egne, surs ervar~ede genger kx-r 11-b-L ecre-l hus? -:va&? S G Ja, j eg synes du først og fremst burde spørre ene eye barn ;-..NS H dgl?\o 1,'ne egne barn, - hvket tøv er dat du presterer? Ska j eg kansk'e ke ha mn fre vje heer Lenger? SLRS $.KUGLY~. v e :, kj13rc Jens, v me~mesker m& nok rzre 8 forsake..., J3nS RAUGL>;T : Forsake? SLN2 ETA-GL&T?: Ja, v nå ofre oe for v&re medmen:esker, ser du. JETS fkugln Of-e? vad v du jeg ska ofre? SLRNL U'GLZM: ( avortv) Akohoen, Jens* Akohoen J JLFTS AUGL4N u-tåmodgr : -.o h oen? SERHL BLUGLL?!: Ja. Kanskje kke mnst takket vzrc Lars har &g ært A f orsace... JhNS HA'TGLaE : - DU for sake! SERE;!. AUGLLN: Ja, det har mer og mer g%tt op for m at eg som mor kke har ov å nyte noe av det som har gjort - og remde es ør - så ut tag mange mennesker ugkke fars HAUGLBA (hssg): Vzr så venng og med den dags moraprekener for mg! Jeg er tt for å gå p2 humor-- skoe nu. Dessuten er eg et mannfok, SBR'L; HAUGLZH: Å se 1 v manrfok Lrer så en e de ever, vet du, (Hund 1eg;er mens tvt duk p& bordet). Ek.ksernp f ets makt, er Sot ne som heter.... JBBS HAUGLEH: Xksemyets makt?! e" ShRNL HAUGLBT: Ja, cet er et ord som ser: etsom de gae sjunge, kvdre de un~e'*. JLuS HA~GL~~ SBRB; t11nuglt: Ja, e. aener at du har kke rett t å bebrede b enfadne t drkk, sb enge du : Du mener at så.... guttene om de engang sfn~de sev drkker... O det t ov med deres påsyn. JB:S HAUGLBT: Nu fer du sty'! Jeo. ska s dg, eg kjcmer en mann som kke har smakt en 2rå e sxerkt hee s -t v - han har rennt på regøse møter fra %an ærte å gå, og er s!ckert verdens froaeste mann, a fa egne øne. Yen k zre vv, han har en sønn son er den ferste asaron og drukcentod som ekss-t ercr. SR?U HAUGLBN: Ganske rtt-, - $eg kjenner også den mannen. Pen - e n tng som man k!;e can P s 1 '.e hm nesen, er dette: D u a e sørnen dn å drkke! JTTS HJJGLBB (bestemt): Nu tur du stv, har jeg sagt! For aq de har jeg gjort og v fortset-to å gjøre &':urat som jeg yster. Punktm S;-~L:L HAUGL&J- (subker. un går ut t høre, men kommer straks, tbake med 4 ko eser, mat osv. som hun setker på bordet. ens hun er ute for å hen e kafekjeen kommer) 9. scane:: JOHATT (nn fra venstre med en nnpakket faske, son h m everer faren. Ean tar op fra bukseoamen noen ører): Se, her er noen canter tbake! J2BS HAUGLT3N (ser f ktg den fremrakte hånd): De kan du behode for bryderet! g~an pakker ut fasken, ser foresket på aen og setter den forsktg bort en krok). 10. scene: SBRPE HAUGLLN (kommer m fra høre med kaffekjeen. Ser t 0 1 JOHA: S-RBL HAU~~TELL~: Så du kke Lars noe sted? Jo hm1 står utenfor med et par kamerater. Skynd dg og rop ham n! S v ska spse! 3.

8 JOLd! (ut t11 venstre). SRN HLUGTBLXN (s& 1c;fPan koppene). 11. scene: JOHM ( kamer om t t nn fra ver.s.lre ). LARS (ke efter samaje ve. Ha synes kke B ha gemt epsoden 1 5. og 5. scene). (Samtge set Ler sv bort -t boret, spser t & begynne med taushet. kf er en s?ds forøp ndeder) S,,RBL~ Zd-GLhWr don det k-e er best at Lars tar den handes- 1 sko-en nu n&r kurset begp11er nes-ts måned? JBNS LUGLhN: Det får v nok vente med t v far tt bedre råd,^ LARS: SP forferdeg dxr-t er det k~e. Forretsen can jeg ve, k-e gjore re n. ned a f& noen bedre pass på kontorzr; uten utdan~~cse. Eg fan da kle g& hec mt og spsse byanter og JZRS ;:GFL2X (avbryter): Be, ne. Me1 det har da ve kre sk 1 kstre frmerker.... brhast. 3u er kke edre karen, S;,EN.L ELUGLhN: Det synes j eg kke er noe snakk. Jo tdgere 1 en ut kan Le kunscuper, o b3dre. J L EC hhe v bare ha t penger overfod, skude så vsst k..e 'e. :~.~t 2 mg veen. CLR1R.b ~ B ~ ~ u G LPt-L ~ ~ opbrq-l]: Jag spes du burde wre -tt for4 skt g med snakke om ten radt - sa enge du kan å hen og kjøpe ø1 og vn dyro domcner. Har du noensnne regn f over hvor! man e ewer det år om and g&r t den sags? ' J~B[ H~UGX~J (sår bordat) : Nu gjen! Du er vsst skapt t % a e ufred og msnøe, du! JO HA^ (høt): Jeg synes vrkeg dere burde sutte med den sags tuprat 'o før, jo heer, JLVS HAUEL~LN ( sams~ckende) : Ja, såmen det synes (Kort- ophod) Men nar s 3 ebnen har skjenket mg en s xmtppe, a&. <an stscr fortere. % Også! S!-.R23 Y LLT (sender ham et uhyre angt og megetsgende oekast ). JOHAN: Ja, jeg geder rng t å komme bort fra eendgheten en stmd. JbPS HAJGLBN (putseg): Det er sant - Maderaen! (Ean reser s op $03 år bort og henter fasken, 6ccsuten 4 gass fra ~1:~81$ &u&l~t (~ens, avorg t Johan) : Det synes j eg var uforstmd s et av d. J OH131 ( (f j o et "y: Uf or s f andg? SLRL X.UGLLN: Ja, hø grad Du burde ære 4 vee ordene dne.., JOHAT ( skøeraktg) : hen - e - - nhr j eg kke har noen vekt, så,.. LARS (kremter) J2TS AUGLLJ ( sdt ter.assne p5 trekker op Yaskekorken og fyer gassene): $u amenor je b venner og godt for-/ nkte, a'e samen. Og skjonn tø,me en ken skå fora Johan endeg har f%tt den tertraktede hyre... SBRBZ HAUGLWW og La!S (vekser 1 SBYS ~-BUGLGN ( som sev står) : La oss rese oss! JOHAN (fø er straks farens opfordrng). S RZ'.?b ::~~GELEM og LARS (br be-?;e sttende). 1 LLRS (sk~ver gass& tt t s8c). JLXS XAU&L~~ (szr stroyt pa de stsnde, - ser syndg): Hu, 1 dere v for mo dent ^ kxe gjøre oss den ære? S2RPE B..UGLPN og L ~ (svarer S kke). 1 JUTS EAUGLZN (bestemt): Svar np nu... straks! L-S ( resor sg, syng bevegety: Arght! SbRNX HNGLXN (str-er forbauset LARS (bero end.. t henne): Ta dc, p& bare med ro, nor! JLTS KUGLL f : La hun stte try t og rog. V anre hever våre ass. Skå! (ae tre hever g ff assene)!?),?s AUGLtN og JOKJ (dykkor) LARS (vondsr gasset stt rundt h vnen rnner :uvet). (Stor11 forbausese). 12. scene: JBNS HAUGLJ (enm opbragt, t Johan): Har du noensnne set pk frekkhet?! (Han fyer å ny de to gass): La oss ha dt acne, Johan. Kjære Johan: ~kåf! JOHAX (smende): Far, kjære -rar: S B - å 1... hm) : Ne, men... Lars... J2XS HAUGLZN (om t-b, desperat t Lass) : Gå... gå... g å..j Forsvnn øebkkeg, eer jeg... Putseg t sn kone) Og du ogsa! Gå... (som et vræ) g å... SL.t:E HAUGLBN og LAES (adyder og forsvmer t hare).,

9 A N N E N ~-_- -- SCEEEN: Vesentg 80% farste akt. A K T (Noen dager senere) En stor koffert står åpen en sto. Lke ved høre dar en skurebøtte aed vaske- Ruten hengende over kanten. Bordet cr uten du og brukes t "strykebret tv 1. scene: 4 f R JOHAN (står sk'ortermet vrr o tatt med å utte noe S. kofferten). SERNE HAUGLL\. (har nettop strøcet en av Jo ans overskjorter. Hun setter jernet fra. sg og egzer sk'orten ;>ent sanuen, rekker den deref ter t sønnen, ddet hun ser! :"egg-nu demc forsktg ned!" JOHAN (tar hurtg skj or-ten) : Jave. (han buter den kegypdg sammen ov d tter den ned kofferten). SERNZ HXUG!~E~J ( s8r forbauset hendee sammen) : Ne, nu har eg adr... Jo.det er t god hjep jey stå? her og stryker. JOHAN: Sktt, det er kke sa nøe t sjø:;. SEKNE HAUGLEN: Å, det er kke nødvendg B gå som en ssk ford om en er sj ønann! 2. scene: LARS (nn fra høre. Han hoder noe.bak ry men sn): kunde umug fnne de snppene noe sted j. ækammerset. an somt går hen mot ohan): Men - - e - - kunde du kke bruke det e her stedet? ( an everer broren en -- fotbabukse). f JOHU (raser): A - - dn - - E? def han LARS (s~rn~er eende ut t venstre). SBNB ~AUG~EN (har ryddet av bordet og agt bordteppe på. Hun g5r derefter ut t hare). 3. scene: (Venstre dør g5r angsomt op ) e JOHM (tror det er Lars som R omer nn. Han tuer derfor fotbabuksen samen og panter den ansktet p% den nntredende, ertd er): GLEM (forskrekket): Hvad averden - - dm k): Å, omforatese, jeg- je tok fe - - A$GL!EN: HAUGL!N: (fortsetter) - - dt B maen ror. AUGLEM Ja, sanneg! (dan s cmrner ) Tok fe? Du burde $a se ( g for en smue! : Nåd e herre,- det ska jeg huske på fremtden fremtden,.a,- nar du er ungt avsted JOHAN (fortsetter yst 7: o (me.: "Dar gngo tr gj enttor. ") Det akker og der mot stunden, d.a v ska ta avsk ed med dg. Det aer t ngst b J. r ve grunnen for mor og $or bror og for mg.... e He, fa ff eraara Du ska bare ta, du ska bare ta det med knusende ro! Tra-a-a-a-a-a O Sm bare og vær gad! Jeg kommer gjen om et år eer to.... HAUGLEN : Ja, det er o godt du er modg, og jager a J. msmodet bort. Men sanneg br det tt snodg.,. JOHAN (avbryter, det han s19r ut med hnden): 4

10 - A,. bps! 'Tden den gr st fort e, f aerarra! Du aka1 bare ta,. du ska bas ta det ~ ~ knusende e d ro! %ra--a-a-a-a-a! Syng bare og v2r gad! Jeg komer 1gj en om et år eer to... 1, d JENS AUGLE~T (mer hunørfyt ): Ja kom, a oss cua g1a.e mre! (Ser p& o~u~eure) - Jo, $0, der er ennu en ssun... (Han gr bort t skapet og hener vn asken UP o ass, at nens han sjnger): V tømmer en sk8 t ' dn =re,-- tt vn saker fg munn! B E G G E; (ncd de fyte gass h$nden): -e, faeraara! V ska bare ta, * v ska bare ta det med L-ausende ro! Tra-a-~-a--a-a, Detq her' ska saake bra! (De be-trakter begge vngassem aed gedestraende øne): V treffes gjen oa et Hr eer to. (Drkker) a scene: SER& ~~AU~LSN (nn fra høre ned et par snpper hsnden. un bråstanser ved synek av de drkkende) : e, nen kjare, er det sk dere ber "Lter den kos-lbare tden? JBNS -RU~LEXT (med et urt øakast): Hvor mye kos-kor den da? SERFL EA'cGLkN: Uff, men du er venuneg! JLHS XAUGLJB: Gd, men du er sø (Har fyer på y de to gass). S&?J'RNL BAUGLLN ( suk!;cr 1 : Enn a det f orferdeq 'eg ska opeve. JEYS 2ABUGLaYLtar st t gass) : Kjme hustru kan du kke t t sp- 1 pat sk, vzzre? For v kan nemg set t kke a være.. ( synger :... å tømae en skå t vår ære,- tt vn smaker fg aunn! 1 JOUR (som ogs% har grepet s-tt gass) og JUS XNGLEf (synger He, faeraara! Du sca bare ta, du sm bare La det ned knusene ro! Tra-a-a-a-a-a! Sm bare og vzr gad! V Lar kke mer em el gass eer to! SBRTL EAUGLPN: Eben jeg synes det hadde vært ner ny-ttg, Jens, & skrue fast hem en pa s ønannskfsbken, enn å,. JBNS HAUGLLT ( j?fu-bsegj : De-t har du ganska rett, kjorrng (Han setter fasken og gassene nr ska- et). Det sca1 noe -t & huske a--kng. (Nynnende ut t høre. 5. scene: SkR1':E BkUGLE;B (egger snppene ned kofferten og ordner 1.t.t med de saker son : -er derne. Hun ser om tt op og ser a vorg k Johan): &orfor kan du kke s ne, Johan, når far komner med den evndege fasken? JOHAR: fvorfor skudc jcy de-t? Bare feze nemesker er det SOTJ ser ne. SBRVX HAUGLBN ( overbevsende) : Sett kke, Johan! De som ve å s ne - re-t-te td, ne-tgop de er de modgste. De er neng kke redd for å vse at de har ennenng, som kanskje kke ak!mrat er fertaets... at de har e1 sterk vje. Det er ske rnennes!,er 1 en respekterer, ser 03 t,-- ja, det er den v s q der v8r tak!:. For des er kke dusnm menneske ne^ som fører noe s ort og godt frem- over,- ne det er PERSONLGHBTENE, de som vet å s ne 1 rette t;. (Lkesom for sg sev): Du og du, dersom bare hver eneste UP- Con andet vårt kunde vare ske persongheter.. Ske deasxer. JOAK (bebredende) : Du mor synes vust jeg er en rktg dårg kar, -,- den verste som g%r to sko scene: LARS (Romer same øebkk nn fra venstre med en pakke under armen). JOHAN ( fortsetter) : e, da er det noe ~anske annet ned Lars. Sa søt og skeg så uskydsren 03 bra ae måter! LAES : A, takk, 6omster frabedes? JOSAU (-truende t broren,dot han mnnes epsoden 2. scvne) : (Hm g&r ke bort t Lars) c du wre vttg ds. du oa nn Du nnb-or dg vsst at du kan tre just som du v overfor ng! P - -.p

11 p.. QWCG t- m - et-&fr't-'d wom-'. X d Y DU4 4 G 3 rrtd +k5 m p- c.: p: p- m *(DE CD? CD fm3vp b m PRP- r% *&% m(3 CD *CD c- M d-... cp.p. -p- $3 Q,bT'*m% r-$%y 'P3 cdcdp3s4 4 -Y P' kb ds- FL PCD K m o * c:-& mvd SU. rna o g &" E Haw Or? ycdoow J 3 Y - e 4 d- r2 p* E2 ca PQCJ Y m -- (DM rr3 *m cb. t %D VG 0 G B d- P* r.0 C PS CD +-U2 w * 2 9 Ycn G P C D P 9 m P S mr44 s 4 o-q P C D a* t+ SY '- E E e m n E3 4 VY U). O v 0 %'r3 535 a. 02 P) C3 ca Y %O'-;D PA 4 +_T9 - o p. r p%c CT' --.-,=T% w4 F q x0 m c y c4 s4 c.-r- (-J t.~' 6% -hp-jq P40 D c:- PA y $24 PWY 2? t-u. (, VY QPct- Y ",O" wc; C7-P-F Ha yp-j POZO Cd c3 o Y -&m P.9 *d 3 PC) +O %Y 2 r-o o rtpp-4 Pa 4 tr w- ---'.- E cdyofj w w 0 WrnsPo E'y s+g v- Y 0 -'- WS, skru % a, 0~0fJ E 1;? VG -' Cf3PP +WC3 SY - Xd-Wm W4 Fr. Wr=O 9qfyp 09mY Y co G ct-c; P.* cww 4 C3 p-s'm 0 0 3, X ~ S r, C) n-9 w agksw a K G3u.q popca LCDP P'-$ YG% m-'- &5 w0 fs's CrrCDoDOO W)ss+S4F u. =U1a?CD F!2- ra -a W Y w. w '94'73r4 r.&wo w - O 04 dwy m upp.ts+ Q..: G rua o s g w.'-$ E p B F-'-CD CDOf=ucDB>'" g t=5-rs a, " Y O U-PZ B+cPCDuW rt- PJC ETS r w ~ o a FL+ r+rjc~op E.YB Cr OG-Q CD 3 '3-P pdc0 d-- ra h -'.- CD- $2 Y=* Y 9 P. Fo h33 +-o e* c3 r Q 'T4 ra Y p vm m wwo -n,lyo*w.*3zpe w m*4a CD O t-.cr0 QErnDS CLG (D- w CDay *= U. o ~ctrct?c-~ 4 P m n n- D2 + y-u-p-**-* CD 4DP&r,+-+b YP.04 YQPO occ,d~z1:o!-'.tj y YGc-C!) -- fu pjw c,-t;u-rb 6-+JZ?) O C3 r-0 f= CD Y E* ~Tc) C;- ay y0 d-dw &q 9 Zt-',o o P u t-, g F Y t'.$lys 4-q p m o DO* d-2> pm=c2.d--4 C9 r+ CD r:--p- WcD d-- C3 CD E)Y t-j.00 P- d- 4C-40 *C:- ooar y &- Y r d- YF: CD r-o s m t=: s 3-E$ + Y cn p 0.- c- - - CD r-;.o s e+ Y 0 C; o w Y Cq -D' f-bo C3 os o'rm Y 0 cp V o +'E: -9 9;s Yvr*.- C3 0 *- Pr SPJ y *-, t;* a 4' d P- C:. v CD

12

13 12, ne: S'ERBE HAWGLBT (hurtrr nn fra hør2) : N&, G r 212, ortsn. ) ~off~rt~n pakkut? JORAN: Ja - Joda - - baro S kcxxo okkot g'cn, SERT% ~A~~GLU!T: Det tan ~ars garo, mdns du kommur ut p5 kj ekk~net og f8r ds.noa mat. K~OE~CS~ tr mange, ser du. (Hun opda;cr paprot sm gger strødd u-tover guvet). Og s% sancr du f hop ax dotte a r~t, Lars1 30kAY og.s~~!xb HkTGLB? ((u t høro). 13, sccno: 1 ' LARS (gar bort t skapet og hanter vnfasken, dorsøker' hvo stort nnhodu er, hvorpå ~an tpmmor dut +-snrebøt.;an vcd hørc dør) : Der hørcr Zen sags veske janno! (na sctor d33 tofms faske tbake skapet x$jz.. Gj~r ss kofforten s.tar< og sam- Lcr hop papret). -1 & J LC,. 14. scgn\;.: JLNS FhUGLP ( stkkcr hodct nn gjoane høre dørpnj-n.) : Eoo, Lars, og ta an hånd ksten! V ska ha den ut på h~dkjcrr~;~.t.~dcn. *. L, : Hcd 'car: do ssh paprrcs-her og glr ut -k hrd o L 15. sccnc SEE7L AUGLLT (m fra hem mor1 Johas frakk og us, som hun c gor qh on sto). JOS~QJ (komur k:: eftar mor2n, spscd p ot styk!:~ snørbrød. Han ha "&&.: *y nu>. SER38 HuG&;B b 3s; no+ 2 s dg Johan, før du reser. Set d (Be se;.bet sg, beye ke overor hvera2dre). JO.,aT (ty-r;-onde$: Toe nteressmr, der..... Sj,?L $!#~1~3: ne, noe avor;: ' e ser ~ dr. avsted, d0gm: P^$, det -brodde jez 6s ~rke.z!, Du ve-b det er ke ned ge$e SZRYB HAUGLEJT: Fy dg, soa du snakker! Jeg ska s ro en tng, at n&r du er her hjemme, da er det angt ektere S kontroyere dg Men nu, n2r du reser - ygt du skjenner vekk fra de oss, er da så vet meget jeg tr are YFere hva2 du kan ro~e op. Du ve-c Johan, der er så mange frsteser ute den store verden -- s% ut a-. mange f agru er -. Og har man da kke h ' erte-t o,? h: eren p& rette sted., sa er $et ngen sak å g utfor de$ store?ar ge stupet. O JOELUT: Sen, kame mor, du vet da at jeg har h'ertet er p venstre sden (an sar sg med fngertu pene p& brys et) og hjernen aer,. å Bro pen. (Peker på Rodet 1. SEENE; Ofg U LER y sukker e-t) : hr da endeg :ce sb fjoet. Spøk er spk og avor er avor! - 0r nu, Johan, du m2 Love B ta mot: et rad jeg v g dg, dce saat? JOHJk Jo-da. Det v s, h-~s SERWE WAUCLEN: Hwad for noe? JOXK: Jo ser du - ode r*d er atd dyre, heter det,,. SPTTk CA~GLET (treker opgtt pj. hoder.. : Det ar sa umu1.y 2 f& d,^ avorg, som det er for mg 5 spe Bonede a:1curat m. Jeg vqde s gjerne, s& nntrengelde soa rnug, be dg om & ta dg du kke er at for dyr på det..... vare... For er er sa meget stygt verden Joha... (Hun -bar guttens-ene hånd bagge sne). Lov mg nd ende ^ at du bestandg v -tenke - pa - pa oss her hjemme! Og s førsz og sst p2 Han som aene can g trøst og hjep d r ngen andre ran de... Hvs du over mg det Joha, da er eg the redd for sende dg hvor det m5 tt3 wre. ser bønnfa 1 ende nn ønene has). JOHAX (und~ar bkket : Sto p5 ng. nutter! SERFE HAUGLT: Ja det v jeg. reser sg. Fordrer en snue) bg nå. -$ jeg hente noe t dg.... s-kc~x~~en 16. scene: JEWS HAEGLER (rornmer farende nn fra høre) : NS, er dere ferdge her avså? SL~T~E HAUGLEET: Det star cre gjen på oss, ne. JZNS HAUGLEN: Og sett kke på e a s 1 V har baret ksten ned på håndkjerren, og Lars star utenfor, kar t Q dra avgarde med aen. SERBE 8AUGLBN: Vent bare er Jte øebkk. Jeg v sprnge ovenpå og hente noe Johan ska ta med sg. JHS XAU~LE;W* G 'ør du det, a vennen mn! SbRTY ~AUGL~N (! orsvmer u! høre). 1 1,

14 JBNS ;LAUGL3!! 17, scene: 13. ~ ((t sønnen): Så får v Benytte anednngen t a drkke der aer, aer sste avskjedssk2en. (a gsr bort t ska et o;. Lent er vnfasken og to.ass. Da ha1 ska? fye dsse, vser det se at Fzsken er torn,-- base noe f& drper son rnner. ned det ene g1assr-t. En;? br først forbause-t, sdcn arn. Ser stre;t p& Joa) : Hven b- veren ha;. vzrt ska:pet og r~rt afa. JOHAN (br nervøs): kke - - je- JZNS M11UGLEN: Snakker du sant n? JOAN (ser ned oy nkker) : Na'curg-vs. 18. scene: b, vnan m? SERKB?AUGLBB (ko~~~ezr &x1 fra øre aed et Rytes.tmen*h ;ånten. Hun n.gusser ved synet LV fas1:en. En ac-ker 'et på heme, a hud kre arker s noe). JEWS H.NUGLY6 (t sønnen): Jea ser d; -= du ar mrt.' ' vnen mn ut se,. t sn kone) Kj omer du noe t det, kaaskje? -* SERPE FAtJGLBN; Be, det sta jeg vzre fr for. (Lftcr en sause) Forres'ce synes jeg c12dg det var det ml;c rar om Johan hadde urt s~g JEBS BA'JGLEN (rasende): T; v a U??u t.... SKREX -AUGLhB (puster tungt): e, du har sev nr. h J T 3..,. het fra sg) : ~nerwet'ccr! Dn - - d+t - -,. [Han knytte neveno os sparker guuvet for ke &.fnne et passonda ord) - - dtt asen! (Putsofg t Johan) Kon an s g5r v! E1 n "dcg avsr-jed.., (E~U trver roffsrbon og farer ut t 1 veatrc). 19. scene: JOHAT? (tar frakken og u-1 02 v føge cftor faren). SEHHA rgeej (roser) Johan! JOH13 ( stanser 1. SXRWB 14vJGJ,xj7 (bevcgc-t): Det var Geeto Ny-~est~~nto~ hor jeg JOHAT vdo du skude ta od d.^^ - - L1 annc on ng on hjerne-;. ( -bar boken) : Takk! Sx-r' :ug-ljjn ( -kr <,$r hunden as) : Farve, Johan- - og t&!: 3E N for a 'b -;! JOHJ (kapper morens honccy), 1. ". Y?UGLEHS SY&?,3A& (ut:: ymgcn): Kom nu! JOH'! (t uor~n): Ja, adjø da, nor! SERWZ L\UGLN$ ( ~ppcr cdog hnden hans) : Adj 0! 0s Gud mro, ncd dt;. JOHA? (forsvnner ut L1 vensrc. Gøren faer ), SXENB AUGLbB (tar sg fortvet t hodobt, snur s mot hørc og,gkr ct ar skrtt. 'on fj ernm s& ondono fra hoac.t og szyndor sg ut f venstre). (Scenen tom. Lyset sukkes, rens en projcktør sender sne skarpe stråer p$. vnf askcn og gassa:c

15 c (2-3 år senere) SCBNEN: Et sovevsrese med en seng bakgrunnen. Ved scngens hoaegjcrde star et te nattbord ned nedsnfasker o en bomstervase på. Rummet er barc opysf av nattampens svake skjzr.. 1. scene: SERNE HAUGLBB (gger sen cn og kjemper med døden). f r T!yven u vrker meget urog). SB~:ETE ~~JGLEN (fantaserer): Br det enda kke kommet noe brev? JE'G HAUBLEB (stter på en s o1 ved sden av henne. Han ar bøhet. JES HLU(U(X1EN: Ne, du vet det komner ngen post på denne td av da~nct SX~E AUGLEN: Men teegram kan han sende.... JPBS HAUGLXY (gndsfraværende): Tregram kan han sende j a... SERNE HAUGLN: Tror du det rommcr - - nå - - stratsb JZ8S HAUGLbbT: Jeg vet kke.... SEBNE ;AUGL1ER (putse 1: Jo, hyss, hyss! (Hun grper mannen ~rreo) ør efter! Sryn 9 t dg! Hører du kke - 'teegrafbudat komme;"?. b JENS!P'JGLZ&7T (g 4 ør som han ytter). SEHBB :LUGLBN, fortvet 0v.r mannens treghet): Gå ut da, menneske og ta mot det! Har du kke så pass forstand? JAFS HAG'2LE: (går ydg ut t venstre). 2. scene: $ SFRNE HUGL%T. (t sg sev): A, det har vært noen fryktege fr! sden gutten raste fra mg. Dersom han bare vsste hvo* megen soryr 1 han har bra4 over hjemmet stt... Om han hadde forstat; hvor vd- / underf t~& d et eneste te brev hadde gjort... hadde b t... K, dersom han hadde sett ae tårene som er fe1 jaf for : hans skyd... (Hun gråter). 0 Z 31 scene: Hvor JENS HAUGLEN (kommer nn gjen fra venstre).! SXRE XKGLEH (reser, sg anstrengt op p8 den ene abuen men a! faer tbake g en, da hun ser at mannen kke har noe teegram) : Kom dor kke noen. - JEES HHAUGLLN: Jo, men det var bare Lars. (Han setter sg på en sto) 4. scene: LAS (rn fra venstre. Han skynder sg bort t sengen): Hvordan st>r det t, mor? SX!.LEE HAUGLEX (tar hånden hans) : Å '~ars, j eg har det så vondt... LAS (ydmyk): S kke det, mor! okto oren sa j o, du kom nok t å, st: de. over. SERNB HA~~GLX, L JO det gjør % an nok.... SER.fE A~GL~~?: t? rn sa--- (ske tsk : Doktoren! Vet han det.... Hvs han bare - - bare kunde brnge Johan tbake aen SERXX HAUGLEN: Om kke amet enn et bud.... LARS (tar op en medsnfaske fra omnen) : Her ska du få prøve den nye medsnen j eg har vzrt og hentet t dg.. -

16 1 15. SER?E BAUGLNT: Ne, Lzrs, jeg har drukket dc sst e nedsnene 1 mne..... LARS (fors0ker tap9er.t hoda no'o oppe) : For n&, snakk, 3dor! Dsse her v11 skkert gjøre dv svart Fodt. (han tar mens pasre av fasken, -- eser fyet: et et t ekst en) En spse-, skje ska v -ka,..,. nn. Jeg vet ska bruke, mar! nen}~ han f er en om v kke! adcs et bestandg hørt t opt- Larsemann! Jeg har atd - tross at... Jeg har også -.komme over denne s kdommen. forb - at,.. 9 Det er t, - ser med en kraftgere, und-... Det er,forb b.. Men j eg m% for Guds jeg der... høre hans stemme... vte at LA2S (har skuff e - havt dstraksjon - at medsnen han hadde / skjeen rne ned p% guvet. S-r det han eger skjeen p5 nattborde) : Men, tenk, om han er død..., JhWS EAUGL&a ( nnsry-ter) a Ja, hvad vet v. SRNk HAVGLZN (høt for. s sev) : 0u 2 var tfee... Dersom noen kunde fortee mg, at $ohan cce evde enger..,.da v a det enda kke sa vondt. For da skudv jeg snart komre. efter hm,., (stammende, men en smue ykkeg) gan vde e mg nde med v tende amegrener - - Guds - - herge rke.,,. V ska. 1 møtzs.hs ved foden... H 0 r! (Det yhr dempet musk.; fra bakgrunnen ~t vers av "SkA v møtes hst vc?~ foden" spes t ende). LARS (star st1.-e og ytter t muskken, tar s9 sp for pannen! og gr sg t L g& urog at t og fram v~rese?). JZFS AUGLGN C st er p& stoen ne6 hodet begravet hendene og. m vug,;rr kro2.,1en) P 8 SERN; HUGL.L,N (g er rraksce rog med uklede ørne. Da muok- Bsn er opør-l, sår un em putsev op o ser sg rundt ) o N& har jeg set L Johan. Han hadde hvte &hr,&rte sko og en vakker myrtekrans omkrng bod-et... Kan tro han var her ;^! - Ja, o s6 hadde han et sknnende gukors p2 6rystct, - det adde Gud fador sev skjenket ham - - tror jeg... LARS ( ser fortvet bort pa den syk^) : Men, mor.... SERBL NGLLN (nestcn hssg): Nc, ns har eg sagt, - j8f snakket kke med ham... D2t frkc jeg kkcov t for jeg he var skt fra J orden... (?,!uskk~n 'bakgrunnen sper nå en vakker mcoa *. ' f.aks. "Ave Marau av Schubert e.1. Kom!c?t omtrant havves - sa~td~~ mcd a-b den sgko begynner å tae - dempes muskken be'zydog) SERh'h HAUGLBN (øfter ste p?; armenu, kesom hw famor f'ccr noe): Kom ht, Lars!.XS ( adydcd : Hvad v du mg, nor? SBRBE HAUGLEN (det hun tar sønnens Mnd) : Legg dg hcr foran mg! LARS (bøcr kmrne vad s~nguns sdo og kaster hodet dynen). SPRNXHAUGLLK ( stry~r ham varg på hod~t, dct!un hvscor) : VGX atd god, Lars... atd - - atd... (Muskken for%se-lter), TEPPET. ----m

17 - - t JENS JOHAN TT-TN J Bj 3 ZAUGLEN ( forbauset ) : Hvad for noe.. vrak, Har j eg gj ort dg? Ne, kke du, - men drkken.... HAUG L^: Drkken... -,,-. f JOHAN: hen det var her huset jeg første gang smakte den..uex var du - d u - som gav mg det førstetgasset. Så skyden er dn. JENS HAUGLEN: Men, kjære, det var da kke mn menng 6 skade dg. JOHAN: Ne, men du, som edre-var, burde ha vsst - hva2 jeg den gangen kke. vsst e - at akohoen e: r en forbannet gft. Den er "&tt mg bodet nu, skjønner du... Og jeg er fortapt for evg. far evfje hmeer du..... JBTS HA LEN ( skjevende og gratkvat ) : Herregud, Johan, - du må s e mg! JOH^^: Men først ska du s mg hvor nor er. JENS HAUGLEN: Mor.... Jeg kan ngen tng forkare, for jeg spper øs.

18 desserat ) Ved ae d ' eveske makter 1 ver! De% er kke sant....? ~an -- du yver v å ny ta,strupetak J~SS UUGL&J (skrker son dødscngstp. JOEhF (egger akter hånden over farens nunt) 2. scene. L;;RS (komer st rtende n fra venstre. Han er ført pen frakk a hatt, bsrer en åokurnentna pe under armen og et nokeknppe hån f en Han stusser ved s~net av!aen pg b-oren pa guvet): Man hvad averdeg? (Han kaster rnap~~en og nøkene på bordet, bøer sg ned cg. v ste broren øs fra faren), JO!E (br het sp& ved syet av Lars. Han sp. er godvg faren og reser sg op) : Lzrs, - her ser du bror 8 n! (Han ser ned for s ). LF,S*-(v-t fkesom kke hv3.d han ska s) : hr du kom0e-b hjem? JOE..d: Ja, som a1 fortapt sønn...., A LARS: Men hvad har du gjort med far? (an trver hatten av sg og e,er den p& borde-k) 6 JO^: -- J 3~ vde drepe hm.... LAES: kva8 vde du? (tan bøsr sg hurtg nad for B hj eae faron A fote <~'ea) POEUT ( fadndrer broren, det han grper denne kraftg 'beg3* skudrene. Stryer hm fast n amene) : Er det sant, Lars, at r er aøc! 1Ss Ja; Q- hun trodbe det d2.t sm~e var kfse met:. dg også, (h f' ene? brorens heder og hj eper faren op). JOH.2?mens t sr? sev) : vs hun bure hade hatt rot-t.... LYGLEN (setter sg sv2kl st~nnende p& stoen og gjemer. :edene) J0.Y ( fa~.er pukse,,- bror sn am hasen) : Å, Lars, _dersom jeg * barr hadde vrert k ds! Dersom 'eg bare hadde ad1 dt d den *angen jeg- reste, da hadc~e at vsr. anderedes nu. u fk3 5 arekb o Js; busker enu "OP gr du først troet efn en, så br det stadg rådgere.' ~Pef~en hjap "far det t å B å aerede her hjem.e. tg sandeg fkk ev snart rnarke grådgheten. Nu v troet vsst adr Bppe. take? mer.... (Sa uker og tryk~er sg enda f astore t broren) LAES (trøs'cende): Det er enda k.:e forsent, Johan. Du kan nok reddes. hvs du bare setter at nn p& * det, JOH~L~T: Ne, Lars, - ne! LACS (øser varg brorens hender) : S t;e noe skt, gutt! Det vrkeg an 8 gjenoprette et ødeagt v, - det har gått med aem som har vært ang- verre em; dg, Jeg har et forsag: Nu br du med mg p& det første møte avhodsungdornsaget og medar dg n^ der,, U L L -. ' JOHAN: Avhods - ungdoms - - UES (avbr ter ham snende) : - - aget ja. Je hører du enda har vanskzg or å uttae det ordet. o or søk a gjen-a det, du! Avhods-.. un~~dornssgc%. JO~!~ (nnstrsnaer sd for å få uttaen tydeg) : Avhodsungdomsavet. av-goas-ung-dons-age-t. Duer ne8 der fremdees? LXS ( smende) Ja, det ska være vsst! Jeg er t og ned varaf ormam1 o studeeder, JOHkH: '1a.k f ska du ha, Lars! Tten det n tt or kke for m^, ser du... kko". Boe skt ska du a dr s, Johan! 1nXct duk uf orsøkt, 30:L?T: Jeg vde s svrert g erne sev. Men jeg føer det p% mg, a-t jeg har mstet retten t1. S. besteake over mt^ egzt egeme nu,-. en sterkere makt har ovarta-tt denne ro1:e... Jeg er bt save ;v asten, s r u. Det er son hee kropjen mn hyer efter akoho. Men aet-te forstår sevsagt kke du.... JB!,S: LUGLM? (reser sg beswrec og gar angsom-l bor-t t sne to sønner); Det er svært for en mann av mn støpnng % ens frykt e 9re ve, Yen 'eg har ta t spe-c så dun!!e$f:ra'c jeg kre azr noe,veg. (Han?egger en Rånd p& begge gut enes studre, ssør ydmykt) : Kjare gut-~ene mne - kan dere tg mg? Jeg har hanet son en uvs uann - - som en dåre. LABP: Kan sk'ønre v tgr dg, JBBS ~WUGL~~ (henvendt -t Lars): Jeu har et s ørsm å ate dg. Lars: Får jeg også ov å b med avgodsaset

19 p- e LUS: P Lov? Ja, far, du er hjerteg vekecxaen, du ogs5. Kaskje er 2u noe gm;e -t å. gå nn ungdomsage-t, r.ec ~~~~ Laget er det gret for 2g. HAUGLEN: Å ' e5 ker mg godt band.+ ungdouen, J.. ~. L(S: Det gj0r db Jaert. Så du far bare yege sev! (B~-s;?=g avorg) '1enk dere, dette øebkket ar jeg enge verte- på å få 0.1 eve.?jet tok rk-tgnok an; td for dg, far, 5 x. se dn ga e opf-nn.: (Ean sar farm km~eratsg på skuderen) Yen bedre sen-c em aqdr, ve du!. JENS KAUG1;BN o er btt orden- k^ overbevst cag, ska e- s dg. Og nu J39 v eg ~ csr g gjerne søke a overeevse andre OGS~. 3kke nns-g år det gjeuer det ce ssørsn6 ever nem;. storparsen av oss et åndey nørce. Det er den game tragasj onen v ar så uhyre vondt O J J- for brye ded. V overser skavankene, -.har koso fac~ en spnt. øet, e-k "trosntt" aoq forkvaker synet v8rt. ben SCL en dag hender de-k oc. ~ e Bomer k son et vn fr2 hmoe og -ver forhen.et t sde. V br ståe116e a 1or;n den åpne scene o5 må sye 8 en nake sannhet ønene. Det er kke så norsont jus-l, men cet er nyttg... (Et øebkks pause) Bor ng skue mraket skje dau. Det er noe nne sox -tryger om tgvese. {eg v Eke fb fred før j e~ har få, -b 9 J- sone2c mn brøde. Og j eg ve.. nze bedre måte & gjøre ue. på, enn med v o;. sje å ta fat s pa de store opnaveen, a opyse ' - mne f owørke~e meheresker... Ja, om -jecv &are ku2de rope sa høt at hver enes-te far og mor hee urne8 kuae høre dec: Lzr barna % sk rusdrkken! Hører dere? (an roper) Lm- barna - å skv rusdreken! LAXY : Det-te var xkrnercet, far V v mre - opt. n s,-t er kke sant? Norge sra1 nok en gang "yte -t san7enn ska hu se! dag er hver-t fa hee vår fame vue?or ~~~odssaken, V ska b et rkfg ykke trekøver. Sk som raor vde ke å se oss. kke sant, ~oean? JOHAN (som hee tdan har stått t~.nkcfu): Jeg har hat-t te -tro på at jeg noensnne skude b ykreg mer. Ye;? det er - en tng jeg da kke har regnet ned.... LARS ( spent) E Rvad or det? JOHAN: Jeg har kke regner nod at hacde cn sk god bror... Jcg gr mg an varetakt, Lars, og du v det nok ga. LARS: G mg hången d p5 Oet! (w rokker fram sn egen hbnd) JOHAB ( tryckkur krd-g Gen framstr~ct e han6). JEBS 1UGLE;N (omfavner begge sønnens sne og ~nper ykksag ønane hop. ' Ld, T E P P E T -----d Sut t E.s. Ved en mssf orstaese bev sguespet avertert t sags før mangfodg~jøresen var påbegynt. Da kjøpere s-traks mcdtc sg, måt-be arbedet forscres de mest trave tden avskrvnngskontoret. Denne ornst+ndghet gjør at dupserngs- arbcde. rent teknsk kke er så t freds - stende som kontoret ønsker det. L'an zr ~ers fått te have t å ase korrsk-kur. Leserne bes undskyde dette!

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre -

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre - alvor I STAVANGERFORLAGET Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: Fra spak til alvor Den som visste - Sistemann setter sluttstrek Lende'n Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler)

Detaljer

Kapittel 7 Tekstutdrag fra Jeppe på Berget

Kapittel 7 Tekstutdrag fra Jeppe på Berget Kapittel 7 Tekstutdrag fra Jeppe på Berget 1 VEDLEGG 52: ROLLELISTEN Jeppe på Berget Baron Nilus 1. doktor Nille, hans hustru Baronens sekretær 2. doktor Jacob Skomaker Kammerherre/Kammertjener Dommer

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Sats: HS-Repro A/S Trykk og innbinding: Tlaciarne BB s.r.o., Slovakia 2012 Papir: 90 g Ensolux Cream (1,6) ISBN 978-82-05-42140-0 www.gyldendal.no

Detaljer

Utdrag. "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen. Navnet ditt:...

Utdrag. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Navnet ditt:... Utdrag "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen Navnet ditt:... Henrik Ibsen ET DUKKEHJEM Henrik Ibsen skrev en lang rekke skuespill. I de første tok han opp historiske emner, slik som i Hærmennene på Helgeland

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer