Slik kommer du i gang med Flex Focus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik kommer du i gang med Flex Focus"

Transkript

1 Slik kommer du i gang med Flex Focus Type 1202 BB1926-D Norsk August 2010 Del av Flex Focus-bruksanvisningen

2 Skyv for å løse ut skanner. Se side 14. av/på knapp 1 Uttak for array-transduser 2 Uttak for mekanisk transduser (og 3Dbevegelse) 3 CD/DVD-stasjon USB 2.0- kontakt Du kan enkelt flytte skanneren rundt med bare én hånd USB 2.0-kontakt for berøring på kontrollpanelet Drei rattet for å gjøre det lettere eller tyngre å rotere skanneren på stativet. Forsiktig: Stram før du flytter skanneren. Kabelholder og utløserhåndtak. Grip tak i kontrollpanelet på begge sider og dra opp de to utløserhåndtakene mens du flytter kontrollpanelet opp eller ned for å regulere skannerens høyde. Ikke bruk makt. Lås hjulene før bruk 2 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

3 Før du begynner Før du slår på skanneren må du forvisse deg om at installasjonen er blitt godkjent av en kvalifisert elektriker eller av sykehusets sikkerhetspersonale. For skannerne med batteristøtte må du kontrollere at batteriene er ladet helt før du slår på skanneren. Slå skanneren av og på Når du slår skanneren av eller på, må du gi skanneren nok tid til å lagre og gjenopprette åpne filer og ulagrede data. Ellers kan en alvorlig systemsvikt oppstå som krever teknisk støtte. Forsiktig: For skannere uten batteristøtte trekk aldri ut kontakten mens skanneren går. Slå av skanneren, og vent til lyset på av/på knappen slukkes før du kobler fra skanneren. 1 Slik slår du på skanneren: Trykk én gang på av/på knappen. Vent til startskjermbildet forsvinner før du gjør noe mer. Slik slår du av skanneren: Vær sikker på at skanneren kjører. Trykk én gang på av/på knappen. Forsiktig: Hvis du slår av skanneren uten å følge anbefalt prosedyre, kan det ta lengre tid å starte skanneren neste gang du slår den på, og skanneren kan bli permanent skadet. 2 Koble til transdusere Array-transdusere Slik kobler du til mekaniske transdusere: 1. Sett transduserpluggen i uttaket med låsespaken i klokken 3-posisjon. 2. Drei låsespaken på transduserpluggen med urviserne til klokken 6-posisjon. Slik kobler du fra mekaniske transdusere: 1. Frys bildet. 2. Drei låsespaken på pluggen mot urviserne til klokken 3-posisjon. 3. Trekk pluggen ut av uttaket. 3 Mekaniske transdusere Slik kobler du til mekaniske transdusere: 1. Still inn det røde merket på pluggen etter den røde prikken på transduseruttaket. 2. Sett pluggen inn i uttaket. Slik kobler du fra mekaniske transdusere: 1. Dra plugglåsemekanismen tilbake (hylse). 2. Trekk pluggen ut av uttaket. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

4 Utføre en undersøkelse Tastene beskrives på side 6 og Trykk på Patient (Pasient). Angi pasientinformasjon. (Fane for å flytte mellom felter.) Klikk på Start New Exam (Start ny undersøkelse). 2. Hvis du vil endre transdusertype, trykker du på knappen på transduseren eller Probe (Sonde) og velger transduser (probe). 3. Hvis du vil endre undersøkelsestype, trykker du på Exam type (Undersøkelsestype). Velg undersøkelsestype Kontroller transduserens retning og roter transduseren om nødvendig. Plasser transduseren på pasienten, og start skanningen. Skanningen starter i B modus. 6. Velg høyest mulig frekvens ( Freq på skjermen) for å sikre nødvendig inntrengning. 7. Juster andre bildeparametere. Drei på vriderne Depth (Dybde) og Gain (Forsterkning) for å justere dybde og forsterkning etter behov. 8. Når du vil utføre en måling eller registrere et bilde, trykker du på Freeze (Frys) for å fryse bildet. (Fanen Measurement åpnes.) 9. Hvis du vil utføre en måling, trykker du på Measure (Måle). Utfør målingen. 10. Trykk på Capture (Registrere) for å registrere bildet (lagre det på skannerens harddisk). Det vises som et miniatyrbilde øverst på skjermen. 11. Trykk på Freeze (Frys) for å begynne å skanne igjen. 12. Gjenta trinn 8 11 etter behov. Trykk på 13. End exam (Avslutt undersøkelse) for å avslutte undersøkelsen. 4 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

5 Undersøkelsestype Undersøkelsestypen angir både Pro Package og Diagnostic Setup. Valgt Pro Package Pro Package virker inn på skannerens brukergrensesnitt hvilke faner og betjeningselementer som vises, hvilke målinger som er mulige, osv. Diagnoseoppsettet virker inn på ultralydbildet angir forsterkning, dybde, frekvens, osv. Vise og kopiere bilder Valgt diagnoseoppsett Hvis du vil vise bilder eller kopiere dem til en annen enhet, bruker du dokumentleseren øverst i skjermbildet (beskrevet på side 8 og 9). Vise bilder Dobbeltklikk på bildet i dokumentleseren. Dokumentet vises i skanningsområdet. Kopiere til USB eller CD/DVD Slik kopierer du bilder: 1. Sett inn en USB-enhet eller CD/DVD. 2. Klikk på hvert bilde som skal kopieres. Rammen blir blå. 3. Klikk på Copy (Kopier), og velg deretter plassering (USB eller CD/DVD). Alternativene Alternativene without Patient ID anbefales med tanke på pasientsikkerheten. 4. Bilder kopieres umiddelbart til USB-enheten. Klikk på USB Eject (Fjern USB) for å fjerne USB-enheten. Når du velger CD/DVD, kopieres bildene til et midlertidig område. Klikk på Burn CD (Brenn CD), og følg instruksjonene for å kopiere dem over til CD/DVD. Skanner opptatt (Busy) Når skanneren er opptatt, vises en roterende plate nede til høyre på skjermen. Forsiktig: Vent til den roterende platen forsvinner før du bruker betjeningselementene, inkludert knappene på transduseren. Strømsparing Skannere med batteristøtte kan gå inn i strømsparemodus, og skjermen slås av. Hvis du vil gjenopprette skanneren til normal strøm: Trykk på en tast eller trykk på trasduserknappen eller flytt styrekulen eller berør berøringspanelet. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

6 Tastatur TGC-skyvere Juster forsterkning i forskjellige deler (dybder) av bildet Se "Utføre en undersøkelse" på side 4 Doppler Color Juster en verdi eller (Farge) størrelse på zoomboks etc. B-mode Image (B-modusbilde) Capture (Registrere) Styrekule og taster med PC-musfunksjoner Print (Skriv ut) Velg Select (Velg) Select (Velg) Cancel/Undo (Avbryt/angre) Frys: Start/ stopp skanning Brukerdefinerte taster. Se Flex Focus Advanced User Guide. Tastenes bakgrunn lyses opp 6 Hvis lyset er Tastefunksjon Sterkt På Svakt Tilgjengelig, men ikke på Av Ikke tilgjengelig Lysstyrke på skjermen Øk Reduser Standardinnstilling Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D + + +D August 2010

7 Focus (Fokus) Velg fokusindikator på skjermen Bildetaster for B-modus Puncture Guide (Punksjonsguide) Punksjonslinje eller brakymatrise på Harmonic (Harmonisk) B-Mode/Gain (B-modus/ forsterkning) Under skanning: Trykk: B-modus Drei: B-modusforsterkning Ved frysing: Drei: Rull cine Trykk: Endre vrider til etter forsterkning Measure (Måling) Start standardmåling 3D 3D på, eller gå gjennom 3D-tilstander Langt trykk: 3D av Zoom/Depth (Zoom/dybde) Drei: Juster dybde Trykk: Zoomboks på Drei: Endre størrelse på zoomboks 2. trykk: Zoomområde i boks 3. trykk: Zoom av vrider går tilbake til Dybde Langt trykk: Zoom av Calculate (Beregn) Start første måling for standardberegning Spektral-Doppler-taster Doppler Angle (Doppler-vinkel) Vinkel på og valgt Langt trykk: Vinkel av Update (Oppdater) Endre hvilken modus som skanner, og hvilken som er fryst Langt trykk: Opphev frys av begge visninger Doppler Mode (Doppler-modus) Trykk: Doppler-modus Drei: Doppler-modusforsterkning Farge-Doppler-taster Styr Endre strålevinkel i farge-/power-/ Doppler-modus Power Mode (Power-modus) Color mode (Fargemodus) Trykk: Fargemodus Drei: Farge-/Power-modusforsterkning Doppler Gate Doppler-gateI B-modus, Doppler-gate på I Doppler-modus tilordner du pekeren til Doppler-gate Color Box (Fargeboks) Tilordne peker til fargeboks Volume (Volum) Baseline (Grunnlinje) Scala (Skala) Juster farge-/power-/ Doppler-skala/PRF Invert (Inverter) Inverter Doppler-spektrum (eller fargeskala) Home (Start) Gå tilbake til standardinnstillingene for gjeldende undersøkelsestype Split screen (Delt skjerm) Del skjermen slik at 2 visninger vises, eller endre hvilken visning som skal være aktiv Langt trykk: Delt skjerm av Auto AutoOptimer bilde- og Dopplerinnstillinger Scanning Plane (Skanningsplan) Endre skanningsplan Langt trykk = trykk inn i 1 3 sekunder. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

8 Skjermfunksjoner Velg transducer Velg undersøkelsestype Angi pasientinformasjon Forstørr og vis registrert bilde eller klipp Dra her for å forstørre miniatyrbildene Dokumentrute Klikk og dra for å justere fokusområdet Punksjonslinje Klikk her for å velge en annen brakymatrise eller punksjonsguide Bildedata vises her Målinger vises her Faner for skannemodus Faner for arbeidsflyt Klikk på den øverste fanen for arbeidsflyt for å minimere alle faner. Klikk på en tast for å åpne dem igjen. Hvis du vil åpne en fane for arbeidsflyt som ikke ligger øverst, må du klikke på den. Start/stopp skanning 8 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

9 Skjermbetjening Pro Package avgjør hvilke faner som er tilgjengelige og hvilke betjeningselementer de inneholder. Fanen for M-modus eller 3D er for eksempel bare tilgjengelig når den er en del av valgt Pro Package. Tilgjengelige betjeningselementer avhenger av om bildet er skannet eller fryst. Merk: "Klikk på fane" betyr at du skal klikke på fanenavnet. Faner for arbeidsflyt Faner for arbeidsflyt åpnes automatisk etter behov. På den måten vises bare relevante betjeningselementer. Du kan også åpne en fane manuelt for å se betjeningselementene, slik det er beskrevet på side 8. Freeze (Frys) veksler mellom fanene Image (Bilde) og Measure (Måling) and Mark (Markering). Faner for skannemodus Betjeningselementer på fanen Image workflow er gruppert mellom ulike faner for skannemodus. Klikk på fanen for å starte en skannemodus. Fanen åpnes slik at du kan bruke de aktuelle betjeningselementene. Hvis en fane for skannemodus er aktiv, men fanen ikke ligger øverst, kan du klikke på fanen for å åpne den og bruke betjeningselementene. Hvis du klikker på skannemodusen øverst, slås denne skannemodusen av. Synlige betjeningselementer Fanene kan tilpasses for å få med ulike betjeningselementer. Skjermen vil dermed ikke nødvendigvis se ut akkurat som den på bildet. Flex Focus Advanced User Guide inneholder informasjon om tilpassing av oppsettet. Basisfaner (Advanced Off) Avanserte faner (Advanced On) Basisfanene inneholder betjeningselementene som brukes oftest. Klikk på Advanced (Avansert) for å se og bruke alle tilgjengelige betjeningselementer i en fane for arbeidsflyt. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

10 Berøringsskjerm Merk: Ultralydbildedelen av skjermen er ikke berøringsfølsom. Kontroller at skjermen er ren før du starter skanningen. Hvis du legger ved en sterilt dekke på nedre del av skjermen (med skjermkontrollene), må du kontrollere at det skannede bildet ikke er dekket. Se direkte på skjermen, ikke på skrå, for å sikre at berøringen er nøyaktig. Hvis en skjermtast ikke er markert, kan du ikke bruke den du må fryse eller frigi bildet. Hvis du vil ha en skjermkontroll, trykker du på den med fingeren eller bruk pekeplaten på kontrollpanelet. Skjermen reagerer når du tar bort fingeren, ikke når du berører den. Hvis du vil angre en måling, dobbeltklikk og hold. For "Mer"-lister, bruk glidebryteren til høyre for å bla opp og ned i listen. Dokumentruten (øverst i skjermen) Skyv fingeren nedover høyre side av panelet for å forstørre dokumentene. Hvis du vil bla gjennom dokumentene, dra fingeren over miniatyrbildene. Spesielle skjermkontroller Skjermkontroll Reset (Nullstilling) B Gain Near B Gain Far Multiselect (Flervalg) Funksjon/merknad Gå tilbake til standardinnstillingene for undersøkelsestypen Juster forsterkningen i den nære delen av bildet Juster forsterkningen i den delen av bildet som er langt borte Når denne er på, legges dokumenter du velger til et utvalg. Når denne er av, blir bare det ene dokumentet du velger valgt. Skjermtastatur Klikk på Skriv inn pasient og et skjermtastatur åpnes for deg slik at du kan oppgi pasientinformasjon. Du kan også få tilgang til tastaturet via Tastatur -fanen. Taster: skift, ctrl, alt og fn-skjerm Bruk disse spesielle tastene for å skrive spesialtegn eller innhente ytterligere tastaturfunksjonalitet. Klikk for eksempel Shift og deretter 5 for å skrive %. 10 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

11 Berøringskontrollpanel Ta et bilde til skannerens harddisk eller skriv det ut. Brukerdefinert. Velg Berør tastatur for å flytte markøren på skjermen. I B-modus, juster dybde. Hvis Doppler er på, justeres Doppler PRF. Hvis Farge er på, men ikke Doppler, justeres Color PRF. Juster forsterkning kun for én modus, den første i denne listen som er aktiv: Doppler, Farge, Strøm, B-modus. Juster verdien eller størrelsen på zoomboksen osv. Hold fingeren på tasten for å gjenta handlingen. Freeze (Frys). Start/stopp skanning. Slik velger du: Trykk hvor som helst på +/--tasten (unntatt i begge ender) eller trykk hvor som helst på pekeplaten. Hvis du vil dra: Hvis du vil dra et objekt på skjermen, velger du det og skyv fingeren på pekeplaten for å flytte markøren. Hvis du bruker pekeplaten til å velge, hold fingeren nede etter det andre trykket og skyv den rundt. 100 x 100 mm Langt klikk (for å slette en måling, etikett eller kroppsmerke fra skjermen): 1. Plasser markøren. 2. Trykk på pekeplaten eller Velg to ganger, hold det andre trykket nede slik at det blir et langt trykk. Fjernkontrollen UA1237 for Flex Focus 1202 berøringsskjerm har sin egen brukerveiledning. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

12 Grunnleggende skjermkontrollere Tast Funksjon/merknad 3D * Slå på 3D-bildebehandling ACI * Archive (Arkiver) Biopsy (Biopsi) Bodymark Capture (Registrere) Copy (Kopier) Depth (Dybde) Depth (Dybde) + Dyn. Range (Dyn. område) ETD * Freeze/Unfreeze (Frys/Frigi) Freq. (Frekv.) Gain Harmonic L/R Pro Package Res/Hz Save (Lagre) Scale (Skala) Simultan Size (Størrelse) Split (Del) U/D (O/N) Bildebehandling av av vinkelsammensetninger (forbedre organdefinisjon) Send til PACS (DICOM) eller midlertidig område for lagring av CD Vis punksjonslinje eller brakymatrise Legg til kroppsmerke på bildet Lagre bilde (hvis det er fryst) eller klipp (hvis det skannes) til skannerens harddisk Kopier til USB eller CD/DVD Reduser maks. vevsdybde som vises (øk forstørrelse) Øk maks. vevsdybde som vises (reduser forstørrelse) Juster kontrast Enhanced Tissue Definition (forbedret vevsdefinering reduserer flekker) Start/stopp skanning Endre skanningsfrekvens Juster forsterkning i valgt modus Vis vevsharmonisert avbildning Endre bilderetning høyre/venstre Velg annen Pro Package Velg oppløsning/bildefrekvens Lagre oppsett Juster farge-/power-/doppler-skala/prf Skann begge visningene i den delte skjermen samtidig (farge- eller Power-modus bare i én visning) Forstørr eller forminsk bilde Del skjermen i 2 visninger Endre bilderetning opp/ned Disse betjeningselementene er nødvendige for grunnleggende undersøkelser. Mer informasjon om andre betjeningselementer finnes i Flex Focus Advanced User Guide. * Ekstrautstyr, ikke tilgjengelig på alle versjoner av Flex Focus 12 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

13 Egendefinerte taster Tast Funksjon/merknad Egne merknader Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

14 Koble skanneren til og fra en dokkingstasjon Slik fjerner du skanneren fra en dokkingstasjon 1 Slå av skanneren og koble fra alle transduserne. Hold skanneren godt fast ved hjelp av transdusertilkoblingene (slik at skanneren ikke faller ned) mens du skyver de to skyverne bort fra midten. Skanneren vipper da forover mot dokkingstasjonen. 2 Skyveknapper 3 4 Hold skanneren godt fast mens du finner sporet på innsiden der du utløser sikkerhetsbraketten. Braketten kan være varm. Fjern skanneenheten fra dokkingstasjonen. 14 Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August 2010

15 Slik kobler du skanneren til en dokkingstasjon 1 2 Vipp den øverste delen av skanneren tilbake på skanneren til den klikker på plass. Vipp skannerenheten og skyv den på dokkingstasjonen. 3 Skanneren ser slik ut når den er satt riktig på plass i dokkingstasjonen. Slik kommer du i gang med Flex Focus 1202 BB1926-D August

16 Denne boken er ikke en fullstendig bruksanvisning Før du bruker skanneren må du lese gjennom sikkerhetskapittelet i Flex Focus 1202 User Guide. Det inneholder sikkerhetsinformasjon som er viktig for å unngå person- og tingskade. Du må også lese heftet Vedlikehold, rengjøring og sikkerhet, som inneholder informasjon om rengjøring og desinfeksjon samt informasjon om nødvendig inspeksjon, kalibrering og vedlikehold. Flex Focus 1202 Avansert Brukerhåndbok inneholder detaljert informasjon for den avanserte brukeren. Denne veiledningen og oversatte versjoner finnes også tilgjengelig på BK Medicals nettsider. Se under Customer Service for å laste ned bruksanvisninger BK Medical Informasjon i dette dokumentet kan bli endret uten forvarsel. Internasjonalt hovedkontor Mileparken 34 DK-2730 Herlev Danmark Tlf.: Faks:

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø A ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➋ ➊ ➌ 'LIK!' ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE Ä ➊ BOXES APS STYLE VERT ˆ Ü : ) * ß Œ Ö ( \ / LTH JUST ➊ ➋ B D E = 6 mm = 9/12mm ➎

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer