Slik kommer du i gang med Flex Focus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik kommer du i gang med Flex Focus"

Transkript

1 Slik kommer du i gang med Flex Focus Type 1202 BB1926-D Norsk August 2010 Del av Flex Focus-bruksanvisningen

2 Skyv for å løse ut skanner. Se side 14. av/på knapp 1 Uttak for array-transduser 2 Uttak for mekanisk transduser (og 3Dbevegelse) 3 CD/DVD-stasjon USB 2.0- kontakt Du kan enkelt flytte skanneren rundt med bare én hånd USB 2.0-kontakt for berøring på kontrollpanelet Drei rattet for å gjøre det lettere eller tyngre å rotere skanneren på stativet. Forsiktig: Stram før du flytter skanneren. Kabelholder og utløserhåndtak. Grip tak i kontrollpanelet på begge sider og dra opp de to utløserhåndtakene mens du flytter kontrollpanelet opp eller ned for å regulere skannerens høyde. Ikke bruk makt. Lås hjulene før bruk 2 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

3 Før du begynner Før du slår på skanneren må du forvisse deg om at installasjonen er blitt godkjent av en kvalifisert elektriker eller av sykehusets sikkerhetspersonale. For skannerne med batteristøtte må du kontrollere at batteriene er ladet helt før du slår på skanneren. Slå skanneren av og på Når du slår skanneren av eller på, må du gi skanneren nok tid til å lagre og gjenopprette åpne filer og ulagrede data. Ellers kan en alvorlig systemsvikt oppstå som krever teknisk støtte. Forsiktig: For skannere uten batteristøtte trekk aldri ut kontakten mens skanneren går. Slå av skanneren, og vent til lyset på av/på knappen slukkes før du kobler fra skanneren. 1 Slik slår du på skanneren: Trykk én gang på av/på knappen. Vent til startskjermbildet forsvinner før du gjør noe mer. Slik slår du av skanneren: Vær sikker på at skanneren kjører. Trykk én gang på av/på knappen. Forsiktig: Hvis du slår av skanneren uten å følge anbefalt prosedyre, kan det ta lengre tid å starte skanneren neste gang du slår den på, og skanneren kan bli permanent skadet. 2 Koble til transdusere Array-transdusere Slik kobler du til mekaniske transdusere: 1. Sett transduserpluggen i uttaket med låsespaken i klokken 3-posisjon. 2. Drei låsespaken på transduserpluggen med urviserne til klokken 6-posisjon. Slik kobler du fra mekaniske transdusere: 1. Frys bildet. 2. Drei låsespaken på pluggen mot urviserne til klokken 3-posisjon. 3. Trekk pluggen ut av uttaket. 3 Mekaniske transdusere Slik kobler du til mekaniske transdusere: 1. Still inn det røde merket på pluggen etter den røde prikken på transduseruttaket. 2. Sett pluggen inn i uttaket. Slik kobler du fra mekaniske transdusere: 1. Dra plugglåsemekanismen tilbake (hylse). 2. Trekk pluggen ut av uttaket. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

4 Utføre en undersøkelse Tastene beskrives på side 6 og Trykk på Patient (Pasient). Angi pasientinformasjon. (Fane for å flytte mellom felter.) Klikk på Start New Exam (Start ny undersøkelse). 2. Hvis du vil endre transdusertype, trykker du på knappen på transduseren eller Probe (Sonde) og velger transduser (probe). 3. Hvis du vil endre undersøkelsestype, trykker du på Exam type (Undersøkelsestype). Velg undersøkelsestype Kontroller transduserens retning og roter transduseren om nødvendig. Plasser transduseren på pasienten, og start skanningen. Skanningen starter i B modus. 6. Velg høyest mulig frekvens ( Freq på skjermen) for å sikre nødvendig inntrengning. 7. Juster andre bildeparametere. Drei på vriderne Depth (Dybde) og Gain (Forsterkning) for å justere dybde og forsterkning etter behov. 8. Når du vil utføre en måling eller registrere et bilde, trykker du på Freeze (Frys) for å fryse bildet. (Fanen Measurement åpnes.) 9. Hvis du vil utføre en måling, trykker du på Measure (Måle). Utfør målingen. 10. Trykk på Capture (Registrere) for å registrere bildet (lagre det på skannerens harddisk). Det vises som et miniatyrbilde øverst på skjermen. 11. Trykk på Freeze (Frys) for å begynne å skanne igjen. 12. Gjenta trinn 8 11 etter behov. Trykk på 13. End exam (Avslutt undersøkelse) for å avslutte undersøkelsen. 4 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

5 Undersøkelsestype Undersøkelsestypen angir både Pro Package og Diagnostic Setup. Valgt Pro Package Pro Package virker inn på skannerens brukergrensesnitt hvilke faner og betjeningselementer som vises, hvilke målinger som er mulige, osv. Diagnoseoppsettet virker inn på ultralydbildet angir forsterkning, dybde, frekvens, osv. Vise og kopiere bilder Valgt diagnoseoppsett Hvis du vil vise bilder eller kopiere dem til en annen enhet, bruker du dokumentleseren øverst i skjermbildet (beskrevet på side 8 og 9). Vise bilder Dobbeltklikk på bildet i dokumentleseren. Dokumentet vises i skanningsområdet. Kopiere til USB eller CD/DVD Slik kopierer du bilder: 1. Sett inn en USB-enhet eller CD/DVD. 2. Klikk på hvert bilde som skal kopieres. Rammen blir blå. 3. Klikk på Copy (Kopier), og velg deretter plassering (USB eller CD/DVD). Alternativene Alternativene without Patient ID anbefales med tanke på pasientsikkerheten. 4. Bilder kopieres umiddelbart til USB-enheten. Klikk på USB Eject (Fjern USB) for å fjerne USB-enheten. Når du velger CD/DVD, kopieres bildene til et midlertidig område. Klikk på Burn CD (Brenn CD), og følg instruksjonene for å kopiere dem over til CD/DVD. Skanner opptatt (Busy) Når skanneren er opptatt, vises en roterende plate nede til høyre på skjermen. Forsiktig: Vent til den roterende platen forsvinner før du bruker betjeningselementene, inkludert knappene på transduseren. Strømsparing Skannere med batteristøtte kan gå inn i strømsparemodus, og skjermen slås av. Hvis du vil gjenopprette skanneren til normal strøm: Trykk på en tast eller trykk på trasduserknappen eller flytt styrekulen eller berør berøringspanelet. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

6 Tastatur TGC-skyvere Juster forsterkning i forskjellige deler (dybder) av bildet Se "Utføre en undersøkelse" på side 4 Doppler Color Juster en verdi eller (Farge) størrelse på zoomboks etc. B-mode Image (B-modusbilde) Capture (Registrere) Styrekule og taster med PC-musfunksjoner Print (Skriv ut) Velg Select (Velg) Select (Velg) Cancel/Undo (Avbryt/angre) Frys: Start/ stopp skanning Brukerdefinerte taster. Se Flex Focus Advanced User Guide. Tastenes bakgrunn lyses opp 6 Hvis lyset er Tastefunksjon Sterkt På Svakt Tilgjengelig, men ikke på Av Ikke tilgjengelig Lysstyrke på skjermen Øk Reduser Standardinnstilling Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D + + +D August 2010

7 Focus (Fokus) Velg fokusindikator på skjermen Bildetaster for B-modus Puncture Guide (Punksjonsguide) Punksjonslinje eller brakymatrise på Harmonic (Harmonisk) B-Mode/Gain (B-modus/ forsterkning) Under skanning: Trykk: B-modus Drei: B-modusforsterkning Ved frysing: Drei: Rull cine Trykk: Endre vrider til etter forsterkning Measure (Måling) Start standardmåling 3D 3D på, eller gå gjennom 3D-tilstander Langt trykk: 3D av Zoom/Depth (Zoom/dybde) Drei: Juster dybde Trykk: Zoomboks på Drei: Endre størrelse på zoomboks 2. trykk: Zoomområde i boks 3. trykk: Zoom av vrider går tilbake til Dybde Langt trykk: Zoom av Calculate (Beregn) Start første måling for standardberegning Spektral-Doppler-taster Doppler Angle (Doppler-vinkel) Vinkel på og valgt Langt trykk: Vinkel av Update (Oppdater) Endre hvilken modus som skanner, og hvilken som er fryst Langt trykk: Opphev frys av begge visninger Doppler Mode (Doppler-modus) Trykk: Doppler-modus Drei: Doppler-modusforsterkning Farge-Doppler-taster Styr Endre strålevinkel i farge-/power-/ Doppler-modus Power Mode (Power-modus) Color mode (Fargemodus) Trykk: Fargemodus Drei: Farge-/Power-modusforsterkning Doppler Gate Doppler-gateI B-modus, Doppler-gate på I Doppler-modus tilordner du pekeren til Doppler-gate Color Box (Fargeboks) Tilordne peker til fargeboks Volume (Volum) Baseline (Grunnlinje) Scala (Skala) Juster farge-/power-/ Doppler-skala/PRF Invert (Inverter) Inverter Doppler-spektrum (eller fargeskala) Home (Start) Gå tilbake til standardinnstillingene for gjeldende undersøkelsestype Split screen (Delt skjerm) Del skjermen slik at 2 visninger vises, eller endre hvilken visning som skal være aktiv Langt trykk: Delt skjerm av Auto AutoOptimer bilde- og Dopplerinnstillinger Scanning Plane (Skanningsplan) Endre skanningsplan Langt trykk = trykk inn i 1 3 sekunder. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

8 Skjermfunksjoner Velg transducer Velg undersøkelsestype Angi pasientinformasjon Forstørr og vis registrert bilde eller klipp Dra her for å forstørre miniatyrbildene Dokumentrute Klikk og dra for å justere fokusområdet Punksjonslinje Klikk her for å velge en annen brakymatrise eller punksjonsguide Bildedata vises her Målinger vises her Faner for skannemodus Faner for arbeidsflyt Klikk på den øverste fanen for arbeidsflyt for å minimere alle faner. Klikk på en tast for å åpne dem igjen. Hvis du vil åpne en fane for arbeidsflyt som ikke ligger øverst, må du klikke på den. Start/stopp skanning 8 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

9 Skjermbetjening Pro Package avgjør hvilke faner som er tilgjengelige og hvilke betjeningselementer de inneholder. Fanen for M-modus eller 3D er for eksempel bare tilgjengelig når den er en del av valgt Pro Package. Tilgjengelige betjeningselementer avhenger av om bildet er skannet eller fryst. Merk: "Klikk på fane" betyr at du skal klikke på fanenavnet. Faner for arbeidsflyt Faner for arbeidsflyt åpnes automatisk etter behov. På den måten vises bare relevante betjeningselementer. Du kan også åpne en fane manuelt for å se betjeningselementene, slik det er beskrevet på side 8. Freeze (Frys) veksler mellom fanene Image (Bilde) og Measure (Måling) and Mark (Markering). Faner for skannemodus Betjeningselementer på fanen Image workflow er gruppert mellom ulike faner for skannemodus. Klikk på fanen for å starte en skannemodus. Fanen åpnes slik at du kan bruke de aktuelle betjeningselementene. Hvis en fane for skannemodus er aktiv, men fanen ikke ligger øverst, kan du klikke på fanen for å åpne den og bruke betjeningselementene. Hvis du klikker på skannemodusen øverst, slås denne skannemodusen av. Synlige betjeningselementer Fanene kan tilpasses for å få med ulike betjeningselementer. Skjermen vil dermed ikke nødvendigvis se ut akkurat som den på bildet. Flex Focus Advanced User Guide inneholder informasjon om tilpassing av oppsettet. Basisfaner (Advanced Off) Avanserte faner (Advanced On) Basisfanene inneholder betjeningselementene som brukes oftest. Klikk på Advanced (Avansert) for å se og bruke alle tilgjengelige betjeningselementer i en fane for arbeidsflyt. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

10 Berøringsskjerm Merk: Ultralydbildedelen av skjermen er ikke berøringsfølsom. Kontroller at skjermen er ren før du starter skanningen. Hvis du legger ved en sterilt dekke på nedre del av skjermen (med skjermkontrollene), må du kontrollere at det skannede bildet ikke er dekket. Se direkte på skjermen, ikke på skrå, for å sikre at berøringen er nøyaktig. Hvis en skjermtast ikke er markert, kan du ikke bruke den du må fryse eller frigi bildet. Hvis du vil ha en skjermkontroll, trykker du på den med fingeren eller bruk pekeplaten på kontrollpanelet. Skjermen reagerer når du tar bort fingeren, ikke når du berører den. Hvis du vil angre en måling, dobbeltklikk og hold. For "Mer"-lister, bruk glidebryteren til høyre for å bla opp og ned i listen. Dokumentruten (øverst i skjermen) Skyv fingeren nedover høyre side av panelet for å forstørre dokumentene. Hvis du vil bla gjennom dokumentene, dra fingeren over miniatyrbildene. Spesielle skjermkontroller Skjermkontroll Reset (Nullstilling) B Gain Near B Gain Far Multiselect (Flervalg) Funksjon/merknad Gå tilbake til standardinnstillingene for undersøkelsestypen Juster forsterkningen i den nære delen av bildet Juster forsterkningen i den delen av bildet som er langt borte Når denne er på, legges dokumenter du velger til et utvalg. Når denne er av, blir bare det ene dokumentet du velger valgt. Skjermtastatur Klikk på Skriv inn pasient og et skjermtastatur åpnes for deg slik at du kan oppgi pasientinformasjon. Du kan også få tilgang til tastaturet via Tastatur -fanen. Taster: skift, ctrl, alt og fn-skjerm Bruk disse spesielle tastene for å skrive spesialtegn eller innhente ytterligere tastaturfunksjonalitet. Klikk for eksempel Shift og deretter 5 for å skrive %. 10 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

11 Berøringskontrollpanel Ta et bilde til skannerens harddisk eller skriv det ut. Brukerdefinert. Velg Berør tastatur for å flytte markøren på skjermen. I B-modus, juster dybde. Hvis Doppler er på, justeres Doppler PRF. Hvis Farge er på, men ikke Doppler, justeres Color PRF. Juster forsterkning kun for én modus, den første i denne listen som er aktiv: Doppler, Farge, Strøm, B-modus. Juster verdien eller størrelsen på zoomboksen osv. Hold fingeren på tasten for å gjenta handlingen. Freeze (Frys). Start/stopp skanning. Slik velger du: Trykk hvor som helst på +/--tasten (unntatt i begge ender) eller trykk hvor som helst på pekeplaten. Hvis du vil dra: Hvis du vil dra et objekt på skjermen, velger du det og skyv fingeren på pekeplaten for å flytte markøren. Hvis du bruker pekeplaten til å velge, hold fingeren nede etter det andre trykket og skyv den rundt. 100 x 100 mm Langt klikk (for å slette en måling, etikett eller kroppsmerke fra skjermen): 1. Plasser markøren. 2. Trykk på pekeplaten eller Velg to ganger, hold det andre trykket nede slik at det blir et langt trykk. Fjernkontrollen UA1237 for Flex Focus 1202 berøringsskjerm har sin egen brukerveiledning. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

12 Grunnleggende skjermkontrollere Tast Funksjon/merknad 3D * Slå på 3D-bildebehandling ACI * Archive (Arkiver) Biopsy (Biopsi) Bodymark Capture (Registrere) Copy (Kopier) Depth (Dybde) Depth (Dybde) + Dyn. Range (Dyn. område) ETD * Freeze/Unfreeze (Frys/Frigi) Freq. (Frekv.) Gain Harmonic L/R Pro Package Res/Hz Save (Lagre) Scale (Skala) Simultan Size (Størrelse) Split (Del) U/D (O/N) Bildebehandling av av vinkelsammensetninger (forbedre organdefinisjon) Send til PACS (DICOM) eller midlertidig område for lagring av CD Vis punksjonslinje eller brakymatrise Legg til kroppsmerke på bildet Lagre bilde (hvis det er fryst) eller klipp (hvis det skannes) til skannerens harddisk Kopier til USB eller CD/DVD Reduser maks. vevsdybde som vises (øk forstørrelse) Øk maks. vevsdybde som vises (reduser forstørrelse) Juster kontrast Enhanced Tissue Definition (forbedret vevsdefinering reduserer flekker) Start/stopp skanning Endre skanningsfrekvens Juster forsterkning i valgt modus Vis vevsharmonisert avbildning Endre bilderetning høyre/venstre Velg annen Pro Package Velg oppløsning/bildefrekvens Lagre oppsett Juster farge-/power-/doppler-skala/prf Skann begge visningene i den delte skjermen samtidig (farge- eller Power-modus bare i én visning) Forstørr eller forminsk bilde Del skjermen i 2 visninger Endre bilderetning opp/ned Disse betjeningselementene er nødvendige for grunnleggende undersøkelser. Mer informasjon om andre betjeningselementer finnes i Flex Focus Advanced User Guide. * Ekstrautstyr, ikke tilgjengelig på alle versjoner av Flex Focus 12 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

13 Egendefinerte taster Tast Funksjon/merknad Egne merknader Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

14 Koble skanneren til og fra en dokkingstasjon Slik fjerner du skanneren fra en dokkingstasjon 1 Slå av skanneren og koble fra alle transduserne. Hold skanneren godt fast ved hjelp av transdusertilkoblingene (slik at skanneren ikke faller ned) mens du skyver de to skyverne bort fra midten. Skanneren vipper da forover mot dokkingstasjonen. 2 Skyveknapper 3 4 Hold skanneren godt fast mens du finner sporet på innsiden der du utløser sikkerhetsbraketten. Braketten kan være varm. Fjern skanneenheten fra dokkingstasjonen. 14 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

15 Slik kobler du skanneren til en dokkingstasjon 1 2 Vipp den øverste delen av skanneren tilbake på skanneren til den klikker på plass. Vipp skannerenheten og skyv den på dokkingstasjonen. 3 Skanneren ser slik ut når den er satt riktig på plass i dokkingstasjonen. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

16 Denne boken er ikke en fullstendig bruksanvisning Før du bruker skanneren må du lese gjennom sikkerhetskapittelet i Flex Focus 1202 User Guide. Det inneholder sikkerhetsinformasjon som er viktig for å unngå person- og tingskade. Du må også lese heftet Vedlikehold, rengjøring og sikkerhet, som inneholder informasjon om rengjøring og desinfeksjon samt informasjon om nødvendig inspeksjon, kalibrering og vedlikehold. Flex Focus 1202 Avansert Brukerhåndbok inneholder detaljert informasjon for den avanserte brukeren. Denne veiledningen og oversatte versjoner finnes også tilgjengelig på BK Medicals nettsider. Se under Customer Service for å laste ned bruksanvisninger BK Medical Informasjon i dette dokumentet kan bli endret uten forvarsel. Internasjonalt hovedkontor Mileparken 34 DK-2730 Herlev Danmark Tlf.: Faks:

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Tlf: 23 32 75 00 Faks: 23 32 75 01 Epost: support@bojo.no www.bojo.no

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Brukers Veiledning S-1800 Sonar

Brukers Veiledning S-1800 Sonar Brukers Veiledning S-1800 Sonar Navn og Funksjoner i Kontrollpanelet. Jan..2003. MODE knapp: Velger bilde-type. 1. Sonar bilde + Data felt 2. Sonar bilde (Off-senter) + Data felt 3. Side Scan bilde + Data

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Forelesning Klasse T1A Side 1 av 11

Forelesning Klasse T1A Side 1 av 11 Forelesning 21.2.05 Klasse T1A Side 1 av 11 Innhold Side MÅL. 1 OPPGAVE / RESULTAT. 1 ØVING 1A. Brukergrensesnittet 2 ØVING 1B. Lage objekter. 5 ØVING 1C. Lage animering... 7 ØVING 1D. Rendere bilde og

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte

Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte Det forutsettes i denne oppskrifta at du har skannet et dokument allerede, og at du vet hvor hen det lagres (hvis du trenger hjelp til

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Hurtigtaster på tastaturet

Hurtigtaster på tastaturet Hurtigtaster på tastaturet Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på Panorer Klikk

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

HDS Gen3 Hurtigguide betjening

HDS Gen3 Hurtigguide betjening HDS Gen3 Hurtigguide betjening NO Oversikt 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nr. Knappetastatur Beskrivelse 1 Trykkfølsom skjerm 2 Hjem-skjerm Aktiverer hjem-skjermen 3 Markør knapp 4 Zoom ut/zoom inn knapper 5

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning

Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning NO Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning Introduksjon Den makrobaserte tasteadministratoren er en spesiell type programvare for tegneplater. Ved hjelp av den makrobaserte tasteadministratoren,

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.0. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8 REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL Versjon 5.8 INTRODUKSJON Denne brukermanualen inneholder nyttig informasjon om bruk av Registrator Viewer. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene før programvaren tas

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Xerox WorkCentre Xerox ColorQube

Xerox WorkCentre Xerox ColorQube 14. august 2013 702P01847 Xerox WorkCentre Xerox ColorQube Vedlegg B: Innstilling av standardverdier for kvalitet og filstørrelse via Xerox CentreWare Internet Services 2013 Xerox Corporation. Med enerett.

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner gir

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer